.

Вищі водні рослини в системі рослинного світу

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 8584
Скачать документ

56

Вступ

В наш час оцінка впливу абіотичних, біотичних та антропогенних чинників
на живі організми за допомогою біологічних об’єктів набуває все більшого
значення у зв’язку з тим, що їх чутливість до змін, що відбуваються у
ряді випадків значно вища ніж існуючих фізичних та хімічних методів.
організми-біоіндикатори реагують не тільки на малі дози екологічних
факторів, але й дають змогу виявити синергізм, потенціювання,
інгибування впливових чинників.

Найбільш розповсюдженою є біоіндикація стану довкілля за зміною видового
складу флористичних та фауністичних комплексів. Водні рослини у зв’язку
з особливостями морфології та анатомії можуть бути біоіндикаторами стану
водойм та слугувати об’єктами глобального моніторингу водних екосистем
взагалі.

Актуальність теми: У зв’язку з підвищеним антропогенним впливом на
природні комплекси в останній час, стає актуальною розробка та апробація
методик, що дозволяють оцінювати екологічний стан природних,
природно-антропогенних ландшафтів. Так як всі компоненти природи тісно
та нерозривно взаємопов’язані між собою, то порушення одного компоненту
викликає зміну стану всіх інших. Тому, оцінюючи стан одного, можна
прогнозувати зміни інших компонентів. Останнім часом має місце значний
антропогенний вплив на поверхневі водойми. Це і різноманітні викиди
промислових та побутових вод, і шумове забруднення, і порушення
структури водойм при механічному перемішуванні шарів води, а також
порушення термічного режиму. Всі ці фактори призводять до різноманітних
змін у водних екосистемах, що відображується на загальному стані природи
та на людському суспільстві. На жаль, не завжди є можливість проводити
комплексні наукові дослідження, які потребують значних матеріальних
затрат та спеціального обладнання. В таких випадках можна
використовувати метод біоіндикації, що отримав останнім часом широке
визнання та розповсюдженість.

Мета: На основі вивчених еколого-біологічних властивостей рослин водних
та прибережно-водних біоценозів провести визначення стану їхніх ценозів
русла річки Сіверський Донець. Визначити види біоіндикатори водного
середовища.

Завдання:

· Опрацювати наукову та методичну літературу з питань біоіндикації
водного середовища за допомогою рослин;

· Дослідити видовий склад водних біоценозів русла р. Сіверський Донець,
проаналізувати еколого-біологічні властивості виявлених видів;

· Проаналізувати екологічні особливості виявлених видів, щодо можливості
їх використання в біоіндикації стану водойм

· Визначити наявність рослин біоіндикаторів в водному фітоценозі р.
Сіверський Донець;

· За зміною флористичного складу водних комплексів проаналізувати
екологічний стан об’єктів, що вивчаються.

Методи: геоботанічні, лабораторні, екологічні.

Знання, які були отримані в ході написання роботи та результати
досліджень можна використовувати при роботі у школі вчителем біології.
Наприклад, під час екскурсій на заплавні луки до річки дітям необхідно
показувати рослини біоіндикатори, та яким чином вони можуть нам
вказувати на стан навколишнього середовища. Вчитель повинен показати
дітям значущість рослин водного біоценозу та необхідність їх охорони та
охорони природи в цілому.

1. Загальні відомості про вищі водні рослини та їх положення в системі
рослинного світу

1.1 Вищі водні рослини в системі рослинного світу

В ході еволюції поворотним моментом було виникнення фотосинтезуючих
організмів. Появу хлорофілу можна віднести імовірно до архейського
періоду, а в палеозої, починаючи з кембрію, зустрічаються вже перші
синьо-зелені водорості (марполія, гірванелла, эпіфітон і ін.). Суша в
кембрії, була позбавлена рослинності. У атмосфері в цей час
нагромаджувався надлишок вуглекислоти і мала кількість кисню. У силурі
світ рослин представлений вже багатше: з’являється флора псилофітів, що
відрізняється великою різноманітністю форм, – це перші знайдені вищі
зелені рослини суші. У девоні рослини продовжують завойовувати сушу:
крім псилофітів, витиснених до кінця періоду, з’являються перші
папороті, каламофіти, клинолисти, лепідодендрони, кордаїти. Остання
група – перші представники класу хвойних рослин. По берегах озер росли
хвощі, папороті, сигілярії. У карбоні девонська флора розвивається
найширше. До кінця кам’яновугільного періоду вона зменшується, і на її
місце виходять нові типи глоссоптерієвої флори і голонасінних. Посилення
процесів що утворюють ґрунти приводить до різноманітності кругообігу
речовин, дає поштовх до подальшої еволюції. У пермській системі, в
пізніших відкладеннях палеозою, подальший розвиток одержують насінні
папороті (роди Леслейя, гангамоптерис, тинифельдія і ін.) і голонінні
рослини, почали з’являтися саговники і гінкгові. У мезозої найбільша
різноманітність форм наголошується починаючи з юрського періоду.
Рослинність юри абсолютно не схожа на карбон. Саговники, беннеттити,
гінкго, байеры, араукарії переважають в лісах юрської епохи, у
водоймищах крупні хвощі – неокаламіти. Незбалансованість процесів
утворення і руйнування органічної речовини, що привела до накопичення
вуглецю у вигляді горючих копалин у верхньому девоні і карбоні,
поступово вирівнюється, збільшується кількість кисню в атмосфері. В
кінці мезозою, в крейдяний період, створилися кліматичні умови для
виникнення квіткових рослин, що мало величезний вплив на весь подальший
хід еволюції органічного світу планети. У верхньокрейдяних шарах Аляски
нагромаджуються такі водні рослини, як німфеї або латаття. До цього часу
відноситься масова поява квіткових рослин, що утворили характерні
асоціації і що захопили найрізноманітніші біотоп: рівнини, степи,
напівпустелі, гори і водоймища. У кайнозої рослинність розвивається дуже
рясно, проте сильне похолодання в другій половині ери, починаючи з
міоцену, значно змінило кількість і склад рослин. У середині третинного
періоду в Західній Європі зустрічаються вже латаття, рогіз, очерет,
осока (міоцен). На Україні в цей час з’явилися рогіз, очерет, рдесник,
роголисник, сальвінія.

Квіткові водні рослини, почавши свій розвиток у верхньому крейдовому
періоді, в ході процесу еволюції придбали всі ті особливості, які
дозволили їм пережити суворі заледеніння кайнозою в умовах водного
середовища. Отже, більшість родин вищих водних рослин з’являються в
кінці мезозою, починаючи з верхньої крейди; і відноситься до епохи
розквіту квіткових рослин при зниженні розвитку голонасінних і вже
значному зменшенні спорових рослин. В цей час відбувається поступовий
розвиток і формування сучасної флори. У четвертинному періоді до часу
настання льодовиків в Європі вже були поширені більшість сучасних видів
рослин. Проте значні заледеніння Європи знищили рослинність на
величезних територіях, так що деякі види рослин значно скоротили свій
природний ареал або зникли повністю. Загальна схема еволюційного шляху
водних рослин: море – прісні води – суша – прісні води – море. З цієї
причини сучасну вищу водну рослинність, що мешкає в прісних, солонуватих
і в значно меншій мірі морських водоймищах, прийнято називати
вторинноводною [3].

1.2 Особливості організації вищих водних рослин, як біоіндикаторів
навколишнього середовища

Відносна однорідність водного середовища привела до ряду пристосувань
самого різного ступеня. Багато видів водних рослин мають здатність
розвиватися на суші, що виражається в явищі диморфізму. Потрапивши у
водне середовище, ці види здатні розвиватися у воді. [2].

Відзначимо деякі основні пристосування вищих рослин до водного
середовища існування.

1. Порівняно низька температура води викликає пригноблення статевого
процесу, переважає вегетативне розмноження.

2. Посилене зростання в порівнянні з наземними рослинами.

3. Недорозвинення або відсутність деревини в судинних пучках, пов’язана
з тим, що рослина, підтримувана водою, не потребує такою мірою опорних
елементів, як наземне. Розвиток системи повітряних порожнин (аеренхіма)
сприяє поліпшенню газообміну і підтримці рослини в плаваючому стані.

4. Редукція кореневої системи або зміна її функції.

5. Великий розвиток поверхні тіла по відношенню до маси, що виражається
в наявності перистого, розітнутого листя, тонких, довгих стебел або ж
широкого, але дуже тонкого листя.

6. Листя занурених водних рослин позбавлені сочовичок, зате їх поверхня
проникна для газів і весь газообмін йде через неї. Кількість сочовичок в
порівнянні з наземними видами збільшена.

7. У деяких видів серед клітин епідермісу є та інші, звані гідропорами,
що мають більшу проникність води. У лататтєвих, крім того, є особливі
клітки – гаусторії, розташовані на нижній стороні листа, здатні
інтенсивно поглинати живильні речовини і запасати масло.

8. Гетерофілія, різнолисність, це явище, коли на одній рослині
розвиваються як типово підводне листя, так і типово повітряні з рядом
переходів (настурція, стрілолист, вех).

9. Виділення слизу особливими залозками перешкоджає вилуговуванню з
рослин живильних речовин, а також є захистом при тимчасовому пересиханні
водоймищ.

10. Переважна більшість вищих водних рослин – багаторічники. При
зимуванні частина видів цілком опускається на дно водоймища, більшість
зимує у вигляді кореневищ, бульб або зимуючих бруньок (турионів).

Наявність стійкого механізму гомеостазу дозволяє вищим водним рослинам
захоплювати значні території і мати широке географічне розповсюдження.
Такі види створюють популяції, пристосовані до крайніх умов ареалу, до
значних коливань світла, температури і ін. [7].

