Реферат на тему

Біосфера

План

1.Поняття про біосферу, її межі, особливості.

2.Загальні закономірності розподілу живих організмів.

3.Роль живих організмів у біосфері.

4. Кругообіг речовин у біосфері.

5. Поняття про ноосферу.

Література 1.Поняття про біосферу, її межі, особливості.

Біосфера (гр. bios – життя, + sphaira – куля) – область поширення на
Землі організмів та продуктів їх життєдіяльності.

Біосфера оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої в сучасних
рисах зумовлені минулою або сучасною діяльністю живих організмів.

Поняття про біосферу не раз змінювалось з часу появи цього слова.
Початок вчення про біосферу пов’язують з іменем відомого французького
натураліста Ж.Б. Ла-Марка (1802), який запропонував термін “біологія”
для всіх живих організмів, що населяють Землю. Визначення біосфери як
особливої оболонки Землі та її назва були запропоновані відомим
австрійським геологом Е. Зюссом (1875) у його праці з геології Альп.
Окремі факти і положення про біосферу знаходимо у працях А. Гумбольдта,
В. Докучаєва, Я. Молешотта та інших дослідників.

Детально розробив вчення про біосферу український вчений
В.І. Вернадський – перший президент Української Академії наук.

Біосфера, за Вернадським, це оболонка Землі, де жива речовина відіграє
домінуючу роль, значно впливає на всі процеси, що в ній відбуваються.
Вернадський дав таке визначення біосфери: “Біосфера являє собою оболонку
життя – область існування живої речовини” .

У численних своїх працях В.І. Вернадський виклав вчення про біосферу як
особливу оболонку Землі, яка включає як область поширення живої
речовини, так і саму речовину, в якій життєдіяльність організмів (утому
числі людини) проявляється як могутній геохімічний фактор планетарного
масштабу і значення.

Біосфера включає нижню частину атмосфери (7 км на полюсах і 18 – 20 км
на екваторі), всю гідросферу (11 км), і літосферу (до глибини 3 км на
суші та 0,5…1 км під дном океану).

За В.І. Вернадським, нижня межа життя в земній корі визначається
температурою 100(С, яка спостерігається до глибини 2,5…3,5 км.

Але в 70-х та 80-х роках в нафтогазоносних водах були знайдені
мікроорганізми на глибині 4,5…6 км. Якщо включити в біосферу шари
атмосфери, де спостерігається перенесення живих організмів, зачатків
організмів, то межі по вертикалі будуть становити 25…40 км.

Об’єм біосфери – 10·109 км? (0.4% об’єму Землі), маса біосфери 3·1018 т
– близько 0,05% маси землі (5,96·1027 г).

Компонентами біосфери є жива речовина, гірські породи, вода, повітря,
сонячна радіація. Для біосфери є характерним те, що вона включає
речовину у твердому, рідкому і газоподібному станах, тобто вона
трифазна. Основним джерелом всіх процесів, які в ній відбуваються є
сонячна енергія. У зв’язку з цим для біосфери характерний постійний
кругообіг речовини та енергії, в якому найактивнішу роль відіграють живі
організми. Область існування живої речовини охоплює атмосферу (до
тропопаузи), літосферу (кору вивітрювання), всю гідросферу, тобто
біосфера триярусна. Літосфера, гідросфера, атмосфера і жива речовина
співвідносяться між собою так, як, наприклад, кам’яна чаша, масою 51,26
кг, вода, масою 45,36 г, копійка і поштова марка.

У межах біосфери існують області, в межах яких активне життя неможливе.
Так, у верхніх шарах тропосфери, а також в найбільш холодних і жарких
районах земної кулі організми можуть існувати лише в стані спокою.
Сукупність таких областей біосфери називають парабіосферою (Хатчінсон,
1972) .

Але і в інших областях біосфери, де організми можуть існувати в
активному стані, життя розподілене нерівномірно. Неперервний шар живої
речовини, як його назвав В.І. Вернадський, займає водну товщу, і вузькою
смугою простягається на межі літосфери, і тропосфери, де включає ґрунт з
корінням рослин, грибами, мікроорганізмами і тваринами, а також включає
приземну частину тропосфери, в якій розміщені частини рослин і
переноситься основна маса пилку, спор, насіння. Цей шар В.Б. Сочава
(1944) назвав фітосферою, а Е.М. Лавренко (1949) – фітогеосферою.
Потужність фітогеосфери найбільша в океанічних областях, де вона досягає
11 км, по суші вона може досягати 100…150 м.

