МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Таврійська державна агротехнічна академія

Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»

Допустити до захисту

Керівник

(дата)

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Управлінський облік»

ТЕМА: ОБЛІК ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЇХ СОБІВАРТОСТІ

Студентки 413 групи

Службові позначки Курсова робота захищена

______________ оцінкою_______________

______________ Підпис керівників______

_____________________

2005

ЗМІСТ

Вступ

1. Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв

2. Організаційно – правова характеристика ВАТ „ Молочанський
молочноконсервний комбінат”

3. Класифікація витрат

4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв

4.1. Первинний облік витрат і виходу продукції

4.2. Особливості обліку витрат і виходу продукції промислових виробництв

4.3.Облік переробки молока

4.4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових
виробництв

4.5. Облік браку у виробництві

5. Удосконалення обліку витрат та калькуляції собівартості продукції
промислових підприємств

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Проведення економічних реформ в Україні пов’язане з вирішенням проблеми
удосконалення системи управління сільськогосподарським розвитком. Одним
із глобальних завдань, гострота якого зростає, є вирішення продовольчої
проблеми, зокрема, в частині розвитку переробного виробництва.
Забезпечення стійкого ефективного розвитку цього комплексу вимагає
нових, більш досконалих методів і форм його регулювання.

Актуальність даної курсової роботи полягає в необхідності удосконалення
функціонування агропромислового комплексу, для чого важливо правильно
організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу
виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення
результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми курсової роботи.

П(С)БО 16 визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок
його вилучення або розподілу власниками).

На кожному аналітичному рахунку облік витрат ведуть за такими статтями:
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та
посадковий матеріал, паливо та мастильні матеріали, добрива, засоби
захисту рослин, роботи та послуги, витрати на ремонт необоротних
активів, інші витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати,
загальновиробничі витрати.

При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан підприємства,
порядок калькулювання собівартості продукції та запропоновано шляхи
підвищення показників діяльності ВАТ «ММКК».

Метою курсової роботи є пошук шляхів покращення обліку витрат, що
приведе до зниження собівартості.

Для досягнення мети поставленої в курсової роботі були вирішені такі
задачі:

— опрацьовані теоретичні основи планування і прогнозування діяльності в
сільському господарстві;

— надана організаційно-правова та виробнича характеристика ВАТ «ММКК» —
визначенні і економічному обґрунтовані шляхів покращення обліку
собівартості.

Об’єктом дослідження обрано ВАТ «ММКК».

Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасної економічної
теорії побудови витрат на мікро рівні та її особливості у сільському
господарстві, дослідження організації економічного аналізу на прикладі
ВАТ «ММКК» та аналіз обліку витрат господарства.

1. Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв

Сьогодні багато сільськогосподарських підприємств намагаються створити
повний цикл переробки готової продукції з реалізацією кінцевому
споживачеві.

Промислова переробка сільськогосподарської продукції має великі
перспективи. Це – шлях до створення аграрно-промислових комплексів, які
є найбільш досконалою формою організації виробництва у сільському
господарстві.

Промислові виробництва організовують з метою більш рівномірного
використання робочої сили і матеріальних ресурсів протягом року і тим
самим сприяють послабленню впливу сезонності сільського господарства.

Сировиною для промислових підприємств є продукція сільськогосподарського
виробництва.

Розміри промислового виробництва залежать від наявності сировини,
ступеня зайнятості робочої сили, потреби у виробах
сільськогосподарського підприємства і перспектив їх реалізації. (4)

Як правило, промислові виробництва невеликі за обсягом і облік в них
ведеться за спрощеною системою. Проте, деякі сільськогосподарські
підприємства мають великі промислові виробництва з високим технічним
рівнем і сучасною технологією. Основними завданнями обліку в
промисловому виробництві є:

1. Правильне відображення випуску продукції за кількістю, якістю та
асортиментом;

2. Точне і своєчасне відображення в обліку витрат виробництва;

3. Визначення собівартості продукції, її рентабельності і результатів
діяльності промислового підприємства.

Існує багато тлумачень щодо обліку витрат та виходу продукції. Так,
починаючи з 19 століття, коли виникла теорія обліку витрат, проблемам
класифікації витрат приділялась значна увага.

У 1887 році було опубліковано перше видання теоретичної праці англійців

Дж. М. Феса та Еміля Герсе « Виробничі рахунки: принципи і практика їх
ведення». Відкриття цих вчених полягало у тому, що вони запропонували
поділяти всі витрати на фіксовані і змінні. При цьому вважалось, що
зміна фіксованих витрат не залежить від різних господарських операцій
або обсягу виробленої продукції.(3)

За тлумаченням П.І. Рейнбота до прямих витрат відносяться: матеріали,
заробітна плата, амортизація. Інші витрати розглядаються як загальні і в
кінці року розподіляються пропорційно до суми оборотних коштів.

Термін «прямі і не прямі витрати» вперше був введений Е.Е.
Фельдгаузеном.

Російські вчені зробили значний внесок до розробки структури
калькуляційних статей. До складу собівартості О.І. Гуляєв включав:
матеріали, заробітна плата, амортизація, затрати механічної та
електричної сили.

У 1908 році В.І. Ліхачев в своєму «Підручнику фабрично-заводського
рахівництва» зазначив, що собівартість продукції складається з наступних
елементів: витрат постійного капіталу, витрат оборотного капіталу та
винагороди за працю робітників.

Першу систему порівняння фактичних витрат з нормованими створи в у 1889
році присяжний бухгалтер Дж.П. Нортон.

Дж. Манну у 1891 році класифікував накладні витрати, як витрати ,
пов’язані із закупівлею сировини, реалізацією готових виробів, процесом
виробництва.

Американські вчені Ч.Т. Хоригрен, Дж. Фостер зазначають, що
бухгалтерська література з обліку часто помилково розділяє бухгалтерські
системи калькулювання на три взаємовиключаючі методи (позамовний,
попроцесний і нормативний). Така класифікація некоректна, бо нормативний
облік може бути використаний в широкому спектрі організацій і умов в
поєднанні з іншими методами виробничого обліку, позамовним або будь-яким
іншим.(9)

Виникнення системи «стандарт-кост» пов’язують із Г. Емерсоном, який
виділяв три принципи: належність, повноваження, баланс

Існує ще безліч пропозицій, тверджень, теорій по обліку витрат та
калькулюванні собівартості, і кожна з них є по–своєму унікальна.

2. Організаційно–правова характеристика ВАТ „ Молочанський
молочноконсервний комбінат”

Відкрите акціонерне товариство „Молочанський молочноконсервний комбінат”
знаходиться в західній частині Токмацького району Запорізької області.
Територія підприємства розташована на лівому березі р. Молочна і
приєднана до північно-західної частини м. Молочанськ на відстані 1,5 км
від центра міста. Підприємство знаходиться у 90 км від обласного центра
м. Запоріжжя та у 18 км від районного центра м. Токмак. Найближчою
залізничною станцією є станція „ Молочанськ ”, яка знаходиться на
магістралі Донецьк-Нова Каховка Придніпровської залізничної дороги на
відстані 2 км від підприємства.

Загальна промислова площа підприємства складає 2,97 га. Рельєф спокійний
з загальним схилом у західному напрямку. Ґрунти сірі суглинисті,
ґрунтові води знаходяться на глибині 1,5 м. Для забезпечення
підприємства водою існує 2 артезіанських свердловини.

Управління підприємством здійснюється у відповідності з статутом
підприємства на поєднанні прав засновника та уповноваженого ним на
проведення господарської діяльності керівника (директора) Підприємства.

Засновник підприємства:

— вносить зміни і доповнення до Статуту Підприємства?

— має право поєднувати функції директора з правами засновника?

— призначає директора підприємства?

— приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначає
ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

Директор підприємства:

— самостійно розв’язує усі питання діяльності Підприємства, за винятком
тих, що віднесені Статутом Підприємства до компетенції засновника
підприємства?

— визначає напрямки діяльності підприємства, затверджує його плани і
звіти про їх виконання?

— визначає організаційну структуру підприємства?

— визначає та затверджує порядок розподілу прибутку підприємства та
покриття збитків?

— приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх
підприємств, філій та представництв?

— визначає порядок та умови залучення працівників для діяльності
підприємства?

— призначає (приймає на роботу) та звільняє працівників підприємства?

— затверджує річні та поточні результати діяльності підприємства, у тому
числі і його дочірніх структур?

— виносить про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб
підприємства?

— визначає умови праці у підприємстві?

— укладає договори (угоди) від імені підприємства?

— затверджує внутрішні документи підприємства, які регулюють окремі
сторони його діяльності?

— вирішує інші питання, які виникають в процесі діяльності підприємства?

— вправі без доручення здійснювати дії від імені підприємства?

— відкриває в установах банків поточні та інші рахунки підприємства?

— здійснює свої права і повноваження самостійно або через уповноважених
ним осіб.

Головна діяльність підприємства – виробництво сухих молочних консервів
та продукції з незбираного молока в асортименті, а саме виробництво
питного молока, сметани, кефіру, ряжанки, сиру, вершкового масла, сухого
та знежиреного молока, а також вершків сухих.

Підприємство існує понад 50 років. Будівництво почалося в кінці 1946
року. Воно відновлювалося та реконструювалося на базі використання
напівзруйнованих кам’яних будівель колишнього парового млина, а 29
квітня 1950 року підприємство випустило свою першу продукцію – 700 кг
сухого молока.

Проектна потужність підприємства становила 800 т. сухого молока на рік.
Потужності підприємства постійно зростали. За перший рік свого існування
підприємство переробило 16 млн. 200 т. молока та виробило 820 т. сухого
молока, 288 т. цільномолочної продукції та 294 т. вершкового масла.

Внаслідок збільшення закупівлі молока, технічного переозброєння та
модернізації устаткування виробництво продукції постійно зростало. Так у
1988 році – самому продуктивному в історії підприємства – було закуплено
90 млн. 651 тонна молока та вироблено 4 млн. 963 тонни сухих молочних
консервів, 12 млн. 32 тонни цільномолочної продукції та 1 млн. 340 тонн
вершкового масла.

До складу підприємства належать : консервний цех, цільномолочний цех,
цех по розливу мінеральної води, цехи допоміжного виробництва,
сантехнічні об’єкти, котельня, градирня, гараж, комори, приміщення
заводоуправління, три фірмові магазини, які розташовані на території
Токмацького та Чернігівського районів, а також дві філії – Чернігівський
молочний завод, який знаходиться у смт. Чернігівка та Великобілозірський
молочний завод, який розташований у с. В. Білозірка.

У теперішній час ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат” прагне
збільшення випуску продукції. Ще у квітні 2002 року в експлуатацію
ввійшов цех по розливу мінеральної води, а також планується переробка
соєвого білку для харчових та кормових цілей.

Сировиною для переробних підприємств молочної промисловості є молоко.
Тому стан сировинної бази у регіоні – це найсуттєвіший показник для
ефективного виробництва продукції молочної промисловості. Нажаль, наразі
стан тваринницького підкомплексу дуже тяжкий, що має свої причини, тому
виникає жорстка конкуренція за постачальників сировини. ВАТ
„Молочанський молочноконсервний комбінат” має достатньо довгу історію
існування та добре налагоджені зв’язки як із постачальниками сировини,
так і з покупцями кінцевої продукції. Основні регіони постачання
сировини з розподілом на сільськогосподарські підприємства та особисті
селянські господарства за 2004 рік та кількість молока, отриманого від
них представлено у наступній таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Основні постачальники сировини ВАТ „ММКК” по регіонах за 2004 рік

РегіониОсобисті селянські господарстваСільськогос- подарські
підприємстваРазом, т.Структура постачальників сировини,
%т.%т.%Токмацький5255,6617,241994,1916,737249,8517,10Мелітопольський488,
331,6068,130,57556,451,31Дніпропетровський5552,8418,21—5552,8413,10Весе
лівський1515,264,97433,863,641949,124,60Оріхівський869,442,85673,205,651
542,643,64Михайлівський2284,687,49654,705,492939,386,93Чернігівський4971
,5816,31172,791,455144,3712,13Приморський503,951,65113,710,95617,651,46В
елико-Білозірський4922,0516,141474,8412,386396,8915,09Бердянський1129,58
3,712840,7523,843970,339,36Приазовський563,221,85569,064,781132,282,67Но
вомиколаївський218,690,72—218,690,52Василівський356,441,1728,120,24384,
560,91Гуляй-Польський199,750,6611,790,10211,540,50Вільнянський—419,533,
52419,530,99Кам’янка-Дніпровський—55,560,4755,560,13Куйбишевський—2406
,9620,202406,965,68Пологи1655,455,43—1655,453,90Разом
30486,9110011917,1810042404,09100На основі даних таблиці можемо
визначити, що підприємство має широке коло постачальників сировини
(обслуговується 18 регіонами). В свою чергу визначили, що питома вага у
постачанні молока особистими селянськими господарствами майже втричі
більша ніж сільськогосподарськими підприємствами. Найбільшу питому вагу
у структурі постачанні молока по регіонах займають : Токмацький,
Великобілозірський, Дніпропетровський та Чернігівський регіони,
відповідно 17,10; 15,09; 13,10 та 12,13 відсотків. Це пов’язано з тим,
що у с. Велика Білозірка та смт. Чернігівка знаходяться філії цього
підприємства, що є основними пунктами прийому сировини.

3. Класифікація витрат

Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми
витрат. Класифікація витрат — це поділ витрат на класи на основі певних
загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними.

Витрати – це використані у процесі виробництва різні речовини і сили
природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного
виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного
продукту називають собівартістю. Зміст терміну витрат і собівартістю
поєднується в понятті витрати виробництва.(3)

Визначення витрат. Згідно з П(С)БО 16 „Витрати” витратами визнаються:

— витрати відображуються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

— витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.

— витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визначенням
доходу, для отримання якого вони здійснені.

— витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені.

— якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу
його вартості між відповідними звітними періодами.

Витратами не визнаються:

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

— погашення одержаних послуг.

— інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не відповідають
ознакам, наведеним у пункті 6 Положення (стандарту).

— витрати, які відображуються зменшенням власного капіталу відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Завдання обліку витрат є:

1. скорочення витрат шляхом порівняння фактичних витрат з витратами,
передбаченими кошторисі;

2. збалансування виробництва по підрозділах, щоб підтримувати
рівномірний потік матеріалів;

3. забезпечення повних, точних даних про діяльність підприємства;

4. розподіл накладних витрат.

Якість облікових даних про витрати оцінюється адміністрацією
підприємства з позиції їх придатності для прийняття управлінських
рішень.(10)

Випуск готової продукції, яка призначена для реалізації, і одержання
прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. В процесі
виробництва формуються витрати на виробництво продукції і її виробнича
собівартість.

Витрати виробництва класифікують за: складом, економічним змістом,
характером участі у виробництві, способом віднесення на собівартість
продукції, відношенням до обсягу виробництва.

За складом витрати бувають простими (одноелементними) і комплексними
(складними). До простих витрат належать такі, як за економічним змістом
не поділяються на складові частини, наприклад вартість кормів,
амортизація основних засобів, заробітна плата робітників тощо.
Комплексні витрати складаються з кількох елементів. Так, вартість
поточного ремонту складається з вартості матеріалів, запасних частин,
зарплатні тощо.

За економічним змістом витрати поділяють на витрати живої і уречевленої
праці. До витрат живої праці належать витрати на оплату праці,
нарахування на заробітну плату по соціальному страхуванню тощо.

До витрат уречевленої праці належать вартість використаних у процесі
виробництва оборотних засобів і вартість використаних у процесі
виробництва основних засобів.(4)

За характером участі у виробництві розрізняють основні і накладні
витрати. Основні витрати безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.
Це витрати на оплату праці робітників, зайнятих на виробництві
продукції, вартість витраченого насіння, кормів, амортизація основних
засобів тощо. Накладні витрати у свою чергу поділяють на
загальновиробничі і загальногосподарські. До загальновиробничих належать
витрати, зумовлені організацією і управлінням окремою галуззю
виробництва або виробничим підрозділом. Їх включають у собівартість
продукції тільки певної галузі виробництва. загальногосподарські витрати
пов’язані з обслуговуванням і управлінням господарством в цілому. Їх
включають у собівартість всіх видів продукції.

За способом віднесення на собівартість продукції витрати поділяють на
прямі і непрямі. До прямих належать витрати, пов’язані з виробництвом
тільки одного виду продукції. Їх безпосередньо відносять на вироблену
продукцію. Так, вартість насіння пшениці відносять тільки на
собівартість пшениці, вартість кормів, згодованих птиці, — тільки на
собівартість продукції птахівництва. Непрямі витрати пов’язані одночасно
з виробництвом кількох видів продукції, і тому їх включають у
собівартість кожного виду продукції шляхом розподілу. Більшість основних
витрат є прямими, а всі накладні витрати – непрямими.

За відношенням до обсягу виробництва витрати поділяють на змінні і
умовно постійні. Змінні витрати безпосередньо залежать від обсягу
виробництва. Наприклад, чим більша площа посіву, тим більше потрібно
висівати насіння. Умовно – постійні витрати не залежать або майже не
залежать від обсягу виробленої продукції чи виконаних робіт
(адміністративно — управлінські витрати, амортизація основних засобів
тощо).

Класифікація виробничих витрат зумовлює організацію бухгалтерського
обліку. Так, для обліку кожного виробництва планом рахунків передбачено
окремий синтетичний рахунок, по дебету якого протягом року відображають
прямі витрати , а по кредиту – вихід продукції. Щоб забезпечити облік за
статтями витрат, для кожного виду продукції передбачено спеціальні
реєстри аналітичного обліку. (14)

4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв

4.1. Первинний облік витрат і виходу продукції

Виробництво продукції (робіт і послуг) пов’язане з певними витратами або
витратами. У процесі виробництва продукції затрачається праця,
використаються кошти праці, а також предмети праці. Всі витрати
підприємства на виробництво й реалізацію продукції, виражені в грошовій
формі, утворять собівартість продукції. Собівартість — найважливіший
показник ефективного використання виробничих ресурсів.

Ціль обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції
укладається у своєчасному, повнім і достовірному визначенні фактичних
витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, вирахуванні
фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за
використанням ресурсів і коштів. Безперервний поточний облік витрат у
місцях виникнення витрат, повсякденного виявлення можливих відхилень від
установлених норм, причин і винуватців цих відхилень повинен
задовольняти вимогам оперативного керування виробництвом.

В основі організації обліку витрат на виробництво лежать наступні
принципи:

n документування витрат і повне їхнє відбиття на рахунках обліку
виробництва;

n угруповання витрат по обсягах обліку й місцям їхнього виникнення;

n погодженість об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання
собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат — з
нормативними, плановими й т буд.;

n доцільність розширення кола витрат, що ставляться на об’єкти обліку по
прямому призначенню;

n локалізація витрат, викликуваних виготовленням певної продукції;

n здійснення оперативного контролю за витратами виробництва й
формуванням собівартості продукції.

Склад витрат, які включаються в собівартість продукції визначений
Законом “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р.

Витрати, що включають у собівартість продукції, групуються відповідно до
їхнього економічного змісту по наступних елементах: матеріальні витрати
(за винятком вартості оборотних відходів; витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних фондів; інші
витрати.

Вартість матеріальних ресурсів по елементі матеріальні витрати
формується виходячи із цін їхнього придбання без обліку ПДВ, за винятком
випадків, коли це передбачено законодавчими актами (включаючи сплату
відсотків за кредит, надаваний постачальником цих ресурсів, націнок
(надбавок), комісійних винагород, сплачених постачальницьким
організаціям, вартості послуги, мита й митного збору, витрат на
транспортування, зберігання й доставку, які здійснюються сторонніми
організаціями).

У вартість матеріальних ресурсів включаються також витрати підприємств
на придбання впакування й тари, крім дерев’яної й картонної, отриманої
від постачальників матеріальних ресурсів за винятком вартості цієї тари
за ціною її можливого використання в тих випадках, коли ціни на них
установлені окремо понад ціну на ці ресурси.

З витрат на матеріальні ресурси, які включаються в собівартість
продукції, віднімається вартість поворотних відходів. Поворотні відходи
— це залишки сировини й матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв й інших
видів матеріальних ресурсів, які утворилися в процесі виробництва
продукції (робіт, послуг) і втратили повністю або частково споживчі
властивості початкового ресурсу, і тому використаються з підвищеними
витратами (зниження виходу продукції) або зовсім не використаються по
прямому призначенню.

До матеріальних витрат ставиться вартість:

n сировини й матеріалів, які здобуваються в сторонніх підприємств й
організацій, і входять до складу виготовленої продукції, становлячи її
основу, або є необхідним компонентом при виготовленні продукції (робіт,
послуг);

n покупних матеріалів, які використаються в процесі виробництва
продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного
процесу й упакування продукції або використаються для інших виробничих і
господарських потреб;

n покупних комплектуючих коштів і напівфабрикатів, що підлягають монтажу
або додатковій обробці на даному підприємстві;

n робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми
підприємствами або структурними підрозділами підприємств і не ставляться
до основного виду діяльності;

n використовуваної природної сировини в частині відрахувань на
геологорозвідувальні й геологопошукові роботи, рекультивацію земель,
включаючи витрати на оплату робіт з рекультивації земель, які
здійснюються спеціалізованими підприємствами, плату за деревину, продану
на пні, плату за воду, що вибирається промисловими підприємствами з
водогосподарчих систем у межах установлених лімітів, відшкодування в
межах нормативів втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні
вгідь для розширення видобутку мінеральної сировини;

n придбаного в сторонніх підприємств й організацій якого-небудь палива,
що використається в технологічних цілях на виробництво всіх видів
енергії, опалення виробничих приміщень, транспортні роботи, пов’язані з
обслуговуванням виробництва власним транспортом;

n придбаної енергії всіх видів, що використається на технологічні,
енергетичні й інші виробничі потреби підприємства;

n втрат від недостачі матеріальних цінностей у межах норм природних
втрат.

