.

Методи вдосконалення фізичних якостей (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2206
Скачать документ

Методи вдосконалення фізичних якостей

Основним засобом розвитку і вдосконалення фізичних якостей є фізичні
вправи. Ефективність впливу на фізичну підготовку учнів визначається
відповідністю обраної фізичної вправи та параметрів її виконання
педагогічному завданню, яке ставить учитель. Адже одна і та ж фізична
вправа при відповідних режимах її виконання може бути використана для
вирішення різних завдань, а одне і те ж завдання може бути вирішене
різними вправами. Наприклад, біг з високою швидкістю сприяє
вдосконаленню прудкості, а повільний — витривалості. Таким чином, для
раціонального управління процесом розвитку фізичної підготовки необхідно
чітко визначати, що треба робити (засіб) і як виконувати тренувальне
завдання (метод).

Методи вдосконалення фізичних якостей (тренування) побудовані на
закономірностях чергування рухової активності і відпочинку, напруження і
розслаблення, співвідношення між обсягом виконаної роботи та її
інтенсивністю.

Характерною ознакою цієї групи методів є чітка регламентація їх
структури і змісту. Регламентація за структурою полягає у наявності або
відсутності інтервалів для відпочинку у процесі застосування цього
методу при вирішенні конкретного педагогічного завдання. Наприклад, при
вирішенні завдання з розвитку витривалості можна пробігти 10 км із
заданою швидкістю без зупинок для відпочинку; пробігти 10 разів по 1 км
з необхідною швидкістю через 1-2 хв повільної ходьби, або пробігти 6 км
із заданою швидкістю, відпочити кілька хвилин, а потім ще пробігти 10
разів по 400 м із певною швидкістю через 1 хв активного відпочинку.

Такий характер структури виконання завдання дає підстави класифікувати
методи тренування на три групи: метод безперервної вправи, методи
інтервальної (повторної) вправи та метод комбінованої вправи. (Рис. 1)

У кожному із наведених методів роботу можна виконувати з рівномірним
навантаженням (наприклад, швидкістю) та змінювати його, поступово
збільшуючи, зменшуючи або варіюючи. Величина навантаження також суттєво
залежить від тривалості та характеру відпочинку. Названі параметри
визначають зміст виконаної роботи.

Отже, за змістом методи тренування поділяються на методи: рівномірної
(стандартизованої), прогресуючої, регресуючої та варіативної вправи.

Коротко охарактеризуємо названі методи.

Характерною особливістю методів безперервної вправи є тривале виконання
одного тренувального завдання без відпочинку. Засобами можуть бути:
циклічні вправи, ациклічна вправа, що виконується багато разів без пауз
для відпочинку, або різні ациклічні вправи (аеробіка).

Обсяг тренувальних навантажень (довжина дистанції, час виконання вправи,
кількість безперервних повторень тощо) — великий.

Метод безперервної рівномірної вправи характеризується незмінністю
величини тренувального впливу (швидкості пересування, величини зусиль,
темпу, амплітуди рухів тощо) від початку до кінця вправи. Метод
використовується переважно для розвитку загальної витривалості, сприяє
розвитку волі. Тренувальний вплив полягає у підвищенні продуктивності
роботи серцево-судинної і дихальної систем, покращенні міжм’язової
координації тощо.

Метод безперервної прогресуючої вправи характеризується поступовим
збільшенням швидкості або величини зусиль, темпу, або амплітуди рухів,
або кількох компонентів одночасно. Метод широко використовується в
циклічних рухових діях для розвитку спеціальної витривалості. Його
тренувальний ефект полягає у розвитку потужності систем аеробного та
аеробно-анаеробного енергозабезпечення, підвищенні стійкості до
негативних змін у внутрішньому середовищі організму. Метод сприяє
підвищенню економічності техніки рухів на тлі прогресуючої втоми,
розвитку волі.

Метод безперервної регресуючої вправи характеризується найвищою
інтенсивністю роботи на початку і поступовим її зниженням до кінця
вправи. Метод ефективний при розвитку загальної та спеціальної
витривалості до роботи в зонах великої і субмаксимальної потужності.

Тренувальний ефект методу полягає у розвитку продуктивності систем
аеробного та аеробно-анаеробного енергозабезпечення, розвитку потужності
буферних систем організму.

Метод безперервної варіативної вправи характеризується багаторазовою
зміною швидкості пересування або величини зусиль, темпу чи амплітуди
рухів.