Серед морфоанатомічних особливостей водних рослин, які можна враховувати
при визначенні стану біоценозу виділити такі:

v Оскільки гідатофіти занурені у воду, то вони одержують не всю
кількість сонячного проміння, бо частина його відбивається або
поглинається водою. Відповідно гідатофіти тією або іншою мірою є
тіньовитривалими. Цим зумовлена збільшена поверхня органів, особливо
листків, порівняно із загальною масою. У зв’язку з тим, що у воді мало
розчиненого кисню у гідатофітів утруднений газообмін. Однак у них добре
розвинені міжклітинники, які сприяють регулюванню газообміну. Гідатофіти
мають дуже спрощену анатомічну будову, у них судини слабко розвинені або
зовсім немає, воду сприймають всією поверхнею тіла. На поверхні епідерми
кутикули немає або вона занадто тонка, щоб не створювати перешкоду в
надходженні води до клітин.

v Гідрофіти звичайно ростуть по берегах водойм, напівзанурені у воду.
Підземна частина рослин (кореневища і корені), а також більша частина
стебла занурені у воду. Гідрофіти, як і гідатофіти, мають систему добре
розвинених міжклітинних проміжків, крізь які здійснюється постачання
кисню до органів, які знаходяться у воді і ґрунті водойми.

v Гігрофіти – це рослини, що пристосовані до росту в умовах надмірного
зволоження, переважно атмосферного. Листки їх вкриті тонким шаром
кутикули, продихи розташовані на рівні основних клітин епідерми,
наявність тонкостінних живих розсіяних волосків, а також широких
міжклітинників – забезпечує досить активну поверхню випаровування [13].

Отже, всі ці анатомо-морфологічні характеристики забезпечують рослинам
оптимальне існування саме в цих умовах довкілля, дає нам змогу
виокремлювати водних та прибережно-водних рослин в окрему екологічну
групу і робити висновок щодо можливості застосування даної групи рослин
як біоіндикаторів навколишнього середовища

1.3 Поняття біоіндикації та використання вищих водних рослин як
біоіндикаторів стану навколишнього середовища

В ході еволюції живі організми адаптувались до дії природних факторів
середовища, які впливають на них протягом всього життя. Що стосується
дії антропогенних факторів, то в зв’язку з коротким історичним часом їх
дії такої адаптації не відбулося. Саме тому їх стресорна дія більш
відчутна і небезпечна для життя, так як їх концентрація перевищує
допустимі норми. Саме ця особливість покладена у необхідність
застосування рослин як біоіндикаторів.

Біоіндикація – це метод виявлення і оцінки впливу абіотичних, біотичних
і антропогенних факторів на живі організми за допомогою біологічних
об’єктів.

Застосування біоіндикаторів дозволяє:

· знаходити місця скупчень в екологічних системах різного роду
засмічень;

· прослідити динаміку змін в оточуючому середовищі;

· визначити ступінь шкідливості тих чи інших речовин для живої природи
та конкретно для людини;

· скласти прогноз подальшого розвитку екосистеми.

Основні принципи застосування біоіндикації

Для біоіндикації придатні в основному два методи – пасивний і активний
моніторинг. У першому випадку у вільноживучих організмів спостерігають
за видимими або непомітними пошкодженнями або відхиленнями від норми, що
є ознаками стресового впливу. При активному моніторингу спостерігають за
тими самим відхиленнями на тест-організмах, що знаходяться в стандартних
умовах на досліджуваній території.

Живі організми в тій чи іншій мірі реагують на зміни навколишнього
середовища. Їх чутливість до змін, що відбувається в ряді випадків
значно вища ніж існуючих фізичних або хімічних методів. Чутливі
організми біоіндикатори реагують не тільки на малі дози екологічних
факторів, але й дають змогу виявити синергізм, потенціювання,
інгибірування впливових чинників.

Виділяють наступні рівні біоіндикації:

1. За зміною біохімічних і фізіологічних реакцій, що супроводжується
накопиченням токсикантів в органах або тканинах;

2. За характером анатомічних, морфологічних, біоритмічних і поведінкових
реакцій;

3. За зміною видового складу флористичних та фауністичних комплексів.

На першому рівні досліджують видимі або непомітні пошкодження та
відхилення від норми, які свідчать про несприятливі впливи.

На другому (активному) використовують відповідні реакції найбільш
чутливих до даного фактору організмів (біотестування).

Біоіндикація може проводитись на рівні макромолекул, організму,
популяції, співтовариств та екосистем. Існує біоіндикація специфічна
(реакція тільки на один фактор) і неспецифічна (одна і таж реакція на
декілька факторів). Методи біоіндикації повинні відповідати наступним
вимогам: відносна швидкість проведення біоіндикації, достатня точність і
стабільність результатів, доступність видів-індикаторів у необхідній
кількості.

Серед організмів-біоіндикаторів неможна не відмітити внесок вищої водної
рослинності в процес індикації важких металів. Здатність до акумуляції
важких металів серед водної рослинності проявляє сальвінія плаваюча,
рдесник пронизанолисний, рдесник блискучий, рдесник вузлуватий,
багатокорінник звичайний та ін. Водні рослини також є індикаторами
органічного забруднення та евтрофікації водних об’єктів.

На підвищення рівня концентрації Cu та Ni, солей важких металів та інших
негативних чинників швидко реагують такі рослини як елодея канадська,
валіснерія спіральна та різуха гваделупська, у яких погано розвинені
покривні тканини.

1.4 Біоіндикація якості водного середовища з використанням вищих водних
рослин

Для виявлення антропогенного забруднення поряд з хіміко-аналітичними,
широко застосовують методи біоіндикації. Біотестування для виявлення
токсикантів у воді в наш час набуває все більшого використання, так як
дає змогу виявити токсикант по характеру його дії на тест-об’єкт (стан,
функцію, поведінку). Ефект може бути визначений як при оцінці приватних,
так і інтегральних функцій. До приватних функцій належать біохімічні
показники, певні системи (ферментна, дихальна). До інтегральних
характеристик відносять характеристики, що дають уяву про сумарний ефект
впливу на стан системи.

Методи біотестування з використанням вищих рослин є економічно кращими,
бо вони потребують мінімальних витрат.

При проведенні робіт по біотестуванню стану водного середовища слід
враховувати слідуючи обставини:

1) швидкість відповіді тест-об’єкту на дію агента (токсиканта) пов’язана
з концентрацією речовини.

2) збільшення концентрації скорочує час настання відповідної реакції.

З точки зору технічного оснащення найбільш доступні досліди, засновані
на реєстрації загально-біологічних характеристик гідробіонтів. Необхідно
враховувати, що тест-об’єкт і тест-реакції мають специфічність
відповідей на дію токсиканту. Рослини, наприклад, можуть бути найбільш
чутливими в присутності у воді гербіцидів. Крім того, тест-реакція може
виявити токсикант по його функції-мішені, якщо він має вибіркову дію на
певні функції організму.

Вищі водні рослини застосовуються при розробці токсикологічних
нормативів. Відносно тривалий строк отримання відповіді обмежує
застосування вищих рослин для контролю токсичності стічних вод, особливо
при низькій концентрації токсиканту [14].

1.5 Сучасний стан водних ресурсів Харківщини

Водні ресурси області представлені 156 річками довжиною більше 100 км
кожна, загальною довжиною 4561 км, які віднесені до басейнів річок
Сіверський Донець і Дніпро. Загалом сумарні водні ресурси області мають
загальнодержавне значення, водність яких оцінюється в 3,8км3/рік. Аналіз
водокористування за період з 2004–2005 роки показав, що в області
спостерігається тенденція до зменшення забору води та її використання. В
2004 році обсяг забраної води по області склав 484,3 млн. м3, в тому
числі з поверхневих джерел – 401,3 млн. м3 і підземних – 82,96 млн. м3,
що в порівнянні з 2003 роком менше на 165,6 млн. м3 (20,5%), в тому
числі із поверхневих джерел – на 117, млн. м3 (22,7%), підземних – на
47,9 млн. м3 (36,6%). В порівнянні зі 2003 р зменшення водозабору склало
на 29,3 м3 (5,7%) у тому числі на 17,97 млн. м3 (4,3%) з поверхневих
водойм і на 11,33 млн. м3 (12%) підземної води [11].

Зниження водозабору пов’язано на ряду з контролем використання заходів,
направлених, ще й з нестабільністю роботи підприємств, зменшення
виробництва у сільському господарстві (зниження поголів’я тварин,
скорочення об’ємів зрошення сільськогосподарських угідь і т. д.).

Так, використання свіжої води в промисловості у 2005 р. в порівнянні з
2004 р. зменшилась на 31,37 млн. м3 (44,1№), в сільському господарстві
на 31,37 млн. м3 (60,5%), для зрошення на 24,147 млн. м3 (73,4%), в
комунальному господарстві на 35,729 млн. м3 () 13%.

У порівнянні з 2004 р. використання води у звітному році збільшилося в
промисловості на 10,54 млн. м3 (11,4%), в рибозведенні – на 8,37 млн.
м3, в інших галузях на 7,816 млн. м3., зменшилось використання свіжої
води в сільському господарстві на 4,78 млн. м3 та комунальному
господарстві на 30,229 млн. м3.

За рахунок скорочення об’ємів виробництва використання оборотної води в
порівнянні з 2004 р. зменшилося в цілому на 923 млн. м3 (32,2%). Майже
на 742 млн. м3 зменшилось використання оборотної води в промисловості
(в2004 р. – 2606 млн. м3, 2005 р. – 1684 млн. м3).

