Контрольна робота

на тему:

“Місцеве самоуправління в Україні”

План

Поняття і принципи місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування.

Компетенція органів місцевого самоуправління

Використана література

1. Поняття і принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування — багатогранне та комплексне політико-правове
явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України
(1996р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об’єкт
конституційно-правового регулювання виступає в якості:

по-перше, відповідної засади конституційного ладу України;

по-друге, специфічної форми народовладдя;

по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці
(територіальної громади) на самостійне вирішення питань .місцевого
значення.

Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із
найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві
й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У
ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування проголошується:
«Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві
країни і, по можливості, у конституції країни».

Вперше в Україні принцип визнання місцевого самоврядування на
конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П.
Орлика — 1710 р., а пізніше в Конституції УНР 1918 р., положення яких
так і не були реалізовані. За радянських часів цей принцип рішуче
заперечувався, він суперечив централізованому характеру радянської
держави.

Конституція України 1996 р., у повній відповідності до вимог
Європейської Хартії (поряд з такими фундаментальними принципами, як
народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділу державної влади
тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості
місцевого самоврядування.

Визнання місцевого самоврядування як засади конституційного ладу означає
встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка
базується на самостійності територіальних громад, органів місцевого
самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування як форма народовладдя. Згідно ст. 5 Конституції
України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. З даного конституційного
положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять
до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування
можна розглядати як окрему форму реалізації народом належної йому влади.
Основними формами місцевої демократії є (див. схему 1):

Схема 1.

Як специфічна форма реалізації належної народові влади місцеве
самоврядування характеризується:

1) місцеве самоврядування має особливого суб’єкта — територіальну
громаду, тобто жителів села чи добровільного об’єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища та міста. Територіальна громада
здійснює місцеве

самоврядування безпосередньо та через органи місцевого самоврядування;

2) місцеве самоврядування займає окреме місце в політичній системі (в
механізмі управління суспільством та державою). Місцеве самоврядування,
його органи, згідно Конституції України, не входять до механізму
державної влади, хоча це й не означає його повної автономності від
держави, державної влади. Взаємозв’язок місцевого самоврядування з
державою досить тісний і знаходить свій вияв у тому, що, по-перше, і
місцеве самоврядування, і державна влада мають єдине джерело — народ (ч.
1 ст. 5 Конституції України); по-друге, органам місцевого самоврядування
можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади
(ст. 143 Конституції України) і стан їх реалізації контролюється
відповідними органами виконавчої влади.

Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє
характеризувати його як самостійну (поряд з державною владою) форму
публічної влади — публічну владу територіальної громади]. Самостійність
місцевого самоврядування гарантується Конституцією України, ст. 145 якої
передбачає, що права місцевого самоврядування захищаються в судовому
порядку, а ст. 142 визначає матеріальну і фінансову основу місцевого
самоврядування;

3) місцеве самоврядування має особливий об’єкт управління — питання
місцевого значення, перелік яких у вигляді предметів відання органів та
посадових осіб місцевого самоврядування визначено в Законі України від
21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження місцевого самоврядування — це визначені Конституцією і
законами України, іншими правовими актами права і обов’язки
територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення
завдань та функцій місцевого самоврядування.

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання
місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, ст. 143 якої
передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо
або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють
майном, що є в комунальній власності; затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх
виконання; затверджують бюджети відповідних
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;
утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства,
організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю;
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом ^о їхньої
компетенції.

Деталізуються та конкретизуються повноваження місцевого самоврядування в
Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», в галузевому
законодавстві та в інших правових актах. Одночасно необхідно зазначити,
що переважна більшість повноважень місцевого самоврядування здійснюється
через представницькі органи місцевого самоврядування та їх виконавчі
органи. В силу цього, в законах та інших правових актах повноваження
місцевого самоврядування як правило визначаються шляхом закріплення
повноважень відповідних органів місцевого самоврядування. При цьому
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з принципом
розподілу повноважень окремо визначає компетенцію представницьких
органів місцевого самоврядування — сільських, селищних, міських рад, їх
виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови.

2. Система місцевого самоврядування

Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється
територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний
структурно-організаційний механізм, який іменується системою місцевого
самоврядування.

Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані
являє собою сукупність органів місцевого самоврядування, органів
самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких
відповідна територіальна громада або її складові частини здійснюють
завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання
місцевого значення.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів
системи місцевого самоврядування відносить:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні в місті ради, які створюються у містах з районним поділом за
рішенням територіальної громади міста або міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації
населення. У структурі системи місцевого самоврядування можна виділити
два основних елементи — територіальну громаду та органи місцевого
самоврядування.

Територіальна громада — це основний суб’єкт місцевого самоврядування, її
складають жителі села (кількох сіл), селища, міста.

