Реферат на тему:

Історія аграрної науки на сторінках реферативних видань державної
наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН

Значну увагу в РЖ «АПК України» приділено основним історичним етапам
розвитку й управління аграрною наукою та освітою, а також організації
сільськогосподарської дослідної справи на Україні (2001.2.9*;
2001.3.3/4, 8; 2002.1.2/3; 2002.2.1/2; 2002.4.3; 2004.1.8; 2004.2.5;
2004.3.8/10; 2004.4.8), зокрема агрономії (2001.2.1; 2004.2.9), системи
землеробства України (2004.4.7), ветеринарії (2005.ВМ. 9)**.

Висвітлено історію створення, розвитку і результати наукової роботи
провідних науково-дослідних і освітніх установ мережі Української
академії аграрних наук: Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла
(2003.1.2), Селекційно-генетичного інституту УААН (2004.1.9), Львівської
державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького (2002.3.7),
Інституту експериментальної клінічної ветеринарної медицини (2002.3.6;
2005.2.1/2), Інституту ветеринарної медицини (2005.ВМ.1), Інституту
винограду і вина «Магарач» (2004.1.12), а також Білоцерківської
дослідної селекційної станції (2003.1.6), Устимівської (2003.3.1) й
Якимівської дослідних станцій (2003.2.2), Кримської державної с.-г.
дослідної станції (2002.4.8) та ін.

Велика кількість рефератів присвячена питанням з історії економіки й
організації агропромислового комплексу України: аграрної думки та
економічних учень (2001.2.9; 2002.2.43); приватизації і аудиту
(2002.2.47/48; 2003.4.11). Знайшли своє відображення принципи і
закономірності розвитку земельного менеджменту (2002.2.44), питання
земельних реформ (2002.3.20), зокрема Столипінської реформи (2002.2.45;
2004.2.5). Показано реферати щодо історії виникнення податкової системи
за часів Київської Русі (2001.3.5), а також розвитку зерновиробництва на
Півдні України (2001.2.3).

Велику увагу приділено питанням виникнення землеустрою і першим
землевпорядним діям (2003.3.2), економічній теорії й оптимізації
землекористування в Україні (2001.4.1; 2002.2.2; 2003.3.5).

Не обійдене увагою питання з історії вітчизняної механізації та
електрифікації сільського господарства, зокрема с.-г. машинобудування,
конструювання та експлуатації машин і обладнання (2001.3.1/2;
2002.2.4/5; 2004.3.1; 2005.3.6/7, 9/10).

Розкрито історичні аспекти формування системи удобрення (2005.2.8),
раціонального застосування мікробіологічних (2003.2.10) і сидеральних
(зелених) добрив (2004.1.10).

Знайшли своє відображення історичні аспекти актуальних питань с.-г.
екології, зокрема екологічні пріоритети пореформеного розвитку АПК
України (2003.1.141), динаміка забруднення радіонуклідами с.-г. та
лісової продукції (2001.4.138), ефективність полезахисних лісосмуг з
інтродукованих порід (2003.4.413), планування адаптованого екологічно
безпечного зрошення (2000.1.185), екологічні основи перетворюючого
впливу лісової рослинності на степове середовище (2000.4.102) та
агроекологічні аспекти застосування добрив у польовій сівозміні
(2002.4.156).

Висвітлено історичні аспекти розвитку вітчизняної селекції основних
сільськогосподарських культур (2002.4.9; 2003.2.8), зокрема пшениці
(2001.2.4; 2003.3.1, 5, 6, 8; 2004.4.4, 6), картоплі (2001.3.10;
2001.4.2; 2004.3.11), гречки (2002.3.10; 2005.3.2), льону (2001.2.6;
2001.4.2); хмелю (2003.3.8), буряку цукрового (2001.3.6), плодових,
горіхоплідних, субтропічних, ефіролійних культур, а також винограду,
історія якого охоплює 2500 років (2001.2.225; 2002.1.1).

Відображено історичні етапи розвитку досліджень стосовно генетичної
стійкості рослин щодо збудників особливо небезпечних хвороб (2002.4.4),
а також історію розробки методів боротьби з вірусами рослин в Україні
(2001.2.8).

В історичному аспекті розглядаються ключові етапи розвитку генетичної
науки, зокрема в Україні (2002.4.5/7), її досягнення у другій половині
ХХ-го сторіччя. Цікаві матеріали вміщено з історії селекції і
використання стародавніх сортів України і їхніх нащадків у родоводах
сучасних зернових культур, буряка цукрового, винограду та інших с.-г.
культур (2003.3.3/9; 2005.1.10).

Ряд рефератів присвячено питанням історії виникнення та сучасного
розвитку лісокультурної справи (2001.2.7; 2004.4.3), лісової типології
(2005.3.7), степового лісорозведення на Півдні України (2002.3.8;
2004.2.7; 2005.4.), лісового транспорту (2005.2.16) та посівних і
лісосадильних машин лісокультурного виробництва в Україні (2002.2.4),
вирощування лісових культур за участю сосни, модрини, дуба, бука
(2004.1.371/372; 2002.1.407; 2002.3.397), селекції і генетики лісових
деревинних порід в Україні (2002.4.392) і проблеми оптимізації
лісистості в Україні (2004.4.385) — результати довгострокового аналізу
динаміки лісистості і з урахуванням змін її кордонів і території в різні
історичні часи, моніторингу гірських лісів Українських Карпат
(2001.4.309), а також невідомим сторінкам лісової дослідної справи в
Україні (2002.4.404).

A

Відзначається пріоритет вітчизняних вчених у галузі зооінженерії
(2001.3.7; 2005.1.4), історія якої сягає 18-го століття.