Організація обліку витрат матеріалів у виробництві починається з
відпустки їх безпосередньо на робочі місця для виготовлення продукції.
Організація обліку використання матеріалів залежить від ряду факторів,
зокрема характеру виробництва, видів виробничого встаткування, змінності
роботи, порядку подачі матеріалів на робочі місця ( через комори або
минаючи їх). Тому в кожному окремому випадку потрібен індивідуальний
підхід до організації обліку використання матеріалів залежно від
конкретних виробничих умов. Для обліку витрати матеріалів по напрямку
витрат застосовують різні способи документування: інвентарний і
партійний. При інвентарному способі документування витрати матеріалів
фактична витрата матеріалів на виробництво обчислюється з урахуванням
залишків, не використовуваних на початок і кінець місяця. Із цією метою
наприкінці звітного періоду провадиться інвентаризація залишків
матеріалів. Для визначення фактичної витрати матеріалів провадиться
розрахунок: до початкового залишку додаються відпущені матеріали й
віднімаються кінцеві залишки матеріалів.(16)

Витрати, пов’язані з виробництвом і збутом продукції (робіт, послуг),
при плануванні, обліку й калькулюванні собівартості групуються по
статтях витрат. Перелік статей витрат, їхній склад і методи поділу по
видах продукції (робіт, послуг) визначаються галузевими інструкціями з
питань планування, обліку й калькуляції собівартості продукції (робіт,
послуг) з урахуванням характеру й структури виробництва. Витрати на
виробництво продукції включаються в собівартість продукції того звітного
періоду, до якого вони ставляться, не залежно від часу оплати —
попередньої (оренда) або наступної. Окремі види витрат по яких неможливо
точно встановити, до якого калькуляційного періоду вони ставляться, а
також витрати в сезонних галузях промисловості включаються у витрати
виробництва в кошторисно-нормативному порядку.

4.2. Особливості обліку витрат і виходу продукції промислових виробництв

До основного виробництва в сільському господарстві відносять переробні
виробництва, які виробляють промислову продукцію (цеглу, черепицю,
пиломатеріали, продукцію переробки сільськогосподарської сировини, забою
худоби і птиці тощо).

До промислових виробництв належать цехи для виробництва комбікормів
(кормових сумішок, трав’яного борошна тощо); млини, крупорушки
(вироблення борошна, крупи, дерті й інших продуктів переробки зерна);
цехи для переробки овочів, плоді , картоплі (виготовлення консервів,
соків, соління, квашення овочів, сушіння плодів тощо); цехи для
переробки олійних культур (вироблення олії, макухи); виноробне
виробництво; виробництво молочної продукції (масла, сиру); забій худоби
на м’ясо, переробка м’яса, виготовлення напівфабрикатів, тощо; цехи для
первинної обробки льону і луб’яних культур; інші виробництва
(виготовлення цегли, черепиці, вапна й інших будматеріалів, розпилювання
лісоматеріалів, добування щебеню та ін. Зазначені промислові виробництва
є об’єктами аналітичного обліку на субрахунку 233 «Промислове
виробництво».

Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть
обліковуватися кількома методами: попроцесним, позамовним,
попередільним.

Попроцесний (простий) метод обліку витрат застосовується головним чином
в нескладних переробних виробництвах. При цьому методі, витрати
відносяться безпосередньо на той об’єкт обліку, за яким калькулюється
собівартість. Відповідно до кожного такого виробництва відкривають
аналітичний рахунок, на якому відображують всі витрати на виробництво і
весь вихід продукції. В сільському господарстві цей метод обліку
застосовується у виробництві по заготівлі будівельних матеріалів
(кар’єри), переробці соняшнику, зерна, фруктів, овочів і т.п.

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосовують переважно на
індивідуальних та дрібносерійних виробництвах. Об’єктом обліку при
використанні цього методу є окреме індивідуальне замовлення, окремий
контракт (проект) або партія продукції, яка складається з ідентичних
зразків, що проходять однаковий технологічний процес виготовлення.
Відповідно при цьому методі відкриття аналітичних рахунків і калькуляція
собівартості проводиться по кожному замовленню або партії виробів.
Витрати по замовленням (партіям виробів), виготовлення яких не
закінчено, вважається незавершеним виробництвом.

Попередільний метод обліку витрати (від слова переділ) — певна
сукупність технологічних операцій, внаслідок яких отримують конкретну
продукцію, готову для використання чи продажу, на виробництво
використовується у виробництвах, де продукції одержується внаслідок
послідовної переробки вихідної сировини по окремих стадіях (переділах)
па безперервній основі. Наприклад, в цегельному виробництві виділяються
переділи: заготівля глини, виготовлення сирцю, сушіння, випалювання
Цегли. Власне по цих переділах відкривають аналітичні рахунки по обліку
витрат і виходу продукції.(13)

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою номенклатурою:
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; сировина і
матеріали (без зворотних відходів); роботи та послуги, витрати на
утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію
виробництва й управління. На статті «Витрати на оплату праці»
відображують основну оплату праці, нараховану працівникам, які
обслуговують технологічний процес у цьому виді промислового виробництва,
додаткову оплату праці (оплату чергових і додаткових відпусток,
компенсацій за невикористану відпустку, пільгових годин підлітків оплату
за виконання державних і громадських доручень, винагороду за вислугу
років тощо). Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 66 (81).

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують внески в
установлених розмірах від основної і додаткової заробітної плати органам
соціального страхування та до Пенсійного фонду. Дебетують субрахунок
233, кредитують рахунок 65 (82).

У статті «Сировина і матеріали» обліковують витрати на сировину і
матеріали, які є основою виготовлення продукції або необхідним її
компонентом (наприклад, у виробництві комбікормів — вартість зерна і
зерно сумішок та ін.; на млинах — вартість зерна; в первинній обробці
льону і луб’яних культур — вартість соломи і трести; у виноробстві —
вартість винограду, плодів ягід, виноматеріалів, спирту-ректифікату,
цукру, лимонної кислоти тощо; на забійних майданчиках — вартість худоби
і птиці; у виробництві молокопродуктів — вартість молока, цукру,
ваніліну тощо; в лісопильному виробництві — вартість лісу; в цегельному
і черепичному виробництві — вартість глини, піску).

Сільськогосподарську сировину власного виробництва (молоко, зерно,
овочі, плоди, худобу тощо), використовувану для переробки у промислових
виробництвах, оцінюють за фактичною вартістю. На вартість списаної
сировини для переробки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20,
21, 25, 27 (80).

На статтю «Роботи і послуги» відносять вартість робіт і послуг,
виконаних допоміжними виробництвами, іншими підприємствами й
організаціями, для виробничих потреб промислових виробництв. Тут же
відображують витрати на виробіток енергії для виробничих потреб
промислових виробництв: енергії власних електростанцій, компресорного
устаткування для вироблення холоду, котелень, не з’єднаних із
центральною котельнею; енергії, одержаної від інших підприємств.
Дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 23, 63, 68 та ін. (84).

На статті «Витрати на утримання основних засобів» відображують суми
відповідних нарахувань по основних засобах промислових виробництв.
Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 13 (83). На цій же статті
відображують вартість палива, витраченого на роботу машин, механізмів та
інших основних фондів промислових виробництв; вартість будматеріалів,
використаних на ремонт будівель і споруд господарським способом,
вартість запчастин, використаних для заміни спрацьованих частин машини й
інших об’єктів при проведенні ремонту основних Засобів промислових
виробництв за межами ремонтно-механічної майстерні.

Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 20 (80). У витратах
відображують також суми амортизаційних відрахувань по основних засобах,
нематеріальних активах і інших необоротних активах, які використовуються
в промислових виробництвах.

На статтю «Інші витрати» відносять страхові платежі по основних засобах
промислових виробництв, дебетуючи субрахунок 233 і кредитуючи рахунок 65
(84). На цій же статті відображують витрати на відрядження (дебет
субрахунку 233, кредит рахунка 372), а також втрати від браку, списані
по забракованій продукції, вартість сировини і матеріалів, зіпсованих
під час налагодження обладнання або понад встановлені норми. Попередньо
витрати по виправленню браку, а також вартість самого браку
Загромаджують на рахунку 24. Списання втрат від браку на собівартість
продукції відображують на дебеті субрахунку 233 і кредиті рахунка 24.

По статті «Витрати на організацію виробництва й управління» обліковують
цехові витрати, а також загально виробничі витрати в установленому
порядку. Попередньо ці витрати нагромаджують за статтями витрат на
рахунку 91, а потім розподіляють і відносять на цю статтю комплексно:
дебет субрахунку 233 і кредит рахунка 91.

На кредиті субрахунку 233 відображують за плановою собівартістю протягом
року вихід продукції промислових виробництв І у кореспонденції з дебетом
рахунків:

26 «Готова продукція» — на вартість готової продукції, призначеної для
реалізації;

201 «Сировина і матеріали» — на вартість продукції, оприбуткованої як
сировина і матеріали тільки для власного виробництва;

205 «Будівельні матеріали» — на вартість продукції, оприбуткованої як
будівельні матеріали;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» — на вартість
продукції, оприбуткованої як корми.

В кінці року за встановленою методикою визначають фактичну собівартість
виробленої промислової продукції і планову собівартість коригують до
фактичного рівня.

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв відображуються на
аналітичних рахунках в розрізі вищеназваних статей витрат на підставі
типових і специфічних для цієї підгалузі первинних документів.

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових
виробництв є накладні, товарно-транспортні накладні на відправку молока
і молочних продуктів, акти на вибуття худоби та птиці, лімітно-забірні
карти тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформлюють помольною
квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення Журналу обліку
робіт і витрат.

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих в
технологічному процесі промислового виробництва відображують в щоденних,
недільних або разових нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та
бригадних), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку
робочого часу.

Дані первинних документів про витрати кожного промислового виробництва,
згруповані в Журналі обліку робіт і витрат, використовують також для
складання зведених документів з обліку витрат та виходу готової
продукції. Так, на сепараторних пунктах складають Відомість переробки
молока й молочних продуктів. В другому розділі цієї відомості
відображують дані про надходження продукції. В цехах по забою птиці
складають Виробничий звіт про переробку птиці та вихід продукції, в
якому щодня на підставі актів про забій птиці відображують поголів’я і
живу масу птиці, що надійшла для забою, а також вихід м’яса від забою. В
інших промислових виробництвах складають Звіт про переробку продукції.
Він також має два розділи: в першому показують кількість фактично
використаної сировини, матеріалів і тари, а також витрати за нормами на
фактичний вихід готової продукції, а у другому — фактичний вихід
продукції у фізичних та умовних одиницях.

Для оформлення виготовленої продукції промислових виробництв
застосовують такі первинні документи. Пиломатеріали (дошки, тес,
обаполок) оформляють спеціальною відомістю, яку складає бригадир або
майстер пилорами. У неї записують кількість одержаних пиломатеріалів за
їх видами і сортами. Цеглу оприбутковують на підставі акта, де
зазначають кількість цегли-сирцю, закладеної на випалювання, час
закладення до печі, кількість готової цегли (цілої і бою). Акт складають
на кожну окрему партію цегли, одержану з випалювання. Переробку овочів,
плодів, ягід оформлюють Звітом про переробку продукції. На склад цю
продукцію відправляють і оприбутковують за Накладними
внутрігосподарського призначення.

У ВАТ «ММКК» облік витрат на рахунку 23 «Виробництво» по субрахунку 3
«Промислове виробництво» ведуть за видами виробництв і статтями витрат.
На кожне виробництво відкривають окремий аналітичний рахунок. На заводі
при виробництві вершкового масла можна виділити декілька фаз: переробка
молока на вершки, вершків на масло. З молока, крім того, виготовляють
сири, а із знежиреного молока — знежирений сир. Відповідно будують і
аналітичний облік.

На рахунках переробки продукції тваринництва обліковують переробку
молока і молокопродуктів, виготовлення вощини тощо.

На рахунках інших промислових виробництв обліковують витрати на
добування торфу, щебеню, бутового каміння, вапна, виробництво цегли,
черепиці, перекриттів та інших будівельних матеріалів, витрати по
лісорозробкам і розпилюванню лісоматеріалів тощо. (4)

Закриття аналітичних рахунків у складі субрахунку 233 «Промислове
виробництво» повинно відбуватися у взаємозв’язку із закриттям
аналітичних рахунків. При цьому дотримується певна послідовність:

1. Розподіляються загальновиробничі витрати промислових виробництв, якщо
вони обліковуються на окремих аналітичних рахунках в складі субрахунку
233 «Промислове виробництво», на субрахунку 913 «Загальновиробничі
витрати промислових виробництв», При цьому базою для розподілу по
промисловим виробництвам, що переробляють сільськогосподарську сировину,
є витрати без вартості сировини, а по виробництвах, що переробляють
промислову сировину, — пряма заробітна плата виробничих робітників,

2. Закриваються аналітичні рахунки по обліку витрат на перелому
продукції рослинництва: виробництво трав’яного борошна, гранул,
комбікормів, переробка зерна на дерть. Це потрібно зробити до закриття
аналітичних рахунків з обліку витрат в тваринництві, так як така
продукція може бути використана в якості корму в тваринництві.

3. Аналітичні рахунки з обліку витрат на переробку продукції
тваринництва закриваються після визначення фактичної собівартості
продукції, тобто після закриття аналітичних рахунків з обліку витрат в
тваринництві.

4. Аналітичні рахунки, не пов’язані з обліком витрат по переробці
сільськогосподарської продукції (цегляне, черепичне, лісопильне та інші
виробництва), закриваються залежно від конкретних умов виробництва. Якщо
будівельні матеріали, одержані від власного промислового виробництва,
використовуються на потреби основних галузей, то аналітичні рахунки по
обліку витрат на виробництво будівельних матеріалів повинні закриватись
в першу чергу.

Таким чином, закриття аналітичних рахунків до рахунку 233 «Промислове
виробництво» здійснюють з врахуванням внутрішнього обороту і дотриманням
тих же принципів, що і по рахунку 234 «Допоміжні виробництва»,
відповідно до правил: від виробництв з максимумом наданих послуг до
виробництв з максимумом одержаних послуг.

4.3.Облік переробки молока

Облік переробки молока на молокопродукти — вершки, масло вершкове, сир,
кефір, кисляк тощо — залежить від розмірів і характеру виробництва. При
незначних розмірах останніх облік ведуть в цілому за виробництвом, тобто
всі витрати обліковують на одному аналітичному рахунку. Собівартість
окремих видів продукції в цьому випадку визначають на основі розподілу
загальної суми облікованих витрат на окремі види продукції пропорційно
їх вартості за цінами реалізації.

Якщо господарство здійснює переробку молока постійно і має свій
молокозавод, то облік витрат ведуть за технологічними переділами.
Наприклад, переробка молока на масло складається з двох стадій
(переділів):

переробка молока на вершки і переробка вершків на масло, з відкриттям на
кожен переділ аналітичного .рахунку. Окремо обліковують
загальновиробничі витрати. Основні витрати і загальновиробничі витрати
на переробку молока обліковують за встановленою номенклатурою статей.

Собівартість молочної продукції розраховують на основі облікових даних
про витрати і вихід продукції по кожній стадії виробництва. На першому
переділі розраховують собівартість вершків. Для цього із загальної суми
витрат на даному переділі (включаючи суму витрат на організацію і
управління виробництвом) вираховують вартість знежиреного молока за
цінами реалізації; отриману суму відносять на кількість одержаної
основної продукції — вершків. При цьому може визначатися собівартість
вершків різної жирності ( 10,20 % тощо).

На другій стадії розраховують собівартість вершкового масла. Для цього
із облікованої суми витрат на даному переділі, включаючи вартість
вершків і розподілені витрати на організацію і управління виробництвом,
вираховують вартість побічної продукції (маслянки) за цінами реалізації
або планової собівартості при використанні в своєму господарстві, а суму
витрат, що залишилася, відносять на одержану основну продукцію —
вершкове масло.

У виробництві по переробці молока важливе значення має постійний
контроль за витратами молочної сировини (молока, вершків тощо) і виходом
готової продукції. Для цього призначені Відомості переробки молока і
молочних продуктів. 8 них в хронологічному порядку реєструють
надходження молочної сировини в переробку, найменування одержаних з
переробки продуктів, їх кількість і вміст жиру. Оборотну сторону
відомості використовують для обліку робочого часу і підрахунку
заробітку. Тут же відображають витрачання одержаних продуктів переробки
молока.

Об’єктом калькуляції на першому переділі, тобто при переробці молока на
вершки, є вершки, побічною продукцією — відвійки.

Об’єктом калькуляції на другому переділі, тобто при переробці вершків на
масло, є масло, побічною продукцією — маслянка.

Аналогічним чином визначається собівартість продукції за іншими
переділами (виробництво сиру, жирного сиру, сметани тощо).

За звичай на забійних пунктах облік витрат по забою тварин і птиці
ведуть окремо по кожному виду . (2)

4.4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових
виробництв

Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність способів
відображення, групування та систематизації даних про витрати, що
забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання.

Розглядаючи облік витрат та калькулювання як єдиний процес, зазначимо,
що останній складається з двох взаємопов’язаних етапів: перший етап –
облік витрат, що включає організацію аналітичного обліку витрат та
розподілу витрат на виробництво продукції між об’єктами обліку; другий
етап – калькулювання собівартості, що включає операції по визначенню
собівартості виробів та одиниць продукції.

Під методом калькулювання розуміється сукупність прийомів розподілу
витрат підприємства за калькуляційними статтями та віднесення їх до
об’єкту калькулювання.

Важливою рисою систем управлінського обліку є оперативність обліку
витрат. Згідно з цим принципом виділяють облік фактичних і нормативних
витрат.

Для обліку витрат і калькулювання собівартості використовують різні
методи. Під методом обліку розуміють сукупність способів і прийомів, за
допомогою яких в бухгалтерському обліку відображають витрати і процес
формування собівартості продукції. При цьому важливо забезпечити
одержання інформації про ефективність використання матеріальних,
трудових і грошових ресурсів в розрізі об’єктів і статей витрат.

Вибір методу обліку витрат обумовлюється характером, обсягом і
організацією виробництва на підприємстві. У виробництвах з одним видом
вироблюваної продукції та незначним обсягом незавершеного виробництва
або за його відсутності застосовують так званий простий метод обліку
витрат. Аналітичний облік ведуть шляхом відкриття рахунків по даних
виробництвах, а всі витрати є прямими. Собівартість одиниці продукції
вираховують шляхом ділення витрат на кількість одержаної продукції.

На більш складному виробництві застосовують різні методи обліку витрат:
позамовний, попередільний, нормативний. Вибір методу обліку витрат
залежить від технології виробництва та побудови внутрішньогосподарських
економічних відносин.(14)

Позамовний метод обліку використовується на підприємствах, на яких
витрати легко ідентифікувати з конкретною продукцією або роботами.
Об’єктом обліку є окреме замовлення, оформлене договором між виробником
та замовником. Виробничі витрати групуються, далі сумуються в цілому по
підприємству, після цього здійснюють облік собівартості одиниці
продукції за сумою усіх витрат.

На тих підприємствах, на яких перетворення сировини в готову продукцію
відбувається в умовах безперервного і короткого технологічного процесу
чи ряду послідовних виробничих процесів, кожний з яких або група яких
являють собою окремі самостійні переділи виробництва, використовують
попередільний метод обліку. Він є у двох варіантах: напівфабрикантний і
безнапівфабрикантний.

Витрати обліковуються в розрізі технологічних переділів, видів
продукції. Контроль витрат при цьому проводиться за кожним об’єктом
обліку. Прямі витрати перевіряються за кожним переділом окремо, а в
середині переділу – за видами продукції.

При напівфабрикантному варіанті витрати обліковують по окремим
технологічних переділах. Дані такого обліку дозволяють визначити
собівартість напівфабрикатів, які оприбутковують з одного переділу і
передають в наступний переділ. Отже, собівартість напівфабрикатів за
кожним переділом визначається сумою витрат по даному цеху плюс вартість
напівфабрикату, який поступив з попереднього переділу. Фактична
собівартість готового виробу вираховується на останній стадії його
виробництва, тобто на останньому переділу.

Безнапівфабрикантний варіант передбачає на кожній стадії накопичення
витрат лише по конкретному підрозділу, не включаючи вартості
напівфабрикатів. Для вирахування собівартості готової продукції при
цьому варіанті додають витрати по всіх стадіях виробництва.

В сільському господарстві попередільний метод використовують при обліку
роботи допоміжних промислових виробництв в яких чітко визначені етапи
виробництва. Цей метод в економічній літературі називають „попроцесний”.

В зв’язку з тим, що в рослинництві має місце використання власної
готової продукції для наступного виробництва (насіння на посів), то
проявляються елементи напівфабрикантного варіанта обліку. Продукція
власного виробництва )насіння на посів) використовується для одержання
нової продукції в наступному році, що обумовлює розмежування витрат по
різних звітних періодах і дозволяє показувати їх у вигляді звичайних
матеріальних витрат.

В сьогоднішніх умовах, коли професора Я. В. Соколов і В. А. Палій в
своїх наукових роботах стверджують, що калькуляція фактичної
собівартості не лише громіздка і кропітка справа, але й непотрібна, —
детальніше з’ясування цього питання заслуговує на увагу. Обов’язковою
умовою існування нормативного методу є складання нормативної
калькуляції. Визначення собівартості продукції повинно бути на основі
єдиної системи динамічних норм і нормативів, лімітів та інших
розрахунків. Ще одним принципом нормативного методу обліку витрат є
систематичний перегляд діючих норм у зв’язку із удосконаленням техніки й
технологій, організації виробництва, постійний змін норм і відображення
в їх плановій і нормативній документації. Норми повинні повно і точно
відображати ту частину суспільно необхідного виду продукції чи
виконавчих робіт, що є потужним стимулятором суспільного виробництва..

