.

Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Вікова динаміка природного розвитку сили (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2658
Скачать документ

Реферат на тему:

Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Вікова динаміка
природного розвитку сили

Розвиток силових якостей людини, як і інших якостей, носить
гетерохронний характер. Сенситивні періоди приросту м’язової сили у
хлопчиків та дівчаток не збігаються, що слід враховувати в практиці
фізичного виховання. Незначний загальний розвиток сили м’язів
спостерігається до 9-річного віку у дівчат і 10-річного віку у
хлопчиків. Віковий період від 9-10 до 16-17 років характеризується
найвищими темпами приросту абсолютної сили м’язів. У подальшому темпи
зростання сили поступово уповільнюються, але сила продовжує зростати, і
максимальних показників абсолютної сили люди досягають в середньому у
25-30 років.

До 10-11-річного віку величини річного приросту абсолютної сили у
дівчаток і хлопчиків майже не відрізняються. Починаючи з 12 років,
м’язова сила у дівчат зростає повільніше, ніж у хлопців. При цьому
достовірних розбіжностей у показниках сили м’язів ніг у дівчаток і
хлопчиків одного віку немає, а сила м’язів рук і тулуба у всіх вікових
періодах (після 6 років) у хлопців більша.

Вікова динаміка відносної сили має дещо інший характер. У 10-11 річному
віці відносна сила досягає високих показників, які, особливо у дівчат,
близькі до показників дорослих жінок. У 12-13 років вона стабілізується
або навіть знижується внаслідок бурхливого розвитку тотальних розмірів і
маси тіла. Повторне зростання темпів розвитку відносної сили припадає на
період від 15 до 17 років.

Найвищі темпи приросту швидкісно-силових можливостей спостерігаються У
дівчат від 10 до 11, а у хлопців від 10 до 11 та від 13 до 15 років.

Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх
вдосконалення у школярів

Величезний вплив на динаміку та рівень розвитку силових показників у
дітей та підлітків має руховий режим і спеціально спрямована робота з
виховання фізичних якостей і, насамперед, сили. Такі заняття суттєво
впливають на біохімічні, морфологічні та фізіологічні процеси в
організмі, забезпечуючи умови Для його якісного розвитку. Перш ніж
здійснювати силову підготовку учнів,

потрібно виміряти рівень розвитку сили. Коли визначено вихідний рівень,
тоді можна правильно поставити завдання, підібрати відповідні засоби та
методи.

Рекомендовані тести:

1. Для молодших школярів: кистьова динамометрія; кидок набивного м’яча
(1кг) двома руками з-за голови з положення сидячи; згинання та
розгинання рук в упорі, лежачи на гімнастичній лаві; підтягування у висі
стоячи під кутом 45°? на низькій перекладині; стрибок у довжину з місця;
підйом тулуба з положення лежачи в сід.

2. У середньому шкільному віці до вищевказаних тестів можна внести
доповнення та ускладнення: підтягування у висі на високій перекладині;
лазіння по канату; станова динамометрія.

3. Для старшокласників тестування може бути пов’язане з орієнтуванням на
майбутню професію. При цьому деякі вправи можуть бути ускладнені:
лазіння по канату за допомогою лише рук у положенні “кут”; підйом ніг в
положенні лежачи на кількість повторень за 1-2 хвилини.

Якщо результати тестування будуть усвідомлені учнями, то воно може
відіграти неабияку роль в активному виконанні домашніх завдань та
вироблені звички до самостійних занять фізичними вправами.

Основними засобами виховання сили у дітей шкільного віку є фізичні
вправи: без предметів; з предметами, використовуючи їх вагу або пружні
властивості; з подоланням власної ваги; з подоланням опору партнера.

Для молодших школярів найхарактерніші вправи з основної гімнастики,
елементи акробатики, вправи з набивними м’ячами.

Для підлітків (середній шкільний вік) до вищезгаданого арсеналу потрібно
додати вправи з подоланням власної ваги, вправи в парах з елементами
боротьби, лазіння по канату тощо.

У старших класах загальноосвітньої та професійної школи, окрім названих
вправ, можливе застосування вправ з гирями, гантелями, штангою, елементи
боротьби. Засоби виховання сили у старшокласників мають бути більш
диференційовані. Потрібно врахувати стать, фізичний розвиток, майбутню
професію та індивідуальні захоплення юнаків.

Основою методичного підходу до силової підготовки молодших школярів є
комплексне виховання фізичних якостей. Така рекомендація випливає з
концепції, що в цьому віці в найбільшій мірі виражено позитивний вплив
розвитку однієї якості на розвиток інших фізичних якостей.

При використанні будь-яких методів силової підготовки дітей середнього
та старшого шкільного віку варто починати з формування у них
мотивації-Надбання сили супроводжується достатньо великими
навантаженнями, що викликає втому, біль у м’язах. Для подолання цих
негативних відчуттів потрібен сильний поштовх, мотив, потреба.

В наш час підлітки та юнаки часто захоплюються атлетичною гімнастикою.
Ці захоплення цілком можна використати для формування Інтересу до занять
фізичними вправами взагалі та справи виховання сили м’язів зокрема.

Для всіх вікових груп школярів (у плані силової підготовки) потрібно
передбачити зміцнення якомога більшої кількості м’язових груп. Особливої
уваги заслуговують ті групи, що формують поставу.