2.Загальні закономірності розподілу живих організмів.

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Зараз нараховують 0,5 млн.
видів рослин і 1,5 млн. (за іншими даними 2 млн.) видів тварин, у тому
числі хребетних 42 тис, членистоногих – 1 млн. видів.

Життя зародилось в океані, однак сьогодні більшість організмів живе на
суші. У Світовому океані нині налічують 160 тис. видів тварин і рослин,
за кількістю перше місце посідають молюски (60 тис. видів), друге –
ракоподібні (20 тис. видів), третє – риби (16 тис. видів).

Жива речовина нашої планети існує у вигляді великої кількості організмів
із своїми індивідуальними ознаками різноманітністю форм і розмірів.
Серед живих організмів зустрічаються дуже різні за розмірами
мікроорганізми і багатоклітинні тварини і рослини великих розмірів.

Органічний світ суші у видовому відношенні більш різноманітний, ніж
органічний світ водного середовища. Якщо кількість видів сухопутних
тварин складає 93%, то водних – лише 3%. Для рослин характерне
аналогічне співвідношення. На наземні флори припадає 92% видів і 8% на
водні. Наведені цифри свідчать про те, що можливості для видоутворення
на суші були більш сприятливі, ніж у водному середовищі.

Для порівняння кількості живих організмів використовують поняття
“біомаса”, “продукція живих організмів” тощо.

Біомаса (гр. bios – життя + massa — тісто) – загальна маса особин одного
виду, груп або всього угруповання живих організмів на одиницю площі або
об’єму. В середньому на 1 см? земної поверхні припадає 580 мг сухої
органічної речовини. До складу цієї біомаси входить біомаса рослин,
тварин, грибів, бактерій. У біосфері біомаса розподілена нерівномірно і
змінюється від нуля (крига Антарктиди) до 60 кг/м? (тропічні ліси).
Біомаса всієї біосфери – приблизно 1841…2440 млрд. т, що становить
близько 0,00001% маси земної кори. Жива речовина, якої так небагато у
біосфері, постійно виникаючи і руйнуючись, перетворюючи сонячну енергію
в хімічну, виконує величезну геохімічну роботу (газову, концентраційну,
енергетичну, окислювально-відновну, деструктивну).

Біологічна продукція – відтворення біомаси рослин, тварин, грибів і
мікроорганізмів, які входять до складу екосистеми, за певний період
часу. Найчастіше біопродукція виражається як маса сухої речовини за рік
на одиницю площі, або об’єму (води, ґрунту). Розрізняють первинну і
вторинну біопродукцію.

Первинна або валова первинна, продукція – це маса органічної речовини та
енергії, яка утворюється в процесі фотосинтезу рослин. Валова продукція
частково (до 50%) витрачається на дихання самих рослин, решту становить
чиста первинна продукція. Щорічно частину чистої продукції (7…10% у
наземних і до 40% у морських екосистемах) поїдають гетеротрофи –
рослиноїдні тварини та паразити рослин, частина використовується
мінералізаторами, частина іде на приріст біомаси.

Чиста продукція і біомаса не завжди перебувають у прямій залежності.
Тільки в однорічників співвідношення їх 1:1. У багаторічників
співвідношення біомаси і чистої продукції змінюється у широких межах: у
лісах вона може досягти 50:1, у лугових і степових угрупованнях – 3:1. В
молодих екосистемах біомаса невелика, а чиста продукція переважає. У
зрілих екосистемах біомаса досягає максимуму, а чиста продукція –
мінімуму У Світовому океані біомаса рослин невелика (3,9 млрд. т), а
чиста продукція у 14 разів більша (55 млрд. т). Треба підкреслити, що
“мета” у природи і мета людини різна: природа збільшує валову продукцію,
а людина – чисту продукцію.

Величина чистої первинної біопродукції біосфери оцінюється авторами
по-різному: від 50 млрд. т сухої органічної речовини за рік. Причому,
2/3 її виробляється на суші, 1/3 – в океані. Майже 70% чистої продукції
утворюється в лісах Землі. Проте людина інтенсивно знищує ліси: 20 га за
хвилину; 15 млн. га щороку вирубується. Це у 18 разів більше ніж приріст
лісів за той самий час.

