3

Зміст

Вступ

1. Іксодові кліщі

2 Роди кліщів Ixodes

2.1 Рід Ixsodes

2.2 Рід Dermacentor14

2.3 Рід Haemaphysalis

2.4 Рід Rhipicephalus

2.5 Рід Hyalomma

2.6 Рід Boophilus

2.7 Рід Атblуотта

3 Епідеміологічне значення

Висновок

Література

Вступ

Екологія, що виникла в надрах біології в епоху перемоги дарвінізму і
розвитку історичного підходу до аналізу життєвих явищ, швидко завоювала
широке визнання і стала впливати на інші біологічні науки. Вивчаючи
закономірності взаємин організмів з навколишнім середовищем, екологія
початку впливати на систематику тварин і рослин, різні розділи
морфології (цитологію, гістологію, ембріологію й ін.), фізіологію і
генетику. Виникають екологічна фізіологія, екологічна палеонтологія й
інші нові напрямки. У надрах зоології розвивається екологія тварин (з
підрозділами: екологія комах, екологія риб, екологія птахів і т.д.), у
ботаніку — екологія рослин (екологія водоростей, екологія мохів,
екологія грибів і т.д.).

В міру розвитку екології розширилися представлення про рівні організації
живих систем, досліджуваних екологією: організм, популяція, вид,
біоценоз, екосистема. Екологія вивчає рівні організації живого від
організмів до екосистем. Біосфера не може розглядатися як рівень
організації живої системи, це лише сфера життя, глобальний біотоп, у
якому існують усі екосистеми, біоценози, види, популяції, організми. Але
біосфера вивчається екологією також, як нею вивчаються біотопи
біоценозів, місцеперебування організмів, різні фактори середовища і
середовища життя. У задачу популяційної екології входить вивчення
чисельності окремих видів, спалахів їхнього розмноження, закономірностей
розміщення видів по території, змін популяцій за часом. Екологія видів
(аутекологія) переростає в екологію співтовариств різних видів —
біоценологію, а остання — у біогеоценологію, оскільки біоценози можуть
існувати лише в єдності з абіотичної середовищем. Сучасна екологія
включає екологію особей, екологію популяцій і екологію співтовариств.
Основною проблемою екології є проблема чисельності видів. Екологія
вивчає взаємодію організмів із середовищем, що обумовлює розвиток,
розмноження і виживання особей, структуру і динаміку утворених ними
популяцій видів, структуру і динаміку співтовариств різних видів і
історично сформовані на їхній основі специфічні пристосування видів;
внутрішньовидові відносини і специфічна структура виду; співтовариства
популяцій різних видів, різні на різних ділянках земної поверхні, їхні
взаємні пристосування, що забезпечують біогенний круговорот речовин.

При вивченні зв’язків організмів з фізико-хімічними умовами середовища,
що забезпечують обмін речовин, екологія спирається на дані фізіології.
При цьому еколога цікавить не життя виду, а процеси, що відбуваються в
організмі, пристосувальні особливості видів, їхні життєві форми.
Закономірності розміщення видів по території неможливо вивчити без
залучення даних біогеографов, геоботаніків, ландшафтоведів,
ґрунтознавців, кліматологів. Таким чином, екологія являє собою науку,
зв’язану з поруч біологічних і небіологічних наук, що зберігає в той же
час свої специфічні задачі й об’єкти дослідження. Значні екологічні
особливості характерні для кровососних комах і кліщів. Особливості їхня
метаморфоза, дивергенція в розвитку, що супроводжується різкою зміною
умов життя і гетеротропністю, змушують вивчати екологію окремих фаз
розвитку. Личинка, лялечка, доросла комаха мають різну морфологію, різні
функції і різні вимоги і зв’язки з зовнішнім середовищем. Важливою
задачею екології кровососних комах і кліщів є з’ясування основних
взаємозв’язків з навколишньою природою і людиною.

Предметом еволюційної екології є мікроеволюційні процеси, що протікають
у процесі становлення екологічного гомеостазу в осередкових
біогеоценозах. Задачі цього розділу екології полягають у виявленні
екологічних механізмів еволюційного процесу, шляхів і форм еволюційного
становлення індивідуальних, і видових адаптації в біоценотичних системах
(Шилов, 1981).

Задачами екології комах і кліщів (як і інших тварин) є пізнання
формування їхньої морфологічної і фізіологічної особливостей і способу
життя в залежності від умов середовища, вивчення впливу середовища на
чисельність особей даного виду, на характер розподілу їхній по території
і на формування співтовариств організмів, що населяють ту чи іншу
територію.

Екологія вивчає ті сторони відносин організмів із середовищем, від яких
залежить успішність їхнього розвитку, виживання і розмноження. Вона
вивчає не тільки безпосередні взаємини із середовищем, але й історично
сформовані на їхній основі специфічні для кожного виду пристосування
особей, що забезпечують різнобічні зв’язки із середовищем, їхній
розвиток і дозрівання; внутрішньовидові відносини і специфічну для виду
структуру його популяції, що визначає його спосіб життя (одиночний,
стадний, колоніальний), спосіб використання життєвих ресурсів,
розмноження і розселення виду, у результаті чого встановлюються рівень
чисельності і характер її динаміки; різні в різних ділянках земної
поверхні співтовариства популяцій видів, що зв’язані багатьма взаємними
пристосуваннями, що забезпечують біогенний круговорот речовин.

Знання способу життя кровососних комах і кліщів у різних умовах
середовища створює можливість профілактичних заходів, що перешкоджають
їх масовому розмноженню. Знання місць виплоду комарів, бліх, кліщів і
інших членистоногих — переносників збудників хвороб людини і тварин
дозволяє цілеспрямовано проводити заходу щодо ліквідації цих
трансмісивних хвороб.

Паразитологія як екологічна наука характеризується різними рівнями
вивчення і самих паразитичних організмів, і паразитно-господарських
відносин. Предметом і задачами паразитоценології служать вивчення
процесів появ паразитизму в їхньому взаємозв’язку і взаємодії з метою
розкриття механізмів, що визначають взаємини біоценотичних угруповань
паразитів між собою і з хазяїнами, а також їхня залежність від умов
навколишнього середовища. Паразитоценологія виникла на стику приватних
наук і будується на основі системного підходу до явищ паразитизму в
біосфері. В даний час виділяють п’ять екологічних рівнів
паразитологичних досліджень, а саме: аутекологічні дослідження,
демекологічні дослідження, вивчення паразитів на рівні виду,
синекологічні (біоценотичні) дослідження і экосистемные дослідження.
Аутэкологические дослідження являють собою вивчення паразитів на рівні
організму. Воно включає виявлення впливів на паразита окремих факторів
середовища і його реакцій на них.

Демекологичні дослідження включають вивчення паразитів на рівні
популяції. Ці дослідження стосуються виявлення всіх паразитів даного
виду, зв’язаних з одним хазяїном: у найпростішому випадку в одного
екземпляра — хазяїна, у більш складному — у декількох екземплярів
спільно живуть хазяїнів, тобто вивчення «популяції в популяції».
Паразити популяції вивчаються з погляду їхньої чисельності і взаємини
між собою (внутрипопуляційних відносин), що сприяють чи посиленню
ослабленню штаму паразита.

Вивчення паразитів на рівні виду (ейдопаразитичний рівень) спрямовано на
виявлення екології визначеного виду паразита в цілому, а саме: його
життєвого циклу, зміни хазяїнів, особливостей вимог виду до умов життя
на різних стадіях індивідуального розвитку, наявності популяції,
внутрішньовидових (і міжпопуляційних) відносин.

Синекологічні (біоценотичні) дослідження включають вивчення біоценозу
паразитів (паразитоценозу), тобто всього складу паразитів різних видів в
одного хазяїна: у найпростішому випадку — в одного екземпляра хазяїна, у
більш складному — у декількох екземплярів спільно живуть чи хазяїнів у
виду взагалі. В останньому випадку вивчається паразитоценоз виду
хазяїна. Синекологічні дослідження охоплюють вивчення складу видів
паразитів і міжвидових відносин паразитів на різних стадіях
індивідуального розвитку.

Екосистемні дослідження охоплюють вивчення взаємин паразитоценоза з
хазяїном. Вивчаються різноманітні відносини в різних системах «паразит —
хазяїн»: їхні взаємини й адаптація друг до друга, коеволюційні взаємини,
міжвидові відносини усього паразитоценоза з видовою популяцією хазяїна.
Екосистемні дослідження відносяться до категорії функціональної
паразитології. В даний час велика увага приділяється питанням охорони
навколишнього середовища і раціонального використання природних
ресурсів, зв’язаних з діяльністю радянських людей у межах біосфери. У
зв’язку з цим проблеми вивчення і раціонального освоєння біосфери
здобувають важливе значення. З проблем біосфери й екології в даний час
існує велика література. Однак з питань екології окремої групи
тваринного світу — кровососних комах і кліщів — робіт мало, і вони
найчастіше розрізнені. Основною екологічною особливістю даної групи
членистоногих є існування на визначених етапах свого життєвого циклу
стадії паразитизму. Це накладає своєрідний відбиток на екологію самих
членистоногих і та шкода, що вони можуть принести хазяїну, на якому
паразитують. Ця особливість диктує необхідність вивчення взаємин між
членистоногим паразитом і теплокровним хазяїном, розмаїтість яких
обумовлюється впливом комплексу біотичних і абіотичних компонентів
біосфери.

Членистоногі являють собою найбільш різноманітні класи тваринного світу.
Лише комахи складають понад 30 загонів і 1000 сімейств, десятки тисяч
пологів і більш мільйона видів. Вони мають надзвичайно широке поширення
в самих різних ландшафтах земної кулі. Значне місце серед них займають
комахи і кліщі, багато хто з який, будучи паразитами тварин і людини,
обумовлюють передачу збудників хвороб, а іноді і зберігають у своєму
тілі цих збудників протягом всього і життя навіть передають потомству.

Саме вони служать основним об’єктом вивчення в системі
медико-біологічних наук. Особливостям екології кровососних
членистоногих, що приносять шкоду людині, присвячена дана книга.

1 Іксодові кліщі

Іксодові кліщі (сем. Ixodidae) являють собою високоспеціалізованних
кровососних членистоногих, що нараховують близько 1000 видів, що
відносяться до двох підродин: Ixodinae (рід Ixodes) і Amblyomminae
(пологи (Haemaphysails, Boophilus, Rhipicephalus, Dermacentor, Hyalomma,
Amblyomma і ін.). У СРСР зустрічається близько 100 видів. Поряд із
кровососущими двокрилими кліщі сімейства Ixodidae є специфічними
переносниками великої групи збудників трансмісивних хвороб людини і
тварин, включаючи віруси, рикетсії, бактерії й ін., що обумовлено
своєрідністю морфологічних, фізіологічних і біохімічних особливостей
цієї групи членистоногих, значно відрізняються від кровососних комах.
Вони передають збудників кліщового весняно-літнього енцефаліту, кліщових
риккетсиозов, геморрагических лихоманок, туляремії й інших захворювань.

Переважна більшість захворювань, збудники яких передаються иксодовыми
кліщами, відноситься до групи природно-осередкових трансмісивних хвороб,
що мають поширення як у нас у країні, так і за рубежем. Иксодовые кліщі
є облигатными тимчасовими паразитами хребетних тварин і відрізняються
складним циклом розвитку. Вони проходять стадії яйця, личинки, німфи,
імаго. Як правило, кліщі харчуються однократно в кожній активній фазі.
Загальна тривалість і фенологические особливості життєвих циклів
иксодовых кліщів відрізняються великою розмаїтістю й у значній мірі
залежать від особливостей ареалу, територіальної приуроченості усередині
нього, типів місцеперебувань, а також від особливостей зв’язків цих
паразитів з хазяїнами. Деякі види іксодових кліщів є пасовищними
паразитами, що підстерігають, інші — характеризуються гнездово-норовим
типом паразитизму. Окремі види кліщів знаходяться на тілі теплокровного
хазяїна велику частину життєвого циклу. Наприклад, у Boophilus залишають
тіло хазяїна лише насмоктавшись самки і німфи останнього віку, і єдиною
активною фазою розвитку поза хазяїном є голодні личинки.

З харчуванням кліщів кров’ю на лічиквї, нимфальної і імагінальної фазах
зв’язане закономірне чергування періодів «вільного» і паразитичного
існування, зміна хазяїнів і значне ускладнення життєвих циклів. По числу
змінюваних хазяїнів і місцеві линек життєві цикли кліщів підрозділяються
на три групи: трьох-, дву- і однохозяйні (мал. 1.1).

Треххозяйний тип розвитку характерен усім Ixodinae і значної частини
Ambluomminae. Кліщі знаходяться на хазяїні тільки під час харчування.
При гнездово-норовом паразитизмі можливості зустрічі з хазяїнами
обмежені простором чи нори гнізда, і кліщі здебільшого харчуються на
усіх фазах розвитку на особях одного виду. Прикладами можуть служити
Ixodes crenulatus, що паразитує на бабаках у Тянь-Шані, чи Rhipicephalus
schulzei, зв’язаний з різними видами степових гризунів і дрібних
хижаків.

У пасовищних трьоххазяйних видів личинки і німфи звичайно харчуються на
дрібних ссавцях, чи птахах, рідше, на рептиліях, а статевозрілі особи —
на більш великих тваринах. Класичним прикладом подібного циклу служить
розвиток Ixodes ricinus і Iх. persulcatus, що харчуються в
статевонезрілих фазах на дрібних гризунах, комахоїдних і птахах, тоді як
дорослі кліщі особливо часто зустрічаються на худобі, диких копитних,
зайцях і їжаках. Подібне чергування хазяїнів у мешканця пустельних
стацій Hyalomma asiaticum, a також у присвячених переважно до степових і
лугових стацій видів роду Dermacentor, де хазяїнами личинок і німф
служать гризуни, а статевозрілих форм — худоба і дикі копитні.

При двухазяйним циклі личинка, закінчивши кровосмоктання, залишається
прикріпленої до хазяїна, линяє тут же на німфу, і кліщ відпадає по
закінченні нимфального харчування. Двухазяйний розвиток найчастіше
спостерігається в паразитів копитних тварин (Rhipicephalus bursa,
Hyalomma detritum, Ну. anatolicum), причому як статевонезрілі фази, так
і дорослі кліщі паразитують на одному чи близьких видах. Лише в
двухазяйного кліща Ну. plumbeum личинки і німфи харчуються на птахах і
гризунах, а імаго — на копитних.

