Облік касових операцій в журналі№1

1.1. Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими
ордерами, типові І форми і порядок заповнення яких затверджені
наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 «Про
затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» (далі —
наказ Мінстату), і мають застосовуватися усіма підприємствами.

Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку,
проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним
бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання готівки видається квитанція за підписами головного
бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира,
засвідчена печаткою (штампом) підприємства.

При прийманні готівки до каси касири підприємств керуються Правилами
визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими постановою
Правління Національного банку України від 31.03.99 № 152 і
зареєстрованими Міністерством юстиції України від 16.04.99 за № 242/3535
(із змінами). Обігові пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними
платіжними засобами, мають прийматися до кас підприємств за їх номіналом
без обмежень для всіх видів платежів.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими
ордерами або належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними)
відомостями (далі — видаткові документи). Документи на видачу готівки
мають підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це
уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу
готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах,
рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на
видаткових касових ордерах не обов’язковий.

Підприємства, які займаються закупівлею сільгосппродукції та заготівлею
вторсировини, можуть, проводити видачу готівки здавальникам
сільгосппродукції та вторсировини за відомостями, у яких зазначаються їх
прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що
засвідчуються підписом здавальника.

Якщо закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини здійснюються
під час відрядження, то відомості про це подаються одночасно з авансовим
звітом про відрядження.

У разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом
касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує
його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа
розписується у видатковому документі про одержання готівки із
зазначенням одержаної суми (гривень — словами, копійок — цифрами),
використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком особам, то
одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і
розписуються у відповідній графі документа.

Видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у
видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не
приймається.

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства,
проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на
кожну особу, або за окремою відомістю.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому
документі. Якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим у
встановленому порядку згідно з чинним законодавством, у тому числі й
особи, що не має змоги в зв’язку з хворобою або з інших поважних причин
поставити розпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені
та по батькові одержувача готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім’я та
по батькові особи, якій доручено одержати готівку. Якщо видача готівки
проводиться за відомістю, то перед розписом про одержання грошей касир
робить у ній напис: «За довіреністю». Видача готівки за дорученням
проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.4 цього
Положення. Довіреність залишається у касира і додається до видаткового
касового ордера або відомості.

Видача готівки з каси підприємства для здавання її до установи банку
оформляється видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в
касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до установи
банку, є квитанція до об’яви на внесення готівки за підписами бухгалтера
і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку.
Документом, що свідчить про здавання виручки інкасаторам банку, є копія
супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою
(штампом) установи банку.

Виплати, що пов’язані з оплатою праці, стипендій, проводяться касиром
підприємства за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями або за
видатковими касовими ордерами на кожного одержувача.

На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості
робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і
головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням
строків видачі готівки і суми (гривень — словами, копійок — цифрами).

Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці
(у разі відпустки, хвороби тощо), а також видача депонованих сум і
готівки під звіт на витрати, пов’язані із службовими відрядженнями,
кільком особам.

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на
загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий
касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожній платіжній
(розрахунково-платіжній) відомості.

Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам проводяться, як
правило, за видатковим касовим ордером.

Після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою
праці, стипендій за платіжними відомостями, касир повинен: у платіжній
відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, поставити
штамп або зробити напис: «Депоновано»; скласти реєстр депонованих сум; у
кінці відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму
виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком
за платіжною відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові
кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково
робиться напис: «Готівку за відомістю видав (підпис)»; здійснити
відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією
видатковим касовим ордером на фактично видану суму за відомістю.

Бухгалтерія робить перевірку відміток, зроблених касирами в платіжних
відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум.
Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом
складання одного загального видаткового касового ордера.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи
мають заповнюватися бухгалтером лише чорнильною або кульковою ручкою, за
допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами,
які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого
для зберігання документів терміну.

У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх
складання і перелічуються додані до них документи. Видача прибуткових
касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять або
одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки
в день їх складання.

Виправлення в прибуткових та видаткових касових документах
забороняються.

Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів
касир зобов’язаний перевірити:

— наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера,
а на видатковому документі — дозвільного напису керівника підприємства
або осіб, які ним уповноважені;

— правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

— наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає
документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після
одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих
до них документах ставиться штамп або напис «Оплачено» із зазначенням
дати (число, місяць, рік).

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються
бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових
документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних
(розрахунково-платіжних) відомостей на виплати, пов’язані з оплатою
праці, реєструються після здійснення цих виплат.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може
здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують
формування і роздрукування потрібних касових документів. При цьому в
документі «Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових
касових ордерів», який формується і роздруковується за відповідний день,
забезпечується також формування даних для обліку руху коштів за цільовим
призначенням. ;

Касові документи після складання касиром звіту та його оброблення в
бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються,
переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36 місяців після
закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку
покладено обов’язок зберігання документів, в окремому сейфі або
спеціальному приміщенні, що передається під охорону.

Винесення з приміщення, що охороняється, касових документів дозволяється
лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом керівника або
головного бухгалтера. До кінця робочого дня документи обов’язково
повертають.

Довідки за касовими документами (підписані керівником і головним
бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу у випадках,
передбачених чинним законодавством України.

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених чинним
законодавством України.

1.2. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємство
повинно мати касу, а його керівники мають обладнати касу та забезпечити
надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не
були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час
їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у
встановленому чинним законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому
підприємству, забороняється.

Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства
враховують у касовій книзі (типова форма КО-4, затверджена наказом
Мінстату.)

Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову
книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без
урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою,
проводять при цьому касові операції з видачі (приймання) готівки на
будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів
або застосовують РРО (РК) при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг, самостійно здають готівкову
виручку до каси установи банку (інкасаторам банку), повинні також вести
касові книги, які видаються і оформляються підприємством — юридичною
особою, до складу якої вони входять.

Відокремлені підрозділи, що мають каси та здійснюють розрахунки готівкою
із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із
застосуванням РРО (РК) і не проводять при цьому касових операцій з
видачі (приймання) готівки з каси на будь-які потреби з оформленням
видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриману готівкову
виручку до підприємства — юридичної особи, до складу якої вони входять у
встановлені ним строки, можуть не вести касову книгу. Операція здавання
відокремленим підрозділом готівки до каси підприємства здійснюється із
застосуванням прибуткового касового ордера з видачею відповідної
квитанції.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
печаткою підприємства -юридичної особи. Кількість аркушів у касовій
книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера
підприємства — юридичної особи.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через
копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною
ручкою. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Другі примірники
мають бути відривними, що і є звітом касира. Перші і другі примірники
мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення зроблені,
то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або
особи, що його заміщує.

Записи в касовій книзі робляться касиром за операціями одержання або
видачі готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим
документом у день їх надходження або видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить
залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до
бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш (копію записів у
касовій книзі за день) з прибутковими і видатковими касовими ордерами
під розпис у касовій книзі. Готівка, яка видана за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями на виплати, пов’язані з оплатою
праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), відображається в касовій
книзі після закінчення строків цих виплат, а закриття вищезазначених
відомостей та виписка відповідних видаткових касових ордерів
здійснюються у порядку, визначеному вище.

Якщо бухгалтерія та касир підприємства -юридичної особи не працюють у
вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який
використовує при розрахунках РРО (РК) у ці дні працює, але не веде
касової книги, то записи в касовій книзі підприємства — юридичної особи
здійснюються наступного робочого дня підприємства — юридичної особи.

На підприємствах за умови забезпечення належного зберігання касових
документів касову книгу можна вести також в електронній формі за
допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою
якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і
роздрукування документів «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт
касира», які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст
касової книги в паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату.

Записи в касовій книзі здійснюються шляхом уведення потрібної інформації
з первинних касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до
початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець
попереднього дня), а також містити всі реквізити, що передбачені формою
касової книги. Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в
порядку зростання з початку року.

