.

Історія розвитку туризму в Україні. Види, форми, класифікація туризму (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
32 9495
Скачать документ

Реферат на тему:

Історія розвитку туризму в Україні. Види, форми, класифікація туризму

Історія розвитку туризму в Україні

У першій половині XIX ст. серед передової української інтелігенції
виникло зацікавлення своєю Батьківщиною, її історико-культурними та
природними пам’ятками. Зокрема значну увагу організації народознавчих
мандрівок приділяли члени „Руської трійці” – М. Шашкевич, І. Вагилевич
та Головацький.

У другій половині XIX ст. було досліджено лікувальний потенціал Криму,
Прикарпаття та Закарпаття.

На кінець XIX ст. припадає час створення перших туристичних бюро, які
займалися організацією туристичних мандрівок у регіоні. Одним з перших
було створено Ялтинське екскурсійне бюро (1895). Такі ж організації
наприкінці XIX – на початку XX ст. було створено і в Галичині (у Львові,
Перемишлі, інших містах краю). На цей же період припадає початок
освоєння рекреаційно-туристичних місцевостей Яремчі, Ворохти тощо. В
Українських Карпатах розвивається лещетарський туризм.

У 20-х роках XX ст. на українських землях було відкрито перші будинки
відпочинку, спочатку на Донбасі, а згодом і в інших придатних для цієї
мети місцевостях. Водночас розвивається й курортологія. Для розв’язання
проблем грязелікування та бальнеотерапії при захворюваннях
серцево-судинної та нервової систем, органів травного тракту та
сечовивідних органів тощо 1928 р. було створено Одеський
науково-дослідний інститут курортології.

За часів СРСР туризм в Україні розвивався на профспілковій та відомчій
основі. Путівки на бази та у будинки відпочинку надавали як своєрідний
вид пільг. Профспілковим туризмом в Україні керував „Укрпрофтуризм”, до
того ж він розвивався доволі швидкими темпами – лише 10 % прибутку від
путі іюк сплачували організації до місцевих бюджетів, а згодом ці кошти
йшли на будівництво транспортних шляхів сполучення, відновлення і
реставрацію історичних та культурних пам’яток Тощо. Іноземним туризмом
монопольно займався „Інтурист”, а також „Супутник”, – організація, яка
впорядковувала в СРСР міжінародний молодіжний туризм.

До 1991 р. рекреаційно-туристичне господарство України функціонувало в
єдиному рекреаційно-туристичному комплексі Радянського Союзу. Курорти
належали державі, керівництво туристичною діяльністю велося
централізовано.

Період з 1990 до 1993 року був особливо важким для туризму в Україні.
Обсяг туристичної діяльності на внутрішньому ринку зменшився в чотири
рази, а кількість іноземних туристів, які відвідали Україну, зменшилась
на 80 %. Лише 120 тис. іноземних туристів було зареєстровано 1992 р.

Із прийняттям Верховною Радою України “Закону про туризм” (1995)
розпочався новий етап відродження та розвитку українського туризму.
Сьогодні ж туризм розглядають як одну з найперспективніших, а тому –
провідних у недалекому майбутньому галузей економіки України.

Для обслуговування туристів в Україні сьогодні використовують можливості
понад 3000 закладів оздоровлення й відпочинку, майже 1400 готелів,
мотелів, кемпінгів різних форм власності, 3500 транспортних засобів.
Туристичною діяльністю займаються 2,5 тисячі підприємств, на яких
працюють понад 100

тисяч осіб.

Реалії часу змушують Україну шукати свого місця у світовій туристичній
індустрії. Керівництво Державної туристичної адміністрації України
бачить майбутнє галузі у розвиткові транспортних коридорів та
туристичної інфраструктури. Ще одне зі стрижневих питань – контроль за
якістю туристичних послуг, що надаються клієнтові.

Отже, про туризм в Україні серйозно заговорили, проголосивши його
пріоритетним напрямом української економіки, а це дуже важливо для
розвитку галузі.

Туризм: види та форми

Туризм – активна і невимушена форма спілкування людей. Розширення і
поглиблення туристських зв’язків між країнами -важлива проблема сучасних
міжнародних відносин. Проблеми розвитку туризму, його політичний,
економічний і культурний впливи на світове господарство та міжнародні
зв’язки активно обговорюються в політичних, ділових та наукових колах.