picscalex100010009000003b6d600000000535c000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100adb4000000000800000000200000fcd20000fcf2000001000000
6c0000000000000000000000c70100004701000000000000000000002e34000088250000
20454d4600000100fcf200000c0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000bc380000b0380000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000508380000fc3700000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002c9
00000201010000000093f51f990000000467414d410000b18e7cfb519300000009704859
7300001716000017180106e178ce000037804944415478daed9d7f74dcc67de0075c9aa0
6a86a0ccbc988c69828a72667a2f1753dd5e459e6882aeddc87971adf4f5fe48dbb4a22b
d7ec1fed590af32aaaa689a5a99a4ea368e5fa5e235e68c2b9a4c93f7daf69f3ee6a9f65
13ab55b472c3104e73d773ceb216ab9505e745d562b56e161067676e6600ec02582c7725
cbefdebbd7d113f70780cf0ebe33f39def77e63b03803fb004fe15fdafe8fff7e8d20787
b63f38b4f5be38e5add0507e3fe8526a0bf4fb4bd6c207868622c62859fc20d02ce700dc
1e46c35b832e9a00f8b2cadebebfca514d06c667c16d5c007d8baaf4f7c97f0480fc01a0
97f1266121fe56a215e765176635448df9d025fcbfec0a56999412d20d93138e78d1a34e
a19920800651a913007a91dc840cdd6a81ee77aa1a02520d6d44a3eb531b001dd9305abd
13b15f47cf7bdff8d16b188ffc478c2b1548caf75d5a3bcb5bfc40908c389705bf133cc0
ce53b792ef4be4bf3645ae2f3f91e036f52f01103cdb94dc7284c39ece4fb688ae97ad10
f848f492eca15d1db25443d3db125b672f0532cde34d29e90ac4411b193f1acef9b3c26f
8d4ed7debe4bc503332c5f30ef0aa498f7a34d49f35d2b6c8daea94e52ef6836ca928b76
61393fba3821e02cce1452b8856456dfe99c8c69c567b709bfe9fd60d18fce0f746bc2ce
c5c5c45563f7eeab4dd03545c972428a693180ae04d1a3031bfc30973a79e6f17b86d78d
56d14e8176494cfaa86a6ed87eb4b1ab6f7daf10b7fbd7cf3c3ebdaeb58876ab15129994
d16fba990ea22fefea1bc888f1f4f663eae4e4979ba0ab7dbfd3c031e21d74af7b38883e
3bd337a00dc6d38b2755555dceb688f63abe8c533762381b21908d0323a31b8307f28bcb
ebe756ee525a443b08840d072d798a1b06d0bfba6b6c7d703a1feb5f3979322eb68826c4
02a695cf29f73d5eae03e86317e36327573b3a86b9e5e59371a9457406439ec87bcd45c7
b1e62f03179dd0bf38dabf2a80e984dddf76b0d55c6ba404d1bd046cc0001afbd129b33c
b727abac905e7973a9d2aaac9318b51109e771063ec0d019f780e443e76969b49aaa6892
85cf1644a29432907238cd8840df50f2a3e99f34ce206a917106d54b348b6b35b47113e8
434b12cb1cd16aae2076e2b2ec1c556ae8cc4da0812048cee777dceb179da3caa687a62f
1af963175b46133522e33ef9b88bb62407fd3ccb6e49b19d9a02a8318515a2704bc556f3
4ed090522fc8b68b763460096f52840265ad261091d852a5cd96d132b96b4c5b46c5f94c
d1909698496a9aa420c9a8a1a57881fca686f3ada143afd7299a685aa34c7c03f49482c5
1a1a49f1c5542eafbdd252ff55455ab8e2be4b3255a5e531472cbe2c5ecbd7d0f3716e41
cf24e35f6955202cd955139788871459368d468871b5df948b3e34bf6bf94c66359e6c09
edf532253f9afe5d382603010baa94aba2e11c1f3fb99e59dda9552fdfaad97bb9ae958c
83961c7350d092ba5c431bf1fe73dae074ad8e8cc8cdd1d5369c15d9cb38d8455f78cd50
c59a40f2f1fe756d62bada2757fa86b740e3105a63b946734e755bd48aba5045cf919e60
85e4baea79984aac79ae336174827ddaa9d93a5f13c8e5d8ae93e9c1bddff34ed66db539
5af38a5113692121fb1cfbb44383d26235d7b33c1f5b4e75c416bdab17a02eb580a67585
7cd8c7d0b0e8a01f2568ea11b96821b9f44a3ec355cddb255cd49aa215fa8ef483e81107
3db3ce607fac2149ada2e7c3570b992d2c610f2dba35dc45a303e7e82da08733683ced09
a4cec942d2228cb586be4cdefc9e54a0174dafd3ae1c7ec140e3fbaa68a90e9d86cd732d
51f419f2e602bb1e6a67187a751a4d241ba261bc801a15a3eda111431f25ef56d9b968df
197a115c7d8228d62a9a7c95f5a8eccfa1c6e34521f4b34433adb02fa072f69ae0a2d7aa
68a26705e7324779c0271b0f6450f40f185aa6f9e8226aea144517571583fa4c4fadedc3
ac4376d09640ca04332f851955245f8d7aca8a5580736a0ddd4d5c99714a2a2a147dc81a
93a6b12857d1b626299974ae586a8e8603293838474f225596a063a45ecf51f4c9e4d7cb
9b67a64647c6a6f1aa0fbd21288b0baa9ec2b3f3b223f0460319683c07254974d0883982
709ea25fd0d664ac1d1c00f7bd38ed4317a1206e7f6e5dcda1d909faadc57a8d06e90ab9
27da6c11cbbb442d078a76ea8175615b451d3e5e9375096a527c97b66e5c3ec40462e26a
8d8992898c4b48204a0d3b6895a1bda4e0cadf5fd81d404b71e55963bde8a21d53a2019a
6699c7105230a1ba165a2d95fff40043d35eb9646f4c10f47266ddf2729ddc1a8d7731b4
42d1c930daf1f31c74de5e9d9f9f1697b575c8da8359deca9966a754189a14a388c53a34
1bbd7504e2a0a57e6d1931019aefa16668eca2810065b18af69bbc1e7a707e3e262dfc60
f9ca118646e7c52602212f154a1ab9d7c255f4665e09a3f5d96e41e0a4444e9d62f5d9c4
0f49cdd136febe4c00a91afaa7461dda9c7b4254d670a174b1c83af5fcdae75a42abbf82
01e051159d2a4b6174a800f0d9b559b929dadac4eaa97931c123410a5ede00cdd219df98
476334d11b10c9fa3d605f0d5d6a86d6f0b5e6689bf6bb483e33023237804e667fbe9540
64172dd00a78669769386829785a345ac96e3529e109040d63ab82cf3cb99967273b5d9e
d6042d964fb620103483cd0a3e2ee38b0c7d7da20534f9fdbea60241bb60494b6de26318
5f635fd8bf2292bfeb684b34b9f6d41668a7db84bdb0b4c095f1490ffdeb1fa3e82b48de
0a4d6aacd554d6761a5f03bd067ece43dffb3d8a4697b7449b5b4f7a38b9b6890ddc473c
3762ae3bd549728e6e8dcee34a737471c99a5d1dd6701ce34b91a745a2cf6cedcbb868c1
1c236834edd87d2da2bf2ce1ad922b10096ffb3381a10b2da3e11e79cb6274d0e40c6121
9984d3af36382d0aadca483edf1c8d554e4d2a50ebbb0134206d66ab86eeca1aab0fe792
8afdfa40b43ca2d08893aa639a5ba00d6c1cd317c5a2b532dd32da990b688ad6b03e60a6
a435d8a83245a02d91ea98a6e824b6c64d55922a8d4e8b40a77059c3af49cdd0831286d6
e979b1e16911e8a54dc353be5ba1fb447cca3a3b77236848e5b12fdbf812078d762a7800
9e813782b67661744e764601b742f349340ecfbed7f8eeead1a6b63a673568bb3ef48aa0
e17174fc62180db740e7944152e8c3d92668201aa43feff67a70bd15741ad3fab4b8c5c8
1c6ba909a94430dddbbc7b956a07b38dd04974081b3f2ca69ba073d4cbc3c7f7e1579c2f
bdd9ff5392d7f3d6a1495bccdbc9acdd0c4d55df25d29d97b68bec936bfec20171d66880
b6e46401df872b5ba05d858ba477de5a954b4793f483ec1eb35762834f354017d7447a62
658bd144cbb5eb158a2e323710baa2de889dcf0b5603747e6d93f9758dc785756b7e277b
a3e5b0e28c16d22e87a44d6d2f8f8b4977aeb30e9d293bf5a9e1dcfaa66ac9ce0cbf410d
4ac7bf2cafac91ac5b6c82a6d008ed0cea62ab21da9a7e56fa6b179d55bc6f57443a3ae6
5ad78f0a9168c12911b391819db1704276c6e10c3b297a5f6f883e2bc01423d1ee305443
749e5940ac7ee52ded9810754e600eac9abc766a9b72349ab4416fa8246f49679ec00d53
185d35121aa1892d3aebbc6e5e9c95b69a50ad437b230a8dbbf48c9beb627eeb28ac30da
7c5262afe8bb0dd179176de7b51b425f76fd6da43744975d74c5146e08ad7ada205a2049
2634f743938895303ab5b6e6bc89b67196de075a5b93b79a9ec9f8d14d528423add197d2
785daea9fda0de3c1a165cf4c551297c2a1d3866a3da3787b6f2c8197750e7ead054dd31
ed707368730917183a71292c10444fb5f89b478bb2e3499da843db74b49fcde1d6a38556
d016767cf9e7ae84d1749417a3039168a50574fe4876e35efa6657b8c98897d94fee8840
c343d95672fd1fa40b549ce890158d4e44a0d12fe216d0fa2f4baf31c11db2a4e0e5c206
fbad8d2881dcdb0a3af7094f878472eda1d7e508f45a2b68f513ee8867a50eed4c1247a2
a353089dd89577046185d1f726df27bae7d1d30e7a763678004e27150c04bc2243f9e6d0
438f1e65b945a30743e8839a6601208dcbe6cda1114827242427f1e3730783236070766f
46954d302b9bd2cda025b83df3e73310676d637e24e83a427880062e266651f74da11528
2693f9231a2ae20b632181a0982eae617d14de1c5ab3067bf1e93dd87c1e1f1f0b4e44c0
339c4e7a6493b324f1e6d0a3dbf13344c4dfc182188c7b8667019d5c1c8afd54a3b96eab
03fd746b74c19a024a87542096bb2404fd3b781ac8af12349f24be39b658bca6bf6b86a1
d8c430dab0f4a9de6e19edabec242a381940e78128613405043acba80300e677b4274845
775302705ba24ba63e758f80a52c3abc2904f53b7af484b04609a42c2dbc88696431e0c8
47e7b005e6401334d4e704a2c8b2b4e308a2879ecc92db07c042b2c582ad59e8a7cee9bf
468f82189e15b6426fead6a39620ff8cbee7d1bec089234c96564c4732339079d751d489
24ac3e8a0d4b3b80b655eb80dee5d43aded20227fe05bd75047915628b7635bc275bd2fc
c11efac60cb103e84aeadc037aa72300de2a044ecc0af8ac6ec018470a51c66f61fc75c3
2ab05e0e02771a580db283c24fb4e52d676ccd8a5d0c0a042fc83047ce8fd948c5a40662
fcedbea99a7c1934c13542afe1c41d0ff4b9e89d97f706d150a2134da763259343022967
9cec9eeae22ce21bbd2b7be7a87203b4821353bfd0d3bf860e637c72d7466f806c8d3307
f92c9f06fd8ee24a137fdeb68893588babbe243644ab80dffe3d666cacec7a7d5b103dd0
459b3e1412bced58bf8e8e415c265b3d495f6a80d6488b682f9608fa3fe3d5d1c5d02284
f7001df145229082ee6ac557dc8190013fba809f69eb3b40b2063e8c57c7853f0ba22d8e
daea6522f077d77038952270bef71583a04789cbf96522cd9539f1df04afb6553a416970
ae251c4cde60c15139120d0fe364c7c1b48d138965fc0928ef0a5e4d3d51245de223d182
fbea1fe5f2a1512f161647d2dfc3ff202ee24e6b3e8446142d5ea485c5b216b02692eeab
198d26b54958040b63f8ff7cf2dceff458138742685a78321d9588708415efd6c468740e
b77780c418dcbcf2a6b8bd347e248466f23c8d5f75d16b757ceaaa64a2d136061d89a332
94f0f9c15e632234498fd85de8c40c3603e2a5e96de725e30fb30aa021de16530764348c
cf7e31ae0d86d1bfc1d025ce416ffaa4eab89306457fa3015a5612c4cdba3e8c8df77865
20e4dcc3df6277768d73d73cf88fb131305d264de2cd4874064983eaaf4ad83a5cb2e06e
e9ab61f4e7252ae04bfb1cf4ebfe636c78dc7a0207fc6f1f3a8f06071309493c4e3ad6d9
79f9aba14552e8f764aa3bc1130ebade27664b4e7ce3de3eb48dbb7b552008c424b546c7
0f6742685a8f9174b5d31d59907cd7b9b5653858bafed688bb39b54b10de920be767e7ea
b265d10824f1ec43c4a4a01f45ff3185fd5dc36e78471d1ac9cf006267288527f1b153bf
7521d41338ad61edf42cced8359a2349bccf7d7749f22d3af0d710290d7a80607ca78c3f
351e87f908b48d9f3988353b585cb838e1e952a242528dd0772778ad92c11bb3c387ead0
02457799f568736087fbae24fab440a06fd4417f5a53487b7d6fe4b17c78289856800a1a
307d13c35e29748c7a6f5fc035a730d0815d027d14a8942f8dfc7a6621143343d7c56038
10a19b50ac5aa6eb8fd46653fce82c31e4285a34de9cba6b6957d8a967e8fea8d9c274b2
8aee96852834b646c012adbcda49956f9f35c520e019d2e65024ba36207d899797ead196
6c583d60214bf4fdf273aaf068ddda3f52e936f1114b5eab43c3aa86bdca49c508345f86
3ddb6f2768c5daa10e66ea46f1f22c9a56ae0ba323f7e2954a05718a5d8fc64b25d87ef0
435fc3687c6e67627c2911bef31c456b91f34c5ecb85086830026d17116ff67f13ff7c16
ed04a39d03617491e4a77261cefbb8ea4891b91de9eab940889afd8726e2df184d637d84
98e507175014fa3d27fa8ba62e47ca4cd9e962152d46a1d1ec1e3e31b2f437faa3ab001c
48a289307a13dbe6bc253b51dc0e9a296a111793b55c57cbc25ff9c6127c626cf14e3df6
1a0019118d8bf5e88be3045d615de04334bb361d554c7a11f494c747a2572ef1a0ffec6e
95bf028020e1f1901631093a37a1534df2355d429f81889a6a00c4346a0c783c10895e9f
ef06dc929c1048abdc9085815c084d0368251d92da4d23923e433c3c61133a68af3223d0
278911e8cbf2870097c14f4bc4f5398ff7bd10ca352946684a39486c47e225a214c98050
823041f595e75b43208a4a043a2f71a037474cc244ec81be4cf6cba162348960e16feca0
686cf2449f438ebe4d524d598dac0792a245a08b4a0c7ce4006acb8336d02f2a8b61f40c
f9f3dc3736a905afd305653464901ed070350cc102921685b62ec440cf14ea20063c1891
a4a5109a368f9f1773044dd7de5498b8d8fc4cc6b75a094846141a3ec2c57a76fc733b00
ed8991f9413e026dce10b46304971d2acb35f180450f5d0dbcf3a3d11f1149702a7131ff
1d00707c6f3d9af8b9df30fcf675c6fb63722e5a8e44e30e708fb3ee725b7bbb5531ead0
b635227fa33e0c39535bae4bd1e528f412e8689ba4e8db075ec8d9f93ab405fbe46f0c47
a113a47a5367f7cd216c97a2d1ddb129f0876da0777c395d2a45a03b455c8fd668231c9d
a4a323d64834baa883aed8d0c85c07f8d891af2f19e179525a529d028eca351ae0d0418e
aee0b0882d5b8fdeb4da081acccd7683a199b8a085d150d2ef55f968341135f11975492f
e24a04da421d54ce03043d997f5c54ea46c06573588f45a00dba3a5394c90f88ea210c9d
d8ad6057201385c311a97583c4c587c5fbead04770d1dc811c74d677a080ad3920244961
66d403b5e948bfac453a6a320946c9ff33cb13b3e1f049388bcdeb075df47e2798c574d0
3652795257cdf4c2015c8928469b8ec7eea2e81438131f37e7c2e811d9d20fa2ddec83e2
a0597918968c889bad8b70686129d2a9b60e9820d64bd00b4f73af1f3ea2872722d08884
13073724ff77b6879e071c31017ab8a5c85ca35d04fdf4644fdfc2d185bfd066ce85fb5d
04ca3861796847d89bb46724b63c9249a3114871267125aaa1771274ea737d7d8ba7b813
abc6b3135208cd659754b8b1dbffdd266e037cc9665580031222f828b4fafb5393fce443
7d9d0ba3773d774a3b218b21f41da29080b1c0b725523c31cb26b92eb2c5f30911db1168
0046a6daa7263f7fdbe2687c67ff6a0c87d1d21a02f3b1bbb0cf472a911a2db1a966a8c7
908855116f4609446d331f9c028fdcf6f497eef9746c9caf43d346a1dcff75f256f62e2f
612460a66de04180009dd92b691168c89b5353938fdcd6a1df7beed3b3201c388e9e2236
7636f7027d9f777d0383fe6089aa51d407e601ed1132c90834e62f8ecc4efe7ed76de7f6
253a393a6510448fe2620a3fca4aafbc9875d1f40ff34d12c47de3510c096214dac8f47d
020c757167a4768e38805a100d0fcab9142e3a72769579a686a603cf1cf9816ac50aa297
9e1d0543ddb10ceee35510764a093aa56fda77d6a39dc354b7c91617650463abb474ae87
a0f924564995928c305a5ad09f7c9dddef66bee0cb9113be416a071dce8e32dd31dcbea4
0e00d0cd89f89f896729847a30382a265e3cf2f6a63fd73581b3447781c847a171229618
004302b82b8bf39ab7f2b986ee23ad799b1b4fc370c93a34e91ef9287451efd707c09400
7ac9554b381c4801bb646248e48b55217b6358357482085b8a42436bdcece2f4588267cb
8736c3e876acdec3e51d596ab836f2565b7b47ea486d695a40207094745e7a4ce78f9954
1d873bc724d6f72ea41cf43e0563cf913248a3646f1151517c243a0707e68eff7bd46bf1
9bf92cae0f7758c0ba9200ac35e2cfd2da8643e8d576dfa856006dc041e1aa84efcc0a78
509473755396aa0e241588ffc3f9196a037be8a2831e6fcf37400bf0111edffdf2f0a28e
fa26e4741d9a28506c82de418ae1a8d7ef3a1a19577468b4bb115a348d457cf2b503094b
8ed1365517284dcd23d02b7ab9e6593f4883a0dc057243423a1a5d86074b79781e3d700c
b0155ef5812d16cd79cc435b496a0913a5aab9837e6852588c4693965cb461bb954a2664
b696262ab00576c424179d4b3a9b9ac43c344e08cf37402f15ed0a5e480141cbb345bd51
b1aae81e6e8dbc14161c5fd1b01cb49389c564bc119a861dd9eded421aca49d21b456efc
b1c7b922a5b19118c3223e177193e42cfdc06b871bc81ae7c03c51bb937c56c7e2a08871
14fa3ea7caa544764f1afdfd242915221c7c9943d38dd02a71600681ca6731ec06c4de8a
42f76d672ffa53ac9035aa4f157c755e231f3600cc44a3b1b64424372f3ccd930a421c87
68f4877bd88bb59f151d9503396de3df52e63a986b342f839388681719f144a5b13a9d8c
ca75cf7df405ee6763850afd23e10bf752499c9b3cf29d46680103d2d4106f4ace004724
1a388319f3bc7385634488b4b29ed4e5e146685125fa3646e3391dff2d2ab8aacd9973cd
3a8ea2273291f63dfd3a6e844662114a96cfb489420377c466560adc2f6d077f9b6f5443
aaf5b88a8e0a830545a5fe761d743e8ff63642bb1951bc2fa2d6eb27dc119b203a490da8
b489f8066828853051e8679d6fe58ed7fcdf2ab4183366c3ca5737a6998b402764d66522
feefb06ffd94423dbaa4359e69151d15bcab3e55a4a759fcf5d77cb795a44af8ab96d4a8
2ba80b4d8d8a5555b1492bb659bc7e875c43b3e172c192ebd076834c46456ba859738dca
eaa5cdb7a41a7a83aef88d426f3610ad0f5ded7154c5a431904b9db8f23735596b324543
b91446bb5f84079b1c1e64160c94dcef720a1dd746c2b332fe5a2dd734e60df210e71ba0
eb0651a0445a119ca60aa8da05a724dac42df14d99dc6c0d4dc5bad4105d1f768a68b885
354d7fb48ace4b703f9d4a635f38243ae55b76d0b930da6066b717ebe14b31d2f8ac7dd4
eaa8a20dba4a0771ce1ab46a26a9e9595c82763dda6268a90e4d2c53de16121c102af47d
2d919ba103fb1e7a89de777ed13a50872e40e7f4ba4463578a0275522a7478a996e8ba28
a5868e51a3cf58b4f2c5305aa3f97da39e4c4767b89248a09c8d75ca9e7f8982a97f61ed
798ba1a95c105722fd4186a0cd303a1020114c4465883460a56ab5ea1a6b0608c67fc62a
06bb74a1482a51266619f568dc70ab2e81ce6b115d596d0bba7be2a9d8932cd7592a50dd
264a3ef94d33d07e5d1d02257fa50e2c91a2ab7ca59a12a068aa9ccf83a7aa5b2749fa11
524f9344d27e33d1455b837e5ce00ee886723e2560de8ed962e733e02792877efcc42cb5
74a2d176607056c18d93b58d7474fb31be083af71374b9445c938573e334048b14a2df4c
74d1a50901db3f49137f0ee1c35767b64643be42d1f7ed658e0694a039bf42aa62329d0f
988935f42bcffd6831bdf03634e2679ba1e9a0ca7540bce13c9d5a12d09c44775a48e623
d1e5f1427c31bdbdc42daf5f8e6f6cb5db11dce6cc3c922a3f93a54d46c9d858ea266825
6f048ac9455f9e33e25a26fee33dcb0b67a7b6dc220d76ba1701f08b05827eed097dee77
f15982968c48f4d9b98d694d8b2ff5ee794e9d7ab8d004ad3b68d1cce30a5ed3c5e3f82c
293e29a3fae7baab3b821174f2f84c26165f56aff46b5ba051a71b20421afc758a36f27a
0cd355d21399d3524410c7c691f569a17bbaccc7f7acac2f6f85c6e007c4832e1059cbfa
6eda2f95d7d2db185a4a2e8811411c2bf6cac6238f4cffc9e387e3cbe7fa84add03a364c
314fcb12b65143b8222404d6811174d2df17b89b7c80d981471e79a41b18d3f197164663
5ba189344ce15f58354bc410460331d287106d80e424a7a13a3404e313dd8582d8590087
5f5d7c75cbadb648d768f2ce888519c3d63891790c97285a1cdd87ac3ab425b9f6a922e3
2689a8c1eb31c7ac45a0f06e2fe943520c3d3f3127cccfcb2174a53a67d3425ac07fcab9
16b3ca13870d483a2e2589d29a43c3926f52b96a9805a2c4b7fc199d0d57b0b5603af72c
15872917892b068ea09d52547c486067bc24de62f107d1471e3aafb2dedada6d6b187225
1a191b8e0fb189acbc44cb987e6a1c9e2b5a5534622606dc01b50a8c19c4b4288447714a
54dfbb1229bae8c66bbb93c49b72d1eeae311cccd8900e0fe2c2ce10da30eecb0a1322b0
e624b384cd4cd278db986b88ce3f4bd0d041b384c0dcb43d2788a4180a3bb5bb0268cd18
5be91eef06b3a3a2397359e7f9c565b57e558b974c2a5f94aca13140c3f6dc80447c4223
bd110ba2d3632bc7e7361e9f19532ec6d72fcfc47b974fae36445ba04f748ada4327d04e
9bcec798523e75263834aea8332b1b141d578c9deb970fc4e3cbcb8dd188b388348e7fa5
86cee09df64a9eb6d452ba36efeda0133363c78f1cdb381c972e4f1fdb989e8eeddabed2
10cdb6e8c1c7476be89cdc6b9fca3025500ca1d75667c688f25bfff96182267dd8341f8f
8fd30395e8b5d2149d4435b4755fef26d4a86241c552102dad5ede73aab84298d2d57dcb
eb671f975d34fcfb48341d2cd37cb2865ddb4ba734dafaafd7020c5df4cae599f152ff79
825ed7fa57d63f3d3f3d4cd1f0a59dd1680e97f6f9d0585bde5c61686b47183da01f1ce8
1b5b5e9f92d4dcc2f2bab0173c4e43f4614f5b23745e08a1c7e96d081617468f9bb35d03
f2abc8145339b572411497cb34bef14aa24d6a096d3c8b69ae896b5a87ae79ba49f639eb
383867405b7f241a5035ea1b5e36fa30757170128605a2d4166b2ad5b3c9ff63006c8f44
27aa4dc6991cbcdc852f88543088ab435fa943134b171d03f581f70c7dc241939fafd854
3267d611db99295d875eabf5c462e0be1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000800000000200000fcb20000fcf200009ba3b1453769fafebacc96f4
e77118cd6eed9ce888bd05742521b37acd644d0ddfd486fc6d7ae5b5c8a0bb88082f732b
f492bf18f31bf27728daf68d4644efd5e2263af714b9535ac57496eed6d0ff20eda4680b
bfd7229aee772d471ca05b3705d0382db116007dfdde9668b307d4363c0fa089a910463f
4dd1486e11adf7f8dc6bff4f4028d5a1a9894d8ab456645574d4fe116acf606d5040f2a3
2d0905d129c519a38f47a0a3520288d55c0786e0e1acc8c617fde8ab8cf95faed7d08566
68f7d47f0aa0474514447f5f414c859facadf705dad6e849efb6ce06d07d229d95f1a133
c914431f3bd8924010f8c447273d5907d0a84b408b01f43b9ad3b68e8db4848660f4a309
26eb4a4820a88b0fc93aff7d079d196d0dcd8d8c0c81bd0efa4200dd1146e7dc9df38d95
d6d0606468920dee50f47effa1d822fe66347ab545f42f0315280e7a7d9fff10bf887706
d1baa36ccac75b443f06863c599f1542b9de15441b0ebab4d112da021f4f8d7802e910fd
879405fcbd005abfe6dc55496b11ddfefc83acf25536715b00bd0d2834d73507549fd1d8
abed6ee1d5046db6ddf6df3b2729f2a9dd3838c0c881e35c08ede4da2eb48456c1fd57fa
26e90dfe9a8cc19dfe432011db1e405f3c223287c2c62da2c1e74f24e88d3e28635f77a3
ff04734f4f1e0aa00dea1c666e04fddcdf2628b2bd8c133e3487c1d39f2c86d092b3e5e2
a6d8021a11f4f7a60095218d1df28d74fc1483d38341f43baedf69d50c992dd050059f30
1e032c7a671a27fec67704df1f46a7dd2ea035349a049d97a7988c130702688c0f197d41
74c67402b3a1d1121a709deb2a6b328998bb8ecc350dd121631b451bd5a59b69777ab735
346ce3c049a76f24ba272130a6fb348f23056033f43b2f90ac13612c5a3782b600074658
df8854ceab7c87dd5c17121643a74e3e95c33fc278d1db64f540b205b409b8ae83801523
8ddff19b51c8f6d0b9a5f965da232b4ef074cbe858d71f75b0dc4e723860a1a1a2e6a2f5
fd4e58046f39b32068afd61a5a808eb1401a497b34faa2ec0c1b0a258995716be837da80
f012e8a2e817436858d41646b11319e2a42afaf656d06a0710f72c323be445101408b4b5
948376e7b89090179d3777659aa391da7ef423971c13e7bb008bc15c275334b4b2da1520
d1109959887a5b40c3c92f1dfddab92186d609da3fd10b4b823a17422b6c8912bad3688e
b6a61e3bba74a21338252a07d03641d38a5ccd219268302945f32da0df9dfae3a34ba0c7
798a0741fbe7f56c9c64e82a06228a2619c7f7e69ba3d5a97ddffa16e8e11db4b4ca07d0
4a088d4582fe317927b5804e8cec7df1db7d534c0ec78088fccf88b237095aaa4560125d
2a6a05b6a22d6a514b1dba67e65bdf766c05e2500b6b3b7dc74a4420742d44156d224933
e872f7526df97e4334023df16f7d4c076c85f065202483e8a520ba0829fa122e6f4ab029
1a82cfdd75e99b2ad34e5801bcf0801fbdb99422e8dab3024a966c18f8e785b22de94dd1
47c1c3fd7fb5e0d8c0787d32c3fb6b48bec8a7a087ce6216bb6b14f0df69e58a849ba201
78f8856f2c3a3a954827c3fbeb757ef34e8a2e315749c374cb23397f1527e4326c05ddf9
e060aae341778293cbf0fe980163f3ce349a90d9f380cefe8c34f0a5f372fe4a59957f8e
9aa311413fd239d0e308445b404f55e33320dd1e534cc341079df929e96f852fe06b572e
42e9bdab52d5576b88eeec04fb3a47a61c07aca0566a53e1088beb8377a6cd8fce68147d
3a575ec3d243d8bc62ce49ef6d48f8074d720d7b0037bced52c2395e4c5470756e02c9a2
769c4f596d3359ba33d9995c89b8a32f9ac5cbd6bc74697dc2dbc3486e847eaf076cfbda
6750bb23909c8a7d031df3a2f8cc501ab61d5acd944a78ddc4590be7caf6e3739298839f
ac2e696a84d67b1e3cf7fc672cd7232d9a9bbe6089f92eb963ea33a8edd0808bd68a6bb9
82fdb898cde6ac1c0bf7aba11351e807b5cfe84edd6341e66e601df930f1103e3d753f6a
3bd8952995b3c7ccf9bd869cc32f97a52cfea955c24174fdc884da137bf091bd29d5198b
db2c96df7302f69154313f99c2a5a9fbadb62ff665ae1f5656aecf3dd09dcee159da4d16
7ceb88191a8563cf313ed7134b3cb29707f73bc568e3abee46b949a87795125fe416cff6
7e712cf38b33ab03bb623b3eb4b07061368c006e99d7e5ba8fa0f7f5b40b8ec064647cc1
41e7514fe74570fdb6a5f4ed68a4ed104173fc5ff576a5b2b0015a097fff74e7b667ff51
f63665003292bdbd0427c6b9d33c1e15d22b977b4071f7eac080727478ad581f0ec9d0b0
1eddd6d9b9fe8fb3a4825c1fa34d5330aa7b750344177e412107efff08b95a1c47f87f4e
63bb3e1c92a1ad6d542081399e36f0d0fa3f4e81180403d344472d79616790987f0f64f1
7e2c9857872452d7e9be67e57d1837403b752c3082d5031efbdd7f023ddd00f42d00c0a7
3cb4c58c5f628b89df4543b4e15517ab45a3137de4e57c17a8ad8ab67bb87beefecbbbf5
01703f9a3cc7693a9c860ced8d1022e9041ea2c388ecf9012c49516800c05ddac93df99a
b6b701d7ab6471627b37d646a49f6a392be62834b7deea70f70919523ba496d748347db2
5de7c04c3ee1436f7b5e21f64a6206574c11177266ecba73e7b28be62f49b839dabe3640
034a26d23e81b473893bf1b7eeb3faf0fa0ce91b4d9476d7da3a007d56b82c8502fed6a2
d04876427106bd22c156074123c1e206e6875f7e02edb7cd5875192f2d2f7d44a41b3107
d04a04ba734e4b801ef0c0c033d5bbd33b80fa91eb22afcfcbbd4972d7961eabad172567
9943c3a805341a985d4a00309e10ccaaba373f060efe36f73890deb22a25990efdc654c1
7799d5b71b87d15a3d1a4e1ce1097a6474ccaaae85317fe9b6d1dfde3132d565b1a654c6
2174c5a9c54dd1fc7f1528da34efab8e83eb77dc76f76fcef6d0d8523a225dc25610eda6
00ba508fb6629769fcd194a9f7831aba631bf51a69deca596313c3981581361afe8e832e
ed3923920a5250df1da9aa91444f07b703fc993e2b4b15e56dea0cfd4ed46cb8d1f08383
cee3635d74e41e806235002a0162db77747149e279a3ec7947fc11e84c137406a32e3008
3edec3a9873d343123effefb3ee08c81389b61f8b7068944e7ebd1cf48b81374c5ac11ee
6c35424907dcdd8aa8fba30703e87204ba548f5e7a65f818e804ea68ec9bd5873cbc08c0
0a7ecdb77d0d8abf514323ff7299ca16e8e475e968ecfcae05930703dee51c078ea34929
a3b82809f74dc9d58ba0b7ec892d1229344693cba762dd1f1dd6c100afb8d7720068c4a3
73950a1b6019aaa1d1133e7435c4d8ae43533d6cc6ba0604a2a02645170d28fac3358d99
09ce363de10a39431be5eec6e85119762e74ceb7f1ea9c173e8900e829983c96945af67c
a118d9693ffa7b7223343425d879fa2e55e54de48e1453f4e79e50bbe7659c778039cbd9
bc11b3eacb3d1e7f80dd6d86fea1c1953459116819756d1712a7639992f7d0d94dd0f9d0
13698b143eddf80eb1f00b6ba65a5a0bdfda8cb11d2e33740ed15bec03ebd09bba0c3b6e
078b295289132eba98586e1f2e7f5196b2a765b61589aee04ba3d5fb2e15bf32ca663832
74d6d1ab21f568db24baafe3c38b09b888bd50060b7cff9edde7bbe11c26e87f91b1662a
6575c039562960a32898434e11683554047a139b1d4b133cb84834dc973df4638ba2d907
7f82ff825cf204a6ab61b975a7b8a08135eb09c7dccef8d7ab862d334064279943e6680c
1cc265f761a574bc9d53126055924f50b4a6a1fd98771f44a01bd7446f9239e3ef00501d
fa9a2c5fe5de1cd5e90d9fa04b1d348a4e70ca5130f8b6dcc736a5d1aeee97abe8999a36
096cdf538f268e6f4c4815743a3cf1c6362fd793e0273d40be0bf7b1fbcc925a36ec2df5
dd5e6b3c197f6475780d0cc0df373088bdae394f367667402018ea9a9c0495413cc63a70
62874a3bbda77ef8f60408a0eb1ff191c941104b16586f2ebb350482aeee3f482d9c18c0
cee6829b069a78d49b60505a466b290bf0c9951eae84cb65573fcf830ebe7c9a1f1a73f5
995dbcf609d5892a6549aea14b5ba17f660161f50b7da000ffe09ae3bae0eb60e76259ed
feb44c8be92d82b648d3a7a34bf568df9e3f4a18fd6372fbb16bf373601a7ec90b0b20f7
9136c0c03a69e9c577164833993d735034aa5d8eed43e32dd0691a115494ad010ce79ea9
a2b9fc257efb73af10f4bf503777423f846ac371ada2356c820f6d4e1c64cb6fbc1061c0
95ce496dbfbf1b61f3bd22e9d5257327aaad1f83d168ad0ead107f233f082468577796bb
3e097e746e0a9c24d6b989af93e2915f12e09d35b4d41a5a595339ae7432313f7704cbee
9a0f13b47327d4f61172235f98a76e6ee5948862d58687ee8d4467c2e8af137be6ebb327
17b213449b7cd41308b10141e7c18285bbba4706e98898acde5fadc2e853ada117892b93
fc43104b635dbee4ca1a81b60e007a4dd1b2db3bc100ceeaf4ab1a1ab82a340833ead026
e0ce3e06848c4cd06e0d299e698b1103ea9f24cbfe3041cb3fb69e82dcd3fea81267b797
26e81c18d8aefe72a75090cdea424b53079309b0f38a6c1689cfd7beff6b6fbe94cb5ff6
0c7b282d21e19a54872e85d1108cf7ebb14e81987670d60b223f081e1c048f9ec3fa8f60
377555df3c99ceb1ed87d95149c34aa905349e98e8b738c0dbebd89af5d4530f98fc3878
74693f41f3267812bfd9b557475e583633c568e07e333482f2ddafd1050b3f24b98e79e5
44d3a7bb45b504791dfc297ea38fd761603d8d79a71c4617c36862875c5b9a04bde4cc95
1a7a88a2072495469e8389c51ff5c4f4b980a1010fd4a1ed30da52259553c16e72e61be3
55f489afe9e0f6befb12749150e2a3899f1c7ce0e27800cdc4d3046d82ff966a1b02c31a
ed7eabc6c247f72740f7f82182368b7a5fe2ebe6fdc642009d39d21cad8fbeb3f8e7c4df
d0d01e9373ab2e4c6c234de66e9407b2613d7a0cbcf895442a930aa0975eae435b61b46a
9999f3a418211a3d08dc7142a80222ed385686085a7ea67d885b4869b9c0a5eca99e4134
0ca353a679002688e2836300b813026888ea90612ce9f2cfe7e4eb001c246ea33e5a97c3
26e8457d76862e2487a7eeeb06823bde3142d0dc67d181cb18ad4825e254722a7fc9ffd0
1eb315f4ce6746498504bbd1a8741c086e5747a392c05b9fce10efec35e9e50491ced2a2
ee47e7a3d072108d0e0803a4b0c1af944625ad8a664b7ade38461f5a8c249e483e212ee6
eba306831bfe84cc270075a18fa0174e944ce98793fb0beed734e99dccfa17631688a922
a73d5787ce6c8926f5e3d87d182fbe5730ffc31772d5e79538e824f958499eb062a27e6f
4c5b68820e1922a058cca74ed11dff357db06bc4b3699940d4e3f451a6f0ecbc4cbae661
2e7ba6195a0ca28d523eb54258fd9a2af50d791d3e43a75ea38f5a44993f21b931770ffd
ef5ac04a6b68cdc8a7151b276ec7aa7802e0fbfcb9eeca51f9e4692893298ef3c79ba195
203a99c91b4a854dc28bdf05b2bbfb26a913931ce84c25311d9624b92e764cf4ae364327
83686929652810abbd173a0774e099fb2cb431b16d899e5cdcbd46f76098505ebb41b43c
ac1a59828eaf8ef5e800ba96a2d9461416b75d14e8ce69cf2b74c7f4811fde281acd9c13
b250266e9d7d4a0747600d7d5bdb1d741fbfd2ecf344e2d6fc80f1a966682d8886e680a0
a17d09de305f9b0447dc18671d7401aefd8ebda4cc4b57f650df71fe6ef39166e8e04760
5b1314ad7795f541d0f64b868726a9fdc33fbc8bb8e0efc625fa8097bbadb3cdd0414304
94d0fc3e862e5cec06db7857d66c5562e2979377d1bdcdc7d670168ef6e39b40ef2de07d
7afb1245c75cc78d75e9437f2cde49bcaff5bb45c2ef8bd9f5cf9c0ba1cb41b481e60d92
6bb31b7cac1df4791396d718fac8bd44d6f63da288d75067ea65bd0e1dac12a1812da0e1
7183e4daec56b983a02fa9f8640dacff24dab2f5972231f010b05fce3543076d1c90c4fd
464189991d3a47dac957ddafd9324dcefcb4b8295bcf7789d45fb05e29de205ac10b044d
b0ba3a04b67b7a1311771770df3d2b963e6bf52444628a25ac3b9a0a24f8db40c279032b
9c0e54a292762cb81d07ab21dc5f1f1d2cc7a005e8ca7e75f68ea93a74b09709192274ba
a88ccfdff62e4795dd0edd0d037104f230682f3f80ae7322f1fcf5d18fd4a3335ba2658a
1eef7f11b4539a5752acf2719f071fface64d9ba5f5c274d7f6cede3851b4413ff19cdd3
b64769b580036a4f3e34b9ed9dc736cd49e96d8ac64375c3aa2181402580a65140ed90ee
0446ec98446d4f43d61c1f1a7cf4b1274726a5e514b6fad3c17d25228a318c2675a68054
20f3028a1dad3ea58009a4ad6f427fecc8c8a4fc52bb6cc5d25cddd866182d86d165116d
b3303f60c692a0cb1dcda385cab5f754de9da2684b96a0986b8a36c3680b4c13215ac463
2b6aa0b6fd3b15ff77f1bb038746806c9196ce9bf511f54dd044acecf1dbdd0356df77aa
9377b4a5c7c0d0d8b92ff47ec9596b0cacfb9ba1ad10da8a39d578100c3e1cf7b6384f33
25d23674d7bb73bf7478729c1a990b76aa74a368361c6501343ed83ee30d88988e7e527b
2d382877303b3265a78b4dd0e162b4dd79fdf1218cc690e7cccc32742a665f1978ad9ba2
61caaedbdfb70e2d858a918d7cdb18eee53647ab91096b0efab6b117074007c7eea3984f
364107f78d01ee37390ce7c5fc31cfb62a5d60e891dbe2a4ffe5398cf8bc5ef28d6bb58a
a636648919de1bded474d1698e239dbd74c686c33a4f6cc3026e82c6f568fa836c9e3c23
b92743070d3a77b2c920290132d6fddacda11dc727a338276b4876aa482747f747d4bb01
284020d64d1885d14a6374497114d082253bfb23b4937f6dbcce038e0683e1f043c26e00
6db310184ba6cfc1a86e7ef02959e7bd4904716b348e46d3f6604dd3fede02f7253dbdca
969ee831ac7bbb46dd2c1a32347682ca4907cf728e297ad662eaa574d36834e3b465a24a
5218754c9c71d6cb985c6132f2ea16d12c432e1ac74ca6c8cf0e811e79373ec75d05ef07
cd4431e6f59cce8692197868cde2649383bf2747ed92734368df23db9250c8d0d5d09cac
c5e82f266e1acd32b5e2cd03104b094c8d2475a2997e869d47ab6ad6cda259bd3ae6b9f0
44d12ebcc725ddd182241d3630a0d42a5a8e40af7b11373cad714212236dcd436bf55b3b
44a02dd9709df510faccbc93334ba04bda8946415392730c0e8af56821f499dcab192fd4
a135fae7b2fff9b974332e382793da9266a1aaf59b8f85d1a4a48db856876637675423a0
34babfd62031132c4975cdfdfac70c8aa1cf833236c614b78042e8cb557406ab3ca66853
b6ddf65dbf542c8c9e900d6d6cad128936bdbe80a475118b32bd37bbe143efc3c2979e5a
d0c6263ae7a2d15a205713b2c4e22c1aa093a1cfe2282068301e42b31c14c54cf0d47152
9411415e6e12429f57e5dcc6ac0cc36826b762701f4b712121f344c68dd06159ab7299a2
9d58e110bab4e6f7fd9064a4c8f79586cf670ea373d4e7f19e6053434b5168f7f2c83def
22d0a426e9b6f7fc6c10c010aba918856eb43b82548faea510ba2cf9eb99bb991d6ea487
eae4d4002db363923f34c143cb91fbb0b58c762a4139f06074079d4752e43e6c117176a9
2dd025c99f1376075a8e88b4e6f9fb1f0d535727739168a7c19952b5c490fb9d3eda2dfb
5a7a51632f4c427591984618cdce702ed69dfd2ea8c50d67dcefe814532d7f7eb4d51ada
b917dde9b8a18376f7d72cfa2bb6e9a00bec67c2e87224da19bea17e3e718f2139090efb
45570d917e4fa9c51344ed291744d3fb72b7bf2368535425482443d0bed024c752b076e1
4b0adb0097a1634dd1364e783b6b5d7186422ae44f65d8bf66c871f6882f7959a18eb094
85bf10b91b571dbabad3d839c7423d424cc9b125ffa5966bb67257258a16152b7277b248
b4f3910e10992e3a19d87dacd341c7ae4a6ca71386c64dd1be56c0c69e54d1c6aab099ac
3f9bd81074d7eec4d6bb4df9d0a5b5ea47b669e922a9551967b7835022b6091d7a571a3d
d4b30eed1b1070f78da4df94b2f567d7ee6f6b31d7d055997a3b309a4daf6c115d4bee33
c26f4d0aa2e976b41f10dafee0725d8ba0bde5e833f207867ef616928368b4fd66314dd1
90bf594c5374934787bf1fb4b3caf503404b66e4fe15b7008d9a2ae09bcf7583bd426e05
7af3e629cdd0b73a45a0d73e3074e06181ef170d83ed46be856814b0825a7cbc708b02d1
b2f4af6b0b16a24f2cb4008b42a7f3b850cee9f401b4b07ec2f27de57a3175e9522ea5ee
7af5ed0d583fc7ff7ed0cac2b29e53ed8d999797d7e1855b8b8e2de7f2eb3fdd98195b5e
995db945640fbd90cf9f4fabc6c8685fffa95b8b8ec74af9755bcf8f8ef66dbbc5b98e4b
f9f48a7dc688ef79f9f5efde52b41497d25f5e7ef9d8e5c3f1b1e55ba6b01868828f3dd7
bfb078b7be7b6634de756bd1c2d22b63e9ccab45e5f0c80c7abfc8007a8e3663e37d92a2
d1f0fd521aa33f98f441a393d81917b66e69d74bd1d9983b6a62b16118ed16a293bf511d
90b9d568c5fe495e2fdad89ca1f228deaa5a48d152e9f594aa9bd8dc91c3e9ab53b7108d
e4527af99caecbf9b89a495dba7c4bd1f9ccf2f2fa34364a5a6679ddb88568880dadbf5f
35b0914f6acbebf95b8b4e8ef5278ad830146d79f9561623c499647cec051b6b86928d2f
576e295abb371e574e612da328f1652bf3fea935f4c6748c7b7e0c6bb9af28f1130bda2d
4443d1482ea417b0525c4cef4ca46f259a0da3b2c763158c72a1b6d3cfad104830491f1c
5abe75e80f2afd2bfaff0bf4ff054b80e6c3e64e512f0000000049454e44ae4260820000
0840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000000000000000000
1b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0040324400400044
030000000000008000000080ffffe3430000008000000080ffffa3432100000008000000
620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000
51000000dcb800000000000000000000c701000047010000000000000000000000000000
00000000c9020000010200005000000030000000800000005cb80000000000002000cc00
c80100004801000028000000c90200000102000001000100000000000000000000000000
00000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffcfe3fffffffe7c3ffffffefe7f7efe79fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfc1fe78f81c381ff9ff183c323
80c3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffcffce6703019339ffcfe18b9f339081cfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffcf2f33339fbcffcf
c79f9f3399f8c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffcffc78f33399df9ffcfe79fdf3399fde7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffe78f3919
80f1ffe7e79fcf9999f1e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffcffe7cf1919c0e7ffe7e38fcf99cce3e7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffe7f
e3c79999cc67ffe7f3cfc799cce7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffe7ff3c399c8e0e07fe333c0c7c1e4e6e7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0800000000200000fc920000fcf20000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffff3ff3c9c1c0e0f0fff021e1ffc3ee60e7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffff9ff9d9e3e0
f1f9fff073fbfffffff1e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffff8f51fffffe7ffffffffffff3ffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffdf
03fffffe7ffffffff8fff3ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff8fffffff7ffffffff8fffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff7cffefffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffff3e0f87bb39c3c7bdf19f773073feffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff3e070391
1981831de0377338330cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffff3f333fc38999b98ce67733399900ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
9f333fe3c39cf9c4e7333bb9c9b0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff9f3303f3e3ccf9e0e3383818099cffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffff9f0381e3e3dcc3c0e730381819bcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff9f0399e1e3cce9ce7339999c
789cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffff9f8199e0e1c0f9ce73b999ccfcde7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffcf83c1e4e4e1c1c0
31bdddcefcce7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffcfc3e3ffeff7e1e03bfffffffcc67fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffcfdfffff
fffff7ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffe03fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffc
00fffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffb3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff0000
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffe000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffff3ff0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffe11ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff88ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffc47fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffff90fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffff88fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff0
3ffffffffffffffffffe07fffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffff01fffffffffffffffffff27ffffffffff
fff01ffffff3dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffff3bfffffffffffffffffff93ffffffff83fff1ffc7fff38fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff07fffce7fffff9fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffbffffffffffffffffffff81ff
ffffffc01ff9ffc00ffb8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffce3fffff
80ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffff9ff000000ffffffffffff81fffffff0000079f00000398f003fffffff
ffffffffffffffff0800000000000003ee3fc00000003f9ff8000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff9ff0000001fffffff
ffffc8fffffe00000079f000003987000ffffffffffffffffffffff80000000000000001
ee3f800000001f9ff80000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffff9ff8000000fffffffffffecfffff8000000fdf80000fd2780
07ffffffffffffffffffffe00000000002000003e69f800000003fdffc0a00000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800100fffffff8fffffffe
07ffffffffffe67ffff01fc03ffcffe03ffc27ff83ffffffffffffffffffff80ffffffff
fff831ffe49fffffc01fffcfffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffcffffffff83ffffffffffe67fffe0ff87fffcfff7
fffc27ffe1ffffffffffffffffffff07fffffffffffffffff49fffffc7ffffcfffffffff
e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffc
ffffffffe1ffffffffffe07fffc3fffffffcfffffffc73fff1fffffffffffef1fffffe1f
fffffffffffffffff0cfffffffffffeffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffffffffffffff800101fffffffcfffffffff0ffffffffffe03fff0fffff
fffefffffffc73fff0fffffffffffc00fffffc7ffffffffffffffffff1cfffffffffffc7
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffff8fffffffffff03fff1ffffffffffffffffefffff8ffffffffe0380e
7ffff0fffffffffffffffffff1cfffffffffffc7fffffffffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc7ffffffffff33f
fe3ffffffffffffffffffffff87fffffffcfe1ff3fffe1fffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffc7ffffffffff73ffc7ffffffffffffffffffffffc7fffff
ffcfe3fe3fffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffe7fffff
fffff33ff87ffffffffffffffffffffffc7fffffffcfffff7fffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffe3ffffffffff73ff0ffffffffffffffffffffff
fc7fffffffcfffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fe3fffffffffffbff1fffffffffffffffffffffffe3fffffff1fffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffff3ffffffffff3bfe3ffffffffffffff
fffffffffe3fffffff1ffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f9fffffc0fffffff800101ffffffff
ffffffffff1ffffffffff3bfe3fffffffffffffffffffffffe3fe7c1ff1ffffdfffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffe1ffffc078fffffc03ffffff800101ffffffffffffffffff1ffffffffff13fe7ffffff
ffffffffffffffffff1f81807f07fffdfffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc07ff7ce787ffcfde7ffffff800101
ffffffffffffffffff9ffffffffff11fc7ffffffffffffffffffffffff1f383c7f8ffff1
fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffff
ffffffffff9e7fe1ce787ffc3cffffffff800101ffffffffffffffffff8ffffffffff03f
cfffffffffffffffffffffffff1f3e7f3ffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff1f3800cf393e003cffffff
ff800101ffffffffffffffffff8ffffffffff03f8fffffffffffffffffffcc1fff1f7ffe
7ffffff9fff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffff3f7d81cf393e087cffffffff800000ffffffffffffffffff8fffff
ffffe67f1fffffffffffffffc7ffc007ff1e7ff8fff07ff9fff3fffffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff3e7fe7cf39bffd
fcffffffff800101ffffffffffffffffff8fffffffffe77f1fffffffffffffffcffff800
7f1e7ff8fff83fc0ffe3fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffff1e7fffe7399ffffcffffffff800101ffffffffffffffff
ffcfffffffffe67e1ffffffffffffffffffffffc7f8ffffc7c7ffff1ffc3fffffe007ffe
3fffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff80ffff
e733cffffe7fffffff800101ffffffffffffffffffc7ffffffffc47e3ffffffffffff80f
fff07fff9f8ffffe603fffffffc7fffffc1e1fff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ff0fffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff033effffe7fffffff800101ffffffff
ffffffffffc7ffffffffccfc7ffffffffffff807ffe003ff0f8ffffecfbfffffff8fffff
fcffcfff9fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff87fe7fffe7fffffff800101ffffffffffffffffffc7ffffffff8cfc7fffffff
ffffffc1ffff81f4018ffffcffffffffff8ffffffcffe7fc3fffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff800101
ffffffffffffffffffc3ffffffff9cf87fffffffffffffe0ffff0060308fe001ffffebff
df1fffffffffcff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffe3ffffffff39f8
fffffffffffffff9ffff8ffc0fc7f007ffff017fcf03f9ffffff80ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffe3ffffffff39f9fffffffffffffff1ffffffffe7c7fc71
bff8017ff001fc5e7fffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff3ffff
ffff73f1ffffffffffff03f000fffffff7c62000107f37ffc801ee00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffff1fffffffe73f1fffffffffffc03ffc1fffe06
3ec40000007ffffff001ef40ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fff1fffffffc67e3ffffffffcf7ffffffffff00000c000000000ffffe003ff78f8007fff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff1fffffff867e3fffffff8003d8fff
fffe00000000000000007fffe003ffe0ffe1ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffff8fffffff9cfc7fffffff87f0000ffffc000000000000000002e7fe007e007
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff8fffffff39fc7ffffffff
ff81f87ffc0000000000040004000207e0070001fffe003fffe07fffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffff8ffffffc79f8fffffffffffcffe7fe00000000000080106000000
e00e0000effc001fffe7ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffff800100fffffffffffffffe7ffc7fffffc73f8f
fffffffffffffcfe000000000000082300000007003f8000c7f841cfffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffdffffff3fffc7fffffce7f9ffffffffffffff1fe0000000000300813
0000000701ffe007e7f3e3efffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff800101fffffffe1fffffe1fffc7e1f
e38cff1ffffffffffffff3de0000000000300533000c000701fffe07e3e0f3e7bfffffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff
ffffffffff800101fffffffefffffff9fffc4701fb38ff03ffffffffffffffbf00000000
00c10539a01c000601fffffff0e0f1e38fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff800101fff9ffc1ffffffff
ff3c20fffe39fe03fffffffffffffe780000000000c103f9ec1cbe0e18fffffffcc1f9e3
c3ffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffc3fffff
ffffffffffffffffff800101fff8fe3ffffffff800fe3c1e0473fe01fffffffffffff0e0
0000000000c013f8fc1e7f0618ffffffffc1f9c3f1ffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffff800101fff803ff
fffc0000001e001e4c33fc03ffffffffffffc3e00000000002201be87c3277403cfbffff
ff81f9c1f3ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
f81fffffffffffffffffffffff800101fffe0000fffe3ffff80e1cf818a7007fffffffff
ffffffe000000003002039c85c1374003ff9ffffff00f841ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff800101
fffff80067f03ffff8fe00fff1cf000007ffffffffffffc00000000004b0ffe81c713000
7ff8ffbffe07f001ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffff800101fffffff71ffe09f8ff071cf0038f000c
07ffffffffffff80000000010410fde8607930407ff87f3ffc1fe101fff3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff
ff800101fffffff3effec0007f070ffe038439ffffffffffffffff000000000102183ee0
647930407fb8047ff803c301fff3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000800000000200000
fc720000fcf20000fffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffff800101ffe7ffe0
04fc0000400000700380f1fffffffffffffffe000000000080481e61647b30403f99c1ff
f819c300fcc7ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
fc9fffffffffffffffffffffff8001017ff3fff7fe7e0000000400000000f1ffffffffff
ffffff0020000000484009e564fbf0403fddfffff039ff20f03fffffffffffffffffffff
ffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffc9fffffffffffffffffffffff800101
7ffffff7ff3c19a0000400000000e1fffffffffffffffe000000000158000da740f7f841
1fccfffff039bf24efffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffff8001013ffffff7ffdc05e8018000000021e000
07fffffffffffc00000000014c0004f743fefa011fe67fffe0381660ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ff8001013fffe3e7ff9f01e000c08000002181ff87fffffffffff80000000001ac841ef7
03fcf8001ff3ffffc0781260ffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8001019fff81e7ef9f01f000e0c020
001181fffffffffffffffe0040000001b0c61ff34bf810801ffdffff80f812e0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffff8001018fff19e7ef9f03f006e001f000008dfffffffffffffffc0000000001
f0461ffb7ff8930c1ffcffff00f8bbf1ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff800101cfff3ce7efff4ff0
0ec0017000188f9fffffffffffffe00000000000f86e1ff97ff8961f1ffe7ffe00f9b9e1
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffff800101e7fe7ee7cffe4ff00e00220400180783fffffffffffff200
00000020792f1ffffff9261f1fffbffe08c1b9e0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff800101f3fe7e47
efff4fe00487e20e000903f03ffffffffffffe00000000206d1f17ffffdfcc1d1fff9ffc
1803f9e4ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffff800101f3fe7e4fcffe4fe00cefe20e000907ff7fffffff
fffff80000000080348f1bffff9ffc39bfffdffc3819ffc67fffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff800100
f9f83e0fcffe4fe00cf7e01e000232e7ffffffffffffe0000000000414cd1bffffb3e833
3ffffffc7c1df8c67fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffff800000fcf01c0fcffe4f8007e7f0be40007971
ffffffffffffe0000c00010412471ffffff3ec3b7ffff7f87e1df04e7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ff800101fe73c80fdffc7f8003fff9bce00079fc7ffffffffffff00200000502127f0fff
fff37893cffffff87e1ce72e7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff8001017f27c0e7dffcffc0339e3910
e000fcff7ffffffffffff00200000701111f0ffffffe78939ffffff8f81ccdbe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffffffffff8001013f87c1e79ffcffc013de081ce000fefffffffffffffff00000000180
09878ffffffff137bffffff1e03e9fbe7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff8001018fc7e3e79ffdffc0
03ff801fb0007f79ffffffffffffc0000040010008c18fffffffe03f3ffffff1063e139e
7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffff800101cfe7e3c39ff9ff800bffc01f9000ff3dffffffffffff8000
000000c00ce1cfffffffe3307ffffff01f3c078e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff800101e7f3e3c1
9cffff8019cfc03f1820ff9fffffffffffff8000000000c1be7fcffffffec7763ffffff0
3720d7ce7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffff800000f1f1e3c1bcffffc1bfcfe01e0c30ffdfffffffff
ffff8000000000c08e1fcffffffcc67e7fcffff02701dfc4ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff800000
f8f0c78c3dffff83f4eff03a5ce1ffcfffffffffffff0000000000e0088fcffffffd8f90
f8031fe02f03cf81ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffffffffffff800101fce00f1879ffff8190f3f03fcd405fef
ffffffffffff0000000000e00867c7ffffff1f03f80003c01f01cf91ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff
ff800101fe630f1c79ffff0036f3383fcf000ff7ffffffffffff8000000000d08c3fc7ff
fffe3f07c00000801f83e319ffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffff
fffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff800101ff238638f1ffff0037fe383f
8e000ff7ffffffffffff1000000000db46c7c7fffebe3fb9800020008783e018ffffffff
ffffffffffffffe3ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffff800101ff83e07873ffc0003ffcbc3d0e000ffbffffffffffff30000030014b
fe63e6fffe9c3ff300006001c007e418fffffffffffffffffffffff0ffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff800101ffc1f0f063fc8000
3ffcfc3900000bfffffffffffffe200000300027ff3fe07ff67c7ffa00007003c00fe038
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffff800101ffc0f8f0c7dc00000ffcfe387000c1fffffffffffffcc000
00200033ff9f207fe7f87f8604200181c1cfe1f8ffffffffffffffffffffffffcf9fffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff800000ffe038e5
838a000007cffe3bf00101fffffffffffffc80090600001dfee3007fe7f8618c00a08b80
c1c7c1f8ffffffffffffffffffffffff87b9ffffffc7fffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffffffff800101fff000b5c102200027cfff3ff02003ffffffffff
fff8001a5f80000e3c71807ffff0f1e018809bf041e781f8ffffffffffffffffffffffff
c779ffffffc7fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff800101
fff8c03fc001c000377fffffd03c03fffffffffffffe009097e0000b183d807fffe3ff80
1a80d97043e23cf8fffffffffffffffffffffffffe73ffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffff800101fffcf03ff2874000137fffff9c7803ff
fffffffffffe0020000000461c3fc0ffffe200003e83d11003e07cf8ffffffffffffffff
fffffffffc637fffffc7fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ff800101fffefc7f1dbe00000fffcdfffc7803fffffffffffffe0000000000460e1fc0f3
fc07e0007affd01807e0fcf1fffffffffffffffffffffffff0177fffffc7ffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff800101ffff3e3e19f8010007f9ccff
f87803fffffffffffffc100040240061875fe0d1fc07f0007bffd80c47e0fe73ffffffff
fffffffdfffffffff31fffffffc7fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffff800101fffc003c19e003080fffddfffc7800fffffffffffff87000441e0061
c8ffe0d1fc0e00007fffd898c3e1fe63fffffffffffffff83fcfff9ff33fffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff800101ffe1001c11c03408
0fef7ff0fffc00fffffffffffff0e00040800023ec7ff0f1dc0c00045f97d8b8e1e3e603
fffffffffffffffc3f87fe0ff23fffffffc7fffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffff800101ff83f00001c664000fc77fe07fe401fffffffffffff1c402
03c00003d63ff8f91408001c7fd3f87dfc018201ffffffffffffffffff00ff1ffe7fffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff800101ff83ff00
008f680003c3ffe07fe400fffffffffffffe000206000013f01ff8f90408001cffdfe0ff
fe0002e1fffffffffffffffffe00fffffcffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffff800101ff9bff80009b789881df3ef3ff3f1affffffffff
fffc00000030000870eff8ff0c0e301efffff1fc7fc041e1fffffffffffffffffe2effff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff800101
ff9fbfc00101f398807e7c79ff7fbefffffffffffff000040190c00430fffcff5c7e787f
fffffdbc1ffe03e3fffffffffffffffffe2fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffff800101ffcf9fe00003e31e003ffcf9ffffe87f
fffffffffffa4000d1c86000987ffcfff0fffa3fffff7fb80ffc17c3ffffffffffffffff
fc3fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ff800101ffcffff0000dfb3e701ffffcffff00fffffffffffffc0001f3c83f026237feff
f0f4f17ffffe3ff023fe0fc3fffffffffffffffffc7fffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff800101ffc3fff80018f17ff81cfffc
7c8601fffffffffffff80001e3e4071191bbfffff1f5c1ffffff3ee071fe1fc3ffffffff
fffffffff97fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffff800101ffd3fffc0003f27e7c0067fc74fe01fffffffffffff80007c3e7001c
ccfdfffff1e581fffffd78c4701fe783fffffffffffffffff97fffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff800101ffcfebf8000f9e5c
1800effc65f241fffffffffffffa002383f7c00e467fffffe3ffdbfffff9f8fe00000f8f
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffc7fffff7ffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffff800101ffcfc1f800078f9c1001f3fff7f783ffffffffffff7e0006
07f7c2072039fffff3fffffffff9f1f228c0e7bfffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffc7fffff3ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff800101ffc7e1fc
00038feff003ffffff7f03fffffffffffffc000c0e65c181901cff39fffffffffffbe7fe
3e61e73fffffffffffff9fffffffffffffffffffffc7ffffe1ffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffff800101ffc5e7ff0003c9cfc001ffffffff07ffffffffff
f7fc00200c404000fd1eff39ffff7ffffff9fffe3f23f67fffffffffffff89ffffffffff
ffffffffffc7ffffe1ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff800101
ffe0ffff030fc1efe01007ffffd009fffffffffffff8004000d910007f1bff18fffc7fff
ffdfc7fe3f27f27fffffffffffff11f87fffffffffffffffffc7ffffe1ffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffff800101fff27f7fee01d838e0c01cffff9010ff
ffffcffffff80080019f84001edd7f18fffff86fffcfee5f7f07e67fffffffffffe073f0
3fffffffffffffffffc7ffffe3fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ff800101fff3ff3ff020f038030071fff7f0e1fffffffffffff80024019f80009e3f7f90
fffffc6fcfcffe5fff07e67fffffffffffe0e7f21ffeffffffffffffffc7ffffcfffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff800101fff9fbfff006873e0700e2df
e7fb89fffffffffffff80064831ff018fcd9ff92fffffc6fff9ff8ffff01cc7fffffffff
fffce7ffcff86ffff1ffffffffc7ffffdffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffff800101fff9f0fffc0706148380fc83ffce03fffffffffffff800c52637dc0e
fc7cffc27ffff57fffcff09ff7c01cfffffffffffffdefffe7f10ff020ffffffffc7ffcf
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff800101fffbe07ffc060b00
83c1ff83ff8003fffffffffffff180990427f7727f3fdfc27ffff7f8ffffe09fffe438ff
fffffffffff9fffff3f18b38fe03ffffffc7ff8fffffeffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffcf07ffe0c110f80c203c7f3c003fffffffffffffb0008
486fc3f8fdffffc23ffffffeffffe1fffff873fffffffffffff3ffff81a4fb03ffc03fff
ffc7ff1ffffffc1ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff800101fffcf03f
fc08c21bc0c007f0fee007fffffffffffffe0000506fc00e7e7fffe33fffffffffffe1f8
fff807ffffffffffffe7ffff01663343fffe3fffffc7fe3ffffff84ffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffe387ffc0881087e0207c07cf00fffffffffff
fffe000010eff007ff3f9fe7ffffffffffffc7fffff83fffffffffffffffffffdf67c7ff
ffffffffffc7fe7fffffb37ffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff800101
fffe3ffffff0030c1c0f00003f401ffffffffffffffc000000cff014ff7fffffffffffff
ffffc7fffff87fffffffffffffffffffff6fc7ffffffffffffc7fe7fffff37ffffffffff
fffff9ffffffffffffffffffffffffffff800101ffff9fffff60030e1a27e0001c079fff
fffffffffffc010000cff0007f1e1ffffffffffffeffffffff207fffffffffffffffffff
fe6fe7ffffffffffffc7fffffffe67fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffff8ffa3f8403dc3181f007001c3fffffffffffffff0101008efe403fc79fff
fffffffffeff3fff18607ffffffffffffffffffffc7fe7ffffffffffffc7fffffffcefff
fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff800101ffff87bb278c000800c03803
a33f3fffffffffffffffa000009cffbe09fffffffffffffffffffffe33d03fffffffffff
fffffffffeffe3ffffffffffffc7fffffffdfffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffff863fff08000c03f83001c667ffffffffffffffffe000011d9f1f
e0ff83fffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff800101ffffc7fffe0c001e
00241001c0777fffffffffffffffc000031db7180087ffffffffffddfffffffffff03fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffe3ff8c0c000000070000f1c07fffffffffffffff8000
0311210c018ff07ffffedfdcfffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff800101fffff33b
c41f000000efc0e830f9ffffffffffffffff80100601210085e0787f3ffd9fddfff3ffff
5bf81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffff803e61f80000060f0e01900ffffffffffff
ffffe0120609010030007ffffffff7dfe7fbfffc03f80fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffc07a20f80000030f0f03d01ffffffffffffffffe012051d537810001e7ffffff4ff
fff3fff803c00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffefffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc3e7907800000303839f837ffff
fffffffffffff03205385a2130600cf8fffff9fffff7fff003c00fffffffffffffffffff
fffffdfe7fffffffffc7ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffe1c78878000003c800ff003fffffffffffffffff02200705a0166003fdb
f8fdf37ffffffdf003c00ffffffffffffffffffffffff81837ff7fffffc7ffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff800101ffffff087ccf80001000431c
867fffffffffffffffffe00600c016fa1f07e07e7f138fffff7ff8e003e01fffffffffff
ffffff7ffffff02027fe7fffffc7ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffff9fe7f000000003fff1e1ffffffffffffffffff806018017fe
0ff8011c7e27b96ffe5ff9f003f01ffffffffffffffffe7fffffe0301ff67fffffc7ffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff9f21c0000
00003ec3f7fffffffffffffffffff904018017ffa43df818ffcc73ffff9ff0fec3f01fff
ffffffff3fffffffffffe0780fe63fffffc7ffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffe8000000081c73e380fffffffffffffffffff900
09939ffffe078073fffdf01fffefe1f003fa1fffffffffff7fffffffffffe0fc07e43fff
ffc7ffff7fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
0000001bcf983be383fffffffffffffffffff90001139fdfff80110effcf303fe9cfe1f8
03fe3ffffffffffbffffffffffffe0fc37907ffcffc7ffff7fffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffff800000ffffffff801800ffffdc0c00f7ffffffffffffff
fffff91001261d961de01c0041fe40c801cfe0fc67fc3ffffffffff0fffffffffffffffe
3f90ff20ff87ffff3fbfffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffe00003ffffff00007fffffffffffffffffffff1000645dd600100e0000188100
0007c1ffffe03ffffffffff800f9ffffffff0fff1fb0fe207fc7ffff3f1fffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff8091ffffffff9ffffffffff
ffffffffffffff020048ccd2600003fc001c6700000387ffffe03ffffffffffc0001ff43
dfff5fff0ff0ee203fc1ffff3f3ffffff74ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffc7f9fffffffffffffffffffffffffffffffff020808ccd27800007f
fa39fffffe000fe7fffc7ffffffffffffc00fe03cffffffc0fe1fc411600ffff1f3cfeff
d467fff9fffe7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffe7f9fffffffffff
ffffffffffffffffffffff82080988d27fc0003fffffffffff007ffe7ffc7fffffffffff
f83e3c01c207ff380fc39ce61000f1379e1c1c9f8427bff1fffc7fffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffe7f1fffffffffffffffffffffffffffffffffc01803804e
4f10040fffffffffff807ffee75c7fffffffffffe3fe1008e200fa0587c30bfe30027173
9e1c0107a5130cc1dffcffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffe3e3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffc81003804e47070041fffffffffff1f9ffee187fff
ffffffff8ffce00cf380720183c6137239c729739e1c3103210d8181de78ffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1003444e47c1c019fffffffffffbf1f7f4787ffffffffffe3ffdf02cc1fff36041f80272
18c7fa779f9cfa7c430ec3e1ff78f3ffffffeffbffffffffffffffffff800101ffffffff
ff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0104444cf49e00003fffffffffffdf3ff
fff0fffffffffffefffffd3e48ffc26041fe02700cc7f3f7df8cf07e47e77fe1ffb9f73f
dfffe9f8f3ff7fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01044c89349f800007ffffffffff1f0fbfff1ffffffffffffffffff7e0c7f0660
49fe02711cc7f3f3ffccf0ffcff1bfe1eff9661fdfdfe1f8e11e7fffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff41000099749fe04003fffffff
ffe1c0ffffc1ffffffffffffffffff7e1f1f8620c3fc02719ec7f3f3ffccf0ffdff8ffe1
f7f9667c3f1fe1fc2c3effffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc1000012709e48000fffffffffff180fdff03fffffffffffffffffe7f
1fcf8e07c1f80273dfc7f7f3ffc4e1f39ffe7fa0f0f1e6f87e3fe4cc3e7fc7ffffffffff
ff000101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0808004f08306000
7fffffffffefc0fdff07fffffffffffffffffeff1fcc1e17c3f01a73cfc7ffffffc2e1f7
bfff3f48fff0ecf07c3ff4ce3fffcbffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe0008444e081c10003fffffffffcf81fe7d47ffffffffffff
fffffcffffe4ff1fc3fc1e7fe7c7ffffffc7e9ff3fff0f5cfff2ece2fc3ff4ee3ffffe3f
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0008441e
c10644000fffffffffff01c707c7ffffffffffffffffffffffe7fb17c3fe3e7fe7c7ffff
ffc6ebff7fff87dc7fe3ecf7c07ff6fe3fffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00004c9da183000003fffffffffe00c707c3ffff
ffffffffffffffffffe3fb17c1fc3ffff3c7ffffffe7cfffffffc7f81610000026060f00
2220574d464301000000000001000000000000000800000000200000fc520000fcf20000
7fe3eeff807ff7fc3fffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff84004c19a58180003fffffffffcc40c70783ffffffffffffffffffff
ffe3f107c1fc3ffffbc7ffffffffdfffffffe7f87fe7efffb2cff7fd3fffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00501be4a3c000
03ffffffff9f00070f43fffffffffffffffffffffff3fb87c1fe3ffffbc7ffffffffffff
fffff3f87fe7e7fff6eff7f93fe0ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe001033a422e00018ffffffffe6000f8f23ffffffffffff
fffffffffff3ff87c0fe3ffff9e7fffffffffffffffff1fc3fcfe7ffe4fff7fb3ffcffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801073
a4a630000fffffffffc4000fbf23fffffffffffffffffffffff3ff8fc0fe3ffff9e7ffff
fffffffffffff0fe3fcfe7ffe9fffff33ff8ffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff803047a0a61860c3ffffffff8c001ffe0bffff
fffffffffffffffffff9fb9fc0fc3ffffde7fffffffffffffffff8ff1fcfefffc9ffffff
3ff1ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc0604fa4a4001007fffffffffe003f9e07fffffffffffffffffffffff9ff9fc0fc7fff
ffe7fffffffffffffffffcff1f8fffffd3ffffff3fe3ffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe8606d84870010c1fffffffffe007f
1f83fffffffffffffffffffffff9ff8fc0fc7fffffe7fffffffffffffffffcfe0f8fffff
9fffffff2fe3ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff860648487900800fffffffff0007f1fc3fffffffffffffffffffffff9f30f
c0fc7fffffc7fffffffffffffffffe3f0f8fffffbffffffe07e7ffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc40748497c820007fffff
ffe000ff1fc3fffffffffffffffffffffffcf30fc07c7fffffe7fffffffffffffffffe1f
e79fffffbffffffe17e7ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffec0048416e400007fffffffb000ff1f07ffffffffffffffffffff
fffcf18fc1787fffffe7fffffffffffffffffe1fe71fffff7ffffffe13c7ffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc006001f3b83
007fffffffa000ff0007fffffffffffffffffffffffcf9cfc138ffffffe7fffbffffffff
fffffe0fe31ffffffffffffe1bc7ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffd002000fb8000c3fffffffa001ff0407ffffffffffff
fffffffffffcf1cf8138ffffffe7fff3ffffffffffffff0ff33ffffefffffffe0bcfffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
030ffc00003fffffffe001ff0407fffffffffffffffffffffffef1cf80f8ffffffe7ffe2
7fffff0fffffff0ff33ffffefffffffe47cfffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000030c6c060007ffffff4001ff0007ffff
fffffffffffffffffffef1cf80f8ffffffe7ffe05ffffc01ffffff07f83ffffcfffffffe
47cfffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000010c70000003ffffff0001ff8007fffffffffffffffffffffffef9ef80f8ffff
ffe7ffe1877e99fe3fffff9ff87ffffdfffffffe638fffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001003000003ffffffec001ff
0007ffffffffff77fffffffffffe71ef80f8ffffffe7ffc1987de1ffd1ffff83fc7fffff
fffffffe638fffffffffffffff800001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc0201009800001fffffffc003ff800ffffffffffe01fffffffffffe79ef
00f9ffffffe7ffe59dffe3fff87fff83f87ffffffffffffce79fffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000108ccc0000fffff
ff8003ff803ffffffffffefffffffffffffe71e709f1ffffffe7ffefffffffffffffffc3
f07ffffffffffffce79fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe400008e6600007ffffff8063ff80afffffffffffffffffffff
ffff71e718f1ffffffe3ffffffffffffffffffc7f07fff3ffffffffce79fffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc00028e764
0003ffffff8067ff80affffffffffffffffffffffcff41c21ef1ffffffe3ffffffffffff
ffffffc3f87ffffffffffff8ff9fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffec00000b360004fffffff00f7ff8087ffffffffffff
ffffffffe9ff00c21ef1ffffffe3ffffffffffffffffffe5f83ffffffffffff8ff9fffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
000091b18007ffffff04f7ff8007ffffffffffffffffffe001ff00822cf1ffffffe3ffff
ffffffffffffffe7f83fffff3ffffff8fb1fffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000589080cfffffff447fff0007ffff
ffffffffffffffe0d9ff01824071ffffffe3ffffffffffffffffffe7f81fffffc7fffff9
ff3fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc00041ec18407fffffff457fff0017ffffffffffffffffffffffff00800311ffff
ffe3ffffffffffffffffffe2791ffffff1fffff9ff3fffffffffffffff800100ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00205b608401fffffff7d37ff
001fffffffffffffffffffffffff01008e01ffffffe3ffffffffffffffffffe0734fffff
fffffff9ef3fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff800049344001ffffffffdfbff021fffffffffffffffffffffffff0900
9f31ffffffe3ffffffffffffffffffe073cffffffffffff9e73fffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80024c130000fffff
fffdffff061fffffffffffffffffffffffff9f81ffb3ffffffe7ffffffffffffffffffe0
f24ffffffffffff3cf7fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc00640020003ffffffffdffffc60fffffffffffffffffffff
ffff0383ff31ffffffe7ffffffffffffffffffe1e707fffffffffff3ce7fffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003400c0
009ffffffffdffffcc4fffffffffffffffffffffffff0783ff23ffffffe7ffffffffffff
ffffffe1e007fffffffffff78e7fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc00302040000ffffffffdffffde5fffffffffffff
ffffffffffff0383ffa3ffffffe7ffffffffffffffffffe1c003ffffffffffe79e7fffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
013030200047fffffffdffffde3ffffffffffffffffffffffffe0607ffc3ffffffe7ffff
ffffffffffffffe1c003ffffffffffe79c7fffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00381a80003ffffffffdffffd63fffff
fffffffffffffffffffe0c07ffc3ffffffe7ffffffffffffffffffe3c501ffffffffffc7
387fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe00281a40001fffffffffffffc63ffffffffffffffffffffffffe0c0ffe83ffff
ffe7ffffffffffffffffffe5cf01ffffffffff8c307fffffffffffffff800101cfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001f4000ffffffffffffff
c63ffffffffffffffffffffffffc181ffe03ffffffe7ffffffffffffffffffc78fc1ffff
cfffff8c707fffffffffffffff800101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff80001f00007fffffffffffffd63ffffffffffffffffffffffffc381f
fec3ffffffe7ffffffffffffffffffc59ffeffffcfffff98e07fffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001f00003fffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffc781fffc3ffffffe7ffffffffffffffffffc1
9fee7fffffffff9afa7fffffffffffffff800101fffffffffffffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc0101e00001fffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffcf83ffec7ffffffe7ffffffffffffffffffc19ffe7fffffffff33f87fffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100000
003fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffcfc3fffc7ffffffe7ffffffffffff
ffffffc33fc67ffffffffe3ff87fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0100000007fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcfe1fffc7ffffffe7ffffffffffffffffffc33f823ffffffffe7ff8ffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e0020000067ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfc7fffc7ffffffe7ffff
ffffffffffffffc33f023ffffffffcfff8ffffffffffffffff800001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000007ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdf07fffc7ffffffe7ffffffffffffffffe3ca3f233ffffffff8ff
f4ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd807fff87ffff
ffe7ffffffffffffffffe3ce7fa73ffffffff9fff0ffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffe3ffffc81fffffffff3ffffffffffffffffffffffffc00000001ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffd807fffcfffffffe7fffffffffe3fffffc1ce7fa63fff
fffff2ffc1ffffffffffffffff800101ffffffffffbfffe1ffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffc00000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc90ff
ff8fffffffe7fffffff8ecfc7fffc5cc7fbe3fffffffe3ff01ffffffffffffffff800101
ffffffffff9fffecffffffffffffffff9ffffffffffffffffff7fffffe8c000001ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc90ffff8fffffffe7fffffdf90fffffffc4cc
fe7e3fffffffc3fe01ffffffffffffffff800101ffffffffff9ffffeffffffffffffffff
9fffffffffffffffffe7ffffff8c000011ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc80ffff8fffffffe3fffffdffffffffffe60cffde1fffffffcffe01ffffffffffffff
ff800101ffffffffff3ffff87fffffffffffffff8fffffffff3fdffffff3ffffffc40002
19fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fff38fffffffe7ffffffffffff
ffffe718fffc5fffffff8ffc21ffffffffffffffff800100ffffffffff3f3cf0780c1c7f
bdfef01fc1e1c0fdde1f1f99f779ffffffec80023fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc01ffe30fffffffe3ffffffffffffffffe788ff9ccfffffff8ff801ffffff
ffffffffff800101ffffffffff3f1ce0701c183999cc603fc0e18199cc0f47006639ffff
fffc10027ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe30fffffffe3ffff
ffffffffffffcf99fb3ccfffffff0ff801ffffffffffffffff800101ffffffffff3f9ce6
733cf319dce6673fcccf199ccc467e67273cfffffffcb8237fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc01fff34fffffffe3ffffffffffffffffcf99fb9ccffffffe1ff8
21ffffffffffffffff800101ffffffffff3f9ee63bbcf19ccce6673fee4f99ccc6667f33
333cfffffffffcb77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffcfffff
ffe3fffffffffffffffc0c11f3bccffffffe1ffa71ffffffffffffffff800101ffffffff
ffbf9e73399cf99cccf6773fe66799cce6670733333cfffffffffdff7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff80fffff8ffeffffe3fffffffffffffff83d13fbfccfff
fffc1ffef1f3ffffffffffffff800101ffffffffff9f8073398e798cce77333fe6678cce
67670331119c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff
ff8e38ffffe3ffffffffffffffe17f13f9bcc7fffff81ffff1e1ffffffffffffff800101
ffffffffff9fc0739cce7cce6673339fe723cce663333399999e7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe01f80fffff8e8bffffe3ffffffffffffffc7ff23
f99ce3fffff81ff3c3e1ffffffffffffff800101ffffffffffcfc3399c8e7cce6673399f
e233cce673331399989e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
00181fffff8fffffffe3ffffffffffffff80fe23f9fcf8fffff03fe3c1c4e7ffffffffff
ff800001ffffffffffcfe7399c0e3c0e0078381ff073e6e007078399c03c7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000003ffffe8fffffffe3ffffffffffff
ff00fe27f97c1c3fffe03fe7c3ce03ffffffffffff800101ffffffffffe7e73ddf0f3e1f
00f87c3ff0f3fff0c78fe7dde77cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe388007ffffc0fffffffe3fffffffffffffe007c67f97c0f1fffe0ffef23cf1bff
ffffffffff800101fffffffffff3e7bfffff3ffffffffffffff1ffffff9ffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc0007ffffe0fffffffe3fffe
fffffffffc01fcc7f9fc078fffc0ffef23ffffffffffffffff800101fffffffffff9f39f
ffffffffffffffffffe1ffffff9ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ff800fffffe0fffffffe3fe00001ffffffc21fccffdfc03e7ff80ffef
07ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc7ffffffffffffffff9ffffff8fffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffc00fffffe0fffff
ffe3c00000003ffff837f9cffffc01f3ff02ffff87ffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffff83fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe0fffc00fffffe0fffffffe00188000003fff07ff1cffffe0079
fe233fff0fffffffffffffffff800101fffffffffffdfe7ff81fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ff7a01ffff
fe1fffffffc007e00040003fe0fff38ffffe7c7cfe273fff3fffffffffffffffff800101
fffffffffffcf83fff1fffffffffff9f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffa03fffffe1ffffffe00efe81300000fc1fff39f
fffe7e3e7c0f7e7e7fffffffffffffffff800101fffffffffffc003c3e0eefef1f08ef00
77bd83bde7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fff
f007fffffc1ffffff003fff83c00000003fff39ffffe7f1f384ffef8ffffffffffffffff
ff800101fffffffffffe00781c4e4e4e0e00e76733b8813803ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff00ff5fffe1fffff8003fefffe1c0300
1fffe39ffffe7f8f01cffee1ffffffffffffffffff800101ffffffffffff9cf99cce4e4e
677666773399c8180fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe0ffe7f01fe3fffe01fffc02c1fffffffd0f800fffe73fffff3f8f818fffe1ffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffce79cc670f0e67f707333b9ccc99cfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00cbfff03feffffe007fe03783ffff
fff7bfc309ffc73fffff3f8f811fffe3ffffffffffffffffff800101ffffffffffffce7c
ce678f8e73c7033399c0ec19cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe08fffff07fffffff000000fae3fffdffe7e3e003ffc73fffff3ec7c23fffc7
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffc67cce67cfcf3387133b91c0604cefffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc08ffffe0ffffffff00001f
f0e3fffdffbfe01f8effc63fffff3fc7c07fff87ffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffe67ce733cfc733d33b9981c660cce7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc08ffff00ffffffff000029efe3ffffbe6fe07c5dffc67fffff3fe7
e7ffff0fffffffffffffffffff800000fffffffffffff73cef3383c311f30199cce633ce
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc09fffe01ffffff
fe000073dfe3ffffff9fc7f9ff3f0e7fffff9fe3e7ffff0fffffffffffffffffff800100
fffffffffffff33e0fbb91d183c381ddfce733c673ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff809fffc03fffffffa003fe7ffe3ffbfffff0ffe7c3f9c7f
ffff8fe3e3fffe1fffffffffffffffffff800101fffffffffffff33e0ffff9d9c3c7e3ff
feff77ee73fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff809fffc
07fdffffe2003d47fff3ff7ffffc3ffcf07e9c7f9fff8fc3e3fffe1fffffffffffffffff
ff800101fffffffffffff91e07ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff809fffe1f5fffffe200085fffe3fff7f3fdffff
81c83cff0fff8fe3f0fffe3fffffffffffffffffff800101fffffffffffff81e67ffffff
ffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffe7bfffffffffe1ffffffffffffffff
f00bfffe7cffffffc400d93fffe3ffffefffffff669078fe1fff8fe3f1fffc7fffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffc3f07ffffffffffffffffffffff67ffffffffffffff
ffffffffffe39fffff3ffff1ffffffffffffffffe00ffffff7ffffffdc007dffffe3ffff
efffffff3fe079fe0fff8fe3f1fffc7fffffffffffffffffff800101ffffffffc0ffffff
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffff31ffffe07fff3ffffffff
ffffffffe00fffffffffffffbc037bffffe3ffffdfffffffefe0f9ff1fff8fa3f0fff8ff
ffffffffffffffffff800101ffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ff31fffff003ff9ffffffffffffffffe0cffffbfffffffefc33ebff
ffe7ffff7fffffffff81f1ff3fffc703f8e7f0ffffffffffffffffffff800101ffffffff
cf3fffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000001f31f80000001f9
ffe0800000007eb800000000fefffffff83bdbffffe3ffff7ffffffffe01f3fe7fffc783
f8e3f0ffffffffffffffffffff800101ffffffffeffc000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000000f10f00000001fdff800000000000000000000000007fff
f87f9fffffe3ffffffffffffff03f3ff7fffe783f8e3f1ffffffffffffffffffff800101
ffffffffe7f800000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000007f90f80
01000ffdffc00000000000000000000000000ffff87fbfffffe3ffffffffffffff87f3ff
ffffe383f863e1ffffffffffffffffffff800101ffffffffe7fc00000000001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffff03ff80fff84fffff01fffcffffffffffffffffe73ffc7f
fffe01ffbc7fffffffe3ffffffffffffffffe3f3fffff187fcf9e1ffffffffffffffffff
ff800101fffffffff3fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fff0f
fff867ffff07fffcffffffffffffffffe33ffc5fffffe07ffcffffffffe3fffffffffff3
ffffe7f7fffff987fcffe1ffffffffffffffffffff800101fffffffff3ffffffffffff07
fffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffe1ffffc67ffff3ffffcffffffffffffffff
c13ff81ffffff81fd87ffffbffe3ffffffffffffffffe7fffffff987fcffe3ffffffffff
ffffffffff800101fffffffff3ffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7ffffffffce7fffffffffc3fffffffffffffffe19ff01ffffffe0f887fff97ffe3ffff
ffffffffffffe73ffffffc07fcffe3ffffffffffffffffffff800101fffffffffbffffff
ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffc09ff0bfbfffff8708fffdaffff3ffffffffffffffffcf7ffffffe0ffc7ff3ff
ffffffffffffffffff800101fffffffff9fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0dff0bfffffffe1b8fbdb3f
ffe3ffffffffffffffffcef9fffffe0ff87fe3ffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc0fff03efffffff0f1fa127fffe3ffffffffffffffffcff9ffffff0f
f87fe3ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07df17ffffffff8
07fabeffffe3ffffffffffffffff8ff8ffffff8d1610000026060f002220574d46430100
0000000001000000000000000800000000200000fc320000fcf20000f83fe3ffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff3fffffffffe07b2fffffff3ffff
ffffffffffff9ff2ffffff8ff83cc7ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff88ffe3ffffffff7f06beffffffffffffffffffffffff9ff3ffffffc7f07c87ff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff9fffffffff
ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ff83ffffffffff00ffffff
ffffffffffffffffffff8ff7ffffffc3f0fe07ffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffe1fffffffffffff1fffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00f19fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffff0fe7ffffffe3
e3fe47ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe1ff1fc3ff807ff1f
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00e01fffffffffff
783fffffffffffffffffffffffff0fe7ffffffb1e3fe67ffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffff1fc0007ff803fe0fffffe03fffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff02001fffffffffdff81fffffffff1fffffffffffffff1ffb
ffffff19e0ff27ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff0fff001e
7ffffe07f03fe01fffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff18003eff
ffffffff7e07ffffffff0ffffffffe7ffffe1ff3ffffff98e07f27ffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffff8ffe01c0ff7ffe07fc1ffffcffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff18103dfffffffffc5fc1ffffffff9fffffffff3f
ffde2f67ffffffc84079a7ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffcf
87f800007e0f82073ffff8007fffefff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1410fffffffffff85ff0ffffffffdfffffffff1fffce2ac7ffffffcc007c87ffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffff7ffc07e1e071e00c007dffffc0e00ffefff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1811ffffffffffe07dfc7fffffffcfff
feffff9fffee7ecfffffffce00fcc7ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffff7ffe1007effe0004007dfe0ff1f1e1fffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3d01ffffffffffc11ffe3fffffffcffffe1fff8ffffc7f8fffffffe601fe67ff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff87e3f8fffff904040fc3fc7f8f
fe1ffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3b00ffffffffffc1cfff0fff
ffffe7f8fc001fcffff47fdfffffffe707cf77ffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffff87f1f9fdff81c1000fcfe31fe7fffffffe3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe2601bfffffffef81ffff83ffffffe7f8000003cffff07fffffffffff
838f33ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc70f1f9fc04f8c18f
807ffef3fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc06033fffffffff81
ffffe18fffffe7ff000003cffff0ffffffffffff800f93ffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffff7fc70f3e3fcdcfe438c003ffff8fffffffc7fffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffff800031fffffffff81fffff88ffffff7fffe0fffcffff0ffff
fffffffe400f83ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff1ff0e783ff
98be6380f87f03fcfffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff000ffff800131fff
ffffff81fffffc07fffff3ffff7fffc7fff8fffffffffffe200fc3ffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffff0ffc4e07ff1db92783e0fe183e7fc3fff8ffffffff
fffffffffffffffffffffff80000fff000131e7fffffff01fffffe03ffffe1ffffffffc7
fff1fffffffffffe380ee3ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe7
fc1e0fee3fff17df0fff1e1f7fe1fff8ffffffffffffffffffffffffffffffc0e0003fc0
001fbaffffffff81fffffc01ffffffffffffffe7fff1ff7fffffffff3c04e3ffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe1fc1c7c8e35fe13f807fbe3dffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffff81ffe09f80009dffffffffff4bfffffc00ffffffff
ffffffe7fff3ff7fffffffff9e04a1ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffc38780e00e003e0078cf0fdfffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffe04781c1f9ffffffffff4f9fffff807fffffffffffffe7fff3ff7ffffffffffe000100
07ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffcf83cf00c01e0038007effe3f
fffffbf3fffffffffffffffffffffffffffffc04ffc02601e3f9ffffffffffcffffffff0
3fffffffffffffe7ffffffffffffffffdf000001c0ffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffff1e019e01c00600f0013ffff8f87ffe3f3ffffffffffffffffffffffff
fffffc0c7fc00000e3f1ffffffffffc7fffffffc1fffffffffffffe7ffffffffffffffff
ff80007ff83fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff8003801c00200f00
1bdfffe3cfffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffc187f800009f7f3ffffffffffe7
ffffffff8fffffffffffffe7ffffffffffffffffffc0003fff07ffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffc1187c01c00000e011fffedc1ffff0fe3ffffffffffffffff
fffffffffffffc381f80a079ddfbffffffffffe3ffffffffffffffffffffffe7ffffffff
ffffffffffc001ffffe3ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff8f387c810
00200e078fffc00003f83fe7fffffffffffffffffffffffffffffc703f81e07bc91fffff
fffffbe3efffffffffffffffffffffe7fffeffffffffc01fff001ffffff9ffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffe787883800200e03c7ff1807c000ffc7ffffffff
fffffffffffffffffffffc707fc1e0fbf917ffffffffffe3ffffffffffffc7ffffffffe7
fffffffffffc000000007ff801fcffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
e7c7182800200c01c43f0401ff87ffcffffffffffffffffffffffffffffffc707fe1c1ff
f13fffffffffffe3ffffffffffffc7ffffffffe7c3ffffffffe000000001ff80003e3fff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff07e2307840620c05c84f800801fe7f8f
fffffffffffffffffffffffffffffe38fff1c1ff61fffffffffbf783dfffffffffffe7ff
ffffffe7c3ffffffff8000600007fe03fe0f1fffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffc07f06060404e0506e02fc8467800ff8ffffffffffffffffffffffffffffffe7d
ffff01dfe19dffffffffe3ffcfffffffffffe7fffe7ffff3f7fffffffe18007e007ff81f
ffc78fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc002f04460004e058274264603
3c07ff1ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe009f419bffffff7fe7ffffffffff
fffff3fffe0ffff3f3fffffffc7000fe00fff01ffff3cfffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffff00003060046040580583383323199e03ff1fffffffffffffffffffffffff
fffffe3fbffe007e031bffffff3ffffffffffffffffff3fc00003ff8fbfffffffce003fe
1fffc01ffffbe7ffffffffffff800101ffffffffffffffffffffc0626040074048180881
381b91bccf907f1ffffffffffffffffffffffffffffffe121f0f80fc031fffffffffffff
fffffffffffff3f8000003f8f9fffe7ff1c003ffffff801ffff9e7ffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffff08f00003c150181883bc01909ee7883e3fffffffffffffffff
fffffffffffffe01df87c0fcce37fffffffffffffffffffffffffbff020007f3f9fffc7f
e00001003ffe000ffffde7ffffffffffff800101fffffffffffffffffffffe31f0000382
40101881848192cf73c8fe7ffffffffffffffffffffffffffffffe00f7ff80f8ce3fffff
ffffffffdffffffffffffbffff1fffe7f8fffe7f8000000ffffc008ffffde7ffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffff863f0000313400038818201c97779e0fc7fffffffff
fffffffffffffffffffffe303fff8070ce3ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe7
f87ffe7e0001807fff100187fffdf3ffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9cf
f800003140003800c100c4333cf07c7ffffffffffffffffffffffffffffffc307ff8e070
fe37ffffffffff9ffdfffffffffff1ffffffffe7f87ffef801ffe01ffc208187fffff3ff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffff1ff8000000400038004000c4993e78787f
fffffffffffffffffffffffffffffc78fff0fa70fe27ffffffffff5ffdfffffffffff0ff
ffffffeffff9fec007e7fffff0c38163fffdf3ffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffc7fe00000010000380e0080e24c1f3df8fffffffffffffffffffffffffffffffc79
fff1f021fe27ffffffffffdfffffffffffffffffffffffeffff87c000f8fffff80c7c063
fffcf8ffffffffffff800101fffffffffffffffffffff8fe06000000001c780e0040e366
1f9ff8fffffffffffffffffffffffffffffffc7ff027e003ff27ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe7fffc00001f7ffffe001fc071fffcf27fffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffbf802000c03007c780e002073330fcff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffc3fe02fc007ff27ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffe00007ffc03ff
e03fe0f1fffdf2ffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff1e0000c0320307c06
0022799b87e7f1fffffffffffffffffffffffffffffff81fffff080fff27ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc7fffe1c01fe7001ff01fff0f8fff9f2ffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffff87000e036000680200133c99c3f3f3ffffffffffffffffff
fffffffffffff87ff8fc081fff27ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff0000
384080000ffff830fff9f3ffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff87000602
40000000000b1c9de1f9e3fffffffffffffffffffffffffffffff87ff8fc187fa127ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80000003c0003fffd820fff9f3ffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffff060026000000000000090404f8fde7ffffffffff
fffffffffffffffffffff87ff9f8307fa107ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7
fffffe00007ffffffffffc007ffff7ffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe
6c00020001c00000002d0000fc3c47fffffffffffffffffffffffffffffff87ffff9f07f
a1e7ffe03fffffffffffffffffffc7ffffffffc7fffffff001fffffffffffc007fffe7ff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc4e01031021ed0400000480307e1e07ff
fffffffffffffffffffffffffffff87ffffff073e1fbffe03ffffffffff7ffffffffc7ff
ffffffcffffe7ff81ffffffffffffc003fffe7ffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffff8de03001060fe0680000400303f3f87fffffffffffffffffffffffffffffff87f
fffff6f1e1fbfff7bfffe7fffde3ffffffffe7ffffffffc7fffc7ffffffffffffffffc00
3fe7cfffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff19f03001663fe02e300020019
1f9f83fffffffffffffffffffffffffffffff073ffffff91a1fbfff7ffffe0fffce3fffc
7ffff3ffffffffcfffdc7ffffffffffffffff8003fcfcfffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffe33f010013e1ff847f80034318c7df89ffffffffffffffffffffffffff
fffff0f9fffffc5121fcfff3fffff007fce3fffc01fff3ffff8fffcffff4fcffffffffff
fffffc003f9fcfffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe67f0d0001c7ff823f
e00001dcff4f9de3fffffffffffffffffffffffffffff1f9fffcf03fe1fcfff3ff800001
fec1f000000ff3fcfc80ffcffffff8fffffffffffffffc001f1f9fffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffcc7e0e0001877f800ff00000ce7f0f1ce1ffffffffffffffff
fffffffffffff0fffffcf13fe0fcfffbff000007fe49e000000ffbfc000003cffffff1ff
fffffffffffffe00183f1fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff9ce4070019
c637c007ec00000f3fff3ce3fffffffffffffffffffffffffffff0fbfff9e13ee0fffff9
ff97e03ffe49fcfe01fff9ff000003cfffffe1ffffffffffffffff0000ff3fffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffff39800780398317e003be0000c71ffe3c1fffffffff
fffffffffffffffffffff1fbfff9e23cf87ffffdffffe3ffff48fffe3ffff9ffffc0ff8f
ffff83ffffffffffffffff0007ff3fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffe78
3b07803087afe0619e0000638ffe3efffffffffffffffffffffffffffffff1fbfff9f07e
f87ffffcffffe7ffff0cfffffffffdffffffff1ffff18fffffffffffffffff000fff3fff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffcf0fe07d038c3ffe030fe00007081fe7fff
fffffffffffffffffffffffffffff1f9fffff4fe7c7fffffffffffffff0cfffffffffcff
fffffe3fffe01fffffffffffffffff001ffe7fffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffff9f1fe07f019a3fff678fe230038081c7ffffffffffffffffffffffffffffffff1f9
fffffdde7cffffffffffffffff9efffffffff87ffffffe7fffc37fffffffffffffffff00
0ffe7fffffffffffff800101ffffffffffffffffffff87f3fc04700d97fffe3c7c23803c
87807fffffffffffffffffffffffffffffffe1f9fff9ffcf7fffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffcfe00cffcffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffff807f7fc10110bdffffe9ff821c01ec7f00fffffffffffffffffffffffffff
ffffe3f9fff9ffff7fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffedfffffffffffff
fffdfe019ff9ffffffffffffff800101fffffffffffffffffff87fe7f8100081dffffe1f
9991c00f61f881ffffffffffffffffffffffffffffffc7f9fffbff79f87fbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffbfffffffffffffffee013ff1ffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffff8300087fffffe3fcf98c0070478f01fffffffffffffffff
ffffffffffff86fdfffffe19f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffe4077f87ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffdff00000c3
ffffff1fe7d8601b8731ff0fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffc19f87fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc38fffffffffffffffffcc0e7f0fffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffff9fe40018c3ffffff9ff7e4304dc781ffdfffffffff
fffffffffffffffffffe01fffffffc1cf07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
031fffffffffffffffffcc4e7c1fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffbf
e00019c3cf9fffcffff43064e3c3fffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffdfe1c
f0ffcffffffffffffffffffffffffffffffffff80638ffffffffffffffff9dfff83fffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffff3fc3001d8007cffdc7ffce782771e3ffff
fffffffffffffffffffffffffffc0ffffff9ff0cf0ffcff9fffffffc7fffffffffffffff
fffffff01c21fffffffffffffff31ffff07fffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffff3fc30010000fe7a7f7ff2e3c33fce3fffffffffffffffffffffffffffffffc1fff
fff9ff8670ffcff9fffffffc7ffffffffffffffffffffff13e03ffffffffffffffe23fff
c1ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffe7f860060000f9fef7bff8cbc59
de47fffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffbfc278ffc7f9ffffffff9fffffff
ffffffffffffffe3ff4fffffffffffffffe43fffc3ffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffcff0e01c00c0f0fdb7fefdc787cffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fff83fefffff1fc648ffe7f8ffffffff1fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffbf
fffc7fff87ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9ff0e13c0000f0f8f9f
fff8383c77c7f7fffffffffffffffffffffffffffff87ffffffe3fee08fff7f8ffffffff
3ffffffffffffffffffff9ffffbfffffffffff27ffffffff0fffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffe3fe1e1e80803f1f8e1ffff8787e7f8df7ffffffffffffffffff
fffffffffffe5e7fffff3fff006ffff8ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe07fffffffe3fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffc7fe3f1ec042
3ffff877f3f8fc373f8df3fffffffffffffffffffffffffffffc583fffffbfffe44ffff8
ffffffffc9fffffffffffffffffffffffffdfffffffff86ffffffffc7fffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffc7f9f80c03ffffa27ffe7f4079f1cf3ffffffffff
fffffffffffffffffffc59fffffffff9f201fff8fffffffff0ffffffffffffffffffffff
ffc1ffffffffe07ff7ffffd8ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc
ff0903c01c7ffe27ffc67233cf1efbfffffffffffffffffffffffffffffe51ffffffffe0
f301fff0fffffffffb3fffffffffffffffffffffff87ffffffffe7ffc7ffffa1ffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffff9ff000680847ffc3fffdc1e13e73efbff
fffffffffffffffffffffffffffe71ffffffffe0ff21fff0ffffffffff0fffffffffffff
ffffffffffddffffffffffffc7ffffe3ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffe1ff0406008039fcfbecd81f11f33c79fffffffffffffffffffffffffffffef1ff
ffffffc2ffbdfff07fffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc7
ffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffffffc3ff0f83008139ffda2cc85b10
f83e71fffffffffffffffffffffffffffffef9ffffff7fe3fffffff07fffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffc1fffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffe13ff0f8330c3b3ffca1f83ff08f87e31ffffffffffffffffffffffffff
fffef8fffffe1fe2ffffffe07ffffffffff87fffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffff03fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffc77ff8f0670c3f9ff80
8099ff28fc7f31fffffffffffffffffffffffffffffcf8fffffe3fe407ffffe03fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffe23fffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffde7ff860238e3ffff890019ff9c7c1f25ffffffffffffffffff
fffffffffff9c0fef3ffffe701ffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffffffff847fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffefff860218
63f7ffff0014ff9e3c0f85fffffffffffffffffffffffffffff801fff9fffff77cffffe8
bffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff00ffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffcfff800004f1f3fffe6394ff9e388381ffffffffff
fffffffffffffffffff400ffe6fffffe1f003ff8f9fffffffffffffffffffffffffdefff
fffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff9f
ffc0000711b3fffe63ffff9c31c909fffffffffffffffffffffffffff81c0cfff7fffffc
0f8007f9f9fffffffffffbfffffffffffe01c7dfffffffffffffffffffe087ffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffff9fff80600a1019bffe77ffff9831ce13ff
fffffffffffffffffffffffff83c1e7dffffffc607c30019ff7fffffffffc3fffc0ff9f8
fc0fff803fffffffffffffffffe41fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffbfff8012431818fffffffffff823e647fffffffffffffffffffffffffffffc3f7c
ffffffc203f3f001fe0fdfffffff8f0e600c01f8feffffe87fffffffffffffffffc07fff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff8002e3f818fffffffffff8
03e24fffffffffffffffffffffffffffff817ffce1ffff0003f9fec0ff8f8fffffffa618
60780fffffffffffffffff3fffffffff8001ffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffdc1c843e008fffffffffffe07f8efffffffffffffffffffffffffff
df0fffc6e0e7fc0301f8ffe07fffdbffff9be7f8effc7ffffffffc0007ffffffffffffc0
003fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff9c0f863e00cfffb
ffffffff07f8cfffffffffffffffffffffffffff921ffffffffefc07c0fcfff821ffffff
0701fffffffffffffff80000003bfffffffff0003fffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffbe0f861f80f7febffffffff07fe4fffffffffffffffffff
ffffffff303ffffffffff803e0fe7ff9f07fffff0781ffffffffffffe00001fff8180fff
ffff003fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff3f0fce0
7c0fff2fffdfffff0fff0ffffffffffffffffffffffffffe207bdf7fffff0000f8fe7ff8
fc1ffffffe000000ffffe001e045fffffffe0003ff780fffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffff3f0e060260fff3fdffe77fb0fff0fffffffffff
fffffffffffffffe61900fbfffff80001fbffff8ff83fff0000000000180001fffffffff
fffff8007c00ffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000
000000000800000000200000fc120000fcf20000ffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffe7f8e060130e7ffe4ffd23ff0fff8ffffffffffffffffffffffffffc
e3001f3ffffe60000f1ffff8ffe00000007e210480000fffffffffffffffff800001ffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffeff860009f063fef
7ffffd3f0fffeffffffffffffffffffffffffffcc2007fbdfffe20078f8ffff8fff80001
fffffffffe7ffffffffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffcff83811ff863fffffa7ff0f1ffff7ffffffffffffffffff
fffffffcc600fc7ffffe2003e9cf3ff8ffff02ffffffffffffffffffffffffffffffffff
e9ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffcff81e13
ffc23bfff093ff8e39fffbfffffffffffffffffffffffffcc401e03f3ffff001f83f1ff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffff9ffc1f8f8fe379cffef1ffde39ffffffffffffff
fffffffffffffffcfe03e01fbfffe038fc0e3ff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
3ffc11c78a73fcffdff9e77e30ffff7ffffffffffffffffffffffffcfc63c003ffff8078
fe0e3ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffe00c3803ffe7f8fff667c70ffff3f
fffffffffffffffffffffffc7847c7c07ff000787ff03ff8ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffff2061847ffffffffffe3870fffffffffffffffffffffffffffffc70cfcff8
00003f3c7ff07ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffff1061c23fffffffffff78
78fffffffffffffffffffffffffffffc678f9fff000fff9c7ffc7ff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffff8031e33ffffffffffff8f87ffffffffffffffffffffffffffffe
2f8f3fffffffffcc7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc028ff8fffff
fffffffdf87ffffffffffffffffffffffffffffe0f8e3fffffffffcc7ffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffe128ff7ffffffffffffff87fffffffffffffffffffff
fffffffe0fce7fffffffffcc7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffe034
3fbe0fffffffff71f83ffffffffffffffffffffffffffffe0fce7fffffffffcefffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffff2fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffff03a3fde07fffffffe71f87fffffffffffff
ffffffffffffffff1fe63fffffffff80fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffe
29ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffe379dfce2fffffffff31fc7fffffffffffffffffffffffffffff1fe63fffffffff21
fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffc71dfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff0f8ffe73fffffffff91ec7fffff
fffffffffffffffffffffffffff20ffffffffe63fffffff8ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffff01f7fff3fffffffff90e47ffffffffffffffffffffffffffffffff983ff
fffffc43fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff087ffef9fffffffff80
e47ffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffff807fffffff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffff8e3fee79fffffffffc07c3fffffffffffffffffffffffffffff
ffff007ffffff01ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffceff7ffcfff
ffffffe2383fffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffe03ffffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffcffffffffff33c7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffc0fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffcf
bf7fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffc1bfbffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff87fffffffff8fffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffc0ff7ffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffff8fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffe63f3ffffffffffffee07fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f8fffffffffffffdf00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffff07b3ffffffffffffeb07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3f8fffffffffffff9e3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffff8fbffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f8fffffffffffff1e3
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcc78fffffffffffffbe2783feeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
fffffff9f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcf8ffffffff
ffffffe3f83fc46fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffff7efffffffffffff0f0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3fffff0ffffe7ffffffffe3f8cf8c0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
0fff7ffffffffff0f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f8ff80
7fffc7ffffffffe7f98f1fffffffffffffffffce1ffffffefffffffffffffffff01fffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffcfffffff8f9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff867883fac7fffffffffe7f9df9fffffffffff
ffffff9c1ffffffc7cf7ffffffffffff610fffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7f7f3fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbc0f87f007fffffffffe7f9ff9ffffbfffffffffff79cbffffffcf8e7e3ffffffeffc
0fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffe3bffbfbfffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f87e23ffffffffffcfe1ff9f7f
f1fffffffffff93ffffffffffbcf4707fff18ffc0fffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffff1bf1fffff7ffffdc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fe0fffffffffff9fe5db9e7ff1fff9fffffffc3fffffffffffffce03
dce30ff8ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff87f8fefff3dfffd
c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffe3f
e5db9e7ff3848fffffffff7ffffffffffffffff99c031e7dffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0fffe3f98fdff9c3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff87fe4ff8e7ff3111fffffffffffe7ffffff
fffffffc1c1f78e7ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe71
ffe7cdf1c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
e1fff9fffcff8e4fffbbffffffffffff81ffffffffffffffbc3fffcfffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff3ffdffff83c7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff803ff3fffcff0e09fffffffffffffff0
3ffffffffffffffffc7fffdfffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe19f1efdffff27dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffff001fe7fffcfe0ef3ffffffffffffffe0fffffffffffffffffcffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffff0cf9e7cf8ffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff9c0fcfff3cfe8ee23fffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffff831fffec87fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffffffe078ffe3cfcc6f43fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffcfff4fdf1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe239fff1cfcc4fc
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff87fbe7fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffff181fffbcf8c67c1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fff7cfffbe
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff1e3fff
fcf8c27e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff81fffcfffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffff8ffff83cf0c03f3ffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f
ffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffcfffe01cf0c13fbffcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe013ffffffe7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffe7ffe78ce0831ff1f89c67ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00fffe3ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffff1ffc04ce18f9ff9c91cefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe7fdc7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff8ffc001c08f9ffccf18ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc3b7ffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffffffff87fff0f818f8ffc67bdffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff893fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff93fff09850fcf
fe67ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc4fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffff10ff0399e27cffe67ffffe6ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffdfc
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff187f8
789e27cfff33ffffe4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffff9c7ffff1833efff31fffff67fffffffff3fff
ffffffffffe67fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fbfff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
fff9c3fff20013e7ff91fffff27fffffffff2fb31ffffffffee67fffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffbc7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffc13fcf38101f7ff98fffff27fffff
ffff4d221fffffffecfe7fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fff187ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7ffffffffffe31fcf3cfc1fbff8cfffff27ffffffffff9361fffffffccfeffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff798ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff9fe73fff0fdff8e7fff
e27ffffffffffa3effffffffcfffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fdffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffff8fe27fff8fdffc47bfbe37ffffffffffe3fffffffffcfffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fdff67fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff9ff0ffffcfc
ffc431f0e73fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcffff2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcfffffffffffff9ff9ffffcfe7fc43000c73ffffffffffffffffffff3
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc4fff0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff8ff
ff98fcfe7fe026004f3ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffc6bf787fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcfffffffffffff8fbffc0bc7e1f8007fe0f3fffffffffffff
fffffff7ffffffffffffffffff800101fffffffffff07c6f1f9fbfffeff3e2f1f3ffffff
ffe3bf503ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
fffffcf9ffc036ff000007fe1f3fffffffffffffffc1f73fffffffffffffffffff800101
ffffffffffe0780e0f0f013f80e1c060f9fffffffff0ff483fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffcf9ffc57fff00ffc1ff1f3fffff
ffffffffffe9e79fffffffffffffffffff800101ffffffffffe3f91e7e7e033f81cb99ec
79fffffffff0fedc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
fffffffffffffcfdffe7ffff302ff8ff1f3ffffffffffffffffbe39fffffffffffffffff
ff800101ffffffffffe3f99e7e7e673f19cf99fe7cfffffffff0f4fe0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffcfcffffffff000ffc7f
1f3fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff800101fffdffffffe3f99e7e7e671f
99cfccfcfc7ffffffff0f7ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7ffffffffdfffcfcffffffff071fff1f3f3fffffffffffffffffffffffffffff
fffff7ffff800101fffdfffffff3f9ce3e3f339f99c7ccf8fe7ffffffff0ffff8fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff31fffcfcffff9fff
3fffff8f3f3ffffffffffffffffffffffffffffffffef3ffff800101fffffffffff3fccf
3f3f339f88e7ccf1fe7ffffffff0ff7fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcfffffffe07fffcfcffff3fff3fffff873f3fffffffffffffffffffff
fffffffff77a63ffff800001fffffffffff3fccf3f3331cfcce7e671fe7ffffffff0ffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff3fe0ffffc7c
ffffffff3fffffc07f3fffffffffffffffffffffff9ffffdb7de37ffff800101ffffffff
fff1fc0f1f1191ccc0e1fe783e7ffffffff8fffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffecfc7fff87fffffffe7c7fffffff3ffffff87f3fffffffdfffff
fffffff8de09fdc0278e3fffff800101fffffffffff9ce0f9f8381c0e0c1ff787e7fffff
fffcfffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ce1fc3f3f1fff
fffffe7efffeffff07fffffc7e3fffffff9dcfbf7fffcf701c003da0679e7fffff800101
fffffffffff9cf3f9fc7c3e1f1f3fffffe7ffffffffc7ffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc1cc1fc1e7c7ffffffffe7efffcffff037ffffe7c3fffff
ff988f9bf7fbc46038303967ff9e7fffff800101fffffffffff80fff1ffffffffff1ffff
fe7ffffffffc7ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf8effc
7cc0fffffffffe7ffffcffff0efffff73c3ffffffff19f9fe7f00771f8393f67ff1f7fff
ff800101fffffffffffc1fff0ffffffffff9fffffefffffffffc7bfff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffc7fcbfffffffffe7ffffcffff0cfffff3
bc7ffffffff19e9fe7f007fffb7dbf4fff3f3fffff800101fffffffffffe3fffdfffffff
fffffffffcfffffffffc71fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffc7ffffffffffffe3ffff8ffff88fffffb9c7ffffffffffc9fc6f20ffffffc9e6f
ff3fbfffff800101ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffc33effe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffc7ffffffffffffe3ffff8ffff
84ffffff9e3ffffffffffe4fc4fe3ffffffc9e6fff3f9fffff800101ffffffffff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fc3fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffff3ffff8ffffc4ffffffde3ffffffffffccfc4fe7fff
fffc9e67fe3e8fffff800101ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffe3f83
fc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff1f
fff8ffffe6ffffff5e3feffffffffe67ccfe7ffffffc5ce7fe3c4fffff800101ffffffff
fe7effffffffffffffffffffffffffffffff0fc7ff07ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff1ffff8fffffffffffe4e1fcffffffffe63
c8ff7ffffffe4cc7fe3cc3ffff800101fffffffffe780f8f87bbe3c70187ffffffffffff
ffff87fff1cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffff9ffffc7ffffe7ffffe4e1fcffffffffc73ccfffffffffe6dcffe3fc03fff800101
fffffffffe7807070399c1060383ffffffffffffffff81fce03fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffcffff8ffffff7fffff4f1fcfff
fffffcf1c8ffffffffff61cffc3f803fff800101fffffffffc7ce6033198c31e47b3ffff
ffffffffffffe0f9c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffcffff9ffffffffffffcf1fcffffffffef9c8ffffffffff21cffc3f83ff
ff800101fffffffffe7ce233399ccf1e67f9fffffffffffffffff09f03ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffc7ffffffffffffffff
cf9ffffffffffe7c80ffffffffff23cff9e007ffff800101fffffffffe7ee33319cccf3e
67f3fffffffffffffffffd1827ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffe7ffffffffffffffffcf9ffffffffffe7c00ffffffffff83cf
f1e00fffff800101fffffffffc7ce73319c8cf1e67c7ffffffffffffffffff307fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffe7ffffffff
ffffffffdf1fffffffffff3c0031ffffffff07cfe7c01fffff800101fffffffffc7c0733
98ccc79e23cffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffe3ffffffffffffffffff9fffffffffff3f0000ffff
ffff0fcf9409000026060f001e13574d4643010000000000010000000000000008000000
fc12000000000000fcf200008fe07fffff800101fffffffffe7e073199c4c79e338fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffff3fff9ffffffffffffff9fffffffffff9f818c7f000fff0fc03fe1ffff
ff800101fffffffffe7e330181e0c78f338bffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff9fff9ffffffffffff
ff9ffffffbffffdfc3fe300000005ff07ff1ffffff800001fffffffffe3f3383c1e1e3cf
bbc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffff8fffdffffffffffffff8ffffff9ffffcfe3ff01fff000dfff
bfe3ffffff800101ffffffffff3f33effff3ffcfffe3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffcffffffff
fffffffa3f87fffff8ffffe7f7fc1ffffe7d9fff1fe7ffffff800101ffffffffff1f03ff
fff3fbc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffc9ffffffffe7ffdfffffffffffc3f87fffffcffffe7fff0e3ff
ff3f9ffe3fe7ffffff800101fffbffffff9f07fffff3f1c7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc3fffffffde
7ff9fffffffffff83f87fffffffffff3fffbc7ffffff9ffc7fcfffffff800101ff9fffff
ffcf9ffffff9f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcfffff87fff187f8e3ffffffffffffff83fc7ffffffffff93
ffff9ffffff39ff9ffcfffffff800000ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ff000f0f3fffffffffffffe5ffc7ffffffffff83fffffffffffc9ffbff9fffffff800101
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff71873f3fffffffffdfffc7ffc7ffff
ffffff23fff77ffffffc7fffff9fffffff800000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffff9fffffffff9fffc3ffc7fe0bffffff01e7e1fffffffeffffffbfffff
ff800000ffffffffffffe3fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff9fffff4bef1ffff3
ffc7fc00ffffff01cfe7ffffffffffffff3fffffff800101ffffffffffffc1f0f77c3bdf
9f9cffc5fffb87fd9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffff8ffffe02ff3fffe3ffc7fc43ffffff33ffc7ffffffffffff
ff3fffffff800101ffffffffffff80e07238199e0f006780f91902701fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffcffffe07
fe2fffe7ffe7fcffffffff33ffcfffffffffffffff7fffffff800101ffffffffffff8ce2
3339989e06062701999998333fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffc7fffc07fe7fffbfffe7ffffffffff33ffcfffff
fffffffffe7fffffff800000ffffffffffffce423139cc1e67e303199c9898331fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
e3ffffefffffff7fffe7ffffffffff3bffdffffffffffffffcffffffff800001ffffffff
ffffce633038ce1e63e38399ccc89c1b9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff9fffffffffffeffe7e3ffffffffff3f
ff9ffffffffffffffcffffffff800101ffffffffffffc673181ccf1e33c38398c0c0c099
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
fffffffffcffffffffffffffc7e3ffffffffff03ffdffffffffffffff9ffffffff800100
ffffffffffffe631181cc71f33c3118cc0404089cfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffe7ffffffffffffe07e3ffff
fffffe13fffffffffffffcfff9ffffffff800001ffffffffffffe73118cc470f33f919cc
c46667cccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffe1ffffffffffffe1fe3fffffffffe53fffffffffffffdfff9ffffff
ff800101ffffffffffffe3381cce072701c198c4662627cce7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff87ffffffffff0c
3fc3fffffffffef3fffffffffffffffff9ffffffff800101ffffffffffffe31c0ecf0f23
838380eee73737eeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffc1fffffffffe1fff83fffffffffca3fffffffffffffffd
f1ffffffff800000fffffffffffff13e0fffdfffc7efc1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffe0017f
ffffff7fff07fffffffffca3fffffffffffffffcf1ffffffff800101fffffffffffff03f
cfffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffc000007fffffff73ffffffffffce3ffffffff
fffffff0e1ffffffff800000fffffffffffffc7c0fffffffffffffffffffffff07ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffff
ffffe800003ffffcc71ffffffffffce3fff3fffffffffff1e3ffffffff800000ffffffff
fffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff007fffb3f8ffffffffffca7
fff1ffffffffffe7c7ffffffff800000ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffff
ffffffffffffffffff81ffff7f9ffffffffffc27fff1ffffffffffff87ffffffff800101
ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8ffff
ffcf6001fffff76f8001fbe07400003ffffffffffffffffffffffffffff03fffff9fffff
fffffc27fff3ffffffffffff8fffffffff800101ffffffffe7bfffff3054fffffdfdfc00
7fffe8000000fff7000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff
fffffffffffffffffffffffffffe01ffff3ffffffffffca7ffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffe7ff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000002000006dfffffffffffffffffffffffffffffffffc017
fe7ffffffffffe93ffffffffffffffff3fffffffff800100fffffffff3ff000000000000
00000000000000000000000000000008000001ffffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000fffffffffffe41fffcfffffffffe00
3fffffffff800000fffffffff3ffd5f9fdffc001ffffffff803fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8001fffffffffffe61fff8fffffffff000ffffffffff800101fffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff31fff1ffff
ffffc003ffffffffff800101fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff99fffbfffff9fe07ffffffffffff800101ffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc5
fffffffe00007fffffffffffff800101fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffc6000501ffffffffffffff800101
fffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1f0000000ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000bffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc1ffffffe8ff1ffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff881ffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3c1ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001014c000000
640000000000000000000000c7010000470100000000000000000000c801000048010000
2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
4801c801030000001e0004000000070104000400000007010400535c0000410b2000cc00
0102c902000000004801c8010000000028000000c9020000010200000100010000000000
000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffcfe3fffffffe7c3ffffffefe7f7efe79fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfc1fe78f81
c381ff9ff183c32380c3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffcffce6703019339ffcfe18b9f339081cfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcff
cf2f33339fbcffcfc79f9f3399f8c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffc78f33399df9ffcfe79fdf3399fde7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffcffe78f391980f1ffe7e79fcf9999f1e7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffe7cf1919c0e7ffe7e38fcf99
cce3e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffe7fe3c79999cc67ffe7f3cfc799cce7e7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffe7ff3c399c8e0e07fe3
33c0c7c1e4e6e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffff3ff3c9c1c0e0f0fff021e1ffc3ee60e7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffff9ff9d9e3e0
f1f9fff073fbfffffff1e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffff8f51fffffe7ffffffffffff3ffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffdf
03fffffe7ffffffff8fff3ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff8fffffff7ffffffff8fffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff7cffefffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffff3e0f87bb39c3c7bdf19f773073feffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff3e070391
1981831de0377338330cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffff3f333fc38999b98ce67733399900ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
9f333fe3c39cf9c4e7333bb9c9b0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff9f3303f3e3ccf9e0e3383818099cffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffff9f0381e3e3dcc3c0e730381819bcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff9f0399e1e3cce9ce7339999c
789cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffff9f8199e0e1c0f9ce73b999ccfcde7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffcf83c1e4e4e1c1c0
31bdddcefcce7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffcfc3e3ffeff7e1e03bfffffffcc67fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffcfdfffff
fffff7ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffe03fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffc
00fffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffb3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff0000
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffe000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffff3ff0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffe11ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff88ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffc47fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffff90fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffff88fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff0
3ffffffffffffffffffe07fffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffff01fffffffffffffffffff27ffffffffff
fff01ffffff3dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffff3bfffffffffffffffffff93ffffffff83fff1ffc7fff38fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff07fffce7fffff9fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffbffffffffffffffffffff81ff
ffffffc01ff9ffc00ffb8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffce3fffff
80ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffff9ff000000ffffffffffff81fffffff0000079f00000398f003fffffff
ffffffffffffffff0800000000000003ee3fc00000003f9ff8000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff9ff0000001fffffff
ffffc8fffffe00000079f000003987000ffffffffffffffffffffff80000000000000001
ee3f800000001f9ff80000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffff9ff8000000fffffffffffecfffff8000000fdf80000fd2780
07ffffffffffffffffffffe00000000002000003e69f800000003fdffc0a00000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800100fffffff8fffffffe
07ffffffffffe67ffff01fc03ffcffe03ffc27ff83ffffffffffffffffffff80ffffffff
fff831ffe49fffffc01fffcfffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffcffffffff83ffffffffffe67fffe0ff87fffcfff7
fffc27ffe1ffffffffffffffffffff07fffffffffffffffff49fffffc7ffffcfffffffff
e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffc
ffffffffe1ffffffffffe07fffc3fffffffcfffffffc73fff1fffffffffffef1fffffe1f
fffffffffffffffff0cfffffffffffeffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffffffffffffff800101fffffffcfffffffff0ffffffffffe03fff0fffff
fffefffffffc73fff0fffffffffffc00fffffc7ffffffffffffffffff1cfffffffffffc7
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffff8fffffffffff03fff1ffffffffffffffffefffff8ffffffffe0380e
7ffff0fffffffffffffffffff1cfffffffffffc7fffffffffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc7ffffffffff33f
fe3ffffffffffffffffffffff87fffffffcfe1ff3fffe1fffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffc7ffffffffff73ffc7ffffffffffffffffffffffc7fffff
ffcfe3fe3fffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffe7fffff
fffff33ff87ffffffffffffffffffffffc7fffffffcfffff7fffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffe3ffffffffff73ff0ffffffffffffffffffffff
fc7fffffffcfffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fe3fffffffffffbff1fffffffffffffffffffffffe3fffffff1fffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffff3ffffffffff3bfe3ffffffffffffff
fffffffffe3fffffff1ffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f9fffffc0fffffff800101ffffffff
ffffffffff1ffffffffff3bfe3fffffffffffffffffffffffe3fe7c1ff1ffffdfffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffe1ffffc078fffffc03ffffff800101ffffffffffffffffff1ffffffffff13fe7ffffff
ffffffffffffffffff1f81807f07fffdfffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc07ff7ce787ffcfde7ffffff800101
ffffffffffffffffff9ffffffffff11fc7ffffffffffffffffffffffff1f383c7f8ffff1
fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffff
ffffffffff9e7fe1ce787ffc3cffffffff800101ffffffffffffffffff8ffffffffff03f
cfffffffffffffffffffffffff1f3e7f3ffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff1f3800cf393e003cffffff
ff800101ffffffffffffffffff8ffffffffff03f8fffffffffffffffffffcc1fff1f7ffe
7ffffff9fff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffff3f7d81cf393e087cffffffff800000ffffffffffffffffff8fffff
ffffe67f1fffffffffffffffc7ffc007ff1e7ff8fff07ff9fff3fffffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff3e7fe7cf39bffd
fcffffffff800101ffffffffffffffffff8fffffffffe77f1fffffffffffffffcffff800
7f1e7ff8fff83fc0ffe3fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffff1e7fffe7399ffffcffffffff800101ffffffffffffffff
ffcfffffffffe67e1ffffffffffffffffffffffc7f8ffffc7c7ffff1ffc3fffffe007ffe
3fffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff80ffff
e733cffffe7fffffff800101ffffffffffffffffffc7ffffffffc47e3ffffffffffff80f
fff07fff9f8ffffe603fffffffc7fffffc1e1fff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ff0fffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff033effffe7fffffff800101ffffffff
ffffffffffc7ffffffffccfc7ffffffffffff807ffe003ff0f8ffffecfbfffffff8fffff
fcffcfff9fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff87fe7fffe7fffffff800101ffffffffffffffffffc7ffffffff8cfc7fffffff
ffffffc1ffff81f4018ffffcffffffffff8ffffffcffe7fc3fffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff800101
ffffffffffffffffffc3ffffffff9cf87fffffffffffffe0ffff0060308fe001ffffebff
df1fffffffffcff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffe3ffffffff39f8
fffffffffffffff9ffff8ffc0fc7f007ffff017fcf03f9ffffff80ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffe3ffffffff39f9fffffffffffffff1ffffffffe7c7fc71
bff8017ff001fc5e7fffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff3ffff
ffff73f1ffffffffffff03f000fffffff7c62000107f37ffc801ee00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffff1fffffffe73f1fffffffffffc03ffc1fffe06
3ec40000007ffffff001ef40ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fff1fffffffc67e3ffffffffcf7ffffffffff00000c000000000ffffe003ff78f8007fff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff1fffffff867e3fffffff8003d8fff
fffe00000000000000007fffe003ffe0ffe1ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffff8fffffff9cfc7fffffff87f0000ffffc000000000000000002e7fe007e007
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff8fffffff39fc7ffffffff
ff81f87ffc0000000000040004000207e0070001fffe003fffe07fffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffff8ffffffc79f8fffffffffffcffe7fe00000000000080106000000
e00e0000effc001fffe7ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffff800100fffffffffffffffe7ffc7fffffc73f8f
fffffffffffffcfe000000000000082300000007003f8000c7f841cfffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffdffffff3fffc7fffffce7f9ffffffffffffff1fe0000000000300813
0000000701ffe007e7f3e3efffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff800101fffffffe1fffffe1fffc7e1f
e38cff1ffffffffffffff3de0000000000300533000c000701fffe07e3e0f3e7bfffffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff
ffffffffff800101fffffffefffffff9fffc4701fb38ff03ffffffffffffffbf00000000
00c10539a01c000601fffffff0e0f1e38fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff800101fff9ffc1ffffffff
ff3c20fffe39fe03fffffffffffffe780000000000c103f9ec1cbe0e18fffffffcc1f9e3
c3ffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffc3fffff
ffffffffffffffffff800101fff8fe3ffffffff800fe3c1e0473fe01fffffffffffff0e0
0000000000c013f8fc1e7f0618ffffffffc1f9c3f1ffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffff800101fff803ff
fffc0000001e001e4c33fc03ffffffffffffc3e00000000002201be87c3277403cfbffff
ff81f9c1f3ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
f81fffffffffffffffffffffff800101fffe0000fffe3ffff80e1cf818a7007fffffffff
ffffffe000000003002039c85c1374003ff9ffffff00f841ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff800101
fffff80067f03ffff8fe00fff1cf000007ffffffffffffc00000000004b0ffe81c713000
7ff8ffbffe07f001ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffff800101fffffff71ffe09f8ff071cf0038f000c
07ffffffffffff80000000010410fde8607930407ff87f3ffc1fe101fff3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff
ff800101fffffff3effec0007f070ffe038439ffffffffffffffff000000000102183ee0
647930407fb8047ff803c301fff3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffff800101ffe7ffe004fc000040000070
0380f1fffffffffffffffe000000000080481e61647b30403f99c1fff819c300fcc7ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffc9fffffffffffff
ffffffffff8001017ff3fff7fe7e0000000400000000f1ffffffffffffffff0020000000
484009e564fbf0403fddfffff039ff20f03fffffffffffffffffffffffffffffff87ffff
fffffffffffffffffffffffffc9fffffffffffffffffffffff8001017ffffff7ff3c19a0
000400000000e1fffffffffffffffe000000000158000da740f7f8411fccfffff039bf24
efffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffff8001013ffffff7ffdc05e8018000000021e00007fffffffffffc00
000000014c0004f743fefa011fe67fffe0381660ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8001013fffe3e7
ff9f01e000c08000002181ff87fffffffffff80000000001ac841ef703fcf8001ff3ffff
c0781260ffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffff8001019fff81e7ef9f01f000e0c020001181ffffffffff
fffffe0040000001b0c61ff34bf810801ffdffff80f812e0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff800101
8fff19e7ef9f03f006e001f000008dfffffffffffffffc0000000001f0461ffb7ff8930c
1ffcffff00f8bbf1ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffff800101cfff3ce7efff4ff00ec0017000188f9f
ffffffffffffe00000000000f86e1ff97ff8961f1ffe7ffe00f9b9e1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ff800101e7fe7ee7cffe4ff00e00220400180783fffffffffffff20000000020792f1fff
fff9261f1fffbffe08c1b9e0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff800101f3fe7e47efff4fe00487e20e
000903f03ffffffffffffe00000000206d1f17ffffdfcc1d1fff9ffc1803f9e4ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffff800101f3fe7e4fcffe4fe00cefe20e000907ff7ffffffffffff80000000080
348f1bffff9ffc39bfffdffc3819ffc67fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff800100f9f83e0fcffe4fe0
0cf7e01e000232e7ffffffffffffe0000000000414cd1bffffb3e8333ffffffc7c1df8c6
7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffff800000fcf01c0fcffe4f8007e7f0be40007971ffffffffffffe000
0c00010412471ffffff3ec3b7ffff7f87e1df04e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffff800101fe73c80f
dffc7f8003fff9bce00079fc7ffffffffffff00200000502127f0ffffff37893cffffff8
7e1ce72e7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffff8001017f27c0e7dffcffc0339e3910e000fcff7fffffff
fffff00200000701111f0ffffffe78939ffffff8f81ccdbe7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff800101
3f87c1e79ffcffc013de081ce000fefffffffffffffff0000000018009878ffffffff137
bffffff1e03e9fbe7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffff8001018fc7e3e79ffdffc003ff801fb0007f79
ffffffffffffc0000040010008c18fffffffe03f3ffffff1063e139e7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ff800101cfe7e3c39ff9ff800bffc01f9000ff3dffffffffffff8000000000c00ce1cfff
ffffe3307ffffff01f3c078e7fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff800101e7f3e3c19cffff8019cfc03f
1820ff9fffffffffffff8000000000c1be7fcffffffec7763ffffff03720d7ce7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
ffffffffff800000f1f1e3c1bcffffc1bfcfe01e0c30ffdfffffffffffff8000000000c0
8e1fcffffffcc67e7fcffff02701dfc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff800000f8f0c78c3dffff83
f4eff03a5ce1ffcfffffffffffff0000000000e0088fcffffffd8f90f8031fe02f03cf81
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
ffffffffffffffffff800101fce00f1879ffff8190f3f03fcd405fefffffffffffff0000
000000e00867c7ffffff1f03f80003c01f01cf91ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff800101fe630f1c
79ffff0036f3383fcf000ff7ffffffffffff8000000000d08c3fc7fffffe3f07c0000080
1f83e319ffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffe
7fffffffffffffffffffffffff800101ff238638f1ffff0037fe383f8e000ff7ffffffff
ffff1000000000db46c7c7fffebe3fb9800020008783e018ffffffffffffffffffffffe3
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff800101
ff83e07873ffc0003ffcbc3d0e000ffbffffffffffff30000030014bfe63e6fffe9c3ff3
00006001c007e418fffffffffffffffffffffff0ffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffff800101ffc1f0f063fc80003ffcfc3900000bff
fffffffffffe200000300027ff3fe07ff67c7ffa00007003c00fe038ffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ff800101ffc0f8f0c7dc00000ffcfe387000c1fffffffffffffcc00000200033ff9f207f
e7f87f8604200181c1cfe1f8ffffffffffffffffffffffffcf9fffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff800000ffe038e5838a000007cffe3b
f00101fffffffffffffc80090600001dfee3007fe7f8618c00a08b80c1c7c1f8ffffffff
ffffffffffffffff87b9ffffffc7fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffffffffff800101fff000b5c102200027cfff3ff02003fffffffffffff8001a5f80000e
3c71807ffff0f1e018809bf041e781f8ffffffffffffffffffffffffc779ffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff800101fff8c03fc001c000
377fffffd03c03fffffffffffffe009097e0000b183d807fffe3ff801a80d97043e23cf8
fffffffffffffffffffffffffe73ffffffc7fffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffff800101fffcf03ff2874000137fffff9c7803fffffffffffffe0020
000000461c3fc0ffffe200003e83d11003e07cf8fffffffffffffffffffffffffc637fff
ffc7fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff800101fffefc7f
1dbe00000fffcdfffc7803fffffffffffffe0000000000460e1fc0f3fc07e0007affd018
07e0fcf1fffffffffffffffffffffffff0177fffffc7fffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffff800101ffff3e3e19f8010007f9ccfff87803ffffffffff
fffc100040240061875fe0d1fc07f0007bffd80c47e0fe73fffffffffffffffdffffffff
f31fffffffc7fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff800101
fffc003c19e003080fffddfffc7800fffffffffffff87000441e0061c8ffe0d1fc0e0000
7fffd898c3e1fe63fffffffffffffff83fcfff9ff33fffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffff800101ffe1001c11c034080fef7ff0fffc00ff
fffffffffff0e00040800023ec7ff0f1dc0c00045f97d8b8e1e3e603fffffffffffffffc
3f87fe0ff23fffffffc7fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ff800101ff83f00001c664000fc77fe07fe401fffffffffffff1c40203c00003d63ff8f9
1408001c7fd3f87dfc018201ffffffffffffffffff00ff1ffe7fffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff800101ff83ff00008f680003c3ffe0
7fe400fffffffffffffe000206000013f01ff8f90408001cffdfe0fffe0002e1ffffffff
fffffffffe00fffffcffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffff800101ff9bff80009b789881df3ef3ff3f1afffffffffffffc000000300008
70eff8ff0c0e301efffff1fc7fc041e1fffffffffffffffffe2effffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff800101ff9fbfc00101f398
807e7c79ff7fbefffffffffffff000040190c00430fffcff5c7e787ffffffdbc1ffe03e3
fffffffffffffffffe2fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffff800101ffcf9fe00003e31e003ffcf9ffffe87ffffffffffffa4000
d1c86000987ffcfff0fffa3fffff7fb80ffc17c3fffffffffffffffffc3fffffffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff800101ffcffff0
000dfb3e701ffffcffff00fffffffffffffc0001f3c83f026237fefff0f4f17ffffe3ff0
23fe0fc3fffffffffffffffffc7fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffff800101ffc3fff80018f17ff81cfffc7c8601ffffffffff
fff80001e3e4071191bbfffff1f5c1ffffff3ee071fe1fc3fffffffffffffffff97fffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff800101
ffd3fffc0003f27e7c0067fc74fe01fffffffffffff80007c3e7001cccfdfffff1e581ff
fffd78c4701fe783fffffffffffffffff97fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffff800101ffcfebf8000f9e5c1800effc65f241ff
fffffffffffa002383f7c00e467fffffe3ffdbfffff9f8fe00000f8fffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffc7fffff7ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ff800101ffcfc1f800078f9c1001f3fff7f783ffffffffffff7e000607f7c2072039ffff
f3fffffffff9f1f228c0e7bfffffffffffffffffff7fffffffffffffffc7fffff3ffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff800101ffc7e1fc00038feff003ffff
ff7f03fffffffffffffc000c0e65c181901cff39fffffffffffbe7fe3e61e73fffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffc7ffffe1ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffff800101ffc5e7ff0003c9cfc001ffffffff07fffffffffff7fc00200c404000
fd1eff39ffff7ffffff9fffe3f23f67fffffffffffff89ffffffffffffffffffffc7ffff
e1ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff800101ffe0ffff030fc1ef
e01007ffffd009fffffffffffff8004000d910007f1bff18fffc7fffffdfc7fe3f27f27f
ffffffffffff11f87fffffffffffffffffc7ffffe1fffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffff800101fff27f7fee01d838e0c01cffff9010ffffffcffffff80080
019f84001edd7f18fffff86fffcfee5f7f07e67fffffffffffe073f03fffffffffffffff
ffc7ffffe3fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff800101fff3ff3f
f020f038030071fff7f0e1fffffffffffff80024019f80009e3f7f90fffffc6fcfcffe5f
ff07e67fffffffffffe0e7f21ffeffffffffffffffc7ffffcffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffff800101fff9fbfff006873e0700e2dfe7fb89ffffffffff
fff80064831ff018fcd9ff92fffffc6fff9ff8ffff01cc7ffffffffffffce7ffcff86fff
f1ffffffffc7ffffdffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffff800101
fff9f0fffc0706148380fc83ffce03fffffffffffff800c52637dc0efc7cffc27ffff57f
ffcff09ff7c01cfffffffffffffdefffe7f10ff020ffffffffc7ffcfffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffff800101fffbe07ffc060b0083c1ff83ff8003ff
fffffffffff180990427f7727f3fdfc27ffff7f8ffffe09fffe438fffffffffffff9ffff
f3f18b38fe03ffffffc7ff8fffffeffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffcf07ffe0c110f80c203c7f3c003fffffffffffffb0008486fc3f8fdffffc2
3ffffffeffffe1fffff873fffffffffffff3ffff81a4fb03ffc03fffffc7ff1ffffffc1f
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff800101fffcf03ffc08c21bc0c007f0
fee007fffffffffffffe0000506fc00e7e7fffe33fffffffffffe1f8fff807ffffffffff
ffe7ffff01663343fffe3fffffc7fe3ffffff84ffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffe387ffc0881087e0207c07cf00ffffffffffffffe000010eff007
ff3f9fe7ffffffffffffc7fffff83fffffffffffffffffffdf67c7ffffffffffffc7fe7f
ffffb37ffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff800101fffe3ffffff0030c
1c0f00003f401ffffffffffffffc000000cff014ff7fffffffffffffffffc7fffff87fff
ffffffffffffffffff6fc7ffffffffffffc7fe7fffff37fffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffff9fffff60030e1a27e0001c079ffffffffffffffc0100
00cff0007f1e1ffffffffffffeffffffff207ffffffffffffffffffffe6fe7ffffffffff
ffc7fffffffe67fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff800101ffff8ffa
3f8403dc3181f007001c3fffffffffffffff0101008efe403fc79ffffffffffffeff3fff
18607ffffffffffffffffffffc7fe7ffffffffffffc7fffffffceffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffff87bb278c000800c03803a33f3fffffffffff
ffffa000009cffbe09fffffffffffffffffffffe33d03ffffffffffffffffffffeffe3ff
ffffffffffc7fffffffdfffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff800101
ffff863fff08000c03f83001c667ffffffffffffffffe000011d9f1fe0ff83ffffffffff
fffffffffff03ffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffff800101ffffc7fffe0c001e00241001c0777fff
ffffffffffffc000031db7180087ffffffffffddfffffffffff03fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffe3ff8c0c000000070000f1c07fffffffffffffff80000311210c018ff07f
fffedfdcfffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff800101fffff33bc41f000000efc0e8
30f9ffffffffffffffff80100601210085e0787f3ffd9fddfff3ffff5bf81fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffff803e61f80000060f0e01900ffffffffffffffffe01206090100
30007ffffffff7dfe7fbfffc03f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc07a20f8000
0030f0f03d01ffffffffffffffffe012051d537810001e7ffffff4fffff3fff803c00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffefffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffc3e7907800000303839f837fffffffffffffffff032
05385a2130600cf8fffff9fffff7fff003c00ffffffffffffffffffffffffdfe7fffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff800101fffffe1c
78878000003c800ff003fffffffffffffffff02200705a0166003fdbf8fdf37ffffffdf0
03c00ffffffffffffffffffffffff81837ff7fffffc7ffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffff087ccf80001000431c867fffffffffffff
ffffe00600c016fa1f07e07e7f138fffff7ff8e003e01fffffffffffffffff7ffffff020
27fe7fffffc7ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffff9fe7f000000003fff1e1ffffffffffffffffff806018017fe0ff8011c7e27b96f
fe5ff9f003f01ffffffffffffffffe7fffffe0301ff67fffffc7ffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff9f21c000000003ec3f7ffffff
fffffffffffff904018017ffa43df818ffcc73ffff9ff0fec3f01fffffffffff3fffffff
ffffe0780fe63fffffc7ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffe8000000081c73e380fffffffffffffffffff90009939ffffe078073
fffdf01fffefe1f003fa1fffffffffff7fffffffffffe0fc07e43fffffc7ffff7fffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff0000001bcf983be3
83fffffffffffffffffff90001139fdfff80110effcf303fe9cfe1f803fe3ffffffffffb
ffffffffffffe0fc37907ffcffc7ffff7fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffff800000ffffffff801800ffffdc0c00f7fffffffffffffffffff91001261d96
1de01c0041fe40c801cfe0fc67fc3ffffffffff0fffffffffffffffe3f90ff20ff87ffff
3fbfffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffe00003ff
ffff00007fffffffffffffffffffff1000645dd600100e00001881000007c1ffffe03fff
fffffff800f9ffffffff0fff1fb0fe207fc7ffff3f1ffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffff8091ffffffff9ffffffffffffffffffffffff02
0048ccd2600003fc001c6700000387ffffe03ffffffffffc0001ff43dfff5fff0ff0ee20
3fc1ffff3f3ffffff74ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fc7f9fffffffffffffffffffffffffffffffff020808ccd27800007ffa39fffffe000fe7
fffc7ffffffffffffc00fe03cffffffc0fe1fc411600ffff1f3cfeffd467fff9fffe7fff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffe7f9fffffffffffffffffffffffffff
ffffff82080988d27fc0003fffffffffff007ffe7ffc7ffffffffffff83e3c01c207ff38
0fc39ce61000f1379e1c1c9f8427bff1fffc7fffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffe7f1fffffffffffffffffffffffffffffffffc01803804e4f10040fffffffff
ff807ffee75c7fffffffffffe3fe1008e200fa0587c30bfe300271739e1c0107a5130cc1
dffcffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffe3e3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffc81003804e47070041fffffffffff1f9ffee187fffffffffff8ffce00c
f380720183c6137239c729739e1c3103210d8181de78ffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffc01003444e47c1c019
fffffffffffbf1f7f4787ffffffffffe3ffdf02cc1fff36041f8027218c7fa779f9cfa7c
430ec3e1ff78f3ffffffeffbffffffffffffffffff800101ffffffffff80ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0104444cf49e00003fffffffffffdf3fffff0fffffffffffe
fffffd3e48ffc26041fe02700cc7f3f7df8cf07e47e77fe1ffb9f73fdfffe9f8f3ff7fff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01044c893
49f800007ffffffffff1f0fbfff1ffffffffffffffffff7e0c7f066049fe02711cc7f3f3
ffccf0ffcff1bfe1eff9661fdfdfe1f8e11e7fffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff41000099749fe04003fffffffffe1c0ffffc1ffff
ffffffffffffff7e1f1f8620c3fc02719ec7f3f3ffccf0ffdff8ffe1f7f9667c3f1fe1fc
2c3effffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
1000012709e48000fffffffffff180fdff03fffffffffffffffffe7f1fcf8e07c1f80273
dfc7f7f3ffc4e1f39ffe7fa0f0f1e6f87e3fe4cc3e7fc7ffffffffffff000101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0808004f083060007fffffffffefc0fd
ff07fffffffffffffffffeff1fcc1e17c3f01a73cfc7ffffffc2e1f7bfff3f48fff0ecf0
7c3ff4ce3fffcbffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe0008444e081c10003fffffffffcf81fe7d47fffffffffffffffffcffffe4ff1f
c3fc1e7fe7c7ffffffc7e9ff3fff0f5cfff2ece2fc3ff4ee3ffffe3fffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0008441ec10644000fffffff
ffff01c707c7ffffffffffffffffffffffe7fb17c3fe3e7fe7c7ffffffc6ebff7fff87dc
7fe3ecf7c07ff6fe3fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00004c9da183000003fffffffffe00c707c3ffffffffffffffffffff
ffe3fb17c1fc3ffff3c7ffffffe7cfffffffc7f87fe3eeff807ff7fc3fffffffffffffff
ff800000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff84004c19a5818000
3fffffffffcc40c70783ffffffffffffffffffffffe3f107c1fc3ffffbc7ffffffffdfff
ffffe7f87fe7efffb2cff7fd3fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc00501be4a3c00003ffffffff9f00070f43ffffffffffff
fffffffffff3fb87c1fe3ffffbc7fffffffffffffffff3f87fe7e7fff6eff7f93fe0ffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001033
a422e00018ffffffffe6000f8f23fffffffffffffffffffffff3ff87c0fe3ffff9e7ffff
fffffffffffff1fc3fcfe7ffe4fff7fb3ffcffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff801073a4a630000fffffffffc4000fbf23ffff
fffffffffffffffffff3ff8fc0fe3ffff9e7fffffffffffffffff0fe3fcfe7ffe9fffff3
3ff8ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff803047a0a61860c3ffffffff8c001ffe0bfffffffffffffffffffffff9fb9fc0fc3fff
fde7fffffffffffffffff8ff1fcfefffc9ffffff3ff1ffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0604fa4a4001007fffffffffe003f
9e07fffffffffffffffffffffff9ff9fc0fc7fffffe7fffffffffffffffffcff1f8fffff
d3ffffff3fe3ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe8606d84870010c1fffffffffe007f1f83fffffffffffffffffffffff9ff8f
c0fc7fffffe7fffffffffffffffffcfe0f8fffff9fffffff2fe3ffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff860648487900800ffffff
fff0007f1fc3fffffffffffffffffffffff9f30fc0fc7fffffc7fffffffffffffffffe3f
0f8fffffbffffffe07e7ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc40748497c820007fffffffe000ff1fc3ffffffffffffffffffff
fffcf30fc07c7fffffe7fffffffffffffffffe1fe79fffffbffffffe17e7ffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0048416e400
007fffffffb000ff1f07fffffffffffffffffffffffcf18fc1787fffffe7ffffffffffff
fffffe1fe71fffff7ffffffe13c7ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc006001f3b83007fffffffa000ff0007ffffffffffff
fffffffffffcf9cfc138ffffffe7fffbfffffffffffffe0fe31ffffffffffffe1bc7ffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd002
000fb8000c3fffffffa001ff0407fffffffffffffffffffffffcf1cf8138ffffffe7fff3
ffffffffffffff0ff33ffffefffffffe0bcfffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000030ffc00003fffffffe001ff0407ffff
fffffffffffffffffffef1cf80f8ffffffe7ffe27fffff0fffffff0ff33ffffefffffffe
47cfffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000030c6c060007ffffff4001ff0007fffffffffffffffffffffffef1cf80f8ffff
ffe7ffe05ffffc01ffffff07f83ffffcfffffffe47cfffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000010c70000003ffffff0001ff
8007fffffffffffffffffffffffef9ef80f8ffffffe7ffe1877e99fe3fffff9ff87ffffd
fffffffe638fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80001003000003ffffffec001ff0007ffffffffff77fffffffffffe71ef
80f8ffffffe7ffc1987de1ffd1ffff83fc7ffffffffffffe638fffffffffffffff800001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0201009800001fffff
ffc003ff800ffffffffffe01fffffffffffe79ef00f9ffffffe7ffe59dffe3fff87fff83
f87ffffffffffffce79fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000108ccc0000fffffff8003ff803ffffffffffeffffffffff
fffe71e709f1ffffffe7ffefffffffffffffffc3f07ffffffffffffce79fffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe400008e660
0007ffffff8063ff80afffffffffffffffffffffffff71e718f1ffffffe3ffffffffffff
ffffffc7f07fff3ffffffffce79fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcc00028e7640003ffffff8067ff80afffffffffffff
fffffffffcff41c21ef1ffffffe3ffffffffffffffffffc3f87ffffffffffff8ff9fffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0
0000b360004fffffff00f7ff8087ffffffffffffffffffffe9ff00c21ef1ffffffe3ffff
ffffffffffffffe5f83ffffffffffff8ff9fffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000091b18007ffffff04f7ff8007ffff
ffffffffffffffe001ff00822cf1ffffffe3ffffffffffffffffffe7f83fffff3ffffff8
fb1fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc00000589080cfffffff447fff0007ffffffffffffffffffe0d9ff01824071ffff
ffe3ffffffffffffffffffe7f81fffffc7fffff9ff3fffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00041ec18407fffffff457fff
0017ffffffffffffffffffffffff00800311ffffffe3ffffffffffffffffffe2791fffff
f1fffff9ff3fffffffffffffff800100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff00205b608401fffffff7d37ff001fffffffffffffffffffffffff0100
8e01ffffffe3ffffffffffffffffffe0734ffffffffffff9ef3fffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800049344001fffff
fffdfbff021fffffffffffffffffffffffff09009f31ffffffe3ffffffffffffffffffe0
73cffffffffffff9e73fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80024c130000ffffffffdffff061fffffffffffffffffffff
ffff9f81ffb3ffffffe7ffffffffffffffffffe0f24ffffffffffff3cf7fffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00640020
003ffffffffdffffc60fffffffffffffffffffffffff0383ff31ffffffe7ffffffffffff
ffffffe1e707fffffffffff3ce7fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc003400c0009ffffffffdffffcc4fffffffffffff
ffffffffffff0783ff23ffffffe7ffffffffffffffffffe1e007fffffffffff78e7fffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
00302040000ffffffffdffffde5fffffffffffffffffffffffff0383ffa3ffffffe7ffff
ffffffffffffffe1c003ffffffffffe79e7fffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc013030200047fffffffdffffde3fffff
fffffffffffffffffffe0607ffc3ffffffe7ffffffffffffffffffe1c003ffffffffffe7
9c7fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc00381a80003ffffffffdffffd63ffffffffffffffffffffffffe0c07ffc3ffff
ffe7ffffffffffffffffffe3c501ffffffffffc7387fffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00281a40001fffffffffffff
c63ffffffffffffffffffffffffe0c0ffe83ffffffe7ffffffffffffffffffe5cf01ffff
ffffff8c307fffffffffffffff800101cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff80001f4000ffffffffffffffc63ffffffffffffffffffffffffc181f
fe03ffffffe7ffffffffffffffffffc78fc1ffffcfffff8c707fffffffffffffff800101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001f00007fffff
ffffffffd63ffffffffffffffffffffffffc381ffec3ffffffe7ffffffffffffffffffc5
9ffeffffcfffff98e07fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff80001f00003ffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffc781fffc3ffffffe7ffffffffffffffffffc19fee7fffffffff9afa7fffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0101e00
001fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffcf83ffec7ffffffe7ffffffffffff
ffffffc19ffe7fffffffff33f87fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe0100000003fffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffcfc3fffc7ffffffe7ffffffffffffffffffc33fc67ffffffffe3ff87fffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0100000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe1fffc7ffffffe7ffff
ffffffffffffffc33f823ffffffffe7ff8ffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0020000067fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcfc7fffc7ffffffe7ffffffffffffffffffc33f023ffffffffcff
f8ffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf07fffc7ffff
ffe7ffffffffffffffffe3ca3f233ffffffff8fff4ffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000001ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffd807fff87ffffffe7ffffffffffffffffe3ce7fa73fff
fffff9fff0ffffffffffffffff800101ffffffffffffffe3ffffc81fffffffff3fffffff
fffffffffffffffffc00000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd807f
ffcfffffffe7fffffffffe3fffffc1ce7fa63ffffffff2ffc1ffffffffffffffff800101
ffffffffffbfffe1ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffc00000001ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc90ffff8fffffffe7fffffff8ecfc7fffc5cc
7fbe3fffffffe3ff01ffffffffffffffff800101ffffffffff9fffecffffffffffffffff
9ffffffffffffffffff7fffffe8c000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc90ffff8fffffffe7fffffdf90fffffffc4ccfe7e3fffffffc3fe01ffffffffffffff
ff800101ffffffffff9ffffeffffffffffffffff9fffffffffffffffffe7ffffff8c0000
11fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc80ffff8fffffffe3fffffdffffff
ffffe60cffde1fffffffcffe01ffffffffffffffff800101ffffffffff3ffff87fffffff
ffffffff8fffffffff3fdffffff3ffffffc4000219ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc00fff38fffffffe7ffffffffffffffffe718fffc5fffffff8ffc21ffffff
ffffffffff800100ffffffffff3f3cf0780c1c7fbdfef01fc1e1c0fdde1f1f99f779ffff
ffec80023ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe30fffffffe3ffff
ffffffffffffe788ff9ccfffffff8ff801ffffffffffffffff800101ffffffffff3f1ce0
701c183999cc603fc0e18199cc0f47006639fffffffc10027fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc01ffe30fffffffe3ffffffffffffffffcf99fb3ccfffffff0ff8
01ffffffffffffffff800101ffffffffff3f9ce6733cf319dce6673fcccf199ccc467e67
273cfffffffcb8237ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff34fffff
ffe3ffffffffffffffffcf99fb9ccffffffe1ff821ffffffffffffffff800101ffffffff
ff3f9ee63bbcf19ccce6673fee4f99ccc6667f33333cfffffffffcb77fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc07ffffcfffffffe3fffffffffffffffc0c11f3bccfff
fffe1ffa71ffffffffffffffff800101ffffffffffbf9e73399cf99cccf6773fe66799cc
e6670733333cfffffffffdff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff
ff8ffeffffe3fffffffffffffff83d13fbfccffffffc1ffef1f3ffffffffffffff800101
ffffffffff9f8073398e798cce77333fe6678cce67670331119c7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff8e38ffffe3ffffffffffffffe17f13
f9bcc7fffff81ffff1e1ffffffffffffff800101ffffffffff9fc0739cce7cce6673339f
e723cce663333399999e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
01f80fffff8e8bffffe3ffffffffffffffc7ff23f99ce3fffff81ff3c3e1ffffffffffff
ff800101ffffffffffcfc3399c8e7cce6673399fe233cce673331399989e7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800181fffff8fffffffe3ffffffffffff
ff80fe23f9fcf8fffff03fe3c1c4e7ffffffffffff800001ffffffffffcfe7399c0e3c0e
0078381ff073e6e007078399c03c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000003ffffe8fffffffe3ffffffffffffff00fe27f97c1c3fffe03fe7c3ce03ff
ffffffffff800101ffffffffffe7e73ddf0f3e1f00f87c3ff0f3fff0c78fe7dde77cffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe388007ffffc0fffffffe3ffff
fffffffffe007c67f97c0f1fffe0ffef23cf1bffffffffffff800101fffffffffff3e7bf
ffff3ffffffffffffff1ffffff9ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fc0007ffffe0fffffffe3fffefffffffffc01fcc7f9fc078fffc0ffef
23ffffffffffffffff800101fffffffffff9f39fffffffffffffffffffe1ffffff9fffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff800fffffe0fffff
ffe3fe00001ffffffc21fccffdfc03e7ff80ffef07ffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffc7ffffffffffffffff9ffffff8ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc3ffc00fffffe0fffffffe3c00000003ffff837f9cffffc01f3
ff02ffff87ffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83fffffffffffffffffffff
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffc00ffff
fe0fffffffe00188000003fff07ff1cffffe0079fe233fff0fffffffffffffffff800101
fffffffffffdfe7ff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff81ff7a01fffffe1fffffffc007e00040003fe0fff38f
fffe7c7cfe273fff3fffffffffffffffff800101fffffffffffcf83fff1fffffffffff9f
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ff
fa03fffffe1ffffffe00efe81300000fc1fff39ffffe7e3e7c0f7e7e7fffffffffffffff
ff800101fffffffffffc003c3e0eefef1f08ef0077bd83bde7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff007fffffc1ffffff003fff83c000000
03fff39ffffe7f1f384ffef8ffffffffffffffffff800101fffffffffffe00781c4e4e4e
0e00e76733b8813803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff07ffff00ff5fffe1fffff8003fefffe1c03001fffe39ffffe7f8f01cffee1ffffffff
ffffffffff800101ffffffffffff9cf99cce4e4e677666773399c8180fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffe7f01fe3fffe01fffc02c1ffff
fffd0f800fffe73fffff3f8f818fffe1ffffffffffffffffff800101ffffffffffffce79
cc670f0e67f707333b9ccc99cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00cbfff03feffffe007fe03783fffffff7bfc309ffc73fffff3f8f811fffe3
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffce7cce678f8e73c7033399c0ec19cfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe08fffff07fffffff000000
fae3fffdffe7e3e003ffc73fffff3ec7c23fffc7ffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffc67cce67cfcf3387133b91c0604cefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc08ffffe0ffffffff00001ff0e3fffdffbfe01f8effc63fffff3fc7
c07fff87ffffffffffffffffff800101ffffffffffffe67ce733cfc733d33b9981c660cc
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc08ffff00ffffff
ff000029efe3ffffbe6fe07c5dffc67fffff3fe7e7ffff0fffffffffffffffffff800000
fffffffffffff73cef3383c311f30199cce633cee7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc09fffe01fffffffe000073dfe3ffffff9fc7f9ff3f0e7f
ffff9fe3e7ffff0fffffffffffffffffff800100fffffffffffff33e0fbb91d183c381dd
fce733c673fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff809fffc
03fffffffa003fe7ffe3ffbfffff0ffe7c3f9c7fffff8fe3e3fffe1fffffffffffffffff
ff800101fffffffffffff33e0ffff9d9c3c7e3fffeff77ee73ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff809fffc07fdffffe2003d47fff3ff7ffffc3ffc
f07e9c7f9fff8fc3e3fffe1fffffffffffffffffff800101fffffffffffff91e07ffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f809fffe1f5fffffe200085fffe3fff7f3fdffff81c83cff0fff8fe3f0fffe3fffffffff
ffffffffff800101fffffffffffff81e67ffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
ffffffffffe7bfffffffffe1fffffffffffffffff00bfffe7cffffffc400d93fffe3ffff
efffffff669078fe1fff8fe3f1fffc7fffffffffffffffffff800101fffffffffffffc3f
07ffffffffffffffffffffff67ffffffffffffffffffffffffe39fffff3ffff1ffffffff
ffffffffe00ffffff7ffffffdc007dffffe3ffffefffffff3fe079fe0fff8fe3f1fffc7f
ffffffffffffffffff800101ffffffffc0ffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0ffff31ffffe07fff3ffffffffffffffffe00fffffffffffffbc037bff
ffe3ffffdfffffffefe0f9ff1fff8fa3f0fff8ffffffffffffffffffff800101ffffffff
c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff31fffff003ff9
ffffffffffffffffe0cffffbfffffffefc33ebffffe7ffff7fffffffff81f1ff3fffc703
f8e7f0ffffffffffffffffffff800101ffffffffcf3fffffffd0ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe000001f31f80000001f9ffe0800000007eb800000000feffffff
f83bdbffffe3ffff7ffffffffe01f3fe7fffc783f8e3f0ffffffffffffffffffff800101
ffffffffeffc000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000f10f00
000001fdff800000000000000000000000007ffff87f9fffffe3ffffffffffffff03f3ff
7fffe783f8e3f1ffffffffffffffffffff800101ffffffffe7f800000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc0000007f90f8001000ffdffc000000000000000000000
00000ffff87fbfffffe3ffffffffffffff87f3ffffffe383f863e1ffffffffffffffffff
ff800101ffffffffe7fc00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff80
fff84fffff01fffcffffffffffffffffe73ffc7ffffe01ffbc7fffffffe3ffffffffffff
ffffe3f3fffff187fcf9e1ffffffffffffffffffff800101fffffffff3fffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffe0fff0ffff867ffff07fffcffffffffffffffff
e33ffc5fffffe07ffcffffffffe3fffffffffff3ffffe7f7fffff987fcffe1ffffffffff
ffffffffff800101fffffffff3ffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffff
fc3ffe1ffffc67ffff3ffffcffffffffffffffffc13ff81ffffff81fd87ffffbffe3ffff
ffffffffffffe7fffffff987fcffe3ffffffffffffffffffff800101fffffffff3ffffff
ffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffce7fffffffffc3fffffff
ffffffffe19ff01ffffffe0f887fff97ffe3ffffffffffffffffe73ffffffc07fcffe3ff
ffffffffffffffffff800101fffffffffbffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffff
fffffffff8fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffc09ff0bfbfffff8708fffdaf
fff3ffffffffffffffffcf7ffffffe0ffc7ff3ffffffffffffffffffff800101ffffffff
f9fffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc0dff0bfffffffe1b8fbdb3fffe3ffffffffffffffffcef9fffffe0f
f87fe3ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fff03efffffff0
f1fa127fffe3ffffffffffffffffcff9ffffff0ff87fe3ffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc07df17ffffffff807fabeffffe3ffffffffffffffff8ff8
ffffff8df83fe3ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff87fffffff
ffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff3ff
fffffffe07b2fffffff3ffffffffffffffff9ff2ffffff8ff83cc7ffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff88ffe3ffffffff7f06beffffffffffffffffffff
ffff9ff3ffffffc7f07c87ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe
3fffffffffffff9fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
80ff83ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffff8ff7ffffffc3f0fe07ffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff1fffffffffffffffff
c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f19fffffffffff00ffffffffffffff
ffffffffffff0fe7ffffffe3e3fe47ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffe1ff1fc3ff807ff1fffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff00e01fffffffffff783fffffffffffffffffffffffff0fe7ffffffb1e3fe67ff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff1fc0007ff803fe0fffffe03f
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff02001fffffffffdff81fffff
ffff1fffffffffffffff1ffbffffff19e0ff27ffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffff0fff001e7ffffe07f03fe01fffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff18003effffffffff7e07ffffffff0ffffffffe7ffffe1ff3ffffff98
e07f27ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff8ffe01c0ff7ffe07
fc1ffffcffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff18103dfffffffffc
5fc1ffffffff9fffffffff3fffde2f67ffffffc84079a7ffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffcf87f800007e0f82073ffff8007fffefff1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1410fffffffffff85ff0ffffffffdfffffffff1fffce2ac7
ffffffcc007c87ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff7ffc07e1e07
1e00c007dffffc0e00ffefff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1811ffff
ffffffe07dfc7fffffffcffffeffff9fffee7ecfffffffce00fcc7ffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffff7ffe1007effe0004007dfe0ff1f1e1fffff1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3d01ffffffffffc11ffe3fffffffcffffe1fff8f
fffc7f8fffffffe601fe67ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff87
e3f8fffff904040fc3fc7f8ffe1ffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3b00ffffffffffc1cfff0fffffffe7f8fc001fcffff47fdfffffffe707cf77ffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffff87f1f9fdff81c1000fcfe31fe7fffffffe
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe2601bfffffffef81ffff83ffffffe7f8
000003cffff07fffffffffff838f33ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffc70f1f9fc04f8c18f807ffef3fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc06033fffffffff81ffffe18fffffe7ff000003cffff0ffffffffffff800f93ff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff7fc70f3e3fcdcfe438c003ffff8
fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff800031fffffffff81fffff88f
fffff7fffe0fffcffff0fffffffffffe400f83ffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffff1ff0e783ff98be6380f87f03fcfffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffff000ffff800131fffffffff81fffffc07fffff3ffff7fffc7fff8fffffffffffe
200fc3ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff0ffc4e07ff1db92783
e0fe183e7fc3fff8fffffffffffffffffffffffffffffff80000fff000131e7fffffff01
fffffe03ffffe1ffffffffc7fff1fffffffffffe380ee3ffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffe7fc1e0fee3fff17df0fff1e1f7fe1fff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffc0e0003fc0001fbaffffffff81fffffc01ffffffffffffffe7fff1ff7f
ffffffff3c04e3ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe1fc1c7c8e
35fe13f807fbe3dffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff81ffe09f80009dffff
ffffff4bfffffc00ffffffffffffffe7fff3ff7fffffffff9e04a1ffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffc38780e00e003e0078cf0fdfffffff1ffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffe04781c1f9ffffffffff4f9fffff807fffffffffffffe7
fff3ff7ffffffffffe00010007ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc
f83cf00c01e0038007effe3ffffffbf3fffffffffffffffffffffffffffffc04ffc02601
e3f9ffffffffffcffffffff03fffffffffffffe7ffffffffffffffffdf000001c0ffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffff1e019e01c00600f0013ffff8f87ffe3f3
fffffffffffffffffffffffffffffc0c7fc00000e3f1ffffffffffc7fffffffc1fffffff
ffffffe7ffffffffffffffffff80007ff83fffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffff8003801c00200f001bdfffe3cfffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffc18
7f800009f7f3ffffffffffe7ffffffff8fffffffffffffe7ffffffffffffffffffc0003f
ff07ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc1187c01c00000e011fffedc1
ffff0fe3fffffffffffffffffffffffffffffc381f80a079ddfbffffffffffe3ffffffff
ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffc001ffffe3ffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffff8f387c81000200e078fffc00003f83fe7ffffffffffffffffffffffff
fffffc703f81e07bc91ffffffffffbe3efffffffffffffffffffffe7fffeffffffffc01f
ff001ffffff9ffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe787883800200e03
c7ff1807c000ffc7fffffffffffffffffffffffffffffc707fc1e0fbf917ffffffffffe3
ffffffffffffc7ffffffffe7fffffffffffc000000007ff801fcffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffe7c7182800200c01c43f0401ff87ffcfffffffffffffffff
fffffffffffffc707fe1c1fff13fffffffffffe3ffffffffffffc7ffffffffe7c3ffffff
ffe000000001ff80003e3fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff07e23078
40620c05c84f800801fe7f8ffffffffffffffffffffffffffffffe38fff1c1ff61ffffff
fffbf783dfffffffffffe7ffffffffe7c3ffffffff8000600007fe03fe0f1fffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffc07f06060404e0506e02fc8467800ff8fffffffff
fffffffffffffffffffffe7dffff01dfe19dffffffffe3ffcfffffffffffe7fffe7ffff3
f7fffffffe18007e007ff81fffc78fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc0
02f04460004e0582742646033c07ff1ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe009f
419bffffff7fe7fffffffffffffff3fffe0ffff3f3fffffffc7000fe00fff01ffff3cfff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffff00003060046040580583383323199e03ff1f
fffffffffffffffffffffffffffffe3fbffe007e031bffffff3ffffffffffffffffff3fc
00003ff8fbfffffffce003fe1fffc01ffffbe7ffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffc0626040074048180881381b91bccf907f1ffffffffffffffffffffffffffffffe12
1f0f80fc031ffffffffffffffffffffffffff3f8000003f8f9fffe7ff1c003ffffff801f
fff9e7ffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff08f00003c150181883bc01909e
e7883e3ffffffffffffffffffffffffffffffe01df87c0fcce37ffffffffffffffffffff
fffffbff020007f3f9fffc7fe00001003ffe000ffffde7ffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffe31f000038240101881848192cf73c8fe7fffffffffffffffffffffffff
fffffe00f7ff80f8ce3fffffffffffffdffffffffffffbffff1fffe7f8fffe7f8000000f
fffc008ffffde7ffffffffffff800101fffffffffffffffffffff863f000031340003881
8201c97779e0fc7ffffffffffffffffffffffffffffffe303fff8070ce3fffffffffffff
fffffffffffff9ffffffffe7f87ffe7e0001807fff100187fffdf3ffffffffffff800101
fffffffffffffffffffff9cff800003140003800c100c4333cf07c7fffffffffffffffff
fffffffffffffc307ff8e070fe37ffffffffff9ffdfffffffffff1ffffffffe7f87ffef8
01ffe01ffc208187fffff3ffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff1ff8000000
400038004000c4993e78787ffffffffffffffffffffffffffffffc78fff0fa70fe27ffff
ffffff5ffdfffffffffff0ffffffffeffff9fec007e7fffff0c38163fffdf3ffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffc7fe00000010000380e0080e24c1f3df8ffffffffff
fffffffffffffffffffffc79fff1f021fe27ffffffffffdfffffffffffffffffffffffef
fff87c000f8fffff80c7c063fffcf8ffffffffffff800101fffffffffffffffffffff8fe
06000000001c780e0040e3661f9ff8fffffffffffffffffffffffffffffffc7ff027e003
ff27ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffc00001f7ffffe001fc071fffcf27f
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffbf802000c03007c780e002073330fcff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffc3fe02fc007ff27ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc7fffe00007ffc03ffe03fe0f1fffdf2ffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffff1e0000c0320307c060022799b87e7f1fffffffffffffffffffffffffffffff81f
ffff080fff27ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffe1c01fe7001ff01fff0f8
fff9f2ffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff87000e036000680200133c99
c3f3f3fffffffffffffffffffffffffffffff87ff8fc081fff27ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffff0000384080000ffff830fff9f3ffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffff8700060240000000000b1c9de1f9e3ffffffffffffffffffffffffff
fffff87ff8fc187fa127ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80000003c000
3fffd820fff9f3ffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff0600260000000000
00090404f8fde7fffffffffffffffffffffffffffffff87ff9f8307fa107ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc7fffffe00007ffffffffffc007ffff7ffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffe6c00020001c00000002d0000fc3c47ffffffffffffffffff
fffffffffffff87ffff9f07fa1e7ffe03fffffffffffffffffffc7ffffffffc7fffffff0
01fffffffffffc007fffe7ffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc4e010310
21ed0400000480307e1e07fffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff073e1fbffe0
3ffffffffff7ffffffffc7ffffffffcffffe7ff81ffffffffffffc003fffe7ffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffff8de03001060fe0680000400303f3f87ffffffffff
fffffffffffffffffffff87ffffff6f1e1fbfff7bfffe7fffde3ffffffffe7ffffffffc7
fffc7ffffffffffffffffc003fe7cfffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff1
9f03001663fe02e3000200191f9f83fffffffffffffffffffffffffffffff073ffffff91
a1fbfff7ffffe0fffce3fffc7ffff3ffffffffcfffdc7ffffffffffffffff8003fcfcfff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe33f010013e1ff847f80034318c7df89ff
fffffffffffffffffffffffffffff0f9fffffc5121fcfff3fffff007fce3fffc01fff3ff
ff8fffcffff4fcfffffffffffffffc003f9fcfffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffe67f0d0001c7ff823fe00001dcff4f9de3fffffffffffffffffffffffffffff1f9
fffcf03fe1fcfff3ff800001fec1f000000ff3fcfc80ffcffffff8fffffffffffffffc00
1f1f9fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffcc7e0e0001877f800ff00000ce
7f0f1ce1fffffffffffffffffffffffffffff0fffffcf13fe0fcfffbff000007fe49e000
000ffbfc000003cffffff1fffffffffffffffe00183f1fffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffff9ce4070019c637c007ec00000f3fff3ce3ffffffffffffffffffffffff
fffff0fbfff9e13ee0fffff9ff97e03ffe49fcfe01fff9ff000003cfffffe1ffffffffff
ffffff0000ff3fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff39800780398317e003
be0000c71ffe3c1ffffffffffffffffffffffffffffff1fbfff9e23cf87ffffdffffe3ff
ff48fffe3ffff9ffffc0ff8fffff83ffffffffffffffff0007ff3fffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffe783b07803087afe0619e0000638ffe3effffffffffffffffff
fffffffffffff1fbfff9f07ef87ffffcffffe7ffff0cfffffffffdffffffff1ffff18fff
ffffffffffffff000fff3fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffcf0fe07d038
c3ffe030fe00007081fe7ffffffffffffffffffffffffffffffff1f9fffff4fe7c7fffff
ffffffffff0cfffffffffcfffffffe3fffe01fffffffffffffffff001ffe7fffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffff9f1fe07f019a3fff678fe230038081c7fffffffffff
fffffffffffffffffffff1f9fffffdde7cffffffffffffffff9efffffffff87ffffffe7f
ffc37fffffffffffffffff000ffe7fffffffffffff800101ffffffffffffffffffff87f3
fc04700d97fffe3c7c23803c87807fffffffffffffffffffffffffffffffe1f9fff9ffcf
7fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffcfe00cffcffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffff807f7fc10110bdffffe9ff821c01ec7f00fff
ffffffffffffffffffffffffffffe3f9fff9ffff7fff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffedffffffffffffffffdfe019ff9ffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fff87fe7f8100081dffffe1f9991c00f61f881ffffffffffffffffffffffffffffffc7f9
fffbff79f87fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffbfffffffffffffffee01
3ff1ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff8300087fffffe3fcf98c007
0478f01fffffffffffffffffffffffffffff86fdfffffe19f87fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffe4077f87ffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffdff00000c3ffffff1fe7d8601b8731ff0fffffffffffffffffffffffff
ffff01fffffffc19f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc38fffffffffffff
ffffcc0e7f0fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff9fe40018c3ffffff9f
f7e4304dc781ffdffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffc1cf07fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe031fffffffffffffffffcc4e7c1fffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffbfe00019c3cf9fffcffff43064e3c3ffffffffffffffffffff
fffffffffffe07fffffdfe1cf0ffcffffffffffffffffffffffffffffffffff80638ffff
ffffffffffff9dfff83fffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff3fc3001d80
07cffdc7ffce782771e3fffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff9ff0cf0ffcff9
fffffffc7ffffffffffffffffffffff01c21fffffffffffffff31ffff07fffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffff3fc30010000fe7a7f7ff2e3c33fce3ffffffffffff
fffffffffffffffffffc1ffffff9ff8670ffcff9fffffffc7ffffffffffffffffffffff1
3e03ffffffffffffffe23fffc1ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffe7f
860060000f9fef7bff8cbc59de47fffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffbfc2
78ffc7f9ffffffff9fffffffffffffffffffffe3ff4fffffffffffffffe43fffc3ffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffcff0e01c00c0f0fdb7fefdc787cffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffff83fefffff1fc648ffe7f8ffffffff1fffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffbffffc7fff87ffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffff9ff0e13c0000f0f8f9ffff8383c77c7f7fffffffffffffffffffffffffffff87fff
fffe3fee08fff7f8ffffffff3ffffffffffffffffffff9ffffbfffffffffff27ffffffff
0fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe3fe1e1e80803f1f8e1ffff8787e
7f8df7fffffffffffffffffffffffffffffe5e7fffff3fff006ffff8ffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffe3fffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffc7fe3f1ec0423ffff877f3f8fc373f8df3ffffffffffffffffffffffffff
fffc583fffffbfffe44ffff8ffffffffc9fffffffffffffffffffffffffdfffffffff86f
fffffffc7fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc7f9f80c03ffffa27
ffe7f4079f1cf3fffffffffffffffffffffffffffffc59fffffffff9f201fff8ffffffff
f0ffffffffffffffffffffffffc1ffffffffe07ff7ffffd8ffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffcff0903c01c7ffe27ffc67233cf1efbffffffffffffffffff
fffffffffffe51ffffffffe0f301fff0fffffffffb3fffffffffffffffffffffff87ffff
ffffe7ffc7ffffa1ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff9ff000680
847ffc3fffdc1e13e73efbfffffffffffffffffffffffffffffe71ffffffffe0ff21fff0
ffffffffff0fffffffffffffffffffffffddffffffffffffc7ffffe3ffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffe1ff0406008039fcfbecd81f11f33c79ffffffffff
fffffffffffffffffffef1ffffffffc2ffbdfff07fffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffc7ffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffffffc3
ff0f83008139ffda2cc85b10f83e71fffffffffffffffffffffffffffffef9ffffff7fe3
fffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffc1fffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffe13ff0f8330c3b3ffca1f83ff08f87e31ff
fffffffffffffffffffffffffffef8fffffe1fe2ffffffe07ffffffffff87fffffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffff03fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffc77ff8f0670c3f9ff808099ff28fc7f31fffffffffffffffffffffffffffffcf8ff
fffe3fe407ffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffe23f
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffde7ff860238e3ffff890019ff9c
7c1f25fffffffffffffffffffffffffffff9c0fef3ffffe701ffffe03fffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffff847fffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffefff86021863f7ffff0014ff9e3c0f85ffffffffffffffffffffffffff
fff801fff9fffff77cffffe8bffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
ffff00ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffcfff800004f1f3fffe
6394ff9e388381fffffffffffffffffffffffffffff400ffe6fffffe1f003ff8f9ffffff
fffffffffffffffffffdeffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffff9fffc0000711b3fffe63ffff9c31c909ffffffffffffffffff
fffffffff81c0cfff7fffffc0f8007f9f9fffffffffffbfffffffffffe01c7dfffffffff
ffffffffffe087ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff9fff80600a
1019bffe77ffff9831ce13fffffffffffffffffffffffffff83c1e7dffffffc607c30019
ff7fffffffffc3fffc0ff9f8fc0fff803fffffffffffffffffe41fffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffbfff8012431818fffffffffff823e647ffffffffff
fffffffffffffffffffc3f7cffffffc203f3f001fe0fdfffffff8f0e600c01f8feffffe8
7fffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ff8002e3f818fffffffffff803e24fffffffffffffffffffffffffffff817ffce1ffff00
03f9fec0ff8f8fffffffa61860780fffffffffffffffff3fffffffff8001ffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffdc1c843e008fffffffffffe07f8efff
ffffffffffffffffffffffffdf0fffc6e0e7fc0301f8ffe07fffdbffff9be7f8effc7fff
fffffc0007ffffffffffffc0003fffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffff9c0f863e00cfffbffffffff07f8cfffffffffffffffffffffffffff921fffff
fffefc07c0fcfff821ffffff0701fffffffffffffff80000003bfffffffff0003fffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffbe0f861f80f7febffffffff
07fe4fffffffffffffffffffffffffff303ffffffffff803e0fe7ff9f07fffff0781ffff
ffffffffe00001fff8180fffffff003fffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffff3f0fce07c0fff2fffdfffff0fff0ffffffffffffffffffffffffffe
207bdf7fffff0000f8fe7ff8fc1ffffffe000000ffffe001e045fffffffe0003ff780fff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff3f0e060260fff3f
dffe77fb0fff0ffffffffffffffffffffffffffe61900fbfffff80001fbffff8ff83fff0
000000000180001ffffffffffffff8007c00ffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffe7f8e060130e7ffe4ffd23ff0fff8fffffffffffffffffff
fffffffce3001f3ffffe60000f1ffff8ffe00000007e210480000fffffffffffffffff80
0001ffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffeff86000
9f063fef7ffffd3f0fffeffffffffffffffffffffffffffcc2007fbdfffe20078f8ffff8
fff80001fffffffffe7ffffffffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffcff83811ff863fffffa7ff0f1ffff7ffffffffff
fffffffffffffffcc600fc7ffffe2003e9cf3ff8ffff02ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe9ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
cff81e13ffc23bfff093ff8e39fffbfffffffffffffffffffffffffcc401e03f3ffff001
f83f1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff9ffc1f8f8fe379cffef1ffde39ffffff
fffffffffffffffffffffffcfe03e01fbfffe038fc0e3ff8ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffff3ffc11c78a73fcffdff9e77e30ffff7ffffffffffffffffffffffffcfc63c003
ffff8078fe0e3ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffe00c3803ffe7f8fff667c
70ffff3ffffffffffffffffffffffffc7847c7c07ff000787ff03ff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffff2061847ffffffffffe3870fffffffffffffffffffffffffffffc
70cfcff800003f3c7ff07ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffff1061c23fffff
ffffff7878fffffffffffffffffffffffffffffc678f9fff000fff9c7ffc7ff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffff8031e33ffffffffffff8f87fffffffffffffffffffff
fffffffe2f8f3fffffffffcc7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc028
ff8ffffffffffffdf87ffffffffffffffffffffffffffffe0f8e3fffffffffcc7ffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffe128ff7ffffffffffffff87fffffffffffff
fffffffffffffffe0fce7fffffffffcc7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffe0343fbe0fffffffff71f83ffffffffffffffffffffffffffffe0fce7fffffffffce
fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff2fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff03a3fde07fffffffe71f87fffff
ffffffffffffffffffffffff1fe63fffffffff80fffffff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffe29ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffe379dfce2fffffffff31fc7fffffffffffffffffffffffffffff1fe63fff
ffffff21fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffc71dfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff0f8ffe73fffffffff91
ec7ffffffffffffffffffffffffffffffff20ffffffffe63fffffff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffff01f7fff3fffffffff90e47fffffffffffffffffffffffffffff
fff983fffffffc43fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff087ffef9fff
ffffff80e47ffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffff807fffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffff8e3fee79fffffffffc07c3fffffffffffffffffffff
ffffffffffff007ffffff01ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffcef
f7ffcfffffffffe2383fffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffe03ffffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffcffffffffff33c7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffc0fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffcfbf7fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffc1bfbffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffff8fffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffc0ff7ffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffff8fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffe63f3ffffffffffffe
e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f8fffffffffffffdf0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffff07b3ffffffffffffeb07fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3f8fffffffffffff9e3cfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffff8fbffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f8ffffffff
fffff1e3f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcc78fffffffffffffbe2783feeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffc
fffffffffffffff9f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcf8
ffffffffffffffe3f83fc46fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff7efffffffffffff0f0ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff0ffffe7ffffffffe3f8cf8c0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffff0fff7ffffffffff0f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7f8ff807fffc7ffffffffe7f98f1fffffffffffffffffce1ffffffeffffffffffffffff
f01fffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffcfffffff8f9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff867883fac7fffffffffe7f9df9fff
ffffffffffffff9c1ffffffc7cf7ffffffffffff610fffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7f7f3fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbc0f87f007fffffffffe7f9ff9ffffbfffffffffff79cbffffffcf8e7e3ff
ffffeffc0fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffe3bffbfbffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f87e23ffffffffffcf
e1ff9f7ff1fffffffffff93ffffffffffbcf4707fff18ffc0fffffffff800101ffffffff
fffffffffffffffffffffffff1bf1fffff7ffffdc1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fe0fffffffffff9fe5db9e7ff1fff9fffffffc3fffffffff
ffffce03dce30ff8ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff87f8fef
ff3dfffdc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff
fffffe3fe5db9e7ff3848fffffffff7ffffffffffffffff99c031e7dffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffe3f98fdff9c3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff87fe4ff8e7ff3111fffffffffff
e7fffffffffffffc1c1f78e7ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffe71ffe7cdf1c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffe1fff9fffcff8e4fffbbffffffffffff81ffffffffffffffbc3fffcfffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff3ffdffff83c7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff803ff3fffcff0e09ffffffff
fffffff03ffffffffffffffffc7fffdfffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe19f1efdffff27dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffff001fe7fffcfe0ef3ffffffffffffffe0fffffffffffffffffcffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffff0cf9e7cf8ffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff9c0fcfff3cfe8ee2
3ffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffff831fffec87fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffe078ffe3cfcc6f43fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffcfff4fdf
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe239fff
1cfcc4fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff87fbe7fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffff181fffbcf8c67c1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff
f7cfffbe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ff1e3ffffcf8c27e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffcfffff7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff8ffff83cf0c03f3ffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc0fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffcfffe01cf0c13fbffcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe013ffffffe7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffe7ffe78ce0831ff1f89c67
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00fffe3ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffffffff1ffc04ce18f9ff9c91cefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe7fdc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff8ffc001c08f9f
fccf18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc3b7ffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffff87fff0f818f8ffc67bdffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff893fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff93fff
09850fcffe67ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc4fffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffff10ff0399e27cffe67ffffe6ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffdfcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fff187f8789e27cfff33ffffe4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffcffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9c7ffff1833efff31fffff67fffff
ffff3fffffffffffffe67fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8fbfff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
fffffffffff9c3fff20013e7ff91fffff27fffffffff2fb31ffffffffee67fffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffbc7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffc13fcf38101f7ff98ffff
f27fffffffff4d221fffffffecfe7fffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fff187fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7ffffffffffe31fcf3cfc1fbff8cfffff27ffffffffff9361fffffffccfeffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff798ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff9fe73fff0fd
ff8e7fffe27ffffffffffa3effffffffcfffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fdffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcfffffffffffff8fe27fff8fdffc47bfbe37ffffffffffe3fffffffff
cfffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fdff6
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff9ff
0ffffcfcffc431f0e73fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff2ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcfffffffffffff9ff9ffffcfe7fc43000c73fffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc4fff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
fffff8ffff98fcfe7fe026004f3ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff800101
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffc6bf787fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff8fbffc0bc7e1f8007fe0f3fffff
fffffffffffffff7ffffffffffffffffff800101fffffffffff07c6f1f9fbfffeff3e2f1
f3ffffffffe3bf503ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
fffffffffffffcf9ffc036ff000007fe1f3fffffffffffffffc1f73fffffffffffffffff
ff800101ffffffffffe0780e0f0f013f80e1c060f9fffffffff0ff483fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffcf9ffc57fff00ffc1ff
1f3fffffffffffffffe9e79fffffffffffffffffff800101ffffffffffe3f91e7e7e033f
81cb99ec79fffffffff0fedc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffcfdffe7ffff302ff8ff1f3ffffffffffffffffbe39fffffffff
ffffffffff800101ffffffffffe3f99e7e7e673f19cf99fe7cfffffffff0f4fe0fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffcfcffffffff
000ffc7f1f3fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff800101fffdffffffe3f99e
7e7e671f99cfccfcfc7ffffffff0f7ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffdfffcfcffffffff071fff1f3f3fffffffffffffffffffff
fffffffffffff7ffff800101fffdfffffff3f9ce3e3f339f99c7ccf8fe7ffffffff0ffff
8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff31fffcfc
ffff9fff3fffff8f3f3ffffffffffffffffffffffffffffffffef3ffff800101ffffffff
fff3fccf3f3f339f88e7ccf1fe7ffffffff0ff7fcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcfffffffe07fffcfcffff3fff3fffff873f3fffffffffffff
fffffffffffffffff77a63ffff800001fffffffffff3fccf3f3331cfcce7e671fe7fffff
fff0ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff3fe
0ffffc7cffffffff3fffffc07f3fffffffffffffffffffffff9ffffdb7de37ffff800101
fffffffffff1fc0f1f1191ccc0e1fe783e7ffffffff8fffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffecfc7fff87fffffffe7c7fffffff3ffffff87f3fffff
ffdffffffffffff8de09fdc0278e3fffff800101fffffffffff9ce0f9f8381c0e0c1ff78
7e7ffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ce1fc
3f3f1ffffffffe7efffeffff07fffffc7e3fffffff9dcfbf7fffcf701c003da0679e7fff
ff800101fffffffffff9cf3f9fc7c3e1f1f3fffffe7ffffffffc7ffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc1cc1fc1e7c7ffffffffe7efffcffff037ffffe
7c3fffffff988f9bf7fbc46038303967ff9e7fffff800101fffffffffff80fff1fffffff
fff1fffffe7ffffffffc7ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdf8effc7cc0fffffffffe7ffffcffff0efffff73c3ffffffff19f9fe7f00771f8393f67
ff1f7fffff800101fffffffffffc1fff0ffffffffff9fffffefffffffffc7bfff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffc7fcbfffffffffe7ffffcffff
0cfffff3bc7ffffffff19e9fe7f007fffb7dbf4fff3f3fffff800101fffffffffffe3fff
dffffffffffffffffcfffffffffc71fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffc7ffffffffffffe3ffff8ffff88fffffb9c7ffffffffffc9fc6f20fff
fffc9e6fff3fbfffff800101ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffc33ef
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffc7ffffffffffffe3f
fff8ffff84ffffff9e3ffffffffffe4fc4fe3ffffffc9e6fff3f9fffff800101ffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffe3fc3fc07ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff3ffff8ffffc4ffffffde3ffffffffffccf
c4fe7ffffffc9e67fe3e8fffff800101ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffe3f83fc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffff1ffff8ffffe6ffffff5e3feffffffffe67ccfe7ffffffc5ce7fe3c4fffff800101
fffffffffe7effffffffffffffffffffffffffffffff0fc7ff07ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff1ffff8fffffffffffe4e1fcfff
fffffe63c8ff7ffffffe4cc7fe3cc3ffff800101fffffffffe780f8f87bbe3c70187ffff
ffffffffffff87fff1cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffff9ffffc7ffffe7ffffe4e1fcffffffffc73ccfffffffffe6dcffe3fc03f
ff800101fffffffffe7807070399c1060383ffffffffffffffff81fce03fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffcffff8ffffff7fffff
4f1fcffffffffcf1c8ffffffffff61cffc3f803fff800101fffffffffc7ce6033198c31e
47b3ffffffffffffffffe0f9c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffcffff9ffffffffffffcf1fcffffffffef9c8ffffffffff21cf
fc3f83ffff800101fffffffffe7ce233399ccf1e67f9fffffffffffffffff09f03ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffc7ffffffff
ffffffffcf9ffffffffffe7c80ffffffffff23cff9e007ffff800101fffffffffe7ee333
19cccf3e67f3fffffffffffffffffd1827ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffe7ffffffffffffffffcf9ffffffffffe7c00ffffff
ffff83cff1e00fffff800101fffffffffc7ce73319c8cf1e67c7ffffffffffffffffff30
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffe7
ffffffffffffffffdf1fffffffffff3c0031ffffffff07cfe7c01fffff800101ffffffff
fc7c073398ccc79e23cffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffe3ffffffffffffffffff9fffffffffff3f
0000ffffffff0fcf8fe07fffff800101fffffffffe7e073199c4c79e338fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffff3fff9ffffffffffffff9fffffffffff9f818c7f000fff0fc03fe1ffffff800101
fffffffffe7e330181e0c78f338bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff9fff9ffffffffffffff9fffff
fbffffdfc3fe300000005ff07ff1ffffff800001fffffffffe3f3383c1e1e3cfbbc1ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
fffffffffffffff8fffdffffffffffffff8ffffff9ffffcfe3ff01fff000dfffbfe3ffff
ff800101ffffffffff3f33effff3ffcfffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffcfffffffffffffffa
3f87fffff8ffffe7f7fc1ffffe7d9fff1fe7ffffff800101ffffffffff1f03fffff3fbc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7ffffc9ffffffffe7ffdfffffffffffc3f87fffffcffffe7fff0e3ffff3f9ffe
3fe7ffffff800101fffbffffff9f07fffff3f1c7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc3fffffffde7ff9ffff
fffffff83f87fffffffffff3fffbc7ffffff9ffc7fcfffffff800101ff9fffffffcf9fff
fff9f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcfffff87fff187f8e3ffffffffffffff83fc7ffffffffff93ffff9fff
fff39ff9ffcfffffff800000ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff000f0f
3fffffffffffffe5ffc7ffffffffff83fffffffffffc9ffbff9fffffff800101ffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffff71873f3fffffffffdfffc7ffc7ffffffffff23
fff77ffffffc7fffff9fffffff800000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffff9fffffffff9fffc3ffc7fe0bffffff01e7e1fffffffeffffffbfffffff800000
ffffffffffffe3fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff9fffff4bef1ffff3ffc7fc00
ffffff01cfe7ffffffffffffff3fffffff800101ffffffffffffc1f0f77c3bdf9f9cffc5
fffb87fd9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffff8ffffe02ff3fffe3ffc7fc43ffffff33ffc7ffffffffffffff3fffff
ff800101ffffffffffff80e07238199e0f006780f91902701fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffcffffe07fe2fffe7
ffe7fcffffffff33ffcfffffffffffffff7fffffff800101ffffffffffff8ce23339989e
06062701999998333fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffffc7fffc07fe7fffbfffe7ffffffffff33ffcfffffffffffff
fe7fffffff800000ffffffffffffce423139cc1e67e303199c9898331fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe3ffffef
ffffff7fffe7ffffffffff3bffdffffffffffffffcffffffff800001ffffffffffffce63
3038ce1e63e38399ccc89c1b9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffff9fffffffffffeffe7e3ffffffffff3fff9fffff
fffffffffcffffffff800101ffffffffffffc673181ccf1e33c38398c0c0c099dfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
fcffffffffffffffc7e3ffffffffff03ffdffffffffffffff9ffffffff800100ffffffff
ffffe631181cc71f33c3118cc0404089cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffe7ffffffffffffe07e3fffffffffe13
fffffffffffffcfff9ffffffff800001ffffffffffffe73118cc470f33f919ccc46667cc
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffe1ffffffffffffe1fe3fffffffffe53fffffffffffffdfff9ffffffff800101
ffffffffffffe3381cce072701c198c4662627cce7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff87ffffffffff0c3fc3ffff
fffffef3fffffffffffffffff9ffffffff800101ffffffffffffe31c0ecf0f23838380ee
e73737eefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffc1fffffffffe1fff83fffffffffca3fffffffffffffffdf1ffffff
ff800000fffffffffffff13e0fffdfffc7efc1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffe0017fffffff7f
ff07fffffffffca3fffffffffffffffcf1ffffffff800101fffffffffffff03fcfffffff
ffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1fffffffffffffffffffc000007fffffff73ffffffffffce3fffffffffffffff0
e1ffffffff800000fffffffffffffc7c0fffffffffffffffffffffff07ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffe800
003ffffcc71ffffffffffce3fff3fffffffffff1e3ffffffff800000fffffffffffffffe
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff007fffb3f8ffffffffffca7fff1ffff
ffffffe7c7ffffffff800000ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffff
ffffffffff81ffff7f9ffffffffffc27fff1ffffffffffff87ffffffff800101ffffffff
c03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb8ffffffcf6001
fffff76f8001fbe07400003ffffffffffffffffffffffffffff03fffff9ffffffffffc27
fff3ffffffffffff8fffffffff800101ffffffffe7bfffff3054fffffdfdfc007fffe800
0000fff7000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffff
fffffffffffffffffffe01ffff3ffffffffffca7ffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffe7ff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000002000006dfffffffffffffffffffffffffffffffffc017fe7fffff
fffffe93ffffffffffffffff3fffffffff800100fffffffff3ff00000000000000000000
000000000000000000000008000001ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc0000fffffffffffe41fffcfffffffffe003fffffff
ff800000fffffffff3ffd5f9fdffc001ffffffff803fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
01fffffffffffe61fff8fffffffff000ffffffffff800101fffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff31fff1ffffffffc003
ffffffffff800101fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff99fffbfffff9fe07ffffffffffff800101fffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc5fffffffe
00007fffffffffffff800101fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffc6000501ffffffffffffff800101ffffffff
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
f0000000ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000bffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
1ffffffe8ff1ffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff881ffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101fffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3c1ffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001010c00000040092900
aa000000000000004801c80100000000040000002701ffff030000000000

Рис. 1.1 Схема типів паразитизму в іксодових кліщів: I — дорослі кльоші;
OV — яйця; L — личинки; N — німфи

Найбільш пристосовані до паразитування на бродячих тваринах кліщі з
однохазяйнним циклом розвитку, коли на тілі хазяїна відбуваються обидві
линьки і відпадає самка, що наситилася. Подібний тип розвитку характерен
усім видам роду Boophylus і деяким видам з роду Hyalomma (Ну. scupense).
Однак в останнього виду велике число німф по насиченні відпадає з
хазяїна і нормально линяє на імаго, так що в Ну. scupense частини особей
може бути характерен і двухазяйний тип розвитку. Слід зазначити, що типи
розвитку в деяких видів іксодових кліщів змінюються під впливом
навколишніх умов.

Запліднення самок відбувається частіше на хазяїні і, як виключення, у
Зовнішнім середовищі. Самка, що наситилася кров’ю, залишає свого хазяїна
і, деякий проміжок часу (4—60 днів), відкладає запліднені яйця. До цього
часу самки заповзають під залишки рослинності, у тріщини ґрунту, у
рослинну підстилку і т.п. Тривалість яйцекладки може затягуватися до 1—2
мес і більш. Тривалість дозрівання яєць і відкладання їх залежать від
температури і вологості навколишнього середовища. Найбільш сприятливої є
відносна вологість близько 100%. Одна самка відкладає від 200 до 17 тис.
яєць (у тропічних видів — до 30тис.), що визначається поруч причин, у
тому числі вгодованістю самки. Недостатньо наситилися самки можуть не
відкладати яєць зовсім. Самці після спарювання і самки після відкладання
яєць живуть нетривалий час (від декількох днів до місяця) і гинуть.

Розвиток яєць продовжується від 2 до 10 нед і більш, що визначається як
видовими особливостями, так і температурою і вологістю. Особливо чуттєві
яйця до коливань вологості. Так, наприклад, у кліщів lx. persulcatus
розвиток личинок і вихід їх з яєць припиняються при зниженні вологості
повітря до 90%, а при вологості 65% вони гинуть. Занурення у воду не
припиняє розвиток яєць (хоча воно сповільнюється), і після витягу з води
вони розвиваються звичайно. Терміни розвитку личинок і німф також
залежать від температури і вологості повітря і коливаються від 1 до 4
нед і більш. Для переходу в наступну фазу розвитку личинкам і німфам
необхідно кровосмктання. Личинки і німфи, як і яйця, добре переносять
затоплення і до 1 мес можуть знаходитися під водою.

У природі час розвитку кліщів різних видів неоднаково, тому що в цикл
розвитку їх включаються сезонні діапаузи, що виявляються на різних фазах
розвитку, що визначається екологічними умовами, у яких знаходяться
кліщі. У залежності від тривалості розвитку і кількості діапауз розвиток
іксодових кліщів може здійснюватися по однорічному, двурічному і
трирічному циклам, а в деяких видів — і по чотирирічному.

При однорічному циклі розвитку кліщі на усіх фазах розвитку паразитують
у теплий період одного року, діапауза буває в дорослих кліщів (чи німф).
Такий цикл розвитку спостерігається звичайно в південних видів кліщів.
Дворічний цикл характеризується тим, що в перший рік паразитують личинки
і німфи, у другий — імаго, діапауза буває в німф і імаго (кліщ D.
andersoni). При трирічному циклі щороку має місце паразитизм кліщів
тільки в одній рухливій фазі розвитку, після чого в них спостерігається
діапауза (Ix. ricinus, їх. persulcatus). На півночі в Ix. persulcatus
розвиток може затягуватися до 4 років, і, навпаки, на півдні в деяких
видів сезонні явища в циклі розвитку можуть і небути, і генерація за
генерацією випливає поза зв’язком із сезонами року (Boophylus
calcaratus). Тривалість життя імаго до 1—2 років, це ж і термін
можливого голодування, але імаго деяких видів живуть і довше, наприклад
D. pictus — до 2—4 років, D. marginatus — до 3 років. Личинки і німфи
живуть і голодують від декількох місяців до 2 років.

