.

Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6734
Скачать документ

Реферат на тему:

“Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини”

Без розвинених фізичних якостей, без фізичного здоров’я і можливості
повноцінно здійснювати основні функції організму людина часто відчуває
себе неповноцінною. Без достатньої сформованості та здатності до
культурного прояву емоційних якостей вона не спроможна брати участь в
емоційному житті сім’ї та соціуму. Без інтелектуальних напрацювань
неможливо повноцінно аналізувати ситуацію, здійснювати логічно
ціленаправлену діяльність, а відсутність моральних надбань віддаляє від
реалізації в собі духовних якостей, що викликає природне почуття
невдоволення, внутрішнього розладу. Відсутність високої мети, духовного
орієнтиру сприяє виникненню бар’єра нерозуміння сенсу життя як індивіду.

Отже, кожна сфера по-своєму важлива. І, як справедливо вважали предки,
“в людині немає нічого зайвого”. Взаємопов’язаність названих сфер
зумовлює необхідність їх гармонійного розвитку, а фізична культура є
невід’ємною ланкою на шляху до культури духовної.

В більшості сучасних шкіл, на жаль, фізична підготовка учнів вважається
справою другорядною. На батьківських зборах, як це не дивно, рідко можна
почути про стурбованість батьків щодо фізичного здоров’я та розвитку
дитини, ніби здоров’я дітей менш важливе, ніж їх успіхи у навчанні. Як
же самі учні ставляться до уроків фізичної культури?

За анкетними даними, майже для 90% дітей урок фізичної культури
залишається найулюбленішим, хоча діти і відзначають чимало недоліків у
його змісті та методах проведення. Чимало учнів вважають, що уроки
фізичної культури потрібно проводити не 1-2 рази на тиждень, а кожного
дня. Звичайно, не всі навчальні заклади мають можливість одночасного
проведення кількох уроків фізкультури (нестача вчителів, необхідної
площі спортивних приміщень та ін.), і все ж для більшості шкіл нового
типу така можливість існує. Нерідко можливість існує. Нерідко перешкодою
для збільшення фізичного навантаження на дітей стає побоювання з боку
педагогів та батьків: а чи не зашкодить це успішності учнів з “основних”
предметів? Однак, результати численних експериментів дозволили дійти до
висновку, що експериментальні групи з активним руховим режимом (за інших
рівних умов) не тільки краще розвивались фізично, а й підвищили свою
успішність з загальноосвітніх дисциплін. Це пояснюється не тільки
фізіологічними факторами, але й тим, що діти відчувають увагу до себе,
до своїх природних потреб.

Протягом життя в розвитку людини чітко виділяються три етапи: етап
бурхливого розвитку, або становлення організму, етап відносної
стабілізації, коли функціональні системи перебувають у відносно
незмінному стані, та етап інволюції, що полягає у поступовому зниженні
можливостей функціональних систем організму.

Перший етап триває у жінок до 18-20 років, у чоловіків до 23-25 років і
включає: внутріутробний період — до 9 місяців; грудний — до одного року;
дитячі періоди (ранній, перший, другий) — до 11 років (дівчатка) і 12
років (хлопчики); юнацький період — до 20 (21) років.

Протягом першого року життя довжина тіла дитини збільшується приблизно
на половину від початкової, відповідно збільшується маса внутрішніх
органів, головного і спинного мозку. У віці від трьох до трьох з
половиною років спостерігається прискорений розвиток фізичних якостей,
що пов’язано з розширенням обсягу рухової діяльності. Це перший
критичний період у розвитку рухової функції.

Від 5 до 7 років різко збільшується темп росту тіла в довжину. За один
рік дитина виростає на 7-10 см. Цей вік вважається другим критичним
періодом у розвитку рухової функції.

Настання статевого дозрівання (11-12 років) супроводжується прискоренням
росту тіла в довжину і розвитком репродуктивної функції з усіма
найскладнішими, так званими пубертатними перебудовами. Це третій
критичний період, який продовжується до 15-16 років. Після 15-16 років
темпи розвитку зменшуються.

Отже, значніші прогресивні зміни форм і функціональних можливостей
організму відбуваються в перші періоди. Зокрема, ріст від народження до
вікового дозрівання збільшується у 3-4 рази, вага та ударний об’єм серця
— У 20-30 разів, життєва ємкість легень (ЖЄЛ) — у 5-10 разів, показники
силових можливостей — у 50 разів і більше. Потім настає період відносної
стабілізації форм і функцій, який триває до 40-50 років. На зміну йому,
в МІРУ старіння організму, приходить вікова інволюція (зворотний
розвиток), коли певні морфо-функціональні властивості поступово
регресують. Цей життєвий цикл фізичного розвитку відтворюється від
покоління до покоління, повторюючись у певних рисах І разом з тим
набуваючи нових рис залежно від всієї сукупності природних І суспільних
умов життя Нові покоління суттєво відрізняються від попередніх не тільки
функціональними можливостями, але й морфологічними показниками

Але це може відбутися лише за умови піклування про розвиток дітей Дбаючи
про фізичний розвиток, вчитель повинен пам’ятати, що для життєвого
періоду від народження до 12 років характерна функція засвоєння
емоційно-інформаційного досвіду навколишнього середовища Під час
ембріонального періоду дитина підсвідоме фіксує всі особливості
емоційного стану матері У давнину казали, що дитина “живе й душею”

Головним природним завданням дитини до 3 років стає фіксація способу
поведінки батьків.

