Реферат на тему:

Показники білкового обміну високопродуктивних корів у сухостійний період
за умов корекції їх вітаміно-мінерального живлення

Необхідною передумовою підтримання чисельності поголів’я та
забезпечення високого рівня виробництва тваринницької продукції є
відтворення тварин.

Відомо, що у високопродуктивних корів обмін речовин протікає
інтенсивніше, тому забезпечення високого рівня метаболічних процесів в
їх організмі неможливо без організації повноцінної годівлі в різні
фізіологічні періоди [3,4].

Сухостійний період є найбільш напруженим, оскільки саме в цей період
відбувається інтенсивний ріст плода та підготовка організму матері до
нової лактації. Недостатнє забезпечення раціону, саме в цей період,
вітамінами і мінеральними речовинами, призводить до порушення
метаболічних процесів в організмі тільних тварин, що в свою чергу може
призвести до виникнення родових і післяродових ускладнень, а також до
зниження молочної продуктивності. Отже, основну увагу необхідно
приділяти профілактиці порушень обміну речовин під час сухостійного
періоду [2, 5, 6].

Як відомо, одним із важливих показників стану обміну речовин в організмі
тварин є білковий склад крові. Залежно від інтенсивності обміну білків
змінюється вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові.
Альбуміни, перш за все, є пластичним матеріалом для синтезу білків
тканин, ферментів та інших сполук, необхідних для безперервних обмінних
процесів в організмі тварин, а гамма-глобулінова фракція сироватки крові
містить основну масу імуноглобулінів (антитіл), які забезпечують
гуморальний захист організму [1].

Метою наших досліджень було дослідити зміни показників білкового обміну
у високопродуктивних корів у період сухостою, при корекції їх раціону
вітамінно-мінеральною добавкою Баланс фірми Вітамекс ЛТД.

Дослідження проводили впродовж 2004-2005 рр. у ДСП ”Чайка” філія
”Дударків” Бориспільського району, Київської області у зимово-весняний
період на коровах чорно-рябої голштинської породи європейської селекції
2–3 лактації, із продуктивністю 6,5–7 тис. кг молока. Тварин утримували
у типовому чотирирядному корівнику на прив’язі.

Для досліду було сформовано за принципом аналогів 4 групи (контрольна і
3 дослідні) по 10 голів у кожній. Схему досліду показано у табл. 1.
Піддослідним тваринам, згідно зі схемою досліду, задавали в різних дозах
нову вітамінно-мінеральну добавку Баланс, виготовлену СТ Вітамекс ЛТД.

Табл. 1. Схема досліду

Група тварин (n=10)

Умови годівлі

Контрольна

Основний раціон (ОР)

Дослідні І

ОР+100 г добавки Баланс

ІІ

ОР+200 г добавки Баланс

ІІІ

ОР+300 г добавки Баланс

Проби крові відбирали вранці до годівлі корів з яремної вени до початку
досліду (постановка корів на сухостій) і за 3-5 днів до очікуваного
отелення.

Визначення біохімічних показників проводили на біохімічному аналізаторі
„Stat Fax” фірми ”AWARENESS TEHNOLOGY, INC” виробництва США за
стандартними наборами реактивів фірми ІНТЕРО, Лтд.

oe?

gd -‰

±

±

±

±

±

???? 10,5 і 7,3%, бета-глобулінів – на 10%; 2,5; 3,7%, гама-глобулінів –
на 10,2%; 14,6; 18,0 і 16,5%. При цьому в корів дослідних груп, яким
вводили до основного раціону вітамінно-мінеральну добавку Баланс,
кількість білка в сироватці крові була більшою, ніж у тварин контрольної
групи. Так, у корів першої, другої і третьої дослідних груп вміст
загального білка в сироватці крові порівняно з контрольною групою був
збільшений відповідно на 1%; 3,1 (Р<0,05) і 2,8% (Р<0,05), альбумінів – на 0,8%; 3,4 (Р<0,05) і 4,0% (Р<0,01), альфа-глобулінів – на 1,9% (Р<0,05); 3,9 (Р<0,01) і 0,9%, гама-глобулінів – на 3,9% (Р<0,05); 7 (Р<0,001) і 5,7% (Р<0,001). В той же час у корів дослідних груп порівняно з контрольною групою відмічено достовірне зменшення бета-глобулінів відповідно на 6,8%; 5,7 і 12,5%. Концентрація креатиніну і сечовини в сироватці крові контрольної і дослідних груп в кінці сухостійного періоду порівняно з початковими даними суттєво не змінювалась. Відмічена лише тенденція зменшення вмісту креатиніну в корів, яких утримували на основному раціоні на 5,5%, у тих що отримували 200 г добавки – на 2,4%, 300г – на 0,8% та збільшення – у корів, яким згодовували 100 г – на 1,1%. Проте порівняно з контрольною групою вміст креатиніну в сироватці крові першої, другої і третьої дослідних груп був недостовірно більшим відповідно на 7,0%; 3,3 і 4,9%. Вміст сечовини в сироватці крові в кінці сухостійного періоду порівняно з вихідними показниками невірогідно збільшувався в усіх групах на 1,0–4,3%, але у дослідних групах він був на 2,0–3,5% більшим, ніж у контрольній групі, що є свідченням підвищення функціонального стану печінки та нирок. Висновки У корів в останній період сухостою відмічена активація білкового обміну з посиленням окисно-відновних процесів, що зумовлено інтенсивним ростом і розвитком плода та плаценти в цей період і депонування в їх організмі поживних і біологічно активних речовин. Вищі показники білкового обміну в крові корів дослідних груп були зумовлені біологічно повноцінною їх годівлею за рахунок вітамінно-мінеральної добавки Баланс. Введення до основного раціону в сухостійний період 200 г добавки найкраще впливало на білковий обмін високопродуктивних тварин. Список літератури: Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Конрахін та ін.; за ред.. В.І. Шевченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с. Зима Л. Контроль здоровья скота при помощи метаболического теста // Междун. с.-х. журнал. – 1993. – № 3. – С. 996-999. Кондрахін І.П., Левченко В.І. Фізіологічні основи профілактики внутрішніх хвороб тварин // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 2. – С. 33-35. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Профілактика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів // Аграрні вісті. – 2003. - № 3. – С. 17-18. Любецький В.Й., Фракційний склад білків крові до і після родів // Сучасні проблеми вет. медицини: праці наук. конф. проф.-викл. складу та аспірантів НАУ. – К., 1997. – С. 59-60. Любецький В.Й. Біохімічний статус крові корів до і після родів у нормі та при патології // Вісник аграрної науки. – 1997. – № 8. – С. 37-41.

Похожие записи