.

Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 5-12 класи

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 30791
Скачать документ

Реферат на тему:

Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних
закладів (12-річна школа) 5-12 класи

Пояснювальна записка

Демократизація освіти, надання їй національної спрямованості вимагають
пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого
покоління. Вирішенню цієї проблеми сприяє навчальна дисципліна «Фізична
культура», яка є самостійною сферою діяльності у соціокультурному
просторі й викладається в загальноосвітніх навчальних закладах як
окремий предмет.

Програма з предмета «Фізична культура» розроблена відповідно вимог
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №24 від 14 січня
2004 р.

Основна його мета – формування фізичного, психічного, духовного та
соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості, оволодіння
основами оздоровчо-корегувальної та прикладної спрямованості
фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових
здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування
комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних
завдань:

формування знань щодо функціональної спрямованості

фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я,
проведення активного відпочинку та здорового способу життя;

набуття елементарних знань з фізичної культури, гігієни,

основ здоров’я та здорового способу життя;

формування навичок самостійних занять фізичними вправами,

розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та
надання першої допомоги;

удосконалення функціональних можливостей організму, розвитку

основних життєвозабезпечуючих систем ;

виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я

оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;

виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами;

розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гучкості

й швидкісно-силових) та координаційних здібностей (швидкості
перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного
розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості тощо);

профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фізичної культури;

формування адекватної самооцінки особистості, моральної

самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки;

– виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей
особистості.

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів
ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва,
розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності,
формування фізичної культури особистості, основ здорового способу
життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про
престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості,
здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у
різних по складності умовах, адаптивності) та функціональних (здатність
до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з
історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою
розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим
особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей,),
які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності,
що поступово розширюється й удосконалюється.

Програма предмета ’’Фізична культура’’ складається з пояснювальної
записки і таких розділів:

І. Навчальний пріоритетний матеріал, який включає теоретико-

методичні знання, вміння і навички з окремих видів рухової діяльності та
контрольні навчальні нормативи і вимоги.

ІІ. Матеріал для обов’язкового повторення .

ІІІ. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної
підготовленості (для перевідних класів) та обов’язкові (для випускних
класів).

ІУ. Додатки:

а) орієнтовний перелік типових навчально-наочних посібників та
обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів;

б) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична

культура»;

в) умови виконання орієнтовних і обов’язкових тестів оцінювання стану

фізичної підготовленості учнів.

Основними компонентами змісту предмета ’’Фізична культура’’ є:

– інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного
виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на
пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального
здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння учнями

цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на
розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію
диференційованого підходу;

– мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення
здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних
орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значимих
і особистісно-орієнтованих потреб.

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної
культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. На уроках
фізичної культури здійснюються міжпредметні зв’язки з анатомією і
фізіологією людини, гігієною, фізикою, теорією і методикою фізичного
виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою, хореографією та
іншими предметами.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

– забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану
їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та
статі;

забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із

застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення
міжпредметних зв’язків;

забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної

спрямованості;

формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними

вправами.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної
культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості та
активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності
та послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках
фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування
адекватних методів навчання.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні
отримують на уроках фізичної культури. Їх зміст має бути спрямований на
розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших
рухових дій, засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів
самоконтролю. Перевірка виконання домашніх завдань здійснюється на
уроках учителем фізичної культури систематично.

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на
основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують
обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні
вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані.
Крім цього, для учнів спеціальної медичної групи організуються 2
обов’язкових додаткових заняття за спеціальною програмою, які проводить
відповідно підготовлений учитель. Оцінювання навчальних досягнень цих
учнів здійснюється у відповідності до вимог навчальної програми з
фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи.

У 10-12 класах уроки фізичної культури проводяться для юнаків і дівчат
окремо. При наявності можливостей доцільно уроки фізичної культури в 5
–9 класах проводити для дівчат і хлопців окремо.

З метою визначення динаміки фізичної підготовленості учнів двічі на
семестр (вересень, грудень, лютий, травень) школярі виконують вправи
орієнтовних та обов’язкових комплексних тестів. Вони складаються з
вправ, які визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:

швидкості – біг на 30 м;

витривалості – біг від 800 до 3000 м (залежно від віку і статі);

гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи ;

сили – підтягування у висі на високій перекладині (хлопці); підтягування
у висі лежачи на низькій перекладині (дівчата);

спритності – “човниковий” біг 4 х 9 м з перенесенням предмета;

швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця.

У перевідних класах оцінка, отримана учнем за виконання орієнтовних
комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості у травні
місяці, є вирішальною при виставленні оцінок за другий семестр. У
випускних класах (4, 9, 12) оцінка, отримана учнем за виконання
обов’язкових комплексних тестів оцінювання стану фізичної
підготовленості, зараховується до Державної підсумкової атестації і
виставляється після річної оцінки, яка впливає на підсумкову.

Оцінювання 6 вправ комплексних орієнтовних і обов’язкових тестів
відбувається за сумою балів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за
гірший – 1 бал. Ще нижчий показник не враховується. Отже, максимально
учень набирає 12 балів. Після визначення певної кількості балів
установлюється рівень навчальних досягнень учня (від початкового до
високого) в його фізичній підготовленості. Таким чином, у класний журнал
виставляється єдина оцінка, яка складається із суми балів, набраних
учнем за виконання 6 вправ.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне
оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та
нормативного показника, яке здійснюється відповідно критеріїв (додаток
1).. Специфікою у виставленні оцінки за 12-бальною системою є те, що за
показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень,
а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними
знаннями виставляють остаточну оцінку в балах. Якщо рухова дія не має
нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за
структурою техніки її виконання, а остаточне оцінювання в балах
здійснюється за показниками теоретичних знань.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів в освоєнні матеріалу для
обов’язкового повторення вчитель самостійно визначає кількість
нормативів із числа, приведених у даній програмі.

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі трьох годин на тиждень.
Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи
інших розділів, але під час планування зобов’язує вчителя більшу частину
часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу.

Виходячи з регіональних особливостей і умов навчання, в реалізації
змісту базової програми на місцях допускається внесення змін і доповнень
до її змісту, в обсязі не більше 10% від загальної кількості годин.
Регіональні програми з доповненнями та змінами узгоджуються з
Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та
Севастопольським міськими управліннями освіти і науки державних
адміністрацій і надсилаються для затвердження до Науково-методичного
центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами

програмового матеріалу

№ Теми Класи

5 6 7 8 9 10 11 12

1 Теоретико-методичні знання На всіх уроках

2 Гімнастика 12 8* 8* 8* 8* 10 10* 10*

3 Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол, інші на вибір) 29*

34

36

27*

24*

15*

15*

15*

4 Футбол 34 34 34 34 34 34 34 34

5 Легка атлетика 8 7* 7* 16 16 16 12* 12*

6 Плавання**

7 Кросова, лижна, або ковзанярська підготовка 6 6 4* 4* 5 4* 4* 4*

8 Туризм 4 4 4 4 6

9 Атлетизм, загальна і спеціальна фізична підготовка

10 12 12

10 Професійно-прикладна фізична підготовка

4 6 6

12 Вправи комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості
12 12 12 12 12 12 12 12

Примітка: * Теми та елементи вправ підлягають обов’язковому повторенню.

** При наявності в навчальному закладі умов, тема “Плавання” вивчається
в 5-12 класах..

При наявності в навчальному закладі умов для плавання, доцільно виділити
12 годин для продовження навчання цьому важливому засобу загартування,
зміцнення здоров’я та збереження життя.

Типові навчальні плани містять інваріантну частину, сформовану на
державному рівні, спільну для всіх загальноосвітніх навчальних закладів
незалежно від підпорядкування і форм власності.

У сучасних умовах взаємовідносини між учасниками навчально-виховного
процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва, яка
передбачає взаємодовіру, взаємоповагу, що сприяють вирішенню проблем
фізичного виховання учнів сучасної школи.

Основною метою вчителя фізичної культури в роботі з учнями є виховання
бажання систематично займатися фізичними вправами й навчання їх
самостійно виконувати найпростіші рухові дії з дотриманням при цьому
основних правил безпеки. Вчитель фізичної культури також методично
забезпечує, організовує і проводить з учнями класів, у яких викладає,
позакласну оздоровчу та фізкультурно-спортивну роботу.

Основними документами планування навчально-виховного процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі є:

навчальна програма;

навчальний план загальноосвітнього навчального закладу;

графік розподілу і проходження навчального матеріалу;

робочий план реалізації навчальної програми, який складається на рік або
півріччя;

план-конспект уроку або системи уроків.

Комплексне вирішення завдань фізичного виховання школярів передбачає
проведення як урочних, так і позаурочних форм занять.

5 клас

І. Навчальний пріоритетний матеріал

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

1. Теоретичні знання

Передумови виникнення фізичних вправ. Поняття про фізичний розвиток і
фізичну підготовку. Здоровий спосіб життя. Роль народних і рухливих ігор
у керуванні емоціями. Шкідливість паління для здоров’я школяра. Правила
загартування. Значення стану шкіряного покрову для здоров’я людини.
Найпростіші прийоми самоконтролю. Гігієнічні вимоги до занять фізичними
вправами. Руховий режим молодшого підлітка. Правила безпеки на уроках
фізичної культури.

Наводить приклади ролі народних і рухливих ігор у керуванні емоціями;

називає передумови виникнення фізичних вправ;

пояснює шкідливість паління для здоров’я школяра; значення стану
шкіряного покрову для здоров’я людини;

характеризує поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку;
здоровий спосіб життя;

володіє найпростішими прийомами самоконтролю;

дотримується правил загартування, гігієнічних вимог під час занять
фізичними вправами, рухового режиму, правил безпеки на уроках фізичної
культури.

2. Гімнастика

Теоретична підготовка Історія розвитку гімнастики в Україні.
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх
виконання.

Фізична підготовка

Організовуючі вправи: перешикування; повороти в русі;
загальнорозвивальні вправи предметами; вправи на тренажерах;
вистрибування вгору з упору присівши; різновиди стрибків; танцювальні
кроки.

Технічна підготовка

Стрибки: зі скакалкою; опорний стрибок способами «ноги нарізно»;
«зігнувши ноги»; «боком з поворотом»;

акробатика: хлопці – стійка на голові і руках з допомогою; довгий
перекид уперед; зв’язки елементів вправ; дівчата – зв’язки елементів
вправ;

Називає фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра і
дотримується правил їх виконання;

характеризує історію розвитку гімнастики в Україні;

виконує організовуючі вправи: перешикування з колони по одному в колону
по чотири дробленням і зведенням; із колони по два, чотири розведенням і
злиттям; повороти в русі; загальнорозвивальні вправи: з гантелями,
еспандерами; з предметами збільшеної ваги; з гімнастичною лавою; у
парах; на тренажерах; вистрибування вгору з упору присівши; стрибки у
присіді, пересуваючись у різні боки; стрибки зі скакалкою 4(50 стрибків;
танцювальні кроки;

стрибки: хлопці і дівчата – опорний стрибок способами «ноги нарізно»
через гімнастичного козла; «зігнувши ноги» (козел чи кінь у ширину);
«боком з поворотом» на 90° (кінь у ширину висотою 80–100 см) з
утриманням основної стійки після приземлення;

акробатичні вправи: хлопці – стійку на голові і руках з допомогою;
перекид назад; стійку плавця; довгий перекид уперед; комбінацію
елементів: довгий перекид уперед з кроку в упор присівши – перекатом
назад стійка на лопатках – “міст” – перехід в упор присівши – перекид
назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в основну стійку; дівчата –
комбінацію елементів: перекид уперед – перекид назад – стійка на
лопатках – “міст” – перехід в упор присівши – стрибок в основну стійку;

лазіння: по горизонтальному і вертикальному канатах;

виси та упори: хлопці – вправи на перекладині (низькій), паралельних
брусах; зв’язки елементів вправ; дівчата – вправи на різновисоких
брусах; зв’язки елементів вправ; підтягування у висі лежачи;

лазіння: по горизонтальному і вертикальному канатах у 3 прийоми;

вправи у висах та упорах: хлопці – підтягування у висі на високій
перекладині та зв’язки елементів вправ —із вису стоячи махом однієї і
поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор – перемах правою — спад
у вис зависом — підйом зависом у сід зверху— перемах правою назад
—зіскок з поворотом на 90 і 180 градусів – о. с.; вис зігнувшись — вис
вигнувшись — вис на підколінках — через стійку на руках опускання в упор
присівши – о. с.; упор на брус з опорою ногами — сід ноги нарізно — сід
на стегні — зіскок з поворотом на 90 і 180 градусів з утриманням о.с.;

дівчата – підтягування у висі лежачи (перекладина висотою 95 см) та
зв’язки елементів вправ: з вису на верхній жердині розмахування – вис
присівши на нижню жердину — поштовхом ніг вис лежачи – перехопити руки
по черзі за нижню жердину, упор позаду – перехопити праву (ліву) хватом
знизу – махом уперед зіскок з поворотом праворуч (ліворуч) на 90
градусів.

рівновага: зв’язки елементів вправ. вправи у рівновазі: зв’язку
елементів: ходьба по колоді зі змахом ніг — пробіжка — 2–3 стрибки на
одній нозі — поворот на носках у напівприсіді — присід — упор стоячи на
коліні — стійка впоперек — зіскок вигнувшись з утриманням о. с.;

застосовує страховку під час виконання гімнастичних вправ;

дотримується правил безпеки під час занять гімнастичними вправами.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Опорні стрибки з утриманням основної стійки після приземлення способами:

а) ноги нарізно (гімнастичний козел);

б) способом «зігнувши ноги» (козел чи кінь у ширину);

в) боком з поворотом на 90° (кінь у ширину висотою 80–100 см).

не виконано

жодного стрибка

1 стрибок

2 стрибки

3 стрибки

Комбінація елементів вправ на вибір:

а) у висах та упорах;

б) акробатики;

в) в рівновазі не виконання

жодної комбінації

1

2

3

Підтягування:

хлопці – у висі

дівчата-у висі лежачи

менше 2

менше 3

2

3

3

6

5

8

3. Легка атлетика

Теоретична підготовка

Історія розвитку легкої атлетики в Україні. Значення розвитку швидкості
та спритності в оволодінні руховими діями. Низький старт, фінішування.
Дихання під час бігу.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи: на місці, у русі, в парах; спеціальні бігові
та стрибкові вправи, спеціальні вправи для метання.

Технічна підготовка

Біг: низький старт і стартовий розбіг; біг на дистанції 30 і 60 м;
рівномірний біг на дистанції до 1500 м;

стрибки: у довжину та висоту;

метання: малого м’яча на дальність та в ціль.

Пояснює значення розвитку швидкості та спритності в оволодінні руховими
діями;

характеризує історію розвитку легкої атлетики в Україні; положення тіла
під час виконання різних фаз низького старту;

володіє навичками дихання під час бігу;

виконує загальнорозвивальні вправи: на місці, у русі, в парах;
спеціальні бігові та стрибкові вправи, спеціальні вправи для метання;

біг: біг з низького старту на 30 і 60 м на швидкість; біг у рівномірному
темпі до 1500 м;

стрибки: стрибки у довжину способами «зігнувши ноги», «у кроці»; у
висоту способом «переступання»;

метання: метання малого м’яча способом «із-за спини через плече» на
дальність з 3–5 кроків розбігу; в горизонтальну та вертикальну ціль;

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Біг 60 м, сек.:

хлопці

дівчата

більше 11,4

більше 11,8

11,4

11,8

10,6

11,0

10,0

10,4

Метання малого м’яча (150 г) на дальність з розбігу 3-5 кроків способом
“із-за спини через плече”, м:

хлопці

дівчата

менше 18

менше 12

18

12

23

15

28

18

Стрибок у довжину способом “зігнувши ноги”, см:

хлопці

дівчата

менше 250

менше 210

250

210

270

230

290

250

або

Стрибок у висоту способом “переступання”, см:

хлопці

дівчата

менше 80

менше 70

80

70

85

75

90

80

Крос без урахування часу, м:

хлопці

дівчата

500

400

700

600

900

800

1100

1000

4. Спортивні ігри

4.1 Футбол

Теоретична підготовка

Історія українського футболу. Розвиток футболу в Україні та за кордоном.
Гігієна та загартування юного футболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг; біг на витривалість; стрибки у висоту та
довжину з місця; вправи з навантаженням; елементи акробатики; рухливі
ігри та естафети з м’ячем; спортивні ігри.

Спеціальна фізична підготовка:

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків;
“човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями;
жонглювання м’ячем; смуга перешкод; рухливі ігри;

вправи на координацію рухів: вправи в рівновазі; гімнастичні вправи;
рухливі ігри на координацію рухів; спортивні ігри гандбол, баскетбол з
елементами футболу; елементи акробатики.

Технічна підготовка

Пересування: поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами;
поєднання прийомів пересування з володінням м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому
м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що
котиться; удари в русі;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою стороною ступні;

ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою
частинами підйому;

відволікальні дії (фінти): фінти в умовах виконання ігрових вправ;

відбирання м’яча: вивчені прийоми, атакуючи суперника;

вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способами на дальність;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

техніка гри воротаря: ловіння м’яча збоку; гра на виході; відбивання
м’яча однією та двома руками.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: маневрування на полі; “відкривання” для прийому
м’яча, відволікання суперника;

групові дії: взаємодія двох і більше гравців; взаємодія з партнерами під
час організації атаки.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір позиції стосовно суперника та протидія
отриманню ним м’яча; “закривання”;

групові дії: правильний вибір позиції;

тактика воротаря: вибір правильної позицію у воротах під час виконання
різних ударів.

Називає засоби загартування;

характеризує історію українського футболу та розвиток футболу в Україні
та за кордоном;

дотримується гігієнічних вимог під час занять футболом;

виконує загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг на 30 і 60 м; біг на витривалість 200, 400,
500 м; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням
(гантелями масою 0,5-1 кг); елементи акробатики; рухливі ігри та
естафети з м’ячем; спортивні ігри за спрощеними правилами (гандбол,
баскетбол);

вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 10-30 м;
прискорення та ривки з м’ячем;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90-180 градусів;
стрибки з імітуванням удару головою; жонглювання м’ячем; долання смуги
перешкод;

вправи на координацію рухів: вправи у рівновазі, гімнастичні вправи на
8 рахунків; елементи акробатики; поєднання бігу зі стрибками, зупинками,
поворотами;

пересування: поєднання прийомів техніки пересування з технікою володіння
м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому
м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що
котиться; удари в русі;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та у стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи в
русі; зупинка внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить;

ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою
частинами підйому по прямій, по колу, “вісімкою”, а також по між стійок
(фішок); ведення м’яча зі зміною напрямку і швидкості руху;

вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способами на дальність;
жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем правою і лівою ногами, стегном,
головою;

володіє фінтами “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах виконання
ігрових вправ;

застосовує відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду;
вивчені технічні прийоми; маневрування по полю; взаємодії з партнерами
під час організації атаки; правильний вибір позиції стосовно суперника
та протидіє отриманню ним м’яча; “закривання”; вибір правильної позиції
у воротах під час виконання різних ударів залежно від “кута удару”;
взаємодію двох і більше гравців; взаємодію з партнерами під час
організації атаки;

дотримується правил під час проведення рухливих ігор “День і ніч”,
“Виклик”, “Виклик номерів”, “Ривок за м’ячем”, “Виштовхни з кола”,
“Мисливці й качки” тощо та навчальних ігор у футбол; правил техніки
безпеки під час занять футболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий Середній Достатній Високий

5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у
гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м:

хлопці

дівчата

1 або жодного влучення

жодного влучення

2

1

3

2

4

3-5

5 передач м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів
з відстані 7 м:

хлопці

дівчата

1 або жодної правильно виконаної передачі

жодної правильно виконаної передачі

2

1

3

2

4 – 5

3 – 5

4.2. Гандбол

Теоретична підготовка

Історія українського гандболу. Розстановка гравців. Права та обов’язки
гравців. Покарання за порушення правил гри.