Розподіляється чиста первинна продукція на Землі дуже нерівномірно і
змінюється від 0 до 45 кг/м? у рік: в тундрі – 0,1…3,0 (в середньому –
0,6), в степах – 0,2…5,0 (1,6), напівпустинях – 0,10…4,0 (0,7) кг/м? у
рік. Велика маса чистої первинної продукції спостерігається у певних
районах Землі. На континентах – у тропіках, в океанах між 40° і 60°
північної і південної широт. Саме у цих районах рослини одержують тепло,
воду і поживні речовини в оптимальному співвідношенні. Але в загальному
плані чиста первинна продукція на земній кулі зменшується із зниженням
температури, тобто від екватора до полюсів. Майже 60% усієї продукції
суші утворюється в тропіках, 20% — у субтропіках, і 20% на решті
територій.

Вторинна біопродукція – маса живої речовини, виробленої гетеротрофами.

Загальна маса живої речовини на Землі була підрахована В.І. Вернадським,
який в 1927 році представив наближену величину – 1021 г. Однак ця
величина була дещо завищеною і з того часу різні дослідники наводять
свої оцінки біомаси Землі. Найбільш точними вважають дані, одержані
М.І. Базилевич та іншими.

Незалежно від методів підрахунків існують зональні закономірності
розподілу біомаси організмів на суші та в океані:

* в океані загальна біомаса організмів значно нижча, ніж на суші;

* основна біомаса рослин зосереджена на суші;

* біомаса тварин в океані більша ніж біомаса тварин на суші;

*  на суші біомаса рослин перевищує біомасу тварин.

3.Роль живих організмів у біосфері.

Значення організмів у створенні і переробці органічних речовин дуже
різноманітне. Виділяють три основні групи організмів: продуценти,
консументи і редуценти.

Продуценти – це автотрофні організми, які синтезують з неорганічних
сполук органічні речовини з використанням сонячної енергії або енергії,
що виділяється під час хімічних реакцій (хемотрофи), (зелені рослини –
фотосинтез, бактерії – хемосинтез). Бактерії (водневі, нітрифікуючі,
сіркобактерії, залізо…) внаслідок своєї діяльності синтезують органічні
речовини з СО2, використовуючи енергію, вивільнену при окисленні аміаку,
сірководню, сірки.

Консументи – організми, що живляться органічною речовиною (первинною чи
вторинною) трансформуючи її в інші форми. Це всі тварини, частина
мікроорганізмів, паразитичні та комахоїдні рослини. . Виділяють
консументи першого порядку – фітофаги, рослиноїдні організми, другого
порядку – хижаки і паразити, що споживають рослинні організми, третього
порядку – хижаки і паразити, що споживають хижих тварин і паразитів.

Таблиця 1

Біомаса рослинних угруповань природних зон

(за А.Г. Вороновим)

Природні зони Біомаса, ц/га Щорічна продукція ц/га

Підземних органів Наземних органів Всього

Тундра 35 15 50 10

Хвойні ліси 590 2010 2600 40

Широколистяні ліси 960 3040 4000 90

Степи 85 165 250 137

Вологі тропічні ліси 900 4100 5000 325

Редуценти (деструктори, детритофаги) – організми, що живляться мертвою
органічною речовиною (бактерії, гриби, мікроорганізми) і розкладають її
до мінеральної.

Обмін речовин, який відбувається в природі, можливий лише за участі
представників всіх трьох груп організмів: без продуцентів неможливе
життя, так як тільки вони створюють основу життя – первинну продукцію
органічних речовин, консументи різних порядків, споживаючи первинну і
вторинну і вторинну продукцію, перетворюючи органічну речовину з однієї
форми в іншу, сприяють зростанню різноманітності форм життя на Землі і
зміні поколінь; Редуценти розкладаючи органічні речовини до мінеральних,
перешкоджають перетворенню планети в кладовище мертвих решток. Так
відбувається кругообіг біогенних речовин та енергії в біосфері. Постійне
надходження енергії Сонця живить цей циклічний процес і компенсує
неминучу втрату енергії біосфери через теплове випромінювання. Тому
біосферу В.І. Вернадський назвав глобальною “біологічною машиною” по
трансформації енергії Сонця, яка підтримує біологічний кругообіг
речовини.

4. Кругообіг речовин у біосфері.