За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна
громада є неоднорідною — її складають жителі села, селища, міста, які
мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без
громадянства). Члени міської громади — громадяни України, які досягли 18
річного віку та не визнані судом недієздатними — є активними суб’єктами
міського самоврядування. Вони мають право обирати органи і посадових
осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів
місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у
місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та
користуватися іншими передбаченими Конституцією України, законами
України та статутами територіальних громад правами на участь у
здійсненні місцевого самоврядування.

Територіальна громада безпосередньо вирішує питання, віднесені до
відання місцевого самоврядування використовуючи різні форми прямої
демократії.

Право жителів міста — активних суб’єктів міського самоврядування,
приймати участь у здійсненні міського самоврядування, може бути
реалізовано в таких формах: — міський референдум;

— вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом
посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві вибори);

— загальні збори громадян за місцем проживання;

— колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до
органів і посадових осіб міського самоврядування;

— громадські слухання;

— місцеві ініціативи;

— участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних
посадах міського самоврядування;

— інші, не заборонені законом, форми. Органами місцевого самоврядування
є: 1. Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення)
ради — представницькі органи місцевого самоврядування, які представляють
відповідні сільські, селищні, міські або внутрішньоміські (районні у
місті) територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх
інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені
Конституцією та законами України.

Здійснення місцевого самоврядування в Україні забезпечується системою
гарантій, під якими розуміють економічні, політичні та правові умови і
засоби повної і ефективної реалізації територіальними громадами,
органами місцевого самоврядування завдань та функцій місцевого
самоврядування. Найважливіші правові гарантії місцевого самоврядування
отримали закріплення в Конституції України та Законі «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Механізм правового забезпечення місцевого самоврядування:

І. Правові гаранті захисту

Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого
самоврядування самостійно вирішують надані їм повноваження

— Конституційні гаранти

— Судові гарантії.

II. Державний і громадський контроль

(Державний нагляд, політико-правовий контроль у формі депутатських
запитів, парламентських слухань, судовий контроль, контроль в особі
засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій)

ІІІ. Юридична відповідальність (конституційно-правова відповідальність,
майнова або цивільно-правова).

Гарантіями організаційної самостійності місцевого самоврядування є:

— положення Конституції України про те, що органи місцевого
самоврядування не входять до єдиної системи органів державної влади (ст.
5), а служба в органах місцевої о самоврядування виступає самостійним
видом публічної служби (ст. 38);

— віднесення питань обрання органів місцевого самоврядування, обрання чи
призначення посадових осіб місцевого самоврядування до повноважень
місцевого самоврядування;

-встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 71)
заборона органам виконавчої влади та їх посадовим особам втручатися в
законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а
також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до
повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім
випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших
випадках, передбачених законом;

-встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 21)
заборона обмежувати права територіальних громад на місцеве
самоврядування за винятком умов воєнного чи надзвичайного стану.

Гарантіями фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування
є:

— встановлення Конституцією України (ст. 142) матеріальної і фінансової
основи місцевого самоврядування;

— положення Конституції України щодо захисту законом права комунальної
власності на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів (ст. 13);

— закріплення обов’язків держави фінансувати здійснення окремих
повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого
самоврядування (ст. 143 Конституції України) та компенсувати витрати
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів
державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими
ресурсами (ст. 67 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»);

— передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 61)
заборона втручання державних органів у процес складання, затвердження і
виконання місцевих бюджетів, за винятком випадків, передбачених законом;

— передбачений Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 62)
обов’язок держави фінансово підтримувати місцеве самоврядування, брати
участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснювати контроль за
законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та
належним їх обліком, гарантувати органам місцевого самоврядування
доходну бачу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні
мінімальних соціальних потреб;

— передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. ст.
68-70) право органів місцевого самоврядування мати позабюджетні кошти,
встановлювати місцеві податки і збори, випускати місцеві позики, лотереї
та цінні папери тощо.

Гарантіями захисту прав місцевого самоврядування є:

— передбачені Конституцією України обов’язковість до виконання на
відповідній території актів органів місцевого самоврядування (ст. 144)
та судовий порядок захисту права місцевого самоврядування (ст. ’45);

— передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 71)
право органів та посадових осіб місцевого самоврядування звертатися до
суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,
інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження
органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

— встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 72)
підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій
районним, обласним радам;

— передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 75)
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
перед територіальними громадами.

3. Компетенція органів місцевого самоуправління

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати
питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх
відання.

Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради
вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його
чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до
складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання за пропозицією сільського, селищного, міського
голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного,
міського голови структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх
утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського
голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його
виконання;

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради,
призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського
голови про діяльність виконавчих органів ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному,
міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників
виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або
затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,
виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не
відповідають Конституції чи законам України, іншим актам
законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її
повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках,
передбачених цим Законом;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо
організації проведення референдумів та виборів органів державної
влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського
голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації
населення окремими власними повноваженнями органів місцевого
самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та
інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до
асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого
самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх
ставок у межах, визначених законом;

25) утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних)
коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про
використання зазначених коштів;

26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих
бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного
місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного
законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних
громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до
місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону
комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також
переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації
об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про
придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про
включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у
процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у
концесію об’єктів права комунальної власності, про створення,
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та
організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 997-XIV ( HYPERLINK «javascript:OpenDoc(‘997-14’);» 997-14
) від 16.07.99 ) реорганізація або ліквідація діючих комунальних
дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних
закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними
та державними господарствами, допускається лише за згодою
територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на
підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини першої
статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 2628-III ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘2628-14’);» 2628-14 ) від 11.07.2001 )

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих
повноважень та умов їх здійснення;

32) створення у разі необхідності органів і служб для
забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності
спільних проектів або спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, установ та організацій, визначення
повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про
створення підприємствами комунальної власності спільних
підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин;

35) затвердження відповідно до закону ставок земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у
власності відповідних територіальних громад;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також
про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що
підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших
об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які
охороняються законом;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на
території села, селища, міста нових об’єктів, сфера
екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами
включає відповідну територію;

40) заслуховування звітів начальників органів внутрішніх справ
про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників місцевої
міліції про стан громадської безпеки та охорони громадського
порядку на відповідній території, порушення перед відповідними
органами питання про звільнення з посад цих керівників у разі
визнання їх діяльності незадовільною; ( Пункт 40 частини першої статті
26 в редакції Закону N 1577-IV ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘1577-15’);» 1577-15 ) від 04.03.2004 )

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в
межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку місцевих
містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних
населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним,
міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її
виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому
чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в
громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну
відповідальність;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких
передбачено адміністративну відповідальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися
потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки; ( Частину першу статті 26
доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘1419-15’);» 1419-15 ) від 03.02.2004 )

46) прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних
вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до
відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету
Міністрів України;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень
органів територіальної самоорганізації населення у випадках,
передбачених цим Законом;

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та
порядок використання символіки територіальної громади;

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою
користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка
використовується в офіційних оголошеннях;

51) надання згоди на передачу об’єктів з державної у
комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з
комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів
державної власності; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51
згідно із Законом N 163-XIV ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘163-14’);» 163-14 ) від 06.10.98, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2182-III ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘2182-14’);» 2182-14 ) від 21.12.2000 )

52) створення відповідно до законодавства комунальної
аварійно-рятувальної служби. ( Частину першу статті 26 доповнено
пунктом 52 згідно із Законом N 2470-III ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘2470-14’);» 2470-14 ) від 29.05.2001 )

Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним
поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
вирішуються такі питання:

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють
районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в
інтересах територіальних громад районів у містах;

2) встановлення нормативів централізації коштів від
земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів
міста.

Виключно на пленарних засіданнях міських (міст, де

утворені органи внутрішніх справ) рад, крім питань, зазначених у
частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:

1) утворення, реорганізації або ліквідації за погодженням з
відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі місцевої міліції;

2) погодження призначення на посади і звільнення з посад
керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та
дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій щодо їх заохочення або
притягнення до відповідальності.

4. Виключно на пленарних засіданнях сільських, селищних та
міських (міст, де відсутні органи внутрішніх справ) рад, крім
питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі
питання:

1) внесення на розгляд районної, обласної ради пропозицій про
введення або скорочення посад працівників місцевої міліції,
погодження призначення на посади і звільнення з посад начальників
структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції;

2) внесення в установленому порядку до відповідних органів
внутрішніх справ пропозицій про призначення на посади і звільнення з
посад начальників структурних підрозділів та дільничних
інспекторів місцевої міліції, їх заохочення або притягнення до
відповідальності.

Використана література

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний Т.В. Місцеве самоврядування
в Україні: Муніципал. право.– К.: Атіка, 2000. – 303 с.

Григорьев В.А. Местное самоуправление: Сравнит.-прав. анализ основ орг.
и деятельности.– О.: Юрид. лит., 2001.–195 с.

Григорьев В.А. Становление местного самоуправления в Украине: науч.
изд.-–О.: Юрид. лит., 2000.– 109 с.

Державне управління, державна служба,місцеве самоврядування / За заг.
ред. О.Ю. Оболенського.– Хмельницький: Поділля, 1999.– 570 с.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / НАН України. Ін-т держави
і права ім.В.М.Корецького.– К.: ІнЮре, 2000.– 33 с.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве
самоврядування.– К.: Юрінком Інтер, 2000.– 502 с.

Копань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні.- К.:
Оріяни, 2001.– 143 с.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого
самоврядування в Україні.- К., 2001.- 176 с.

Громадські слухання

Місцеві ініціативи

Загальні збори громадян

Місцеві референдуми та опитування

Місцеві (муніципальні) вибори

Територіальна громада

Форм місцевої (локальної) демократії

Похожие записи