Фізична підготовка

Стройові прийоми; загальнорозвивальні вправи в русі, без предмета, з
предметами; вправи для формування постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків;
прискорення до 10 м; біг із зміною напрямку і швидкості за сигналом;
багаторазові стрибки; естафети з бігом;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; смуга перешкод; «човниковий» біг; рухливі ігри;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів; вправи
на розтягування;

вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі;
підтягування на перекладині; присідання; пересування в упорі на руках;
стрибки у довжину з місця;

вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки зі скакалкою;
перестрибування через предмети; смуга перешкод.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування та стійки: способи пересування в нападі; стійка нападаючого;

ловіння та передачі: двома руками на місці, в русі;

кидки м’яча: кидок м’яча по воротах зігнутою рукою зверху у стрибку;
семиметровий штрафний кидок;

ведення: на місці, у русі.

Техніка захисту

Пересування: способи пересування в захисті; стійка захисника;

блокування: блокування м’яча, гравця;

гра воротаря: стійка воротаря, пересування, випади.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: прихований відхід; вибір вільного місця;

групові дії: взаємодії під час стрімкого нападу у відриві.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: опіка гравця без м’яча;

групові дії: схресне пересування; заслони; гра 2 х 2; 3 х 3.

Називає способи покарання за порушення правил гри;

характеризує історію українського гандболу; основні права та обов’язки
гравців;

виконує стройові прийоми; шикування та перешикування;
загальнорозвивальні вправи (в русі, без предмета, з предметами –
м’ячами, гімнастичними палицями, скакалками); вправи для формування
постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків 10-15 м;
прискорення до 10 м із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку
і швидкості за сигналом; багаторазові стрибки з ноги на ногу на місці та
з просуванням уперед;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; подолання смуги перешкод; підкидання та ловіння м’яча у русі;
«човниковий» біг 4х9м; біг із різних вихідних положень;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками
і ногами; махові рухи; виконання пасивних нахилів, відведень ніг та рук
з допомогою партнера;

вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
підтягування на перекладині у висі та у висі лежачи; присідання на одній
та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з тенісними м’ячами
– зжимання (для кистей); стрибки у довжину з місця;

вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки через скакалку;
перестрибування через гімнастичну лаву; подолання смуги перешкод;

пересування: біг із зміною напрямку, швидкості; раптову зупинку; стійку
нападаючого та захисника; способи пересування у нападі та захисті;

ловіння та передачі: двома руками на місці, в русі; м’яча, що летить на
різних рівнях; з відскоком від підлоги; однією рукою в парах у русі;

ведення: на місці, у русі (правою та лівою рукою); вибивання м’яча у
суперника під час ведення;

кидки м’яча: кидки під гострим кутом до воріт з ударом об поверхню
майданчика; кидок м’яча по воротах зігнутою рукою зверху у стрибку;
семиметровий штрафний кидок;

блокування: блокування м’яча руками, ногами, тулубом; блокування м’яча
двома руками зверху; гравця, який не володіє м’ячем;

гра воротаря: стійку воротаря, пересування, випади;

здійснює опіку гравця без м’яча; взаємодії під час стрімкого нападу у
відриві; прихований відхід від захисника; вибір вільного місця; ігрові
завдання у грі 2 х 2; 3 х 3;

застосовує схресне переміщення; заслони;

дотримується правил під час рухливих ігор «Виклик номерів», «Третій
зайвий», «Лапта», «Квач» з передачами» та навчальних ігор у гандбол;
правил техніки безпеки під час занять гандболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Передачі м’яча в стіну з відстані 3 м протягом

30 сек., кількість передач:

хлопці

дівчата

7

6

9

8

11

10

13

12

4. 3. Волейбол

Теоретична підготовка

Історія українського волейболу. Загальна характеристика гри у волейбол.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові вправи, стрибкові вправи, вправи на
зміцнення фалангів пальців кисті руки, вправи для формування координації
рухів, постави.

Спеціальна фізична підготовка Вправи для розвитку швидкості:
прискорення до 10 м; біг із різних вихідних положень; біг із зміною
напрямку та швидкості; естафета з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; багаторазові стрибки з
поворотами; акробатичні елементи; рухливі ігри;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з
набивними м’ячами; згинання і розгинання рук в упорі; стрибки в довжину;
перестрибування через перешкоди; рухливі ігри.

Технічна підготовка

Стійка волейболіста. Способи пересування: Передача і прийом м’яча двома
руками зверху.

Тактична підготовка

Індивідуальні дії без м’яча: орієнтування на майданчику: пересування,
вибір вихідного положення для прийому м’яча з подачі;

командні дії: розташування гравців на майданчику.

Називає загальні характеристики гри у волейбол;

розрізняє стійку волейболіста: високу, середню, низьку.

характеризує історію українського волейболу; розташування гравців на
майданчику;

виконує бігові та стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів пальців
кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави;

вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10 м; біг із різних
вихідних положень по зоровому і звуковому сигналу; біг із зміною
напрямку та швидкості;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти);
багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180 градусів; акробатичні
елементи; вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидання
і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; згинання і розгинання рук в
упорі, стоячи біля стіни під кутом 45-50 градусів до неї; відштовхування
від стінки пальцями, стоячи під кутом 50-60 градусів до неї; зжимання
пальцями тенісного м’яча; стрибки на одній та двох ногах в довжину;
перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами;

стійки та пересування: стійку волейболіста: високу, середню, низьку;
пересування приставними та перехресними кроками, бігом, кроком,
стрибками;

передачі і прийом м’яча: передачу і прийом м’яча двома руками зверху на
місці, в парах, у зустрічних колонах;

здійснює орієнтування на майданчику; вибір вихідного положення для
приймання м’яча з подачі;

дотримується правил рухливих ігор “Піонербол”, “М’яч у повітрі”, «Слухай
сигнал», “Третій зайвий”, ”Невід”, “Передача м’ячів”, “Мисливці і
качки”, “Переправа через струмок”, ”Вовк і ягня”, «Вудочка», “Стрибки по
купинах”; правил техніки безпеки під час занять волейболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Передача м’яча над собою двома руками зверху в колі діаметром 1 м,
кількість передач:

хлопці

дівчата

2

1 або жодної передачі

3

2

4

3

5

4

5. Кросова, лижна або ковзанярська підготовка

Теоретична підготовка

Перша допомога у разі обмороження. Гігієнічні вимоги до занять фізичними
вправами взимку на свіжому повітрі.

5.1. Кросова підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи;
повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Пересування на твердому, м’якому і слизькому ґрунті, піску, трав’яному
покрові; біг до 5 хвилин; крос до 1500 м.

Називає перші ознаки обмороження;

наводить приклади першої допомоги при обмороженні;

дотримується гігієнічних вимог під час занять фізичними вправами взимку
на свіжому повітрі.

Розпізнає способи пересування по різному грунту;

виконує загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові
вправи; подолання дистанцїї до 1500 м; біг у середньому темпі до 5
хвилин; повторний біг відрізками 150–200 м від 2 до 4 разів;

дотримується правил техніки безпеки під час занять кросовою підготовкою;
правил рухливих ігор та естафет.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція без урахування

часу, м:

хлопці

дівчата

400

300

600

400

800

600

1000

800

5.2. Лижна підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи;
повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Поворот і гальмування упором; подолання пагорбів і впадин; поворот на
місці махом; одночасний двокроковий хід; біг на лижах до 2 км.

Виконує загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові
вправи; повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети; поворот і
гальмування упором; подолання пагорбів і впадин; поворот на місці махом;
одночасний двокроковий хід; подолання лижної дистанції до 2 км;

дотримується правил естафет та рухливих ігор; правил техніки безпеки під
час занять лижною підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція без урахування часу, м:

хлопці

дівчата

800

500

1000

800

1200

1000

1500

1200

5.3. Ковзанярська підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи для розвитку гнучкості; повторний біг
відрізками; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Відштовхування і ковзання на одному та двох ковзанах; повороти дугою,
приставними кроками і переступанням; гальмування «напівплугом» і
«плугом»; проходження дистанції до 500 м.

Виконує відштовхування і ковзання на одному та двох ковзанах; повороти
дугою, приставними кроками і переступанням; гальмування «напівплугом» і
«плугом»; подолання дистанції до 500 м;

дотримується правил техніки безпеки під час занять ковзанярською
підготовкою; рухливих ігор.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Ковзанярська дистанція без урахування часу, м:

хлопці

дівчата

менше 200

менше 100

200

100

400

200

500

300

6. Туризм

Теоретична підготовка

Види туризму. Орієнтування в поході. Топографічна підготовка.
Користування компасом.

Технічна підготовка

Визначення азимута та рух за азимутом; вибір місця та обладнання
бівуаку; організація і підготовка походу чи подорожі.

Називає види туризму, топографічні знаки;

визначає азимут; місце розташування бівуаку;

виконує рух за азимутом; підготовку до походу чи подорожі;

здійснює підготовку до походу чи подорожі;

застосовує компас;

дотримується правил техніки безпеки під час занять туризмом.

II. Матеріал для обов’язкового повторення

1. Баскетбол

Теоретична підготовка

Історія розвитку баскетболу; гігієна тіла, одягу, спортивної форми.
Режим дня. Харчування баскетболіста. Поняття про техніку гри. Основні
правила гри. Ознайомлення з правилами проведення змагань з баскетболу.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні і гімнастичні вправи; вправи на розтягування,
координацію рухів; вправи для формування постави та профілактики
плоскостопості.

Спеціальна фізична підготовка

Прискорення до 15 м; “човниковий” біг; серійні стрибки; зістрибування з
висоти; вправи з обтяженнями; рухливі ігри.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: чергування ходьби, бігу, стрибків, зупинок, поворотів;
рухливі ігри;

передачі та ловіння м’яча: передача м’яча двома руками від грудей;
передача м’яча однією рукою від плеча;

фінти;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху; двома руками від грудей;
штрафний кидок; рухливі ігри;

ведення м’яча: ведення м’яча парах, трійках; рухливі ігри.

Техніка захисту

Пересування: стійка захисника; пересування у захисній стійці;
прискорення; зупинки; повороти; стрибки; естафети; рухливі ігри;

оволодіння м’ячем: перехоплення, відбивання м’яча; вибивання м’яча під
час ведення; накривання м’яча; рухливі ігри .

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: чергування вивчених способів пересування в
поєднанні з фінтами; вибір місця для одержання передачі м’яча;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір способу ловіння м’яча; вибір способу
та моменту передачі м’яча між гравцями передньої та задньої ліній;

групові дії: взаємодія двох гравців способом «Передай м’яч і виходь»;

командні дії: розподіл обов’язків між гравцями для організації нападу.

Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: протидія нападаючому з м’ячем у
трьохсекундній зоні; на далеких підступах до кільця;

індивідуальні дії з м’ячем: перехоплення м’яча; підбір, виривання і
вибивання м’яча; вибір місця в захисті між нападаючим і щитом; рухливі
ігри;

групові дії – протидія двом, трьом нападаючим; розподіл обов’язків між
гравцями у захисті;

командні дії – організація дій під час підбирання м’яча, що відскочив
від щита.

Пояснює поняття про техніку гри; основні правила гри; основні положення
проведення змагань з баскетболу;

характеризує історію розвитку баскетболу;

виконує загальнорозвивальні і гімнастичні вправи, вправи на
розтягування, координацію рухів; вправи для корекції постави та
профілактики плоскостопості;

прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних положень, “човниковий” біг
5х5 м; серійні стрибки; вправи з обтяженнями;

пересування: чергування ходьби, бігу, стрибків, зупинок, поворотів;

стійку захисника з виставленою вперед ногою; пересування приставними
кроками у захисній стійці; прискорення; зупинки; повороти; стрибки;
поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами в захисті; стійку з
піднятою вгору рукою;

передачі та ловіння м’яча: передачу м’яча двома руками від грудей;
передачу м’яча однією рукою від плеча; ловіння та передачу м’яча, що
високо летить;

фінти; фінти на передачу м’яча; фінти на кидання м’яча; фінти на
ведення;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в русі (з двох кроків); кидки
однією рукою з місця (з відскоком від щита в кошик); двома руками від
грудей на місці та в русі; штрафний кидок (за спрощених умов);

ведення м’яча: ведення м’яча (правою та лівою рукою почергово) з
наступною передачею в колонах, парах, трійках; ведення з опором
захистника;

оволодіння м’ячем: перехоплення м’яча під час передачі; відбивання
м’яча; вибивання м’яча під час ведення; накривання м’яча під час
кидання; підбирання м’яча, що відскочив від щита.

застосовує фінти на кидок м’яча; фінти на ведення м’яча; дії для
підбирання м’яча, що відскочив від щита; чергування вивчених способів
пересування в поєднанні з фінтами;

здійснює протидію нападаючому з м’ячем у трьохсекундній зоні; на далеких
підступах до кільця; вибір місця для одержання передачі м’яча;

вибір способу ловіння м’яча в залежності від ігрової ситуації; вибір
способу та моменту передачі м’яча між гравцями передньої та задньої
ліній; взаємодії за способом «Передай м’яч і виходь»; вибір місця для
одержання передачі; вибір місця в захисті між нападаючим і щитом;
перехоплення м’яча при передачі; підбір, виривання і вибивання м’яча при
його веденні; протидії двом, трьом нападаючим;

дотримується правил гігієни тіла, одягу, спортивної форми; правил
рухливих ігор «Боротьба за м’яч», «Полювання», «М’яч капітанові», «Крізь
фронт», «Боротьба за м’яч», «Не давай м’яч ведучому», «Виклик номерів»,
«Стрибунці-горобці», «Вудка стрибкова», «М’яч у стіну», «Швидка
передача», «Хто більше влучить?», «Кидки із зміною місць», «Гонка м’ячів
по колу», «Передай м’яч після ведення», «Виштовхни з кола», «Зайці та
моржі», «Бій півнів», «Квач маршем»; навчальних ігор у баскетбол; правил
техніки безпеки під час занять баскетболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

5 кидків м’яча (міні-баскетбольного або волейбольного) у кошик однією
рукою від плеча, стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита, кількість
влучень:

хлопці

дівчата

1 або жодного

1 або жодного

2

1

3

2

4

3

ІІІ. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної
підготовленості

Фізичні якості та вправи Показники

Бали для хлопців Бали для дівчат

2 1 2 1

Швидкість: біг на 30 м, сек. 5,8 і менше 5,9 – 7,0 6,2 і менше 6,3 –
7,2

Витривалість: біг від 800 до 1500 м (залежно від статі), м 1500 і більше
1500 – 1000 1200 і більше 1200 – 800

Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см +7,0 і більше
+6,0 – +3,0 +13,0 і більше +12,0 – +6,0

Сила:

хлопці – підтягування у висі, разів;

дівчата – підтягування у висі лежачи, разів

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів

5 і більше

21 і більше

4 – 2

20 – 11

12 і більше

10 і більше

11- 4

9 – 5

Спритність: «човниковий» біг 4 х 9 м, сек. 11,7 і менше 11,8 – 12,3
12,0 і менше 12,1 -13,0

Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см 160 і більше 159
– 140 140 і більше 139 – 120

Віковий період учнів 5 класу найсприятливіший для розвитку спритності
(хлопці і дівчата), витривалості (хлопці і дівчата), швидкості
(дівчата), сили (дівчата), швидкісно-силових якостей (дівчата) та
помірного розвитку сили і швидкісно-силових якостей (хлопці).

6 клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів

Теоретичні знання

Фізичне виховання в Стародавній Греції. Значення занять фізичною
культурою та спортом для підтримування розумової працездатності.
Негативний вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність.
Правила безпеки під час занять фізичними вправами.

2. Спортивні ігри

2.1. Футбол

Теоретична підготовка

Історія українського футболу. Розвиток футболу в Україні та за кордоном.
Режим і харчування юного футболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
повторно-інтервальне пробігання відрізків з максимальною швидкістю; біг
на витривалість до 500 м; стрибки у висоту та довжину; вправи з
навантаженням; елементи акробатики; рухливі ігри та естафети з м’ячем;
спортивні ігри.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків із різних
вихідних положень; “човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем;
рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом; стрибки з
імітуванням ударів головою й ногою; жонглювання м’ячем; смуга перешкод;
рухливі ігри;

вправи на координацію рухів: вправи в рівновазі; гімнастичні вправи;
рухливі ігри на координацію рухів; спортивні ігри гандбол, баскетбол з
елементами футболу; елементи акробатики.

Технічна підготовка

Пересування: поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари зовнішньою частиною підйому; удар
внутрішньою стороною ступні; удари в русі; удари на точність;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинка внутрішньою стороною ступні; зупинки м’яча
підошвою, внутрішньою стороною ступні, стегном та грудьми (для хлопців)
у русі;

ведення м’яча: вивчені способи ведення м’яча;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою”;
“випадом” і “перенесенням ноги через м’яч”; фінт “ударом ногою” з
прибиранням м’яча під себе;

відбирання м’яча: вивчені прийоми, атакуючи суперника; відбирання м’яча
під час двобою із суперником;

техніка гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння, відбивання,
переведення м’яча без падіння.

Тактична підготовка

Тактика нападу:

Індивідуальні дії: маневрування на полі; вміння раціонально
використовувати вивчені технічні прийоми;

групові дії: взаємодія з партнерами під час організації атаки.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір моменту і способу дії для перехоплення м’яча;

групові дії: вибір позиції; уміння взаємодіяти в обороні при рівному
співвідношенні сил із суперником;

тактика воротаря: вибір місце у штрафному майданчику під час ловіння
м’яча на виході.

Наводить приклади негативного впливу шкідливих звичок на розумову та
фізичну працездатність;

пояснює значення занять фізичною культурою та спортом для підтримування
розумової працездатності;

характеризує фізичне виховання в Стародавній Греції.