Як уже згадувалися, іксодові кліщі є паразитами тимчасовими, і, як
правило, імаго знаходяться на тілі своїх хребетних хазяїнів тільки в
період кровосмоктання. Ссуть кров самки і самці, а також личинки і німфи
(самці деяких видів, наприклад Iх. trianguliceps, не харчуються зовсім).
Іксодіди частіше підстерігають свій видобуток не в притулках (хоча є і
норові види — паразити гризунів), а у відкритій природі, у траві і
чагарниках. Вони займають звичайно характерну активну позу на кінцях
листів, стеблинок, витягнувши і розставивши першу пару ніг з чуттєвим
органом Галлера на лапках, готові моментально причепитися до минаючого
мимо і тварині, що зачепила рослину, чи людині.

Кліщі можуть і самі виповзати з ґрунту, якщо поблизу їх з’являється
об’єкт для кровосмоктання. Наприклад, голодні активні кліщі Iх.
persulcatus приблизно з відстані 1 м рухаються убік людини і наповзають
на нього, виявлення людини відбувається, мабуть, за допомогою нюху.
Більшість видів іксодових кліщів, малорухомих паразитів, що
підстерігають, має широке коло хазяїнів різних видів (ссавців, птахів,
рептилій), тобто їм властива поліфагія, і тільки деякі норові форми
харчуються на хазяїні одного виду (наприклад, кліщ Ix. apronophorus на
водяних полівках). Багато видів кліщів дуже охоче нападають на людей.

Знання типу харчування і кола хазяїнів того чи іншого виду кліщів має
велике епідеміологічне значення, тому що у випадку передачі збудників
якого-небудь захворювання кліщами визначається коло можливих джерел і
резервуарів збудників цього захворювання серед тварин, визначаються
шляхи можливостей циркуляції збудника в чи природі серед домашніх
тварин. Чекання хазяїна-прогодовувача кліщами в природних умовах може
бути іноді дуже тривалим і зв’язане з поруч випадків. Тому в процесі
еволюції в іксодових кліщів виробився ряд особливостей, що забезпечують
їхнє існування і розвиток. Вони, як уже говорилося, здатне харчуватися
кров’ю різних тварин і в кожній фазі розвитку харчуються тільки один
раз, але ссуть кров порівняно довго, причому одночасно поглинається
велика кількість крові; кліщі здатні довгостроково голодувати.

Тривалість харчування самок 6—12 сут, німф — 3—8 і личинок — 2—5 сут.
Кліщі фіксуються на шкірі тварини за допомогою гипостома, що вводиться в
ранку, прорізану хелицерами. Процес фіксації безболісний, тому що при
проколі шкіри в ранку зі слиною попадають анестезуючі речовини.

Покриви тіла кліщів сильно розтяжні, до кінця кровосмоктання лінійні
розміри їх збільшуються в 10 разів і більш, обсяг — майже в 300 разів,
форма тіла стає яйцеподібної, колір свинцево-сірим. Під час
кровосмоктання кліщ не тільки розтягується, але і розвивається, деякі
клітки його тіла швидко розмножуються, тканини ростуть. Ця обставина має
також визначене епідеміологічне значення, оскільки в заражених
збудниками захворювань кліщах (наприклад, збудниками туляремії) у
процесі кровосмоктання відбувається розмноження і збудника, і чим довше
буде продовжуватися харчування, тим усі в більш зростаючих кількостях
збудники будуть надходити в кров хазяїна. Тому в першої годинник після
фіксації іксодові е кліщі як переносники менш небезпечні (збудників
мало), і своєчасне раннє видалення зі шкіри навіть заражених кліщів
нерідко може запобігти захворювання (якщо і вводиться, те мала доза
збудника).

Звідси важливою мірою профілактики захворювань, переданих іксодовими
кліщами, є періодичні само- і взаімоогляди в місцях поширення іксодід
для раннього їхнього виявлення і видалення з тіла. Як відомо, аргасові
кліщі заражають спірохетозом у першу хвилину кровосмоктання. Однократне
харчування кліщів» на кожній фазі розвитку є чинником, що порівняно
обмежує поширення збудників інфекційних захворювань. Заражається
збудником кліщ на одній фазі, а здатної передати збудників стає тільки
наступна фаза, за умови наявності трансфазовий чи трансоваріальної
передачі збудника. Наприклад, вірусом кліщового енцефаліту заражається
німфа кліща, харчуючи на бурундуках, а людині збудник може бути
переданий тільки імаго.

Активні і харчуються дорослі форми частіше у весняно-літній період, у
деяких видів спостерігається активність навесні і, у трохи меншому
ступені, восени. Харчуються кліщі вдень і вночі. Личинки і німфи активні
і харчуються частіше влітку.

Самостійні активні міграції в іксодових кліщів практично відсутні.
Розсіювання їх у природі зв’язано з харчуванням і здійснюється
тваринами-хазяїнами, яких кліщі залишають у різний час у різних місцях.

Іксодіди зустрічаються на різних територіях від північної границі
лісової зони до екватора, причому при просуванні до півдня розмаїтість
видів стає усе великим. Окремим видам властива приуроченість до
визначених ландшафтів і місць життя. Слід зазначити, що не виключається
можливість замету деякими тваринами, особливо птахами, у ті чи інші
ландшафти не властивих їм видів кліщів. Іксодові кліщі заселяють різні
біотопи в природі: рослинну підстилку, траву, чагарники, тріщини ґрунту,
поверхневі шари її, ущелини під каменями; норові форми є частіше
постійними мешканцями нір чи гризунів інших тварин. Активні голодні
кліщі знаходяться на траві, чагарниках у позі чекання.

За деякими виключеннями, іксодові кліщі в населених пунктах не живуть і
можуть бути тільки випадково занесені туди домашніми тваринами. Кліщ
Rhipicephalus sanguineus в усі рухливі фази розвитку паразитує на
собаках, є мешканцем населених пунктів, живе в тріщинах стін надвірних
будівель, у тріщинах ґрунту, у смітті на території садиби, але цей кліщ
зустрічається в природі, наприклад у притулках дикобразів.

Найважливішою особливістю іксодід є нерівномірність, мозаїчність
розподілу їхній по площі того чи іншого ландшафту, що визначається
сукупністю ряду причин, з яких найбільше значення має фактор харчування,
тобто наявність хазяїв-прогодовувачів на тій чи іншій території. Крім
цього мають значення характер рослинності, особливості підстилки ґрунту,
ступінь її зволоженості, вплив діяльності людини (оранка і т.п.). Але за
інших рівних умов основним фактором, що визначає поширеність іксодових
кліщів, є наявність тварин-прогодовувачів. Для імаго іксодід відкритих
просторів у ролі таких прогодовувачів виступають дикі і доашні копитні
і, у меншому ступені, хижаки і птахи. Тому в природі іксодові кліщі
знаходяться не усюди, а в основному в місцях, зв’язаних з місцем життя
тварин — прогодовувачі імаго (прогодовувачі личинок і німф поширені
більш широко і практично завжди є там, де є прогодовувачі імаго). Такими
стаціями в необжитих, мало відвідуваних людиною територіях є місця
годівлі, відпочинку, водопою диких копитних — лосів, оленів, козуль,
кіз, джейранів і т.п., а також тропи (у тайзі, лісі), по яких ці тварини
пересуваються. Уздовж троп іксодових кліщів іноді збирається в 10—14
разів більше, ніж на відстані 5—10 м від них у глибині тайги. На
освоєних людиною територіях це будуть пасовища домашньої тварин (великої
і дрібної рогатої худоби, верблюдів, коней і т.п.).

По висоті розподіл нападаючих кліщів наступне: при обліку чисельності
кліщів екраном у тайзі до 58% особей зустрічаються на висоті 25 див, на
висоті від 25 до 75 див — близько 30% кліщів й 12%-на висоті 75—100 див.
Таким чином, основна маса кліщів lx. persulcatus у тайзі нападає з
висоти близько 0,25—0,5 м.

Знання місць життя тих чи інших видів кліщів — переносників збудників
заразних хвороб має велике епідеміологічне значення, тому що по
характері ландшафту можна припустити наявність тих чи інших видів
іксодових кліщів, а це визначає характер профілактичних і
протиепідемічних заходів, місце їхнього проведення і т.п., а головне,
дозволяє провести їхній попередньо.

На території СРСР у зоні тундри іксодових кліщів практично ні, що
визначається холодним кліматом з коротким летом, зоною вічної мерзлоти,
убогим рослинним покривом. Тільки на північно-заході Заполярья (у
Карлов), де під впливом Гольфстріму клімат тепліше, зустрічається
паразитуючий на птахах у їхніх гніздах кліщ Ixodes putus.

У лісовій зоні іксодових кліщі зустрічаються від берегів Балтики до
Тихого океану. На заході північна границя поширення іксодід проходить по
65° с. ш., на Далекому Сході — знижується до 53° с. ш., що залежить від
більш низької середньої температури на сході зони. Тайгові широколистяні
ліси заселені переважно видами роду Ixodes. Типовий для тайги кліщ Ix.
persulcatus розповсюджений від Камчатки, Курильськ островів, Сахаліну до
західних границь СРСР. Найбільш численний у необжитій тайзі на вирубках,
просіках, узліссях, по узбіччях звіриних стежок, у місцях відпочинку,
годівлі, водопою великих ссавців. Стійкі вогнища масового розмноження
кліщів виникають на місцях, де тайга навколо населених пунктів вирубана
і територія використовується під пасовища. Звичайно на цій території
виростають дрібнолисті породи і чагарник. На заході зони кліщі Ix.
persulcatus живуть тільки в північній її частині: райони Прибалтики,
Ленінградська і Калінінградська області. Тут у європейських змішаних
лісах домінує кліщ lx. ricinus, що розповсюджений на сході до Волги, у
лісових і чагарникових формаціях.

У лісовій зоні на відкритих просторах широколистяних лісів
розповсюджений кліщ D. pictus (представник степової групи кліщів),
вогнища масового розмноження його знаходяться на лісових лугах,
узліссях, лужках і т.п., використовуваних під пасовища; зустрічаються
від західних границь СРСР на схід до Західного Сибіру включно. Для
широколистяних лісів Далекого Сходу характерні види роду Haemaphysalts
(Н. concinna, Н. japonica). Кліщі Н. concinna часто зустрічаються й у
широколистяних лісах Західної Європи, Алтаю, Кузбасу, Саянів,
Закавказзя. Ділянки лугів, відкриті простори і чагарникові зарості
далекосхідних широколистяних лісів заселені кліщами D. silvarum.

Для лісостепової зони характерне змішання фауни лісових і степових видів
кліщів. У європейських острівних лісах найбільш поширені lx. ricinus, D.
pictus (тайговий тип Ix. persulcatus відсутній), у степових ділянках —
D. marginatus, у Західно-Сибірському лісостепу — D. pictus і D.
marginatus. В Сибіру (до Новосибірської області) і Забайкалье лісові і
чагарникові ділянки, березові колки заселяють D. silvarum, у степах
Східного Сибіру і Забайкалья — типовий для монгольських степів D.
nuttali. Фауна кліщів степової зони вже більш багата видами. Типовими
представниками є кліщі роду Dermacentor — D. marginatus, D. nuttali. В
острівних лісах, залісених балках, чагарникових заростях зустрічаються
лісові кліщі D. pictus і lx. ricinus, а також напівпустельні Rh.
rossicus, Ну. scupense.

У південній частині зони на лугах, покладах живуть Hyalomma plum-beum,
восени кліщі збираються під стогами і копицями сіна, тут же, але в
меншій кількості знаходяться Haemaphysails punctata. У південно-західній
частині зони на великій рогатій худобі паразитують у масі кліщі
Boophylus calcaratus (особливо в заплавах рік). На Чорноморському
узбережжі в населених пунктах живе Rh. sanguineus. З норових форм
найбільш типові Ix. laguri laguri у норах хом’яків, lx. crenulatus у
норах хижаків і гризунів. У степовій зоні в масовій кількості кліщі
розмножуються тільки на пасовищах домашніх тварин; дикі копитні через
їхню нечисленність грають тут малу роль.

Для напівпустелі характерні кліщі роду Rhipicephalus (Rh. rossicus, Rh.
schulzei, Rh. turanicus); сюди заходять і степові кліщі D. marginatus. У
напівпустелях кліщі поширені в основному в норах чи гризунів у заплавах
рік. Деякі норові види (Rh. schulzei) виповзають з нір і нападають на
людей і великих тварин.

Пустельна зона найбільш багата видами іксодових кліщів (більш 20 видів),
що, мабуть, зв’язано зі сприятливими кліматичними умовами, розмаїтістю
біотопів, достатком тварин-хазяїнів. Для цієї зони характерні кліщі роду
Hyalomma, найбільш розповсюджений вид — Н. asiaticum asiaticum. Личинки
і німфи цих кліщів паразитують на піщанках і ховрашках, а дорослі — на
дрібній рогатій худобі, верблюдах. У пустельному ландшафті кліщів
небагато, здебільшого вони заселяють зрошувані землі, оазиси, заплави,
пустельні передгір’я. Пустельні кліщі роду Hyalomma нападають на тварин
і людей у сутінковий чи нічний час; удень від прямих сонячних променів
вони ховаються в норах, тріщинах землі й в інших притулках.

Таким чином, вивчення розподілу іксодових кліщів по території СРСР
показує, що кількість видів при просуванні з півночі на південь
збільшується. Багато видів кліщів властиві тільки визначеним рослинним
формаціям, наприклад Ix. persulcatus — тайговим лісам, Ix. ricinus —
листяним лісам, D. pictus — лугам і т.п. Норові форми частіше
зустрічаються в різних ландшафтах, але зате зв’язані з визначеним колом
хазяїнів, наприклад кліщі Іх. apronophorus — паразити водяних полівок —
поширені в різних ландшафтно-кліматичних зонах по берегах дрібних
водойм, lx. crenulatus — у норах багатьох ссавців.

Варто помітити, що хоча різні види іксодід присвячені до визначених зон,
але, як правило, у тих чи інших кількостях з різною частотою вони
зустрічаються й у сусідніх зонах, відмінних по ландшафті. Нижче
приводиться екологічна характеристика найважливіших іксодових кліщів, що
мають епідеміологічне значення.

2 Роди кліщів Ixodes

2.1 Рід Ixsodes

Ixodes persulcatus живе в південній частині тайгової смуги — від
Камчатки до Карелії, зрідка виявляється і південніше — у Московської,
Брянської, Орловський областях, зустрічається на Алтаї (мал. 2.1).
Характерні стації перебування — хвойні і листяні ліси; найбільш рясний у
змішаних хвойно-листяних лісах. У тайзі кліщі збираються (до середини
травня) уздовж стежок у місцях відпочинку і водопою диких копитних, в
освоєній тайзі — на вирубках, використовуваних під пасовища, буреломах —
місцях перебування великих хижаків, у чагарниках, кілках.

