.

Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3652
Скачать документ

Методика вдосконалення прудкості

Враховуючи, що елементарні прояви прудкості як фізичної якості відносно
незалежні одна від одної, то розвивати їх варто окремо. Тому нами будуть
розглядатись окремо методики вдосконалення всіх компонентів прудкості як
комплексної рухової якості.

Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій

Використовуючи ігри (рухливі і спортивні) на початковому етапі
вдосконалення всіх видів реагувань, дотримуйтесь таких правил:

• тривалість гри не повинна викликати значної втоми (10-15 хв);

• створюйте умови дефіциту простору і часу (розміри майданчика,
кількість учасників, зміни у правилах тощо);

• між короткочасними таймами тривалість комбінованого відпочинку до
повного відновлення працездатності.

При вдосконаленні реагувань керуються принципом аналітичного підходу,
тобто спочатку добре засвоюють техніку відповіді на подразник.
Паралельно або дещо пізніше розвивають швидкість реагувань у
неспецифічних полегшених умовах та з застосуванням технічних пристроїв.
Коли техніка руху-відповіді міцно засвоєна, наступає третій етап, який
полягає у вдосконаленні координаційної взаємодії латентного періоду
реагування та моторного його компонента. Надані вдосконалення швидкості
простої реакції здійснюють у варіативних умовах простору, часу, величини
та виду подразника.

Щодо режимів тренувальних навантажень при вдосконаленні простої реакції,
то вони повинні бути такими:

• кількість повторень в одній серії складає від 4—6 до 15-20 реагувань.
Вона не повинна призводити до зниження швидкості реагувань;

• кількість серій — 3-6;

• інтервал активного відпочинку між серіями — 2-3 хв, орієнтуючись на
суб’єктивні відчуття учнів, що вони готові до наступної серії;

• реагувати варто з різних вихідних положень;

• у повторних реагуваннях рекомендується змінювати: тривалість пауз між
підготовчою та виконавчою командами у межах від 1 до 2-3 с (оптимальна
тривалість 1,5 с), характер сигналу (зоровий, слуховий, тактильний) та
його силу;

• після виконання вправи учень повинен одержати інформацію про час
реагування, що дасть йому можливість співставляти відчуття більш і менш
вдалих спроб. Це сприяє розвитку швидкості реакції;

• вправи з розвитку швидкості реакції варто виконувати після розминки,
що приведе організм в стан оптимальної оперативної працездатності.

Удосконаленню швидкості простої реакції сприяє також здатність людини
розрізняти мікроінтервали часу (долі секунди) та виконувати рухові дії
за обумовлений час. Ця закономірність лягла в основу розробки
трьохетапної методики вдосконалення швидкості стартової реакції у
спринті, її суть полягає у тому, що:

• на першому етапі учні повторно виконують біг з прискоренням на 20-30
м, вчитель повідомляє їм час, затрачений на виконання вправи, а
виконавці співставляють його з власними відчуттями;

• на другому етапі виконуються ті ж тренувальні завдання, але учень сам
спочатку визначає час, а потім одержує об’єктивну інформацію від учителя
і знову співставляє її з власними відчуттями;

• на третьому етапі ті ж завдання учні стараються виконувати за заданий
час. Коли їм це у більшості спроб вдається, необхідно застосовувати іншу
вправу.

Розвиток швидкості складних рухових реакцій забезпечується шляхом
навчання варіативних рухових навичок, а засобами їх удосконалення є
вправи у повторних реагуваннях з поступовим ускладненням умов виконання.

На початковому етапі вдосконалення РОР основну увагу зосереджують на
вмінні тримати об’єкт, що рухається, в полі зору, оскільки із загального
часу реагування понад 80 % припадає на зорове сприйняття та передачу
імпульсів до ЦНС, і лише біля 20 % — на формування зворотнього сигналу.

На другому етапі акцент переноситься на вдосконалення просторових та
часових відчуттів щодо вірогідних переміщень об’єкта. Для вирішення цих
завдань:

• збільшують швидкість переміщення об’єкта від помірної до максимальної;

• зменшують відстань від того, хто реагує, до об’єкта, що рухається;

• зменшують величину об’єкта;

• реагують на об’єкти, що з’являються несподівано. На третьому етапі
комплексно вдосконалюють сприйняття, оцінку параметрів переміщень
об’єкта та реакцію на нього. З цією метою:

• виконують вправи з партнерами в умовах зміни швидкості та відстані
переміщення об’єкта;

• виконують групові вправи з великою швидкістю, у високому темпі і в
умовах обмеженого простору;

• виконують групові вправи з кількома м’ячами.