Характеризує історію українського футболу; розвиток футболу в Україні та
за кордоном; режим і харчування юного футболіста;

виконує загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах; біг на 30
і 60 м; повторно-інтервальне пробігання (серіями) різних за довжиною
відрізків (від 10 до 30 м) з максимальною швидкістю (8-12 відрізків у
кожній серії) з паузами для відпочинку 30 с; біг на витривалість 200,
400, 500 м; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням
(гантелями масою 0,5-1 кг); елементи акробатики;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків
(10-30 м) з різних вихідних положень; “човниковий” біг; прискорення та
ривки з м’ячем;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90-180 градусів;
стрибки з імітуванням ударів головою й ногою; жонглювання м’ячем;
подолання смуги перешкод;

вправи на координацію рухів: вправи в рівновазі; гімнастичні вправи на 8
рахунків;

пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння
м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари зовнішньою частиною підйому по нерухомому
м’ячу і м’ячу, що котиться; удар внутрішньою стороною ступні по м’ячу,
що летить; удари в русі; удари на точність;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та у стрибку; удари на точність;

зупинки м’яча: зупинки внутрішньою стороною ступні м’яча, що летить;
зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступні, стегном та грудьми
(для хлопців) у русі;

ведення м’яча: вивчені способи ведення м’яча, збільшуючи швидкість руху;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця й
після розбігу на дальність;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою (правою і лівою), стегном
(правим і лівим), головою;

застосовує фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах виконання
ігрових вправ; фінти “відходом”, “випадом” і “перенесенням ноги через
м’яч”; фінт “ударом ногою” з прибиранням м’яча під себе; фінти
“зупинкою” під час ведення з наступанням і без наступання на м’яч
підошвою;

відбирання м’яча під час двобою з суперником ударом і зупинкою ногою в
широкому випаді;

технічні прийоми гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння, відбивання,
переведення м’яча без падіння;

здійснює маневрування на полі: “відкривання” для прийому м’яча,
відволікання суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці
поля; взаємодії з партнерами під час організації атаки з використанням
різних передач: на хід, у ноги, коротких, середніх, довгих, поздовжніх,
поперечних, діагональних, понизу, поверху; “закривання”; взаємодії в
обороні при рівному співвідношенні сил із суперником;

визначає позиції, момент і спосіб дії (удар чи зупинка) для перехоплення
м’яча; місце у штрафному майданчику під час ловіння м’яча на виході;

дотримується правил рухливих ігор “Виклик”, “Виклик номерів”, “Ривок за
м’ячем” “Виштовхни з кола”, “Мисливці й качки” та інші; естафети з
м’ячем; спортивних ігор за спрощеними правилами (гандбол, баскетбол),
навчальних ігор у футбол; правил техніки безпеки під час занять
футболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

4 удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у
гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м:

хлопці

дівчата

1 або жодного влучного удару

жодного влучного удару

2

1

3

2

4

3 – 5

4 передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених
способів з відстані 7 м:

хлопці

дівчата

1 або жодної правильно виконаної передачі

жодної правильно виконаної передачі

2

1

3

2

4

3 – 4

2.2. Гандбол

Теоретична підготовка

Історія розвитку гандболу. Індивідуальні тактичні дії в нападі та
захисті. Правила виконання вільного та семиметрового штрафного кидка.

Фізична підготовка

Стройові прийоми; шикування та перешикування; ходьба; біг;
загальнорозвивальні вправи в русі, без предмета, з предметами; вправи
для формування постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків;
прискорення із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку і
швидкості за сигналом; стрибки на місці та з просуванням уперед;
естафети з бігом;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; смуга перешкод; вправи з м’ячем; «човниковий» біг; біг із різних
вихідних положень; рухливі ігри;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів;

вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
підтягування на перекладині; присідання; пересування в упорі на руках;
стрибки у довжину з місця;

вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки зі скакалкою;
стрибки; перестрибування; смуга перешкод.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: способи пересувань у нападі;

ловіння і передачі: ловіння і передача м’яча зігнутою рукою;

кидки м’яча: кидок м’яча по воротах зігнутою рукою; вільний кидок;

ведення м’яча;

відволікаючі дії (фінти): фінт передачею, виконання кидка.

Техніка захисту

Пересування: способи пересувань у захисті.

Блокування м’яча: блокування м’яча, кинутого по воротах.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: вибір місця для отримання м’яча;

групові дії: взаємодія двох гравців під час організації атаки.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: блокування суперника, який володіє і не володіє
м’ячем;

групові дії: вибір позиції під час оборони.

Характеризує індивідуальні тактичні дії в нападі та захисті; правила
виконання вільного та семиметрового штрафного кидка; історію розвитку
гандболу;

виконує стройові прийоми; шикування та перешикування; ходьба; біг;
загальнорозвивальні вправи (в русі, без предмета, з предметами –
м’ячами, гімнастичними палицями, скакалками); вправи для формування
постави та запобігання плоскостопості;

вправи для розвитку швидкості: повторний біг відрізків 10-15 м;
прискорення до 10 м із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку
і швидкості за сигналом; багатократні стрибки з ноги на ногу на місці та
з просуванням уперед;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на
підвищеній опорі; подолання смуги перешкод; підкидання та ловіння м’яча
у русі; «човниковий» біг 4х9м; біг із різних вихідних положень;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками
і ногами; махові рухи; пасивні нахили, відведення ніг та рук за
допомогою партнера;

вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
підтягування у висі та у висі лежачи на низькій перекладині; присідання
на одній та двох ногах; пересування в упорі на руках; зжимання тенісних
м’ячів; стрибки у довжину з місця;

вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки зі скакалкою;
перестрибування через гімнастичну лаву; подолання перешкод;

пересування: біг, біг із зміною напрямку та швидкості: біг зигзагом;
приставні та схресні кроки; стрибки; способи пересування у нападі та
захисті;

ловіння і передачі : ловіння і передачу м’яча зігнутою рукою збоку і
знизу;

кидки м’яча: кидок м’яча по воротах зігнутою рукою збоку і знизу;
введення м’яча у гру; вільний кидок з 9 м;

ведення м’яча: ведення із зміною напрямку та швидкості;

блокування м’яча: блокування м’яча, кинутого по воротах, з позиції
крайнього нападаючого;

застосовує фінт передачею, з виконанням кидка;

здійснює вибір місця для отримання м’яча; блокування суперника, який
володіє і не володіє м’ячем; взаємодії двох гравців під час організації
атаки; вибір позиції під час оборони;

дотримується правил рухливих ігор «Виклик номерів», «Третій зайвий»,
«Лапта», «Квач з передачами», естафет; навчальних ігор у гандбол; правил
техніки безпеки під час занять гандболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

4 кидки м’яча з 7 м у

вказану половину

воріт, кількість

влучних кидків:

хлопці

дівчата

жодного

влучного

кидка

жодного

влучного

кидка

1

1

2

2

3

3

або

передача м’яча на

дальність, м :

хлопці

дівчата

менше 12

менше 10

12

10

14

12

16

14

2.3. Баскетбол

Теоретична підготовка

Історія розвитку баскетболу в Україні. Турнірна таблиця провідних клубів
країни, міста та області. Поняття про тактику гри. Тактичні дії у нападі
та захисті.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи на місці та в русі; вправи на розтягнення,
координацію рухів; вправи для корекції постави та профілактики
плоскостопості; акробатичні вправи.

Спеціальна фізична підготовка

Прискорення з місця з різних вихідних положень; біг; “човниковий” біг;
серійні стрибки; стрибки з поворотами; зістрибування з висоти; вправи з
обтяженням; естафети та рухливі ігри.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: чергування вивчених способів пересування; зупинок,
поворотів; пробігання повторних відрізків; “човниковий” біг; естафети,
рухливі ігри.

передачі та ловіння м’яча: передача м’яча двома руками від грудей,
однією рукою від плеча; естафети; рухливі ігри;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху після ведення; кидок двома руками
від голови; кидок однією рукою з місця з відскоком від щита; штрафний
кидок; «добивання» м’яча; рухливі ігри;

ведення м’яча.

Техніка захисту

Пересування: чергування вивчених способів пересування; зупинок,
поворотів; пересування приставними кроками у захисній стійці; бігові та
стрибкові вправи; естафети та рухливі ігри;

оволодіння м’ячем: накривання м’яча; відбивання м’яча; оволодіння м’ячем
під час розиграшу.

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: способи пересування в поєднанні з фінтами;
вибір місця для ігрових дій;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір ігрового моменту та способу ведення
м’яча під час проходу під щит; вибір способу та ігрового моменту для
виконання кидання м’яча в кошик; підбір м’яча, що відскочив від щита;

групові дії: вибір ігрового моменту та способу ведення м’яча під час
проходу під щит; вибір способу та ігрового моменту для виконання кидка
м’яча в кошик;

командні дії: організація найпростіших видів позиційного нападу
“вісімкою” та швидким проривом.

Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: вибір позиції залежно від місця
розташування нападаючого на майданчику;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір ігрового моменту для перехоплення
м’яча; вибір ігрового моменту для накривання та відбивання м’яча під час
виконання кидка в кошик;

групові дії: протидія двох нападників при «наведенні та перетинанні»;
протидія трьом нападникам при використанні «вісімки»;

командні дії: протидії при позиційному нападі.

Характеризує історію розвитку баскетболу в Україні; турнірну таблицю
провідних клубів країни, міста та області; поняття про тактику гри;
тактичні дії у нападі та захисті.

виконує загальнорозвивальні вправи на місці та в русі; вправи на
розтягування, координацію рухів; вправи для корекції постави та
профілактики плоскостопості; акробатичні вправи; прискорення з місця на
5, 10, 15, 20 м з різних вихідних положень; “човниковий” біг 5х5 м;
серійні стрибки поштовхом двох і однією ногою з діставанням високих
предметів, стрибки з поворотами на 180 і 360 градусів; зістрибування з
висоти та наступним стрибком угору; вправи з обтяженнями, набивними
м’ячами;

пересування: чергування різних видів ходьби, бігу, стрибків, зупинок,
поворотів; пробігання повторних відрізків (10-30 м); прискорення з
м’ячем; способи пересування у нападі та захисті;

передачі та ловіння м’яча: передачі м’яча двома руками від грудей;
передачі м’яча однією рукою від плеча; передачі м’яча на відстань 12-15
м двома та однією рукою від плеча; серійні передачі м’яча на точність
попадання у квадрат на відстані 2,5-3 м;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в русі (з двох та одного кроків)
після ведення з лівого та правого боку; кидки двома руками від голови;
кидки однією рукою з місця з відскоком від щита та в кошик; кидки із
опором захисника; штрафний кидок; «добивання» м’яча після невдалого
кидка; кидок однією рукою в стрибку;

ведення м’яча: ведення м’яча без зорового контролю зі зміною висоти
відскоку; ведення м’яча правою або лівою рукою з наступною передачею в
колонах, парах, трійках, ігрові вправи та естафети з веденням м’яча;

оволодіння м’ячем: накривання м’яча під час кидка; відбивання м’яча під
час виконання кидка в стрибку; оволодіння м’ячем під час розиграшу;

застосовує вивчені способи пересування в поєднанні з фінтами; фінти на
передачу м’яча;

здійснює вибір ігрового моменту та способу ведення м’яча під час проходу
під щит; вибір місця для ігрових дій; на передній і задній лініях
нападу;

вибір способу та ігрового моменту для виконання кидка м’яча в кошик;
підбір м’яча, що відскочив від щита; організацію позиційного нападу
“вісімкою” та швидким проривом; вибір позиції в залежності від місця
розташування нападника на майданчику; вибір способу протидії проходу
нападника під щит з веденням м’яча; вибір місця під час підбирання
м’яча, що відскочив від щита; вибір ігрового моменту для перехоплення,
підбирання, виривання та вибивання м’яча; вибір ігрового моменту для
накривання та відбивання м’яча під час виконання кидка в кошик; вибір
способу протидії проходу нападаючого під щит з веденням м’яча; вибір
місця під час підбирання м’яча, що відскочив від щита; протидію двом
нападникам при «наведенні та перетинанні»; протидію трьом нападникам при
використанні «вісімки»; найпростіші протидії при позиційному нападі
способами “мала вісімка” та швидкий прорив з веденням м’яча;

дотримується правил естафет, рухливих ігор «Перетягування в парах», «Хто
більше влучить?», «Кидки зі зміною місць», «М’яч у стіну», «Швидка
передача» та навчальних ігор у баскетбол; правил техніки безпеки під час
занять баскетболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

5 кидків м’яча у

кошик однією рукою

від плеча, стоячи

збоку на відстані 2 м

від щита, кількість

влучних кидків:

хлопці

дівчата

1або жодного влучного кидка

жодного влучного кидка

2

1

3

2

4

3

2.4. Волейбол

Теоретична підготовка

Історія розвитку українського волейболу. Основні умови для гри:
майданчик, обладнання, інвентар.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; біг, стрибкові та бігові вправи; вправи на
зміцнення фалангів пальців кисті руки, вправи для формування постави та
координації рухів.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: прискорення; біг із різних вихідних
положень, із зміною напрямку та швидкості; естафета з бігом; рухливі
ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; стрибки з поворотами;
акробатичні елементи; смуга перешкод; рухливі ігри;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: згинання і
розгинання рук в упорі; підтягування на перекладині; стрибки та
перестрибування через перешкоди; рухливі ігри естафети із стрибками.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: поєднання способів пересування в нападі;

передачі м’яча: передача м’яча двома руками зверху;

подачі: нижня пряма подача.

Техніка захисту

Пересування: поєднання способів пересування в захисті;

прийом м’яча: прийом м’яча двома руками знизу та зверху.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: вибір місця для виконання другої передачі;.

групові дії: взаємодія двох-трьох гравців біля сітки під час розіграшу
м’яча своєю командою .

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір вихідного положення для прийому м’яча;

групові дії: взаємодії гравців передньої лінії;

командні дії: розміщення гравців під час прийому верхніх передач.

Характеризує історію розвитку українського волейболу; основні умови для
гри: майданчик, обладнання, інвентар;

виконує ходьбу, біг, стрибкові та бігові вправи; вправи на зміцнення
фалангів пальців кисті руки, загальнорозвивальні вправи з предметами та
без предметів у русі; вправи для формування координації рухів, постави;

вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10-15м; біг із різних
вихідних положень за зоровим і звуковим сигналом; біг із зміною напрямку
та швидкості;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг 4-5 х 6-9 м;
багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів; акробатичні
елементи: перекати, групування;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидання і ловіння
набивного м’яча в парах; згинання і розгинання рук в упорі стоячи біля
стіни під кутом 45-50 градусів до неї; згинання і розгинання рук в упорі
лежачи; відштовхування від стінки пальцями, стоячи під кутом 50-60
градусів до неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; підтягування у висі
та у висі лежачи; стрибки на одній та двох ногах у довжину;
перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами;

пересування: поєднання способів пересування в нападі та захисті – біг
спиною вперед; пересування схресним кроком, приставним кроком;

передачі м’яча: передача м’яча двома руками зверху на місці, в русі, в
парах, трійках, зустрічних колонах;

подачі: нижню пряму подачу;

прийом м’яча: прийом м’яча двома руками знизу та зверху в парах,
трійках, зустрічних колонах;

здійснює вибір вихідного положення для прийому м’яча; вибір місця для
виконання другої передачі;. взаємодії з двома-трьома гравцями біля сітки
під час розиграшу м’яча своєю командою; взаємодії гравців передньої
лінії;

дотримується правил розміщення гравців під час прийому верхніх передач;
правил рухливих ігор “Мисливці і качки”, ”Білі ведмеді”, “Лабіринт”,
«Вудочка», “Стрибки по купинах”, правил навчальної гри у волейбол;
правил техніки безпеки під час занять волейболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Передача м’яча у стіну двома руками зверху на відстані 2 м, кількість
передач:

хлопці

дівчата

7

5

9

7

11

9

13

11

3.Кросова, лижна або ковзанярська підготовка

Теоретична підготовка

Роль витривалості в оволодінні циклічними вправами. Тактика подолання
довгих дистанцій.

3.1. Кросова підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи;
повторне пробігання відрізків змішане пересування на дистанції до 2000
м; рухливі ігри, естафети.

Технічна підготовка

Способи подолання перешкод під час кросового бігу; крос до 2000 м.

Пояснює значення витривалості в оволодінні циклічними вправами;

характеризує тактику подолання довгих дистанцій.

Виконує загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; спеціальні бігові та
стрибкові вправи; повторне пробігання відрізків за встановлений час,
витримуючи інтервали відпочинку і поступово збільшуючи перший відрізок;
подолання перешкод на місцевості кроком, стрибком у кроці, стрибком,
наступаючи і переступаючи перешкоду; зістрибування з перешкод; біг на
дистанції; крос 1500 та 2000 м;

дотримується правил техніки безпеки під час занять кросовою підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція 1500 м, хв., сек.:

хлопці

дівчата

більше 9.00

більше 10.10

9.00

10.10

8.30

10.00

8.00

9.30

3.2. Лижна підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи на розвиток рухливості у суглобах;
повторне проходження відрізків; естафети.

Технічна підготовка

Одночасні та навперемінні ходи;

перехід з одночасних ходів на навперемінні й навпаки; обгін;
фінішування; естафети та ігри на лижах.

Виконує загальнорозвивальні вправи в русі; вправи на розвиток рухливості
у суглобах; повторне проходження відрізків; обгін; фінішування;
одночасний однокроковий, двокроковий та безкроковий ходи; ковзанярський
хід; навперемінний чотирикроковий хід; перехід з одночасних ходів на
навперемінні й навпаки; естафети;

здійснює розподіл сил на дистанції; врахування умов дистанції для
кращого використання технічних навичок;

дотримується правил рухливих ігор та естафет; правил техніки безпеки під
час занять лижною підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція м:

хлопці

дівчата

1000

800

1200

1000

1500

1300

2000

1500

3.3.Ковзанярська підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи на розтягування; рухливі ігри,
естафети.

Технічна підготовка

Повороти; пересування у повороті; гальмування поворотами; старт; біг на
швидкість по прямій; біг на дистанції до 500 м.

Виконує загальнорозвивальні вправи у русі; вправи на розтягування;
повороти направо, наліво; пересування у повороті; поворот кругом у русі,
гальмування поворотами; старт; біг на швидкість по прямій з махом однієї
та двох рук; біг на дистанції 400–500 м;

дотримується правил техніки безпеки під час занять ковзанярською
підготовкою; правил рухливих ігор та естафет.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція м:

хлопці

дівчата

менше 300

менше 200

300

200

600

400

800

600

4. Туризм

Теоретична підготовка

Краєзнавство. Підготовка до участі у змаганнях з туристської техніки на
етапах.

Технічна підготовка

Перша допомога; транспортування потерпілого; технічні етапи туристських
змагань.

Характеризує загальні поняття краєзнавства; підготовку до участі у
змаганнях з туристської техніки;

виконує: 1) укладання рюкзака; 2) підготовку до розпалення багаття; 3)
встановлення намету; 4) орієнтування на місцевості: 5) читання головних
топографічихі даних; 6) подолання завалів, хащ, чагарників; 7) в’язання
вузлів; 8) рух через умовне «болото» по купинах; 19) рух по жердинах;
10) переправу через умовну річку вбрід; 11) траверс схилу; 12) спускання
схилом спортивним способом; 13) підготовку до переправи одним із
способів (на плавзасобах, мотузці з поручнями, убрід з поручнями; по
колоді; навісною переправою); транспортування потерпілого;

володіє алгоритмом надання першої допомоги;

дотримується правил техніки безпеки під час занять туризмом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

14 етапів туристських змагань (на вибір),

кількість етапів

2 і менше

3

4

5

ІІ. Матеріал для обов’язкового повторення

1. Гімнастика

Теоретична підготовка

Значення корегуючої гімнастики для формування постави. Естетичне
виховання у процесі занять фізичними вправами.

Фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми, загальнорозвивальні вправи без предметів, з
предметами, в парах; вправи для формування постави; смуга перешкод;
танцювальні кроки.

