.

Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4971
Скачать документ

Реферат на тему

Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

План

1. Суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму

2. Екотуристичний потенціал та специфічні риси екотуристського продукту

ЛІТЕРАТУРА1. Суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму

Як і в будь-якому економічному процесі, в екологічному туризмі
взаємодіють екстенсивні та інтенсивні чинники зростання. До екстенсивних
чинників відносяться: зростання чисельності працівників, збільшення
кількості залучених до господарського обігу матеріальних ресурсів,
відновлення діючих та залучення (створення, відкриття) нових об’єктів
екотуризму разом з підтриманням належного рівня інфраструктури існуючих.

Інтенсивні чинники ~ це розвиток професійно-кваліфікаційиої структури
екотуристичних підприємств; підготовка виробників та реалізаторів
екотуристського продукту – менеджерів екологічного туризму; забезпечення
належного освітньо-кваліфікаційного рівня фахової природознавчої
(географічної, туристичної, екологічної, біологічної, геологічної,
історичної, етнографічної, культурологічної та т.ін.) підготовки
працівників (ренджерів, інструкторів, гідів тощо); технічне
удосконалення матеріальної бази на основі впровадження досягнень і
результатів науково-технічного прогресу, включаючи реалізацію
інноваційних програм поліпшення культури та якості обслуговування,
комп’ютеризацію туризму, раціональне використання наявних матеріальних
ресурсів, об’єктів і маршрутів і т.д.

До стримуючих чинників, що негативно впливають па розвиток екотуризму,
можна віднести: кризові явища в економіці країни, зростання зовнішньої
заборгованості, політичну та фінансову нестабільність, підвищення ціп па
предмети споживання, скорочення обсягів особистого споживання, високий
рівень мілітаризації економіки, безробіття, страйки, криміногенний стан,
екологічні кризи, катастрофи та аварії, несприятливе та нерозвинуте
природоохоронне та туристичне законодавство, жорсткість фіскальних та
бюрократичних формальностей, невиконання турфірмами своїх зобов’язань,
шахрайство, банкрутство туристичних фірм тощо.

Негативні чинники у даний час значною мірою стримують розвиток туризму,
зокрема екологічного, в Україні. При цьому кризові явища виникли
переважно у внутрішньому туризмі, у той час як виїзний туризм продовжує
розвиватися. Порушення балансу між цими видами туризму призводить до
того, що з України вивозиться валюта, що могла б інвестуватися па
розвиток економіки країни, екологічного туризму та природоохоронної
справи.

Такий стан викликає особливе занепокоєння, якщо взяти до уваги зростання
масштабів виїзного туризму, що вже набагато випереджає в’їзний туризм.
Необхідні дієві заходи щодо розвитку внутрішнього туризму, що обмежили б
виїзний і, навпаки, інтенсифікували б в’їзний туризм. На перший план в
усуненні існуючого дисбалансу виступає економічна необхідність. Адже
валютні надходження від розвитку в’їзного туризму й обмеження його
виїзної форми могли б бути залучені з користю для розвитку туризму
України, а отже, і для її економіки.

Для прикладу зазначимо, що в національному парку «Баварський ліс»
(Німеччина) щорічно реєструються понад 1 мли відвідувачів. При цьому
фінансові витрати відвідувачів, що прибувають у цей регіон винятково
через національний парк і залишаються тут на деякий час, оцінюються в
30-35 млн евро. У Канаді витрати відвідувачів парку у Британської
Колумбії перевищують 310 мли доларів за рік. У Кенії екотуризм
забезпечує близько 400 млн доларів річних валових надходжень. В Еквадорі
54 мли доларів річних витрат туристів припадає на відвідання
національного парку «Галапагос». Коста-Ріка завдяки екотуризму
забезпечує надходження до національної економіки більше 600 мли доларів
іноземної валюти. Одержані кошти значно перевищують витрати на утримання
та відновлення національних парків та інших природних територій.

І лише природний потенціал України використовується дуже обмежено,
незважаючи на те, що він має у своєму розпорядженні екотуристські
ресурси, що за своїм потенціалом не поступається задіяному в туристичній
індустрії економічно розвинутих країн. На жаль, необхідно зазначати, що
на міжнародному туристичному ринку український екологічний туризм не є
конкурентоспроможним.

Що ж може запропонувати Україна вітчизняному і закордонному туристу?
Який внесок вона здатна зробити в розвиток екологічного туризму у світі?
За рахунок чого вона може додати нового імпульсу прискоренню розвитку
національної туристичної індустрії? Усі ці актуальні питания вимагають
ретельного вивчення і нагального вирішення.