Метод використовують при розвитку загальної і спеціальної витривалості в
зонах помірної, великої та субмаксимальної потужності. Тренувальний
ефект полягає у підвищенні рухливості і потужності серцево-судинної та
дихальної систем, розширенні аеробних та аеробно-анаеробних можливостей
організму, розвитку потужності буферних систем організму, покращенні
міжм’язової координації.

Характерною особливістю методу інтервальної (повторної) вправи є
наявність робочих фаз та інтервалів для відпочинку між ними в процесі
виконання певного тренувального завдання. При цьому тривалість робочих
фаз і режимів, їх виконання, тривалість і характер відпочинку планується
заздалегідь.

В залежності від режимів навантаження у процесі виконання тренувального
завдання метод інтервальної вправи має чотири різновиди.

Метод інтервальної (повторної) рівномірної (стандартизованої) вправи
характеризується незмінністю усіх його компонентів від початку до кінця
виконання конкретного тренувального завдання.

Завдяки своїй універсальності цей метод може застосовуватись для
розвитку усіх рухових якостей.

Метод інтервальної (повторної) прогресуючої вправи характеризується
прогресивним збільшенням сили тренувального впливу від початку до кінця
виконання конкретного тренувального завдання. Його можна досягти за
рахунок зростання інтенсивності або тривалості робочих фаз при
стандартизованих інтервалах відпочинку, або за рахунок скорочення
інтервалів відпочинку.

Метод інтервальної (повторної) регресуючої вправи характеризується
високою інтенсивністю тренувального впливу на початку і поступовим його
зниженням до кінця виконання (тренувального завдання).

Метод інтервальної (повторної) варіативної вправи характеризується
хвилеподібною зміною величин тренувального впливу у процесі виконання
тренувального завдання. При цьому варіативність тренувального впливу
може досягтись як ритмічною зміною тривалості (обсягу) або інтенсивності
робочих фаз, так і зміною тривалості інтервалів відпочинку.

Метод варіативної вправи порівняно з іншими більш емоційний. Завдяки
можливості варіативної зміни тренувального впливу можна досягти глибшої
адаптації до відповідних подразників в роботі ЦНС, кардіо-респіраторної
системи організму, в обміні речовин, у зміцненні опорно-рухового
апарату. Це дозволяє широко використовувати його для розвитку практично
всіх рухових якостей.

Характерною ознакою методів комбінованої вправи є поєднання в одному
тренувальному завданні безперервної і інтервальної роботи та різних
режимів навантаження. Поєднання в одному тренувальному завданні
особливостей різних методів дозволяє в окремих випадках забезпечити
повнішу відповідність його структури і змісту педагогічному завданню і,
таким чином, раціональніше керувати розвитком рухових якостей. Це також
дозволяє уникати притаманної іншим методам монотонності і значно
підвищувати емоційне тло занять.

Можливості поєднання в одному тренувальному завданні окремих методів
практично безмежні. Наводимо окремі приклади.

Метод безперервно-інтервальної стандартизованої вправи. Біг 800 м +
відпочинок 3 хв в бігу підтюпцем + біг 3×300 м, відпочинок між
пробіжками — 1 хв в бігу підтюпцем. Швидкість бігу в робочих фазах —
середньозагальна на дистанції 1500 м.

Метод інтервальної рівномірно-прогресуючої вправи. Біг 6х 100 м через 1
хв активного відпочинку. Перші 4 відрізки — зі швидкістю, що становить
90% від максимальної; 5-й — зі швидкістю 95 % від максимальної; 6-й з
максимально можливою швидкістю.

Специфічною організаційно-методичною формою методу комбінованої вправи є
метод колового тренування.

Характерною рисою методу колового тренування є почергове дозоване
виконання комплексу із 6-10 вправ (станцій), тренувальний вплив яких
спрямований на розвиток конкретної рухової якості чи певних
функціональних систем організму. Тренувальне завдання складається Із
2-4-разового повторення певного комплексу за точно визначений час. При
цьому в залежності від завдання 2-4 рази виконується одна і та ж вправа,
а потім у тому ж режимі 2-га, 3-тя і т. д., або на кожній станції
робиться по одному підході, і в такому варіанті весь комплекс (всі
станції) повторюється кілька разів.

Засобами при коловому тренуванні є прості за технікою і добре засвоєні
фізичні вправи. Зміст тренувального завдання може бути виражений у
вигляді схеми за допомогою символів

Один і той же комплекс вправ застосовується протягом 4-6 тижнів.
Упродовж цього часу необхідно дотримуватись принципу прогресуючого
навантаження.