Раціональне ведення виробництва вимагає дотримання обґрунтованих норм
витрат і виходу продукції. За наявності таких норм можна успішно
використовувати нормативний метод. Він дозволяє оперативно контролювати
хід виробництва і своєчасно приймати правильні управлінські рішення. При
нормативному методі забезпечують роздільне відображення обліку витрат за
встановленими нормами, відхилення від них і облік зміни норм.

Нормативний метод обліку широко використовують на підприємствах обробних
галузей промисловості. Витрати на виробництво обліковуються з поділом їх
на три складові:

— витрати в межах норм (плану, кошторису);

— зменшення або збільшення витрат порівняно з нормою внаслідок зміни
норм під впливом технічного прогресу;

— відхилення витрат порівняно з нормою у бік зменшення або збільшення

В сільському господарстві нормативний метод не знайшов широкого
використання, не дивлячись на те, що такі роботи здійснювалися тривалий
час, зокрема, цим постійно займався академік Ю. Я. Литвин. Широке
впровадження нормативного методу в сільському господарстві потребує його
подальшого дослідження і вдосконалення.

Між оцінкою і калькуляцією існує прямий взаємозв’язок. Ціна – грошовий
вираз вартості. В основі ціни лежить виробнича собівартість.(9)

Собівартість продукції визначають один раз в кінці року. Обчислення
собівартості – важливий і відповідальний етап у бухгалтерській
діяльності. Їй передує підготовча робота, яка пов’язана з уточненням
суми витрат і обсягу одержаної продукції.

Наведемо перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції ВАТ «ММКК».

У наступних таблицях (4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4) розглянемо структуру
собівартості по окремих видах продукції, конкретно по сухому молоку 25%
жирності, маслу селянському, молоку 3,5% жирності та сметані 20%
жирності.

Аналіз структури собівартості сухого молока 25% жирності, наданий у
таблиці 4.4.1 з 2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та
відсотковий склад повної його собівартості. Так ми бачимо, що основну
частину в структурі собівартості займають витрати на сировину та
матеріали (від 72,15 % у 2002 р. до 86,77 % у 2004 р.), які збільшилися
на 60,09 % у 2004 р. порівняно з 2000 р., це пов’язано із збільшенням
закупівельної ціни на сировину та матеріали. Допоміжні витрати у період
з 2000 по 2004 рр.. мали тенденцію до збільшення але у 2004 р. значно
скоротилися, що дало змогу визначити зменшення на 34,85 % ніж у 2000 р.
Витрати на паливно-мастильні матеріали займають друге місце в структурі
витрат, до 2004 р. спостерігається скорочення витрат по цій статті до
495,99 грн/т, що на 5,95 % менше ніж у 2000 р. Витрати на заробітну
плату повільно зменшувалися на протязі періоду і в 2004 р. вони склали
273,18 грн./т, що на 40,04 % менше ніж у 2000 р. Загально виробничі
витрати мали тенденцію до збільшення, так у 2004 р. їх було більше на
107,83 % ніж у 2000 р. Суттєвим прямим показником збільшення виробничої
собівартості є збільшення витрат на сировину та матеріали, що
спостерігається в цей період, тому в 2004 р. порівняно з 2000 р.
відбулося загальне збільшення виробничої собівартості на 43,06 відсотки.
До складу повної собівартості також входять адміністративні витрати та
витрати на збут, у 2004 р. порівняно з 2000 р. вони зменшилися
відповідно на 67,07 % та 75,03 %., зміна повної собівартості склала
додатково 34,97 % ніж у 2000 році.

Таблиця 4.4.1.

Калькуляція собівартості молока сухого 25%

Затрати, грн./т.2000р.2001р.2002р.2003р.2004р.2004р. до

2000р.,%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.%Сировина і
матеріали4918,9673,166313,0379,245204,7672,155801,2974,547874,5986,77160
,09118,61Допоміжні витрати
69,611,0475,570,9588,941,2373,520,9445,350,5065,1548,27ТММ
527,377,84890,9911,18751,8210,42939,212,07495,995,4794,0569,68Заробітна
плата
455,626,78194,612,44353,284,90353,284,54273,183,0159,9644,42Відрахування
на заробітну плату 38,3
%170,862,5435,480,45135,311,88135,311,74104,631,1561,2445,37Загально
виробничі витрати
53,140,79168,12,11273,083,79173,082,22110,441,22207,83153,98Амортизація
43,120,6427,340,3473,131,0173,130,9421,010,2348,7236,10Виробнича
собівартість6238,6892,787705,1296,726880,3295,387548,8197,008925,1998,35
143,06105,99Адміністративні
витрати364,585,42240,973,02264,823,67164,822,12120,051,3232,9324,40Витра
ти на збут120,571,7920,530,2668,640,9586,641,1130,110,3324,9718,50Повна
собівартість6723,831007966,621007213,781007782,271009075,35100134,97100,
00Аналіз структури собівартості масла селянського, наведений у таблиці
4.4.2, з 2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та відсотковий
склад повної його собівартості. Так ми бачимо, що основну частину в
структурі собівартості займають витрати на сировину та матеріали (від
84,11 % у 2002 р. до 94,90 % у 2004 р.), які збільшилися на 23,9 % у
2004 р. порівняно з 2000 р., це пов’язано зі збільшенням закупівельної
ціни на сировину та матеріали. Допоміжні витрати у період з 2000 по 2004
рр.. мали тенденцію до збільшення, але у 2004 р. значно скоротилися, що
дало змогу визначити зменшення на 33,64 % ніж у 2000 р. Витрати на
паливно-мастильні матеріали займають належне місце в структурі витрат,
найбільша їх частка спостерігалася у 2001р. 214,67 грн/т, у 2002 р. –
168,52 грн/т, у 2000 р. – 138,48 грн/т. Їх відношення у 2004 р. до 2000
р. склало 88,17 відсотки. Витрати на заробітну плату змінювалися по
роках і у 2004 р. були більше на 19,87 % ніж у 2000 р. Загально
виробничі витрати у 2002р. були найбільші 225,51 грн/т, а їх відношення
у 2004 р. до 2000 р. склало 228,38 відсотки. Суттєвим прямим показником
збільшення виробничої собівартості є збільшення витрат на сировину та
матеріали, що спостерігається в цей період, тому в 2004 р. порівняно з
2000 р. відбулося загальне збільшення виробничої собівартості на 22,93
відсотки. До складу повної собівартості також входять адміністративні
витрати та витрати на збут, у 2004 р. порівняно з 2000 р. вони
зменшилися відповідно на 48,8 % та 52,63 %., зміна повної собівартості
склала додатково 21,57 % ніж у 2000 році.

Аналіз структури собівартості молока 3.5% жирності, наданої у таблиці
4.4.3 з 2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та відсотковий
склад повної його собівартості. Так ми бачимо, що основну частину в
структурі собівартості займають витрати на сировину та матеріали (від
57,83 % у 2003 р. до 83,58 % у 2001 р.), які збільшилися на 34,14 % у
2004 р. порівняно з 2000 р., це пов’язано зі збільшенням закупівельної
ціни на сировину та матеріали. Допоміжні витрати у період з 2000 по 2004
рр.. незначно змінювалися так у 2004 р. відбулося незначне скорочення на
0,48 % порівняно з 2000 р. Витрати на паливно-мастильні матеріали
займають належне місце, на протязі періоду мають тенденцію до зменшення,
найбільша їх частка спостерігалася у 2000 р. – 30,69 грн/т., так у 2004
р. вони зменшилися на 33,82 % ніж у 2000 р. Витрати на заробітну плату
мають тенденцію до збільшення на протязі періоду. Так у 2002 р.
відбулося значне збільшення витрат з 25,54 грн/т у 2001 р. до 118,74
грн/т у 2002 р. Загально виробничі витрати збільшувалися на протязі
періоду, так у 2004 р. порівняно з 2000 р. відбулося збільшення у п’ять
разів. Суттєвим прямим показником збільшення виробничої собівартості є
збільшення витрат на сировину та матеріали, що спостерігається в цей
період, тому в 2004 р. порівняно з 2000 р. відбулося загальне збільшення
виробничої собівартості на 44,95 відсотки. До складу повної собівартості
також входять адміністративні витрати, у 2004 р. порівняно з 2000р. вони
збільшилися у чотири рази, а витрати на збут у 2004 р. порівняно з 2000
р. зменшилися на 29,04 відсотки. Зміна повної собівартості склала
додатково 50,06 % ніж у 2000 році.

Таблиця 4.4.2.

Калькуляція собівартості масла селянського

Затрати, грн./т.2000р.2001р.2002р.2003р.2004р.2004р. до

2000р.,%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.%Сировина і
матеріали10372,2493,117432,391,976798,8884,117168,5287,7812850,7594,9012
3,90101,92Допоміжні витрати
143,091,28147,121,82151,231,87153,921,8894,950,7066,3654,59ТММ
95,470,86214,672,66168,522,08138,481,7084,180,6288,1772,53Заробітна
плата
188,21,6960,710,75291,743,61291,743,57225,591,67119,8798,60Відрахування
на заробітну плату 38,3
%70,570,6322,770,28111,741,38111,741,3786,40,64122,43100,71Загально
виробничі витрати
34,110,3182,21,02225,512,79125,511,5477,90,58228,38187,86Амортизація
27,670,2517,540,2260,390,7560,390,7418,360,1466,3554,58Виробнича
собівартість10931,3598,137977,3198,727807,9696,598050,398,5813438,1399,2
4122,93101,12Адміністративні
витрати130,551,1790,461,12218,692,7178,690,9666,840,4951,2042,12Витрати
на збут77,440,7013,170,1656,680,7036,680,4536,680,2747,3738,96Повна
собівартість11139,341008080,941008083,331008166,6710013541,65100121,5710
0,00Таблиця 4.4.3

Калькуляція собівартості молока 3.5% жирності

Затрати, грн./т.2000р.2001р.2002р.2003р.2004р.2004р. до

2000р.,%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.Сировина і
матеріали588,9273,31737,8183,58585,8858,59569,9257,83789,9665,53134,14До
поміжні витрати 2,090,261,960,223,130,312,080,212,080,1799,52ТММ
30,693,8222,372,5317,561,7620,312,0620,311,6866,18Заробітна плата
77,59,6525,542,89118,7411,87118,7412,05118,749,85153,21Відрахування на
заробітну плату 38,3
%29,063,629,581,0945,574,5645,574,6245,573,78156,81Загально виробничі
витрати 14,341,7834,583,9291,969,2091,969,3391,967,63641,28Амортизація
11,641,457,380,8424,682,4724,632,5024,632,04211,60Виробнича
собівартість754,2493,88839,2295,06887,788,77873,2188,601093,2590,68144,9
5Адміністративні
витрати16,552,0638,054,3189,188,9289,189,0589,187,40538,85Витрати на
збут32,584,065,540,6323,122,3123,122,3523,121,9270,96Повна
собівартість803,37100882,811001000100985,511001205,55100150,06

Аналіз структури собівартості сметани 20 %, наданий у таблиці 4.4.4 з
2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та відсотковий склад
повної її собівартості. Так ми бачимо, що структура витрат змінилася у
сторону збільшення по усіх статтях. Основну частину в структурі
собівартості займають витрати на сировину та матеріали (від 67,85 % у
2002 р. до 80,74 % у 2000 р.), які збільшилися незначно на 1,83 % у 2004
р. порівняно з 2000 р. Допоміжні витрати у період з 2000 по 2004 рр..
мали тенденцію до збільшення, але у 2004 р. незначно скоротилися, що
дало змогу визначити збільшення аж на 47,33 % ніж у 2000 р. Витрати на
паливно-мастильні матеріали займають належне місце в структурі витрат,
до 2004 р. спостерігається збільшення витрат по цій статті до 58,25
грн/т, що на 90,42 % більше ніж у 2000 р. Витрати на заробітну плату
зменшувалися на протязі періоду і в 2001р. вони склали рекордно низьку
частку 49,43 грн/т, а до 2004 р. збільшилися до 152,74 грн/т .що на
22,62 % менше ніж у 2000 р. Загально виробничі витрати мали тенденцію до
збільшення, так у 2004 р. їх було більше у чотири рази ніж у 2000 р.
Прямим показником збільшення виробничої собівартості є збільшення витрат
на сировину та матеріали, що спостерігається в цей період, тому в 2004
р. порівняно з 2000 р. відбулося незначне збільшення виробничої
собівартості на 7,77 відсотків. До складу повної собівартості також
входять адміністративні витрати, у 2004 р. порівняно з 2000 р. вони
збільшилися на 35,70 %, а витрати на збут у 2004 р. порівняно з 2000 р.
зменшилися на 53,49 %.. Зміна повної собівартості склала додатково 7,57
% ніж у 2000 році.

Наступним етапом аналізу ми зобразимо на рисунку 4.1 динаміку рівня
повної собівартості одиниці продукції по кожному виду.

Так можна бачити, що найбільш висока собівартість є у масла селянського
та сухого молока, але у останній рік (2004) відбулося значне підвищення
рівня повної собівартості масла селянського майже вдвічі. Найменший
рівень повної собівартості належить молоку 3,5 % жирності, в середньому
майже в п’ять разів менше ніж у сметани, яка займає проміжне
становище.Таблиця 4.4.4

Калькуляція собівартості сметани 20% жирності

Затрати, грн./т.2000р.2001р.2002р.2003р.2004р.2004р. до

2000р.,%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.%грн.Сировина і
матеріали4548,0580,743207,1678,173279,2967,853341,2570,064631,3776,43101
,83Допоміжні витрати
569,2710,11600,9414,65968,3820,04838,7117,59838,7113,84147,33ТММ
30,590,5460,951,4948,581,0158,251,2258,250,96190,42Заробітна плата
197,43,5049,431,20152,743,16152,743,20152,742,5277,38Відрахування на
заробітну плату 38,3
%74,021,3118,540,4558,491,2158,491,2358,490,9779,02Загально виробничі
витрати
28,090,5066,931,63118,072,44118,072,48118,071,95420,33Амортизація
22,80,4014,280,3537,620,7837,620,7937,620,62165,00Виробнича
собівартість5470,2297,114018,2397,944663,1696,484605,1396,565895,2597,29
107,77Адміністративні
витрати99,111,7673,651,80134,492,78134,492,82134,492,22135,70Витрати на
збут63,811,1310,730,2635,680,7429,680,6229,680,4946,51Повна
собівартість5633,141004102,611004833,331004769,351006059,42100107,57

