ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ

Практика застосування доплат і надбавок.

За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними
елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або
винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, котрі не
враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від
тарифної заробітної плати (посадового окладу) необов’язковістю і
непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних і
нормативних умов праці. Закон України «Про оплату праці» передбачає, що
умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій чинного
законодавства і згідно з генеральною та галузевими (регіональними)
угодами.

Доплати до заробітної плати класифікуються передусім за ознакою сфери
трудової діяльності (прикладання праці). За цією ознакою розрізняють
доплати, які: 1) не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності; 2)
застосовуються тільки в певних (окремих) сферах прикладання праці.

До першої групи зараховують доплати

за роботу в наднормовий час;

особам, які не досягли вісімнадцяти років і мають скорочену тривалість
робочого часу;

робітникам, які внаслідок виробничої необхідності виконують роботи за
нижчими від наданих ним тарифних розрядів;

за час простою та в разі невиконання норм виробітку й виготовлення
бракованої продукції не з вини робітника.

Класифікацію доплат до заробітної плати, що здійснюються лише в певних
(окремих) сферах прикладання праці, наведено в табл.

Стосовно сутності надбавок до заробітної плати варто наголосити, що вони
мають бути чітко вираженого стимулюючого характеру і завжди зв’язуються
з діловими якостями конкретного працівника. Найчастіше використовуються
надбавки до заробітної плати за: а) високу професійну майстерність
робітників; б) високі досягнення службовців у праці; в) вислугу років
(трудовий стаж); г) виконання особливо важливої роботи (на певний
термін); д) знання й використання в роботі іноземних мов.

За нових економічних умов господарювання значно зростає роль доплат і
надбавок спеціалістам за високі досягнення в праці, а також за виконання
особливо важливих і відповідальних робіт. Широке застосування цих доплат
і надбавок зумовлюється трьома обставинами. По-перше, уможливлюється
більш об’єктивна оцінка трудових зусиль конкретних спеціалістів і
здійснення спонукального мотиву щодо виконання ними найвідповідальніших
робіт. По-друге, спеціалісти, внесок яких у загальні результати
діяльності підприємства (організації) виявиться найбільшим, матимуть
завдяки цьому й вищу оплату По-третє, доплати й надбавки до посадових
окладів спеціалістів дають змогу систематично коригувати їхній заробіток
подібно до збільшення заробітної плати робітників-відрядників за
виконання та перевиконання ними встановлених норм виробітку.

Надбавки до заробітної плати за високі досягнення в праці мають
відповідати конкретним результатам діяльності спеціаліста (керівника) і
запроваджуються на тих ділянках роботи, де застосовуються показники
вимірювання досягнень. Доцільно встановлювати такі надбавки передовсім
лінійному персоналу (майстрам, начальникам дільниць і цехів), а також
спеціалістам, які забезпечують стабільне поліпшення показників
діяльності відповідного підрозділу та підприємства в цілому.

Таблиця

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОПЛАТ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЩО ІСНУЮТЬ У ПЕВНИХ СФЕРАХ
ДІЯЛЬНОСТІ

Група доплат Перелік можливих доплат

• Перша: доплати, що мають водночас стимулюючий і компенсуючий характер
— За суміщення професій (посад)

— За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт

— На період освоєння нових норм трудових витрат

— Бригадирам з робітників, яких не звільнено від основної роботи

— За ведення діловодства та бухгалтерського обліку

— За обслуговування обчислювальної техніки

• Друга: доплати компенсаційного характеру за умови праці, що
відхиляються від нормальних — За роботу у важких, шкідливих та особливо
важких і

шкідливих умовах

— За інтенсивність праці

— За роботу в нічний час

— За перевезення небезпечних вантажів

• Третя: доплати, зв’язані з особливим характером виконуваних робіт
(сезонністю, віддаленістю, невизначеністю об’єкта праці тощо) — За
роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком

— За багатозмінний режим роботи

— Водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і
роз’їзний характер праці

— За дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну
тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт

— За роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового
приймання й закладання на зберігання сільсько-господарської продукції

— За роз’їзний характер праці

Окреслюючи конкретні напрями пошуку найліпших варіантів встановлення
розмірів доплат і надбавок до заробітної плати, варто звернути увагу на
доцільність:

1) переходу до нарахування компенсаційних виплат в однаковому
абсолютному розмірі всім категоріям персоналу за умови праці, що
відхиляються від нормальних (нормативних), незалежно від рівня їхньої
кваліфікації та посади;

2) обов’язкового використання доплат компенсаційного характеру, які не
зв’язані з певною сферою діяльності, тобто поширюються на всіх
працівників (передовсім за роботу у святкові, неробочі й вихідні дні, у
надурочний час тощо).

Похожие записи