.

“Структура курсу “”Біологія”” (робоча програма)”

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6210
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ.

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Коломийський економіко – правовий коледж

Затверджую

Директор Коломийського

економіко – правового коледжу

______________ Л. В. Гарарук

РОБОЧА ПРОГРАМА

Курсу

“БІОЛОГІЯ”

Для студентів денної форми навчання

всіх спеціальностей:

6.050107 “Економіка підприємства”

6.050106 “Облік і аудит”

6.060101 “Правознавство”

5.05010601 “Бухгалтерський облік”

5.05010402 “Фінанси”

Погоджено

на засіданні циклової комісії

соціально – гуманітарних дисциплін

протокол № ____ , від “___” __________________ 1999 р.

Голова циклової комісії _____________________

м. Коломия

2.1. Розділ навчального матеріалу по годинах.

п/п Назва розділу, теми Кількість годин

Всього Лекцій Семінар Практичні лабораторні

1 2 3 4 5 6

І

Розділ І. Основи цитології

18

12

4

2

2 Розділ ІІ. Ромноження та

індивідуальний

розвиток організмів

6

4

2

3 Розділ ІІІ. Основи генетики та

селекції

16

10

4

2

4 Розділ ІV. Історичний розвиток

органічного світу

10

6

4

Всього 50 годин

Семестровий контроль. Залік 4 години.

2.2 Зміст тем курсу.

Розділ I. Основи цитології

Лекція 1.1. Вступ. Хімічна організація клітин.

План.

1. Предмет і завдання загальної біології.

2. Атомний і молекулярний склад живих організмів.

3. Неорганічні речовини як компоненти живих організмів.

4. Органічні речовини клітин, особливості їх будови та бологічне
значення.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 6-9, 141-153

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 7-8, 26-32

Лекція 1.2. Нуклеїнові кислоти. АТФ.

План

1. Біологічна роль нуклеїнових кислот.

2. Структура молекули ДНК.

3. Редуплікація ДНК.

4. Особливості будови РНК та їх види.

5. АТФ – універсальна енергетична речовина клітини.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 153-157

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 32-35

Семінарське заняття 1.1. Єдність хімічного складу живих організмів.

План.

1. Біологія – комплексна наука про живу природу та її значення.

2. Елементний склад живих організмів.

3. Неоганічні речовини клітини та їх значення.

4. Будова та функції білків в клітині.

5. Вуглеводи та їх біологічна роль.

6. Ліпіди та їх функції.

7. Структура молекули ДНК.

8. Редуплікація ДНК.

9. РНК та її види.

10. АТФ – джерело енергії клітин.

Теми рефератів.

1. Видатні вчені – біологи України.

2. Історія розвитку біології.

3. Подвійна спіраль.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія”

2. Мотузний В. “Біологія”

3. Трошин А. “Цитологія”

Лекція 1.3. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця

живої природи.

План.

1. Цитологія – наука про клітину.

2. Клітинна теорія.

3. Будова і функції клітини. (Практичне завдання)

а) Поверхневий апарат клітини.

б) Підмембранні компоненти.

в) Одномембранні органи.

г) Двомембранні органи.

4. Особливості будови прокаріотів та вірусів.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 119-140

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 9-25

Лекція 1.4. Тканини багатоклітинних організмів.

План.

1. Будова, функції і розвиток тканин.

2. Особливості будови тканин рослин та тварин.

3. Взамодія тканин і утворення органів і систем органів.

4. Органи, системи органів та їх функції.

5. Організм – відкрита система, здатна до саморегуляції.

Література:

1. Кучеренко М. “Загальна біологія”

Семінарське заняття 1.2 Структурова складність і впорядкованість

Організмів.

План.

1. Історія розвитку вчень про клітину.

2. Основні положення сучасної клітинної теорії.

3. Будова і функції поверхневого апарату клітини.

4. Одномембранні органели.

5. Двомембранні органели їх будова і функції.

6. Особливості будови прокаріотів.

7. Віруси – не клітинні форми життя.

8. Будова і функції тканин.

9. Взаємодія тканин і утворення органів і систем органів.

10. Органи, системи органів та їх функції.

11. Організм – відкрита система здатна до саморегуляції.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія”

2. Мотузний В. “Біологія”

3. Кучеренко М. “Загальна біологія” К. 1998 р.

Лекція 1.5. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.

План.

1. Пластичний та енергетичний обмін.

2. Етапи енергетичного обміну.

3. Автотрофні та гетеротрофні організми.

4. Фотосинтез та його значення.

5. Хемосинтез.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст 157-163, 172-175

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 36-43

Лекція 1.6. Біосинтез білків, ліпідів і нуклеїнових кислот.