У фізичному вихованні дітей шкільного віку при виборі методів силової
підготовки перевагу необхідно надавати методу повторних зусиль, що
супроводжується збільшенням м’язової маси.

Крім уроків фізичної культури, силові вправи повинні включатися в
заняття спортивних секцій, груп загальної фізичної підготовки,
атлетичної гімнастики, а також під час самостійних занять, особливо при
виконанні домашніх завдань, що розробляються вчителями.

На уроках фізичної культури спеціальні вправи на силу повинні розумно
поєднуватись з програмовим матеріалом, що вивчається в даний час. Так, в
більшості шкіл в першій чверті навчального року вивчається переважно
програмовий матеріал зі спортивних ігор та легкої атлетики. За допомогою
цих вправ впливають на розвиток сили м’язів ніг, тому допоміжні вправи
повинні бути спрямовані на розвиток сили рук, черевного пресу, спини та
ін. Це доцільніше ще й тому, що дітей потрібно готувати заздалегідь до
оволодіння матеріалом, передбаченим планом у наступній чверті. Там
переважають гімнастика та елементи акробатики, де якраз навантаження
припадає на м’язи рук, плечового пояса, спини тощо.

У другій чверті навчального року під час уроків фізичної культури
допоміжні вправи на розвиток сили повинні бути на м’язи ніг. По-перше,
це дозволить підтримати рівень сили, що був досягнутий у першій чверті.
По-друге, це дасть можливість підготувати учнів до успішного оволодіння
програмовим матеріалом третьої чверті — техніки лижних ходів.

При правильно організованих заняттях уроки лижної підготовки дають
рівномірне навантаження на всі основні групи м’язів і сприяють силовій
підготовці учнів.

У заключній чверті силові вправи (з арсеналу допоміжних, на “розвиток
якості”) повинні доповнювати матеріал шкільної програми та служити
засобом активного відпочинку і підготовки до державного тестування.

Такий принцип планування силових вправ протягом року дозволяє вирішувати
завдання гармонійного розвитку, рівномірно розподіляти навантаження на
всі групи м’язів, забезпечити активний відпочинок та зробити
доступнішими для учнів вправи шкільної програми.

В домашніх завданнях з фізичної культури силовим вправам належить одне з
провідних місць. По-перше, тому, що сила лежить в основі фізичної
підготовки, по-друге, вправи на силу можуть виконуватись у будь-яких
умовах

(кімната, коридор, двір, парк) та, по-третє, вимірювання силових
показників — справа зовсім нескладна, і перевірка якості виконання
домашніх завдань з боку вчителя цілком ймовірна.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення “поняття сила як рухова якість людини” і назвіть та
визначіть її різновиди.

2. В яких рухових діяльностях більше значення має абсолютна сила, а в
яких відносна?

3. Назвіть режими роботи м’язів та фактори, що зумовлюють силові
можливості людини.

4. Назвіть засоби вдосконалення сили.

5. Дайте характеристику поняттю “методика” виховання сили.

6. Назвіть основні шляхи виховання сили.

7. Дайте характеристику методики розвитку максимальної сили шляхом:

• збільшення м’язової маси;

• удосконалення міжм’язової координації;

• удосконалення внутрішньом’язової координації;

• застосування ізометричних вправ.

8. Охарактеризуйте методику розвитку швидкої сили.

9. Дайте характеристику методики розвитку вибухової сили.

10. Як змінюються природні темпи розвитку сили в онтогенезі людини?

11. Назвіть тести контролю за розвитком сили?

12. Що Ви знаєте про особливості методики розвитку сили у дітей?

Завдання для самостійної роботи.

1. Складіть програми удосконалення максимальної сили шляхом збільшення м
‘язової маси окремо для учнів початкових, середніх та старших класів.

2. Визначіть рівень розвитку сили декількох учнів за програмою
“Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення
України”.

Література

1 .Боберський І. Рухливі забави та ігри. — Львів: НТШ, 1994. — 64 с.

2.Бойко Е.И. Время реакции человека. — М.: Медицина, 1964. — 440 с.

3.Болобан В.Н. Анализ техники акробатических упражнений: Метод,
рекомендации. — К.: УГУФВС, 1994. — С. 31.

4.Болобан В.Н. Система обучения движениям в сложньїх условиях
поддержания статодинамической устойчивости: Автореф. дис. … докт. пед.
наук. — К., 1990.— 45 с.

З.Болобан В.Н., Мистулова Т.Е. Дидактическая система обучения спортивним
упражнениям со сложной координационной структурой // Наука в олимпийском
спорте. — К., — 1995. — №2. — С. 27-30.

б.Верхошанский Ю.В. ОсновьІ специальной силовой подготовки в спорте /
Изд. 2-е, перераб. й доп. — М.: “ФиС”, 1977. — 215с.

7.Верхошанский Ю.В. ОсновьІ специальной физической подготовки
спортсменов. — М.: “ФиС”, 1970. — 200 с.

В.Волков В.М. Спортсменам об отднхе. — М.: “ФиС”, 1972. — 80 с.

9. Воячецкий 3. Развивая силу // Физическая культура в школе,2000. — №2.
— С.46^8.

10. ґугин А. Совершенствовать функцию равновесия // Физическая культура
в школе, 2000. — №1. — С.43-45.

Н.Гуревич Й.А. 1500 упражнений для моделирования круговоЙ

тренировки / Изд. 2-е, перераб. й доп. — Минск: Внсшєйшая школа, 1980. —
256с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020