Удосконаленню РОР сприяє тренування на спеціальних тренажерах та ігрові
комп’ютерні програми.

У методиці вдосконалення швидкості РВ намітились два взаємозв’язані
напрямки.

Суть першого напрямку полягає в реалізації дидактичного правила навчання
“від простого до складного”, поступово збільшуючи кількість можливих
змін обставин та дефіцит часу на прийняття рішень і виконання
дій-відповідей.

Другий напрямок полягає у формуванні в учнів здатності до передбачення
рухових дій іншого учня за зміною пози та тонусу м’язів у підготовчій
фазі дії. У процесі тренування спочатку навчають правильно реагувати на
уповільнені рухові дії І надалі поступово доводять швидкість її
виконання до рівня реальних умов рухової діяльності.

Вправи на вдосконалення швидкості складних реакцій доцільно виконувати
на початку основної частини кожного конкретного заняття.

Методика вдосконалення швидкості циклічних рухів

Основними засобами розвитку швидкості у конкретному виді циклічної
вправи є саме ті вправи, у яких необхідно підвищити швидкість, та
допоміжні фізичні вправи, подібні до основної за координацією або за
характером енергозабезпечення рухової діяльності.

Тренувальні завдання виконують методами інтервальної та комбінованої
вправи, ігровим та змагальним методами.

Інтенсивність вправи — 70-100 % індивідуальної максимально можливої
швидкості в звичайних умовах і — 110-120 % в полегшених (біг з гори); на
початкових етапах — 70-90 %.

Мобілізації вольових зусиль у пересуванні з максимальною швидкістю
сприяє застосування звуко- та світлолідерів. Проте, більшість
тренувальних завдань треба виконувати з оптимальною швидкістю, тобто
такою, яка не викличе зайвого напруження м’язів. Отже, і в одному, і в
суміжних заняттях виконувати вправи необхідно з варіативною швидкістю.

Досить ефективним є і почергове виконання швидкісних вправ в обтяжених,
полегшених і звичайних умовах та з варіативною зміною амплітуди і
частоти рухів. Наприклад: біг вгору — біг по горизонтальній доріжці —
біг з гори (нахил 2-3°) — біг по горизнтальній доріжці.

Розширити можливості у виконанні швидкісних циклічних вправ можна і за
допомогою додаткового обтяження 5-20 % від максимальної сили у
конкретному русі.

Тривалість вправ визначається можливістю учнів виконувати їх із заданою
інтенсивність. Початківці можуть підтримувати максимальну інтенсивність
5-6 с, субмаксимальну — 15-17 с; добре треновані відповідно — від 6-8 до
20-25 с.

Отже, визначаючи тривалість, орієнтуйтесь на інтенсивність її виконання
та рівень тренованості учнів.

Досягнуту максимальну швидкість учні можуть утримувати протягом 2-3 с, а
далі наступає її зниження. Якщо врахувати, що максимальна швидкість
досягається через 2-5 с, то швидкісні вправи повинні тривати від 4-5 до
7-8 с. Вихід за межі цього швидкісного діапазону не буде сприяти
ефективному розвитку швидкості циклічних рухів.

Оскільки здатність до прискорення та максимальна індивідуальна швидкість
не корелюють між собою, ці швидкісні властивості слід розвивати як
аналітичне, так і комплексно. Наприклад, в одних спробах тренувальні
завдання виконують протягом 3-5 с з установкою на стартовий розгін, а в
інших учень виконує завдання: з розгону досягнути максимальної швидкості
і підтримувати її 2-3 с. Третє завдання (6-8 с) передбачає реалізацію
установки на швидке досягнення максимальної швидкості і підтримування її
до кінця визначеного відрізка.

Кількість повторень вправ визначається можливістю підтримувати задану
швидкість при оптимальній тривалості інтервалів відпочинку. Щоб уникнути
зниження працездатності, тренувальні завдання з граничною інтенсивністю
виконують серіями (2-3 для нетренованих на початковому етапі швидкісної
підготовки і 4-6 для тренованих) і з 3-4 повтореними у кожній. При
інтенсивності вправ, нижчій від 90 %, кількість повторень може бути
доведена до 8-Ю у серії.

Відпочинок між окремими вправами повинен забезпечити відновлення
вегетативних функцій і непризвести до зниження збудливості
нервово-м’язового апарату. Його тривалість можна визначати по ЧСС, і
зниження ЧСС до 100-120 уд/хв свідчить про надвідновлення оперативної
працездатності (екстремальний інтерал).