Технічна підготовка

Акробатика: хлопці – довгий перекид уперед; зв’язки елементів;

дівчата – зв’язки елементів з 4 чи 5 класів;

лазіння по канату;

вправи у висах та упорах: поєднання елементів вправ;

опорні стрибки: хлопці – через низького коня способами «зігнувши ноги» і
«ноги нарізно»; дівчата – через низького козла з настрибуванням в упор
присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»;

вправи з рівноваги: зв’язки елементів вправ.

Наводить приклади естетичного виховання у процесі занять фізичними
вправами;

пояснює значення корегуючої гімнастики для формування постави.

виконує загальнорозвивальні вправи без предметів, з предметами
(гімнастична палиця, скакалка), в парах; вправи для формування постави;
стройовий крок; фігурне марширування; гімнастична смуга перешкод;
танцювальні кроки та їх поєднання, вивчені в попередніх класах;

акробатичні вправи: хлопці – довгий перекид уперед; зв’язки акробатичних
елементів: довгий перекид уперед – перекид уперед – стійка на голові і
руках – перехід в упор присівши – перекид назад – О.С.;

дівчата – зв’язки акробатичних елементів: В.П. – О.С. – упор присівши –
перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перехід у положення
лежачи на спині – «міст» – поворотом праворуч (ліворуч) перехід в упор
присівши – перекид уперед – О.С.

лазіння по канату у 2 чи 3 прийоми; вправи у висах та упорах: зв’язки
елементів вправ, вивчених в попередніх класах;

опорні стрибки: хлопці – через низького коня способами «зігнувши ноги» і
«ноги нарізно», дівчата – через низького козла з настрибуванням в упор
присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»;

вправи з рівноваги: (низька колода) зв’язки елементів: В.П.- стійка на
носках, руки на пояс – 2-3 кроки на носках – поворот кругом, руки в
сторони – мах лівою ногою, оплеск у долоні під нею – мах правою ногою,
оплеск у долоні під нею – махом лівої (правої) поворот праворуч
(ліворуч) на 90 градусів – упор присівши на лівій (правій) – стійка ноги
нарізно, руки в сторони – упор присівши на правій (лівій),– поворот
праворуч (ліворуч) у положення випаду, руки в сторони – стійка на
носках, руки в сторони – 2-3 швидких кроки вперед – зіскок вигнувшись –
О.С.;

дотримується правил техніки безпеки під час занять гімнастикою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Підтягування, разів:

хлопці – у висі

дівчата – у висі лежачи

менше 3

менше 5

3

5

4

10

6

15

Комбінація елементів вправ на вибір:

а) у висах та упорах (бруси, перекладина);

б) акробатики;

в) в рівновазі

г) опорні стрибки

1

2

3

4

2. Легка атлетика

Теоретична підготовка

Кровообіг і м’язова діяльність.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи на місці, в русі; спеціальні бігові та
стрибкові вправи; спеціальні вправи для метання.

Технічна підготовка

Біг: біг на 60 м; рівномірний біг до 1500м;

стрибки: стрибки у довжину та висоту з розбігу;

метання: метання малого м’яча.

Характеризує взаємозв’язок кровообігу і м’язової діяльності; основні
елементи техніки бігу на 60 м (старт, біг по дистанції, фінішування);

виконує загальнорозвивальні вправи на місці, у русі; спеціальні бігові
та стрибкові вправи ( біг із закиданням гомілок, біг з високим
підніманням стегна, біг з прискоренням за сигналом, повторний біг 3-5
разів по 30 м, 2-3 рази по 60 м, багаторазові стрибки із скакалкою,
стрибки через перешкоди); спеціальні вправи для метання;

біг: біг на 60 м; рівномірний біг на 1500–1000 м;

стрибки:стрибки з розбігу у довжину способом «зігнувши ноги» та висоту
способом «переступання»; стрибки у довжину з місця;

метання: метання на дальність малого м’яча (150 г) з розбігу;

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Біг 60 м, сек.:

хлопці

дівчата

більше 11,1

більше 11,5

11,1

11,5

10,4

10,7

9,8

10,5

Стрибок у висоту способом “переступання”, см:

хлопці

дівчата

менше 85

менше 75

85

75

90

80

95

85

або

Стрибок у довжину способом “зігнувши ноги”, см:

хлопці

дівчата

менше 260

менше 230

260

230

290

250

310

280

Метання малого м’яча

(150 г) на дальність, м:

хлопці

дівчата

менше 22

менше 14

22

14

27

17

32

20

Крос без урахування часу, м:

хлопці

дівчата

900

700

1100

1000

1300

1200

1600

1500

IІІ. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної
підготовленості

Фізичні якості та

вправи Показники

Бали для хлопців Бали для дівчат

2 1 2 1

Швидкість: біг на 30 м, сек. 5,6 і менше 5,7 – 6,7 6,0 і менше 6,1 – 6,7

Витривалість: біг від 1000 до 2200 м (залежно від статі), м 2200 і
більше 2200 – 1500 1500 і більше 1500 – 1000

Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см +9 і більше +8 –
+6,0 +14,0 і більше +13 – +9,0

Сила:

хлопці – підтягування у висі, разів

дівчата – у висі лежачи, разів

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів 6 і більше

23 і більше 5 – 3

22 – 13 –

14 і більше

11 і більше –

13 – 5

10 – 5

Спритність: «човниковий» біг 4 х 9 м, сек. 11,2 і менше 11,3 – 12,0 12,0
і менше 12,1 – 12,8

Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см 170 і більше 169
– 155 145 і більше 144 – 130

Віковий період учнів 6 класу найсприятливіший для розвитку витривалості,
гнучкості, сили і швидкісно-силових якостей у дівчат.

7 клас

І. Навчальний пріоритетний матеріал

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

1. Теоретичні знання

Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Засади здорового способу життя.
Поняття про оздоровчі системи. Питний режим. Правила техніки безпеки під
час виконання фізичних вправ.

Наводить приклади оздоровчих систем;

пояснює значення питного режиму для здоров’я і його ролі для тих, хто
займається спортом;

характеризує Олімпійські ігри

Стародавньої Греції;

дотримується техніки безпеки під час виконання фізичних вправ.

2. Спортивні ігри

2.1.Футбол

Теоретична підготовка

Історія українського футболу. Лікарський контроль і самоконтроль юного
футболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг; повторно-інтервальне пробігання відрізків з
максимальною швидкістю; біг на витривалість; стрибки у висоту та
довжину; вправи з навантаженням; елементи акробатики; рухливі ігри та
естафети з м’ячем; спортивні ігри за спрощеними правилами.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків;
“човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: стрибки; жонглювання м’ячем; смуга
перешкод; рухливі ігри та естафети;

вправи на координацію рухів: вправи в рівновазі; гімнастичні вправи;
рухливі ігри на координацію рухів; спортивні ігри; елементи акробатики.

Технічна підготовка

Пересування: поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари середньою частиною підйому; удари правою та
лівою ногами різними способами; удари на точність і дальність;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба;

зупинки м’яча: зупинка внутрішньою стороною ступні; зупинки м’яча
підошвою, стегном та грудьми (для хлопчиків);

ведення м’яча: вдосконалення вивчених способів ведення м’яча;

відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в
умовах ігрових вправ;.

відбирання м’яча: вдосконалення вивчених прийомів, атакуючи суперника в
умовах виконання ігрових вправ;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з місця і після розбігу;

техніка гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння та відбивання м’яча.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: маневрування на полі; раціональне використання
вивчених технічних прийомів;

групові дії: взаємодія з партнерами під час організації атаки.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вдосконалення “закривання”; уміння протидіяти
передачі, веденню та удару по воротах;

групові дії: вибір позиції; взаємодії в обороні при рівному
співвідношенні сил і при чисельній перевазі суперника;

тактика воротаря: розіграш удару від своїх воріт; уведення м’яча у гру
партнером.

Пояснює значення лікарського контролю для здоров’я юного футболіста;

характеризує історію українського футболу;

володіє прийомами самоконтролю;

виконує загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг на 30, 60 і 100 м; повторно-інтервальне
пробігання (серіями) різних за довжиною відрізків (від 10 до 30 м) з
максимальною швидкістю (8-12 відрізків у кожній серії) та паузами для
відпочинку 30 сек.; біг на витривалість 200, 400, 500 м; стрибки у
висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням (гантелі 0,5-1 кг);
елементи акробатики;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків
(10-30 м) з різних вихідних положень, у різних напрямках; “човниковий”
біг; прискорення та ривки з м’ячем;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90-180 градусів;
стрибки з імітуванням ударів головою й ногою; діставання підвішеного
м’яча головою; жонглювання м’ячем; подолання смуги перешкод;

вправи на координацію рухів: вправи в рівновазі; гімнастичні вправи на 8
рахунків і більше; різні поєднання прийомів техніки;

пересування: пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари середньою частиною підйому по м’ячу, що
котиться, підстрибує, летить; удари правою та лівою ногами різними
способами; удари на точність і дальність;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та у стрибку; удари на точність і дальність;

зупинки м’яча: зупинка внутрішньою стороною ступні м’яча, що летить;
зупинки м’яча підошвою, стегном та грудьми (для хлопчиків) у русі;
зупинка з поворотом до 180 градусів внутрішньою частиною підйому м’яча,
що опускається;

ведення м’яча: ведення м’яча вивченими способами, збільшуючи швидкість
руху, виконуючи ривки та обведення;

відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в
умовах ігрових вправ; фінт “відходом” з перенесенням ноги через м’яч;
фінти “ударом” ногою з пропусканням м’яча партнеру; “ударом” головою;
фінти “зупинкою” після передачі м”яча партнером з пропусканням м”яча;
відбирання м’яча: відбирання м’яча вивченими прийомами, атакуючи
суперника спереду, збоку, ззаду в умовах ігрових вправ;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і
після розбігу;

гру воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння та відбивання м’яча у грі на
виході;

застосовує маневрування на полі: “відкривання” для прийому м’яча,
відволікання суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці
поля за рахунок швидкісного маневрування по фронту атаки та підключення
з глибини оборони; вивчені технічні прийоми (раціонально); взаємодії з
партнерами під час організації атаки; взаємодії на останній стадії
розвитку атаки поблизу воріт суперника; “закривання”; протидії
передачам, веденню та удару по воротах; розиграш удару від своїх воріт,
уведення м’яча у гру партнеру, що відкривається, після ловіння,
знаходячись на позиції воротаря;

визначає раціональну позицію в обороні при рівному співвідношенні сил і
за чисельної переваги суперника;

дотримується правил рухливих ігор “Виштовхни з кола”, “Мисливці й
качки”, “Ривок за м’ячем”, навчальних ігор з футболу; правил техніки
безпеки під час занять футболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у
гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 11 м:

хлопці

дівчата

1 або жодного влучного удару

жодного влучного удару

2

1

3

2

4—5

3-5

4 спроби ведення м’яча одним із вивчених способів на швидкості:

хлопці

дівчата

1 або жодної правильно виконаної спроби

жодної правильно виконаної спроби

2

1

3

2

4

3-4

2.2. Гандбол

Теоретична підготовка

Історія українського гандболу. Правила змагань з гандболу. Групові
тактичні дії. Правила проведення розминки з групою товаришів.

Фізична підготовка

Стройові прийоми; ходьба; біг; загальнорозвивальні вправи; вправи для
формування постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків;
прискорення до 10 м; багаторазові стрибки; естафети з бігом; рухливі
ігри;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; смуга перешкод; «човниковий» біг; біг із різних вихідних
положень; рухливі ігри;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками
і ногами; вправи біля гімнастичної стінки;

вправи для розвитку сили: підтягування у висі та у висі лежачи на
перекладині; присідання; вправи з тенісними м’ячами; стрибки; вправи з
набивними м’ячами, гумовими джгутами;

вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки зі скакалкою;
перестрибування смуги перешкод.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Стійки; способи пересування; рух «вісімкою»; ловіння і передачі м’яча;
кидки; ведення.

Техніка захисту

Пересування в захисній стійці; блокування кидків.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: обманні рухи (фінти);

групові дії: дії 2 нападаючих проти 1 захисника; дії 3 нападаючих проти
2 захисників;

командні дії: поняття про позиційний напад.

Тактика захисту.

Індивідуальні дії: опіка гравця без м’яча і з м’ячем;

командні дії: поняття про змішаний захист 5+1 та 4+2;

тактика воротаря: взаємодія з гравцями у конкретних ситуаціях.

Пояснює правила проведення розминки з групою товаришів; характеризує
історію українського гандболу; групові тактичні дії: позиційний напад;
змішаний захист 5+1 та 4+2

виконує стройові прийоми; шикування та перешикування; ходьбу; біг;
загальнорозвивальні вправи (в русі, без предмета, з предметами –
м’ячами, гімнастичними палицями, скакалками, набивними м’ячами -1 кг);
вправи для формування постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків 15-30 м;
прискорення до 10 м із різних вихідних положень; біг і зміною напрямку і
швидкості за сигналом; багатократні стрибки з ноги на ногу на місці та з
просуванням уперед;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; подолання смуги перешкод; підкидання та ловіння м’яча у русі;
«човниковий» біг 4х9м; біг із різних вихідних положень;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками
і ногами; махові рухи; пасивні нахили; відведення ніг та рук за
допомогою партнера; вправи біля гімнастичної стінки;

вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній
та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з тенісними м’ячами
– зжимання (для кистей); стрибки у довжину з місця; вправи з набивними
м’ячами, гумовими джгутами;

вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки через скакалку;
перестрибування через гімнастичну лаву; долання смуги перешкод;

пересування: кроком, бігом, приставними кроками в нападі та захисті; рух
«вісімкою»;

передачі і ловіння: ловіння і кидок м’яча з відскоком від підлоги;
ловіння м’яча, який летить на різній висоті, і передача його з
укороченим замахом (кистю);

кидки: кидок з підкручуванням м’яча;

ведення: ведення м’яча з обведенням напівактивного захисника;

перехоплення: перехоплення м’яча під час передачі;

блокування: блокування кидків двома руками;

здійснює дії 2 нападаючих проти 1 захисника; дії 3 нападаючих проти 2
захисників; взаємодії з гравцями у конкретних ситуаціях на позиції
воротаря;

застосовує фінти пересуванням і відкритий відхід без м’яча та з м’ячем;

опіку гравця без м’яча і з м’ячем; змішаний захист 5+1 та 4+2;

дотримується правил рухливих ігор «Лапта», «Квач з передачами», «Проведи
м’яч». «Утримай м’яч», «Нападники і захисники»; правил змагань з
гандболу; правил проведення розминки з групою товаришів; правил техніки
безпеки під час занять гандболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Передачі м’яча в стіну з відстані 3 м протягом 30 сек., кількість
передач:

хлопці

дівчата

або

7 семиметрових штрафних кидків у задану половину воріт, кількість
попадань:

хлопці

дівчата

10

6

1 або жодного влучення жодного влучення

12

8

2

1

15

12

3

2

17

14

4

3

2.3. Баскетбол

Теоретична підготовка

Український баскетбол на міжнародній арені. Техніко-тактичні дії в
баскетболі. Вплив занять спортом на формування особистості. Надання
першої допомоги.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; перешикування; стройові вправи та прийоми;
акробатичні елементи; рухливі ігри та естафети з бігом та стрибками.

Спеціальна фізична підготовка

Прискорення з місця з різних положень; “човниковий” біг; серійні стрибки
з діставанням високих предметів; вправи з обтяженнями; естафети; рухливі
ігри.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: чергування способів пересувань під час активної протидії
захисників;

передачі і ловіння м’яча: способи ловіння і передач м’яча в
різноманітних ігрових ситуаціях;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху; штрафний кидок
(індивідуалізація); естафети з веденням і кидками;

ведення м’яча: чергування різних способів ведення; ведення м’яча з
маневруванням під час проходу під кільце;

Техніка захисту

Пересування: поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами в
захисті;

оволодіння м’ячем: накривання і відбивання м’яча; відволікаючі дії
захисника.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: чергування вивчених способів пересування в
поєднанні з фінтами; вибір позиції і моменту для одержання м’яча в
трьох-секундній зоні нападу;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір способу і моменту для застосування
вивчених прийомів нападу і фінтів в умовах жорсткої опіки суперника;

групові дії: взаємодії двох гравців, «наведення і перетинання»,
взаємодії в трійках «вісімкою»; заслон;

командні дії: організація позиційного нападу і швидкого прориву.

Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: вибір позиції для опіки нападників;
протидії кидкам із середньої дистанції; “ухиляння” з-під заслону;

групові дії: організація підстрахування під час переходу нападника під
щит;

командні дії: організація протидії при швидкому прориві та позиційному
нападі.

Характеризує місце українського баскетболу на міжнародній арені;
техніко-тактичні дії в баскетболі;

визначає роль занять спортом у формуванні особистості;

виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів, у
русі; перешикування; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи;

прискорення з місця на 5, 10, 15, 20 м з різних положень, «човниковий»
біг 4х9 м; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням
високих предметів; вправи з обтяженнями, набивними м’ячами;

пересування: чергування різноманітних способів пересувань під час
активної протидії захисників; бігові вправи в поєднанні зі стрибками,
зупинками, поворотами; поєднання стійок і пересувань з технічними
прийомами в захисті; «робота ніг» захисника під час руху суперника
праворуч, ліворуч;

передачі і ловіння м’яча: ловіння м’яча, що летить високо або низько;
чергування різних прийомів ловіння м’яча під час протидії захисників;
передача м’яча двома руками зверху; передача двома руками знизу;
чергування способів передач м’яча на швидкість, точність в різноманітних
ігрових ситуаціях;

кидки м’яча: кидки однією рукою з місця; винесення м’яча над головою
(поодинці, серійно); кидки м’яча над собою; стрибки на місці з
винесенням м’яча вгору (поодиноко, серійно); кидки однією рукою зверху в
стрибку з відскоком від щита; кидки однією рукою зверху в русі під час
протидії захисника; кидки м’яча однією рукою зверху в стрибку та у русі
після виконання прийомів нападу; штрафний кидок (індивідуалізація);

ведення м’яча: чергування різних способів ведення м’яча без зорового
контролю; передача м’яча перед собою та за спиною кроком, під час
протидії захисника; ведення м’яча з маневруванням під час проходу під
кільце;

оволодіння м’ячем: накривання і відбивання м’яча під час кидків однією
рукою зверху в русі й однією рукою зверху у стрибку; відволікаючі дії
захисника;

здійснює чергування вивчених способів переміщення в поєднанні з фінтами;
вибір позиції і моменту для одержання м’яча в трьох-секундній зоні
нападу; вибір моменту і способу ведення м’яча для проходу під щит; вибір
способу і моменту для виконання кидків м’яча у кошик; вибір способу і
моменту для застосування вивчених прийомів нападу і фінтів в умовах
жорсткої опіки суперника; взаємодії двох гравців, «наведення і
перетинання», взаємодії в трійках «вісімкою»; заслон (внутрішній,
зовнішній); організацію позиційного нападу і швидкого прориву; вибір
позиції для опіки нападників залежно від місця розташування гравця з
м’ячем; протидії кидкам із середньої дистанції; “ухиляння” із-під
заслону; : організацію підстрахування під час переходу нападника під
щит; організацію протидії при швидкому прориві та позиційному нападі
(правильне розташування гравців під час позиційної атаки);

застосовує алгоритми надання першої допомоги;

дотримується правил рухливих ігор «Перетягання в парах», «Змагання
тачок», «Боротьба в квадраті», навчальних ігор в баскетбол; правил
техніки безпеки під час занять баскетболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

6 кидків м’яча після

ведення та

подвійного кроку,

кількість влучних

кидків:

хлопці

дівчата

1

жодного влучного кидка

2

1

3

2

4

3

або

ведення м’яча на відстань

15 м з максимальною швидкістю, сек.:

хлопці

дівчата

більше 3,8

більше 4,0

3,8

4,0

3,6

3,8

3,4

3,6

2.4. Волейбол

Теоретична підготовка

Український волейбол на міжнародній арені. Раціональне харчування юного
волейболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Ходьба, бігові і стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів пальців
кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави.