На сьогодні є всі підстави стверджувати, що в Україні на всіх рівнях
необхідно прискореними темпами розвивати саме екологічний туризм. Про це
свідчать вагомі об’єктивні передумови, з якими не можна не рахуватися:

– Україна має у своєму розпорядженні унікальний природний потенціал,
визнаний та відзначений на рівні світових організацій і фондів ООН та
ЮНЕСКО;

– Україна зберегла самобутність природних комплексів, що сполучать у
собі красу недоторканої природи зі звичаями і традиціями населення, що
становлять не тільки екологічний, але й етнографічний та
історико-культурний інтерес для туристів;

– Україна має багаті традиції у сфері гармонізації відносин людини з
природою, що знайшли своє вираження в теорії й практиці раціонального
природокористування та охорони природи, заповідній справі, створенні
науково обґрунтованої концепції екологічної безпеки країни та
екологічній освіті.

У цьому зв’язку варто взяти до уваги і те, що, незважаючи на величезні
фінансові труднощі, в Україні й сьогодні вишукуються можливості для
подальшого розвитку заповідної справи в інтересах збереження природи як
загальнонаціонального надбання.

2. Екотуристичний потенціал та специфічні риси екотуристського продукту

Виявлення й оцінка екотуристичного потенціалу і доступних екотуристських
ресурсів природогоснодарсь-ких та природоохоронних територій – одне з
найважливіших завдань урбокомиенсаційного природокористування,
насамперед, для організації екотуристичної діяльності, визначення
екотуристичного потенціалу та створення екотуристського продукту.

Під екотуристичним потенціалом певної нриродогоспо-дарської чи
природохороиної території розуміють сукупність всіх приурочених до неї
екотуристських ресурсів -природних і антропогенних об’єктів, явищ,
властивостей, засобів, можливостей та умов, придатних для формування
екотуристського продукту та здійснення відповідних еко-логомістких
турів, екскурсій, програм тощо.

Усю множину елементів, з яких складається екотуристичний потенціал
нриродогосподарських та природоохоронних територій, доцільно розділити
на дві підсистеми:

природні та антропогенні ландшафти та їх компоненти;

– засоби, умови та можливості здійснення екотуризму.

Підсистему «Природні та антропогенні ландшафти та їх компоненти»
складають:

¦:- природні ландшафти з їх рекреаційно-туристичними,
інтелектуально-нізиавальними, пейзажно-естетичними властивостями та
якостями;

– антропогенні ландшафти і комплекси з особливою культурио-історичною
цінністю (садибно-паркові комплекси, зразки ландшафтної архітектури
тощо);

¦:- природогосподарські території та акваторії -лісів, лісопарків,
парків, гідропарків, а також пам’ятки природи, ботанічні й зоологічні
сади, аквапарки, океа-наріуми та подібні об’єкти в межах парків,
лісопарків та гідропарків;

¦:- соціальна складова ландшафту – автохтонне населення (етнос) з
притаманним йому архетипом поведінки, формами гостинності та ставленням
до відвідувачів, традиційні форми природокористування, мова, традиції,
культура, побут, релігія тощо;

¦:- природознавчі та історико-краєзнавчі музеї, а також об’єкти, важливі
для демонстрації екологічних принципів

природокористування, наприклад, екотехнологічні господарства і
підприємства, угіддя традиційних форм природокористування, об’єкти
культурної спадщини тощо.

Підсистему «Засоби, умови й можливості здійснення екотуризму» формують:

– екотехнологічні види транспорту – піший, велосипедний, водний
(байдарки, каное, рафти тощо), кінний та інші (па місцевих їздових
тваринах), електротранспорт (електромобілі, спеціальні вузькоколійні та
мопоколійні залізниці тощо);

¦> екотехнологічні об’єкти розміщення туристів -екокемпіиги, обладнані
наметові містечка, приюти, хатинки лісника тощо;

– екотехнологічне туристське спорядження (індивідуальне і групове
спорядження та витратні матеріали, що не забруднюють природне
середовище);

– екологічно чисті продукти харчування, насамперед, місцеві;

– екологічна сприятливість місцевості, у тому числі в плані забруднення,
санітарно-епідеміологічного стану, ризику виникнення стихійних лих,
кримінальності, тероризму тощо;

– придатність (відповідність) території для різних видів екологічного
туризму (ботанічного, зоологічного, спе-леологічного, фітотерапевтичного
тощо) та їх доступність;

– припустимі рекреаційні навантаження, обсяги використання водних,
енергетичних та інших ресурсів, терміни відвідання і форми контактів з
об’єктами екоту-ризму, ступінь їх збереження та охорони;

– населення регіону (обслуговуючий персонал, провідники та ін.);

– кваліфіковані менеджери екологічного туризму й гіди-природозиавці, а
також дидактичні, скоосвітні, просвітні, виховні та інші інформаційні та
екорекламні матеріали.