Рівень тренувальних навантажень визначається індивідуально для кожного
учня. Це робиться на підставі результатів випробування за так званим,
повторним максимумом (ПМ) у кожній вправі комплексу.

Кожний учень у межах жорсткого регламенту робочих фаз і відпочинку
виконує по колу всі вправи комплексу з установкою досягти якомога вищого
результату в кожній з них. Показники виконаної роботи і ЧСС (за 10 с)
відразу ж після роботи та в кінці інтервалів відпочинку записуються в
Індивідуальну картку. Цей результат (ПМ) і буде вихідним для подальшого
планування Індивідуальних тренувальних завдань. Автори цього методу
Р.Морган і Г.Адамсон вважали оптимальною індивідуальною початковою
нормою тренувального максимуму (ПМ:2) у кожній вправі комплексу при
трьохразовому проходженні кола.

Зазвичай, в методиці колового тренування застосовують робочі фази до ЗО
с, інтервали відпочинку між станціями 30-90 с (які займають час переходу
від станції до станції), а між колами — 2-3 хв. За цей час підраховують
пульс, ведуть записи у щоденнику тощо.

На підставі даних тестування на ПМ складають індивідуальний план занять
(табл. 1) на 4-6 тижнів.

Таблиця 1.

План тренування за методом колової вправи на період від ____ до ____

(прізвище, Ініціали) (вік) (зріст) (маса тіла)

Тижні

Заняття Дозування Тривалість І місце завдання в занятті

1 1 1-й ПМ від 20 до 30 хв

2 ПМ:ЗХ2 20 30

3 ПМ:ЗХЗ 20 35

2 1 (ПМ+3) :ЗХЗ 20 35

2 ПМ:2Х2 20 30

3 ПМ:2ХЗ 20 35

3 1 ПМІ2ХЗ 20 35

2 (ПМ+2) :2Х2 20 30

3 (ПМ+2) :2ХЗ 20 35

4 1 (ПМ+2) :2ХЗ 20 35

2 (ПМ+2) :2Х1 20 30

3 2-й ПМ 20 35

Якщо вправи виконуються з зовнішнім обтяженням (гантелі тощо), то можна
збільшувати або число повторень, або величину обтяження, або зменшувати
час на виконання тієї ж кількості повторень. Вирішальне значення при
виборі способу підвищення навантаження має те, який тренувальний ефект
ми плануємо отримати. Наприклад, при розвитку максимальної сили
недоцільно повторювати вправу більш як 10-12 разів, а при розвитку
силової витривалості більший ефект дають саме вправи з кількістю
повторень понад 10-12 разів.

Крім означеного, при застосуванні методу колового тренування слід
керуватись такими положеннями:

• МП визначають у змаганнях через проміжки часу, достатні для зростання
якостей;

• метод має багаточисельні варіанти в підборі засобів залежно від
завдань, і це дозволяє використовувати його для дітей різного віку і
підготовленості;

• перед коловим тренуванням проводьте загальну, а при потребі й
індивідуальну спеціальну розминку;

• на станціях розмістіть навчальні карточки, рисунки, схеми;

• перш, ніж запропонувати програму колового тренування класові,
апробуйте її особисто з кращими учнями;

• розміщайте на станціях не більше 3^ учнів;

• при систематичному використанні методу та при роботі за цим методом
самостійно рекомендуйте учням здійснювати самоконтроль і вести щоденник.
Цим ви підтримаєте інтерес учнів до власного розвитку;

• до достоїнств методу належить і можливість чітко управляти великою
групою учнів та організувати самостійні заняття;

• застосування методу колового тренування вимагає великої підготовчої
роботи по обладнанню станцій різноманітними тренажерами,
діагностично-корегуючими комплексами, спеціальним обладнанням.
Тренування на них дає змогу індивідуально добирати обсяг і характер
тренувальної дії, оптимізувати контроль за якістю виконання завдань,
оперативно вносити корективи в програму тренувальних занять;

• розміщують станції і добирають вправи таким чином, щоб учень
послідовно виконував різні за характером і переважною спрямованістю
вправи, які б в комплексі забезпечували різнобічний вплив на організм
учнів;

• індивідуальний підхід забезпечується шляхом зміни величини опору на
тренажерах, величини обтяжень, кількості повторень, темпу роботи тощо.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020