Спеціальна фізична підготовка Вправи для розвитку швидкості:
прискорення до10-15м; біг із різних вихідних положень; біг із зміною
напрямку та швидкості; швидкі пересування з наступною імітацією
технічного прийому; естафета з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти);
багаторазові стрибки; акробатичні елементи; смуга перешкод; рухливі
ігри;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з
набивними м’ячами; підтягування у висі та у висі лежачи; стрибки в
довжину; перестрибування через перешкоди; рухливі ігри та естафети із
стрибками.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування різними способами в поєднанні з технічними прийомами у
нападі;

передачі: двома руками зверху;

подачі: нижня та верхня прямі подачі.

Техніка захисту

Пересування: різними способами в поєднанні з технічних прийомів у
захисті;

прийом м’яча: двома руками знизу; та відбивання його.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: розміщення гравців; вибір місця для
передач;

групові дії: взаємодії гравців передньої лінії;

командні дії: система гри з другої передачі через гравця передньої
лінії.

Тактика захисту.

Індивідуальні дії: вибір місця під час прийому м’яча;

групові дії: взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча;

командні дії: система гри “кутом уперед”.

Характеризує місце українського волейболу на міжнародній арені;

пояснює значення раціонального харчування для здоров’я юного
волейболіста;

виконує ходьбу, бігові і стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів
пальців кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави;

вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10-15м; біг із різних
вихідних положень по зоровому і звуковому сигналах; біг із зміною
напрямку та швидкості; швидкі переміщення (вперед, назад, вправо, вліво)
з наступною імітацією технічного прийому;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти);
багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів; стрибки
через різноманітні предмети; акробатичні елементи; долання смуги
перешкод;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидання і ловіння
набивного м’яча (1 кг) в парах; згинання і розгинання рук в упорі стоячи
біля стіни під кутом 45-50 градусів до неї; згинання і розгинання рук в
упорі лежачи; відштовхування від стіни пальцями, стоячи під кутом 50-60
градусів до неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; підтягування у висі
та у висі лежачи; стрибки на одній та двох ногах в довжину;
перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами;

пересування: різні способи в поєднанні з технічними прийомами у захисті
та нападі;

передачі та прийом м’яча:: верхню передачу м’яча двома руками; прийом
м’яча двома руками знизу та відбивання його;

подачі: нижню та верхню прямі подачі;

визначає місця для передач; вибір місця під час прийому подач; вибір
місця під час страховки партнера, що приймає м’яч;

застосовує взаємодії з гравцями передньої лінії під час другої передачі
гравців зон 4 і 2 з гравцем зони 3; гравця зони 2 з гравцями зон 3 і 4,
гравців зон 4 і 3 з гравцем зони 2; систему гри з другої передачі через
гравця передньої лінії (після прийому верхніх передач); взаємодії з
гравцями задньої лінії під час прийому м’яча; систему гри у захисті
“кутом уперед”; прийоми самоконтролю під час занять волейболом;

дотримується правил розміщення гравців; правил рухливих ігор “Вудочка»,
“Боротьба за м’яч ”, “Лабіринт”; “Горобці і ворони ”, ”Невід”, “Передача
м’ячів”; правил навчальних ігор у волейбол; правил техніки безпеки під
час занять волейболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Виконання 7 нижніх прямих подач:

хлопці

дівчата

1 або жодної подачі

жодної подачі

2

1

3

2

4

3

3. Туризм

Теоретична підготовка

Оздоровче значення туризму. Фізична підготовка юного туриста.

Технічна підготовка

Різні способи орієнтування на місцевості: за легендою та картою, за
картою. Визначення на карті свого місцезнаходження.

Пояснює оздоровче значення туризму;

називає способи орієнтування на місцевості;

характеризує способи орієнтування на місцевості: за легендою та картою,
за картою; фізична підготовку юного туриста;

визначає на карті своє місцезнаходження.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Визначення на карті свого місцезнаходження, кількість спроб 4 3 2 1

ІІ. Матеріал для обов’язкового повторення

1. Гімнастика

Теоретична підготовка

Розвиток гімнастики в Україні. Роль гнучкості та м’язової сили в
оволодінні руховими діями. Самострахування під час виконання фізичних
вправ.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування
канату; вправи для формування та корекції постави; ритмічна гімнастика;
танцювальні вправи.

Технічна підготовка

Опорні стрибки: хлопці і дівчата – стрибок способом «ноги нарізно» через
козла; способом «зігнувши ноги»; боком з поворотом на 90°; хлопці –
опорний стрибок способом «ноги нарізно» через козла у довжину;

лазіння: лазіння по канату ;

вправи у висах та упорах: хлопці – вправи на перекладині (високій та
низькій); паралельних брусах; дівчата – вправи на низькій перекладині;
різновисоких брусах;

вправи в рівновазі: дівчата –зв’язки елементів;

акробатичні вправи: хлопці і дівчата – стійка на кистях; зв’язки
акробатичних елементів, вивчених у попередніх класах.

Характеризує розвиток гімнастики в Україні;

пояснює значення рівня розвитку гнучкості та м’язової сили в оволодінні
руховими діями;

виконує загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична
палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування
канату; вправи для формування та корекції постави; комплекси ритмічної
гімнастики; танцювальні вправи;

опорні стрибки: хлопці і дівчата – стрибок способом «ноги нарізно» через
козла; способом “зігнувши ноги»; боком з поворотом на 90°; хлопці –
опорний стрибок способом «ноги нарізно» через козла у довжину;

лазіння: лазіння по канату у 2 чи 3 прийоми;

вправи у висах та упорах: хлопці – підтягування у висі; поєднання
елементів вправ: із вису стоячи підйом переворотом в упор — перемах
правою — спад у вис зависом — вис на підколінках — вис зігнувшись — вис
вигнувшись — вис на підколінках — через стійку на руках опускання в упор
присівши — о. с.; упор на брусах — махом уперед сід ноги нарізно —
перемах правою (лівою) сід на стегні — зіскок з поворотом на 90( або
180°; дівчата – підтягування у висі лежачи на низькій перекладині
(висота 95 см); поєднання елементів вправ: підйом переворотом в упор на
нижній жердині — перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи —
сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за
верхню жердину, ліва (права) рука в сторону – тримаючись зворотним
хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180 градусів – О. С.

вправи в рівновазі: дівчата – вхід з додатковою опорою — 2-3 кроки зі
змахом ніг, руки на пояс —2 стрибки зі зміною ніг—поворот на носках у
налівприсіді, руки в сторони — крок правою (лівою) уперед — упор стоячи
на лівім (правім) коліні — махом правої (лівої) назад зіскок вигнувшись
– О.С.;

акробатичні вправи: стійка на кистях з опорою на стіну; зв’язки
акробатичних елементів, вивчених у попередніх класах;

застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ;

дотримується правил техніки безпеки під час занять гімнастикою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Підтягування, разів

хлопці – у висі

дівчата – у висі лежачи

менше 4

менше 7

4

7

6

12

8

17

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів:

хлопці

дівчата

менше 14

менше 6

14

6

19

10

20

12

Комбінація елементів вправ на вибір:

а) у висах та упорах:

дівчата – вправи на брусах різновисоких;

хлопці – вправи на брусах паралельних та перекладині;

б) з акробатики;

в) в рівновазі (дівчата);

г) опорні стрибки (на вибір)

1

2

3

4

2. Легка атлетика

Теоретична підготовка

Питний режим легкоатлета.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи на місці, у русі, в парах; багаторазові
стрибки зі скакалкою; повторне пробігання відрізків; біг в повільному
темпі; естафети з бігом та далеко-високими стрибками; спеціальні бігові
та стрибкові вправи; спеціальні вправи для метання.

Технічна підготовка

Біг: біг на 60 м; кросовий біг до 1500 м;

стрибки: стрибки у висоту та довжину;

метання: метання малого м’яча на дальність з розбігу.

Пояснює значення питного режиму для юного легкоатлета;

виконує загальнорозвивальні вправи на місці, у русі, в парах; з
набивними м’ячами; багаторазові стрибки зі скакалкою в темпі 130-135
стрибків за хвилину; повторне пробігання відрізків по 40-80 м; естафети
з бігом та далеко-високими стрибками; спеціальні бігові та стрибкові
вправи; спеціальні вправи для метання;

біг: біг на 60 м; кросовий біг до 1500 м; біг у повільному темпі до 8
хв.; стрибки: стрибки у висоту та довжину вивченими способами;

метання: метання малого м’яча (150 г) на дальність з розбігу способом
«із-за спини через плече»;

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального

матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Біг на 60 м, сек.:

хлопці

дівчата

більше 11,0

більше 11,2

11,0

11,2

10,2

10,5

9,4

10,2

Стрибок у довжину, см:

хлопці

дівчата

менше 280

менше 240

280

240

310

270

340

300

Стрибок у висоту , см:

хлопці

дівчата

менше 90

менше 80

90

80

95

85

100

95

Метання малого м’яча

(150 г), м:

хлопці

дівчата

менше 24

менше 15

24

15

29

19

34

22

Біг на, хв., сек.:

хлопці – 1500 м

дівчата -1500 м

менше 8.00

менше 9.30

8.00

9.30

7.40

9.00

7.15

8.40

3. Кросова, лижна або ковзанярська підготовка

Теоретична підготовка

Надання першої допомоги у разі перегрівання та обмороження.

3.1. Кросова підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи;
змішане пересування на дистанції до 2000 м; рухливі ігри, естафети.

Технічна підготовка

Старт групою, подолання перешкод; крос до 2000 м.

Володіє алгоритмами надання першої допомоги у разі перегрівання та
обмороження;

Виконує загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові
вправи; змішане пересування на дистанції до 2000 м; старт у складі
групи, подолання перешкод на відстані до 2000 м; кросовий біг до 2000 м;

дотримується правил техніки безпеки під час занять кросовим бігом;
правил рухливих ігор.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція, хв., сек.:

хлопці 1500 м

дівчата 1500 м

більше 8.30

більше 10.00

8.30

10.00

8.00

9.40

7.30

9.00

3.2. Ковзанярська підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи на розтягування; рухливі ігри,
естафети.

Технічна підготовка

Старт; вхід і вихід з повороту.

Виконує загальнорозвивальні вправи; вправи на розтягування; повторне
пробігання відрізків до 100 м 4-5 разів; біг зі старту на 30-40 м; біг в
перемінному темпі з прискореннями до 40 м; старт; біг на швидкість на
дистанцію до 1 км; вхід і вихід з повороту;

дотримується правил техніки безпеки під час занять ковзанярською
підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція без урахування часу, м:

хлопці

дівчата

менше 500

менше 300

500

300

800

500

1000

800

3.3. Лижна підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи на розвиток рухливості у суглобах;
повторне проходження відрізків; естафети.

Технічна підготовка

Одночасні та навперемінні лижні ходи; біг на лижах до 2 км .

Виконує загальнорозвивальні вправи; вправи на розвиток рухливості у
суглобах; повторне проходження відрізків до 100 м 4 -5 разів;200 – 300 м
по 2-3 рази; естафети; одночасні та навперемінні лижні ходи; біг на
лижах до 2 км;

дотримується правил техніки безпеки під час занять лижною підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція 2000 м, хв., сек.:

хлопці

дівчата

більше 16.00

більше 18.00

16.00

18.00

15.00

17.00

14.00

16.00

IІІ. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної
підготовленості

Фізичні якості та вправи Показники

Бали для хлопців Бали для дівчат

2 1 2 1

Швидкість:біг на 30 м, сек. 5,4 і менше 5,5 – 6,4 5,6 і менше 5,7 – 6,8

Витривалість: біг від 1000 до 2300 (залежно від статі), м 2300 і більше
2300 – 1500 1800 і більше 1800 –1000

Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см +8,0 і більше
+7,0 – +4,0 +12,0 і більше +11,0 – +8,0

Сила:

хлопці- підтягування у висі, разів;

дівчата- у висі лежачи, разів

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів

7 і більше

25 і більше

6 – 3

24 – 14

16 і більше

12 і більше

15 – 7

11 – 6

Спритність: «човниковий» біг 4х9 м, сек. 11,1 і менше 11,2 – 12,3 11,9 і
менше 12,0 – 13,1

Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см 180 і більше 179
– 150 150 і більше 149 – 130

Віковий період учнів 7 класу найсприятливіший для розвитку витривалості
у хлопців.

8 клас

І. Навчальний пріоритетний матеріал

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

Теоретичні знання

Відродження Олімпійських ігор сучасності. Правила гігієни та санітарії
під час занять фізичними вправами. Засоби попередження інфекційних
захворювань. Роль нервової системи в процесі оволодіння руховими діями.

2. Легка атлетика

Теоретична підготовка

Розвиток швидкісно-силових якостей. Правила техніки безпеки під час
занять легкою атлетикою.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; повторне пробігання відрізків; рівномірний
біг; подолання перешкод; прискорення; спеціальні бігові та стрибкові
вправи; спеціальні вправи для метання; вправи для розвитку рухливості і
зміцнення зв’язок суглобів; естафети з бігом і стрибками; перетягування
каната.

Технічна підготовка

Біг: 60 м, 400 м; 2000 м, естафетний біг;

стрибки: у довжину та висоту;

метання: метання малого м’яча.

Називає засоби попередження інфекційних захворювань;

пояснює роль системи в процесі оволодіння руховими діями;

характеризує історію відродження Олімпійських ігор сучасності;

дотримується правил гігієни та санітарії під час занять фізичними
вправами.

Характеризує методику розвитку швидкісно-силових якостей;

виконує загальнорозвивальні вправи в русі, в парах, без предметів та з
предметами (набивні м’ячі, гумові джгути, гімнастичні лави);
багаторазові стрибки зі скакалкою; повторне пробігання відрізків 60 – 80
м 4–6 разів; рівномірний біг до 8–9 хв.; подолання перешкод на біговій
дистанції; біг з повторними прискореннями 15–20 м і вільний біг між
ними; спеціальні бігові та стрибкові вправи, бігові рухи ногами в упорі
на брусах та після відштовхування від гімнастичного містка; махи сильно
зігнутою ногою; діставання предмета на визначеній висоті у стрибку;
імітацію переходу планки з опорою на гімнастичного коня (чи ін.);
спеціальні вправи для метання; вправи для розвитку рухливості і
зміцнення зв’язок у плечовому та ліктьовому суглобах; естафети з бігом і
стрибками; перетягування каната; рухливі ігри «Хто швидше?” “До фінішу
стрибками”, “Снайпери”;

біг: біг на 60 м (старт і стартовий розбіг), біг по дистанції, фінішне
прискорення і зупинку після фінішу; біг на 400 м; біг на 2000 м;
естафетний біг: передачу естафетної палички; біг по віражу;

стрибки: у довжину способом «зігнувши ноги» (підготовка до
відштовхування; фаза польоту, приземлення); стрибок у «кроці» через
перешкоду з послідуючим пробіганням; стрибок у довжину з місця; у висоту
способом “переступання” з 5 кроків розбігу (визначення кута розбігу та
місця відштовхування);

метання: метання м’яча способом «з-за спини через плече» (розбіг,
схресний крок, підготовка до кидка);

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Біг на 60 м, сек.:

хлопці

дівчата

більше 10,4

більше 10,9

10,4

10,9

9,7

10,3

8,9

10,0

Біг на, хв., сек.:

хлопці – 1500 м

дівчата -1000 м

більше 7.40

більше 6.20

7.40

6.20

7.10

5.40

6.45

5.20

Стрибок у довжину з розбігу, см:

хлопці

дівчата

менше 300

менше 260

300

260

330

290

360

320

або

Стрибок у висоту з розбігу, см:

хлопці

дівчата

менше 100

менше 85

100

85

105

90

110

100

Метання малого м’яча на дальність з розбігу, м:

хлопці

дівчата

менше 24

менше 17

24

17

29

20

34

24

3. Спортивні ігри

3.1. Футбол

Теоретична підготовка

Історія українського футболу. Розвиток футболу в Україні та за
кордоном.Фізична підготовка юного футболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка Загальнорозвивальні вправи;
рівномірно-перемінний біг; повторно-інтервальне пробігання; біг на
витривалість; стрибки; елементи акробатики; рухливі ігри та естафети;
смуга перешкод, вправи на приладах; спортивні ігри.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків;
“човниковий” біг; біг із різних вихідних положень; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом; стрибки з
імітуванням ударів головою й ногою; жонглювання м’ячем; смуга перешкод;
рухливі ігри ;

вправи на координацію рухів: вправи у рівновазі; гімнастичні вправи;
рухливі ігри та спортивні ігри; елементи акробатики.

Технічна підготовка

Пересування: поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногою різними способами по
м’ячу, що котиться і летить;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та в стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступні,
стегном та грудьми (для хлопців) у русі;

ведення м’яча: ведення м’яча вивченими способами;

відволікальні дії (фінти): фінти в умовах ігрових вправ з активним
двобоєм;

відбирання м’яча: вивчені прийом в умовах ігрових вправ та навчальних
ігор;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і
після розбігу;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

техніка гри воротаря: вибивання м’яча; керування грою партнерів оборони.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: маневрування на полі; раціональне використання
вивчених технічних прийомів;

групові дії: взаємодія з партнерами під час організації атаки;
суперника; гра в один дотик.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: уміння протидіяти передачі, веденню та удару по
воротах;

групові дії: вибір позиції та страхування під час організації протидії
атакувальним комбінаціям;

тактика воротаря: визначення моменту для виходу з воріт; керування грою
партнерів по обороні.