У 2005 р. в порівнянні з 2004 р. витрати оборотної води зменшилась на
296 млн. м3 і складають 1696 млн. м3. особливо ця тенденція помітна в
промисловості: Зміївська ТЕС зменшила ці витрати на 310 млн. м3, ДП
«Хімпром» на 3,45 млн. м3. збільшили витрати оборотної води
підприємства: ВАТ «Турбоатом» на 7,36 млн. м3, ЗАТ «Созівський
ковальсько-механічний завод» на 1,63 млн. м3.

За рахунок покращення якості очистки стічних вод та реконструкції з
розширенням потужностей очисних споруд на КБО «Безлюдівка», ВУВКГ міст
Чугуїв і Балаклея, Зміївської ТЕС знизився скид забруднених стічних вод
у порівнянні з 2003 роком на 87,6 млн. м3. в порівнянні з 2004 р.
зменшення скиду цієї категорії стічних вод склало 20, млн. м3.

У порівнянні з 2004 роком збільшилась потужність очисних споруд на 38,14
млн. м3/рік в результаті введення в експлуатацію нових потужностей, в т.
ч. на КБО «Диканівський» (100 тис. м3/добу), ВУВКГ м. Балаклея (4,2 тис.
м3), ВКФ смт Краснокутськ (4,2 тис. м3) та ін.

Незважаючи на значне зниження скидання забруднених стічних вод
підприємствами комунального господарства у 2005 р., ця галузь продовжує
залишатися найбільшим забруднювачем поверхневих вод. Підприємства галузі
у звітному періоді здійснили скид забруднених стічних вод в поверхні
водойми в об’ємі 18,842 млн. м3. основними причинами складної ситуації в
комунальному господарстві є передача багатьох відомчих очисних споруд,
які фізично застарілі, обладнання яких на протязі тривалого часу не
обновлювалося у зв’язку з відсутністю фінансування, на баланс
комунальних підприємств.

Друге місце серед забруднювачів водних об’єктів області посідають
об’єкти промисловості, однак слід відмітити, що у звітному році скид
забруднених стічних вод у порівнянні з 2003 роком зменшився і склав
6,739 млн. м3. в 2004 р. у водні об’єкти області було скинуто 351,7 млн.
м3 стічних вод, в тому числі:

нормативно – чистих -44,66 млн. м3

нормативно – очищених -276,82 млн. м3

забруднених – 30,17 млн. м3 (без очистки -9,29 млн. м3, недостатньо
очищених – 20,88 млн. м3).

Загальна кількість скинутих зворотних вод зменшилась в порівнянні з
2003 р. зменшився і склав 2,7 млн. м3., а з 2005 р. на 3,47 млн. м3.

Із забрудненими стічними водами в 2005 р. скинуто 383,7 тис. тонн
забруднюючих речовин (в тому числі хлоридів і сульфатів 101,9 тис.
тонн), що на 1,7 тис. т. менше, ніж у 2004 р.

Значне збільшення у 2005 р. об’єму скиду «нормативно очищених» стічних
вод на очисних спорудах екологічної очистки в порівнянні з 2003 р. (на
265,78 млн. м3) порівняно з покращенням якості очистки стічних вод на
КБО «Диканівський», ДКГ «Харьківкомуночиствод» та Зміївської ТЕС, ВУВКГ
міст Чугуїв і Балаклеї. Стічні води, що скидаються цими підприємствами у
2003 р. переведені з категорії «недостатньо очищених» в категорію
«нормативно очищені».

Аналізуючи вищевказане ми дійшли до висновку, що водні ресурси
Харківщини не завжди відповідають нормам. Недостатнє оснащення
підприємств очисними спорудами приводить до потрапляння в водойми
токсичних речовин. Визначення їх рівня, якості води є головне завдання
санепідстанцій та органів екобезпеки. На нашу думку це доцільно робити
використовуючи в якості тест-об’єкту для швидкого встановлення ступеню
токсичності води Дафнію. Об’єкт легко утримувати в лабораторії, досить
широко розповсюджений на території Харківської області і доступний для
збору [21].

2. Район, об’єкти та методи дослідження

Фізико-географічна характеристика району дослідження

Наші дослідження проводилися на території заплавів річки Сіверський
Донець околиць села Гайдари Зміївського району Харківської області у
2007 р.

Геологія та морфологія. Територія природного парку розташована на плато
правого берегу Сіверського Дінця, в його заплаві та боровій терасі, та
щільно прилягає до трубезської або однолесової тераси з її цікавими та
найбільшими на Лівобережній Україні озерами Лиман, Чайка, Кругле та
інші. На території парку знаходиться стратотипічне оголення зміївської
світи, її еталон та інші оголення полтавської серії. Рельєф парку
цікавий поєднанням давніх та сучасних форм. З півночі до плато
приєднується новохарківська тераса Мжі, що тягнеться з нагірної частини
Змійову.

Парк розташовується в межах глибокого прогину земної кори –
Дніпровсько-Донецької западини. Кристалічні породи фундаменту залягають
тут на глибині 4–5 км, крівля крейди занурюється нижче рівня моря, та на
поверхні оголюються лише кайнозойські відкладення.

Плато складають відкладення неогену та палеогену. Відкладення
четвертинної системи та пліоцену на території парку недостатньо оголені
для складання стратиграфічної колонки. В південній частині парку, на
висоті 5 – 6 м над граничним рівнем річки, в них залягають ділянки
піщаного суглинку, що утворюють слабкий водоупор [14].

Гідрографія. У Зміївському районі протікає найбільша річка Лівобережної
України, правий приток Дону – Сіверський Донець з притоками Уди,
Гнилиця, Мож, Гомольша. Його довжина 1016 км, площа басейну 98800 км2.
Сів. Донець протікає в добре розробленій долині з асиметричними схилами:
правим – більш високим, крутим, розчленованим багато чисельними балками,
та лівим – низинним, розлогим, терасованим. В період повені річка
виходить за межі корінного руслу, широко розливаючись по заплаві, а при
високому рівні повені заливає всю заплаву.

На територій знаходяться притоки Сів. Дінця: справа впадає р. Уди,
довжиною 164 км; р. Мож довжиною 74 км; на півдні протікає р. Гомольша,
довжина її 15 км; зліва розташований приток Гнилиця, довжина 32 км.

По водному режиму Сів. Донець та його притоки належать до річок
східноєвропейського типу, який характеризується високими весняними
повенями, відносно невисокими паводками, що виникають літом та восени.

Вода помірно-жорстка належить до гідро карбонатного класу. Хімізм води
змінюється у зв’язку з тим, що промисловість викидає в Сів. Донець
недостатньо очищені, перероблені води.

Температурний режим річки характеризується найбільш високими
температурами води у липні 24 – 25° С, найбільш низькими – у лютому +0,5
+0,7° С. Сів. Донець замерзає від одного до 2 – 2,5 місяців, товщина
льоду до 14 – 18 см, а в холодні зими – до 70 см (1969 р.).

На території району зосереджені найбільші озера, що зустрічаються в
басейні Сів. Донець. За походженням це озера-стариці. Найбільше озеро –
Лиман [15].

2.2 Об’єкти та методи дослідження

Дослідження проводилися на заплавних луках р. Сіверський Донець околиць
села Гайдари Зміївського району Харківської області.

Об’єктом дослідження є водні та прибережно-водні рослини.

Матеріал для дослідження збирався різними методами. Головні з них: це
польові та лабораторні методи.

Польові включають в себе геоботанічні та маршрутно-екскурсивні методи.
При маршрутно-екскурсивному були проведені екскурсії на заплавні луки,
де були закладені студентами пробні ділянки, на яких було описано
видовий склад рослин, відмічено Середнє Проективне Покриття (СПП),
Коефіцієнт Зустрічаємості (КЗ) та Фенофазу (ФФ).

Також використовуються лабораторні методи (визначення за допомогою
визначників, метод гербаризації, визначення екологічних груп).

3. Еколого-біологічна характеристика досліджуваної флори

Протягом вегетаційних періодів 2007 р. на заплавних луках р. Сіверський
Донець околиць с. Гайдари Зміївського району Харківської області нами
було досліджено 58 видів водних та прибережно-водних рослин, які
належать до 52 родів, 31 родини, 3х класів та 1-го відділу –
Magnoliophyta (Покритонасінні). Для кожного виду було проаналізовано
таксономічну приналежність, життєву форму за К. Раункієром, визначена
екологічна група за відношенням до світла і вологи та місце зростання.
Узагальнені дані наведені в Таблиці 1.

З наведених даних видно, що тільки 2% виявлених видів є еврибіонти,
тобто зустрічаються в усіх досліджених фітоценозах, а 2% не притаманні
даному фітоценозу, отже 96% видів можна використовувати для
характеристики певного фітоценозу. Найбільше видове різноманіття
виявилось у повільно текучих водоймах (тобто р. Сіверський Донець). Це
43% виявлених видів. Умови існування в цьому ценозі найбільш сприятливі
– велика кількість кисню, проточність, – сприяють швидкому очищенню води
в разі забруднення. Саме тут зустрічаються види, чутливі до негативних
чинників. Здатність до акумуляції важких металів серед водної
рослинності проявляє Сальвінія плаваюча, Рдесник пронизанолистий,
Рдесник блискучий, Рдесник вузлуватий, Багатокорінник звичайний та ін.
Водні рослини також є індикаторами органічного забруднення та
евтрофікації водних об’єктів.

На підвищення рівня концентрації Cu та Ni, солей важких металів та інших
негативних чинників швидко реагують такі рослини як Елодея канадська,
Валіснерія спіральна та Різуха гваделупська, у яких погано розвинені
покривні тканини і вони є найбільш вразливими при потраплянні негативних
речовин. Виходячи з цього можна зробити висновок – якщо дані рослини
зустрічаються на території дослідження, то стан води р. Сіверський
Донець цілком задовільний. Якби наведені вище рослини були відсутні, то
можна було б стверджувати зворотне і непокоїтися про стан природи
вцілому.