Проаналізувавши скотуристичпий потенціал певних прпродогосподарських та
природохоронних територій, можна визначити основні види екотуристичної
діяльності, що є можливими та доцільними в їх межах, та відповідні
екотуристські продукти, послуги, товари. Найбільш поширеними серед них
є:

– розроблені, обладнані та контрольовані екологічні стежки та маршрути;

¦> екологомісткі інтелектуально-освітиі та консультаційні послуги
найрізноманітніших видів;

організований спортивний, пригодницький, зелений сільський, лікувальний
і реабілітаційний туризм;

– спеціальні екологічні й екокультурпі тури;

– екскурсійні послуги, у тому числі еколого-приро-дознавчі та
історико-культуриі екскурсії;

спеціальні спортивні та культурпо-дозвіллєві заходи та акції (спортивні
змагання, ігри, треиінги, збори, фестивалі, конкурси, виставки, ярмарки,
аукціони тощо);

– контрольоване збирання та заготівля відпочиваючими і туристами грибів,
ягід, рослин та інших «дарів природи», фотополювання, пекомерційнс та
спортивне рибальство (включаючи підводне полювання та дайвінг);

¦> продаж екологічно чистих місцевих продуктів харчування та страв
національної кухні;

– екотехнологічні послуги розміщення і транспортні послуги;

– прокат туристського спорядження;

– виготовлення і продаж різноманітних сувенірів, насамперед, місцевих
промислів;

¦> рскламно-іиформаційні послуги, створення та реалізація продукції з
екологічною символікою території, у тому числі на поштових марках;

– виготовлення і продаж спеціальної екоспрямова-їюї аудіо-, відео-,
фото- і кінопродукції тощо.

Кожна позиція може бути самостійним екотуристсь-ким продуктом, послугою
або товаром, а також стати основою для створення нових варіантів
екотуристських продуктів, товарів та послуг.

Підсумовуючи вищенаведене, можна визначити специфічні риси
екотуристського продукту. Потенційним джерелом екотуристського продукту
є, насамперед, ландшафтно-екологічні ресурси природного середовища.
Основною умовою генерації потенційних екотуристич-них властивостей
природного середовища як ресурсу або джерела ресурсів екотуризму є
можливість доступу до них туристів та відпочиваючих.

Основною формою реалізації урбокомпенсаційного природокористування, в
першу чергу, екологічного туризму та рекреації, а також базовою основою
комплексного екотуристського продукту є екологічна стежка -специфічний
вид одноденного туристського маршруту (фр. marche – піший хід + route –
шлях)43 – географічно визначена, прив’язана до певної місцевості та
характерних (особливих) об’єктів й описана з певним ступенем детальності
траса походу, подорожі, відпочин-ково-оздоровчої прогулянки, освітньої
екскурсії тощо. Географічна визначеність екологічної стежки полягає в її
просторовому позиціонуванні та картографічному моделюванні ~ створенні
абрису, кроків, картосхеми, ілюстрацій (графічних та фотографічних), а
також текстовому описі об’єктів на трасі руху з детальністю, що
забезпечує можливість повторного чи багаторазового проходження цього
маршруту туристами з різним ступенем підготовки.

У різних країнах екологічні стежки називають по-різному: туристські
стежки, пейзажні стежки, заповідні стежки або наукові траси, серед яких
найпоширенішими є природничі, навчальні чи дидактичні, стежки здоров’я,
є навіть спеціальні дитячі екологічні стежки – головоломки.