Характеризує історію українського футболу; розвиток футболу в Україні та
за кордоном; фізичну підготовку юного футболіста;

виконує загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг на 30, 60, 100 і 200 м; повторно-інтервальне
пробігання (серіями) різних за довжиною відрізків (від 10 до 30 м) з
максимальною швидкістю (8-12 відрізків у кожній серії) з паузами для
відпочинку 30 с; біг на витривалість 200, 400, 500 м; стрибки у висоту
та довжину з місця; вправи з навантаженням (набивними м’ячами 1-2 кг,
гантелями 0,5-1 кг); елементи акробатики; вправи на приладах (канат,
жердина, драбина, гімнастична лава, стінка, перекладина); опорні стрибки
через козла і коня; подолання смуги перешкод;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків
(10-30 м) із різних вихідних положень, зі зміною напрямку бігу за
зоровим сигналом; “човниковий” біг; біг боком і спиною вперед;
прискорення та ривки з м’ячем, ривки до м’яча з наступним ударом по
воротах; рухливі ігри “Виклик”, “Виклик номерів”, “Ривок за м’ячем” та
інші;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90-180 градусів;
стрибки з імітуванням ударів головою й ногою; діставання підвішеного
м’яча головою, ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з
розбігу з ударами головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній
висоті; жонглювання м’ячем; подолання смуги перешкод; рухливі ігри
“Виштовхни з кола”, “Мисливці й качки” та інші;

вправи на координацію рухів: вправи у рівновазі; гімнастичні вправи на
8 рахунків і більше; волейбол з елементами футболу; елементи акробатики;

пересування: різні поєднання способів пересування з технікою володіння
м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногою різними способами по
м’ячу, що котиться і летить у різних напрямках; удари на точність і
дальність з оцінкою тактичної обстановки перед виконанням удару;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та у стрибку; удари на точність і дальність з оцінкою тактичної
обстановки перед виконанням удару;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступні,
стегном та грудьми (для хлопців) у русі; зупинки м’яча, що опускається,
з поворотом до 180 градусів внутрішньою та зовнішньою частинами підйому;

ведення м’яча: ведення м’яча вивченими способами, збільшуючи швидкість
руху, виконуючи ривки та обведення й контролюючи м’яч;

відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в
умовах ігрових вправ з активним двобоєм;

відбирання м’яча: відбирання м’яча вивченими прийомами, атакуючи
суперника спереду, збоку, ззаду, в умовах ігрових вправ та навчальних
ігор;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і
після розбігу на дальність і точність;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою (правою, лівою), стегном
(правим, лівим), головою;

гру воротаря: вибивання м’яча ногою з землі та з рук на дальність і
точність;

застосовує маневрування на полі: “відкривання” для прийому м’яча,
відволікання суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці
поля за рахунок швидкісного маневрування по фронту атаки та підключення
з глибини оборони; взаємодії з партнерами під час організації атаки;
правильну взаємодію на останній стадії розвитку атаки поблизу воріт
суперника; гру в один дотик; протидії передачі, веденню та удару по
воротах; індивідуальні дії в захисті (“закривання”, “перехоплення”);
керування грою партнерів оборони, знаходячись на позиції воротаря;

визначає раціональні шляхи використання вивчених технічних прийомів у
даній ігровій ситуації; правильну позицію та страхування під час
організації протидії атакуючим комбінаціям; момент для виходу з воріт на
позиції воротаря;

дотримується правил рухливих ігор “Виштовхни з кола”, “Мисливці й
качки”, “День і ніч”, “Виклик”, “Виклик номерів”, “Ривок за м’ячем”,
естафет, навчальних ігор у футбол; правил техніки безпеки під час занять
футболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

4 удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у
гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 11 м:

хлопці

дівчата

1 або жодного влучного удару

жодного влучного удару

2

1

3

2

4

3 – 4

4 спроби обведення стійок (фішок):

хлопці

дівчата

1 або жодної правильно виконаної спроби

жодної правильно виконаної спроби

2

1

3

2

4

3-4

2.2. Гандбол

Теоретична підготоака.

Український гандбол на міжнародній арені. Значення розминки під час
занять фізичними вправами. Принципи організації командних дій.

Фізична підготовка

Стройові прийоми; ходьба; біг; загальнорозвивальні вправи; вправи для
формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків;
прискорення з різних вихідних положень; біг із зміною напрямку і
швидкості; багаторазові стрибки; естафети з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; смуга перешкод; «човниковий» біг; біг із різних вихідних
положень; комбіновані вправи, що складаються із стрибків, бігу, передач,
кидків та ведення м’яча; рухливі ігри ;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з різною амплітудою рухів; нахили;
вправи з предметами;

вправи для розвитку сили: вправи з тенісними м’ячами; стрибки у довжину
з місця, вправи з обтяженням, гумовими джгутами;

вправи для розвитку витривалості: біг до 1000 м; стрибки зі скакалкою;
смуга перешкод; спортивні ігри;

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування. Кидки по воротах; ловіння та передача м’яча у русі;
9-метровий вільний кидок.

Техніка захисту

Пересування в захисній стійці. Блокування.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: обманні дії (фінти);

групові дії: паралельна взаємодія 2 нападаючих; взаємодії при вільному
кидку;

командні дії: позиційний напад з розстановкою 3:3.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: опіка гравця; вибір місця;

групові дії: підстраховка партнера;

командні дії: особистий захист на всьому полі;

тактика воротаря: вибір позиції під час відбивання кидків; взаємодії із
захисником.

Характеризує місце українського гандболу на міжнародній арені;

Пояснює значення розминки під час занять фізичними вправами; принципи
організації командних дій;

виконує стройові прийоми; шикування та перешикування; ходьбу; біг;
загальнорозвивальні вправи (в русі, без предмета, з предметами –
м’ячами, гімнастичними палицями, скакалками, з гантелями, в парах);
вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків 15-30 м;
прискорення до 20 м із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку
і швидкості за сигналом; багаторазові стрибки з ноги на ногу на місці та
з просуванням вперед, через «канаву»; естафети з бігом; рухливі ігри
«Квач з передачами», «Найшвидкіші»;

вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній
опорі; подолання смуги перешкод; підкидання та ловіння м’яча у русі;
«човниковий» біг 4х9м; біг із різних вихідних положень; комбіновані
вправи, що складаються із стрибків, бігу, передач, кидків та ведення
м’яча на максимальній швидкості; рухливі ігри «Другий зайвий», «Лапта»,
«Квач з передачами»;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками
і ногами; махові рухи; пасивні нахили, відведення ніг та рук за
допомогою партнера; вправи зі скакалкою, складеною вчетверо;

вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній
та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з тенісними м’ячами
– зжимання (для кистей); стрибки у довжину з місця, вправи з гантелями,
гумовими джгутами, з подоланням ваги партнера;

вправи для розвитку витривалості: біг до 1000 м; стрибки через скакалку;
перестрибування через гімнастичну лаву; подолання смуги перешкод;

пересування: біг із зміною напрямку; перехід від бігу спиною вперед до
бігу обличчям вперед і навпаки; приставними кроками; біг з випадами в
сторону;

кидки: кидки по воротах з опорного положення з відхиленням тулуба;

9-метровий вільний кидок;

передачі та ловіння: ловіння та передача м’яча у русі в парах, трійках
із паралельним зміщенням;

визначає місце на майданчику залежно від швидкості пересування суперника
та його близькості; позицію під час відбивання кидків, перебуваючи на
позиції воротаря;

володіє «прихованою» передачею; обманними діями (фінтами);

застосовує паралельну взаємодію 2 нападаючих; взаємодії при вільному
кидку; позиційний напад з розстановкою 3:3; опіку гравців; підстраховку
партнера; взаємодії із захисником, перебуваючи на позиції воротаря;

дотримується правил естафет, рухливих ігор «Квач з передачами»,
«Найшвидкіші», «Другий зайвий», «Лапта», навчальних ігор у гандбол;
правил техніки безпеки під час занять гандболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Передачі м’яча в стіну з відстані 3 м протягом

30 сек., кількість передач

хлопці

дівчата

12

8

14

12

16

14

18

16

або

6 семиметрових штрафних кидки у задану половину воріт, кількість
влучень:

хлопці

дівчата

1 або жодного

влучення

жодного

влучення

2

1

3

2

4

3

2.3. Волейбол.

Теоретична підготовка

Фізична підготовка юного волейболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Ходьба, бігові й стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів пальців
кисті руки, координацію рухів, для формування та корекції постави.

Спеціальна фізична підготовка Вправи для розвитку швидкості:
прискорення; біг із різних вихідних положень, із зміною напрямку та
швидкості; естафета з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; багаторазові стрибки
через різноманітні предмети; акробатичні елементи; смуга перешкод;
рухливі ігри;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з
обтяженням, гумовими джгутами; стрибки, перестрибування через перешкоди;
рухливі ігри, естафети зі стрибками.

Технічна підготовка

Пересування в поєднанні із передачами; передачі м’яча двома руками
зверху за спину; прийом м’яча, що відскочив від сітки; нижня та верхня
прямі подачі; прямий нападаючий удар; одиночне блокування нападаючого
удар.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: вибір місця для передач;

групові дії: взаємодії гравців зон 6,5 і 1 з гравцем зони 3;

командні дії: друга передача через гравця зони 3.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір способу прийому м’яча;

групові дії: взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча;

командні дії: система гри “кутом уперед”.

Характеризує фізичну підготовку юного волейболіста.

виконує ходьбу, бігові й стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів
пальців кисті руки, координацію рухів, для формування та корекції
постави;

вправи для розвитку швидкості прискорення до 10-15 м; біг із різних
вихідних положень за зоровим і звуковим сигналом; біг із зміною напрямку
та швидкості; швидкі переміщення (вперед, назад, вправо, вліво) з
наступною імітацією технічного прийому;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти);
багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів; стрибки
через різноманітні предмети; акробатичні елементи; подолання смуги
перешкод; вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидки і
ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; вправи з гантелями, гумовими
джгутами; згинання і розгинання рук в упорі стоячи біля стіни під кутом
45-50 градусів до неї; згинання і розгинання рук в упорі лежачи;
відштовхування від стіни пальцями, стоячи під кутом 50-60 градусів до
неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; підтягування у висі та у висі
лежачи; стрибки на одній та двох ногах в довжину; перестрибування через
перешкоди, відштовхуючись двома ногами;

технічні прийоми: пересування в поєднанні із передачею м’яча зверху і
прийомом знизу; передачу м’яча двома руками зверху за спину; прийом
м’яча, що відскочив від сітки; нижню та верхню прямі подачі в різні зони
майданчика; прямий нападаючий удар після передачі м’яча партнером;
одиночне блокування нападаючого удару;

застосовує взаємодії гравців зон 6,5 і 1 з гравцем зони 3;

другу передачу через гравця зони 3; взаємодії з гравцями задньої лінії
під час прийому м’яча; систему гри “кутом уперед”;

здійснює вибір місця для передач; вибір способу прийому м’яча;

дотримується правил естафет, рухливих ігор, навчальних ігор у волейбол.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

7 верхніх прямих подач:

хлопці

дівчата

1 або жодної подачі

жодної подачі

2

1

3

2

4

3

3. Туризм

Теоретична підготовка

Згубний вплив шкідливих звичок. Туризм як різновид фізичної активності
– складова здорового способу життя.

Технічна підготовка

Проходження етапів туристської техніки; види переправ; рух по купинах
та жердинах.

Називає можливі наслідки шкідливих звичок;

характеризує туризм як різновид фізичної активності та складову
здорового способу життя; різні види переправ; рух по купинах та
жердинах;

виконує проходження етапів туристської техніки: спуск, підйом та траверс
схилу; в’язку вузлів (провідник, подвійний провідник: вісімка, булінь,
брамшкотовий, удавка, прямий, зустрічний і схоплюючий);

дотримується правил техніки безпеки під час занять туризмом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

В’язання вузлів (вид вузла на вибір учня), кількість 1 або жодного 1 2
3

II. Матеріал для обов’язкового повторення

1. Гімнастика

Теоретична підготовка

Оздоровчі системи та їх роль у зміцненні здоров’я.

Фізична підготовка

Повороти у русі; загальнорозвивальні вправи; перетягування каната;
елементи ритмічної, художньої гімнастики; танцювальні вправи;

вправи для розвитку гнучкості: вправи біля гімнастичної стінки; викрут у
суглобах плечей з гімнастичною палицею;

вправи для розвитку сили: вправи, вивчені у попередніх класах.

Технічна підготовка

Вправи у висах та упорах: хлопці – підйом переворотом в упор;
підтягування на високій перекладині; дівчата – зв’язки елементів на
брусах; підтягування у висі лежачи на перекладині;

акробатика: хлопці – стійки на голові та руках; зв’язки елементів;

дівчата – зв’язки елементів;

опорні стрибки: хлопці – стрибок через коня у довжину способом «ноги
нарізно», дівчата – стрибок способом «зігнувши ноги» через коня в
ширину;

вправи у рівновазі: дівчата – зв’язки елементів.

Наводить приклади і пояснює значення оздоровчих систем у зміцненні
здоров’я;

виконує повороти у русі; перешикування; загальнорозвивальні вправи в
парах, з гімнастичними лавами, з набивними м’ячами; перетягування
каната; елементи ритмічної, художньої гімнастики; танцювальні вправи;

вправи для розвитку гнучкості: нахил назад, стоячи спиною до стінки з
доторкуванням руками; стоячи на колінах, руки вгору, нахил назад,
намагаючись дістати руками до підлоги; сидячи спиною до стіни, руками
триматися за рейку на рівні голови, ноги зігнуті та встановлені на
ширині плечей, вигинаючись, встати; шпагат прямий: (підготовчі вправи) —
піднімання ноги (правої та лівої) у сторону на 90°, упор лежачи, ноги
нарізно (широко), носки повернуті назовні, повороти тулуба наліво і
направо, переставляючи руки і торкаючись підлоги стегном; викрут у
суглобах плечей з гімнастичною палицею: (підготовчі вправи) — колові
рухи руками у боковій та лицьовій площинах почергово, послідовно та
одночасно; те саме з навантаженням у руках; із положення стоячи, руки
вгору з гумовим джгутом, викрут з опусканням рук назад за спину і
повернення у вихідне положення; те саме зі шнуром, скакалкою, руки вгорі
ширше плечей, викрут з гімнастичною палицею хватом за кінці;

вправи для розвитку сили: вправи, вивчені у попередніх класах, але з
більшою інтенсивністю;

вправи у висах та упорах: хлопці – підйом переворотом в упор;
підтягування на високій перекладині; дівчата – з вису стоячи на нижній
жердині, підйом переворотом в упор на верхню – спад у вис кутом –
зіскок; підтягування у висі лежачи на перекладині висотою 95 см;

акробатичні вправи: хлопці – стійки на голові та руках; зв’язка з
вивчених елементів (довільна);

дівчата – рівновага на одній нозі; з кроку перекид у стійку на
лопатках; зв’язка з вивчених елементів (довільна);

опорні стрибки: хлопці – стрибок через коня у довжину способом «ноги
нарізно», дівчата – стрибок способом «зігнувши ноги» через коня в
ширину;

вправи у рівновазі: дівчата – підскоки на одній нозі; біг; повороти;
зіскок; утримання о. с.; зв’язка з вивчених елементів (довільна);

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Підтягування, разів:

хлопці – у висі

дівчата – у висі лежачи

менше 5

менше 8

5

8

7

14

9

18

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів:

хлопці

дівчата

менше 17

менше 7

17

7

22

10

27

13

Комбінація елементів вправ на вибір:

а) у висах та упорах:

дівчата – вправи на брусах різновисоких;

хлопці – вправи на брусах паралельних та перекладині;

б) з акробатики;

в) у рівновазі (дівчата);

г) опорні стрибки

1

2

3

4

2. Баскетбол

Теоретична підготовка

Виховання фізичних якостей баскетболістів. Зовнішні ознаки втоми і
перевтоми та засоби їх запобігання.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів у русі;
стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; рухливі ігри та
естафети з бігом і стрибками.

Спеціальна фізична підготовка

Ривки з різних вихідних положень, «човниковий» біг; серійні стрибки з
діставанням високих предметів; вправи з обтяженнями; естафети; рухливі
ігри.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: поєднання різних способів пересування, зупинок, стійок з
технічними прийомами;

передачі і ловіння м’яча: чергування різних прийомів ловіння і передачі
м’яча в умовах активного опору захисників;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в стрибку; кидки м’яча після
проходу уздовж бічної лінії; штрафний кидок;

ведення м’яча: ведення м’яча; асинхронне ведення; естафети з веденням
м’яча.

Техніка захисту

Пересування: поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами гри в
захисті;

оволодіння м’ячем: накривання м’яча; блокування під час боротьби за
м’яч, що відскочив від щита; боротьба за м’яч після неточного кидка;
боротьба під щитом.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: вибір місця для дій гравців різних ігрових
амплуа;

індивідуальні дії з м’ячем: способи ловіння м’яча в позиції центрового
гравця; вибір моменту для атаки кошика;

групові дії: взаємодії двох гравців у момент «перетинання»; взаємодії в
трійках «малою вісімкою»;

командні дії: організація позиційного нападу з одним центровим гравцем.

Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: вибір позиції для опіки центрового гравця;
способи пересувань при захисті гравців різних ігрових амплуа;

групові дії: організація оборони;

командні дії – організація дій команди проти швидкого прориву.

Називає зовнішні ознаки втоми і перевтоми;

визначає засоби запобігання втоми і перевтоми;

виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів у русі;
перешикування; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; ривки з
місця на 5, 10, 15, 20 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг
4х9 м; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням
високих предметів; вправи з обтяженнями, гімнастичними лавами, набивними
м’ячами; естафети; рухливі ігри «Перетягання в парах», «Переправа», «Хто
сильніше?»;

пересування: поєднання різних способів пересування, зупинок, стійок з
технічними прийомами нападу в тактичних діях при активному опорі
суперника; поєднання стійок і різних способів пересувань з технічними
прийомами гри в захисті;

передачі і ловіння м’яча: чергування різних прийомів ловіння і передачі
м’яча в умовах активного опору захисників; чергування різних способів
передач м’яча в стрибку; передачі м’яча над плечем дальньою і ближньою
рукою; передачі на швидкість, точність;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої
дистанції й у русі з опором захисника; кидки м’яча однією рукою зверху у
стрибку й у русі після виконання прийомів нападу і з опором захисника;
кидки м’яча після проходу уздовж бічної лінії; штрафний кидок; кидки
м’яча на швидкість і точність влучення;

ведення м’яча: ведення м’яча без зорового контролю; “перекладання” м’яча
при опорі захисника; асинхронне ведення м’яча з маневруванням під час
проходів під кільце з активною взаємодією з партнерами; поєднання стійок
і пересувань з технічними прийомами гри в захисті;

оволодіння м’ячем: накривання м’яча спереду і ззаду під час кидання у
русі після проходів; блокування під час боротьби за м’яч, що відскочив
від щита; боротьбу за м’яч після неточного кидка (штрафного, із
середньої і далекої дистанцій); боротьбу під щитом;

володіє вивченими способами ловіння м’яча в позиції центрового гравця в
залежності від напрямків передачі м’яча і способу протидій захисника;

здійснює вибір місця для дій гравців різних ігрових амплуа (захисника,
що нападає, центрового); вибір моменту для атаки на кошик з урахуванням
функцій, що виконуються (захисника, що нападає, центрового) і тактики
гри команди; взаємодії двох гравців у момент «перетинання», взаємодії в
трійках «малою вісімкою»; організацію позиційного нападу з одним
центровим гравцем;

дотримується правил рухливих ігор та навчальних ігор у баскетбол; правил
техніки безпеки під час занять баскетболом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

5 кидків м’яча після ведення та подвійного кроку, кількість влучних
кидків:

хлопці

дівчата

1 або жодного влучного кидка

жодного влучного кидка

2

1

3

2

4

3

3. Кросова, лижна або ковзанярська підготовка

Теоретична підготовка

Засоби попередження простудних захворювань. Тактика проходження
дистанції до 3000 м.

Характеризує тактику проходження дистанції до 3000 м;

обгрунтовує засоби попередження простудних захворювань.

3.1. Кросова підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові та стрибкові вправи; смуга перешкод;
рухливі ігри та естафети з бігом.

Технічна підготовка

Біг по пересіченій місцевості; подолання смуги перешкод; крос до 3000
м.