Таблиця 1. Еколого-біологічна характеристика вищих водних та
прибережно-водних рослин басейну Сіверський Донець околиць села Гайдари

п/пВидова назваРодинаЖиттєва форма за РаункієромЕкологічна група за
відношенням доФітоценозсвітлавологи12345671. Хвощ річковий

Equisetum fluviatile L.Хвощові

EquisetaceaeКриптофітТіньовитривалийГігрофітБолота, озера, береги річок,
ставки.2. Сальвінія плаваюча

Salvinia natans L.Сальвінієві

SalviniaceaeТерофітГеліофітГідрофітВ повільно текучих або стоячих водах
та озерах.3. Латаття біле

Nimphaea alba L.Лататтєві

NimphaceaeКриптофітГеліофітГідрофітУ стоячих та повільно текучих
водах.4. Глечики жовті

Nuphar lutea (L.) SmithЛататтєві

NimphaceaeКриптофітГеліофітГідрофітПрісноводні, замкнуті та малопроточні
водойми, на глибині 50–200 см, при пересиханні – утворює наземну
флору.5. Кушир занурений Ceratophyllum demersum L.Куширові
CeratophyllaceaeКриптофітТіньовитривалийГідатофітПрісноводні замкнуті
малопроточні та проточні водойми, на глибині 50–100 см6. Жовтець
отруйний

Ranunculus

sceleratus L.Жовтeцеві

RanunculaceaeХамефітТіньовитривалийГігрофітЗаплавні луки, болота, береги
водойм.7. Зірочник болотний

Stellaria palustris Retz.Гвоздичні

CaryophyllaceaeКриптофітГеліофітГігрофітБолота, мокрі та заболочені
луки, торф’яники.8. Переступень

білий

Bryonia alba L.Гарбузові

CucurbitaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітСеред чагарників, в
лісах.9. Жеруха лучна

Cardamine pratensis L.Хрестоцвіті

BrassicaceaeКриптофітТіньовитривалийГігрофітБереги річок, озер і
стариць, заплавні луки, болота.10. Гадючник оголений

Filipendula

denudata Fritsch.Розові

RosaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітЗаплавні луки, чагарники,
галявини, коло водойм.11. Водопериця колосиста

Myriophyllum

Spicatum L.Столисникові

HaloragaceaeКриптофітТіньовитривалийГідатофітВ стоячих та повільно
текучих водах12. Вех широколистий

Sium latifolium L.Зонтичні

ApiaceaeКриптофітТіньовитривалийГідрофітБереги та мілководдя
прісноводних, замкнутих і малопроточних водойм.13. Дудник лісовий

Angelica

Silvestris L.Зонтичні

ApiaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітДолини річок, вологі ліси,
заплавні луки.14. Смовдь болотна

Peucedanum

palustre L.Зонтичні

ApiaceaeКриптофітГеліофітГідрофітБолотисті луки, чагарники.15.
Підмаренник прибережний

Gallium rivale Gris.Маренові

RubiaceaeКриптофітГеліофітГігрофітБереги річок, струмки, чагарники.16.
Підмаренник

болотний

Galium

palustre L.Маренові

RubiaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітВологі луки та болота.17.
Живокіст лікарський

Symphitum officinale L.Шорстколисті

BoraginaceaeКриптофітТіньовитривалийГігрофітВологі луки, береги
річок.18. Незабудка болотна Miosotis palustris L.Шорстколисті

BoraginaceaeГемікриптофітГеліофітГігрофітБолота, вологі луки, береги
водойм.19. Паслін

солодко-гіркий

Solanum dulcamara L.Пасльонові

SolanaceaeХамефітТіньовитривалийГігрофітБереги річок, озер, чагарників,
вологих місць.20. Вероніка джерельна

Veronica anagallis-aquatica L.Ранникові

ScrophulariaceaeГемікриптофітГеліофітГігрофітКоло води, канав та ін.21.
Пухирник звичайний

Urticularia vulgaris L.Пухирникові

LentibulariaceaeКриптофітТіньовитривалийГідрофітЗамкнуті та
малопроточні, пріноводні водойми, на глибині (25) 50–100 см.22.
Шоломниця

списолиста

Scutellaria hastifolia L.Губоцвіті

Lamiaceae

ГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітЗаплавні луки, вологі чагарники.23.
Чистець болотний

Stachis palustris L.Губоцвіті

Lamiaceae

ГемікриптофітГеліофітГігрофітЛуки, береги водойм, боліт.24. Вовконіг
європейський

Lycopus

europaeus L.Губоцвіті

Lamiaceae

ГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітЗаплавні луки, береги річок, в
чагарниках.25. М’ята

водяна

Mentha aquatica L.Губоцвіті

Lamiaceae

КриптофітГеліофітГігрофітБереги водойм та в воді на ілуватих грунтах.26.
Сідач коноплевий

Eupatorium cannabinum L.Айстрові

AsteraceaeГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітБереги водойм, заплави,
вільшняки.

27. Нетреба звичайна

Xanthium strumarium L.Айстрові

AsteraceaeТерофітГеліофітГігрофітВздовж доріг, каналів, береги водойм,
городах, садках.28. Череда трироздільна

Bidens tripartita L.Айстрові

AsteraceaeТерофітТіньовитривалийГігрофітБереги, озер, краям боліт,
заплавні луки.29. Чихавка хрящувата

Ptarmica cartilaginea Ledeb.Айстрові

AsteraceaeГемікриптофітГеліофітГігрофітЗаплавні луки, береги річок,
чагарники.30. Жовтий осот болотний

Sonchus palustris L.Айстрові

AsteraceaeКриптофітТіньовитривалийГідрофітВисокотравні, осоково-гіпнові
болота, береги водойм.31. Сусак зонтичний

Butomus umbellatus L.Сусакові

ButomaceaeКриптофітГеліофітГігрофітБереги та мілководдя водойм, на
глибині 20–50 см32. Частуха подорожникова

Alisma plantago-aquatica L.Частухові

AlismataceaeГемікриптофітГеліофітГігрофітБереги, озер, краям боліт,
заплавні луки.33. Стрілолист стрілолистий

Sagittaria sagittifolia L.Частухові

AlismataceaeКриптофітТіньовитривалийГідрофітВодойми з повільною течією
та стоячою водою по берегам.34. Тілоріз алоєвидний

Stratiotes aloides L.Жабурникові

HidrocharitaceaeГемікриптофітГеліофітГідрофітОзера, заводі, ставки.35.
Елодея канадська

Elodea canadensis Michx.Жабурникові

HidrocharitaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГідатофітПовільно стікаючі
та стоячі води.36. Жабурник звичайний

Hydrocharis morsus-ranae L.Жабурникові

HydrocharitaceaeТерофітТіньовитривалийГідрофітПрісноводні, замкнуті або
малопроточні водойми, на глибині 50–150 см.37. Рдесник вузлуватий

Potamogeton nodosus Poir.Рдесникові

PotamogetonaceaeКриптофітТіньовитривалийГідатофітПрісноводні або
слабкомінералізовані, проточні або малопроточні води.38. Рдесник
гребінчастий

Potamogeton pectinatus L.Рдесникові

PotamogetonaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГідатофітПовільно стікаючі
та стоячі води.39. Рдесник курчавий

Potamogeton crispus L.Рдесникові

PotamogetonaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГідатофітПрісноводні та
слабкомінералізовані, замкнуті та малопроточні, евтрофні водойми, на
глибині 25–150 см.40. Рдесник пронизанолистий

Potamogeton perfoliatus L.Рдесникові

PotamogetonaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГідатофітПрісноводні, рідше
слабкомінералізовані, проточні чи замкнуті водойми, на глибині
50–200 см.41. Різуха морська

Najas marina L.Різухові

NajadaceaeТерофітТіньовитривалийГідрофітМілководдя прісноводних та
мінералізованих водойм, на глибині 20–50 см.42. Куга озерна

Scirpus lacustris L.Осокові

CyperaceaeКриптофітГеліофітГігрофітМілководдя прісних та
слабкомінералізованих, малопроточних водойм, на глибині 20–100 см.43.
Ситняг болотний

Eleocharis palustris (L.) Roem. Et SchultОсокові

CyperaceaeКриптофітТіньовитривалийГігрофітПрибережні мілководдя
прісноводних і слабкомінералізованих водойм, заплавні луки.44. Осока
гостра

Carex acuta L.Осокові

CyperaceaeКриптофітТіньовитривалийГігрофітБереги та мілководдя водойм,
на глибині 20–40 см, болотисті луки, низинні осоково-трав’яні болота.45.
Очерет звичайний

Phragmites austraiis (Cav.) Trin. Ex Steud.Осокові

CyperaceaeКриптофітТіньовитривалийГідрофітМілководдя прісноводних та
слабкомінералізованих, замкнутих і проточних водойм на глибині
20–100 см, береги річок, озер, ставків, болота, торф’яники,
вільшняки.46. Мітлиця собача

Agrostis canina L.Злакові

PoaceaeГемікриптофітТіньовитривалийГігрофітЗаплави річок, заболочені
луки, осоково-гімнові та осоково-сфагнові болота.47. Катаброза водяна

Catabrosa aquatica L.Злакові

PoaceaeГемікриптофітГеліофітГігрофітЗаплавні луки, болота, вологі
місця.48. Лепешняк великий

Glyceria maxima L.Злакові

PoaceaeКриптофітГеліофітГігрофітБолотяні луки, береги водойм.49.
Очеретянка звичайна

Phalaroides arundinacea (L) Rausch.Злакові

PoaceaeКриптофітГеліофітГігрофітМілководдя та береги прісноводних,
проточних, замкнутих водойм на глибині 10–50 см заболочені луки, болота,
вільшняки.50. Лепешняк плаваючий

Glyceria fluitans L.