Сьогодні, починаючи від Наради з безпеки та співробітництва в Європі
(Гельсінкі, 1975), окреслилася тенденція до поліпшення міжнародного
становища – зміцнюються контакти між країнами з різноманітними системами
та рівнями розвитку, позитивний вплив туризму стає особливо помітним.

Держави – учасники Наради з безпеки та співробітництва в Європі,
визнаючи внесок, який робить міжнародний туризм у розвиток порозуміння
між народами, а також в економічний, соціальний і культурний прогрес,
висловили намір заохочувати розвиток туризму як на індивідуальній, так і
на колективній основі. Вони домовилися продовжувати співробітництво в
галузі туризму на двосторонній і багатосторонній основі.

На світовому рівні характерною ознакою туризму останніх років є
достатньо висока динамічність і стабільність його розвитку, а також його
активний вплив на економіку багатьох країн, що мають сприятливі
рекреаційні ресурси.

Туристський обмін між країнами – це, по суті, один із видів міжнародних
зв’язків, що охоплює важливі питання громадського життя. Сьогодні
створено об’єктивні передумови для співробітництва в міжнародному
масштабі.

Міжнародний туризм і туризм взагалі відіграє велику роль у зміцненні
миру в усьому світі, поліпшенні порозуміння і дружби між народами,
розширенні торгового, наукового та культурного співробітництва,
встановленні добрих відносин між державами. Ознайомлення зі звичаями,
побутом, культурою народу іншої країни, з її історією та історичними
пам’ятками спонукає до глибокого пізнання довкілля. Поєднання слів
„відпочинок, оздоровлення + пізнання, враження” щонайкраще передає
сучасний напрям у розвитку як міжнародного, так і внутрішнього туризму.

Туризм дає людям змогу не тільки ознайомитися з життям один одного, а й
порівняти різні економічні системи. Поряд із зростанням туристських
потоків до найрозвинутіших районів туризму, підвищується інтерес до
нових і ще малоосвоєних районів, незважаючи на високі транспортні
витрати і дещо обмежені можливості туристського сервісу.

Туризм посідає чільне місце в міжнародних зовнішньоекономічних зв’язках.
Він є важливим стимулом розвитку світової торгівлі, що сприяє розширенню
й активізації міжнародного торгового обміну. Водночас туризм слід
розглядати і як самостійний вид міжнародних зв’язків.

Поняття про туризм

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, що
підпорядковане дії об’єктивних законів розвитку людського суспільства.
Як вид людської діяльності й галузь економіки, туризм активно
розвивається, і в майбутньому його значення безсумнівно зростатиме.

Туризм – найдинамічніша галузь сфери послуг. Потреба у відпочинкові
стимулюється урбанізацією, науково-технічною революцією, загальним
підвищенням життєвого рівня тощо.

Туризм – різновид рекреації, один із видів активного відпочинку. Він
відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається
розвиткові динамічного відпочинку, у процесі якого відновлення
працездатності поєднується з пізнавальною діяльністю.

З економічного погляду туризм – це особливий вид споживання матеріальних
та духовних благ, послуг і товарів, що виокремлюється в самостійну
галузь господарства.

У деяких країнах туризм став вагомою статтею доходів держави і належить
до найперспективніших галузей національної економіки. В Україні туризм
визнано однією з галузей, що потребують пріоритетного розвитку.

У законі України „Про туризм” зазначено, що туризм – це тимчасовий виїзд
(подорож) осіб з постійного місця проживання з пізнавальною,
оздоровлювальною, професійно-діловою, спортивною, релігійною та іншою
метою на термін від 24 годин до одного року поспіль, без зайняття
оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування.

На нашу думку, туризм – це вид рекреації, пов’язаний із виїздом за межі
постійного місця проживання, активний відпочинок, під час якого
відновлення працездатності поєднується з оздоровлювальними,
пізнавальними, спортивними і культурно-розважальними цілями.

Класифікації туризму

Види і форми туризму

Для територіальної організації та планування туристського господарства
важливе значення мають класифікації туризму, сутність яких полягає у
виокремленні класів, форм і видів туризму за найрізноманітнішими
напрямами.

Досі немає чіткої загальноприйнятої класифікації туризму. Це пояснюється
насамперед тим, що практично неможливо виокремити чисті форми і види
сучасного туризму.