Тривалість активного відпочинку між серіями повинна бути у 2-3 рази
більшою, ніж між окремими повтореннями. Відновлення пульсу до 90-100
уд/хв Дозволяє виконувати наступну серію вправ.

У тренуванні дітей та підлітків проводять 1-2 заняття з розвитку
швидкості на тиждень. В інші дні тренувальні заняття повинні носити
комплексний характер.

Методика удосконалення швидкості ациклічних рухових дій

Інтенсивність вправ 70-100 % від максимально можливої швидкості. При
виконанні вправ акцентують зусилля в долаючій фазі. Темп виконання вправ
повільний. Після кожного повторення вправи розслабляють м’язи, що брали
участь у роботі.

Добрі наслідки дає виконання вправ з варіативною інтенсивністю та із
застосуванням полегшених або ускладнених умов виконання. При цьому
ускладнення та полегшення умов повинно бути в межах від 5-7 до 15-20 %
від величини опору в звичайних умовах, бо це не порушує біомеханічної
структури вправи.

Додаткові орієнтири, ігровий та змагальний методи допомагають
мобілізувати вольові зусилля учнів.

Кількість нові орень в одному підході лімітується часом, протягом якого
учень здатний виконувати завдання з максимальною швидкістю і складає в
середньому 5-Ю. В серії виконують 2-4 підходи. При субмаксимальній
швидкості ця кількість може бути більшою.

Відпочинок за тривалістю і характером — такий самий, що й у тренуванні
швидкості циклічних рухових дій.

“Швидкісний бар’єр”, його профілактика та усунення

Методика удосконалення швидкості циклічних й ациклічних рухових дій
внутрішньо суперечлива. З одного боку, для отримання тренувального
ефекту необхідно багаторазово повторювати рухові дії з біляграничною і
граничною швидкістю, з іншого — це приводить до стабілізації часових,
просторово-часових, силових, ритмічних параметрів техніки.

Внаслідок багаторазового повторення конкретної вправи у відносно
постійних умовах (швидкість рухової дії, частота рухів, їх амплітуда та
величина зовнішнього опору) формується динамічний стереотип, який згодом
стає рутинним. Спроби шляхом збільшення обсягу тренувальних навантажень
домогтись зростання швидкості не приносять успіху, а призводять до ще
міцнішої стабілізації параметрів техніки рухової дії і, як наслідок,
швидкості її виконання. Таке явище отримало назву “швидкісний бар’єр”.

Основною причиною виникнення швидкісного бар’єру є одноманітність
засобів і методів тренування та умов, у яких вони застосовуються.

Для уникнення швидкісного бар’єру в заняттях з початківцями необхідно
дотримуватись таких методичних правил:

• якомога пізніше спеціалізувати учнів у конкретному виді швидкісних
вправ;

• удосконалювати швидкість за рахунок різнобічної фізичної підготовки,
застосовуючи різноманітні фізичні вправи;

• для розвитку власне прудкості не варто спішити застосовувати вправи з
максимальною швидкістю;

• достатній тренувальний ефект на початковому етапі підготовки дають
вправи з інтенсивністю 70-90 %;

• знижувати координаційну складність рухової дії шляхом виконання її
частин;

• добрий ефект для профілактики швидкісного бар’єру дає застосування
ігрового і змагального методів.

Для усунення швидкісного бар’єру застосовують два методичні підходи:
”руйнування” та “згасання”.

Суть “руйнування” полягає у штучному створенні умов, за яких людина
змушена виконувати вправу з більшою швидкістю, ніж у звичайних умовах, а
саме:

• застосування буксирних пристроїв;

• виконання швидкісних вправ у полегшених умовах (біг по нахиленій
доріжці, зміна ваги приладів для метання);

• використання сприятливих факторів зовнішнього середовища (біг за
вітром, плавання і веслування за течією, їзда на велосипеді за лідером
тощо).

Суть “згасання” полягає у тривалому виключенні з програми тренування
швидкісної вправи, що повинно викликати “забування” параметрів її
динамічного стереотипу. При цьому варто пам’ятати, що швидкість їх
згасання різна: часові, темпові, просторово-часові та силові параметри
руху згасають швидше, ніж просторові.

У той час, коли вправа, в якій виник швидкісний бар’єр, не виконується,
до програми тренування включають вправи на розвиток швидкої сили.
Внаслідок зростання швидкісно-силового потенціалу стане можливим
зростання швидкості.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019