Виконує загальнорозвивальні вправи на місці, у русі, в парах; бігові та
стрибкові вправи; смуга перешкод; біг по пересіченій місцевості зі
зміною швидкості та напрямку руху; подолання смуги перешкод; крос на
відстань до 3000 м;

дотримується правил техніки безпеки під час занять кросовою підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція , хв., сек.:

хлопці 1500 м

дівчата 1500 м

більше 8.00

більше 9.45

8.00

9.45

7.30

9.20

7.00

8.50

3.2. Лижна підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові та стрибкові вправи; смуга перешкод;
рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Ковзанярський хід; проходження дистанції до 3000 м, сходження вгору
ковзним кроком, перехід від одночасних ходів до навперемінних та
навпаки.

Виконує загальнорозвивальні вправи на місці, у русі, в парах; бігові та
стрибкові вправи; подолання смуги перешкод;

здійснює проходження дистанції до 3000 м, сходження вгору ковзним
кроком;

застосовує ковзанярський хід; перехід від одночасних ходів до
навперемінних та навпаки;

дотримується правил техніки безпеки під час занять лижною підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція, хв., сек.:

хлопці 2000 м

дівчата 2000 м

більше 15.00

більше 17.00

15.00

17.00

14.00

16.00

1300

15.00

3.3. Ковзанярська підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові та стрибкові вправи; рухливі ігри та
естафети.

Технічна підготовка

Біг по поворотах; рухи обох та однієї руки під час проходження різних
відрізків дистанції; біг на дистанції: хлопці — до 1500 м, дівчата — до
1000 м.

Виконує загальнорозвивальні вправи на місці, у русі, в парах; бігові та
стрибкові вправи; біг по великому і малому поворотах; рухи обох та
однієї руки під час проходження різних відрізків дистанції;

здійснює біг на дистанції: хлопці — до 1500 м, дівчата — д о 1000 м;

дотримується правил рухливих ігор та естафет; правил техніки безпеки під
час занять ковзанярською підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція, хв., сек.:

хлопці – 300 м

дівчата – 300 м

більше 1,10

більше 1,20

1,10

1,20

1,00

1,10

0,58

1,05

IІІ. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної
підготовленості

Фізичні якості та вправи Показники

Бали для хлопців Бали для дівчат

2 1 2 1

Швидкість: біг 30 м, сек. 5,2 і менше 5,3 – 6,2 5,4 і менше 5,5 – 6,6

Витривалість: біг 2000 м, хв.,сек. 10,00 і менше 10,01 – 11,00 11,30 і
менше 11,31 – 13,30

Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см +9,0 і більше +8
– +4,0 +14,0 і більше +14 – +9,0

Сила:

хлопці – підтягування у висі, разів

дівчата – у висі лежачи, разів

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів

8 і більше

27 і більше

7 – 4

26 – 17

19 і більше

13 і більше

18 – 8

12 – 7

Спритність: «човниковий» біг 4 х9 м, с 10,1 і менше 10,2 – 10,5 10,8 і
менше 10,9 – 11,2

Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см 185 і більше 184
– 160 160 і більше 159 – 140

Віковий період учнів 8-го класу найсприятливіший для розвитку гнучкості
(хлопці і дівчата), сили та швидкісно-силових якостей (хлопці).

9 клас

I. Навчальний пріоритетний матеріал

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

Теоретичні знання

Гуманістичні ідеали олімпізму. Вплив занять фізичними вправами на
основні функції і системи організму. Запобігання ВІЛ/СНІДу. Правила
самоконтролю та безпека під час виконання фізичних вправ.

Легка атлетика

Теоретична підготовка

Правила самостійних занять фізичними вправами. Тактика бігу на середні
дистанції.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові та стрибкові вправи, спеціальні
вправи для метання; естафети та рухливі ігри з бігом, стрибками,
метанням; подолання перешкод.

Технічна підготовка

Біг: на короткі дистанції; 800 м; до 3000 м; естафетний біг; повільний
біг до 12 хвилин;

стрибки: потрійний стрибок; стрибок у довжину способом «прогнувшись»;
стрибок у висоту способом «переступання»;

метання: малого м’яча на дальність.

Пояснює вплив занять фізичними вправами на основні функції і системи
організму;

характеризує гуманістичні ідеали олімпізму;

визначає засоби запобігання ВІЛ/СНІДу;

дотримується правил самоконтролю та безпеки під час виконання фізичних
вправ.

Характеризує правила самостійних занять фізичними вправами; тактику бігу
на середні дистанції;

виконує загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; бігові та стрибкові
вправи, вправи для метання; естафети та рухливі ігри з бігом, стрибками,
метанням; подолання перешкод;

біг: 60 і 100 м на швидкість; 200 м (старт; рухи руками та постановка
ступні); 800 м (дихання); естафетний біг (біг по повороту; передача
естафетної палички); естафетний біг на етапах до 100 м; естафетний біг
4(100 м, 4(60 м; повільний біг до 12 хв.; біг на відстань до 3000 м;

стрибки: потрійний стрибок з розбігу (скачок, крок, стрибок,
приземлення); у довжину способом «прогнувшись»; у висоту способом
«переступання»;

метання: малого м’яча (150 г) на дальність у коридорі 10 м;

застосовує тактичні прийоми під час бігу на середні дистанції;

дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою,
правил самостійних занять фізичними вправами.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального

матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Біг на 60 м, сек.:

хлопці

дівчата

більше 10,2

більше 10,7

10,2

10,7

9,5

10,0

8,6

9,8

Біг на, хв., сек.:

хлопці – 2000 м

дівчата – 1500 м

більше 11.50

більше 9.10

11.50

9.10

11.00

8.45

10.20

7.45

Стрибок у довжину з розбігу, см:

хлопці

дівчата

менше 320

менше 280

320

280

350

310

390

340

або

Стрибок у висоту з розбігу, см:

хлопці

дівчата

менше 105

менше 90

105

90

110

95

120

105

Метання малого м’яча на дальність з розбігу, м:

хлопці

дівчата

менше 26

менше 18

26

18

31

21

36

25

3.Кросова, лижна або ковзанярська підготовка

Теоретична підготовка

Методика виконання вправ, що сприяють розвитку витривалості. Елементи
тактики кросового бігу на 2000 та 3000 м; лижних гонок на 3000 м;
ковзанярського бігу на короткі, середні та довгі дистанції.

3.1. Кросова підготовка

Фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми; загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові
вправи; естафети; рухливі та спортивні ігри; смуга перешкод.

Технічна підготовка

Змішане пересування до 15 хв.; кросовий біг 2000 м; подолання пагорбів і
впадин.

Характеризує методику виконання вправ, що сприяють розвитку
витривалості; тактику кросового бігу на 2000 та 3000 м; лижних гонок на
3000 м; ковзанярського бігу на короткі, середні та довгі дистанції.

Виконує стройові вправи, шикування, перешикування; загальнорозвивальні
вправи в русі, в парах; спеціальні бігові вправи; подолання смуги
перешкод; змішане пересування до 15 хвилин; кросовий біг 2000 м;
подолання пагорбів і впадин;

дотримується правил рухливих і спортивних ігор; правил техніки безпеки
під час занять кросовою підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального

матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Крос , хв., сек.:

хлопці – 2000 м

дівчата – 1500 м

більше 12.20

більше 9.30

12.20

9.30

12.00

9.00

11.00

8.30

3.2. Лижна підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; повторне проходження відрізків на
швидкість; проходження дистанції: хлопці – до 3 км, дівчата – до 2 км;
рухливі та спортивні ігри; естафети.

Технічна підготовка

Навперемінний чотирикроковий хід і його поєднання з іншими способами
пересування; швидкісний спуск та стрибок з пагорба; біг на лижах: хлопці
– 3000 м, дівчата – 2000 м.

Виконує загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; повторне проходження
відрізків 80 – 120 м на швидкість; проходження дистанції з перемінною
інтенсивністю хлопці – до 3 км, дівчата – до 2 км; швидкісний спуск та
стрибок з пагорба; біг на лижах дистанції: хлопці – 3000 м, дівчата –
2000 м;

застосовує навперемінний чотирикроковий хід і його поєднання з іншими
способами пересування;

дотримується правил рухливих та спортивних ігор, естафет; правил техніки
безпеки під час занять лижною підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція, хв., сек.:

хлопці 3000 м

дівчата 2000 м

більше 19.30

більше 16.40

19.30

16.40

18.30

15.30

17.30

14.30

3.3. Ковзанярська підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи для зміцнення зв’язок та розвитку
рухливості в суглобах; повторне пробігання відрізків; біг у рівномірному
та перемінному темпі на дистанцію: хлопці – до 1000 м, дівчата – до 800
м; рухливі та спортивні ігри; естафети.

Технічна підготовка

Переходи з однієї доріжки на іншу; фінішування; біг на 1500 і 2000 м.

Виконує загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; вправи для зміцнення
зв’язок та розвитку рухливості в суглобах; повторне пробігання відрізків
30-40 м, 80-100 м, 200-250 м на швидкість; біг у рівномірному та
перемінному темпі на дистанцію: хлопці – до 1000 м, дівчата – до 800 м;
біг на 1500 і 2000 м;

здійснює переходи з однієї доріжки на іншу; фінішування;

дотримується правил рухливих і спортивних ігор; правил техніки безпеки
під час занять ковзанярською підготовкою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст освіти Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Дистанція , хв., сек.:

хлопці 500 м

дівчата 500 м

більше 2,00

більше 2,10

2,00

2,10

1,50

2,00

1,40

1,50

4. Туризм

Теоретична підготовка

Засоби підвищення працездатності, прискорення відновлення. Профілактика
травматизму і патологічних станів організму. Надання першої допомоги.
Зв’язок туризму і краєзнавства.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи для розвитку витривалості; смуга
перешкод; перетягування каната; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка.

Орієнтування на місцевості; технічні етапи туристських змагань;
в’язання вузлів; розпалювання вогнищ різного типу.

Порівнює засоби підвищення працездатності, прискорення відновлення;

характеризує зв’язок туризму і краєзнавства; засоби профілактики
травматизму і патологічних станів організму;

виконує алгоритми надання першої допомоги; загальнорозвивальні вправи;
вправи для розвитку витривалості; долання смуги перешкод; перетягування
каната; орієнтування на місцевості; технічні етапи туристських змагань;
в’язання вузлів на швидкість; розпалювання вогнищ різного типу;

дотримується правил рухливих і спортивних ігор; правил техніки безпеки
під час занять туризмом.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

В’язання вузлів (вид вузла на вибір учня), кількість 2 3 4 5

II. Матеріал для обов’язкового повторення

1. Гімнастика

Теоретична підготовка

Оптимальний руховий режим. Оздоровчі системи як засіб задоволення
особистих інтересів і мотивацій.

Фізична підготовка

Стройові прийоми; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування та
корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера;
вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на
координацію рухів; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки.

Технічна підготовка

Вправи у висах та упорах: хлопці – підйом силою та переворотом в упор
на перекладині; згинання і розгинання рук в упорі на брусах,
підтягування на високій перекладині; дівчата – підтягування у висі
лежачи;

лазіння по канату: хлопці;

акробатика: хлопці – стійка на руках; переворот у сторону; дівчата –
«міст»; переворот у сторону;

вправи у рівновазі: дівчата;

опорні стрибки: хлопці – стрибок через коня в довжину способом «ноги
нарізно»; дівчата – стрибок у присід – зіскок вигнувшись;

елементи художньої гімнастики: дівчата – вправи без предмета, зі
скакалкою або м’ячем.

Характеризує оздоровчі системи як засіб задоволення особистих інтересів
і мотивацій;

визначає оптимальний руховий режим;

виконує фігурне марширування з різними перешикуваннями і поворотами без
зупинок; загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів;
вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої
ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку
гнучкості; вправи на координацію рухів; елементи ритмічної гімнастики,
хореографії, аеробіки;

вправи у висах та упорах: хлопці – підйом силою та переворотом в упор на
перекладині; згинання і розгинання рук в упорі на брусах; підтягування
на високій перекладині; дівчата – підтягування у висі лежачи;

лазіння по канату: хлопці – без допомоги ніг;

акробатичні вправи: хлопці – стійку на руках ( з допомогою); переворот
у сторону; зв’язки вивчених акробатичних елементів; дівчата – «міст»
нахилом назад (з допомогою); переворот у сторону; зв’язки вивчених
акробатичних елементів;

вправи у рівновазі: дівчата – комбінації елементів, вивчених в
попередніх класах;

опорні стрибки: хлопці – стрибок через коня в довжину способом «ноги
нарізно» (висотою 115–120 см висота); дівчата – стрибок у присід –
зіскок вигнувшись;

елементи художньої гімнастики: дівчата – вправи без предмета (стрибки,
повороти, поєднання танцювальних кроків із стрибками та поворотами) та
зі скакалкою (обводки, стрибки, обертаючи скакалку вперед, назад; із
подвійними обертами; поєднання танцювальних кроків із рухами скакалкою)
або м’ячем ( кидки, перекати, відбивання; поєднання танцювальних кроків
із рухами м’ячем);

здійснює страховку та самостраховку під час занять гімнастикою;

дотримується правил техніки безпеки під час занять гімнастикою.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

Підтягування, разів:

хлопці – у висі

дівчата – у висі лежачи

менше 6

менше 9

6

9

8

15

10

19

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів:

хлопці

дівчата

менше 20

менше 8

20

8

25

12

30

15

Комбінація елементів вправ на вибір:

а) у висах та упорах (хлопці);

б) з акробатики;

в) у рівновазі (дівчата);

г)опорні стрибки ;

д)лазіння по канату без допомоги ніг (хлопці);

е)комбінації з елементів художньої гімнастики без предмета (дівчата)

1

2

3

4

2. Футбол

Теоретична підготовка

Історія українського футболу; розвиток футболу в Україні та за
кордоном. Технічна підготовка юного футболіста.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка Загальнорозвивальні вправи;
рівномірно-перемінний біг на короткі дистанції; повторно-інтервальне
пробігання (серіями) коротких відрізків з максимальною швидкістю; біг на
витривалість; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з
навантаженням; елементи акробатики; рухливі ігри та естафети з м’ячем;
вправи на приладах; спортивні ігри за спрощеними правилами (гандбол,
баскетбол, хокей з м’ячем).

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків з
різних вихідних положень; “човниковий” біг; прискорення та ривки з
м’ячем;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом; стрибки з імітацією
та виконанням технічних прийомів; жонглювання м’ячем; смуга перешкод;

вправи на координацію рухів: вправи у рівновазі; гімнастичні вправи;
рухливі ігри на координацію рухів.

Технічна підготовка

Пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння
м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногами різними способами по
м’ячу, що котиться і летить; удари на точність і дальність;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та у стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступні,
стегном та грудьми (для хлопців) у русі;

ведення м’яча: вдосконалення вивчених способів ведення м’яча;

відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою”;

відбирання м’яча: вдосконалення вивчених прийомів;

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і
після розбігу;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

техніка гри воротаря: ловіння, відбивання, переведення та вибивання
м’яча.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: маневрування на полі; уміння вибрати та раціонально
використовувати вивчені технічні прийоми;

групові дії: взаємодія з партнерами під час організації атаки;
вдосконалення ігрових та стандартних ситуацій;

командні дії: організація швидкого та поступового нападу.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вдосконалення “закривання”, “перехоплення” та відбору
м’яча;

групові дії: взаємодії в обороні під час виконання суперником
стандартних комбінацій; організація і побудова “стінки”;

тактика воротаря:вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та
вільного ударів; організація атаки під час уведення м’яча в гру.

Характеризує історію українського футболу; розвиток футболу в Україні та
за кордоном; технічну підготовку юного футболіста;

виконує загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг на 30, 60, 100 і 200 м; повторно-інтервальне
пробігання (серіями) різних за довжиною відрізків (від 10 до 30 м) з
максимальною швидкістю (8-12 відрізків у кожній серії), з паузами для
відпочинку 30 с; біг на витривалість 200, 400, 500 м; стрибки у висоту
та довжину з місця; вправи з навантаженням (набивними м’ячами вагою 1-2
кг, гантелями вагою 0,5-1 кг, естафети з різними способами передачі,
кидками та штовханнями набивних м’ячів); елементи акробатики; рухливі
ігри та естафети з м’ячем; зустрічні й колові естафети з подоланням
смуги перешкод, з перенесенням, розстановкою та збиранням предметів,
метанням у ціль, кидками та ловінням м’яча, стрибками і бігом у різних
поєднаннях; вправи на приладах (канат, жердина, драбина, гімнастичні
лава і стінка, перекладина, опорні стрибки через козла і коня);

вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків
(10-30 м) з різних вихідних положень, у різних напрямках, зі зміною
напрямку бігу за зоровим сигналом; різновиди “човникового” бігу; біг
боком і спиною вперед; біг з раптовим поворотом кругом за зоровим
сигналом; біг “змійкою”; прискорення та ривки з м’ячем, ривки до м’яча з
наступним ударом по воротах; рухливі ігри “Виклик”, “Виклик номерів”,
“Ривок за м’ячем” та інші;

вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90-180 градусів;
стрибки з імітацією ударів головою й ногою; діставання підвішеного м’яча
головою, ногою у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з
розбігу з ударами головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній
висоті; жонглювання м’ячем; подолання смуги перешкод; рухливі ігри
“Виштовхни з кола”, “Мисливці й качки” та інші;

вправи на координацію рухів: вправи у рівновазі; гімнастичні вправи на 8
рахунків і більше; елементи акробатики; спортивні ігри гандбол,
баскетбол, волейбол з елементами футболу; елементи акробатики.

пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння
м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногами різними способами по
м’ячу, що котиться і летить у різних напрямках, по різних траєкторіях, з
різними швидкостями; удари на точність і дальність з оцінкою тактичної
обстановки перед виконанням удару;

удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без
стрибка та у стрибку; удари на точність і дальність з оцінкою тактичної
обстановки перед виконанням удару;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступні,
стегном та грудьми (для хлопців) у русі; зупинка підйомом м’яча, що
опускається; зупинка м’яча в русі, виводячи м’яч на зручну позицію для
подальших дій;

ведення м’яча: ведення м’яча, вивченими способами збільшуючи швидкість
руху, виконуючи ривки та обведення, контролюючи м’яч та відпускаючи його
від себе на 8-10 м;

відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в
умовах ігрових вправ з активним двобоєм та навчальних ігор;

відбирання м’яча: прийоми, вивчені раніше, атакуючи суперника спереду,
збоку, ззаду, в умовах ігрових вправ та навчальних ігор.

вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і
після розбігу на дальність і точність;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою (правою, лівою), стегном
(правим, лівим), головою;

техніка гри воротаря: ловіння, відбивання, переведення м’яча без падіння
та в падінні; вибивання м’яча ногою із землі та з рук на дальність і
точність, граючи на позиції воротаря;

L

N

?

?

O

&

Ff l $If`„a$ ?? ^ ` n ? ? ooeeeeeeeUeUeo $If`„? ? a a ae $If`„a$ ^ n ? ‚ „ † ? VIIIIIII n p e ? hFy.A? ? ? 1/4 3/4 A A AE E I I ? O Oe U Ue TH a a ae e $If`„a$ ???0???? ??????? oooooooooooooo ?????%? ?? $If`„a$ $If`„ ?? ?? ?? S-SVIIIIIII 1/2 $If`„a$ oeeUeeeUeUeUeoeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUe $If`„ ? ?0????? ? ?r???????? $If`„a$ WJJJJJJJ J oooooooooooooooooooooooooooo J ?.?‚?„?†?›oeiae*iiiE1/2iiiiiii**1/21/21/21/2 ^?o?L?N?P?| ? ‚ bc0¤AYoooeeoooaaOaeeeeeeaaaaaa ‰??s?? ?? ?? * @ N VIIIIIII 4t>

@

oeoeoeoeoeoeoe‰„{nn

VIIIIIII

oooooooo

oeoeoeoe‰??sss

?????