picscalex10001000900000356a7000000000944000000001610000026060f002220574d
464301000000000001000ac9000000000700000000200000fca40000fcc4000001000000
6c0000000000000000000000b9010000fc000000000000000000000094320000f31c0000
20454d4600000100fcc400000c0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000503b0000443b0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000084000059c3a0000903a00000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002b3
0000018b0100000000fc5d27eb0000000467414d410000b18e7cfb519300000009704859
73000017120000171201679fd25200003a154944415478daed7d7f701cd77ddf1e0ec451
0ecc85243b82529a0b57b215cf4431647a62b086f0283bada23889d2ff3ac98c0dd599d0
fe431555666a3286b00bc143c81d95a752a923c5b2569ddaf1e49f544d588d3351740b9d
c2b36399ebd8fde1c40a6fa1a3b97622fbeeb4ae6e37b778afdf1fefed2d7e915467fc5f
7724e0703f3ef7f6fbfbd77bb4d44fe6b2fe3fee4f16b767e135fd4ed73cb3a936bf70f1
9bd65ed7e86d3ff5fc91bfb9f450d72f3ea98625dcc8fa095c4259f73d3309bf77477feb
ccbe17fe0ebffdefda891ab6da6a90dbd706ec5a9dab514a3a6f8eb2769f7037aef6befc
cde0464aade167dc82be63d6d8c620b0acf153a9a3fe58d5da6f2c0763535f57fbe76f52
f135e3064ad518f7be7fd89878af7a13dc3b70a5170fd2cf6a7e75fad6d7e8574fe8bfbd
827313cfeeb3bc6db8f3d7ceb75526dcb550d93bd953a9c374f8f81eef59ef47b8c4d43e
4c7fc6f56bc0f555c749c556beedb8822d7fd582a3d6a3c15ddefead488d2d7f09f552cd
e06eec1ff73e7ac3cc2e1c709078150d6f07d6d52fa1bcc5dde89b9404464e8b0c7e67fa
fec3d0d0b07aef43ffe3ee74d82e84efa7376001472d6bdf94d35ec956bf7545beada9be
48f18e0eb220c4a1dafbca2d577fe75ac64f68dcffbde3ad8e4a1c544539774db8f8535a
5155e506772fbeb9516dab704656f5a8353e55c61bba17897169157f0252455a95d7f6bd
b7817ccbf473db79f02654505fcaaaa6855eacef7e6ba7dd4ecf2dfdfdf52deb6ceffc40
80d2e06e0cf0f1dfefcd37b99c6cf97bcd5357bca405f666432be788bece5fff2749a47a
41bfaf073493ee6b1fb8f3af142ddbb2dc2be2b2fd2025be22df2abd3d2cca1e6faf6862
d075e3d24e3a7c1abd9fecd9a3e70772ff3f55563e3356dfffe2ec6d7b00a3d595ce489a
f6a06faa62b15544e7a32b9181b89f5be633d15eb87df5b2b3952f072f5d0136b7693105
0f46f4ad8e7db4db55ea956fff30c41792607f1d7f6f34f2f003f456efb2db68ab7057ee
a5bcd0b4b8a53df956b52adeb6a726aec436462b69eb1e74387d53bfbed5b80e6a755ef7
9865bdf3f48b774ebefb53bf7ed723d3fb6915fa3d963a7a15dc4baae76c7baab0943b2e
5933b75fa2c3eeb81b2a15db9e0aeb7be1f6ac026e841b8c88641ed6fe68b5f2e7cf7ae3
d60cff7dddbbdfb2e0a847b5715118f3a142be3fb9042478f8d44260d620dd6e996f93d6
87ae6aabc6aef05a4de930332d9eba063f6faea6a126fe88ca54ea80f3b3e959fa731820
6eff5a714bd7537650d942df4fab157cb05ae25bf2a651414eab7139cecf61f564ac272d
5b94e87b8dd7c1850af32dbf2beab148c55f173f94f95b48dd5c34a6d65be7075a1e9e09
deffc13713f72176becd6c22ae5079f56b06e74df04d79748f1e2cda95a264e6338ffef0
555a57aa058f36ae29ae2eaeba9101e9466e5395701d45b82802b1a1ef86920fc9cdf635
e00aa76e7003b7f4bc96a8164a625ad3efd079d6b55c8229b7b9f0cf8467ed1f3dafad4e
843e43a315f6e15af826ac45fd8822c292bad1955ace0847bc09bef94fe69ac2ab4f94e8
500400f582bc2a75ade6d5e0a46d3eb7a2346e302d46afd78bef1de1027d377e30195895
2bf0adb0ae76933e8aec9e9bd30b0e2c4794713b05eed5296bde61c70ae8bacfdbfa6a65
0b2ef36dfc85826fcfc09f631f9a7adbdb236b3278ebd1696bbc72dcfae85bc666ad4ae2
795665e6280afff98ffe4bcd2b8dee8c7c7b0917f5e26a76276f6a9aa14508cdb3315304
1c84b1e92e113f2bf87635dca816ee82abed2faa84c615b2845be885a3dfff97ee6bd737
7e400f87d9ca1f2c870f79cebe1f3df057f037d221f8a37d1ad7dd504f2b55d5b70f5783
9cdb76dcbd2fbb880ac44ef5a98deea141ea3c8aabafe22f2211d0efae376c50c284eef3
d7addbbc03d6a243d4d0a23547ea9caaf6f3fffa5af8b6ae58fd211cf6cb8958e08ea3d4
d92002fc84671b26a86bf143755dd68030650b6e082146504337a78386ae11104d5f4db2
19ebc157ff5e1367ffcfac34e0f51ffde0a26a3b6961b442124ffa186a6f07452172c14b
9496215d89c9edd5f92682824361118fa39ae1da8502e1cacbae595da35ee442afa64e36
057eaad7ac8b03f8a158747d956fe1bc8377f3fdabe2a624ed8cdb31aa6a13df18b7a5f2
bcfc01dfd0f7caf63733a15c1d6341350d7f759eaee9b5e2ff91caa55be6b3c12de83b76
dd0ee2ce8c5f6fb402eeef7b443dd50a63830b8b4b452e5972f9c6bc4fbc53e3bef13f7f
ee8395c0dafdaaa4235c483030faabc591d17c2cfdd8a9a2c74d0ed13490b80a7d3b8629
f0d1cb4ade2656d54692b03c3391c38c9db01fd446f4bdaa1ec7c64d09542c796cc15269
46b842ff88fb4695932df44df797edd9f6cbb6f937b2afafe4bd8f2e5572ab6740f02e06
00ca19fa36dc2baa459141d2e7a41d18c1af1aa91a001759e568d55a635d8b2d26b0e263
f759d62fee5faa74bf72f43b8b26ee58728714f623b55a90a846aeb4966a056e1bbe0da5
83a25f7c104c197d1baa2b5c69aa1f2474d352c01d5754ab9feb6004d69b60a447aa11a2
98b99a6c3b71cbe58cfcd40817c45fbaa90bcbeae4f9d1d8e0d2ed93f684aa704a3bfc10
d8bb9ef887ff55e05e4f9ea5e176684d393844c0d9c8f313235cbc1532a6802bb7e35eed
aa8e707baab76cb9c4242a639018d4581464c166631fc233ef78c1bafe1b417a1326bb5d
57fdd933d5dadb2110ca9e6c027bd6093723c7eea48ee526580aa5483b313c03ed93ff16
8292ddec646fe950b9e232810f51351e25dc3e11b2266ba7b116e87196d2317c5d211e18
3a6cc1cde752ebf842012c0f695c79907013fa6047ad462e7e41cff51547fe840b41e6f9
112ed3f7edb71f966ad89e9cad782044b6abc565f9e7be694d0513ffe2f96597ef161993
a97ecf650e6dc17d441831db856fd5b561ae8abf8ad88105a8459a0bdcdbd41255e0227d
21cdf0ccfbb7da9d336f8dbb6dd600f47e838c94b18a8475b4e49330a51a12f58d435efc
01097f9deeb2f1fa36dcdab3851ad1d5c717f34a0edcaf6b5c047090b8be5131c2edc2ff
1bcd227e935b71eda8b6a9dc116e07c996e6a988f913211332445cf304cb03e2a61b4c93
6df4fd75f4052d70947ec790a9869ee12e895ebea5ef23db815bc8afb4d4e5b7bdc37adf
24c40f42e3ce68b3d882f5fab1c1b511b74ab874b70d8d8bd2d6da8e0bec76a311df4af2
db3211465dff260f99e44b4ec2c99f28e1760c6e5fe3a6ae2f629d8bf4ca7e5e16d6a7b5
0537cd9f3ece81adc675d87be837a61ab7277cd1b10bfa8e7075957c2895a909b7f0c54e
3f7f6cce450bcb4a01bf10d7c0b18d1c28f5baf0fdc4e06ee9ebb5fbb92b42f8f1acf1f2
f862ad6741c25ec2cd4989092ed1cf226e4f048e16827b84d2f42506d5935c8a10d6fb84
c1ed11f32aad007037a96396e14a09d3d134307945cf0e9cc259aa519d20ada1f61029ae
d74f9147afc71df52ad8834c652c6719e3fa8606483e344a81ed9ba86bb3b0bf287de68a
2a72849b3b714bf58512894a426a8d26ecce5a66ad18a9c3832472fcc24e2aabbfb2f133
bf53435fbdc9faee86d1a2168c14ef5ab442c4f501b74b14d5b8eb5a4254b84aa29d28e1
eff06f70a1aad563f8d13a5c98b1390ca0031b833a7fa0e2982420615908842646c81946
0fbda457e805db87ef5b1554b5769c29f775a18268d6c21adf34e2b6ea88db8e09372c70
2fd81a3766aaf67ee7d20857202eb817118db284ce283ff1f045a003e0865d1526da4410
6ed854c6a05d47e28f2f46f7321d08379898b34b6588f511ee86c60509838c384cb4ca11
6e3dd58a1173a52ac76f19760d6e0feb9e95f596548d986394ff00604346ee2b7b5d4575
b418103bb6d9bf65cc371b0b1309e1260ee65bbf8aabef34d12730ee5c6ff5316b49392d
d2b7c42f174681be918d2b81d5f943424c586c6d74c019af390019ce29698a0c7d13f5f2
29153f3535af1add2457a06f88abe5103edca7d666483797695c5cb5bc0dffd864658e72
817f61c83a8d1f7b05711f46c63e2a0afa3a5a8fe26db8a99bd1fa32830bbf726d24407e
537a94ce157cab20cf469536d421d29b55c24da88651a7cf678491bb847b984a92aa6072
c6b693622bd28bc94a273359798d63388961ecac8eccb0755c27c5cdd16e693b298fe0b3
25dcd43a7407feaaec7b7f48b807aa834cba7e3795ee13d54c2ee09bac6db821ad5de3f2
7ae7919eb91ad5ccb88d218d5e80a3a41b6f6dc2b78091585a7251c21d790cc9e3f4a953
d422fae8e625d377014240fa0653ff71d8a9e0f23f017c33bc0789965590881c333c5f92
78aab096116e44a06cae72366302e37764b2a9c5d9235c8c1f7a99349d95dc4ed206658e
7560378a49d849554b50bab6a971d33b356e1ded5fbdc0857bca5897986f55c8819d36e3
5ad554c598957963c7d9d3f72cd2525e0ce1221591e73e79d7ee46811b70710234e326c4
b541f11a21aa443bb56a07cf6f206e6069dc947181719916c1da0a27b09c264756d1011c
e1929d0cc9380dc0b5d5fbb9fdfc4b9504e980198be5ae84f911e50b6db8c8c14931e050
3b4e502a7b4ed518a93adb230c69211feafb4621dc57aa909d5faa2528af791f55f2e6ba
9c563e46b5849be14fc1764e257dae94f40dae43f28272427c73dc36357dd520aa6da81c
7887b8e98a0a1eb4e67cf5885bc7fa3947cf06171796a51b2477f9a0d053fc3b5d16ccb7
05117672ad0bb5418e0e5b91dd079e816804829a34b4de96c10533032bd04193915f8b32
931efe7e1bd84988f9079b52f997110abf21b559df9c48000b23d1b1d6346ebd6b64d8d1
7da211aedd5b24dc8d94f906e925de81eb83e5c9dd78d357291802e755118180c28b3d11
632c40b88daea9bca1bd7055e94aab1dbe975523bfeeb04771ff3a930d6c4947456e4b78
60807a181a5e5e3ea1e92b6283db641ba5590857efae16df865de0ea6eea1a9822600de0
f60e5595efd8a0e0195aee68f9168debc6038d8b68ccaf88975d45aee06d3899c685e0d9
156d227b55aa648d9d10e4929991f7e5aa0ec861bd82710b87a2c7a76491ee0a435f346f
221c44739bb50434ba094e3398b39c875d239717166ed1b80e56d899f9a2a0ec8a4d5f89
cf0c913c997adb51d4b7c8019e743ba09df5442ad12713bf222eb846efc385639ae9f054
84bad0516494f4ed54b5801066f29aa6435f3b4578a3031483541248f9c2b40846513be2
76342e33498c5a83ba3ec95a9bab4e946afa56a6eb18db0abeb78d5cb4d66eb58ebb5191
8c790b35c6958634609a4b631ea46555cb27f2ac6de4ae89fbec6eaa4e62300cf6b42f6d
0fcb71eea848efcdd78cb536ecda601393123550534cf468db1b39f30dde02d9953ca55e
ad4ab71ef7d59a1f723dc0d7b8f34bc7d85ae7c5ec5cca37c7dd53c4356198e778f0d1d7
8f639e953a5d251f54eab339c493108ef96b1ce1122ee478f3f9c70daeb90789e523d0f6
a3b47e316263e4bc922b5d7fa04815eef366fce2beea3ab5843c0aae080c8f3c952745f3
aeab3f8ff6e89b4b0e8b9b53cc9520650cdf78c8e0f5f9e7054b8ab466abda39e4a8c879
05f5502b49ac35a241dae3f23afd52ffa1060a36692f206e35574eb7a7cb2f40398d9b93
cd018e6cc52d0a1ade98a56d446b54b0008d93265e07dbd868f5559f9cdc9cca0fcd5539
9d6a25f3b6f22afd34d76920d1c1d7b82d5cfa2df847271f69499f684d7a81f2df85f0c3
6901ee2c3c3f5fe574aadaf21c69d9cd7cd235b86a94c8fbb8f43be81e4b6dd494eb5d88
dbe6ef891bfaa55541bceccb3b208a4f1d51cd27dcd1c8046b5eacd0083a6a6ea4715a49
1c5479e29b0371b8ea7d98e70e338c6d481efaf9494113334e4e26df7c9228dd93c88eba
9aa7a7b7148880236363845b070a47ba429aa2f6f789bea4e981f2dcb4274c8550aa267d
433afd90425c2130535c280393ee211d7c30bea0f11d8827fd0e0a8243b8791557b6a222
95a278b284a6ce0a97e95798ca10330e8b6a2713c2ed6bbd00de4653104063b0da41019e
bb91823107698a2ccc301ed15a7dfa66cc138b7289a038a88c2b9d4ce30a45d69aeb3ffd
9e9227f5381d469055a28d53d450a2259e8ed35201029e8d2c09b33dd37c73a5e2c48718
d273e59245712de1de4dbfc3510d05c88b2e8dc85247cb99a951398eae54fba1442ed3d0
1dbdf541c07521d2138c4b129fbb6169bc04ac815563c36070e1e513ea23ffd5fbd0519d
5423dffe2c91a4f3d206fbf8c289c784741fdd8a2b11b730e4ab2857ac09be74299509cb
74404b877a71a3f94c271ca676cd025c3fa74a696e868a813bea25f33174f12913cd41dc
d676dc551d57c337bc865fdfaba9def8049672eaa9e3b30670d7c7071532255866297d9d
8425a4c8d0c0fae06084dbe13cb656aa5e47e30b162ca19e57dbdb715b4698482f043f42
cf24caedbe515daedf721fb99b5a4915cfedbcbaf409b703f7e5ddabc8d67373c04f4ab8
b2c04dd1e309b73452209f4f6d2fb31631cfba50f1d680d975afa6c4e3af2e49f0f331c5
aa546c1be1fa255c100a871a3b6e72506d935f7e8fd50facb1da4d60a10f55d4da6a274f
61b51de6d716dcd180aaa0b0c9e5b4307e7407aeb167963501bcabdd96fe9fcad9a6bc83
075b1cd6a96884db29e1aa4514084c6c5b284ba41763d3f0e3d6cf2fb43fa4dae5bad103
b088a82ab1ff9c72d45ce062a124ee195c1fee82d5021640d5186f07df4c5faf573989e2
5eebc85bc02702cb51a19c326e0be75248cdeaca3b2458d83a242adad695e4acd4efeeab
79cfaac590157357d826937b897063c495560dd45da4a2092191cb04691189b6e1c6a5fe
8584307b6151355bf218f2db410389823ac245a2d43a4135b2a3253762b580f7510d7f2b
ae2ad5e5a66a3dbcc91e64dbbad81fa05a388f126e92126eba6803760c4abcc91f066491
0bb8e9d185a4fe8dd323be2da29e617a5d4b98633d88d7a53d4d1160025f896286cdd246
520ce362c7d3554e2a76b0ada883db71fa292a3daab501e3e64ea2e4e21c8e0b63e95127
70a485a640021cc2ba45c7dfa117b9ae23e6cbc7226c2a98521f80c8f742f477fc4169fb
255c7c71a871811c218626496b1b6e3eea5fe4f2d83a82ae195c10df2ee0a67dee611a5c
2e47e952748d241963beadb8e9886f1515db7893b60e1c43b063974f60584fa1d3c0e072
b98f63b5a61a0ad5a1309ff5e256dac471fced8bd6eccf6b5c2a0e354d011d70e1cf4be8
3d5b3a4d7374b62a46b875541ab672de2e7ceb5bb3a837d182ae0fd2875a355fbd5e013f
d2d29b77567521ccc7376c9a87b0009fbf02bbe125d38e7af19f131f8c556f8929c37488
1caf9a04ee4ae185031d58afd3fe22a5b432844e687023b7680e31ae3308ec7abc81ce7c
5de9302272834a12d9ffa4c04ddd54ff06e29027a254c312b1c1bdec942201c46de0b017
0f7954d5a89d9625afdaa2d4a0ca45f1b14d8c0dd153cb59cebc02f236bfbd5d2fa2fdf4
993645dfa69f94777a8e30e5455333e3afc048c44e3bba45cb6fdff4a2d82be3ae4b0e80
f1a3d40546db006bc9e30c6eb55fe08e84141372bb823dbf54e322407eacb41b08e990bb
f52e867c975c9ab8ab83d3b4eea6c4166c7c5adcfcc83936b0001c55189478e883cd971f
df8adb81f5b600d7b9e49053f3e3d41248351b0b5d269cce6ba3e0c3c7f42eafc14b891e
51a0e0e9f83179427dec7b6d83ab48a5dc46cac1829304a66401f6aba06ab5602196d929
67a7901ab77470fc71bcccb7d27c499f89e960d2abd7060436b819c8c846e195e89d36e2
662455fdbc29178fa9e2533da06f5b4f2a241432626c344a4bdba2902e108d60bca27149
4c9adc2cc2a2d3304f0f7cd82d184b7c0bfb9bca09fb798bd846375ec82a59498d9ba833
0ef9b5386321ef237d639c64c2654f3c503040fbb761865d807c2d170d538a2dde50b426
73a084e39292195c1da2b691be15aadf59cf1db5c66fda67fc66469c83b7fb1c2d764733
1c815de052811093b124671ee648075c24e17a76b45ddf347d1394ef5419aeb904562bbe
82da9fe888b35c5757dd4cbfd7aa5655251edda5f1f309aeb2414d6dfca0cf3246c46ed1
ac1d452a345a5d19e14a3414f4289d1639003965dcbe741b490e3fc0e485b4e18e3b8c56
9d381bf1484daaf4dc56800fb4eee16c5c9760e644cfba39aa6f592fa8da001ef8c241dc
332e6f12cb6d0e90c09d60e04f4646289e8a6132e328267045324922dbfa95a3bbd157ba
2ee21ed2b8cc730801c11040585ec7cffaac0d00fdfbf4115fa12ab3d80677074b8bbbe9
1b0a6ec8d5665cd7a6c6cd250d573888dbc6f7ad2247b9615b5798c536e8f14a27593293
3f752dbfb0c236d9ffa096a330c17f416e70d54b4dab86faa0372bf4f0752a0fc03b0a9b
016112045b5a9ddad4770255037d238588ace3582587474f2ff108065a2e8f954372b50f
5e156a8156c6910fdd8574fa00f364996fa06aaad15de3f4bf02893a06d06249cf4ce46e
0eee8fd9c4564e603a2858e10a05fa8ecaa265d7dbc9b72aef71a8a9c0c58412441e71fb
d874cb6b9afd89e616e0fa85c2b1ce54553ffa95dd7013d34fcf858dbd6f9e2849c1e2c1
37f0f4962e088345c8811336de2de2e25d4012f8ed604615b3cbdc8fc597923f35b77480
8a2e03d60e751995d5a2de87eebe7721cad2e515c2c5978263aae91d9efb79bb842b1556
49cedf690afbde28556d49f700060ebd2af64e75973cc65141959ec03b30b89558359bf5
fd87ee2ee931c8fb20539d4f186bbeae7105165bac833c171559ae712280dbd770f83dd8
c5c86bb1aa66a177261ae9459ffb1049104db358678ccb31a0454d3c482cada5aac61da8
76a7848b99690e614f4dbd36fbca580997df7d22325bb7fb1ad7256b83393015a94e9a7d
000977c874bb42ff7e4dade5e9345b55e930df86b8e26a6ad5b25d70a92a44731f568df7
de26d4d1236634f8770eb8a29e7efae9075509b7ddc7d6db5a6f49e37646b8445ab0085c
4e5ec5aeb6b4d1002a36bc0dfe1d61b7c74f5dff0e2d0c845b1f0254d8486575ddcc6751
caceb81d32f5747f69642dd939b6a684c6057c2b44090a7bae33ed5a53dbf462057c66a6
56bd25873d00d1c021dc16c5b31db60ce9929575806e2e7f3de0e330307cd5ba740fbd43
094fdef818a770cc37bf9a8bbef2a345eb149759614191dd45fcbaa139df9f55356dce8e
febd061e2b0e943be1e4ae196bd3fa7641cc2ad184782e00bf3aaf7157635a1051563b7e
071536d395989ec68d377bcb5df07aab4e0a402ce0ecdfc4991ffd5aad61ab41e23bde87
67180fe2b476a162ba9a5ac73d2c99fe96dce50e5c120de5bdab2a5e55bd45ac63a8cd95
06ebb1db3e5f5d8125423605097bb54351997411b76ecaa80e5b1ccbfa74c054e9225548
8d2c9411d5047acc4e94f846edb2c33d89a6c615bde3105ed824b29da741754b63db1090
e5b6c0689343508d9b56a978b70eef70b9b7bb5ae4b1f2c4e565c0458dcd6b1edcabd30e
dcce45d7ff9ed4e32ce4707a8bf006500efca3cd7119a64e597e9b3cd90971ee8f42caa6
ce63c128bd2f9e67dc440a2fad667edd7257bee3fa91199ce5b151d08b0cd61796710391
8ac372f65321fafd779670319e1c73e7710e87d42ce859815db59cca6387aaf0d0d24681
a86103ae47b83efcc41c206ed57bee9f1f9c42e70774ad75074f3d7c8971219e7c49006e
97f3bd389d3c7ac03aee749e58a802ffe7708c41a7aea107b83dac820275a9f20bc45c89
d46b9373285d5e397ee0ed186a9e26bb09572ecfdd7b7ac9ed3ceffabdf755671c9405bd
dd2db2d3949d9bcbde182cd863932a3840b986afba19f3c2d41f563022708acd3f47c297
97dd64def5f3b8353359d32ad6024ab5d29c2242cadc063877a156d7fad810a75838fe82
81005cb79dada923a556a8ba337c05b8bf0c1f0fc3b9f3b575b86bcb01d188f324e3d875
5d47444174a8d68b02a57193950277430aff3ffaadc3a53d1bd20e53ad55a13a32700208
823c3b3f02243a011999e2be1046706bca1bb3e7165f63dcc0aa06855e6c28f722a4c7a5
3c8ae36fa54dc29d89df3be92461ab0f40f214e2068e2e28e4b59ebdfea3e907f5544ceb
99eb2f94f50d0dbc452ad5656b70dce062212b6924a99d847127775bf2141adfaf3a7a32
3e98b4dc27e4b49bb384b7946940717d070b3dd641a174ac85146091a3600c1d95f0c22f
834eb7e44310cba910c7cd916bd6f1f1139f3971b399b68979ef993076f23557175e756e
dd2ff6d5581ce54811dcfb38c44fb15c92ae0dec1b63a05ac572576f3c45ab08f9193d57
84f164f292c08995b6328d9366315153c18a344a6b7261ea832a04dc74b90664b608c899
fb296f21ab9f2005a997772d8d13ee67c097b8837a31765d3c4a71c48a1e262f5b0faa6e
473e9d2ddfb7c9836c7ecf8e9ef4f3dc3a4ce11f1afda39547cafaf619eadb9c71ccddfb
0637c1c1307e18d736d46d9dfce968ceca621a496b78cecae7c184cf56691a5f1823b2ce
f4853f6eeb11eb2aa689e918dcb88f71093b17112cdd16e4e3d1dcc4a9585dae0de45245
4d39204127abc842943cc6fd9ad27cc3d22caed4d3012e3194ed0c66d81a17229e5ab034
9e2ebcfbe831ff52b79a823a2fd6546b20671e180ca8c6c0cb7a52e3cae58965624eafc6
ad4804ca89cc3e66108cdb81e4b1b69e3f952e1f9bf9774e04363155171757c26ea2ac7b
939eea37b64cef917f9b3844b869e55d5f3af7dc08774d891676475d8dab6e6be64f4196
71e4c776e462672dc8a9621b7421dac4a9402cf45a53b7feee8ce65b3c8674f8db7b2ab7
dffadce7fc62602e895c5b07674a7d03fe3fd6cc5f912abe7950bbac7aa0919e245c702a
1302fc10f567024b167ad1f54098e477efb97ddf97ce7dee698e8305ae5fe2e63e8e1d5e
462dffbc7c48c2cfc4b98c951260f4fa1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000700000000200000fc840000fcc40000a672c3d4aaae8ab5dbd862dc
bda2fbc7190d40cb9ffedc77ef790fe23edea62c95d64c937c1b0a031970ce2a3c827adc
ad0f1bbf8526dd6daa95147b5d9538b36f00dc74df5f2ed9090e3b216e3bc9e7abf286b3
dfbdeb3d6ffdccb9e7ce7e44c546f34878410b262c6cbcaaa7e7d59d90cb87a93cda84a8
4b74128f5c5c34b1e41cfe38f3cdc1edc8445f1f7cf0d8efddf007dfbdeb57f7798d17ce
7e043b6712f76ff044639cd7025837f0fb60aebeb009b872f9e540f9816a6dd0ded86e54
cbffcd5d4d33fec3e24ff325e2e1cf01ee7d0fd403a15eff4ddcb8246963e6907003487b
30e9cec1ce3e95a976a8eefc464fd672b53fe231d781ca7f0b4229c2bdeceab92ba0efda
c2e9374e7f1e54c787a5ca8fe101073c5741f315af568922beca62a92e2628d42bdf48f2
6a9e4fdd07b814ed0387f47a2f530b9cd7fbbe1b4e3f36f65d0c3564a52ddb280eec5763
c4eda17063892409416a4e606bb715607a17cc9ec09c8b58c0b856c50353337123ca193c
3f7b43eb9b554a50d5465d5dc4695e703a7e441393608d7b58f48d09579da0a1180fdf0d
493ae0c27ac5a07f4134996f55d63acab3666f387db6822200043823d2eb50d507aa818d
269a57c0cd898ac6b685fad31e9a7d8836dac1ec29f543ed062184afea6e41dc3776471d
397b1603010acec115de83b8406c9e5656b9fc6d548e14774cd5719b1790e5089aa95957
7db5f0b5e8f9fb849b8c706f4850b95cde01b4f1b5f7c22d115138395a9a15247109363e
073eb64b711bd43430e81bb45d83ca477aca395323dcc38f8340598738530d6a3fb89d52
328cc0286d599a13f029e9667a2057092cceca830b2e66e022847851b4b2751e0eaaa867
217361ff567d5cda72d67a2ff7966aea76ba3157374ad4fc41172bef6e66f634f8545b3f
00f110da072c4989ee10346fe375e4dbb4e65b3b59b3e431331b21a203eeed8242002c23
e1a3830be463c5a619480bf170a233b6e46a9bbe38d753a7756d98e23ec42d36ac4a41b8
345c4436f2694166b3516cd4dc48d6546b02c7234ad35797b8c87fe8e49111ee94c41e92
788343a0fb7e2858337cf62c75a5c7a50c6eafba12af4ea0cd6efadd1c963dd854e2c782
ed155a17d20b78f566690f30a5ea3d0cc4a946f7df66704dd38c37ca202e5af2dc9a69ae
1ec077acfa3835dcc009a0a7a8e668f6d3921f5a117f70ff06781d377a78fef88c75f2ad
88dbe7985c15896d8c3f3729a57c69b1d97a8a9a80ed2e1a1258af42dcb997026762bcc0
7dd2b1beb7b11a1e3ab878b7ecdd174cecfb92d2d3e405aead1df5935f41dca8d7ece248
b6343509451302485f4e3999bea96d4551e5f4c41333b64a37a24aeb4b0dbdbba0d8cce3
195c890bec9d4437ba96c7a52d6d39e3b284306ecf9ad81754d7c6a6ef807c276906ee17
57f0b6374a9b8fb81320941dd236c579fcdea7adbbb16610b2bee9f57a25dcd72d7bd21a
848fccbb6b40d66670c0a24694de6f3cda18a21c88e45f5375e7e09d802b172cb783b838
1d19673daae95a9345fc10627c8845e91c7d6407325dcb9ab555c8b3554a97bf08d7a706
fbe9030710373fe1300506389f3dbcc4f6e1fca4faa1771c70b330a943e62578d2057df1
6ab074ae494558c6a5348930ea18a7df3471c006111be69d1171150deca32a74268591df
c18aa60ace1dc0bad7a2779ceb93956734cac4e81b5a3d10a8d5b503a86a59fa01b50597
dfd8fbaa53e885a74b5c7db0b5f06de181ea8f9fa5d20353352b70e33e6485e7ef6da086
0c7b58ed6bc4431d3447bc933e9df419172b3a96458c4fc1d6a239b5bd37ceb94e1142a5
056ef237a05dcfdd4b6c4c5e7712f0a6b405001567c50c5106cc376c91a171c46f51390d
13dabd5f38e7086986d9e8274d95f7513ed043a28a5f7251cd3056f75b905cd675e756de
0d385388bb28f8600434dd342e7a5d3e7e0e43361d9a713900dfd16bc38fc6338ae2f5d2
7952d8a0a9ebb85ade65e8ebfdf3f540e3263405e529ef9ca78a6141a24684a5fa14a31e
d4aca8b6c5466a427135cc33b896b5621d93d310fcb99d16e3466ffbbda279a95b514fb9
284b7e3824e2dea8868f63876f34f6e7e8f1a0cac5a9f12ac50f42f96b34ac3ae7d4356e
3afe7b8ff7cd7a592a42414632ec63dfa5f1270ffcf59f436c451bd000dceda2e07bdc92
d77cbbec2adfff4eb5094f8fd9540dff3c7890738f778ad31108b72b78a8672865ecfaaf
2f5e27b891ebe2a2451737c1b0cc503a057afc7da5562e4cda2a38500b2841c53a6cf0b6
b3981d729e6c93ecfa4858ba3a0f3514b8c112715dda5cc3d2fe027ebbc07923ebb3670e
da900e853d3d54b5a6d2f79f6db6959ea66e695c792f49967a039edd28b94c7d31bdd243
24df343597af91090bf53d03ae5c3efbe247dc5129924f16b97700fad61e42f438d86c0a
123a2c62d2fe82d88c85a1273a24700b807a25aeed17be89d3258eb129c0bd5fd320d5b8
249f6e986c0efc3853a20e8475b0f55cefa452fc7773ec17cdf4b13f5e89c523a08d1da5
836da4c61b2f7ee493b7b3fd27e274fca2a2a2e388361ac8ee10d70be1c913a62bea2785
9f5f6fa9f1137c8e10e1e23dc89ff9c827dff525aafa10e19270b3a1ae70797a364f7d83
2afa7a0ee4db48df740baef8fa276fffe273447014a02cbcbf7a81761eec7ea53ded43bf
cab845f2c966c631fb335533fae4edb79efb7dc4ac8329f9ce3db7df3201011edcb70f6e
4df374b338242def699c7d3dd60bfab219eb2e8e961ccaaee8d880de5b6fffe2b9b32f7e
fbebf7dea59efbd62fdd77ff970f2bacbcb97e87d40cc74e53f26fd47f7ea75aa7d3076a
255c2cb73a84eb13fbe924c7b4f2c3779dfbdcc37ffbcbf7ccbcebb96ffdabfbeebf7c62
74db02126ee5a03cb771fabfdb37bb47b00f8d743027c54c38c41f9fd8bdd1a65ae09d97
ce9d7df837eeb9e767adcf9dfde55fbaff0f3f7d05be15c715c55f2bf4024f97193ba8f4
786b42bb30c01a445575eeecd9bf45dcf79ffdcd9fbd1d70f3bd819d126e896f53fb290f
a8b37a4de002b0c3fdc637bf75cf3def99b1cefee69dd6e94fc7a06f4058aebdb655b101
4ba9d110662d2dd3571db468faa5cef1c2b8c0fa03ba85f49ffdf23defb915a45078bf46
bd31c415a466030a4870fa1f9879d1fd9d880e11b0b7e2bebc489bad438e9b1e11e81068
201b12a54ffec58f9d53fe23ed6224b1d1dd4435237da3dda4525c14fab530377e9e71e7
ab3a51a9e35f82dc3616604394d27072f6e5ebc2b52b299cc1fd5e5ee2dbd4d171675510
2e9d2072e624459e3dbdb325396dcd1cb533dd2f55c32be146a85523be8dbff2a2434114
758bb1b289c98a27a88875df8435bb0e0652f9980ffbfd4d56907619d7f06d9f24fa9a72
729c1f3e006caa5ad469153d5e01881a0ebdccac8d9dead05ad17ef94350334c009061b8
711bde99c9b71fe214a036605c2d77497e339ee6054fb530dcc531252ad1e0d74e57c2c7
55329229340b5df845db7fa9af1d66c5b1c6ad0ef5df3017c3cff655257d907036683a5d
e7bb18295c9ebc83e65eae7cf9fa7777e013aee90ea820bfaf43369f147a9ded776ea9ce
8b36760920b36d279b7b71ad848b8f1077009c8aac71d55bda683e2ad09ee154369213df
ea89f555c455a794a07841f5a997a468e73a57a0a9716fd667e323c04d798204a7370faf
d340c249e3ddd144a5b76cd006e6be11741f38e710c3121c18a0e97fc80b71222f1d468b
d601f98b849b5bceaac6154d8b345d685cea1a6c745082ebfdf2fd0aa211964a50f1307f
73db860e2f2f1f233ac8553fb2d048e6a93b40247d901a041e117c418a1d3040bbea398a
0637444dc2f5ba3e9764b25c4f42b2c43c2f68df518f8b64f54e12e2e84cbc27eebfd7dd
843a6d8281f5e23d5fbe3e13288290adb866af95c0b0581eff9487416c2ddec090dfc71f
21720d5b416d46647369f846f996b63b21de4792f78ae33914277fcd563e07b2826d5173
72100a01062421594aac7be25fddcc74167b62d07b668a70258d3e86093c270adc750a1d
ce1f3c823a58515f2b4e242a2e2a104881bb58c05ce61a1782e88ce23e088796ad0f2809
ecc90f690944a1a019f3e72705efa0acacdd7265b6e9b448bd8c5901c63b3e506bc6e233
d29842e04251cf7a27943c78883e832f57250f69efa16ff09e313ccccdc30abb8ea328f2
a26cdcc52efec393e03032903025271d6e9c2e5a4e05b78565905af58d9b18187298efa6
6ba8a64afd42c64692c6fec3fb4fc84a1f3b11670eb9568dc5c3e948e21ac4a9866ba866
78c6858f73922f6b3a3cd9578fabef501d318c91e8bc734ea561bd357597774b1f2ba935
4779b583cccc2d928bac6d836d10f521ee32067369a6cfea43944e81f325f578688d367d
db819dde858c72dea86025d87eca3ab437bbdae681d1c7afd1ce7a9e2f89b3a0c01d7322
27dfa8a995870fcc55ea4cb949174d675be55bf7ae6eb974d837798fba6059cf9bf9126d
6d251e8b041e04e29d95872767e9ec43cf5a3a78dc1237ab90aa18e0dcc9ce704179745d
2ecce499d2dc4a4f4564c55d3ede0de8b7b23639b5ec90ec397ecf3a34ebb2994d728e27
ebc4b0a1148d18d997993666bd7d91e67ffb6d2c2de66eef44814b7cf16a724e02617bd7
bf38518354f2b7b792c0c598b8814ed9015ce056815b97aeeea3e3dc8ab5847a9a9b03b2
3c6b3fd64ce75c2ab6d568a2688fabc1bf4c2c448d1f9eb3c124c75b6a95711d6563be9e
dea95a91358715a4002c4b6390ed855eece0d4653f3317d4caf4395b1d3d574e87eca4b3
aae929da87fde2293c4107f4ad31d06b3483ad9c1f81fc46bf089a76071ea73bc28d4ed5
35ae2e3f61315de5c7370287a2b4ee69a62f4e6961f00fe289f91b58c24dd57b00c8fc94
a6ff8dfd6f28dd0f40c4f4705be35270e7d4eb7ca8dec6793a2b37778b7d4998b5280846
5cd2373ce362cc06b9a3f100be53c6cddd10397a02d375a42fd95994433caa30dbe075e6
665ff48e6b80a100c85c63cde0d6cd7ad500c0e31012b07c71a5a2cf67c1710fdcbdf899
bbf1766290700aa87783c6515ab349001e58a5b85a2ab7d9e9d0b15e619dfbe7808531c7
f90f4f00d8099cb9a5330c12138c0c397f4361178f5669130f9e68b57cb28cabd41dd131
3a0027c78a154d2df3aee8a03a3e9de4d767da34b451dfe21c8355e90adc6edf1e8490b3
d77511c492c75d9d1fb386f57b764e1e4704d456270bb58e91eaf8d47d78b2afb9d0ad29
66b6c0ede97e1c2e38aa49253dac0550490bfd5b3fc5b564b206210fe242d4207f3a2223
0f9210552fcc1ecdc3bdd42127fa52cc6123e0c7eab1c645fb0f315caa5669838d726475
20ed0ecf594144b8a1d28d97ed46c80bdded3a23bc194797a3eadca52ff422c9c5052138
e36cd6d46a4b45970f5530ddc0f34e5e7670f32c67550ae5b75bc6f51d2a929226b7f957
810b14bb701bd62451fc6aca3b701c0fe1ae46a24fc36836a56da82958dce2fc8d1e84b8
eb710d8cfe7ac2a74a8587351d749223c3b059571c9d559537316bc5808ba7978268de5c
a2af4f51942e1760b09abaa093a197e0cdf655ad6a70459d52f01fb55fad51480c62908e
4fccd10ee49b03ac525bd7d5d5de570f8bdfb597ddc4528d8eac7db9582fa61faa913bb2
a25b42a137792ff37ad6aba97a4f1c74322ec06d252c5f1df568cfaa3c2d12609c7db016
e8b90a4d5d1fc4cb425c703843eb257e52655ed569ada84302ac2f1e5be5c64a8e8e6a63
f9e8a8cf02017c909e25cb798c4ff01df1ad1182b7c1a6c18c50eff4160957a0ba4d41f6
8d0d49ca025df26f980f8703747454f7c2ba654f380db95cab365b4215f528d650dca10f
37719bb87c986b4ba441ad6703b17d231a4a431be29fc6801ef02965a27171b97ab85ee0
a27f6bf0fda89b3babd21655de75cf296f0ca450d3db800b1aa0cbe07195b7087561694c
3c75dee0727d867dca91ff02f10dffcb1078215aac82caf44107159daaca3bafa0a867e1
9c91e98bf0707837c9d492ab9c1b957a01252d7b9c4495705567ca392428e10e333374c1
dca69f2c83680a730b0ccc94c1e519ac4d1c5dafffb7c6ed131f86bfd255838bd6ee2bf6
02d52cb1fc22fc8ed137c012666bae92e070e4d413e78f3067acde213ef894b2e4984f07
c0ecaa8cabca7ec2d7b9a6cb0fccf93df2039ba9baa3f25557e3f6bdf9aa8e391cd5cf75
409f472d8d4bf1e70b25dc6d9c1b1427b766a97aa73ee11bfddb86ea635d9026eeb348f1
6c7a7ecc53a5a3d370d700f9df5dae54bd4ac7f4d92ab5aac15cd1cfd267d1f931e4f759
a0729aa5970f44ce903842a39e078f41ccc087980d395bd337b0495cac22d5f0b8a0d653
27959adc4f7c2b86d812f07d9ea6af1469551f8a58c7b102ca8063c8aaba1846c62907ac
22ceb1c0455e8b2671cecfeb9165aed3ea3bfac226d22ad0b45e69326e1cd54ae72550d8
8b65c910f4cd85c0037197f05f8b49dcaa0a966e34b8d968ebf6cafe25c889075a28fb2b
9c20c66c5977e71a5e7087b8b8ea3215b6acfd475f1fb07d38a3d0c12877e58979a1cff8
c03a5ad4e1f57a955d718b6b355fc2219526d55a8e97f8e660670dfcf467d379d7ecc069
d114261d9b6655f353a009e875d0bf51dad655aa38d06783b64dd2e69ba0c69fce89beb8
1a0c827d8952f27166229ed04ac17412d4f293e479a89c21f0f4056c034040828d960cac
2e75383046f1f43fd7240b5cba2e232e07de643e2b788e7cd6734a239b1c4f4202409337
d8e5cd65353caf71df610e64413ae48e61c1e5aa320711909aad56f6fe577146d910d878
144ffcb77ce674d47e2be1a2e3026d8294b7aa4ae6091eb63ceb18209011126a777d43c3
e223991fffe2d187526bc4373e3cd1c732cbeaa6a93b9395a887a9d5828755aa3fd5bb54
a50733bc3dec219396aea9bc61aaeac29c8b42892dc5b042bfa2280beeac5807c1c560c1
b08d8324788ca4df41ff966c825bc73a22047ff866509ed4b979272e49979bfc49091748
dd6a7a96636f5d5e83ca2f58fc1c64e449a575fd756d09b87ffa6725bef547cd0d1ece57
9a9c2896f5d61b934e4d5df92ace53dc28d3374921861d62323a28e13a2cc4f02b4f30e4
5257383059f71537d3c5116e4f7536a9938d121f14f425dc8cc8315ce9e7bacccbfa66da
00c53799da8e1c7fb0a043ca3317f89ef6c0db8acb5b6cd3ca8329756a103777eb144f62
b888d555342c8d4b1a573d7ad7886faa44bdd07413b5af20b5fbbeaef1e80bcb108d2e79
fd14f76cc11750043186634af795f866fbac7d9be6d8bb0257e231ca32507bf60134014c
6e5c98337dce1eea1b555c5b235ad5f1637812537abfbada55c462f24155f08d8e130570
3abfcf2a4e57465cda6619b990f3d07d7770a32798352e5bef8a3ba283fe477e5c32a9b3
23a744e6077d52f504e0521c3248e9803be09c56689f783290a39d90c55cb6d52f1776d3
620678f46f0bd6b75a8321b382f38d367c5db79397fe01a67f146dd047c4ed0c4a26af56
ec352d7a41e11508cb257625f71fb5b65e801b53a40cca0c42b9d9c479bbad342b8bd8ee
f9db688fb6becb377a82cf05043d4ed144a52031c331f2d5266fce5df856bc6f88cfeb1d
aa4297db6e6c93c5f62f722df3ef43d1a41e3607d231da9d51ecc05e16ba3d8a1e8dba6d
9813e303ec07a0bef983dd70b73c279df4910f5209a3d8815d2c8a2fb0bed2749dd06fa2
f6c565d2eeb7c68e7e06ec837ebbfeb0ddd719bfa6992fd5355c8e0aa3a347b7f08d1d2b
96edb0c3d1f52087e3d6aac31ce1787e7065dcfa0e46623fc0c7f0cd8937e11b5ac10444
5eb6796f6eb9694c050c10a8fa80ea4f547adb86d3dc894b9b8c1495c4b030184196c1ff
880abe37aa28c0cd979d01b8b576474f936064e2927f434151f020faf2aeb8a56b1df944
3a858ad11caa5c905c0d4df50170db9c00903de679c21dff989dd0e74f76158fef73e0d5
373f0e9cb8c67fde14989c7d797c0b6e17f4ad81b527bf4d2584a13ef50f8fc998ab944f
d4bb32ee0e3a6021840e2bab2752e2b95cee41c48520323f0ed62de4b984164d6fa17f53
bb889ebf177d91766dd40607fcd83c7ebd9c034f1c29751a234849054327c66a45870b32
9470e1dc0aee0c6fad5e996f92c5967e4c7f3abb4c793d7c1fef4e6fe003f2c728946d4a
10b9ec13ede05bc61f29ae86c11d78d5fe4bc74b8678cf0ba4850ee749feb8cc3709f108
ee4747da61a3c6655c598dc6aa133db7b4ffe70ad7b6f905a203983f74d6a857f5788899
1c9de8333157b5aa800bae0ddc1ad6ee303e6fe93640631b90bb377df1135d8c375a7822
e937271cc8ec40397c3c0f16fc1b27dc18cdf2036c8f0d0a6b07f7fe81c6eeb80c8e3ffa
0ece84e141a41dbd57be8b0672a0bfdd89251f9a0c069f8757dc7017beedbc60299b9f57
e84623695f6138a1a1aba0901c0afdd4efbe3a85d932ce6542caaf87654025d84d0a6644
ea46298e01ec95009408faf1edf4cd30e315fa2868a9ed89c0d3eaf1ccc2bf8e9ec5f360
73ae469913aef53795225759dd81bbf58b059ef82b6e6a3f0bb820f28f54a71658dfeaa4
0010acb25b4b51e3b5036de8ae5e0512a1bf30b8a9da7661521d3f5965324f576715effb
0b694610fb7a280de404b8ee495e9422a52d7cdb818bd7f9297d5f79652f0f648c0f1517
87eac496172f813fc644075d1b16f15894062ab819b76ce1b470455ddb956cf90be33ed0
320c2569f6c2ef90d8673d5f401802ca950a9a5cf3bb66f070af34a3b31d772bdfb093e1
0cd29cdaa422ee67781ab9749f6c255cf7a4b65b23d60dbed2f4c3c8a08d8f070bbfb253
2f90c7babb84ffe617b5745586fa8d9246919e1373a1da1574600d7ad1eec615f8d6dd79
7bbbf6c58aa1391e5e5140c570abd5cb0137ccf0fba8379548ad9a4a6db3ca57bdb65a69
94df6e866156b249aec6753020c71c1c02209c448d373954e0bae7e8d3db357b873c6c91
5f586f1d18e6d7c12a3bb845cdc7d1488cfb5dac7ba27fc37c18c74a300150a3b359caff
dc90c7f9e62e17b24874b56d7415515091c3516c7d5b9bb9eaa2d9405b25e214b79b5ff4
66b6f3edaaf6aacc35cd1a942fc82e78784571bd752b1db01fcccdfbb6e21dc0eaaa11e4
8e6b2bae6ba5547045ef93512703d344f886505779157908142837a4fb567bf4d25b3b71
f97157e9412a9f738ddc1cfc4f14c40a891e9b1498700bd347a74ffbdbcf48dcc39e199a
93a1278e67fc141ddc8209220d28d0582dc6066d7d10cf7776c36dbc297ab68b4f60b33a
1c6ee7db6657b78f30f755ba02d055d7945694ae1db869a8375140eedbd734251bd65054
6c827bc73a91eaeed967e02b187346c109ef67307f758798580fc110228883ffd046d8a1
7fd826e5c16407dbdcd47e02072ab604ac8d2bf2adac1f8d163507f11fb6c1b9bb909e4a
743b0f1300aea761b51238676a61eee6056ffa6819f7cd2842c37cc2ed122e98697b3b7d
69984ad1a12bee1e06f7aad7e6b6148e71159699d86f62c91fd36c9a5543773032e2e4df
dc3da13da26bedfa3f7cd7e384cbc69bf49592433ac41aa3fdd4c806d59153c9e149a824
c987505b45b1eb6de3db4ea7d04662e0ec38270f1462e12dd03879bb83e737993a0cc7e2
2885c571a584f07dc2fdc737a30534ad61e486a6ad71f5f1d6c05a8aabfcbb72c677ef9f
a934dfd8bb42e96ef38548df6bc1dd76559f19dbbfe3c99903e75e1ffce35766668e12ae
f98ab001b77871e82dce78d6ecd42f2c84473ef36efcb7acbdeaffc3175b23dc6bbd5ea2
cfed9fb3e6c48d47edfd81e5ba2777e2aa378d7b8dd74f0af7ff02c85991ed0d85bcd300
00000049454e44ae426082000840010824000000180000000210c0db0100000003000000
0000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf
000000bf00c02c440080c543030000000000008000000080ffffdc430000008000000080
ffff7c432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000
150000000c0000000400000051000000488800000000000000000000b9010000fc000000
00000000000000000000000000000000b30200008b010000500000003000000080000000
c8870000000000002000cc00ba010000fd00000028000000b30200008b01000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc40000000000083800383f13400f08c0007f7f78000000000000000000000000
000000000000e001ffffffffffffffffcfbffff7ffdefb80602080003010363ecf398426
000001c08003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000002001fc0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000003a002080000000000000000000000000000000000200eb4f2f7fab8202040ff
fffe2001f800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000004082001c3f6fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffcfffffffffffffffffffffffffffe2001fcfffffafffeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffbf
fffdffffffffffffffeff9ff7f9ff7fdff3fe7fe7ffffffffffffffffffffffffffe2001
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff9ffffdff7fdffbfeffffeffbfeff3fc
ff3fe7fdff7fdff7fdff7fdfe3fe7f1ff7f8ff3fcff3fe7f9fe7f9fe7f9fe7fdffffefc7
3fffffffffffffffffffffffdfe82001fcfffffffffffefffffffbff7f1fe7fdfe7f8fe7
f1fe3f8fe3f8ff1fc7f1fc7f1fc7e3fcff1fc7f8fe3f8fe3fcfe3fcffffe7fbff7fdff3f
fffffeffffffffffffffffffffffffef80000000000000000000000000002001f8fe7fff
e7f9fc7f9fe7f9fe3f9fe7f8fe3f9fe7fdff7f9ff7fdff3feff9feffbfefffffffffffff
ff7fdff3fcff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000
00000711a62593ff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0700000000200000fc640000fcc40000fffe2001f8fe7f9fe7fbffff9fe3f9ff7ffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff8ffffffffffffffffffffffffffe2001
f8fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffff7feff7fcffbfe7f9ffbf
0ffffffffffffffffffffffffffe2001f8fffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffffffffffbfc7f9fe7ffff7fdff7f9ffffdffbfcfffffffbfc7f3fe7f9ff3fcff3fe7f9
ffffdfe7fcff3fcff7fcffbfe7ffff1f0fffffffffffff7ffdce801840002001f9fff7ff
ffffffffffffffeffbf8ffbfcffbfc7fbfeff9fe7f1fc7f8fe3fcfe3f8fe3f9fe3f8ff1f
c7f9fe7f1fcff1feffdff3fcffffe7fbff3fdffffeffffffffffffffffffffbfc0000000
000000000000000000002001f8cfe3fcff3fcff3fcffbfcff1fcff1fc7f1fc7f1fc7f1fe
7fbffff9ff7fcff7fdff7fbff7fdffffeff9fe7fbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc0021ffe7ffffffffffffffffffe2001fdeff7fcff3fcff3
fcff1fcffbffffbfeff9fe7fbfeffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbcfffffffffffffff
fffffffffffe2001f8ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffbfffffff
fffff7f9ffffcffbcffffffffffffffffffffffffffe2001f8ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffffbfeff3fcffbfffffffff9fffffffffdff7fff
f3ff7f9ff7f8ff3f8ffbfeff9fe7f9ff3f9fe7ffffdfffffcffffffffed8000000000000
00002001f8fe7fffffffffffffefffffffdfe7f9ff7f9ffbf8fe3fcff3fcff1fc7f1fc7f
3fcff1fc7f3fe7f9fe3fcfe3fcfe3fcff3fe3f9ff3fdff3ffffbfeffffffffff7fffffff
ff9fffffc0000000000000000000000000002001f8fe7f9ff7fffe7f9fc7f9fe3f8fe7f9
fe3f9ff3f9fe7fcfe3fcff3fc7f9fefffffffbfeffbfefffff7fcff7fcff7fcfffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffe6001
f8ffff9fe3fcfe7f9feff9fe7fdfffffff7ffff3fffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffe6000f8fffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fcfff7fffffe7feffbfeff3feffdff3fcffffffffffffffffffffffffffe2000f0ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff3fefffff7f9ff7ffff7ffffffdfe7f
cfffffffbffffbff7f9fe3fcff3fc7fdfcffeff7fcff7fcff1fc7f3fe7f8ff3c0fffde80
200000000000000000002000f8fffffffffffffffffffffffffeffbf8fe3feff9f8ff1ff
7f1fc7fffe3f9fe3f8fe3f8ff3f8ff7fcff9fe7f1fe7f1fe7ffff3fcffbfeff8ffffcff7
ffffffeffbfffffffffffff800000000000000000000008000002001f8eff9fcff3feff3
fdfe3feff3fc7f1fcff3fc7f9fcff1fe3fbfe7fcfe7fffe7fdff7fcff3fdfffffff9fe7f
bfe7fffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
fffffffffffe2000f8cff9fcff7feff3fcff7fc7f3feffbffffffeffffffffff7ffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffe2000f8ffffffffffffffffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfefffffffffffffffbfefffffffdffffdfe7fcfc7ffffffffffffffffffffffff
fffc2000f9fffffffffffffffffffffffffffffffeffbffff9fcffbff7fffffffffbf9ff
bfeffbfffff9eff1fe7fdfffffffffcffbfeff1fe7fcff3fcff3fe7f3feff9fe7f9fe3fc
ff7fefe100000000000000000000000000002000f9fffffffffffffffffffffffffff7f9
fc7f1ff7f8fcff1fe3feff3fe7f1f9ff1fc7f1fe7f99c7f3fe3f8ff3fcfe3f8ff1fc7fbf
e7fcff3fcff7fefffffffdfffffff7ffffffffe00000000000000000000404c03e4c2000
f0fe7f8fc7fdfe7fdfe7f9ff7f9fe3f1fe7f9fe3f9f09f3ff7fc7f3fc7fbf83fbfeffbfe
7f9fefffff7fdff3fcff3ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3
fffffffffffffffffffffffffffe2000f0ff7fdfe7f8fe7f9fe7f9fe3f9ff7fffffffff7
ffc0190ffffc7fffeffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffe2000f8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc61003fffffffffffffc01f7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff3fcffffeffbff73ffffffff
ffffffffffffffffffe46000f8fffffffffffffffffffffffffffffffff7fdffffe79903
fffffff3ffff180330ff7f9fffffff7fcff3fcfffffffbfe7fdfe3fcff3fe7fdfc7f9ff3
fcff3fcff3fcff9fe7f9ff3000000000000000000000000000002000f9ffffffffffffff
ffffffffffffff3fcfe3f8ff3f17dfb07f9fe7f3fc7f8803103e3f8fe3fcfe3f8ff3fc7f
1fe7f1fcff8ff3fcffbfe7f8fefffff1feffbfffffffffbffffffe0000000001000024bd
fffffffffffe2000f9eff1fc7f3feff3fcff3fcffbfeff3fcff3fcff3f3ffff87f9fe7ff
f87fd1e0b01f7fdff7fcff7fdfffffffbfe7fbfffffffffffffffffdfffffffbffffffff
fffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffe2000f9cffbfe7f3fcff3fcff3fcf
f1fc7fffcfffffffff3ffffcfffffffff87fe0f8070ffffffffdffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe63ffffffffffffffffffffffff
fffe2000f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffd9bfffffff81fe0fe
0f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffefffff7ff
ff7fde3fffffffffffffff7ae210002000002000f1fffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffff11fffff83ff3fc0000fe3ffff87ffffffffefffff7f9ff7fffffffffbfeff1f
e7feffbfeff3fcff9fe7fdfe7f9fe3f8ff7fcf0000000000000000000000000000002000
f1fffffffffffffffffffbfeffffeff1fe7f9fc7f31fffffd0061f000001e3ffff9ff9fc
7f1fc7f9fe3f9fe3fcff3fcff1fe7f9fe3fcff3fcff3ffffbff7fcfffffffffdffffff00
000037bffffffffffffffffffffe2000f1ff7f8fe3fffe7f9fe7f1fe7f8fe7fbfe3f9fe7
ff1fffffe00638030003f07fffeff9feff1fcff8ff7ffff7fcff3fc7fbfeffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffe2000f1fe3fdf
f7fcfe7fbfe7f9fe7f9fe7ffff7fffffff1ffffffe03e0020306f07fffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
fffffffffffffffffffe2000f9ff7ffffffcffffffffffffffffffffbfffffffff1fffff
fff78003f1c470ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbffffbf0fffffffff3ae0000000000000000002000f1ffffffffffffff
fffffffffffffeff1fffffffff1fffffffff187bf9e660ffffffffdfffffff7ffffffcff
bfffffff7fdff7feffbfe7fdfc7fdfe3fcff3fc7f3fc7f1fe7f9e0000000000000000000
0000000000002000f1fffffffffffff7ffffffdffffffc7f1ffbfcff3c3ffffffffe38ff
fcf3e0ffff863f8fe3fcfe3feff3fcff1fe7f1fe3f8fe3fc7f1fe7f9feff9ff7ffffbfef
fffeffbfe7ffc783fffffffffffffffffffffffffffe2001f1fff3fc7f1fffe3fcffbf8f
f3fefefffff1fc7f1c7ffffffffc79fffc7000ffffcf7f9ff7fcff7fc7fbffffbfe7f9fe
7fdffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
fffe2001f1eff3fc7fbfe7fffdff9fdff3fc7ffffffbfffff87ffffffff8fffffe3801ff
ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffe2001f1cfffffffffefffffff9ffffffeffef
fffffffff1fffffffff1ffffff0e73fffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff9a704000000000000000000002001
f1ffffffffffffffffffffffffffffc1fcfffffffbffffffffe3ffffffc3fbfffc3ffffe
ffbffffbfefffff7fffffffff3fcffdff7ffff3fcff3fcff3fe7f9ffff9ffffcff3c0000
00000000000000000000000000002001f1ffffffefffffffbffffffeffbfefe07c7fffe7
9fffffffffc3ffffffe001fff8e7f1fc7e1ff7f1fc7fdfe3fcfe3fcff3fcff8fe3fcff7f
cff3fdffbfe7fdff3ffff3fdffe0a7fffffffffffffffffffffffffffffe2001f9feff9f
e7fcff7f1fe7fdfc7f9fc7c006ffcfe30fffffffff8ffffffffc007ff8e7f1fe7f3fe3fb
feff8ff7fcff7fc7ffffff9ffffeffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffff
fffffffffffffffffffe2001f9fc7f9ffffcfe3fbfe7f8fe7f9fef8001ffcffe0fffffff
ff1ffffffffffe3ff07ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffe2001f8ffffffffffff7f
fffffdffffffff0ff18ffffc7ffffffffe3fffffffffff9ffeffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffcfe040400000000000
0000000000002001f03ffffffffffffffffffffffffffe1ff8883be07ffffffffc7fffff
fffffffffcfffffffffdffffffffffffffffffff7f9fe3feffffeff9ff7fdffffcff3fef
fffcffbfe700000000000000000000000008000240842001f01ffffffffffffffdff7fff
fff9f80000f80221fffffffff8fffffffffffffffc7e3f9fe3f8ff3fcff3feffdff7f9fe
7f8fe7fcff9fe7f9fe7f8ff3fcffbfe7f9feff9ff73fffffffffffffffffffffffffffff
fffe6001f00ffffeff9fe7fbf8fe3fcff3f8f00000fb0213fffffffff9ffffffffffffff
fc7f7f9fe7fdff3fcff7fc7f8fe3f9fefffffffeffbffffffffffffffffffffffdffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffe6000f1e7f3fc7f9fe7f1fdff3fc7f1fdc3ff
f8fff3fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffe7fffffffffff6f02001
f1e3f7fefffffffffffffffffffe07fff8ffffffffffffffe3ffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffbfefffffffffe084000
00000000000000000000000000002001f1f1fffffffffffffffffffffff81ffffcffffff
ffffffffe7ffffffffffffffff8ff7fffffffffffffffffffffffffffbfffffffffdff3f
cff3feff9fdff9fe7fefe3fcfc00000000000000000000fa3fdfffbff7fe2001f000ffff
ffffff7fffefffffff30000000ffffffffffffffc7ffffffffc0ffffff0373fcff9fc7f9
fe7f9ff7f8ffbfcff3fc7f8ff3f8ff3fcff3fe7f9fffffffffcff7fef8ffffffffffffff
ffff01fffffffffffffe2001f0007ffffffcfe3f9fc7fdfe7f000000007fffffffffffff
8fffffffff001fffffe07ffcff9feff9fe7fbfe3fdff1fcffbfeffdff3fdffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffffffffffffe61fffffffffffffe2001f1fe3f9ff3fcff7f
bfeff8fe7fc7fffffe7fffffffffffff8ffffffffe3e07fffff86dffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffe71ff
0000000000002001f1ff0f9ff3fffffffffffdffffc7fffffe3fffffffffffff9fffffff
fe7fe3fffffec0ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffff000000000000000000070000000000000002001f0ff07ffffffffffffffffff
ffcffffffe3fffffffffffff9ffffffffcfff1ffffffe81f03ffffffffffffffffffffff
ffdffffcffbfeff9fe7fbffff8fe7feffffe7f9fe000000000022dfffffc61ffffffffff
fffe2000f80007fffffffffbffffffdff7800000003fffffffffffff1ffffffffcfffcff
fffff80171f8ff3fcffbfcff3fe7f9fc7f8ff3fcff3fc7f1fe7f9ff3fdffffe7f9feffbf
e47fffffffffffffff8c41fffffffffffffe2001f0ffe3fdffffe7f1f8ff3f8fe3c00000
003fffffffffffff1ffffffff9fffe3ffffffb81f1fcff3fcff1fcff3fe7f9fe7fdff7fe
ffbffffffffffffbfffffffffffffffffe7ffffffffffffffe0471fffffffffffffe2001
f1fff3f8ff9fe7fbfdff3fdff7c7ffffff3fffffffffffff1ffffffff3ffff1ffffffcf3
33fffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
fffffffdf860f8000000000000002001f1fff1fdffbfffffffffffffffc7ffffff3fffff
ffffffff3fffffffe3ffff8fc7f60c1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0000000000000000e1f8000000000000002000f00001ff
ffffffffffffffffffc77ff3b23ffffffffffffe3fffffffc7ffffc7c380001f0fffffff
ffffffffffffffffffffffbff7fdff7fcffbf8ff3ff7f9ff7ffff3fcfe001109dffe0fff
f8b3b9fffffffffffffe2001f00001ffffffffffff8ffbffff800000003ffffffffffffe
3fffffffcfffffe381001c7f3fbfe7f9ff7fdfe7fcff3fcff1fc7f9fe3f9fe3fcff3fdff
bfe3f9ff7fcff7fffc3ffffffffc0ffff81f19fffffffffffffe2001f1fff8fffffffe3f
9fcff1fe7f83fdffff1ffffffffffffe7fffffff8fcff800c7fffe7f031fe7f9ff3f8fef
f8ff3fcff3fe7fbff7fffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffff887fffcbff9ff
fffffffffffe2000f1fffcdff3fcff7fdffffbff7f03ffffff8ffffffffffffc7fffffff
8fc7800067fffeff83ffffffff3ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fff9fffffffe193a4407df8000000000000002001f1fffc1ff7ffffffffffffff
e603ffffffc7fffffffffff8ffffffff830180ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffe3fcf8000000003f8000038f00000000000
00242001f000003fffffffffffffffffe638000000e3fffffffffff1ffffffff0101dfff
fff9f01ff87fffffffffffffffffffffff9ff7fcffbfeff9fc7f9ffffcff3fcffffcfe03
cfc6ffffffe3fcffff1df3fffffffffffffe2001f000003ffffffffbffff7f9ffe380000
0063fffffffffff3ffffeff001e7fffffff3c007fc78ff3feffbfeff3ffff9ff3f8fe3fc
ff1fc7f9feffdff7fcff3feff9fe7c00ffc7ffffffe3fcffff80e78ffffffffffffe2001
f1ffff1fffffe7f1fcfe3f89f83c7ffff807ffffffffffc7ffffe7e00fe7ffffffe70003
fc79ff3fc7f3fcff3fe7f9fe7fdff7ffffffefffffffffe7ffffffffffffe1fcffe3ffff
fff3fcffffc00707fffffffffffc2001f1ffff8eff1fe7f9feff7f81983c3ffff80fffff
ffffffc7ffffe0e38fffffffffe78001fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff83fc7cf1ffffcfc3fc00000000700000000000002001f9ffffc4
ffffffffffffff81087c3ffff8f7ffffffffff8ffff181ffcfffffffffe780f3fe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffff00007ff0000000037e00
00000010000840f2f7fe2001f0000000ffffffffffffff9dfdf8000000c0ffffffffff1f
ff81c3ff8fffffffffe7e007fc0ffffffffffffffffffffffbfefffff7fdffffcfe3feff
7fe7fdff7fde7ffe7c10fffffff37f03ffc07c13fffffffffffe2001f0000001ffffffff
fffff39ffff8800000007ffffffffe3ff803f3ff8fffffffff8fff0ffffcf7fdff7fdfe7
fdfe3feff1fc7f9fe7f8ff3fcff7feff3fe7fcff7fde7ffe0000ffffffe3fff3ffc63c71
fffffffffffe2001f1fffff9fffffe3f9fe7f79ffff9c0fffc3e7ffffffffe6fe01ffbff
8ffffffffe1fffffff1c67f8ff3f8fe7f8fe3fc7fbfeffbfffffff3ffffffffffffffdff
fffcffff03c1ffffffc7fff9ffc79c78ffff0c0800002001f9e1fff1f7fcff7fdffffe1f
fff9e0fffe7f3ffffffffc6780ffffff9ffffffffc7fffffff1e7fffff7fdffffdffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe200200000000ffff80003c03800000000
00002001f1803c03e7ffffffffffff1ffff1fcfffffe7ffffffffce0c7ffffff9fffffff
f8ffffffffbe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7f80000
00000000001ff9f8ff2183987ffffffffffe2001f01e000fffffffffffff7fffffe7f800
00007ffffffff8c1ffffffff9ffffffff3ffffffffff3fffffffffffffffffffff9ff7ff
ff3fcffbfe7f9ff7ffff3fcff3f87ffffffffffffe37fdf8ff3101c87ffffffffffe2001
f07f81fffffffffffdfe3e7fff8fb1bf2d0643fffffff883ffffffff9ffffffff3ffffff
b80f3e3fcfffffffffeffdff3f9fe3fcff3fc7f9fe7f9ffffc7f3ffffffc1fffffffffff
fe73fffcfe1098c639fffffffffe2001f07fffffffffeff3f9ff7c7fff1f13ffffbe003f
fffff993ffffffff9fffffffe7ffffe3101f1e3fcff9fe7f9fcff9fe3ffffffcffffffff
fffffffffeffffffffff8ffffffffffffc7ffffcfc00fe000010000000002001f1dff3fe
ff3feffbffffffffff39a3fffe0f0007ffffe1ffffffffff1fffffffe7ffc001181c1fff
fff9fe7fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000007ffffc
00007f000000000000002001f1cff1fcffbfffffffffe3ffff19e383fe0f3f037fff01ff
ffffffff3fffffffe7f98003ff181ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff
fffffbffffffe000000000000a3fffce7c023f9cc63ffffffffe2001f1ffffffffffffff
ffdfe1fff81fc00000273fe633f801fffffffffe3fffffffc7b0c03fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffc7f9fe7fdfe3feffbff7f9fe7fdfe3ffe7fffff87f3fbfde7e03338f
c73ffffffffe2001f1ffffffffffffffbfcf07ffc03fcffffe203fff218060fffffffffe
3fffffc00310e00fff1ffff9ff7fdfffffff7ffff3fc7f9fe7f9fe3fcff7fc7f9fe3ffff
7fcff3ff83fffff03f1fbffe7e0703c3c73ffffffffe2001f1fffffffffffe7f9ff80fff
00ffcffffe307ffffb00c4fffffffffe7ffff980031fc781ff1e3ff9fe3f8ff3fcfe7fe7
fffeff9fffffffffdffffffffff7ffffffffe3ff89fffff19f3ffffe7c001f9007800000
00002001f1fe7fdfe7f9ffffbffc1ffe01ffcffffe3fffffcf800c4ffffffffcffff3080
07ff8ff03f1c1ff9ff7fdff3fcffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
8cf000019e3ff3c000000f1c07c0000000042001f1fe3f8fe7f9ffffffeedfe207ff8000
003fffffc1f8040638fffff8ffc719c0ffff9ffc00098fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff0000c000007cc7ff300ffbfe3fe07a7fffffffe2001
f1fe7f9ffffffffffecfcfc38fff0000001fffff03ff80063000e70000033803ffff3fff
8019cfffffffffffffffffffff9ff7ffff3feffbfe7f9ff7fcff3fcff3fcf87fc63fffcf
80f3fe3ffffff1ff0703fffffffe2001f1fffffffffffffffe7fce271fff3fffff8fffff
07ff800e700042000003e03ff1fe7ffffff80f3fcff3feff9fffffff7f9ff3fcff3fc7f9
fe7f9ff3fcff3fcff3fe7e3f873fffdfc1f3fc7ffffff1ffcf33fffffffe2001f1ffffff
fffffff3fc3fce3f3ffe3fffff9fffc307ff83c7ffe0e61e01ffc7fff0f8fffff3cc1f1f
c7f3fc7f1fe7f9fe7ffff7fcffffefffffffffffffffffffffffff9f1f9fff9ffffff000
000000dffff0000000002001f1dffbfcff3fcffbf8ff83fe7ffe3fffff1ffe03f7fe0fe3
fffffe3ffffe1fffe0e1fff8e1cc0fbfcffffefffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8e3f80201fffffc0000000008fffe0000000002001f18ff1f8ff7fffff
f9fe07fe7ffe0000003ff80ffffe16e0fffff87ffff07fffe003ce3040fccfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffc03f00001fffff0ffffffffe5f
8fe7fffffffe2000f1fff3fffffffffff1f00ffcfffc0000003fc07ffffe0000fffff1ff
ffc1ffffe003041061f88ffffffffffffffffffffffefffff7fffe7f8fffffff3ff7fffc
ff9fe7cf3e1fffc3fcfe3ffffffffe3fcfe3fffffffe2001f9ffffffffffffff31e067f9
fffc7ffffc7f81fffffe3ffe7fffe3ffff0fffffc0030418f3fc11f9ff7fffffffffffdf
f3fc7f9fe7fcfe7f9ff1fe7f3fe3fcffffdff7cf3f9fff8ffffc7fffffffff00fe707fff
fffe2001f9fffffffffffeff7fc3e3e3fffc7ffff8cf8ffffffe3fff3fffe7fffdffffff
c643063fffff73f9ffffeff3fcff3fdff3fefffffffdfffffffbfe7ffffffdffffffffcf
3f8c039ffff8fffffcff00007e78000000002001f9fe7ffff7f9fc7fe7cff007fffc6081
01c1ffffffff3fff1fffc7fff1fffff184478fffffffe7fff0ffcff3feff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc03fc0003fff800000000000003fff000000002001
f9fc7fcfe7fdffff73fffc1ffffc000003c3ffffffff00000fff8fffe3fff9e1867fffff
fffffcffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff803ff1fc7f
bf87ffffffffffff1fff8ffffffe2000f9fe7f8ffffffff833dffffffffcffffe387ffff
ffff1f8f8fff9ffffffff0e1c63ffff07ffffc7fc67fffffffffffffff9ff7fcffffcffb
fc7fdffffdff3feff3fcff020ffdff7f1f1fffffffffffff1fffcffffffe2001f1ffffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000700000000200000
fc440000fcc40000ffffffe0798ffffffffcffffe3e7ffffffff3fffcfff3ffffffc70e1
c01fff801fffffef867ffffffffffffeff9fe3f8ff3fcff1feff8ff3fcff7fc7fffdfff0
6ff9ff7f9c7fffffffffffff13f1cdfffffe2001f1ffffffffffffc7f9c7fffffffcffff
e3f7ffffffff1fffcffc7ffffff830ffc380ff000fffffcfc279ff7f9fe7f9fcffbff7ff
ffbfffffffffdffbfffffffffffffff9fffffffff8ffffe04410000031fbc00000002000
f1fffbffff7fcf807cc7fffffffc000003ffffffffff1fff0fe0fffffff83dffc7e00038
e7ffff8fc0f9fe3fbff7f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0000000000000003fffe00000002001f1cff1fcff3fdf007cc3fffffffc000003ffffff
ffff80000803fffffe387fffe000000007ffff01e7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffe3ffffffffffffff9ffffe7ffffe2001f1dffbfd
fffffc7ff073fffffffc7ffff3ffffffffffcfff8007fe38fe1efffff011c20607ffc000
667fffffffffffffffffffffffffff7f8ffffeffbfeff9ff7f1fe7fdffff8ffbc7ffffff
ffffffff8f8ffe7ffffe6001f1fffffffffff0ffe0f9fffffffc7ffff3ffff3fffffcfff
81870c107e1fffffff00001f9ff0001e307ffff7fffffffff3fc7f9fe3fcfe3f8ff1fc7f
9feffbfe3fbfe7fdff3fdff9c7ffffffffffffff8fdfde7ffffe6000f1ffffffffffc1ff
fff9fffffffe7fffe3fff81ffff38fff81820c30013fffffff80007c1c70003f19ffcfe3
fcff3fcff7feff9ff7fdff7ffffbfeffffffffffffffffffffffffffe600000000000000
0fff8e0000002000f1feffffe7f9c0000001fffffffe0000021fe01ffce107ff81820e38
018ffffffffffe000c7ffffe3fffdffffcff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00000000000000c49ffce0000bc2001f1fc7f8fe7fb00000001ffff
fffe0000000fc00ff841000001871ff60107fffffe0f9c001effffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff1ffffffffffffffc9fffe27
fffe2001f1feffcfe7fc3ffffff3fffffffe7ffff8cf8fc710418023f1ffffe203071fff
80071c3fffffffffcfe7ffffffffffffffffffffffffcfffffffdffffdff3f8ffbfeffbf
cff9ff7ff8ffffffffffffff8ffbff03fffe2001f1fffffffff8fffffff3fffffff87fff
ffe79f820873fe01f1ffffc13f8e1e7f00079fffffffffff1fe3fefffffffbfe7fdffbfc
ff1fcff9fe7f8fe3fdff3fdff1fc7f9feff9fe7fcc7fffffffffffff99f1ff93ffd82000
f1fffffffff3ffffffe3ffffffc07fffffe03f820cffff88f9fff8c1fffe0c1f03ffffff
ffff60001f01fc7fdfe7f9fcff9ff1feffbfeffbff7fdff7fffffffffffeffffffffffff
fe0000000000000000fbff1000002001f19ff7ffff2000000007ffffff00000000000006
1ffffffc00fff073fffe1c1efffffffffe0000000703feff9fe7fffffffffbffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00000205ffffff80ffff99fffe2001f18ff3fc
7e0037fffe8ffffffc1e00000000000ffffffffe00fff07fffffbc0c3ffffffc00000001
8723fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffccffeffbfffe2000f9fffffe7fc7ffffffcff3fff03f3fffffffffcfffffffff
c1fff87fffffc61c39ffff000001ffc9e7c3fffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fff7fdfe3fdff3ffffbfeffbfc3ffffffffffffffe7fe3f9ffff2001f9ffffffffcfffff
ff9ff3fcf0ff1fffffffffcffffffffffffc3cffffc3c7fc38ffe00001ffff83e7c3ffff
fffffffffbfefffff3fcff1fcff9fe7f8ff7fdff7fcff3fcff1feff9fe3fffffffffffff
f03ff7f0a0102000f9feffffff0fe611f93ff9fc1fff8fff9f7fff9ffffffffffffc3fff
ff03fffe70778003ffffff07e7e1e7fbfe7f9fe7fbfe7fcff7ffff3feff9ffffdfffffff
fffffffeffbfffffff80000000000000001ffff000002001f9fc7f9ff8000000003ff9fc
3fff80000000001fffffffffffbc3ffff80ffffff0e180ffffffff8fe3f3cff1fe7fbfe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8affefffffffffff8fffe7
fffe2001f9fe839fe0001ffffe3ffcf87ff781fffffffe07ffffffffff0e7fffe03fffff
f8c18fffffffff9ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffcfffe7ffff2001f9fc001f83fffffffe7ffe3f3fc300ff
fffffe003fffffffff0fffff81ffffffffe1e3e7ffffff8ff1ffffffffffffffff9fffff
ff3ffff9fffffffbfeff3feffdfe7f9ff7fdff7fdf9fffffffffffffffcc7e67ffff2001
f9f800000ffffffffe7ffe3f33c1807ffffffe7801ffffffff0fffff07fffffff823e1c3
ffffffcff1f9ffffffffffffff9ffbfe7f1fe7f9ff3fcff3fcffbfeff8fe7f9fe3fdff3f
cf9ffffff8fbe060000efe4400002001f980f7001fffe00004fff07ce1c38c3ffffffcff
c07fffffe39fffff9fffffff803fc1830fffffe7ff79ff3f9ff3fcfe3ffff1fe7ffff7ff
ff3fcffbfefffffffdfffffff7ffffffff80000000000000000fff8000002001f9800000
0000000000ffc0fc61e3fc00000000fffe3fffffc1fffff9fffffffc00ffe3c20fffffe7
fe3fff3fdff3fdfffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffefff9fffff2001f98fffff7ffffffff1ff01f871fffe007fffe1ffff81ffff
c1fffff1ffffffe007ffffe60c31fff3ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffeff79ffffe2001f81fffffffffffff
f3fc19987fffff00003fc7ffffe07ff8e3fffff9fffffe007fffffff1801cf93fff3bfff
fffffffffffffffffffdffbfefffffffdfe7f9ff7fcffbfcffbfcff9fc1fffffffffffff
ffc7e33ffffe2001f87fffffffffffffe7fc330e0fffff0300070ffffffe3ff0ffffff3f
ffffe003fffbfffffc20870279e39fffffffffeffbfe7f9ffbf8ff3fc7fdfe7f8fe7f9ff
3fcff1fcff3ffff9fe151ec0000000000007f70000002001f80000000000000004dcc21f
87ffff83c0001fffffff1ff0fffffe1fffff803ffff7fffffc61060030c1dffbfeff9fcf
f9fe7f9ff1fdffffeff9ff7fdfffffffffffffffffffffffff000000000000000005fe00
00002001f800000000001040041f833fe7ffffc7fff01fffffff8e78fffff83ffff003ff
ffe7fffffff3860020400ff9fe7f9ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffffe0fc7fffff2001f9ffffffffffffffcc3c03ffe7ffffc7
ffff8fffffffcc3ffffff0ffff801fffffcffffffdffcf0c30cc09cf87ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffe5fcfffffe2001
f9ffffffffffffffcc6007ffe7ffffcfffffcfffffff883fffffc1fffc01ffffff1fff7f
69bdf41f799f88dfe3ffffffffffffffffbfeffdfe7fdff7feffbfeffbff7fdfe7f9fe3f
de3fffffffffffffffcffcfffffe2001f9ffffffffffffff1c003fffc7ffff8fffffe7ff
ffff043fffff87ffe00ffffff83a4a492924001fff3f804e73ffffff3fcff3feff3fc7f9
fe7f8ff7fc7f1fe7f9fe7f8fe7f9ff7fde7f74e000000400000ff80000002001f8000000
0000000010087fff8fffff8fffffe3ffffff06fffffe0ffc007ffff6d0d2494929200092
5b3d00867be7f8fe7fcff3feffffeffdffffdffffeffbffffffffffffffffffffe000000
000000000007f80000002001f800000000000ffc021cffff1fffff8ffffff3fffff38fff
fffc1fe003ffb49292da4949280034925b282da67bfffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe7c9ffffff2001f9fffffffffffffe
061ffffe3fffff9ffffff9ffffe1dffffffc7f003de4b492825a4949280096924a486da6
7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffff
ffe7c9fffffe2001f9fffffffffffff8031ffffe7fffff9ffffff8ffffe1fffffffef801
ed25b49682da4a492025b6d258616de673ffffffffffffffffffff3feff3ffff1ff7fdff
ffdff3feff3feff1fc07ffffffffffffffe7f9ffffff2001f9fffffffff82000413ffffe
7fffff1ffffffcfffef1ffffffc7f00d2da4b492c2d3cb4f41ffb6d248616da733ffffef
f9ff7f9fe3fcfe3fcff3fe7f9fe3f8ff3fcff3fcff3fcffbfc21ffc1000800000007f000
00002001f800000000000000007ffffcffffff1ffffffc7ffc7fffffffc3e0692d24b497
9fffffff8ffffeffd8492d2306ff3fc7fbfe7f9ff7fcff7ffffffe7ffffffdffbfffffff
fffffffffcf00000000000000005f00000002001f00000000003d300001ffff8ffffff1f
fffffe7ff83ffffffe3fcb692da4b6ff3fffffff9ffffffff9cf6d03ceffbfefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f007ffffffffffffc8f3ffffff2000
f1ffffffc1c7ff04739ffff1ffffff1ffffffe7ff83ffffffe1a4b6925a5fff87ffffffe
3ffffffff3cffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
80f801ffffffffffffcdf3ffffff2001f1ffffff81e73f887f9fffe3ffffff1ffffffe7f
fc7ffffff6c24b692dffffc0fffffffc7fffffffe39ffff3fffffffffffffff9ffffffff
ffffdff7feffbfeffbfe7fdff7fdff7f98fff8ffffffffffff9ff3fffffe2001f83fffff
dce707083f9fffe7ffffff3ffffffe3fcfffffff92c24b6dffffff0ffffffff8ffffffff
e79ffff3ffffffff7fcff3fdf79fe7f9ff3f8ff3fcff1fc7f9fe7f8fe3f8fe3fb5fffc00
00000000003fe00000002001f8000000fc870e00001fffcfffffff3fffffff3f87fffe7e
92c24b7ffffffe7fffffffe3ffffffffe79fffff4ff7f8fe7fdffbfe001ff7fdc33fdfff
ffffbfeffffe7fdff7ffffffe7fffe0000000000003fc000001e2001f1c00000898e1c0f
ff803fcff0fffc7fffffff3f87fff83492c3dfffff8000ffffffffc7ffffffffe79ffffe
4ff7fdfffffffff600ffffe1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
f81e4ffffffe2001f1e8ffff81ce0c0fffc00e07c03ff07fffffff9fc7ffc01492c3ffff
fe0001ffffffff0fffffffffe79ffffc3fffffffffffffe37dbfffe00e7fffffffffffff
ffffffffff7fffe78fffff3ffffffffff9be1fffffff2001f9e67fff9f9fd803c3ff8000
020fe1ffffffff9bffff00b493e3fffffc7fffffffffff3fffffffffef3ffffc1fffffff
fbfefee77f9ff260093ffeffdfffffff7fdff3fcff3fefe78fffff9ffffffffff3ff9fff
fffe2001f9fe3fff9f87fc00000000381f8fc7ffffffff80fff8049493f1fffff8ffffff
fffffe3fffffffffcf3fffff83ffffcff1fcfe7fffbfb26fd1bbfc7f9ff3fcfe3fcff3fc
ff7fefff87ffff800000000003ff000000002000f9ff0000810067fe18001ffe7fe3c7ff
ffffff80ffe01494fff8fffff9fffffffffffe7ffffffff89c7fffffc07f9fcffbfffe3f
fff313fffb93ffffdff3fcffffffffffffffffff1fffffc00000000001de100403fe2001
f9ff8045c1c003fffffffffe7ff3c3ffffffff80ff80b480fffcfffff8fffffffffffc7f
ffffffe011fffffff87fbffffffffc3fffe007ffffc1ffffffffffffffffffffffffffff
9fffffe3fffffffffc80fffffffe2001f9fe603fffff03fffffffffe7ff9e3fffffffe09
fc04b4807ffe7ffff8fffffffffffcffffffffc003fffffff0dfffffffbfa0ffffe00fff
ffe0ffffffffffffffffffffeffbffff8ffffff3fffffffffe41fffffffe2000f9fe7f1f
fff007fffffffffefffcf8fffffffe0ff036b41f3ffe7ffffcfffffffffffcffffffffcf
e7fffffff18fffffff1fc3ffffff9ffff3e47ff7fdfffffffbffff9fc7f1ff7f8ffffffb
fffffffffe47fffeff102001fdffffcf0000cffffffffff8fffc7c7ffffffe0f80f6b47f
1fff3ffffc7ffffffffff8ffffffff9ffffffffff3d9fdfe7fb64ffffffe3ffff3f21ff3
fcff9ff7f9fe7f9ffffffe7f81fffff00000000000c0000000002001f9ffff800000ffff
fffffff1fffcfe3fffffcf0e03f4b0ff9fff3ffffe3ffffffffff9ffffffff9fffffffff
e7f1f8fe7fc64fbffffcfffffbf03ffbffffbfe7fbfe7fffffffffffe0fffff0fffffff8
0c9ffffffffe2001f9fff781ff80ffffffffffc7fffcff0fffff87e01db4f1ff9fff9fff
ff1ffffffffff1ffffffff9fffffffffc7f0fdffff83870e1ffcfffff9f837ffffffffff
ffffffffffffffffc0fffff1fffffff0c81ffffffffe2000f9cff38fff80003ffffffe1f
fff8ff87ffff83c07cb4c3ff8fff9fffff9fffffffffe3ffffffff1fffffffff8ff0ffff
ff17060e0ff9fffffbfce37fffffffffffffffffffffffffc07ffff1ffffffe30c3fffff
fffe2001f1cfffe7fe00000ffffffc7fffe1ffe3ffc3870000300fffcfffcfffff9fffff
ffffe7ffffffff3fffffffff9ffc7ffffc3f860e0e3dfffff3fc731ffffffffffffff7fe
ffbffffbe4fffff3ffffffc60cffed8070002001f1fffff2000f0c00f7cf883c7f87fff1
ffc3c00e00001fffe7ffe7ffff8fffffffffc7fffffffe3fffffffff1ffe0fcfecff8f1f
1c3dfffff3fe3e007fe3fcff3fcff3fc7f1fe7f9f01ffff00000000c0000000000002001
f1fffff0000605c003870218310ffff9f3c3c07fa481ffffe7ffe1ffffcfffffffffcfff
ffffe07fffffffff3fff0fcfc7fffffffc3cfffff3ff9e0047f7fcff3fcffffeffffefff
f83fffe3ffffff80fffffffffffe2001f1fffff80f00e0e001860698200ffff8e1e001c7
a5bffffff3fff8ffffc7ffffffffcfffffff80ffffffffff3fff99feeffffffff078e3ff
f3ff87fce7007ffffffffffffffffffffc3fffe3ffffffc0fffffffffffe2001f1fe7f99
1f00e5e183cf1e1c6047fef061c00605a5fffffff3fffe7fffe7ffffffffcffffffe0fff
ffffffff3fff99b87fffffffe0f0c3eff9ffe3fffe0007fffffffffffffffffff83fffe3
ffffffce3ffffffffffe2001f1fe7f813f9a6de187ff3f7fe0823c702000780d27ffffff
f1ffff3fffe7ffffffffcffffffe7fffffe7fffe7ffffd807fffffffc460c3c79cfff3ff
ff87dfefffffff9ff7fdffff9c3fffe038c4c01f0604000000002001f9ffffc319fe0ff7
9fff3ffff08218000003e06d27fffffff9ffff9ffff3ffffffffcffffffc7fffffcffffc
ffffff83fffffffc0020c3830efff9ffff839fc7fdfe7fbfe3fcffbf9c3fffe00000003f
c000000000002001f1ffffff10fe07ff9fff3ff600000000007f61ed3ffffffff9ffff9f
fff9ffffffff8ffffffc7fffff9ffffcfffffffffffffff00381e783067ffcffffc39fef
fcfefffff7fdff3ff43fffe7ffffff3ff003fffffffe2001f1ffffff00fe67ff1ff80000
0000000003fe3f2d3ffffffffcffffcffffc7fffffff9e3ffffe7fffffbffcfcffffffff
ffffffe1f387ffc7061ffcffffc1ffffffffffffffffffffe43fffe3ffffff1e7839ffff
fffe2001f1dff38700fe67ff3e0000000000003fe00e7f2d3ffffffffe7fffcffffe3fff
ffff1c3efffe1fffff3ffdf9ffffffffffffffcff98fffff8e0ffeffffc0ffffffffffff
fffffffffcffffe3ffffff86fff9fffffffe2001f1cff30393fe0ffe30002fffcfffffff
f007ff2dffffffffff7fffc7ffff0fffffff3c1c7fff03ffff7ff9f9ffffffff3fffff9f
fc0ffffffe0e7effffc1fdff7fffe7feff3feffbfdffffe1f2000003ff18000000002001
f1ffff3393fbfffe001e7fffcfffffffc007e92dfffffc3fff3fffe7ffffc7fffffe7c38
3fffc1fffe7ff9f3ffffffffbfffff3ffc03fffffe1c3e7fffcff8ff3fcfe7fcff3fc7f9
c1fffff000000001ffb0000080fe2001f1ffff3912f3fff801fe7fff8ffffffe00e1c92f
fffff89fff9fffe1ffffe3fffffc7c303ffff9fffe7ff3e3ffcffff79ffffc7ffe79ffff
ff183c7fffcdfdff7ffffffeffffefffc1fffff3fffffff9fff3fffffffe2001f1ffff39
9292ffc01fff7fff8ffffffc07f0493ffffff9efff9fff80fffff1fffffcfe663ffff8ff
f8fff3e7ff8ffff7e3fff8ffff39ffffff80307fffc8ffffffffffffffffffffc1fffff1
fffffff9e7f3fffffffe2001f1feff3012869201ffff3fff8fffff8e3ff8093ffffff9f7
ffbff8001ffff9fffff9ffe07ffffcfff3fff3cfff3fffb3f0fff1ffff3cffffdfc03079
ffedfffffffffffffffbfe7f03fffff9fffffff9e7f1fffffffe2001f9fe7f3012c7d003
ffff9fff9fffe18fffde09fffffff1f9ff9fe0ff0ffffcfffff1fff07ffffcffe7fff3cf
fe7fff73fe7ff3ffff80ffff9fff0070ffe7ffcffbfeff3ff7f1ce3fc3fffff800000003
fff80000000020fff1ffff3212869002dbffdfff9ffe01dffedf0ffffffff9ffffffc7ff
e7fffcfffff07ff8fffffcffcffff3cffe7ffe73ff3fe7ffc7c0f7ff9fffc03073e7ffcf
f9fe7fffe7ff001fc3fffff800018003fffc0613fffe2001f9ffff873e86f6869bffefff
9ff003fffe5f078ffffffcffffff9ffff3fffcffffe203fffffffcff9ffff9e7feffdef3
ff9fe7ff81cdf3fc03fcfc1061e04ffffbfefffffffe001fc3fffff8ffffffe6ff3c7fff
fffe6001f1ffffcf3f8296129adb616f8fc03ffff25bc007fffffe7ffff83ffffbfffe7f
ffe7c07ffbfffc7f9ffffc71fcff9cf9ffdfcfff3dcdf0fe07fcff08e0e04ffffffffff7
fffc644f83fffff8ffffffe67f7e3ffffffe6001f19ff3fe3f0294129adb414d0580bfbe
924bf003fffffe7ffff0fffff9fffe7fffe7fc07c07ffe7fbfffff1cfcff9dfdffcfcffe
7eccc0ff9fc0ffc7e180ffffffffefe007fc6e41c3fffff8ffffff8fffff1ffffffe6001
f9dff3fc3c03fe1292db41290d84b4b6924bffe7ffffff3ffffffffffcfffe7fffe7ff80
0600ff3f3fffff9e3cff3dfcffcfcff8fe40c3ff9fe03fe3f380fdffffffe7e0067c1f33
63fffff80000001ffff9800000002001f9fffffe001ffe1696db492905a5b49693dfff87
ffffff3ffffffe7ffc7ffe7fffe1fffc7f807f9e7fffffcf39fe7dfcffef8ffbbf64f3ff
fff87fc3ff81f8ff3fcfff01e7f90f1227fffff805c57c0ff3f9cffffffe6000f1ffffef
807ffe7ffedb492d05a5b4969effff0fffffff3ffffff801fe3ffe3ffff8ffffffffffcc
ffffffef9bfe7dfeffef9bf31fe6fbfffff9fe01ffc1fdff7fcff80003833f8727fffff9
fffffc4781ff0ffffffe6000f1ffffe7027ffcffffda49012d24b6969ffffe3ffffffe7f
fffff3e07f0fff3ffffc7fffffffffcdffffff67c3fcdcfeffe719f707e6fff001ffff80
fe83ffffffffe0fc00063fe3cffffff9fffff8c000fe3ffffffe2001f1fe7f061e7ff8ff
fffff80125a5b4b6fffffe3ffffffcffffff87ff3fc7ff9ffffe7fffffffffe3fff3ff27
c3fc9cfe7fe739f40fe07f8000ffffc0fc83ffffffffc0efe0007ff39ffffff9fffff000
10247a2000002001f1fe7e067e7ff8fffffff007e7bffffffffffe3ffffffcffffff8fff
9fe7ffc7fffe3fffffffffe3fff3fc07c1fc9cf87e6720761fe0ff0000f8ffde6081cfef
f3ff004ff3f0fff1bffffff8000000000000000000002001f1fffe67fe7ffcffffff803f
f3ffffffffffff3ffffffeffffffffffcff3ffe3fffe3fffffffffe7fff07807c07c04f8
3e2640679fe4ef03f8f01fff6007ffc7f7fe206ff7f7fff83ffffff9ffffffffff99ffff
fffe2001f3ffff27f0fffcfffffe01fff9ffffffffffff1ffffffe7fffffffffe7f1fff8
fffe3fffffffffe73fc07c27c0fc04e0380679e7ffe607f7fe7c01ff101fffefff7803ff
f7fffffc7ffffff3ffffffffffc9fffffffe2000f1ffff8403fffcffff8e1ffffcffffff
ffffff9ffffffe7ffffffffff3f9fffcfffe7fffffffffe707e1ff27e3fc9ee03800f9e7
ffe00fffffbf801f819bbffffe3003fff3fffffe3ffffff3ffffffffffc13ffffffe2001
f1cff3840ffffc7ff78ffffffe7fffffffffff8ffffffe7ffffffffff8f9fffe7ffe7fff
fffff3cc0071ffefe3fe9ef97e61fde7ff803fffff9ff00fe0999ffcfc0033fffbffffff
1ffffff0400188000000000000002001f1cff3c43ffffc0003dfffffff3fffffffffffc3
fffffe7ffffffffffc01fffe7ff8ffffff7ff3ce103bffcfe7fe7cf87e07ffe7fe00ffff
ffcfff1f380b803ef98f73fff9ffffff8fffffe0000000000000000000042000f1ffffec
7ffffe00007fffffff9ffffffffffff1fffffcffffffffffff00ffff3ff9fffffe3fc04f
939fff9fe7fe7cfe7f0fffe7fc02ffffffe7ffff0701007f831379fffdffffffcfffffe7
ffff07fffffe1ffffffe2001f1fffffcfffffe001c3fffffffdffffffffffff8fffffdff
fffffffffffc7fff3ff1fffbfe3f80cfa7cffe3fc7fe7dfcff1fffcf3ff07ffffff7ffff
00700473847319fffcffffffe7ffffe7fffe0fffffff3ffffffe2000f1fffffe1ffffe00
ff8fffffffeffffffffffffc700001fffffffffffffe3fff3ff3bff3f80ff3cfe7e3fc7f
c7fe79fcff3fffc81ff0fffffff3ffffc00c007f98fe187ffcffffffe3ffffc7fffc0fff
fffffffffffe6001e1ff7fde1fffe703ffc7fffffffffffffffffffe000001ffffffffff
ffff1fff3df39ff0781ff3cfc7f1f9ffe7fe79f9fe7fffc01ffc7ffffff9fffffc07f00f
c1ee1871fcfffffff3ffffc7a011ce000000000000006001e1fe3f9f919fc733fff3ffff
fffffffffffffffe0fcff8fffff8ffffffffcfff39f71fc07e3fff800ffc39ffe7fe73f9
fe7fff00ffff07fffff9ffe7ff87ff80020f3860ecfffffff3ffffc00003c00000000000
00006001f1ff7fdff987ff39fff87fffffffffffffffffff3dcfdcfffff07efffffccfcf
38c607c1ff3fff001ffe03ffe7fcf3f9fcfff807ffffc1fffffdffe7ffffc0e01e07f0e0
c0fffffff3ffffcffff381fffffffffffffe6001f1ffffffff81ff38ffff1fe3ffffffff
fffffe7f39cfcc7e7ff33c7f9ffce7c7200c07f9fffffe7fffffc7ffe7fcc7f8fcfff01f
fffffcfffff9fff7ffffc01fff8387f1801ffffff3ffffcfffe79dfffffffffffffe6001
f1fffffffff8ff3cffffcff9ffffffffffe7fe7e384f867c7fe3bc7f9ff03203201f1fff
fffffcffffffffffe7e00ff8f8fe7f9fffffff7ffff3fff3fffff807ff900cffc00e7fff
f3ffff9fffeff9ffffffc7fffffc6001f1cffbf9ffc43f3cffffeffd1610000026060f00
2220574d464301000000000001000000000000000700000000200000fc240000fcc40000
ffffffffffe7f80c400e00701fe3983e03e00007383f9ffffffff9ffffffffffcf80fff9
f8f07fcfffffff3fffe7fff9ffffff83ff81e0ffec0c38ffe7ffff800000000000000000
00002001f1cff1fdff027f3cffffe7fcfffffffe7fc0f000c00f03001f01901e03f000c0
00fffffffffff3ffffffffff8f0ffff9f880ffcfffffff9fffcffffdffffffe7c78ff07f
bb1c107fe7ffff00000007eff79c82e4fffe6001f1fffbffff32e73c7ffff7fe7ffff3fe
3f80f803f99f8f007f81d87f9fe0fc0007ffffffffffe3fffffffff8007ffff9f803ffcf
ffffffdfff9ffffcffffffffc03ff83f33fe3077cfffff3ffe21ffffffffc3fffffe6001
f1fffffffe73e67e7ffff7fe7ffff1fc07800007f91fdfc07fe3de7f9fe5fe03ffffffff
ffffc7fffffffff0607ffff1e01fffc7ffffffdfff9ffffcffffffffe01ff9fc27fe78e3
cffffe3ff867ffffffffc3fffffe6001f1fffffffe33f0fe7ffff7ff7f3ff0700fe0000f
ff3ffffc7fe39e7fffcffe3fffffffffffff8fffffffffc3fc0f3ff3c0ffffe3ffffffef
ff3ffffefffffffff803fffc0fffffc18fffff7ff1cfffffffff83fffffc6001f1fe7fdf
c60381fe3ffff7ff3f3fe00003e3fe1fff3ffffe7ff3dfffff8ffe3ffffffffffffe1fff
ffffffcfff00007bc0fffff1ffffffeffe3ffffefffffffff900fffe0ff3ffc387fff030
060000000000000000006001f1fe3f8eee4e07bf0ffff7f39f1f804320e7ffffff3fffff
1ff3dfffff9fff3ffffffffffffc7fffffffff8fffe00007f9fffff8fffffffffc7ffffe
fffffffff3e0fbfe4f83ffe783fff0600603fffffffd81bffffe2001f1ffffce3f30ff3f
c3ffbff3c00001ff3c0ffffffe3fffff83e7ffffff3fff1ffffffffffff8ffffffffff1f
fffff007f9fffffc7ffffffff0fffffe7fffffffe7fdf07eef01ffff831ff8ffce3fffff
ffffe7fffffe6001f1ffffff9f03fc3ff1ff9fe0600079ffff0ffffffe3fffffe00fefff
fe7fff8ffffffffffff1fffffffffe3ffffe0003f9fffffe7fffffffe3fffffe7fffffff
87fff01fe7c0ff7f061ffc7f807ffffffffffffffffe2001f3ffffff8187fc3ff9ff8380
7c1ffdffffcffffffe7ffffff81ffffffcffffc7fffffeffffe3fffffffffc7ff87c00f9
e3fffbfe7fffffffc7ffffff3ffff0000ffffc07f7c1fe7f1e1dff3f80fe139000008000
00002001f18ffbffe3ffcfbff8fe03c1ff9fffffffc7fffffe7ffffffe7ffffffcffffe3
ffffe0ffff07fffffffff8e0007c0ffc07f7fcff3fffffffcfffffff1fffff00cfffff80
ffcff07f1f187f00100000000000000000006001f1dff1fcff3fdf87f07c07f9ffffffff
ffe3fffffcfffffffe7ffffffcfffff1ffff83fffe1fffffffff83c0007ffffe0ff3fe7f
1fffffffcfffffffbfffffffcfffffe03fffe03f9ff87f9f31fffffffffffe3ffffe2001
f1fffbfeffffff03f80007f9fffffffffff1fffffcfffffffe7ffffff8fffff9ffff3fff
fc7ffffffc0007e01ffffffffff3ff3f8fffffffe7ffffffbfffffffe7fffffc3fffec3f
8ff87b9e71fffffffffffe1ffffe2001f1ffffffffffff73e00000fffffffffffff1ffff
fcfffffffe7ffffff8fffff8fffe7ffff8fffff0780007fffffffffffff3ff9fc7ffffff
e3ffffff3fffffffe3ffffff3fffecff87fcf818f807fffffffffe1ffffe2001f1feffff
fffffff3c0e0187ffffffffffff9fffffcfffffffe3ffffff9ff00fcfffe7ffff1fffe00
7c03cffffffffffffff7ffdfe3fffffff3ffffff3ffffffff00ffffffc3fe7ff07ffec30
dc0200000000000000002001f1fc7f9ff7f9ffe368ffff0fffffffffffc1fffffcffffff
ff3fffff81ff001cfffcfffff1ffe0007fffcfffffffffffffe7ffcff1fffffff3ffffff
3ffffffffc07fffffc07e7ff03f9cf808ee000000000000000002001f1feff9fe3f9ffc6
3dffffe7ffffffffff80fffffcffffffff1fffffc7fe7f0e7ff8fffff003e00fffff9fff
3fffffffffe7ffcff9fffff873ffffff3ffbfffffff3ffffff01e7ffc3c38f081e47ffff
fffffffffffe6001f1fffffff7fffff3b3ffffffffffffffff0e7ffffc7ffff7ff9fffff
fffcffe67ff9ffff0003f3ffffff9ffc7fffffffffefffcff8ffe00003ffffff7ffbffff
fff3ffffffc067ffc38033382e0ffffffffffffffffe2001f3fffffffffffff3e1ffffff
fffffffffc3f0ffffe00fff3ff8ffffffff8fff07ff9ffcf0007ffffffff3ff9ffffffff
ffcfffdffcffc0070ffffffe7ffbfffffff7fffffff007ffd3c020ff003fffffffffffff
fffe2001f3ffffffffffff03e0ffffffffff07ffc07f83ffff007ff9ffcffffffff1fff8
7ff9fc0787ffffffffff3ff3ffffffffff9fff9ffe7f9ffffffffffcfffbffffffffffff
fffc03fff1e04c7f800000000000000000006001f3cffbfcffbfef87fc7ffffffff801ff
81fff0ffffff3f7cffcfffffffe3fffc7ffcc00f8fffffffffff3ff7ffffffffff3fff9f
fe7f3ffffffffff9fffbffffffffffffffffd8fff9e07e7f800000000000000000006001
f1cff1fcff1fcffffe7fffffe00070ff1ffffc7fffff9e7cffe7ffffffcffffcfffc8000
1ffffffffffe7fe7fffffffffc7fff3fff3e7ffffffffff3fff3ffffffdffffffffffe1f
f1f1fcff99fffffffffffffffffe6001f3fffbffffbfdffffe1fffffc007fc7e3fffff3f
ffffc0fcffe7ffffff9ffffcffc4c30007807ffffffe7feffffffffff0ffff3fff38ffff
ffffffe7ffc7ffffffffffffffffff07f3f3f8ff3fffffffffffffdffffe2000f3ffffff
fffffffffe3fffffcffffe3e7fffff3ffffffffdffe7ffffff9ffffcfe00fc0000001fff
fffc7fdfffffffff83ffff7fff11ffffffffff8fff9ffffbffbfffffffffff81e3f37cf0
7fffffffffffff8ffffe6000f3fffffffffffffffe7f7fffcfffff1e7fffffbffffffff9
ffe7ffffff9ffff8e001f87ffe7f8ffffffc7f9fffffffff0ffffe7fff97ffffffffff9f
ff7ffff3ff7fffffffffffc047c07c60000000000000000000002001f3fe7f1ff7fffe7f
9f3f1fffcfffff8e7fffffbffffffffc0fe7ffffff1ffff00000e1ffffffe3fffffcff3f
fffffffe7ffffeffff87ffffffffff3ffeffffe7fefffffffffc7fe00f004c4000000000
0000000000006001f1fe7fbff3fcfe7fbf1fcfffcfffffc0ffffff9ffffffffc008fffff
ff3fffe0000003fffffff8fffffcfe7fffffffc0fffffcfeff8fffffffffff7ffeffffef
fffffffffe383ff00019e08ffffffffffffffffffffe6001f3fffffff3fcffffffbfe7ff
cfffffe0ffffff9ffffffffff01ffffffe3fffc700000ffffffffc7ffffc00fffffffc01
fffff9fcffcffffffffffe7ffdffffcffffffffff8183ffc00f3ff1fffffffffffffffff
fffe6001f3fffffffffffffffff3f3ffdffffff8ffffffcfffffffffff7ffffffcfff807
fffffffffffffffffffc007fffffe0fffffff9fcffcffffffffffc7ff9ffffcfffffffff
000303ff01e7f8fffffffffffffffffffffe6001f3fffff9ffffefffffe7f9ff9ffffffc
ffffffeffbffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffcfff87e3fffff87fffffff3fc
ffc7fffffffffcfffbffffcffffffffe000001ff800fe000000000000000000000006001
f3fffbf9ff3fcffbfc87fc3fbffffffe7ffffffff8ffffffffffffffffff001fffffffff
fffffffcfff9ff1f7ffe1fffffffe7f9ffe7fffffffff9fff3ffffcfffdffffe000001ff
c03fc00000b64000041705fffffe6000f3cff1fdff1fcff1fcc7fe0ffffffffe3fffffff
fc3ffffffffffffffffe0f9ffffffffffffffffcfff3ff8e1f807fffffffe7f9ffe7ffff
fffff1fff3ffffe7ff9ffffcfffff9fc066fcffffffffffffffffffffffe6000f3dffbff
fffffffffff3ffc3fffffffe3ffe7fffff0fffffffffffffffdf3f3ffffffffffffffffc
ffe3ffc00401ffffffffcff3ffe3ffffffffc3fffbfffff3ff3ffffc7ffbfcf80e437fff
ffffffffffffff3ffffe6001f3fffffffffffffffff1fff1ffffffff1ff80fffffcfffff
fffffffffe1fff3ffffffffffffffff9ffe7ffe1e07fffffffffcff3fff1ffffffff0fff
fbfffff9fc7ffffe7ff1fcc3fe6067fffffffffffffffe1ffff06001e3ffffffefffff7f
bff8fff83fffffff1ff3c0fffff7fffffffffffff01ffe3fffffffffffffff03ffc7ffff
ffffffffffffdff3fff9fffffffe3ffffbfffffc00fffffe000000000070660000000000
0000000000002001e3feffdfc7f9fe7f1fe41ffc1fffffff9fe7f8003ff3ffffff0fffff
007ffc7ffffffffffffffc07ffcfffffffffffffffff9ff3fffcfffc07fc7ffff3fffffc
03ffffff00000038007067fe73ff5fe5dffffffffffe6001f3fc7f8feff9fe7f9fe47ffe
0fffffff8fcfff800047fffffe0ffffe03fff8fffffffffffffffc7fff8fffffffffffff
ffffbff3fffe7fe001f8fffff9fffffdffffffff9ff0fffffe63e7ffffffffffffffffff
fffe6001c1feffdffffffffffffcfffe07ffffff8f9fffffc00ffffffce7f9fe1ffff1ff
fffffffffffffcffff9fffffffffffffffff3ff9ffff0f01f1f1fffff8fffff9ffffffff
dffffffffc67e7fffffffffffffffffffffe6001f3ffffe0083fffffffffdfff07ffffff
c7ffffffffcffffffce3f01f3fffe3fffffffffffffffcfffe3ffffffffffffffffe7ff9
ffff800ff8e3fffffcfffff9ffffffffcffffffd80e0e780000000000000000000006001
f3bfffc0001fffe7ffff8fff03ffffffe7ffffffffe7fffff9f3e20f3fffc7ffffffffff
fffffe7ffc3ffffffffffffffffc7ffdffffe03ffc0ffffffe307ff3ffffffffc0000000
01806600000000000000000000006000f31ff7c00f8fe7e1fcffcfffc1ffffffe3ffffff
ffe07fc001f3e00f1bffc7fffffffffffffff87ff8fffffffffff87ffffcfffcffffffff
fe1fffffff003fe7ffffffff8fffffffe61fc7fffffffffffffffc7ffffe6000f3a1f39f
ffe7cff07cfffffff8fffffff1ffffffffe01f8003f3c07f81ffc7ffffffffffffffc0ff
f1ffffffffffc1fffffdfffdffffffffff1fffffffcf1fcfffffffff8fffffffe07fc7ff
fffffffffffffefffffe6001f100301fffe3ffe03efff3fffc7ffffff9ffffffffc7079f
fff201ffc1ffc7fffffbffffffff83ffe3ffffffffff9ffffff9fffdffffffffff9fffff
ffffcf9fffffffff8ffffffff0fff7fffffffffffffffffffffe6001f00000000003ffe0
1fffc3fffe3ffffff9ffffffffcfe01fffe403fffcffc7fffff7ffffffff1fffe7ffffff
ffff3ffffff9fff9ffffffffff8fffe07fffc73fffffffff800000000000000000000000
0000000000006001f00000000001ffe70fffc7ffff0ffffff1ffffffffcff83fffe673ff
fcffe3ffffeffffff7ff3fffcffffffffffe7ffffff9fff9ffffffffffc3fffb3fffe33f
fffc3fff80000000000024000002000270156000302e6001f1fffffffffcfe67c1ffe3ff
ff87fffff3ffffffffcffeffffeff3fffcf8f1ffffdffffff3ff3fffcffffffffff9ffff
fff9fff3ffffffffffe007ff9ffff07ffff81fff9ffffffffffffffffffffffffffff8ff
fffe6001f1fffffffffc7e67e0e3f3ffffe3fffff3ffffffffcffffffe2ff3fffc7071fe
0f9ffffff3ff3fffcffffffffff3fffffffbfff3fffffffffff801ffcffff87ffff3c79f
9ffffffffffffffffffffffffffffcfffffe6001f3ffffffffff0fe7f877f3fffff3ffff
87f7ffffffcffffffc1ff3fffe6038c0003ffffff3ff3fffcfffffffffc7fffffff3fff3
fffffffffffff8ffe3fffe7fffc7e39f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffc6001
f000000000000060007ff9fffff01fff07f3ffffffcffffff03ff9fffe0f1801f87fffff
f3fc3fffcffffffff01fffffbff3ff83fffffffffffffcfff0fffe7fff1ff83f00000000
00000000000000000000000000006001f000000000001007f0fffc3ffff00ffe07f8ffff
ff9fffffc0fff9ffff1f8c7ffffffffff3f8ffffcffffff8600fffe007e7f801fffdffff
fffffe7ffe3fff3ffc3ffc7f0000000000000000000000800000005a86fe6001f3ffffff
fffffe0ff1ff3e60ffc3c7fe67fe7fffff1fffff03fffc7fffffe47fffffffffe7f3ffff
cfffffe007e3c003e00fe07c7fe0fffffffffe3fff1fff3ff8ffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe6001f3fffffffffffffff1ff3c800007e7fe67ff3ffffe3ffffc
0ffffe3fffffe47fffffffffe7f3ffffc7fe00073fe0003ff83fc3fe0f807fffffffff3f
ffc7ff9ff3ffffff1fffffffffffffffffffffffffffe7fffffe6001f3fffffffffff001
78ffff000007e3fe23ffbffffc7ffffc3fffff1fffffe07fffffffffcff3ffffc7f8001f
fffc3fffffff8fff801e3fffffffff1fffe3ff9fe7ffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffe3fffffc6001f000000000000000006ffe0000e003fe03ff9ffff8fffffeffffffcf
ffffe07fffffffffcff3ffffe7f0ffffffffffffffff9ffff07f3fffffffff8ffff1ffcf
c3ffffff8000000000000000000000000000000000002000f00000000603ffff0727f8f5
0192c3fe31ff9ffff1ffff1fffffffcfffffe07fffffffff9ff3ffffe7e3ffffffffffff
ffff3fffffff6001ffffffc7fffcffc7c1ffffff80000000000218000000249b3edf42ff
dffe6001f1c000020717ffff071e01ff8783e3fcf8ffcfffe3fffc1fffffffe7fffff07f
ffffffff9ff3ffffe7cfffffffffffffffff3ffffffe00007fffffe3fffcffe78cffffff
9fffffffffffffffffffffffffffe7fffffe6001f1ce018087c3ffff8f8007ff3f93e27c
fe7fc7ffe7fff00fffffffe7fffff07fffffffff9ff3ffffc79ffffffffffffffffe7fff
fffe1fff1ffffff1fffe7ff31cffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe6001
f1c77f8847e7e000000001807fe3e27c687fe3ffcfff804ffffffff3fffff07fffffffff
9ff3ffffc73ffffffffffffffffe7fffffff3ffffffffff8fffe7ff83f7fffff8fffffff
fffffffffffebcf80f80f90060002001f007fffe0000000000000000ffe0043e007ff9ff
8ffc03dffffffff9fffff83fffffffff9fe7ffffc73ffffffffffffffffc7fffffff3fff
fffffffc7ffe7ff87f3fffffc000000000000000000000000000000000006001f003ffff
01ec7ffffffff007fff00406007ffcff8ff81f9ffffffff9fffff83fffffffff9fe7ffff
c67ffffffffffffffffcffffffff1ffffffffffe3ffe7ff8ff8fffffc0003bf7ffffffff
ffffffffffffe3fffffe2000f113ffffc1ffffffffffe3cffbf80f07003ffe7f9ffc7f9f
fffffffcfffffc1fffffffff3fcfffffc4ffffffffffffffffe1fffffff801ffffffffff
1ffe7ff9ffc7ffffcfffffffffffffffffffffffffff83fffffe6001f1b9f3fef87fffff
fffe0fcff1ffbe73903ffe7f8c3fff3ffffffffcfffffc0ffffffffe7fcfffffc1ffffff
ffffffffff83ffff0000c07fffffffff9ffe7ff9fff3ffffcfffffffffffffffffffffff
ffff01fffffe6001f000f3fe7e3fe00000001fffffffff71f07ffe7f803fff3ffffffffc
fffffc0ffffffffc7fcfffffc3fffffffffffffffe1ffff80007fc3fffffffff8ffe7ff3
fff9ffffcfffff73ff4baf80424000000000380000006000f0007ffeff0000000001ffff
fffffff0f07ffe7c007ffe7ffffffffcfffffe47fffffffcffcfffffc7ffffffffffffff
fc7fffe07fffff1fffffffff8ffe7ff3fff9ffff8000000000000000000000000000f800
00006001f3ff3fffff8000ffffe3ffffffffeff1f0fffe7803fffcfffffffffcfffffe03
fffffff8ff1fffff8fffffffffffffe07cfff803ffffffcfffffffffcfff3fe7fff9ffff
9fffffffffffffffffffffffff83f9fffffe6000f3ff9fffffe0100ffff3f9fe7f9fe3ff
f9fffe3813fffdfffffe1ffcffffff03fff9fff9fc1fffff9fffffffffffff8619ffc00f
ffffffc7ffffffffcfff3fcffff9ffff3ffffffffffffffffffffffffe1ff9fffffe6001
f1ff9fdffffcfe07ffe3f8fe7f9fe3f9fffffc1ff1fff9fffffc03f9ffffff81ffe0fff8
f81fffff1ffffffffffff81f81fe03ffffffff81ffffffffcfff3f9ffffbffff3fffffff
fffffffffffffffffc7ff1fffffe6001f0001f8fe3fcffe00003fffffffffff8fffff03f
f1fff9fffff8e0f8ffffffc0ff807ff8f03ffffe3ffffffffffffeffc3fc7ffffffff818
7dffffff8fff3f3ffffbffff3e000000000000000000000000fff00000006000f0001fdf
f3fffff04387fffffffffff9ffffe03ff3fff9fffff1fc783fffffe07f001ffcc07ffffc
7ffffffffffffffffff9fffffffff0fe007fffff8fff3c7fffffffff0000000000000000
0000000003fff00002026001f1ffdffffffffff1ffe7bfffffffffffffff833ff3fff1ff
fff1fe310fc3fff81f3f03fc067ffffcffffffffffffffffffe3ffffffffe7ff003fffff
1fff38fffffffffc01fffffffffffffffffffffc1fffe7fffffe6000f1ffc7ffffffeff1
ffe71fc7f3fcff30ffff0f3c03fff9fffff9ff03c7801ffe000fc3fc0c7ffff8ffffffff
ffffffffffcfffffffffcfffff9ffffe3fff31fffffffff8c07ffffffffffffffffffff8
ffff8ffffffe6001f1ffe3fcffbfc7f1fff1bfcff3fcff38fffc1e3803fff9fffff8ffc7
f33c0fff8001f1f8fcfffff8ffffffffffffefffff9fffffffff9fffffc7fff87fff23ff
ffffffe3fc0ffffffffffffffffffff1ffff0ffffffe6001f00003fcff1feff000007fff
fffffff8fffc003003fff9fffffc7ffff03fe7fff00001f801fffff9ffffffffffffe7ff
fe3fffffffff9fffff800200ffff07ffffffffc7ff0000000000000000000003fffe0000
00006001f00001fffffffff23cbc3ffffffffff9fffe003003fff9fffffe3ffffcfff0ff
fffc01f801fffff9ffffffffffffe7fff87fffffffffbffff80000007fff0fffffffff9f
ffe000000000000000000007fffc000c0f3e6000f3fff1fffffffff3ffff19fe7ffffff1
ffef1f07f3fff9ffffff3ffffffff83ffffe79fcf3fffff1ffffffffffffefffffffffff
ffff3fffc03fd07c1ffc3fffffffff1ffff81ffffffffffffffff80ffff8fffffffe6001
f3fff81feffffe71ffff89fc7fdfe7f1ffc79f87f3fffcffffff9fffffffffbffffe3cfc
63fffff1fffffffcffffcffffffffffffffe7fff01ffffff00407fffffffff3fffff0fff
ffffffffffffe01fdcfcfffffffe6001e1fff81fc7fdfe79ffe203fe7f8fe7f1ff879fcf
f1fffc7fffff9fffffffffffffff3c7c67fffff1fffffffcfffe1ffffffffffffff8fffc
3fffffffc001fffffffffe7fffffc3ffffffffffffff801f80fc7ffff2706001f000000f
eff8ff78000000ffffdffff1fe0f80000001f87fffffcfffffffffffffff803c07fffff3
fffffffe7ff87fffffffffffffe1fff8fffffffff80ffffffffffe7ffffff00000000000
00000f0fe1fc000000006001f001188ffffdfffc3ffffc3fffffffe1fc3fc7872400707f
e0ffcfffffffffffffff803e07ffffe3fffffffe7ff3fffffffffffffe07ffc1ffffffff
fffffffffffffcfffffff803009ffffffffc3f87e1fc7ffffffe6001f1ffffcffffffffe
0fffff1ff7fffff1f07fc7ffffbe183fc0ffc7ffffffffffffffcf3e67ffffe3ffffffff
7fe7fffffffffffff03fff83fffffffffffffffffffc01ffffffff9ffffffffffffcffe3
e0f8fffffffe6001f1e01fcfffffefe381ffff8ff3feff3ff1ffe3ffffff813fce7fe7ff
ffffffffffffcf3e67ffffe7ffffffff7fe7ffe001ffffffe3ffff0fffffffffffffffff
ffc003ffffffff1ffffffffffff9fff3ecf9fffffffe6001f0000001ff3fcff7e038fd07
f3fc7f1fc3fff1fbc038001f827ff3ffffffffffffffce3e23ffffe7fffffffe1fe7ff80
00fffffffffffc3fffffffffffffffffff810ffffffffe3ffc3ffffffbc3fffffff9ff14
40006000f00fe0007f3fdffffc00000003fefff387fff8000000001f803ff9ffffffffff
ffffc07e03ffffe7fffffffe3fe7ff3ffcfffffffffff87ffffffffffffffffffe1fffff
fffffe00000000000003ffff3ff8000000006001f07ff8003fffffffff87fff801fffff3
8ffffcf01e03ff9f1f0ff87ffff9fffffdffe07e23ffffc7ffffffff7fe7f7fffcffffff
ffffe1fffffff7ffffffffffe07fffffffffff03f00fffffff8fffff1ff9fffffffe6001
f07ffbf01ffffeffffc1fffff8ffffff8ffffce3ffe07fc73f80fe1ffff0fffff07fe67e
73ffffc7ffffffff3fe7fffffcffffffffffc3ffffff07ffffffffffe1fffffffffffff0
41c7ffffff1fffff0ff1fffffffe6001f07ffffe3ffffc7f9fc07ffffc7fe7fd9ffff8c7
fffc1fe23fe03f8ffff07ffff03fe700e3ffffcfffffffffbfeffffffcffffffffff8fff
ffff7ffffffffffffffffffffffffff803e3ffffff3fffff83f1fffffffe6001f07f7fff
f7fdfeff9fe60000000fe3fcfffff80fffff000000001fe03ff03fffe03fe30087ffffcf
ffffffff8feffffffe7fffffffff1ffffffeffffffffffffffffe7ffffffffff0ff06000
007fffffe1f8000000006001f03e3fcfe3fcffffffff00000007f7fcfffff00fffff8000
00000ff000f83fffc03fc0000fffffcfffffffffc7cfffffff3ffffffffc3ffffffcfc07
ffffffffffffe7fffffffffffffc0000007ffffff0fc000000142001f11f7fdff7ffffff
fffff7e007e1fffcfc0ff31fffff8ff881ffc07100389fff887f8f801fffffc7ffffffff
f3cfffffff3ffffffff8fffffff9f8e1fcfffffffffcf7fffffffffffffe3ffffcffffff
f87e3ffffffe6001f19fffffffffffffffff7fdc03f83ffce407f31fffff8ffcf1fff018
ff198ffe18ff9f807fffffcffffffffff9cfffffff3fffffffe1fffffff3f1fc01ffffff
fff1f3ffffffffffffff1ffffcfffffffe3e7ffffffe6000f1cfffffffffcff7fcfe3f8f
f1fc0fbcc401f33fffff8ffc79ffff007f81cffc39ff9f3fffffffcffffffffffc1fffff
fe3ff7ffffc3ffffffe7f3ff07fffff01f03f3ffffffffffffff8ffff8ffffffff7e7fff
fffc6001f00ffffeffbfcff3fcff3fdff800071cc6e1f03fffffc0007000000000000ff8
00ff803fffffffcffff9fffffe3ffffffe0781ffff87ffffffcfe7ffffffffe0000fe3ff
ffffffffffffc00000ffffffffe0000000006001f003f9fc7f1fdffffffffffffc0003f8
ffe7f03fffff80027000000000000ff000ff803ffffffe0ffff9fffffe7fffffff0001ff
ff1fffffff9fc7ffffffffefe1ffe7ffffffffffffffc00000ffffffffe0000017fe6001
f1f0f9feffbffffffffffffffc0ff3f8bffff83f1610000026060f002220574d46430100
0000000001000000000000000700000000200000fc040000fcc40000ffff8ffe27ff0fff
ffffcfe3f8ffc73ffffff01ffffdfffffe7ffffffff83dfffe3fffffff3f8fffffdfff8f
ffffe7ffffffffffffffc7fff9fffffffff1fffffffe6001f3f87fffffffffffffefffff
fe03f3fcfffcf83fffff9ffe0ffe07ffffffcf07f9ffe73fffffe03ffffcfffffe7fffff
fffffcfffe3fffffff3f1ffffe3fff1fffffe7fffffffffffffe0ffff9fffffffff3ffff
fffe6001f1fe3f9ffffffe7fffc7fdfe7f0003fdff7c7c7fffff9fff1ffe67ffffffc01f
f1ffe73fffffc7fffffe3ffffcfffffffffffcfffe7ffffffe3e7ffff87ffe7fffffe7ff
fffffffffffc1ffff9fffffffff3ffffff682001f0000e03f7f9fe7f9feff8fe7f9803f9
fe3effffffff0000000030000000000003ffe01fffffcfffffff0ffffcfff7fffffffe7f
fe7ffffffe3cffffe3fffcffffffe7fffffffffffff8000001fffffffe00000000002001
f0000c01e3f9ffe3ffffffffffff07fffffe1ffffffe1000000030000000000003ffe01f
ffff8fffffffc7fffcfff7fffffffe3ffc7ffffffe39ffff8ffffcfffffff3ffffffffff
fff8001e31fffffff8010534cffe6000f1ff01c3ffffffc07ffffffffffffffffffe3fff
fffe7fffffff83ffffff0ffff3ffe79fffff8ffffffff3fff9fff3fffffffc7ffe7fffff
fe33ffff3ffffcfffffff3fffffffffffff9fffff1fffffff81ffffffffe6001f3ff820f
ffffff8c3fffffffffffffffffff1ffffffc7fffffffe7ffffff0ffff1ffe78fffffcfff
fffff87ff9fff9fffffff9fffe7ffffffe27fffe7ffffcfffffff3ffffffffbffff8ffff
f3fffff838fffffffffe2001f3ffcc79ffe79c103cffbfeff3fcff3fcffb9ffffff87fff
ffffffffffff0ffff1ffe78fffffcffffffffe3ff9fffcfffffff3fffe7ffffffe27fffc
fffffdfffffff3ffffe0fc3ffffcffffe3fffff018ffffffffdc2000f0000038f0839000
7cff1fc7f1fc7f3fcff39ffffff80000000000000000000001ffe00fffffcffff8ffff9f
fbfffcfffffff3fffc7fffffff0fff81fffff9ffffffe7ffffc0007ffffc000007ffffe0
0000000000002000f000000c0001c1c7feffbfe7fbffffffffff8dfffff1fbf3ffffffff
fff1ff0fc1ffe08fffff8ffff03fffdff3fffe7ffffff9fffcffffffff0ffe07fffff3ff
ffffe7fff31f01fffffc4dffcfffffe3c3fffefffffe2001f1ffffc006380fc3ffffffff
ffffffffffffc1fffff3ffffffffffffffe1fffff1ffc7cffffc1fffe79fffcff3ffff3f
fffff9fff8ffffffff8ff8ffffffe7ffffffe7ff803ffffffffcffffcffffbefffffffff
fffe2001f1fffff1fffc3fe003ffffffffffffffffffe3fffff3ffffffffffffff80ffff
f1ffc7cffff83fffcfefffcff3ffff9ffffff9fff8ffffffffcfc3ffffffcfffffffe7ff
09fffffffffcffff9fffe04ffffffffffffe2001f1ffffffffffe80001c7fdff7fdfe7f9
ff7ff23fffc0e030000000020018000001ffc78ffff83fffdfe7ffe7e7ffffcffffff3ff
f8ffffffffce0fffffff9fffffffe7fc7ffffffffff074e41fff80000000000000002001
f00000000000000000c7f8fe3f8fe7f8fe3fc733fc000000000000000038000001ffc00f
fff83fff9ff7ffe7e7ffffe7fffff3fff8ffffffffc03fffffff9fffffffcff0ffffffff
fff000001fff80000000000000006001f181e11a7407fffffc03fdffffdfffffff7fcfe0
601ffffffffffffff8f9fffff83fc7cffff13fff9ff3fff3effffff3fffff3fffcffffff
ffc1ffffffff3fffffffcf83ffffffbffff3ff3f9fff3ffffffffffffffe6001e3ffffff
fffffffffe00ffffffffffffffffffe001fefffffffffffff9f3fffffc1fe7c7fff13fff
3ff3fff3cffffffbfffff3fffcffffffffc7fffffffe3fffffff800ffffffe3ffff3e01f
9ffe7ffffffffffffffee001e1fffffffffffffffff807dfffffff7fffffffff11ffffff
fffffffff9f3ffffff8fe7e3ffe27ffe3ff9fff99ffffff9fffff9fffc7fffffff9fffff
fffc7fffffff007ffffffcfffff3c00f9ffc7ffffffffffffffde001f3ffffffffffe000
0000038ff3fcfe3fcffbfeff980000000000000001f00000000fe001c7c07ffcfffdfffc
1ffffff9fffff8fffc7fffffff1ffffffff8fffffffe3ffffffff9fffff00fc01ff80000
000000000000e000e000000000000000000000dff1fc7f3fcff1fc7fb000000000000000
01e000000007f00080007ffcfffffffe3ffffff9fffffc7ffc7ffffffc7ffffffff3ffff
fffe3ffffffff7fffff03fc01ff0000000000000493fe000e3fffffffffffffffffffc00
7ffffffffffbfeffc1ffffffffffffffc7e3ffffffe3f1fc90387ffcfffffffe3ffffff9
fffffe3ffc7ffffff8ffffffffe7fffffffc7ffffffff7fffff23f9f9ff30fffffffffff
fffee000e3fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffc7ffffffffffffffcfe7ffff
fff3f8fc9e70fff9ffffffff3ffffff9ffffff1ffc7ffffff1ffffffffc7fffffff8ffff
ffffe7fffff03f9f3fe30ffffffffffffffe6001f3ffffffffffffffffffffc701ffffff
ffffffff8fffffffffffffffcfe7fffffff3fc7c1ff3fff1ffffffff3ffffff9ffffffcf
fe7fffffe3ffffffffcffffffff1ffffffffe7fffff87f9f3fe707fffffffffffff06000
f00000000000200000000000001fc7fdff7f9fe780000000000000000fe000000003fe00
0007ffe7ffffffffbffffff9ffffffcffe7fffffc7ffffffffcffffffff3ffffffffe7ff
fffcff007fe000000000000000006001f000000000000000005000000007c7f8fe3f9fe3
800000000000000007e000000041fe000007ffc7ffffffff9ffffff9ffffffcffc7fffff
cfffffffffcffffffff3ffffffffe7fffffffe00ffe6141d00320cbffffe2001f1ffffff
ffffffffffffffff0fe007fdff7fffff9fffffffffffffffe3f3fffffff8fcf83fe7ffcf
ffffffffcffffff3ffffffcffc7fffffcfffffffffcfffffffe3ffffffffeffffffff8e1
ffc7fffffffffffffffe6001f1ffffffffffffffffffffff07b007ffffffffff9fffffff
fffffffff1f1fffffffc01fc7ff3ff8fffffffffcfffffe7ffffff1ffc7fffff9fffffff
ffcfffffffe7ffffffffefffffffe1c3ffcffffffffffffffffe6001f1ffffffffffffff
ffffffff8e0de7efdfffffff1ffffeffffbffff7f9f9ffffffff03fffff1ff1fffffffff
cfffffcffffffe3ff8ffffff9fffffffffdfffffffe7ffffffffe7ffffffcf8fff8fffff
fffffcbff2006001f000000000000000000000000000000387fbfcff0000000000000000
00fc0000000000000000ff3fffffffffc7ffff1ffffffcfff8fdffff3fffffffff9fffff
ffc7ffffffffe7ffffff801fff8000000000000000006000f00000000000152d33fefffb
df0c300180f1fc000f7f7ffffffffffffc7e2cd00010c00646bc7e7fffffffffe7fffe3f
fffff9fff1f07ffe3fffffffff9fffffffc7fffffffff3ffffff883fff807fffffffffff
fffe6001f3fffffffffffffffffffffffffc38f800703e007ffffffffffffffffe1e7fff
ffffc3fffffe1cfffffcfffff3fffe7fffffe3ff83e07ffc7ffffff07f9fffffffc7ffff
fffff3ffffff987fffc67ffffffffffffffe6001f3fffffffffffffffffffffffffff07c
1e00007fffffffffffffffffff067fffffffc3ffffff8cfffffcfffff1fffc7fffff07fe
07863ff9ffff80000f3fffffffe3fffffffff3ffffff81fffffe7ffffffffffffffe6001
e3ffffffffffffcf8e1dbe0011cdc0f8170001ffffef7fffb9a00307150001dff999c3ff
dfffc1fffffcfffff9fffc7ffff81ff81f007ff3ffffe01f803ffffffff3ffffffffe7ff
ffff87fffffe72000004000000006000f000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000003fffffcfffffcfff87ffff0fff07e007fe3
fffffffff81ffffffff3ffffffff07ffffff8ffffffe0000000000000000e001f0000000
00001fffffffffffffffffffeff03febd6fffffffffffffffffc11fff9ffffffbf7fe3ff
fffcfffffcfff87fffe3ffe1fcfc73e7ffffffffff9ffffffff3fffffffe1fffffffcfff
fffe3ffffffffffffffe6001fbfffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffff
fffffffffffc79fffffffffffffff3fffffe7ffffe7ff87fffe7ffe3fcfc40e7ffffffff
ff9fffffffe3fffffffc7fffffffcfffffff3ffffffffffffffe6001fbffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8fffffffffffffff3ffffff1fff
fe3ff07fff01ffc7f1fc0007ffffffffff9ffffff3c7fffffffcffffffffcfffffff807f
fffffffffffc6001f9ffffffffffe000005f61000044087c01efb840d860000800000000
00007c7ffbfffffdfffff1ffffffc7fffe1fe07ffe007c0700000003ffffffffffdfffff
f3e7ffffff81ffffffffe7ffffffc0100000000000006001f80000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000001f0000000000000000fffffff3fffe0fc0ff
0000000000000003ffffffffff9ffffff7e7fffffc03ffffffffe3ffffffff0000000000
00086001f808000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f
fffffffffffffc7ffffff1fffe4f8c7c01fc00f0fffffff3ffffffffff1ffffff7e3ffff
f07ffffffffff3ffffffff8ffffffffffffe6001f1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7c3ffffffffffffff3ffffff0fffe673e00fff8f9f3
fffffff03ffffffff03fffffe7f1ffffe3fffffffffff3ffffffff8ffffffffffffe6001
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1ffffffff
ffffff1fffffe6fffe273f83ffe1f3f3fffffff01fffffffc07fffffcff9fff807ffffff
9fc007ffffffff9fffffffffff006000f0f6d52c3b01c000000000000000000000000000
0000000000000000000001f8000000000000001fffffe4ffff0200000007e7e000000000
1fffffff87ffffff0ff8ff001fffffffc3000fffffffffc00000000000002001f0000000
000000000002090000000000000000000000000000000000200411fc000000000000001f
ffffe5ffff000000ffc7cfe7ffffffff3fffffff9ffffff83ffcfe03fffffffff83fffff
ffffff806821fffffffe6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9fc7fffffffffffff8fffffe1ffff187fffffe39e07ffffffff3fffffff
3fffffe0fffcfe7fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffe6000f3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe3fffffffffffff8fffffe3ff
ff9ffffffff0000fffffffc07fffffff3fffffc7fffcfcffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffe6001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc3f03ffffffffffff8fffffe7ffff8fffffffec00def7ffec00ffffffff3fffff9f
fffcf1ffffffffffffffffffffffff1ffffffeffe8006000f00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fc000000000000007ffffcfffffc00000
0000000000000001fff3ffff3ffffe3ffffc01ffffffffffffffffffffffff0000000000
00006001e0000000000000200071e2ea00000000000000081a81bf7fffffeee9deffdf1f
f800000000000003ffffcffffff00000fffffffffeffff8fffe3ffff3fffe07ffffc03ff
fffffffffffffffffffffe7ffeffffbffffe6000f3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8ffe1ffffffffffff01fff9ffffff3ffffffffffff
ffffffcfffe1ffc007c001fffffc7fffffffffffeffffffffffffc7ffffffffffffe6000
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff03ffff
fffffff803ff9ffffff3ffffffffffffffffffc07f04ff8000000ffffff0ffffffffffff
800ffffffffffcfffffffffffffc6001f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe03fc0ffffffffffef80fbbffffff3ffff8c00000050002780
0e00601fe03fffffffe3ffffffffffff3803fffffffff8ffdfbc620000006001f0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffc000000000000
00003fffffe000000000000000000000000000000007ffffffcfffffffffffffbff1ffff
fffff8000000000000006001f000000000001fffffffffffffffc57fec11bfe9ffffffff
fffbf9819a7ecf7d801f05ee6fcaffffff007fffffc0a905ffffffffffffe07fe1ff9eff
ff03ffffff9fffffffffffffbffc7ffffffff9fffffffffffffe6001f3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007cffffffffffffffcffff
ffcfffffffffffffffffe03ffffffffffff1ffffff3fffffffffffff3ffe3ffffffff9ff
fffffffffffe6001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcc3e7fffffffffffffcffffffcfffffffffffffffffe79ffffffffffffc7fff
f83fffffffffffff7fff3ffffffff9fffffffffffff86001e3ffffffffffe0a000000002
42101415e0000cc00d401800040170005e0a02300001f3808000012040007fffffc65e51
00000000000007800000000000001ffc003fffffffffffffffff9ffffffff00000000000
00006001e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000e0000000000000000fe7ff80000005800000000000000000000000000000013fffff
ffffffffffff9ffffffff0000000000004be60ffe1e90cc00001dfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffff0fc3ff9fffffffffffff
fc38387fffffffffffffc0001f3fffffffffffffffff9fffffffe3fffffffffffffe6001
c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fff
ffffffffffff8f81ff3fffffffffffffc0183fffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffff9fffffffe7fffffffffffffe6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f99fc3fffffffffffff83987fff
ffffffffffffffffff80ffffffffffffffff8fffffffe7fffffffffffff86001e3ffffff
ffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00003f0060000000000000001f8000000000000000000000000007fffffffffffff8001f
ffffe0000000000000002001f00000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000003f00000000007ffd3e3a3f80000800000000
00000000000003ffffffffffffe00007fffff0000000000000fc6001e1fffe7dfefddfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f1f
8ffffffffffffffe7fc07ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffc7ffc3fffff807
fffffffffffe6001e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8f3ffffffffffffffffe7fe07fc3ffffffffffffffff
fffff9801fffffffff9ffff1ffffffe7fffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffff
800100007ffe3f007ffffffffffffffffffff980007fffffff9ffff88fffffc7ffffffe1
00006000c0a0c0343bffe000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000fffc003c000000000000000000000000
003fffffff3ffffc03c9e0000000000000006001e0000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000001c3e01000000fffffffc
41e0f0fcffffffffffe7cb3fedfefc0a003fffffff7fffff0000000d3cf7fffffffc6001
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0003e700fffffffffffffffffffffffce03ffff0
7fffffff0c000f3ffffffffffffc6001f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c0fc001
fffffffffffffffffffffff0007bff81ffffffff83fffffffffffffffffc6001e3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc3fffffffffffffffeffffffffe03fffffffffffffffffffffffe30fc0000fffffffff
e0fffffffffffbc000006001e000000c0042000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000
0000000000000007ff0000fffffffffff80000000000000000006001c000000000000000
000001c00000000000000007a98301bbb08004002000000000000009260a3e1fff8c0000
00000000fffffffffdfffffff0f834f3e400000382793ec0f83ffffffffffffffe7fefff
fffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fff83fffff
ffffffffffffffffffffffffffcf8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000fffffffffffffffc7ffffffffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe4fff01fffffffffffffffffffffffffffffffcfcfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffcffffffffffffff
fffc6000e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8617f18fffbfffffffff
fffffffffffffffff7078fffffffffff800200002186c23d0c2677504188180800000000
03ffffffffffffff00ff40000000000000006001e0000000000000000000000000000000
000000000000030001800000000000000000000000000000000600000000000000000000
000000000000000000000000000000000001fffffffffffc000000000000000000006001
e000000000000003025eefefffffdcd3edcffffffffff3c0088fffffffffe1bffccf37ff
ffffffff80e67fbfdfffcf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fff
fffffff8e0fffffffffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffcc1ffffffffffffffffffffffffffffe1ce4ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffff8007ffffffffffffffffc6001e3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe73ffffffffffffffffffffffffffffc
3ce0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffc
003fffffffffffffffe06001e3ffffffffffffffffffffffffffffff7bfffbfffffef00f
e3fffffffffffffffffff7fe0822ff00fc20028f08c23027000000000000000000000000
000000000000000000000007fffffffe1f0000000000000000006000e000000000000000
00000000000000000000000000000001f00000000000000000000000000000003c000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000101ffffffffffc00000
00000000137c6001e000000000001fd195febfffffffffbefffffffffffffff0f803fffe
7fec373dcaff7fffffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff03ffffffffff81ffffffffffffffc6000e3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7ef3ffffffffffffffffffffffffff8780ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007ffffe1ff83ffffffffff
fffc6001c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff867fe3f07fffffffff
ffffffffffffffcbfffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc0003fff807fe1f7ffffffffea006001e1f9ffffffffe0000000000000000000
00000000000000003fe00000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000ff0003f8000000000000006001
e000000000000000000000000000000000000000000000007fe007800000000000000000
0000000000e0000340000410fffffffffffffffffffffffffb7fdebffffffffff803ffff
ffffe0000001fe0001ec052fbffc6001e3ffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1ffff31fe1fffffffe383fffffffffffe7cfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc00fffffffffe00e003fffcfffffffffffc6000e3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff13ff8fffffffc1c3fffffffffffe7
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffffff
800387f9fffffffffffc6000e3fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffc0
fe183ff9fffffff98fffffffffffffcfcfffffffffffffff80034f7dd447f8fbdfe7ffff
ffffffffffff16e180000040000005101fdf81f983d2000000006001e10804805e122000
000000000000000000000000000000001c001f8000000001c00000000000000fc0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fff8060
0000000000006000e0000000000000000000000000000000000000000000000000c00000
000000000000000000000007c040008cc0418008ffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffff3fffc407f83ffffffffc600163ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc1f1e03ffffffff80f33ffffffffffe78fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe31ff83fffff
fffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff83ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8078f0fff81ffffffffc6000e3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9402000026060f001e05574d464301000000000001000000
0000000007000000fc04000000000000fcc40000ffffffff8f87fffffffffff03fffffff
ffffffff800f000000000000000006b00500800000000000000000000000000000003c00
000000000000600161ebe1062fffe0000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000e0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000001c000000000003fc6001e000000000000000020002e1
f7c000000479f81fffaeff07dff67ec00210cbff083c17ffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff07ffff
fffc6001e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe0ffff87fffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ff10000006000
61a00c00003fe00000000000000000000000000000000000000000000d2005beddffffff
ffdddff3fffbc7dffff7fc0f000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000006001e000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fe001f0000000
000018217ffffffffffffffffffdfffd9dded00000000000000000000000000000000000
0000000000000000fffffffffffffffffdff0bbc39d9e47def9f7fffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0004c000000640000000000000000000000
b9010000fc0000000000000000000000ba010000fd0000002900aa000000000000000000
0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000
454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000
0400000003010800050000000b0200000000050000000c02fd00ba01030000001e000400
000007010400040000000701040009440000410b2000cc008b01b30200000000fd00ba01
0000000028000000b30200008b0100000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc40000000000083800383f13
400f08c0007f7f78000000000000000000000000000000000000e001ffffffffffffffff
cfbffff7ffdefb80602080003010363ecf398426000001c0800300000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000002001fc000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000003a002080000000000000000
000000000000000000200eb4f2f7fab8202040fffffe2001f80000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000004082001c3f6fbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffcffffffffffffffffffffffff
fffe2001fcfffffafffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffbffffdffffffffffffffeff9ff7f9ff7fd
ff3fe7fe7ffffffffffffffffffffffffffe2001fcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdffff9ffffdff7fdffbfeffffeffbfeff3fcff3fe7fdff7fdff7fdff7fdfe3fe7f1f
f7f8ff3fcff3fe7f9fe7f9fe7f9fe7fdffffefc73fffffffffffffffffffffffdfe82001
fcfffffffffffefffffffbff7f1fe7fdfe7f8fe7f1fe3f8fe3f8ff1fc7f1fc7f1fc7e3fc
ff1fc7f8fe3f8fe3fcfe3fcffffe7fbff7fdff3ffffffeffffffffffffffffffffffffef
80000000000000000000000000002001f8fe7fffe7f9fc7f9fe7f9fe3f9fe7f8fe3f9fe7
fdff7f9ff7fdff3feff9feffbfefffffffffffffff7fdff3fcff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000711a62593fffffe2001f8fe7f9f
e7fbffff9fe3f9ff7ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff8fffffff
fffffffffffffffffffe2001f8fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7
ffff7feff7fcffbfe7f9ffbf0ffffffffffffffffffffffffffe2001f8ffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffffffffffbfc7f9fe7ffff7fdff7f9ffffdffbfcfffffff
bfc7f3fe7f9ff3fcff3fe7f9ffffdfe7fcff3fcff7fcffbfe7ffff1f0fffffffffffff7f
fdce801840002001f9fff7ffffffffffffffffeffbf8ffbfcffbfc7fbfeff9fe7f1fc7f8
fe3fcfe3f8fe3f9fe3f8ff1fc7f9fe7f1fcff1feffdff3fcffffe7fbff3fdffffeffffff
ffffffffffffffbfc0000000000000000000000000002001f8cfe3fcff3fcff3fcffbfcf
f1fcff1fc7f1fc7f1fc7f1fe7fbffff9ff7fcff7fdff7fbff7fdffffeff9fe7fbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0021ffe7fffffffffffffff
fffe2001fdeff7fcff3fcff3fcff1fcffbffffbfeff9fe7fbfeffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffbcffffffffffffffffffffffffffe2001f8ffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffbffffffffffff7f9ffffcffbcffffffffffffffffffffffffffe2001
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffbfeff3fcffbff
fffffff9fffffffffdff7ffff3ff7f9ff7f8ff3f8ffbfeff9fe7f9ff3f9fe7ffffdfffff
cffffffffed800000000000000002001f8fe7fffffffffffffefffffffdfe7f9ff7f9ffb
f8fe3fcff3fcff1fc7f1fc7f3fcff1fc7f3fe7f9fe3fcfe3fcfe3fcff3fe3f9ff3fdff3f
fffbfeffffffffff7fffffffff9fffffc0000000000000000000000000002001f8fe7f9f
f7fffe7f9fc7f9fe3f8fe7f9fe3f9ff3f9fe7fcfe3fcff3fc7f9fefffffffbfeffbfefff
ff7fcff7fcff7fcfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffe6001f8ffff9fe3fcfe7f9feff9fe7fdfffffff7ffff3ffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffe6000f8fffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffcfff7fffffe7feffbfeff3feffdff3fcfffffffffffffff
fffffffffffe2000f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff3fefff
ff7f9ff7ffff7ffffffdfe7fcfffffffbffffbff7f9fe3fcff3fc7fdfcffeff7fcff7fcf
f1fc7f3fe7f8ff3c0fffde80200000000000000000002000f8ffffffffffffffffffffff
fffeffbf8fe3feff9f8ff1ff7f1fc7fffe3f9fe3f8fe3f8ff3f8ff7fcff9fe7f1fe7f1fe
7ffff3fcffbfeff8ffffcff7ffffffeffbfffffffffffff8000000000000000000000080
00002001f8eff9fcff3feff3fdfe3feff3fc7f1fcff3fc7f9fcff1fe3fbfe7fcfe7fffe7
fdff7fcff3fdfffffff9fe7fbfe7fffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff
fffffff3fffffffffffffffffffffffffffe2000f8cff9fcff7feff3fcff7fc7f3feffbf
fffffeffffffffff7ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffe2000
f8ffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfefffffffffffffffbfefffffffdffffdfe7fcfc7
fffffffffffffffffffffffffffc2000f9fffffffffffffffffffffffffffffffeffbfff
f9fcffbff7fffffffffbf9ffbfeffbfffff9eff1fe7fdfffffffffcffbfeff1fe7fcff3f
cff3fe7f3feff9fe7f9fe3fcff7fefe100000000000000000000000000002000f9ffffff
fffffffffffffffffffff7f9fc7f1ff7f8fcff1fe3feff3fe7f1f9ff1fc7f1fe7f99c7f3
fe3f8ff3fcfe3f8ff1fc7fbfe7fcff3fcff7fefffffffdfffffff7ffffffffe000000000
00000000000404c03e4c2000f0fe7f8fc7fdfe7fdfe7f9ff7f9fe3f1fe7f9fe3f9f09f3f
f7fc7f3fc7fbf83fbfeffbfe7f9fefffff7fdff3fcff3ffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffe2000f0ff7fdfe7f8fe7f
9fe7f9fe3f9ff7fffffffff7ffc0190ffffc7fffeffff801ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
fffffffffffe2000f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc61003ffffffff
fffffc01f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
f3fcffffeffbff73ffffffffffffffffffffffffffe46000f8ffffffffffffffffffffff
fffffffffff7fdffffe79903fffffff3ffff180330ff7f9fffffff7fcff3fcfffffffbfe
7fdfe3fcff3fe7fdfc7f9ff3fcff3fcff3fcff9fe7f9ff30000000000000000000000000
00002000f9ffffffffffffffffffffffffffff3fcfe3f8ff3f17dfb07f9fe7f3fc7f8803
103e3f8fe3fcfe3f8ff3fc7f1fe7f1fcff8ff3fcffbfe7f8fefffff1feffbfffffffffbf
fffffe0000000001000024bdfffffffffffe2000f9eff1fc7f3feff3fcff3fcffbfeff3f
cff3fcff3f3ffff87f9fe7fff87fd1e0b01f7fdff7fcff7fdfffffffbfe7fbffffffffff
fffffffdfffffffbfffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffe2000
f9cffbfe7f3fcff3fcff3fcff1fc7fffcfffffffff3ffffcfffffffff87fe0f8070fffff
fffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe63
fffffffffffffffffffffffffffe2000f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fffffd9bfffffff81fe0fe0f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffefffff7ffff7fde3fffffffffffffff7ae210002000002000f1ffffff
fffffffffffffffffffffffbfffffffff11fffff83ff3fc0000fe3ffff87ffffffffefff
ff7f9ff7fffffffffbfeff1fe7feffbfeff3fcff9fe7fdfe7f9fe3f8ff7fcf0000000000
000000000000000000002000f1fffffffffffffffffffbfeffffeff1fe7f9fc7f31fffff
d0061f000001e3ffff9ff9fc7f1fc7f9fe3f9fe3fcff3fcff1fe7f9fe3fcff3fcff3ffff
bff7fcfffffffffdffffff00000037bffffffffffffffffffffe2000f1ff7f8fe3fffe7f
9fe7f1fe7f8fe7fbfe3f9fe7ff1fffffe00638030003f07fffeff9feff1fcff8ff7ffff7
fcff3fc7fbfeffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffe2000f1fe3fdff7fcfe7fbfe7f9fe7f9fe7ffff7fffffff1ffffffe03e002
0306f07fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffe2000f9ff7ffffffcffffffffffff
ffffffffbfffffffff1ffffffff78003f1c470ffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffbf0fffffffff3ae00000000000000
00002000f1fffffffffffffffffffffffffffeff1fffffffff1fffffffff187bf9e660ff
ffffffdfffffff7ffffffcffbfffffff7fdff7feffbfe7fdfc7fdfe3fcff3fc7f3fc7f1f
e7f9e00000000000000000000000000000002000f1fffffffffffff7ffffffdffffffc7f
1ffbfcff3c3ffffffffe38fffcf3e0ffff863f8fe3fcfe3feff3fcff1fe7f1fe3f8fe3fc
7f1fe7f9feff9ff7ffffbfeffffeffbfe7ffc783fffffffffffffffffffffffffffe2001
f1fff3fc7f1fffe3fcffbf8ff3fefefffff1fc7f1c7ffffffffc79fffc7000ffffcf7f9f
f7fcff7fc7fbffffbfe7f9fe7fdffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffe2001f1eff3fc7fbfe7fffdff9fdff3fc7ffffffbffff
f87ffffffff8fffffe3801ffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffe2001f1cfffff
ffffefffffff9ffffffeffeffffffffff1fffffffff1ffffff0e73fffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff9a704
000000000000000000002001f1ffffffffffffffffffffffffffffc1fcfffffffbffffff
ffe3ffffffc3fbfffc3ffffeffbffffbfefffff7fffffffff3fcffdff7ffff3fcff3fcff
3fe7f9ffff9ffffcff3c000000000000000000000000000000002001f1ffffffefffffff
bffffffeffbfefe07c7fffe79fffffffffc3ffffffe001fff8e7f1fc7e1ff7f1fc7fdfe3
fcfe3fcff3fcff8fe3fcff7fcff3fdffbfe7fdff3ffff3fdffe0a7ffffffffffffffffff
fffffffffffe2001f9feff9fe7fcff7f1fe7fdfc7f9fc7c006ffcfe30fffffffff8fffff
fffc007ff8e7f1fe7f3fe3fbfeff8ff7fcff7fc7ffffff9ffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffe2001f9fc7f9ffffcfe3fbfe7f8fe
7f9fef8001ffcffe0fffffffff1ffffffffffe3ff07ffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
fffe2001f8ffffffffffff7ffffffdffffffff0ff18ffffc7ffffffffe3fffffffffff9f
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1fffcfe0404000000000000000000000002001f03ffffffffffffffffffffffffffe1f
f8883be07ffffffffc7ffffffffffffffcfffffffffdffffffffffffffffffff7f9fe3fe
ffffeff9ff7fdffffcff3feffffcffbfe700000000000000000000000008000240842001
f01ffffffffffffffdff7ffffff9f80000f80221fffffffff8fffffffffffffffc7e3f9f
e3f8ff3fcff3feffdff7f9fe7f8fe7fcff9fe7f9fe7f8ff3fcffbfe7f9feff9ff73fffff
fffffffffffffffffffffffffffe6001f00ffffeff9fe7fbf8fe3fcff3f8f00000fb0213
fffffffff9fffffffffffffffc7f7f9fe7fdff3fcff7fc7f8fe3f9fefffffffeffbfffff
fffffffffffffffffdffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffe6000f1e7f3fc
7f9fe7f1fdff3fc7f1fdc3fff8fff3fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffe7fffffffffff6f02001f1e3f7fefffffffffffffffffffe07fff8ffffffffffffff
e3ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcffbfefffffffffe08400000000000000000000000000000002001f1f1ffffffffffff
fffffffffff81ffffcffffffffffffffe7ffffffffffffffff8ff7ffffffffffffffffff
fffffffffbfffffffffdff3fcff3feff9fdff9fe7fefe3fcfc00000000000000000000fa
3fdfffbff7fe2001f000ffffffffff7fffefffffff30000000ffffffffffffffc7ffffff
ffc0ffffff0373fcff9fc7f9fe7f9ff7f8ffbfcff3fc7f8ff3f8ff3fcff3fe7f9fffffff
ffcff7fef8ffffffffffffffffff01fffffffffffffe2001f0007ffffffcfe3f9fc7fdfe
7f000000007fffffffffffff8fffffffff001fffffe07ffcff9feff9fe7fbfe3fdff1fcf
fbfeffdff3fdfffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffe61ffffffffff
fffe2001f1fe3f9ff3fcff7fbfeff8fe7fc7fffffe7fffffffffffff8ffffffffe3e07ff
fff86dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffe71ff0000000000002001f1ff0f9ff3fffffffffffdffffc7ffff
fe3fffffffffffff9ffffffffe7fe3fffffec0ff87ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffffff000000000000000000070000000000000002001
f0ff07ffffffffffffffffffffcffffffe3fffffffffffff9ffffffffcfff1ffffffe81f
03ffffffffffffffffffffffffdffffcffbfeff9fe7fbffff8fe7feffffe7f9fe0000000
00022dfffffc61fffffffffffffe2000f80007fffffffffbffffffdff7800000003fffff
ffffffff1ffffffffcfffcfffffff80171f8ff3fcffbfcff3fe7f9fc7f8ff3fcff3fc7f1
fe7f9ff3fdffffe7f9feffbfe47fffffffffffffff8c41fffffffffffffe2001f0ffe3fd
ffffe7f1f8ff3f8fe3c00000003fffffffffffff1ffffffff9fffe3ffffffb81f1fcff3f
cff1fcff3fe7f9fe7fdff7feffbffffffffffffbfffffffffffffffffe7fffffffffffff
fe0471fffffffffffffe2001f1fff3f8ff9fe7fbfdff3fdff7c7ffffff3fffffffffffff
1ffffffff3ffff1ffffffcf333fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7ffffffffffffdf860f8000000000000002001f1fff1fdffbfffff
ffffffffffc7ffffff3fffffffffffff3fffffffe3ffff8fc7f60c1f07ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000e1f800
0000000000002000f00001ffffffffffffffffffffc77ff3b23ffffffffffffe3fffffff
c7ffffc7c380001f0fffffffffffffffffffffffffffffbff7fdff7fcffbf8ff3ff7f9ff
7ffff3fcfe001109dffe0ffff8b3b9fffffffffffffe2001f00001ffffffffffff8ffbff
ff800000003ffffffffffffe3fffffffcfffffe381001c7f3fbfe7f9ff7fdfe7fcff3fcf
f1fc7f9fe3f9fe3fcff3fdffbfe3f9ff7fcff7fffc3ffffffffc0ffff81f19ffffffffff
fffe2001f1fff8fffffffe3f9fcff1fe7f83fdffff1ffffffffffffe7fffffff8fcff800
c7fffe7f031fe7f9ff3f8feff8ff3fcff3fe7fbff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fc1ffffffff887fffcbff9fffffffffffffe2000f1fffcdff3fcff7fdffffbff7f03ffff
ff8ffffffffffffc7fffffff8fc7800067fffeff83ffffffff3ffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fff9fffffffe193a4407df8000000000000002001
f1fffc1ff7ffffffffffffffe603ffffffc7fffffffffff8ffffffff830180ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffe3fcf800000
0003f8000038f0000000000000242001f000003fffffffffffffffffe638000000e3ffff
fffffff1ffffffff0101dffffff9f01ff87fffffffffffffffffffffff9ff7fcffbfeff9
fc7f9ffffcff3fcffffcfe03cfc6ffffffe3fcffff1df3fffffffffffffe2001f000003f
fffffffbffff7f9ffe3800000063fffffffffff3ffffeff001e7fffffff3c007fc78ff3f
effbfeff3ffff9ff3f8fe3fcff1fc7f9feffdff7fcff3feff9fe7c00ffc7ffffffe3fcff
ff80e78ffffffffffffe2001f1ffff1fffffe7f1fcfe3f89f83c7ffff807ffffffffffc7
ffffe7e00fe7ffffffe70003fc79ff3fc7f3fcff3fe7f9fe7fdff7ffffffefffffffffe7
ffffffffffffe1fcffe3fffffff3fcffffc00707fffffffffffc2001f1ffff8eff1fe7f9
feff7f81983c3ffff80fffffffffffc7ffffe0e38fffffffffe78001fe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fc7cf1ffffcfc3fc0000000070
0000000000002001f9ffffc4ffffffffffffff81087c3ffff8f7ffffffffff8ffff181ff
cfffffffffe780f3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffff
ffff00007ff0000000037e0000000010000840f2f7fe2001f0000000ffffffffffffff9d
fdf8000000c0ffffffffff1fff81c3ff8fffffffffe7e007fc0fffffffffffffffffffff
fbfefffff7fdffffcfe3feff7fe7fdff7fde7ffe7c10fffffff37f03ffc07c13ffffffff
fffe2001f0000001fffffffffffff39ffff8800000007ffffffffe3ff803f3ff8fffffff
ff8fff0ffffcf7fdff7fdfe7fdfe3feff1fc7f9fe7f8ff3fcff7feff3fe7fcff7fde7ffe
0000ffffffe3fff3ffc63c71fffffffffffe2001f1fffff9fffffe3f9fe7f79ffff9c0ff
fc3e7ffffffffe6fe01ffbff8ffffffffe1fffffff1c67f8ff3f8fe7f8fe3fc7fbfeffbf
ffffff3ffffffffffffffdfffffcffff03c1ffffffc7fff9ffc79c78ffff0c0800002001
f9e1fff1f7fcff7fdffffe1ffff9e0fffe7f3ffffffffc6780ffffff9ffffffffc7fffff
ff1e7fffff7fdffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe200200000
000ffff80003c0380000000000002001f1803c03e7ffffffffffff1ffff1fcfffffe7fff
fffffce0c7ffffff9ffffffff8ffffffffbe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7fffffffff7f8000000000000001ff9f8ff2183987ffffffffffe2001f01e000f
ffffffffffff7fffffe7f80000007ffffffff8c1ffffffff9ffffffff3ffffffffff3fff
ffffffffffffffffff9ff7ffff3fcffbfe7f9ff7ffff3fcff3f87ffffffffffffe37fdf8
ff3101c87ffffffffffe2001f07f81fffffffffffdfe3e7fff8fb1bf2d0643fffffff883
ffffffff9ffffffff3ffffffb80f3e3fcfffffffffeffdff3f9fe3fcff3fc7f9fe7f9fff
fc7f3ffffffc1ffffffffffffe73fffcfe1098c639fffffffffe2001f07fffffffffeff3
f9ff7c7fff1f13ffffbe003ffffff993ffffffff9fffffffe7ffffe3101f1e3fcff9fe7f
9fcff9fe3ffffffcfffffffffffffffffeffffffffff8ffffffffffffc7ffffcfc00fe00
0010000000002001f1dff3feff3feffbffffffffff39a3fffe0f0007ffffe1ffffffffff
1fffffffe7ffc001181c1ffffff9fe7fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc00000000000007ffffc00007f000000000000002001f1cff1fcffbfffffffffe3ff
ff19e383fe0f3f037fff01ffffffffff3fffffffe7f98003ff181fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7fffffffffbffffffe000000000000a3fffce7c023f9cc63fffff
fffe2001f1ffffffffffffffffdfe1fff81fc00000273fe633f801fffffffffe3fffffff
c7b0c03fff1fffffffffffffffffffffffffffffc7f9fe7fdfe3feffbff7f9fe7fdfe3ff
e7fffff87f3fbfde7e03338fc73ffffffffe2001f1ffffffffffffffbfcf07ffc03fcfff
fe203fff218060fffffffffe3fffffc00310e00fff1ffff9ff7fdfffffff7ffff3fc7f9f
e7f9fe3fcff7fc7f9fe3ffff7fcff3ff83fffff03f1fbffe7e0703c3c73ffffffffe2001
f1fffffffffffe7f9ff80fff00ffcffffe307ffffb00c4fffffffffe7ffff980031fc781
ff1e3ff9fe3f8ff3fcfe7fe7fffeff9fffffffffdffffffffff7ffffffffe3ff89fffff1
9f3ffffe7c001f900780000000002001f1fe7fdfe7f9ffffbffc1ffe01ffcffffe3fffff
cf800c4ffffffffcffff308007ff8ff03f1c1ff9ff7fdff3fcffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3ff8cf000019e3ff3c000000f1c07c0000000042001f1fe3f8f
e7f9ffffffeedfe207ff8000003fffffc1f8040638fffff8ffc719c0ffff9ffc00098fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000c000007cc7ff300
ffbfe3fe07a7fffffffe2001f1fe7f9ffffffffffecfcfc38fff0000001fffff03ff8006
3000e70000033803ffff3fff8019cfffffffffffffffffffff9ff7ffff3feffbfe7f9ff7
fcff3fcff3fcf87fc63fffcf80f3fe3ffffff1ff0703fffffffe2001f1ffffffffffffff
fe7fce271fff3fffff8fffff07ff800e700042000003e03ff1fe7ffffff80f3fcff3feff
9fffffff7f9ff3fcff3fc7f9fe7f9ff3fcff3fcff3fe7e3f873fffdfc1f3fc7ffffff1ff
cf33fffffffe2001f1fffffffffffff3fc3fce3f3ffe3fffff9fffc307ff83c7ffe0e61e
01ffc7fff0f8fffff3cc1f1fc7f3fc7f1fe7f9fe7ffff7fcffffefffffffffffffffffff
ffffff9f1f9fff9ffffff000000000dffff0000000002001f1dffbfcff3fcffbf8ff83fe
7ffe3fffff1ffe03f7fe0fe3fffffe3ffffe1fffe0e1fff8e1cc0fbfcffffefffff7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e3f80201fffffc0000000008fffe00000
00002001f18ff1f8ff7ffffff9fe07fe7ffe0000003ff80ffffe16e0fffff87ffff07fff
e003ce3040fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffc0
3f00001fffff0ffffffffe5f8fe7fffffffe2000f1fff3fffffffffff1f00ffcfffc0000
003fc07ffffe0000fffff1ffffc1ffffe003041061f88ffffffffffffffffffffffeffff
f7fffe7f8fffffff3ff7fffcff9fe7cf3e1fffc3fcfe3ffffffffe3fcfe3fffffffe2001
f9ffffffffffffff31e067f9fffc7ffffc7f81fffffe3ffe7fffe3ffff0fffffc0030418
f3fc11f9ff7fffffffffffdff3fc7f9fe7fcfe7f9ff1fe7f3fe3fcffffdff7cf3f9fff8f
fffc7fffffffff00fe707ffffffe2001f9fffffffffffeff7fc3e3e3fffc7ffff8cf8fff
fffe3fff3fffe7fffdffffffc643063fffff73f9ffffeff3fcff3fdff3fefffffffdffff
fffbfe7ffffffdffffffffcf3f8c039ffff8fffffcff00007e78000000002001f9fe7fff
f7f9fc7fe7cff007fffc608101c1ffffffff3fff1fffc7fff1fffff184478fffffffe7ff
f0ffcff3feff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fc0003fff800000
000000003fff000000002001f9fc7fcfe7fdffff73fffc1ffffc000003c3ffffffff0000
0fff8fffe3fff9e1867ffffffffffcffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffff803ff1fc7fbf87ffffffffffff1fff8ffffffe2000f9fe7f8ffffffff8
33dffffffffcffffe387ffffffff1f8f8fff9ffffffff0e1c63ffff07ffffc7fc67fffff
ffffffffff9ff7fcffffcffbfc7fdffffdff3feff3fcff020ffdff7f1f1fffffffffffff
1fffcffffffe2001f1ffffffffffffe0798ffffffffcffffe3e7ffffffff3fffcfff3fff
fffc70e1c01fff801fffffef867ffffffffffffeff9fe3f8ff3fcff1feff8ff3fcff7fc7
fffdfff06ff9ff7f9c7fffffffffffff13f1cdfffffe2001f1ffffffffffffc7f9c7ffff
fffcffffe3f7ffffffff1fffcffc7ffffff830ffc380ff000fffffcfc279ff7f9fe7f9fc
ffbff7ffffbfffffffffdffbfffffffffffffff9fffffffff8ffffe04410000031fbc000
00002000f1fffbffff7fcf807cc7fffffffc000003ffffffffff1fff0fe0fffffff83dff
c7e00038e7ffff8fc0f9fe3fbff7f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0000000000000003fffe00000002001f1cff1fcff3fdf007cc3fffffffc0000
03ffffffffff80000803fffffe387fffe000000007ffff01e7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffe3ffffffffffffff9ffffe7ffffe2001
f1dffbfdfffffc7ff073fffffffc7ffff3ffffffffffcfff8007fe38fe1efffff011c206
07ffc000667fffffffffffffffffffffffffff7f8ffffeffbfeff9ff7f1fe7fdffff8ffb
c7ffffffffffffff8f8ffe7ffffe6001f1fffffffffff0ffe0f9fffffffc7ffff3ffff3f
ffffcfff81870c107e1fffffff00001f9ff0001e307ffff7fffffffff3fc7f9fe3fcfe3f
8ff1fc7f9feffbfe3fbfe7fdff3fdff9c7ffffffffffffff8fdfde7ffffe6000f1ffffff
ffffc1fffff9fffffffe7fffe3fff81ffff38fff81820c30013fffffff80007c1c70003f
19ffcfe3fcff3fcff7feff9ff7fdff7ffffbfeffffffffffffffffffffffffffe6000000
000000000fff8e0000002000f1feffffe7f9c0000001fffffffe0000021fe01ffce107ff
81820e38018ffffffffffe000c7ffffe3fffdffffcff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00000000000000c49ffce0000bc2001f1fc7f8fe7fb0000
0001fffffffe0000000fc00ff841000001871ff60107fffffe0f9c001effffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff1ffffffffffffff
c9fffe27fffe2001f1feffcfe7fc3ffffff3fffffffe7ffff8cf8fc710418023f1ffffe2
03071fff80071c3fffffffffcfe7ffffffffffffffffffffffffcfffffffdffffdff3f8f
fbfeffbfcff9ff7ff8ffffffffffffff8ffbff03fffe2001f1fffffffff8fffffff3ffff
fff87fffffe79f820873fe01f1ffffc13f8e1e7f00079fffffffffff1fe3fefffffffbfe
7fdffbfcff1fcff9fe7f8fe3fdff3fdff1fc7f9feff9fe7fcc7fffffffffffff99f1ff93
ffd82000f1fffffffff3ffffffe3ffffffc07fffffe03f820cffff88f9fff8c1fffe0c1f
03ffffffffff60001f01fc7fdfe7f9fcff9ff1feffbfeffbff7fdff7fffffffffffeffff
fffffffffe0000000000000000fbff1000002001f19ff7ffff2000000007ffffff000000
000000061ffffffc00fff073fffe1c1efffffffffe0000000703feff9fe7fffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000205ffffff80ffff99fffe2001
f18ff3fc7e0037fffe8ffffffc1e00000000000ffffffffe00fff07fffffbc0c3ffffffc
000000018723ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffccffeffbfffe2000f9fffffe7fc7ffffffcff3fff03f3fffffffffcf
ffffffffc1fff87fffffc61c39ffff000001ffc9e7c3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffff7fdfe3fdff3ffffbfeffbfc3ffffffffffffffe7fe3f9ffff2001f9ffffff
ffcfffffff9ff3fcf0ff1fffffffffcffffffffffffc3cffffc3c7fc38ffe00001ffff83
e7c3fffffffffffffbfefffff3fcff1fcff9fe7f8ff7fdff7fcff3fcff1feff9fe3fffff
fffffffff03ff7f0a0102000f9feffffff0fe611f93ff9fc1fff8fff9f7fff9fffffffff
fffc3fffff03fffe70778003ffffff07e7e1e7fbfe7f9fe7fbfe7fcff7ffff3feff9ffff
dffffffffffffffeffbfffffff80000000000000001ffff000002001f9fc7f9ff8000000
003ff9fc3fff80000000001fffffffffffbc3ffff80ffffff0e180ffffffff8fe3f3cff1
fe7fbfe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8affefffffffff
ff8fffe7fffe2001f9fe839fe0001ffffe3ffcf87ff781fffffffe07ffffffffff0e7fff
e03ffffff8c18fffffffff9ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffcfffe7ffff2001f9fc001f83fffffffe7ffe3f
3fc300fffffffe003fffffffff0fffff81ffffffffe1e3e7ffffff8ff1ffffffffffffff
ff9fffffff3ffff9fffffffbfeff3feffdfe7f9ff7fdff7fdf9fffffffffffffffcc7e67
ffff2001f9f800000ffffffffe7ffe3f33c1807ffffffe7801ffffffff0fffff07ffffff
f823e1c3ffffffcff1f9ffffffffffffff9ffbfe7f1fe7f9ff3fcff3fcffbfeff8fe7f9f
e3fdff3fcf9ffffff8fbe060000efe4400002001f980f7001fffe00004fff07ce1c38c3f
fffffcffc07fffffe39fffff9fffffff803fc1830fffffe7ff79ff3f9ff3fcfe3ffff1fe
7ffff7ffff3fcffbfefffffffdfffffff7ffffffff80000000000000000fff8000002001
f98000000000000000ffc0fc61e3fc00000000fffe3fffffc1fffff9fffffffc00ffe3c2
0fffffe7fe3fff3fdff3fdfffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffefff9fffff2001f98fffff7ffffffff1ff01f871fffe007fffe1ff
ff81ffffc1fffff1ffffffe007ffffe60c31fff3ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffeff79ffffe2001f81fffff
fffffffff3fc19987fffff00003fc7ffffe07ff8e3fffff9fffffe007fffffff1801cf93
fff3bffffffffffffffffffffffdffbfefffffffdfe7f9ff7fcffbfcffbfcff9fc1fffff
ffffffffffc7e33ffffe2001f87fffffffffffffe7fc330e0fffff0300070ffffffe3ff0
ffffff3fffffe003fffbfffffc20870279e39fffffffffeffbfe7f9ffbf8ff3fc7fdfe7f
8fe7f9ff3fcff1fcff3ffff9fe151ec0000000000007f70000002001f800000000000000
04dcc21f87ffff83c0001fffffff1ff0fffffe1fffff803ffff7fffffc61060030c1dffb
feff9fcff9fe7f9ff1fdffffeff9ff7fdfffffffffffffffffffffffff00000000000000
0005fe0000002001f800000000001040041f833fe7ffffc7fff01fffffff8e78fffff83f
fff003ffffe7fffffff3860020400ff9fe7f9ffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffffffffe0fc7fffff2001f9ffffffffffffffcc3c03ff
e7ffffc7ffff8fffffffcc3ffffff0ffff801fffffcffffffdffcf0c30cc09cf87ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffe5fcff
fffe2001f9ffffffffffffffcc6007ffe7ffffcfffffcfffffff883fffffc1fffc01ffff
ff1fff7f69bdf41f799f88dfe3ffffffffffffffffbfeffdfe7fdff7feffbfeffbff7fdf
e7f9fe3fde3fffffffffffffffcffcfffffe2001f9ffffffffffffff1c003fffc7ffff8f
ffffe7ffffff043fffff87ffe00ffffff83a4a492924001fff3f804e73ffffff3fcff3fe
ff3fc7f9fe7f8ff7fc7f1fe7f9fe7f8fe7f9ff7fde7f74e000000400000ff80000002001
f80000000000000010087fff8fffff8fffffe3ffffff06fffffe0ffc007ffff6d0d24949
292000925b3d00867be7f8fe7fcff3feffffeffdffffdffffeffbfffffffffffffffffff
fe000000000000000007f80000002001f800000000000ffc021cffff1fffff8ffffff3ff
fff38ffffffc1fe003ffb49292da4949280034925b282da67bfffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe7c9ffffff2001f9ffffff
fffffffe061ffffe3fffff9ffffff9ffffe1dffffffc7f003de4b492825a494928009692
4a486da67bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff
ffffffffffe7c9fffffe2001f9fffffffffffff8031ffffe7fffff9ffffff8ffffe1ffff
fffef801ed25b49682da4a492025b6d258616de673ffffffffffffffffffff3feff3ffff
1ff7fdffffdff3feff3feff1fc07ffffffffffffffe7f9ffffff2001f9fffffffff82000
413ffffe7fffff1ffffffcfffef1ffffffc7f00d2da4b492c2d3cb4f41ffb6d248616da7
33ffffeff9ff7f9fe3fcfe3fcff3fe7f9fe3f8ff3fcff3fcff3fcffbfc21ffc100080000
0007f00000002001f800000000000000007ffffcffffff1ffffffc7ffc7fffffffc3e069
2d24b4979fffffff8ffffeffd8492d2306ff3fc7fbfe7f9ff7fcff7ffffffe7ffffffdff
bffffffffffffffffcf00000000000000005f00000002001f00000000003d300001ffff8
ffffff1ffffffe7ff83ffffffe3fcb692da4b6ff3fffffff9ffffffff9cf6d03ceffbfef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f007ffffffffffffc8f3ff
ffff2000f1ffffffc1c7ff04739ffff1ffffff1ffffffe7ff83ffffffe1a4b6925a5fff8
7ffffffe3ffffffff3cffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff80f801ffffffffffffcdf3ffffff2001f1ffffff81e73f887f9fffe3ffffff1f
fffffe7ffc7ffffff6c24b692dffffc0fffffffc7fffffffe39ffff3fffffffffffffff9
ffffffffffffdff7feffbfeffbfe7fdff7fdff7f98fff8ffffffffffff9ff3fffffe2001
f83fffffdce707083f9fffe7ffffff3ffffffe3fcfffffff92c24b6dffffff0ffffffff8
ffffffffe79ffff3ffffffff7fcff3fdf79fe7f9ff3f8ff3fcff1fc7f9fe7f8fe3f8fe3f
b5fffc0000000000003fe00000002001f8000000fc870e00001fffcfffffff3fffffff3f
87fffe7e92c24b7ffffffe7fffffffe3ffffffffe79fffff4ff7f8fe7fdffbfe001ff7fd
c33fdfffffffbfeffffe7fdff7ffffffe7fffe0000000000003fc000001e2001f1c00000
898e1c0fff803fcff0fffc7fffffff3f87fff83492c3dfffff8000ffffffffc7ffffffff
e79ffffe4ff7fdfffffffff600ffffe1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffff81e4ffffffe2001f1e8ffff81ce0c0fffc00e07c03ff07fffffff9fc7ffc014
92c3fffffe0001ffffffff0fffffffffe79ffffc3fffffffffffffe37dbfffe00e7fffff
ffffffffffffffffff7fffe78fffff3ffffffffff9be1fffffff2001f9e67fff9f9fd803
c3ff8000020fe1ffffffff9bffff00b493e3fffffc7fffffffffff3fffffffffef3ffffc
1ffffffffbfefee77f9ff260093ffeffdfffffff7fdff3fcff3fefe78fffff9fffffffff
f3ff9ffffffe2001f9fe3fff9f87fc00000000381f8fc7ffffffff80fff8049493f1ffff
f8fffffffffffe3fffffffffcf3fffff83ffffcff1fcfe7fffbfb26fd1bbfc7f9ff3fcfe
3fcff3fcff7fefff87ffff800000000003ff000000002000f9ff0000810067fe18001ffe
7fe3c7ffffffff80ffe01494fff8fffff9fffffffffffe7ffffffff89c7fffffc07f9fcf
fbfffe3ffff313fffb93ffffdff3fcffffffffffffffffff1fffffc00000000001de1004
03fe2001f9ff8045c1c003fffffffffe7ff3c3ffffffff80ff80b480fffcfffff8ffffff
fffffc7fffffffe011fffffff87fbffffffffc3fffe007ffffc1ffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffe3fffffffffc80fffffffe2001f9fe603fffff03fffffffffe7ff9e3ff
fffffe09fc04b4807ffe7ffff8fffffffffffcffffffffc003fffffff0dfffffffbfa0ff
ffe00fffffe0ffffffffffffffffffffeffbffff8ffffff3fffffffffe41fffffffe2000
f9fe7f1ffff007fffffffffefffcf8fffffffe0ff036b41f3ffe7ffffcfffffffffffcff
ffffffcfe7fffffff18fffffff1fc3ffffff9ffff3e47ff7fdfffffffbffff9fc7f1ff7f
8ffffffbfffffffffe47fffeff102001fdffffcf0000cffffffffff8fffc7c7ffffffe0f
80f6b47f1fff3ffffc7ffffffffff8ffffffff9ffffffffff3d9fdfe7fb64ffffffe3fff
f3f21ff3fcff9ff7f9fe7f9ffffffe7f81fffff00000000000c0000000002001f9ffff80
0000fffffffffff1fffcfe3fffffcf0e03f4b0ff9fff3ffffe3ffffffffff9ffffffff9f
ffffffffe7f1f8fe7fc64fbffffcfffffbf03ffbffffbfe7fbfe7fffffffffffe0fffff0
fffffff80c9ffffffffe2001f9fff781ff80ffffffffffc7fffcff0fffff87e01db4f1ff
9fff9fffff1ffffffffff1ffffffff9fffffffffc7f0fdffff83870e1ffcfffff9f837ff
ffffffffffffffffffffffffc0fffff1fffffff0c81ffffffffe2000f9cff38fff80003f
fffffe1ffff8ff87ffff83c07cb4c3ff8fff9fffff9fffffffffe3ffffffff1fffffffff
8ff0ffffff17060e0ff9fffffbfce37fffffffffffffffffffffffffc07ffff1ffffffe3
0c3ffffffffe2001f1cfffe7fe00000ffffffc7fffe1ffe3ffc3870000300fffcfffcfff
ff9fffffffffe7ffffffff3fffffffff9ffc7ffffc3f860e0e3dfffff3fc731fffffffff
fffff7feffbffffbe4fffff3ffffffc60cffed8070002001f1fffff2000f0c00f7cf883c
7f87fff1ffc3c00e00001fffe7ffe7ffff8fffffffffc7fffffffe3fffffffff1ffe0fcf
ecff8f1f1c3dfffff3fe3e007fe3fcff3fcff3fc7f1fe7f9f01ffff00000000c00000000
00002001f1fffff0000605c003870218310ffff9f3c3c07fa481ffffe7ffe1ffffcfffff
ffffcfffffffe07fffffffff3fff0fcfc7fffffffc3cfffff3ff9e0047f7fcff3fcffffe
ffffeffff83fffe3ffffff80fffffffffffe2001f1fffff80f00e0e001860698200ffff8
e1e001c7a5bffffff3fff8ffffc7ffffffffcfffffff80ffffffffff3fff99feefffffff
f078e3fff3ff87fce7007ffffffffffffffffffffc3fffe3ffffffc0fffffffffffe2001
f1fe7f991f00e5e183cf1e1c6047fef061c00605a5fffffff3fffe7fffe7ffffffffcfff
fffe0fffffffffff3fff99b87fffffffe0f0c3eff9ffe3fffe0007ffffffffffffffffff
f83fffe3ffffffce3ffffffffffe2001f1fe7f813f9a6de187ff3f7fe0823c702000780d
27fffffff1ffff3fffe7ffffffffcffffffe7fffffe7fffe7ffffd807fffffffc460c3c7
9cfff3ffff87dfefffffff9ff7fdffff9c3fffe038c4c01f0604000000002001f9ffffc3
19fe0ff79fff3ffff08218000003e06d27fffffff9ffff9ffff3ffffffffcffffffc7fff
ffcffffcffffff83fffffffc0020c3830efff9ffff839fc7fdfe7fbfe3fcffbf9c3fffe0
0000003fc000000000002001f1ffffff10fe07ff9fff3ff600000000007f61ed3fffffff
f9ffff9ffff9ffffffff8ffffffc7fffff9ffffcfffffffffffffff00381e783067ffcff
ffc39feffcfefffff7fdff3ff43fffe7ffffff3ff003fffffffe2001f1ffffff00fe67ff
1ff800000000000003fe3f2d3ffffffffcffffcffffc7fffffff9e3ffffe7fffffbffcfc
ffffffffffffffe1f387ffc7061ffcffffc1ffffffffffffffffffffe43fffe3ffffff1e
7839fffffffe2001f1dff38700fe67ff3e0000000000003fe00e7f2d3ffffffffe7fffcf
fffe3fffffff1c3efffe1fffff3ffdf9ffffffffffffffcff98fffff8e0ffeffffc0ffff
fffffffffffffffffcffffe3ffffff86fff9fffffffe2001f1cff30393fe0ffe30002fff
cffffffff007ff2dffffffffff7fffc7ffff0fffffff3c1c7fff03ffff7ff9f9ffffffff
3fffff9ffc0ffffffe0e7effffc1fdff7fffe7feff3feffbfdffffe1f2000003ff180000
00002001f1ffff3393fbfffe001e7fffcfffffffc007e92dfffffc3fff3fffe7ffffc7ff
fffe7c383fffc1fffe7ff9f3ffffffffbfffff3ffc03fffffe1c3e7fffcff8ff3fcfe7fc
ff3fc7f9c1fffff000000001ffb0000080fe2001f1ffff3912f3fff801fe7fff8ffffffe
00e1c92ffffff89fff9fffe1ffffe3fffffc7c303ffff9fffe7ff3e3ffcffff79ffffc7f
fe79ffffff183c7fffcdfdff7ffffffeffffefffc1fffff3fffffff9fff3fffffffe2001
f1ffff399292ffc01fff7fff8ffffffc07f0493ffffff9efff9fff80fffff1fffffcfe66
3ffff8fff8fff3e7ff8ffff7e3fff8ffff39ffffff80307fffc8ffffffffffffffffffff
c1fffff1fffffff9e7f3fffffffe2001f1feff3012869201ffff3fff8fffff8e3ff8093f
fffff9f7ffbff8001ffff9fffff9ffe07ffffcfff3fff3cfff3fffb3f0fff1ffff3cffff
dfc03079ffedfffffffffffffffbfe7f03fffff9fffffff9e7f1fffffffe2001f9fe7f30
12c7d003ffff9fff9fffe18fffde09fffffff1f9ff9fe0ff0ffffcfffff1fff07ffffcff
e7fff3cffe7fff73fe7ff3ffff80ffff9fff0070ffe7ffcffbfeff3ff7f1ce3fc3fffff8
00000003fff80000000020fff1ffff3212869002dbffdfff9ffe01dffedf0ffffffff9ff
ffffc7ffe7fffcfffff07ff8fffffcffcffff3cffe7ffe73ff3fe7ffc7c0f7ff9fffc030
73e7ffcff9fe7fffe7ff001fc3fffff800018003fffc0613fffe2001f9ffff873e86f686
9bffefff9ff003fffe5f078ffffffcffffff9ffff3fffcffffe203fffffffcff9ffff9e7
feffdef3ff9fe7ff81cdf3fc03fcfc1061e04ffffbfefffffffe001fc3fffff8ffffffe6
ff3c7ffffffe6001f1ffffcf3f8296129adb616f8fc03ffff25bc007fffffe7ffff83fff
fbfffe7fffe7c07ffbfffc7f9ffffc71fcff9cf9ffdfcfff3dcdf0fe07fcff08e0e04fff
fffffff7fffc644f83fffff8ffffffe67f7e3ffffffe6001f19ff3fe3f0294129adb414d
0580bfbe924bf003fffffe7ffff0fffff9fffe7fffe7fc07c07ffe7fbfffff1cfcff9dfd
ffcfcffe7eccc0ff9fc0ffc7e180ffffffffefe007fc6e41c3fffff8ffffff8fffff1fff
fffe6001f9dff3fc3c03fe1292db41290d84b4b6924bffe7ffffff3ffffffffffcfffe7f
ffe7ff800600ff3f3fffff9e3cff3dfcffcfcff8fe40c3ff9fe03fe3f380fdffffffe7e0
067c1f3363fffff80000001ffff9800000002001f9fffffe001ffe1696db492905a5b496
93dfff87ffffff3ffffffe7ffc7ffe7fffe1fffc7f807f9e7fffffcf39fe7dfcffef8ffb
bf64f3fffff87fc3ff81f8ff3fcfff01e7f90f1227fffff805c57c0ff3f9cffffffe6000
f1ffffef807ffe7ffedb492d05a5b4969effff0fffffff3ffffff801fe3ffe3ffff8ffff
ffffffccffffffef9bfe7dfeffef9bf31fe6fbfffff9fe01ffc1fdff7fcff80003833f87
27fffff9fffffc4781ff0ffffffe6000f1ffffe7027ffcffffda49012d24b6969ffffe3f
fffffe7ffffff3e07f0fff3ffffc7fffffffffcdffffff67c3fcdcfeffe719f707e6fff0
01ffff80fe83ffffffffe0fc00063fe3cffffff9fffff8c000fe3ffffffe2001f1fe7f06
1e7ff8fffffff80125a5b4b6fffffe3ffffffcffffff87ff3fc7ff9ffffe7fffffffffe3
fff3ff27c3fc9cfe7fe739f40fe07f8000ffffc0fc83ffffffffc0efe0007ff39ffffff9
fffff00010247a2000002001f1fe7e067e7ff8fffffff007e7bffffffffffe3ffffffcff
ffff8fff9fe7ffc7fffe3fffffffffe3fff3fc07c1fc9cf87e6720761fe0ff0000f8ffde
6081cfeff3ff004ff3f0fff1bffffff8000000000000000000002001f1fffe67fe7ffcff
ffff803ff3ffffffffffff3ffffffeffffffffffcff3ffe3fffe3fffffffffe7fff07807
c07c04f83e2640679fe4ef03f8f01fff6007ffc7f7fe206ff7f7fff83ffffff9ffffffff
ff99fffffffe2001f3ffff27f0fffcfffffe01fff9ffffffffffff1ffffffe7fffffffff
e7f1fff8fffe3fffffffffe73fc07c27c0fc04e0380679e7ffe607f7fe7c01ff101fffef
ff7803fff7fffffc7ffffff3ffffffffffc9fffffffe2000f1ffff8403fffcffff8e1fff
fcffffffffffff9ffffffe7ffffffffff3f9fffcfffe7fffffffffe707e1ff27e3fc9ee0
3800f9e7ffe00fffffbf801f819bbffffe3003fff3fffffe3ffffff3ffffffffffc13fff
fffe2001f1cff3840ffffc7ff78ffffffe7fffffffffff8ffffffe7ffffffffff8f9fffe
7ffe7ffffffff3cc0071ffefe3fe9ef97e61fde7ff803fffff9ff00fe0999ffcfc0033ff
fbffffff1ffffff0400188000000000000002001f1cff3c43ffffc0003dfffffff3fffff
ffffffc3fffffe7ffffffffffc01fffe7ff8ffffff7ff3ce103bffcfe7fe7cf87e07ffe7
fe00ffffffcfff1f380b803ef98f73fff9ffffff8fffffe0000000000000000000042000
f1ffffec7ffffe00007fffffff9ffffffffffff1fffffcffffffffffff00ffff3ff9ffff
fe3fc04f939fff9fe7fe7cfe7f0fffe7fc02ffffffe7ffff0701007f831379fffdffffff
cfffffe7ffff07fffffe1ffffffe2001f1fffffcfffffe001c3fffffffdffffffffffff8
fffffdfffffffffffffc7fff3ff1fffbfe3f80cfa7cffe3fc7fe7dfcff1fffcf3ff07fff
fff7ffff00700473847319fffcffffffe7ffffe7fffe0fffffff3ffffffe2000f1fffffe
1ffffe00ff8fffffffeffffffffffffc700001fffffffffffffe3fff3ff3bff3f80ff3cf
e7e3fc7fc7fe79fcff3fffc81ff0fffffff3ffffc00c007f98fe187ffcffffffe3ffffc7
fffc0ffffffffffffffe6001e1ff7fde1fffe703ffc7fffffffffffffffffffe000001ff
ffffffffffff1fff3df39ff0781ff3cfc7f1f9ffe7fe79f9fe7fffc01ffc7ffffff9ffff
fc07f00fc1ee1871fcfffffff3ffffc7a011ce000000000000006001e1fe3f9f919fc733
fff3fffffffffffffffffffe0fcff8fffff8ffffffffcfff39f71fc07e3fff800ffc39ff
e7fe73f9fe7fff00ffff07fffff9ffe7ff87ff80020f3860ecfffffff3ffffc00003c000
0000000000006001f1ff7fdff987ff39fff87fffffffffffffffffff3dcfdcfffff07eff
fffccfcf38c607c1ff3fff001ffe03ffe7fcf3f9fcfff807ffffc1fffffdffe7ffffc0e0
1e07f0e0c0fffffff3ffffcffff381fffffffffffffe6001f1ffffffff81ff38ffff1fe3
fffffffffffffe7f39cfcc7e7ff33c7f9ffce7c7200c07f9fffffe7fffffc7ffe7fcc7f8
fcfff01ffffffcfffff9fff7ffffc01fff8387f1801ffffff3ffffcfffe79dffffffffff
fffe6001f1fffffffff8ff3cffffcff9ffffffffffe7fe7e384f867c7fe3bc7f9ff03203
201f1ffffffffcffffffffffe7e00ff8f8fe7f9fffffff7ffff3fff3fffff807ff900cff
c00e7ffff3ffff9fffeff9ffffffc7fffffc6001f1cffbf9ffc43f3cffffeffdffffffff
ffe7f80c400e00701fe3983e03e00007383f9ffffffff9ffffffffffcf80fff9f8f07fcf
ffffff3fffe7fff9ffffff83ff81e0ffec0c38ffe7ffff80000000000000000000002001
f1cff1fdff027f3cffffe7fcfffffffe7fc0f000c00f03001f01901e03f000c000ffffff
fffff3ffffffffff8f0ffff9f880ffcfffffff9fffcffffdffffffe7c78ff07fbb1c107f
e7ffff00000007eff79c82e4fffe6001f1fffbffff32e73c7ffff7fe7ffff3fe3f80f803
f99f8f007f81d87f9fe0fc0007ffffffffffe3fffffffff8007ffff9f803ffcfffffffdf
ff9ffffcffffffffc03ff83f33fe3077cfffff3ffe21ffffffffc3fffffe6001f1ffffff
fe73e67e7ffff7fe7ffff1fc07800007f91fdfc07fe3de7f9fe5fe03ffffffffffffc7ff
fffffff0607ffff1e01fffc7ffffffdfff9ffffcffffffffe01ff9fc27fe78e3cffffe3f
f867ffffffffc3fffffe6001f1fffffffe33f0fe7ffff7ff7f3ff0700fe0000fff3ffffc
7fe39e7fffcffe3fffffffffffff8fffffffffc3fc0f3ff3c0ffffe3ffffffefff3ffffe
fffffffff803fffc0fffffc18fffff7ff1cfffffffff83fffffc6001f1fe7fdfc60381fe
3ffff7ff3f3fe00003e3fe1fff3ffffe7ff3dfffff8ffe3ffffffffffffe1fffffffffcf
ff00007bc0fffff1ffffffeffe3ffffefffffffff900fffe0ff3ffc387fff03006000000
0000000000006001f1fe3f8eee4e07bf0ffff7f39f1f804320e7ffffff3fffff1ff3dfff
ff9fff3ffffffffffffc7fffffffff8fffe00007f9fffff8fffffffffc7ffffeffffffff
f3e0fbfe4f83ffe783fff0600603fffffffd81bffffe2001f1ffffce3f30ff3fc3ffbff3
c00001ff3c0ffffffe3fffff83e7ffffff3fff1ffffffffffff8ffffffffff1ffffff007
f9fffffc7ffffffff0fffffe7fffffffe7fdf07eef01ffff831ff8ffce3fffffffffe7ff
fffe6001f1ffffff9f03fc3ff1ff9fe0600079ffff0ffffffe3fffffe00feffffe7fff8f
fffffffffff1fffffffffe3ffffe0003f9fffffe7fffffffe3fffffe7fffffff87fff01f
e7c0ff7f061ffc7f807ffffffffffffffffe2001f3ffffff8187fc3ff9ff83807c1ffdff
ffcffffffe7ffffff81ffffffcffffc7fffffeffffe3fffffffffc7ff87c00f9e3fffbfe
7fffffffc7ffffff3ffff0000ffffc07f7c1fe7f1e1dff3f80fe13900000800000002001
f18ffbffe3ffcfbff8fe03c1ff9fffffffc7fffffe7ffffffe7ffffffcffffe3ffffe0ff
ff07fffffffff8e0007c0ffc07f7fcff3fffffffcfffffff1fffff00cfffff80ffcff07f
1f187f00100000000000000000006001f1dff1fcff3fdf87f07c07f9ffffffffffe3ffff
fcfffffffe7ffffffcfffff1ffff83fffe1fffffffff83c0007ffffe0ff3fe7f1fffffff
cfffffffbfffffffcfffffe03fffe03f9ff87f9f31fffffffffffe3ffffe2001f1fffbfe
ffffff03f80007f9fffffffffff1fffffcfffffffe7ffffff8fffff9ffff3ffffc7fffff
fc0007e01ffffffffff3ff3f8fffffffe7ffffffbfffffffe7fffffc3fffec3f8ff87b9e
71fffffffffffe1ffffe2001f1ffffffffffff73e00000fffffffffffff1fffffcffffff
fe7ffffff8fffff8fffe7ffff8fffff0780007fffffffffffff3ff9fc7ffffffe3ffffff
3fffffffe3ffffff3fffecff87fcf818f807fffffffffe1ffffe2001f1fefffffffffff3
c0e0187ffffffffffff9fffffcfffffffe3ffffff9ff00fcfffe7ffff1fffe007c03cfff
fffffffffff7ffdfe3fffffff3ffffff3ffffffff00ffffffc3fe7ff07ffec30dc020000
0000000000002001f1fc7f9ff7f9ffe368ffff0fffffffffffc1fffffcffffffff3fffff
81ff001cfffcfffff1ffe0007fffcfffffffffffffe7ffcff1fffffff3ffffff3fffffff
fc07fffffc07e7ff03f9cf808ee000000000000000002001f1feff9fe3f9ffc63dffffe7
ffffffffff80fffffcffffffff1fffffc7fe7f0e7ff8fffff003e00fffff9fff3fffffff
ffe7ffcff9fffff873ffffff3ffbfffffff3ffffff01e7ffc3c38f081e47ffffffffffff
fffe6001f1fffffff7fffff3b3ffffffffffffffff0e7ffffc7ffff7ff9ffffffffcffe6
7ff9ffff0003f3ffffff9ffc7fffffffffefffcff8ffe00003ffffff7ffbfffffff3ffff
ffc067ffc38033382e0ffffffffffffffffe2001f3fffffffffffff3e1ffffffffffffff
fc3f0ffffe00fff3ff8ffffffff8fff07ff9ffcf0007ffffffff3ff9ffffffffffcfffdf
fcffc0070ffffffe7ffbfffffff7fffffff007ffd3c020ff003ffffffffffffffffe2001
f3ffffffffffff03e0ffffffffff07ffc07f83ffff007ff9ffcffffffff1fff87ff9fc07
87ffffffffff3ff3ffffffffff9fff9ffe7f9ffffffffffcfffbfffffffffffffffc03ff
f1e04c7f800000000000000000006001f3cffbfcffbfef87fc7ffffffff801ff81fff0ff
ffff3f7cffcfffffffe3fffc7ffcc00f8fffffffffff3ff7ffffffffff3fff9ffe7f3fff
fffffff9fffbffffffffffffffffd8fff9e07e7f800000000000000000006001f1cff1fc
ff1fcffffe7fffffe00070ff1ffffc7fffff9e7cffe7ffffffcffffcfffc80001fffffff
fffe7fe7fffffffffc7fff3fff3e7ffffffffff3fff3ffffffdffffffffffe1ff1f1fcff
99fffffffffffffffffe6001f3fffbffffbfdffffe1fffffc007fc7e3fffff3fffffc0fc
ffe7ffffff9ffffcffc4c30007807ffffffe7feffffffffff0ffff3fff38ffffffffffe7
ffc7ffffffffffffffffff07f3f3f8ff3fffffffffffffdffffe2000f3ffffffffffffff
fe3fffffcffffe3e7fffff3ffffffffdffe7ffffff9ffffcfe00fc0000001ffffffc7fdf
ffffffff83ffff7fff11ffffffffff8fff9ffffbffbfffffffffff81e3f37cf07fffffff
ffffff8ffffe6000f3fffffffffffffffe7f7fffcfffff1e7fffffbffffffff9ffe7ffff
ff9ffff8e001f87ffe7f8ffffffc7f9fffffffff0ffffe7fff97ffffffffff9fff7ffff3
ff7fffffffffffc047c07c60000000000000000000002001f3fe7f1ff7fffe7f9f3f1fff
cfffff8e7fffffbffffffffc0fe7ffffff1ffff00000e1ffffffe3fffffcff3ffffffffe
7ffffeffff87ffffffffff3ffeffffe7fefffffffffc7fe00f004c400000000000000000
00006001f1fe7fbff3fcfe7fbf1fcfffcfffffc0ffffff9ffffffffc008fffffff3fffe0
000003fffffff8fffffcfe7fffffffc0fffffcfeff8fffffffffff7ffeffffefffffffff
fe383ff00019e08ffffffffffffffffffffe6001f3fffffff3fcffffffbfe7ffcfffffe0
ffffff9ffffffffff01ffffffe3fffc700000ffffffffc7ffffc00fffffffc01fffff9fc
ffcffffffffffe7ffdffffcffffffffff8183ffc00f3ff1ffffffffffffffffffffe6001
f3fffffffffffffffff3f3ffdffffff8ffffffcfffffffffff7ffffffcfff807ffffffff
fffffffffffc007fffffe0fffffff9fcffcffffffffffc7ff9ffffcfffffffff000303ff
01e7f8fffffffffffffffffffffe6001f3fffff9ffffefffffe7f9ff9ffffffcffffffef
fbffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffcfff87e3fffff87fffffff3fcffc7ffff
fffffcfffbffffcffffffffe000001ff800fe000000000000000000000006001f3fffbf9
ff3fcffbfc87fc3fbffffffe7ffffffff8ffffffffffffffffff001ffffffffffffffffc
fff9ff1f7ffe1fffffffe7f9ffe7fffffffff9fff3ffffcfffdffffe000001ffc03fc000
00b64000041705fffffe6000f3cff1fdff1fcff1fcc7fe0ffffffffe3ffffffffc3fffff
fffffffffffe0f9ffffffffffffffffcfff3ff8e1f807fffffffe7f9ffe7fffffffff1ff
f3ffffe7ff9ffffcfffff9fc066fcffffffffffffffffffffffe6000f3dffbffffffffff
fff3ffc3fffffffe3ffe7fffff0fffffffffffffffdf3f3ffffffffffffffffcffe3ffc0
0401ffffffffcff3ffe3ffffffffc3fffbfffff3ff3ffffc7ffbfcf80e437fffffffffff
ffffff3ffffe6001f3fffffffffffffffff1fff1ffffffff1ff80fffffcfffffffffffff
fe1fff3ffffffffffffffff9ffe7ffe1e07fffffffffcff3fff1ffffffff0ffffbfffff9
fc7ffffe7ff1fcc3fe6067fffffffffffffffe1ffff06001e3ffffffefffff7fbff8fff8
3fffffff1ff3c0fffff7fffffffffffff01ffe3fffffffffffffff03ffc7ffffffffffff
ffffdff3fff9fffffffe3ffffbfffffc00fffffe00000000007066000000000000000000
00002001e3feffdfc7f9fe7f1fe41ffc1fffffff9fe7f8003ff3ffffff0fffff007ffc7f
fffffffffffffc07ffcfffffffffffffffff9ff3fffcfffc07fc7ffff3fffffc03ffffff
00000038007067fe73ff5fe5dffffffffffe6001f3fc7f8feff9fe7f9fe47ffe0fffffff
8fcfff800047fffffe0ffffe03fff8fffffffffffffffc7fff8fffffffffffffffffbff3
fffe7fe001f8fffff9fffffdffffffff9ff0fffffe63e7fffffffffffffffffffffe6001
c1feffdffffffffffffcfffe07ffffff8f9fffffc00ffffffce7f9fe1ffff1ffffffffff
fffffcffff9fffffffffffffffff3ff9ffff0f01f1f1fffff8fffff9ffffffffdfffffff
fc67e7fffffffffffffffffffffe6001f3ffffe0083fffffffffdfff07ffffffc7ffffff
ffcffffffce3f01f3fffe3fffffffffffffffcfffe3ffffffffffffffffe7ff9ffff800f
f8e3fffffcfffff9ffffffffcffffffd80e0e780000000000000000000006001f3bfffc0
001fffe7ffff8fff03ffffffe7ffffffffe7fffff9f3e20f3fffc7fffffffffffffffe7f
fc3ffffffffffffffffc7ffdffffe03ffc0ffffffe307ff3ffffffffc000000001806600
000000000000000000006000f31ff7c00f8fe7e1fcffcfffc1ffffffe3ffffffffe07fc0
01f3e00f1bffc7fffffffffffffff87ff8fffffffffff87ffffcfffcfffffffffe1fffff
ff003fe7ffffffff8fffffffe61fc7fffffffffffffffc7ffffe6000f3a1f39fffe7cff0
7cfffffff8fffffff1ffffffffe01f8003f3c07f81ffc7ffffffffffffffc0fff1ffffff
ffffc1fffffdfffdffffffffff1fffffffcf1fcfffffffff8fffffffe07fc7ffffffffff
fffffefffffe6001f100301fffe3ffe03efff3fffc7ffffff9ffffffffc7079ffff201ff
c1ffc7fffffbffffffff83ffe3ffffffffff9ffffff9fffdffffffffff9fffffffffcf9f
ffffffff8ffffffff0fff7fffffffffffffffffffffe6001f00000000003ffe01fffc3ff
fe3ffffff9ffffffffcfe01fffe403fffcffc7fffff7ffffffff1fffe7ffffffffff3fff
fff9fff9ffffffffff8fffe07fffc73fffffffff80000000000000000000000000000000
00006001f00000000001ffe70fffc7ffff0ffffff1ffffffffcff83fffe673fffcffe3ff
ffeffffff7ff3fffcffffffffffe7ffffff9fff9ffffffffffc3fffb3fffe33ffffc3fff
80000000000024000002000270156000302e6001f1fffffffffcfe67c1ffe3ffff87ffff
f3ffffffffcffeffffeff3fffcf8f1ffffdffffff3ff3fffcffffffffff9fffffff9fff3
ffffffffffe007ff9ffff07ffff81fff9ffffffffffffffffffffffffffff8fffffe6001
f1fffffffffc7e67e0e3f3ffffe3fffff3ffffffffcffffffe2ff3fffc7071fe0f9fffff
f3ff3fffcffffffffff3fffffffbfff3fffffffffff801ffcffff87ffff3c79f9fffffff
fffffffffffffffffffffcfffffe6001f3ffffffffff0fe7f877f3fffff3ffff87f7ffff
ffcffffffc1ff3fffe6038c0003ffffff3ff3fffcfffffffffc7fffffff3fff3ffffffff
fffff8ffe3fffe7fffc7e39f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffc6001f0000000
00000060007ff9fffff01fff07f3ffffffcffffff03ff9fffe0f1801f87ffffff3fc3fff
cffffffff01fffffbff3ff83fffffffffffffcfff0fffe7fff1ff83f0000000000000000
000000000000000000006001f000000000001007f0fffc3ffff00ffe07f8ffffff9fffff
c0fff9ffff1f8c7ffffffffff3f8ffffcffffff8600fffe007e7f801fffdfffffffffe7f
fe3fff3ffc3ffc7f0000000000000000000000800000005a86fe6001f3fffffffffffe0f
f1ff3e60ffc3c7fe67fe7fffff1fffff03fffc7fffffe47fffffffffe7f3ffffcfffffe0
07e3c003e00fe07c7fe0fffffffffe3fff1fff3ff8ffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffe6001f3fffffffffffffff1ff3c800007e7fe67ff3ffffe3ffffc0ffffe3f
ffffe47fffffffffe7f3ffffc7fe00073fe0003ff83fc3fe0f807fffffffff3fffc7ff9f
f3ffffff1fffffffffffffffffffffffffffe7fffffe6001f3fffffffffff00178ffff00
0007e3fe23ffbffffc7ffffc3fffff1fffffe07fffffffffcff3ffffc7f8001ffffc3fff
ffff8fff801e3fffffffff1fffe3ff9fe7ffffff1fffffffffffffffffffffffffffe3ff
fffc6001f000000000000000006ffe0000e003fe03ff9ffff8fffffeffffffcfffffe07f
ffffffffcff3ffffe7f0ffffffffffffffff9ffff07f3fffffffff8ffff1ffcfc3ffffff
8000000000000000000000000000000000002000f00000000603ffff0727f8f50192c3fe
31ff9ffff1ffff1fffffffcfffffe07fffffffff9ff3ffffe7e3ffffffffffffffff3fff
ffff6001ffffffc7fffcffc7c1ffffff80000000000218000000249b3edf42ffdffe6001
f1c000020717ffff071e01ff8783e3fcf8ffcfffe3fffc1fffffffe7fffff07fffffffff
9ff3ffffe7cfffffffffffffffff3ffffffe00007fffffe3fffcffe78cffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffe7fffffe6001f1ce018087c3ffff8f8007ff3f93e27cfe7fc7ff
e7fff00fffffffe7fffff07fffffffff9ff3ffffc79ffffffffffffffffe7ffffffe1fff
1ffffff1fffe7ff31cffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe6001f1c77f88
47e7e000000001807fe3e27c687fe3ffcfff804ffffffff3fffff07fffffffff9ff3ffff
c73ffffffffffffffffe7fffffff3ffffffffff8fffe7ff83f7fffff8fffffffffffffff
fffebcf80f80f90060002001f007fffe0000000000000000ffe0043e007ff9ff8ffc03df
fffffff9fffff83fffffffff9fe7ffffc73ffffffffffffffffc7fffffff3ffffffffffc
7ffe7ff87f3fffffc000000000000000000000000000000000006001f003ffff01ec7fff
fffff007fff00406007ffcff8ff81f9ffffffff9fffff83fffffffff9fe7ffffc67fffff
fffffffffffcffffffff1ffffffffffe3ffe7ff8ff8fffffc0003bf7ffffffffffffffff
ffffe3fffffe2000f113ffffc1ffffffffffe3cffbf80f07003ffe7f9ffc7f9ffffffffc
fffffc1fffffffff3fcfffffc4ffffffffffffffffe1fffffff801ffffffffff1ffe7ff9
ffc7ffffcfffffffffffffffffffffffffff83fffffe6001f1b9f3fef87ffffffffe0fcf
f1ffbe73903ffe7f8c3fff3ffffffffcfffffc0ffffffffe7fcfffffc1ffffffffffffff
ff83ffff0000c07fffffffff9ffe7ff9fff3ffffcfffffffffffffffffffffffffff01ff
fffe6001f000f3fe7e3fe00000001fffffffff71f07ffe7f803fff3ffffffffcfffffc0f
fffffffc7fcfffffc3fffffffffffffffe1ffff80007fc3fffffffff8ffe7ff3fff9ffff
cfffff73ff4baf80424000000000380000006000f0007ffeff0000000001fffffffffff0
f07ffe7c007ffe7ffffffffcfffffe47fffffffcffcfffffc7fffffffffffffffc7fffe0
7fffff1fffffffff8ffe7ff3fff9ffff8000000000000000000000000000f80000006001
f3ff3fffff8000ffffe3ffffffffeff1f0fffe7803fffcfffffffffcfffffe03fffffff8
ff1fffff8fffffffffffffe07cfff803ffffffcfffffffffcfff3fe7fff9ffff9fffffff
ffffffffffffffffff83f9fffffe6000f3ff9fffffe0100ffff3f9fe7f9fe3fff9fffe38
13fffdfffffe1ffcffffff03fff9fff9fc1fffff9fffffffffffff8619ffc00fffffffc7
ffffffffcfff3fcffff9ffff3ffffffffffffffffffffffffe1ff9fffffe6001f1ff9fdf
fffcfe07ffe3f8fe7f9fe3f9fffffc1ff1fff9fffffc03f9ffffff81ffe0fff8f81fffff
1ffffffffffff81f81fe03ffffffff81ffffffffcfff3f9ffffbffff3fffffffffffffff
fffffffffc7ff1fffffe6001f0001f8fe3fcffe00003fffffffffff8fffff03ff1fff9ff
fff8e0f8ffffffc0ff807ff8f03ffffe3ffffffffffffeffc3fc7ffffffff8187dffffff
8fff3f3ffffbffff3e000000000000000000000000fff00000006000f0001fdff3fffff0
4387fffffffffff9ffffe03ff3fff9fffff1fc783fffffe07f001ffcc07ffffc7fffffff
fffffffffff9fffffffff0fe007fffff8fff3c7fffffffff000000000000000000000000
03fff00002026001f1ffdffffffffff1ffe7bfffffffffffffff833ff3fff1fffff1fe31
0fc3fff81f3f03fc067ffffcffffffffffffffffffe3ffffffffe7ff003fffff1fff38ff
fffffffc01fffffffffffffffffffffc1fffe7fffffe6000f1ffc7ffffffeff1ffe71fc7
f3fcff30ffff0f3c03fff9fffff9ff03c7801ffe000fc3fc0c7ffff8ffffffffffffffff
ffcfffffffffcfffff9ffffe3fff31fffffffff8c07ffffffffffffffffffff8ffff8fff
fffe6001f1ffe3fcffbfc7f1fff1bfcff3fcff38fffc1e3803fff9fffff8ffc7f33c0fff
8001f1f8fcfffff8ffffffffffffefffff9fffffffff9fffffc7fff87fff23ffffffffe3
fc0ffffffffffffffffffff1ffff0ffffffe6001f00003fcff1feff000007ffffffffff8
fffc003003fff9fffffc7ffff03fe7fff00001f801fffff9ffffffffffffe7fffe3fffff
ffff9fffff800200ffff07ffffffffc7ff0000000000000000000003fffe000000006001
f00001fffffffff23cbc3ffffffffff9fffe003003fff9fffffe3ffffcfff0fffffc01f8
01fffff9ffffffffffffe7fff87fffffffffbffff80000007fff0fffffffff9fffe00000
0000000000000007fffc000c0f3e6000f3fff1fffffffff3ffff19fe7ffffff1ffef1f07
f3fff9ffffff3ffffffff83ffffe79fcf3fffff1ffffffffffffefffffffffffffff3fff
c03fd07c1ffc3fffffffff1ffff81ffffffffffffffff80ffff8fffffffe6001f3fff81f
effffe71ffff89fc7fdfe7f1ffc79f87f3fffcffffff9fffffffffbffffe3cfc63fffff1
fffffffcffffcffffffffffffffe7fff01ffffff00407fffffffff3fffff0fffffffffff
ffffe01fdcfcfffffffe6001e1fff81fc7fdfe79ffe203fe7f8fe7f1ff879fcff1fffc7f
ffff9fffffffffffffff3c7c67fffff1fffffffcfffe1ffffffffffffff8fffc3fffffff
c001fffffffffe7fffffc3ffffffffffffff801f80fc7ffff2706001f000000feff8ff78
000000ffffdffff1fe0f80000001f87fffffcfffffffffffffff803c07fffff3fffffffe
7ff87fffffffffffffe1fff8fffffffff80ffffffffffe7ffffff0000000000000000f0f
e1fc000000006001f001188ffffdfffc3ffffc3fffffffe1fc3fc7872400707fe0ffcfff
ffffffffffff803e07ffffe3fffffffe7ff3fffffffffffffe07ffc1ffffffffffffffff
fffffcfffffff803009ffffffffc3f87e1fc7ffffffe6001f1ffffcffffffffe0fffff1f
f7fffff1f07fc7ffffbe183fc0ffc7ffffffffffffffcf3e67ffffe3ffffffff7fe7ffff
fffffffff03fff83fffffffffffffffffffc01ffffffff9ffffffffffffcffe3e0f8ffff
fffe6001f1e01fcfffffefe381ffff8ff3feff3ff1ffe3ffffff813fce7fe7ffffffffff
ffffcf3e67ffffe7ffffffff7fe7ffe001ffffffe3ffff0fffffffffffffffffffc003ff
ffffff1ffffffffffff9fff3ecf9fffffffe6001f0000001ff3fcff7e038fd07f3fc7f1f
c3fff1fbc038001f827ff3ffffffffffffffce3e23ffffe7fffffffe1fe7ff8000ffffff
fffffc3fffffffffffffffffff810ffffffffe3ffc3ffffffbc3fffffff9ff1440006000
f00fe0007f3fdffffc00000003fefff387fff8000000001f803ff9ffffffffffffffc07e
03ffffe7fffffffe3fe7ff3ffcfffffffffff87ffffffffffffffffffe1ffffffffffe00
000000000003ffff3ff8000000006001f07ff8003fffffffff87fff801fffff38ffffcf0
1e03ff9f1f0ff87ffff9fffffdffe07e23ffffc7ffffffff7fe7f7fffcffffffffffe1ff
fffff7ffffffffffe07fffffffffff03f00fffffff8fffff1ff9fffffffe6001f07ffbf0
1ffffeffffc1fffff8ffffff8ffffce3ffe07fc73f80fe1ffff0fffff07fe67e73ffffc7
ffffffff3fe7fffffcffffffffffc3ffffff07ffffffffffe1fffffffffffff041c7ffff
ff1fffff0ff1fffffffe6001f07ffffe3ffffc7f9fc07ffffc7fe7fd9ffff8c7fffc1fe2
3fe03f8ffff07ffff03fe700e3ffffcfffffffffbfeffffffcffffffffff8fffffff7fff
fffffffffffffffffffffff803e3ffffff3fffff83f1fffffffe6001f07f7ffff7fdfeff
9fe60000000fe3fcfffff80fffff000000001fe03ff03fffe03fe30087ffffcfffffffff
8feffffffe7fffffffff1ffffffeffffffffffffffffe7ffffffffff0ff06000007fffff
e1f8000000006001f03e3fcfe3fcffffffff00000007f7fcfffff00fffff800000000ff0
00f83fffc03fc0000fffffcfffffffffc7cfffffff3ffffffffc3ffffffcfc07ffffffff
ffffe7fffffffffffffc0000007ffffff0fc000000142001f11f7fdff7fffffffffff7e0
07e1fffcfc0ff31fffff8ff881ffc07100389fff887f8f801fffffc7fffffffff3cfffff
ff3ffffffff8fffffff9f8e1fcfffffffffcf7fffffffffffffe3ffffcfffffff87e3fff
fffe6001f19fffffffffffffffff7fdc03f83ffce407f31fffff8ffcf1fff018ff198ffe
18ff9f807fffffcffffffffff9cfffffff3fffffffe1fffffff3f1fc01fffffffff1f3ff
ffffffffffff1ffffcfffffffe3e7ffffffe6000f1cfffffffffcff7fcfe3f8ff1fc0fbc
c401f33fffff8ffc79ffff007f81cffc39ff9f3fffffffcffffffffffc1ffffffe3ff7ff
ffc3ffffffe7f3ff07fffff01f03f3ffffffffffffff8ffff8ffffffff7e7ffffffc6001
f00ffffeffbfcff3fcff3fdff800071cc6e1f03fffffc0007000000000000ff800ff803f
ffffffcffff9fffffe3ffffffe0781ffff87ffffffcfe7ffffffffe0000fe3ffffffffff
ffffc00000ffffffffe0000000006001f003f9fc7f1fdffffffffffffc0003f8ffe7f03f
ffff80027000000000000ff000ff803ffffffe0ffff9fffffe7fffffff0001ffff1fffff
ff9fc7ffffffffefe1ffe7ffffffffffffffc00000ffffffffe0000017fe6001f1f0f9fe
ffbffffffffffffffc0ff3f8bffff83fffff8ffe27ff0fffffffcfe3f8ffc73ffffff01f
fffdfffffe7ffffffff83dfffe3fffffff3f8fffffdfff8fffffe7ffffffffffffffc7ff
f9fffffffff1fffffffe6001f3f87fffffffffffffeffffffe03f3fcfffcf83fffff9ffe
0ffe07ffffffcf07f9ffe73fffffe03ffffcfffffe7ffffffffffcfffe3fffffff3f1fff
fe3fff1fffffe7fffffffffffffe0ffff9fffffffff3fffffffe6001f1fe3f9ffffffe7f
ffc7fdfe7f0003fdff7c7c7fffff9fff1ffe67ffffffc01ff1ffe73fffffc7fffffe3fff
fcfffffffffffcfffe7ffffffe3e7ffff87ffe7fffffe7fffffffffffffc1ffff9ffffff
fff3ffffff682001f0000e03f7f9fe7f9feff8fe7f9803f9fe3effffffff000000003000
0000000003ffe01fffffcfffffff0ffffcfff7fffffffe7ffe7ffffffe3cffffe3fffcff
ffffe7fffffffffffff8000001fffffffe00000000002001f0000c01e3f9ffe3ffffffff
ffff07fffffe1ffffffe1000000030000000000003ffe01fffff8fffffffc7fffcfff7ff
fffffe3ffc7ffffffe39ffff8ffffcfffffff3fffffffffffff8001e31fffffff8010534
cffe6000f1ff01c3ffffffc07ffffffffffffffffffe3ffffffe7fffffff83ffffff0fff
f3ffe79fffff8ffffffff3fff9fff3fffffffc7ffe7ffffffe33ffff3ffffcfffffff3ff
fffffffffff9fffff1fffffff81ffffffffe6001f3ff820fffffff8c3fffffffffffffff
ffff1ffffffc7fffffffe7ffffff0ffff1ffe78fffffcffffffff87ff9fff9fffffff9ff
fe7ffffffe27fffe7ffffcfffffff3ffffffffbffff8fffff3fffff838fffffffffe2001
f3ffcc79ffe79c103cffbfeff3fcff3fcffb9ffffff87fffffffffffffff0ffff1ffe78f
ffffcffffffffe3ff9fffcfffffff3fffe7ffffffe27fffcfffffdfffffff3ffffe0fc3f
fffcffffe3fffff018ffffffffdc2000f0000038f08390007cff1fc7f1fc7f3fcff39fff
fff80000000000000000000001ffe00fffffcffff8ffff9ffbfffcfffffff3fffc7fffff
ff0fff81fffff9ffffffe7ffffc0007ffffc000007ffffe00000000000002000f000000c
0001c1c7feffbfe7fbffffffffff8dfffff1fbf3fffffffffff1ff0fc1ffe08fffff8fff
f03fffdff3fffe7ffffff9fffcffffffff0ffe07fffff3ffffffe7fff31f01fffffc4dff
cfffffe3c3fffefffffe2001f1ffffc006380fc3ffffffffffffffffffffc1fffff3ffff
ffffffffffe1fffff1ffc7cffffc1fffe79fffcff3ffff3ffffff9fff8ffffffff8ff8ff
ffffe7ffffffe7ff803ffffffffcffffcffffbeffffffffffffe2001f1fffff1fffc3fe0
03ffffffffffffffffffe3fffff3ffffffffffffff80fffff1ffc7cffff83fffcfefffcf
f3ffff9ffffff9fff8ffffffffcfc3ffffffcfffffffe7ff09fffffffffcffff9fffe04f
fffffffffffe2001f1ffffffffffe80001c7fdff7fdfe7f9ff7ff23fffc0e03000000002
0018000001ffc78ffff83fffdfe7ffe7e7ffffcffffff3fff8ffffffffce0fffffff9fff
ffffe7fc7ffffffffff074e41fff80000000000000002001f00000000000000000c7f8fe
3f8fe7f8fe3fc733fc000000000000000038000001ffc00ffff83fff9ff7ffe7e7ffffe7
fffff3fff8ffffffffc03fffffff9fffffffcff0fffffffffff000001fff800000000000
00006001f181e11a7407fffffc03fdffffdfffffff7fcfe0601ffffffffffffff8f9ffff
f83fc7cffff13fff9ff3fff3effffff3fffff3fffcffffffffc1ffffffff3fffffffcf83
ffffffbffff3ff3f9fff3ffffffffffffffe6001e3fffffffffffffffe00ffffffffffff
ffffffe001fefffffffffffff9f3fffffc1fe7c7fff13fff3ff3fff3cffffffbfffff3ff
fcffffffffc7fffffffe3fffffff800ffffffe3ffff3e01f9ffe7ffffffffffffffee001
e1fffffffffffffffff807dfffffff7fffffffff11fffffffffffffff9f3ffffff8fe7e3
ffe27ffe3ff9fff99ffffff9fffff9fffc7fffffff9ffffffffc7fffffff007ffffffcff
fff3c00f9ffc7ffffffffffffffde001f3ffffffffffe0000000038ff3fcfe3fcffbfeff
980000000000000001f00000000fe001c7c07ffcfffdfffc1ffffff9fffff8fffc7fffff
ff1ffffffff8fffffffe3ffffffff9fffff00fc01ff80000000000000000e000e0000000
00000000000000dff1fc7f3fcff1fc7fb00000000000000001e000000007f00080007ffc
fffffffe3ffffff9fffffc7ffc7ffffffc7ffffffff3fffffffe3ffffffff7fffff03fc0
1ff0000000000000493fe000e3fffffffffffffffffffc007ffffffffffbfeffc1ffffff
ffffffffc7e3ffffffe3f1fc90387ffcfffffffe3ffffff9fffffe3ffc7ffffff8ffffff
ffe7fffffffc7ffffffff7fffff23f9f9ff30ffffffffffffffee000e3ffffffffffffff
fffffe001fffffffffffffffc7ffffffffffffffcfe7fffffff3f8fc9e70fff9ffffffff
3ffffff9ffffff1ffc7ffffff1ffffffffc7fffffff8ffffffffe7fffff03f9f3fe30fff
fffffffffffe6001f3ffffffffffffffffffffc701ffffffffffffff8fffffffffffffff
cfe7fffffff3fc7c1ff3fff1ffffffff3ffffff9ffffffcffe7fffffe3ffffffffcfffff
fff1ffffffffe7fffff87f9f3fe707fffffffffffff06000f00000000000200000000000
001fc7fdff7f9fe780000000000000000fe000000003fe000007ffe7ffffffffbffffff9
ffffffcffe7fffffc7ffffffffcffffffff3ffffffffe7fffffcff007fe0000000000000
00006001f000000000000000005000000007c7f8fe3f9fe3800000000000000007e00000
0041fe000007ffc7ffffffff9ffffff9ffffffcffc7fffffcfffffffffcffffffff3ffff
ffffe7fffffffe00ffe6141d00320cbffffe2001f1ffffffffffffffffffffff0fe007fd
ff7fffff9fffffffffffffffe3f3fffffff8fcf83fe7ffcfffffffffcffffff3ffffffcf
fc7fffffcfffffffffcfffffffe3ffffffffeffffffff8e1ffc7fffffffffffffffe6001
f1ffffffffffffffffffffff07b007ffffffffff9ffffffffffffffff1f1fffffffc01fc
7ff3ff8fffffffffcfffffe7ffffff1ffc7fffff9fffffffffcfffffffe7ffffffffefff
ffffe1c3ffcffffffffffffffffe6001f1ffffffffffffffffffffff8e0de7efdfffffff
1ffffeffffbffff7f9f9ffffffff03fffff1ff1fffffffffcfffffcffffffe3ff8ffffff
9fffffffffdfffffffe7ffffffffe7ffffffcf8fff8ffffffffffcbff2006001f0000000
00000000000000000000000387fbfcff000000000000000000fc0000000000000000ff3f
ffffffffc7ffff1ffffffcfff8fdffff3fffffffff9fffffffc7ffffffffe7ffffff801f
ff8000000000000000006000f00000000000152d33fefffbdf0c300180f1fc000f7f7fff
fffffffffc7e2cd00010c00646bc7e7fffffffffe7fffe3ffffff9fff1f07ffe3fffffff
ff9fffffffc7fffffffff3ffffff883fff807ffffffffffffffe6001f3ffffffffffffff
fffffffffffc38f800703e007ffffffffffffffffe1e7fffffffc3fffffe1cfffffcffff
f3fffe7fffffe3ff83e07ffc7ffffff07f9fffffffc7fffffffff3ffffff987fffc67fff
fffffffffffe6001f3fffffffffffffffffffffffffff07c1e00007fffffffffffffffff
ff067fffffffc3ffffff8cfffffcfffff1fffc7fffff07fe07863ff9ffff80000f3fffff
ffe3fffffffff3ffffff81fffffe7ffffffffffffffe6001e3ffffffffffffcf8e1dbe00
11cdc0f8170001ffffef7fffb9a00307150001dff999c3ffdfffc1fffffcfffff9fffc7f
fff81ff81f007ff3ffffe01f803ffffffff3ffffffffe7ffffff87fffffe720000040000
00006000f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003fffffcfffffcfff87ffff0fff07e007fe3fffffffff81ffffffff3ffff
ffff07ffffff8ffffffe0000000000000000e001f000000000001fffffffffffffffffff
eff03febd6fffffffffffffffffc11fff9ffffffbf7fe3fffffcfffffcfff87fffe3ffe1
fcfc73e7ffffffffff9ffffffff3fffffffe1fffffffcffffffe3ffffffffffffffe6001
fbfffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffc79ffffffffff
fffff3fffffe7ffffe7ff87fffe7ffe3fcfc40e7ffffffffff9fffffffe3fffffffc7fff
ffffcfffffff3ffffffffffffffe6001fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8f8fffffffffffffff3ffffff1ffffe3ff07fff01ffc7f1fc0007
ffffffffff9ffffff3c7fffffffcffffffffcfffffff807ffffffffffffc6001f9ffffff
ffffe000005f61000044087c01efb840d86000080000000000007c7ffbfffffdfffff1ff
ffffc7fffe1fe07ffe007c0700000003ffffffffffdffffff3e7ffffff81ffffffffe7ff
ffffc0100000000000006001f80000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000001f0000000000000000fffffff3fffe0fc0ff0000000000000003ffffffff
ff9ffffff7e7fffffc03ffffffffe3ffffffff000000000000086001f808000000001fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0ffffffffffffffc7ffffff1ff
fe4f8c7c01fc00f0fffffff3ffffffffff1ffffff7e3fffff07ffffffffff3ffffffff8f
fffffffffffe6001f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe7c3ffffffffffffff3ffffff0fffe673e00fff8f9f3fffffff03ffffffff03fffff
e7f1ffffe3fffffffffff3ffffffff8ffffffffffffe6001f3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1ffffffffffffff1fffffe6fffe273f83
ffe1f3f3fffffff01fffffffc07fffffcff9fff807ffffff9fc007ffffffff9fffffffff
ff006000f0f6d52c3b01c0000000000000000000000000000000000000000000000001f8
000000000000001fffffe4ffff0200000007e7e0000000001fffffff87ffffff0ff8ff00
1fffffffc3000fffffffffc00000000000002001f0000000000000000002090000000000
000000000000000000000000200411fc000000000000001fffffe5ffff000000ffc7cfe7
ffffffff3fffffff9ffffff83ffcfe03fffffffff83fffffffffff806821fffffffe6001
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fc7fffffff
ffffff8fffffe1ffff187fffffe39e07ffffffff3fffffff3fffffe0fffcfe7fffffffff
ffffffffffffff8ffffffffffffe6000f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8fe3fffffffffffff8fffffe3ffff9ffffffff0000fffffffc0
7fffffff3fffffc7fffcfcffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffe6001f3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f03ffffffffffff8f
ffffe7ffff8fffffffec00def7ffec00ffffffff3fffff9ffffcf1ffffffffffffffffff
ffffff1ffffffeffe8006000f00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003fc000000000000007ffffcfffffc000000000000000000001fff3ffff
3ffffe3ffffc01ffffffffffffffffffffffff000000000000006001e000000000000020
0071e2ea00000000000000081a81bf7fffffeee9deffdf1ff800000000000003ffffcfff
fff00000fffffffffeffff8fffe3ffff3fffe07ffffc03fffffffffffffffffffffffe7f
feffffbffffe6000f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffe1ffffffffffff01fff9ffffff3ffffffffffffffffffcfffe1ffc007c001ff
fffc7fffffffffffeffffffffffffc7ffffffffffffe6000f3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff03fffffffffff803ff9ffffff3ffff
ffffffffffffffc07f04ff8000000ffffff0ffffffffffff800ffffffffffcffffffffff
fffc6001f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
3fc0ffffffffffef80fbbffffff3ffff8c000000500027800e00601fe03fffffffe3ffff
ffffffff3803fffffffff8ffdfbc620000006001f0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000ffc00000000000000003fffffe0000000000000
00000000000000000007ffffffcfffffffffffffbff1fffffffff8000000000000006001
f000000000001fffffffffffffffc57fec11bfe9fffffffffffbf9819a7ecf7d801f05ee
6fcaffffff007fffffc0a905ffffffffffffe07fe1ff9effff03ffffff9fffffffffffff
bffc7ffffffff9fffffffffffffe6001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe007cffffffffffffffcffffffcfffffffffffffffffe03f
fffffffffff1ffffff3fffffffffffff3ffe3ffffffff9fffffffffffffe6001f3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc3e7ffffffffff
fffcffffffcfffffffffffffffffe79ffffffffffffc7ffff83fffffffffffff7fff3fff
fffff9fffffffffffff86001e3ffffffffffe0a00000000242101415e0000cc00d401800
040170005e0a02300001f3808000012040007fffffc65e51000000000000078000000000
00001ffc003fffffffffffffffff9ffffffff0000000000000006001e000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000e0000000000000000fe7
ff80000005800000000000000000000000000000013fffffffffffffffff9ffffffff000
0000000004be60ffe1e90cc00001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe07ffffffffffffff0fc3ff9ffffffffffffffc38387fffffffffffffc000
1f3fffffffffffffffff9fffffffe3fffffffffffffe6001c3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffff8f81ff3fffff
ffffffffc0183fffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff9fffffffe7ffffffffff
fffe6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9f99fc3fffffffffffff83987fffffffffffffffffffff80ffff
ffffffffffff8fffffffe7fffffffffffff86001e3ffffffffffe0000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000003f006000000000000000
1f8000000000000000000000000007fffffffffffff8001fffffe0000000000000002001
f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000003f00000000007ffd3e3a3f8000080000000000000000000003ffffffffff
ffe00007fffff0000000000000fc6001e1fffe7dfefddfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f1f8ffffffffffffffe7fc07fff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffc7ffc3fffff807fffffffffffe6001e1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8f3ffffffffffffffffe7fe07fc3fffffffffffffffffffff9801fffffffff9ffff1
ffffffe7fffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffff800100007ffe3f007fffffff
fffffffffffff980007fffffff9ffff88fffffc7ffffffe100006000c0a0c0343bffe000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000fffc003c000000000000000000000000003fffffff3ffffc03c9e000
0000000000006001e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000001c3e01000000fffffffc41e0f0fcffffffffffe7cb3f
edfefc0a003fffffff7fffff0000000d3cf7fffffffc6001f3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0003e700fffffffffffffffffffffffce03ffff07fffffff0c000f3fffffffff
fffc6001f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c0fc001fffffffffffffffffffffff0
007bff81ffffffff83fffffffffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffeffff
ffffe03fffffffffffffffffffffffe30fc0000fffffffffe0fffffffffffbc000006001
e000000c0042000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000007ff0000ff
fffffffff80000000000000000006001c000000000000000000001c00000000000000007
a98301bbb08004002000000000000009260a3e1fff8c000000000000fffffffffdffffff
f0f834f3e400000382793ec0f83ffffffffffffffe7feffffffffffffffc6001e3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fff83fffffffffffffffffffffffffffff
ffcf8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffffffffff
fc7ffffffffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe4ff
f01fffffffffffffffffffffffffffffffcfcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe07fffffffffffffffcfffffffffffffffffc6000e3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8617f18fffbffffffffffffffffffffffffff7078fff
ffffffff800200002186c23d0c267750418818080000000003ffffffffffffff00ff4000
0000000000006001e0000000000000000000000000000000000000000000030001800000
000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000
000000000001fffffffffffc000000000000000000006001e000000000000003025eefef
ffffdcd3edcffffffffff3c0088fffffffffe1bffccf37ffffffffff80e67fbfdfffcf7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffffffff8e0ffffffffffffff
fffc6001e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffcc1fffffffffffff
fffffffffffffffe1ce4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc0ffffffffff8007ffffffffffffffffc6001e3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffe73ffffffffffffffffffffffffffffc3ce0ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffc003fffffffffffffffe06001
e3ffffffffffffffffffffffffffffff7bfffbfffffef00fe3fffffffffffffffffff7fe
0822ff00fc20028f08c23027000000000000000000000000000000000000000000000007
fffffffe1f0000000000000000006000e000000000000000000000000000000000000000
00000001f00000000000000000000000000000003c000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000101ffffffffffc0000000000000137c6001e0000000
00001fd195febfffffffffbefffffffffffffff0f803fffe7fec373dcaff7fffffffff00
007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffff
fff81ffffffffffffffc6000e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7ef3ffffffffffffffffffffffffff8780ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe0007ffffe1ff83fffffffffffffc6001c1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff867fe3f07fffffffffffffffffffffffcbffffffff
fffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0003fff807fe1f7
ffffffffea006001e1f9ffffffffe000000000000000000000000000000000003fe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000ff0003f8000000000000006001e00000000000000000000000
0000000000000000000000007fe0078000000000000000000000000000e0000340000410
fffffffffffffffffffffffffb7fdebffffffffff803ffffffffe0000001fe0001ec052f
bffc6001e3ffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff31fe1fffffffe
383fffffffffffe7cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc00fffffffffe00e003fffcfffffffffffc6000e3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff87fff13ff8fffffffc1c3fffffffffffe7cfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffffff800387f9fffffffffffc6000
e3fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffc0fe183ff9fffffff98fffffff
ffffffcfcfffffffffffffff80034f7dd447f8fbdfe7ffffffffffffffff16e180000040
000005101fdf81f983d2000000006001e10804805e122000000000000000000000000000
000000001c001f8000000001c00000000000000fc0000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000003fff80600000000000006000e0000000
000000000000000000000000000000000000000000c00000000000000000000000000007
c040008cc0418008ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
3fffc407f83ffffffffc600163ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c1f1e03ffffffff80f33ffffffffffe78fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe31ff83ffffffffc6001e3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffe01fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8078f0ff
f81ffffffffc6000e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8f87fffffffffff03fffffffffffffff800f000000000000000006b005008000
00000000000000000000000000003c00000000000000600161ebe1062fffe00000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000e000000000000000000000000000000000000000000000000000000001c0000000000
03fc6001e000000000000000020002e1f7c000000479f81fffaeff07dff67ec00210cbff
083c17ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc0ffff07fffffffc6001e1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffff87fffffffc6001
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff0ff1000000600061a00c00003fe000000000000000000000000000
00000000000000000d2005beddffffffffdddff3fffbc7dffff7fc0f0000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006001e0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000003fe001f0000000000018217ffffffffffffffffffdfffd9dded000
000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffdff0bbc
39d9e47def9f7ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000
0c00000040092900aa00000000000000fd00ba0100000000040000002701ffff03000000
0000