Однією з найперших на території України природознавчих стежок, яку за
всіма ознаками можна віднести до екологічних, була «Штангієвська
стежка», прокладена Кримським гірським клубом у 1899 році (її довжина
становила 8,5 км і проходила вона через східний схил Ялтинської яйли44)
з метою збирання та поширення інформації про історію та природу Криму, а
також охорони рідкісних видів рослин і тварин. У 1916 році також у Криму
біля Судака прокладено історико-археологічну стежку45, а вже наприкінці
80-х років – першу в Україні навчальну екологічну стежку. З цього часу
така доступна і цікава форма екологічної освіти в природі набула широких
розповсюдження, переважно на великих територіях природно-заповідного
фонду – в Карпатському та Шапькому національних парках, природних
заповідниках Криму, навколо великих міст

На початку XX століття перші екологічні, а точніше
природознавчо-туристські, стежки з’явилися і у Сполучених Штатах
Америки, зокрема в горах Апалачах одну природознавчо-туристську стежку
було прокладено в 1910 році, а у 1968 – її оголосили Національною
пейзажною стежкою47. Па початку 60-х років з’являлися перші
натуралістичні екологічні стежки у Прибалтиці, зокрема в Естонії,
ініціатором створення яких був студентський гурток з охорони природи.
Згодом такі екологічні стежки з’явилися в Лахемааському національному
парку48 та на інших природно-заповідних територіях, в основному в
заказниках.

Екологічна стежка є різновидом туристської стежки49 -це, як правило,
пішохідна стежка або стежка з екологічним способом пересування чи
екотранспортування з контрольованою протяжністю та незначними фізичними
навантаженнями, яка має форму головним чином петлі (простого замкнутого
графу, що починається і закінчується в одній точці). Такі стежки
зазвичай є са-мопутівними, що призначені для самостійних походів
відвідувачів та туристів за принципом: рухатись -спілкуватись (дивитись,
слухати, відчувати) – пізнавати.

\

^

o

u

–?6

8

?

?

E

I

&

&

aJ Yдля національних парків та інших природоохоронних територій. На них
також можна організовувати науково-нізнавальні та скоосвітні екскурсії з
гідами-природознавцями.

Екостежки можуть бути розрахованими як на дорослих, так і на дітей
(пішоходів, лижників, вершників, велосипедистів та ін.) і
найрізноманітнішими за науковою спрямованістю – геологічними,
ботанічними, зоологічними, археологічними, історичними, краєзнавчими,
комплексними лапдшафтно-екологічними тощо. Особливими різновидами
екологічних стежок є водні (з проходженням гребними човнами, байдарками,
каное тощо) та підводні51 (занурення з аквалангом або екодайвінг), що
створюються в гідро- та аквапарках для спостереження життя на водоймах
та під водою.

Екологічна стежка – унікальна форма не лише природоохоронної
інформаційно-виховної роботи, але й поєднаних з нею рекреації,
оздоровлення та відпочинку. Порівняно з іншими туристичними продуктами
ЇЇ створення вимагає значно менших початкових капіталовкладень, вона
може бути доступною в будь-яку пору року, не надто протяжною, щоб
відвідувачі могли рухатися вздовж неї зі швидкістю власної ходи, для
зручності спостереження та відпочинку організовуються спеціальні
природні оглядові майданчики та пейзажні галявини.

Актуальність організації мереж екологічних стежок на сьогодні полягає не
тільки в їх потенційному економічному та природоохоронному зиску, а в
тому, що вони є чи не єдиним дієвим механізмом забезпечення
се-редовищевідтворюючих та урбокомиенсаційних потреб міських мешканців
та найбільш доступною масовою формою екологічної освіти.

Така форма природоохоронної освіти є надзвичайно ефективною, насамперед,
завдяки її неформальності -вона проходить не як обов’язковий захід,
приурочений до конкретної дати, місця чи часу, а при безпосередньому
спілкуванні з природним середовищем – та атрак-тивності52 – емоційно
насиченому сприйняттю людиною природи та її впливові на всі органи
чуття, цілеспрямовано формується позитивна емоційна сфера передусім у
тих людей, котрі до цього зовсім не цікавилися природою і не мали
особливого потягу до спілкування з нею.

Алгоритм розробки та організації екологічної стежки передбачає такі
кроки:

¦:- просторово-часова характеристика регіону;

– аналіз ландшафтно-екологічної структури;

– визначення репрезентативності, типовості, унікальності та еталонності
геосистем;

– визначення категорій об’єктів екологічного туризму (для наукового
екотуризму, для освітньо-пізнавального екотуризму,
оздоровчо-відпочинкового екотуризму);

– встановлення припустимих навантажень на об’єкти;

¦:- геологістичний аналіз дорожньо-стежкової мережі (графоаналітичний
аналіз за категоріями об’єктів);

¦:- створення проектів кроків маршруту (кроки гіпотези) для різних
категорій об’єктів;

інформування про види рослин, пам’ятки природи, культури, що
зустрічаються на заданому маршруті;

– розробка та проведення у відповідних пунктах стежки теоретичних та
практичних занять, конкретної природоохоронної роботи;

– пропаганда природоохоронних заходів;

– формування екологозберігаючої поведінки.