План.

1. Біосинтез білків в клітині.

а) Генетичний код.

б) Транскрипція.

в) Трансляція.

г) Полісома.

д) Реакція матричного синтезу.

2. Біосинтез ліпідів .

3. Загальне уявлення про біосинтез ДНК і РНК.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 163-171

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 45-48

3. Кучеренко М. “Загальна біологія” ст. 90-99, 104-107

Семінарське заняття 1.3. Пластичний та енергетичний обмін речовин.

План.

1. Загальна характеристика метаболізму.

2. Характеристика етапів енергетичного обміну.

3. Біосинтез білків та роль нуклеїнових кислот у цьому прцесі.

4. Етапи біосинтезу білків.

5. Біосинтиз вуглеводів. Фотосинтез.

6. Значення фотосинтизу.

7. Хемосинтез.

8. Біосинтез ліпідів та нуклеїнових кислот.

9. Штучний синтиз білків.

Теми рефератів.

1. Космічна роль земних рослин.

2. Штучний синтиз білків.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія”

2. Мотузний В. “Біологія”

3. Кучеренко М. “Загальна біологія”

Розділ ІІ. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів.

Лекція 2.1. Поділ клітин.

План.

1. Способи поділу клітин.

2. Не прямий поділ клітин – мітоз та його фази.

3. Амітоз – прямий поділ.

4. Будова і кількість хромосом.

5. Розвиток статевих клітин.

6. Мейоз та його біологічне значення.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 177-181, 183-186.

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 49-55, 58-61.

Лекція 2.2. Форми розмноження організмів. Онтогенез.

План.

1. Статеве і нестатеве розмноження.

2. Запліднення.

3. Індивідуальний розвиток організму – онтогенез.

4. Стадії ембріонального розвитку.

5. Постембріональний розвиток та його види.

6. Шкідливий вплив алкоголю і нікотину на індивідуальний розвиток
організму.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 181-183, 186-191

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 55-58, 61-72

Семінарське заняття 2.1. Розмноження та індивідуальний розвиток
організму.

План.

1. Мітоз та його біологічне значення.

2. Прямий поділ клітин.

3. Диплоїдний і гаплоїдний набір хромосом.

4. Будова і кількість хромосом.

5. Форми розмноження організмів.

6. Розвиток статевих клітин.

7. Мейоз та його біологічне значення.

8. Запліднення і партеногенез.

9. Ембріональний розвиток організму.

10. Постембріональний розвиток організму

11. Вплив алкоголю і нікотину на індивідуальний розвиток організму.

Теми рефератів.

1. Життєві цикли організму.

2. Ембріональний розвиток людини.

3. Постембріональний розвиток людини.

4. Герантологія

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія”

2. Мотузний В. “Біологія”

3. Кучеренко М. “Загальна біологія”

4. Популярная медицинськая енциклопедія. М. 1991 р.

Розділ ІІІ. Спадковість і мінливість організмів.

Лекція 3.1. Закономірності спатковості становлення Менделем.

План.

Генетика як наука та основні генетичні поняття.

Методи генетичних досліджень.

Закономірності спатковості становлення Менделем.

а) Закон одноманітності гібридів

б) Закон розчеплення ознак

в) Закон незалежного комбінування станів ознак

Цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості

Проміжний характер успаткування

Аналізуюче схрещування

Література:

Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 199 – 210, 218 – 220

Мотузний В. “Біологія” ст. 72 – 86.

Практичне заняття 3.1. Розвязування типових задач з генетики.

Література:

Е. Шухова “Задачі і вправи з біології” ст. 74 – 76.

Мотузний В. “Біологія” ст. 589 – 591.

Лекція 3.2. Відхилення від типових кількісних співвідношень,
встановлених

Г. Менделем.

План.

Явище зчепленого успаткування.

Хромосомна теорія спатковості.

3. Хромосомне визначення статі.

4.Зчеплене зі статтю успаткування.

5.Взаємодія генів.

6. Множинна дія генів.

7. Цитоплазматична спатковість .

8. Летальні гени.

Література:

Е. Шухова “Задачі і вправи з біології” ст. 211 – 217.

Мотузний В. “Біологія” ст. 89 – 92.

Кучеренко М. “ Загальна біологія ” ст. 204 – 223.

Лекція 3.3. Модифікаційна та мутаційна мінливості організмів.

План.

Модифікаційна мінливість та її властивості .

Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

Види спаткової мінливості.

Мутації та їх типи.

Причини мутацій та їх значення.

Закони гомологічних рядів спаткової мінливості.

Генетика популяцій.