Класифікація туризму за видами і формами дає змогу розв’язати низку
проблем розвитку і територіальної організації туристського господарства,
визначати попит на окремі види туристських послуг і на цій підставі
розробляти плани розвитку матеріально-технічної бази туризму.

Туризм можна класифікувати за найрізноманітнішими показниками: за метою,
засобами пересування, характером, термінами і тривалістю подорожі,
засобами розміщення тощо. У класифікації туристських подорожей і
розподілі їх на види вирішальне значення має їхня мета. Щоправда,
мандруючи, турист ставить перед собою не одну мету. Втім, залежно від
індивідуальних потреб туриста, одна з них переважає.

Форми і види туризму різноманітні. Вони залежать від низки чинників:

наявності й тривалості вільного часу;

віку, статі, стану здоров’я, рівня духовного розвитку,

особистих смаків людей і їхнього матеріального добробуту; розмаїтості
природних умов і сезонності;

наявності певних засобів пересування.

З огляду на мету та умови можна виокремити форми і види туризму.

Залежно від виду, туризм поділяють на:

внутрішній або національний – подорожі у межах своєї

країни;

іноземний або міжнародний – подорожі поза межами

країни.

Розгляньмо їх докладніше.

Внутрішній туризм обслуговує переважно громадян своєї країни, іноземний
– туристів з-за кордону. Для кожної країни здійснення туристських
подорожей її громадян за кордон буде пасивним туризмом, а приїзд
іноземців – активним.

Плануючи розвиток туристського господарства, зокрема, його
матеріально-технічної бази, не можна враховувати потреби тільки якогось
одного виду туризму – іноземного або внутрішнього, попиту тільки
іноземних туристів або громадян своєї країни. Іноземний туризм перебуває
під впливом політичних обставин, наприклад, загострення відносин між
державами може призвести до скорочення або навіть згортання туристських
зв’язків. За таких умов, коли сповільнюється або скорочується обсяг
іноземного туризму, внутрішній туризм є „амортизатором” ДЛЯ туристського
господарства загалом.

Розпиткові внутрішнього туризму не у всіх країнах при-

приділяється достатня увага, проте щороку його економічне значення

зростає.Хоча внутрішній туризм і не забезпечує притоку

Іноземної валюти, але він пожвавлює економічну кон’юнктуру,

СПРИЯЮЧИ розвиткаові туристського господарства.

У Законі України „Про туризм” подається інший поділ. Вказано, що туризм
є іноземний, внутрішній та зарубіжний. До першого належать іноземці,
котрі подорожують територією України, до другої – особи, котрі
подорожують в межах своєї країни, і до третьої групи належать громадяни
України, які подорожують за кордоном. Вважаємо цю класифікацію (за
напрямом здійснення туристичної подорожі) недостатньою для законодавчої
бази, хоча цілком виправданою з погляду держави,

адже пріоритетним видом туризму для України залишається іноземний
(в’їзний) туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями
державного бюджету та створення додаткових робочих місць.

За характером організації туризм поділяють на:

плановий (організований);

самодіяльний (неорганізований).

Плановий туризм – це внутрішній туризм за маршрутами, розробленими і
організованими відповідними туристичними організаціями, з наданням
туристам певного комплексу послуг (екскурсійне обслуговування,
транспортне перевезення, забезпечення місцями проживання, харчування
тощо). В Україні плановий туризм поширився з 60-х років XX ст. Через
територію України проходить майже 500 планованих туристичних маршрутів.

Подорожі груп або окремих туристів, що здійснюються не за планом,
передбаченим туристичними організаціями і підприємствами, є самодіяльним
(неорганізованим) туризмом. Туристи самі вибирають і розробляють
маршрути своїх подорожей. Самодіяльний туризм об’єднує на добровільних
засадах аматорів пішохідних, лещетарських, велосипедних, автомобільних,
гірських та інших походів різної кваліфікації. Відпочинок під час
самодіяльних походів не обмежується оздоровленням і відновленням сил, а
спрямований також на активне пізнання довкілля, охорону природи,
вивчення пам’яток історії та культури, ознайомлення з минулим і сучасним
місця подорожі. Самодіяльний туризм поєднує форми краєзнавчої та
екскурсійної діяльності, суспільно корисну роботу за дорученнями
науково-дослідних, природоохоронних та інших організацій, а також
організацію і проведення туристичних зборів і змагань, самодіяльну і
технічну творчість, навчання туристичних кадрів. Усі самодіяльні походи
відбуваються згідно з правилами проведення туристських спортивних
походів.