picscalex1000100090000038f9b00000d001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001005c1900000000070000000020000010b5000010d5000001000000
6c000000050000000500000087020000080200000000000000000000b64f000016400000
20454d460000010010d50000970800000800000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000ebffffff00000000
000000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e006500
7700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000060000000600000002000fcff1f00200000000017
cc0000000cf1120028a400309cf31200d0f0120000000000170000006476000800000000
0200000000000000c0261e308928c67704f112006019013038261e3004271e300c000000
9c969300d0f2120015fd0430c0261e3090769300000000009cf312001200000000000030
9c969300a4f41200a4f41200030000001300000013000000130000001300000013000000
130000001300000013000000130000001300000013000000000000001300000013000000
130000001300000013000000130000009540c6779e54c677b0070a515c00000000f21200
50a39300e4f11200609d0430b0070a516476000800000000250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000520000007001000002000000
ebffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500
730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000060000000600000002000fcff
1f00200000000017cc000000ac98120028a400303c9b1200709812000000000017000000
6476000800000000020000000000000000000000709a1200120000007800000080000000
fb0700004e9d35316c9a120001000000000000003c9b1200707d9300709a1200dda80030
f87c9300000012002000000048cc120048cc1200070000000e0000000e0000000e000000
0e0000000e0000000e0000000e0000000e0000000e0000000e0000000e00000000000000
0e0000000e0000000e0000000e0000000e0000000e0000009540c6779e54c67783070a09
5c000000a0991200f87c930084991200609d043083070a09647600080000000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000052000000
7001000003000000ecffffff000000000000000000000000bc020000000000cc00000012
540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000
600000002000fcff1f00200000000017cc0000000cf1120028a400309cf31200d0f01200
000000001700000064760008000000000300000000000000c0261e308928c67704f11200
6019013038261e3004271e300c0000009c969300d0f2120015fd0430c0261e3090769300
000000009cf3120012000000000000309c969300a4f41200a4f412000400000010000000
100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000
10000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000009540c677
9e54c67781070a0b5c00000000f21200807b9300e4f11200609d043081070a0b64760008
00000000250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000005200000070010000
04000000eeffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000060000000
2000fcff1f00200000000017cc000000ac98120028a400303c9b12007098120000000000
140000006476000800000000020000000000000000000000709a12001000000078000000
80000000fb0700004e9d35316c9a120001000000000000003c9b1200f87c9300709a1200
dda80030807c9300000012002000000048cc120048cc1200060000000f0000000f000000
0f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f000000
000000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000000f0000009540c6779e54c677
83070a065c000000a0991200807c930084991200609d043083070a066476000800000000
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
8d0200000d020000260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000
250000000c0000000500000027000000180000000600000000000000ffffff0000000000
250000000c00000006000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000005000000050000008702000008020000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000600000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000008d0200000d020000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
040000000400000089020000090200002700000018000000070000000000000080808000
00000000250000000c00000007000000280000000c00000006000000250000000c000000
08000080280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
80808000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000
7100000080010000870200008f0100000500000071008f017b008001870280017d028f01
71008f0127000000180000000500000000000000ffffff0000000000250000000c000000
05000000280000000c00000007000000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff00560000003000000071000000210000007b0000008f0100000500000071008f01
710030007b0021007b00800171008f0156000000300000007b0000002100000087020000
80010000050000007b0080017b00210087022100870280017b0080011d00000018000000
05000000d30100008802000008020000260000001c000000070000000000000001000000
00000000ffffff00250000000c000000070000001b00000010000000710000008f010000
120000000c0000000100000036000000100000007b000000800100003600000010000000
87020000800100001b00000010000000710000005d01000036000000100000007b000000
4e0100003600000010000000870200004e0100001b00000010000000710000002b010000
36000000100000007b0000001c0100003600000010000000870200001c0100001b000000
1000000071000000f900000036000000100000007b000000e90000003600000010000000
87020000e90000001b0000001000000071000000c700000036000000100000007b000000
b7000000360000001000000087020000b70000001b000000100000007100000095000000
36000000100000007b00000085000000360000001000000087020000850000001b000000
10000000710000006200000036000000100000007b000000530000003600000010000000
87020000530000001b00000010000000710000003000000036000000100000007b000000
2100000036000000100000008702000021000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000
07000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
04000000040000008902000009020000250000000c00000005000080280000000c000000
05000000260000001c000000050000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000007000000190000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000007100000080010000
870200008f01000005000000870280017d028f0171008f017b0080018702800126000000
1c0000000700000000000000010000000000000000000000250000000c00000007000000
280000000c000000050000001d0000001800000005000000d30100008802000008020000
560000003000000071000000210000007b0000008f0100000500000071008f0171003000
7b0021007b00800171008f0156000000300000007b000000210000008702000080010000
050000007b0080017b00210087022100870280017b008001250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500008025000000
0c00000007000000190000000c00000000000000180000000c000000000000001e000000
180000000400000004000000890200000902000027000000180000000500000000000000
4b4b4b0000000000250000000c00000005000000180000000c0000004b4b4b0019000000
0c0000004b4b4b00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
300000008b000000d7000000950000008f010000050000008b008f018b00e7009500d700
950080018b008f0127000000180000000600000000000000969696000000000025000000
0c00000006000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffff0019000000
0c00000096969600560000003000000071000000e70000008b0000008f01000005000000
71008f017100e7008b00e7008b008f0171008f01250000000c0000000400008028000000
0c0000000600000027000000180000000600000000000000717171000000000025000000
0c00000006000000180000000c00000071717100190000000c0000007171710056000000
3000000071000000d700000095000000e7000000050000008b00e7009500d7007b00d700
7100e7008b00e700260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000
250000000c00000005000000280000000c00000007000000210000000800000046000000
9000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000000000000000
0000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db0100000018000000
000000ff808080ff084001032c000000200000000110c0db0400000000400000a5008f01
a5007800af006800af008001000101811440010010000000040000000000000021000000
08000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000
240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000
740000000700000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
808080000000000088000000880000008800000088000000880000008800000088000000
88000000250000000c00000007000000130000000c00000001000000250000000c000000
08000080560000002c000000a400000067000000af0000008f01000004000000480ae818
480a7807e80a7806e80af817250000000c00000005000000130000000c00000001000000
250000000c00000006000000240000002400000000008041000000000000000000008041
000000000000000002000000280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff250000000c000000050000805600000030000000a500000068000000af000000
8f01000005000000a5008f01a5007800af006800af008001a5008f01250000000c000000
060000002100000008000000460000007000000064000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000
140000000110c0db0100000018000000000000ffffffffff0a4000401c00000010000000
00000000010000008b0078001a0017012100000008000000620000000c00000001000000
4b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0000000000000000
0000803d0000000000000000020000005e00000074000000070000000000000024000000
300000005400000020000000000000002800000008000000080000000100010000000000
2000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008800000088000000
880000008800000088000000880000008800000088000000250000000c00000007000000
250000000c000000080000804c000000640000008b00000078000000a40000008e010000
a808000078070000a0010000701100002100f00000000000000000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000250000000c00000005000000250000000c000000060000002400000024000000
00008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000
07000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b04400000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000
300000008b00000078000000a50000008f010000050000008b008f018b007800a5007800
a5008f018b008f01250000000c00000006000000250000000c0000000400008028000000
0c00000006000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff0021000000
08000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db
0100000018000000000000ffbfbfbfff084001032c000000200000000110c0db04000000
00400000a5007800af006800950068008b00780000010181144001001000000004000000
000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000
0500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000
020000005e00000074000000060000000000000024000000300000005400000020000000
000000202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
0000000000000000bfbfbf00000000008800000088000000880000008800000088000000
880000008800000088000000250000000c00000006000000130000000c00000001000000
250000000c00000008000080560000002c0000008a00000067000000af00000078000000
04000000480a7807e80a780648097806a8087807250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c0000000400008024000000240000000000804100000000
0000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000600000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000008b000000
68000000af0000007800000005000000a5007800af006800950068008b007800a5007800
250000000c00000004000080260000001c00000006000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000006000000280000000c000000050000002100000008000000
460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db01000000
17000000000000ff808080ff084002032c000000200000000110c0db0400000000400000
c0008f01c0000201ca00f300ca0080010001018114400200100000000400000000000000
2100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000
24000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000000000002000000
5e0000007400000005000000000000002400000030000000540000002000000000000020
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
000000008080800000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e000000
0700000083000000250000000c00000005000000130000000c0000000100000025000000
0c00000008000080560000002c000000bf000000f2000000ca0000008f01000004000000
f80be818f80b1810980c280f980cf817250000000c00000006000000130000000c000000
01000000250000000c000000040000802400000024000000000080410000000000000000
00008041000000000000000002000000280000000c00000005000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000000000022000000
0c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000c0000000f3000000
ca0000008f01000005000000c0008f01c0000201ca00f300ca008001c0008f0125000000
0c000000040000802100000008000000460000007000000064000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000000000000000000803f000000000000000008400001
20000000140000000110c0db0100000017000000000000ffffffffff0a4000401c000000
100000000000000001000000a50002011b008d002100000008000000620000000c000000
010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000
000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000500000000000000
240000003000000054000000200000001610000026060f002220574d4643010000000000
010000000000000007000000002000001095000010d50000000000002800000008000000
0800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00
00000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e0000000700000083000000
250000000c00000005000000250000000c000000080000804c00000064000000a5000000
02010000bf0000008e010000480a000018100000b0010000d00800002100f00000000000
000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000250000000c00000006000000250000000c000000
040000802400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000
02000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c000000
10000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff25000000
0c000000050000805600000030000000a500000002010000c00000008f01000005000000
a5008f01a5000201c0000201c0008f01a5008f01250000000c0000000400008021000000
08000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db
0100000017000000000000ffbfbfbfff084002032c000000200000000110c0db04000000
00400000c0000201ca00f300af00f300a500020100010181144002001000000004000000
000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000
0500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000
020000005e00000074000000050000000000000024000000300000005400000020000000
000000202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
0000000000000000bfbfbf0000000000c1000000e000000070000000380000001c000000
0e0000000700000083000000250000000c00000005000000130000000c00000001000000
250000000c00000008000080560000002c000000a4000000f2000000ca00000002010000
04000000f80b1810980c280fe80a280f480a1810250000000c0000000600000013000000
0c00000001000000250000000c0000000400008024000000240000000000804100000000
0000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000500000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000a5000000
f3000000ca0000000201000005000000c0000201ca00f300af00f300a5000201c0000201
250000000c00000004000080260000001c00000005000000000000000100000000000000
ffffff00250000000c00000005000000280000000c000000060000002700000018000000
06000000000000001a1a1a0000000000250000000c00000006000000180000000c000000
1a1a1a00190000000c0000001a1a1a005600000030000000da0000006c010000e4000000
8f01000005000000da008f01da007b01e4006c01e4008001da008f012700000018000000
07000000000000003333330000000000250000000c00000007000000280000000c000000
06000000180000000c000000ffffff00190000000c000000333333005600000030000000
c00000007b010000da0000008f01000005000000c0008f01c0007b01da007b01da008f01
c0008f01250000000c00000004000080280000000c000000070000002700000018000000
07000000000000002626260000000000250000000c00000007000000180000000c000000
26262600190000000c000000262626005600000030000000c00000006c010000e4000000
7b01000005000000da007b01e4006c01ca006c01c0007b01da007b01250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000007000000250000000c00000005000000
190000000c00000026262600180000000c000000262626001e000000180000006f000000
8600000095000000cf000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000006000000
ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100012540069006d006500
730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777990721fc03000000
5f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000990721fc00000100
00000a000000000021008a01afe70430990721fcb00700000000000007000000e4cb1200
9ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb1200907693004100000017000000
a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300d4cb120015fd043010769300
90769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c7930000000000
410000004100000030e5150020c0c9771e060192080000009540c6779e54c677b0070a53
5c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a53647600080000000025000000
0c000000060000005400000078000000750000008a0000008c000000cb00000001000000
0000fa410000fa4175000000cb000000070000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c00000036003700320033002c003800330000000a0000000a000000
0a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c0000000300000028000000
0c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c0000000300000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
07000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000004000000040000008902000009020000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000008c00000011000000b200000064000000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000006000000
ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100012540069006d006500
730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777990721fc03000000
5f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000990721fc00000100
00000a000000000021008a01afe70430990721fcb00700000000000007000000e4cb1200
9ccd1200df0501301e0601922ee21200080000007ccb1200907693004b00000017000000
a8cb1200000001301e0601922ee2120008000000d0c79300d4cb120015fd043010769300
90769300000000003ee212009ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c7930000000000
4b0000004b00000030e5150020c0c9771e060192080000009540c6779e54c677b0070a53
5c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a53647600080000000025000000
0c00000006000000540000007c0000009200000015000000a90000006000000001000000
0000fa410000fa419200000060000000080000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c000000310031003100330039002c00330034000a0000000a000000
0a0000000a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c00000003000000
280000000c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000400000004000000890200000902000025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
b3000000a5000000d4000000e8000000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000520000007001000006000000eeffffff000000008403000084030000bc020000
000000cc00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100
6e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c6770900000021008a010d000000
07b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fc
850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee2120007000000
7ccb1200907693003b00000014000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000
d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930
d0c7930000000000d0c79300000000003b0000003b00000090ea150020c0c9771e060192
080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430
85070a016476000800000000250000000c000000060000005400000078000000b8000000
a9000000cd000000e4000000010000000000fa410000fa41b8000000e400000007000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003500360033003300
2c0031003400000009000000090000000900000009000000050000000900000009000000
250000000c00000004000000280000000c00000006000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000007000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000400000004000000
8902000009020000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
c500000032010000e60000006c010000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000520000007001000006000000eeffffff000000008403000084030000bc020000
000000cc00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100
6e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c6770900000021008a010d000000
07b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fc
850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee2120006000000
7ccb1200907693003200000014000000a8cb1200000001301e0601922ee2120006000000
d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ae212009ccd1200f4640930
d0c7930000000000d0c7930000000000320000003200000090ea150020c0c9771e060192
080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430
85070a016476000800000000250000000c000000060000005400000070000000ca000000
36010000df00000068010000010000000000fa410000fa41ca0000006801000006000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003800300033002c00
33003700090000000900000009000000050000000900000009000000250000000c000000
04000000280000000c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000008902000009020000
260000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c000000
06000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000004b4b4b00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000007000000180000000c000000
4b4b4b00190000000c0000004b4b4b00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000005600000030000000f4000000b8000000fe0000008f01000005000000f4008f01
f400c700fe00b800fe008001f4008f012700000018000000070000000000000096969600
00000000250000000c00000007000000280000000c00000005000000180000000c000000
ffffff00190000000c000000969696005600000030000000da000000c7000000f4000000
8f01000005000000da008f01da00c700f400c700f4008f01da008f01250000000c000000
04000080280000000c000000070000002700000018000000070000000000000071717100
00000000250000000c00000007000000180000000c00000071717100190000000c000000
717171005600000030000000da000000b8000000fe000000c700000005000000f400c700
fe00b800e400b800da00c700f400c700260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000600000021000000
08000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db
0100000018000000000000ff808080ff084001032c000000200000000110c0db04000000
004000000e018f010e01c5001801b5001801800100010181144001001000000004000000
000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000
0500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000
020000005e00000074000000060000000000000024000000300000005400000020000000
000000202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
000000000000000080808000000000008800000088000000880000008800000088000000
880000008800000088000000250000000c00000006000000130000000c00000001000000
250000000c00000008000080560000002c0000000d010000b4000000180100008f010000
04000000d810e818d810480c7811480b7811f817250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c0000000700000024000000240000000000804100000000
0000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000600000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000000e010000
b5000000180100008f010000050000000e018f010e01c5001801b500180180010e018f01
250000000c000000070000002100000008000000460000007000000064000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
0840000120000000140000000110c0db0100000018000000000000ffffffffff0a400040
1c000000100000000000000001000000f400c5001a00ca00210000000800000062000000
0c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d
00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000006000000
000000002400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000
01000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000
880000008800000088000000880000008800000088000000880000008800000025000000
0c00000006000000250000000c000000080000804c00000064000000f4000000c5000000
0d0100008e010000380f0000480c0000a0010000a00c00002100f0000000000000000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000250000000c00000005000000250000000c00000007000000
240000002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000
280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000
454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000
050000805600000030000000f4000000c50000000e0100008f01000005000000f4008f01
f400c5000e01c5000e018f01f4008f01250000000c00000007000000250000000c000000
04000080280000000c00000007000000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff002100000008000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000
140000000110c0db0100000018000000000000ffbfbfbfff084001032c00000020000000
0110c0db04000000004000000e01c5001801b500fe00b500f400c5000001018114400100
1000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000
10000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d
0000000000000000020000005e0000007400000007000000000000002400000030000000
540000002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000
00000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000880000008800000088000000
8800000088000000880000008800000088000000250000000c0000000700000013000000
0c00000001000000250000000c00000008000080560000002c000000f3000000b4000000
18010000c500000004000000d810480c7811480bd80f480b380f480c250000000c000000
05000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000
00008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000
07000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b04400000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000
30000000f4000000b500000018010000c5000000050000000e01c5001801b500fe00b500
f400c5000e01c500250000000c00000004000080260000001c0000000700000000000000
010000000000000000000000250000000c00000007000000280000000c00000005000000
2100000008000000460000009000000084000000454d462b2a4000002400000018000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000084000012000000014000000
0110c0db0100000017000000000000ff808080ff084002032c000000200000000110c0db
040000000040000028018f01280128013201190132018001000101811440020010000000
04000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000
000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000
00000000020000005e000000740000000500000000000000240000003000000054000000
200000000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
0000000000000000000000008080800000000000c1000000e00000007000000038000000
1c0000000e0000000700000083000000250000000c00000005000000130000000c000000
01000000250000000c00000008000080560000002c000000270100001801000032010000
8f010000040000007812e81878127812181388111813f817250000000c00000007000000
130000000c00000001000000250000000c00000004000080240000002400000000008041
000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000005000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000
2801000019010000320100008f0100000500000028018f01280128013201190132018001
28018f01250000001610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
07000000002000001075000010d500000c00000004000080210000000800000046000000
7000000064000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000000000000000
0000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db0100000017000000
000000ffffffffff0a4000401c0000001000000000000000010000000e0128011a006700
2100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000
24000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000000000002000000
5e0000007400000005000000000000002400000030000000540000002000000000000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e000000
0700000083000000250000000c00000005000000250000000c000000080000804c000000
640000000e01000028010000270100008e010000d810000078120000a001000070060000
2100f00000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000250000000c00000007000000
250000000c00000004000080240000002400000000008041000000000000000000008041
000000000000000002000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff250000000c0000000500008056000000300000000e0100002801000028010000
8f010000050000000e018f010e0128012801280128018f010e018f01250000000c000000
040000802100000008000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000
140000000110c0db0100000017000000000000ffbfbfbfff084002032c00000020000000
0110c0db04000000004000002801280132011901180119010e0128010001018114400200
1000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000
10000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d
0000000000000000020000005e0000007400000005000000000000002400000030000000
540000002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000
00000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000c1000000e000000070000000
380000001c0000000e0000000700000083000000250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c00000008000080560000002c0000000d01000018010000
320100002801000004000000781278121813881178118811d8107812250000000c000000
07000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000
00008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000
05000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b04400000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000
300000000e01000019010000320100002801000005000000280128013201190118011901
0e01280128012801250000000c00000004000080260000001c0000000500000000000000
0100000000000000ffffff00250000000c00000005000000280000000c00000007000000
270000001800000007000000000000001a1a1a0000000000250000000c00000007000000
180000000c0000001a1a1a00190000000c0000001a1a1a00560000003000000043010000
6a0100004d0100008f0100000500000043018f01430179014d016a014d01800143018f01
270000001800000006000000000000003333330000000000250000000c00000006000000
280000000c00000007000000180000000c000000ffffff00190000000c00000033333300
56000000300000002801000079010000430100008f0100000500000028018f0128017901
4301790143018f0128018f01250000000c00000004000080280000000c00000006000000
270000001800000006000000000000002626260000000000250000000c00000006000000
180000000c00000026262600190000000c00000026262600560000003000000028010000
6a0100004d0100007901000005000000430179014d016a0132016a012801790143017901
250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000600000025000000
0c00000005000000190000000c00000026262600180000000c000000262626001e000000
18000000d90000006f000000ff000000b8000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000
7001000007000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100012
540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777
990721fc030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000
990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb007000000000000
07000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb120090769300
4100000017000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300d4cb1200
15fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c7930000000000
d0c7930000000000410000004100000030e5150020c0c9771e060192080000009540c677
9e54c677b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a5364760008
00000000250000000c000000070000005400000078000000df00000073000000f6000000
b4000000010000000000fa410000fa41df000000b4000000070000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c00000037003900360036002c00360032000000
0a0000000a0000000a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c000000
03000000280000000c00000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000008902000009020000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080
250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000006000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000f80000005f000000
1e010000a8000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000
7001000007000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100012
540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777
990721fc030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000
990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb007000000000000
07000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb120090769300
4100000017000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300d4cb1200
15fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c7930000000000
d0c7930000000000410000004100000030e5150020c0c9771e060192080000009540c677
9e54c677b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a5364760008
00000000250000000c000000070000005400000078000000fe0000006300000015010000
a4000000010000000000fa410000fa41fe000000a4000000070000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c00000038003000380030002c00390034000000
0a0000000a0000000a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c000000
03000000280000000c00000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000008902000009020000
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000600000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000015010000d20000003601000015010000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000520000007001000007000000eeffffff000000008403000084030000
bc020000000000cc00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f00
6d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c6770900000021008a01
0d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430
990721fc850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200
070000007ccb1200907693003b00000014000000a8cb1200000001301e0601922ee21200
07000000d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200
f4640930d0c7930000000000d0c79300000000003b0000003b00000090ea150020c0c977
1e060192080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc1200000000004ccc1200
609d043085070a016476000800000000250000000c000000070000005400000078000000
1a010000d60000002f01000011010000010000000000fa410000fa411a01000011010000
070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000034003100
300032002c00360031000000090000000900000009000000090000000500000009000000
09000000250000000c00000004000000280000000c00000007000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
040000008902000009020000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000600000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000002c0100002c0100004d01000066010000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000520000007001000007000000eeffffff000000008403000084030000
bc020000000000cc00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f00
6d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c6770900000021008a01
0d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430
990721fc850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200
060000007ccb1200907693003200000014000000a8cb1200000001301e0601922ee21200
06000000d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ae212009ccd1200
f4640930d0c7930000000000d0c7930000000000320000003200000090ea150020c0c977
1e060192080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc1200000000004ccc1200
609d043085070a016476000800000000250000000c000000070000005400000070000000
31010000300100004601000062010000010000000000fa410000fa413101000062010000
060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000038003800
32002c003800310009000000090000000900000005000000090000000900000025000000
0c00000004000000280000000c00000007000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000400000089020000
09020000260000001c000000070000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000007000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000
4b4b4b0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000600000018000000
0c0000004b4b4b00190000000c0000004b4b4b00140000000c0000000d00000012000000
0c0000000200000056000000300000005d010000cb000000670100008f01000005000000
5d018f015d01da006701cb00670180015d018f0127000000180000000600000000000000
9696960000000000250000000c00000006000000280000000c0000000500000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000096969600560000003000000043010000da000000
5d0100008f0100000500000043018f014301da005d01da005d018f0143018f0125000000
0c00000004000080280000000c0000000600000027000000180000000600000000000000
7171710000000000250000000c00000006000000180000000c0000007171710019000000
0c00000071717100560000003000000043010000cb00000067010000da00000005000000
5d01da006701cb004d01cb004301da005d01da00260000001c0000000500000000000000
010000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c00000007000000
2100000008000000460000009000000084000000454d462b2a4000002400000018000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000084000012000000014000000
0110c0db0100000018000000000000ff808080ff084001032c000000200000000110c0db
040000000040000077018f017701c5008101b50081018001000101811440010010000000
04000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000
000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000
00000000020000005e000000740000000700000000000000240000003000000054000000
200000000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
000000000000000000000000808080000000000088000000880000008800000088000000
88000000880000008800000088000000250000000c00000007000000130000000c000000
01000000250000000c00000008000080560000002c00000076010000b400000081010000
8f010000040000006817e8186817480c0818480b0818f817250000000c00000005000000
130000000c00000001000000250000000c00000006000000240000002400000000008041
000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000007000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000
77010000b5000000810100008f0100000500000077018f017701c5008101b50081018001
77018f01250000000c000000060000002100000008000000460000007000000064000000
454d462b2a40000024000000180000000000803f00000000000000000000803f00000000
000000000840000120000000140000000110c0db0100000018000000000000ffffffffff
0a4000401c0000001000000000000000010000005d01c5001a00ca002100000008000000
620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002400000024000000
0000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000000
070000000000000024000000300000005400000020000000000000002800000008000000
0800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000008800000088000000880000008800000088000000880000008800000088000000
250000000c00000007000000250000000c000000080000804c000000640000005d010000
c5000000760100008e010000c8150000480c0000a0010000a00c00002100f00000000000
000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000250000000c00000005000000250000000c000000
060000002400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000
02000000280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001c000000
10000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff25000000
0c0000000500008056000000300000005d010000c5000000770100008f01000005000000
5d018f015d01c5007701c50077018f015d018f01250000000c0000000600000025000000
0c00000004000080280000000c00000006000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff002100000008000000460000009000000084000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000000000000000000803f000000000000000008400001
20000000140000000110c0db0100000018000000000000ffbfbfbfff084001032c000000
200000000110c0db04000000004000007701c5008101b5006701b5005d01c50000010181
144001001000000004000000000000002100000008000000620000000c00000001000000
4b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0000000000000000
0000803d0000000000000000020000005e00000074000000060000000000000024000000
300000005400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000
2000000000000000000000000000000000000000bfbfbf00000000008800000088000000
880000008800000088000000880000008800000088000000250000000c00000006000000
130000000c00000001000000250000000c00000008000080560000002c0000005c010000
b400000081010000c5000000040000006817480c0818480b6816480bc815480c25000000
0c00000005000000130000000c00000001000000250000000c0000000400008024000000
240000000000804100000000000000000000804100000000000000000200000028000000
0c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080
56000000300000005d010000b500000081010000c5000000050000007701c5008101b500
6701b5005d01c5007701c500250000000c00000004000080260000001c00000006000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000
050000002100000008000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000
140000000110c0db0100000017000000000000ff808080ff084002032c00000020000000
0110c0db040000000040000091018f01910116019b0107019b0180010001018114400200
1000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000
10000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d
0000000000000000020000005e0000007400000005000000000000002400000030000000
540000002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000
000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e000000070000000
380000001c0000000e0000000700000083000000250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c00000008000080560000002c0000009001000006010000
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000700000000200000
1055000010d500009b0100008f010000040000000819e81808195811a8196810a819f817
250000000c00000006000000130000000c00000001000000250000000c00000004000080
240000002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000
280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000
454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000
05000080560000003000000091010000070100009b0100008f0100000500000091018f01
910116019b0107019b01800191018f01250000000c000000040000802100000008000000
460000007000000064000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db01000000
17000000000000ffffffffff0a4000401c00000010000000000000000100000077011601
1a0079002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000
0500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000
020000005e00000074000000050000000000000024000000300000005400000020000000
000000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
0000000000000000ffffff0000000000c1000000e000000070000000380000001c000000
0e0000000700000083000000250000000c00000005000000250000000c00000008000080
4c000000640000007701000016010000900100008e0100006817000058110000a0010000
900700002100f00000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000250000000c000000
06000000250000000c000000040000802400000024000000000080410000000000000000
00008041000000000000000002000000280000000c00000005000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000000000022000000
0c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000007701000016010000
910100008f0100000500000077018f01770116019101160191018f0177018f0125000000
0c000000040000802100000008000000460000009000000084000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000000000000000000803f000000000000000008400001
20000000140000000110c0db0100000017000000000000ffbfbfbfff084002032c000000
200000000110c0db0400000000400000910116019b010701810107017701160100010181
144002001000000004000000000000002100000008000000620000000c00000001000000
4b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0000000000000000
0000803d0000000000000000020000005e00000074000000050000000000000024000000
300000005400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000
2000000000000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000c1000000e0000000
70000000380000001c0000000e0000000700000083000000250000000c00000005000000
130000000c00000001000000250000000c00000008000080560000002c00000076010000
060100009b010000160100000400000008195811a8196810081868106817581125000000
0c00000006000000130000000c00000001000000250000000c0000000400008024000000
240000000000804100000000000000000000804100000000000000000200000028000000
0c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080
560000003000000077010000070100009b0100001601000005000000910116019b010701
810107017701160191011601250000000c00000004000080260000001c00000005000000
000000000100000000000000ffffff00250000000c00000005000000280000000c000000
06000000270000001800000006000000000000001a1a1a0000000000250000000c000000
06000000180000000c0000001a1a1a00190000000c0000001a1a1a005600000030000000
ab01000067010000b50100008f01000005000000ab018f01ab017601b5016701b5018001
ab018f01270000001800000007000000000000003333330000000000250000000c000000
07000000280000000c00000006000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
3333330056000000300000009101000076010000ab0100008f0100000500000091018f01
91017601ab017601ab018f0191018f01250000000c00000004000080280000000c000000
07000000270000001800000007000000000000002626260000000000250000000c000000
07000000180000000c00000026262600190000000c000000262626005600000030000000
9101000067010000b50100007601000005000000ab017601b50167019b01670191017601
ab017601250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000007000000
250000000c00000005000000190000000c00000026262600180000000c00000026262600
1e00000018000000400100007b00000066010000c4000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
520000007001000006000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc
00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
82a9c777990721fc030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c777
0d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb0070000