Рисунок 2.1 — Карта поширення кліщів Ixodoidea у СРСР. Північна границя
пологів:

/ — Izodes, 2 — Haemaphysalis, 3 — Dermacentor, 4 — Rhipicephalus, 5 —
Boophilus,

6 — Hyalomma, 7 — Ornithodoros, 8 — Argas

Ix. persulcatus — треххазяйнний кліщ. Дорослі його форми паразитують на
великих домашніх тварин (в освоєних зонах тайги — на лосях, оленях і
т.п.), личинки і німфи — на дрібних ссавцях (гризунах, комахоїдних
хижаках), птахах, що ведуть наземний спосіб життя (наприклад, на
рябчиках). На людину нападають як імаго, так іноді і личинки. Найбільша
активність дорослих, німф і личинок спостерігається в першій половині
теплого періоду року, імаго — із квітня, личинки і німфи — із травня.

Епідеміологічне значення Ix. persulcatus полягає в тому, що він є
переносником збудників кліщового енцефаліту і туляремії.

Ixodes ricinus (мал. 2.2) розповсюджений у європейській частині СРСР (на
схід приблизно до Волги), на Кавказу, у Західній Європі, Англії,
Північній Африці. Найбільш характерні стації — дрібнолисті і
хвойно-листяні ліси і відкриті простори з чагарниковими заростями, на
півночі — сухі, а на півдні — вологі місця. Вогнища масового розмноження
знаходяться в місцях випасу домашніх тварин і в місцях, де частіше
тримаються великі дикі тварини (лосі), на вирубках, узліссях і т.п.

picscalex810100090000032837000000006f17000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010049e5000000000200000000200000b01e0000b03e0000010000006
c0000000000000000000000d7000000ac0000000000000000000000b7180000cb1300002
0454d4600000100b03e00000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000380e00002c0e0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005840d0000780d00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001520
000010f010000000038be716b0000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
30000171a0000171d010c544cf000000cfb4944415468deed9acf8fdcd41dc03d99c2a81
2c5543d0414c0a95a895b13c4214959f62d52a5f452f10f546a2a0ebd5465a31cb21161d
f2c43d956aa18a4560a28145371e811aa1e5a5568edd500c3a18da9b880aac61e86c6410
db1cd44193bf6bc6fbfef3d7bc6e3f19bdda845ea014babf5d89f79febeef7bdf9f1e0df
67f685fb2ff359bdc061bdd06fbe9be5906fffe625832bc0db6bf5f96ad80234eb6f766b
3b71e95e3f600ccef69ad656cac35e5b803f88da6698d656cd86c3f214e3e83b6d6785fa
34b58ed895017279f4003b9f70d351b6a60e76c4cf8675dcdeebab126870a3dfef8f0a49
2653a84f9d463414523005acfda06686773e519cf455b308c70716a59a651d62cceef459
5d9adca069db119016f3af1b6755dd35ab18ac51b6b25e9181c6d652a369c89208e09384
cc57ab4aa4f875105db5eb59f9e67fb6a566bcea3309cd35899ddd68c0a1b818ab5eeaea
0f0bb898a35ba5536518ebb686a3118fb66436aaad80583643fead6b38c2eb02951b2d31
b5621af9a7d203ffba098516a3af56c4cf5fc4b8d62b4a4dbaf67339a0f97350a82390a9
66d16ec89e9247dee09690d7bbe60370a5f99793d285bdc8c5dc9d9381e15d7da4d05bb3
a6593329bd1256c3265af3707a8b85a79f3874533d640796fd6e9ec8753b630df8cf8005
7ea58edbe0a4b6340fdfa75fa9db2596e9234e2b1a08e85c2330f7396c190eff55e2d9be
b61946de66c9febb653cb360b7643cc72927651b7ac966df7fe98cb20b53701032759f65
b33762b1ae5acd845934946b84f7da48e6de4fbc09f10532cdf5118aad856fc88f08b4e8
6a693421a3644f8ac659b31116cc0d911a47613745ca2a3b486dd66c784b2ba93df3a7c0
57ed9ccbe8173ab65fbd012ac939a3e86f0cb46273c83ecc375327864fbb264bb11b8f01
2edecf215d9b0ea58da611435ab03b216b4a1dd126c9d0c367d2de3ac39ee27689018189
b4a36a3e15182ac31f63f95118c8784f87c9dbc4ccf341d85337d3fc9e0c37cd764b52c7
432918998fe3bc984e77492adb34d14f8bb1aff64f6ef5c4fd30e24db4bd89068a71e05f
875ffd973636841ac0bc9ead9abdfd1784e70e1c2200ee0a08f611f8f5ba5385b6203ede
07954d3858e8deeaaefe577e25a16dadf4ad6505e4d3b6a6427dbba14ec3cad675b5c45a
f7e85eac4f69a327087f5f2c2e6014c48e0151d97f0d9351250a9877a19a0c995fa1cc16
0b5535caf5f372e045a1d7c9bc783d5c224af2ae60636c03bec3cf7c5a439919726a1820
d89f52e773a3bab6437cf499248c1662d7897e0d35f5da505120d142cb48fdea9b75c085
66881842a766c6b075aa601fe0a75c6f9b82a19e065eff9a609011ca646c1262af691c99
5274d6013edc162b546ca71cf4eecc89c80bb565c6623e5dc60b215b9d075d6da9c13e38
ed46c277603edcebb1a053b5cc2daf128d334bd48ebc3a6af64d3ddecab1e7dcdb0c1cab
8a1de68b5942c78a1be8d3bd303cbe3dbe7ef5d7d09bb72c000c6bdbf76cab07f3604739
e65c6ecf335cdc68062dcda387e2444b9bb55362b17330d5b5ed7b084d09a4639f513327
4cbaccc34b0c04902d72359957d97ce2e1c936ca3c3cb548fc6b4c2dab32fb31f08e5a78
3216743f0a0c27a25f66b52cf61c4bd88c75a55b69c8fe2a98bb616ff182d0ac20d6381f
df9ec023ec2c530146bc446ff3757c249b614a009dfe4095798a63d94e98bec7b337973d
1bd86a6878d902cb2d7a69f77a88fd9003031a9f67c1529d94fa69fdb1348338c43f8741
7e60b999c9d264b4c7ef6e13d0393ad006ad851b13a59d3fd873c13b33a56c7e69fdc76f
39fae234ec5e3ad3ad6cc87d55ecf7d1e3acc8543b2afcbb1020fb70c707a52de23f3ec0
73281660d8cc144cc296d37ad5a969d96d61a93a28473adf69662dcdc63e016e4ec753e2
bef71053b887275bc6604704e9cdbeb0a3692d166c83483cfccc5bfb5155acfc6d2e3f7c
2a62175664ed68b3cbbcaca749335bc5637c39c84fbdc70b5a560e909ce6a6f924301fa3
cd4168b8ffbf52c1369618c4e81bc017970bd6754cfca02d23bd564249017c62f3662158
b8b4c3bebc6cc5dd9cd52d49e63bb285ca687167b90a6f24abb59a94c67ec10261e1900b
2b86f28ce0ed354bd9eed45900dac21cf092c39dbd3bf58e808e5ec30b1e849bce991bc7
ebeb2fe2bb25bcf465917ba688f6dae07ae34f675c7b0152cd34c137de2fdb91e5236e87
7ab8a28b2a5cdc39a81ec0ac9ef8fa2be5ff6f725365bd9b48d015c3e014fb9200a9b3ff
44750cfb27b78720857ef2581cb4d8842e8c755a569b3ff6e0bbc7b85165c380be128cb9
b690b2c5ad7251ce63e33df0ec832aa600730d1c8d8dc322875b9bfb988897db51b30cdc
356790249b60c08e4a6f44e83d9496b590cd814f3b28e0e412ad973e0683fa96545f916d
3066e383e184bbc183c599c2db2fcf0d9c3cff3ff168ab1bb61849b3a55b2dbf1d3cfcb2
fe164e39359a57d51661989d36979b9b6828ad855b2191da43dae5307c6d61de7d7c18c9
56c4cfb69dee21ba7ed1d4ce8e61b5265d686fe884b18e05faaefacd23ed3556c0ff4914
ca0d05199abab64346f4665d66164349d8db1b38abeada362fd8c463d6a89f3c95176c8c
1c93a54c1c610d9a2413282eb77fca5d90312990a762b4156dc4badeca1186dd34ca870f
28b6ca301235eb4e1ceb5de3afd8a7e9d3a71133ebb00c78d2afbd6f1168e8b1180a257f
de49bee43ccf06f69f4a33f6d36f42afb21fa87a4086bd911f784d94d6366a497b4837e9
58d70459322f5c9ce60e1e06431d877a157deadb23c188d3c3d85312edcf77f0f84e01e4
5077e970b8d2abb8d6ce4f5b9615ae301b804d70d6fdb98941fafb04cc72caee7e7ed2a3
b25a49bf02c0f65f5fe5a6133deb3ef40de8c7a3b75493fe30b836c2fabb01bbc43b3914
6b8cdd214534cd718339a6ee31ab296f4823376809b8a3d394c4494e7ee89f0bee72eb22
fea55b68fae2e3bd3178f4bb9db2331b21e09b5462033b1129b1188a3203705bc69304c9
4af35424d872aeba2fb8da311100609e3df30001d1a6b1fbe23c813ce19db45f586a7c77
05128850f9df2ded5a9597e5262515b57b4091a31bd2c7c8f01e6c714c82c9f9bf5ae745
499b335063f00778c03ba067431244fdc4536d651a6fe16649f531989383bffb668ca0e5
e3020e96c8d84a89689ac0963852f71da38dec3f745bc1928edd3805156c74e18c128c0d
61fc3493d20db97810117e723dcd457f3f486ad3f1343d077851a1c035e9e6f84e76c1af
1c097c598faf244b42bd9ac96c56d47781b33de388bd5904cbd4d9ca651c71a7c559324e
333df96352cb2459f778e1555180661b60953dd632420f7d345361345f978c460c6e2f34
57a5561314de719963fca7e3abb85425b75f21e967d483f13ed11b718f7851a36bc2ad4e
4fa286f710404d27e0dfb78ca5506aec3d922b0e215bfbbc8f6e3109f3db6ba20c64db81
02eb2636781c5dc5b782cf200ac7279d3e9b835acecab0135242b0eb79eed31d178e52d3
c6b1258520d97913db9c0c6868c4d0c1f6b61822659be6ffa0bac9757d37c5b9934c8eff
00de22cb05d10afdb70c3d35299bd5acb1a99f4c509b25dabc4b245b6a856223499a9f2c
75c067781d5f24dc14d3198dea967ed4773360eb8272958fc337b5596e4e77e1260ac28b
603dffc66b7ca1673f771bf8f5d58cee6cf0da25935299b828b6c71c19963b92f5bb4a1e
2823328bf1b5fcef647b2d89cb1d6023b9561c867c4f28288b37481b5f273bb25679f6b1
b955267f33396afd6b860815eacb2343f7f5b2f7de02ca3ca71d133021c29b1378b77510
a763a12cf4536956cd0adb06c09eb9414c84f427a44c5fafcb141ae06ceb2f37bb1f9c18
559254bd929cfb1e34a76d8cb978021cd6b3e768aaad81ecf7526f97af005bc365fff975
9d159b801d257f38d516ebc56591e336e5191a009b348464a36e52c3b26370f1ff28c9a1
d09a320a960b9ecfe50c9462205e099f48409cfe9f84a3611ac33115aebf239f695ec441
88518eb0d1189c9f61e6c3e1f83abf8829295ef35122a2c1497ed23e53bec8295b9088f6
123e5fb79de6111e31ce453e3ed7a5ff97b026e0682e51a10ea75e265ac70c47d9850976
bc08c96b1865812176e0a95199fabd9dc6c63fa54ca339e98f84b589936c57af0394fec8
6aa7a5e1c2b529f366fac00b4e6fac255363745de7cc6786c04c612f6257913eb75c2576
3be435a7ddfa2cbff612b81716fae4fbcc076f26a93efca9bad85b6e37c3d5fb25b8fce1
7bc557658ca6123a88a3bcf46ec99d2a785a6e31c9bccf2d2c05810a1f27b23d11b13c73
59291a56c467d2b3f1dc09b74290bb39f5df9ec002c6599f5afe2f4d287772f67c1f9ac7
8705b237bb153cbbdb443f7608753f6899dbdc64da7ef0abab7f6626f4c3f77173a9955f
626d51e93677ab6170baba7f2b67ef5b74635ec2b6777ff26c7853d599b8487f87fb60ff
66323161976b58558c7a2a137dcfdb23d785fbc91b7f6c1fef929d602c551652d1dfafb6
5c14e7bfb66bd436bfb666f68d59feaa9d971bbb57f561437fb63a11bec9fed57dbbe4bd
8f1dc6ffa96b3b0d083ff5fb1fa17c4766f83756e83852fd9ff7bf63f6a9b8f7c48ffecc
10000000049454e44ae4260820000000840010824000000180000000210c0db010000000
30000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000020000000
00000bf000000bf0000a94300808743030000000000008000000080ffff5743000000800
0000080ffff2c432100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000000
4000000150000000c0000000400000051000000142f00000000000000000000d7000000a
c00000000000000000000000000000000000000520100000f01000050000000300000008
0000000942e0000000000002000cc00d8000000ad00000028000000520100000f0100000
100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fef3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffdf3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff780077ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
ffffffff400007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffffffffffffe01b40fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fbc3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffbf0fffc7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffb86
ffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffc3ffd031ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffff07ff01dffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffe21ff803fffffffffe1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffc03ff01bfffff
ffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fff9c77c1cdffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffffffff3e6001ffffffffffffcffefffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffff67f003dffffffffffff0ffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffff4ff00ffffffffffffff8ff
8ffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffbfe07f
fffffffffffff8ffa3fffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffe3ff3fffffffffffffff4fbe3fffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffcfff3fffffffffffffffcebe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffcfed7fffffffffffffff80003ffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffebfe5fffffffffff
fffffced80effffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
f3fe3ffffffffffffffffe7fe02ffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffc7fe7bfffffffffffffffe1ffb07ffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffff8ff8fe7ffffffffffffffec3ffc3ffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff9ff1fffffffffffffffffef1
ffe0fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff1fe7dfff
fffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffe3fc7ffffffffffffffffffff1fff03fffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffe770ffffffffffffffffffffe07ffe0ffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff83c1fffffffffffffdfffffff607ff81f
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffff
007f9fff7c3ffe0ffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff9
81ffffffffffffc00003ffffff07ff03fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffff3e3ffffffffffff000000fffffde1fef1ffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffff3c3fffffffffffc0fff001ffffff07ff8ffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff80feff2807ff
fffe3ffcfffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff7e1ffffff
ffff87f6ffbf03ffffff83fe7ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffe7e1ffffffffff1dffff6ff1fffffff1ff2ffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffe7e3bffffffffc7fffd7fdf87ffffff9ff1fffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffe7e3fffffffff8fffffffffe3ffffffcff
8ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffc7e3fffffffff17fff
ffefff0ffffffe7fcffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffcf
c7ffffffffc7ffffffffff07ffffff3fe7fffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffcfc7ffffffff97ffffffcfffe3fffffd9ff3ffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffdfcfffffffff3ffffffffffff1ffffffe7f97fffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffdfcffffffffe7ffffffffafff1
fffffff3f87ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffff9f8fffffff
fcffdfffffffeff8fffffffdfc7ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffff1f8ffffffff9f7ffffffdfeff87ffffffcfe7ffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffff3f9ffffffff3ffbfff7ffffffe3ffffffe7e3fffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbf1fffffffe37fffff7ffffffe1ffffff7
3f3ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffff3f1fffffffa7ffffff
7ffbffff8fffffff9f3ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffff3f
3fffffff4ffffffdffffffffcfffffff0e1ffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffc3e3fffffffdffffff7ffffffffe7fffffec70fffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffe3c3fffffff3fffffffeffeffffd3ffffffe607ffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffe7e7ffffffe7ffffffeffffffff
f3fffffff383fffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffe7e7ffffffe
fffffffffffffffff9fffffff3e3fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffe7e7ffffffeffff7ffffffffffff8ffffffe7c2fffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffefcfffffff8fffffffffffffffff8ffffff07f2ffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffef8fffffff9fffffffffffffffffe7fffff
e7e1fffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffcf1fffffff9ffffffff
fffffffffe7ffffff7e1fffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffcf1
fffffff2ffffffffffffffffff3fffff67f1fffffffffffffffffffffffc001ffffff7ff
fffffffffffffc40fffffff7ffffffffffffffffff3fffffe7f9ffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffc007fffffe7ffffff7fffffffffff3ffffff7f9bfff
fffffffffffffffffffc001ffffffbfffffffffffffffc007fffffcfffffffffffffffff
ff3fffff73f9fffffffffffffffffffffffc001ffffff8fffffffffffffffcfe3fffffcf
ffefffefffffffffff9ffffff7f9fffffffffffffffffffffffc001ffffff9ffffffffff
fffffc7f3fffffdfffffffffffffffffff9ffffffbf9fffffffffffffffffffffffc001f
fffff9fffffffffffffffcfe1fffff9fffffffffffffffffff9ffffff3f9ffffffffffff
fffffffffffc001ffffff8fffffffffffffffcff1fffff3fffffffffffffffffff9fffff
f3f9fffffffffffffffffffffffc001ffffff9fefffffffffffffeff1fffff3fffffffff
ffffffffff8ffffff9f8fffffffffffffffffffffffc001ffffff9fffffffffffffffe7f
1fffff7dffffffffffffffffffcffffff9f8fffffffffffffffffffffffc001ffffff3ff
fffffffffffffe7f9effff7fffbfffffffffffffffcffffff9f8ffffffffffffffffffff
fffc001ffffffc03bfffffffffffff3f8efffe7effffffffffffffffffeffffff9fc3fff
fffffffffffffffffffc001ffffff0000fffffffffffff3fcffffeffffffffffffffffff
ffe7fffffdfcfffffffffffffffffffffffc001ffffff3ff00ffffffffffff1fc7fff8ff
ffffffffffffffff7fe7fffffdfcfffffffffffffffffffffffc001ffffff1ffc01fffff
ffffff9fe7fff8fbfffffffffffffffff3e7ffffecfcfffffffffffffffffffffffc001f
fffff8ffff83ffffffffffdfe7fff9fffffffffffffffffff3e7fffffcfcffffffffffff
fffffffffffc001ffffffe0fffe1ffffffffffcfe3fff9f7feffffffffffffffffe7ffff
fcfcfffffffffffffffffffffffc001fffffff81fff87fffffffffeff3fffbf3fefffdff
ffffffffffe3fffffc7cfffffffffffffffffffffffc001ffffffffc3fe001ffffffffe7
f3fffbffdefbfdfffffffffffde3fffff47cfffffffffffffffffffffffc001fffffffff
8fff003ffffffff7f1fff3e7fffffffffffffffffdf3fffffe7cffffffffffffffffffff
fffc001fffffffff83ff0c1ffffffff3f1dff3e7ffffffffbffffffffff3fffffe7cffff
fffffffffffffffffffc001ffffffff6e0f000026060f00d21e574d46430100000000000
10000000000000002000000b01e000000000000b03e0000ffc7f8f07ffffff7bf8fff7ef
ffffffff9dfffffffdf3ffffff7cfffffffffffffffffffffffc001ffffffffff41fbfc3
fffffffdfcffe7efffffbffffffffffffff3fffffe78fffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffff0e8ff8fffffffdfe7fe7effffffffffffffffffef3ffffbc71ffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffff20ffc3ffffffffe7fc7c7fffffffdfffffffffff1ffff
f8e1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffe00fff3ffffffe7f3fc6cfffffffff
fffffffffff3fffffbf1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffc7ff1fffffff
7f3feffffdfffffffffffffffff1fffff3f9fffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffe1ffcfffffff3f1fe7effdfffffffffffffffffbffffe3f1c7ffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffff1ffe7ffffff9f9fcf8ffffff87f7ffffffffff9ffffc7f0ffff
fffffffffffffffffffc000ffffffffffffffc3fc3ffffff8f8f87877fffe1ff03ffffff
fff9ffffcff1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffbf1fe1ffffffcf8fcf9f
ffff3ffff8fffffffcf1ffffcfe3fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffc3
e1ffffffe707df8ffefc7dffffbffffffcf1fff99fe3fffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffdfe3f81fffffe703dfbffff1dff7fffffffffef1fff9bfc7ffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffcf807fffff3119f1fffc7fff7fbfffffffff1ffff
3fcffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffe18e1ffff98381f3fffcfffff
fbf9fffffdf9ffff7f8ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff80f1ffff
fc781fffcf27ffffffeffffffdf1fff8ff9ffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffe0fc7ffffcf81f7ffe7efffdff7e7ffffdf1fff8ff3fffffddffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffff8fe3ffffe600fdffcfff7fdefffbffffff1fff9fe27fff3
f03ffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff8ff1fffff071f7ff9bfffffffffcfff
fff3ffb3fe7ffff6003bfffffffffffffffc001ffffffffffffffffffdff87ffff8f1f3f
f3ffefff9fefe7fffff1fff7fcffffe802005efffff1fffffffc001fffffffffffffffff
fc7fc3ffff8f1effe7fffffffffff3fffff1ffeff9fffec01f0000ffffe3fffffffc001f
fffffffffffffffffc7ff1ffffc73c7fcfffffffffbff1fffff3ff8ff3fffe03ff00001e
ffe3fffffffc001ffffffffffffffffffe1ff87fffe63e3f9ffeffffffbff0fffff3ff1f
f3fffc1fff3ff900ffc7fffffffc001ffffffffffffffffff78ffc7ffff78fbf1ffeffff
bfbff8fffdf1ff7fe7ffb87fff3fffe07fc7fffffffc001fffffffffffffffffffc3fe3f
fff83ffe3ffffffffffffc4fbdf3fc7fcffff7fffe7ffffc3fcffffffffc001fffffffff
ffffffffffe0fe3ffffc3e7c7ffffffffffffc0fb3f3f8ff9ffc67fffe7ffffe0ccfffff
fffc001ffffffffffffffffffff87f1fffff1e0c7fffff7ffbff7e1ffdf3f3ff3ff00fff
fc09ffffe38ffffffffc001ffffffffffffffffffffe1f1fffff3e00ffbfff7efffff48a
7ff3f3fe7fe31fff8000cdfff01ffffffffc001fffffffffffffffffffff1f8fffff9e03
ffffffffffffffc73fe3c3fcffcf8ffc00c0000ffc1ffffffffc001fffffffffffffffff
fffd8fc0ffff9c03ffffffffffffffc2fdf399f8ffbf8fe1ffbce0017e7ffffffffc001f
fffffffffffffffffffbc3807fff1c079ffff7ffeffbfe421df27fe1fe7fa007fd9b77e0
10fffffffffc001ffffffffffffffffffffff0101fff3e07bfffff3fe7fbfbc719c0fee7
fcff803ffed97ff381fffffffffc001ffffffffffffffffffffff81f9fff1c07ffffffff
ffbbffc27f81fc0ff9ff97feeffffffbfffffffffffc001ffffffffffffffffffffffe7f
8fff1c0ffff7ffffff3ffee05ba03c3ff3ff19f7fffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffe7fc7ff1c37fbffffffffffffd30fe1bcffc7fe1cf7ffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffcffe3ff3c1ffffffffffffffff1fbe3e1ffdff83fff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc3ff0ff301fffffffefffdffff9
f3e3e3ff3ff87ffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc0ffc7f387f
fffffeffffffffb0fbe3e7fc7fe0fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffff87fc7fb47fffffffffffff7fb80be3c7fcffe7fffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffc7fe1fbc3cfffffffcffff7bf057c70ff9ff8fffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffe3ff8fbc3ffffffffffffffff403c73ff3
fc1ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff87f87b86fffffffff
fe7ffffe1f847fc7f87ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffe
7fe3186ffffffffbffffeffc1781ff07e0f7fffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffff001ffffff87f018fe7fffbfffffffef9e0f8ffe0783ffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffc00007ffff87f830fffeffbfeffffffffe079ffcf0067fffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffff83ee000ffff3f811fffeffffeffffffffe
071ff9f83fbffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffe1fffd003ff79f811f7
f7fdfffff37ff9bf073ff3f87ffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffff81f
fffce0fffff199ffffffffffffff7fff0f3fe7fcfffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffff00ffffdf07ffe0183fffffffffdfff77fff0f3fcffcffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffe10ffff9fc7ffe8183fefdfffefffff7ffff0e7f8ff0
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffc3c7ec01fe1ffde39ff6fdffffff
fe7ffffb1c7f3ff1fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffff87e20001ff87
fff3c3f7ffffffffffffff3f1c7e7fe1fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffff1fe009f9ff87fff1c1ffffffffffffffbfee1c78ffc7ffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffff1fc8fff8ffc0fff803feffffffefffffffe11cf1fc0fffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffe3f9bf7f47ff87ffe03ffd3fffffffffffe67
08c3fc1ffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffc3f1fffce1bfe3fffc1ff
fbffffffffffffe7188ff87ffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffff8fe3f
ffde03fe1fffe1e7ffffdff7fffbffff001ff0fffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffff8fe7fffffc0ff0bffe1e7ffbffffffffffff8003ff3ffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffff1fcfffff7f83701ffe1fffffffffffffffffc003fc7ff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffff1f8fffffffe06003fe3feffffffff
ffffff79001f8ffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffe3f9ffffffff80
000ff3faffffefffffffffff010f3ffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffc7f39fffffffe00b03f1beffffeffbffffffef838e7fffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffc7e7ffffffffe01e0078ffcff7ffff9fffffff03e07fffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffff8feffffffffffc3f0031ffdffffffffff9ffd7
03e1fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffff1fcffffffffffe3fe001ff
dffffffdfffffff403c7fffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffe1f1fff
ffffffff3ffa01fefff79ffffffffffc070ffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffff3f3fffffffffff0ffe00fffffffeeffffffbfe041fffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffe71e7fffffffffff83ff00fffffffffffffdfbf8081fffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffd3c7fffffffffffe01f003ff3fffffe
ffffffb8003bfffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffa3cfffffffffffe
fe00183fffffdfffffffdffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ff39ffffffffffffffc00a3fdffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffff3ffffffffffffffdf8003dddfcfffffffffff03ffffffffbffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffff37ffffffffffffffffc03dfdbffffffffffff0
fffffffff37ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffe6fffffffffffffffffe00f
fffffffffe7ffc81ff6ffffefffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffe4fffff
fffffffffffff80fdfffbfcf9ff7ffc0fffdffffe03ffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffecffffffffffffffffffbe7fe7fffdfbfffefe07ffffff8001fffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffc8fffffffffffffffffffe3fffffffffffffe001000ff00
1f03fffffffffffffffffffffffc001ffffffffff83ffffffffffffffffffff3ff7fffff
ff9fff00000000027fc0fffffffffffffffffffffffc000ffffffffff85fffffffffffff
fffffff3fffffdfffe7fff8003fc007fff801ffffffffffffffffffffffc001fffffffff
f1fffffffffffffffffffff1fffffdffdfffff861fff03ffff0781ffffffffffffffffff
fffc001ffffffffe03ffffffffffffffffffffe0dfffffffffffbf0f1fff8ffffe0fe07f
fffffffffffffffffffc001ffffffffc03ffffffffffffffffffffe4df3fffffffffbe1e
3fff9fffff0ffe0ffffffffffffffffffffc001ffffffffc67fffffffffffffffffffff3
7e3ffffffffff0183fff9ffffe07ff87fffffffffffffffffffc001ffffffff8ffffffff
fffffffffffffff01e3ffffffffff0001fff9efdfe03ffc3fffffffffffffffffffc001f
ffffffc07ffffffffffffffffffffff01c0ffffffffff0000fff00000031fff3ffffffff
fffffffffffc001fffffffe1fffffffffffffffffffffec00c07ffffe1ffa78382ff0000
00f8fff9fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffe03c021ffff
e1ffcffff00601fc06ee3ff9fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffe0f00f87fffc1fe0ffbfe003ffffffd18f0fffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffbc1fc09e07fa01fc0ffbffc07fffffff40707fffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffdc0f8f3fc00000f01fffffffffffffff003e
7ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffd83f8dfef00060c01fff
ffffeffffffffe3f3ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffd81f
1dfff8fcf4080fffffffefffffffff3f3ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffff77fdc0f19ffdffdf4000fffffffffffffffef3e1ffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffff33fde6639ffffefd001e7ffffffffffffffff3f1fffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffff99e086039fffefff207f1ff7fffffff
ffffff1f9ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff7c00002079f1fffe
73c7fcff7fffffffffffff1f1ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
f8030060f07dfffef3c7fe1fffffffffffffff0e1ffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffc07ffc63f03ffff9e3e7ff1fffffffffffffff1e1fffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffff03fbfc6fe7fffffbe3e3fc1fefffffffffffff9f
1ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffc0ffffc5fe7cfffffe3c3f03f
dfffffffffffffdf0ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff80ffff81f
f24fffff87f3e03ffffffffffffffe8f8ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffff03ffff83ff843ffff07fbe00fffffffffffffff87cffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffff7e02fffc1fff9c0fffc07f82403fef7ffffffffffcfcfffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffff8007fffc7cff9e047f0f3fc0e003fefffff
ffffff0fc7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffff8023f940ffff9f00003
01ffc47800ffffffffffff07c7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffef001
77c03ffff9783c07c1fffc7e000fffffffffffff8ffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffe82e00f007ffff9797e1f8efff17e7c01ffffffffffafcfffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffff03f00603bffff93c78279f7ff07fff80ffffffffffef
c7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffc03a0000ffffff9fc70670fbfb83f
ff987fffffffffcfc7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffff83fc0007fffff
f9fe7c5f9fdfff1ffff83fffffffffcfc7fffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffe0ffc000fbfffff9fe7e7f9fcffd8ffff83fffffffffc7cffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffc7ff0303f3fffff1ff7e7e9fffffc3fffe07bfffffff87cfffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffc07fa0fc7f3fffff9ff7c7f9ff7fff0ffff003f
ffffffe787fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffe07f83fe7f3fffff0fff8ff
1ffbfff80ff8007fffffffe787fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffe03f87d
e7fffffffcffb8ff1ffdfff987f83c1fffffffe78bfffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffc7ff077e7fffffffcffb9fe7ffcfffde1f83f073fffffe31fffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffff87fe377e7fffffff8ffd9dcfffe7ffff8903fc13fffffe3
07fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff03f83ffeffffffffeffc3f8ffff3fff
bc003ff0ffffffc307fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff07f833fefffffff
fcffc3f8ffffbfffbf001ff87ffffff33ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
f01f8f3ffffffffffe7fd3f9ffffffff9f830ffe3ffffff33ffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffff81f1f3ffffffffffe3fc7e1ffffffffdfdfc3ff1ffffff33fffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffff80c3b3ffffffffffe3fc7c3ffffffffffdff1ff
cfffffe03ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff0003fffffffffffff3fc783
ffffffffffdfb8ffc7ffffe83ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff001ffff
ffffffffff3fc7e7ffffffffffeffc7fe3fffff83ffffffffffffffffffc000fffffffff
fffffffff007fffffffffffffe3fcfe7ffffffffffeffe3ff1fffffc3fffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffe0019fffffffffffff1fcfe7fffffffffff7ff1ff87ffffe
7ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffc0019fffffffffffff1f8fcfffffffff
fff7ff8ffc7ffffe7ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffc5c3ffffffffffff
ff1f8fcfffffffffffffffc3fe7ffffe6ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
e7c3ffffffffffffff1f8f9ffffffffffffffee1fc3fffff6ffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffe3e1ffffffffffffff9f8f9ffffffffffffffee03e1fffffb7ffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffe3e1ffffffffffffff8f8f9ffffffffffffffff8
003fffffc7fffffffffffffffffc001fffffffffffffffffe3c1ffffffffffffff8f8f3f
fffffffffffffff8003fffffe3fffffffffffffffffc001fffffffffffffffffe7c1ffff
ffffffffffc78e3fffffffffffffffce0c3fffffe3fffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffe7e1ffffffffffffffc3987ffffffffffffffffe7e3ffffff7ffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffc7f1ffffffffffffffc01c7fffffffffffffffecfc7fffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff87f0ffffffffffffffe018ffffffffff
ffffff98fc7ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffe7f1dfffffffffff
fffd31ffffffffffffffffb9fcfffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
e7f8fffffffffffffffffbffffffffffffffff83f8fffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffe7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffb3f8ffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffff3f87fffffffffffffffffffffffffffffffffe5
f8fffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffffff3fc7fffffffffffffffffff
ffffffffffffff07f9fffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff3fc7fff
ffffffffffffffffffffffffffffff8ff1fffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffff1f8ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff3ffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffbf0effffffffffffffffffffffffffffffffa1fd3ffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff87001ffffffffffffffffffffffffff
ffffff1ff3fffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff800003fffffffff
fffffffffffffffffffffe3fe3fffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
f803ec07bffffffffffffffffffffffffffffc7fe7fffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffe07ff00fffffffffffffffffffffffffffffcffe7ffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffff07ffe03fffffffffffffffffffffffffdffcff
effffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffff8ffff407ffffffffffffff
ffffffffeff3007fcffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffc3fffe
01fffffffffffffffff80bfee000007f8ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffe007ffe03fffffffffffffffe18000000c007f1fffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffc01fff0077fffffffffffffc1f84f181ffe3f1fffe3ff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffe0ffff007fffffffffffff847fff
ffffff1f3ffff7fffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc1dff8001ff
ffffffffff0e07ffffffff047ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffff000ffc00fffffffffffe4f83ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffff004ff00fffffffffffe4ff017fffffd01ffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff003804fffffffffffedff800001d0007
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff80003cffffffffff
fe1ff9400000001ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
cbc3bc7ffffffffffc3ffff9f440007ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffe3cffcfffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffe3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffe3fe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffeffebf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffffeffebffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffffe9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc0014c000000640000000000000000000000d7000000a
c0000000000000000000000d8000000ad0000002900aa0000000000000000000000803f0
0000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02ad00d800030000001e000400000007010
40004000000070104006f170000410b2000cc000f01520100000000ad00d800000000002
8000000520100000f0100000100010000000000000000000000000000000000020000000
000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fef3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
7ffdf3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffffffffff780077fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffff400007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffe01b40fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fbc3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffbf0fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffffffffffb86ffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffffffc3ffd031ffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffff07ff01dffffffffe1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffe21ff
803fffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffc03ff01bfffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffff9c77c1cdffffffffff0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffff3e6001ffffffffffffcffefffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffff67f003dfffffff
fffff0ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
ff4ff00ffffffffffffff8ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffbfe07ffffffffffffff8ffa3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffe3ff3fffffffffffffff4fbe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffcfff3fffffffffffffffceb
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffcfed7ff
fffffffffffff80003fffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffebfe5ffffffffffffffffced80effffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffff3fe3ffffffffffffffffe7fe02fffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffc7fe7bfffffffffffffffe1ffb07ffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff8ff8fe7fffffffff
fffffec3ffc3fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
9ff1fffffffffffffffffef1ffe0fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffff1fe7dffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffe3fc7ffffffffffffffffffff1fff03ffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffe770ffffffffffffffffffffe
07ffe0fffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff83c1fffff
ffffffffdfffffff607ff81ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffff800ffffffffffffff007f9fff7c3ffe0ffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffff981ffffffffffffc00003ffffff07ff03ffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff3e3ffffffffffff000000fffffde1fef1
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff3c3fffffffffffc0f
ff001ffffff07ff8fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
e3ffffffffff80feff2807fffffe3ffcfffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffff7e1ffffffffff87f6ffbf03ffffff83fe7fffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffe7e1ffffffffff1dffff6ff1fffffff1ff2fffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffe7e3bffffffffc7fffd7fdf87f
fffff9ff1ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffe7e3ffffff
fff8fffffffffe3ffffffcff8ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffc7e3fffffffff17fffffefff0ffffffe7fcffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffcfc7ffffffffc7ffffffffff07ffffff3fe7ffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffcfc7ffffffff97ffffffcfffe3fffffd9f
f3fffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffdfcfffffffff3fffff
fffffff1ffffffe7f97ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffdf
cffffffffe7ffffffffafff1fffffff3f87ffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffff9f8ffffffffcffdfffffffeff8fffffffdfc7fffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffff1f8ffffffff9f7ffffffdfeff87ffffffcfe7fffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffff3f9ffffffff3ffbfff7ffffffe
3ffffffe7e3ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbf1fffffff
e37fffff7ffffffe1ffffff73f3ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffff3f1fffffffa7ffffff7ffbffff8fffffff9f3ffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffff3f3fffffff4ffffffdffffffffcfffffff0e1fffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc3e3fffffffdffffff7ffffffffe7fffffe
c70ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffe3c3fffffff3fffffff
effeffffd3ffffffe607fffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffe7e
7ffffffe7ffffffefffffffff3fffffff383fffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffe7e7ffffffefffffffffffffffff9fffffff3e3ffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffe7e7ffffffeffff7ffffffffffff8ffffffe7c2ffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffefcfffffff8ffffffffffffffff
f8ffffff07f2fffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffef8fffffff9
fffffffffffffffffe7fffffe7e1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffcf1fffffff9fffffffffffffffffe7ffffff7e1fffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffcf1fffffff2ffffffffffffffffff3fffff67f1ffffffffffff
fffffffffffc001ffffff7fffffffffffffffc40fffffff7ffffffffffffffffff3fffff
e7f9fffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc007fffffe7ffffff7f
ffffffffff3ffffff7f9bffffffffffffffffffffffc001ffffffbfffffffffffffffc00
7fffffcfffffffffffffffffff3fffff73f9fffffffffffffffffffffffc001ffffff8ff
fffffffffffffcfe3fffffcfffefffefffffffffff9ffffff7f9ffffffffffffffffffff
fffc001ffffff9fffffffffffffffc7f3fffffdfffffffffffffffffff9ffffffbf9ffff
fffffffffffffffffffc001ffffff9fffffffffffffffcfe1fffff9fffffffffffffffff
ff9ffffff3f9fffffffffffffffffffffffc001ffffff8fffffffffffffffcff1fffff3f
ffffffffffffffffff9ffffff3f9fffffffffffffffffffffffc001ffffff9feffffffff
fffffeff1fffff3fffffffffffffffffff8ffffff9f8fffffffffffffffffffffffc001f
fffff9fffffffffffffffe7f1fffff7dffffffffffffffffffcffffff9f8ffffffffffff
fffffffffffc001ffffff3fffffffffffffffe7f9effff7fffbfffffffffffffffcfffff
f9f8fffffffffffffffffffffffc001ffffffc03bfffffffffffff3f8efffe7effffffff
ffffffffffeffffff9fc3ffffffffffffffffffffffc001ffffff0000fffffffffffff3f
cffffeffffffffffffffffffffe7fffffdfcfffffffffffffffffffffffc001ffffff3ff
00ffffffffffff1fc7fff8ffffffffffffffffff7fe7fffffdfcffffffffffffffffffff
fffc001ffffff1ffc01fffffffffff9fe7fff8fbfffffffffffffffff3e7ffffecfcffff
fffffffffffffffffffc001ffffff8ffff83ffffffffffdfe7fff9ffffffffffffffffff
f3e7fffffcfcfffffffffffffffffffffffc001ffffffe0fffe1ffffffffffcfe3fff9f7
feffffffffffffffffe7fffffcfcfffffffffffffffffffffffc001fffffff81fff87fff
ffffffeff3fffbf3fefffdffffffffffffe3fffffc7cfffffffffffffffffffffffc001f
fffffffc3fe001ffffffffe7f3fffbffdefbfdfffffffffffde3fffff47cffffffffffff
fffffffffffc001fffffffff8fff003ffffffff7f1fff3e7fffffffffffffffffdf3ffff
fe7cfffffffffffffffffffffffc001fffffffff83ff0c1ffffffff3f1dff3e7ffffffff
bffffffffff3fffffe7cfffffffffffffffffffffffc001ffffffffffc7f8f07ffffff7b
f8fff7efffffffff9dfffffffdf3ffffff7cfffffffffffffffffffffffc001fffffffff
f41fbfc3fffffffdfcffe7efffffbffffffffffffff3fffffe78ffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffff0e8ff8fffffffdfe7fe7effffffffffffffffffef3ffffbc71ffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffff20ffc3ffffffffe7fc7c7fffffffdffffffff
fff1fffff8e1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffe00fff3ffffffe7f3fc6cf
fffffffffffffffffff3fffffbf1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffc7ff
1fffffff7f3feffffdfffffffffffffffff1fffff3f9fffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffe1ffcfffffff3f1fe7effdfffffffffffffffffbffffe3f1c7ffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffff1ffe7ffffff9f9fcf8ffffff87f7ffffffffff9ffff
c7f0fffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffc3fc3ffffff8f8f87877fffe1ff
03fffffffff9ffffcff1fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffbf1fe1ffffff
cf8fcf9fffff3ffff8fffffffcf1ffffcfe3fffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffc3e1ffffffe707df8ffefc7dffffbffffffcf1fff99fe3ffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffdfe3f81fffffe703dfbffff1dff7fffffffffef1fff9bfc7ffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffcf807fffff3119f1fffc7fff7fbffffff
fff1ffff3fcffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffe18e1ffff98381f3f
ffcffffffbf9fffffdf9ffff7f8ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
80f1fffffc781fffcf27ffffffeffffffdf1fff8ff9ffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffe0fc7ffffcf81f7ffe7efffdff7e7ffffdf1fff8ff3fffffddffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffff8fe3ffffe600fdffcfff7fdefffbffffff1fff9
fe27fff3f03ffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff8ff1fffff071f7ff9bfffff
ffffcffffff3ffb3fe7ffff6003bfffffffffffffffc001ffffffffffffffffffdff87ff
ff8f1f3ff3ffefff9fefe7fffff1fff7fcffffe802005efffff1fffffffc001fffffffff
fffffffffc7fc3ffff8f1effe7fffffffffff3fffff1ffeff9fffec01f0000ffffe3ffff
fffc001ffffffffffffffffffc7ff1ffffc73c7fcfffffffffbff1fffff3ff8ff3fffe03
ff00001effe3fffffffc001ffffffffffffffffffe1ff87fffe63e3f9ffeffffffbff0ff
fff3ff1ff3fffc1fff3ff900ffc7fffffffc001ffffffffffffffffff78ffc7ffff78fbf
1ffeffffbfbff8fffdf1ff7fe7ffb87fff3fffe07fc7fffffffc001fffffffffffffffff
ffc3fe3ffff83ffe3ffffffffffffc4fbdf3fc7fcffff7fffe7ffffc3fcffffffffc001f
ffffffffffffffffffe0fe3ffffc3e7c7ffffffffffffc0fb3f3f8ff9ffc67fffe7ffffe
0ccffffffffc001ffffffffffffffffffff87f1fffff1e0c7fffff7ffbff7e1ffdf3f3ff
3ff00ffffc09ffffe38ffffffffc001ffffffffffffffffffffe1f1fffff3e00ffbfff7e
fffff48a7ff3f3fe7fe31fff8000cdfff01ffffffffc001fffffffffffffffffffff1f8f
ffff9e03ffffffffffffffc73fe3c3fcffcf8ffc00c0000ffc1ffffffffc001fffffffff
fffffffffffd8fc0ffff9c03ffffffffffffffc2fdf399f8ffbf8fe1ffbce0017e7fffff
fffc001ffffffffffffffffffffbc3807fff1c079ffff7ffeffbfe421df27fe1fe7fa007
fd9b77e010fffffffffc001ffffffffffffffffffffff0101fff3e07bfffff3fe7fbfbc7
19c0fee7fcff803ffed97ff381fffffffffc001ffffffffffffffffffffff81f9fff1c07
ffffffffffbbffc27f81fc0ff9ff97feeffffffbfffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffe7f8fff1c0ffff7ffffff3ffee05ba03c3ff3ff19f7fffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffe7fc7ff1c37fbffffffffffffd30fe1bcffc7fe1cf7ffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffcffe3ff3c1ffffffffffffffff1fbe3e1ff
dff83ffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc3ff0ff301fffffffef
ffdffff9f3e3e3ff3ff87ffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc0f
fc7f387ffffffeffffffffb0fbe3e7fc7fe0fffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffff87fc7fb47fffffffffffff7fb80be3c7fcffe7ffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffc7fe1fbc3cfffffffcffff7bf057c70ff9ff8fffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffe3ff8fbc3ffffffffffffffff4
03c73ff3fc1ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff87f87b86f
fffffffffe7ffffe1f847fc7f87ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffe7fe3186ffffffffbffffeffc1781ff07e0f7fffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffff001ffffff87f018fe7fffbfffffffef9e0f8ffe0783ffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffc00007ffff87f830fffeffbfeffffffffe079ffcf0
067ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffff83ee000ffff3f811fffeffffef
fffffffe071ff9f83fbffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffe1fffd003ff
79f811f7f7fdfffff37ff9bf073ff3f87ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffff81ffffce0fffff199ffffffffffffff7fff0f3fe7fcffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffff00ffffdf07ffe0183fffffffffdfff77fff0f3fcffcffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffe10ffff9fc7ffe8183fefdfffefffff7ffff
0e7f8ff0fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffc3c7ec01fe1ffde39ff6
fdfffffffe7ffffb1c7f3ff1fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffff87e2
0001ff87fff3c3f7ffffffffffffff3f1c7e7fe1fffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffff1fe009f9ff87fff1c1ffffffffffffffbfee1c78ffc7ffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffff1fc8fff8ffc0fff803feffffffefffffffe11cf1fc0f
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffe3f9bf7f47ff87ffe03ffd3ffffff
fffffe6708c3fc1ffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffc3f1fffce1bfe
3fffc1fffbffffffffffffe7188ff87ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fff8fe3fffde03fe1fffe1e7ffffdff7fffbffff001ff0ffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffff8fe7fffffc0ff0bffe1e7ffbffffffffffff8003ff3ffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffff1fcfffff7f83701ffe1fffffffffffffffffc
003fc7fffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffff1f8fffffffe06003fe3fe
ffffffffffffff79001f8ffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffe3f9ff
ffffff80000ff3faffffefffffffffff010f3ffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffc7f39fffffffe00b03f1beffffeffbffffffef838e7fffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffc7e7ffffffffe01e0078ffcff7ffff9fffffff03e07fff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffff8feffffffffffc3f0031ffdfffffff
fff9ffd703e1fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffff1fcffffffffffe
3fe001ffdffffffdfffffff403c7fffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fe1f1fffffffffff3ffa01fefff79ffffffffffc070fffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffff3f3fffffffffff0ffe00fffffffeeffffffbfe041fffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffe71e7fffffffffff83ff00fffffffffffffdfbf8
081ffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffd3c7fffffffffffe01f003f
f3fffffeffffffb8003bfffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffa3cffff
fffffffefe00183fffffdfffffffdffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffff39ffffffffffffffc00a3fdffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffff3ffffffffffffffdf8003dddfcfffffffffff03fffffff
fbfffffffffffffffffffffffffc001fffffffffff37ffffffffffffffffc03dfdbfffff
fffffff0fffffffff37ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffe6fffffffffffff
ffffe00ffffffffffe7ffc81ff6ffffefffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fe4ffffffffffffffffff80fdfffbfcf9ff7ffc0fffdffffe03fffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffecffffffffffffffffffbe7fe7fffdfbfffefe07ffffff8001fffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffc8fffffffffffffffffffe3fffffffffffffe00
1000ff001f03fffffffffffffffffffffffc001ffffffffff83ffffffffffffffffffff3
ff7fffffff9fff00000000027fc0fffffffffffffffffffffffc000ffffffffff85fffff
fffffffffffffff3fffffdfffe7fff8003fc007fff801ffffffffffffffffffffffc001f
fffffffff1fffffffffffffffffffff1fffffdffdfffff861fff03ffff0781ffffffffff
fffffffffffc001ffffffffe03ffffffffffffffffffffe0dfffffffffffbf0f1fff8fff
fe0fe07ffffffffffffffffffffc001ffffffffc03ffffffffffffffffffffe4df3fffff
ffffbe1e3fff9fffff0ffe0ffffffffffffffffffffc001ffffffffc67ffffffffffffff
fffffff37e3ffffffffff0183fff9ffffe07ff87fffffffffffffffffffc001ffffffff8
fffffffffffffffffffffff01e3ffffffffff0001fff9efdfe03ffc3ffffffffffffffff
fffc001fffffffc07ffffffffffffffffffffff01c0ffffffffff0000fff00000031fff3
fffffffffffffffffffc001fffffffe1fffffffffffffffffffffec00c07ffffe1ffa783
82ff000000f8fff9fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffe03
c021ffffe1ffcffff00601fc06ee3ff9fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffe0f00f87fffc1fe0ffbfe003ffffffd18f0fffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffbc1fc09e07fa01fc0ffbffc07fffffff40707fffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffdc0f8f3fc00000f01fffffffffff
ffff003e7ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffd83f8dfef000
60c01fffffffeffffffffe3f3ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
ffffd81f1dfff8fcf4080fffffffefffffffff3f3ffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffffff77fdc0f19ffdffdf4000fffffffffffffffef3e1fffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffff33fde6639ffffefd001e7ffffffffffffffff3f
1ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffff99e086039fffefff207f1ff
7fffffffffffff1f9ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff7c000020
79f1fffe73c7fcff7fffffffffffff1f1ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffff8030060f07dfffef3c7fe1fffffffffffffff0e1ffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffc07ffc63f03ffff9e3e7ff1fffffffffffffff1e1fffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff03fbfc6fe7fffffbe3e3fc1fefffffff
ffffff9f1ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffc0ffffc5fe7cfffff
e3c3f03fdfffffffffffffdf0ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff8
0ffff81ff24fffff87f3e03ffffffffffffffe8f8ffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffffffffff03ffff83ff843ffff07fbe00fffffffffffffff87cfffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffff7e02fffc1fff9c0fffc07f82403fef7ffffffffffcf
cffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffff8007fffc7cff9e047f0f3fc0e00
3fefffffffffff0fc7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffff8023f940fff
f9f0000301ffc47800ffffffffffff07c7fffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffef00177c03ffff9783c07c1fffc7e000fffffffffffff8ffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffe82e00f007ffff9797e1f8efff17e7c01ffffffffffafcfffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffff03f00603bffff93c78279f7ff07fff80ffff
ffffffefc7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffc03a0000ffffff9fc7067
0fbfb83fff987fffffffffcfc7fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffff83fc0
007ffffff9fe7c5f9fdfff1ffff83fffffffffcfc7fffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffe0ffc000fbfffff9fe7e7f9fcffd8ffff83fffffffffc7cfffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffc7ff0303f3fffff1ff7e7e9fffffc3fffe07bfffffff87
cffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffc07fa0fc7f3fffff9ff7c7f9ff7fff0
ffff003fffffffe787fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffe07f83fe7f3ffff
f0fff8ff1ffbfff80ff8007fffffffe787fffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fe03f87de7fffffffcffb8ff1ffdfff987f83c1fffffffe78bfffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffc7ff077e7fffffffcffb9fe7ffcfffde1f83f073fffffe31fffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffff87fe377e7fffffff8ffd9dcfffe7ffff8903fc1
3fffffe307fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff03f83ffeffffffffeffc3f8
ffff3fffbc003ff0ffffffc307fffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff07f833f
effffffffcffc3f8ffffbfffbf001ff87ffffff33ffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffff01f8f3ffffffffffe7fd3f9ffffffff9f830ffe3ffffff33fffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffff81f1f3ffffffffffe3fc7e1ffffffffdfdfc3ff1ffffff3
3ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff80c3b3ffffffffffe3fc7c3ffffffff
ffdff1ffcfffffe03ffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff0003fffffffffff
ff3fc783ffffffffffdfb8ffc7ffffe83ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
f001ffffffffffffff3fc7e7ffffffffffeffc7fe3fffff83ffffffffffffffffffc000f
fffffffffffffffff007fffffffffffffe3fcfe7ffffffffffeffe3ff1fffffc3fffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffe0019fffffffffffff1fcfe7fffffffffff7ff1f
f87ffffe7ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffc0019fffffffffffff1f8fcf
fffffffffff7ff8ffc7ffffe7ffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffc5c3ffff
ffffffffff1f8fcfffffffffffffffc3fe7ffffe6ffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffe7c3ffffffffffffff1f8f9ffffffffffffffee1fc3fffff6fffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffe3e1ffffffffffffff9f8f9ffffffffffffffee03e1fffff
b7fffffffffffffffffc001fffffffffffffffffe3e1ffffffffffffff8f8f9fffffffff
fffffff8003fffffc7fffffffffffffffffc001fffffffffffffffffe3c1ffffffffffff
ff8f8f3ffffffffffffffff8003fffffe3fffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
e7c1ffffffffffffffc78e3fffffffffffffffce0c3fffffe3fffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffe7e1ffffffffffffffc3987ffffffffffffffffe7e3ffffff7ffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffc7f1ffffffffffffffc01c7fffffffffffffffec
fc7ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff87f0ffffffffffffffe018ff
ffffffffffffff98fc7ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffe7f1dfff
fffffffffffd31ffffffffffffffffb9fcfffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffe7f8fffffffffffffffffbffffffffffffffff83f8ffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffe7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffb3f8ffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff3f87fffffffffffffffffffffffffff
ffffffe5f8fffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffffff3fc7fffffffffff
ffffffffffffffffffffff07f9fffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
f3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffff8ff1fffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffff1f8ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff3ffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffbf0effffffffffffffffffffffffffffffffa1f
d3fffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff87001ffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ff3fffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffff800003f
fffffffffffffffffffffffffffffe3fe3fffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
fffffffff803ec07bffffffffffffffffffffffffffffc7fe7ffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffe07ff00fffffffffffffffffffffffffffffcffe7ffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffff07ffe03fffffffffffffffffffffff
ffdffcffeffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffff8ffff407ffffff
ffffffffffffffffeff3007fcffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffc3fffe01fffffffffffffffff80bfee000007f8ffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffe007ffe03fffffffffffffffe18000000c007f1fffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffc01fff0077fffffffffffffc1f84f181ffe3f
1fffe3fffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffe0ffff007fffffffffff
ff847fffffffff1f3ffff7fffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffc1d
ff8001ffffffffffff0e07ffffffff047ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffff000ffc00fffffffffffe4f83ffffffff00ffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffff004ff00fffffffffffe4ff017fffffd01ffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff003804fffffffffffedff800
001d0007fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff80003cff
fffffffffe1ff9400000001ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffcbc3bc7ffffffffffc3ffff9f440007ffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffe3cffcfffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffe3fc7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffe3fe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
ffeffebffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffeffebfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffffffe9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010c00000040092900aa00000000000000a
d00d80000000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 2.2 Ixodes ricinus (самка)