У період від 3 до 5 років діти активно граються у різноманітні Ігри Тут
важливо допомогти дитині обрати ту гру, яка своїм змістом спрямовувала б
до високих Ідеалів подання допомоги тим, хто п потребує, врятування від
небезпеки, перемога дружби над ворожнечею Дослідники підкреслюють, що
діти, які не навчились гратися у віці 3-5 років, не можуть брати участі
у дитячій грі й надалі

Для 5-7-річних дітей характерне прагнення брати участь у роботах, що
виконуються дорослими, допомагати батькам. Це прагнення необхідно
використовувати для формування вольових якостей дітей, здатності
перемагати власні бажання і переходити до усвідомлення сімейних потреб.

У початкових класах діти повинні одержати належне етичне та естетичне
виховання. Добре, якщо це завдання реалізується у процесі фізичного
виховання, де створюються для цього найкращі умови.

Віковий період 10-12 років відзначається активізацією різноманітних
здібностей дітей. Це час, коли найбільше учнів виявляють бажання
відвідувати спортивні секції.

Дванадцятирічний вік є переломним у житті дитини. Стародавні традиції
враховували цей факт, і в багатьох країнах вважалося, що з моменту
дванадцятиріччя дитина стає дорослою, а отже, ставитися до неї треба
відповідним чином. Якщо ж це не береться до уваги, то природна вікова
потреба змушує дитину шукати самопрояву поза школою і сім’єю.
Характерною особливістю цього віку є також зниження Інтелектуальної
активності, відсутність бажання вчитися. Діти віддають перевагу
діяльності фізкультурно-спортивного або музично-розважального характеру.

Період 12-14 років також являє собою час, коли авторитет дорослих,
зокрема батьків, значно знижується. Найважливішою для дитини стає й
оцінка з боку однолітків, товаришів по навчанню.

Поняття “фізичний розвиток” використовують у різних тлумаченнях 1) як
процес зміни форм і функцій (морфо-функціональних властивостей)
організму людини протягом й індивідуального життя; 2) як сукупність
ознак, що характеризують зовнішні показники “фізичного стану” організму
на тому чи іншому етапі його фізичного розвитку (ріст, вага, окружності
тіла, спірометрія, динамометрія тощо). Це суто спеціальне
(антропометричне) тлумачення “фізичного розвитку” потрібно відрізняти
від сформульованого вище загального визначення.

Іншими словами, якісно фізичний розвиток характеризується, перш за все,
суттєвими змінами функціональних можливостей організму в певні періоди
вікового розвитку, які виражаються у зміні окремих фізичних якостей І
загальному рівні фізичної працездатності. Зовнішніми кількісними
показниками фізичного розвитку (“фізичного стану”) є зміни просторових
параметрів і маси тіла.

Фізичний розвиток характеризується змінами показників, які можна умовно
поділити на три групи.

1) показники будови тіла, які свідчать про морфологічні зміни тіла
людини,

2) показники розвитку фізичних якостей, що характеризують зміни рухових
функцій,

3) показники здоров’я, що віддзеркалюють морфологічні і функціональні
зміни систем організму людини.

Фізичний розвиток — це природний процес, головною передумовою якого є
природні життєві сили (задатки, здібності), що передаються за
спадковістю. Цей природний процес підпорядкований об’єктивним законам
природи і успішно управляти ним можна, лише знаючи ці закони і керуючись
ними. До них належать:

• закон взаємодії спадкових тенденцій розвитку і тенденцій, обумовлених
умовами життя,

• закон взаємообумовленості функціональних і структурних змін,

• закон єдності кількісних і якісних змін,

• закон поступовості і зворотних змін періодів розвитку та ш Залежно від
умов і факторів, що впливають на фізичний розвиток, він може бути
всебічним і гармонійним, або обмеженим і дисгармонійним. Знаючи і вміло
використовуючи об’єктивні закономірності фізичного розвитку людини, його
можна спрямувати в оптимальному для особи і суспільства напрямку,
забезпечити гармонійне вдосконалення форм і функцій організму, підвищити
працездатність, “відсунути” (“віддалити”) час природного старіння. Ці
можливості доцільного керування фізичним розвитком реалізуються, за
певних умов і в певних межах, у процесі фізичного виховання.

Підсумовуючи, зазначимо, що фізичний розвиток не можна відокремлювати
від загального розвитку дитини, оскільки він залежить від багатьох
факторів.

Література

Должиков И.И. Учитель работает по своей системе // Физическая культура в
школе. — М, 1993. — № 5. — С.10.

Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь у
майбутніх вчителів фізичної культури // Конференція: підготовка
спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники:
В.І.Завацький та ін. – Луцьк, 1994. – С. 99-100.

Матвеев Л.П. Тоерия й методика физической культури. — М.: ФиС, 1991.

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020