0000000007000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb1200
907693004100000017000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300
d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c79300
00000000d0c7930000000000410000004100000030e5150020c0c9771e06019208000000
9540c6779e54c677b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a53
6476000800000000250000000c000000060000005400000078000000460100007f000000
5d010000c0000000010000000000fa410000fa4146010000c0000000070000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000037003200310033002c003700
380000000a0000000a0000000a0000000a000000050000000a0000000a00000025000000
0c00000003000000280000000c00000006000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000400000089020000
09020000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000007000000250000000c00000005000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005d010000
6600000083010000af000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
520000007001000006000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc
00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
82a9c777990721fc030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c777
0d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb0070000
0000000007000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb1200
907693004100000017000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300
d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c79300
00000000d0c7930000000000410000004100000030e5150020c0c9771e06019208000000
9540c6779e54c677b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a53
6476000800000000250000000c000000060000005400000078000000630100006a000000
7a010000ab000000010000000000fa410000fa4163010000ab000000070000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000038003000380033002c003300
330000000a0000000a0000000a0000000a000000050000000a0000000a00000025000000
0c00000003000000280000000c00000006000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000400000089020000
09020000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000080010000bf000000a101000002010000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000520000007001000006000000eeffffff0000000084030000
84030000bc020000000000cc00100012540069006d006500730020004e00650077002000
52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c67709000000
21008a010d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01
afe70430990721fc850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e060192
2ee21200070000007ccb1200907693003b00000014000000a8cb1200000001301e060192
2ee2120007000000d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce21200
9ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c79300000000003b0000003b00000090ea1500
20c0c9771e060192080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc120000000000
4ccc1200609d043085070a016476000800000000250000000c0000000600000054000000
7800000085010000c30000009a010000fe000000010000000000fa410000fa4185010000
fe000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000
34003800330033002c003300330000000900000009000000090000000900000005000000
0900000009000000250000000c00000004000000280000000c0000000600000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
04000000040000008902000009020000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000009001000038010000b101000064010000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000520000007001000006000000eeffffff0000000084030000
84030000bc020000000000cc00100012540069006d006500730020004e00650077002000
52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c67709000000
21008a010d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01
afe70430990721fc850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e060192
2ee21200040000007ccb1200907693002400000014000000a8cb1200000001301e060192
2ee2120004000000d0c79300d4cb120015fd043010769300907693000000000036e21200
9ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c7930000000000240000002400000090ea1500
20c0c9771e060192080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc120000000000
4ccc1200609d043085070a016476000800000000250000000c0000000600000054000000
64000000950100003c010000aa01000060010000010000000000fa410000fa4195010000
60010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
310030003000300009000000090000000900000009000000250000000c00000004000000
280000000c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000400000004000000890200000902000026000000
1c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c00000006000000
280000000c00000005000000270000001800000005000000000000004b4b4b0000000000
250000000c00000005000000280000000c00000007000000180000000c0000004b4b4b00
190000000c0000004b4b4b00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
5600000030000000c6010000bd000000d00100008f01000005000000c6018f01c601cc00
d001bd00d0018001c6018f01270000001800000007000000000000009696960000000000
250000000c00000007000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00
190000000c000000969696005600000030000000ab010000cc000000c60100008f010000
05000000ab018f01ab01cc00c601cc00c6018f01ab018f01250000000c00000004000080
280000000c00000007000000270000001800000007000000000000007171710000000000
250000000c00000007000000180000000c00000071717100190000000c00000071717100
5600000030000000ab010000bd000000d0010000cc00000005000000c601cc00d001bd00
b501bd00ab01cc00c601cc00260000001c00000005000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000005000000280000000c000000060000002100000008000000
460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db01000000
18000000000000ff808080ff084001032c000000200000000110c0db0400000000400000
e0018f01e001c200ea01b300ea0180010001018114400100100000000400000000000000
2100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000
24000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000000000002000000
5e0000007400000006000000000000002400000030000000540000002000000000000020
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
000000008080800000000000880000008800000088000000880000008800000088000000
8800000088000000250000000c00000006000000130000000c0000000100000025000000
0c00000008000080560000002c000000df010000b2000000ea0100008f01000004000000
f81de818f81d180c981e280b981ef817250000000c00000005000000130000000c000000
01000000250000000c000000070000002400000024000000000080410000000000000000
00008041000000000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000000000022000000
0c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000e0010000b3000000
ea0100008f01000005000000e0018f01e001c200ea01b300ea018001e0018f0125000000
0c000000070000002100000008000000460000007000000064000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000000000000000000803f000000000000000008400001
20000000140000000110c0db0100000018000000000000ffffffffff0a4000401c000000
100000000000000001000000c601c2001a00cd002100000008000000620000000c000000
010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000
000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000600000000000000
240000003000000054000000200000000000000028000000080000000800000001000100
000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000088000000
88000000880000008800000088000000880000008800000088000000250000000c000000
06000000250000000c000000080000804c00000064000000c6010000c2000000df010000
8e010000581c0000180c0000a0010000d00c00002100f00000000000000000000000803f
00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000250000000c00000005000000250000000c0000000700000024000000
240000000000804100000000000000000000804100000000000000000200000028000000
0c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080
5600000030000000c6010000c2000000e00100008f01000005000000c6018f01c601c200
e001c200e0018f01c6018f01250000000c00000007000000250000000c00000004000080
280000000c00000007000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00
2100000008000000460000009000000084000000454d462b2a4000002400000018000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000084000012000000014000000
0110c0db0100000018000000000000ffbfbfbfff084001032c000000200000000110c0db
0400000000400000e001c200ea01b300d001b300c601c200000101811440010010000000
04000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000
000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000
00000000020000005e000000740000000700000000000000240000003000000054000000
200000000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
000000000000000000000000bfbfbf000000000088000000880000008800000088000000
88000000880000008800000088000000250000000c00000007000000130000000c000000
01000000250000000c00000008000080560000002c000000c5010000b2000000ea010000
c200000004000000f81d180c981e280bf81c280b581c180c250000000c00000005000000
130000000c00000001000000250000000c00000004000080240000002400000000008041
000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000007000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000
c6010000b3000000ea010000c200000005000000e001c200ea01b300d001b300c601c200
e001c200250000000c00000004000080260000001c000000070000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000007000000280000000c0000000500000021000000
08000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db
0100000017000000000000ff808080ff084002032c000000200000000110c0db04000000
00400000fa018f01fa011801040208010402800100010181144002001000000004000000
000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001610000026060f00
2220574d4643010000000000010000000000000007000000002000001035000010d50000
10000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d
0000000000000000020000005e0000007400000005000000000000002400000030000000
540000002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000
000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e000000070000000
380000001c0000000e0000000700000083000000250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c00000008000080560000002c000000f901000007010000
040200008f01000004000000981fe818981f7811382078103820f817250000000c000000
07000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000
00008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000
05000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b04400000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000
30000000fa01000008010000040200008f01000005000000fa018f01fa01180104020801
04028001fa018f01250000000c0000000400008021000000080000004600000070000000
64000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000000000000000000803f
00000000000000000840000120000000140000000110c0db0100000017000000000000ff
ffffffff0a4000401c000000100000000000000001000000e00118011a00770021000000
08000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000
240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000
740000000500000000000000240000003000000054000000200000000000000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
ffffff0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e00000007000000
83000000250000000c00000005000000250000000c000000080000804c00000064000000
e001000018010000f90100008e010000f81d000078110000a0010000700700002100f000
00000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000250000000c0000000700000025000000
0c0000000400008024000000240000000000804100000000000000000000804100000000
0000000002000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff46000000
1c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff
250000000c000000050000805600000030000000e001000018010000fa0100008f010000
05000000e0018f01e0011801fa011801fa018f01e0018f01250000000c00000004000080
2100000008000000460000009000000084000000454d462b2a4000002400000018000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000084000012000000014000000
0110c0db0100000017000000000000ffbfbfbfff084002032c000000200000000110c0db
0400000000400000fa01180104020801ea010801e0011801000101811440020010000000
04000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000
000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000
00000000020000005e000000740000000500000000000000240000003000000054000000
200000000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
000000000000000000000000bfbfbf0000000000c1000000e00000007000000038000000
1c0000000e0000000700000083000000250000000c00000005000000130000000c000000
01000000250000000c00000008000080560000002c000000df0100000701000004020000
1801000004000000981f781138207810981e7810f81d7811250000000c00000007000000
130000000c00000001000000250000000c00000004000080240000002400000000008041
000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000005000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000
e001000008010000040200001801000005000000fa01180104020801ea010801e0011801
fa011801250000000c00000004000080260000001c000000050000000000000001000000
00000000ffffff00250000000c00000005000000280000000c0000000700000027000000
1800000007000000000000001a1a1a0000000000250000000c0000000700000018000000
0c0000001a1a1a00190000000c0000001a1a1a0056000000300000001402000067010000
1e0200008f0100000500000014028f01140277011e0267011e02800114028f0127000000
1800000006000000000000003333330000000000250000000c0000000600000028000000
0c00000007000000180000000c000000ffffff00190000000c0000003333330056000000
30000000fa01000077010000140200008f01000005000000fa018f01fa01770114027701
14028f01fa018f01250000000c00000004000080280000000c0000000600000027000000
1800000006000000000000002626260000000000250000000c0000000600000018000000
0c00000026262600190000000c000000262626005600000030000000fa01000067010000
1e0200007701000005000000140277011e02670104026701fa0177011402770125000000
0c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000300000025000000
0c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c000000
05000000190000000c00000026262600180000000c000000262626001e00000018000000
a501000071000000cb010000ba000000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000010000005200000070010000
07000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc0010001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777990721fc
030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000990721fc
0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb00700000000000007000000
e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb12009076930041000000
17000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300d4cb120015fd0430
1076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c79300
00000000410000004100000030e5150020c0c9771e060192080000009540c6779e54c677
b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a536476000800000000
250000000c000000070000005400000078000000ab01000075000000c2010000b6000000
010000000000fa410000fa41ab010000b6000000070000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c00000037003700380032002c003200370000000a000000
0a0000000a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c00000003000000
280000000c00000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000400000004000000890200000902000025000000
0c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ca0100005f000000f0010000
a8000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005200000070010000
07000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc0010001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777990721fc
030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000990721fc
0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb00700000000000007000000
e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb12009076930041000000
17000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300d4cb120015fd0430
1076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c79300
00000000410000004100000030e5150020c0c9771e060192080000009540c6779e54c677
b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a536476000800000000
250000000c000000070000005400000078000000d001000063000000e7010000a4000000
010000000000fa410000fa41d0010000a4000000070000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c00000038003100360036002c003600370000000a000000
0a0000000a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c00000003000000
280000000c00000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000400000004000000890200000902000025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
ea010000c10000000b02000004010000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000520000007001000007000000eeffffff000000008403000084030000bc020000
000000cc00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100
6e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c6770900000021008a010d000000
07b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fc
850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee2120007000000
7ccb1200907693003b00000014000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000
d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930
d0c7930000000000d0c79300000000003b0000003b00000090ea150020c0c9771e060192
080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430
85070a016476000800000000250000000c000000070000005400000078000000ef010000
c50000000402000000010000010000000000fa410000fa41ef0100000001000007000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003400370036003900
2c0033003500000009000000090000000900000009000000050000000900000009000000
250000000c00000004000000280000000c00000007000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000006000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000400000004000000
8902000009020000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
fd010000290100001e02000063010000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000520000007001000007000000eeffffff000000008403000084030000bc020000
000000cc00100012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100
6e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c6770900000021008a010d000000
07b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fc
850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee2120006000000
7ccb1200907693003200000014000000a8cb1200000001301e0601922ee2120006000000
d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ae212009ccd1200f4640930
d0c7930000000000d0c7930000000000320000003200000090ea150020c0c9771e060192
080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430
85070a016476000800000000250000000c00000007000000540000007000000002020000
2d010000170200005f010000010000000000fa410000fa41020200005f01000006000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003900380035002c00
35003100090000000900000009000000050000000900000009000000250000000c000000
04000000280000000c00000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000008902000009020000
260000001c0000000700000000000000010000000000000000000000250000000c000000
07000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000004b4b4b00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000006000000180000000c000000
4b4b4b00190000000c0000004b4b4b00140000000c0000000d000000120000000c000000
0200000056000000300000002e0200009c000000380200008f010000050000002e028f01
2e02ac0038029c00380280012e028f012700000018000000060000000000000096969600
00000000250000000c00000006000000280000000c00000005000000180000000c000000
ffffff00190000000c00000096969600560000003000000014020000ac0000002e020000
8f0100000500000014028f011402ac002e02ac002e028f0114028f01250000000c000000
04000080280000000c000000060000002700000018000000060000000000000071717100
00000000250000000c00000006000000180000000c00000071717100190000000c000000
717171005600000030000000140200009c00000038020000ac000000050000002e02ac00
38029c001e029c001402ac002e02ac00260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000700000021000000
08000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db
0100000018000000000000ff808080ff084001032c000000200000000110c0db04000000
0040000049028f0149023c0053022c005302800100010181144001001000000004000000
000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000
0500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000
020000005e00000074000000070000000000000024000000300000005400000020000000
000000202800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
000000000000000080808000000000008800000088000000880000008800000088000000
880000008800000088000000250000000c00000007000000130000000c00000001000000
250000000c00000008000080560000002c000000480200002b000000530200008f010000
040000008824e8188824b8032825b8022825f817250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c0000000600000024000000240000000000804100000000
0000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000700000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003000000049020000
2c000000530200008f0100000500000049028f0149023c0053022c005302800149028f01
250000000c000000060000002100000008000000460000007000000064000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
0840000120000000140000000110c0db0100000018000000000000ffffffffff0a400040
1c0000001000000000000000010000002e023c001b005301210000000800000062000000
0c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d
00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000007000000
000000002400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000
01000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000
880000008800000088000000880000008800000088000000880000008800000025000000
0c00000007000000250000000c000000080000804c000000640000002e0200003c000000
480200008e010000d8220000b8030000b0010000301500002100f0000000000000000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000
240000002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000
280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000
454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000
0500008056000000300000002e0200003c000000490200008f010000050000002e028f01
2e023c0049023c0049028f012e028f01250000000c00000006000000250000000c000000
04000080280000000c00000006000000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff002100000008000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000
140000000110c0db0100000018000000000000ffbfbfbfff084001032c00000020000000
0110c0db040000000040000049023c0053022c0038022c002e023c000001018114400100
1000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000
10000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d
0000000000000000020000005e0000007400000006000000000000002400000030000000
540000002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000
00000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000880000008800000088000000
8800000088000000880000008800000088000000250000000c0000000600000013000000
0c00000001000000250000000c00000008000080560000002c0000002d0200002b000000
530200003c000000040000008824b8032825b8027823b802d822b803250000000c000000
05000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000
00008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000
06000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b04400000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000
300000002e0200002c000000530200003c0000000500000049023c0053022c0038022c00
2e023c0049023c00250000000c000000040000801610000026060f002220574d46430100
00000000010000000000000007000000002000001015000010d50000260000001c000000
0600000000000000010000000000000000000000250000000c0000000600000028000000
0c000000050000002100000008000000460000009000000084000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000000000000000000803f000000000000000008400001
20000000140000000110c0db0100000017000000000000ff808080ff084002032c000000
200000000110c0db040000000040000063028f016302f7006d02e8006d02800100010181
144002001000000004000000000000002100000008000000620000000c00000001000000
4b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0000000000000000
0000803d0000000000000000020000005e00000074000000050000000000000024000000
300000005400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000
20000000000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e0000000
70000000380000001c0000000e0000000700000083000000250000000c00000005000000
130000000c00000001000000250000000c00000008000080560000002c00000062020000
e70000006d0200008f010000040000002826e8182826680fc826780ec826f81725000000
0c00000006000000130000000c00000001000000250000000c0000000400008024000000
240000000000804100000000000000000000804100000000000000000200000028000000
0c00000005000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080
560000003000000063020000e80000006d0200008f0100000500000063028f016302f700
6d02e8006d02800163028f01250000000c00000004000080210000000800000046000000
7000000064000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000000000000000
0000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db0100000017000000
000000ffffffffff0a4000401c0000001000000000000000010000004902f7001a009800
2100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000
24000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000000000002000000
5e0000007400000005000000000000002400000030000000540000002000000000000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e000000
0700000083000000250000000c00000005000000250000000c000000080000804c000000
6400000049020000f7000000620200008e01000088240000680f0000a001000080090000
2100f00000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000250000000c00000006000000
250000000c00000004000080240000002400000000008041000000000000000000008041
000000000000000002000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff250000000c00000005000080560000003000000049020000f700000063020000
8f0100000500000049028f014902f7006302f70063028f0149028f01250000000c000000
040000802100000008000000460000009000000084000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000840000120000000
140000000110c0db0100000017000000000000ffbfbfbfff084002032c00000020000000
0110c0db04000000004000006302f7006d02e8005302e8004902f7000001018114400200
1000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000
10000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d
0000000000000000020000005e0000007400000005000000000000002400000030000000
540000002000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000
00000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000c1000000e000000070000000
380000001c0000000e0000000700000083000000250000000c0000000500000013000000
0c00000001000000250000000c00000008000080560000002c00000048020000e7000000
6d020000f7000000040000002826680fc826780e2825780e8824680f250000000c000000
06000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000
00008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000
05000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b04400000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000
3000000049020000e80000006d020000f7000000050000006302f7006d02e8005302e800
4902f7006302f700250000000c00000004000080260000001c0000000500000000000000
0100000000000000ffffff00250000000c00000005000000280000000c00000006000000
270000001800000006000000000000001a1a1a0000000000250000000c00000006000000
180000000c0000001a1a1a00190000000c0000001a1a1a0056000000300000007d020000
62010000870200008f010000050000007d028f017d02710187026201870280017d028f01
270000001800000007000000000000003333330000000000250000000c00000007000000
280000000c00000006000000180000000c000000ffffff00190000000c00000033333300
560000003000000063020000710100007d0200008f0100000500000063028f0163027101
7d0271017d028f0163028f01250000000c00000004000080280000000c00000007000000
270000001800000007000000000000002626260000000000250000000c00000007000000
180000000c00000026262600190000000c00000026262600560000003000000063020000
620100008702000071010000050000007d027101870262016d026201630271017d027101
250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000700000025000000
0c00000005000000190000000c00000026262600180000000c000000262626001e000000
18000000130200004d0000003902000096000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000
7001000006000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100012
540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777
990721fc030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000
990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb007000000000000
07000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200070000007ccb120090769300
4100000017000000a8cb1200000001301e0601922ee2120007000000d0c79300d4cb1200
15fd04301076930090769300000000003ce212009ccd1200f4640930d0c7930000000000
d0c7930000000000410000004100000030e5150020c0c9771e060192080000009540c677
9e54c677b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a5364760008
00000000250000000c000000060000005400000078000000190200005100000030020000
92000000010000000000fa410000fa411902000092000000070000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c00000039003000370035002c00330035000000
0a0000000a0000000a0000000a000000050000000a0000000a000000250000000c000000
03000000280000000c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000008902000009020000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080
250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000007000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004002000004000000
6602000057000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000
7001000006000000ecffffff000000008403000084030000bc020000000000cc00100012
540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010082a9c777
990721fc030000005f25c677f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000
990721fc0000010000000a000000000021008a01afe70430990721fcb007000000000000
07000000e4cb12009ccd1200df0501301e0601922ee21200080000007ccb120090769300
4b00000017000000a8cb1200000001301e0601922ee2120008000000d0c79300d4cb1200
15fd04301076930090769300000000003ee212009ccd1200f4640930d0c7930000000000
d0c79300000000004b0000004b00000030e5150020c0c9771e060192080000009540c677
9e54c677b0070a535c000000e8cc1200000000004ccc1200609d0430b0070a5364760008
00000000250000000c00000006000000540000007c00000046020000080000005d020000
53000000010000000000fa410000fa414602000053000000080000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c000000310033003500340031002c0036003500
0a0000000a0000000a0000000a0000000a000000050000000a0000000a00000025000000
0c00000003000000280000000c00000006000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000007000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000400000089020000
09020000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000054020000a000000075020000e3000000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000520000007001000006000000eeffffff0000000084030000
84030000bc020000000000cc00100012540069006d006500730020004e00650077002000
52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c67709000000
21008a010d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01
afe70430990721fc850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e060192
2ee21200070000007ccb1200907693003b00000014000000a8cb1200000001301e060192
2ee2120007000000d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce21200
9ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c79300000000003b0000003b00000090ea1500
20c0c9771e060192080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc120000000000
4ccc1200609d043085070a016476000800000000250000000c0000000600000054000000
7800000059020000a40000006e020000df000000010000000000fa410000fa4159020000
df000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000
36003000350039002c003400320000000900000009000000090000000900000005000000
0900000009000000250000000c00000004000000280000000c0000000600000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
04000000040000008902000009020000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000640200001d0100008502000060010000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000520000007001000006000000eeffffff0000000084030000
84030000bc020000000000cc00100012540069006d006500730020004e00650077002000
52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010082a9c777990721fc040000005f25c677f824c67709000000
21008a010d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a000000000021008a01
afe70430990721fc850700000000000008000000e4cb12009ccd1200df0501301e060192
2ee21200070000007ccb1200907693003b00000014000000a8cb1200000001301e060192
2ee2120007000000d0c79300d4cb120015fd04301076930090769300000000003ce21200
9ccd1200f4640930d0c7930000000000d0c79300000000003b0000003b00000090ea1500
20c0c9771e060192080000009540c6779e54c67785070a015c000000e8cc120000000000
4ccc1200609d043085070a016476000800000000250000000c0000000600000054000000
7800000069020000210100007e0200005c010000010000000000fa410000fa4169020000
5c010000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000
31003200300035002c003500350000000900000009000000090000000900000005000000
0900000009000000250000000c00000004000000280000000c0000000600000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000007000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
04000000040000008902000009020000250000000c00000004000080280000000c000000
07000000250000000c00000007000080280000000c00000005000000260000001c000000
0500000000000000010000000000000000000000250000000c000000050000001b000000
10000000710000008f010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
360000001000000071000000300000001b00000010000000710000008f01000036000000
100000006b0000008f0100001b00000010000000710000005d0100003600000010000000
6b0000005d0100001b00000010000000710000002b01000036000000100000006b000000
2b0100001b0000001000000071000000f900000036000000100000006b000000f9000000
1b0000001000000071000000c700000036000000100000006b000000c70000001b000000
10000000710000009500000036000000100000006b000000950000001b00000010000000
710000006200000036000000100000006b000000620000001b0000001000000071000000
3000000036000000100000006b00000030000000250000000c0000000100000054000000
540000005d00000085010000670000009b010000010000000000fa410000fa415d000000
85010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
300000000b00000054000000640000003c00000053010000670000006901000001000000
0000fa410000fa413c00000053010000040000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5400000032003000300030000b0000000b0000000b0000000b000000
54000000640000003c000000210100006700000037010000010000000000fa410000fa41
3c00000021010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5400000034003000300030000b0000000b0000000b0000000b0000005400000064000000
3c000000ef0000006700000005010000010000000000fa410000fa413c000000ef000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000036003000
300030000b0000000b0000000b0000000b00000054000000640000003c000000bd000000
67000000d3000000010000000000fa410000fa413c000000bd000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000038003000300030000b000000
0b0000000b0000000b000000540000006c000000310000008b00000067000000a1000000
010000000000fa410000fa41310000008b000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003100300030003000300000000b0000000b000000
0b0000000b0000000b000000540000006c0000003100000058000000670000006e000000
010000000000fa410000fa413100000058000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003100320030003000300000000b0000000b000000
0b0000000b0000000b000000540000006c0000003100000026000000670000003c000000
010000000000fa410000fa413100000026000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003100340030003000300000000b0000000b000000
0b0000000b0000000b000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e0000001800000006000000660000002d0000005901000014000000
0c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000007000000ebffffff
00000000840300008403000090010000000000cc00100012540069006d00650073002000
4e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000010082a9c777990721fc010000005f25c677
f824c6770900000021008a010d00000007b6c7770d000000990721fc0000010000000a00
0000000021008a01afe70430990721fcc40700000000000006000000a8d4120060d61200
df0501301e060192eeea12001b00000040d4120090769300eb000000170000006cd41200
000001301e060192eeea12001b000000d0c7930098d4120015fd04301076930090769300
0000000024eb120060d61200f4640930d0c7930000000000d0c7930000000000eb000000
eb000000008b160020c0c9771e060192080000009540c6779e54c677c4070a005c000000
acd512000000000010d51200609d0430c4070a006476000800000000250000000c000000
0700000054000000f00000000c000000680000002400000055010000010000000000fa41
0000fa410c000000550100001b0000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff840000001f043e0432043d043004200041043e04310456043204300440044204
5604410442044c042c002000330440043d042e002f0042042e0000000f0000000b000000
0a0000000b0000000900000005000000090000000b0000000b000000060000000a000000
090000000b000000090000000600000009000000090000000a0000000500000005000000
090000000b0000000b00000005000000060000000900000005000000250000000c000000
01000000280000000c00000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000
0400000089020000090200009e0a000026060f003215574d464301000000000001000000
0000000007000000101500000000000010d500001b00000010000000710000008f010000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000007d020000
8f0100001b00000010000000710000008f01000036000000100000007100000095010000
1b00000010000000da0000008f0100003600000010000000da000000950100001b000000
10000000430100008f010000360000001000000043010000950100001b00000010000000
ab0100008f0100003600000010000000ab010000950100001b0000001000000014020000
8f010000360000001000000014020000950100001b000000100000007d0200008f010000
36000000100000007d0200009501000054000000640000008f0000009d010000ba000000
b3010000010000000000fa410000fa418f0000009d010000040000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300030000b0000000b000000
0b0000000b0000005400000064000000f80000009d01000023010000b301000001000000
0000fa410000fa41f80000009d010000040000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5400000032003000300031000b0000000b0000000b0000000b000000
5400000064000000610100009d0100008c010000b3010000010000000000fa410000fa41
610100009d010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5400000032003000300032000b0000000b0000000b0000000b0000005400000064000000
ca0100009d010000f5010000b3010000010000000000fa410000fa41ca0100009d010000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000
300033000b0000000b0000000b0000000b0000005400000064000000330200009d010000
5e020000b3010000010000000000fa410000fa41330200009d010000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300034000b000000
0b0000000b0000000b000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000008d0200000d020000250000000c0000000700008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000000000000000000008d0200000d020000250000000c000000
02000000250000000c00000005000080140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b0000001800000005000000d30100008702000008020000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000005000080
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000005000000d30100008802000008020000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500008025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000005000000d30100008802000008020000260000001c0000000700000000000000
010000000000000000000000250000000c00000007000000280000000c00000005000000
270000001800000005000000000000009696960000000000250000000c00000005000000
180000000c000000ffffff00190000000c00000096969600140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000004f000000db0100005c000000e8010000
180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000
160000000c0000001800000054000000a800000062000000d7010000ff000000ed010000
010000000000fa410000fa4162000000e90100000f0000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff6c0000001c043e043b043e043a043e042000410443044504
350420003200350025000000120000000b0000000a0000000b0000000a0000000b000000
0500000009000000090000000a00000009000000050000000b0000000b00000012000000
160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000005000000250000000c0000000700000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000d3010000
8802000008020000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000005000000250000000c00000007000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000d301000088020000
08020000260000001c000000060000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000006000000280000000c00000007000000460000007000000064000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
0840000120000000140000000110c0db0100000018000000000000ffffffffff0a400040
1c0000001000000000000000010000009101db010d000d00210000000800000062000000
0c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d
00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000007000000
000000002400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000
01000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000
880000008800000088000000880000008800000088000000880000008800000025000000
0c00000007000000250000000c000000080000804c0000006400000091010000db010000
9d010000e701000008190000a81d0000d0000000d00000002100f0000000000000000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000
240000002400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000
280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000
454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
91010000db0100009e010000e8010000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000a8000000
a4010000d701000038020000ed010000010000000000fa410000fa41a4010000e9010000
0f0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6c0000001c043004
41043b043e042000410435043b044f043d0441044c043a04350400001200000009000000
090000000a0000000b0000000500000009000000090000000a0000000a0000000b000000
090000000a0000000a00000009000000160000000c00000000000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000
250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000005000000d30100008802000008020000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000025000000
0c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000005000000d30100008802000008020000260000001c0000000700000000000000
010000000000000000000000250000000c00000007000000280000000c00000006000000
460000007000000064000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000840000120000000140000000110c0db01000000
17000000000000ffffffffff0a4000401c0000001000000000000000010000004f00f301
0d000d002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000
0500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000
020000005e00000074000000060000000000000024000000300000005400000020000000
000000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
0000000000000000ffffff0000000000c1000000e000000070000000380000001c000000
0e0000000700000083000000250000000c00000006000000250000000c00000008000080
4c000000640000004f000000f30100005b000000ff010000e8040000281f0000d0000000
d00000002100f00000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000250000000c000000
07000000250000000c000000050000002400000024000000000080410000000000000000
00008041000000000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000000000025000000
0c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000004f000000f30100005c0000000002000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c00000018000000540000009000000062000000ef010000d80000000502000001000000
0000fa410000fa4162000000010200000b0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff6400000021043c043504420430043d04300420003200300025000000
0e0000000d0000000900000009000000090000000b00000009000000050000000b000000
0b00000012000000160000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000000
07000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
05000000d30100008802000008020000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000007000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000
d30100008802000008020000260000001c00000006000000000000000100000000000000
ffffff00250000000c00000006000000280000000c000000070000002700000018000000
07000000000000003333330000000000250000000c00000007000000280000000c000000
05000000180000000c000000ffffff00190000000c00000033333300140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b0000001800000091010000f30100009e010000
00020000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c000000