За кількістю учасників виокремлюють:

індивідуальний туризм;

груповий туризм.

Подорож окремої сім і або однієї людини за власним планом – це
індивідуальний туризм, подорож групи людей – груповий. Хоча деякі
теоретики виділяють подорож окремої сім’ї як сімейний туризм.

За термінами і тривалістю подорожей туризм поділяють на:

короткочасний (туризм „вихідного дня”);

тривалий.

Короткочасний туризм передбачає перебування людей у туристичній подорожі
не більше трьох діб. Він є масовою формою, тому що в нього втягнуті
широкі прошарки населення. Зростає значення короткочасного туризму,
особливо серед молоді. У цих умовах короткочасний, але багаторазовий
відпочинок наприкінці тижня в туристичних подорожах буде конкурувати з
тривалим, але одноразовим відпочинком. При п’ятиденному робочому тижні
із загального річного бюджету часу на відпочинок, майже половина
припадає на вихідні дні і тільки 15-20% – на відпустки або канікули.
Інша частина вільного часу припадає на щоденний відпочинок після
робочого дня. Потрібно також враховувати постійний чинник – транспортну
доступність, виражену в часі.

Міське населення усе більше прагне до відпочинку на лоні природи. З
огляду на важливе значення організації короткочасного відпочинку, а
також тенденцію подальшого збільшення вільного часу населення, слід
звернути особливу увагу на створення зон неміського короткочасного
відпочинку.

За територіальною ознакою внутрішній туризм поділяють на:

місцевий;

дальній.

Місцевий туризм передбачає організацію туристичних подорожей у межах
рідного краю, а дальній – за його межами. За інтенсивністю туризм
поділяють на:

постійний;

сезонний:

односезонний;

двосезонний.

Під постійним туризмом розуміють рівномірне відвідування туристських
районів і населених пунктів упродовж року, а під сезонним – у певний час
року. Сезонний туризм поділяють на односезонний і двосезонний.
Односезонний туризм поширений у тих районах, які відвідують у певний час
року, переважно влітку або взимку, а двосезонний туризм характеризується
туристичними потоками і влітку, і взимку.

Залежно від мети подорожі туризм поділяють на: •пізнавальний
(екскурсійний) – відвідування та ознайомлення з пам’ятними місцями та
пам’ятками культури, історії, природи;

• оздоровлювально-пізнавальний – поєднання цілей оздо

ровлення і пізнання;

•курортно-лікувальний – пересування людей, зумовлене потребою поліпшити
стан здоров’я;

спортивний – участь у спортивних заходах;

вихідного дня – перебування кілька днів за межами міст,

також у спеціалізованих зонах відпочинку;

діловий – відвідування об’єктів за професійним інтересом;

релігійний;

зелений;

аматорський – мисливство, рибальство тощо.

Розгляньмо докладніше деякі з цих видів. Курортно-лікувальний туризм
вважають одним із найстаріших видів туризму, який розвинутий у країнах з
найвигіднішим географічним розташуванням та сприятливими кліматичними
умовами, що мають бальнеологічні та кліматичні літні й зимові курорти (в
Україні, Росії, Італії, Франції, ФРН, Чехії, Словаччині, Австрії,
Швейцарії, Болгарії, Угорщині, Румунії тощо). Для організації
курортно-лікувального туризму важливим є цілющий клімат, лікувальні
джерела і грязі, мальовничі природні й садово-паркові ландшафти.
Розвиток курортно-лікувального туризму зумовлює появу великих і малих
туристичних центрів і навіть цілих туристичних комплексів.

Відомими міжнародними курортами і місцями масового відпочинку є Ялта
(Україна), Сочі (Росія), Капрі (Італія), Ніцца (Франція), Вісбаден
(Німеччина), Карлові Вари (Чехія), Давос, Лозанна (Швейцарія), Інсбрук
(Австрія), „Золоті піски” (Болгарія), район озера Балатон (Угорщина) та
ін.