Екологічні стежки можуть прокладатися на окремій природній території,
об’єкті чи їх сукупності, поділятися відповідно до смаків відвідувачів
за вартістю та рівнем сервісу тощо. Екологічні стежки та маршрути можуть
бути спеціалізованими та комплексними. За напрямком спеціалізації
екологічні стежки можна поділити на:

– наукові, які виділяються за типовими і унікальними об’єктами
досліджень з метою відпрацювання методичних питань для науковців
(екологів, географів, ботаніків, зоологів, археологів, істориків та
ін.);

– навчальні, що призначені для проведення навчальних занять у дошкільних
закладах, для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів та інших слухачів;

– рекреаційні, які створюються для типових природних та
природно-господарських об’єктів, що мають високий рекреаційний
потенціал;

– лікувально-оздоровчі, що мають особливе профілактичне і оздоровче
значення та створюються поблизу лікувальних закладів, санаторіїв та
будинків відпочинку. Інший напрямок у створенні такого типу стежок має
на меті ознайомлення відвідувачів з умовами зростання та біологічними
особливостями лікарських рослин, з відповідними екотуристськими та
лікувальними послугами (контрольоване збирання лікарських рослин, продаж
фітопрепаратів тощо);

– освітньо-ресурсні, що закладаються переважно на природно-господарських
територіях з високим еталонним природно-ресурсним потенціалом та
призначені для підвищення рівня екологічної освіти природокористувачів.

Найбільш поширеними з них є навчальні екологічні стежки. Вони призначені
для формування екологічного світогляду та екологічної освіти школярів і
студентів, виховання дбайливого ставлення до природи, розширення знання
з природознавчих дисциплін.

Основними вимогами до цього типу стежок є те, що вони мають включати
такі елементи природи, які розглядаються навчальними програмами,
максимально розкривати взаємозв’язки природних компонентів в
екосистемах, зокрема поєднання складових рослинного та тваринного світу
між собою і з навколишнім середовищем. У цьому аспекті важливо також
демонструвати окультурені людиною рослини та тварини.

Особливого значення при цьому не мають ні протяжність навчальних
екологічних стежок, ні можливість відвідання їх значною кількістю осіб.
Стежки повинні бути розраховані на певну оптимальну кількість туристів,
їх бажано створювати у ландшафтних парках, у зелених

зонах поблизу навчальних закладів, а також на інших територіях, де ще
зберігаються природні комплекси.

Щоб звести до мінімуму втручання відвідувачів у природні процеси,
створюють також мережу еколого- та пауко-во-пізнавальних стежок56. Вони
з’єднують найцікавіші в науковому, природоохоронному та естетичному
аспектах природні об’єкти і характеризуються значною природною
інформативністю, що додатково посилюється різноманітними оригінально
оформленими стендами, аншлагами та маркувальними знаками на маршрутах,
які надають необхідний для кожного відвідувача стежки мінімум знань про
природний об’єкт та особливості його охорони та відтворення.

Комплексні екологічні стежки та маршрути поєднують функції декількох
спеціалізованих. їх створення має такі самі цілі, як і в наведених вище
типів стежок. Наприклад, стежка може бути закладена на природоохоронній
території та бути навчальною, тобто служити постійною базою для певного
навчального закладу57. Навчальною може стати також рекреаційна
туристська стежка, закладена в зеленій зоні міста або інших центрах
масового відвідування. При цьому не варто закладати екологічні стежки
для масового відвідування па природних територіях з особливим статусом
охорони.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що у перспективі саме
комплексні стежки, які поєднують всі основні цілі і завдання
різноманітних екологічних стежок ~ природоохоронні, просвітні, виховні,
оздоровчі, регулюючі та відтворюючі – можуть стати найпоширенішими.

Отже, завдання фахівців з урбоекологічного геомаркетингу екологічного
туризму ~ після виявлення й оцінки туристських ресурсів і потенціалу
досліджуваної території, а також визначення цільових груп розробити свої
власні екотуристські програми та розпочати їх просування на туристичний
ринок.