Життя – це кругообіг елементів між організмами і середовищем. Причина
кругообігу – обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів.
Тільки завдяки

Таблиця 2

Біомаса організмів на Землі

(за М.І. Базилевич, Л.Є. Родіним, М.М.Розовим)

Середовище Групи організмів Маса, т Співвідношення, %

Континенти Зелені рослини 2,4·1012 99,2

  Тварини і мікроорганізми 0,02·1012 0,8

  Разом 2,42·1012 100

Океани Зелені рослини 0,0002·1012 6,3

  Тварини і мікроорганізми 0,0030·1012 93,7

  Разом 0,0032·1012 100

  Всього 2,4232·1012  

кругообігу живі організми тепер – через 4 млрд. років після своєї появи
– не зазнають дефіциту основних біогенних елементів.

Розрізняють два види кругообігу речовин та енергії у біосфері:

— геологічний (великий), який відбувається між сушею та океаном;

— біологічний (малий), який відбувається або на суші, або в океані.

Біологічний кругообіг включає як горизонтальну, так і вертикальну
міграцію та складається з двох протилежних процесів: синтез органічної
речовини з неорганічної за допомогою сонячної енергії; мінералізація
органічних решток і виділення енергії.

Біологічний кругообіг – це багаторазова участь хімічних елементів у
процесах, які протікають у біосфері. В зв’язку з цим біосферу визначають
як область Землі, де протікають три основних процеси: кругообіг вуглецю,
азоту, сірки, в яких беруть участь 5 елементів (H, O, C, N, S), що
рухаються через атмосферу, гідросферу, літосферу. У природі кругообіг
здійснюють не речовини, а хімічні елементи. Ці 5 елементів рухаються і
окремо, і в таких сполуках, як вода, нітрати, двооксид вуглецю, двооксид
сірки.

Кругообіг вуглецю. У біосфері вуглецю багато – 12000 млрд. т. Це
пояснюється тим, що еволюція життя на Землі – це еволюція сполук
вуглецю, які безперервно виникають, змінюються і розкладаються.
Кругообіг вуглецю відбувається фактично між живою речовиною та
двооксидом вуглецю. У процесі фотосинтезу, здійснюваного рослинами, СО2
і вода з допомогою енергії сонячного світла перетворюються на різні
органічні сполуки. Щорічно вищі рослини і водорості поглинають при
фотосинтезі 200 млрд. т вуглецю. Якби вуглець повертався в атмосферу,
його запас (700 млрд. т) у ній швидко б вичерпався. Але він повертається
в результаті процесу дихання рослин і тварин. Відмерлі рослинні і
тваринні організми розкладаються грибами і мікроорганізмами до СО2, який
теж повертається в атмосферу. Повний цикл обміну атмосферного вуглецю
здійснюється за 300 років. Але частина вуглецю вилучається у вигляді
торфу, нафти, вугілля, вапняку, мармуру – викопних відкладів і осадових
порід.

Вважають, що на кругообіг вуглецю часом дуже впливає діяльність людини.
Використання викопного палива і автомобілізація порушили динамічну
рівновагу між кількістю виділеного і поглинутого вуглецю у бік його
збільшення в атмосфері. У наш час людство виробляє стільки ж СО2, як і
всі організми фотосинтетики. Зараз в атмосфері СО2 близько 0,03%. Вчені
припускають, що до кінця 20 століття кількість його може збільшитися на
12…20%. Швидкість кругообігу азоту, фосфору і сірки при цьому різко
зросте. Крім того, припускається, що збільшення СО2 в атмосфері у 2 рази
підвищить (внаслідок парникового ефекту) середню глобальну температуру
на 3…6°С. А це має спричинити катастрофу – рівень морів і океанів може
значно піднятися. Можуть бути затоплені найбільш родючі низинні землі.
До того ж потепління високоширотних зон зменшить перепад температур –
головного двигуна циркуляції повітряних мас атмосфери. Внаслідок цього
вологі області Землі стануть ще більш вологими, а сухі – більш сухими.
(Рис. 1).

