.

Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2219
Скачать документ

Реферат на тему:

Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у
професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах

За останнє десятиріччя масштабний напрям розвитку можливостей
використання глобальних комп’ютерних мереж для підприємницької
діяльності має потужний вплив на сектор аграрної економіки. Застосування
комунікаційних технологій в аграрному бізнесі змінює його зміст, сприяє
стратегічному розвитку аграрних підприємств та ефективній побудові
виробничих, заготівельно-збутових і фінансових взаємовідносин.

Закономірно, що в Програмі інформатизації агропромислового комплексу
України та програмі «Кадри АПК на 2000-2004 р.р.» передбачено
необхідність реалізації комплексу соціально-педагогічних перетворень,
пов’язаних з насиченням системи аграрної освіти навчальними курсами,
зорієнтованими на формування у майбутніх фахівців аграрної економіки
цілісної системи знань у галузі інформаційних та телекомунікаційних
технологій, практичних вмінь та навиків здійснення навчальної та
економічної діяльності засобами глобальних комп’ютерних мереж.

Аналіз наукових праць свідчить про наявність ґрунтовних
теоретико-практичних досліджень проблеми інформаційної підготовки
фахівців-аграрників, серед яких слід виокремити: процес інформатизації
аграрної сфери (В.В. Дерлеменко [1], В.А. Кадієвський [2], М.Ф. Кропивко
[3], Т.П.Кальна-Дубінюк [4], М.З. Швиденько [5]); науково-методичне
забезпечення інформатизації професійної підготовки (І.Є.Булах [6],
А.Ф.Верлань [7], М.І. Жалдак [8], Г.А. Звенигородський [9], А.А.Кузнєцов
[10], Є.І.Машбіц [11], Н.В. Морзе [12], Ю.С. Рамський [13], В.М.
Сумський [14]); використання комп’ютерних мереж в бізнесі (В.А. Кравець,
В.Н. Кухаренко [15], М.В. Макарова [16], Є.М. Пілянкевич [17], С.М.
Шклярський [18]).

Проведене дослідження сучасних вимог інформаційно-економічної діяльності
у сільськогосподарських підприємствах та службах сервісу до професійної
підготовки економістів аграрних закладів освіти в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій і дало змогу виявити існуючу
невідповідність між потребою у володінні практичними вміннями та
навиками підприємницької діяльності, що передбачає використання
глобальної інформаційної мережі та відсутністю розробленої дидактичної
системи курсу, спрямованого на їх формування. Ця невідповідність
породжує ряд протиріч між: стрімким розширенням можливостей використання
сучасних телекомунікаційних технологій та готовністю раціонального,
свідомого їх використання молодими фахівцями аграрної економіки в умовах
реального сільськогосподарського виробництва; потребою спрямованості
системи економічної аграрної освіти на інформатизацію вітчизняного
агропромислового комплексу та відсутністю науково-методичного
обґрунтування змісту та методики курсу, спрямованого на вироблення у
молодих економістів навиків застосування глобальної комп’ютерної мережі
в аграрному бізнесі. Вирішити ці протиріччя можна шляхом
науково-методичного обґрунтування навчального предмета електронної
комерції як компонента професійної підготовки економістів у вищих
закладах освіти сільськогосподарського профілю, формування його змісту,
чіткого визначення структури та організації навчання.

Таким чином, метою нашої статті є розкриття актуальності створення,
наукового обґрунтування та реалізації курсу електронної комерції в
системі фахової освіти спеціалістів аграрної економіки, яка здійснюється
у вищих сільськогосподарських закладах освіти.

Отже, недостатня розробленість теоретичних та практичних аспектів даної
проблеми визначили вибір теми нашого дослідження «Дидактичні основи
курсу електронної комерції в професійній підготовці економістів у вищих
аграрних закладах освіти».