Оцінивши екотуристичний потенціал та доступні екотуристські ресурси
території, важливо визначити цільові групи, для яких певні варіанти
скотуристського продукту є найбільш привабливими.

Для визначення цільових груп як потенційних покупців певного типу
еколого-туристського продукту необхідно зібрати про них дуже різнобічні
дані. Як мінімум, має бути встановлено:

інтереси і загальне ставлення цільової групи (клієнтів) до екологічної
проблематики, у тому числі розуміння ними суспільних екологічних
проблем, потреб і обов’язків, а також їх занепокоєність особистою
екологічною безпекою;

¦> бажання та готовність брати участь у турах виключно екологічного
спрямування або взагалі у приро-доорієнтованих турах;

– загальна іиформованість про скотуризм та про особливості тематики і
програми пропонованого екотуру;

– схильність до активної екологічної діяльності, можливої і доступної в
межах туру і спрямованої на вирішення певних природоохоронних та
природовідтво-рюючих завдань.

Також необхідно встановити чинники, що визначають загальні інтереси і
уподобання клієнтів. Важливим інструментом такого аналізу є
еколого-соціологічні опитування.

З усіх цільових груп найменш звичними, але найбільш перспективними
клієнтами для більшості природогоспо-дарських та природоохоронних
територій є туристичні організації (туроператори, турагенти), працівники
бірж і частково представники мас-медіа. Взаємодія з представниками цієї
великої групи вимагає від менеджерів екологічного туризму певних
спеціальних фахових навичок. І ця взаємодія

може бути найбільш продуктивною у тому випадку, якщо екотуристські
ресурси та екотуристичний потенціал є фахово виявленими та
проаналізованими на відповідному науковому рівні, а послуги і продукт,
що пропонуються туристам, повинні бути підготовленими та апробованими.

Налагоджуючи контакти з туроператорами і тураген-тами, менеджерам
екологічного туризму варто враховувати не тільки подібність інтересів,
що полягає в бажанні отримати прибуток від реалізації турпродукту і
туристських послуг, але й розходження в інтересах цих двох груп
партнерів.

Так, у загальному випадку і ті, і інші завжди шукають нові можливості і
намагаються познайомитися із широким набором турів і послуг. Проте серед
туропера-торів часто зустрічаються спеціалізовані, що розробляють досить
вузький сегмент ринку і шукають цілком конкретні варіанти для формування
спеціальних турів з досить жорсткими заданими умовами. Турагенти, як
правило, є більш універсальними.

Туроператори заради формування та освоєння нового туристського продукту
спроможні вкладати свої власні капітали і засоби. їх цікавить наявність
необхідного спектра туристських послуг, достатнього для формування
цілісного туру – транспорт, розміщення, харчування, основні об’єкти
показу або ключові рекреаційні ресурси, торгівля, розваги тощо.

Турагентів, насамперед, цікавлять умови отримання комісійних від продажу
чужого продукту, на створення та просування якого свої ресурси воші не
витрачають. Вони, передусім, намагаються виявити серед окремих
запропонованих послуг або турпродуктів ті, які вони зможуть швидко,
легко і вигідно продати.

Проте варто мати на увазі, що в сучасному українському туризмі зазначені
вище розходження між туроператорами і турагептами не настільки яскраво
виражені, як в іноземному.

ЛІТЕРАТУРА

Барышева Ю.Л. Формирование эколого-краеведческих знаний в школе. –
М.,1997.

Бейдик О.О., Ліщинська О.М. Російсько-український тлумачний словник
термінів з медичної географії. -К.: РВЦ «Київський університет, 1997. С.
110

Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ. – СПб., 2002.

Биржаков М.Б., Нестеренко С А. Система американского заочного высшего и
последипломного образования // Турист, фирмы. – 1996. – Вып. 10. -С.
170-171.

Боткина Л.В., Шенгелия Н.О. Программа ТАСИС в современной систем
подготовки кадров для индустрии туризма // Турист, фирмы. – 1998. – Вып.
17. -С. 140-143.;

Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: обслуживание
иностранных туристов в России: Учеб. пособие. – М., 1999.

Джеффрнс П. Маркетинг, рекламно-информационная деятельность и контроль в
области туризма // Мат. IX сессии ВТО (Буэнос Айрес, 30 сентября – 4
октября 1991 г., Буэнос Айрес). – Буэнос Айрес, 1991.

Дмитрук О.Ю. Сучасні концепції менеджменту в геоекології. – К., 1997.

Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. Методика
ландшафтного аналізу урбанізова-них територій. – К., 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020