Кругообіг кисню. Щорічно лісові масиви виробляють 55 млрд. т кисню. Він
використовується живими організмами для дихання і бере участь в окисних
реакціях в атмосфері, літосфері, гідросфері. Циркулюючи через біосферу,
кисень перетворюється то на органічну речовину, то на воду, то на
молекулярний кисень. Весь кисень атмосфери (2,8·1014 – 1,2·1015 т) за
кожні 2 тис. років проходить через живу речовину біосфери. За час свого
існування людство безповоротно втратило близько 273 млрд. т кисню. У наш
час щорічно на спалення вугілля, нафтопродуктів і газу витрачається
13?109 т кисню. Інтенсивність цього процесу збільшується щороку на 6%.
Майже 3 млрд. років рослини збагачували атмосферу киснем. Але при
збереженні нинішніх темпів його споживання вже через два століття
концентрація кисню можливо знизиться до критичного рівня. Основні
поглиначі кисню – промисловість і автомашини. Кожній людині на добу
потрібно 80 л. кисню, автомашині ж для згоряння 1 л. бензину – 200 л. А
в світі налічується понад 300 млн. автомашин. (Рис 2).

 Кругообіг азоту, фосфору, сірки. Діяльність людини прискорює кругообіг
цих елементів. Головна причина цього прискорення – використання фосфору
в добривах, що призводить до еутрифікації – надудобрення. Еутрифікація в
першу чергу діє на континентальні водойми. При еутрифікації відбувається
бурхливе розмноження водоростей – цвітіння води. Це призводить до
зменшення кількості розчиненого у воді кисню. Продукти обміну водоростей
знищують рибу та інші організми. Сформовані екосистеми при цьому
руйнуються. Процес еутрифікації змогла б зменшити нестача азоту і сірки.
Але індустрія і вихлопи двигунів внутрішнього згоряння викидають щорічно
багато нітратів і сульфатів. Потрапляючи на землю разом з дощами, вони
засвоюються рослинами (Рис 3).

Кругообіг води. На Землі води багато – гідросфера становить 1/4000 її
маси. Вода покриває 3/4 поверхні Землі. За 1 хвилину під дією сонячного
тепла з поверхні водойм Землі випаровується до 1 млрд. т води. Після
охолодження пари утворюються хмари, випадає дощ і сніг. Опади частково
проникають у ґрунт. Ґрунтові води повертаються на поверхню землі через
коріння рослин джерела, наноси, тощо. Швидкість циркуляції води досить
велика: вода океанів поновлюється за 2 млн. років, ґрунтова вода – за
рік, річкова за 12 діб, пара в атмосфері – за 9 діб. Двигуном кругообігу
є енергія Сонця. (Рис. 4).

Щорічно для створення первинної продукції рослини біосфери
використовують при фотосинтезі 1% води, що потрапляє у вигляді опадів.
Людина тільки для побутових і промислових потреб використовує 20 мм
опадів – 2,5% загальної їх кількості за рік, Безповоротний щорічний
водозабір тепер становить 5,5 тис. м?. Щорічно він збільшується на 4…5%.
Якщо такий приріст збережеться, то до 2100 р. людство вичерпає запаси
прісної води на Землі.

5. Поняття про ноосферу.

Поступовий розвиток живої речовини в межах біосфери Землі приводить до
зміни якісного стану самої біосфери, до переходу її в ноосферу. Під
ноосферою розуміють сферу взаємодії природи і суспільства, в якій
розумова діяльність людей стає головним, визначальним фактором розвитку.

Ноосфера (гр. noos – розум і sphaira — куля). Термін “ноосфера” вперше
був введений французьким вченим-математиком Е. Леруа в 1927 році. Під
ноосферою він розумів сучасну геологічну стадію розвитку біосфери. В
подальшому власні уявлення про ноосферу розробив геолог
П. Тейяр-де-Шарден і виклав їх у своїй книзі “Феномен людини”. Уявлення
цього вченого щодо ноосфери мали дещо ідеалістичний характер. Розвиваючи
своє вчення про біосферу В.І. Вернадський надав поняттю “ноосфера”
матеріалістичного змісту. Він розглядав ноосферу як вищу стадію розвитку
біосфери, пов’язану з виникненням і розвитком в ній людського
суспільства, яке пізнаючи закони природи і розвиваючи техніку до
найвищого рівня, стає могутньою планетарною силою, яка за своїми
масштабами перевищує всі відомі геологічні процеси.

Для ноосфери як сучасного етапу розвитку біосфери характерні такі якісно
нові форми впливу людини.

1. Безперервне видобування матеріалів із земних глибин і насичення ними
біосфери. Щороку із земних надр видобувається близько 100 млрд. т різних
корисних копалин. Це майже в чотири рази перевищує кількість
поверхневого (із завислими твердими частинками) стоку у Світовий океан.