VIIIIIII

oooooooo

$If`„a$

??

9″9$9N9r9¤9¦9?9?9VIIIIIII

$If`„a$

$If`„

;iiiiaaii

??

???0????

???????

”E–E E?E¬E¶EAEAEIEOEiiiiiiiaa

?????%?

$If`„a$

?????%?

$If`„a$

?????%?

$If`„a$

$If`„

?????%?

?????%?

VAVeV&W¦Y?Y¬YeY’‰‰?s?ssssf

$If`„?

$If

$If

oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoe

?????

Oe0”y!

|‚~‚????¬?°???Ae?AE?TGGGGGGG

”y!

hFy.(AE?E?E?I?I???O?
„:„„@„B„D„F„H„L„N„P„R„V„X„Z„\„^„`„b„d„h„oooooooooooooooooooooooooooo

h„j„l„n„r„t„v„x„z„|„~„?„?„?„?„?„–„oooooooooooooooo

…*…,….…2…D…F…WJJJJJJJ

”y!

†oooooooooooooooooooooooooooo

?u?ccccccccccUUcccccccIc

Ae¦AE¦\§l§~§?§ ?0?2?VIIIIIII

hFy.42?4?F?H?J?L?N?T?Z?\?^?`?b?d???¶?????1/4?A?E?E?I?I???O?Oe?O?U?oooooo
oooooooooooooooooooooo

©-© ©”©$©&©*©oooooooooooooooooooooooooooo

$If

”I

o-oVIIIIIII

o”ooooooooooooooooooooo

uVIIIII

~

J

L

~

¤

¦

?

VIIIIIII

oooooooo

ooooooooooooooooooooo

iiiiaaii

VIIIIIII

oooooooo

oooooooo

oooooooo

ooooooooooooo

$If`„

oooooooo

VIIIIIII

oooooooo

VIIIIIII

oooooooooooo

VIIIIIII

oooooooooooo

&

VIIIIIII

oooooooo

oooooooo

oooooooooooo

oooooooooooooooooo

ooooooooooooo

$If`„

????

ooeoUeUeUeUeUeoooooooooooooooo

$If

$If

$If

^„

$If`„

VIIIIIII

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

??

oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeeeeeeeeoeoeoe

oooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooo

??

VIIIIIII

ooooooooooooo

$If`„

qkd

VIIIIIII

oooooooo

ooooooooooooooooooooo

iiiiaaii

o

o

Z

\

l

n

U

Ue

„ oooooooo Oe0aeth QDDDDDD aeth ooooooooo VIIIIIII oooooooo ???0????? ?r???????? ?r??????%? ???0????? ?r???????? oooooooo ?r??????%? ooooooooooooooooo ?r??????%? iiiiaaii ?????$ ?r??????%? oeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeooooooooooooo $If $If $If ого маневрування по фронту атаки та підключення з глибини оборони; вибір з кількох можливих рішень даної ігрової ситуації найправильніше та раціональніше використати вивчені технічні прийоми: різні способи ударів по м’ячу, зупинок, ведення, в залежності від напрямку, траєкторії та швидкості руху м’яча; взаємодії з партнерами під час організації атаки; правильні взаємодії на останній стадії розвитку атаки поблизу воріт суперника; "закривання", "перехоплення" та відбір м’яча; чисельну перевагу в обороні; взаємодії в обороні під час виконання суперником стандартних комбінацій; організацію і побудову "стінки"; вибір правильної позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів поблизу своїх воріт; організацію атаки під час уведення м’яча в гру на позиції воротаря; дотримується правил рухливих та навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять футболом. Контрольні навчальні нормативи і вимоги Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів початковий середній достатній високий 5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика): хлопці дівчата 1 або жодного влучного удару жодного влучного удару 2 1 3 2 4 3 5 ударів на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину футбольних воріт з відстані 11 м після ведення м’яча: хлопці дівчата 1 або жодного влучного удару жодного влучного удару 2 1 3 2 4 3 4. Гандбол Теоретична підготовка Правила самостійних занять спортивними іграми. Тактична підготовка гандболіста та розвиток його інтелектуальних здібностей. Фізична підготовка Стройові прийоми; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування постави; вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків; прискорення з різних вихідних положень; біг із зміною напрямку і швидкості; багаторазові стрибки; естафети з бігом; вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; смуга перешкод; «човниковий» біг 4х9м; біг із різних вихідних положень; комбіновані вправи, що складаються із стрибків, бігу, передач, кидків та ведення м’яча на максимальній швидкості; рухливі ігри; вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; пасивні нахили; вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; вправи з подоланням особистої ваги і ваги партнера; вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки через скакалку; смуга перешкод; спортивні ігри. Технічна підготовка Техніка нападу Пересування; передачі і ловіння м’яча; кидок з опорного положення під час взаємоборства; кидки у стрибку. Техніка захисту Пересування, ривки у захисній стійці; блокування у стрибку. Тактична підготовка Тактика нападу Індивідуальні дії: удосконалення вивчених дій; групові дії: взаємодії під час нападу «швидким проривом»; командні дії: напад «швидким проривом» 2-4, 3-3. Тактика захисту Індивідуальні дії: удосконалення вивчених дій; групові дії: взаємодії під час зонного захисту; командні дії: зонний захист 6 - 0, 5 - 1. Характеризує правила самостійних занять спортивними іграми; обґрунтовує тактичну підготовку як засіб розвитку інтелектуальних здібностей гандболіста; виконує стройові прийоми; шикування та перешикування; ходьбу; біг; загальнорозвивальні вправи в русі, в парах, без предмета, з предметами (набивними м’ячами, гімнастичними лавами, скакалками); вправи для формування постави; вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання відрізків 30-60 м; прискорення до 30 м із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку і швидкості за сигналом; багаторазові стрибки з ноги на ногу на місці та з просуванням вперед; стрибки через «канаву»; вправи для розвитку спритності: акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подолання смуги перешкод; підкидання та ловіння м’яча у русі; «човниковий» біг 4х9м; біг із різних вихідних положень; комбіновані вправи, що складаються із стрибків, бігу, передач, кидків та ведення м’яча на максимальній швидкості; рухливі ігри «М’яч капітану», «Третій зайвий», «Пройди захисника», «Квач з передачами»; вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; пасивні нахили, відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи зі скакалкою, складеною вчетверо; вправи для розвитку сили: згинання та розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з тенісними м’ячами – зжимання (для кистей); стрибки у довжину з місця; вправи з подоланням особистої ваги і ваги партнера; вправи для розвитку витривалості: біг до 500 м; стрибки через скакалку; перестрибування через гімнастичну лаву; подолання смуги перешкод; пересування: способи пересування у нападі та захисті; рух «вісімкою»; передачі і ловіння: передачі і ловіння м’яча у трійках вивченими способами; кидки: кидки з опорного положення під час взаємоборства; кидки у стрибку вивченими способами; здійснює напад «швидким проривом» 2-4, 3-3; зонний захист 6 - 0, 5 – 1; застосовує індивідуальні та групові тактичні дії у нападі та захисті; дотримується правил рухливих ігор; правил техніки безпеки під час занять гандболом. Контрольні навчальні нормативи і вимоги Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів початковий середній достатній високий 5 семиметрових штрафних кидків у верхні кути воріт: хлопці дівчата 1 або жодного влучного кидка жодного влучного кидка 2 1 3 2 4 3 5. Волейбол Теоретична підготовка Технічна і тактична підготовка юного волейболіста. Фізична підготовка Загальна фізична підготовка Загальнорозвивальні вправи; вправи для формування та корекції постави, координації рухів. Спеціальна фізична підготовка Вправи для розвитку швидкості: прискорення; біг із різних вихідних положень за зоровим і звуковим сигналом; біг із зміною напрямку та швидкості; естафети; рухливі ігри; вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; багаторазові стрибки; акробатичні елементи; смуга перешкод; рухові ігри; вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з обтяженням, гумовими джгутами; різноманітні стрибки; рухливі ігри, естафети із стрибками. Технічна підготовка Техніка нападу Пересування та стійки; передачі; страхування; прямі подачі; прямий нападаючий удар. Техніка захисту Пересування та стійки; прийом подачі; блокування нападаючого удару. Тактична підготовка Тактика нападу Індивідуальні дії: прийом і передача м’яча в зонах; групові дії: взаємодії гравців зон 4 і 2 з гравцем зони 3; командні дії: друга передача через гравця зони 3. Тактика захисту Індивідуальні дії: вибір місця при страхуванні партнера, що приймає м’яч; групові дії: взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча; командні дії: система гри “кутом уперед”. Характеризує технічну і тактичну підготовка юного волейболіста; виконує ходьбу, біг; загальнорозвивальні вправи в русі, в парах, з набивними м’ячами, гімнастичною лавою, гантелями; вправи на зміцнення фалангів пальців кистей рук; вправи для формування та корекції постави, координації рухів; вправи для розвитку швидкості: прискорення до 5 – 10 м; біг із різних вихідних положень за зоровим і звуковим сигналом; біг із зміною напрямку та швидкості; швидкі переміщення (вперед, назад, вправо, вліво) з наступною імітацією або виконанням технічного прийому; вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти); багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів; стрибки через різноманітні предмети; акробатичні елементи; подолання смуги перешкод; вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; вправи з гантелями, гумовими джгутами; згинання і розгинання рук в упорі стоячи біля стіни під кутом 45-50 градусів до неї; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; відштовхування від стіни пальцями, стоячи під кутом 50-60 градусів до неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; підтягування у висі та у висі лежачи; стрибки на одній та двох ногах у довжину; перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами; стрибки через скакалку; пересування: кроком, бігом, стрибком, приставним кроком у стійці волейболіста в нападі та захисті; передачі: передачі двома руками зверху; страхування; подачі: прийом подачі; нижня та верхня прямі подачі в різні зони майданчика; нападаючий удар і блокування: прямий нападаючий удар; одиночне блокування нападаючого удару; здійснює прийом і передачу м’яча в зону 3; другу передачу із зони 3 гравцям зони 2 і 4; взаємодії гравців зон 4 і 2 з гравцем зони 3 (з виконанням нападаючого удару); другу передачу через гравця зони 3; вибір місця при страхуванні партнера, що приймає м’яч; взаємодії з гравцями задньої лінії під час прийому м’яча; застосовує систему гри “кутом уперед”; дотримується правил рухливих і навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять волейболом. Контрольні навчальні нормативи і вимоги Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів початковий середній достатній високий 6 верхніх або нижніх прямих подач м'яча на точність у 1,2, 3, 4, 5 і 6 зони: хлопці дівчата 1 або жодного разу жодного разу 2 1 3 2 4 3 Примітка - *передачі виконуються послідовно спочатку в 1 зону, потім у 2 , 3 і т. д. 6. Баскетбол Теоретична підготовка Вплив паління і вживання алкоголю на досягнення у спорті. Профілактика травматизму на заняттях баскетболом. Технічна підготовка баскетболіста. Фізична підготовка Загальна фізична підготовка Загальнорозвивальні вправи; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; рухливі ігри та естафети з бігом та стрибками. Спеціальна фізична підготовка Ривки з місця; “човниковий” біг; прискорення, зупинки, повороти, біг із зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги; вправи з обтяженнями, естафети. Технічна підготовка Техніка нападу ПееПересування: різні способи пересувань, зупинок; передачі і ловіння м'яча; чергування різних прийомів ловіння і передачі м'яча в умовах жорсткого опору захисників; кидки м'яча: кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої дистанцій; кидки м'яча після проходу вздовж бічної лінії; штрафний кидок; ведення м'яча: ведення м'яча без зорового контролю; асинхронне ведення м'яча; естафети з киданням та веденням м’яча. Техніка захисту Пересування: поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами в захисті; оволодіння м'ячем: накривання м'яча; блокування при боротьбі за м'яч, що відскочив від щита; боротьба під щитом. Тактична підготовка Тактика нападу Індивідуальні дії без м'яча: поєднання вивчених способів переміщень і фінтів в ігрових ситуаціях позиційного нападу і швидкого прориву; індивідуальні дії з м'ячем: поєднання технічних прийомів з фінтами в залежності від протидії захисників; групові дії: взаємодії між гравцями, що виконують різні ігрові функції; командні дії: організація позиційного нападу, швидкого прориву. Тактика захисту Індивідуальні дії без м'яча: блокування при підборі м'яча, який відскочив від щита; групові дії: організація трикутника відскоку при підборі м'яча; командні дії: організація позиційного нападу на своїй половині майданчика. Наводить приклади негативного впливу паління і вживання алкоголю на досягнення у спорті; визначає засоби профілактики травматизму на заняттях баскетболом; характеризує технічну підготовку баскетболіста; виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів, у русі; перешикування; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; ривки з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень; “човниковий” біг 4х9 м; прискорення, зупинки, повороти, біг із зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням високих предметів; вистрибування з присіду; стрибки в «глибину» з наступним вистрибуванням угору; вправи з обтяженнями, набивними м'ячами; рухливі ігри «Перетягання в парах», «Переправа», «Хто найсильніший?» тощо. пересування – різні способи пересувань, зупинок, різновисоких стійок у сполученні з технічними прийомами нападу та захисту гри, у тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників; кидки м'яча: кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої дистанцій в русі з опором захисника; кидки м'яча однією рукою зверху у стрибку й у русі після виконання прийомів нападу і з опором захисника; кидки м'яча після проходу вздовж бічної лінії; штрафний кидок; змагання в кидках м'яча на швидкість і точність влучення; ведення м'яча: ведення м'яча без зорового контролю; передача м'яча різними способами при опорі захисника; асинхронне ведення м'яча; оволодіння м'ячем: накривання м'яча спереду і ззаду при кидках у русі після проходів; блокування при боротьбі за м'яч, що відскочив від щита; боротьба за м'яч після неточного кидка (штрафного, із середньої і далекої дистанцій); боротьба під щитом; застосовує поєднання вивчених способів переміщень і фінтів в ігрових ситуаціях позиційного нападу і швидкого прориву; різні способи кидків м'яча у кошик і їх поєднання з фінтами, веденням, ловінням, передачами м'яча в залежності від протидії захисників; взаємодії між гравцями, що виконують різні ігрові функції (центровий – крайній нападник, крайній нападник – захисник, крайні нападники – захисники, центровий – захисник); блокування при підборі м'яча, який відскочив від щита; здійснює організацію позиційного нападу з двома центровими гравцями, швидкого прориву вздовж бічної лінії; організацію трикутника відскоку при підборі м'яча, який відскочив від щита; організацію позиційного нападу на своїй половині майданчика; дотримується правил рухливих і навчальних ігор, правил техніки безпеки під час занять баскетболом. Контрольні навчальні нормативи і вимоги Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів початковий середній достатній високий Передача у коло (діаметр 60 см), стоячи на відстані 1,5 – 2 м від нього за 30 сек., передач: хлопці дівчата менше 13 менше 9 13 9 14 12 15 14 Штрафні кидки, влучень: хлопці - із 6 кидків дівчата – із 7 кидків жодного жодного 1 1 2 2 3 3 ІІІ. Обов’язкові комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості для учнів, яким виповнилось 14 років Фізичні якості та вправи Показники Бали для хлопців 14 років Бали для дівчат 14 років 2 1 2 1 Швидкість: сек. біг 30 м або біг 60 м 5,0 і менше 9,0 і менше 5,1 - 5,8 9,1 - 9,9 5,2 і менше 9,8 і менше 5,3 - 6,1 9,9 - 10,6 Витривалість: хв., сек. біг 1500 м або крос 2000 м 6.40 і менше 10.30 і менше 6.41 – 7.30 10.31 – 11.50 8.00 і менше 11.50 і менше 8.01 – 9.00 11.51 – 13.30 Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см +12,0 і більше +11 - +6,0 +14,0 і більше +13 - +11,0 Сила: хлопці- підтягування у висі дівчата- підтягування у висі лежачи, разів або згинання і розгинання рук від підлоги в упорі лежачи, разів: 9 і більше – 28 і більше 8 - 6 – 27 - 18 – 12 і більше 14 і більше – 11 - 4 13 - 7 Спритність: «човниковий» біг 4(9 м, сек. 10,2 і менше 10,3 - 11,0 11,0 і менше 11,1 - 11,9 Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см 200 і більше 201 - 170 165 і більше 164 - 155 Обов’язкові комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості для учнів, яким виповнилось 15 років Фізичні якості та вправи Показники Бали для хлопців 15 років Бали для дівчат 15 років 2 1 2 1 Швидкість, сек.: біг 30 м або біг 60 м 4,9 і менше 8,9 і менше 5,0 - 5,6 9,0 - 9,9 5,0 і менше 9,4 і менше 5,1 - 6,0 9,5 - 10,4 Витривалість, хв., сек.: біг 1500 м або крос 2000 м 6.20 і менше 10.20 і менше 6.21 – 7.00 10.21 – 11.20 7.40 і менше 11.40 і менше 7.41 – 8.25 11.41 – 13.15 Гнучкість, см: нахил тулуба вперед із положення сидячи +11,0 і більше +10 - +8,0 +17,0 і більше +16 - +12,0 Сила, разів: хлопці-підтягування у висі дівчата- підтягування у висі лежачи або згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів: 10 і більше – 29 і більше 9 - 7 – 28 - 19 – 13 і більше 15 і більше – 12 - 5 14 - 8 Спритність: «човниковий» біг 4(9 м, сек. 10,1 і менше 10,2 - 10,6 11,0 і менше 11,1 - 11,8 Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см 210 і більше 209 - 180 170 і більше 169 - 160 Віковий період учнів 9 класу найсприятливіший для розвитку витривалості (хлопці), гнучкості (дівчата), помірного розвитку сили (хлопці) та швидкісно-силових якостей (дівчата). 10 клас І. Навчальний пріоритетний матеріал Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Теоретичні знання Витоки розвитку спорту в Україні. Робота м’язового апарату під час занять фізичними вправами. Вікові особливості розвитку учнів старшого шкільного віку, урахування їх у процесі розвитку рухових якостей. Гігієнічні основи організації занять фізичними вправами, загартування. Фізична культура в сім’ї. Правила безпеки під час занять фізичними вправами. 2. Легка атлетика Теоретична підготовка Методика розвитку швидкісно-силових якостей. Фізична підготовка Загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; спеціальні бігові та стрибкові вправи, спеціальні вправи для метання; естафети та рухливі ігри з бігом, стрибками, метанням; подолання перешкод. Технічна підготовка Хлопці - біг: на короткі та середні дистанції; до 3000 м; естафетний біг; повільний біг до 12 хв.; стрибки: у довжину та у висоту з розбігу та з місця; потрійний стрибок; метання: гранати у горизонтальну ціль та на дальність; тенісного м’яча; штовхання ядра: зі стрибка Дівчата - біг: на короткі та середні дистанції; естафетний біг; повільний біг до 9 хв.; стрибки: те саме, що у хлопці