Література:

Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 221-230

Мотузний В. “Біологія” ст. 95-106

Кучеренко М. “ Загальна біологія ” ст. 224-243

Cемінарське заняття 3.1. Основні закономірності спадковості

та мінливості.

План.

Методи генетичних досліджень.

Закономірності спадковості встановлені Менделем.

Проміжний характер успадкування.

Аналізуюче схрещення.

Закон Моргана.

Хромосомне визначення спадковості.

Зчеплення зі статтю успадкування.

Взаємодія генів.

Множинна дія генів.

Цитоплазматична спадковість.

Летальні гени.

Модифікаційна мінливість.

Мутаційна мінливість, типи мутацій.

Причини та значення мутацій.

Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості.

Теми рефератів.

Г. Мендель – основоположник генетики.

Значення генетики для медицини.

Забруднення навколишнього середовища мутагенами та його наслідки.

Література:

Голинська Е. “Основи генетики” К. 1968 р.

Вилли К. “Биология” М. 1968 р.

Лекція 3.3. Основи селекції та біотехнологія.

План.

Завдання сучасної селекції.

Основні методи селекції.

Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки.

а) Споріднення схрещування або інбридінг.

б) Неспоріднене схрещування або гетерозис.

в) Віддалена гібридизація.

Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.

Центри різноманітності і походження культурних рослин.

Біотехнологія.

а) Генетична інженерія.

б) Клітинна інженерія.

Література:

Полянський Ю. “Загальна біологія”

Мотузний В. “Біологія”

Cемінарське заняття 3.2. Селекції рослин, тварин

та мікроорганізмів. Біотехнологія

План.

Селекція та її завдання.

Центри різноманітності і походження культурних рослин.

Основні методи селекції.

Типи схрещувань.

Гетерозис або гібридна сила..

Поліплодія.

Віддалена гібридизація.

Методи роботи І. В. Мічуріна.

Особливості селекції тварин.

Роботи М. Ф. Іванова.

Селекція мікроорганізмів та її особливості.

Досягнення сучасної селекції.

Біотехнологія та її основні напрямки.

Теми рефератів:

Наукова діяльність академіка М. І. Вавілова.

Мічюрін в житті.

Досягнення сучасної селекції в Україні.

Генна, клітинна, тканинна та ембріональна інженерія.

Література:

Зігуненкос Н. “Н. І. Вавилов” М. 1987 р.

Бахарєв А. “Мічюрин в жизни” М. 1980 р.

Егоров Н. С. “Биотехнология” М. 1987 р.

Розділ IV. Історичний розвиток органічного світу.

Лекція 4.1. Еволюційна гіпотеза Ч. Дарвіна.

План.

Еволюційна гіпотеза Ж. Б. Ламарка.

Передумови виникнення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.

Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.

Штучний добір.

Боротьба за існування та її форми.

Природній добір.

Пристосованість організмів та її відносність.

Література:

Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 11-16, 22-36

Мотузний В. “Біологія” ст. 119-132

Лекція 4.2. Утворення нових видів.

План.

Популяція – елементарна одиниця еволюції.

Мікроеволюція.

Форми природнього добору.

Вид та його критерії.

Видоутворення, способи видоутворення.

Макроеволюція.

Біологічний процес, шляхи його досягнення та біологічний регрес.

Темпи еволюцій.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст.37-53

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 132-155

Кучеренко М. “Загальна біологія” ст.368-400

Лекція 4.3. Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.

План.

Система органічного світу як вираження історичного розвитку.

Гіпотези виникнення життя.

Первинні екосистеми прокаріот та особливості їхнього функціонування.

Виникнення еукаріот і багатоклітинних організмів (протерозийська ера).

Розвиток життя в палеозойську, мезозейську ери.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія” ст. 54-57

2. Мотузний В. “Біологія” ст. 165-174

3.Кучеренко М. “Загальна біологія” ст. 417-456

Семінарське заняття 4.1. Історичний розвиток органічного світу.

План.

Перша еволюційна гіпотеза.

Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.

Подальший розвиток дарвінізму та його криза.

Синтетична гіпотеза еволюції

Види та його критерії.

Популяція. Мікроеволюція.

Форми природнього добору.

Способи видоутворення.

Макроеволюція.

Біологічний прогрес та біологічний регрес.

Первинні системи прокаріот.

Розвиток життя на землі на землі в пртерозейську еру.

Розвиток життя в палеозейську еру.

Особливості життя мезозейської ери.

Кайнозейська ера.

Література:

1. Полянський Ю. “Загальна біологія”

2. Мотузний В. “Біологія”

3.Кучеренко М. “Загальна біологія”

Узагальнення курсу.

План.

Єдність хімічного складу організмів.

Структурна складність і впорядкованість організмів.