2. Використання продуктів фотосинтезу в енергетичних цілях. При цьому
хімічна рівновага в біосфері зміщується в напрямі, протилежному
фотосинтезу. На відміну від біосфери ноосфера сприяє розсіюванню енергії
Землі, а не її акумуляції.

3. Зміни біогеохімічних циклів і включення до них нових, раніше
невідомих в біосфері речовин, у тому числі групи трансуранових
елементів. Насичення ними біосфери може призвести до істотних змін у
генопласті біосфери.

Література:

Алексеев В.П. Становление человечества. – М., Политиздат, 1984. – 462 с.

Алёхин В.В., Кудряшов Л.В., Говорухин В.С. География растений с основами
ботаники. – М., Учпедгиз, 1961.

Бобринский Н.А., Гладков Н.А. География животных. – М., Учпедгиз, 1961.

Вавилов Н.И. Происхождение и расселение культурных растений. – Л.,
Наука, 1987.

Вальтер Г. Общая геоботаника. – М., Мир, 1982.

Вальтер Г. Растительность земного шара. Перевод с нем. – М., Прогресс,
1968 т. 1, 1974 т. 2, 1975 т. 3.

Вернадский В.И. Биосфера. – М., Наука, 1967.

Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. – М.,
Просвещение, 1989.

Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. – М., МГУ, 1987.

Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. – М., Высшая
школа 1985.

Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. – К., Вища школа, 1987.

Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография материков. – М., Просвещение,
1974.

Гришко-Богменко Б.К., Морозюк С.С., Мороз І.В. та ін. Географія рослин з
основами ботаніки. – К., Вища школа, 1991.

Дарлингтон Ф. Зоогеография. – М., Прогресс, 1956.

Жизнь растений. – М., Просвещение, 1974-1982. Т.1-6.

Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных с основами зоологии. –
М., Просвещение, 1988.

Кулинич Л.Я., Воловник С.В. Довідник з біології. – К., Радянська школа,.
1986.

Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники. –
М., Просвещение, 1987.

Леме Ж. Основы биогеографии. – М., Прогресс, 1976.

М’якушко В.К., Вольвач Ф.В. Екологія. – К., Радянська школа, 1984.

Нейл У. География жизни. – М.,Прогресс, 1973. – 339 с.

Панфилов Д.В. О строении и динамике ареала вида животных. – Вопросы
географии. Сб. 48, 1960.

Рева П.П.,Кулинич Л.Я. Екологія для всіх. – К., Вища школа, 1985.

Реймерс Н.Ф. Природопользование (словарь-справочник). – М., Мысль, 1990.

Сытник К.М., Брайон А.В., Городецкий А.В., Брайон А.П.
Словарь-справочник по экологии. – К., Наукова думка, 1994

Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. – М., Просвещение, 1983.

Похожие записи

РЕФЕРАТ

Тема: “Біосфера”

Наш геніальний співвітчизник – перший президент Академії Наук України
Володимир Іванович Вернадський був у числі перших, хто сприймав Землю
як єдиний живий організм, в якому, на перший погляд, зовсім різні
процеси у трьох зовнішніх сферах Землі – літосфері, гідросфері і
атмосфері – тісно пов’язані між собою.

В.І.Вернадський також один з перших усвідомив величезний перетворюючий
вплив живих організмів на усі три зовнішні оболонки Землі в планетарному
масштабі, тісну взаємодію і взаємозалежність усіх форм життя. Це дало
йому поштовх до створення всеохоплюючої теорії біосфери, тобто тієї
частини зовнішніх оболонок нашої планети, яка безпосередньо пов’язана з
існування життя на Землі. Вернадський В.І. (1934) дав таке визначення
біосфери: “біосфера являє собою оболонку життя – область існування живої
речовини”.

Вернадський особливо виділяє перетворюючий вплив на Землю однієї з форм
життя – людини через її розумну діяльність і передбачає швидке зростання
глибини і масштабів цього впливу. Природні об’єкти, які вже зазнали
впливу людської діяльності він відносить до “ноосфери” тобто до “сфери
розуму” і передбачає, що ноосфера буде швидко розширюватись, охоплюючи
все більшу частину Землі – від глибоких її надр до найвищих шарів
атмосфери.

В золотий фонд світової науки увійшла робота В.І.Вернадського “Декілька
слів про ноосферу”, яка з’явилася у 1944 році. Тут у концентрованому
вигляді викладено його бачення еволюційно-історичного процесу,
перспектив майбуття людства як космічного феномена. Головна ідея: під
впливом розвитку науки і пізнання біосфера має стати ноосферою, тобто
цариною розуму, де панують закони мудрості і гармонії.