picscalex70010009000003de38000000001519000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010003ee000000000200000000200000d01e0000d03e0000010000006
c0000000000000000000000e6000000a900000000000000000000006f1a0000731300002
0454d4600000100d03e00000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000000c0b0000000b0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005580a00004c0a00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001690
000010a0100000000f86099170000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
3000017120000171201679fd252000009cf4944415468deedda4d8b1cc71900e0166b328
7042639c510913e04a2a36504564284fae0830924e82f38d8644f41160e09221b95c21ee
622dc605d6c94a87f4240be288764576cf0b060b9af110e99ddb494b9643ddddb90a9666
aea4dbdd5f5d91f33b33e2426d981dded997ebaeaadefea9e0de04cafe09cffdff1e84c9
c7fa9623fe7ff5b9c9aa3ab9bf0dc1c5d3a13e7db9bf04a1fb09b67e3e9267c61ca3cdc8
497860fcec4213e1b4f36e1f32fca279bf09e572767c1f02cfc6eb07506ce8320b0c76b7
91eec04913aa6e6a8971f0d8086fad29d701ddf8f80ebb266305cc77f237e744f19afaf7
7ac965d751cafad1919c813f526b45db987332cdcb1e1c51a9e63d51da937518b3757202
973a2df368361c4e7320edaf8b09fcb52b2c8947c0ddf75386b9c0edaf9ca16e2a13c167
31f272b53afdb5ff1653b760a1d1cc2bea23638ab617d110ed9bd46300d1e39bc6ce4d3e
6aae4a32fc2f195ace46a661f9b0fe2955c75a903f341ba921fbb7cb69667ee9ff15a7ee
066927aa56836d3dc9eede58dd4476e89914f57f2d8adcfd416a6870f5d8ed7962b79b88
6fb3d527574f569b296478a938d386bf1c2e77eec7a286ec8f540af2fc382543ef783d1e
fcecaa38d78dee2d4e77eec85c30b797bb092eb891debff48c6cf5671dda1b075d97a7ee
07258cbc70ecf5bb7362bf97117f72b32d60721d60cd9980f75beee04df0a6678361e3ad
9506fe5e80a86bbfcc3359c99c124f96e57519d60960e1f991926eae3ee7a6a2678ee732
f76bb6adaf56045ea968be63dee2aaab7aedaac04df675ddc7d6fef3944d7bc7747f2bd7
e5eb8fce135c9c37e9eb93cbcb83917477bf7e451b221872eeed5bb5d1fc518277f5ec7c
70ee7d15a3e7239a9f77b717fecf614566917f7521f7a3c5f97baade31cdce5af830f1b9
cade47ce0f56d2a4ed0557cbbc1a99ada1b9ca8e3a93b9824a68db6f0629f797d9f92353
cf576ac7ddcd47be24f22864ffdd4758a5183172ab36e8ee3b8d89c63adb83c2aa090a7b
26e1eda854cf2b2be0de9e18d33dc70e8e177df6df06215e7c19bce5d3efff63b50aee29
f0f7397bf7c392a133c5a74f391bd33c4d7d7ff1ed6bce8e47817b1ebf0ad2c5ec5a908f
482c307d908ba82518738745e76f8703ef6b6cb0d8e895c74aa62285a6105df13e15fb75
c14655e4abeece421364de8f02964b2ab573e57458df0303167d860ac4606ede2f8c7ed3
e6c306bec8e3d4ee58f7d7242c7c0a65dbc3e2a24b77dac3800563fe4627d3cf73927652
f2fe525b6c18b2ce551d6cbeb1c6ca52d9077a56eabe3d8adb42c85574c9db538d678e6f
2e354f5e74e8eed79e09c4a8b542d0e0d0e868f3d1ec350168577a42ea7eab1732a163ca
61d1ccc67b1bbb9ca93155ce6216235a742e4cc64dce43a7ec3a9e6e073d2c923c9499b9
b37ee268d473484a48b1397a72e8f791fc78ece2267892662461ed53c6cf34cd58e5d882
48f7a380e1cdae2d0c79151b05c6e87fb39163107bb1051e45bbd1c8b58805d3f1497326
9f3a4c10bdcca7f67253f6ef344e7dcd1aa19d8c95cf22b5ddcb42aee0a4b73a998535fa
d65dacdddc713c8f9abb56c73d9da238797c87f501fcf5a5cfe8ac17b8d5abb7d9f0fc19
bfbc782cf7ab86e3d3bd1f037041f777354dce529f0d7f9afeb3e31efe691c3c5a4f0ba7
e93b578a539339cbda5b99f3aa8c6642e4f80fd64d95a6d342fc1ad22596c768b32eff18
913cc4287edf04270d98516add4a1c923c1e5f60ddc85d5ed33723fad5a52149be5722fd
999fa1474df55171360624011f77988c3b1f58efd538cdee684f6f3cc3f45e92d4e58374
f45a51f3438fb953ac93c8ed1c6828f55952841b1d9bcb6b0a9c710a9d111e94aa5a2762
2decd13f179dce4df845072dee221d3832904d5324b2e6625d9edecbceff2d0e1b20d068
a438b6390354c5c9e409b93858c4f6559f3129b7e246ba0c52b97c79a17928736091d0c8
6f339309703a63e166f9236e72287235dbb86e32498d65faac43e27f2bea4fe24b57c57c
f1ba9c7216260e60033b39482cf340f5d9e303053f558a797c9ef7ae444336543a76620a
5f6db96992e4106df00d5aba7fabbc49a4f2b36f0474782f07ba0e6fbac2cbd56ad68e68
f8eb0e64a95739f43b1d04be45cf3295c23996e82ca0d66e954492d44934df935a2ca532
51e6773db16325b2ef91d71db27f3aef6965e306225228a9be963caee44553d34981eae8
a5f4a39095d8ec1311e52c589cf078959f92bcb6148ebce6beea915178df8a7a8fe44f60
50c7546e5d60d53c95d4e64ad5c7739adf319897309162df2b998332eaa149889a88003e
c2018d79e9a3a150f08fc5673a2ca3b292113059d82b37b55fc03807d951fd76d15d793a
cfa96c74b9d5a0e0ecfebb878a4f7509a13f33523980e31131f27f2dbb59db9c3c5e565e
8cfbf92a782cba873a64777cdd9766c79a2fb4f0a2c1a63e05955f9fc8d89e5d82e13a8e
f30c3290ef051c9d4e8ae397eb76bee9b63e7b2a128f3f1c761a6bb775d542a7aaaf96e3
a557f236c3ed1008b8fc958ef2febd47331ef7dcb29265696bcd53da03ac3cce1853b876
76aff715d5cf344ef1ae3d20966cb7619359baa25a350df7ff2716179296691c73b9a177
677ae3afa12e85bd4f03b58ca23f33d2aadcbc5b0cf33d9fc39e4b72c97339a9d9444b2b
806d27abf752ccfed537e53738e036cdf6cbb45d0783d95d10e71200d604b3d1208f4ba7
1378a4dfaf5765bd6c5aec89a0fc5af30344515e9f161687ac154ee5432d930fba2d6fe1
a1d4510ef198ebd261ce53a9a23f960a47ea490936910c25dfd90552f659464ec2baaeae
b873a63d919e81082906ee9e927a81f80615dc1bdcbb2383326ffbc17e3ecfa37bcfd08c
244b580e459054f127685bf79019b34c56e31878721f2f42e898e0251761a193eaf6037e
15780068312c71c72ac39e4474110e0eabdb44515c3374ef0e4e5ad3a750273ba13c9ac9
8e05bfff86a105cb0bc80975e0ad6bd345f0b45d28f8f0e75abe2fbadbdd904d6bffefbf
f1555de27f34e2eeb76065504ef931753f83e2c4fe0d30fcbf76f7c444a62f86242f86d7
800d515787015398147e4452aeee19687f0c983f2bbe923726a531797b303b80ff497707
f5bf00581d7e064025761f90c0e1f943f9dbca31e67d7fcd10d3615238e8a5f3745ab969
2277009aafbf0ecfee9dbc96db5c2d5fcb589e02954e217f253023f87a711bc82e11d7c9
43f178b7661f9e92f26cb9998aaaa197c8adba953e06fc3331cb2d5bb30be9a9fecddf2f
8f364990a9ecfe0bd54f4be7f01ff19fc053796a234e3abc5d3eb1e179757b1e0450a5f9
b08fe4fe03f840f249f43bc5d1c5e7fa12616c90bc17f2fb27e3e811f25a2f24f801fc26
39c3645e1e39bd9b39d1378eaf0a751b5cd6fc027c07f8cdbd813609fc11f908bc23fbc3
9ffecce127ee7d4cc61744ae4a4c74ff6e426802fe08fbd7d663ef1ff8fe5cbdc81cff93
93fe7e7fc3fc8ff0d98bbcbee8f29e5d70000000049454e44ae426082000000084001082
4000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004
0000000340000000100000002000000000000bf000000bf0080b44300008543030000000
000008000000080ffff66430000008000000080ffff29432100000008000000620000000
c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000510000006
03200000000000000000000e6000000a9000000000000000000000000000000000000006
90100000a010000500000003000000080000000e0310000000000002000cc00e7000000a
a00000028000000690100000a01000001000100000000000000000000000000000000000
20000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff7dffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff3c93ff27
ffefffffffffeedbfff3ffffffffefbffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffff1cd3ff967fe4fffccfffe4d9fff3fffedfffcdbffb9fffe3ffff9e7f
f9e6ff7db7efdff9dffffffff800101fffffffff1edbff9afff0fffe4dfff4c9fffbfffe
dfffec9ffb8fffe3ffff8e7ff8f6fe3d97cedffcdffffffff800101fffffffff0edbff98
fff8ffff1cfff0cdfff9fffecfffe49ff987fff1ffff8f7ff8f67f1c93ee5ffe1fffffff
f800101fffffffff2e49ffdcfff8ffff0efff8ecfff9ffff6fffe6dffd87fff1ffff877f
fc737f1cd3e71fff1ffffffff800101fffffffff276dffdefff8ffff9efffcecfffdffff
2fffe64ffd97fff0ffff973ffc737f0edbf71fff1ffffffff800101fffffffff336dffce
7ffcffff9e7ffcf6fffcffff27fff74ffcd3fff2ffff933ffc3b3f0e49ff9fff1fffffff
f800101fffffffff3b24ffce7ff87fff8e7ff876fffcffff37fff36ffed9fff27fff993f
fd993f2649f79fff9ffffffff800101fffffffff3924ffcc3ff93fff877ff9367ffeffff
b7fff36ffeddfff37fffdd9ffc99bf366df70fff0ffffffff800101fffffffffbdf7ffe7
9ff9bfff933ff9b37ffeffff97fffb27fe5cfff33fffdc9ffcc9bf326cfb27ff2fffffff
f800101ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffeffff93fff927fe5e7ff39fffdedf
fce99f3924fb37ff37fffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3937ff7ffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffe0000000003bfefdffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc00000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001b8e0c9fffff
f800101fffffc7ffff1ff040400000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000ffffff800101fffffc7ffff9ff8f9ffff7ffff3003f3ffffcffff
c7ffff7f87c3ffff3ffffcffc00000003e60b000001ffffff800101fffffc7ff7f9ff839
ffe33fff80007f3ffffeffffcfffff7fe3e3ffff7ffffcfe000000007ff9ffffdbffffff
f800101fffffc7fe3f9ffc19ffc33fe6001fff3ffffcffffcfffff7ff9e1ffff7ffffcf8
07f3fe000ff9ffff83fffffff800101fffffc7ff1fffff0fff0ff8c303fffffffffeffc3
fffffffff8e8ffff7ffffde03ff3fff001f9ffff87fffffff800101fffffc7ff9fffff87
fe3fc067ffffffffffffff007ffffffffc7cffffffffff80fff001ff803fffff1fffffff
f800101fffffc7ffcfffffc1f87f01fffffffffffffffe001ffffffffe3c7fffffffff07
fe7001fff80ffffc3ffffffff800101fffffc7ffe7ffffe0f1fc3ffffffffffffffffe7f
0ffffffffe3e7ffffffffc0ff03ffdc3fe03fff8fbfffffff800101fffffe7ffe3fffff8
03f8fffffffffffffffffffff9ffffffff1f3ffffffff83fc0ffffe0ffc0fff1f1ffffff
f800101fffffcfeff3fffffc0ff1ffffffffffffffffe7fff0ffffffff8f1ffffffff0ff
07fffff07ff03fe3e3fffffff800101fffffcfc0fffffffe1fffffffffffffffffffc7ff
f87fffffff8f8fffffffe1fe1ffffffe1ffc0f8fe6fffffff800101fffffc7e03ffffffe
0fefffffffffffffffff8ffffe7fffffffcfdfffffffc3fe7fffffff0fff071f8fffffff
f800101fffffc7ff307ffffb87cfffffffffffffffff1ffffe3fffffffc7ffffffff87ff
ffffffffdfff863f8ffffffff800101fffffc7fff03ffff1c7ffffffffffffffffff3fff
ff1fffffffe7ffffffff1fefffffffffffffec7f1ffffffff800101fffffcfffff1fffff
e3fffffffffffffffffe3fffff8fffffffe3e7fffffc1fc7fffffffff9fff8ff3fffffff
f800101fffffcfffff07ff9ff1bffffffffffffffffc7fffffc7ffffffe3e3fffffc3f8f
fffffffff8fffffe3ffffffff800101fffffc7ffff83ff1ff03ffffffffffffffffcffff
fffffffffff3f7fffff87f1fffffbc67fc7ffffe7ffffffff800101fffffcfffff81ffff
f83ffffffffffffffff8fffffffffffffff1fffffff0fe3ffffe1c61fe3ffffc7fffffff
f800101fffffcfffffc47dfffc3ffffffffffffffff1fffffffdfffffffbffffffe1fe7f
fff83ff87f3fcffcfffffffff800101fffffcfffffc678fffc3ffffffffffffffff9ffff
fff8fffffffffcffffc3fc7ffff1fffe3f9f9ff9fffffffff800101fffffcfffffef31ff
fc3ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffcffff87f8ffffe3ffff0fcffff9ffffffff
f800101fffffc7ffffff87fffc1ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffeffff87f9ff
ffcfffffc7cf7ffffffffffff800101fffffc7ffffff8ffffc0fffffffffffffffffffff
fffe3ffffff8ffffff0fffffff9fffffe3fe7ffffffffffff800101fffffc7fffff98fff
fc0fffffffffffffffeffffffffe3ffffff8fffffe1fffffff3ffffff1fffff7ffffffff
f800101fffffc7fffff007fff9c7ffffffffffffffc7ffffffff1ffffffdff3ffe3fe7ff
fe7ffffff8ffffe3fffffffff800101fffffc7fffff87ffff1c7ffffffffffffffcfffff
ffff9fffffffff1ffc3fc7fffcfffffffc7bfff7fffffffff800101fffffc7fffffc7fff
f3e3ffffffffffffff8fffffffff8fffffffff9ff87fc7fff9fffffffe33ffffffffffff
f800101fffffcffffffcfffffbe3ffffffffffffff8fffffffffdffffffeff8ff8ffcfff
f1ffffffff07fffffffffffff800101fffffcffffff079fffff1ffffffffffffff9fffff
fffffffffffc7fcff0ff8ffff3ffffffff87fffffffffffff800101fffffcffffff27cff
e7f1ffffffffffffff1ffffffffffffffffc7fcfe1ff8fffe7ffffffffc7ffcfffffffff
f800101fffffcffffffe3fffe7f8ffffffffffffff1ffffffffff7fffffe7fc7e3ff9fff
e7ffffffffcfffcffffffffff800101fffffc7ffffcf7ffffff8ffffffffffffff3fffff
ffffe3fffffe7fe7e3ff1fffcfffffffff9bffdffffffffff800101fffffc7ffffdfffff
fffc7ffffffffffffe3ffffffffff3fffffe7fe3c7ff1fffffffffffff99ff9fffffffff
f800101fffffcfffffffff1fbffe7fffffffffffff7ffffffffff1fffffe7ff3c7fe3fff
ffffffffffbfff9ffffffffff800101fffffcfffffff9f8e3ffe3fffffffffffffffffff
fffff1fffffe3ff38fff3fffffffffffff3f7f3ffffffffff800101fffffc7fffe7f9fc0
7ffe1ffffffffffffffffffffffff9fffffe3ff38fffffff3ffffffffe3f3f3fffffffff
f800101fffffc7fffcff8ff1ffff1ffffffffffffefffffffffff8fffffe3ff11ffffffe
3ffffffffe7f807ffffffffff800101fffffcffff9ffcfffffff1ffffffffffffc7fffff
fffffcfffffe3ff81ffffffe7ffffffffe7fc0fffffffffff800101fffffcffff3ffcfff
ffff8ffffffffffffc7fffffffffffffffff3ff83ffefffffffffffffcfff1ffffffffff
f800101fffffcfffe7ffc7ff1fff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffff83ffc7fff
fffffffffcfffffffffffffff800101fffffcfffefffc7fe0fffc7fffffffffff8ffffff
fffffffffffffffc3ffcfffdfffffffff8fffffffffffffff800101fffffcfffcffffffe
efffc3fffffffffff8ffffffffffffffffffbffc7ff8fff9fffffffff9ffffffffffffff
f800101fffffc7ff9fffffffe7ffe3fffffffffff8ffffffffffff3fffff1ff87ff8fff1
fffffffff9fffffffffffffff800101fffffc7ffbfffffffe7ffe3fffffffffff9ffffff
ffffff3fffffbff87ff8fff3fffffffff3fffffffffffffff800101fffffcffffffff3ff
e7fff1fffffffffff9ffffffffffff1ffffffff07ff9fff3fffffffff3ffffffffffffff
f800101fffffcffffffff1ffcffff1fffffffffff1ffffffffffff1ffffffff07ff1ffe3
fffffffff3fffffffffffffff800101fffffcffffffff1ffcffff8fffffffffff1ffffff
ffffff9fffffdfe03ff1ffe3ffffffffe3fffffffffffffff800000fffffcffffffff9ff
e7fff8fffffffffff3ffffffffffff8fffff8fe17ff1ffe7ffffffffe7ffffffffffffff
f800101fffffcffffffff8fff3fff87ffffffffff3ffffffffffff8fffff8fe3fff3ffe7
ffffffffc7fffffffffffffff800101fffffc7fffffff8ffc3fffc7ffffffffff3ffffff
ffffffcfffff8fc3ffffffc7ffffffffc7fffffffffffffff800101fffffcffffffffcff
c3fffc3fffffffffffffffffffffffffffff8fc7bfffffcfffffffffcfffffffffffffff
f800101fffffcffffffffc7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff8f871fe7ffcf
fffffffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffc7ffffffe1fffffffffffffffff
ffffffffffffcf879fe7ff8ffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffe7f
ffffff1ffffffffff7fffffffffffff7ffffcf8fffe7ff9fffffffffffffffffffffffff
f800101fffffc7ffffffffffffffff0fffffffffe7ffffffffffffe3ffffcf0fffc7ff9f
ffffffffbffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffff8fffffffffc7ffffff
fffffff3ffffcf1fffc7ff1fffffffff9ffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffbf
ffffff8fffffffffc7fffffffffffff1ffffcf1f8fcfff1fffffffffbfffffffffffffff
f800101fffffcfffffffff3fffffffc7ffffffffc7fffffffffffff1ffffc71f8fcfff3f
fffffffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffff1fffffffc3ffffffffcfffffff
fffffff9ffffc61fdfcffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffff9f
ffffffe3ffffffffcffffffffffffff8ffffc63fff8fffffffffffff7fffffffffffffff
f800101fffffc7ffffffff8fffffffe3ffffffff8ffffffffffffff8ffffe43fff8fffff
fffffffe3ffffffffffffffff8001017e0f000026060f00f21e574d46430100000000000
10000000000000002000000d01e000000000000d03e0000fffffc7ffffffff8fffffffe1
ffffffff8ffffffffffffffcffffe43fe7dffe7fffffffff7ffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffcffffffff1ffffffff8fffffffffffffffffffe47fe7fffc7fffffffff
fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffc7fffffff0ffffffffdfffffffffffffff
fffffc7fe7fffefffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffc7fffffff8
fffffffffffffffffffffffffffff87fe7fffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffe7fffffff87fffffffffffffffffffffff3fffe0ffe3bffffffffffffe
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffe
3fffe0ffe31ffcfffffffffcfffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffffc
3fffffff3ffffffffffffffe3fffe0fff31ff8fffffffffcfffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffe3fffffff1fffffffffffffff1fffe1fff33ff9fffffffff8
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffff9fffffffe1ffffffe3fffffffffffffff
1fffe1fff23ff9fffffffff8fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffff9ffffffff
1ffffffe3fffffffffffffff1fffe1fff23ff1fffffffff9fffffffffffffffff800101f
ffffc7fffffffff8ffffffff1ffffffe3fffffffffffffff8fffe3fff03ff1fffffffff9
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffcffffffff0ffffffe7fffffffffffffff
8fffe3fff03ff3fffffffff1fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffc7fffffff
8ffffffc7fffffffffffffffcfffe3fff87ff3fffffffff1fffffffffffffffff800101f
ffffc7fffffffffe7fffffff87fffffc7fffffffffffffffffffc1fff87ff3fffffffff1
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffe3fffffffc7fffffc7fffffffffffffff
ffffc1fff87fe3fffffffff1fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffff7fffffff
c3fffff8fffffffffffffffff7ffc1fff87fe7fffffffff1fffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffffffffffffe3fffffcffffffffffffffffe3ff81fff8ffe7fffffffff3
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
e3ff81fff9ffc7fffffffff3fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffcfffffff
f1fffffffffffffffffffffff3ff89fff8ffc7fffffffff3fffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffcffffffff1fffffffffffffffffffffff1ff89fff8ffcffffffffff3
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffc7fffffff0fffff7ffffffffffffffff
f1ff09fff8ffcfffffffffe3fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffe7ffffff
f8ffffe3fffffffffffffffff8ff09fff8ff8fffffffffe7fffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffffe3fffffffc7fffe7fffffffffffffffff8ff18fff8ff8fffffffffe7
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffff1fffffffc7fffc7ffffffffffffffff
fcff18fff0ff9fffffffffe7fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffff1ffffff
fc3fffc7fffffffffffffffffcff1cfff0ffffffffffffc7fffffffffffffffff800101f
ffffc7fffffffffff9fffffffe3fff8ffffffffffffffffffffe1cfff07fffffffffffc7
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffffffe1fff8fffffffffffffffff
fffe3cfff2ffffffffffffc7fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
ff1fff9fffffffffffffffffffbe3cffe3ff3fffffffffcffffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffff3fffffff1fff1fffffffffffffffffff1e3cffe3fe3fffffffffcf
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffff1fffffff0ffe3fffffffffffffffff
ff1c3fffe7ff3fffffffffcffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffff1fffff
ff8ffe3fffffffffffffffffff1c3fffc67fffffffffffcffffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffffff8fffffff8fff7fffffffffffffffffff8c7fffce7fffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffc7ffffffc7ffffffffffffffffffff
ffc07effcffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffff3ffff
ffc7f9ffffffffffffffffffffc07c7ffffc7fffffffff8ffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffff1ffffffe3f1ffffffffffffffffffffe0fe7ffe3c7fffffffff9f
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffbffffffe3e3ffffffffffffffffff
ffe0ffff7f3cffffffffffdffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffbfff
fff1c3fffffffffffffffffffff0fffe3ffcfffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffffff0ffffff18ffffffffffffffffffffff0ff7c7ffcffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffff83fffff01fffffffffffffffffff
fff07e387ff9ffffffffffbffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffe0ff
fff83ffffffffffffffffffffff03e38ff39ffffffffff1ffffffffffffffffff800101f
ffffc7fffffffffffffff87ffff07ffffffffffffffffffffff10e21ff39ffffffffff1f
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffee0ff007fffffffffffffffffff
ffe18303ff39ffffffffffbffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffffe0
06007fffffffffffffffffffffe1e70fff33fffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffc7fffffffffffffffff8073e3fffffffffffffffffffffe3ff3fff13ffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffe3ff3fff03fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffc1ff
fffe1fffffffffffffffffffffc3ff3fff03fffffffffe3ffffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffffffffc3ffffff1fffffffffffffffffffffc3ff1fff17fffffffffe3f
fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffe7ffffff1fffffffffffffffffff
ffc7ff1fff87fffffffffe7ffffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffff3ff
ffff8fffffffffffffffffffffc7ff1fff87fffffffffe7ffffffffffffffffff800101f
ffff8ffffffffffffffff9ffffff8fffffffffffffffffffffc7ff9fff8ffffffffffe7f
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffcffffff87ffffffffffffffffff
ff87ff9fff8ffffffffffc7ffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffeff
ffffc7ffffffffffffffffffff87ff9fff8ffffffffffc7ffffffffffffffffff800101f
ffffc7fffffffffffffffe7fffffc3ffffffffffffffffffff8fff9fff8ffffffffffc7f
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffe67fffffe3ffffffffffffffffff
ff8fff8fff9ffffffffffcfffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffe07f
ffffe3ffffffffffffffffffff8fffcfff8ffffffffffcfffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffff0fffffff1ffffffffffffffffffff0fffcfff0ffffffffffcff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ff0fffffff0ffffffffffcfffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
fffff0ffffffffffffffffffff1fffffff0ffffffffff8fffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff1ffffffe0ffffffffff8ff
fffffffffffffffff800101fffff8ffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffff
fe1fffe7fe0ffffffffff8fffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffffffffe1fffe3fc4ffffffffff9fffffffffffffffffff800101f
ffff8ffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffe1ffff7fc4ffffffffff9ff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fe3ffffff8cffffffffff9fffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffe3ffffbf8cffffffffff9fffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffc3ffff1f1c7fffffffff1ff
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
fc3ffff9e3c7fffffffff1fffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
ffffff0ffffffffffffffffffc3ffff8c7e7fffffffffbfffffffffffffffffff800101f
ffffc7ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffc7ffffc0fc7ffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffff
fc7ffffe1fe7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
ffffff87fffffffffffffffff87ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffff87fffffffffffffffffe3ff
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffdfffe3ffffffffffffffff
f87ffffe7ffffffffffff3fffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
ffcfffe3fffffffffffffffff8fffff83ff7fffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffff8fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffff8fffff99fe7ffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
f8ffffff8fe7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffff0ffffffcfffffffffffe7fffffffffffffffffff800101f
ffff8ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff0ffffffcfffffffffffe7ff
fffffffffffffffff800000fffff8ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
f1ffffff1ff7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffffe1fffffe1ff3fffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe1ffffff0ff3ffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffff
e1ffffffcfffffffffffcffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffe1ffffffc7ffffffffffcffffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffe3fffffe07ffffffffffcfff
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
c3ffffff1ff3ffffffff8ffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
ffffffff0fffffffffffffffc3fffffffff1ffffffff8ffffffffffffffffffff800101f
ffff8fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffc3fffffffff1ffffffff9fff
fffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
c7fffffffff1ffffffff9ffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
ffffffff87ffffffffffffffc7fffffffff1ffffffff9ffffffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff87fffffffff9ffffffff1fff
fffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffff
87fffffffff9ffffffff1ffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
ffffffffe3ffffffffffffff87fffffffff9ffffffff3ffffffffffffffffffff800101f
ffff8fffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffff8ffffffffff9ffffffff3fff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
0ffffffffff8ffffffff3ffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
fffffffff0ffffffffffffff0ffffffffff8ffffffff3ffffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff0ffffffffffcfffffffe3fff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffff
1ffffffffffcfffffffe7ffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
ff7ffffffc7ffffffffffffe1ffffffffffcfffffffc7ffffffffffffffffffff800101f
ffffcffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffe1ffffffffffcfffffffc7fff
fffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe
3ffffffffffc7ffffffcfffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffffffffffc3ffffffffffefffffffcfffffffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffc3ffffffffffffffffffcffff
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffc
7ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffff
ffffffffff87fffffffffff87ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff800101f
ffffcfffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff87fffffffffff3ffffff1ffff
fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff0
ffffffffffff3ffffff1fffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffc1fffffffffff0ffffffffffff7ffffffbfffffffffffffffffffff800101f
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffe1
ffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff800101fffff87ffffffffffffffffff
fffffffffff07fffffffffe1ffffffffffff8fffffe7fffffffffffffffffffff800100f
ffffc7fffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffc3ffffffffffffcfffffc7ffff
fffffffffffffffff800001fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffc3
ffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffe1fffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffeffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff07ffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffe0f
fffffffffffff3ffff1ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc1fffffffe1ffffffffffffff1ffff1ffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffc1ffffffffffffff1ffffbfffff
fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff83f
fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff81ffffff07ffffffffffffffc7ffdfffffffffffffffffffffff800101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffe0fffffffffffffffe3ff0ffffff
fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fff81ff
ffffffffffffff07c1fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0007c003ffffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffff800001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000fffffffffffffffffe00fffffff
fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800003fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff80ffffff
fffffffffffffffff800100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffccfffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffc6fffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffe67fffff
fffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f
fffffffffffffffff27ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff37ffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800100fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8001014c000000640000000000000000000000e6000000a90000000
000000000000000e7000000aa0000002900aa0000000000000000000000803f000000000
00000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000
c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c02aa00e700030000001e00040000000701040004000
0000701040015190000410b2000cc000a01690100000000aa00e70000000000280000006
90100000a010000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000
0000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffff7dffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff3c93ff27ffefffffffffeedb
fff3ffffffffefbffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
1cd3ff967fe4fffccfffe4d9fff3fffedfffcdbffb9fffe3ffff9e7ff9e6ff7db7efdff9
dffffffff800101fffffffff1edbff9afff0fffe4dfff4c9fffbfffedfffec9ffb8fffe3
ffff8e7ff8f6fe3d97cedffcdffffffff800101fffffffff0edbff98fff8ffff1cfff0cd
fff9fffecfffe49ff987fff1ffff8f7ff8f67f1c93ee5ffe1ffffffff800101fffffffff
2e49ffdcfff8ffff0efff8ecfff9ffff6fffe6dffd87fff1ffff877ffc737f1cd3e71fff
1ffffffff800101fffffffff276dffdefff8ffff9efffcecfffdffff2fffe64ffd97fff0
ffff973ffc737f0edbf71fff1ffffffff800101fffffffff336dffce7ffcffff9e7ffcf6
fffcffff27fff74ffcd3fff2ffff933ffc3b3f0e49ff9fff1ffffffff800101fffffffff
3b24ffce7ff87fff8e7ff876fffcffff37fff36ffed9fff27fff993ffd993f2649f79fff
9ffffffff800101fffffffff3924ffcc3ff93fff877ff9367ffeffffb7fff36ffeddfff3
7fffdd9ffc99bf366df70fff0ffffffff800101fffffffffbdf7ffe79ff9bfff933ff9b3
7ffeffff97fffb27fe5cfff33fffdc9ffcc9bf326cfb27ff2ffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffbfffffffffeffff93fff927fe5e7ff39fffdedffce99f3924fb37ff
37fffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3937ff7ffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffe0000000003bfefdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000001b8e0c9ffffff800101fffffc7ff
ff1ff0404000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000ffffff800101fffffc7ffff9ff8f9ffff7ffff3003f3ffffcffffc7ffff7f87c3ffff
3ffffcffc00000003e60b000001ffffff800101fffffc7ff7f9ff839ffe33fff80007f3f
fffeffffcfffff7fe3e3ffff7ffffcfe000000007ff9ffffdbfffffff800101fffffc7fe
3f9ffc19ffc33fe6001fff3ffffcffffcfffff7ff9e1ffff7ffffcf807f3fe000ff9ffff
83fffffff800101fffffc7ff1fffff0fff0ff8c303fffffffffeffc3fffffffff8e8ffff
7ffffde03ff3fff001f9ffff87fffffff800101fffffc7ff9fffff87fe3fc067ffffffff
ffffff007ffffffffc7cffffffffff80fff001ff803fffff1ffffffff800101fffffc7ff
cfffffc1f87f01fffffffffffffffe001ffffffffe3c7fffffffff07fe7001fff80ffffc
3ffffffff800101fffffc7ffe7ffffe0f1fc3ffffffffffffffffe7f0ffffffffe3e7fff
fffffc0ff03ffdc3fe03fff8fbfffffff800101fffffe7ffe3fffff803f8ffffffffffff
fffffffff9ffffffff1f3ffffffff83fc0ffffe0ffc0fff1f1fffffff800101fffffcfef
f3fffffc0ff1ffffffffffffffffe7fff0ffffffff8f1ffffffff0ff07fffff07ff03fe3
e3fffffff800101fffffcfc0fffffffe1fffffffffffffffffffc7fff87fffffff8f8fff
ffffe1fe1ffffffe1ffc0f8fe6fffffff800101fffffc7e03ffffffe0fefffffffffffff
ffff8ffffe7fffffffcfdfffffffc3fe7fffffff0fff071f8ffffffff800101fffffc7ff
307ffffb87cfffffffffffffffff1ffffe3fffffffc7ffffffff87ffffffffffdfff863f
8ffffffff800101fffffc7fff03ffff1c7ffffffffffffffffff3fffff1fffffffe7ffff
ffff1fefffffffffffffec7f1ffffffff800101fffffcfffff1fffffe3ffffffffffffff
fffe3fffff8fffffffe3e7fffffc1fc7fffffffff9fff8ff3ffffffff800101fffffcfff
ff07ff9ff1bffffffffffffffffc7fffffc7ffffffe3e3fffffc3f8ffffffffff8fffffe
3ffffffff800101fffffc7ffff83ff1ff03ffffffffffffffffcfffffffffffffff3f7ff
fff87f1fffffbc67fc7ffffe7ffffffff800101fffffcfffff81fffff83fffffffffffff
fff8fffffffffffffff1fffffff0fe3ffffe1c61fe3ffffc7ffffffff800101fffffcfff
ffc47dfffc3ffffffffffffffff1fffffffdfffffffbffffffe1fe7ffff83ff87f3fcffc
fffffffff800101fffffcfffffc678fffc3ffffffffffffffff9fffffff8fffffffffcff
ffc3fc7ffff1fffe3f9f9ff9fffffffff800101fffffcfffffef31fffc3fffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffcffff87f8ffffe3ffff0fcffff9fffffffff800101fffffc7ff
ffff87fffc1ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffeffff87f9ffffcfffffc7cf7fff
fffffffff800101fffffc7ffffff8ffffc0ffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffff
ff0fffffff9fffffe3fe7ffffffffffff800101fffffc7fffff98ffffc0fffffffffffff
ffeffffffffe3ffffff8fffffe1fffffff3ffffff1fffff7fffffffff800101fffffc7ff
fff007fff9c7ffffffffffffffc7ffffffff1ffffffdff3ffe3fe7fffe7ffffff8ffffe3
fffffffff800101fffffc7fffff87ffff1c7ffffffffffffffcfffffffff9fffffffff1f
fc3fc7fffcfffffffc7bfff7fffffffff800101fffffc7fffffc7ffff3e3ffffffffffff
ff8fffffffff8fffffffff9ff87fc7fff9fffffffe33fffffffffffff800101fffffcfff
fffcfffffbe3ffffffffffffff8fffffffffdffffffeff8ff8ffcffff1ffffffff07ffff
fffffffff800101fffffcffffff079fffff1ffffffffffffff9ffffffffffffffffc7fcf
f0ff8ffff3ffffffff87fffffffffffff800101fffffcffffff27cffe7f1ffffffffffff
ff1ffffffffffffffffc7fcfe1ff8fffe7ffffffffc7ffcffffffffff800101fffffcfff
fffe3fffe7f8ffffffffffffff1ffffffffff7fffffe7fc7e3ff9fffe7ffffffffcfffcf
fffffffff800101fffffc7ffffcf7ffffff8ffffffffffffff3fffffffffe3fffffe7fe7
e3ff1fffcfffffffff9bffdffffffffff800101fffffc7ffffdffffffffc7fffffffffff
fe3ffffffffff3fffffe7fe3c7ff1fffffffffffff99ff9ffffffffff800101fffffcfff
ffffff1fbffe7fffffffffffff7ffffffffff1fffffe7ff3c7fe3fffffffffffffbfff9f
fffffffff800101fffffcfffffff9f8e3ffe3ffffffffffffffffffffffff1fffffe3ff3
8fff3fffffffffffff3f7f3ffffffffff800101fffffc7fffe7f9fc07ffe1fffffffffff
fffffffffffff9fffffe3ff38fffffff3ffffffffe3f3f3ffffffffff800101fffffc7ff
fcff8ff1ffff1ffffffffffffefffffffffff8fffffe3ff11ffffffe3ffffffffe7f807f
fffffffff800101fffffcffff9ffcfffffff1ffffffffffffc7ffffffffffcfffffe3ff8
1ffffffe7ffffffffe7fc0fffffffffff800101fffffcffff3ffcfffffff8fffffffffff
fc7fffffffffffffffff3ff83ffefffffffffffffcfff1fffffffffff800101fffffcfff
e7ffc7ff1fff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffff83ffc7ffffffffffffcffffff
fffffffff800101fffffcfffefffc7fe0fffc7fffffffffff8fffffffffffffffffffffc
3ffcfffdfffffffff8fffffffffffffff800101fffffcfffcffffffeefffc3ffffffffff
f8ffffffffffffffffffbffc7ff8fff9fffffffff9fffffffffffffff800101fffffc7ff
9fffffffe7ffe3fffffffffff8ffffffffffff3fffff1ff87ff8fff1fffffffff9ffffff
fffffffff800101fffffc7ffbfffffffe7ffe3fffffffffff9ffffffffffff3fffffbff8
7ff8fff3fffffffff3fffffffffffffff800101fffffcffffffff3ffe7fff1ffffffffff
f9ffffffffffff1ffffffff07ff9fff3fffffffff3fffffffffffffff800101fffffcfff
fffff1ffcffff1fffffffffff1ffffffffffff1ffffffff07ff1ffe3fffffffff3ffffff
fffffffff800101fffffcffffffff1ffcffff8fffffffffff1ffffffffffff9fffffdfe0
3ff1ffe3ffffffffe3fffffffffffffff800000fffffcffffffff9ffe7fff8ffffffffff
f3ffffffffffff8fffff8fe17ff1ffe7ffffffffe7fffffffffffffff800101fffffcfff
fffff8fff3fff87ffffffffff3ffffffffffff8fffff8fe3fff3ffe7ffffffffc7ffffff
fffffffff800101fffffc7fffffff8ffc3fffc7ffffffffff3ffffffffffffcfffff8fc3
ffffffc7ffffffffc7fffffffffffffff800101fffffcffffffffcffc3fffc3fffffffff
ffffffffffffffffffff8fc7bfffffcfffffffffcffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffc7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff8f871fe7ffcfffffffffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffc7ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffcf87
9fe7ff8ffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffe7fffffff1fffffffff
f7fffffffffffff7ffffcf8fffe7ff9ffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffffffffffff0fffffffffe7ffffffffffffe3ffffcf0fffc7ff9fffffffffbfffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffff8fffffffffc7fffffffffffff3ffffcf1f
ffc7ff1fffffffff9ffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffbfffffff8fffffffff
c7fffffffffffff1ffffcf1f8fcfff1fffffffffbffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffff3fffffffc7ffffffffc7fffffffffffff1ffffc71f8fcfff3fffffffffffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffff1fffffffc3ffffffffcffffffffffffff9ffffc61f
dfcffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffff9fffffffe3ffffffff
cffffffffffffff8ffffc63fff8fffffffffffff7ffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffff8fffffffe3ffffffff8ffffffffffffff8ffffe43fff8ffffffffffffe3fffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffff8fffffffe1ffffffff8ffffffffffffffcffffe43f
e7dffe7fffffffff7ffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffcffffffff1ffffffff
8fffffffffffffffffffe47fe7fffc7ffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffffc7fffffff0ffffffffdffffffffffffffffffffc7fe7fffeffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffffc7fffffff8fffffffffffffffffffffffffffff87f
e7fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffe7fffffff87fffffff
ffffffffffffffff3fffe0ffe3bffffffffffffefffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffe3fffe0ffe31ffcfffffffffcffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffffffffffffc3fffffff3ffffffffffffffe3fffe0ff
f31ff8fffffffffcfffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffe3fffffff
1fffffffffffffff1fffe1fff33ff9fffffffff8fffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffff9fffffffe1ffffffe3fffffffffffffff1fffe1fff23ff9fffffffff8ffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffff9ffffffff1ffffffe3fffffffffffffff1fffe1ff
f23ff1fffffffff9fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffff8ffffffff1ffffffe
3fffffffffffffff8fffe3fff03ff1fffffffff9fffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffffcffffffff0ffffffe7fffffffffffffff8fffe3fff03ff3fffffffff1ffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffffc7fffffff8ffffffc7fffffffffffffffcfffe3ff
f87ff3fffffffff1fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffe7fffffff87fffffc
7fffffffffffffffffffc1fff87ff3fffffffff1fffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffffe3fffffffc7fffffc7fffffffffffffffffffc1fff87fe3fffffffff1ffffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffffff7fffffffc3fffff8fffffffffffffffff7ffc1ff
f87fe7fffffffff1fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffffffe3fffffc
ffffffffffffffffe3ff81fff8ffe7fffffffff3fffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffe3ff81fff9ffc7fffffffff3ffffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffffffcffffffff1fffffffffffffffffffffff3ff89ff
f8ffc7fffffffff3fffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffcffffffff1ffffff
fffffffffffffffff1ff89fff8ffcffffffffff3fffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffc7fffffff0fffff7fffffffffffffffff1ff09fff8ffcfffffffffe3ffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffe7fffffff8ffffe3fffffffffffffffff8ff09ff
f8ff8fffffffffe7fffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffe3fffffffc7fffe7
fffffffffffffffff8ff18fff8ff8fffffffffe7fffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffff1fffffffc7fffc7fffffffffffffffffcff18fff0ff9fffffffffe7ffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffffff1fffffffc3fffc7fffffffffffffffffcff1cff
f0ffffffffffffc7fffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffff9fffffffe3fff8f
fffffffffffffffffffe1cfff07fffffffffffc7fffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffffffffffffffe1fff8ffffffffffffffffffffe3cfff2ffffffffffffc7ffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffff1fff9fffffffffffffffffffbe3cff
e3ff3fffffffffcffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffff3fffffff1fff1f
ffffffffffffffffff1e3cffe3fe3fffffffffcffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffff1fffffff0ffe3fffffffffffffffffff1c3fffe7ff3fffffffffcfffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffff1fffffff8ffe3fffffffffffffffffff1c3fff
c67fffffffffffcffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffff8fffffff8fff7f
ffffffffffffffffff8c7fffce7ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffffffffc7ffffffc7ffffffffffffffffffffffc07effcfffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffffffff3ffffffc7f9ffffffffffffffffffffc07c7f
fffc7fffffffff8ffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffff1ffffffe3f1ff
ffffffffffffffffffe0fe7ffe3c7fffffffff9ffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffbffffffe3e3ffffffffffffffffffffe0ffff7f3cffffffffffdfffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffbffffff1c3fffffffffffffffffffff0fffe
3ffcfffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffff0ffffff18fff
fffffffffffffffffff0ff7c7ffcfffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffffffffff83fffff01ffffffffffffffffffffff07e387ff9ffffffffffbfffffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffffffffffe0fffff83ffffffffffffffffffffff03e38
ff39ffffffffff1ffffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffff87ffff07fff
fffffffffffffffffff10e21ff39ffffffffff1ffffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffffffffffee0ff007fffffffffffffffffffffe18303ff39ffffffffffbfffffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffffffffffffe006007fffffffffffffffffffffe1e70f
ff33fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffff8073e3fff
ffffffffffffffffffe3ff3fff13fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffe3ff3fff03ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffc7ffffffffffffffc1fffffe1fffffffffffffffffffffc3ff3f
ff03fffffffffe3ffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffc3ffffff1fff
ffffffffffffffffffc3ff1fff17fffffffffe3ffffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffffffffffe7ffffff1fffffffffffffffffffffc7ff1fff87fffffffffe7fffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffffffffff3ffffff8fffffffffffffffffffffc7ff1f
ff87fffffffffe7ffffffffffffffffff800101fffff8ffffffffffffffff9ffffff8fff
ffffffffffffffffffc7ff9fff8ffffffffffe7ffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffcffffff87ffffffffffffffffffff87ff9fff8ffffffffffc7fffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffeffffffc7ffffffffffffffffffff87ff9f
ff8ffffffffffc7ffffffffffffffffff800101fffffc7fffffffffffffffe7fffffc3ff
ffffffffffffffffff8fff9fff8ffffffffffc7ffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffe67fffffe3ffffffffffffffffffff8fff8fff9ffffffffffcffffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffe07fffffe3ffffffffffffffffffff8fffcf
ff8ffffffffffcfffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffff0fffffff1ff
ffffffffffffffffff0fffcfff0ffffffffffcfffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff0fffffff0ffffffffffcffffffffff
fffffffff800101fffff8ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff1fffff
ff0ffffffffff8fffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffff1ffffffe0ffffffffff8fffffffffffffffffff800101fffff8fff
fffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffe1fffe7fe0ffffffffff8ffffffffff
fffffffff800101fffff8ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffe1fffe3
fc4ffffffffff9fffffffffffffffffff800101fffff8ffffffffffffffffffffffffc3f
fffffffffffffffffe1ffff7fc4ffffffffff9fffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffe3ffffff8cffffffffff9ffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffe3ffffb
f8cffffffffff9fffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffc3ffff1f1c7fffffffff1fffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffc3ffff9e3c7fffffffff1ffffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffc3ffff8
c7e7fffffffffbfffffffffffffffffff800101fffffc7ffffffffffffffffffffffff8f
fffffffffffffffffc7ffffc0fc7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffc7ffffe1fe7ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffff87fffff
fffffffffffff3fffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffc3
fffffffffffffffff87fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffffdfffe3fffffffffffffffff87ffffe7ffffffffffff3ffffffffff
fffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffcfffe3fffffffffffffffff8fffff8
3ff7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffe1
fffffffffffffffff8fffff99fe7fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff8ffffff8fe7ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffff0ffffff
cfffffffffffe7fffffffffffffffffff800101fffff8ffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffff0ffffffcfffffffffffe7fffffffffffffffffff800000fffff8fff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff1ffffff1ff7ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe1fffffe
1ff3fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffe1ffffff0ff3fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffe1ffffffcfffffffffffcfffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffe1ffffff
c7ffffffffffcffffffffffffffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffe
1fffffffffffffffe3fffffe07ffffffffffcffffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffc3ffffff1ff3ffffffff8fffffffffff
fffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffc3ffffff
fff1ffffffff8ffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffc3fffffffff1ffffffff9ffffffffffffffffffff800101fffff8fff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffc7fffffffff1ffffffff9fffffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffc7ffffff
fff1ffffffff9ffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffff87fffffffff9ffffffff1ffffffffffffffffffff800101fffff8fff
ffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffff87fffffffff9ffffffff1fffffffffff
fffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff87ffffff
fff9ffffffff3ffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffff
e1ffffffffffffff8ffffffffff9ffffffff3ffffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff0ffffffffff8ffffffff3fffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffff0fffffff
fff8ffffffff3ffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffff0ffffffffffcfffffffe3ffffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffffffff87fffffffffffff1ffffffffffcfffffffe7fffffffffff
fffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffff7ffffffc7ffffffffffffe1fffffff
fffcfffffffc7ffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff
fc3ffffffffffffe1ffffffffffcfffffffc7ffffffffffffffffffff800101fffffcfff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe3ffffffffffc7ffffffcffffffffffff
fffffffff800101fffffcffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffc3fffffff
fffefffffffcfffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffc3ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffc7ffffffffffffffffff8ffffffffffff
fffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff87fffffff
fffffffffff9fffffffffffffffffffff800101fffffcfffffffffffffffffffffffffff
ff87fffffffffff87fffffffffff3ffffff1fffffffffffffffffffff800101fffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff0ffffffffffff3ffffff1ffffffffffff
fffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffff0ffffffff
ffff7ffffffbfffffffffffffffffffff800101fffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffe0fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffe1ffffffffffffdfffffffffffffffffff
fffffffff800101fffff87fffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffe1ffffffff
ffff8fffffe7fffffffffffffffffffff800100fffffc7ffffffffffffffffffffffffff
fff83fffffffffc3ffffffffffffcfffffc7fffffffffffffffffffff800001fffffc7ff
fffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffc3ffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffff800101fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffff87ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffefffffffffffffffffffffffffff
fffe0fffffffff07ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff03fffffffe0ffffffffffffff3ffff1fffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffe1fffffffff
fffff1ffff1ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0fffffffc1ffffffffffffff1ffffbffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff03ffffff83ffffffffffffff8ffffffffffffffffff
fffffffff800000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff07fffffffff
fffffc7ffdfffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc03ffffe0fffffffffffffffe3ff0fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe007fff81ffffffffffffffff07c1ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007c003ffffffffff
ffffff8003fffffffffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000fffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff800003fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffdffffffffffffff
fffffffff800001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffff800001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffff807ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff800100fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffccffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffc6fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0fffffffffffffffffe67ffffffffffffffffffffff800000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffff27fffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
fffffffff37ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001010c0000004
0092900aa00000000000000aa00e70000000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 2.3 — Схема сезонного ходу активності імаго Ixodes ricinus у
різних кліматичних умовах (по Л.В. Бабенко):

1 — район з теплою вологою зимою і сухому влітку; 2 — район із
прохолодною зимою і рідкими морозними днями; 3 — район з континентальним
кліматом середньої смуги Європи; 4 — се° вірні райони з коротким
прохолодним летом

lx. ricinus — треххазяинний кліщ. Для імаго хазяїнами служать великі
ссавці, особливо домашні тварини, хижаки (лисиці, барсуки), олені, лосі,
а також їжаки, зайці і птахи. Личинки і німфи паразитують переважно на
дрібних наземних хребетних, у першу чергу на їжаках, а на півдні — також
на зміях і ящірках. Нападають на людину дорослі і німфи, але іноді і
личинки. На території Середнього Наддніпрянщин Ix. ricinus відноситься
до числа домінантних видів. Масове розмноження кліщів відзначається в
листяних і змішаних лісах, у лісових болотах, однак у лісових біотопах
навіть в одній і тій же місцевості lx, ricinus розподілені нерівномірно.
Найчастіше вони зосереджені на узбіччях і лісових дорогах, у заболочених
місцях — на ділянках з помірною вологістю і добре дренірованній ґрунтом.
Цей вид кліщів має широке коло хазяїнів (він виявлений на 45 видах
ссавців). Основними хазяїнами статевозрілих кліщів служать домашні
тварини, а також плямистий олень, лось, лисиця, козуля. Статевонезрілі
фрази прогодовуються переважно на гризунах (рудий, звичайної і водяник
полівках, лісовий і жолтогорлой мишах) і землерийках (звичайної і малий
бурозубках).

lx. ricinus зустрічається на савец в усі сезони року, однак зміни
сезонної активності окремих фаз розвитку досить своєрідні. Активність
дорослих кліщів починається в Середнього Наддніпрянщин з березня, масове
паразитування на тварин збігається тут з початком випасу худоби
(квітень), і число паразитуючих особей наростає до середини травня (до
250 кліщів на окремих тваринах). Велика чисельність і щільність Ix.
ricinus на даній території, як показали дослідження Н.Т. Никитченко
(1985), порозуміваються достатньою вологістю, оптимальною температурою,
сприятливим рослинним покривом, підстилкою і щільністю заселення
хазяїнами кліщів. Інтенсивність поразки тварин трохи знижується в
червні-серпні. У середині вересня спостерігається другий пік активності.
Максимум кліщів на окремих тваринах у цей період досягає 65 особей.

Німфи на тварин з’являються в I декаді квітня. Максимум їхнього
паразитування приходиться на червень. У липні число паразитуючих особей
різко знижується. Потім відбувається підвищення у вересні з наступним
зниженням до листопада. Крива сезонної активності німф даного виду
кліщів має дві різко виражені вершини з максимумом у травні-червні і
восени (вересень).

Личинки Ix. ricinus протягом доби розповзаються від місця вилуплення, як
показали дослідження Н.Н. Лебедєвої й А.В. Фильчагова (1985), на
відстань 0,5—2,5 м. Однак велика їхня частина звичайно концентрується в
радіусі до 1,5 м (60.—80%). Площа ділянки, зайнятого личинками з однієї
кладки, складає в різні дні від 1 до 5,5 м2, а сумарно за кілька тижнів
— 7,5—8,5 мг. У пересуванні личинок не відзначається якої-небудь
цілеспрямованості, вони розповзаються рівномірно в усі сторони. Голодні
личинки в більшості випадків зустрічаються групами, у яких одночасно
можуть знаходитися до 1000 і більш активних голодних особей (Левин,
1985). Активність личинок починається з квітня, максимум спостерігається
в травні; у червні-липні вона знижується, а в серпні знову відзначається
її підйом. Після другого піка активності починається повільний її
спад;до кінця грудня. Період активності лічинкової стадії на тварин
набагато триваліше (квітень-грудень), чим інших фаз розвитку.

Зимують Ix. ricinus на усіх фазах розвитку. Статевозрілі голодні кліщі
на зиму ховаються під лісову підстилку, суху траву, нори тварин.

У помірному поясі паразитування дорослих особей спостерігається в теплий
період року з двома максимумами: більш високим навесні (квітень—
травень) і восени (серпень — вересень) (мал. 46). У середині літа
відбуваються різке зниження активності дорослих і наростання активності
ювенальних фаз, що паразитують на дрібних хребетним. У теплих районах
(Північна Африка, Південна Європа, Закавказзя) сезон паразитування
дорослих — осінньо-зимньо-весняний період; улітку знахідки кліщів на
хазяях дуже рідкі.

Кліщ є переносником збудників кліщового енцефаліту, туляремії й інших
захворювань, а також кровопаразитів — збудників хвороб домашніх тварин.

2.2 Рід Dermacentor

Dermacentor pictus (мал. 2.4) розповсюджений у Середній Європі, Англії,
на півдні смуги європейських широколистяних лісів і в лісостеп, у
Західному Сибіру, у горах Криму, Кавказу, Закавказзя, Казахстану,
Киргизії. Заселяє лісові лучки, пасовища, заливні луги, прикордонні
степові ділянки, D. pictus — трьоххазяйний кліщ. Дорослі великі кліщі
паразитують на вівцях, коровах; молоді — на дрібних ссавцях, частіше на
полівках; на їжаках і зайцях — усі форми. На людину нападає рідко.
Активні дорослі кліщі навесні (у масі) і восени (5% весняної
активності), молоді — улітку. У Закавказзя їхнє паразитування
продовжується до зими (мал. 2.4).

Характерним для кліщів Dermacentor є їхня різна кількість на різних
пасовищах. Строкатість розподілу кліщів на пасовищах (а не на території
взагалі) залежить від розміщення на них полівок — хазяїнів молодих форм
кліщів. Весняна перевага статевозрілих кліщів на якій-небудь ділянці
відповідає літньому поширенню популяції звичайної полівки за попередні
роки. Основними біотопами служать купинясті луги, вирубки, узлісся,
тобто ті місця, де полівки можуть укритися від хижаків. Крім цього
кліщів звичайно більше там, де худоба знаходиться довше (місця
«полуденка»). Менше кліщів спостерігається в місцях з витоптаною
рослинністю (місця частого прогону худоби). Зазначену залежність
кількості кліщів від кількості гризунів можна використовувати для
прогнозу чисельності кліщів. Після піка чисельності гризунів у наступні
роки, особливо в другий і третій (але не перший), пасовищах можна екати
масової появи кліщів. Величезні запаси статевозрілих кліщів, що
виникають у природі в рік масового розмноження мишеподібних гризунів,
витрачається потім протягом наступних 3—4 років.

picscalex770100090000035a44000000003f1c000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001001055000000000300000000200000482f0000484f0000010000006
c0000000000000000000000cc000000d0000000000000000000000075170000ea1700002
0454d4600000100484f00000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000003015000024150000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000084000057c140000701400000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001410
00001470100000000172cc3810000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
30000171b0000171b01915238d3000013f44944415468deed9a7f6c1cc775c7dfde525c0
a3a71e9a8b0288be29eabd42a50c4a6ad203ac5d42d5d25968b04550b14680304091b1b5
1ff48edb315344c72e62e45415410359451a0766ad5e73440d0bfda042e90b451c4a54fd
639adec53daa25062555c9aaace401471cf279873bad14cdfccfeb8e3ee9e433428d03f7
aff70b9f7b9f9f1e6cd7bdf79bbc037fa81ff3dd2da30696e9834364cf61eee7c8c3cde7
3a07a8cacf71a288df7eef51a2829c748d68bf4f8ff98a4bdc649ac0d93668c24bdc8469
c6cf4248d18b9dc8b6cd66264a517d99a8b91af957b90cbd51839b7d48b9c8d93f3bdc65
98991b3b55ee44a8c9cef45369663a4ddb3cd5f813cbc51f2f8a15ee4627ceed51ee44ab
ccd997a0fb212274ff4eabd1ab7bc7d64a3e45ccfde13abd9938c7bc84cafb95757364a5
60e6e945cd462a4a3f56a3341aa3d4827412a3d483b41d274908ec7c9156aa692ecb37f1
1239b2c856c639b071a31f2bfa6d3dba43c41b27492f0568cacf622d75e8991951e19c9e
5715f5aec45de9cdd20b94ce3565aac95d349be3d463afa7c2ad9783dbe46ae9ede66c3d
6e3a4b151d2d3f554b279d988912d357d9c6b4e9c24bf32b962c749ba63b60769c648a67
d3795ac3a3c4eaa9d4992c7a34bfe222448c58b16c383e8f26550e2249ff1f6463d0e471
1c60635413a1512de9a836847e829a45b89d4c137fa224961ba5a82f4341a92fa27a34bd
3d51324d1c39dc4f4535e786976962822a9fe52f03585ac331f905f023341b2a84d4a2fd
682184939580912f55bd9bf68f18b3c88e5842b81b525e9f83fb31722f2e321d9604a302
0490ef8bddafbf490dc1491377d925cc489012bf9d373b4601a84652392f8866f4d622b4
08a7eafd1ee24770657831955fec0279b7949f6d5fc45326c7fc0b4f48d2ff9b7f8ab1ff
697e86d314020f470b048f6b84f8ef5997ef3e51363fed8a58e8516f553a6a78e827f5fc
9e6e5d099165cf01392e4ec686889c019edc131690e174682253a63f8e47edfbaf079d3d
f5e8e6efb6dd3a9608902f2dc9783d52a584476bfac5582f5758315fc68d066c9ffd71eb
57049b0bf653f8513834d048b5908c869bf0b17a6b95dc259ed9dbfce09e81e0edd37272
bf933a2963f6c02b4e682317b6edbfc79d3016d1149df18cc0b48d30c26cf8e78b91f79b
06dde01103efc7230752f20596067ae2cadfded0779c3dd5673b031d75cbc14900dcff2c
90756832955bf33a12f34ab6ad99d31f8bde61c8409d0f549ae079ee3558f635bcdb9d9b
23b5be6de5e08b7705d861c2495260f6c0f800e6756a0e81adc5386c258527303722e4c7
8483ef6cd47ad57e12e575ff2f03fdf7c7c69262067ee04244ef931fb31fca334b5aa208
3fb65352017c7833b2ec080add45d5097662a5e344c6ece06a45308eee0978aad3ce5806
ad92afe13461a4b0b48570fc683a14d41ddf12a6875477123924deb01e90d85dd5c5497c
110d9b7ec41dd0e27e44e8524c975c2a95734f8279e6cce13d01ae570a2c3464052a5236
c3cc2cb4dde7ec9d5f4e89eee2faa2055160e94b7085f3a647874daa885b798e96f5a103
bab2bb9e32acc8dd0d28f3b773034f280e45a18bc84df5c1dd76811b74674875acb11798
2d7bac88f1dbace4a6fcd77866efd5b449ee7abd1fde5e6c523754a7ebfa3323dae46a45
b8fd20a5f79907e7ef5d640bb924a7abc19ddaf72fac5e9cf19d73abf5d661db2516b779
1e4892f35f5ddad0e79438bc89611fa1dd3e6eed0232bafcc73d2f9ada7472431c345a2e
815c45afb1e67f92817cc910e495b214972db595e6b35cc33f9c8e7f4e0c42e48a6b0696
927a5c90c96d77f4cf417a63e140a62c3b53a2470ed880815a0d2e1a657f8044ee7d4812
b60f88b09dda4f96e7509fff46da1e3cdb5fbab6cfab357765d9176f4c6b81f23fdcc65e
b6471955fddc43797d0c146f845f3adcbc6652e42076e13b58b74b6b6bda7b8f3699efd2
2cee3f84d72a03194c50886ddab35a275916ec6f28e60672c4bb6f1fa479da9036d0f1ec
1130e1a78354cdc3ea9eca1d249b742869cdbffaa3b8e96454f77387deadd503149d2c37
83483f9f30ac07d63e88f64c0c280b27f89592e6a40b38b1421d54563d8000fef20e6e28
d7eb38cbb5ee78ac35b6124917f190c5a04ac7124ff911273e6e6a0f9bc2bbacfab9c28d
d24875f3370bdcf8a60e014cd19ae7f640a49839b0b3c3452403a181c48690c0a5a1686f
61fd7b46bbbbc41d8262679595f47bad057a37f92036b7e18603b68b3ae5e3441299bfc4
e240121f036f8ba3d89d9b046326a3fdcafb8db8a38bf25e34e6b86af233166ee8429b4c
0bcd79f1905c32eeef42c1774938c6d8b91387ec0cef9a9c97ef521d8617b06b53ce8dff
d1c686924cef2cca57e155dcb2e6ad4a49001e83362a4c806c3384b9364556e9bf614927
ca60f60c28a916279841c32c7b32ae64e981a4447c28ed48452c5ac694a072f8ca8d3604
07ee4755d582445adf9c1813dcb47546a5b4e3e4b712cdf635d87cbf5853afa74f91eccf
1cf14c7cdebf153ed7ad269b23165ce5eb23fbc6fe57d490afb784e31a101858525db7a1
fd255381bdb5403ebf4dd47f7c50fd5eb48110cf29b389489f1b95daef23e242827508b7
13088711e60caea49b28c768c95346eff53b1c04f4fc68ea0dd24cd68336c4ab51c94167
c76ca2af724c994be19e78f590595c0d76e5bd59e64fff4c898f566c6b457dded6d85955
cab07e96ad346ee306627c2dd879eb699f98ede8b3c5478e0de395e2d5fe4d754aafeccb
8a4f420edc7c75182b62ba87d8b26cd4cabcfb9e924ddfe6afe1e30daeacda7b86b9d82b
c3a4bcd54d2d9be38fcbb13bbb8ba205cf0243ca8ced0722a59610e8c4f6ce61543245c0
f16fedce6d5547296db39212aeb0cd33d45d5888aec9534926ab70184db71fe2fccaa7e1
7ccf3a0933492edc36d3386db9bde695373ee65f854063aa7ab6e925867008a70b84e6e7
066692e3c826a951829a4cbcfaa2b040e57166ed616f8051ce77231fbec7c0ad9a4636aa
3089b5d630df3ed050ff6343ce04752c8ea4dd09a6348f65b9c31cd83ddcf11c56aa790f
36f4f182b0fc15e57f94f7eed2b28ebd40655baeb681d72cd3657f0a0ebc2ebe2b8f202a
84f63285b4a218db7c1aabf0cd82d4edd555f00c82349932433f1e85041e93906cc5a700
085dd633d480b256c154d985356ce5a0e5c110b04fa6533415213fa9154745790a09c040
55d5f0f94453749c6d1396a36986e6e0d77ddeecba05cc648ef5512a46360a23a79110c1
74aa833d57760f365cc7b0f3612a43d88e4d700068b13a5372828e761c0b52878a53849b
37d48966d614f0ce1a07c0306ce5b0c26ef33632419e95716f8e88c87e4c33fc436af401
fc1049fbbcf88935c5d143ad71b9c849dac040a3a6b1149188dd7d251e66136d2667e34f
a3898e6455050e86036781db478fdb34a61270ad9a30bfc1a3c83e945b92ef30673cd781
56e5e6419b673b68de966aafd8498bbcc30de3e1a230d91f0d980dae6976073fb83b0f39
fb39224fab4b58e447d8d519d651591ec0efec64974a99224312199eb48228b14ac00daf
30e5807080abc714dea3a88e26da019c48994d34150df9bc4dc2d6428ed976918225dee9
38b4cead061b4ce25b09850452ce3b7c9d7d691af49ad430b00bfe341a140c140b3f9647
33de9c8ea04fd302a2b0f9ee2e852dcf5c9896dcd75e4cc8db0cde9e290f6c32ba0a106f
349633df99cabfade0c428bb52f427609d48c209dd1c63a72bf4fa20d2d14dded9b76964
c8026496b3de9d791c80f505679603e7015f3e1845080b89cd1c2fbe482238a97a488874
3a23c73df193cbd83aa089218a7bb4966d8424011826e41377f759ac11624c127c3fce5e
b4fdd91e404aa1e0a7b9a87c140738ef8e405b38b249a2bfe25796cb3843342c59403382
5497556ef22bdd9b7e50ff239383ea9d6caa81ad099cf09e4762633df45ae2ccaa31a194
079f53985947f6e63ec51be2f48a6a97bbac8eaa2349a8773ef9f861ff1b67d043559469
21965a59b9c914f5fbcafe0e8cc19935bf6a3602bfba4bf39d0ea22e7e1c79214f2ccaad
ce16f396fe2d5827c6cf616f6d1210dd82149f410f848852fb597f9040a5c298396ec7c8
76406c82a4f8361ef1f9c5be56cedca6f83e21fdbf1786f75c8822273c4b250a1e6dceac
fcbad4fe3d53ebfccea9a5de474f0ebf7f0fb87ad85d5353e2e34ae2f193c6b2122a97fe
8e7f6dbf8fd8e972cbe66fe2b5eadf9dee305456949967c72e83bf8fdf7f1147c0335f20
45055ae3879b643123f9ab32131ce27f0907cf3c80b600391ae8cc7895a44367c92165f4
272845b1ee757f12aefd7fa3ca54336fde44c7ef20f62ee0bc46bf29b78f5b82a6327515
72372c53f7bbadee91ca8cfbe42dc36ff539cf9afab72c589598fc859bfcd8af70594e51
66f39bf283f6be760581993a45e8dc8395792afb9b83bd49f2f949d031c55108ca8677d7
225226b7eeff32f8fe151ea38576da35ec71fe5fd9a06d19b1139ef93863794834d362f6
3dcbb9a07f537fdd8f9aebfd43e29771135dd11804d7fd5c2145cde320519e3988c9d4ce
b90657fbf59ce24e638bb855a95cf10c8ecb04d3d4e3ab2cd3b385f3867efbf01a37c164
dafdb47eb926cc6c8161e0b8761d5294c8181034012eead4ab25339a9c9de5b6dc075b74
e98b8e3c7fb30750ec06e699fa07429ede98891af5d87dfb281dbe30450b815707382211
5a0d621c113249af049dc3c9730d0981844252937cd21bf28206a4120cbbfd55b700a140
c8867c1bc8d521d86a17f97402e74c8bcfce92a01cc3238971fc02e71e80318d2452a440
16b06249d9247df1a9eae27f0d0b115730c260f41ee140b4f693646cea3583aaf4fc3268
6569a1871a06f583d27faa5beef8b8a199557671c6c4847fd7b1946e8c4563c2adfd3ff1
94b1ab41c902dff1505cc2b3bb0b5218d80485de84ca319c3276b01d9f049030690bc234
2fcfe9bb089623604537ea3ad066493ca118fdab9078425b79c85edbf00e35aa6cf8482d
c8a6a3d24fd57145eb231517f99034acfc2791841216242560697af8764fd1d69d99a5dd
aac7e8ac1032e64c7615090ee80b4ca5c3324e541c43b62d3ec00ca109ccb6009b455dcd
06f0f4937aa84a45f5c7533a89186a6093cf23702562d41e6a6c4577e6c17a40cddeecc0
c9277d301f0c0c043fe4344241029eb965b21299563c5a930f8bd6f53d84585a1060bb75
03cc02d3105f74e4096253967a3a763bf43fa39d87354318ec8a2cba82097d7935910b59
a2c3678053e7a7540bf2d48272f0ce8d19094396204afec8983c4d62f01ff7794c29e28c
c7e532cb92f4223b22054d5c4ee9fc26606d62dc8946f2be28185d1dda6ac90335313459
987388a4a30afe7344a15f19050b6f9ac4fb251b9ffa704e97ad3603238bc8cb97d0cd78
76c11ad902f87bd8b1e684990dfaabe0978f6aad541cf8b272d442a8c5bfb03523e6222b
277b58e42ad086d0b32af9d12a42262c3ad1d01f9828c7d78e2e3eec125f4f9db80a25bb
df93124bd2dc28de8cef5247ee1f6eb7930fe03cc1aec312704a9cb3cb72d5c4d1979b99
caa3e0e99f7e0e80d28addd3b2bb2967423753d29be182e946094c15e0a9f59d8ac45e45
c405e177f1ba2a6e215fbbe02c6df817915ac854124ddbd92fcfb70c749525490c9a9b12
26c2fc06809aeff593fde70b3d2e1c25d2c1f033645de27990914692286d88798a87c7bc
3923c690531c42715590eb345b431b87df80da19cbd617f798c208209cbd7f92624fb676
cd019e471f5f78bf0eb69d239e43b21619bf53af64e8d5990a17b093eb04384f45b32da7
1d77f1e270ba2bcfe9e10f490c1ee696eba0dfb1f176d5e332449fd677c5c6ecddaaa382
4f4f56d864d1761ba81672fe1ee74cfba77b7e49eae55c542f48fe8033a1e419a76dfd4b
020d5abdda47fa8bb2048c80f92ed54b868ff540e0745463fdd4dcab5aac9206a8f15603
b87bd0cb69544742783d3dda48c674bef08d299bce78f3ef42e3c88fe79bf986f5b63dda
48c914b321f3b8b67c6d09e0f3318f53590ba8e94abbaf482687a79f6e531e32fc5381f5
c169661b08e949f2559116d8057dc7a0ef49fc105479633ef4abce1c657e5532f4fb9349
165a0af8246a449b677aa17215991453732509cd0df750b4f81764d86e3bf5e31e3a42d1
fc75238fdbabedbc1f8b99b4a9354e6ca711226e502c3b7e6cd35306e654c5f19395a92d
416e45c952ddbce61e6829ffaa4173e9dedaa94060f20d4db2f62fc3c0b3ff19f58533f6
ba59076a634c7e0d0dd7d27fd544dd504391cc8da3eebf92bb09565fa7c9225daa4c372a
adc1df8cceaa36879ed447064f5336137392027206243fd0b30e769c782ba9a7e384e06f
52192d3bffd55788328765018d713bde782b580439526d4efd2c28ab35e8f93e1ab8d4ee
1f1c56c65477ff0b834c8c35d24099e2173375739fac8e2778fe57ccfa0da5a8cf4c223b
507ced1e72bee5cd897cee36d4e05b788727a76e4a00b4e48c6db244f860f0995e78f4da
e44ef4624c9160d1f1728db67f7af444f1749bf1523dba5f06d4347554f2a360413f48c3
8d9b813568ff1487a0c835360de1bfb9a71928524858c024ee7858838d9e421c90419da9
d930712a415adaf109ee130f1749b206954e576fbba0af85e5f3b4146af8c88a364549bb
bf6c9af26c6d9798bc6e90c93bf53381a2759578dbdebe101d9f93ee35cf7f112649bcda
5934662dd3beff7aefbb0da464962257c9ef6208dd51849bb1eefae1be71ff218c9f8423
a3969c4c8d81392e8b30649d24a471324eb41b214d2dc2839d683fc40821c4927e980192
7b3467a9b2309f27e7d83241f4f2769921c4e27c9688234d23d998e5b71f26cfacb9a643
a419eebb13b92e4c286c917d37ba7a504b97430952449b2b6924a7a49cdf046259d4cd4b
df9ea1fa7926e0ae9a692af7f2f41d6d3c7d96a25c8b51e336a26c87623955c5e49903c9
d5ca92549924e969364c7bdd6916692bc9e4a5eb092a4974acef02499fe426d358574374
c1e4bedbdebc1e52f997bf83e6237994b0339594d90ecde549225dfabec91b9bacc1491e
9206f27c85ffef97ff2ff3ef9dfe44ed2cd47aa16180000000049454e44ae42608200000
840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001
b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0080a0430080a3430
30000000000008000000080ffff4c430000008000000080ffff504321000000080000006
20000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005
1000000b43800000000000000000000cc000000d00000000000000000000000000000000
0000000410100004701000050000000300000008000000034380000000000002000cc00c
d000000d1000000280000004101000047010000010001000000000000000000000000000
0000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff81ffffffffffffffff80010101fffffffffffffffe21fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffff20fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8efffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffff827fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ff
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffffe67fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc67ffffffffff
fffffff80010101ffffffffffffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe33fffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe39fffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3cfffffffffffffffff80010101fffffffff
ffffffbf1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1e3ffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffff7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f3f
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffe7e3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9f9ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffefe0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc8b1ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffef6
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07cffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffcdc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07cfffffffff
fffffff80010101ffffffffffffffcfe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0fc7fffffffffffffff80010101ffffffffffffffdf43fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff87c7fffffffffffffff80010101ffffffffffffff9b03fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c7fffffffffffffff80010101fffffffff
fffffbf07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07e7fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffbe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07e7
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffbc03fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff87e7fffffffffffffff80010101ffffffffffffff1f07fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3c7fffffffffffffff80010101ffffffffffffff180
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81e3fffffffffffffff80010101f
fffffffffffff3c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1c3ffffffff
fffffff80010101fffffffffffffe2e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe1c3fffffffffffffff80010101fffffffffffffe0c1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe1c3fffffffffffffff80010101fffffffffffffe1c3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc083fffffffffffffff80010101fffffffff
ffffe303ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe121fffffffffffffff8
0010101fffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffff80010101fffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffff80010101ffffffffffffff007ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffff80010101ffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7001fffffffffffffff80010101f
ffffffffffffeffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0601ffffffff
fffffff80010101fffffffffffffcff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff057ffffffffffffffff80010101fffffffffffff8fc0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff81fefffffffffffffff80010101fffffffffffff9ff0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fe7ffffffffffffff80010101fffffffff
ffff9ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffecff7ffffffffffffff8
0010101fffffffffffffbfe87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff
7ffffffffffffff80010101fffffffffffff3fc07fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff01bf3ffffffffffffff80010101fffffffffffff3fe07fffffffffffffff
fffff003ffffffffffffffffffff81bf3ffffffffffffff80010101fffffffffffff3ff8
3ffffffffffffffffffc000000fffff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000480f0000484f0000ffffffffffffe83e73fffffff
fffffff80010101fffffffffffff3fc03fffffffffffffffffc00000000fffffffffffff
fffe44c7bffffffffffffff80010101fffffffffffff3fc07ffffffffffffffffe004000
0003ffffffffffffffff004fbffffffffffffff80010101fffffffffffff37fcffffffff
fffffffff80000000001ffffffffffffffff807f3ffffffffffffff80010101fffffffff
ffff3ff07fffffffffffffffe00020100000ffffffffffffffff82ff3ffffffffffffff8
0010101fffffffffffff1fe07fffffffffffffffc00020100c000fffffffffffffffc0ff
3ffffffffffffff80010101fffffffffffff1fd07fffffffffffffff00003820080003ff
fffffffffffec37f3ffffffffffffff80010101fffffffffffffb7c87ffffffffffffffc
00303880180001ffffffffffffff01f7fffffffffffffff80010101fffffffffffff9fc0
3ffffffffffffff01178339e3000007fffffffffffff8067fffffffffffffff80010101f
ffffffffffff86e07fffffffffffffe01978260e3800003fffffffffffffc0ff7fffffff
fffffff80010101fffffffffffff8780ffffffffffffff80190831c43e000c0fffffffff
ffffc0ff7ffffffffffffff80010101fffffffffffff07f9ffffffffffffff000c07397c
3e08700fffffffffffffc0fffffffffffffffff80010101fffffffffffff8381ffffffff
fffffe020c37341c1b082207ffffffffffffc07f7ffffffffffffff80010101fffffffff
ffffcf01fffffffffffffc03e63c10cc31906000fffffffffffff03e7ffffffffffffff8
0010101fffffffffffffc203fffffffffffff0047c3f300e711070007ffffffffffff0fe
7ffffffffffffff80010101fffffffffffffcf81ffffffffffff8200fa37b00cdf801800
3ffffffffffff0fcfffffffffffffff80010101fffffffffffffc081ffffffffffff0183
ee76c0087f0078201ffffffffffff0f4fffffffffffffff80010101fffffffffffffc180
fffffffffffe0085eef46000fda078600fffffffffffe07efffffffffffffff80010101f
ffffffffffffe1807ffffffffffc0047f97dc000dfe0204007ffffffffffe07cffffffff
fffffff80010101fffffffffffffe0007ffffffffff80027c87fe0047160488007ffffff
ffffc03cfffffffffffffff80010101fffffffffffffe0007ffffffffff0003fa9bbe002
7bc00d1f03ffffffffffc07cfffffffffffffff80010101ffffffffffffff0007bffffff
ffe00010b13be001cfc00d9f81ffffffffff0078fffffffffffffff80010101fffffffff
fffff0060fffffffffc00a18f3ff7001ff4023ff81fffffffffc0079fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffff80c07ffffffffc0090c80f23c01ff80023fc0fffffffffc3879
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffc3807ffffffff80870400ff2e03e6f0007e
407ffffffff9de33fffffffffffffff80010101ffffffffffffffeff03ffffffff001d04
00cfe000fef0007f8c3ffffffff17fc7fffffffffffffff807f8fffffffffffffffffdfd
80ffffffff100f0700dbe000fda00c6c081ffffffff11fcffffffffffffffff80010101f
fff9fffffffffdf980fffffffe183a0301f96003ffe0031e101fffffffe00fefffffffff
fffffff80010101ffff1fffffffffdff01fffffffc0c19c300ffe003bfe001ef700fffff
fff03feffffffffffffffff80010101ffff0fffffffffdfe81fffffffc0601a582df2003
17f00022e00fffffffb07feffffffffffffffff80010101ffff87ffffffffcffc1ffffff
f80303e0017ff0033fe00137c007ffffff80e7effffffffffffffff80010101ffffc3fff
fffffffc603ffffff00380ef817fc003ffe000678207ffffff81e5cffffffffffffffff8
0010101ffffe1ffffffffcfc703ffffff061c0f080ff8003ff3800478183ffffffc03def
fffffffffffffff80010101ffffe0ffffffffcfef03fffffe0404090005cc007ef1001fe
0383ffffffc27fcffffffffffffffff80010101fffff07fffffffe7f607fffffe0002008
000fc207efb003963e03fffffe41ffcfffffffffc01ffff80010101fffffc7fffffffe7e
707fffffc1f8300001ffe003fdf001219c03ffffff40ffcffffffffe000ffff80010101f
ffffe3fffffffe7ff05fffffc068180000ffe0038ff001b39e03ffffff007fcffffffff8
1e7ffff80010101fffffc7ffffffff3ff01fffffc000080000dfc001fff804fcdc01ffff
ff01879ffffffff001fffff80010101fffff87ffffffff3ff07fffff80240400003fc000
ffc8047fe070ffffff018f9ffffffff887fffff80010101fffff1fffffffff1fe0ffffff
88c307000173e001e7c00e676060fffffe00cf9ffffffff9fffffff80010101ffffe6fff
ffffff1fc0ffffff070047a001fae003fde007fbf0e07ffffe033f3ffffffffafffffff8
0010101ffffcffffffffff8ff83fffff0183e7c001efe0033fc005ebf0907fffff01ff3f
fffffff87ffffff80010101ffffcffffffffff8ff01fffff00f0f3c0002f60073ec007cf
72183fffff01ff3ffffffff03ffffff80010101ffff987ffffffff8ff03ffffe0060f380
01fd6003fcf00273f4003fffff00f83ffffffff13ffffff80010101ffff987ffffffff8f
f83ffffe043df7c000ffa007ffc0003ee4403fffff00be7fffffffc1bffffff80010101f
fff9e3ffffffff83f07ffffc003e7fc00077000fb7f0002c58c03fffff801c7fffffff41
9ffffff80010101ffff9f1ffffffffc7c07ffffc0a1c7ce0007fa00cfe7000f38f803fff
ff8030ffffffff439ffffff80010101fffe1e0ffffffffe7807ffffc0e0f07e003ffe004
fe1000fff3003fffff80b8ffffffff879ffffff80010101ffff3f8ffffffffe3f07ffffc
01032ff001bfe003fe62007fcfc01fffff00f9ffffffff07dffffff80010101ffff9f87f
fffffff3e01ffff804023d90009fe007ff400029ffa01ffffe01f1ffffffff0fcffffff8
0010101ffff9f87ffffffff1c00ffff804043f8800fd000ffd40006fff000ffffe0999ff
ffffff07cffffff80010101ffff9fc3ffffffff0c007fff00000cfc000fdc003ade080ff
ae0007fffc0383ffffffff0fcffffff80010101ffff9fc3ffffffff87801ffe00001ff81
00fbe002773011f67e0007fff801e7fffffffe1fdffffff80010101ffffcfc3ffffffffc
3c0c3fe0050a3fc001dfc000ff0000e3ef4007ffe00f47fffffffe0fdffffff80010101f
fffcfc1ffffffffe08181fc001016fc0800f0001ff0000632f8007fe0007cffffffffe1f
9ffffff80010101ffffcfe0ffffffffe00201fc00107ef80041a2001ff800037f00003fe
22078ffffffffc1f1ffffff80010101ffffe7e0fffffffff06780fc0c08fff8001ff8000
e7c0007ef00003fe210e1ffffffffc3f3ffffff80000101ffffe7e87fffffffffcf807c0
90359fe002fe0000c3c000efe00043fe00803ffffffff87f3ffffff80010101fffff3f83
fffffffff9e803c070079ff0003f0003ec4001cfe00043f000c07ffffffff8be7ffffff8
0010101fffff3fc3fffffffff1e80202f003ff8000bbc0017ed001fe402043f003e0ffff
fffff03e7ffffff80010101fffff1fe1fffffffff1f000819001ffd000ff00039ee0005f
c02001f003f1fffffffff07efffffff80010101fffff9fe1fffffffff9fc00019001ffe1
007f8003efc001ff800001e021f7ffffffffe07cfffffff80010101fffff8fc1ffffffff
f9cc0001f800f7c000fd8001cfc400de000041a065e7ffffffffe079fffffff80010101f
ffffc7803ffffffff8fe00003c40f7e0005fe001ffe401cc000041803be7ffffffffc071
fffffff80010101fffffc7803ffffffffcfc000034007ff000dfc000ffc001f800000101
bbcfffffffcfc0c3fffffff80010101fffffe3839ffffffffeff8000e0003fe003fb8001
dfe003f800000100ffcfffffffec0003fffffff80010101fffffe00709fffffffc7f4008
c0001de001fbc003ffa003fc0001800061dffffffffc6007fffffff80010101ffffff00f
09fffffffe7f8006e0001ffd01ffc003ff8007f800000001f39ffffffff47007fffffff8
0010101ffffff87c09ffffffff7e6002b8000ff803cf80037fc003e800000001fb3fffff
fff0780ffffffff80010101ffffffcfe03ffffffff9fb00fe00007f863f7c007f3c043c0
001080023e3ffffffff0f80ffffffff80010101ffffff9fc03ffffffff9ffc0701800efc
03e78001ffe003f00000f0021c7fffffffe07e1ffffffff80010101ffffff9fc03ffffff
ffcfd80200000be8039ec001eff83de00000f8073e7fffffffe07f3ffffffff80010101f
fffff9fe03ffffffff87fc06000000e80f9fc003fff81f8000219803f0ffffffffe07fbf
fffffff80010101ffffff8fe03ffffffffc3fe01c0000059af9fe003f9f0b7800021f827
f9ffffffffe07fbffffffff80010101ffffff8ff01fffffffff1ff01020000580ff9f003
fffde3800032801ff3ffffffff201fbffffffff80010101ffffffcff01fffffffff8fa03
000000784ff03801fe7e7f800003803fe7ffffffff80ff3ffffffff80010101ffffff87e
01fffffffffc5e0f8000003ebbf9fc03dffff8800001c03bcfffffffff80fe3ffffffff8
0010101ffffff83f81fffffffffc3f06c0000037ffff9c0ed9f7d802000180130fffffff
ff80fc7ffffffff80010101ffffffe3f01fffffffffe0f0902000037db3f8e0fbff6d002
0012203e3fffffffff83fe7ffffffff80010101fffffff3f81ffffffffff8d1b40000003
fbff8f0f3ffee0000006303c7fffffffff803efffffffff80010101fffffff1f80ffffff
ffffc709e0000001cff7ff0ffffde00000038078ffffffffff001cfffffffff80010101f
ffffff8f80ffffffffffe10fe00000064ffefffee6798008000f8071ffffffffff003cff
fffffff80010101fffffffc7c0fffffffffff10a6000000b7d3ffffec3ffc004000fc033
ffffffffff87d9fffffffff80010101fffffffc7e0fffffffffff80e2000000199e7ffff
73fd2000000f700fffffffffff01f9fffffffff80010101fffffffe7e07ffffffffffc0f
60000003b7fbfeff7ff3c0000002001fffffffffff07fbfffffffff80010101fffffffe3
e01fbffffffffe1fe0000003f87efeb9ff95c0000003783ffffffffffe03f7fffffffff8
0010101fffffffe1f0039fffffffff1fe2000002487effffef7dc4200017f07fffffffff
fc03e7fffffffff80010101ffffffff1f0019fffffffff03e00000036c3ffdffbe1ff400
001ff07ffffffffdf8038ffffffffff80010101ffffffff8f00c9fffffffff0fc0000007
fc3fdffdbc0ce000000bf87ffffffffdb00bdffffffffff80010101ffffffffc781c1fff
ffffff07a2000003f813fff7f804600800137cfffffffffc000f9ffffffffff80010101f
fffffffc7c1f1fffffffff0700000067e00bdfffb8067800000020ffffffffe0201e3fff
fffffff80010101ffffffffe3c1e1fffffffff8080000c06201f89feb807f000001b70ff
ffffffe070327ffffffffff80010101fffffffff083e2fffffffff8382000846003cf9fc
f007fe00001be0ffffffffa02028fffffffffff80010101fffffffff807e03ffffffff83
80000007c007ffbff803f2000008c0ffffffff803830fffffffffff80010101fffffffff
c0fc013fffffff840000040fc0027f34f001ffc00001c0ffffffff81fc63fffffffffff8
0010101fffffffffe1f8013fffffff8f8000000fc097b7efe000bf00003000ffffffff81
fe07fffffffffff80010101ffffffffffbfc017fffffff870000001f80172269c000ff00
003010ffffffff81f90ffffffffffff80010101ffffffffff3fe007fffffff8b8000017f
0003f2fde001ff84000030ffffffff03ff9ffffffffffff80010101ffffffffff39e003f
ffffff87c00007f38007ffbee800cf84000071fffffffc07ff1ffffffffffff80010101f
fffffffff91e003fffffff83c00007ff8007ffbcc000cdf0003021fffffffc01ef1fffff
fffffff80010101ffffffffff81ec01fffffffc3e00007e701007bbdc00079fc000001ff
fffff401ff3ffffffffffff80010101ffffffffffc0fc00fffffffc3400003bf0006fffc
c001fffe000001fffffff4013f3ffffffffffff80010101ffffffffffc5f801fffffffc3
e000049f0003e3efc001fc7fc00001fffffff00f3f7ffffffffffff80010101fffffffff
fc1fe00fffffffc180001fed0007ffefc000ffffe02001fffffff00fff7ffffffffffff8
0010101ffffffffffe0ff003ffffffc0e0003f660007ffffc0007fffc06041fffffff00f
fcfffffffffffff80010101fffffffffff83fc01ffffffe3e000797c0007f3df80003fc3
c07001fffffff007f9fffffffffffff80010101fffffffffffe3fc007fffffe0c01ffff8
0004325880007f07c00003ffffffe01ff3fffffffffffff80ffffffffffffffffff1ff00
3fffffe0803fbffd00009fb24001bca0c00003ffffff80f7e7fffffffffffff80010101f
fffffffffff8ff8003ffffe1b83fbfff80078fb640001c40000003ffffff037fcfffffff
fffffff80010101ffffffffffffc7fc001bfffe0f73bfffe40072ffe00001e60000003ff
ffee03ff9ffffffffffffff80010101ffffffffffffe1fe0303ffff0781bd1e63003f3fc
c0001fe0004003fffc80007e3ffffffffffffff80010101fffffffffffff8ff03c1ffff0
f00f00e60001bfe7c0001fc0000703fffc0001ec7ffffffffffffff80010101fffffffff
ffff81c0601bfff1e81f007e0003bbbfc0001dc0004f83fffc020261fffffffffffffff8
0010101fffffffffffffc0c04001fff9f800007e000ff3f3c00018e0008c47ffe0060263
fffffffffffffff80010101ffffffffffffff800e001fff8900000e70407ccdfc0001c40
008e07ffc00f07cffffffffffffffff80010101ffffffffffffffc01f001fff88cc001fe
0007cfffc0103e80009d87ff80031f1ffffffffffffffff80000001fffffffffffffff83
c000fffcf80003fe020f7fffc0023d80001d87fe000f0c3ffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffc3f0006ffc7c0010fe001e3bc7f0001880001f8ffe00ff80ffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffe7f0000ffc7c000072001e3bc7fc000dc000ff8ff0
00fd83fffffffffffffffff80010101fffffffffffffffe3fe000ffc3e000033000fe7fb
fc000f8000748fe003ffcffffffffffffffffff80000101ffffffffffffffff1fe2007fe
7a00007f000fffe7fe00398000038fe003ffcffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffff8ff7803fe3f00007e000c8fffff00798000371fe003fdfffffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffff8fe2401fe3320033e001ddffe47a03f00003f1fc01e7fffff
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffffc7ee0007f3300009e0067ffffefe07f00
02391f8017ffbffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff3fc3003f1700009e
01ff7fdffffc6f00027f1f000ff67ffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffe
0ffbc03e3f8004fc3bfeecfbfffc6e0001fe1700c7d8fffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffff87f9c000070004fe7f8ecfffe7f07e00041c00007f81ffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffe37fc0000300007fffcfdfbfc3f87a0005902000
7fc7fffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc07fa0000fc0037ffffffcbf
e7fc7b0003fc4000ff8ffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffff83ff802
07c000fffe7fefe7ffffce0001f84000fb3ffffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffffffc3fec0003c4009ffc31fff9ffffff000bf8d80ffc7ffffffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffffffc017c1184e401dff03bffffff3ff8800310381fc9ffffff
fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffc17c2381a001ffb03ee6fffe07f8c0
0380383fc3fffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffff80633c1e000ff
bc3efc7ff703ffc027e0391e0ffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffe0473e2f2187ffc79fccffe403fc03da1fd001ffffffffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffffffffe0077e1f204fff07fff8ffe0327180fe3fe80ffffffffffffffff
fffffff80010101ffffffffffffffffffffff067e1c307fce023f80efe017fb01fe7ce07
fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffff8780f09fffc003fc0f
fe01fff89fa7fc7ffffffffffffffffffffffff80010100fffffffffffffffffffffffc0
20781fe78037fc0ffe03fff83787f9fffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff
ffffffffffffffe020782fe7c07ff80ba703eff9060fe3fffffffffffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffffffffffff000186fff007ff001ff81fc40000787ffffffffff
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffffffffc001ffff3805ff009ff81f621
de001ffffffffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffffffffe001fffe3
005cf007f90167337c007ffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
ffffffffc0037ff20013f00f1003ebfdf807fffffffffffffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffffffffffffffc0f3fe30018780df803437e307fffffffffffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffc719f1a01ff0072703c3fe607fffff
fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff3fffffffffe7dff1c03fc807
fc0380cfc0fffffb1fe01ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffff8003ffffff
ffe3f3e1c037e001f00381cc80ffffc0000003fffffffffffffffff80010101fffffffff
fffff800000c07fffff3f3c0c037c000f00780efc1fffe000000300ffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffe000000180fffff3ff80c03ff803f807807fc3fff81040000407
fffffffffffffff80010101ffffffffffffe00000002003ffff9cd00603fe003f807007f
c3ffc00020000041fffffffffffffff80010101ffffffffffffe000000020007fff8c600
60332001980f01ffc7ff0000623910007ffffffffffffff80010101ffffffffffffc0001
b0078000fff8ff006021e001f80701bf07fe0000f3ff83013ffffffffffffff80010101f
ffffffffffc00008b80600001ffcff8020306002e01e01370ff8000df1ffdf981fffffff
fffffff80010101ffffffffffe00004cffc6820007f8f18000017000783e00f703f00019
f3ffffd803fffffffffffff80010101ffffffffffc01003fff87c30003e070c001039840
707e41df00e0013ff1fffffd80fffffffffffff80010101ffffffffff00141ffff87fbc0
00007ffc0703f81ff0f3678e000001fff3fbffff003ffffffffffff80010000fffffffff
e000e7ff8007f3c800000b9fcf83f81ee0e3f97e000003fff3803fff801ffffffffffff8
0010101fffffffffc000fffe0007fff8000003b19f83fc1ec063f9fc000030fff01c0fff
900ffffffffffff80010101fffffffff0000fff81c07fffdc00002630fc7fe1f8087fff0
00039dffe7fe0fff1803fffffffffff80010001ffffffffe00127fc07ff1fffff0d0002f
8be39c2e03cfffc00003fffc0fffc6ff2801fffffffffff80010101ffffffffe0027ff06
7ff03fffe0cf813ffe73ac0783dfbf00041ffff83fffe07efe00fffffffffff80010101f
fffffffc00dfbf06fffc05cff0c7407ffff84eef83df1100cc1fffc1fffff03cff807fff
fffffff80010101ffffffff800ff8c1efffde05ff097c3fffff1cffcc3fdbd81fd8fff07
fffff8003f003ffffffffff80010101fffffffe003ff2c7dffffe00040bfc3cf3f72ec7f
e7e5fdc1ddcff03fffffff030ff80ffffffffff80010101fffffffe00ff0767fffffef00
003fc18f3f03e4bf9ffff8c3ddc001ffffffffffe3f007fffffffff80010101fffffffe0
1fe7eefffffffff01f3fe1ffe380fc9f80f98782dc001ffffffffffff1fe07fffffffff8
0010101fffffffcf9fcfffffffffffffff82017fe3807f9f13f9c380007fffffffffffff
f0ff01fffffffff80010101fffffff83ffcfffffffffffffffc0007fff87ff7b1fffe380
07fffffffffffffff87f80fffffffff80010101fffffff91ffdfffffffffffffffe0787f
dfc67e3b38ffff8ffffffffffffffffffc7f00fffffffff80010101fffffff1cffbfffff
fffffffffffffc7fff86477f30f23f9ffffffffffffffffffe1ec07ffffffff80010101f
ffffff0fff3ffffffffffffffffffc7fffc747e621fe4e3ffffffffffffffffffe1fe03f
fffffff80010101ffffffe0e7e3ffffffffffffffffffe331fc66eff408fbc3fffffffff
ffffffffff0ff03ffffffff80010101ffffffc4ffefffffffffffffffffffe1f3cc67e7f
cf851c7fffffffffffffffffff0ff03ffffffff80010101ffffff86ffcffffffffffffff
ffffff1de4447e6fe7cdb8ffffffffffffffffffff07fd3ffffffff80010101ffffff07f
f9ffffffffffffffffffff1de3c07fc70fffe0ffffffffffffffffffffc7fe1ffffffff8
0010101fffffe07ff1ffffffffffffffffffff9ffff871cfc7cc91ffffffffffffffffff
ffe3fc0ffffffff80010101fffffc03fe7ffffffffffffffffff9f8ffdf471ff0fc7e1fc
ffffffffffffffffffe3f807fffffff80010101fffffc01fcfffffffffffffffffff0f8f
f9ff3fffb9ee0070fffffffffffffffffff0f003fffffff80010101fffff82001fffffff
ffffffffffff0701fff4b6ef38ff80007f19fffffffffffffffc0181fffffff80010101f
ffff01003ffffffffffffffcc03e1001fffc3ffff9ff000e780007fffffffffffffe0780
fffffff80010101ffffe00f7fffffffffffffff8000018007ffc20007e7c001e0000007f
ffffffffffffe7e0fffffff80000001ffffc03efffffffffffffff000000180016fc0000
37f8003f0000007ffffffffffffff7f07ffffff80010101ffffc13cffffffffffffffe00
000088001e7e00003df81c3f0000003ffffffffffffff3f83ffffff80010101ffff81fdf
fffffffffffffc00000488048ffc00001f307c7f0000000ffffffffffffff9f03ffffff8
0010101ffff87f9ffffffffffffff0000004899467fc20011e00fdff00000007ffffffff
fffffdf81ffffff80010101ffff01f3fffffffffffffe0000000cffe73fc30070e01ffff
001100007ffffffba07000026060f006a0f574d464301000000000001000000000000000
3000000480f000000000000484f0000ffffffcfe0ffffff80010101ffff0fe7fffffffff
ffff0c784000ffff387839fe0839ffff033000003ffffffffffffe7c0ffffff80dffffff
ffe2fefffffffffffff80c7a6400fbff3c7039fe0811fff213f870000fffffffffffff3e
07fffff80010101fffe3f8fffffffffffff01dff7a824fff1e013cfc0000fffe03fc1d00
03ffffffffffff1f07fffff80010101fffc3f3ffffffffffffc00fe67f020bdf000138fc
000003fc01fffa0003ffffffffffff0f03fffff80010101fffc7f3ffffffffffff800fcc
fe0001f83be138fc43fc00007c1fffc000ffffffffffffef03fffff80010101fffe7e7ff
fffffffffe0007eff807c000fff338fe6fff8000ff0fffc0003fffffffffffe7c3fffff8
0010101fffe7cffffffffffff801e7ffe01ff003fffe187e7fffffffff81ffe4001fffff
ffffffe3e1fffff80010101ffbe79ffffffffffff003e7ff80fffffffffe107c3fffffff
ffe0ffee000ffffffffffff3a1fffff80010101fffe39fffffffffffe00663f801ffffff
fffc00f80ffffffffff01fc78007fffffffffff9c1fffff80010101fffe73fffffffffff
c00ff0001ffffffffff800e303fffffffffe0001c003fffffffffff9c1fffff80010101f
9fc67fffffffffff0031e000fffffffffff010c381ffffffffffe070c381fffffffffff8
63fffff80010101f8fc4ffffffffffff007803cfffffffffffc30043f8fffffffffff9f8
6300fffffffffffe73fffff80010101f804cfffffffffffe01f807ffffffffffffc7c8e7
7cfffffffffffffc23407ffffffffffe23fffff80010101f8709fffffffffffc00f8ffff
ffffffffff8fd0eefc7ffffffffffffc35403fffffffffff3380fff80000000fe7c1ffff
fffffffc0078ffffffffffffff8fe0cffe7fffffffffffff1f803fffffffffff9600fff8
0010101ff083fffffffffff80370ffffffffffffff9ff05ffe7fffffffffffff1ee01fff
ffffffff8cc1fff80010101ffc07fffffffffff80bf9ffffffffffffff9ff45ffe7fffff
ffffffff1fe01fffffffffffc00ffff80010101ffffffffffffffff0fff9ffffffffffff
ff9ffccffe7fffffffffffff8ff01fffffffffffe01ffff80010101fffffffffffffffe0
ffe3ffffffffffffffcfccccfc7fffffffffffffcff007fffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffc0f9e3ffffffffffffffc000cc08ffffffffffffffe77003ffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffff80ffe3ffffffffffffffe0f8cf03ffffffffffffff
e3fc01fffffffffffffffff80010101fffffffffffffff007fc7fffffffffffffff0f4cf
c7fffffffffffffff3fe00fffffffffffffffff80010101ffffffffffffffe0c3f87ffff
fffffffffff8e04f0ffffffffffffffff3fe007ffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffc0c3f8ffffffffffffffff8700f1ffffffffffffffff0f0003ffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffff81f033ffffffffffffffffc718e3ffffffffffffffff800003f
fffffffffffffff80010101fffffffffffffe01f007fffffffffffffffff00007fffffff
fffffffffa00001ffffffffffffffff80010101fffffffffffffe03d81ffffffffffffff
ffff8631fffffffffffffffffff9b00ffffffffffffffff80010101fffffffffffffe07b
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c0ffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffc1983ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3803ffffffff
fffffff80010101fffffffffffff8038ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3801fffffffffffffff80010101fffffffffffff8038ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7c01fffffffffffffff80010101fffffffffffff9038ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c01fffffffffffffff80000000fffffffff
ffff00f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3d81fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffe01f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1800
fffffffffffffff80010101ffffffffffffe00f9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1800fffffffffffffff80010101ffffffffffffc00f8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1c807ffffffffffffff80010101ffffffffffffc1cf9
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ff17ffffffffffffff80010101f
fffffffffffc1ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fc93fffffff
fffffff80010101ffffffffffffc1ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0ee83ffffffffffffff80010101ffffffffffffc3ff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0ffc3ffffffffffffff80010101ffffffffffffc7fe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f7b3ffffffffffffff80010101fffffffff
fffe5fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff9ffffffffffffff8
0010101ffffffffffffe57e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
1ffffffffffffff80010101fffffffffffff3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffffc3df1ffffffffffffff80010101ffffffffffffe3fc3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe5f93ffffffffffffff80010101ffffffffffffc0fcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c07ffffffffffffff80010101f
fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffffff
fffffff80010101ffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc007ffffffffffffff80010101ffffffffffffc007fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc307ffffffffffffff80010101ffffffffffff81c7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc107ffffffffffffff80010101fffffffff
fff81c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc343ffffffffffffff8
0010000ffffffffffff81c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e
3ffffffffffffff80010101ffffffffffff83e7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc383ffffffffffffff80010101ffffffffffff87e7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc3c3ffffffffffffff80010000ffffffffffff8067f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c3ffffffffffffff80010101f
fffffffffff8647ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c3fffffff
fffffff80010101ffffffffffff81e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc3e1ffffffffffffff80010101ffffffffffff83c7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3e1ffffffffffffff80010101ffffffffffff8447fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c1ffffffffffffff80010101fffffffff
fff804ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e1ffffffffffffff8
0010101ffffffffffff80cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e
1ffffffffffffff80010101ffffffffffff80cffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3e1ffffffffffffff80010101ffffffffffff8fcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1e1ffffffffffffff80010101ffffffffffff83cff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e3ffffffffffffff80010101f
fffffffffff878ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c3fffffff
fffffff80010101ffffffffffff87dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe183ffffffffffffff80010101ffffffffffffc59ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe1c7ffffffffffffff80010101ffffffffffffc33ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff987ffffffffffffff80010101fffffffff
fffe13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3cfffffffffffffff8
0010101fffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11
fffffffffffffff80010101fffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff13fffffffffffffff80010101fffffffffffffc3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffff80010101fffffffffffffc3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff80000001f
ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffff
fffffff80010101fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff0ffffffffffffffff80010101fffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff89fffffffffffffff80000000ffffffffffffe73ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff80010101fffffffff
fff847fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff8
0010101ffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffff80010101ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80010101ffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101ffffffffffff7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101014c00000064000000000000000
0000000cc000000d00000000000000000000000cd000000d10000002900aa00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02d100cd00030000001
e00040000000701040004000000070104003f1c0000410b2000cc004701410100000000d
100cd0000000000280000004101000047010000010001000000000000000000000000000
0000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff81ffffffffffffffff80010101fffffffffffffffe21fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffff20fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8efffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffff827fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ff
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffffe67fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc67ffffffffff
fffffff80010101ffffffffffffffff3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe33fffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe39fffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3cfffffffffffffffff80010101fffffffff
ffffffbf1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1e3ffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffff7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f3f
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffe7e3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9f9ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffefe0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc8b1ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffef6
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07cffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffcdc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07cfffffffff
fffffff80010101ffffffffffffffcfe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0fc7fffffffffffffff80010101ffffffffffffffdf43fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff87c7fffffffffffffff80010101ffffffffffffff9b03fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c7fffffffffffffff80010101fffffffff
fffffbf07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07e7fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffbe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07e7
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffbc03fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff87e7fffffffffffffff80010101ffffffffffffff1f07fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3c7fffffffffffffff80010101ffffffffffffff180
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81e3fffffffffffffff80010101f
fffffffffffff3c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1c3ffffffff
fffffff80010101fffffffffffffe2e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe1c3fffffffffffffff80010101fffffffffffffe0c1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe1c3fffffffffffffff80010101fffffffffffffe1c3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc083fffffffffffffff80010101fffffffff
ffffe303ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe121fffffffffffffff8
0010101fffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffff80010101fffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffff80010101ffffffffffffff007ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffff80010101ffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7001fffffffffffffff80010101f
ffffffffffffeffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0601ffffffff
fffffff80010101fffffffffffffcff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff057ffffffffffffffff80010101fffffffffffff8fc0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff81fefffffffffffffff80010101fffffffffffff9ff0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fe7ffffffffffffff80010101fffffffff
ffff9ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffecff7ffffffffffffff8
0010101fffffffffffffbfe87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff
7ffffffffffffff80010101fffffffffffff3fc07fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff01bf3ffffffffffffff80010101fffffffffffff3fe07fffffffffffffff
fffff003ffffffffffffffffffff81bf3ffffffffffffff80010101fffffffffffff3ff8
3ffffffffffffffffffc000000fffffffffffffffffe83e73ffffffffffffff80010101f
ffffffffffff3fc03fffffffffffffffffc00000000ffffffffffffffffe44c7bfffffff
fffffff80010101fffffffffffff3fc07ffffffffffffffffe0040000003ffffffffffff
ffff004fbffffffffffffff80010101fffffffffffff37fcfffffffffffffffff8000000
0001ffffffffffffffff807f3ffffffffffffff80010101fffffffffffff3ff07fffffff
ffffffffe00020100000ffffffffffffffff82ff3ffffffffffffff80010101fffffffff
ffff1fe07fffffffffffffffc00020100c000fffffffffffffffc0ff3ffffffffffffff8
0010101fffffffffffff1fd07fffffffffffffff00003820080003fffffffffffffec37f
3ffffffffffffff80010101fffffffffffffb7c87ffffffffffffffc00303880180001ff
ffffffffffff01f7fffffffffffffff80010101fffffffffffff9fc03ffffffffffffff0
1178339e3000007fffffffffffff8067fffffffffffffff80010101fffffffffffff86e0
7fffffffffffffe01978260e3800003fffffffffffffc0ff7ffffffffffffff80010101f
ffffffffffff8780ffffffffffffff80190831c43e000c0fffffffffffffc0ff7fffffff
fffffff80010101fffffffffffff07f9ffffffffffffff000c07397c3e08700fffffffff
ffffc0fffffffffffffffff80010101fffffffffffff8381fffffffffffffe020c37341c
1b082207ffffffffffffc07f7ffffffffffffff80010101fffffffffffffcf01ffffffff
fffffc03e63c10cc31906000fffffffffffff03e7ffffffffffffff80010101fffffffff
ffffc203fffffffffffff0047c3f300e711070007ffffffffffff0fe7ffffffffffffff8
0010101fffffffffffffcf81ffffffffffff8200fa37b00cdf8018003ffffffffffff0fc
fffffffffffffff80010101fffffffffffffc081ffffffffffff0183ee76c0087f007820
1ffffffffffff0f4fffffffffffffff80010101fffffffffffffc180fffffffffffe0085
eef46000fda078600fffffffffffe07efffffffffffffff80010101fffffffffffffe180
7ffffffffffc0047f97dc000dfe0204007ffffffffffe07cfffffffffffffff80010101f
ffffffffffffe0007ffffffffff80027c87fe0047160488007ffffffffffc03cffffffff
fffffff80010101fffffffffffffe0007ffffffffff0003fa9bbe0027bc00d1f03ffffff
ffffc07cfffffffffffffff80010101ffffffffffffff0007bffffffffe00010b13be001
cfc00d9f81ffffffffff0078fffffffffffffff80010101ffffffffffffff0060fffffff
ffc00a18f3ff7001ff4023ff81fffffffffc0079fffffffffffffff80010101fffffffff
fffff80c07ffffffffc0090c80f23c01ff80023fc0fffffffffc3879fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffc3807ffffffff80870400ff2e03e6f0007e407ffffffff9de33
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffeff03ffffffff001d0400cfe000fef0007f
8c3ffffffff17fc7fffffffffffffff807f8fffffffffffffffffdfd80ffffffff100f07
00dbe000fda00c6c081ffffffff11fcffffffffffffffff80010101ffff9fffffffffdf9
80fffffffe183a0301f96003ffe0031e101fffffffe00feffffffffffffffff80010101f
fff1fffffffffdff01fffffffc0c19c300ffe003bfe001ef700ffffffff03fefffffffff
fffffff80010101ffff0fffffffffdfe81fffffffc0601a582df200317f00022e00fffff
ffb07feffffffffffffffff80010101ffff87ffffffffcffc1fffffff80303e0017ff003
3fe00137c007ffffff80e7effffffffffffffff80010101ffffc3ffffffffffc603fffff
f00380ef817fc003ffe000678207ffffff81e5cffffffffffffffff80010101ffffe1fff
fffffcfc703ffffff061c0f080ff8003ff3800478183ffffffc03deffffffffffffffff8
0010101ffffe0ffffffffcfef03fffffe0404090005cc007ef1001fe0383ffffffc27fcf
fffffffffffffff80010101fffff07fffffffe7f607fffffe0002008000fc207efb00396
3e03fffffe41ffcfffffffffc01ffff80010101fffffc7fffffffe7e707fffffc1f83000
01ffe003fdf001219c03ffffff40ffcffffffffe000ffff80010101fffffe3fffffffe7f
f05fffffc068180000ffe0038ff001b39e03ffffff007fcffffffff81e7ffff80010101f
ffffc7ffffffff3ff01fffffc000080000dfc001fff804fcdc01ffffff01879ffffffff0
01fffff80010101fffff87ffffffff3ff07fffff80240400003fc000ffc8047fe070ffff
ff018f9ffffffff887fffff80010101fffff1fffffffff1fe0ffffff88c307000173e001
e7c00e676060fffffe00cf9ffffffff9fffffff80010101ffffe6fffffffff1fc0ffffff
070047a001fae003fde007fbf0e07ffffe033f3ffffffffafffffff80010101ffffcffff
ffffff8ff83fffff0183e7c001efe0033fc005ebf0907fffff01ff3ffffffff87ffffff8
0010101ffffcffffffffff8ff01fffff00f0f3c0002f60073ec007cf72183fffff01ff3f
fffffff03ffffff80010101ffff987ffffffff8ff03ffffe0060f38001fd6003fcf00273
f4003fffff00f83ffffffff13ffffff80010101ffff987ffffffff8ff83ffffe043df7c0
00ffa007ffc0003ee4403fffff00be7fffffffc1bffffff80010101ffff9e3ffffffff83
f07ffffc003e7fc00077000fb7f0002c58c03fffff801c7fffffff419ffffff80010101f
fff9f1ffffffffc7c07ffffc0a1c7ce0007fa00cfe7000f38f803fffff8030ffffffff43
9ffffff80010101fffe1e0ffffffffe7807ffffc0e0f07e003ffe004fe1000fff3003fff
ff80b8ffffffff879ffffff80010101ffff3f8ffffffffe3f07ffffc01032ff001bfe003
fe62007fcfc01fffff00f9ffffffff07dffffff80010101ffff9f87ffffffff3e01ffff8
04023d90009fe007ff400029ffa01ffffe01f1ffffffff0fcffffff80010101ffff9f87f
fffffff1c00ffff804043f8800fd000ffd40006fff000ffffe0999ffffffff07cffffff8
0010101ffff9fc3ffffffff0c007fff00000cfc000fdc003ade080ffae0007fffc0383ff
ffffff0fcffffff80010101ffff9fc3ffffffff87801ffe00001ff8100fbe002773011f6
7e0007fff801e7fffffffe1fdffffff80010101ffffcfc3ffffffffc3c0c3fe0050a3fc0
01dfc000ff0000e3ef4007ffe00f47fffffffe0fdffffff80010101ffffcfc1ffffffffe
08181fc001016fc0800f0001ff0000632f8007fe0007cffffffffe1f9ffffff80010101f
fffcfe0ffffffffe00201fc00107ef80041a2001ff800037f00003fe22078ffffffffc1f
1ffffff80010101ffffe7e0fffffffff06780fc0c08fff8001ff8000e7c0007ef00003fe
210e1ffffffffc3f3ffffff80000101ffffe7e87fffffffffcf807c090359fe002fe0000
c3c000efe00043fe00803ffffffff87f3ffffff80010101fffff3f83fffffffff9e803c0
70079ff0003f0003ec4001cfe00043f000c07ffffffff8be7ffffff80010101fffff3fc3
fffffffff1e80202f003ff8000bbc0017ed001fe402043f003e0fffffffff03e7ffffff8
0010101fffff1fe1fffffffff1f000819001ffd000ff00039ee0005fc02001f003f1ffff
fffff07efffffff80010101fffff9fe1fffffffff9fc00019001ffe1007f8003efc001ff
800001e021f7ffffffffe07cfffffff80010101fffff8fc1fffffffff9cc0001f800f7c0
00fd8001cfc400de000041a065e7ffffffffe079fffffff80010101fffffc7803fffffff
f8fe00003c40f7e0005fe001ffe401cc000041803be7ffffffffc071fffffff80010101f
ffffc7803ffffffffcfc000034007ff000dfc000ffc001f800000101bbcfffffffcfc0c3
fffffff80010101fffffe3839ffffffffeff8000e0003fe003fb8001dfe003f800000100
ffcfffffffec0003fffffff80010101fffffe00709fffffffc7f4008c0001de001fbc003
ffa003fc0001800061dffffffffc6007fffffff80010101ffffff00f09fffffffe7f8006
e0001ffd01ffc003ff8007f800000001f39ffffffff47007fffffff80010101ffffff87c
09ffffffff7e6002b8000ff803cf80037fc003e800000001fb3ffffffff0780ffffffff8
0010101ffffffcfe03ffffffff9fb00fe00007f863f7c007f3c043c0001080023e3fffff
fff0f80ffffffff80010101ffffff9fc03ffffffff9ffc0701800efc03e78001ffe003f0
0000f0021c7fffffffe07e1ffffffff80010101ffffff9fc03ffffffffcfd80200000be8
039ec001eff83de00000f8073e7fffffffe07f3ffffffff80010101ffffff9fe03ffffff
ff87fc06000000e80f9fc003fff81f8000219803f0ffffffffe07fbffffffff80010101f
fffff8fe03ffffffffc3fe01c0000059af9fe003f9f0b7800021f827f9ffffffffe07fbf
fffffff80010101ffffff8ff01fffffffff1ff01020000580ff9f003fffde3800032801f
f3ffffffff201fbffffffff80010101ffffffcff01fffffffff8fa03000000784ff03801
fe7e7f800003803fe7ffffffff80ff3ffffffff80010101ffffff87e01fffffffffc5e0f
8000003ebbf9fc03dffff8800001c03bcfffffffff80fe3ffffffff80010101ffffff83f
81fffffffffc3f06c0000037ffff9c0ed9f7d802000180130fffffffff80fc7ffffffff8
0010101ffffffe3f01fffffffffe0f0902000037db3f8e0fbff6d0020012203e3fffffff
ff83fe7ffffffff80010101fffffff3f81ffffffffff8d1b40000003fbff8f0f3ffee000
0006303c7fffffffff803efffffffff80010101fffffff1f80ffffffffffc709e0000001
cff7ff0ffffde00000038078ffffffffff001cfffffffff80010101fffffff8f80ffffff
ffffe10fe00000064ffefffee6798008000f8071ffffffffff003cfffffffff80010101f
ffffffc7c0fffffffffff10a6000000b7d3ffffec3ffc004000fc033ffffffffff87d9ff
fffffff80010101fffffffc7e0fffffffffff80e2000000199e7ffff73fd2000000f700f
ffffffffff01f9fffffffff80010101fffffffe7e07ffffffffffc0f60000003b7fbfeff
7ff3c0000002001fffffffffff07fbfffffffff80010101fffffffe3e01fbffffffffe1f
e0000003f87efeb9ff95c0000003783ffffffffffe03f7fffffffff80010101fffffffe1
f0039fffffffff1fe2000002487effffef7dc4200017f07ffffffffffc03e7fffffffff8
0010101ffffffff1f0019fffffffff03e00000036c3ffdffbe1ff400001ff07ffffffffd
f8038ffffffffff80010101ffffffff8f00c9fffffffff0fc0000007fc3fdffdbc0ce000
000bf87ffffffffdb00bdffffffffff80010101ffffffffc781c1fffffffff07a2000003
f813fff7f804600800137cfffffffffc000f9ffffffffff80010101ffffffffc7c1f1fff
ffffff0700000067e00bdfffb8067800000020ffffffffe0201e3ffffffffff80010101f
fffffffe3c1e1fffffffff8080000c06201f89feb807f000001b70ffffffffe070327fff
fffffff80010101fffffffff083e2fffffffff8382000846003cf9fcf007fe00001be0ff
ffffffa02028fffffffffff80010101fffffffff807e03ffffffff8380000007c007ffbf
f803f2000008c0ffffffff803830fffffffffff80010101fffffffffc0fc013fffffff84
0000040fc0027f34f001ffc00001c0ffffffff81fc63fffffffffff80010101fffffffff
e1f8013fffffff8f8000000fc097b7efe000bf00003000ffffffff81fe07fffffffffff8
0010101ffffffffffbfc017fffffff870000001f80172269c000ff00003010ffffffff81
f90ffffffffffff80010101ffffffffff3fe007fffffff8b8000017f0003f2fde001ff84
000030ffffffff03ff9ffffffffffff80010101ffffffffff39e003fffffff87c00007f3
8007ffbee800cf84000071fffffffc07ff1ffffffffffff80010101ffffffffff91e003f
ffffff83c00007ff8007ffbcc000cdf0003021fffffffc01ef1ffffffffffff80010101f
fffffffff81ec01fffffffc3e00007e701007bbdc00079fc000001fffffff401ff3fffff
fffffff80010101ffffffffffc0fc00fffffffc3400003bf0006fffcc001fffe000001ff
fffff4013f3ffffffffffff80010101ffffffffffc5f801fffffffc3e000049f0003e3ef
c001fc7fc00001fffffff00f3f7ffffffffffff80010101ffffffffffc1fe00fffffffc1
80001fed0007ffefc000ffffe02001fffffff00fff7ffffffffffff80010101fffffffff
fe0ff003ffffffc0e0003f660007ffffc0007fffc06041fffffff00ffcfffffffffffff8
0010101fffffffffff83fc01ffffffe3e000797c0007f3df80003fc3c07001fffffff007
f9fffffffffffff80010101fffffffffffe3fc007fffffe0c01ffff80004325880007f07
c00003ffffffe01ff3fffffffffffff80ffffffffffffffffff1ff003fffffe0803fbffd
00009fb24001bca0c00003ffffff80f7e7fffffffffffff80010101ffffffffffff8ff80
03ffffe1b83fbfff80078fb640001c40000003ffffff037fcffffffffffffff80010101f
fffffffffffc7fc001bfffe0f73bfffe40072ffe00001e60000003ffffee03ff9fffffff
fffffff80010101ffffffffffffe1fe0303ffff0781bd1e63003f3fcc0001fe0004003ff
fc80007e3ffffffffffffff80010101fffffffffffff8ff03c1ffff0f00f00e60001bfe7
c0001fc0000703fffc0001ec7ffffffffffffff80010101fffffffffffff81c0601bfff1
e81f007e0003bbbfc0001dc0004f83fffc020261fffffffffffffff80010101fffffffff
ffffc0c04001fff9f800007e000ff3f3c00018e0008c47ffe0060263fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffff800e001fff8900000e70407ccdfc0001c40008e07ffc00f07cf
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffc01f001fff88cc001fe0007cfffc0103e80
009d87ff80031f1ffffffffffffffff80000001fffffffffffffff83c000fffcf80003fe
020f7fffc0023d80001d87fe000f0c3ffffffffffffffff80010101fffffffffffffffc3
f0006ffc7c0010fe001e3bc7f0001880001f8ffe00ff80fffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffe7f0000ffc7c000072001e3bc7fc000dc000ff8ff000fd83ffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffe3fe000ffc3e000033000fe7fbfc000f8000748fe0
03ffcffffffffffffffffff80000101ffffffffffffffff1fe2007fe7a00007f000fffe7
fe00398000038fe003ffcffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffff8ff7803fe
3f00007e000c8fffff00798000371fe003fdfffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffff8fe2401fe3320033e001ddffe47a03f00003f1fc01e7ffffffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffffc7ee0007f3300009e0067ffffefe07f0002391f8017ffbfff
fffffffffffffff80010101fffffffffffffffff3fc3003f1700009e01ff7fdffffc6f00
027f1f000ff67ffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffe0ffbc03e3f8004fc
3bfeecfbfffc6e0001fe1700c7d8fffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
87f9c000070004fe7f8ecfffe7f07e00041c00007f81fffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffffe37fc0000300007fffcfdfbfc3f87a00059020007fc7ffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffc07fa0000fc0037ffffffcbfe7fc7b0003fc4000
ff8ffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffff83ff80207c000fffe7fefe7
ffffce0001f84000fb3ffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffc3fec00
03c4009ffc31fff9ffffff000bf8d80ffc7ffffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffffffc017c1184e401dff03bffffff3ff8800310381fc9fffffffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffffffffc17c2381a001ffb03ee6fffe07f8c00380383fc3ffffff
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffff80633c1e000ffbc3efc7ff703ffc0
27e0391e0ffffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffffe0473e2f2187f
fc79fccffe403fc03da1fd001ffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffe0077e1f204fff07fff8ffe0327180fe3fe80fffffffffffffffffffffff80010101f
fffffffffffffffffffff067e1c307fce023f80efe017fb01fe7ce07ffffffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffffffffff8780f09fffc003fc0ffe01fff89fa7fc7f
fffffffffffffffffffffff80010100fffffffffffffffffffffffc020781fe78037fc0f
fe03fff83787f9fffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffe0
20782fe7c07ff80ba703eff9060fe3fffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff
fffffffffffffff000186fff007ff001ff81fc40000787fffffffffffffffffffffffff8
0010101ffffffffffffffffffffffffc001ffff3805ff009ff81f621de001fffffffffff
fffffffffffffff80010101ffffffffffffffffffffffffe001fffe3005cf007f9016733
7c007ffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffc0037ff2
0013f00f1003ebfdf807fffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffffffffc0f3fe30018780df803437e307ffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffffffffffffffc719f1a01ff0072703c3fe607fffffffffffffffffffff
fffffff80010101fffffffffffffffff3fffffffffe7dff1c03fc807fc0380cfc0fffffb
1fe01ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffff8003ffffffffe3f3e1c037e001
f00381cc80ffffc0000003fffffffffffffffff80010101ffffffffffffff800000c07ff
fff3f3c0c037c000f00780efc1fffe000000300ffffffffffffffff80010101fffffffff
ffffe000000180fffff3ff80c03ff803f807807fc3fff81040000407fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffe00000002003ffff9cd00603fe003f807007fc3ffc00020000041
fffffffffffffff80010101ffffffffffffe000000020007fff8c60060332001980f01ff
c7ff0000623910007ffffffffffffff80010101ffffffffffffc0001b0078000fff8ff00
6021e001f80701bf07fe0000f3ff83013ffffffffffffff80010101fffffffffffc00008
b80600001ffcff8020306002e01e01370ff8000df1ffdf981ffffffffffffff80010101f
fffffffffe00004cffc6820007f8f18000017000783e00f703f00019f3ffffd803ffffff
fffffff80010101ffffffffffc01003fff87c30003e070c001039840707e41df00e0013f
f1fffffd80fffffffffffff80010101ffffffffff00141ffff87fbc000007ffc0703f81f
f0f3678e000001fff3fbffff003ffffffffffff80010000fffffffffe000e7ff8007f3c8
00000b9fcf83f81ee0e3f97e000003fff3803fff801ffffffffffff80010101fffffffff
c000fffe0007fff8000003b19f83fc1ec063f9fc000030fff01c0fff900ffffffffffff8
0010101fffffffff0000fff81c07fffdc00002630fc7fe1f8087fff000039dffe7fe0fff
1803fffffffffff80010001ffffffffe00127fc07ff1fffff0d0002f8be39c2e03cfffc0
0003fffc0fffc6ff2801fffffffffff80010101ffffffffe0027ff067ff03fffe0cf813f
fe73ac0783dfbf00041ffff83fffe07efe00fffffffffff80010101ffffffffc00dfbf06
fffc05cff0c7407ffff84eef83df1100cc1fffc1fffff03cff807ffffffffff80010101f
fffffff800ff8c1efffde05ff097c3fffff1cffcc3fdbd81fd8fff07fffff8003f003fff
fffffff80010101fffffffe003ff2c7dffffe00040bfc3cf3f72ec7fe7e5fdc1ddcff03f
ffffff030ff80ffffffffff80010101fffffffe00ff0767fffffef00003fc18f3f03e4bf
9ffff8c3ddc001ffffffffffe3f007fffffffff80010101fffffffe01fe7eefffffffff0
1f3fe1ffe380fc9f80f98782dc001ffffffffffff1fe07fffffffff80010101fffffffcf
9fcfffffffffffffff82017fe3807f9f13f9c380007ffffffffffffff0ff01fffffffff8
0010101fffffff83ffcfffffffffffffffc0007fff87ff7b1fffe38007ffffffffffffff
f87f80fffffffff80010101fffffff91ffdfffffffffffffffe0787fdfc67e3b38ffff8f
fffffffffffffffffc7f00fffffffff80010101fffffff1cffbffffffffffffffffffc7f
ff86477f30f23f9ffffffffffffffffffe1ec07ffffffff80010101fffffff0fff3fffff
fffffffffffffc7fffc747e621fe4e3ffffffffffffffffffe1fe03ffffffff80010101f
fffffe0e7e3ffffffffffffffffffe331fc66eff408fbc3fffffffffffffffffff0ff03f
fffffff80010101ffffffc4ffefffffffffffffffffffe1f3cc67e7fcf851c7fffffffff
ffffffffff0ff03ffffffff80010101ffffff86ffcffffffffffffffffffff1de4447e6f
e7cdb8ffffffffffffffffffff07fd3ffffffff80010101ffffff07ff9ffffffffffffff
ffffff1de3c07fc70fffe0ffffffffffffffffffffc7fe1ffffffff80010101fffffe07f
f1ffffffffffffffffffff9ffff871cfc7cc91ffffffffffffffffffffe3fc0ffffffff8
0010101fffffc03fe7ffffffffffffffffff9f8ffdf471ff0fc7e1fcffffffffffffffff
ffe3f807fffffff80010101fffffc01fcfffffffffffffffffff0f8ff9ff3fffb9ee0070
fffffffffffffffffff0f003fffffff80010101fffff82001fffffffffffffffffff0701
fff4b6ef38ff80007f19fffffffffffffffc0181fffffff80010101fffff01003fffffff
fffffffcc03e1001fffc3ffff9ff000e780007fffffffffffffe0780fffffff80010101f
fffe00f7fffffffffffffff8000018007ffc20007e7c001e0000007fffffffffffffe7e0
fffffff80000001ffffc03efffffffffffffff000000180016fc000037f8003f0000007f
fffffffffffff7f07ffffff80010101ffffc13cffffffffffffffe00000088001e7e0000
3df81c3f0000003ffffffffffffff3f83ffffff80010101ffff81fdffffffffffffffc00
000488048ffc00001f307c7f0000000ffffffffffffff9f03ffffff80010101ffff87f9f
fffffffffffff0000004899467fc20011e00fdff00000007fffffffffffffdf81ffffff8
0010101ffff01f3fffffffffffffe0000000cffe73fc30070e01ffff001100007fffffff
fffffcfe0ffffff80010101ffff0fe7fffffffffffff0c784000ffff387839fe0839ffff
033000003ffffffffffffe7c0ffffff80dffffffffe2fefffffffffffff80c7a6400fbff
3c7039fe0811fff213f870000fffffffffffff3e07fffff80010101fffe3f8ffffffffff
fff01dff7a824fff1e013cfc0000fffe03fc1d0003ffffffffffff1f07fffff80010101f
ffc3f3ffffffffffffc00fe67f020bdf000138fc000003fc01fffa0003ffffffffffff0f
03fffff80010101fffc7f3ffffffffffff800fccfe0001f83be138fc43fc00007c1fffc0
00ffffffffffffef03fffff80010101fffe7e7fffffffffffe0007eff807c000fff338fe
6fff8000ff0fffc0003fffffffffffe7c3fffff80010101fffe7cffffffffffff801e7ff
e01ff003fffe187e7fffffffff81ffe4001fffffffffffe3e1fffff80010101ffbe79fff
fffffffff003e7ff80fffffffffe107c3fffffffffe0ffee000ffffffffffff3a1fffff8
0010101fffe39fffffffffffe00663f801fffffffffc00f80ffffffffff01fc78007ffff
fffffff9c1fffff80010101fffe73fffffffffffc00ff0001ffffffffff800e303ffffff
fffe0001c003fffffffffff9c1fffff80010101f9fc67fffffffffff0031e000ffffffff
fff010c381ffffffffffe070c381fffffffffff863fffff80010101f8fc4ffffffffffff
007803cfffffffffffc30043f8fffffffffff9f86300fffffffffffe73fffff80010101f
804cfffffffffffe01f807ffffffffffffc7c8e77cfffffffffffffc23407ffffffffffe
23fffff80010101f8709fffffffffffc00f8ffffffffffffff8fd0eefc7ffffffffffffc
35403fffffffffff3380fff80000000fe7c1fffffffffffc0078ffffffffffffff8fe0cf
fe7fffffffffffff1f803fffffffffff9600fff80010101ff083fffffffffff80370ffff
ffffffffff9ff05ffe7fffffffffffff1ee01fffffffffff8cc1fff80010101ffc07ffff
fffffff80bf9ffffffffffffff9ff45ffe7fffffffffffff1fe01fffffffffffc00ffff8
0010101ffffffffffffffff0fff9ffffffffffffff9ffccffe7fffffffffffff8ff01fff
ffffffffe01ffff80010101fffffffffffffffe0ffe3ffffffffffffffcfccccfc7fffff
ffffffffcff007fffffffffffffffff80010101fffffffffffffffc0f9e3ffffffffffff
ffc000cc08ffffffffffffffe77003fffffffffffffffff80010101fffffffffffffff80
ffe3ffffffffffffffe0f8cf03ffffffffffffffe3fc01fffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffff007fc7fffffffffffffff0f4cfc7fffffffffffffff3fe00ffffffffff
fffffff80010101ffffffffffffffe0c3f87fffffffffffffff8e04f0fffffffffffffff
f3fe007ffffffffffffffff80010101ffffffffffffffc0c3f8ffffffffffffffff8700f
1ffffffffffffffff0f0003ffffffffffffffff80010101ffffffffffffff81f033fffff
fffffffffffc718e3ffffffffffffffff800003ffffffffffffffff80010101fffffffff
ffffe01f007fffffffffffffffff00007ffffffffffffffffa00001ffffffffffffffff8
0010101fffffffffffffe03d81ffffffffffffffffff8631fffffffffffffffffff9b00f
fffffffffffffff80010101fffffffffffffe07b0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7c0ffffffffffffffff80010101fffffffffffffc1983fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3803fffffffffffffff80010101fffffffffffff8038
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3801fffffffffffffff80010101f
ffffffffffff8038ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c01ffffffff
fffffff80010101fffffffffffff9038ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7c01fffffffffffffff80000000fffffffffffff00f0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3d81fffffffffffffff80010101ffffffffffffe01f9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1800fffffffffffffff80010101fffffffff
fffe00f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1800fffffffffffffff8
0010101ffffffffffffc00f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c80
7ffffffffffffff80010101ffffffffffffc1cf9ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe1ff17ffffffffffffff80010101ffffffffffffc1ff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe1fc93ffffffffffffff80010101ffffffffffffc1ff1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ee83ffffffffffffff80010101f
fffffffffffc3ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffc3fffffff
fffffff80010101ffffffffffffc7fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8f7b3ffffffffffffff80010101ffffffffffffe5fe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fff9ffffffffffffff80010101ffffffffffffe57e3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff1ffffffffffffff80010101fffffffff
ffff3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffc3df1ffffffffffffff8
0010101ffffffffffffe3fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5f9
3ffffffffffffff80010101ffffffffffffc0fcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc3c07ffffffffffffff80010101ffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffff80010101ffffffffffffc003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffffffffff80010101f
fffffffffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc307fffffff
fffffff80010101ffffffffffff81c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc107ffffffffffffff80010101ffffffffffff81c7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc343ffffffffffffff80010000ffffffffffff81c7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e3ffffffffffffff80010101fffffffff
fff83e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc383ffffffffffffff8
0010101ffffffffffff87e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c
3ffffffffffffff80010000ffffffffffff8067fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7c3ffffffffffffff80010101ffffffffffff8647fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7c3ffffffffffffff80010101ffffffffffff81e7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3e1ffffffffffffff80010101f
fffffffffff83c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e1fffffff
fffffff80010101ffffffffffff8447fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3c1ffffffffffffff80010101ffffffffffff804ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3e1ffffffffffffff80010101ffffffffffff80cffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e1ffffffffffffff80010101fffffffff
fff80cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e1ffffffffffffff8
0010101ffffffffffff8fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e
1ffffffffffffff80010101ffffffffffff83cffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3e3ffffffffffffff80010101ffffffffffff878ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3c3ffffffffffffff80010101ffffffffffff87dff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe183ffffffffffffff80010101f
fffffffffffc59fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1c7fffffff
fffffff80010101ffffffffffffc33ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff987ffffffffffffff80010101ffffffffffffe13ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3cfffffffffffffff80010101fffffffffffff13ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11fffffffffffffff80010101fffffffff
ffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13fffffffffffffff8
0010101fffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83
fffffffffffffff80010101fffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff87fffffffffffffff80000001fffffffffffffe1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff80010101fffffffffffffe1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff80010101f
ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff89ffffffff
fffffff80000000ffffffffffffe73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcffffffffffffffff80010101ffffffffffff847ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff80010101ffffffffffff00fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff80010101fffffffff
fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
0010101ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff80010101ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff800101010c00000040092900aa00000000000000d100cd0000000000040000002
701ffff030000000000

Рисунок 2.4 — Dermacentor pictus (самець)

Епідеміологічне значення D. pictus полягає в переносі збудників
туляремії, омської геморрагічної лихоманки, кліщового сипного тифу.