Обмін речовин як основна умова існування організмів.

Самовідтворення, розмноження, спадкова інформація.

Еволюційні вчення.

Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.

Лекція 1.1. Вступ. Хімічна організація клітин.

План.

Предмет і завдання загальної біології.

Атомний і молекулярний склад живих організмів.

Неорганічні речовини як компоненти живих організмів.

Органічні речовини клітин, особливості їх будови та бологічне значення.

Лекція 1.2. Нуклеїнові кислоти. АТФ.

План

Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Структура молекули ДНК.

Редуплікація ДНК.

Особливості будови РНК та їх види.

АТФ – універсальна енергетична речовина клітини.

Лекція 1.3. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця

живої природи.

План.

Цитологія – наука про клітину.

Клітинна теорія.

Будова і функції клітини. (Практичне завдання)

а) Поверхневий апарат клітини.

б) Підмембранні компоненти.

в) Одномембранні органи.

г) Двомембранні органи.

4. Особливості будови прокаріотів та вірусів.

Лекція 1.4. Тканини багатоклітинних організмів.

План.

Будова,функції і розвиток тканин.

Особливості будови тканин рослин та тварин.

Взамодія тканин і утворення органів і систем органів.

Органи, системи органів та їхз функції.

Організм – відкрита система, здатна до саморегуляцію.

Лекція 1.5. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.

План.

Пластичний та енергетичний обмін.

Етапи енергетичного обміну.

Автотрофні та гетеротрофні організми.

Фотосинтез та його значення.

Хемосинтез.

Лекція 1.6. Біосинтез білків, ліпідів і нуклеїнових кислот.

План.

Біосинтез білків в клітині.

а) Генетичний код.

б) Транскрипція.

в) Трансляція.

г) Полісома.

д) Реакція матричного синтезу.

Біосинтез ліпідів .

Загальне уявлення про біосинтез ДНК і РНК.

Лекція 2.1. Поділ клітин.

План.

Способи поділу клітин.

Не прямий поділ клітин – мітоз та його фази.

Амітоз – прямий поділ.

Будова і кількість хромосом.

Розвиток статевих клітин.

Мейоз та його біологічне значення.

Лекція 2.2. Форми розмноження організмів. Онтогенез.

План

Статеве і нестатеве розмноження.

2. Запліднення.

3. Індивідуальний розвиток організму – онтогенез.

Стадії ембріонального розвитку.

5. Постембріональний розвиток та його види.

Шкідливий вплив алкоголю і нікотину на індивідуальний розвиток
організму.

Лекція 3.1.Закономірності спатковості становлення Менделем.

План.

Генетика як наука та основні генетичні поняття.

Методи генетичних досліджень.

Закономірності спатковості становлення Менделем.

а) Закон одноманітності гібридів

б) Закон розчеплення ознак

в) Закон незалежного комбінування станів ознак

Цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості

Проміжний характер успаткування

Аналізуюче схрещування

Лекція 3.2. Відхилення від типових кількісних співвідношень ,

Встановлених Г. Менделем.

План.

Явеще зчепленого успаткування.

Хромосомна теорія спатковості.

Хромосомне визначення статі.

4.Зчеплене зі статтю успаткування.

5.Взаємодія генів.

Множинна дія генів.

Цитоплазматична спатковість .

Летальні гени.

Лекція 3.3. Основи селекції та біотехнологія.

План.

Завдання сучасної селекції.

Основні методи селекції.

Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки.

а) Споріднення схрещування або інбридінг.

б) неспоріднене схрещування або гетерозис.

в) віддалена гібридизація.

Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.

Центри різноманітності і походження культурних рослин.

Біотехнологія.

а) Генетична інженерія.

б) Клітинна інженерія.

Лекція 4.1. Еволюційна гіпотеза Ч. Дарвіна.

План

Еволюційна гіпотеза Ж. Б. Ламарка.

Передумови виникнення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.

Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна

Штучний добір

Боротьба за існування та її форми

Природній добір

Пристосованість організмів та її відносність

Лекція 4.2. Утворення нових видів.

План.

Популяція – елементарна одиниця еволюції.

Мікроеволюція

Форми природнього добору

Вид та його критерії

Видоутворення, способи видоутворення.

Макроеволюція

Біологічний процес, шляхи його досягнення та біологічний регрес.

Темпи еволюцій.

Лекція 4.3. Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.

План.

Система органічного світу як вираження історичного розвитку

Гіпотези виникнення життя

Первинні екосистеми прокаріот та особливості їхнього функціонування.

Виникнення еукаріот і багатоклітинних організмів (протерозийська ера).

Розвиток життя в палеозойську, мезозейську ери.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020