Серед представлених рефератів у РЖ «АПК України» відображено
першоджерела з історії розвитку конярства на теренах України, яка має
свої витоки із часів Трипільської культури (2004.4.245), а також
ветеринарної лікувальної справи праукраїнців, яка з тих же часів вже
базувалася на багатовіковій практиці. Наші пращури добре знали лікарські
рослини, були здібними хірургами, першими почали каструвати бугаїв та
робити складні операції (2005.ВМ.9). Пізніше, вже в наші часи, ця
практика відіграла визначальну роль — першими академіками в галузі
ветеринарної освіти стали українці (Яновський А.І., Прозоров Г.М.).
Багато відомих українських ветеринарів-емігрантів внесли значний внесок
у розвиток ветеринарної освіти та науки зарубіжжя. Їхні наукові
досягнення увійшли до «золотого фонду» світової ветеринарної медицини.

Висвітлена історія народної ветеринарії України: обряди; причини хвороб;
їхні назви; рецепти лікування тварин ліками рослинного, тваринного і
мінерального походження [5]. Все це вчить людей, що в певній екологічній
ніші все мусить бути гармонійно пов’язане: ґрунт, рослинний світ,
людина, тварина, зовнішні чинники, що формують здоров’я людини чи
тварини (2001.4.3/9; 2003.4.7; 2005.2.3/4; 2005.ВМ.9/13).

Аналіз інформаційного масиву реферативних публікацій свідчить про досить
повне, хоча й нерівноцінне, відображення основних напрямів історичного
розвитку аграрної науки і агропромислового виробництва України.

Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновок, що
більш повного висвітлення потребують питання механізації і
електрифікації сільського господарства, зокрема нетрадиційних
енергоносіїв, формування раціональної системи удобрення с.-г. культур і
захисту їх від хвороб і шкідників, генетики с.-г. рослин і окремих видів
тварин, меліорації, екології і харчової та переробної промисловості.

Слід зауважити, що успішному вирішенню проблеми всебічного висвітлення
історичної тематики може сприяти більш активне надходження першоджерел з
науково-дослідних і освітніх установ мережі УААН, які самі, мають бути
зацікавлені у пропаганді наукових здобутків своїх колективів і окремих
визначних учених, а також слушні зауваження і цінні пропозиції з боку
читацької аудиторії і колег-бібліотечних працівників [1, 4, 6].

У 2005 році ми започаткували спеціалізовані видання реферативних
журналів за окремими галузями агропромислового комплексу України. Вже
вийшов у світ спецвипуск «Ветеринарна медицина — 2005» реферативного
журналу «АПК України». Підготовлено до видання два інших спецвипуски РЖ:
«Лісівництво. Лісове господарство» і «Меліорація та водне господарство»
[3], у зв’язку з чим звертаємося до науковців науково-дослідних установ
УААН, Міністерства аграрної політики з проханням надсилати до головної
наукової сільськогосподарської бібліотеки України — ДНСГБ УААН наукові
публікації аграрно-історичного спрямування для висвітлення їх у
реферативному журналі «АПК України» та в спеціальних галузевих випусках
РЖ на перспективу. Хочеться висловити сподівання, що за практичної і
матеріальної підтримки реферування наукової літератури з питань АПК буде
розвиватися в Україні швидкими темпами [4, 8].

Висновки. Колектив реферативного відділу постійно працює над
удосконаленням процесів відбору і реферування публікацій історичного
спрямування з метою більш повного і всебічного їх відображення в РЖ «АПК
України» і спеціальних випусках, усвідомлюючи всю важливість цієї
копіткої, але такої необхідної роботи і сподіваючись, що вона сприятиме
вдосконаленню культури господарювання на благодатній землі України і
підвищенню якості життя нашого працелюбного і терплячого народу.

Список літератури:

Агропромисловий комплекс України: реферативний журнал / УААН. ДНСГБ;
Голов. ред. Зубець М.В. — К., 2001-2005.

Генетическая компонента биоразнообразия крупного рогатого скота / Глазко
Т.Т., Зубец М.В., Кушнир А.В., Тарасюк С.И., Глазко В.И.; Под ред.:
Шумного В.К., Патыки В.Ф. — К., 2005. — 223 с. — Бібліогр.: 340 назв.

Каргіна О.В. Ветеринарна медицина: Спец. вип. РЖ «АПК України» / УААН.
ДНСГБ. — К., 2005. — 110 с.

Каргіна О.В. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН і
бібліотеки науково-дослідних установ УААН на шляху створення Сучасної
аграрної енциклопедії // Агроінком. — 2003. — № 1/2. — С. 55-57.

Народна ветеринарія України / Рудик С.К. — К., 2002. — 110 с. — (Сер.:
Б-ка вет. медицини). — № 10/12.

Романчук Л.О. Реферативне інформаційне забезпечення АПК України в умовах
реформування сільського господарства // Аграрні реформи в Україні:
теорія, історія, політика, інформація: Матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф., м. Харків, 19-20 квіт. 2001 р. / Харк. держ. техн. ун-т сіл.
госп-ва. — Х., 2001. — С. 232-235.

Романчук Л.О. Сільськогосподарські функції ландшафтів у
давньослов’янський час // Український селянин: Пр. наук.-досл. ін-ту
селянства / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: Кульчицький С.В.
— Черкаси, 2001. — Вип. 3. — С. 87-88.

Романчук Л.О., Каргіна О.В. Маркетинг у підвищенні якості інформаційного
забезпечення науковців та фахівців АПК // Управління організацією:
регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. — К.:
Політехніка, 2002. — С. 266. Зміст Видання

© Романчук Людмила Олександрівна, 2006

© Каргіна Ольга Василівна, 2006

© Самойлова Людмила Григорівна, 2006

Похожие записи