Dermacentor silvarum розповсюджений на Далекому Сході, у Примор’ї, у
Забайкалье, на Алтаї до Західного Сибіру, у Північній Монголії. Типовими
ландшафтами для цього кліща є лісостеп, ліси, але головним чином
ділянки, піддані освоєнню людиною, покриті чагарниковою рослинністю
вторинного типу. D. silvarum — трьоххаозяйнний кліщ, дорослі паразитують
на великих ссавцях — домашніх і диких, можлива зимівля на худобі; молоді
форми — на дрібних ссавцях. Це перший весняний кліщ, максимум нападу —
наприкінці травня, друга, менш висока хвиля активності — восени. Вид має
велике епідеміологічне значення, тому що є переносником збудників
кліщового енцефаліту і кліщового сипного тифу на Далекому Сході, а також
кровопаразитів тварин (піроплазмоз, нуталліоз).

Dermacentor marginatus зустрічається на півдні європейської частини
СРСР, Закавказзя, Казахстану, у горах Середньої Азії, на півдні
Західного Сибіру, у Південній Європі, у рівнинних і гірських степах, у
лісостепу, у гірських лісах (на пасовищах), балках, заплавних лугах,
лісосмугах — у місцях, де живуть можливі хазяїни. Характерно, що кльоші
D. marginatus відсутні в населених пунктах. Дорослі особи годуються на
великих домашніх і диких ссавцях (вовки, зайці, їжаки), можуть нападати
на людину; молоді форми паразитують на дрібних ссавцях — гризунах,
комахоїдних. Трьоххазяйнний вид, сезон паразиторування — весна (з лютого
по травень на півдні), почасти осінь, для молодих форм — літо.
Епідеміологічне значення виду в тім, що кльоші є переносниками і
хоронителями збудників туляремії, кліщового сипного тифу,
кровепаразитарних захворювань тварин.

Dermacentor nuttali розповсюджений у степах Забайкалья, Східної «Сибіру,
у Монголії. Це трьоххазяйнний кліщ, дорослі паразитують на великих,
молоді фази — на дрібних ссавцях (крім цього на зайцях, кішках,
собаках); часто зимують на хазяях, нападають на людину. Дорослі кліщі
активні навесні і трохи слабкіше восени, максимум — з кінця квітня до
середини травня (мал. 48). Є переносниками збудників кліщового сипного
тифу.

picscalex900100090000034c4100000000a11d000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100e1a60000000003000000002000006826000068460000010000006
c0000000000000000000000480100008d0000000000000000000000a62500003f1000002
0454d4600000100684600000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000008c09000080090000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005d8080000cc0800000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002020
00000de0100000000675d551c0000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
3000017120000171201679fd252000008514944415468deeddacf6edb461a00703a02aa1
e82b0c73d2c96c73c800f8d90022cd087e8b58b0592dba20b1f1c608130810f460f2d0bf
452234ef8083df414140bdb105061b1a9f502cd8a0ab3d665115166615130c5d9ef9b19c
e0cc5bfe5d41bb72801db2392f3e3377f39a46c10ddcdf85d6816426dc1777485efb5855
36d21d5169216c0550b2b0d21c55f56a41b8335d315cc91b6f0a89d70a92d2caa0ea5661
be08a85fe6f4148ae81907ea423d09115bc5d812ada42f2175d21fef33510fea62dec680
bad802b16da11572a84b1a3292cae8390bc7d21d2164862eb0aa9ae105c0bc1d215886e0
cc336f9af5818114f5b30b505f7ad0bfbd740707f0141acabeb1665b5c25808bd4e82296
320a34e82520a19cdcf1226cac8b03a09ca522ced26588a60ea0a1debc122513ba1ea913
05776b74b0cea4c1d797542502d8867de45ad10550b5978496c7714b2b728f143d251c81
652a1a32dd8b5c2b44a7084e0d70b510bc1ea1403ac60b2a5d8b05e88aa856c1934346b8
545b3b0efeac6e0d60b55bd3a914b3173bf530c440e2e6b542b2c1a85d41aea0a76d0498
88590d8d35a21aa1688c36270169d04f5955a370173d94a3cdd048b47a32bd4bff06d232
c340497a62e1b84aab68e88bcd1d4adf2ab4756208479c3bd3baa11d8881a35ac1f9a051
8db5e57614c532ea9dbdac4e06255680956c35aaeee95729009c3ae027ddd8c4d197415e
886dd69d145c0caa3fd19e7fc4e02561ecd88f7beb88bb02f04d220046d849a1709d5829
b098b2621aa1170763adb22b5af22b8302b1762121b37f0e924ad136829461582e31b1f5
9a47671cf8561b990d83eff7aa251d82b1ef1887acf359bea61ab78845ed5cd8ae77615c
4faa7b00649f2426a5408c34c2854f53a5f0fc97b15c22cabc1ea09820b779c7241f483a
041881f1404d603924c983608e103bb7084ee11e361d1242476f9e1d86d29f855bd36ac5
b49aac2b428b06f4717591ba40dc2b0d86b592b44590d564f104cd82b115896b0a5b04f2
a5e728cb2478cb446c05e3daeeaf76e62f3cf4561a4c65036726816b7666ae9e78561b9e
0110d81ff3de27fdd8230ce0bd35221959db15158940a5094ac398b9d7392177eda3c4ee
f73b17c621c350961b920c777718af1f242e17b8298972d6bcea09b80f56b92f2aace5a2
913b260f34220abb03841d80dc23aabbea0a550de7b47326b710de2b4115c99b5f22b192
1981b07e822cc22e2d69234098529662102f35a0afb65822dedc4de3821fb67995a815d9
7ad0c0aab18c3da10367b6d208493d2aa4e8c7e0b8135031f321b82df7bbc214c4b04d61
5783b6e54b5611d3bcdc254adc37c45c50609adbce06f08b83e8cd41a38c917a24f12332
f842502dfcc924b3cb2b3d7e0624dbbd96b9539c96527d86a4be0c2ebb85970d51db97ee
f6353b2d775a2146542befad51ba381996333276cf639142c1eb2a314865d8eae1ed9370
ab502df95d82a440bc1a2dbca0b16a9daf821a52a0d96a47daa8d50189d095f02d33e259
f71cc4246f13688afdb45297821589faa14264a27e33d5e4cb64666f572c2c604e12a393
895cd29b1f84ee6518320061bef2bb1952f047b892c856141107b781df2a1240b41cd4ac
1528646d64e2cfa583e8ca4b918a6f9f59aa596eb4b96e964a310b479a4b0e0fd5c0aaef
8101a1ff6455e43bd902a84e4d8c80b968cd638c62862c3b4959650048a7c4d0cc372140
14b3f11516c413a35deb9d93b36d90d6d59100e1ff67ddadfc70467289b9cdbac20b80f2
7110f9cfebb0616023f66b703457860a53901bf73f0f202f112c32025029d130f01a7834
d088495222790e35ba42a86675bbcf35121ad128c8784f577bc6c9a8bc1ebb3f6a5c2927
f8b9395629909712fe5e05208be01db8dde87b7b2de90c5102931904cf02dcc95c590d84
2e8ba6da110dfd1107aa5fffde8385fbcebccb1941f93da6d79c47a94eef64b0b7ed58b2
187fdb984c97718c857077b6326c4389d85f8f07efc0924a63873d824b9659104d24b68f
8f8a64dcf3a811bf8e3c724fed421c90716dc72784dfa7813f63f85b64d5eb04fc91f21f
74d93a631177e0e21fde88543a20312de83e78e3f40ff09b699101ec2afb3fb10c3ea479
8abe0d3ea73080f7efca7704df40f3ce2c3fe1f4f21d77392fed5212bd8455e71612d840
88415e45a7bd01907639a3e84b8d2bb1e4d638ca301494e1d7289c2e90e13f01875c910a
fff1c3e3d81e96400b9fec18e263b903e60d7ea6f93042e44be02e1d67d2e1c40d748dfa
0003922bcd97deb9118af3b203467bc7dc4d2f0fcf6ce0e59a300bbc8cd191316031c24f
8efd878cd68c00fc345301d614cefc350bd0b6988e16297ace04fba03a7bce642b48d81f
c1bdb1b73c099e9ee118d03d3cb0113303d83782eeed382a54b68bbd77345c04a2497705
600b5936097879f7348cf611fb90dad08e931c473b1a461ad7074ff97f7a8f35df8357bc
9ad33387345059b5c407a82133334146ade80acdfcc68e12e670e59bfe0c2abdbf06bf41
996ad87cd0a3503b96770dd33b03d8ce31e4bf77a243e354904d3427006bdea85c58419c
e6f8f4f70690537baeffbd8411dfa83472017f1a1b79f417a6b8f249649967b780a14f64
f5ca0778593194fcca1b78677e067c576f4400d715a33d968b2d91f9c2ee9eaadc5e89ef
c7fe787df856b215c4e94bdd1bf4a4f56cfa193404e8872c213915c9fcde5ee7f1ec8f47
641f054e12b918c5f8f1558116e17842355d816c9d50f32b8e8ee73919e7d53106c5590f
f10bc7aa908dbdf49c1dd14ce1d45385f4ae1a92cdef9ae8c6de61504b5d297f27975752
4057f29857141c83df3fe471106478ab02b05ab5698ce4532febbaca029ce807c3b2d088
b36c21b293c2b9422f7de2d184b2192551c9ccad21d1684a885303b95fb9f4e3685aa6d7
52185f9645e3ce15a8deeab10d6dac27528c5af48f81f06d38534d5a169c100000000494
54e44ae426082000840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000
0000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0
080004400005e43030000000000008000000080ff7fa4430000008000000080ffff0d432
100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000
c0000000400000051000000783b00000000000000000000480100008d000000000000000
0000000000000000000000002020000de000000500000003000000080000000f83a00000
00000002000cc00490100008e0000002800000002020000de00000001000100000000000
00000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f67fffffffffffffffffffe
fdfefffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffe3cffffffffffffffffffff8f37fffffffffffffffffffe7cecffff
fffffffffffffff9ddfffffffffffffc0010101ffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffe3cffffffffffffffffffff8f37fffffffffffffffffffe3cee7fffffffffff
fffffff9c9fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fe1effffffffffffffffffff87b3fffffffffffffffffffe1ee67ffffffffffffffffff9
e9fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffe1effff
ffffffffffffffff87b3fffffffffffffffffffe1e667ffffffffffffffffffce1ffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffe5e7fffffffffff
ffffffff939bfffffffffffffffffffe0f777ffffffffffffffffffcf1fffffffffffffc
0010101fffffffffffffffff2fffffffffffffffffffffffff7e7fffffffffffffffffff
9bf9fffffffffffffffffffe0f733ffffffffffffffffffcf9fffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffff27ffffffffffffffffffffffff2f7fffffffffffffffffff99d9ffff
ffffffffffffffff27733ffffffffffffffffffe79fffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffff33ffffffffffffffffffffffff373fffffffffffffffffff9dddffffffffffff
ffffffff333bbffffffffffffffffffe78fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
3bffffffffffffffffffffffff333fffffffffffffffffff9cddffffffffffffffffffff
33bb9ffffffffffffffffffe7afffffffffffffc0010101fffffffffffffffff39ffffff
ffffffffffffffffff393fffffffffffffffffff8e4cffffffffffffffffffff39b99fff
ffffffffffffffff327ffffffffffffc0010101fffffffffffffffff3dffffffffffffff
ffffffffff39bfffffffffffffffffffde6effffffffffffffffffff3c999fffffffffff
ffffffff333ffffffffffffc0010101fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffff
ff3cbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffff
339ffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101ffffffff8fffffffc1e7ffffff8fffffffef0ffff
ff038fffff0f9ffffff8fffff0387fffff0f1ffffff0fffffffffffff3ffffffffffffff
efffffffe3fffffc0010101ffffffe707ffffff81c1fffffe0787ffffc607ffffe0707ff
fe0707fffe707ffff0303ffffe060ffffe607ffff0183fffc1f0ffff783ffffe070fffff
c1e1fffc0010101ffffffe227ffffffc789fffffe7303ffffe667fffff1f73fffe7277ff
fe677ffff9f73ffffef667fffe677ffff0303fff8ce0ffff301ffffe3e67ffff8cc1fffc
0010101fffffff277ffffffe7ddfffffff333ffffe673fffff9f7bffffff73ffff673fff
fdffbffffff677ffff273ffff9f39fffdeee7fff339fffffbe77ffffdcccfffc0010101f
ffffff333fffffff3dcfffffffb3bffffe373fffffcf7bffffff7bffff273ffffef3bfff
fff277ffff373ffffcfb9fffff6f7fff3b9fffff9e7ffffffeccfffc0010101fffffff33
3fffffff9defffffffb39fffff33bfffffe77bfffffb39ffff33bfffff739ffffff373ff
ff33bffffe799fffff667fff99dfffffef73fffffe4efffc0010101fffffff139fffffff
cce7ffffff9bdfffff339ffffff33bfffff939ffff339fffff3b9ffffff373ffff13bfff
ff39cfffff677fff99cfffffe73bfffffe4e7ffc0010101fffffff999bffffffeee7ffff
fc3bdfffff3f9ffffffb39ffff83b9ffff939fffff999fffff833bffff939fffff9fcfff
f0673fffddcffffff33bfffff0ce7ffc0010101fffffff99dfffffffe6e7fffffc39cfff
ff9b9ffffff9bdffffe399ffff9bdfffff99dfffffc739ffff999fffffd9cffff0733fff
cdcffffff939fffff0e67ffc0010101fffffffd9cffffffe6677ffffff3dcfffff99dfff
ffd9fdfffff39cffff99dffff9cccfffffe3b9ffff99dfffffcccffffc739fffcce7ffff
b999fffffce73ffc0010101fffffff09cffffffe6677ffffff9dcffffe19cfffff98dcff
fff8dcfffe09dffff81c0ffffff999fffe09cffffdcceffffe3b9fffe6e7ffff9999ffff
fe233ffc0010101ffffffe0c0ffffffe0703ffffffcccffffe0c0fffffc1c1ffffc0c0ff
fe0c0ffffc1e0fffffc1c1ffff0c0ffff80cc7ffff399fff0667ffff8180fffffe333ffc
0010101fffffff8e1fffffff0787fffffc060fffff0e1fffffe3f3ffffc0e1ffffce1fff
ff7f7fffff80c3ffff8e1ffffc1e0ffff8181fff8707ffffc3c1fffff0103ffc0010101f
fffffffffffffffffffffffffe0f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffffffbf9ffffc3e3fffffdffffffffffffff83cfffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7f7f8e087feffffffffe57fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7bfffffffc0010101fff838000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000003ffc0010101ffe00000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000001ffc0010101ffe0000000000203400e0fffffffffffffffcfffffffe7fe3
ffff3ffffffdfffffff3fffffffffffffff9fffffff9fe01ffe7ffffff1ffffffe7fffff
ffc3fffc0010101ffe3ffffe7ffffffff9f07ffffff7fffffffcffffffff7fe3ffff1fff
fff9fffffff3ffffffff7ffffff9fffffff9ff803fefffffff3fffffff7fffffffe7fffc
0010101ffe3ffffe3ffffffff9e01fffff87fffffffcfffffffe7fe3ffff0ffffffdffff
fff3ffffffff3ffffff9fffffff9fff007efffffff1ffffffe7fffffffe7fffc0010101f
fe3ffffe7ffffffff9c007fffc07fffffffcfffffffe7ff3ffff0ffffffdfffffff3ffff
ffff3ffffff9fffffff9fffc00efffffff3ffffffe3fffffffc7fffc0010101ffe3ffffe
3ffffffff9c781ffe003fffffffcfffffffe7ff3ffff07fffff9fffffff3ffffffff3fff
fff9fffffff9ffc0000fffffff3ffffffe3fffffffc7fffc0010101ffe3ffffe3fffffff
f9c7e07e0003fffffffcfffffffe7ff3ffff23fffff8fffffff3ffffffff3ffffff9ffff
ff0070800007ffffff3ffffffe3fffffffc7fffc0010101ffe3ffffe3ffffffff98ff000
01f7fffffffffffffffffff1ffffe1fffffdffffffffffffffffff001ffdffffe00060c0
3c00ffffffbfffffff7ffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffff0ffc000fffffff
fffffffffffffff1fffff1ffffffffffffffffffffe00c001fffffff8000f3ffff803fff
fffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffff1fff80ffffffffffffffff
fffffff1fffff8ffffffffffffffffffff0004007ffffffe00fffffffff007ffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3ffffffffffffffe1fffe7fffffffffffffffffffffff1
fffff87ffffffffffffffffff9001ffffffffffc1ffffffffffe00ffffffffffffffffff
fff7fffc0010101ffe3ffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffff1fffffc7f
ffffffffffffffffe1fffffffffffff03fffffffffff801fffffffffffffffffffe3fffc
0010101ffe3ffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffff8fffffc3fffffffff
ffffffffc3ffffffffffffc0fffffffffffff007ffffffffffffffffff81fffc0010101f
fe3ffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff8fffffe1fffffffffffffffff
87ffffffffffff81fffffffffffffe00ffffffffffffffffff03fffc0010101ffe3fffff
fffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffffffffffffffff0fffffff
fffffe07ffffffffffffff803ffffffffffffffff80ffffc0010101ffe3fffffffffffff
f0fffffffffffffffffffffffffffffdffffff0ffffffffffffffffe1fffffffffffff1f
fffffffffffffff007fffffffffffffff03ffffc0010101ffe3ffffffffffffff0ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff83ffffffffffff7ffffffffff
fffffffe00ffffffffffffffc0fffffc0010101ffe3fffffffffffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffc3ffffffffffffffffff
c01fffffffffffff01fffffc0010101ffe3fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffff83fffffffffffffffffff003ffff
fffffffc07fffffc0010101ffe3fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffc
7ffffff3ffffffffffffffc3ffffffffffffc7fffffffffffffffffffe00fffffffffff0
1ffffffc0010101ffe3fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff1
ffffffffffffffc7fffffffffff8ffffffffffffffffffffff801fffffffffe07ffffffc
0010101ffe3fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff0ffffffff
fffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffff003ffffffff80fffffffc0010101f
ff3fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff8ffffffffffffffff
ffffffffffe0fffffffffffffffffffffffe007ffffffe03fffffffc0010101fff3fffff
ffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff8ffffffffff
ff83ffffffffffffffffffffffffc01ffffffc0ffffffffc0010101ffe3fffffffffffff
0ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff0fffffffffffe0fffff
fffffffffffffffffffff803ffffe03ffffffffc0010101ffe3ffffffffffffe0fffffff
fffffffffffffffffffffffe7fffffff3fffffffffffe1fffffffffffc1fffffffffffff
fffffffffffffe007fffc0fffffffffc0010101ffe3ffffffffffffe1fffffffffffffff
fffffffffffffffe3ffffffe1fffffffffffc3fffffffffff87fffffffffffffffffffff
ffffff800fff01fffffffffc0010101ffe3ffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff
fffffffe3fffffff1fffffffffff87fffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffff0
01fc07fffffffffc0010101ffe3ffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffe
3fffffff8fffffffffff0ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffe00381fff
fffffffc0010101ffe3ffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
c7fffffffffc1fffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffc
0010101ffe3ffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffc7ffffff
fff83fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffc0010101f
fe3ffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffe3fffffffff0ffff
ffffffffc3fffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000003000000002000006806000068460000ffffffffffe07fffffffffffc
0010101ffe3ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffe1ffffff
fff9ffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
fe3fffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff1ffffffffdfffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffff
ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff8fffffffffffff
87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffe1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff1fffffffffffff8fffffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffc0010101ffe3fffffffffffc3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffdffffffffc7ffffffe3fffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffffffc0010101ffe3fffffffffffc3ffffffffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffe3ffffff87fffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffc0010100ffe3fffffffffff87ffffffffffffffffffffffff
ffffffff8ffffffffe1ffffff0fffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffc0010101ffe3fffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffff1fffffe1fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
fffffffc0010101ffe3fffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ff8fffffc3fffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc
0010101ffe3fffffffffff4fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff87ffff
87fffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffc0010101f
fe3fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffc7ffff0fffffff
fffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffc0010101ffe3fffff
fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffefffff1ffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc0010101ffe3ffffffffffc3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffbfffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc0010101ffe3ffffffffffc3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7fffffffff9fff1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff07ffffffffffc0010101ffe3ffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffff8ffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff07ffffffffffc0010101fff3ffffffcfff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffcffffffffff8ffc3fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffc0010101ffe3ffffff87ff07fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7f87ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe3ffffff83ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffff0fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101ffe3ffffffc3ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff3e1f
ffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
fe3ffffffe1fe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff1c3fffffffff
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffff
fe0fe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff087fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffff0fc3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff88ffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffff0783ffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffc7ffffffffffffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffff8787ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1ffffffffffc3fffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010100ffe3fffffffc387ffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3fffffffc10fffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffe71fffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff3fffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffc38fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffc
0010101fff3ffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff878ff
fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffc0010101f
ff3ffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff8fc7fffffffff
fffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffff
fff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffe1fc3ffffffffffffff0ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3ffffffffc3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffc3fe000ffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3ffffffffc7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffff87fe000431ffffffffe1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3ffffffffe7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffff8fff8000203fffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0000001fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffff0ffffffe601fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffff1fffffffff1fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffff
ff1fffffffff8fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff1fffff
ffff8fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff1fffffffff87ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffbfffffffffc7ffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe1fffffe3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff1fffffc3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffc7ffffffffff1fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffc7ffffffffff8fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0000100fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fcfffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc7fffff
fffff87ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc7ffffffffffc7f
fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffffeffffe1ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff8ffffffffffffffffe3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffff8ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffff1ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffff1ffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffff1ffffffffffff9fff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010001fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
f3ffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff7ffffffffffffe7
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffe3ffffffffffffc3fe1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe3fe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe1fc3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff1fc7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffc3fffffffffffff0f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffc7fffffffffffff8f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0000101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
c7fffffffffffff878fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffc7ffffff
fffffffc30fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff87fffffffffffffc
31fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff8ffffffffffffffe01ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff8ffffffffffffffe03ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffff8fffffffffffffff03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3ffff8fffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe3ffff0fffffffffffffff87efffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3ffff1fffffffffffffffcf83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff
9fffffffffffffffff19fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffff
ffffffffff39fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffff
fff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff3ffffffffffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff1fffe3fffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffc3ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffc7ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffc
7ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffcffffffff
ffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010000f
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffc7fffffffffffffff
ffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff87ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff9
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fc7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fc7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f87ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f87ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff873fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff871fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff861fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff861fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc63fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffee3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe43f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
fffffffffffffff4a03000026060f008a06574d464301000000000001000000000000000
3000000680600000000000068460000fffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff0f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff0f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff0fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fe
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff1ff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffce7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc67ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc00101014c0000006400000000000000000000004
80100008d0000000000000000000000490100008e0000002900aa0000000000000000000
000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000
400000003010800050000000b0200000000050000000c028e004901030000001e0004000
000070104000400000007010400a11d0000410b2000cc00de000202000000008e0049010
00000002800000002020000de00000001000100000000000000000000000000000000000
20000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9f67fffffffffffffffffffefdfeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffe3cffff
ffffffffffffffff8f37fffffffffffffffffffe7cecfffffffffffffffffff9ddffffff
fffffffc0010101ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffe3cffffffffffff
ffffffff8f37fffffffffffffffffffe3cee7ffffffffffffffffff9c9fffffffffffffc
0010101fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffe1effffffffffffffffffff
87b3fffffffffffffffffffe1ee67ffffffffffffffffff9e9fffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffe1effffffffffffffffffff87b3ffff
fffffffffffffffe1e667ffffffffffffffffffce1fffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffff0ffffffffffffffffffffffffe5e7fffffffffffffffffff939bffffffffffff
fffffffe0f777ffffffffffffffffffcf1fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
2fffffffffffffffffffffffff7e7fffffffffffffffffff9bf9fffffffffffffffffffe
0f733ffffffffffffffffffcf9fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff27ffffff
ffffffffffffffffff2f7fffffffffffffffffff99d9ffffffffffffffffffff27733fff
fffffffffffffffe79fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff33ffffffffffffff
ffffffffff373fffffffffffffffffff9dddffffffffffffffffffff333bbfffffffffff
fffffffe78fffffffffffffc0010101fffffffffffffffff3bffffffffffffffffffffff
ff333fffffffffffffffffff9cddffffffffffffffffffff33bb9ffffffffffffffffffe
7afffffffffffffc0010101fffffffffffffffff39ffffffffffffffffffffffff393fff
ffffffffffffffff8e4cffffffffffffffffffff39b99fffffffffffffffffff327fffff
fffffffc0010101fffffffffffffffff3dffffffffffffffffffffffff39bfffffffffff
ffffffffde6effffffffffffffffffff3c999fffffffffffffffffff333ffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffff3cbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffff339ffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101ffffffff8fffffffc1e7ffffff8fffffffef0ffffff038fffff0f9ffffff8ffff
f0387fffff0f1ffffff0fffffffffffff3ffffffffffffffefffffffe3fffffc0010101f
fffffe707ffffff81c1fffffe0787ffffc607ffffe0707fffe0707fffe707ffff0303fff
fe060ffffe607ffff0183fffc1f0ffff783ffffe070fffffc1e1fffc0010101ffffffe22
7ffffffc789fffffe7303ffffe667fffff1f73fffe7277fffe677ffff9f73ffffef667ff
fe677ffff0303fff8ce0ffff301ffffe3e67ffff8cc1fffc0010101fffffff277ffffffe
7ddfffffff333ffffe673fffff9f7bffffff73ffff673ffffdffbffffff677ffff273fff
f9f39fffdeee7fff339fffffbe77ffffdcccfffc0010101fffffff333fffffff3dcfffff
ffb3bffffe373fffffcf7bffffff7bffff273ffffef3bffffff277ffff373ffffcfb9fff
ff6f7fff3b9fffff9e7ffffffeccfffc0010101fffffff333fffffff9defffffffb39fff
ff33bfffffe77bfffffb39ffff33bfffff739ffffff373ffff33bffffe799fffff667fff
99dfffffef73fffffe4efffc0010101fffffff139fffffffcce7ffffff9bdfffff339fff
fff33bfffff939ffff339fffff3b9ffffff373ffff13bfffff39cfffff677fff99cfffff
e73bfffffe4e7ffc0010101fffffff999bffffffeee7fffffc3bdfffff3f9ffffffb39ff
ff83b9ffff939fffff999fffff833bffff939fffff9fcffff0673fffddcffffff33bffff
f0ce7ffc0010101fffffff99dfffffffe6e7fffffc39cfffff9b9ffffff9bdffffe399ff
ff9bdfffff99dfffffc739ffff999fffffd9cffff0733fffcdcffffff939fffff0e67ffc
0010101fffffffd9cffffffe6677ffffff3dcfffff99dfffffd9fdfffff39cffff99dfff
f9cccfffffe3b9ffff99dfffffcccffffc739fffcce7ffffb999fffffce73ffc0010101f
ffffff09cffffffe6677ffffff9dcffffe19cfffff98dcfffff8dcfffe09dffff81c0fff
fff999fffe09cffffdcceffffe3b9fffe6e7ffff9999fffffe233ffc0010101ffffffe0c
0ffffffe0703ffffffcccffffe0c0fffffc1c1ffffc0c0fffe0c0ffffc1e0fffffc1c1ff
ff0c0ffff80cc7ffff399fff0667ffff8180fffffe333ffc0010101fffffff8e1fffffff
0787fffffc060fffff0e1fffffe3f3ffffc0e1ffffce1fffff7f7fffff80c3ffff8e1fff
fc1e0ffff8181fff8707ffffc3c1fffff0103ffc0010101fffffffffffffffffffffffff
fe0f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffbf9fff
fc3e3fffffdffffffffffffff83cfffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f8e087feff
ffffffe57fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7b
fffffffc0010101fff838000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffc
0010101ffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffc0010101f
fe0000000000203400e0fffffffffffffffcfffffffe7fe3ffff3ffffffdfffffff3ffff
fffffffffff9fffffff9fe01ffe7ffffff1ffffffe7fffffffc3fffc0010101ffe3ffffe
7ffffffff9f07ffffff7fffffffcffffffff7fe3ffff1ffffff9fffffff3ffffffff7fff
fff9fffffff9ff803fefffffff3fffffff7fffffffe7fffc0010101ffe3ffffe3fffffff
f9e01fffff87fffffffcfffffffe7fe3ffff0ffffffdfffffff3ffffffff3ffffff9ffff
fff9fff007efffffff1ffffffe7fffffffe7fffc0010101ffe3ffffe7ffffffff9c007ff
fc07fffffffcfffffffe7ff3ffff0ffffffdfffffff3ffffffff3ffffff9fffffff9fffc
00efffffff3ffffffe3fffffffc7fffc0010101ffe3ffffe3ffffffff9c781ffe003ffff
fffcfffffffe7ff3ffff07fffff9fffffff3ffffffff3ffffff9fffffff9ffc0000fffff
ff3ffffffe3fffffffc7fffc0010101ffe3ffffe3ffffffff9c7e07e0003fffffffcffff
fffe7ff3ffff23fffff8fffffff3ffffffff3ffffff9ffffff0070800007ffffff3fffff
fe3fffffffc7fffc0010101ffe3ffffe3ffffffff98ff00001f7fffffffffffffffffff1
ffffe1fffffdffffffffffffffffff001ffdffffe00060c03c00ffffffbfffffff7fffff
fffffffc0010101ffe3fffffffffffffff0ffc000ffffffffffffffffffffff1fffff1ff
ffffffffffffffffffe00c001fffffff8000f3ffff803ffffffffffffffffffffffffffc
0010101ffe3fffffffffffffff1fff80fffffffffffffffffffffff1fffff8ffffffffff
ffffffffff0004007ffffffe00fffffffff007fffffffffffffffffffffffffc0010101f
fe3ffffffffffffffe1fffe7fffffffffffffffffffffff1fffff87fffffffffffffffff
f9001ffffffffffc1ffffffffffe00fffffffffffffffffffff7fffc0010101ffe3fffff
fffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffff1fffffc7fffffffffffffffffe1ffffff
fffffff03fffffffffff801fffffffffffffffffffe3fffc0010101ffe3fffffffffffff
fc3ffffffffffffffffffffffffffff8fffffc3fffffffffffffffffc3ffffffffffffc0
fffffffffffff007ffffffffffffffffff81fffc0010101ffe3ffffffffffffff87fffff
fffffffffffffffffffffff8fffffe1fffffffffffffffff87ffffffffffff81ffffffff
fffffe00ffffffffffffffffff03fffc0010101ffe3ffffffffffffff87fffffffffffff
fffffffffffffff8ffffff1fffffffffffffffff0ffffffffffffe07ffffffffffffff80
3ffffffffffffffff80ffffc0010101ffe3ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffff
fffffffdffffff0ffffffffffffffffe1fffffffffffff1ffffffffffffffff007ffffff
fffffffff03ffffc0010101ffe3ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffff83ffffffffffff7fffffffffffffffffe00ffffffffffffff
c0fffffc0010101ffe3fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffffffffc3ffffffffffffffffffc01fffffffffffff01fffffc
0010101ffe3fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe1ffffffffffff83fffffffffffffffffff003fffffffffffc07fffffc0010101f
fe3fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff3ffffffffffffffc3
ffffffffffffc7fffffffffffffffffffe00fffffffffff01ffffffc0010101ffe3fffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff1ffffffffffffffc7ffffffff
fff8ffffffffffffffffffffff801fffffffffe07ffffffc0010101ffe3fffffffffffff
87fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff0fffffffffffffffffffffffffff07fff
fffffffffffffffffff003ffffffff80fffffffc0010101fff3fffffffffffff87ffffff
fffffffffffffffffffffffc7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffff
fffffffffffe007ffffffe03fffffffc0010101fff3fffffffffffff87ffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff8ffffffffffff83ffffffffffffffffffff
ffffc01ffffffc0ffffffffc0010101ffe3fffffffffffff0fffffffffffffffffffffff
fffffffe7ffffffffffffffffffff0fffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff803
ffffe03ffffffffc0010101ffe3ffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffe
7fffffff3fffffffffffe1fffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffe007fffc0ff
fffffffc0010101ffe3ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe
1fffffffffffc3fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffff800fff01fffffffffc
0010101ffe3ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff1fffffff
ffff87fffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffff001fc07fffffffffc0010101f
fe3ffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff8fffffffffff0fff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffe00381ffffffffffc0010101ffe3fffff
fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffc7fffffffffc1fffffffffff
e1ffffffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffc0010101ffe3ffffffffffff8
7fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffc7fffffffff83fffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffff001fffffffffffc0010101ffe3ffffffffffff87fffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffe3fffffffff0ffffffffffffc3ffffffffffffff
fffffffffffffffffe07fffffffffffc0010101ffe3ffffffffffff0ffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffe1fffffffff9ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffe0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffff1ffffffffdfffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffff8fffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe3fffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffff1fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffc
0010101ffe3fffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffc7fffff
fe3fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc0010101f
fe3fffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe3ffffff87fffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffc0010100ffe3fffff
ffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe1ffffff0fffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffc0010101ffe3fffffffffff87
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff1fffffe1fffffffffffffe3fffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc0010101ffe3fffffffffff0fffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffff8fffffc3fffffffffffffc3fffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffffffffffc0010101ffe3fffffffffff4fffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffff87ffff87fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffc0010101ffe3fffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffc7ffff0ffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffffffffc0010101ffe3ffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffefffff1ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff
fffffffc0010101ffe3ffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffbfffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc
0010101ffe3ffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff9fff1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffc0010101f
fe3ffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff8ffe1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffc0010101fff3fffff
fcfff87fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff8ffc3fffffffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffc0010101ffe3ffffff87ff07f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f87ffffffffffffffe7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3ffffff83ff0ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff0fffffffffffffffc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3ffffffc3ff0ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffff3e1fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101ffe3ffffffe1fe1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffff1c3fffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3ffffffe0fe1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff087fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe3fffffff0fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff88ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101ffe3fffffff0783fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffc7ff
ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
fe3fffffff8787ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffc3ffffffffff
fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010100ffe3fffff
ffc387fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffc10fff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffe71fffffffffffffffc3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffe00fffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1fffffffffc38fffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffdffffffffffffffc0010101fff3ffffffff01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffff878fffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffcffffffffffffffc0010101fff3ffffffff01fffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffff8fc7ffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3ffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffe1fc3ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe3ffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffc3fe000ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101ffe3ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff87fe00
0431ffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff8fff8000203fff
ffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000001fff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff0ffffffe601fffffffc3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff1fffffffff1fffffffc7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff87fffffff1fffffffff8fffffffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87fffffff1fffffffff8fffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffff1fffffffff87ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffffffffbfffffffffc7ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffe1fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff1ff
fffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc7ffffffffff1fffffc7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc7ffffffffff8fffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000100fff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffcfffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffc7ffffffffff87ffff9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffc7ffffffffffc7ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffff8fffffffffffeffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
f8ffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff8ffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1ffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1ffffffffffff0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1ffffffffffff9fff8fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010001fff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffff3ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff7ffffffffffffe7ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffe3ffffffffffffc3fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ffffffffffffe3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffe1fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff1
fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc3fffffffffffff0f87fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffc7fffffffffffff8f8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffc7fffffffffffff878ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffc7fffffffffffffc30ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101ffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffff87fffffffffffffc31ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffff8ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101ffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
8ffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff8fffffff
ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff8fffffffffffffff
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff0fffffffffffffff87efffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff1fffffffffffffffcf83ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101ffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffff9fffffffffffffffff19ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff39ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe1fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1ffff3ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe
3ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe3fffffff
ffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffc3ffffffffffffffffff1ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffc7ffffffffffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0fffc7ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffcffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010000fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffc7fffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff8
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff8ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f87
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f87ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff873fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff871fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff861fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff861f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc63fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe43fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f80fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff0f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff0fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
fffff1ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc67ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00101010c00000040092900a
a000000000000008e00490100000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 2.5 — Схема сезонного ходу активності різних фаз розвитку
Dermacentor nuttali (по В. А. Меринову): 1— імаго. 2 — личинки, 3 —
німфи. По вертикалі — нн-декіьі достатку; по горизонталі — дати

2.3 Рід Haemaphysalis

Haemaphysalis concinna (мал. 2.6) особливо численний на Далекому Сході
(Хабаровський і Приморський краї), на півдні європейської частини РСФСР,
у Криму, Закавказзі, Західній Європі, Ірану, Південно-Східній Азії.
Північніше 51° с. ш. цей вид не живе. Характерні стації: у листяних
вологих і змішаних лісах, на відкритих ділянках, у вологих кочкарниках
(Примор’я), у лісах Закавказзя. Вогнища масового розмноження кліщів — у
місцях перебування диких копитних, оленярських парках.

Нает. concinna — трьоххазяйнний кліщ, дорослі паразитують на великих
ссавцях (копитних і хижих), активні з весни до осені, найбільш активні в
червні; личинки і німфи — на дрібних ссавцях, птахах протягом усього
теплого періоду, нападає на людину, але характерні погана присмоктування
і менша агресивність, чим у lx. persulcatus; можуть нападати і німфи.
Кліщі даного виду є переносниками збудників кліщового сипного тифу і
кліщового енцефаліту.

Haemaphysalis punctata розповсюджений на півдні європейської частини
СРСР, у Казахстану, Середній Азії, Європі, Північній Африці, Ірану.
Характерні ландшафти: гірські ліси, степи і пустелі, долини рік.
Розповсюджений широко, але вогнища масового розмноження не
зустрічаються. Тртоххазяйнний кліщ, дорослі паразитують на великих
ссавцях (великому і крейдою рогатій худобі, верблюдах, свинях), личинки
і німфи на великих тваринах харчуються рідко, частіше на дрібних
ссавцях, особливо птахах (курях, фазанах, галках, горобцях і т.п.),
рідше — на рептиліях, нападає на людину. Сезон паразитування дорослих
кліщів — весна й осінь, на півдні — цілий рік, личинок і німф — частіше
влітку. Кліщі переносять збудників кліщового сипного тифу в Середній
Азії.

2.4 Рід Rhipicephalus

Rhipicephalus sanguineus (мал. 2.7) розповсюджений на всіх материках
земної кулі, типові форми — у Середземномор’я; у СРСР — на
Чорноморському узбережжі, у Криму, Закавказзі, Туркменії. Хазяїнами в
основному служать собаки, рідше — інші домашні тварини, їжаки, хижаки,
гризуни (сірі пацюки). На собаках кліщі харчуються на всіх рухливих
стадіях розвитку по трьоххазяйнному типі. Часто кліщі заселяють
приміщення, де є собаки (тріщини стін будівель, під штукатуркою і т.п.).
У дикій природі живуть у лігвищах і норах шакала і дикобраза.

picscalex740100090000036050000000002d22000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100ff1f000000000300000000200000783b0000785b0000010000006
c0000000000000000000000e6000000e700000000000000000000006f1a00008c1a00002
0454d4600000100785b00000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000008415000078150000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005d0140000c41400000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001690
000016b01000000003bc845e80000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
30000171a0000171a014315da370000144a4944415478daed9b5d6c245576804fb93cae4
6189759a26c4fd67479340ae46583272819231a97d995829487f0ba5122ad27289a3c10c
6ec3c60847195d7594c248437d9489995c834521e780c110fd908315d9609460a4c8f142
982f0d3e5f12c9d4888aea649faf6f6ed7b73ceadfea99faeeeb144de6809a6abeaf3ad7
3cf3df79c73efb90df2441ff806ff06ffffc78f4ace448e5d75fab80ff644dc8701eead5
913712f6c326cfd76f041eb726e32bea30d35236e031f6a46f213e2e6445c8fe06c32ae9
d0817513c988c4304f76f037706b8583b112ee164b8569a84f328bebd77327cff44f8cec
1d78dcf9f086727c497ec21ae4fec2a5bb422f8f1c9f089c2048be60017c66de0fa00e7b
7831b91d6277635588ac87e1bad4715694ed6fbfa1017e6cec4d683083e59f6a3082e8d8
9adc770fd367027824fecea911fc1b7bd89788f080d787b22ee46f08389c2f8512f76305
191317c7f72eb51977a743409f7a2b8ef4fc2dd98c39e142905c47030c6e31c62c106a61
2ad95e3d7411c9fe9f9b4fe27e9c1bdfeebc3c86778315c2c2512116f631c1e6c243ae3f
6436918b50d3f8603eb6ba27f43c4703d88e2420be6629d117a3f0d805e7331c5ebfe3db
1d7713d88e3b1ac40807e2e88e3be1dc57762398798d683fe73d953450cdf1689d683584
6c44cd789e29e8835c6743f3650cc4ae032fa9473ed2896260485feb085fffaf65eb431a
e3582e838f90b5a0c0fece8f4639b09dc2bea319cd9513d0788337d787da8b338ceada82
a8e85d6e80e7d090763d0f110171a8f18d521e2d21dbc2e00338163aae50d6db622e0288
2bbd38541d6db83b6e5ead0a82a1c7c39bc8439185cf470bf981fe6cd070c717728fa160
cde4c5f9a24dfc6701c3dc207919959bf023d8a23c8b50feed3cb5ea81d3f0f6bce6ef8f
c060e6167a806c4d9345e410ef33d080562006bbd772d83e33accb551a461eb8f62f701d
d267e1ceea0bd42ef0f05a090f8e724edb0ab81cafe19e81e7228900eb048b045b4267d3
db63a203cc0e6e0b0160076abb50370a189b7e8c2331809f60f2f475a772419815791b28
1c3d57401b463940fb08f9ec9e885bb3286a324cd367d7d17ac86eb05da31cabdae898bd
e63ae922f8a53cfc1eed0570bf4a3ed20387384fa59d7c54550dd16095ce2cdd61e7e455
1b5ed060b3cb05c30822dc271689f88e0372db5787a8dfe315088ed0e0f3c0dbb6a28e51
a09bc6991692c4f9d926ddfc054076d9dbd6b9066d620542d7b2c8ad31052435d5a4205b
05d936cd682de87c48ee11d231c4198272d04ab3be45afab41adfe0208a2bad321ad3051
371345e66800ecbd436a7678dc3144eca842dc429cc31dd355c3bec277e8ea2c3d4ecbf0
a3454f0b14b66aab9e818716043cbbc198d7c3b7d2f838e74ca3986292b60b08ab80f3d0
7f1767498f62351fb94e3a3d4b0318bf669f3fe2c7d278a1f0543dc407c0af13ca05317b
c77f7a568286b4471be46ad2f9f0288f8f838ce9cc1835d068bd8fa92e9e2841ddccd995
1d9f9f0c14f981a9b25d2cae0a6c847713f120df6119b7660e981386e4570b6620d9e1c6
0d3d3f6f3ee536e24b6f2e528ceed21eec1348eed2df75214678b760cdf1b3cf16767518
ab77ffab83bf45d6ae20f7111c30ba08bdfded882087ed4cf197a4bf3dd61439bdf72f52
f24da5a262e22093ce3d6bb86ec827d38330c108ff6d3d85059d1e501b35e34e51138ef0
e69a1bb313ca2625c789333023b381cea5183043e1c565ff92e701a11012181cf0f87d58
365131d9e531d865a5688074ab73f6af4fd1c3a0f6cee703809021ec73d9ca2fd0f3ce85
31c144f0cadfa981b31dc7706388737b06980cfb68619d0018be3813318270fde7415beb
93168e270b0abd1c3ad811ab0690fcc0f30ea7c3c18d5dd7e2ad64f2106c38a9359fe079
82cff0c6abb8f5b811dc3b9793c9045737e03e457d317ff5af4cd50a4f1f64016dd2e781
891e4dda21f4e452111e4b9c57a4f70489970f1efcb25ae9febddb463419e12949e2fe0a
75d7c1154a55992fca0d8c3571238d7f88a12cf7d7a1bf1b6fcd4c040b56dab3638dfd4e
2b8d45828289c7ba1d8b88a6ec86ce0df1a25a5658c80097c5fa8b913c0ddf0e7523c2ea
b9f3dd79560b8965256a02770cf02ad4c698d0e4fca72950476541c46595e429796c05df
471569701e24e19c328dd2b7f40d1a0c6f3304ceb7a38336fe050026cea4b651b5f23dba
56a0123b90b1556581a26523d9c6358c400fc433eb3f858176deaad0e8906c61530037b7
e3835fbb81e2ce898883058bb9f515f43fbd138ca2fe6b5140ee7aa14127db8e07429059
24e89cced12fd49c4e1f4dfe3dfad76283191e1d2e1a4983df90bddb551c12c92910e707
0307f12e0e3842e55c27b45c3d365ce66915c7e88db62ba8d7903e25dd2a254eb237833e
7f89145511fff1c4ecb177cd002bd556fcb3ae24df91eaacb0227ba5018e888a6bf878b0
ebd79e97f6a384c9d72a7ae53e0b1a2cb90011ec026e60426a5f9351aa66ab981ab2bc4e
7a2bbc4039cc11235151815c45b52566507033e84c9521a176132e29b8741117165badbd
2836854886e797b215e70fc70125ddebcfe2839d3d892688853b664385ec1794d69519ef
fae5825531d7881384e596949ba56d746c5b7ea4d6a41263f11bc2575c2e5351c5759a73
6dd71b8d2a0eb3c2cd4e490153bb2fe1889d3f5c677d0bcd049bd7fdd966c223ecf7a53a
f2a9f95b155e8285c9cbb1a69f1d644fcf29e6cd67a17e5f4467b02a74dd0561dff55aa9
a8cbfe828b65b69cb6bc7d727e1ec45299f4799eae827ffb135197fac251de78d8ff11de
fff52c6d6c8a3700f71e974aaf8f5bdff16c29880bb8344a02ce5b589f8ce9efae70d49c
1a7e04cc2f59fd1784a5b7ed8adca85823e1e17886f964892121af12ff4ed4978f95cb78
5285afbb567b8ee8ec7b9f1d63fc9e36e5b3e281d349eddf82e4f0a0ff4d3cd3a3931475
9e5eeaa3d1e37ac86ecd6fb9707ebe3716fc64073bf883ed0b1ed9ab33f481d46e202a67
5475c7cce91efc8d679611f05fa389cc3f48334639f95f57aab6c9f3f7a1dc6e101ccaef
c10fdc047755971a4737c2155458be1defaeca65d95d58a945f38b2d9f2fde4f65b1c876
9fe00ca54a58b32ba2537b93718c331cc71bbec90e265f315b1857e501b83a397fc4ffbb
cd2916c5d157fe8e701b2715e00f8b145d98024bf57aa077390dc4a8c7c679b0077957af
82b52d6fd39489400a3382ef4b4bf0abdb594ffd296357f0b12aa89e247e4e22f57e50af
a0269d7af3eed3f0509d544f17d770a1b6bd694353ad5e2971b7f100f35717c17661651e
e9612473865197c0f68bb24039f8339c4db61c4a60eb31fe15a3e0b170b50b8d0126d0a9
352e0ff2cc2179d0c9c237e2445b95ba3c073fcb9530e689b200b67f3c0d7c2902d8fe53
ff36a3758ce41dc2663914fe31764e8c6c4b3c2fe48f2efcec2ba958163bec13d678b744
e975b97252f9ab0360ef7b7b61c6993e29f115b4dc2e7cd4cfc14f33f41a7a73ad76a098
7d966c20a22f8b16b30ff0752ee55d425e9fd7ec385c732f003c29fc731aa3e2ceb1d1ca
616b731bddac9c0b73db3ed1b6554e2e5ce6774e3ec151bd32b2d03d77c9b767368503b4
23c1e487e6389f67446e3023cbb7dcb6461902ce1df1431830ce2c33ac469efaaedff09a
6b42534b237e55bcc62d66e00f3a371da446fdfa224f2932aaf75da79590d0ab858ccdb2
3f1c03711b75beaa255a198c3f2865ceeef282470dfb7ca0dd7a2f5564d0528297ffa902
1373272b16d0f71ff1e6a1dff136df4dbf3b6815dcac05d5b36fd27feeecda02a2b9463f
f85642b861453c6487c173516f83f3a7bcf9f5d475dd4abb22df87d88ce8cce23a95cd07
87bed99302ed5d1638b6be771191b1bd661963a4b787828a14cd7987c2ed8bb6adb74144
ea31d78eea576a963d7706899bccc1fc9c439bd3480cf2aa5d2c32dd9c5d1120ff233844
7f68c2219f6bcc2cfaa37c9df6cd972cfd93cbb4b21c51e852f2bdc68757f8933c321af2
737cfa266fc9178a070ffdb37df676a4469bbe9d61a4ea520f40576025f3b45b8f1bf15b
b140a54b3d98543aaf758235af7d7e9c5fe1d16b643d1a9599736bf8c0bfca0688ec297f
1aee73f529635617f58a16cf29039dbb42f3b0adfbfa1700b3d06ba1a1ad8763dc45746e
13b5418d9b975e71b5d6987596dbb7b05571fd25f18856fbf8e77f55b77dc43068399611
b93a02bb42f1e1446e2af5ab48774c7b54bf253d9ac4aa45151985df1b951b8ebd3d6f3a
bbfab26126d4f23be7180eb033e678cc07f827917d76f3d5eeb08a9d629b22ed6f771ca8
8a8c10fbb4a0d69378d2f9c8efca2858e033dfd1a9dc9198dbb68e94cbba95f7bbcd992d
56e5996eb4dbf4241db18b100950b3aede6de3c7f7fbd5c9634fda4e8048734afdd11b8a
0a10eb49b76b71fe5c98e0e08f7218df34d7aa0f90f7551eacb740793e01baa36c946e06
22bc41f2105aab8dd95c2577b922ce254073895153d0dd79fff865765cc816afc3dff0ae
17c04cea9307808fba689a384599b242bf65ea109cc23a1b58f332a3beec2d1afd9945da
b305f9147852c3c20dc84a319470531c2d1a85f503b2e918ca98fabc29e0917cc12aae52
addb1657dffe52cbc81b85801ede7d71feaf4b667ba52bf4aa1864fa5f12626d38477641
72788682b93d455a6c7476c5a34a9b25204adbf10aa2bb39ba684839fda4be135c43131d
4f651212dd153b46e10ceb27074abfbd7641dd771613239a5531ec9ccc3348eabe000f10
b563b0c4cc2b18511e27a1aaf23dec0d07ab65c416b415e3cd3f9d5ae0633266a66048ec
21cf11cdc8fd938fab0cbd483e766d41e04376b29bce23bf2d89fd55feb5f93d510be2b8
596c6f7103fc0a416fde916092fa8bba79629a9155a5a983d7404877e0e1ebef68cad64a
f36707c78ded0a5308e47e2bb5e516fa006d5b2acdac1e0c0168c0329ee3c48e187e851f
6dc221a41858a96a4f672a049859b2370749e88eb8fcac3cbb253572933237c3f76a2653
06d3585a34fa1bd93bafc02a7c86fe5f8021d69d27753780d5bb0dca2f9ef6a4431a822b
e763a28d20a778417f350032614cd0f3f52cb6c26bb4206f98d22cd3ed718856356b069b
c8b0b5069efb5318160902f2adc4b6f01620b228f78cea95429716b927fc95d2b92e7188
1bf6050ed7593224535bc636fc1ec937606fe32e2b6be396f75697f8e26f6b5255c5bd8b
b07237103f15d035dca66b765973fc6198a833a93899b541fb638dcff2c85e04f31dad44
1d3c1a614d84b0f13668c62ce16f0fd060a43a1a9568129cdb5c9b9fbda48dc40dcfc79a
bd4a0de1e6e80a1796aef328d8b02a580881b7653744aafb4e40bebee9dbee70494879c4
9e10b3d5c6f4beebc85b21cdfe17e87af3a2a103f9dc6714eae3a02ce072b7faaeedcb2d
cbcb7ee50e8f0bd94ec9827309c21701eb68e716ab6454e734fbb45153a46e05b3dfcae1
f376ca753eec87bb7dd1c2ca0f21df95f295c6ca2fbc1d90da7ffa6b3f250bb8056c370a
53dab70967352b81de22bbf2ecfe3a476da1df9710ecd918461f9244ea5830071f7f70ab
2d5c148c57fd6fd4bc229d20490c28be8f3d091b9c5b94fa472061a9b9d1ee0761247618
2c091de4afe45b985aaf96a369febe33c2dcc06b68ec278f7e5ee6d5c9482d55e5f78720
a8d9d02934809c3025b9d96f33635b7f98e83c126f896a767e31b0ec61b6cbd08fb0c7e1
fef04a77dad8fcfa685094b853ecc7e9f2f3c85def8abbb030d27309f1ed53a0f6857818
a013958fb63540db7e177342f13c76ed259bc00710cbdd7a5fc7b781afc7061238619caa
0d4d0c7ef820debd2a7b27503fee8555c78b19138b9c89ac22d589a7b94ecddbdd75d47a
ba6c5f348fc58e185a5f333172417fa6a9e56f1d9b80aadb0b5bee89ea782d5122c2ca39
952cd591b83cfebeeb7a5538000f2f91017da68612ceaf2faf4055b6ea124b03c8bd28dc
6cf84b8807b6fe69eb61fc4d7ccc3f21c9997310ac75878a8f0d36fe73fb3db1da6bf4ae
570c971d120d24e6f97f007105f9feebefd84fc98831fd6b2a8ab1938e6c73033eba0997
f2220dc43e394bdeef224be17e2128c17c92f76d86aa070462b98c3208e73d39218e309f
f1ed8b8286cb2d5b0757598f6d08de32c87f821e12ec07538238305c2e9980d55e1fc449
d8fd1e43da47d590fe02538cbfd7912067dfee76404be91c41d6abda5f0eb3916784b6b0
d850b4af382521c6f53e678f0414bd556fe35f7b74bb0bcb8acb666447c532f929befabd
33900759a21f9a59509b847eac2096a013ad3fcd26cb85b98b973456b2a3a4cb200308b7
83edce31ab3d14523300579aa24e5f3e10e9ac8c41bf41d53c9e5a9bc39a570194fdee3f
891fa4ee5ab9c39b5945b54fb094166579bea3b0eabe14e4f2dc1a6da8afc321b57f5221
c271dbbba043f80f0884f16fe657862046006f17937afd2f66cbcb91aea0766f6610adc5
9058ec1bdd07c40dfdf9e022f54bb98cf965d2acd81a9e5b1f51e9edd7a787010a0a0b93
a68e186189f8ca3caf57eb191e7b3f04e58007441f3080f97a9e3702bd4a4e69228ae721
76c295b33664f93a070438e3582763825b9c25d5835c37765e2e1794eaa9c6216d6dbd10
d5633f1def18b5eebbd131ef1d26014ef9d055185d6fe511edfcbc2bb3d3c08f1f0556e2
6de77cc2cc49df07926deeee16270c20d3fb978d174041e0adf53c895cc1d72deff650f8
b54a7f7e2858f18de5ff0b8c30a83918d3b834c7ab0a9c8b371b1953e35cf0a5a26eea4f
1e6953178fa187ccdcdc6ed11bf1299cb2e93c40e05f79a188397d23833c6e0e9a27aa06
797787613b5284993c9ccc42b699c8d294f1da47fbd360e0fd23f8b4ad60563b5b293e13
c2dcc783cd5ba3ba670c717b424be3806178514ee27462e66fd56aaecbd0fe3f054d95bd
b1e83ef250d5e68e32aa03b4993e409838ce307a9b2f758fcd84bd06a099e891fa5e6c7d
c38bc91c267cd31783b29bb581887b3de99f3e18da2350e4f56bd13613259644f3ef517e
d71f87a0277939d8957fce9e708d5280e63f1d984897809834c1c3fd0137a7b491b8bbb8
9419c3f3316f7e2ad89a567b3f1968cae9014bed8cec63ba99789d4dc4d743d6e63423f1
96e4ec083386e4dc0591cb7bfded6b5b14fd3e767124fcdb1384f1841d2281278f217c1b
e35164fcdd5f1f8c4df79c7714d9e08af9d0c9ff8f906ff9af0ff0355a718c93ca001e40
000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000030000000
000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf0
00000bf0080b4430080b543030000000000008000000080ffff66430000008000000080f
fff67432100000008000000620000000c00000001000000150000000c000000040000001
50000000c0000000400000051000000904400000000000000000000e6000000e70000000
0000000000000000000000000000000690100006b0100005000000030000000800000001
0440000000000002000cc00e7000000e800000028000000690100006b010000010001000
0000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffc01ffff
ffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffff
f8007ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffe03fff
fffffffffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffff
e0fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc1fff
ffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffbffffff00fffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff7fffffe01fffffffffffffffffffffffffff
e20f9ffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffc001fff
ffffffffffffffffffffffffe3079ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffff1021fffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff030ffffffffffffffffffffffffffff
f8c01ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffe0c01fff
fffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffe3c03ffffdfffffffffffffffffffffff80007ffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffc701ffffffffffffffffffffffffffff
f80c07fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffc301ffff
fffffffffffffffffffffffffe0203fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffff8003ffffffffffffffffffffffffffffff8301ffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff8c01ffffffffffffffffffffffffffff
ff83c1fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff9c07ffff
ffffffffffffffffffffffffffe1c0fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffff1c1ffffffffffffffffffffffffffffffff0c0ffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe1c1fffffffffffffffffffffffffffff
fff0e07ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe3c0fffff
fffffffffffffffffffffffffff0f07ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffc3c07fffffffffffffffffffffffffffffff0703fffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffff83c1fffffffffffffffffffffffffffff
ffc0703ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff8fc3fffff
ffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffff1f03ffffffffffffffffffffffffffffffff0181fffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffff1f07fffffffffffffffffffffffffffff
fffc100ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe1e01fffff
fffffffffffffffffffffffffffe080ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffc1c01ffffffffffffffffffffffffffffffff20007ffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffffffffffffffffff
fff80007fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc001ffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffe0003ffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0003fffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc3001ffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8001fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffcf007ffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000781b0000785b0000ffffff87007ffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffff9f80fffffffffffffffffffffffffffffffffff00307fffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffff9fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffff8070
3ffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff3fc1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe0e03ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffe3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e03fffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffe7fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7800
1ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffe7f81fffffffffffffff
ffffffffffffffffffff39801ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffe7e81fffffffffffffffffffffffffffffffffff81e01fffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffc7f83ffffffffffffffff0001fffffffffffffffc070
0ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffcffc3ffffffffffffff8
0000007ffffffffffffff0700ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffcff83fffffffffffff800000000ffffffffffffff8f00fffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffff9fe03ffffffffffffc0000000001fffffffffffff980
07fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9fe03fffffffffffe000
000000003ffffffffffff08807fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffe03fffffffffff80000000080007fffffffffff00c03ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffdfc07fffffffffff00000000080000fffffffffff80c
03fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9fc07ffffffffffc0000
00000800003ffffffffffe0c03fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff9f80fffffffffff0000000001800000ffffffffffe0e03ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffff9f00ffffffffffe00000002018000003ffffffffff04
01fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9e007fffffffffc00000
000018000400fffffffffe0001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff3c00ffffffffff0000000000100008007fffffffff0001ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffbf01fffffffffe0000180000100008003fffffffff83
01fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbf03fffffffff800001c
0000300008001fffffffffc181fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff3e07fffffffff00000820000300000000fffffffffc181ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffff3e07fffffffff00001e018003000100007ffffffffc0
01fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff380fffffffffc00000f0
11802008000003ffffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff3c0fffffffff8000003c1810200c000003ffffffffe101ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffff340fffffffff0000006c1000200800c001ffffffffe0
01fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff200ffffffffe00000060
00c00108018000ffffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff3807fffffffc0000003000c003000580007fffffffe001ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffff300ffffffff8000000780040230007c0003fffffff20
01fffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe100ffffffff000000030
80f023008200001fffffff0001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff100fffffffe00003802180f021818000000fffffffc003ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffff000fffffffc0200180000000018180000007ffffffe0
03fffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe080fffffff801801c000
00c0018301800003fffffff003fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffc0f0fffffff001801f0080080018300c00001fffffff003ffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffc1f9fffffff00000ef0800000018303e00000ffffffe0
01fffffffffffffffffffffff800101fffffffffff9feffffffc3d8f7ffffe00000c5089
4300038203800000ffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffff8007ff
fffc7e0f7ffffc00000ce08f8f0c03060f1000007fffffe000ffffff09ffffffffffffff
f800101fffffffffff8003fffffc7c07fffffc000008c0023fce01040f0000007ffffec1
00fffffe007ffffffffffffff800101fffffffffff8081fffffc7e03fffff800000ce002
1fff01c40e0000003ffffe0300fffffe001ffffffffffffff800101fffffffffffc0f1ff
fffc3e03fffff0042003f8000fff3f840e0000001fffff0200fffffc780fffffffffffff
f800101ffffffffffffff8fffffc7f03fffff0007883f8001fffbf840f0000001fffff83
80fffffc7f0ffffffffffffff800101ffffffffffffff87ffffc7f03ffffe00060c7f000
1ffddfe00e0000001fffffc3c0fffff87fcffffffffffffff800101ffffffffffffff87f
fffc7f02ffffe007004fdc463ffdcfc00e0000000fffffc180fffff03fffffffffffffff
f800101ffffffffffffffc7ffffc7f01ffffe0019c418e63ff9fbf803a00000047ffffc3
80ffffe03ffffffffffffffff800101ffffffffffffff21ffffe3f01ffffe001de208713
f33fff8001000380e3ffffc1807fffe01ffffffffffffffff800101ffffffffffffff01f
fffe3f01ffffc007f7004613fff7e18007000380c3ffff0180ffffe01fffffffffffffff
f800000ffffffffffffff01ffffe7f03ffff8007e10038017ff7f1e00f00018181ffff81
80ffffe01ffffffffffffffff800101ffffffffffffff01ffffe7f03ffff8007e7020803
7fffffe0130001c381ffff8180fffff01ffffffffffffffff800101ffffffffffffff01f
fffe3f03ffff0001e30370661fffcfe03401800701ffffc100fffff00fffffffffffffff
f800101ffffffffffffff01ffffe7f03ffff0001f00300e41ffffe7e3801d80700ffffc1
00fffff00ffffffffffffffff800101fffffffffffffc007fffe1f03ffff0000d00781f6
fdefff7d00059a0e00ffff8000ffffe00ffffffffffffffff800000fffffffffffffce07
fffe1f03ffff00008000000ffceffff9d007100e007fffc000ffffe00fffffffffffffff
f800101fffffffffffffcf0ffffe1e03fffe0000800605bfe7ffffc3f003201c007fffc0
41ffffe007fffffffffffffff800101fffffffffffffc78ffffe1c07fffe0000c43fc1c6
e7fffe3f411f0018007fffc041ffffe007fffffffffffffff800101fffffffffffff8787
ffff3f07fffc03c00c1f80046fffffff019e0010003fffc001ffffe0c7ffffffffffffff
f800101fffffffffffff8f03ffff0f03fffc07c0180f3c67ffef9fff012c0030003fffc0
01ffffe007fffffffffffffff800101fffffffffffffc783ffff1e07fffc026081df167f
ffef8e7b01c6c020003fffc001ffffe007fffffffffffffff800101fffffffffffffc7c3
ffff0f07fffc03e1888ff7ee7fffff40c1808040001fffc003ffffc187ffffffffffffff
f800101fffffffffffffc3c3ffff1f03fff803c0eddfffe7ffffdff01f80c040001fffc0
03ffff0003fffffffffffffff800101fffffffffffffc3e3ffff0e07fff80361efff7fbf
ffcfcfc93fd84080001fffc003ffff0007fffffffffffffff800101fffffffffffffe7c3
ffff8e07fff003e16ff37f1fffc7ff9fbffdc080001fff8007ffff8187ffffffffffffff
f800101fffffffffffffe7c1ffff8e07fff001992fb3e39f91eff9ffff8e018000cfff00
07ffff8087fffffffffffffff800101ffffffffffffff7e0ffff8c07fff000d82f13f7ff
bbffbff1d818008001cfff0007fffe8c0ffffffffffffffff800101ffffffffffffff3e0
ffff8c07fff0037007ee3e7fffff9fe08018019803cfff8007fffe0c0fffffffffffffff
f800101fffffffffffffe1c0ffffc407ffe0037f03e62ffffffffffe41f8018c0707ff80
0ffffe0c0ffffffffffffffff800101fffffffffffffe1c07fffc003ffe0003f9fffc7fb
dffffe7e309801bfc407ff000fffff071ffffffffffffffff800101fffffffffffffe1e0
7fffc003ffe00073ff3fefb9f9cf7ff8670800be0c07ff001fffff021fffffffffffffff
f800101ffffffffffffff1e07fffe073ffe000f99f79ff1ffdfffffc778000701c07fe00
1ffffe001ffffffffffffffff800101ffffffffffffff1e07fffe0e3ffe0043f1fffffbf
bffffffe7cf000201803f8001ffffe001ffffffffffffffff800101ffffffffffffff0f0
7ffff001ffc002779fdfffff3defbffffef000103003f0083ffffc083fffffffffffffff
f800101ffffffffffffff0707ffff8707fc003f7cfdf73fbfdc7ffffcfff00006203f87c
3ffffc003ffffffffffffffff800101ffffffffffffff8e07ffff3f037c101ffdfffffbb
fffff3fffbe30000e203f87c3ffffc003ffffffffffffffff800101ffffffffffffff860
7ffff38007c1e0fffffdfffffffffffff3f7e000c6c3f0003ffffc003fffffffffffffff
f800101ffffffffffffff8007fffe18007c07087fcfdfffff9ffff3fffff80008be3c000
3ffffc003ffffffffffffffff800101ffffffffffffffc003ffff0e007c07c8f1fffdff3
f8ff9fff9fef800183c3c0001ffffc003ffffffffffffffff800101ffffffffffffffc00
3fffe0f003c0fd9dbfff9fffffff8fffdfefff018783c0001ffff8007fffffffffffffff
f800101ffffffffffffffe783ffff1f803c0fd3dffffffffefff8fffff7ff6019f03c038
1ffff03ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff01ffff8f803c0701ffef3ffff
fefffeefff7ff2808fc1c03c1ffff0387ffffffffffffffff800101ffffffffffffffc78
1ffff8f803c0341ffc773fffbeffffffe7fbff801ff1c07c1ffff0783fffffffffffffff
f800101ffffffffffffffc7803fff8f803c01fbffcffffff3fffe7fffffbff001ff1c07c
3fffe0fc3ffffffffffffffff800101ffffffffffffff8fc07fff87c03c03f1fe7ffffdf
fffff7fdffbfff000f81c07c3fffe0bc3ffffffffffffffff800101ffffffffffffff8fc
07fffc7e008003bbe773ffdffdfffffdff1fffc00fc180703fffe07e3fffffffffffffff
f800101ffffffffffffff8fe07fffc3e000003f9fff7effffdffffeff7ffffe053800000
7fffe01c7ffffffffffffffff800101ffffffffffffffcfe07fffe3e00c03a7fffffffff
fffffcff7ffff7f0600000087fffe01e7ffffffffffffffff800101ffffffffffffffeff
03fffe1fc080027fcdffffdffff73cffff7fe7b060000000ffffc0fe7fffffffffffffff
f800101ffffffffffffffeff83ffff1fc000023bfcffffdffdffffffe77fbfa870100060
ffffc02c7ffffffffffffffff800101ffffffffffffffe7f83ffff0fe0000611ff9ffffd
ffffffffe7f3ffe070300001ffff803c7ffffffffffffffff800101ffffffffffffffe7f
03ffff8fe0000c1beffeff7ff7ffffe7fffffff020300001ffff80fc7fffffffffffffff
f800101ffffffffffffffe7f03ffff87c0001c1fecffff7fe7fffffffffffff030700003
ffff8058fffffffffffffffff800000fffffffffffffff3f03ffffc3c0001c7fffffffff
fffffefffffffff830400003ffffc058fffffffffffffffff800101fffffffffffffff3f
01ffffe3e0001fbfffdb3fdfffef9fffffff9ff030e00007ffffc000ffffffffffffffff
f800101fffffffffffffff1f00ffffe3e000199ce39fbfffeffffffffbffdff039e00007
ffffc021fffffffffffffffff800101ffffffffffffffe1f00fffff0f00610f9f73ffff9
effffffff3fffefc18e0000fffffc001fffffffffffffffff800101fffffffffffffff0f
81fffff0f00e1067fffff7ffffffffffffeffffc1860000fffffc001ffffffffffffffff
f800101fffffffffffffff8f81fffff8700e1143ffff3fffff7fffffffecfffe11e0001f
ffffc003fffffffffffffffff800101fffffffffffffffcfc1fffffc700c10f0fdffffff
ff3f7ffff7ffdffc09c0001fffffc003fffffffffffffffff800101fffffffffffffffef
e0fffffc001e00fc7cbffffffbf37ffffe7fccce0980003fffffc007ffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffe7e0fffffe001e03dfff9fffff7bffffffffdfffee0800003f
ffff8007fffffffffffffffff800101fffffffffffffffc7c0fffffe001e039fdbbffff7
3fffffffffddfffd0c00007fffff800ffffffffffffffffff800000fffffffffffffffe3
c0ffffff001e23ffdffbffffffffffffffffffff0c3000fffffe000fffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffff1c03fffff801e23727efbfbfffce7ffffffffefbf0c7000ff
fff8001ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff80007ffff801e203be4ff3f7f
fdffdbfffbfeff3e0cf001fffff0701ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff8
3807ffffc01e207ee7ffbffeef7ffbbffffc7ff60c0003ffffe0603fffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffff85c07ffffc03e44fe7fbfeffeff3ffffffffeffe70c1803ff
ffe0603ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff80e03ffffe03a035ffffdffff
ffbfffffff9ffff78c3807ffffc0e07ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff8
1a01ffffe038009be6fffdefff3dffffdf9fffff0e080fffffc0e0ffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffff81b00fffff03e40913ffffffeffbdffff9fdf9ff98f000fff
ff01e0fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff83f00fffff83e40bb3fdff3fe
7fffffffffff9fd98ff81ffffe01c0fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffc
1d00fffffc0e01ffff7f77e7ffffefffffff9eff87f81fffff03e0ffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffe0380fffffc0e03dbfffe7fe3fd9cffff7efffc7f87f81fff
ff03f0fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe07007ffffe0e0091fff3fff7
ffdfffff3efff3ffc73c3fffff03c0fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
06005fffff0e007f6cf3f9ffffffffffeffe73ff861c7fffff0781ffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffff03801fffff0e017e2cdf8dffffffffffe3fffffe46047fff
ff0701fffffffff3fffffffff800101fffffffffffffffff83801fffff00007f7fde5ff7
fff7fffff7fdfff7c2307ffffe0703fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
81001fffff00023fffffffffeff25f73fff8f7f7c2387ffffc0703ffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffc0001fffff000e6cf9f9f3bf7fffdfdfffffe33fc2187fff
f80607fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffe0000fffff0c0806ff99ffb3
fe7fffcfff8ff73fc3d87ffff8000ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
e0c007ffff1c0007fffffffbffffffffe3cffff1c3f87ffff8000fffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffff0e007ffff1c46077ff7ffeffffffefcf7ffffebe3787fff
f0001ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffff87007ffff0e072231365ce7
fffffefdffff9fefc2607ffff0603ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
f81803ffff3e06397bbf0dfffcffcfffffe6dfff83e07fffe0207fffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffff81c01fbff1e013f7fffffff7fffffef9fe67ff103f07fff
c000fffffffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffe0e01fbff1801fe3ffffffe
7ffffdfffffffff903907ff78000fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ff0e00ffff9e43ff7fffffffffff7cfffdffffff81807ff38181ffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffff80001fff9e4fffdffffdddffce7fbf918ffdff01e07ff0
0183fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffc00003ff9e05cf8fffe9ff
fbfffbbffbdf81ff81f87f000107fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffe00c03ff9e40ff8fffcffffffff9ffffffb3cf80007f000007ffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffff01e03ff9e007fffff7fffffbfefe4ff0fffcd03007f00
000ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff81c00ff9e007bfffe3ff7
3fbe6ffffffff23983f07f00001ffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffc38007f8e07dbfffffdf3bffeffbfe7ffff7fc3f07e00083fffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffe38007f8e058ffff8fcfffffffffff7ffffff82707800
047ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe00005f8e0ddffffdf7ff
ffffffff7f7fe7ff83f0f00000fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffe00001fce07e7e7fff3ffeffffff77fe7ef3fc3c0f00100ffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffe00001fcc07f7effffff3fffffffff7e73fffc3c0f006
01fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff00001fc61ffc7fffffff
ffffe79fe3fdbfffc2d0c00701fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffff81000fc60ffe7fffffff9ffe3ffb7fcdffdf0380800003ffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffc1c001ee1fffebffde7fffff7ffe3ec7fbff06000000
07fffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffe1c001e61f7fef9fff7f
ffffffef7ffff1ff8720000207fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffff0e000e207ffff9ffbffffffffefe7ffffff872000060fffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffff870006207ffffff7bffffffffffe7fbffff04200004
1ffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc18002000ffff3e7fef
fffffff7fdf3cf2784a000003ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffffe1e000000073dfff3e7dffffff3fef9e71e06e000007fffffffffffffffffffffff
f800000fffffffffffffffffffffff0f8000189ffbfffffffffffffb9f9ffe7e07e00000
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff87c00000d9ffffe7ff
fffffff9cffffefe00e00001fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffc1e0000821ffffe7fffffffff9fff9feff00e00007ffffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffffff000000da3f37fffffffffefff79efe4ee0180000f
fffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff800000fc3fbf7ffdf
ffffffff39cfe7ee0000001ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffffffc00004fc2ffffffcdfffffffffbfffffe0800007fffffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffffffc0700c7c3fdfffdfcfffffee7ffff3f7e0e0000ff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff0000c3e5fffff9fd
befffcf7fff7fe361e0003fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffc000433ffffe7ff79ffefeff7bf3f37e1b000fffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffe0004037ffe677b7fffc6fff737fe3fe1f003fff
fffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffc006073ffffe67f
fffec7f3f3fe77fc1f01fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffff0071ff1fffdefffffffffffffffffc3703ffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffff00319f3effdffffff7ffeffffffff87403ffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffc07bdb1ffe3fdf
9ff33ff7f9e7fff87c07fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffe03bf31fdf79ffdfff3ffffbe77fc0380fffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffe0393ff7c9fffffbfff9ffdfff7b80381fffff
fffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffff0393ffffdffff
f3fffd9fddfff1c1e03ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffffffffff838fffffffffffb3fff9ffffff1e7f07fffffffffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffffffffff80c7ffffffffffffffffbfffffbefe07fffff
fffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc047f7ffff7ff
bdfffffffcce9fefe07ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffff847f7ff7f7fb3dc7fffffcde5ffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffff888ffff7dfffffeeffff9ffaff7ce1ffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffc887ffffffcf
ffffdcff9ffbee3ce1fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
ffffffffffffc107ffff7effffffcfffffffff7fe1ffffffffffffffffffffffffffffff
f800101fffffffffffffffffffffffffffffe738ffff3e7ffffffffffffffbffe1ffffff
fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffe319e7ffffff
fffffffffffffffe43fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff
fffffffffffff10f83ffffeffffffffdfff79ffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
f800101ffffffffffffffffffffffffffffff00781bfffe7ff9ffffcdce3ffff87ffffff
fffffffffffffffd20d000026060f009a1b574d464301000000000001000000000000000
3000000781b000000000000785b0000ffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe
7ffff807f3bfefeffffffffffcf3fff807fffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffff7ff039fff801fffbeffff9fffef3fffffff80fffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff000009fff801ffd3ffffdfff7eff
3ffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffe000000
0077fc01e7fa7ffbfffffffff372dfe40ffff800ff03fffffffffffffffffffff800101f
fffffffffffffffffc0000000003fe01e7fe03cffffffffff737cce41fff80000000ffff
fffffffffffffffff800100fffffffffffffffffe00000000003fe00fc7f03cfff7ff9ff
fffffff81ffc000000003ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff80030000
0001ff007cfffe7fff7ffffdffffbfe03ff0000000000ffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffff0007cc000000ff007ffffe7fffffff9dfbff1fe03fe0000000e003ff
fffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe001ffc0c00003f003f36ff5e7fefffff
bbffbef03f80000001f001fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffec0019ff86e
00001f003f7eff9ffefffbffff3ffcc07f0001f007f000fffffffffffffffffff800101f
fffffffffffffe0003ffe04f9c001f0c1fffffdffffffbffffffffe07e000bb087fe001f
fffffffffffffffff800101ffffffffffffffe0007ff000fffe00e0c1ffff9fcffffffff
fffff3c07c003ff083ff8000fffffffffffffffff800101ffffffffffffffe011ffc0007
fff000061fcff7ffcfffffe7f8fffb803803ffe0003f80007ffffffffffffffff800101f
ffffffffffffc0031df00003fffe000617ffd7ffc7fffff7f9ffffc00006ffc0001fc000
3ffffffffffffffff800101fffffffffffffc03f01c03e003fff8006027f8fffe4ffffff
ffffffc0001fc800000fe1001ffffffffffffffff800101fffffffffffffc07f00007f80
05ffc062047fdffffc7bdfbbfffffe0000798000ff03f1000ffffffffffffffff800101f
ffffffffffff80fd0000ff800007c0330bf3fbffffffff99fdf1ef800038000cff81e300
03fffffffffffffff800101ffffffffffff800f80001ffdf8003c03007fbf3ffffefffff
fffbfd800000007e7fc1800001fffffffffffffff800101ffffffffffffc01f0001bffff
fe03c03006cffbfdffffffffe7fff80000000fffffc8c00300fffffffffffffff800101f
fffffffffffc1fe0003fffffff000110068fffe4fffdfe67bfdff0007801fffffffc000f
003ffffffffffffff800101ffffffffffff01f80007ffffffff0031863cf19effff8c0ff
1ffff80079ffffffffff0007001ffffffffffffff800101fffffffffffc01fc3e3ffffff
fff8071810ff9fff9ffde07fbffff813f7ffffffffffcfc7c01ffffffffffffff800101f
ffffffffffe01f87ffffffffffffc19800ff9ff00dfff0f9ffffcc33cfffffffffffffe3
e00ffffffffffffff800101fffffffffffc1ff8fffffffffffffe000007f8fe80fffc0fb
f9ffc0331fffffffffffffe3f00ffffffffffffff800101fffffffffffc0ff9fffffffff
fffff0000033f1ec0ffc007ff11fe0007fffffffffffffe1e007fffffffffffff800000f
ffffffffffc0fe3ffffffffffffffc000017f1a00fff4046791fe003ffffffffffffffe1
ff03fffffffffffff800101fffffffffff80fc3fffffffffffffffc0000ffd6000ff8187
7fffc01ffffffffffffffff1ff03fffffffffffff800101fffffffffff01fc3fffffffff
fffffff0000ffc0000fd8007ffcdc03ffffffffffffffff87f01fffffffffffff800101f
ffffffffff07f87ffffffffffffffffc000bb8000ff0000e67c780fffffffffffffffffc
7f80fffffffffffff800101ffffffffffe07f0ffffffffffffffffffc00b30000ff0000e
67ef07fffffffffffffffffc3f807ffffffffffff800101ffffffffffc07e0ffffffffff
fffffffff0033e001ffc000fe63f0ffffffffffffffffffe3fc07ffffffffffff800101f
fffffffff80381fffffffffffffffffff8031e007ff0000ffc7e1fffffffffffffffffff
0fc03ffffffffffff800101ffffffffff00103fffffffffffffffffffc000380fff80007
fdfc1fffffffffffffffffff81e03ffffffffffff800101ffffffffff00007ffffffffff
fffffffffe0000007ffc0007ff1c3fffffffffffffffffff80000ffffffffffff800101f
fffffffff0000fffffffffffffffffffff00f0007ffc0003ff0c7fffffffffffffffffff
c0100ffffffffffff800101ffffffffff07c3fffffffffffffffffffff81f880fffe1007
fc807fffffffffffffffffffe0380ffffffffffff800101fffffffffe0fc3fffffffffff
ffffffff8fc1fc807fffd003fc70607ffffffffffffffffff41c0ffffffffffff800101f
ffffffffc1f87fffffffffffffffffff07c128003eeff007e0f0003fffffffffffffffff
fe1c07fffffffffff800101fffffffffe3f8fffffffffffffffffffe00c1e0003fe2e787
e000003ffffffffffffffffffe1c07fffffffffff800101fffffffffc3f8ffffffffffff
fffffffe00c0c0000ffc4904f800003fffffffffffffffffff0003fffffffffff800001f
ffffffffc3f1fffffffffffffffffffc0000400007ee4806f800001fffffffffffffffff
ff8203fffffffffff800101fffffffff83e1fffffffffffffffffffc3000000043f7d806
e800001fffffffffffffffffffc381fffffffffff800101ffffffffe0fe3ffffffffffff
fffffffc1800000047f00302f800000fffffffffffffffffffe181fffffffffff800100f
fffffffc1fc7fffffffffffffffffff85f80000000000303f800000fffffffffffffffff
ffe180fffffffffff800101fffffffff1f87fffffffffffffffffff87f80020020000300
f8000607fffffffffffffffffff080fffffffffff800101fffffffff1f0fffffffffffff
fffffff07fc600003000038050000e03fffffffffffffffffff8c07ffffffffff800101f
fffffffe1f0ffffffffffffffffffff077fe00002000078180003e03ffefcfffffffffff
fff8c07ffffffffff800101ffffffffc1e1ffffffffffffffffffff057fe000030000780
c0003c03ffc00007fffffffffffc603ffffffffff800101ffffffff83c1fffffffffffff
fe03fff027fe300021ff0f8004007c03fe000001fffffffffffc403ffffffffff800101f
ffffffff3c3ffffffffffff000001fe03ffe38000fffff8018007c03f8000000ffffffff
fffe201ffffffffff800101fffffffffb87fffffffffffc0000007e0ffff08001fffff80
38007803f00000007ffffffffffe187ffffffffff800101fffffffffb87fffffffff8c00
000001c0ffff04080fffff8070003003800000003fcfffffffff1c7ffffffffff800101f
ffffffffb07fffffffe0000001080001ffff04083fffff80f0000000000000000003ffff
ffff0c3ffffffffff800101fffffffff30fffffffe0000000fde0001ffff00081e7fff80
c1f000000000000000003fffffff847ffffffffff800101fffffffff31ffffffc0038020
5fff9e007fff02081fffff8c807f000000060000000001ffffff847ffffffffff800101f
fffffffe21fffffe0003fa71fffffe007fe000081fbfcf0c001f0000007e00000000007f
ffffc63ffffffffff800101fffffffff03fffff00003ff78ffffff007f8000181f1f8f0c
0001f800007f07e00000000fffffc63ffffffffff800101fffffffff03ffffc00003ffbf
ffffff01f0003e181f0f021e1f800007003fe67000000003ffffe03ffffffffff800101f
ffffffff07ffff80003f3f9fffffff0c8001ff180c0f001e3fe00007001fe67c04780001
fffff03ffffffffff800101fffffffff07ffff0001fffc0cffffff1c000fff380000001e
3ff8000000007ffc00ff8001fffff87ffffffffff800101fffffffff0fffff0003fff00c
7e7f0000003fff783000061f3fff000000003ffc007f8000fffffa38effffffff800101f
ffffffff0ffffe0007ff80003c00000001fffff03000020fffffffe1f0000780001ffe00
3ffffe0007fffffff800101ffffff0041ffff8000ffe0000000007ffc7ffffc070000003
ffffffffffe00007800fff800fffff000ffffffff800101fffff80407ffff0008ffe00f0
0003ffffffffff8000060000fffffffffff38007f807ff8803ffffc00ffffffff800101f
fffff000ffffc01d82603bfc01fffffffffffe01800607f87ffffffffffffd0ffe03ffb0
007ffffffffffffff800101fffffff3fffff00078000fffffffffffffffffc0f800e0ffe
3fffffffffffffffff81ffa0003ffffffffffffff800101ffffffffffffe03c18003ffff
fffffffffffffc3f800e0ff80fffffffffffffffffc007e0000ffffffffffffff800101f
fffffffffff81ff40007fffffffffffffffffcffc00e0ff007fffffffffffffffff000e0
0007fffffffffffff800101ffffffffffff01ffc000ffffffffffffffffffcffe00e1ff8
07fffffffffffffffff80041e003fffffffffffff800101fffffffffffe01fc0007fffff
fffffffffffffc7fe01f1ff807ffffffffffffffffff0000f000fffffffffffff800101f
ffffffffffc1ff0001fffffffffffffffffffe3fe01f1fd81fffffffffffffffffffc000
7000fffffffffffff800101fffffffffff83fe07ffffffffffffffffffffff07c01f1f80
3ffffffffffffffffffffc703f803ffffffffffff800101fffffffffff03fc1fffffffff
ffffffffffffff87c01f1f007ffffffffffffffffffffffc03c03ffffffffffff800101f
fffffffffe03f8ffffffffffffffffffffffff8fc01f1f007ffffffffffffffffffffffe
01c01ffffffffffff800101ffffffffffc0ff0ffffffffffffffffffffffffcfc01e1f00
ffffffffffffffffffffffff01e00ffffffffffff800101ffffffffffc0fe3ffffffffff
ffffffffffffffcf803e0000ffffffffffffffffffffffff81f807fffffffffff800101f
fffffffff81fe1ffffffffffffffffffffffffe0003f0001ffffffffffffffffffffffff
80f807fffffffffff800101ffffffffff83fe1ffffffffffffffffffffffffe0403f0e03
ffffffffffffffffffffffffc07c03fffffffffff800000ffffffffff00fc1ffffffffff
ffffffffffffffe000331f07ffffffffffffffffffffffffc03e03fffffffffff800101f
fffffffff00f81fffffffffffffffffffffffff03e013e07ffffffffffffffffffffffff
c03f01fffffffffff800101fffffffffe03f07ffffffffffffffffffffffffe01f00e007
ffffffffffffffffffffffffe03fe1fffffffffff800000fffffffffe07e07ffffffffff
fffffffffffffff00f80001ffffffffffffffffffffffffff00fe0fffffffffff800101f
ffffffffc07c07ffffffffffffffffffffffffff0780007fffffffffffffffffffffffff
f80fc0fffffffffff800101fffffffffc07c07ffffffffffffffffffffffffffe3000fff
fffffffffffffffffffffffffc07807ffffffffff800101fffffffff806007ffffffffff
fffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffff800101f
ffffffff80002fffffffffffffffffffffffffffffebffffffffffffffffffffffffffff
ff00003ffffffffff800101fffffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc0003ffffffffff800101fffffffff0601ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffff800101f
fffffffe0e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8001ffffffffff800101ffffffffe1e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffff800101ffffffffc1c3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff800101f
fffffffc3c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe000ffffffffff800101ffffffffc3c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffff800001ffffffff8381fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe180ffffffffff800101f
fffffff81c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe1c0ffffffffff800101ffffffff03c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe1e07fffffffff800100ffffffff0383fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f07fffffffff800101f
fffffff0783fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe1f03fffffffff800101fffffffe07c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe1f03fffffffff800101fffffffe0f83fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f03fffffffff800101f
fffffff0fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8703fffffffff800101ffffffff07c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0303fffffffff800101fffffffe07c1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0301fffffffff800101f
ffffffc07c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff02007ffffffff800101fffffffe07c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff02003ffffffff800101ffffffff03c3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0200fffffffff800101f
fffffff03e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8201fffffffff800101ffffffff03c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8201fffffffff800101ffffffff83c3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8303fffffffff800101f
fffffff83c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8107fffffffff800101ffffffff83c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc107fffffffff800101ffffffff83c3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffff800101f
fffffff81c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc007fffffffff800101ffffffff818ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffff800101ffffffff019ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffff800101f
fffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe007fffffffff800101fffffffe600ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffff800101ffffffffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffff800101f
ffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe00ffffffffff800000fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffff800101fffffffff80ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffff800101f
ffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff03ffffffffff800101fffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffff800101fffffffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffff800101f
fffffff0e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8301ffffffff800101ffffffe0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc0007fffffff800101ffffffc0601ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0003fffffff800101f
fffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0007fffffff800101ffffffe19f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff89e7fffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8001014c000000640000000000000000000000e6000000e70000000
000000000000000e7000000e80000002900aa0000000000000000000000803f000000000
00000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000
c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c02e800e700030000001e00040000000701040004000
000070104002d220000410b2000cc006b01690100000000e800e70000000000280000006
90100006b010000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000
0000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffc07fff
fffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff
f00ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff0fff
ffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc1fff
ffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffbffffff00fffffffffffffffffffffffffff
e01ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff7fffffe01fff
ffffffffffffffffffffffffe20f9ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffe3079fffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff8007fffffffffffffffffffffffffff
f1021ffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffff030ffff
fffffffffffffffffffffffff8c01ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffe0c01ffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffe3c03ffffdffffffffffffffffffffff
f80007fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffc701ffff
fffffffffffffffffffffffff80c07fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffc301fffffffffffffffffffffffffffffe0203ffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff8003ffffffffffffffffffffffffffff
ff8301fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff8c01ffff
ffffffffffffffffffffffffff83c1fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffff9c07ffffffffffffffffffffffffffffffe1c0ffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff1c1fffffffffffffffffffffffffffff
fff0c0fffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe1c1fffff
fffffffffffffffffffffffffff0e07ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffe3c0ffffffffffffffffffffffffffffffff0f07fffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffc3c07ffffffffffffffffffffffffffff
fff0703ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff83c1fffff
ffffffffffffffffffffffffffc0703ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffff8fc3fffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffff1f03fffffffffffffffffffffffffffff
fff0181ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff1f07fffff
fffffffffffffffffffffffffffc100ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffe1e01ffffffffffffffffffffffffffffffffe080fffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffc1c01fffffffffffffffffffffffffffff
fff20007fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc000ffffff
fffffffffffffffffffffffffff80007fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffe0003ffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffff8000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0003fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff0000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffc3001ffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffcf007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8001fffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff87007ffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffff9f80fffffffffffffffffffffffffffffffffff00307fffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffff9fc1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff80703ffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff3fc1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe0e03ffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffe3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e03fffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffe7fc3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffe78001ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffe7f81fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff39801ffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffe7e81fffffffffffffffffffffffffffffffffff81e01fffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffc7f83ffffffffffffffff0001fffffffffff
ffffc0700ffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffcffc3fffffff
fffffff80000007ffffffffffffff0700ffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffcff83fffffffffffff800000000ffffffffffffff8f00fffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff9fe03ffffffffffffc0000000001ffffffff
fffff98007fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9fe03fffffff
ffffe000000000003ffffffffffff08807fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffe03fffffffffff80000000080007fffffffffff00c03ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffdfc07fffffffffff00000000080000ffffff
fffff80c03fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9fc07fffffff
fffc000000000800003ffffffffffe0c03fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff9f80fffffffffff0000000001800000ffffffffffe0e03ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff9f00ffffffffffe00000002018000003ffff
ffffff0401fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff9e007fffffff
ffc00000000018000400fffffffffe0001fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff3c00ffffffffff0000000000100008007fffffffff0001ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffbf01fffffffffe0000180000100008003fff
ffffff8301fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffbf03ffffffff
f800001c0000300008001fffffffffc181fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff3e07fffffffff00000820000300000000fffffffffc181ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff3e07fffffffff00001e018003000100007ff
ffffffc001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff380fffffffff
c00000f011802008000003ffffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff3c0fffffffff8000003c1810200c000003ffffffffe101ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff340fffffffff0000006c1000200800c001ff
ffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff200ffffffffe
0000006000c00108018000ffffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff3807fffffffc0000003000c003000580007fffffffe001ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff300ffffffff8000000780040230007c0003f
ffffff2001fffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe100ffffffff0
0000003080f023008200001fffffff0001fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff100fffffffe00003802180f021818000000fffffffc003ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff000fffffffc0200180000000018180000007
ffffffe003fffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe080fffffff80
1801c00000c0018301800003fffffff003fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffc0f0fffffff001801f0080080018300c00001fffffff003ffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffc1f9fffffff00000ef0800000018303e00000
ffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffffff9feffffffc3d8f7ffffe00
000c50894300038203800000ffffffe001fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ff8007fffffc7e0f7ffffc00000ce08f8f0c03060f1000007fffffe000ffffff09ffffff
fffffffff800101fffffffffff8003fffffc7c07fffffc000008c0023fce01040f000000
7ffffec100fffffe007ffffffffffffff800101fffffffffff8081fffffc7e03fffff800
000ce0021fff01c40e0000003ffffe0300fffffe001ffffffffffffff800101fffffffff
ffc0f1fffffc3e03fffff0042003f8000fff3f840e0000001fffff0200fffffc780fffff
fffffffff800101ffffffffffffff8fffffc7f03fffff0007883f8001fffbf840f000000
1fffff8380fffffc7f0ffffffffffffff800101ffffffffffffff87ffffc7f03ffffe000
60c7f0001ffddfe00e0000001fffffc3c0fffff87fcffffffffffffff800101fffffffff
fffff87ffffc7f02ffffe007004fdc463ffdcfc00e0000000fffffc180fffff03fffffff
fffffffff800101ffffffffffffffc7ffffc7f01ffffe0019c418e63ff9fbf803a000000
47ffffc380ffffe03ffffffffffffffff800101ffffffffffffff21ffffe3f01ffffe001
de208713f33fff8001000380e3ffffc1807fffe01ffffffffffffffff800101fffffffff
fffff01ffffe3f01ffffc007f7004613fff7e18007000380c3ffff0180ffffe01fffffff
fffffffff800000ffffffffffffff01ffffe7f03ffff8007e10038017ff7f1e00f000181
81ffff8180ffffe01ffffffffffffffff800101ffffffffffffff01ffffe7f03ffff8007
e70208037fffffe0130001c381ffff8180fffff01ffffffffffffffff800101fffffffff
fffff01ffffe3f03ffff0001e30370661fffcfe03401800701ffffc100fffff00fffffff
fffffffff800101ffffffffffffff01ffffe7f03ffff0001f00300e41ffffe7e3801d807
00ffffc100fffff00ffffffffffffffff800101fffffffffffffc007fffe1f03ffff0000
d00781f6fdefff7d00059a0e00ffff8000ffffe00ffffffffffffffff800000fffffffff
ffffce07fffe1f03ffff00008000000ffceffff9d007100e007fffc000ffffe00fffffff
fffffffff800101fffffffffffffcf0ffffe1e03fffe0000800605bfe7ffffc3f003201c
007fffc041ffffe007fffffffffffffff800101fffffffffffffc78ffffe1c07fffe0000
c43fc1c6e7fffe3f411f0018007fffc041ffffe007fffffffffffffff800101fffffffff
ffff8787ffff3f07fffc03c00c1f80046fffffff019e0010003fffc001ffffe0c7ffffff
fffffffff800101fffffffffffff8f03ffff0f03fffc07c0180f3c67ffef9fff012c0030
003fffc001ffffe007fffffffffffffff800101fffffffffffffc783ffff1e07fffc0260
81df167fffef8e7b01c6c020003fffc001ffffe007fffffffffffffff800101fffffffff
ffffc7c3ffff0f07fffc03e1888ff7ee7fffff40c1808040001fffc003ffffc187ffffff
fffffffff800101fffffffffffffc3c3ffff1f03fff803c0eddfffe7ffffdff01f80c040
001fffc003ffff0003fffffffffffffff800101fffffffffffffc3e3ffff0e07fff80361
efff7fbfffcfcfc93fd84080001fffc003ffff0007fffffffffffffff800101fffffffff
ffffe7c3ffff8e07fff003e16ff37f1fffc7ff9fbffdc080001fff8007ffff8187ffffff
fffffffff800101fffffffffffffe7c1ffff8e07fff001992fb3e39f91eff9ffff8e0180
00cfff0007ffff8087fffffffffffffff800101ffffffffffffff7e0ffff8c07fff000d8
2f13f7ffbbffbff1d818008001cfff0007fffe8c0ffffffffffffffff800101fffffffff
fffff3e0ffff8c07fff0037007ee3e7fffff9fe08018019803cfff8007fffe0c0fffffff
fffffffff800101fffffffffffffe1c0ffffc407ffe0037f03e62ffffffffffe41f8018c
0707ff800ffffe0c0ffffffffffffffff800101fffffffffffffe1c07fffc003ffe0003f
9fffc7fbdffffe7e309801bfc407ff000fffff071ffffffffffffffff800101fffffffff
ffffe1e07fffc003ffe00073ff3fefb9f9cf7ff8670800be0c07ff001fffff021fffffff
fffffffff800101ffffffffffffff1e07fffe073ffe000f99f79ff1ffdfffffc77800070
1c07fe001ffffe001ffffffffffffffff800101ffffffffffffff1e07fffe0e3ffe0043f
1fffffbfbffffffe7cf000201803f8001ffffe001ffffffffffffffff800101fffffffff
fffff0f07ffff001ffc002779fdfffff3defbffffef000103003f0083ffffc083fffffff
fffffffff800101ffffffffffffff0707ffff8707fc003f7cfdf73fbfdc7ffffcfff0000
6203f87c3ffffc003ffffffffffffffff800101ffffffffffffff8e07ffff3f037c101ff
dfffffbbfffff3fffbe30000e203f87c3ffffc003ffffffffffffffff800101fffffffff
fffff8607ffff38007c1e0fffffdfffffffffffff3f7e000c6c3f0003ffffc003fffffff
fffffffff800101ffffffffffffff8007fffe18007c07087fcfdfffff9ffff3fffff8000
8be3c0003ffffc003ffffffffffffffff800101ffffffffffffffc003ffff0e007c07c8f
1fffdff3f8ff9fff9fef800183c3c0001ffffc003ffffffffffffffff800101fffffffff
fffffc003fffe0f003c0fd9dbfff9fffffff8fffdfefff018783c0001ffff8007fffffff
fffffffff800101ffffffffffffffe783ffff1f803c0fd3dffffffffefff8fffff7ff601
9f03c0381ffff03ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff01ffff8f803c0701f
fef3fffffefffeefff7ff2808fc1c03c1ffff0387ffffffffffffffff800101fffffffff
fffffc781ffff8f803c0341ffc773fffbeffffffe7fbff801ff1c07c1ffff0783fffffff
fffffffff800101ffffffffffffffc7803fff8f803c01fbffcffffff3fffe7fffffbff00
1ff1c07c3fffe0fc3ffffffffffffffff800101ffffffffffffff8fc07fff87c03c03f1f
e7ffffdffffff7fdffbfff000f81c07c3fffe0bc3ffffffffffffffff800101fffffffff
fffff8fc07fffc7e008003bbe773ffdffdfffffdff1fffc00fc180703fffe07e3fffffff
fffffffff800101ffffffffffffff8fe07fffc3e000003f9fff7effffdffffeff7ffffe0
538000007fffe01c7ffffffffffffffff800101ffffffffffffffcfe07fffe3e00c03a7f
fffffffffffffcff7ffff7f0600000087fffe01e7ffffffffffffffff800101fffffffff
fffffeff03fffe1fc080027fcdffffdffff73cffff7fe7b060000000ffffc0fe7fffffff
fffffffff800101ffffffffffffffeff83ffff1fc000023bfcffffdffdffffffe77fbfa8
70100060ffffc02c7ffffffffffffffff800101ffffffffffffffe7f83ffff0fe0000611
ff9ffffdffffffffe7f3ffe070300001ffff803c7ffffffffffffffff800101fffffffff
fffffe7f03ffff8fe0000c1beffeff7ff7ffffe7fffffff020300001ffff80fc7fffffff
fffffffff800101ffffffffffffffe7f03ffff87c0001c1fecffff7fe7fffffffffffff0
30700003ffff8058fffffffffffffffff800000fffffffffffffff3f03ffffc3c0001c7f
fffffffffffffefffffffff830400003ffffc058fffffffffffffffff800101fffffffff
ffffff3f01ffffe3e0001fbfffdb3fdfffef9fffffff9ff030e00007ffffc000ffffffff
fffffffff800101fffffffffffffff1f00ffffe3e000199ce39fbfffeffffffffbffdff0
39e00007ffffc021fffffffffffffffff800101ffffffffffffffe1f00fffff0f00610f9
f73ffff9effffffff3fffefc18e0000fffffc001fffffffffffffffff800101fffffffff
ffffff0f81fffff0f00e1067fffff7ffffffffffffeffffc1860000fffffc001ffffffff
fffffffff800101fffffffffffffff8f81fffff8700e1143ffff3fffff7fffffffecfffe
11e0001fffffc003fffffffffffffffff800101fffffffffffffffcfc1fffffc700c10f0
fdffffffff3f7ffff7ffdffc09c0001fffffc003fffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffefe0fffffc001e00fc7cbffffffbf37ffffe7fccce0980003fffffc007ffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffe7e0fffffe001e03dfff9fffff7bffffffffdfffee
0800003fffff8007fffffffffffffffff800101fffffffffffffffc7c0fffffe001e039f
dbbffff73fffffffffddfffd0c00007fffff800ffffffffffffffffff800000fffffffff
ffffffe3c0ffffff001e23ffdffbffffffffffffffffffff0c3000fffffe000fffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffff1c03fffff801e23727efbfbfffce7ffffffffefbf
0c7000fffff8001ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff80007ffff801e203b
e4ff3f7ffdffdbfffbfeff3e0cf001fffff0701ffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffff83807ffffc01e207ee7ffbffeef7ffbbffffc7ff60c0003ffffe0603fffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffff85c07ffffc03e44fe7fbfeffeff3ffffffffeffe7
0c1803ffffe0603ffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff80e03ffffe03a035f
fffdffffffbfffffff9ffff78c3807ffffc0e07ffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffff81a01ffffe038009be6fffdefff3dffffdf9fffff0e080fffffc0e0ffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffff81b00fffff03e40913ffffffeffbdffff9fdf9ff9
8f000fffff01e0fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff83f00fffff83e40bb
3fdff3fe7fffffffffff9fd98ff81ffffe01c0fffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffc1d00fffffc0e01ffff7f77e7ffffefffffff9eff87f81fffff03e0ffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffe0380fffffc0e03dbfffe7fe3fd9cffff7efffc7f
87f81fffff03f0fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe07007ffffe0e0091
fff3fff7ffdfffff3efff3ffc73c3fffff03c0fffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffff06005fffff0e007f6cf3f9ffffffffffeffe73ff861c7fffff0781ffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffff03801fffff0e017e2cdf8dffffffffffe3fffffe
46047fffff0701fffffffff3fffffffff800101fffffffffffffffff83801fffff00007f
7fde5ff7fff7fffff7fdfff7c2307ffffe0703fffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffff81001fffff00023fffffffffeff25f73fff8f7f7c2387ffffc0703ffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffc0001fffff000e6cf9f9f3bf7fffdfdfffffe33f
c2187ffff80607fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffe0000fffff0c0806
ff99ffb3fe7fffcfff8ff73fc3d87ffff8000ffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffe0c007ffff1c0007fffffffbffffffffe3cffff1c3f87ffff8000fffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffff0e007ffff1c46077ff7ffeffffffefcf7ffffeb
e3787ffff0001ffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffff87007ffff0e0722
31365ce7fffffefdffff9fefc2607ffff0603ffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffff81803ffff3e06397bbf0dfffcffcfffffe6dfff83e07fffe0207fffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffff81c01fbff1e013f7fffffff7fffffef9fe67ff1
03f07fffc000fffffffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffe0e01fbff1801fe
3ffffffe7ffffdfffffffff903907ff78000fffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffff0e00ffff9e43ff7fffffffffff7cfffdffffff81807ff38181ffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffff80001fff9e4fffdffffdddffce7fbf918ffdff
01e07ff00183fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffc00003ff9e05cf
8fffe9fffbfffbbffbdf81ff81f87f000107fffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffe00c03ff9e40ff8fffcffffffff9ffffffb3cf80007f000007ffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffff01e03ff9e007fffff7fffffbfefe4ff0fffcd
03007f00000ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff81c00ff9e007b
fffe3ff73fbe6ffffffff23983f07f00001ffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffc38007f8e07dbfffffdf3bffeffbfe7ffff7fc3f07e00083fffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffe38007f8e058ffff8fcfffffffffff7ffffff
82707800047ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe00005f8e0ddf
fffdf7ffffffffff7f7fe7ff83f0f00000fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffe00001fce07e7e7fff3ffeffffff77fe7ef3fc3c0f00100ffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffe00001fcc07f7effffff3fffffffff7e73fff
c3c0f00601fffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffff00001fc61ffc
7fffffffffffe79fe3fdbfffc2d0c00701fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff81000fc60ffe7fffffff9ffe3ffb7fcdffdf0380800003ffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffc1c001ee1fffebffde7fffff7ffe3ec7fbff
0600000007fffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffe1c001e61f7f
ef9fff7fffffffef7ffff1ff8720000207fffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffff0e000e207ffff9ffbffffffffefe7ffffff872000060fffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffff870006207ffffff7bffffffffffe7fbffff
042000041ffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc18002000ff
ff3e7feffffffff7fdf3cf2784a000003ffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffe1e000000073dfff3e7dffffff3fef9e71e06e000007fffffffffffffff
fffffffff800000fffffffffffffffffffffff0f8000189ffbfffffffffffffb9f9ffe7e
07e00000fffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff87c00000d9
ffffe7fffffffff9cffffefe00e00001fffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffc1e0000821ffffe7fffffffff9fff9feff00e00007ffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffff000000da3f37fffffffffefff79efe4ee
0180000ffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff800000fc3
fbf7ffdfffffffff39cfe7ee0000001ffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffc00004fc2ffffffcdfffffffffbfffffe0800007fffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffc0700c7c3fdfffdfcfffffee7ffff3f7e
0e0000fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff0000c3e5
fffff9fdbefffcf7fff7fe361e0003fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffc000433ffffe7ff79ffefeff7bf3f37e1b000fffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffe0004037ffe677b7fffc6fff737fe3fe
1f003ffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffc006073
ffffe67ffffec7f3f3fe77fc1f01fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffff0071ff1fffdefffffffffffffffffc3703ffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffff00319f3effdffffff7ffeffffffff8
7403fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffc07bdb
1ffe3fdf9ff33ff7f9e7fff87c07fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffe03bf31fdf79ffdfff3ffffbe77fc0380fffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffe0393ff7c9fffffbfff9ffdfff7b80
381ffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffff0393f
fffdfffff3fffd9fddfff1c1e03ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffff838fffffffffffb3fff9ffffff1e7f07fffffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffff80c7ffffffffffffffffbfffffbef
e07ffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffc047f
7ffff7ffbdfffffffcce9fefe07ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffff847f7ff7f7fb3dc7fffffcde5ffff0ffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffff888ffff7dfffffeeffff9ffaff7c
e1fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffc887
ffffffcfffffdcff9ffbee3ce1fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffc107ffff7effffffcfffffffff7fe1ffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffe738ffff3e7ffffffffffffffbff
e1fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffe319
e7fffffffffffffffffffffe43fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffffffffffffff10f83ffffeffffffffdfff79ffe03ffffffffffffffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffffffffffffffff00781bfffe7ff9ffffcdce3ffff
87fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe7ffff807
f3bfefeffffffffffcf3fff807fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffff7ff039fff801fffbeffff9fffef3fffffff80fffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffff000009fff801ffd3ffffdfff7eff3ffffffe
0ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffe0000000077fc01
e7fa7ffbfffffffff372dfe40ffff800ff03fffffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffffffc0000000003fe01e7fe03cffffffffff737cce41fff80000000ffffffffffff
fffffffff800100fffffffffffffffffe00000000003fe00fc7f03cfff7ff9fffffffff8
1ffc000000003ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff800300000001ff00
7cfffe7fff7ffffdffffbfe03ff0000000000ffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffff0007cc000000ff007ffffe7fffffff9dfbff1fe03fe0000000e003ffffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffffe001ffc0c00003f003f36ff5e7fefffffbbffbef0
3f80000001f001fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffec0019ff86e00001f00
3f7eff9ffefffbffff3ffcc07f0001f007f000fffffffffffffffffff800101fffffffff
fffffe0003ffe04f9c001f0c1fffffdffffffbffffffffe07e000bb087fe001fffffffff
fffffffff800101ffffffffffffffe0007ff000fffe00e0c1ffff9fcfffffffffffff3c0
7c003ff083ff8000fffffffffffffffff800101ffffffffffffffe011ffc0007fff00006
1fcff7ffcfffffe7f8fffb803803ffe0003f80007ffffffffffffffff800101fffffffff
ffffc0031df00003fffe000617ffd7ffc7fffff7f9ffffc00006ffc0001fc0003fffffff
fffffffff800101fffffffffffffc03f01c03e003fff8006027f8fffe4ffffffffffffc0
001fc800000fe1001ffffffffffffffff800101fffffffffffffc07f00007f8005ffc062
047fdffffc7bdfbbfffffe0000798000ff03f1000ffffffffffffffff800101fffffffff
ffff80fd0000ff800007c0330bf3fbffffffff99fdf1ef800038000cff81e30003ffffff
fffffffff800101ffffffffffff800f80001ffdf8003c03007fbf3ffffeffffffffbfd80
0000007e7fc1800001fffffffffffffff800101ffffffffffffc01f0001bfffffe03c030
06cffbfdffffffffe7fff80000000fffffc8c00300fffffffffffffff800101fffffffff
fffc1fe0003fffffff000110068fffe4fffdfe67bfdff0007801fffffffc000f003fffff
fffffffff800101ffffffffffff01f80007ffffffff0031863cf19effff8c0ff1ffff800
79ffffffffff0007001ffffffffffffff800101fffffffffffc01fc3e3fffffffff80718
10ff9fff9ffde07fbffff813f7ffffffffffcfc7c01ffffffffffffff800101fffffffff
ffe01f87ffffffffffffc19800ff9ff00dfff0f9ffffcc33cfffffffffffffe3e00fffff
fffffffff800101fffffffffffc1ff8fffffffffffffe000007f8fe80fffc0fbf9ffc033
1fffffffffffffe3f00ffffffffffffff800101fffffffffffc0ff9ffffffffffffff000
0033f1ec0ffc007ff11fe0007fffffffffffffe1e007fffffffffffff800000fffffffff
ffc0fe3ffffffffffffffc000017f1a00fff4046791fe003ffffffffffffffe1ff03ffff
fffffffff800101fffffffffff80fc3fffffffffffffffc0000ffd6000ff81877fffc01f
fffffffffffffff1ff03fffffffffffff800101fffffffffff01fc3ffffffffffffffff0
000ffc0000fd8007ffcdc03ffffffffffffffff87f01fffffffffffff800101fffffffff
ff07f87ffffffffffffffffc000bb8000ff0000e67c780fffffffffffffffffc7f80ffff
fffffffff800101ffffffffffe07f0ffffffffffffffffffc00b30000ff0000e67ef07ff
fffffffffffffffc3f807ffffffffffff800101ffffffffffc07e0ffffffffffffffffff
f0033e001ffc000fe63f0ffffffffffffffffffe3fc07ffffffffffff800101fffffffff
f80381fffffffffffffffffff8031e007ff0000ffc7e1fffffffffffffffffff0fc03fff
fffffffff800101ffffffffff00103fffffffffffffffffffc000380fff80007fdfc1fff
ffffffffffffffff81e03ffffffffffff800101ffffffffff00007ffffffffffffffffff
fe0000007ffc0007ff1c3fffffffffffffffffff80000ffffffffffff800101fffffffff
f0000fffffffffffffffffffff00f0007ffc0003ff0c7fffffffffffffffffffc0100fff
fffffffff800101ffffffffff07c3fffffffffffffffffffff81f880fffe1007fc807fff
ffffffffffffffffe0380ffffffffffff800101fffffffffe0fc3fffffffffffffffffff
8fc1fc807fffd003fc70607ffffffffffffffffff41c0ffffffffffff800101fffffffff
c1f87fffffffffffffffffff07c128003eeff007e0f0003ffffffffffffffffffe1c07ff
fffffffff800101fffffffffe3f8fffffffffffffffffffe00c1e0003fe2e787e000003f
fffffffffffffffffe1c07fffffffffff800101fffffffffc3f8fffffffffffffffffffe
00c0c0000ffc4904f800003fffffffffffffffffff0003fffffffffff800001fffffffff
c3f1fffffffffffffffffffc0000400007ee4806f800001fffffffffffffffffff8203ff
fffffffff800101fffffffff83e1fffffffffffffffffffc3000000043f7d806e800001f
ffffffffffffffffffc381fffffffffff800101ffffffffe0fe3fffffffffffffffffffc
1800000047f00302f800000fffffffffffffffffffe181fffffffffff800100ffffffffc
1fc7fffffffffffffffffff85f80000000000303f800000fffffffffffffffffffe180ff
fffffffff800101fffffffff1f87fffffffffffffffffff87f80020020000300f8000607
fffffffffffffffffff080fffffffffff800101fffffffff1f0ffffffffffffffffffff0
7fc600003000038050000e03fffffffffffffffffff8c07ffffffffff800101ffffffffe
1f0ffffffffffffffffffff077fe00002000078180003e03ffefcffffffffffffff8c07f
fffffffff800101ffffffffc1e1ffffffffffffffffffff057fe000030000780c0003c03
ffc00007fffffffffffc603ffffffffff800101ffffffff83c1ffffffffffffffe03fff0
27fe300021ff0f8004007c03fe000001fffffffffffc403ffffffffff800101fffffffff
3c3ffffffffffff000001fe03ffe38000fffff8018007c03f8000000fffffffffffe201f
fffffffff800101fffffffffb87fffffffffffc0000007e0ffff08001fffff8038007803
f00000007ffffffffffe187ffffffffff800101fffffffffb87fffffffff8c00000001c0
ffff04080fffff8070003003800000003fcfffffffff1c7ffffffffff800101fffffffff
b07fffffffe0000001080001ffff04083fffff80f0000000000000000003ffffffff0c3f
fffffffff800101fffffffff30fffffffe0000000fde0001ffff00081e7fff80c1f00000
0000000000003fffffff847ffffffffff800101fffffffff31ffffffc00380205fff9e00
7fff02081fffff8c807f000000060000000001ffffff847ffffffffff800101ffffffffe
21fffffe0003fa71fffffe007fe000081fbfcf0c001f0000007e00000000007fffffc63f
fffffffff800101fffffffff03fffff00003ff78ffffff007f8000181f1f8f0c0001f800
007f07e00000000fffffc63ffffffffff800101fffffffff03ffffc00003ffbfffffff01
f0003e181f0f021e1f800007003fe67000000003ffffe03ffffffffff800101fffffffff
07ffff80003f3f9fffffff0c8001ff180c0f001e3fe00007001fe67c04780001fffff03f
fffffffff800101fffffffff07ffff0001fffc0cffffff1c000fff380000001e3ff80000
00007ffc00ff8001fffff87ffffffffff800101fffffffff0fffff0003fff00c7e7f0000
003fff783000061f3fff000000003ffc007f8000fffffa38effffffff800101fffffffff
0ffffe0007ff80003c00000001fffff03000020fffffffe1f0000780001ffe003ffffe00
07fffffff800101ffffff0041ffff8000ffe0000000007ffc7ffffc070000003ffffffff
ffe00007800fff800fffff000ffffffff800101fffff80407ffff0008ffe00f00003ffff
ffffff8000060000fffffffffff38007f807ff8803ffffc00ffffffff800101ffffff000
ffffc01d82603bfc01fffffffffffe01800607f87ffffffffffffd0ffe03ffb0007fffff
fffffffff800101fffffff3fffff00078000fffffffffffffffffc0f800e0ffe3fffffff
ffffffffff81ffa0003ffffffffffffff800101ffffffffffffe03c18003ffffffffffff
fffffc3f800e0ff80fffffffffffffffffc007e0000ffffffffffffff800101fffffffff
fff81ff40007fffffffffffffffffcffc00e0ff007fffffffffffffffff000e00007ffff
fffffffff800101ffffffffffff01ffc000ffffffffffffffffffcffe00e1ff807ffffff
fffffffffff80041e003fffffffffffff800101fffffffffffe01fc0007fffffffffffff
fffffc7fe01f1ff807ffffffffffffffffff0000f000fffffffffffff800101fffffffff
ffc1ff0001fffffffffffffffffffe3fe01f1fd81fffffffffffffffffffc0007000ffff
fffffffff800101fffffffffff83fe07ffffffffffffffffffffff07c01f1f803fffffff
fffffffffffffc703f803ffffffffffff800101fffffffffff03fc1fffffffffffffffff
ffffff87c01f1f007ffffffffffffffffffffffc03c03ffffffffffff800101fffffffff
fe03f8ffffffffffffffffffffffff8fc01f1f007ffffffffffffffffffffffe01c01fff
fffffffff800101ffffffffffc0ff0ffffffffffffffffffffffffcfc01e1f00ffffffff
ffffffffffffffff01e00ffffffffffff800101ffffffffffc0fe3ffffffffffffffffff
ffffffcf803e0000ffffffffffffffffffffffff81f807fffffffffff800101fffffffff
f81fe1ffffffffffffffffffffffffe0003f0001ffffffffffffffffffffffff80f807ff
fffffffff800101ffffffffff83fe1ffffffffffffffffffffffffe0403f0e03ffffffff
ffffffffffffffffc07c03fffffffffff800000ffffffffff00fc1ffffffffffffffffff
ffffffe000331f07ffffffffffffffffffffffffc03e03fffffffffff800101fffffffff
f00f81fffffffffffffffffffffffff03e013e07ffffffffffffffffffffffffc03f01ff
fffffffff800101fffffffffe03f07ffffffffffffffffffffffffe01f00e007ffffffff
ffffffffffffffffe03fe1fffffffffff800000fffffffffe07e07ffffffffffffffffff
fffffff00f80001ffffffffffffffffffffffffff00fe0fffffffffff800101fffffffff
c07c07ffffffffffffffffffffffffff0780007ffffffffffffffffffffffffff80fc0ff
fffffffff800101fffffffffc07c07ffffffffffffffffffffffffffe3000fffffffffff
fffffffffffffffffc07807ffffffffff800101fffffffff806007ffffffffffffffffff
fffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffff800101fffffffff
80002fffffffffffffffffffffffffffffebffffffffffffffffffffffffffffff00003f
fffffffff800101fffffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc0003ffffffffff800101fffffffff0601ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffff800101ffffffffe
0e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001f
fffffffff800101ffffffffe1e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc001ffffffffff800101ffffffffc1c3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff800101ffffffffc
3c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f
fffffffff800101ffffffffc3c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe000ffffffffff800001ffffffff8381fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe180ffffffffff800101ffffffff8
1c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1c0f
fffffffff800101ffffffff03c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe1e07fffffffff800100ffffffff0383fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f07fffffffff800101ffffffff0
783ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f03
fffffffff800101fffffffe07c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe1f03fffffffff800101fffffffe0f83fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f03fffffffff800101ffffffff0
fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8703
fffffffff800101ffffffff07c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0303fffffffff800101fffffffe07c1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0301fffffffff800101fffffffc0
7c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0200
7ffffffff800101fffffffe07c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff02003ffffffff800101ffffffff03c3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0200fffffffff800101ffffffff0
3e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8201
fffffffff800101ffffffff03c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8201fffffffff800101ffffffff83c3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8303fffffffff800101ffffffff8
3c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8107
fffffffff800101ffffffff83c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc107fffffffff800101ffffffff83c3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffff800101ffffffff8
1c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007
fffffffff800101ffffffff818ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc007fffffffff800101ffffffff019ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffffff800101ffffffff0
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007
fffffffff800101fffffffe600ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe007fffffffff800101ffffffffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffff800101fffffffff
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00f
fffffffff800000fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe01ffffffffff800101fffffffff80ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffff800101fffffffff
c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03f
fffffffff800101fffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff83ffffffffff800101fffffffffe1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffff800101ffffffff0
e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff830
1ffffffff800101ffffffe0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc0007fffffff800101ffffffc0601ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0003fffffff800101ffffffe00
03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
07fffffff800101ffffffe19f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff89e7fffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8001010c00000040092900aa00000000000000e800e70000000000040000002
701ffff030000000000