Відповідно до обраної теми об’єктом дослідження є процес фахової
підготовки майбутнього економіста аграрної галузі у вищому аграрному
закладі освіти, предметом дослідження — зміст та методика викладання
курсу електронної комерції у вищих аграрних навчальних закладах, метою
дослідження — теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна
перевірка ефективності курсу електронної комерції в процесі професійної
підготовки економістів-аграрників.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що професійна підготовка
майбутніх економістів аграрної сфери у галузі економічних та
інформаційних дисциплін буде ефективною, якщо:

в основу змісту буде покладено базовий мінімум теоретичних знань про
функціонування глобальної комп’ютерної мережі Internet, визначений на
основі всебічного аналізу розділів у навчальних програмах з інформатики
професійної підготовки економістів в аграрних закладів освіти різних
рівнів акредитації, присвячених комп’ютерним мережам та
телекомунікаційним технологіям;

зміст професійної підготовки майбутніх економістів аграрного профілю
відповідатиме основним напрямам розвитку електронної комерції та
механізмів підтримки, специфіці її ефективного ведення в аграрному
виробництві за допомогою вітчизняних телекомунікаційних систем,
проблемам безпеки і захисту аграрної інформації під час здійснення
ділових операцій через глобальну комп’ютерну мережу;

у навчальному процесі раціонально використовуватимуться інноваційні
методи та форми реалізації курсу електронної комерції (ділова гра,
програмні дидактичні засоби, об’єктивно-орієнтовні програмні системи і
т.д.), спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності
студентів-аграрників, розвиток їх готовності до самоосвіти, поглиблений
інтерес до економічних та інформаційних дисциплін.

Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження
передбачено розв’язання таких його задач:

Проаналізувати потенціал електронної комерції у вітчизняному
інформаційному секторі аграрної економіки, тенденції її розвитку та
вплив на зміст аграрного бізнесу.

Дослідити підходи до розробки розділів навчальних програм з
інформаційних дисциплін в аграрних закладів освіти різних рівнів
акредитації, присвячені комп’ютерним мережам та телекомунікаційним
технологіям.

Розкрити особливості підприємницької діяльності фахівця аграрної
економіки, що використовує можливості глобальної інформаційної мережі,
створити модель його професійної підготовки в галузі електронної
комерції та обґрунтувати зміст відповідного навчального курсу в системі
вищої аграрної економічної освіти.

Розробити методику використання в курсі електронної комерції
інноваційних методів та форм навчання, спрямованих на активізацію
пізнавальної діяльності студентів-аграрників.

Експериментально перевірити ефективність розробленого курсу електронної
комерції для економічних спеціальностей та вплив на професійну
підготовку економістів у вищих аграрних закладах освіти.

gdT6I

gd

рунтується на філософських положеннях теорії й практики пізнання та
перетворенні дійсності; взаємозв’язок теоретичної та практичної
діяльності; діалектичний зв’язок факторів формування і розвитку
особистості; цілісність, прогностичність та інтегрованість змісту
професійної підготовки майбутніх спеціалістів; принципи
об’єктивно-діяльнісного підходу до створення навчально-виховної системи
професійної підготовки спеціалістів; ідеї сучасних концепцій професійної
освіти та нових педагогічних технологій; теорії особистості й
особливостей її розвитку у процесі професійної діяльності; основних
положеннях, висвітлених у державних нормативних документах України з
проблем професійної освіти та її інформатизації (Державна національна
програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закони України «Про вищу
освіту» та «Про Національну програму інформатизації») та задачах
розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

При розв’язанні поставлених задач, досягненні мети дослідження та
перевірці гіпотези використовувався комплекс методів дослідження:

Теоретичні — розгляд сучасних теоретичних положень про зміст професійної
освіти та навчальний процес; вивчення навчально-нормативної
документації, психолого-педагогічної та методичної літератури; аналіз
практичних робіт студентів; моделювання професійної діяльності.

Емпіричні — спостереження за навчальним процесом, анкетування,
опитування, тестування, бесіди з викладачами та студентами, констатуючий
та формуючий педагогічний експеримент, обробка результатів педагогічного
експерименту методами математичної статистики.

Наукова новизна дослідження та теоретичне значення полягає в тому, що
вперше теоретично обґрунтовано цілі, завдання та зміст курсу електронної
комерції у процесі професійної підготовки фахівців аграрної економіки на
основі особливостей підприємницької діяльності із використанням
можливостей глобальних комп’ютерних мереж. Визначено вимоги до змісту
курсу електронної комерції для економістів-аграрників і на цьому
підґрунті зроблено добір та систематизацію навчального матеріалу для
нього в аграрних закладах освіти. Шляхом структурно-логічного аналізу
змісту ділових операцій електронними засобами глобальної комп’ютерної
мережі сформовано систему знань, вмінь та навичок, необхідну для
освітнього курсу електронної комерції. Виявлено умови раціонального
застосування інноваційних методів та форм навчання бізнес-діяльності на
базі використання інформаційних та телекомунікаційних технологій (ділові
ігри, програмні дидактичні засоби) і за рахунок цього розроблено
методику викладання курсу електронної комерції.