Злакові

Poaceae

Криптофіт

Геліофіт

ГігрофітБолотисті луки та болота, затопленнях.51. Лепеха звичайна

Arocus calamus L.Ароїдні

AraceaeКриптофітГеліофітГігрофітЗаболочені луки, болота.52. Вольфія
безкоренева

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex WimmerРяскові

Lemnaceae

КриптофітТіньовитривалийГідрофітМілководдя прісноводних, замкнутих або
мало проточних водойм, які добре прогріваються влітку

Таблиця 2. Систематичний склад досліджуваної флори

з/пРодинаКількість видівАбсолютна, шт.Відносна, %1. Айстрові582.
Злакові583. Ряскові584. Губоцвіті475. Осокові476. Рдесникові477.
Зонтичні368. Жабурникові369. Маренові2310. Шорстколисті2311.
Рогозові2312. Частухові2313. Лататтєві2314. Ранникові1215. Різухові1216.
Розові1217. Хвощові1218. Сальвінієві1219. Куширові1220. Жовтцеві1221.
Гвоздичні1222. Гарбузові1223. Хрестоцвіті1224. Столисникові1225.
Пасльонові1226. Пухирникові1227. Сусакові1228. Ароїдні1229.
Їжачоголівкові12Разом:59100

Проаналізувавши дані Таблиці 2, ми бачимо 3 домінантні родини – це
родини Айстрові, Злакові та Ряскові, які складають відповідно по 8% від
загальної кількості родин досліджених нами водних та прибережно-водних
рослин, на другому місці стоять 3 родини Губоцвіті, Осокові та
Рдесникові, що складають відповідно по 7%.

Таблиця 3. Розподіл досліджуваної флори за життєвими формами за
класифікацією К. Раункієра

з/пЖиттєва формаКількість видівАбсолютна, шт.Відносна,
%1.Криптофіти33562.Гемікриптофіти19333.Терофіти584.Хамефіти23Разом:59100

З таблиці 3 ми бачимо, що провідною життєвою формою є криптофіт, що
становить 56% від загальної кількості рослин досліджуваної флори,
найменш провідною життєвою формою є хамефіт, яка складає всього 3%.

Кількісний розподіл досліджуваних видів за екологічними групами за
відношенням до вологи можна спостерігати на рис. 4.1.