Перебування на курортах, окрім оздоровлення, передбачає ознайомлення з
визначними пам’ятками цього району, пам’ятками історії й архітектури,
національними традиціями місцевого населення тощо. Тому таких
курортників слушно вважати туристами.

Спортивний туризм – це пересування людей у вільний час, щоб займатися
спортом.

Він має такі різновиди:

пішохідний;

гірський;

водний (на плотах, байдарках);

лещетарський;

гірськолижний;

велосипедний;

автомобільний та ін.

В Україні цей вид туризму достатньо поширений. Спорт-смени-туристи для
підвищення своєї спортивної кваліфікації виконують встановлені
нормативи. У туристичних походах є різноманітні категорії складності.
Категорія складності туристичної подорожі визначається характером і
кількістю природних перепон, які має перебороти спортсмен-турист під час
проходження маршруту, розробленого і затвердженого
маршрутно-кваліфікаційними комісіями (МКК). Крім того, категорія
складності визначається тривалістю подорожі, протяжністю і складністю
маршруту, а також іншими специфічними чинниками.

Проходження туристських маршрутів від простих до найскладніших і
накопичення досвіду організації та проведення туристичних подорожей
передбачають виконання певних спортивних нормативів, що дають право
одержати туристські розряди і звання.

Активно розвиваються цільові туристичні поїздки на різноманітні
фестивалі мистецтв, виставки, свята, спортивні змагання, а також спільна
робота та відпочинок молоді багатьох країн у спортивних та оздоровчих
таборах тощо. Такі заходи теж сприяють розвиткові туризму.

Для залучення іноземних туристів у багатьох країнах значну увагу
приділяють організації різноманітних видовищних заходів.

Діловий туризм виник порівняно недавно. Першими організованими
туристичними подорожами пізнавально-ділового характеру в закордонні
країни були поїздки на міжнародні ярмарки і виставки. Кількість поїздок
ділових людей збільшилася з розширенням комерційних ринків і поступовим
ослабленням митних обмежень, а також завдяки збільшенню швидкості руху
транспорту та зниженню транспортних витрат. Міжнародні виставки,
ярмарки, аукціони, які відвідують мільйони туристів, -досить прогресивна
форма спілкування.

Діловий туризм охоплює групи людей, об’єднаних єдиною метою або фаховими
інтересами. Це можуть бути бізнесмени, інженери, лікарі, педагоги,
спеціалісти сільського господарства, які здійснюють туристичні подорожі
за спеціальними програмами і маршрутами. Поняття „діловий туризм”, за
сформованою у міжнародному туризмі практикою, охоплює широке коло
поїздок:

ділові поїздки співробітників підприємств для пе

реговорів, участі у виробничих нарадах, презентаціях, збутова

діяльність тощо;

поїздки на конгреси, конференції, виставки, ярмарки,

біржі;

поїздки на спортивні змагання команд, гастролі;

поїздки офіційних делегацій.

Діловий туризм відіграє значущу роль у міжнародному, внутрішньому й
іноземному туризмі України, перспективи його розвитку –
якнайсприятливіші. Частка ділового туризму в світі, за оцінками
експертів ВТО, становить майже 20 відсотків.

Діловий туризм – один із економічно найефективніших видів туризму у
світі. Майже 50% доходів авіакомпаній, 60% доходів готелів складає
обслуговування саме цієї категорії туристів.

Релігійний туризм – подорожі, які мають на меті які-небудь релігійні
процедури, місії. Історично – це найстаріший вид туризму. Сьогодні
особливо помітне прагнення туризму і релігії до якнайтіснішого
співробітництва. У туризмі з релігійною метою можна виокремити такі види
поїздок:

• паломництво, тобто відвідування святих місць, щоб

вклонитись церковним реліквіям, святиням і взяти участь у

відправленні релігійних обрядів;

пізнавальні поїздки, щоб ознайомитись з релігійними

пам’ятками, історією релігії та релігійною культурою;

наукові поїздки – поїздки науковців, які вивчають різні

релігії.

Основними центрами релігійного туризму є Ватикан,

Єрусалим, Мекка.