У разі роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» в кінці місяця має
автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за
цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року — їх загальна кількість
за рік.

Після роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» і «Звіту касира»
касир зобов’язаний перевірити правильність складання цих документів,
підписати їх і передати «Звіт касира» разом з прибутковими та
видатковими касовими документами до бухгалтерії під розпис у «Вкладному
аркуші касової книги».

З метою забезпечення схоронності та зручності використання «Вкладний
аркуш касової книги» протягом року зберігається касиром окремо за кожний
місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби)
«Вкладний аркуш касової книги» формується у підшивки в хронологічному
порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами
керівника і головного бухгалтера підприємства — юридичної особи, а
підшивки формуються в книгу, яка скріплюється печаткою підприємства —
юридичної особи.

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях
має передаватися для зберігання протягом 36 місяців в архів підприємства
— юридичної особи.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного
бухгалтера або уповноважену керівником особу.

За наявності на підприємстві кількох касирів старший касир перед
початком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для
видаткових операцій суму готівки під розпис у книзі обліку прийнятих та
виданих касиром грошей.

Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт в одержанні авансу
і готівки, прийнятих (виданих) за прибутковими (видатковими)
документами, і здати залишок готівки та касові документи за проведеними
операціями старшому касиру під розпис у книзі обліку прийнятих та
виданих касиром грошей.

Про аванси, одержані для оплати праці та виплати стипендій, касир
зобов’язаний скласти звіт у встановлений строк з урахуванням дня їх
одержання. До закінчення цього строку касири зобов’язані щоденно здавати
в касу залишки готівки, яка не видана за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями. Готівка здається в опечатаних
касирами сумках, пакетах тощо старшому касиру під розпис у книзі обліку
прийнятих та виданих касиром грошей із зазначенням сум.

За наявності на підприємстві тільки одного касира облік прийнятої та
виданої готівки веде цей касир.

Керівник підприємства одночасно із зарахуванням на роботу касира укладає
з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його
під розпис з цим Положенням.

Касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну
відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру
забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової
його заміни, виконання обов’язків касира покладається на іншого
працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається
договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним
обов’язків касира.

У разі відсутності касира (у зв’язку з хворобою тощо) цінності, що
перебувають у нього під звітом, перераховуються іншим касиром, якому
вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в
присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати
перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами
зазначених осіб.

На підприємствах, де штатним розписом не передбачена посада касира,
виконання його обов’язків може покладатися відповідно до письмового
розпорядження керівника підприємства на бухгалтера чи іншого працівника,
з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

На підприємствах, які мають відокремлені підрозділи або обслуговуються
централізованими бухгалтеріями, оплату праці, виплати допомоги у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, стипендій та премій можуть проводити за
письмовим наказом керівника інші, крім касирів, особи, з якими
укладається договір, передбачений пунктом 4.7 цього Положення, і на яких
покладаються обов’язки, установлені для касирів цим Положенням.

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах
проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що
має здійснюватися згідно з наказом керівника підприємства, призначається
комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт (додаток
1).

У строки, що встановлені керівником, на кожному підприємстві проводиться
інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і
перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в
касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Готівка, що
зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами,
вважається надлишком готівки в касі. При застосуванні підприємством у
розрахунках РРО звіряється наявна готівка на місці проведення розрахунку
каси-ром-оператором РРО із сумою, зазначеною в денному звіті РРО. У разі
виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в
акті зазначається сума нестачі або надлишку і з’ясовуються обставини їх
виникнення. При цьому сума нестачі стягується з винної особи, а надлишок
оприбутковується в касі та зараховується в дохід підприємства.

В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку
правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а
також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених угод під час
проведення документальних ревізій обов’язково проводять інвентаризацію
каси і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій. У
господарських товариствах, якщо це передбачено їх статутом, такі ревізії
проводять ревізійні комісії.

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють
органи державної податкової служби України, державної
контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ
України, фінансові органи (далі — контролюючі органи).

Похожие записи