picscalex75010009000003fd1b000007001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010013200000000002000000002000003401000034210000010000006
c0000000500000005000000c701000047010000000000000000000046380000872800002
0454d460000010034210000bf01000005000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000cd0100004c010000520000007001000003000000f1ffffff000000000
00000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000013001fe10030f0df1300f0dc1300110000000e0000000
300000002000000000004027af7ca3021008a010e00000021008a01c8de1300da9a0030b
c3b04024cdf130014000000289f00304cdf1300bc3b0402140000004edb00304cdf1300b
c3b04020a00000038090402fce013006adc0030004c00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008
9a4013000000000000000000000000000000000350d0a6a0000000021008a01350d0a6af
e0a0169bc3b040200000000000000006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000cd0100004c010000260000001
c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c000000040000002
80000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff00000000002
50000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000000500000005000000c701000047010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001
80000000000000000000000cd0100004c010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000000
500000005000000c80100004701000027000000180000000200000000000000808066000
0000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001c0000000
100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c0000000400000027000000180000000400000000000000ffffcc0000000000250000000
c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffcc00190000000
c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000007
c0000006d0000007a000000b800000096000000180000006d00810070008100730080007
6007f0079007f007c007e0080007e0083007d0086007d008a007c008d007c0092007b009
6007b009a007b009d007b00a1007a00a5007a00a9007a00ac007a00b0007a00b4007a00b
8007a00b80096006d008100270000001800000002000000000000004d1a3300000000002
50000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000004d1a33001
90000000c0000004d1a330056000000180100004b0000009600000091000000cf0000003
f0000009100b1008d00b0008800b0008500af008100af007c00ae007900ae007600ad007
300ac006f00ab006c00ab006900aa006500a9006300a8006100a7005d00a6005b00a5005
900a5005800a4005500a2005300a1005200a00050009f004f009e004e009d004d009c004
c009b004c009a004b0099004b0097004b0096004b00b4004b00b5004b00b7004c00b8004
c00b9004d00ba004e00bb004f00bc005000bd005200be005300bf005500c0005800c2005
900c3005b00c3005d00c4006100c5006300c6006500c7006900c8006c00c9006f00c9007
300ca007600cb007900cc007c00cc008100cd008500cd008800ce008d00ce009100cf009
100b100270000001800000004000000000000009933660000000000250000000c0000000
4000000280000000c00000002000000180000000c00000099336600190000000c000000f
fffff0056000000f40000004b00000081000000b8000000b1000000360000009100b1008
d00b0008800b0008500af008100af007e00ae007900ae007600ad007300ac007000ac006
c00ab006900aa006700a9006300a8006100a7005e00a7005c00a6005900a5005800a4005
600a3005400a2005200a0005100a00050009f004e009d004d009c004c009b004c009a004
b0099004b0098004b0097004b0095004b0094004b0093004c0092004d0091004e0090004
e008f0050008e0051008d0053008c0054008b0057008900580088005a0088005c0087006
00085006200850064008400670083006b0082006d008100b80096009100b100270000001
800000002000000000000004d4d800000000000250000000c00000002000000280000000
c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000a
8010000910000009600000025010000d1000000630000002501960025019700240199002
4019a0023019b0022019c0022019d0021019e001f01a0001e01a0001c01a1001b01a2001
801a4001601a5001401a5001101a7000f01a7000c01a8000901a9000601aa000301ab00f
f00ac00fc00ac00f900ad00f500ae00f200ae00ee00af00eb00af00e600b000e200b000d
f00b100d900b100d600b200d200b200cd00b200c900b200c500b300bf00b300bc00b300b
800b300b200b300ae00b300aa00b300a700b200a100b2009d00b2009a00b2009400b1009
100b1009100cf009400cf009a00d0009d00d000a100d000a700d000aa00d100ae00d100b
200d100b800d100bc00d100bf00d100c500d100c900d000cd00d000d200d000d600d000d
900cf00df00cf00e200ce00e600ce00eb00cd00ee00cd00f200cc00f500cc00f900cb00f
c00ca00ff00ca000301c9000601c8000901c7000c01c6000f01c5001101c5001401c3001
601c3001801c2001b01c0001c01bf001e01be001f01be002101bc002201bb002201ba002
301b9002401b8002401b7002501b5002501b400250196002700000018000000040000000
00000009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c000000020000001
80000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff005600000084010000910000007
a00000025010000b30000005a000000b8007a00bc007a00c1007a00c5007a00c9007a00c
e007a00d2007b00d6007b00d9007b00df007c00e2007c00e6007c00eb007d00ee007e00f
2007e00f6007f00f9007f00fc0080000101810003018200060182000a0184000c0184000
f018500110186001401870016018800180189001b018a001c018b001e018c001f018d002
1018e0022018f00230191002301920024019300240194002501950025019600250197002
401990024019a0023019b0022019c0022019d0021019e001f01a0001e01a0001c01a1001
a01a3001801a4001601a5001401a5001101a7000f01a7000c01a8000901a9000601aa000
301ab00ff00ac00fc00ac00f900ad00f500ae00f200ae00ee00af00eb00af00e600b000e
200b000df00b100d900b100d600b200d200b200cd00b200c900b200c500b300bf00b300b
c00b300b800b300b200b300ae00b300aa00b300a700b200a100b2009d00b2009a00b2009
400b1009100b100b8009600b8007a00250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e00000018000000000000000
0000000cd0100004c010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000000000000000000000c
d0100004c010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000002
6010000b000000047010000c9000000180000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000540000006000000028010000b400000044010000c
4000000010000000000fa410000fa4128010000b4000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000350036002500000008000000080000000
d000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000040000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000cd0100004c010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000002a000000b00000004b000000c9000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000002c000000b40000004
8000000c4000000010000000000fa410000fa412c000000b4000000030000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff540000003300320025000000080000000
80000000d000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000cd0100004c010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000006e000000630000008f0000007c0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000700000006
70000008c00000077000000010000000000fa410000fa417000000067000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003200250000000
8000000080000000d000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000cd0100004c010000260000001
c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c000000020000002
80000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff00000000002
50000000c00000001000000280000000c00000004000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000006d01000083000000c3010000c8000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001
80000006e01000084000000c3010000c7000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000006
e01000084000000c3010000c7000000260000001c0000000400000000000000010000000
000000000000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000009999ff0000000000250000000c00000002000000280000000
c00000001000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000720100008b0000007
b01000094000000180000000c00000000000000120000000c00000001000000540000007
c0000008001000087000000b401000097000000010000000000fa410000fa41800100008
7000000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000001
3045604330440043e0444045604420408000000030000000500000008000000080000000
b0000000300000007000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006e01000084000000c
3010000c7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000006e01000084000000c3010000c
7000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000004000000270000001800000004000000000000009
933660000000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000
c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000072010000a20000007b010000ab000000180000000c00000000000000120000000
c00000001000000540000007c000000800100009e000000b8010000ae000000010000000
000fa410000fa41800100009e000000080000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5c00000013045604340440043e0444045604420408000000030000000
900000008000000080000000b0000000300000007000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000006e01000084000000c3010000c7000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006
e01000084000000c3010000c7000000260000001c0000000200000000000000010000000
000000000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000270000001
80000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000004000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b0000001800000072010000b90000007b010000c2000000180000000
c00000000000000120000000c00000001000000540000008400000080010000b5000000b
f010000c5000000010000000000fa410000fa4180010000b5000000090000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff60000000130456043404300442043e044
40456044204ffff0800000003000000090000000800000007000000080000000b0000000
300000007000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000006e01000084000000c3010000c
7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000cd0100004c0100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000cd0100004c010000260000001
c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c000000040000002
80000000c00000002000000250000000c00000005000080280000000c000000010000001
80000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000000500000005000000c7010000470100002
50000000c00000004000080250000000c00000007000080280000000c000000040000002
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000
c00000000000000180000000c000000b000000026060f005601574d46430100000000000
10000000000000002000000340100000000000034210000ffffff001e000000180000000
000000000000000cd0100004c010000220000000c000000ffffffff09000000100000004
6380000872800002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000f
fffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000
8000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000250000000c00000004000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c026201ec010
5000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
30000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000000fa02000001000
00000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d0101000
8000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000
000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002
d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016046201ec01000000001c000
000fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb02110007000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010
400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016046201ec010000000008000000fa020
0000100000000000000040000002d01060004000000f001000007000000fc020000fffff
f000000040000002d01000004000000f0010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b045e01e6010500050004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010000040000002d0106000500000001020000000005000
0000902ffffff00040000002c0100000700000016046201ec0100000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902f
fffff00040000002c0100000700000016045d01e6010500050007000000fc02000080806
6000000040000002d01010004000000f001000008000000fa02000001000000000000000
40000002d01000004000000f001060007000000fc020000ffffcc000000040000002d010
60004000000f0010100050000000902ffffcc00050000000102ffffff000400000004010
d000400000002010200340000002403180074008a0077008a007b0089007e00870081008
70084008600890086008c0085008f00850093008400960084009c008300a0008300a4008
300a7008300ac008200b0008200b4008200b7008200bc008200c0008200c4008200c400a
00074008a0007000000fc0200004d1a33000000040000002d01010004000000f00106000
500000009024d1a33000500000001024d1a33008200000024033f009b00bd009600bc009
100bc008e00bb008a00bb008400ba008100ba007e00b9007b00b7007600b6007300b6007
000b5006c00b4006a00b3006700b2006300b1006100b0005f00b0005e00af005b00ad005
900ac005700ab005500aa005400a9005300a7005200a6005100a5005100a4005000a3005
000a1005000a0005000c0005000c1005000c3005100c4005100c5005200c6005300c7005
400c9005500ca005700cb005900cc005b00cd005e00cf005f00d0006100d0006300d1006
700d2006a00d3006c00d4007000d5007300d6007600d6007b00d7007e00d9008100da008
400da008a00db008e00db009100dc009600dc009b00dd009b00bd0007000000fc0200009
93366000000040000002d01060004000000f001010005000000090299336600050000000
102ffffff0070000000240336009b00bd009600bc009100bc008e00bb008a00bb008600b
a008100ba007e00b9007b00b7007700b7007300b6007000b5006e00b4006a00b3006700b
2006400b2006200b1005f00b0005e00af005c00ae005a00ad005700ab005600ab005500a
a005300a7005200a6005100a5005100a4005000a3005000a2005000a10050009f0050009
e0050009d0051009c0052009b0053009a00530099005500970056009600590095005a009
4005d0092005e009100600091006200900066008e0069008e006b008d006e008c0072008
b0074008a00c400a0009b00bd0007000000fc0200004d4d80000000040000002d0101000
4000000f00106000500000009024d4d80000500000001024d4d8000ca000000240363003
901a0003901a1003701a3003701a4003601a5003501a6003501a7003401a9003201ab003
101ab002f01ac002e01ad002b01af002901b0002601b0002301b2002101b2001e01b3001
b01b4001701b5001401b6001001b7000d01b7000a01b9000501ba000201ba00fe00bb00f
b00bb00f500bc00f100bc00ee00bd00e700bd00e400be00e000be00db00be00d600be00d
200bf00cc00bf00c900bf00c400bf00be00bf00ba00bf00b500bf00b200be00ac00be00a
700be00a400be009e00bd009b00bd009b00dd009e00dd00a400de00a700de00ac00de00b
200de00b500df00ba00df00be00df00c400df00c900df00cc00df00d200df00d600de00d
b00de00e000de00e400de00e700dd00ee00dd00f100dc00f500dc00fb00db00fe00db000
201da000501da000a01d9000d01d7001001d7001401d6001701d5001b01d4001e01d3002
101d2002301d2002601d0002901d0002b01cf002e01cd002f01cc003101cb003201cb003
401c9003501c7003501c6003601c5003701c4003701c3003901c1003901c0003901a0000
7000000fc0200009999ff000000040000002d01060004000000f00101000500000009029
999ff00050000000102ffffff00b800000024035a00c4008200c9008200ce008200d2008
200d6008200dc008200e0008300e4008300e7008300ee008400f1008400f5008400fb008
500fe00860002018600060187000a0187000d01890012018a0014018b0017018b001c018
d001e018d0021018e0023018f0026019000290191002b0192002e0193002f01940031019
50032019600340197003501990036019b0036019c0037019d0037019e0039019f003901a
0003901a1003701a3003701a4003601a5003501a6003501a7003401a9003201ab003101a
b002f01ac002d01ae002b01af002901b0002601b0002301b2002101b2001e01b3001b01b
4001701b5001401b6001001b7000d01b7000a01b9000501ba000201ba00fe00bb00fb00b
b00f500bc00f100bc00ee00bd00e700bd00e400be00e000be00db00be00d600be00d200b
f00cc00bf00c900bf00c400bf00be00bf00ba00bf00b500bf00b200be00ac00be00a700b
e00a400be009e00bd009b00bd00c400a000c4008200040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010600040000002d010000050000000102ffffff000500000009029999ff00040000002
c0100000700000016046201ec0100000000040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000
40000002d010000050000000102ffffff000500000009029999ff00040000002c0100000
700000016046201ec0100000000040000002d010500040000002d010400040000002d010
500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0100000
50000000102ffffff000500000009029999ff00040000002c010000070000001604d6005
d01bc003a01050000000902000000000400000004010d0004000000020101000c0000003
20ac0003c010300000035362508080009000e00040000002d010500040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016046201ec0100000000040000002
d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d6005000bc002d000400000004010d00040000000
20101000c000000320ac0002f000300000033322508080009000e00040000002d0105000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01000005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046201ec010
0000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604840099006a007500040000000
4010d0004000000020101000c000000320a6e0077000300000031322508090009000d000
40000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016046201ec010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101000
4000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010
600050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010
200070000001b04d600e2018c008501040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000
0002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
0001604d400e1018d008601040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010
10005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604d
400e1018d00860108000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f
001010007000000fc0200009999ff000000040000002d01010004000000f001000005000
00009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020007000
0001b049f00950194008b0105000000090200000000040000000201010013000000320a9
0009a0108000000c3b3e3f0eef4b3f2080003000600080009000b0004000700040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604d400e1018d008601040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010100040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d400e1018d00860108000000fa020000010000000
0000000040000002d01000004000000f001060007000000fc02000099336600000004000
0002d01060004000000f0010100050000000902993366000400000004010d00040000000
2010200070000001b04b7009501ad008b010500000009020000000004000000020101001
3000000320aa9009a0108000000c3b3e4f0eef4b3f2080003000a00080009000c0003000
700040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604d400e1018d00860104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604d400e1018d00860108000000fa020
0000100000000000000040000002d01010004000000f001000007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01000004000000f0010600050000000902ffffcc000400000004010
d000400000002010200070000001b04d0009501c5008b010500000009020000000004000
0000201010015000000320ac1009a0109000000c3b3e4e0f2eef4b3f20f080003000a000
800080008000c0003000800040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010
100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d
400e1018d008601040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046201ec010
0000000040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046201ec01000000000
8000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001010007000000f
c020100000000000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffff000
50000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b045e01e6010
500050007000000fc020000000000000000040000002d010000040000002d01020004000
000f0010600040000002d010500040000002701ffff030000001e0005000000010200000
000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016046201ec010000000004000
0002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002
701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00050000000902f
fffff0005000000010200000000040000002d010000040000002d010500040000002701f
fff030000000000

Рисунок 4.1. Розподіл досліджуваних видів рослин за відношенням до
вологи

Розподіл досліджуваних видів за екологічними групами за відношенням до
світла наведені на рис. 4.2.