Останніми роками в Україні активно розвивається сільський зелений
туризм. Цей вид туризму, сприяючи розвиткові малого бізнесу в аграрних
регіонах, дає змогу міським мешканцям цікаво та змістовно відпочити у
сільських місцевостях. У селі туристи мають змогу ознайомитись з
українською народною культурою – піснями, танцями, кухнею, звичаями та
обрядами. Ці традиції збереглися. Характерно те, що серед охочих
відпочити у сільській місцевості, є не тільки міські мешканці з
невеликими статками, а й заможні люди. Це пояснюється не лише тим, що
такий відпочинок дешевший, а й бажанням побути далі від міського гаму і
суєти, позбутися стресів, спричинених бурхливою урбанізацією. Завдяки
зеленому туризмові, з одного боку, мешканці міст отримують здоровий
відпочинок за цілком доступними цінами, а з іншого -селяни мають змогу
вигідно реалізувати безпосередньо на місці частину виробленої продукції,
розвивати власний бізнес.

Крім того, з урахуванням реалій сучасної складної економічної ситуації в
Україні, розвиток сільського зеленого туризму не потребує значних
капіталовкладень, оскільки передбачає використання чинної інфраструктури
сільських населених пунктів, помешкань сільських господарів.

А перебування у сім’ях сільських трударів дає змогу особисто долучитись
до народних свят, ознайомитись з етнографічними особливостями окремих
регіонів. Спільно з господинею можна спробувати подоїти корову, під
керівництвом господаря -підкувати коня, а всією сім’єю взяти участь у
веселих місцевих святах чи у збиранні врожаю.

Досвід розвинених держав, де зелений туризм успішно функціонує вже
десятки років, свідчить про те, що для його розвитку потрібно створити
належну нормативно-правову базу, яка б сприяла залученню до цього
процесу підприємливих людей. Такий підхід дасть змогу виявити мільйони
умільців, спонукатиме їх до гараздовитого господарювання на своїх
садибах, створення затишку та належного рівня послуг.

Досвід роботи органів місцевої влади окремих територій Прикарпаття,
Поділля, Закарпаття, Галичини, Таврії, Придніпров’я, Буковини і
Чернігівщини засвідчує, що сільський зелений туризм, багатий на
освітньо-пізнавальні туристичні маршрути, може також запобігти
безробіттю на селі. А сільський господар, отримавши певний прибуток у
цій сфері діяльності, щоб забезпечити привабливість своєї садиби, вкладе
кошти у підвищення рівня комунальних та побутових умов проживання.
Згодом певну частку прибутків селянин сплачуватиме до місцевого бюджету
саме для цільового використання на впорядкування, роботу транспорту,
зв’язку тощо.

Враховуючи іноземний досвід розвитку сільського зеленого туризму, в
Україні потрібно глибоко вивчити і науково обґрунтувати сучасний етап і
перспективи розвитку цієї молодої гілки туризму і на цій підставі
виявити території для розвитку сільського зеленого туризму, розробити
відповідні рекомендації як для органів місцевого самоврядування, так і
для громадян, які зацікавлені у цій діяльності.

без яких усе розмаїття туристичних об’єктів залишилось би мовчазним тлом
для туристів.

Туризм також поділяють на активний і пасивний. Суть такого поділу –
визначення видів пересування й інтенсивної діяльності людини у процесі
туризму.

Активні види туризму передбачають види відпочинку і подорожей, розваг,
спорту (скалелазіння, спортивні ігри, плавання на плотах по бурхливих
ріках, підводний туризм тощо), що потребують значного фізичного
навантаження і доступні не всім категоріям туристів.

Пасивні види туризму орієнтовані на спокійнішу і менш напружену, щодо
фізичних навантажень, програму туру або туристської подорожі. Вони
розраховані на осіб, схильних до розміреного відпочинку, пізнавальних
турів, що потребують менш напруженого циклу переміщень і фізичних
навантажень. Це відпочинок на морських, гірських, водолікувальних
курортах, оздоровлювальні тури. Це стосується і турів для сімей з
дітьми, туристів похилого віку і пенсіонерів.

Отже, класифікаційні системи щодо туризму достатньо чіткі, стрункі й
ґрунтовні. Втім, виникають труднощі у порівнянні українських та
закордонних класифікаційних систем. Це зумовлено здебільшого
диференціацією рекреаційних ресурсів та різним соціально-економічним
становищем країн. Тому брали до уваги специфіку виокремлення видів
туризму щодо України. Окрім того, більшість українських класифікацій
застарілі й потребують суттєвого оновлення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020