Реферат на тему:

Репертуар української сільськогосподарської періодики 20-30-х рр. ХХ ст.
— джерельна база з історії науки і техніки

Поряд з теоретичними проблемами вивчення періодичних видань слід
зазначити необхідність створення їхнього репертуару. Що ж до практичних
здобутків на цьому шляху, слід наголосити на діяльності
Бібліотечно-бібліографічного бюро Сільськогосподарського наукового
комітету України. Особливо плідним періодом стали 1922-1927 роки.
Унаслідок копіткої праці Бюро встигло підготувати до друку декілька
томів матеріалів до сільськогосподарської бібліографії України. Але
побачив світ лише перший том. Збірник мав назву «Матеріяли
сільсько-господарської бібліографії України» [8]. Систематичний покажчик
складено за краєзнавчим принципом, де поряд з книгами зібрано статті з
різних періодичних видань.

Як показав аналіз, систематичної реєстрації сільськогосподарської
періодики ранньої радянської доби не здійснювалося, порівнюючи з тим, як
це проводилося до 1917 р. (Систематична реєстрація журнальних статей із
сільського господарства велася тільки з 1884 по 1911 роки включно). За
радянської доби з 1931 року аналітичний розпис журнальних статей починає
вміщуватися у збірниках Всесоюзної асоціації сільськогосподарської
бібліографії «Сельскохозяйственная литература СССР» [9, с. 44].
Бібліографія статей з сільського господарства завжди заслуговувала
пильної уваги, адже галузеві журнали, зважаючи на відгуки багатьох
учених, мали великий вплив на розвиток вітчизняної агрономічної думки
[9, с. 44]. З 1934 року важливим джерелом стає «Літопис періодичних
видань» Всесоюзної Книжкової палати. У 1938-1939 роках виходить
«Ежегодник периодических изданий СССР».

З 1936 року Книжкова Палата України випускає «Літопис журнальних
статей». Відмітимо її значну заслугу у поновленні роботи над
бібліографічним репертуаром преси у повоєнні роки. Так, у 1956 році
виходить із друку покажчик «Періодичні видання УРСР. 1918-1950: Журнали»
[10], який з роками стає бібліографічною рідкістю, адже наклад його
становив лише 1000 примірників. Посібник не повністю враховує всі
журнали, про що й було зазначено у його вступній частині. Збірник
Всесоюзної КП «Периодическая печать СССР. 1917-1949: Журналы, труды и
бюллетени по сельскому хозяйству» [11] є більш вичерпним. Особливої
уваги в ньому заслуговувало виявлення періодичних видань дослідних
установ. Але слід зазначити, що періодичні видання науково-дослідних
станцій відображені все ж недостатньо порівняно з іншою
сільськогосподарською періодикою.

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії
аграрних наук у 1987 році випустила «Перечень отечественных журналов по
сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ»
[12], у якому висвітлено періодичну продукцію, присвячену аграрній
галузі України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у
1998 році видала посібник «Джерела українознавства» [13], де подано
відомості покажчиків змісту окремих часописів з сільськогосподарської
тематики.

Отже, попередні розробки не охоплюють загалом проблему: не повністю
відтворено репертуар сільськогосподарської періодики, особливості її
розвитку; не розкрито, можливо, найважливіше її значення — як
історичного джерела, не з’ясовано місце у житті нації,
загальноукраїнському розвитку. У науковий обіг необхідно якомога повніше
вводити невідомі та забуті видання.

У цьому плані, безперечно, позитивним фактом є створення при Державній
науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних
наук Центру історії аграрної науки з метою проведення галузевих
комплексних наукових досліджень, зокрема з проблем започаткування,
становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи, освіти,
науки і техніки України, а також вивчення внеску в сільськогосподарську
науку видатних вітчизняних учених, маловідомих, забутих, репресованих.
Адже незважаючи на те, що в Україні сільське господарство є однією з
провідних галузей, сторінки його історії залишаються не достатньо
розкритими.

?????????-? українського книжкового репертуару. Бібліографічні видання
ДНСГБ УААН — це вагомий внесок у його поповнення. Крім того, результатом
всебічного комплексного науково-історичного аналізу становища
періодичних видань з агрономії, особливостей функціонування, тематики,
наукового рівня публікацій, достовірності у відображенні поступального
розвитку вітчизняної наукової агрономічної думки є захищена дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук [15]. Але
галузева періодика охоплює набагато ширший спектр питань і проблем
сільського господарства: техніка, тваринництво, ветеринарія,
садівництво, лісівництво тощо. У зв’язку з цим виникла необхідність
здійснити науково-історичний аналіз усього масиву періодики 20-30-х
років ХХ століття, розширивши таким чином джерельну базу для численних
історичних досліджень, які сьогодні так актуальні та активно
розроблювані істориками науки і техніки.