picscalex750100090000030118000007004a0e000000004a0e000026060f008a1c574d4
6430100000000000100d60d0000000001000000681c000000000000681c0000010000006
c0000000500000005000000e5010000230100000000000000000000f03b0000222400002
0454d4600000100681c00007001000005000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000eb01000028010000520000007001000003000000f3ffffff000000000
00000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000064760008000000000
0000000000000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300da9a00304
096f200ecdd130014000000289f0030ecdd13004096f200140000004edb0030ecdd13004
096f2000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d9770
f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf13000000000080000000010000000
000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b6300308
9a40130000000000000000018e7150000000000190b0a800000000000000000190b0a80e
40a01844096f200f3ffffff000000006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000eb01000028010000260000001c00000004000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c000000010000002
7000000180000000100000000000000ffffff0000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000050000000
5000000e501000023010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000e
b01000028010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000500000005000000e60100002
3010000270000001800000002000000000000004d1a330000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000001000000260000001c0000000100000000000000010000000
000000000000000250000000c00000001000000280000000c00000004000000180000000
c0000004d1a3300190000000c0000004d1a3300140000000c0000000d000000120000000
c0000000200000056000000e8000000490000008400000072000000bb000000330000007
2009b006f009a006c009900690099006600980064009700600096005e0095005b0094005
900930057009200550091005400900052008f0050008f004f008e004e008d004d008c004
b008a004b0089004a008800490087004900860049008500490084004900a4004900a5004
900a6004900a7004a00a8004b00a9004b00aa004d00ac004e00ad004f00ae005000af005
200af005400b0005500b1005700b2005900b3005b00b4005e00b5006000b6006400b7006
600b8006900b9006c00b9006f00ba007200bb0072009b002700000018000000040000000
00000009933660000000000250000000c00000004000000280000000c000000020000001
80000000c00000099336600190000000c000000ffffff005600000018010000490000006
6000000bc0000009b0000003f00000072009b006f009a006b00990068009800650097006
10096005f0095005c0095005900930057009200550091005300900051008f0050008e004
e008d004d008c004c008a004b0089004a008800490087004900850049008400490083004
9008200490081004a0080004b007e004c007d004d007c004e007a0050007900510079005
400770055007600570075005a0074005c0073005f007200620071006500700068006f006
c006e006f006d0072006d0077006c007a006b007d006b0082006a00860069008a0069008
f00680093006800970067009c006700a0006700a4006600aa006600ae006600b2006600b
8006600bc006600bc00840072009b00270000001800000002000000000000004d4d80000
0000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000004
d4d8000190000000c0000004d4d800056000000f0010000720000008400000030010000c
20000007500000030018400300185002f0186002f0187002e0188002e0189002c018b002
b018c002a018d0028018f0027018f002501900023019100200193001e0194001c0195001
a0195001601970013019700110198000c0199000a019a0006019b0003019b00fe009c00f
b009d00f8009d00f2009e00ef009f00eb009f00e800a000e200a000de00a000da00a100d
400a100d000a100cc00a100c800a200c200a200be00a200ba00a200b400a200b000a200a
c00a100a800a100a200a1009e00a1009a00a0009700a0009100a0008d009f008a009f008
4009e0081009d007d009d007a009c0075009b0072009b007200bb007500bb007a00bc007
d00bd008100bd008400be008a00bf008d00bf009100c0009700c0009a00c0009e00c100a
200c100a800c100ac00c100b000c200b400c200ba00c200be00c200c200c200c800c200c
c00c100d000c100d400c100da00c100de00c000e200c000e800c000eb00bf00ef00bf00f
200be00f800bd00fb00bd00fe00bc000301bb000601bb000a01ba000c01b9001101b8001
301b7001601b7001a01b5001c01b5001e01b4002001b3002301b1002501b0002701af002
801af002a01ad002b01ac002c01ab002e01a9002e01a8002f01a7002f01a6003001a5003
001a40030018400270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000
c00000004000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00190000000
c000000ffffff0056000000a8010000720000006600000030010000a200000063000000b
c006600c0006600c6006600ca006600ce006600d2006600d8006700dc006700e0006700e
6006800e9006800ed006900f2006900f6006a00f9006a00fd006b0002016c0005016c000
8016d000c016e000f016f001201700015017000180172001b0173001d017300200175002
201760024017700260178002801790029017a002b017b002c017c002d017e002e017f002
f0180002f0181003001820030018300300185002f0186002f0187002e0188002e0189002
d018a002c018c002a018d0029018e0027018f002501900023019100210192001f0193001
c0195001a0195001701960013019700110198000e0199000a019a0006019b0003019b000
0019c00fb009d00f8009d00f4009e00ef009f00eb009f00e800a000e400a000de00a000d
a00a100d600a100d000a100cc00a100c800a200c400a200be00a200ba00a200b600a200b
000a200ac00a100a800a100a200a1009e00a1009a00a0009700a0009100a0008d009f008
a009f0084009e0081009d007d009d007a009c0075009b0072009b00bc008400bc0066002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c0000009999ff001e000000180000000000000000000000eb01000028010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009
999ff001e000000180000000000000000000000eb01000028010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c0000009999ff001e000000180000002c010000a70000004a010000be0000001
80000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
4000000600000002e010000aa00000047010000b9000000010000000000fa410000fa412
e010000aa000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
4000000360031002500000007000000070000000c000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e
b01000028010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002
e0000006b0000004c00000082000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000005400000060000000300000006e000000490000007d000000010000000000fa410
000fa41300000006e000000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000330039002500000007000000070000000c000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000eb01000028010000260000001c000000020000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000002000000280000000c0000000100000027000000180000000
100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
4000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000760100007f000000e1010000a
9000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e000000180000007701000080000000e1010000a80000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000007701000080000000e1010000a8000000260000001
c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c000000040000002
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000009999ff00000000002
50000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c0000009999ff001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000007b01000087000000820100008e000000180000000c000000000000001
20000000c0000000100000054000000a00000008601000082000000dd010000910000000
10000000000fa410000fa4186010000820000000e0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff68000000220456043d044c043e04320438044204400438043
20430043b045604070000000300000007000000070000000700000007000000070000000
5000000070000000700000007000000070000000700000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000007701000080000000e1010000a8000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000007701000080000000e1010000a8000000260000001c00000001000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000040000002
70000001800000004000000000000009933660000000000250000000c000000040000002
80000000c00000002000000180000000c00000099336600140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000007b0100009c00000082010000a30000001
80000000c00000000000000120000000c00000001000000540000007c000000860100009
7000000b5010000a6000000010000000000fa410000fa418601000097000000080000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000130435043b0456043
e04440456044204070000000700000007000000030000000700000009000000030000000
5000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000007701000080000000e1010000a80000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000eb01000028010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000eb01000028010000260000001c0000000
200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000
c00000001000000250000000c00000005000080280000000c00000004000000180000000
c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000000500000005000000e501000023010000250000000
c00000004000080250000000c00000007000080280000000c00000002000000250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000eb0100002
8010000220000000c000000ffffffff0900000010000000f03b000022240000210000000
8000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000250000000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c023c010c020500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
902000000000400000004010d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010
00007000000fc020000ffffff000000040000002d01010008000000fa020000000000000
0000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016043c010c02000000001c000000fb02f2ff0000000000009
001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d0104001c000000fb021100070000000000bc02000000cc01020
22253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016043c010c020000000008000000fa0200000100000000000
000040000002d01060004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002
d01000004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b043701060205000500040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c0100000700000016043c010c0200000000040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff00040000002
c010000070000001604360106020500050007000000fc0200004d1a33000000040000002
d01010004000000f001000008000000fa0200000100000000000000040000002d0100000
4000000f00106000500000009024d1a33000500000001024d1a33000400000004010d000
4000000020102006a000000240333007a00a5007600a4007300a3007000a3006d00a2006
b00a1006600a00064009f0061009e005f009d005d009c005b009b005a009a00570099005
500990054009700530096005200950050009300500092004f0091004e0090004e008f004
e008e004e008d004e00af004e00b0004e00b1004e00b2004f00b3005000b4005000b5005
200b7005300b9005400ba005500bb005700bb005a00bc005b00bd005d00be005f00bf006
100c0006400c1006600c2006b00c3006d00c4007000c5007300c5007600c6007a00c7007
a00a50007000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f001010005000
000090299336600050000000102ffffff008200000024033f007a00a5007600a4007200a
3006f00a2006c00a1006700a00065009f0062009f005f009d005d009c005b009b0059009
a005600990055009700530096005200950051009300500092004f0091004e0090004e008
e004e008d004e008c004e008b004e008a004f00890050008600510085005200840053008
20055008100560081005a007f005b007e005d007d0060007c0062007b0065007a0069007
9006c0077006f00760073007500760074007a0074007f00730082007200850072008b007
1008f0070009300700099006f009d006f00a1006e00a6006e00ab006e00af006d00b5006
d00ba006d00be006d00c4006d00c9006d00c9008d007a00a50007000000fc0200004d4d8
0000000040000002d01010004000000f00106000500000009024d4d80000500000001024
d4d8000ee0000002403750044018d0044018e0043018f004301900042019100420192004
00194003f0195003e0196003c0199003b01990039019a0036019b0033019d0031019e002
f019f002d019f002901a1002501a1002301a2001e01a3001c01a4001701a5001401a5000
f01a6000c01a7000901a7000201a900ff00aa00fb00aa00f700ab00f100ab00ed00ab00e
900ac00e200ac00de00ac00da00ac00d500ad00cf00ad00cb00ad00c600ad00c000ad00b
c00ad00b700ac00b300ac00ad00ac00a900ac00a400ab00a100ab009b00ab009600aa009
300aa008d00a9008a00a7008500a7008200a6007d00a5007a00a5007a00c7007d00c7008
200c9008500ca008a00ca008d00cb009300cc009600cc009b00cd00a100cd00a400cd00a
900ce00ad00ce00b300ce00b700ce00bc00cf00c000cf00c600cf00cb00cf00cf00cf00d
500cf00da00ce00de00ce00e200ce00e900ce00ed00cd00f100cd00f700cd00fb00cc00f
f00cc000201cb000901ca000c01ca000f01c9001401c7001701c7001c01c6001e01c5002
301c4002501c3002901c3002d01c1002f01c1003101c0003301bf003601bd003901bc003
b01bb003c01bb003e01b9003f01b7004001b6004201b4004201b3004301b2004301b1004
401b0004401af0044018d0007000000fc0200009999ff000000040000002d01060004000
000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00ca00000024036300c9006
d00cd006d00d3006d00d7006d00dc006d00e0006d00e6006e00eb006e00ef006e00f5006
f00f9006f00fd00700002017000060171000a0171000e01720013017300160173001a017
4001e0175002101760024017700270177002b017a002e017b0030017b0033017d0035017
e0037017f003a0180003c0181003d0182003f01830040018400410186004201870043018
90043018a0044018b0044018c0044018e0043018f0043019000420191004201920041019
300400195003e0196003d0197003b01990039019a0036019b0034019c0032019d002f019
f002d019f002a01a0002501a1002301a2002001a3001c01a4001701a5001401a5001101a
6000c01a7000901a7000401a900ff00aa00fb00aa00f700ab00f300ab00ed00ab00e900a
c00e400ac00de00ac00da00ac00d500ad00d100ad00cb00ad00c600ad00c200ad00bc00a
d00b700ac00b300ac00ad00ac00a900ac00a400ab00a100ab009b00ab009600aa009300a
a008d00a9008a00a7008500a7008200a6007d00a5007a00a500c9008d00c9006d0004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000
00009029999ff00040000002c0100000700000016043c010c0200000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff000500000009029
999ff00040000002c0100000700000016043c010c0200000000040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010600040000002d010000050000000102ffffff000500000009029999ff00040000002
c010000070000001604cb006001b2004001050000000902000000000400000004010d000
4000000020101000c000000320ab50042010300000036312508080007000d00040000002
d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043
c010c0200000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016048b005100720031000
400000004010d0004000000020101000c000000320a75003300030000003339250808000
7000d00040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016043c010c020000000008000000fa0200000000000000000000040000002
d01010004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000
000f0010600050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000
00002010200070000001b04b500020287008f01040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
000040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
000070000001604b300010289009001040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000
0002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
0001604b30001028900900108000000fa0200000100000000000000040000002d0106000
4000000f001010007000000fc0200009999ff000000040000002d01010004000000f0010
0000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
200070000001b0498009d01900094010500000009020000000004000000020101001c000
000320a8b00a0010e000000d2b3edfceee2e8f2f0e8e2e0ebb3070004000700080007000
80007000500080007000800070008000300040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0101000
40000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604b300010289009001040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002
d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604b30001028900900108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000
000f001060007000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f00101000
50000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b04af009d01a
600940105000000090200000000040000000201010013000000320aa100a00108000000c
3e5ebb3eef4b3f2070008000700040007000a0003000500040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010600040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604b300010289009001040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016043c010c0200000000040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016043c010c020000000008000000fa0200000100000000000000040000002d0101000
4000000f001000007000000fc020100000000000000040000002d01000004000000f0010
600050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010
200070000001b04370106020500050007000000fc020000000000000000040000002d010
600040000002d01020004000000f0010100040000002d010500040000002701ffff03000
0001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001
6043c010c0200000000040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000
0000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000
902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01060004000
0002d010500040000002701ffff030000000000