Практичне значення дослідження визначається тим, що: запропоновано
навчальну програму з курсу “Електронна комерція фахівця аграрної
економіки” для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних
закладів освіти, обґрунтовано кваліфікаційні вимоги до підприємницької
діяльності економіста-аграрника за допомогою глобальної комп’ютерної
мережі, що можуть бути базою для подальшого вдосконалення професійної
підготовки; окремі результати дослідження можуть бути використані для
розробки навчально-методичних посібників, інноваційних засобів навчання,
навчально-нормативної документації викладачами предметів циклу
економічної інформатики в аграрних закладах освіти.

Висновки

Не дивлячись на те, що український сектор аграрної економіки поки що
віддалений від масштабного застосування комп’ютерних мереж та
комунікаційних технологій у його розвитку та функціонуванні, неможливо
не примітити нарощування тенденції інформатизації вітчизняного
агропромислового комплексу, що неминуче призведе до зростання потреби у
спеціальних знаннях Internet- економіки і практичних навиків роботи в
галузі глобальної комп’ютерної мережі.

Електронна комерція вже сьогодні є необхідною сферою застосування
сучасного аграрного бізнесу та науки і потребує відповідного
дослідницького та методичного відпрацювання, а також викладання її як
самостійного курсу в системі аграрної економічної освіти.

Список літератури:

Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної
інформації. -К.: ІАЕ УААН, 1999. — 452 с.

Кадиевский В.А. Математическое моделирование агропромышленных комплексов
и систем. – К. — 1983. — 95 с.

Кальна-Дубінюк Т.П. Застосування методів послідовного аналізу варіантів
для наукового обгрунтування керівних рішень в агробізнесі. — К.:НАУ,
1996. — С. 121-125.

Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва
України в ринкових умовах. – К.:УААН, ІАЕ, 1996. –134 с.

Швиденко М.З. Створення дистанційної аграрної освіти.// Аграрна наука та
освіта. – 2001.-Том 2. –№1-2., — С. 21-38.

Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності
навчання: Дис. … докт. пед. наук. — К., 1995. — 230 с.

Верлань А.Ф., Тверезовська Л.О. Основні напрямки застосування
інформаційних технологій у сучасній школі // Сучасні інформаційні
технології в навчальному процесі. — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997.
— С.22-28.

Жалдак М.І. Гуманітарний потенціал інформатизації освіти // Рідна школа,
1992. — №7-8. — С. 61-64.

Звенигородский Г.А. Анализ требований к програмним средствам. //
Проблеми школьной информатики. — Новосибирск, 1986. — С. 16-23.

Кузнецов А.А. О концепции содержания образовательной области
“Информатика” в 12-летней школе // Информатика и образование. —2000. —
№7. — С. 2-7.

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения.
— М.: Педагогика, 1988. — 192 с.

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики / За ред.
М.І.Жалдака.-К.:Навчальна книга, 2003. – 254 с.

Рамський Ю.С. Математична логіка та інформатика //
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — К.: Комп’ютер у школі та
сім’ї, 1998. — С.32-50.

Сумський В.І. ЕОМ при вивченні фізики: Навч. посіб. / За ред. М.І.Шута.
— К.: Вища школа, 1997. — 184 с.

Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Этапы развития дистанционного обучения в
Харьковском политехническом университете. // Зборник материалов
Международной конференции по дистанционному образованию. – М. — 1998. —
250 с.

Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих
навчальних закладів. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 272 с.

Пілянкевич Є.М. Роль держави у сфері регулювання доступу до інформації в
комп’ютерних мережах // Hi-Tech панорама. — 2001. – №3. — С. 20-21.

Шклярський С.М. Програма курсу «Internet в бізнесі». — К.: КДТЕУ, 1999.
–37 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020