Висновки. Отже, фактичний матеріал не достатньо проаналізовано та
осмислено. Потрібно повніше розкрити незамінне значення
сільськогосподарської періодики як джерела з історії вітчизняної
аграрної науки, а також з’ясувати її місце у житті хліборобської нації.
За складних історичних суспільно-політичних умов галузева періодична
преса відіграла історичну роль, але до цього часу значна кількість
часописів чекає свого введення у науковий обіг. Тому пошукова робота
триває, і у 2006 році ДНСГБ УААН заплановано видання повного
бібліографічного покажчика-путівника «Сільськогосподарські періодичні
видання в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.»

Список літератури:

Пинда Л.А. Українські сільськогосподарські видання Східної Галичини як
джерело бібліографічної інформації (20-30-х рр. ХХ ст): Автореф. дис. …
канд. іст. наук: 07.00.08. — К., 1999. — 16 с.

Дерлеменко В.В. Розповсюдження бібліографічними джерелами і
сільськогосподарською періодикою науково-технічної інформації в Україні
(кінець XVIII — перша половина XX ст.) // Укр. періодика: Історія і
сучасність: Доп. та повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів,
17-18 трав. 2002 р. / За ред. М.М. Романюка. — Л., 2002. — С. 198-201.;
Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні
служби. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — С. 95-98.

Акопов А.И. Отечественные специальные журналы 1765-1917. —
Ростов-на-Дону, 1986. — 126 с.; Акопов А.И. Специальные журналы:
Методология. История. Типология: Автореф. дис. … д-ра филол. наук:
10.10.10. — К., 1991. — 41 с.

Снітко Л.П. Стан і організація партійної і радянської преси УРСР в
період наступу соціалізму по всьому фронту (1929-1932) // Вісник Київ.
ун-ту.- Сер.: Історія і право. — 1965. — № 7. — С. 132-140.

Федорина П.М. Партійно-радянська преса як джерело з історії розвитку
соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в
сільському господарстві (1933-1937 рр.): Дис. … канд. іст. наук. — К.,
1972. — 216 с.

Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской
подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства (1926-1929 гг.):
Автореф. дис. … канд. филол. наук. — К., 1982. — 24 с.

Мукомела А.И. Становление типа массовой крестьянской газеты на Украине
(1921-1923 гг.): Автореф дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. — Л.,
1978. — 26 с.

Матеріяли сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік / С.-Г.
Наук. Ком. Загальна секція. Бібліогр.-Бібліотеч. бюро; Упоряд. К.
Дубняк. — Х.: Рад. селянин, 1927. — Т. 1, вип. 1. — 207 с.

Михеев Н.М. Библиографические указатели сельскохозяйственной литературы.
1783-1954 годы / ЦНСХБ ВАСХНИЛ. — М.: Госсельхозиздат, 1956. — 192 с.

Періодичні видання УРСР. 1918-1950: Журнали: Бібліогр. довід. / М-во
культури УРСР. Кн. палата УРСР; Уклад. М.І. Багрич, Д.Х. Мазус; Відп.
ред. Г.О. Кравченко. — К.: Головвидав; Вид-во КП УРСР, 1956. — 464 с.

Периодическая печать СССР. 1917-1949: Журналы, труды и бюллетени по
сельскому хозяйству: Библиогр. указ. / ВКП: Ред.: В.М. Шевченко, А.Б.
Велижаева. — М., 1955. — 230 с.

Перечень отечественных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в
депозитарном фонде ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ. — К., 1987. — 154 с.

Джерела українознавства. Бібліографія бібліографічних посібників
українських періодичних видань / Вступ. ст. Н.Г. Солонської; Уклад.:
Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко; Відп. ред. В.Ю. Омельчук; НБУВ. — К.,
1998. — 128 с.

Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918-1940: Журнали,
«Бюлетені», «Вісті», «Наукові записки», «Збірники наукових праць»,
«Труди»: Наук.-доп. ретросп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.:
В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. — К., 2002. — 160
с; Періодичні та продовжувані видання на Полтавщині (ХІХ-ХХ ст.) / УААН.
ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. —
К., 2002. — 46 с.

Анікіна О.П. Періодичні видання як джерело з історії агрономії в Україні
20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис.. … канд. іст. наук: 07.00.17. — К.,
2004. — 21 с. Зміст Видання

© Анікіна Ольга Петрівна, 2006

Похожие записи