01000000160000000c000000180000005400000090000000a4010000ef0100001c020000
05020000010000000000fa410000fa41a4010000010200000b0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff640000001c043e043b043e043a043e0420003300
2e00350025000000120000000b0000000a0000000b0000000a0000000b00000005000000
0b000000050000000b00000012000000160000000c00000000000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000007000000
250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000005000000d30100008802000008020000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000700000025000000
0c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000008d0200000d020000250000000c0000000400008028000000
0c00000007000000250000000c00000007000080280000000c0000000600000025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff09000000100000008d0200000d020000
2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000000000022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000019000000
0c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff46000000
3400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080
0000803f00000080000000802100000008000000620000000c000000010000004c000000
640000004f0000002c0000006c020000ff0100004f0000002c0000001e020000d4010000
2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
72020b0305000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000
02010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff03000000
1e00050000000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02e7ff000000000000
9001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000
000000000000040000002d0100001c000000fb021300080000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010100040000002d0100001c000000fb02e7ff0000
000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010200040000002d010000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002d0100001c000000fb02e8ff000000000000
bc02000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000
000000000000040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d01
0100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d0101000400
00002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d01
0300040000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d0103000400
00002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d01
0100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d0101000400
00002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d01
0300040000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d0103000400
00002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d01
0100040000002d0103001c000000fb02ebff000000000000bc02000000cc000000125469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0400040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d0104000400
00002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d01
0100040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d0101000400
00002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d01
0400040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d0104000400
00002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d01
0100040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d0101000400
00002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d01
0400040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d0104000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160472020b03000000000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01050007000000fc020000ffffff000000
040000002d0106000400000004010d000400000002010200070000001b046d0205030600
060008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c01000007000000160472020b0300000000040000002d010700
040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016046e0206030500050007000000fc02000080808000
0000040000002d01090004000000f001060008000000fa02050000000000ffffff000400
00002d01060004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102808080000400
000004010d0004000000020102000e000000240305008700dc019300ca010403ca01f802
dc018700dc0107000000fc020000ffffff000000040000002d01050004000000f0010900
05000000090200000000050000000102ffffff000e000000240305008700dc0187003900
930027009300ca018700dc010e000000240305009300ca0193002700040327000403ca01
9300ca01040000002c0100000700000016046e020603050005000700000015046c020503
2d02060008000000fa02000001000000ffffff00040000002d010900050000001402dc01
87000400000002010100050000001302ca019300050000001302ca010403050000001402
a00187000500000013028f0193000500000013028f010403050000001402650187000500
000013025301930005000000130253010403050000001402290187000500000013021601
930005000000130216010403050000001402ed008700050000001302da00930005000000
1302da000403050000001402b20087000500000013029f0093000500000013029f000403
050000001402750087000500000013026300930005000000130263000403050000001402
390087000500000013022700930005000000130227000403040000002d01070004000000
2d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010500040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016046e0206030500050007000000fc0201000000000000000400
00002d010a0004000000f001050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
050004000000f0010900050000000102000000000400000004010d000400000002010200
0e000000240305000403ca01f802dc018700dc019300ca010403ca0108000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f0010500040000002c01000007000000
16046e020603050005000700000015046c0205032d0206000e000000240305008700dc01
87003900930027009300ca018700dc010e000000240305009300ca019300270004032700
0403ca019300ca01040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d0109000500
000001020000000005000000090200000000040000002c0100000700000016046e020603
0500050007000000fc0200004b4b4b000000040000002d0105000500000009024b4b4b00
0500000001024b4b4b000400000004010d0004000000020102000e00000024030500a600
dc01a6001401b2000101b200ca01a600dc0107000000fc02000096969600000004000000
2d010b0004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102969696000e000000
240305008700dc0187001401a6001401a600dc018700dc0107000000fc02000000000000
0000040000002d01050004000000f0010b0007000000fc02000071717100000004000000
2d010b0005000000090271717100050000000102717171000e00000024030500a6001401
b20001019300010187001401a600140108000000fa020000010000000000000004000000
2d010c0004000000f0010900030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
000000000000000000008080800000000000880000008800000088000000880000008800
0000880000008800000088000000040000002d0109000400000006010100040000002d01
06000c00000024030400c400db01c4008f00d0007b00d000ca01040000002d010c000400
000006010100040000002d010b0004000000f0010900040000002701ffff040000002701
ffff040000002d010a000e00000024030500c500dc01c5008f00d1007c00d100ca01c500
dc01040000002d010b00030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201
050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
0000000000000000ffffff00000000008800000088000000880000008800000088000000
880000008800000088000000040000002d010900040000002d0106000c00000040092100
f0000000000000004c011f008f00a500040000002d010c00040000002d010b0004000000
f0010900040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500
a600dc01a6008f00c5008f00c500dc01a600dc01040000002d010b00040000002d010500
04000000f0010b0005000000090200000000050000000102ffffff00030000001e000300
00001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100
0100000000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf00000000008800
000088000000880000008800000088000000880000008800000088000000040000002d01
09000400000006010100040000002d0106000c00000024030400c4008f00d0007b00b100
7b00a5008f00040000002d010c000400000006010100040000002d01050004000000f001
0900040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500c500
8f00d1007c00b2007c00a6008f00c5008f00040000002d01050008000000fa0200000100
000000000000040000002d01090004000000f0010c00030000001e00030000001e000400
00002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
20000000000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e0000000
70000000380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b0004000000
06010100040000002d0106000c00000024030400e400db01e4003301f0002101f000ca01
040000002d0109000400000006010100040000002d01050004000000f0010b0004000000
2701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500e500dc01e5003401
f1002201f100ca01e500dc01040000002d010500030000001e00030000001e0004000000
2c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000
000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000c1000000e00000007000
0000380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b00040000002d01
06000c00000040092100f000000000000000a80020003301c400040000002d0109000400
00002d01050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d01
0a000e00000024030500c500dc01c5003401e5003401e500dc01c500dc01040000002d01
0500030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
bfbfbf0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e00000007000000
83000000040000002d010b000400000006010100040000002d0106000c00000024030400
e4003301f0002101d0002101c4003301040000002d010900040000000601010004000000
2d01050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a00
0e00000024030500e5003401f1002201d1002201c5003401e5003401040000002d010500
08000000fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f001090007000000
fc0200001a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a000500000001021a1a
1a000e000000240305000401dc010401c4011001b2011001ca010401dc0107000000fc02
0000333333000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff000500
00000102333333000e00000024030500e500dc01e500c4010401c4010401dc01e500dc01
040000002d01050004000000f0010c0007000000fc020000262626000000040000002d01
090005000000090226262600050000000102262626000e000000240305000401c4011001
b201f100b201e500c4010401c401040000002d010300040000002d010100040000002d01
0300040000002d010100040000002d010300040000002d010700040000002d0108000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900
040000002d010b000500000001022626260005000000090226262600040000002c010000
070000001604f700b200a000840005000000090200000000050000000102ffffff000400
000004010d0004000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc0010
001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000400
00002d010c0012000000320af2008c0007000000363732332c3833350c000b000c000c00
06000c000c00040000002d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d01
0300040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046e020603050005000400
00002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d01
0700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016047700d4001400a7000400000004010d000400
0000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc0010001254696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c001300
0000320a7300ae000800000031313133392c33340c000c000c000c000c0006000c000c00
040000002d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d01030004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010400
040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d01040004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016041501fd00c500d6000400000004010d00
04000000020101001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c00
12000000320a1001dc0007000000353633332c3134340a000b000b000b0005000b000b00
040000002d01040004000000f0010c00040000002d010100040000002d01040004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010100
040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d01070004000000
2d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604b20112016d01eb000400000004010d000400000002010100
1c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c0010000000320aae01
f100060000003830332c33370b000b000a0006000b000b00040000002d01040004000000
f0010c00040000002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d010800
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
00000700000016046e0206030500050008000000fa020000010000000000000004000000
2d010c0004000000f0010b0007000000fc0200004b4b4b000000040000002d010b000400
0000f00109000500000009024b4b4b000500000001024b4b4b000400000004010d000400
0000020102000e000000240305002301dc012301ed002f01dc002f01ca012301dc010700
0000fc020000969696000000040000002d01090004000000f0010b00050000000902ffff
ff00050000000102969696000e000000240305000401dc010401ed002301ed002301dc01
0401dc01040000002d01050004000000f001090007000000fc0200007171710000000400
00002d01090005000000090271717100050000000102717171000e000000240305002301
ed002f01dc001001dc000401ed002301ed0008000000fa02000001000000000000000400
00002d010b0004000000f0010c00030000001e00030000001e00040000002c0100002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
000000000000000000000000808080000000000088000000880000008800000088000000
88000000880000008800000088000000040000002d010c00040000000601010004000000
2d0106000c000000240304004201db014201ea004d01d7004d01ca01040000002d010b00
0400000006010100040000002d01090004000000f0010c00040000002701ffff04000000
2701ffff040000002d010a000e000000240305004201dc014201eb004e01d8004e01ca01
4201dc01040000002d010900030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
00000000000000000000ffffff0000000000880000008800000088000000880000008800
0000880000008800000088000000040000002d010c00040000002d0106000c0000004009
2100f000000000000000f1001f00ea002301040000002d010b00040000002d0109000400
0000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e0000002403
05002301dc012301eb004201eb004201dc012301dc01040000002d010900040000002d01
050004000000f001090005000000090200000000050000000102ffffff00030000001e00
030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000
01000100000000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000
880000008800000088000000880000008800000088000000880000008800000004000000
2d0109000400000006010100040000002d0106000c000000240304004201ea004d01d700
2e01d7002301ea00040000002d010b000400000006010100040000002d01050004000000
f0010900040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500
4201eb004e01d8002f01d8002301eb004201eb00040000002d01050008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f0010b00030000001e00030000001e00
040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
000020000000000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e000
000070000000380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b000400
000006010100040000002d0106000c000000240304006101db01610161016d014f016d01
ca01040000002d0109000400000006010100040000002d01050004000000f0010b000400
00002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e000000240305006101dc016101
61016d014f016d01ca016101dc01040000002d010500030000001e00030000001e000400
00002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
2000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000c1000000e0000000
70000000380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b0004000000
2d0106000c00000040092100f0000000000000007a001f0061014201040000002d010900
040000002d01050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff04000000
2d010a000e000000240305004201dc0142016101610161016101dc014201dc0104000000
2d010500030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800
000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000
0000bfbfbf0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e0000000700
000083000000040000002d010b000400000006010100040000002d0106000c0000002403
0400610161016d014f014d014f0142016101040000002d01090004000000060101000400
00002d01050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d01
0a000e00000024030500610161016d014f014e014f014201610161016101040000002d01
050008000000fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f00109000700
0000fc0200001a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a00050000000102
1a1a1a000e000000240305008101dc018101c2018d01b0018d01ca018101dc0107000000
fc020000333333000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff00
050000000102333333000e000000240305006101dc016101c2018101c2018101dc016101
dc01040000002d01050004000000f0010c0007000000fc02000026262600000004000000
2d01090005000000090226262600050000000102262626000e000000240305008101c201
8d01b0016d01b0016101c2018101c201040000002d010300040000002d01010004000000
2d010300040000002d010100040000002d010300040000002d010700040000002d010800
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01
0900040000002d010b000500000001022626260005000000090226262600040000002c01
0000070000001604dc0030018400030105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d0004000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc
0010001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010c0012000000320ad7000a0107000000373936362c3632340c000c000c00
0c0006000c000c00040000002d01030004000000f0010c00040000002d01010004000000
2d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500
040000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d01030004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604c8005501710028010400000004010d00
04000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc0010001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c00
12000000320ac4002f0107000000383038302c3934340c000c000c000c0006000c000c00
040000002d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d01030004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010400
040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d01040004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016044b017201fb004b010400000004010d00
04000000020101001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c00
12000000320a4601500107000000343130322c3631340b000b000b000a0006000b000b00
040000002d01040004000000f0010c00040000002d010100040000002d01040004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010100
040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d01070004000000
2d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604ab018d01660166010400000004010d000400000002010100
1c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c0010000000320aa601
6c01060000003838322c38310b000a000b0006000b000b00040000002d01040004000000
f0010c00040000002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d010800
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
00000700000016046e0206030500050008000000fa020000010000000000000004000000
2d010c0004000000f0010b0007000000fc0200004b4b4b000000040000002d010b000400
0000f00109000500000009024b4b4b000500000001024b4b4b000400000004010d000400
0000020102000e00000024030500a001dc01a0010401ac01f200ac01ca01a001dc010700
0000fc020000969696000000040000002d01090004000000f0010b00050000000902ffff
ff00050000000102969696000e000000240305008101dc0181010401a0010401a001dc01
8101dc01040000002d01050004000000f001090007000000fc0200007171710000000400
00002d01090005000000090271717100050000000102717171000e00000024030500a001
0401ac01f2008d01f20081010401a001040108000000fa02000001000000000000000400
00002d010b0004000000f0010c00030000001e00030000001e00040000002c0100002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
000000000000000000000000808080000000000088000000880000008800000088000000
88000000880000008800000088000000040000002d010c00040000000601010004000000
2d0106000c00000024030400bf01db01bf01ea00cb01d700cb01ca01040000002d010b00
0400000006010100040000002d01090004000000f0010c00040000002701ffff04000000
2701ffff040000002d010a000e00000024030500bf01dc01bf01eb00cb01d800cb01ca01
bf01dc01040000002d010900030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
00000000000000000000ffffff0000000000880000008800000088000000880000008800
0000880000008800000088000000040000002d010c00040000002d0106000c0000004009
2100f000000000000000f1001f00ea00a001040000002d010b00040000002d0109000400
0000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e0000002403
0500a001dc01a001eb00bf01eb00bf01dc01a001dc01040000002d010900040000002d01
050004000000f001090005000000090200000000050000000102ffffff00030000001e00
030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000
01000100000000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000
880000008800000088000000880000008800000088000000880000008800000004000000
2d0109000400000006010100040000002d0106000c00000024030400bf01ea00cb01d700
ac01d700a001ea00040000002d010b000400000006010100040000002d01050004000000
f0010900040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500
bf01eb00cb01d800ac01d800a001eb00bf01eb00040000002d01050008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f0010b00030000001e00030000001e00
040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
000020000000000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e000
000070000000380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b000400
000006010100040000002d0106000c00000024030400de01db01de014b01ea013901ea01
ca01040000002d0109000400000006010100040000002d01050004000000f0010b000400
00002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500de01dc01de01
4c01ea013a01ea01ca01de01dc01040000002d010500030000001e00030000001e000400
00002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
2000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000c1000000e0000000
70000000380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b0004000000
2d0106000c00000040092100f00000000000000090001f004b01bf01040000002d010900
040000002d01050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff04000000
2d010a000e00000024030500bf01dc01bf014c01de014c01de01dc01bf01dc0104000000
2d010500030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800
000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000
0000bfbfbf0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e0000000700
000083000000040000002d010b000400000006010100040000002d0106000c0000002403
0400de014b01ea013901cb013901bf014b01040000002d01090004000000060101000400
00002d01050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d01
0a000e00000024030500de014c01ea013a01cb013a01bf014c01de014c01040000002d01
050008000000fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f00109000700
0000fc0200001a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a00050000000102
1a1a1a000e00000024030500fd01dc01fd01be010902ac010902ca01fd01dc0107000000
fc020000333333000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff00
050000000102333333000e00000024030500de01dc01de01be01fd01be01fd01dc01de01
dc01040000002d01050004000000f0010c0007000000fc02000026262600000004000000
2d01090005000000090226262600050000000102262626000e00000024030500fd01be01
0902ac01ea01ac01de01be01fd01be01040000002d010300040000002d01010004000000
2d010300040000002d010100040000002d010300040000002d010700040000002d010800
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01
0900040000002d010b000500000001022626260005000000090226262600040000002c01
0000070000001604ea00ab0193007e0105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d0004000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc
0010001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010c0012000000320ae500850107000000373231332c3738340c000c000c00
0c0006000c000c00040000002d01030004000000f0010c00040000002d01010004000000
2d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500
040000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d01030004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604d100ce017a00a0010400000004010d00
04000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc0010001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c00
12000000320acc00a80107000000383038332c3333340c000b000c000c0006000c000c00
040000002d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d01030004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010400
040000002d010100040000002d010400040000002d010100040000002d01040004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016043401f201e400ca010400000004010d00
04000000020101001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c00
12000000320a2f01d00107000000343833332c3333340b000b000a000b0006000b000b00
040000002d01040004000000f0010c00040000002d010100040000002d01040004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010100
040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d01070004000000
2d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604a90105027401dd010400000004010d000400000002010100
1c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c000d000000320aa401
e30104000000313030300b000b000a000b00040000002d01040004000000f0010c000400
00002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d010800040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01090004000000
2d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16046e0206030500050008000000fa0200000100000000000000040000002d010c000400
0000f0010b0007000000fc0200004b4b4b000000040000002d010b0004000000f0010900
0500000009024b4b4b000500000001024b4b4b000400000004010d000400000002010200
0e000000240305001e02dc011e02f3002a02e2002a02ca011e02dc0107000000fc020000
969696000000040000002d01090004000000f0010b00050000000902ffffff0005000000
0102969696000e00000024030500fd01dc01fd01f3001e02f3001e02dc01fd01dc010400
00002d01050004000000f001090007000000fc020000717171000000040000002d010900
05000000090271717100050000000102717171000e000000240305001e02f3002a02e200
0902e200fd01f3001e02f30008000000fa0200000100000000000000040000002d010b00
04000000f0010c00030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500
000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000
000000000000808080000000000088000000880000008800000088000000880000008800
00008800000088000000040000002d010c000400000006010100040000002d0106000c00
0000240304003c02db013c02e7004802d5004802ca01040000002d010b00040000000601
0100040000002d01090004000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff0400
00002d010a000e000000240305003d02dc013d02e7004902d6004902ca013d02dc010400
00002d010900030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000880000008800000088000000880000008800000088000000
8800000088000000040000002d010c00040000002d0106000c00000040092100f0000000
00000000f4001f00e7001d02040000002d010b00040000002d01090004000000f0010c00
040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e000000240305001e02dc01
1e02e7003d02e7003d02dc011e02dc01040000002d010900040000002d01050004000000
f001090005000000090200000000050000000102ffffff00030000001e00030000001e00
040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
00002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000880000008800
0000880000008800000088000000880000008800000088000000040000002d0109000400
000006010100040000002d0106000c000000240304003c02e7004802d5002902d5001d02
e700040000002d010b000400000006010100040000002d01050004000000f00109000400
00002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e000000240305003d02e7004902
d6002a02d6001e02e7003d02e700040000002d01050008000000fa020000010000000000
0000040000002d01090004000000f0010b00030000001e00030000001e00040000002c01
00002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000
000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e000000070000000
380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b000400000006010100
040000002d0106000c000000240304005b02db015b024d0167023a016702ca0104000000
2d0109000400000006010100040000002d01050004000000f0010b00040000002701ffff
040000002701ffff040000002d010a000e000000240305005c02dc015c024e0168023b01
6802ca015c02dc01040000002d010500030000001e00030000001e00040000002c010000
2d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000
0000000000000000000000000000ffffff0000000000c1000000e0000000700000003800
00001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b00040000002d0106000c00
000040092100f0000000000000008e001f004d013c02040000002d010900040000002d01
050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00
0000240305003d02dc013d024e015c024e015c02dc013d02dc01040000002d0105000300
00001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000
0800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf00
00000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e0000000700000083000000
040000002d010b000400000006010100040000002d0106000c000000240304005b024d01
67023a0148023a013c024d01040000002d0109000400000006010100040000002d010500
04000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e000000
240305005c024e0168023b0149023b013d024e015c024e01040000002d01050008000000
fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f001090007000000fc020000
1a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a000500000001021a1a1a000e00
0000240305007b02dc017b02bf018702ac018702ca017b02dc0107000000fc0200003333
33000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff00050000000102
333333000e000000240305005c02dc015c02bf017b02bf017b02dc015c02dc0104000000
2d01050004000000f0010c0007000000fc020000262626000000040000002d0109000500
0000090226262600050000000102262626000e000000240305007b02bf018702ac016802
ac015c02bf017b02bf01040000002d010300040000002d010100040000002d0103000400
00002d010100040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01090004000000
2d010b000500000001022626260005000000090226262600040000002c01000007000000
1604de0024028700f60105000000090200000000050000000102ffffff00040000000401
0d0004000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc001000125469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0c0012000000320ad900fd0107000000373738322c3237340c000c000c000c0006000c00
0c00040000002d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d0103000400
00002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d01
0100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d0107000400
00002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604c8005002710023020400000004010d00040000000201
01001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c0012000000320a
c4002a0207000000383136362c3637340c000c000b000c0006000c000c00040000002d01
030004000000f0010c00040000002d010100040000002d010300040000002d0107000400
00002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010400040000002d01
0100040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d0107000400
00002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c01000007000000160436017002e60049020400000004010d00040000000201
01001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c0012000000320a
31014f0207000000343736392c3335340a000b000b000b0006000a000b00040000002d01
040004000000f0010c00040000002d010100040000002d010400040000002d0107000400
00002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d010100040000002d01
0400040000002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d0108000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010900
040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604a801870262015f020400000004010d0004000000020101001c000000fb02
ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e000000
0000000000000000000000000000040000002d010c0010000000320aa301650206000000
3938352c35310b000b000b0005000b000b00040000002d01040004000000f0010c000400
00002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d010800040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01090004000000
2d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16046e0206030500050008000000fa0200000100000000000000040000002d010c000400
0000f0010b0007000000fc0200004b4b4b000000040000002d010b0004000000f0010900
0500000009024b4b4b000500000001024b4b4b000400000004010d000400000002010200
0e000000240305009a02dc019a02cd00a602ba00a602ca019a02dc0107000000fc020000
969696000000040000002d01090004000000f0010b00050000000902ffffff0005000000
0102969696000e000000240305007b02dc017b02cd009a02cd009a02dc017b02dc010400
00002d01050004000000f001090007000000fc020000717171000000040000002d010900
05000000090271717100050000000102717171000e000000240305009a02cd00a602ba00
8702ba007b02cd009a02cd0008000000fa0200000100000000000000040000002d010b00
04000000f0010c00030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500
000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000
000000000000808080000000000088000000880000008800000088000000880000008800
00008800000088000000040000002d010c000400000006010100040000002d0106000c00
000024030400b902db01b9024700c5023400c502ca01040000002d010b00040000000601
0100040000002d01090004000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff0400
00002d010a000e00000024030500ba02dc01ba024800c6023500c602ca01ba02dc010400
00002d010900030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000880000008800000088000000880000008800000088000000
8800000088000000040000002d010c00040000002d0106000c00000040092100f0000000
000000009401200047009902040000002d010b00040000002d01090004000000f0010c00
040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e000000240305009a02dc01
9a024800ba024800ba02dc019a02dc01040000002d010900040000002d01050004000000
f001090005000000090200000000050000000102ffffff00030000001e00030000001e00
040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
00002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000880000008800
0000880000008800000088000000880000008800000088000000040000002d0109000400
000006010100040000002d0106000c00000024030400b9024700c5023400a50234009902
4700040000002d010b000400000006010100040000002d01050004000000f00109000400
00002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500ba024800c602
3500a60235009a024800ba024800040000002d01050008000000fa020000010000000000
0000040000002d01090004000000f0010b00030000001e00030000001e00040000002c01
00002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000
000000000000000000000000000000008080800000000000c1000000e000000070000000
380000001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b000400000006010100
040000002d0106000c00000024030400d802db01d8022601e4021401e402ca0104000000
2d0109000400000006010100040000002d01050004000000f0010b00040000002701ffff
040000002701ffff040000002d010a000e00000024030500d902dc01d9022701e5021501
e502ca01d902dc01040000002d010500030000001e00030000001e00040000002c010000
2d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000
0000000000000000000000000000ffffff0000000000c1000000e0000000700000003800
00001c0000000e0000000700000083000000040000002d010b00040000002d0106000c00
000040092100f000000000000000b5001f002601b902040000002d010900040000002d01
050004000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e00
000024030500ba02dc01ba022701d9022701d902dc01ba02dc01040000002d0105000300
00001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000
0800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf00
00000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e0000000700000083000000
040000002d010b000400000006010100040000002d0106000c00000024030400d8022601
e4021401c5021401b9022601040000002d0109000400000006010100040000002d010500
04000000f0010b00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010a000e000000
24030500d9022701e5021501c6021501ba022701d9022701040000002d01050008000000
fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f001090007000000fc020000
1a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a000500000001021a1a1a000e00
000024030500f802dc01f802b8010403a6010403ca01f802dc0107000000fc0200003333
33000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff00050000000102
333333000e00000024030500d902dc01d902b801f802b801f802dc01d902dc0104000000
2d01050004000000f0010c0007000000fc020000262626000000040000002d0109000500
0000090226262600050000000102262626000e00000024030500f802b8010403a601e502
a601d902b801f802b801040000002d010300040000002d010100040000002d0103000400
00002d010100040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01090004000000
2d010b000500000001022626260005000000090226262600040000002c01000007000000
1604b300a7025c007a0205000000090200000000050000000102ffffff00040000000401
0d0004000000020101001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc001000125469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0c0012000000320aae00810207000000393037352c3335340c000c000c000b0006000c00
0c00040000002d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d0103000400
00002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d01
0100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d0107000400
00002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016046800dd020500af020400000004010d00040000000201
01001c000000fb02e8ff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c0013000000320a
6300b6020800000031333534312c36350c000c000c000c000c0006000c000c0004000000
2d01030004000000f0010c00040000002d010100040000002d010300040000002d010700
040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d01040004000000
2d010100040000002d010400040000002d010100040000002d010400040000002d010700
040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016040f01ef02bf00c7020400000004010d0004000000
020101001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e65
7720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010c0012000000
320a0a01cd0207000000363035392c3432350b000b000a000b0006000b000b0004000000
2d01040004000000f0010c00040000002d010100040000002d010400040000002d010700
040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016046e02060305000500040000002d01010004000000
2d010400040000002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d010800
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604a40102035401da020400000004010d0004000000020101001c000000
fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d010c0012000000320a9f01e0020700
0000313230352c3535350b000b000a000b0006000b000b00040000002d01040004000000
f0010c00040000002d010100040000002d010400040000002d010700040000002d010800
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
00000700000016046e02060305000500040000002d01050004000000f001090004000000
2d01070004000000f0010b0008000000fa0200000100000000000000040000002d010900
050000001402dc0187000400000004010d00040000000201010005000000130239008700
050000001402dc018700050000001302dc018000050000001402a0018700050000001302
a00180000500000014026501870005000000130265018000050000001402290187000500
0000130229018000050000001402ed008700050000001302ed008000050000001402b200
8700050000001302b2008000050000001402750087000500000013027500800005000000
14023900870005000000130239008000040000002d01000009000000320ad0016f000100
000030850d000d000000320a9401480004000000323030300d000d000d000d000d000000
320a5901480004000000343030300d000d000d000d000d000000320a1d01480004000000
363030300d000d000d000d000d000000320ae200480004000000383030300d000d000d00
0d000f000000320aa6003a00050000003130303030350e000d000d000d000d000f000000
320a69003a00050000003132303030350e000d000d000d000d000f000000320a2d003a00
050000003134303030350e000d000d000d000d00040000002d010100040000002d010000
040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c0100000700000016049c0136007a00070004000000
04010d0004000000020101001c000000fb02e7ff0000840384039001000000cc00100012
54696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000000
2d010b0030000000320a97010e001b000000cfeee2ede020f1eee1b3e2e0f0f2b3f1f2fc
2c20e3f0ed2e2ff22e0012000d000c000d000b0006000b000d000d0007000c000b000d00
0b0007000b000a000c00060006000b000d000d00060007000b000600040000002d010000
04000000f0010b00040000002d010100040000002d010000040000002d01070004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0109000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046e020603
05000500050000001402dc0187000400000004010d000400000002010100050000001302
dc01f802050000001402dc018700050000001302e3018700050000001402dc0104010500
00001302e3010401050000001402dc018101050000001302e3018101050000001402dc01
fd01050000001302e301fd01050000001402dc017b02050000001302e3017b0205000000
1402dc01f802050000001302e301f8020d000000320aed01ab0004000000323030300d00
0d000d000d000d000000320aed01280104000000323030310d000d000d000d000d000000
320aed01a50104000000323030320d000d000e000d000d000000320aed01220204000000
323030330e000d000d000d000d000000320aed01a00204000000323030340d000d000d00
0d00040000002d010700040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c01000007000000160472020b0300000000040000002d010700040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160472020b03000000000400
00002d010200040000002d010a000400000004010d000400000002010200070000001b04
6d0205032d020600040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010a00040000002d0109000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046c020503
2d020600040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010200040000002d010a00040000002d010900050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046c0205032d020600
08000000fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f001090007000000
fc020000969696000000040000002d010900050000000902ffffff000500000001029696
96000400000004010d000400000002010200070000001b0447026f0037025e0005000000
090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118001e000000
320a470275000f000000cceeebeeeaee20f1f3f5e5203235250015000e000b000e000c00
0d0006000a000b000c000b0006000d000d001500040000002e010000040000002d010700
040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016046c0205032d020600040000002d01070004000000
2d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0102000400
00002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016046c0205032d02060008000000fa0200000100000000000000
040000002d010c0004000000f0010b00030000001e00040000002c0100002d0000004201
050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
0000000000000000ffffff00000000008800000088000000880000008800000088000000
880000008800000088000000040000002d010b00040000002d0106000c00000040092100
f00000000000000010000f003602de01040000002d010c00040000002d01090004000000
f0010b00040000002701ffff040000002d010a0005000000010200000000040000000401
0d000400000002010200070000001b044702ef013702de01040000002d01090005000000
0102ffffff000400000002010100040000002e0118001e000000320a4702f5010f000000
cce0f1ebee20f1e5ebffedf1fceae50016000a000b000c000d0006000b000b000c000b00
0e000a000c000c000b00040000002e010000040000002d010700040000002d0108000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900
040000002d010c00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016046c0205032d020600040000002d010700040000002d010800040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01090004000000
2d010c00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16046c0205032d02060008000000fa0200000100000000000000040000002d010b000400
0000f0010c00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800
00000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffff
ff0000000000c1000000e000000070000000380000001c0000000e000000070000008300
0000040000002d010c00040000002d0106000c00000040092100f0000000000000000f00
0f0053025e00040000002d010b00040000002d01090004000000f0010c00040000002701
ffff040000002d010a00050000000102000000000400000004010d000400000002010200
070000001b0464026f0053025e00040000002d010900050000000102ffffff0004000000
02010100040000002e01180018000000320a640275000b000000d1ece5f2e0ede0203230
25f111000f000b000b000a000d000b0006000d000d001600040000002e01000004000000
2d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016046c0205032d020600040000002d010700
040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016046c0205032d02060008000000fa02000001000000
ffffff00040000002d010c0004000000f0010b0007000000fc0200003333330000000400
00002d010b0004000000f0010900050000000902ffffff00050000000102333333000400
000004010d000400000002010200070000001b046402ef015302de010500000009020000
0000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180018000000320a6402
f5010b000000cceeebeeeaee20332e3525f116000d000c000d000c000d0006000d000600
0d001600040000002e010000040000002d010700040000002d010800040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010b00040000002d01
0c00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
6c0205032d020600040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010b00040000002d010c000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160472020b03
00000000040000002d01050004000000f0010b00040000002d01070004000000f0010c00
040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002701ffff030000001e000c00000040092900aa000000000000002e02
870235005e00040000002701ffff030000000000