Рисунок 2.6 — Haemaphysalis concinna (самець)

picscalex78010009000003ec4600000000bd1e000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100b2d0000000000300000000200000702f0000704f0000010000006
c0000000000000000000000cf000000e30000000000000000000000cd170000171a00002
0454d4600000100704f00000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c10000050100000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005a80f00009c0f00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001450
000016401000000009fff14630000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
3000017120000171201679fd25200000f1f4944415468deed9acfef244775c0fbab211e4
7a06d220e0661b6ec4b36376cad14ecb0fed6a21cb82432ff40c0895136874836108925f
9fa5bb3f92226528c5bca690fcbf6468ac4250a8e7c00a4b5672663d18a646f5be21284b
3d3e3416e5096eff4302b4fb5a7a68af7aaba7bfa57cd8e7010979dc37cbf3dfde95755a
f5ebd7aef553b6adf8f739fbc4fde27ef935672fd5b20537f5f5274adc8a24ade7dc606f
247ab64f204b390d14195e47f442de4b0532595b491fd933a492ca437df9b54fb92e73e0
0e9ef4b8abdc9cddee4ff5948d9209716529cdf9bfc873a198796d62fd7c9d90727bf512
7c71652ec4f7ead4e063652fde6a44d4b82d7c9a78376920b5a23bdd046b21a197e6052e
443ba27b96992c1de32ad63af93dedee4fe32ade4cfeaa46d8e36773e403ffb7b93f1ff3
fd9ddbb9f818dfc799d9cd95aff459d5cda64a60dd26b274583fc55c742fe699d4cfeca4
23e5427a78b7632edd4c9d8422e97fb9271830c2ce4771be4386927fbcdd613b62fc9dbc
960552797bc15dc5a633b59b201af41a67c50dc5d8c76c94c052dee0eaf96c84b759297c
86f5ed88eaef06c5b0b11dbbbd70fb74ff90d521e6fef1e9649b7411e92e25f562209a99
39c7a05495f2a9e528cd649e51731a0e85c73b7f23fd3207f542c0fc12685fce49835c86
8db1135299c54f4bc6a9049115782fd15e4ad8316b23050b0e959d1fb7183945f2b540f5
8719fce9a32cf25b93ec641da2b14b66c92b322b2fbc7cff3cb2c57520b392de247d2e54
73457d84ed2f5782e9fabb849a6f98f92844a76f31fbb4d52d038ff07bee25c61a4494a3
6cbe5a842a14b459ba4ca15a2491d704bb5dcda7789f4327f030b7f25b5b988b2bf68211
336894d1a922a6faa5ac86e4e523fe67a20cb413b99fb064ebc719291a0b0163215479fd
4a41bc63317ff5b9da1a48d14f2b14f691d829c18fb29ef38876e2b79f6409bd02c90344
6b33b8d9c0bad3261be23d4731047dd1047f7e6f066296b2a935d1f0ce335f098274b9f1
fafd5f0407eb49dfcdc401d6c06d24d484285735ef55c76a05a49988f48fd8b433979874
ac7a19d43d269273963fcace330e182053ce03cc6b6c951835c8933ea0ed3beacaf7a6ca
cfc765200f128f4e1f031370507fea3cc54db64ba6af0b88a98743eb40103bd255479e72
9936be8ff37d4944a0a5609243c6291a912f7ef1938859be00bc1e5dc62dc551652384e3
aff311a3d4d13d67be8606923c1dffdf98d2e9264c359cff9bdd44aaa9e73b92bd6a847c
e2eac271b3ba98647ae043bf795789055ef34ea0cdf72952679fd4e837c9da8e90665cee
e45aa899129d43dc9018cdd1f28f1f57b9131c53c916ee47ea41a0879fe9ea4560e935bd
76523df6526f0907b900b8d36f2f90629414dfb91a84798ee39df8b04130ad53d498e1dd
897c4cfbcbc80db49984a35d8ace476ebb491a3d457fe44cae37b599d3c002d693d95d76
51b5918b03ce7ef26175fcefe79e99cb7931c2c753206aa7fe9d96027e99fbc8eda1c40e
b7f39da45ae55e78dd3ac9fe76b416e954c79e70d9901576e767790caf98426d177384f7
47690a2fb9d2ba84c2493f366a36b27397be3db1b43cae7bb7c073902c730cfc6f6858ee
adbc913150169fcd6f0a0e2926b245143921bde70a1b895145405242b810c22ce2aebb34
a82e3cc6fd2abe0ecade41056e471de916bb02d91dbac950c47e00ff2884e5d65441d1cb
6cb4c1c258e4d9108d4ff36f354b9d459212fa8443e995dacff9d05eaf053ada4ec48369
279814cbd48c78ab6efda82de3eeeca35da27cefbeb1093b161eb8838ccb52bde076eb35
0934d4405a5f2f7dbc8a992b0b72b0c1051e672201f2225ff5022c7582ade2c75db2b74e
1f222d906aa65f204720f3de7c642d63eecb86ad5467a18c8a785903454eb00e4cf9ba4a
b66f332d9c1cc8f83d76b21fbba6cc74cebe20a6e222273d1d53819c3e8ee20bfdef4500
b520d1a6442c0cc784642e736a0f5bb4c901fd6c9c190408a9274692114823c8848baeb3
a79ea1288a2677d9629498988a8952f9ecdc3f09c5c0e89ebc2605fdaf6fb59bce69c4da
aa4f810ebc11def0cdb92e0ecdeba2c3ab4428acb54ffeba3cccc33cd807cfb2bea912c9
3cbc94795de7cfbb75e907a7cd0db29b8c55b8eca37e5bcf5135de415cef5ac75090e744
8557891c18c5448a26d2302ebc93ff279c863e65fa67932bf2547a0b89e385b8ce8bd477
06dbc476b5a026f01bd925d7ed6c7cb103aface6304fd925b3bc5784b5bb7a0c959d33c5
8d4f219823bb7977ba78c74f4af098d2e14930933bb7471cd646ed490e263fd9719a64fe
30beb62ec498c83499e5a764b64a2bc48a1e17a9f06bd431aa7ee28f6f2523e0bd1c653a
b1b25f240f5d0ff7a921ce95045a07621fdc5c190d5555690e2403ad81922e8115e539d9
3718eb9b4bab2525a754872278b8829974fe2c645d50bf07df3082c195ce525230ebfc0a
373ca309ce1f22fe69ac4cfd5632dfb7f3aaad7c9c8be4ed9519d53f98236564d5e63ae8
067e4c799df638674b1a348aa40d7d8e799a2c081a27441a8208674884e05c12b7948663
33fb9cd0209aa9747aeb61243eac09d239957e3d56d15b2d11df49f477dcc0390940f5f7
cfe39547f9812518ae0efd024c5ec5fbe4545c790d4e9628b63f53215a5d3b639e57f966
263a21b1952d02141f293aaa740668cab18afff16122fed156f77464b4da6549fdec02c2
2795ba5854cb8ab7b13750cf92b9aa2a90936214aaca4ccd6a03aa5f0656a5298083b2ad
f71535cbd9b818effb0b7ab778164262bf71223d3904b9c3b1e17be6dfe2e3441b399356
4565b99318e2e590f1e9fddfc0792d901142f9361bad02e3b275f1dc014fa22dc9222dbc
708c6914b73039c9c92588e22d96a17484a3381d02517f36c13cfe361d66dbd32e3cc5ab
075f394d4ab1365ae74eb44fa70fd4e66814a93a6cf92c26e8479c44f4c74e1ab106e44e
a71437eba54351a24036dc3f914ad631f479b5d7ebf741ec730305e4eb627b231c150ab2
84c6e6b8087b88ee3c9ab5b6322d8fbe659cf4c61e17864b683cd04c6708a16e71531d3b
64e1b6161ae4f94eeac077f7e894b665c54b20a727811b7dd2e8c42c25208e72bf577482
e82419dbcd6d1d6edafe7b90aff0d278f7f93d4498abde2978aa1af8e7ff6397cd6715bc
9646e2e26382b525747aed4abaf92e154cdbcefe4d7a03107873dadd793218e517ab332d
b9654bf04127f9afe778de43a829cc56abece07bbe9e14fcbfab9cc529351de7d5823935
33d98451eb5574818e8c0a45c5aff07234dd22a79828f4667905473e865aabe7f7a12313
4ad1ad97f0f498273a4d453264e9fa28d70ad941249ee2adcda5c6c1bdb03723ec608283
d0e2ba4a43f806f7f8253fdd3dc838e70116df2d260bebfab9f60a1f8fa73b8b1af8c9d8
3cc25b8911a99e2069bd0ebf381b9c2d97cedc198d36dadd4c95502a6263637e73f5de5a
4fade8b97845e891572262f69c171d602411bb9455175242b2d66648056be54fdf904d77
06a6c2fd4fecb5dd132e9a3eac62b773e596db2d6072af4263eee56a44c12d46110bbb15
afd6fb1e4c30037b520731d19497fcef0c880c413d4f642fb1be9059300c307af444a364
419318d4324974842f833d65146b6e7e5243a10d8fcf2b1e367e22f905c64eece90fc10a
7d1c770c190a8d50159e0b123676532fa381aed19810db1dc987d923c1c6e6bc2860c702
188072e835f42659b95fc27e027fb38498b12e9e106defbea93d02559c87c8d709da1b81
1db920487be583fae6233ce0dce14a7e20f212c116fc6a420ef521cfa2c3d8fa4697aad8
3f18f1ce14a08bd82e47acc017f0563ffb5deee40a57f0d24fa7efef97e41a67ac2fa495
72d578654cba761a9490749d19d15e452931ed771a171f5f0fd45dc8bf18629346b72760
70d0b83487dfa16a7e8c2386861a8b38e9817e409bae8f7cf2759fc039af6d78ac368044
55dc4c29010347e36d5730f8d2c52d08fd4a480985be899346ec451a9672af342a7477ca
537c989c98ecd8103678654ae3846fb10732471e599400c5f1090040723980bf60c3b6c7
f23d03e38425cf754f74bbc8e32134d7aa003476dbe3bc360cc90626b9f72a40690cbe07
f3480801d5a7f25d0eb743139c1c773fb500374609ac47abe267feceb7d6cbaeee729c70
61e48d7632009feb0194d21c00372644e694e6e9f14553ab8cfd77ac1e847237efcb4898
274703d43998a4e94293408bd7c7ced67133c2ec3b8ee48dbdf4c7e0cbeb7a9fd05248d5
b105f7a7860a2ca895e21fac76bd990064a4f79572f76e90e7574910522c1fb48bec84cb
64ba4663207f2e1a89c4586a7282ecc7256dfc4273343f64e2aa41e665c64b773a249bd3
2de75cb645f18a3ce8b5afa4c212a1e2c915d1db52df2185d5ec4267ed172d224dd85997
2661c81d4c166ee6a2ae40bfa0806e6512fe357b364607b32b78d97cc9cea2a07f66da14
5b79db2898da93be99583ddd045b8156921996714196b071266cd92ff6c921f25b9caf5e
7d468cb6dcae48e21df341e344665abd2b176e93d81e84bfaef342b6c44e6c1306d90f18
de7f4df2427a9f9b919017a3798e985a951af8d7b955151992ae225f25f2cd3abfe33ffd
7acfb0fd33a49dfc91ec6fead8bb350d1382f96340bba555fa20fcd4f77a5ebd54821f35
fa23f5e815bfaa75c14e9d7c9a29294e8a9eee503212735322d48ed7a545100ebd623c08
5cadfaf501dd8108e8b2a69bffe2ec7745b438cfe602d9f70f3ab705323c7a220217bbbe
e9082acbf671596bcdc30fcc8b6441bd4df89f24a6726dc71b68fc5f5a8d22fbfce90944
a7fd3fc40a188002d2f686ccf6c7392dac845be0a8a5871c66c32c32ac9961699eb1a29d
8cc4216a5bd8cbc5b7e7da346d623d57dc98db2bcc20377aa916abaf593b54f71565f90f
f6c23553dfab5cb5cd448d7424a9656c855f91cb54a52512163abcc7a446d2757445664f
6f726cf595fd155a4dacf4b76d2abca8cada4f0ab3203bbccb04af64b8bb84ebe5d21bb7
672549129c7432b195daec8bc31b293d5fce8dc890d54d36c4fc8c8f9d24af2072b64b88
3742a64b0833cbbb7ccea6c06332b296af3be83accdfb6a07591d516c25b9ac92b37dc99
99dbc5b25e7f617edc5fee4992ad9b792b23647819d3cfc0dc9600799bdd096cfe62e92e
d4b7eb142ae768c3d0bf1734fbb43e651855cec20ab6b73619f7759b5cf748725ffb04a8
ead645add1136764b4eabfb91b08f48d448bb4c51db8ba7569257c9e2cdfbe6675121057
9c54ace2a64eadabde2d8afb4eedac7ceb3572733effd807dc5f1c42df7f307359295c8b
f29cb4c4756914a3c42caa45df14a3e1396c88ddaf149cae4eecf7c6f52dd277fa7e4af0
164c5d404c0e321cb0000000049454e44ae4260820000000840010824000000180000000
210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000
100000002000000000000bf000000bf0080a2430000b243030000000000008000000080f
fff4f430000008000000080ffff63432100000008000000620000000c000000010000001
50000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000b03d0000000000000
0000000cf000000e30000000000000000000000000000000000000045010000640100005
00000003000000080000000303d0000000000002000cc00d0000000e4000000280000004
501000064010000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000
0000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff8010101fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0cffffffffff8010101fffffffff
ff9e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe60cffffffffff
8010101fffffffffff9c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc201ffffffffff8010101fffffffffffcb807ffffffffffffffffffffffffffff7ffff
ffffffffffffffffff8683ffffffffff8010101fffffffffffe0607fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8f00ffffffffff8010101ffffffffffff0fc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83e3ffffffffff8010101f
ffffffffff90f83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc39ffff
ffffffff8010101fffffffffffc1fb3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3e7fffffffffff8010101fffffffffffffe79fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1e7fffffffffff8010101fffffffffffffce1fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7fffffffffff8010101fffffffff
ffffce7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce7fffffffffff
8010101fffffffffffffcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcf3fffffffffff8010101fffffffffffffde7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9f3fffffffffff8010101fffffffffffff9c3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9f9fffffffffff8010101fffffffffffff9e3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcb9fffffffffff8010101f
ffffffffffff1e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefcfff
ffffffff8010101fffffffffffff1c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffef8fffffffffff8010101fffffffffffff3c7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7cfffffffffff8010101fffffffffffff787fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3efffffffffff8010101fffffffff
fffe7c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe5e7ffffffffff
8010101ffffffffffffe7c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7e7ffffffffff8010101ffffffffffffc7c7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7e3ffffffffff8010101ffffffffffffcfc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e7ffffffffff8010101ffffffffffffcfc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e7ffffffffff8010101f
fffffffffffef87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1e7ff
ffffffff8010101ffffffffffffef07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc0e7ffffffffff8010101ffffffffffffef07fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfe7ffffffffff8010101ffffffffffffe3e3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4fe7ffffffffff8010101fffffffff
fffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe7ffffffffff
8010101ffffffffffffc7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fe7ffffffffff8010101ffffffffffffc7f7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfc7ffffffffff8010101ffffffffffffe7e3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcfffffffffff8010101ffffffffffffc7e3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfefffffffffff8010101f
fffffffffffcff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fefff
ffffffff8010101ffffffffffffc7f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff81e7ffffffffff8010101ffffffffffffcff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffff8010101ffffffffffffeff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8087ffffffffff8010101fffffffff
fff2783ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1787ffffffffff
8010101ffffffffffffa0c17ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe0f8fffffffffff8010101fffffffffffec3c07ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe078fffffffffff8010101ffffffffffff07fc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc1fcfffffffffff8010101ffffffffffff87fc7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfdcfffffffffff8010101f
fffffffffffc7fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffcfff
ffffffff8010101ffffffffffffe7fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc9ffcfffffffffff8010101ffffffffffff67fe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffefffffffffff8010101ffffffffffff27fe3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffcfffffffffff8010101fffffffff
fff87ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff71ffefffffffffff
8010101ffffffffffffe7ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
71ffefffffffffff8010101ffffffffffffe7ff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffc7ffffffffff8010101fffffffffffff7ff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffcfffffffffff8010101fffffffffffff3ff0
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff9fffffffffff8010101f
ffffffffffff3ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff1fff
ffffffff8010101fffffffffffff9ff8bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff3fffffffffff8010101fffffffffffff9ffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff3fffffffffff8010101fffffffffffffdff03fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff3fffffffffff8010101fffffffff
ffffcffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe7fffffffffff
8010101fffffffffffff4ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffe7fffffffffff8010101fffffffffffffc7fe3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffeffffffffffff8010101fffffffffffffe7ff3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffcffffffffffff8010101fffffffffffffe3fe
37ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffcffffffffffff8010101f
fffffffffffff3ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff9ffff
ffffffff8010101ffffffffffffff1ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ff3ffffffffffff8010101ffffffffffffff9ff8fffffffffffffffffffffff
001ffffffffffffffffffffe1fe1ffffffffffff8010101ffffffffffffff8ffcfffffff
ffffffffffffff800007fffffffffffffffffffe7fe7ffffffffffff8010101fffffffff
fffffcffc7fffffffffffffffffffc0cf0c03ffffffffffffffffffc7fc7ffffffffffff
8010101ffffffffffffffc3fc3ffffffffffffffffffc00ff9e001fffffffffffffffffc
ff8fffffffffffff8010101ffffffffffffffe1fe3fffffffffffffffffe011fbfe380ff
fffffffffffffffcffdfffffffffffff8010101fffffffffffffff1ff17fffffffffffff
fff03f9fffe7e03ffffffffffffffff87f9fffffffffffff8010101fffffffffffffff9f
f8ffffffffffffffffc1fffffffff01ffffffffffffffff07f3fffffffffffff8010101f
ffffffffffffffcff8ffffffffffffffff03ff3ffffff807fffffffffffffff1f83fffff
ffffffff8010100fffffffffffffffcfe8fffffffffffffffe036f7ffdfff881ffffffff
fffffff1f87fffffffffffff8000000fffffffffffffffe3fe77fffffffffffff87fef7f
ffbffdf8ffffffffffffffe0f8ffffffffffffff8010101fffffffffffffffe3fe27ffff
fffffffff1ffffffffbffffc3ffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000700f0000704f0000fffffffc1f1ffffffffffffff
8010101fffffffffffffffe1fc27ffffffffffffc3fffffffffffefa1fffffffffffff81
c3ffffffffffffff8010101ffffffffffffffff8fa07ffffffffffff87ff7fffffffffbe
07ffffffffffee0787ffffffffffffff8010101ffffffffffffffffe7a06ffffffffffff
0fff7ffffffffffe03fffffffffffe7fcfffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
2e05fffffffffffe1fff7ffffffffffe01fffffffffffcff9fffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffff8001fffffffffffcdffff7fffffffe7e60fffffffffff87f3fffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffc101fffffffffff9fffffffffffffffeec7fffff
fffff0ff3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffc7f8fffffffffff9fe7fffff
bffffcfffe3ffffffffff1fb1fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffcfd87fff
fffffff3feffffffffffffff9c1fffffffff71ff3fffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffc3fe3fffffffffe7bffffffcffffffff1f1fffffffffe3ff3fffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffe7de1fffffffffc7ffffbffffffffbdfff0fffffffffcffe
3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffe0ff1fffffffff9ff7ff1fffffffffff
ef07ffffffff87fe7fffffffffffffff8010101ffffffffffffffffff07f0fffffffff1f
ffff3fffffffffffe407fffffffe9ffe7fffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
f87fcfffffffff3ffc7ffffffffffffffe03fffffffe0ffcffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffcffe7fffffffe7ffcfffffffffffffffef1fffffffe3ff8ffffffff
fe60ffff8000001ffffffffffffffffffcfee7fffffffcfffcfffffffffff9fffff9ffff
fffe3ff9fffffffff8083fff8010101ffffffc7ffffffffffc7fa1fffffff8c7ffffffdf
fffff1ffeff8fffffffc7ff9fffffffff0be0fff8010101ffffff00dfffffffffc7ff1ff
fffff9c7fffffffffffffbfffffcfffffff07ff8ffffffffe0fc07ff8010101fffffe7c1
fffffffffe3fe13ffffff3effffffffffffffffff3ce7ffffff87ff1ffffffffc5f1cbff
8010101fffff07f07ffffffffe3fb87ffffff3fdffffffff8fffffffcffe7ffffff9fff3
ffffffff0fe3e1ff8010101ffffc13fe3ffffffff83de83fffffe3ffffffffffffe7ffff
8fbc3ffffff8ffe7fffffffe0f87e4ff8010101ffffd39ff87fffffffe1fb87fffffe7ff
ffffffffdfc7ffff9fbc3ff1fff1ffe7ffffffdc1e1fe0ff8010101ffffb3c7fc7ffffff
ff1df83fffffc7fffffffffffffffffffbfe1ff1fff3ffcffffffff8fe1ff07f8010101f
ffda7e3fc1ffffffff8ffe3fffffcfffffffffff9fffffffffec1ffbffe3ffcfffffffe3
fc7ff07f8010101fffe87fdfc0ffffffff8ffe3fffff8fff3fffffffcfffffffffcc4fff
ffe7ff0fffffffc7f8fff9ff8010101ffff0ffc7e07fffffffceff1fffff9ffe3fffffe7
dfffffffffcf8fffffe1ff1fffffffc7f0fffc7f8010101fff98ffe7fe3fffffffcfff1f
ffff9f8f7fffffcffffdffffffcfffffffe7ff3fffffff87f3ffffff8010101fff81fff3
bf9fffffffe7ff1fffff1f9fffcfffeffff9ffbfffc7e7ffffc7fe7fffffff1fe3ffffff
8010101ffffffff83f87ffffffa33f0fffff3ffffffffe7ffff9ffbfff87c7ffffc3feff
fffffe7fcfffffff8010101ffffffffe3ec3fffffff1ff07ffff3f3ffffffe7f9ffdffff
ff8fe7fffc0ffcfffffffe7f8fffffff8000000fffffffff3ff9fffffff8ff80ffff1fff
ff3fffff9fffff3ffff5e3fff00ff9fffffff07f1fffffff8010101fffffffff9ff9ffff
fff87f007fff3f7fffbfffff9fffff34ff9ff3ffe00fe1ffffffc07e3fffffff8010101f
ffffffff87fcfffffffc7f8b3ffe3effffbfffff9fffef3ffff663ffe0cfe1ffffff8478
7fffffff8010101fffffffff43fc3ffffffe3f933ffe7effffbfffffffffffbfffffc3ff
e0c7c7fffffe0cf8ffffffff8010101ffffffffff1fc0fffffff1fb31ffe7effffffffff
ffdfffcfffff83ffc267cfffffccde71ffffffff8000000ffffffffff8f807fffff80723
9ffe7fffe7fffffffffffffffffbe1ff83f01ffffff0fe07ffffffff8010101fffffffff
fc7803ffffffc0678ffe7dffe7ffffffbffffffffff3a3ff83f87fffffe3ff1fffffffff
8010101ffffffffffe0180fffffff0efcffefffff7fffffffffffffffff9f1ff01ccffff
ffc3fe7fffffffff8010101fffffffffff83e07ffffff9ffe7fcffffffffffff9fff7fff
fffbf1ff1cfc7fffff87fe7fffffffff8010101fffffffffffe7fc3ffffff8fff3fe7fff
ffffffff9ffffffffffdf9ff1ffe7fffff1ffe7fffffffff8010101fffffffffffe7fc0f
fffffcfe73fe7cfffcffffff3ffff7fff7fff0fc3ffe7fffff3ffeffffffffff8010101f
fffffffffff3fe87fffffcfe71fe7dfffcffffff1ffff7ffffffe8fc7dfc7ffffe7ff8ff
ffffffff8010101ffffffffffff1ffe3fffffc7e70fe7fff7ddfffff9ffffffffffffcfc
7ff87ffffc7ff9ffffffffff8010101ffffffffffff9fff1fffffc3f70fefdff7fdfffff
9ffffffffbfffcf8fdf9fffff87ff1ffffffffff8010101ffffffffffffc7ff8ffffff3f
f87efdffffcfffff9fffbffffffffcf3fff3fffff0ff73ffffffffff8010101fffffffff
fffe3fe67fffff9ffc1e7fffffffffff9ff1fdfffffffce3ffe7fffff1ffc7ffffffffff
8010101fffffffffffff3ffe3fffffcfdbcefdbf7fffffff9ffffffffffaf8c67fcfffff
e3ff8fffffffffff8010101fffffffffffff9ffc1fffff03f9eefbffffffffff9fffffff
f7fbe08e7f83ffffe3ff3fffffffffff8010101fffffffffffffcffd9fffff83f9e6fbff
ffdfff7f9ffffffffffefc3fff33ffffc3fe7fffffffffff8010101fffffffffffffe3fb
8ffffff9fdf07ffffffdbff7fffffffffffffc1ffe7fffffd3fe7fffffffffff8000001f
fffffffffffff1ff4ffffffcfff0ffffefffffe3ffffff9ffffefc3ffcffffff97ecffff
ffffffff8010101ffffffffffffff87f67fffffe01f079fffffffff3dfffff9fffffee1f
f1ffffff87f9ffffffffffff8010101ffffffffffffff83fe7fffffe00e0fbfffffffeff
effedf9ffb7ee83e07ffffff9ff3ffffffffffff8010101fffffffffffffff3fe3ffffff
c000fbffffffefffffffffffff3ff01c1fffffff1fe3ffffffffffff8010101fffffffff
ffffff3fe3fffffffe00fffffffffffffffffbfffdfee000ffffffff1fe7ffffffffffff
8010101fffffffffffffff8fe3fffffffe3e7ffeffbbffffffffffffffffd803ffffffff
3e4fffffffffffff8010101fffffffffffffffc3f3fffffffe3c7fffe7ffffffffffeffe
dffe7003fffffffe1c9fffffffffffff8010101fffffffffffffffe7f9fffffffe38f9df
ffffffffffffffeffffe7007fffffffe1f3fffffffffffff8010101ffffffffffffffff3
f0ffffffff0efffffffffffffdfffffff7ffe80ffffffff81e7fffffffffffff8010101f
fffffffffffffff3f0ffffffff867fffbfffffffffffffff77ee441fffffffc000ffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffff9c03fffffffc079ffbeffff3ffffffffffffa401f
ffffff8841ffffffffffffff8010101ffffffffffffffffc040f7ffffff079ffffffee3f
fffcfeff7ff7407fffffff1c7bffffffffffffff8010101ffffffffffffffffc3e037fff
fff871ffffffff3ffff8fffffffed07ffffffc3f03ffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffe3ff17ffffffc1fdfffffffffffddfffff7fee0fffffff8ff87ffffffffffffff
8010101fffffffffffffffff03e87ffffffe7dfbdffffffffffffffffffff1ffffffe1ff
cfffffffffffffff8010101fffffffffffffffffc7fc3fffffff3dffffbfffffffffffff
fffe71ffffff87ff8fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffebff0bffffff3fff
ff9fffffffffffffffbe79ffffff0fff9ffffffffffffb7f8010101ffff9ffffffffffff
e3ff83ffffff3ffbfd9fffcffffffff9fffcf9fffffe0ff31ffffffffffff2ff8010101f
fffc7fffffffffffe1ffe1ffffff3cffffff7ffff7fffff1ffe9f1fffffe2fff3fffffff
fffff7ff8010101fffe73fffffffffffc3fff0ffffff1cfe77ffffffffffffd9fffde1ff
fff8fffe7fffffffffffe7ff8010101fffc01ffffffffffff1fffc3fffff3cffffffffff
ffff79ffffe8e1fffff1fffc7fffffffffffcfff8010101fffff0ffffffffffffcff9f1f
ffff9cfffffffffff7fffffffbdbf1fffff9ffccffffffffffff8fff8010101fffff0fff
fffffffffe37ff8fffff9e7fbffffffff7ffffffffdae1ffffc3ffc9ffffffffffff8fff
8010101fffff27ffffffffffff33ffc7ffff8e7ffbfffffffffffffffefe61ffffc3fff3
ffffffffffff0fff8010101fffff07ffffffffffff9fffe7ffffdbffffefffffffbfffff
ff7e63ffffc7ffc7fffffffff8ff0fff8010101fffff23ff9bffffffffc7fdf1ffffcf7f
efefffffffffffffcffee3ffffcff98ffffffffff07f1fff8010101fffff93ffc9ffffff
ffe3fff80fffcf3defff9ffffffffffffffef3fff00fff3ffffffffe003f3fff8010101f
ffffc3fc01f7fffffff1bff80fffcf3ffe7fdffffff7fffffff6c3ffc00ffe7ffffffde0
3c1f3fff8010101fffffe3f00077fffffffc3ffb03ffcfbffffffffffffffffffffef3ff
84cf90ffffffffc07e003fff8010101fffffe1c40706ffffffff0cff91ffcf3fffffffff
fffffffffffec3ff0f9f03ffffffed03ffc03fff8010101ffffff001ff80ffffffff8007
f8ffc73ffffffffffffffffdeffcf7fc1ec01ffffff7c877fffe3fff8ffffffffffff001
ffc07fffffffe007f8ffc79ffff7fffffffffffffdfde7fc7fe0ffffffe7c0f3fffc7fff
8010101ffffff0ffffc01fefffffffcffc7fc79ffffffeffffffffffffffe7f8fff3ffff
ffffc1f3ffc1ffff8010101ffffff87fffff0fffffffffc3fe1fe7dfffffffff3fffffff
fff9c7f0ffc3ffffffe187f9f807ffff8010101ffffffc001fff83f7ffffffe1ff8fe5de
fffffff3fffffffffff987e3ffc7fffffd803ff8003fffff8010101fffffff8007ffe003
fffffff3ff8fe39eeffffff3fff7dffffffbc7cfff47fffffc067ff00fffffff8010101f
ffffffffc01fe001fffffff1ffc3f7cffffffff3ffc7ffffffff8f8fff0ffffff81f7ff1
e7ffffff8010101ffffffffff01ff8087ffffff8ffe1f7cfffe3ffffffcfffc7bfff0f0f
ff1ffffff1ff7987ffffffff8010101fffffffffff0ff8fe0ffffffc7ff8f2ffffe7fcff
ffeffecff7fb0f3fe63ffffe63df7a0fffffffff8010101fffffffffffc1387b07fffffe
3ffc33cfbfffffffffffffefffef0e7ffc7fffff03df307fffffffff8010101fffffffff
fff001ffe1ffffff03fe03cbffffffffffffffffffff007f30fffffe1fff81ffffffffff
8010101ffffffffffffd01fff8ffffffc3ff01e1fffffffffffe7fffff3601ffe1fffff8
ffff87ffffffffff8010101fffffffffffffe3fffc1fffffe07f81e9fffffffffcfffbff
fe2301ff07fffff0ffff1fffffffffff8010101ffffffffffffff1fffc1fbffff80fc1e7
ffffffffffffffffff6203f01fffff63fffe3fffffffffff8010101ffffffffffffff1ff
ff8ffffffe0401ffffffffffffffffffffe70ff07ffef643fffc7fffffffffff8010101f
fffffffffffff83fffc7bfffffc009e7ffffffffffffffefffe61c03fffcf407fff0ffff
ffffffff8010101fffffffffffffc21fffe33ffffff87ce7dfeffffffffbffffdffe1c1f
fffce00fffe33fffffffffff8010101fffffffffffffc783fff00ffffff9f8efffffffe7
fffffffffffe3c7ffffdc71ff207e7ffffffffff8010101fffffffffffffffc047f800ff
fff8f0e7ffffffffffffffffffc63c7ffffd078fc033ffffffffffff8010101fffffffff
ffffff3c01f0f0fffffc78efffffffffffffffffffc630fffffc7f8f87fdffffffffffff
8010101ffffffffffffffffee0f1f83ffffe3877ffffdfffffffffffffce01ffff79ffc6
3ffe3fffffffffff8010101ffffffffffffffffbfc01ff0fffff0073fbffffffffffffff
fffe03ffffe3ffc07fbfffffffffffff8010101fffffffffffffffffff01ffc7ffff807b
fffffffffffeffffffdc07ffff47ffc1fb9fffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffc3ffe07ffff07bffffffffffffffffffd80fffff1fffeffbffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffff0fff87ffffc3cfff7ffdfffffffffffc81fffff3fffcffdffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffff0fffe3effff9e7fffffffffffffffff903fff
fc7fff8ffcffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff8ffff1fffff9e7fffffff
ffffffffff9cffffbc7fff9ffeffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff83fff
83ffff8fffffffdfffffffffffb9ffff00ffff7fffffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffffc3fffc07fffdf3fffff9fffff7fffff39ffe401fffe7fffffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffffffe1fffe007ffcfffffff1fff9fffffff3bffe171fff8ff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffff8fffe700ffcfafffff9fdf1ffdff
de03ffc3f3ffe09fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffc3fde7e07fef
bfefffffff9ffffffc43ff3ff7fc07ffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffe03fe7fc1fe7bffffffffffffffff8c3fc3ff3f01fffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffff03cfff0fe39fffffffffffffffbac7fc7ff3e1dfffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffff000fffc7e79ffffffffffdfffffdc7f8ff
f387ffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffcfc1fffe3f787ffffff
fffffffff987f1fff013efffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffc
0fffe1f7effffffffffffff1f9c7e3fff1fde7ffffffffffffffffff8010100fffffffff
ffffffffffffffffcffff8f3fffffffffffffff3f98fc7fff3ffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffc3fffc71ffffffcffffffffbfe0f87ffe3ffffff
ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffff1fffc01ffffff8fffffffff
fc0f1fff87ffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffff83ffe01
feffffdffffffffffc001fff07ffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fffffffffc1ffc41feffffffffffffbff5003ff87fffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffff87fcc8dfdfffffff9fffffe7007f81ffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffc079d81dffffffff9fffffff033f01
ffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffff0019ccfe7ffff
ff9ffffff003803fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ff9f803ccfe7fffffffffffff81bc07fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffbff03cceefffffffffffffe33f87ffffffffffffffffffffffffff
8000101ffffffffffffffffffffffffffff9f83c4feffffffbffffffe61c1fffffffffff
ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffbff3e4fffffffffdffff8
e63c7fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffff16
4ffffffffffffff8e278ffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffff800fffffffffffffffe279ffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffdfffdfffffffff003ffffffffffffffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc1f99fff9fdffefe7e00fffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff9ff9fffb
ffdf7feffc3fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffff8ffffffffffffefff8ffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffeffffffcfff1ffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff9ffffcfff1ffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffdffffeff
81ffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
effdffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffe67ff1f7fffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffffffffffffffffe67ff7fffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe77fffffffff7ffeff3ffffff
ffffffffffffffffffffffff8010000ffffffffffffffffffffffffffffffffe73ffffff
3ffbffcfe33fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffe73ffffff39f3ffdfe77fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffff9ff9fbffffc77fffffffffffffffffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe1ffff9ffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc41fffe1fdff9ffff
ce3fffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffffffffffffffffffff8
60fffe1ffff9ffff800fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fffffffffffffc07c0ffee1ffff9ffffc087ffffffffffffffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffffffffffff80007807fcfbffff8ffff87f3cfbdffdfffffffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffe0004da007fff9ffff1ffdf87f80000
5f9fffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffc0000f9efd3fff9f
fff3ff9f07f801701f3fffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
00f7a7fffc3ffbcffff7ffff0ffce7ff80ffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffb03ffff79ffe13ffe3ffc7fffe3ffce7ffe003ffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffff80fffbf31ffe07ffe0004fdffe3ffcefcfff07ffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffc3fffff21fff07f3e300ff9ffc
7ffc6fffffc3ffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffff87ff7fc0ef
fec7f7e3fffffff87ff807fc3ff9ffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffff87f7ff81e00007ffc0ff3ffff0600307fffff8ffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffff07fffe0ff92003ff81fe23ffe00003f033e1f03fffffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffffff41bfff01fdbffe0ff01ff03ffc0033ff800
f7f01fffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff079ffe1fffbeffc7f78
3f39ff87efbffc001fe107ffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff0f8
fe03fffffffc7e7e007cff1ffffffcdc0bc387ffffffffffffffffff8000101fffffffff
ffffffffffffc1e0180ffffffffe3c7fe3fe7c3ffffffeee0003c1ffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffcfe301dfffffffff1cfffffe707fffffffeec003e0ff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffff9fc7c1bfffffffff80fcfe7e30ff
ffffffff70e3f1ffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffff3f8fffffffff
ffff81f8fc3f01ffffffffff3bf1fcffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fff07f1fffffffffffff03f9fe7f81ffffffffff3bf8fe1fffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffff8ff1fffffffffffff07fdfe7fc07fffffffff9ff8fe1fffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffff8ff1fffffffffffff87ffff7fe03fffffffff
cffe7f07ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff3ff3fffffffffffff9fff
fffff83fffffffffefff3fc7ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffe7fe3f
ffffffffffff9ffffffffe3fffffffffffff3ff3ffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffc3fe7fffffffffffffc3fffffffe7fffffffffffff1ff1ffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffff9ffe7fffffffffffffe1fcffffe07fffffffffffff9ff0
7fffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffe1ff8fffffffffffffff0f8ff8fe1ff
ffffffffffff8ffe7fffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffe1ff8ffffffffff
fffff1f07f87c3ffffffffffffffc7ff3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fe3fe1fffffffffffffff8247f8787ffffffffffffffe7ff3fffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffff27f03fffffffffffffffc3c7f980fffffffffffffffe3ff3fffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffe73fc7fffffffffffffffe3ffffc3fffffffffff
fffff3fe3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff0f0fffffffffffffffff1f
fffe3ffffffffffffffff9fc3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff060fff
ffffffffffffff0ffff87ffffffffffffffffce01fffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffe000fffffffffffffffff8ffdf87ffffffffffffffffe070fffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffffc603fffffffffffffffffc7fdf8ffffffffffffffffff07
e7ffffffffffffff8010101ffffffffffffffffff9f07fffffffffffffffffc039c0ffff
ffffffffffffffe7f37fffffffffffff8010101fffffffffffffffff83f8ffffffffffff
ffffffe3f8e1fffffffffffffffffff7f3ffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
e3e1ffffffffffffffffffe7f3e3fffffffffffffffffff1f1ffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffe7e3fffffffffffffffffff3e3e3fffffffffffffffffff9f0ffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffff0fc7fffffffffffffffffff9e3e3ffffffffffff
fffffff9fcfffffce07000026060f00920f574d464301000000000001000000000000000
3000000700f000000000000704f0000fffffffff8010101fffffffffffffffff8fc3ffff
fffffffffffffff843c7fffffffffffffffffffcfcffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffff9fc3fffffffffffffffffffc098ffffffffffffffffffffcf67fffffffffffff
8010101fffffffffffffffff9f8bffffffffffffffffffff1c1ffffffffffffffffffffc
fe7fffffffffffff8010101fffffffffffffffff3f8ffffffffffffffffffffffc7fffff
fffffffffffffff8fe7fffffffffffff8010101fffffffffffffffff3f8fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcfe7fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe
7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f7fffffffffffff8010101f
fffffffffffffffe7f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f3fffff
ffffffff8010100ffffffffffffffffc3f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff87f3fffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7f1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffa7f3fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe7f1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f3fffffffffffff8010101fffffffff
fffffffe7f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f3fffffffffffff
8010101ffffffffffffffffe1f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
903fffffffffffff8010000fffffffffffffffff062fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc17fffffffffffff8010101fffffffffffffffff203fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc43fffffffffffff8010101fffffffffffffffff
38ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf9fffffffffffff8010101f
ffffffffffffffff3c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f9fffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffe3e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8e9fffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7c7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8e8fffffffffffff8010101ffffffffffffffff07c7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101fffffffff
fffffffcfe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff
8010101ffffffffffffffffcfe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcf87fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffff8fc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffff4
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdecfffffffffffff8010101f
fffffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e4fffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffff8fc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcfc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101fffffffff
fffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcfffffffffffff
8010101ffffffffffffffffcfcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcfcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcfcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7ffffffffffff8010101ffffffffffffffff8
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7ffffffffffff8010101f
fffffffffffffff4fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc3ffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffe7cffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcf8fffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7cffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7cffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffc3cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc73fffffffffffff
8010101ffffffffffffffffc3cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c79fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe3cffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe79fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe3cffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe78fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe
7cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe78fffffffffffff8010000f
ffffffffffffffff39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7bfffff
ffffffff8010101fffffffffffffffff39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc33fffffffffffff8010101ffffffffffffffffeb9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe27fffffffffffff8010101fffffffffffffffffd9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffc9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffff
8010101fffffffffffffffffe9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f27fffffffffffff8010101fffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff27fffffffffffff8010101fffffffffffffffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffff8010101fffffffffffffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8feffff
ffffffff8000101fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8783fffffffffff8010101fffffffffffffff8283ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc003fffffffffff8010101fffffffffffffff0387ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffff8010101fffffffff
ffffff460fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff821fffffffffff
8010101fffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffff8010101fffffffffffffff99ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101014c000000640000000
000000000000000cf000000e30000000000000000000000d0000000e40000002900aa000
0000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e400d0000
30000001e0004000000070104000400000007010400bd1e0000410b2000cc00640145010
0000000e400d000000000002800000045010000640100000100010000000000000000000
000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
8010101fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0cffffffffff8010101fffffffffff9e7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe60cffffffffff8010101fffffffffff9c1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc201ffffffffff8010101fffffffffffcb807f
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff8683ffffffffff8010101f
ffffffffffe0607fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f00ff
ffffffff8010101ffffffffffff0fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff83e3ffffffffff8010101fffffffffff90f83fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc39ffffffffffff8010101fffffffffffc1fb3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e7fffffffffff8010101fffffffff
ffffe79fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e7fffffffffff
8010101fffffffffffffce1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8e7fffffffffff8010101fffffffffffffce7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffce7fffffffffff8010101fffffffffffffcc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcf3fffffffffff8010101fffffffffffffde7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f3fffffffffff8010101f
ffffffffffff9c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f9fff
ffffffff8010101fffffffffffff9e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcb9fffffffffff8010101fffffffffffff1e3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefcfffffffffff8010101fffffffffffff1c7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef8fffffffffff8010101fffffffff
ffff3c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cfffffffffff
8010101fffffffffffff787fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3efffffffffff8010101ffffffffffffe7c7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe5e7ffffffffff8010101ffffffffffffe7c7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7ffffffffff8010101ffffffffffffc7c7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e3ffffffffff8010101f
fffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e7ff
ffffffff8010101ffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe3e7ffffffffff8010101ffffffffffffef87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe1e7ffffffffff8010101ffffffffffffef07fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0e7ffffffffff8010101fffffffff
fffef07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe7ffffffffff
8010101ffffffffffffe3e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff4fe7ffffffffff8010101ffffffffffffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fe7ffffffffff8010101ffffffffffffc7e7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe7ffffffffff8010101ffffffffffffc7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfc7ffffffffff8010101f
fffffffffffe7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcfff
ffffffff8010101ffffffffffffc7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfefffffffffff8010101ffffffffffffcff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fefffffffffff8010101ffffffffffffc7f3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81e7ffffffffff8010101fffffffff
fffcff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffff
8010101ffffffffffffeff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8087ffffffffff8010101ffffffffffff2783fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe1787ffffffffff8010101ffffffffffffa0c17ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe0f8fffffffffff8010101fffffffffffec3c07
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe078fffffffffff8010101f
fffffffffff07fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fcfff
ffffffff8010101ffffffffffff87fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfdcfffffffffff8010101ffffffffffffc7fe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffcfffffffffff8010101ffffffffffffe7fe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc9ffcfffffffffff8010101fffffffff
fff67fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffefffffffffff
8010101ffffffffffff27fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffcfffffffffff8010101ffffffffffff87ff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff71ffefffffffffff8010101ffffffffffffe7ff0ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff71ffefffffffffff8010101ffffffffffffe7ff0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc7ffffffffff8010101f
ffffffffffff7ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffcfff
ffffffff8010101fffffffffffff3ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ff9fffffffffff8010101fffffffffffff3ffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff1fffffffffff8010101fffffffffffff9ff8bfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff3fffffffffff8010101fffffffff
ffff9ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff3fffffffffff
8010101fffffffffffffdff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfff3fffffffffff8010101fffffffffffffcffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffe7fffffffffff8010101fffffffffffff4ffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe7fffffffffff8010101fffffffffffffc7fe
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffeffffffffffff8010101f
ffffffffffffe7ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffcffff
ffffffff8010101fffffffffffffe3fe37ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffcffffffffffff8010101ffffffffffffff3ff0fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ff9ffffffffffff8010101ffffffffffffff1ff0fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff3ffffffffffff8010101fffffffff
fffff9ff8fffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffe1fe1ffffffffffff
8010101ffffffffffffff8ffcfffffffffffffffffffff800007fffffffffffffffffffe
7fe7ffffffffffff8010101ffffffffffffffcffc7fffffffffffffffffffc0cf0c03fff
fffffffffffffffc7fc7ffffffffffff8010101ffffffffffffffc3fc3ffffffffffffff
ffffc00ff9e001fffffffffffffffffcff8fffffffffffff8010101ffffffffffffffe1f
e3fffffffffffffffffe011fbfe380fffffffffffffffffcffdfffffffffffff8010101f
ffffffffffffff1ff17ffffffffffffffff03f9fffe7e03ffffffffffffffff87f9fffff
ffffffff8010101fffffffffffffff9ff8ffffffffffffffffc1fffffffff01fffffffff
fffffff07f3fffffffffffff8010101fffffffffffffffcff8ffffffffffffffff03ff3f
fffff807fffffffffffffff1f83fffffffffffff8010100fffffffffffffffcfe8ffffff
fffffffffe036f7ffdfff881fffffffffffffff1f87fffffffffffff8000000fffffffff
ffffffe3fe77fffffffffffff87fef7fffbffdf8ffffffffffffffe0f8ffffffffffffff
8010101fffffffffffffffe3fe27fffffffffffff1ffffffffbffffc3fffffffffffffc1
f1ffffffffffffff8010101fffffffffffffffe1fc27ffffffffffffc3fffffffffffefa
1fffffffffffff81c3ffffffffffffff8010101ffffffffffffffff8fa07ffffffffffff
87ff7fffffffffbe07ffffffffffee0787ffffffffffffff8010101ffffffffffffffffe
7a06ffffffffffff0fff7ffffffffffe03fffffffffffe7fcfffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffff2e05fffffffffffe1fff7ffffffffffe01fffffffffffcff9fffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffff8001fffffffffffcdffff7fffffffe7e60ffffff
fffff87f3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffc101fffffffffff9ffffffff
fffffffeec7ffffffffff0ff3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffc7f8ffff
fffffff9fe7fffffbffffcfffe3ffffffffff1fb1fffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffcfd87ffffffffff3feffffffffffffff9c1fffffffff71ff3fffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffc3fe3fffffffffe7bffffffcffffffff1f1fffffffffe3ff
3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffe7de1fffffffffc7ffffbffffffffbdf
ff0fffffffffcffe3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffe0ff1fffffffff9f
f7ff1fffffffffffef07ffffffff87fe7fffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
f07f0fffffffff1fffff3fffffffffffe407fffffffe9ffe7fffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffff87fcfffffffff3ffc7ffffffffffffffe03fffffffe0ffcffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffcffe7fffffffe7ffcfffffffffffffffef1ffff
fffe3ff8fffffffffe60ffff8000001ffffffffffffffffffcfee7fffffffcfffcffffff
fffff9fffff9fffffffe3ff9fffffffff8083fff8010101ffffffc7ffffffffffc7fa1ff
fffff8c7ffffffdffffff1ffeff8fffffffc7ff9fffffffff0be0fff8010101ffffff00d
fffffffffc7ff1fffffff9c7fffffffffffffbfffffcfffffff07ff8ffffffffe0fc07ff
8010101fffffe7c1fffffffffe3fe13ffffff3effffffffffffffffff3ce7ffffff87ff1
ffffffffc5f1cbff8010101fffff07f07ffffffffe3fb87ffffff3fdffffffff8fffffff
cffe7ffffff9fff3ffffffff0fe3e1ff8010101ffffc13fe3ffffffff83de83fffffe3ff
ffffffffffe7ffff8fbc3ffffff8ffe7fffffffe0f87e4ff8010101ffffd39ff87ffffff
fe1fb87fffffe7ffffffffffdfc7ffff9fbc3ff1fff1ffe7ffffffdc1e1fe0ff8010101f
fffb3c7fc7ffffffff1df83fffffc7fffffffffffffffffffbfe1ff1fff3ffcffffffff8
fe1ff07f8010101fffda7e3fc1ffffffff8ffe3fffffcfffffffffff9fffffffffec1ffb
ffe3ffcfffffffe3fc7ff07f8010101fffe87fdfc0ffffffff8ffe3fffff8fff3fffffff
cfffffffffcc4fffffe7ff0fffffffc7f8fff9ff8010101ffff0ffc7e07fffffffceff1f
ffff9ffe3fffffe7dfffffffffcf8fffffe1ff1fffffffc7f0fffc7f8010101fff98ffe7
fe3fffffffcfff1fffff9f8f7fffffcffffdffffffcfffffffe7ff3fffffff87f3ffffff
8010101fff81fff3bf9fffffffe7ff1fffff1f9fffcfffeffff9ffbfffc7e7ffffc7fe7f
ffffff1fe3ffffff8010101ffffffff83f87ffffffa33f0fffff3ffffffffe7ffff9ffbf
ff87c7ffffc3fefffffffe7fcfffffff8010101ffffffffe3ec3fffffff1ff07ffff3f3f
fffffe7f9ffdffffff8fe7fffc0ffcfffffffe7f8fffffff8000000fffffffff3ff9ffff
fff8ff80ffff1fffff3fffff9fffff3ffff5e3fff00ff9fffffff07f1fffffff8010101f
ffffffff9ff9fffffff87f007fff3f7fffbfffff9fffff34ff9ff3ffe00fe1ffffffc07e
3fffffff8010101fffffffff87fcfffffffc7f8b3ffe3effffbfffff9fffef3ffff663ff
e0cfe1ffffff84787fffffff8010101fffffffff43fc3ffffffe3f933ffe7effffbfffff
ffffffbfffffc3ffe0c7c7fffffe0cf8ffffffff8010101ffffffffff1fc0fffffff1fb3
1ffe7effffffffffffdfffcfffff83ffc267cfffffccde71ffffffff8000000fffffffff
f8f807fffff807239ffe7fffe7fffffffffffffffffbe1ff83f01ffffff0fe07ffffffff
8010101ffffffffffc7803ffffffc0678ffe7dffe7ffffffbffffffffff3a3ff83f87fff
ffe3ff1fffffffff8010101ffffffffffe0180fffffff0efcffefffff7ffffffffffffff
fff9f1ff01ccffffffc3fe7fffffffff8010101fffffffffff83e07ffffff9ffe7fcffff
ffffffff9fff7ffffffbf1ff1cfc7fffff87fe7fffffffff8010101fffffffffffe7fc3f
fffff8fff3fe7fffffffffff9ffffffffffdf9ff1ffe7fffff1ffe7fffffffff8010101f
ffffffffffe7fc0ffffffcfe73fe7cfffcffffff3ffff7fff7fff0fc3ffe7fffff3ffeff
ffffffff8010101ffffffffffff3fe87fffffcfe71fe7dfffcffffff1ffff7ffffffe8fc
7dfc7ffffe7ff8ffffffffff8010101ffffffffffff1ffe3fffffc7e70fe7fff7ddfffff
9ffffffffffffcfc7ff87ffffc7ff9ffffffffff8010101ffffffffffff9fff1fffffc3f
70fefdff7fdfffff9ffffffffbfffcf8fdf9fffff87ff1ffffffffff8010101fffffffff
fffc7ff8ffffff3ff87efdffffcfffff9fffbffffffffcf3fff3fffff0ff73ffffffffff
8010101ffffffffffffe3fe67fffff9ffc1e7fffffffffff9ff1fdfffffffce3ffe7ffff
f1ffc7ffffffffff8010101fffffffffffff3ffe3fffffcfdbcefdbf7fffffff9fffffff
fffaf8c67fcfffffe3ff8fffffffffff8010101fffffffffffff9ffc1fffff03f9eefbff
ffffffff9ffffffff7fbe08e7f83ffffe3ff3fffffffffff8010101fffffffffffffcffd
9fffff83f9e6fbffffdfff7f9ffffffffffefc3fff33ffffc3fe7fffffffffff8010101f
ffffffffffffe3fb8ffffff9fdf07ffffffdbff7fffffffffffffc1ffe7fffffd3fe7fff
ffffffff8000001ffffffffffffff1ff4ffffffcfff0ffffefffffe3ffffff9ffffefc3f
fcffffff97ecffffffffffff8010101ffffffffffffff87f67fffffe01f079fffffffff3
dfffff9fffffee1ff1ffffff87f9ffffffffffff8010101ffffffffffffff83fe7fffffe
00e0fbfffffffeffeffedf9ffb7ee83e07ffffff9ff3ffffffffffff8010101fffffffff
ffffff3fe3ffffffc000fbffffffefffffffffffff3ff01c1fffffff1fe3ffffffffffff
8010101fffffffffffffff3fe3fffffffe00fffffffffffffffffbfffdfee000ffffffff
1fe7ffffffffffff8010101fffffffffffffff8fe3fffffffe3e7ffeffbbffffffffffff
ffffd803ffffffff3e4fffffffffffff8010101fffffffffffffffc3f3fffffffe3c7fff
e7ffffffffffeffedffe7003fffffffe1c9fffffffffffff8010101fffffffffffffffe7
f9fffffffe38f9dfffffffffffffffeffffe7007fffffffe1f3fffffffffffff8010101f
fffffffffffffff3f0ffffffff0efffffffffffffdfffffff7ffe80ffffffff81e7fffff
ffffffff8010101ffffffffffffffff3f0ffffffff867fffbfffffffffffffff77ee441f
ffffffc000ffffffffffffff8010101ffffffffffffffff9c03fffffffc079ffbeffff3f
fffffffffffa401fffffff8841ffffffffffffff8010101ffffffffffffffffc040f7fff
fff079ffffffee3ffffcfeff7ff7407fffffff1c7bffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffc3e037ffffff871ffffffff3ffff8fffffffed07ffffffc3f03ffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffe3ff17ffffffc1fdfffffffffffddfffff7fee0fffffff8ff
87ffffffffffffff8010101fffffffffffffffff03e87ffffffe7dfbdfffffffffffffff
fffff1ffffffe1ffcfffffffffffffff8010101fffffffffffffffffc7fc3fffffff3dff
ffbffffffffffffffffe71ffffff87ff8fffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ebff0bffffff3fffff9fffffffffffffffbe79ffffff0fff9ffffffffffffb7f8010101f
fff9ffffffffffffe3ff83ffffff3ffbfd9fffcffffffff9fffcf9fffffe0ff31fffffff
fffff2ff8010101ffffc7fffffffffffe1ffe1ffffff3cffffff7ffff7fffff1ffe9f1ff
fffe2fff3ffffffffffff7ff8010101fffe73fffffffffffc3fff0ffffff1cfe77ffffff
ffffffd9fffde1fffff8fffe7fffffffffffe7ff8010101fffc01ffffffffffff1fffc3f
ffff3cffffffffffffff79ffffe8e1fffff1fffc7fffffffffffcfff8010101fffff0fff
fffffffffcff9f1fffff9cfffffffffff7fffffffbdbf1fffff9ffccffffffffffff8fff
8010101fffff0ffffffffffffe37ff8fffff9e7fbffffffff7ffffffffdae1ffffc3ffc9
ffffffffffff8fff8010101fffff27ffffffffffff33ffc7ffff8e7ffbffffffffffffff
fefe61ffffc3fff3ffffffffffff0fff8010101fffff07ffffffffffff9fffe7ffffdbff
ffefffffffbfffffff7e63ffffc7ffc7fffffffff8ff0fff8010101fffff23ff9bffffff
ffc7fdf1ffffcf7fefefffffffffffffcffee3ffffcff98ffffffffff07f1fff8010101f
ffff93ffc9ffffffffe3fff80fffcf3defff9ffffffffffffffef3fff00fff3ffffffffe
003f3fff8010101fffffc3fc01f7fffffff1bff80fffcf3ffe7fdffffff7fffffff6c3ff
c00ffe7ffffffde03c1f3fff8010101fffffe3f00077fffffffc3ffb03ffcfbfffffffff
fffffffffffef3ff84cf90ffffffffc07e003fff8010101fffffe1c40706ffffffff0cff
91ffcf3ffffffffffffffffffffec3ff0f9f03ffffffed03ffc03fff8010101ffffff001
ff80ffffffff8007f8ffc73ffffffffffffffffdeffcf7fc1ec01ffffff7c877fffe3fff
8ffffffffffff001ffc07fffffffe007f8ffc79ffff7fffffffffffffdfde7fc7fe0ffff
ffe7c0f3fffc7fff8010101ffffff0ffffc01fefffffffcffc7fc79ffffffeffffffffff
ffffe7f8fff3ffffffffc1f3ffc1ffff8010101ffffff87fffff0fffffffffc3fe1fe7df
ffffffff3ffffffffff9c7f0ffc3ffffffe187f9f807ffff8010101ffffffc001fff83f7
ffffffe1ff8fe5defffffff3fffffffffff987e3ffc7fffffd803ff8003fffff8010101f
ffffff8007ffe003fffffff3ff8fe39eeffffff3fff7dffffffbc7cfff47fffffc067ff0
0fffffff8010101fffffffffc01fe001fffffff1ffc3f7cffffffff3ffc7ffffffff8f8f
ff0ffffff81f7ff1e7ffffff8010101ffffffffff01ff8087ffffff8ffe1f7cfffe3ffff
ffcfffc7bfff0f0fff1ffffff1ff7987ffffffff8010101fffffffffff0ff8fe0ffffffc
7ff8f2ffffe7fcffffeffecff7fb0f3fe63ffffe63df7a0fffffffff8010101fffffffff
ffc1387b07fffffe3ffc33cfbfffffffffffffefffef0e7ffc7fffff03df307fffffffff
8010101ffffffffffff001ffe1ffffff03fe03cbffffffffffffffffffff007f30fffffe
1fff81ffffffffff8010101ffffffffffffd01fff8ffffffc3ff01e1fffffffffffe7fff
ff3601ffe1fffff8ffff87ffffffffff8010101fffffffffffffe3fffc1fffffe07f81e9
fffffffffcfffbfffe2301ff07fffff0ffff1fffffffffff8010101ffffffffffffff1ff
fc1fbffff80fc1e7ffffffffffffffffff6203f01fffff63fffe3fffffffffff8010101f
fffffffffffff1ffff8ffffffe0401ffffffffffffffffffffe70ff07ffef643fffc7fff
ffffffff8010101ffffffffffffff83fffc7bfffffc009e7ffffffffffffffefffe61c03
fffcf407fff0ffffffffffff8010101fffffffffffffc21fffe33ffffff87ce7dfefffff
fffbffffdffe1c1ffffce00fffe33fffffffffff8010101fffffffffffffc783fff00fff
fff9f8efffffffe7fffffffffffe3c7ffffdc71ff207e7ffffffffff8010101fffffffff
ffffffc047f800fffff8f0e7ffffffffffffffffffc63c7ffffd078fc033ffffffffffff
8010101fffffffffffffff3c01f0f0fffffc78efffffffffffffffffffc630fffffc7f8f
87fdffffffffffff8010101ffffffffffffffffee0f1f83ffffe3877ffffdfffffffffff
ffce01ffff79ffc63ffe3fffffffffff8010101ffffffffffffffffbfc01ff0fffff0073
fbfffffffffffffffffe03ffffe3ffc07fbfffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ff01ffc7ffff807bfffffffffffeffffffdc07ffff47ffc1fb9fffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffc3ffe07ffff07bffffffffffffffffffd80fffff1fffeffbffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffff0fff87ffffc3cfff7ffdfffffffffffc81fff
ff3fffcffdffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff0fffe3effff9e7fffffff
ffffffffff903ffffc7fff8ffcffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff8ffff
1fffff9e7fffffffffffffffff9cffffbc7fff9ffeffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffff83fff83ffff8fffffffdfffffffffffb9ffff00ffff7fffffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffffffc3fffc07fffdf3fffff9fffff7fffff39ffe401fffe7f
ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffe1fffe007ffcfffffff1fff9fffff
ff3bffe171fff8ffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffff8fffe700ffcf
afffff9fdf1ffdffde03ffc3f3ffe09fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffc3fde7e07fefbfefffffff9ffffffc43ff3ff7fc07ffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffe03fe7fc1fe7bffffffffffffffff8c3fc3ff3f01fffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffff03cfff0fe39fffffffffffffffbac7fc7f
f3e1dfffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffff000fffc7e79fffffff
fffdfffffdc7f8fff387ffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffcfc
1fffe3f787fffffffffffffff987f1fff013efffffffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffffffffc0fffe1f7effffffffffffff1f9c7e3fff1fde7ffffffffffffffffff
8010100fffffffffffffffffffffffffcffff8f3fffffffffffffff3f98fc7fff3ffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffc3fffc71ffffffcffffffffb
fe0f87ffe3ffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffff1fffc01
ffffff8ffffffffffc0f1fff87ffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fffffffff83ffe01feffffdffffffffffc001fff07ffffffffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffffffffffc1ffc41feffffffffffffbff5003ff87fffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffff87fcc8dfdfffffff9fffffe7007f81
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffc079d81dffffff
ff9fffffff033f01ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
fff0019ccfe7ffffff9ffffff003803fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffff9f803ccfe7fffffffffffff81bc07fffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffbff03cceefffffffffffffe33f87ffffffffff
ffffffffffffffff8000101ffffffffffffffffffffffffffff9f83c4feffffffbffffff
e61c1fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffbff3e
4fffffffffdffff8e63c7fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffff164ffffffffffffff8e278ffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffffffffe279ffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffe01ffdfffdfffffffff003ffff
ffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc1f99fff9
fdffefe7e00fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ff9fffbffdf7feffc3fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffefff8ffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffeffffffcfff1ffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff9ffffcff
f1ffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffdffffeff81ffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffeffdffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffffffffffffffffe67ff1f7fffffffffe1ffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe67ff7fffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe77ffffff
fff7ffeff3ffffffffffffffffffffffffffffff8010000fffffffffffffffffffffffff
fffffffe73ffffff3ffbffcfe33fffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffe73ffffff39f3ffdfe77fffffffffffffffffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff9ff9fbffffc77fffffffffffff
ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe1ffff9ffff
cfffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc
41fffe1fdff9ffffce3fffffffffffffffffffffffffffff8010100fffffffffffffffff
fffffffffffffff860fffe1ffff9ffff800fffffffffffffffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffffffffffffffc07c0ffee1ffff9ffffc087ffffffffffffffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffff80007807fcfbffff8ffff87f3cfbd
ffdfffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffe0004da007fff9f
fff1ffdf87f800005f9fffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
c0000f9efd3fff9ffff3ff9f07f801701f3fffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffff00f7a7fffc3ffbcffff7ffff0ffce7ff80ffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffb03ffff79ffe13ffe3ffc7fffe3ffce7ffe003ffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffff80fffbf31ffe07ffe0004fdffe
3ffcefcfff07ffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffc3fffff21f
ff07f3e300ff9ffc7ffc6fffffc3ffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffff87ff7fc0effec7f7e3fffffff87ff807fc3ff9ffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffff87f7ff81e00007ffc0ff3ffff0600307fffff8ffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffff07fffe0ff92003ff81fe23ffe00003f033
e1f03fffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff41bfff01fdbffe0ff01
ff03ffc0033ff800f7f01fffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff079
ffe1fffbeffc7f783f39ff87efbffc001fe107ffffffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffffffff0f8fe03fffffffc7e7e007cff1ffffffcdc0bc387ffffffffffffffffff
8000101fffffffffffffffffffffc1e0180ffffffffe3c7fe3fe7c3ffffffeee0003c1ff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffcfe301dfffffffff1cfffffe707f
ffffffeec003e0ffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffff9fc7c1bfffff
ffff80fcfe7e30ffffffffff70e3f1ffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffff3f8fffffffffffff81f8fc3f01ffffffffff3bf1fcffffffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffff07f1fffffffffffff03f9fe7f81ffffffffff3bf8fe1fffffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffffff8ff1fffffffffffff07fdfe7fc07fffffffff
9ff8fe1fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff8ff1fffffffffffff87ff
ff7fe03fffffffffcffe7f07ffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff3ff3f
ffffffffffff9ffffffff83fffffffffefff3fc7ffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffe7fe3fffffffffffff9ffffffffe3fffffffffffff3ff3ffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffc3fe7fffffffffffffc3fffffffe7fffffffffffff1ff1
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff9ffe7fffffffffffffe1fcffffe07f
ffffffffffff9ff07fffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffe1ff8ffffffffff
fffff0f8ff8fe1ffffffffffffff8ffe7fffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
fe1ff8fffffffffffffff1f07f87c3ffffffffffffffc7ff3fffffffffffffff8010101f
fffffffffffffffffe3fe1fffffffffffffff8247f8787ffffffffffffffe7ff3fffffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffff27f03fffffffffffffffc3c7f980fffffffffff
ffffe3ff3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffe73fc7fffffffffffffffe3f
fffc3ffffffffffffffff3fe3fffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff0f0fff
ffffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffff9fc3fffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffff060fffffffffffffffff0ffff87ffffffffffffffffce01fffffffffffffff
8010101ffffffffffffffffffe000fffffffffffffffff8ffdf87ffffffffffffffffe07
0fffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffc603fffffffffffffffffc7fdf8ffff
ffffffffffffff07e7ffffffffffffff8010101ffffffffffffffffff9f07fffffffffff
ffffffc039c0ffffffffffffffffffe7f37fffffffffffff8010101fffffffffffffffff
83f8ffffffffffffffffffe3f8e1fffffffffffffffffff7f3ffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffe3e1ffffffffffffffffffe7f3e3fffffffffffffffffff1f1ffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffe7e3fffffffffffffffffff3e3e3ffffffffffff
fffffff9f0ffffffffffffff8010101fffffffffffffffff0fc7fffffffffffffffffff9
e3e3fffffffffffffffffff9fcffffffffffffff8010101fffffffffffffffff8fc3ffff
fffffffffffffff843c7fffffffffffffffffffcfcffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffff9fc3fffffffffffffffffffc098ffffffffffffffffffffcf67fffffffffffff
8010101fffffffffffffffff9f8bffffffffffffffffffff1c1ffffffffffffffffffffc
fe7fffffffffffff8010101fffffffffffffffff3f8ffffffffffffffffffffffc7fffff
fffffffffffffff8fe7fffffffffffff8010101fffffffffffffffff3f8fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcfe7fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe
7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f7fffffffffffff8010101f
fffffffffffffffe7f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f3fffff
ffffffff8010100ffffffffffffffffc3f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff87f3fffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7f1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffa7f3fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe7f1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f3fffffffffffff8010101fffffffff
fffffffe7f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f3fffffffffffff
8010101ffffffffffffffffe1f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
903fffffffffffff8010000fffffffffffffffff062fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc17fffffffffffff8010101fffffffffffffffff203fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc43fffffffffffff8010101fffffffffffffffff
38ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf9fffffffffffff8010101f
ffffffffffffffff3c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f9fffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffe3e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8e9fffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7c7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8e8fffffffffffff8010101ffffffffffffffff07c7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101fffffffff
fffffffcfe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff
8010101ffffffffffffffffcfe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcf87fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffff8fc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffff4
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdecfffffffffffff8010101f
fffffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e4fffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffff8fc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcfc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fcfffffffffffff8010101fffffffff
fffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcfffffffffffff
8010101ffffffffffffffffcfcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcfcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfcfffffffffffff8010101ffffffffffffffffcfcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7ffffffffffff8010101ffffffffffffffff8
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7ffffffffffff8010101f
fffffffffffffff4fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc3ffff
ffffffff8010101ffffffffffffffffe7cffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcf8fffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7cffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff8010101ffffffffffffffffc7cffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff8010101fffffffff
fffffffc3cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc73fffffffffffff
8010101ffffffffffffffffc3cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c79fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe3cffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe79fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe3cffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe78fffffffffffff8010101ffffffffffffffffe
7cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe78fffffffffffff8010000f
ffffffffffffffff39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7bfffff
ffffffff8010101fffffffffffffffff39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc33fffffffffffff8010101ffffffffffffffffeb9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe27fffffffffffff8010101fffffffffffffffffd9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffc9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffff
8010101fffffffffffffffffe9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f27fffffffffffff8010101fffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff27fffffffffffff8010101fffffffffffffffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffff8010101fffffffffffffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8feffff
ffffffff8000101fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8783fffffffffff8010101fffffffffffffff8283ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc003fffffffffff8010101fffffffffffffff0387ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffff8010101fffffffff
ffffff460fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff821fffffffffff
8010101fffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffff8010101fffffffffffffff99ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101010c00000040092900a
a00000000000000e400d00000000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 2.7 — Xhipicephalus sanguineus (самець)

При 30° весь життєвий цикл продовжується близько 2 мес, але може
затягуватися і до 3 років. Сезон паразитування продовжується з весни
протягом усього літа (дорослі), личинки і німфи паразитують на собаках у
масі влітку до жовтня (мал. 2.8). Нападає на людину. Епідеміологічне
значення складається в передачі збудників марсельської лихоманки,
лихоманки Ку, спірохет іспано-північноамериканського кліщового
поворотного тифу, можливо, вірусу сказу (знайдені спонтанно заражені
вірусом сказу кліщі Rh. sanguineus — у Китаї, Поволжі), у США —
збудників лихоманки Скелястих гір.

picscalex86010009000003a059000000009328000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100c3600000000004000000002000000041000000610000010000006
c0000000000000000000000ca0100008f0000000000000000000000863400007a1000002
0454d4600000100006100000c00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000400e0000340e0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000084000058c0d0000800d00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002cd0
00000e101000000001bc5b5480000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
3000017160000171201fc0e904400000d064944415478daeddccf8bdcd61d00f0b75dc8a
4e0aeea531c6aa2420e3e26ad0f2e2c58861e72dc3fa12909f8583786c601538dbb2d938
289283e1863c77329f40ff0212d81ee6cd64498dad1b5216e66a653674ecd683c604b1d8
d5edf6fbd277d9f3433dea53558b0b33b9aa78f9edeefa7a759848f6c432fe817f40bdad
8b2e7924efc17b4497bcf233d3f3a7aead67cb8383afad9623d0b9e471a4747464f8e8e0
ec3e781764aefa3f1b274de20e7add28e60693af32d618490973f0feaa3a2d3b630922ee
f0f66cbd2d6e637b49cba3b5d96fe8f2d8ca4cba75e9e7edc90209953a6d365e927b6300
397fd4acbc5d8adefd2357ad04497cbdaf274cf1646c4368d4afb3d6b71d5e8097df9ba8
14edc75e8b096160951ee6573af52896c74b13ded43747923b4876b369086635da1fd95e
9c5d234769be8bed913f5cb612c74b604dd09a2ba203574b7897efdbc462faa61ec74d04
49f194f6a9203e3117c68ded0a553faa5c9a42e08b67726b5258bd25b0dbdbe855e34d3f
931dcf3d6a093663abb8f07fe1a746acd85827ec09ba755e969339d3ee847ebd07332a06
ca09387ee5a6d088f787d829cf4eac72a96cb9eb1e4aea5b187d7a5e74d345e2f1b6bf35
0d1516d184b4ed45fea33d161c30d8065684bf44235a08273f3ff938ed4b8383e025a6cf
0b8eb19e800d32a413778dc7528f4557f5dda52f8bae4c7657fdd5e9bb6c4baa05ff30e9
976058ff15f97a11750981a3ae07fd6d03d995860033cde03694fc629834751257a08851
98047329ae57052474fe45bb0cac209926b74d74eab0d6cdb9be8053c402bc57a051afbf
2a3a770092b9510b08bae69f347fca58656b17eba4282f8322a215c5f4bb15e81666d352
bac011ce2306817ee819f914e97a7c1ad66544046abb41482b96fd270fc6ae88c471f6c1
fcc12b20a9dc854c92c95d8a40fd6a1d343a719470bf7549c06a20f4249efae4a8b8fc16
69ed2bfdf95f49515689575a1e51621a5bb9fae4fef71dab7d1db92de589976592706de6
2a074eb7d491f5f87766be897ce8b7963fe2310a92bed2e63ad09f2de58f48df99b2bd06
aaf8fe18dce767f2527d2d94fd6a1e9664990ec5d455f5a81e6cd7f241b3f38d6efee083
a59879ed6d15baea42f83e906d3913801cbce00a671d793347c4fb09e9ed5d1aabd8e57a
103f1595f036a68f8c65d1d3de2bfa12edda0a7ebd0eee1d35df63acb5d7e86067a080f3
961dad563d3488fd6a079ce37d207abd329efbba02edda04398861bd53df69a4c1be889a
403088167053ea7f9e806ead2d7a64561ca786a415dba4107300da6b5a4df6aa0bf95343
85006d35ad0b9c3cfe0db68d18139abd01ce335a6867ec4dfb82bd0a5c85be9b1a441058
eb5f8ede967b0d2f932b4cc3033091a696f093a1664c3d332551a1c831bf413df8c7d131
dca6b6ca6658695e8eed1d1c161d0e277a9d568a0134b0a1ab41ca59722d1b7d1aa8d69a
6656ceb978cd7a2e51471357a6a594b37e8a1387d69160ab48e7a2f33b2d0c661fbe25e6
4a972018d4f8906874f2505f94034816accd61bc37ada54b22d1788a685beb11bc98b026
70e25da73001ab80140e94fef4c14ed35d211ee00f414a6b757a133874fb7a3a5e88ba77
907d659868e5d7ef1253a05e9fce245be7217a8aecedc8c2cda17bf03330c50d7e834695
34c4969e846fa405c5a99f6c104f9cd794ebb4bd0b4736197d635c300a596d2df687480a
b9b4e0f301cc8468bc9dd3234bbf7400bde9e1906a81094fed66174be04cd9f7d1a56530
e285aac0de14b99c5ad5d3b9d3161ba3ccd0ba99dee16347ba585b84cb995c3b40e8ce50
4440f1cf567517bf696a4a37aba382cb439c068a14c43c3276d5fc47f052bd2498929d3f
dc20cab85adff0c342b775d1e6a88eb1f1ed2e889a2a7563adec43491d9da625ca52775f
4b49e6ebf8369916301125fdc4c2db6b0914e6d74d2221fe567c4ad54f63415d2637ed04
827367ae0918ff29f8b73bbe44d6cd0630b3df0b058a4b2d1f93b3479b37382ee2638bbf
0430fd76d1a3db2d13396bab421c8da3e5f141a2539f28ca9eadc428fd57567169aaeb1b
a8476f9a860983c44f8c0d1024d2d344beba221a9d2ec09c400e32d87d349b2d5c29d8e1
628b5d0e3269a5d7b449af44d4e67889ccbd1efa4278d34347c1aa905bed8dbe72b37f90
6e1ddfd65e9801de341b14e1c9e9c034f3e107487760bfad27cb6023dd6687ea798d0be7
c5e70460b8dfee05191925d839ed017d7a40f349adfe89f92a175e6aa441a90f4016871a
fc168f94af41fd4516311919c9c423e731cd273c72e4067555aa02a74510746eae85db5b
e12d221a2fea06686c44993b7d6a073afa5c67c21bd7b92383a8d103b361e57e8ac44cf2
a34765bea59105ac671d6326962f7103a5da57962a9888cab74e0a8474a031a95eca7059
d7831e2db711b1dc8b05195fedcc5b288046c6caaade8932ccd39fd7295c626ddadd2b48
114658bf764da9332ac29e8a133d8b9aad1a350a33b0db428227b2c3fffeea940fb227ce
efed62fe87db6bc9694e856956677705811497895ba5ad0bbe27233ef33afa0d3bf4c8a8
b53dd67c742b38623e6a7fedc5581640b9be0a116eb94addc4d4b34aed2accd604564cad
37ceca8408e6818a6ea79224acfb769f323e8831a9a4dd458619ef39232529796bb43193
88e0a7ab64d8f99951c80fe8c7239edc80311791591cc1313a550d5744a8f2f4e0aa08ed
eedd2d7f626ad582cdd5355b0c9a087e71ea94ba70a3a7a5f036460adaf1bf5c51fad806
521724925e7430b55b063598f1d35f764ab496cde18ca6c10617d45ff5366562b64a7461
b2486ac78679764a8812c52c4fd5e41b7de8068b79220b93362a7ccd00951ecf3cb5e118
65f2fd971aca0779d7141cb4b1c56ab4ce6cd78cd1a205fd47735f13e1047d21b6aa23a1
6739940e4870c7ba54293ace27990a34dd991c9b4ea88dca1bea88e563a1c40b4cf2fbb8
d90280fb260d353f4457a0e759a2648d7a48362422fe9d827d9c768a72d46a98128d86a3
a4b6b87f8ea5941bb326a82cec7657a409ff6a7979db99958710f87321b8adcc2b103d3b
267768b765e76656c3492724856b0588bd0845d3b19abec68f444a3794291065995ec514
14f385da495b8c8987ec780ee76317245975979ba56d2aaab2ae8362d6337b0be4d45f00
129ecf4d0ccdbdd6ae59ba504119b5ccad1be4125e99769b5d8c57ac39b88823d24d5ff0
7a498649736f17ebe01c75ad27ed1be0a3a3f4e87aaa14167a2601fe061fc7d870c7a62d
a69eab41e6b1e8d44cbbe5941f3648c0adae705bb43c7521bfb38fe25cdd2762dcdaa966
3d0d9eb3cbdf53178eef34b736858d4e31d73870f6c2bb45cfda42f9b069dd039293db6c
8698cfd1e8f0fdbd77b8dd5a4fd8185768af4bd62d0ac08272df3c65b9fd58f8c7fe127e
143cac1db70368a58870a5334af42bf33275b414cf34c9e8c0f289337bb05ad7f6581d32
ca7c4f84e94109eaa44d17be620476c8c19b077bc39cd91a3d1da253a052d2a8da0c50a8
ba78d50e8ce1ea26d023faacd9db646477a3cb4bfb775bac5ae81cca81d83c6884c4e452
444b333b0d0fa6430d6e8c4e1c933f8b5ab85a05d1a6a754462cb1af00a4cb7692e8ba2c
b139bd33df1e46f72524b3d96a503e4941eeede84e91e7aa5585e6d293a4667c53ee3f95
3de9f39a5d1cb064c67b47392cde6aea2db1b729f3ec7e59d526535bc0dd3247e9baa1b1
b483a41aedc67dc9ee04b626797a469bec8b193ba8bd6fe4edde265f9a6012bcce0b3933
1520f9bd12680deb4409ee5117f8f1d50dac95a29f8b14c24e797aca412bab7695b50736
528236e06ed4de639f6fb84e94f66092275f5e97c9ee5171c4ac774d83112e9cc6e5bec6
131fb69e767f140d64f990df1ab269de6be17cd72bf3b9e2deea28d6896a6597ed961a37
19a4021bf005e2fba3285db27d039d666d0a4a31746d32df9ae4eef31ba3fe77474016d3
0da6ff158f75e66c757e9e8247a9b5ed3622c58d6e56f00b166f47cd1f53f441b8c3ee03
43a86de28d3b9cca64c66b8a459e217349e2b7ab6c0fe6d446c42f7388d79a36ed234d6f
d063abc8b1c12eb1d2f9a3e1174f70b845e25f4391fcf9ece68e655e88cce26b664d923f
4d71f60fcc70ff022f769fd14ed35b26f3e8ed1ea9ba207089db005c26bd1de61fed793a
b9ba51d9cf60fed0415fa48b6126d8dbeed7190c5a3669ab50c5f10fae1cf4829fa8a1cf
4ef4ff2059e7982bea50e31be959c3dd0dfddba09d1ff9a48ba4b82103abd7726bba7c6e
f8b625c7dcba0ef19f435887e44e9fbe4e71f84fe989c3dbd71263b50ed7f5ac4e7631d4
b8da1fc0d98ee93177a755fee912077e841a7b25141170719587ad3a0ef40f40312594ca
fee2b42dffc841c74fa7c36565d4b5a0c99ae19f4b6feeeda19902622fe1bf9b9eef120e
98f771621445fd7b1e4a2feeefa2988be4f443650ec783c48f2de4e1aaa5e4bfb5f211d3
bdd01e9873ee61d49c7e74192c73b24aac32a1d18b4f1b0c247bf80e85b920e7c1e24f92
698fe49dda39a752db4b1d4f3d10e44ff99be44e4e736fd217f4cef7667e7f197e263eda
b4fae8e99ffc6e06404d1c6f3fbd4993fd87b0c7e5b640f5bb7b37d883efced05fd82fe9
fd1ff05488ee0d8902542d50000000049454e44ae4260820840010824000000180000000
210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000
100000002000000000000bf000000bf0040334400006143030000000000008000000080f
f7fe5430000008000000080ffff0f432100000008000000620000000c000000010000001
50000000c00000004000000150000000c00000004000000510000005c510000000000000
0000000ca0100008f00000000000000000000000000000000000000cd020000e10000005
00000003000000080000000dc500000000000002000cc00cb0100009000000028000000c
d020000e1000000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000
0000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffbffffffffbcdbff2f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3edffffffffffff
ffffffffff80101ffffffffffffffffb8ffffffffcfffffff9effffff9ecffffff1c49ff
367ffd9ffffffffffffffe7bfffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff9e
7ffffffffffffffffffffffff1ccffffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffff9
c7fffffffc7ffffff8f7fffff8e6ffffff8e68ff1a7ffe0fffffffffffffff39ffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff8e7ffffffffffffffffffffffff8e4ffff
ffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffdc7fffffffc7ffffff877fffff8727fff
ff8f24ff987ffe1fffffffffffffff38fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffff8f3ffffffffffffffffffffffff8e6ffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffcc3fffffffc3ffffff873fffff9727fffff8724ff9c7fff1fffffffffffffff38
fffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff873fffffffffffffffffffffff
f8727fffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffcdbfffffffcbffffff973ffff
f9337fffff9324ffdc7fff9fffffffffffffff987ffffffffffffffffff97fffffffffff
ffffffffffffff873ffffffffffffffffffffffff9727fffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffcd9fffffffc9ffffffdbbfffff9bb7fffff93367fce7fff9fffffffff
ffffff987ffffffffffffffffff93fffffffffffffffffffffffff93bfffffffffffffff
fffffffff9337fffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffe5dfffffffcdfffff
fd9bfffff99b3fffff99927fce3fff8fffffffffffffff993ffffffffffffffffff99fff
ffffffffffffffffffffff99bffffffffffffffffffffffff99b3fffffffffffffffffff
ff80101ffffffffffffffffe5efffffffccffffffdd9fffff9d9bfffff99937fcc3fff8f
ffffffffffffff99bffffffffffffffffff9dfffffffffffffffffffffffff999fffffff
fffffffffffffffff9993fffffffffffffffffffff80101ffffffffffffffffe4effffff
fce7fffffdc9fffff9cdbfffff9c937fcc9fff07ffffffffffffffd99fffffffffffffff
fff9cfffffffffffffffffffffffffcc9ffffffffffffffffffffffff9c93fffffffffff
ffffffffff80101fffffffffffffffff7ffffffffce7fffffdc5fffffdedbfffffdedb7f
efdfff33ffffffffffffffc9cffffffffffffffffffdefffffffffffffffffffffffffcc
dffffffffffffffffffffffff9c9bfffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffde5fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8c03fffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffe0000018000000000000000000000000000000000000000000000000fffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003ffff80101ffffffffffc0000000000000000000000
0000000000000000000000000000000007ffff0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ff
ff80101ffffffffffc7c4000feff9fe4f3fcff1f67f9fe7f3fdff7f9fce000019fcfe7f4
07ffff3f7f3fffff7ffeffffffff3fffffff3ffffffff9ffffffffc77ffffff0efffffff
0ffffffffe7ffffde79ffffa479fffdfe7fe01ffff80101ffffffffffcfffff3ffffbfe7
f3fcffbfe7f9fe7f3fdff7f9e000001f9fcfe7fc0fffff3fff000ffffffeffffffff3fff
ffff3ffffffff9ffffffffe7fffffffdffffffffcffffffffe7fffffff9fffffff9fffff
fffe1fffff80101ffffffffffcfffff3feff9fe7f3fcffbfe7f9fe7fbfd9f7f880001f9f
9fcfe7fc3fffff3fff000000c002ffffffff3fffffff3ffffffff9ffffffffeffffffffc
ffffffffcffffffffe7fffffff9fffffff9ffffffffe1fffff80101ffffffffffcfffffb
feff9fe7f3fdffbfe7f9fe7f3fdcf700001f3f9f9fcfe7f07fffff3fff000c008000ffff
ffff3fffffff3ffffffff9ffffffffc7fffffffcf1c0060003ffffffde7fffffff9fffff
ff9fffffffc01fffff80101ffffffffffcfffff3feff9fe7f3fcff3fe7f9fe7f3fdc4000
1cff3f9f9fcfe7c0fffffe3fff001ffffffc7fffffff3fffffff3ffffffff9ffffffffc7
fffffff80180040000fffffffe7fffffff1fffffff9fffffff809fffff80101fffffffff
fcfffff3feffbfeff7fdff3ffffdfeff3f800000ffff7fbfbfcfe700ffffff3fff0003ff
fffe3fffffffbfffffff7ffffffffbffffffffcffffffff80fe3effe087fffffffffffff
ffbfffffffffffffff019fffff80101ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
f000007ffffffffffffffe1fffffff3ffffc003fffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff80101f
fffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffe7fffffff3f
ffffc003ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff0fffff
fffffffffffffffffffffffffe03ffffff80101ffffffffffcffffffffffffffffffffff
ffffff00007f9fffffffffffffff8ffffffffe3ffffff8002fff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffc07ffff
ff80101ffffffffffcffffffffffffffffffffffffff00003fff8ffffffffffffffe0fff
fffffe3fffffff8001ff8fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffff
f3effffffffffffffffffffffffffffff80fffffff80101ffffffffffcffffffffffffff
ffffffffffc00003ffffc7fffffffffffff83ffffffffe3ffffffff8001fc7ffff