Рисунок 4.2. Розподіл досліджуваних видів рослин за відношенням до
світла

Досліджені рослини, які є біоіндикаторами екологічного стану р.
Сіверський Дінець.

Серед досліджуваних нами видів були виявлені такі, що є основними
біоіндикаторами стану навколишнього середовища. Це такі, як Ряска мала
(Lemna minor L.), Вольфія безкоренева (Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex
Wimmer), Рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus L.), Різуха
морська (Najas marina L.), Елодея канадська (Elodea canadensis Michx.),
Сальвінія плаваюча (Salvinia natans L.), у яких погано розвинені
покривні тканини.

4. Використання матеріалів в шкільному курсі біології

Більшість школярів не розуміють сутність поняття «біоіндикація», тому
необхідно ще із шкільних років пояснювати дітям, що це дуже важливе
питання у охороні навколишнього середовища.

В шкільному курсі біології питання біоіндикації стану навколишнього
середовища за допомогою водних та прибережно-водних рослини, як окремий
розділ не розглядаються, але вивчається загальна характеристика всіх
рослин, їх розподіл на родини, розглядається окремий вид. Також у школі
можна організувати кружок любителів охорони природи та проводити
періодичні моніторингові спостереження за станом навколишнього
середовища за допомогою водної рослинності.

Водні та прибережно-водні рослини дуже актуальні для вивчення в школі.
Їх можна побачити під час шкільних та позашкільних екскурсій до річки чи
інших водоймищ, тому діти їх можуть вивчати та оберігати, бо серед них є
такі, що охороняються та занесені до Червоної Книги України та Зеленої
Книги рослинних угруповань Харківської області.

Необхідно проводити екскурсії, вивчати з учнями видовий склад, та
природне значення водних та прибережно-водних рослин з метою формування
у них екологічної свідомості та поняття охорони водних біогеоценозів.

Висновки

1. При написанні курсової роботи нами було досліджено 59 видів водних та
прибережно-водних рослин, що зростають в околицях с. Гайдари. Вони
групуються у 52 роди, 29 родин, 3х класів та 2х відділів з абсолютним
переважанням Magnoliophyta (Покритонасінні). Виявлено 6 провідних родин,
до яких належать 45% всіх досліджених видів, з яких найчисельнішимиши є
Asteraceae, Lamiaceae та Poaceae відповідно по 8%.

2. Визначено, що за життєвою формою за класифікацією К. Раункієра
переважають криптофіти – 56%, гемікриптофіти – 33%, терофіти – 8%, а
найменше припадає на хамефіти – 3%, тобто переважають багаторічні
трав’янисті рослини з підземними органами, в яких запасаються поживні
речовини.

3. Виявлено, що досліджені види рослин представлені не всіма
екологічними групами рослинних угруповань. За відношенням до вологи
найбільша кількість припадає на гігрофіти – 56%, на гідрофіти – 32%, а
найменша на гідатофіти – 12%. За відношенням до світла найбільше
тіньовитривалих – 61%, менше геліофітів – 39%.

4. За літературними даними виявлено, деякі із описаних нами видів можуть
бути використані, як біоіндикатори стану навколишнього середовища, а
саме: Ряска мала, Вольфія безкоренева, Рдесник пронизанолистий, Різуха
морська, Елодея канадська, Сальвінія плаваюча.

5. Результати досліджень даної роботи можна використовувати в школі на
уроках біології в 6 класі при вивченні курсу ботаніки та в позаурочний
час – на екскурсіях до водних біоценозів, де можна показати різноманіття
видів водної та прибережно-водної рослинності, довести необхідність
охорони цих рослин школярами.

Огляд літератури

1. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. /Под. ред. Р.М. Шуберта
– М.: МГУ. – 1988. – 359 с.

2. Брагинский Л.П. Интегральная токсичность водной среды и ее оценка с
помощью методов биотестирования. // Гидробиологический журнал. – 1993. –
т. 29, №6. – С. 66–73.

3. Брагінський Л.П. Біотестування як метод контролю токсичності
природних і стічних вод // Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація
забруднень. – Львів.: Світ, 1993. – С. 27 – 37.

4. Будаговский А.И., Голубаш Т.Ю. // Влияние водного фактора на
продукционный процесс растительного покрова. // Водные ресурсы. – 1994.
– Т. 21. №2. – с. 133 – 143

5. Дідух Я.П., Каркуцієв Т.М. // Оцінка зволоженості екотипів. // Укр.
бот. журн. – 1995. – Т. 52. №5. – с. 64 – 75

6. Дубина Д.В. // Сучасний стан та основні завдання гідроботаніки в
Україні/Д.В. Дубина // Чорном. бот. Журн.: – 2005. – т. 1. №1. –
с. 19–38

7. Закон України / Про Загальнодержавну програму формування національно
екологічної мережі України на 2000–2015 роки // Закон №1989-ІІІ від
21.09.2000

8. Исакова Е.Ф., Колосова Л.В. Метод биотестирования вод. – Черногоовка,
1988. – 46 с.

9. Каркуцієв Т.М. // Типізація місцезростань рослинних угруповань за
режимом вологості грунту. // Укр. бот. журн. – 1996. – Т. 53. №5. –
с. 545 – 551

10. Келдибеков С., Юсунов И.И. // Вторая Всесоюзная конференция по
высшим водным и прибережно-водным растениям. // Узб. биол. журн. – 1989.
– №3. – с. 79

11. Кокин К.А. // Екологія высших водних растений. – М.: Из-во МГУ,
1982. – 158 с.

12. Кондратьев К.Я., Небесный В.Б. // Спектральная отражательная
способность высшей водной растительности. // Докл. АН СССР. – 1988. – Т.
301, №1. – с. 249 – 252

13. Методы биоиндикации и биотестирования природных вод. /Под ред.
В.А. Брызгало – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 274 с.

14. Методы биотестирования качества водной среды / Под ред.
О.Ф. Филенко. – М.: Изд – во Моск. ун – та, 1989. – 124 с.

15. Новые исследования по флористике, физиологии и иммунитету растений.
– Вестн. Харьк. ун-та, №250. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк.
ун-те, 1983. – 105 с.

16. Определитель высших растений Украины. / Доброчаева Д.Н., Котов М.И.,
Прокудин Ю.Н. и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 548 с.

17. Папченков В.Г. // О классификации макрофитов водоемов и водной
растительности. // Екология. – 1985. – №6. – с. 8 – 13

18. Распопов И.М. // Развитие гидроботаники в Советском Союзе. //
Гидробиол. журн. – 1987. – Т. 23. №5. – с. 13 – 23

19. Растениеводство / П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнецов и др.,
Под ред. П.П. Вавилова. – 5е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромидат,
1986. – 512 с.

20. Рідний край: [навч. посібник з народознавства / За ред. І.
Ф. Прокопенка] – Х.: Основа, 1993. – 582 с.

21. Северо-Донецкий природный комплекс. Под ред. проф. Ю.Н. Прокудина. –
Харьков, Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1980, 88 с.

22. Сергеева М. // В воде и у воды. // В мире раст. – 2000. – №7/8. –
с. 42

23. Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. Словник-довідник
народних назв. К.: Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П. Бажана,
1991. – 416 с.

24. Флористика, физиология и иммунитет растений. – Вестн. Харьк. ун-та,
№211. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 85 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019