Рис. 4.1. Динаміка рівня повної собівартості різних видів молочної
продукції за п’ять років

4.5. Облік браку у виробництві

Поняття браку продукції. Браком у виробництві вважається продукція,
напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути
використаними за своїм прямим призначенням або можуть бути використані
тільки після додаткових витрат на виправлення.

Сільськогосподарські підприємства обліковують втрати від браку при
виробництві продукції ремонтною майстернею, підсобних промислових
виробництв (на млинах, крупорушках, олійницях, в консервному
виробництві, при переробці овочів, фруктів, ягід тощо).

Облік браку у виробництві класифікується за такими ознаками:

1. За місцем виникнення:

внутрішній брак — брак, виявлений до відвантаження продукції (або
передачі) споживачу;

зовнішній — брак, виявлений безпосередньо у покупця.

2. За характером дефектів:

остаточний брак — брак, який неможливо виправити або економічно
недоцільно виправляти;

виправний брак, який може бути виправлений шляхом додаткової обробки.

3. За причинами виникнення (неякісні матеріали, не подача електроенергії
тощо).

4. За винними особами (робітник, постачальник). Документування браку.
Виникнення браку у виробництві документується Актом про брак,
Повідомленням про брак. В цих документах зазначають дані про забраковану
продукцію (її вид, сорт, одиницю виміру, кількість), причини виникнення
браку, винну особу, вид браку. Зазначені документи підписуються комісією
в складі керівника або заступника підприємства, головного бухгалтера,
керівника структурного підрозділу.

Характеристика рахунка 24 «Брак у виробництві». Для Узагальнення
інформації про втрати від браку у виробництві Призначено активний
рахунок 24 «Брак у виробництві».

За дебетом рахунка 24 відображуються витрати через виявлений зовнішній
та внутрішній брак (вартість невикористаного, Остаточного браку та
витрати на виправлення браку).

За кредитом рахунка 24 відображуються суми, що списуються витрати на
виробництво як втрати від браку; суми зменшення від браку продукції;
вартість доходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною
ціною; вартість отримання з винуватців браку; суми відшкодувань,
одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів, які спричинили
брак продукції.

Аналітичний облік за цим рахунком ведеться за видами виробництва
продукції, де виник брак, а також у розрізі статей калькуляції.

Визначення втрат від браку. До статті калькуляції «Втрати від браку»
включаються:

· собівартість остаточно забракованої продукції;

· вартість сировини та матеріалів, зіпсованих в разі зупинки або простою
обладнання через тимчасове відключення енергії;

· витрати на усунення технічно неминучого браку.

Зовнішній остаточний брак оцінюється за фактичною виробничою
собівартістю забракованої продукції, включаючи витрати на відправку
покупцю і повернення від покупця в господарство. Вартість забракованої
готової продукції відображується на бухгалтерських рахунках
сторнувальними записами по її відвантаженню покупцю. Після цього
вартість готової продукції списується з кредиту рахунка 23 «Виробництво»
в дебет рахунка 24 «Брак у виробництві».

Собівартість підприємства від внутрішнього браку визначається як сума
фактично понесених витрат за всіма статтями калькуляції за виключенням
витрат на підготовку та освоєння виробництва, загальновиробничих витрат,
які відносяться тільки на собівартість готової продукції.

Втрати підприємства від браку продукції, який можна виправити,
складається з витрат на її повторну або додаткову обробку. Втрати від
браку зменшуються на вартість отриманих матеріалів за ціною їх можливого
використання, а також на суму претензій до постачальників, які стали
причиною браку.

Собівартість внутрішнього виправного браку включає:

· витрати на сировину та матеріали, витрачені на усунення дефектів
продукції;

· витрати на заробітну плату робітників, нараховану за виправлення
браку;

· відрахування на соціальні заходи.

Якщо брак є невиправним, необхідно виділити з суми загальних витрат
виробництва частку, яка припадає на забраковану продукцію, і списати її
з кредиту рахунка 23 «Виробництво» в дебет рахунка 24 «Брак у
виробництві».

Відшкодування втрат від браку. Втрати від браку можуть бути відшкодовані
винними особами. У разі виправного браку з винуватців стягується
вартість виправлення, а при невиправному браку — вартість сировини та
матеріалів, сума основної зарплати тощо. В бухгалтерському обліку такі
операції відображуються так:

1. На вартість оприбуткованої побічної продукції від списання кінцевого
браку:

дебет рахунка 209 «Інші матеріали»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

2. На суму списання на винних осіб втрат від кінцевого і виправного
браку:

дебет рахунка 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

3. На суму виставленої претензії за поставку неякісної сировини і
матеріалів:

дебет рахунка 374 «Розрахунки за претензіями»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

Різниця між собівартістю забракованих виробів і сумою відшкодувань втрат
від браку представляє собою величину втрат від браку, яка буде віднесена
на дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту рахунка 24 «Брак у
виробництві».(4)

4.5. Облік браку у виробництві

Поняття браку продукції. Браком у виробництві вважається продукція,
напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути
використаними за своїм прямим призначенням або можуть бути використані
тільки після додаткових витрат на виправлення.

Сільськогосподарські підприємства обліковують втрати від браку при
виробництві продукції ремонтною майстернею, підсобних промислових
виробництв (на млинах, крупорушках, олійницях, в консервному
виробництві, при переробці овочів, фруктів, ягід тощо).

Облік браку у виробництві класифікується за такими ознаками:

1. За місцем виникнення:

внутрішній брак — брак, виявлений до відвантаження продукції (або
передачі) споживачу;

зовнішній — брак, виявлений безпосередньо у покупця.

2. За характером дефектів:

остаточний брак — брак, який неможливо виправити або економічно
недоцільно виправляти;

виправний брак, який може бути виправлений шляхом додаткової обробки.

3. За причинами виникнення (неякісні матеріали, не подача електроенергії
тощо).

4. За винними особами (робітник, постачальник). Документування браку.
Виникнення браку у виробництві документується Актом про брак,
Повідомленням про брак. В цих документах зазначають дані про забраковану
продукцію (її вид, сорт, одиницю виміру, кількість), причини виникнення
браку, винну особу, вид браку. Зазначені документи підписуються комісією
в складі керівника або заступника підприємства, головного бухгалтера,
керівника структурного підрозділу.

Характеристика рахунка 24 «Брак у виробництві». Для Узагальнення
інформації про втрати від браку у виробництві Призначено активний
рахунок 24 «Брак у виробництві».

За дебетом рахунка 24 відображуються витрати через виявлений зовнішній
та внутрішній брак (вартість невикористаного, Остаточного браку та
витрати на виправлення браку).

За кредитом рахунка 24 відображуються суми, що списуються витрати на
виробництво як втрати від браку; суми зменшення від браку продукції;
вартість доходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною
ціною; вартість отримання з винуватців браку; суми відшкодувань,
одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів, які спричинили
брак продукції.

Аналітичний облік за цим рахунком ведеться за видами виробництва
продукції, де виник брак, а також у розрізі статей калькуляції.

Визначення втрат від браку. До статті калькуляції «Втрати від браку»
включаються:

· собівартість остаточно забракованої продукції;

· вартість сировини та матеріалів, зіпсованих в разі зупинки або простою
обладнання через тимчасове відключення енергії;

· витрати на усунення технічно неминучого браку.

Зовнішній остаточний брак оцінюється за фактичною виробничою
собівартістю забракованої продукції, включаючи витрати на відправку
покупцю і повернення від покупця в господарство. Вартість забракованої
готової продукції відображується на бухгалтерських рахунках
сторнувальними записами по її відвантаженню покупцю. Після цього
вартість готової продукції списується з кредиту рахунка 23 «Виробництво»
в дебет рахунка 24 «Брак у виробництві».

Собівартість підприємства від внутрішнього браку визначається як сума
фактично понесених витрат за всіма статтями калькуляції за виключенням
витрат на підготовку та освоєння виробництва, загальновиробничих витрат,
які відносяться тільки на собівартість готової продукції.

Втрати підприємства від браку продукції, який можна виправити,
складається з витрат на її повторну або додаткову обробку. Втрати від
браку зменшуються на вартість отриманих матеріалів за ціною їх можливого
використання, а також на суму претензій до постачальників, які стали
причиною браку.

Собівартість внутрішнього виправного браку включає:

· витрати на сировину та матеріали, витрачені на усунення дефектів
продукції;

· витрати на заробітну плату робітників, нараховану за виправлення
браку;

· відрахування на соціальні заходи.

Якщо брак є невиправним, необхідно виділити з суми загальних витрат
виробництва частку, яка припадає на забраковану продукцію, і списати її
з кредиту рахунка 23 «Виробництво» в дебет рахунка 24 «Брак у
виробництві».

Відшкодування втрат від браку. Втрати від браку можуть бути відшкодовані
винними особами. У разі виправного браку з винуватців стягується
вартість виправлення, а при невиправному браку — вартість сировини та
матеріалів, сума основної зарплати тощо. В бухгалтерському обліку такі
операції відображуються так:

1. На вартість оприбуткованої побічної продукції від списання кінцевого
браку:

дебет рахунка 209 «Інші матеріали»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

2. На суму списання на винних осіб втрат від кінцевого і виправного
браку:

дебет рахунка 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

3. На суму виставленої претензії за поставку неякісної сировини і
матеріалів:

дебет рахунка 374 «Розрахунки за претензіями»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

Різниця між собівартістю забракованих виробів і сумою відшкодувань втрат
від браку представляє собою величину втрат від браку, яка буде віднесена
на дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту рахунка 24 «Брак у
виробництві».(4)

5. Удосконалення обліку витрат та калькуляції собівартості продукції
промислових підприємств

Удосконаленням обліку витрат є розробка принципів управління витратами
та шляхів їх зниження.

Основні принципи управління витратами вироблені практикою і зводяться
до:

— недопущення понаднормових витрат;

— системний підхід до управління витратами;

— єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління
витратами;

— управління витратами по всіх стадіях життєвого циклу виробу – від
створення до реалізації;

— удосконалення інформаційного забезпечення про рівень витрат;

— підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства до
зниження витрат тощо.

Зниження витрат виробництва досягають після:

— використання технологічного обладнання;

— застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію
матеріалів та енергії, вивільнення робітників;

— чіткого дотримання технологічної дисципліни, що призводить до
скорочення втрат від браку;

— збалансованої експлуатації виробничих потужностей, що призводить до
скорочення вартості основних засобів;

— розробки оптимальної стратегії розвитку підприємства, що забезпечує
раціональний рівень витрат.

Кожний напрям зниження витрат виробництва передбачає ряд заходів, які в
сукупності складають конкретні плани.

У ВАТ «ММКК» є резерви для збільшення виходу продукції, це підвищення
продуктивності виробництва. Підвищення продуктивності виробництва
відбувається на основі інтенсифікації виробництва, яка в свою чергу є
важливою умовою зниження собівартості продукції.

Також, необхідно створити маркетингову службу, яка б займалася пошуком
каналів реалізації продукції, створила б торгову марку продукції тощо.

Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу
перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному
введенні концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні
розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної
автоматизованої системи для підприємств, є однією з умов їх виживання.

Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб’єктів
господарської діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських
рішень. Зробити це неможливо без достовірної, належним чином обробленої
та підготовленої для управління інформації про фінансово – господарську
діяльність підприємства. Інструментом для одержання такої інформації
виступає система бухгалтерського обліку.

Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та
об’єктивну інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при
комп’ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку (КСБО) забезпечує вирішення
багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних.
КСБО на сьогодні дає можливість накопичувати, аналізувати,
інтерпретувати та надавати інформацію користувачам бухгалтерського
обліку.(4)

Однак, існує проблема, пов’язана з вибором програмного забезпечення, яке
б найбільш повно розкривало інформацію, сформовану за даними
бухгалтерського обліку. Більшість існуючих бухгалтерських програм, які
автоматизують облік, — це лише електронні таблиці, які самостійно
виконують тільки рознесення проводок в регістри обліку. Крім того, як
правило, бухгалтерська програма розробляється або програмістом, знайомим
з усіма тонкощами системного програмування.

При комп’ютеризації обліку постають запитання: що автоматизовану систему
обліку підприємство впроваджує не просто програмний продукт, але й часто
несподівано для себе, нові методики управління підприємством. Якщо
врахувати, що контроль змісту управлінського обліку здійснюється лише
керівництвом підприємств, то за відсутності стандартів управлінського
обліку в програмному забезпеченні може бути значна кількість варіантів
трактування вимог керівництва.

Автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес обробки
даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень. Тому досить
часто доцільно впроваджувати автоматизовану систему обліку не з метою
отримання глобального результату, а для того, щоб вирішити ряд локальних
проблем.

За умови автоматизації бухгалтерського обліку інформація що генерується
програмою, повинна бути зрозумілою користувачу. На рівні комп’ютерної
програми повинен зникнути поділ бухгалтерського обліку на фінансовий,
управлінський та інші види. Якщо цей технічний крок буде зроблено і буде
досягнута компактність, зручність, простота і надійність програмного
забезпечення то, без сумніву, облік на підприємстві стане єдиним.

Існує думка, що застосування автоматизованої системи дозволяє ефективно
вирішити проблему оперативності аналітичного обліку, так як ефективність
бухгалтерського обліку та управління завдяки цьому повинна автоматично
зрости.

Завдяки комп’ютеризації бухгалтерського обліку є можливість в межах
одного синтетичного рахунку одержати декілька різних розрізів аналітики,
які різносторонньо відображають первинну інформацію. В аналітичних
рахунках інформація групується та узагальнюються в інтересах управління
за певними ознаками. Тут значно підвищується інформаційна ємність
системи рахунків та можливості більш детального і глибокого аналізу
інформації.

Вважається, що впровадження КСБО на підприємстві призведе до поступової
відмови від аналітичного обліку та його зміни обліком більш елементарних
первинних об’єктів. Будь – яка ознака групування в рамках одного
синтетичного рахунку стає основою системи аналітичних рахунків, і таких
систем може бути безліч залежно від потреб управління.(11)

Управлінський облік може бути організований по – різному:

— Без спеціального відображення операцій управлінського обліку на
рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням подвійного запису
(тобто без ведення синтетичного обліку);

— З окремим відображенням операцій управлінського обліку на рахунках
синтетичного обліку (в тому числі з застосуванням різних варіантів
кореспонденції рахунків);

Звичайно, найпростіший варіант полягає в тому, щоб відображати операції
управлінського обліку в загальний системі записів синтетичного
бухгалтерського обліку без виділення окремої кореспонденції рахунків для
цих операцій.

Комп’ютеризація обліку призводить до створення на підприємстві
автоматизованих робочих місць (АРМ). АРМ бухгалтера призначене для
автоматизованого виконання операцій на конкретній стадії облікового
аналітичного процесів. Ця система є структурною одиницею автоматизованих
систем управління, персональним засобом облікового працівника для
планування, обробки фактичних даних і підготовки інформації для
прийняття управлінських рішень.

АРМ бухгалтера за їх місцем у системі обліку підприємства можна поділити
на такі рівні: АРМ у підрозділах підприємства (первинний облік); АРМ у
бухгалтерії (ділянки обліку); АРМ головного бухгалтера (зведений облік);
АРМ управлінців (функції обробки і аналізу даних без права зміни
бухгалтерської інформації).

При широкому використанні комп’ютерної техніки постає питання про
раціональне використання каналів зв’язку. В зв’язку з цим виникла
необхідність в обмеженні інформації, тобто тієї її частини, яка отримала
назву надлишкової, так як вона може призвести до прийняття помилкових
управлінських рішень. Отже для управління необхідна тільки та
інформація, на підставі якої приймаються рішення. Якщо управлінець має
таку інформацію, то процес прийняття стає ефективним.

Для характеристики облікової інформації потрібно застосовувати поняття
„кількість” і „якість”. При отриманні інформації її споживачі
переслідують різні цілі, тому змінюється кількість і цінність
інформації, що відповідає завданням організації фінансового і
управлінського обліку. Отже ступінь релевантності інформації, яка
використовується для прийняття рішень залежить від цілей окремої людини,
тобто значна частина інформації, створена системою, використовується для
декількох управлінських рішень і декількома особами, які приймають
рішення.

Для того, щоб облікова інформація однозначно сприймалась тими, хто брав
участь в її підготовці на підприємстві і тими хто її використовує, вона
повинна відповідати наступним вимогам:

— достовірність – інформація повністю відображає господарські процеси на
підприємстві і легко перевіряється

— значимість – інформація має бути корисною, ґрунтуватися на зворотному
зв’язку і надходити до користувача в потрібний час. Зворотній зв’язок
передбачає знання того, наскільки правильними виявились попередні
очікування. Необхідно враховувати, що вигоди, отримані від користування
облікової інформації, повинні перевищувати витрати на її утримання

— порівнянність і постійність – неможливо протягом звітного періоду
використовувати різні методи бухгалтерського обліку, інакше втрачається
можливість порівняння даних

— суттєвість — не потрібно втрачати час на облік незначних факторів,
тобто якщо зусилля щодо обліку рівні з вартістю засобів, що
обліковуються, облік необхідно спростити. Кожне підприємство вибирає
свій рівень суттєвості обліку

— консервативність – необхідно вибирати оцінку, яка є менш
оптимістичною, тобто необхідно враховувати можливу відсутність прибутку
і можливі збитки. Це забезпечить обережність щодо оцінки активів, майна
у визначенні величини прибутку

— повнота – інформація повинна містити максимум даних, необхідних
користувачу.

Заключним етапом функціонування облікової інформації системи є
комунікація (процес передачі і отримання) інформації особам, які
приймають рішення. Таким чином, передача інформації особам , які
приймають рішення, є також однією з функцій бухгалтерського обліку.

Отже, комп’ютеризація обліку на підприємстві надає ряд преваг для
управлінського обліку серед яких:

1. оперативне ведення інформації, її обробка і формування вихідної
інформації;

2. безпосереднє забезпечення контролю інформації;

3. збільшення швидкості обміну інформацією між управлінськими органами і
керованими об’єктами;

4. скорочення ручної праці, пов’язаної з розрахунками аналітичних
показників і заповненням форм внутрішньої бухгалтерської звітності;

зменшення витрат часу на підготовку інформації;

5. значне вдосконалення самого процесу організації обліку та формування
показників бухгалтерської звітності.(16)

ВАТ «ММКК» має досконалу комп’ютеризовану систему обліку, яка сприяє
оперативному веденню інформації, швидкій її обробці і формуванню
вихідної інформації, забезпеченню контролю, своєчасному поданню
інформації у відповідні органи. Програмне забезпечення, яке обрало
підприємство є «1С: Підприємство», в якій кожен бухгалтер має свою
частину цієї програми.

Що стосується управлінського обліку, то найважливіше – це зміна складу
собівартості продукції. Тепер до складу собівартості включаються прямі
витрати на виробництво продукції і загальновиробничі витрати. Таким
чином собівартість продукції більш конкретизовано; до неї відносяться
тільки безпосередні витрати на виробництво.
Адміністративно-управлінські, витрати на збут та інші витрати вважаються
витратами даного звітного періоду, у якому вони були здійснені,
списуються на фінансовий результат і не включаються в собівартість
продукції. 2003-й рік показав, що на практиці в управлінському обліку
дане господарство накопичує витрати на рахунках обліку і наприкінці
звітного періоду калькулює собівартість продукції. При переході до
національних стандартів обліку і новому Плану рахунків в обліку витрат
було передбачено усе для зручного і правильного заповнення форм
фінансової звітності згідно «нової» методології. Такий управлінський
облік не зовсім прийнятний, тому що він не відповідає вимогам
господарюючих суб’єктів в умовах ринкової економіки. У даних умовах він
повинен надавати інформацію керівникам у самому зручному для аналізу
виді, щоб правильно і вчасно приймати управлінські рішення. Згідно
П(С)БО склад собівартості змінився, тому різницю між ціною реалізації і
собівартістю не можна тепер приймати критерієм прибутковості продукції.
З усього сказаного вище випливає, що для обліку й аналізу витрат
необхідно використовувати зовсім новий підхід. Ефективно дану проблему
вирішує модель змінних витрат. Модель змінних витрат базується на
розподілі витрат на постійні і змінні, прямі і непрямі. Постійні витрати
– це ті, які майже не змінюються зі зміною обсягів виробництва. Змінні
витрати – це такі, обсяг яких змінюється прямо чи майже прямо
пропорційно обсягу виробництва. Прямі витрати – це такі, які можна
віднести на конкретний продукт повністю без застосування різних прийомів
і способів. Непрямі витрати – це ті, які неможливо віднести на
конкретний вид продукції і потрібно розподіляти спеціальними прийомами.

При обчисленні собівартості продукції з застосуванням моделі змінних
витрат основним показником при розподілі витрат к маржа на покриття
постійних витрат.

Маржа на покриття витрат – це різниця між загальним виторгом від
реалізації і сумою всіх змінних витрат. Особливий інтерес викликає те,
що цю маржу можна обчислити як для всього господарства чи окремих його
підрозділів, так і для окремих видів продукції, що випускається.

Таким чином, використовуючи як критерій ефективності виробництва маржу
на покриття постійних витрат можна реально оцінити ефективність
діяльності господарства в цілому (мається на увазі загальна маржа по
господарству в цілому в порівнянні з сумою постійних витрат на
виробництво та витрат, що не включаються до собівартості), внесок
кожного виду продукції в результат діяльності господарства (мається на
увазі маржа по окремим видам продукції).

Відносну ефективність виробництва продукції можна оцінити використовуючи
коефіцієнт маржі на покриття постійних витрат, що обчислюється
розподілом маржі на покриття на ціну реалізації одиниці продукції і
виражається у відсотках. Він показує, на скількох зміниться маржа на
покриття постійних втрат при зміні обсягу реалізації.

Одним з найважливіших моментів у моделі змінних витрат є визначення
точки беззбитковості для кожного продукту. Точка беззбитковості – це
точка, при переході через яку господарство покриває усі свої витрати і
починає одержувати прибуток.(2)

Господарству необхідно складати управлінський звіт який дає змогу
реально оцінити не тільки досягнення виробництва, але й перспективи
виробництва Такий звіт – лише одна ланка з системи управлінської
звітності. Складання якої може допомогти господарюючим суб’єктам вчасно
приймати правильні рішення. Основні етапи складання звітів є:

§ планування – формулювання стратегії та визначення цілей на основі
фактичних даних минулих періодів, формування виробничої стратегії;

§ управління бізнесом – адекватне реагування на інформацію щодо
внутрішніх та зовнішніх чинників, що можуть вплинути або безпосередньо
впливають на очікувані результати діяльності;

§ оцінка результатів – підведення підсумків діяльності, висновки та
пропозиції щодо удосконалення управління, підготовка вхідної інформації
для етапу планування наступного періоду.

Розглянувши потреби та ресурси господарства, можна розробити систему
управлінської звітності, яка відповідає саме йому.

Складання зведеного управлінського звіту повинне починатися зі складання
плану виробництва перед початком року з врахуванням фактичного
незавершеного виробництва. На нашу думку план по кожній продукції в
цілях подальшого складання управлінської звітності повинен являти собою
спрощену систему виробництва, в якій планові витрати наводяться в
розрізі їх статей з розподілом на постійні та змінні та груп виробничих
операцій, які переслідують одну й ту ж мету. Ми вважаємо, що на етапі
управління виробництвом управлінські звіти по певній продукції варто
складати після закінчення певного звітного періоду. Цей звіт повинен
містити такі дані:

§ фактичну інформацію про минулий період по виробництву продукції;

§ планову та фактичну інформацію про період, після якого складається
звіт;

§ планову інформацію про наступний період по виробництву продукції;

§ інформацію про відхилення планових витрат від фактичних за місяці та
наростаючим підсумком з початку виробничого циклу.

На етапі підведення підсумків складають зведений звіт, в якому необхідно
оцінити ефективність та відносну ефективність виробництва продукції.

Такий механізм на нашу думку дозволить у будь-який момент часу
керівництву господарства оцінити можливі варіанти подальших дій у
виробництві та приймати правильні управлінські рішення.(7)

Таким чином, роблячи висновок, можна сказати, що сільськогосподарські і
промислові підприємства в сучасних умовах повинні переходити до
автоматизованої системи обліку, яка буде займати набагато менше часу та
ручної роботи, та нових, більш ефективних методів обчислення
собівартості, бо це є основою отримання прибутку.

Список використаних джерел

1. Антони Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. — М.: СП «Триада
НТТ», 1992.

2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т. В., Малюга Н. М, Чижевська Л.
В.Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для
студентівспеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних
закладів. За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. І доп. —
Житомир: ПП «Рута»,2002. — 480 с.

3. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний
посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»/ Ф.Ф.
Бутинець, Л.Б. Чижевські, Н.В. Герасимчук. — Житомир: ЖГП, 2000.-448 с.

4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред.
М.Ф. Огійчука. — К.: Урожай, 1994.

5. Друри К. Введение в управленческий и производственньїй учет. — М.:
Аудит. 1998.

6. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие — М.:
ИНФРА-М, 1997.-392 с.

7. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ,
2000.-350 с.

8. Коваленко В.В. и др. Организация бухгалтерского учета на СП /
Коваленко В.В., Евстигнеев Е.Н., Соколов ВЛ. / — М: Финансы и
статистика, 1991.

9. Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік в сільському господарстві.
Тернопіль.: Чарівниця, 1995.

10. Международные стандарты учета. — М.: Аудит-трейнинг, 1992.

11. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в
умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.

12. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993
р. № 250.Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У
редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01.1998 р. № 10.

13. Сук Л.К. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. К.: Урожай,
1994.

14. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості
продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. Затв.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452.

15. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.:
Финансы и статистика, 1992.

16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з
різними формами власності. К.: «А.С.К.», 1998.

17. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р Вандер Вила. — М.: ИНФРА
— М, 1997-480 с.

18. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета.
-М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2000. -512 с.

19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета.
-2-е изд., испр,- М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002. -512 с.

20. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект.
-М.: Финансьі и статистика. 1995.

21. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет / торговьіе и
посреднические предприятия / — Харьков: Интеллект — ЗК, 1998. 22.
Яругова А.Д.. Управленческий учет/ опьгг зкономически развитых стран /
М.: Финансы и статистика, 1991.

Похожие записи