Він писав: “людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною силою. Й
перед ним, перед його думкою та працею, постає питання про перебудову
біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого”.

В.І.Вернадський вважав, що ноосфера – це такий стан біосфери, в якому
повинні проявитися розум і спрямована ним праця людини, як нова,
небувала на планеті геологічна сила.

Життя на Землі безпосередньо залежить також від низки космічних
факторів, найголовнішим (але далеко не єдиним) з яких завжди вважалось
випромінювання Сонця. Усвідомлення перетворюючого впливу життя на одне з
космічних тіл – планету Землю і безпосередній зв’язок земного життя з
космічними факторами дозволили В.І. Вернадському висловити свою
всесвітньо відому тезу: життя на Землі – явище космічне. На його думку,
зародки життя заносяться з космосу на всі планети, які виникають у
Всесвіті, а далі за сприятливих умов різні форми життя можуть
еволюціонувати, урізноманітнюватись і вдосконалюватись – залежно від
конкретних умов даної планети, посилаючи в свою чергу зародки життя у
космос на усі інші планети Всесвіту.

Зародки теорії біосфери і усвідомлення взаємозв’язку багатьох процесів у
зовнішніх оболонках Землі були вже в роботах попередників. Але таку
цілісну й завершену систему уявлень про “комізм життя” В.І. Вернадський
сформулював у своїх творах уперше в історії людства.

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють
дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують обличчя Землі.
Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений
життєдіяльністю організмів. Велике значення мають організми також для
формування літосфери – більшість порід, і не лише осадових, а й таких,
як граніти, так чи інакше пов’язані своїм походженням з біосферою.

Мінеральна інертна речовина переробляється життям, перетворюється на
нову якість. Живі організми не лише пристосовуються до умов зовнішнього
середовища, а й активно їх змінюють. Таким чином, жива та нежива
речовина на Землі становлять гармонійне ціле.

Суть вчення В.І. Вернадського полягає в тому, що вища форма розвитку
матері на Землі – життя – усереднює інші планетарні процеси.

“Можна без перебільшення твердити, що хімічний стан зовнішньої кори
нашої планети, біосфери, цілком перебуває під впливом життя, тобто
визначається живими організмами. Незаперечно енергія, що надає біосфері
її звичайного вигляду, має космічне походження. Її випромінює Сонце у
формі променистої енергії. Але саме живі організми, тобто совокупність
життя, перетворюють цю космічну променисту енергію у земну, хімічну і
створюють нескінченну різноманітність нашого світу. Це живі організми,
які своїм диханням, своїм живленням, своїм метаболізмом, своєю смертю і
своїм розмноженням, постійним використання своєї речовини, а головне –
триваючою сотні мільйонів років безперервною міною поколінь, своїм
походженням і розмноженням породжують одне з найграндіозніших
планетарних явищ, що не існують ніде, крім біосфери”.

Одним з проявів біологічної активності організмів є швидкість їх
розмноження. Одноклітинна водорость діатомея теоретично здатна за всім
днів утворити масу живої матерії, що дорівнює земній, протягом
наступного дня подвоїти її.

Згідно з сучасними оцінками, суха маса живої речовини на Землі становить
2 –3 трильйони тон. Це порівняно з основними сферами землі дуже мала
величина. Жива речовина відрізняється від неживої надзвичайно високою
активністю, зокрема, дуже швидким кругообігом речовин. Вся жива речовина
біосфери оновлюється в середньому за вісім років. Життєдіяльність
тріани, рослин і мікроорганізмів супроводжується безперервним обміном
речовин між організмами та середовищем, внаслідок чого всі хімічні
елементи земної кори, атмосфери ц гідросфери багаторазово входили до
складу тих чи інших організмів.

Живі організми відіграють величезну роль в акумуляції сонячної енергії.
Наприклад, поклади кам’янистого вугілля – це не що інше, як сонячна
енергія, накопичена зеленими рослинами минулих геологічних епох. Так
само можна визначити й природу багатьох мінералів, зокрема вуглекислого
кальцію, який утворює величезні маси вапняків і майже на 100% має
біогенне походження. Важливу роль живі організми відіграють у накопичені
багатьох металів, таких, як залізо, мідь, марганець. Велике значення для
біосфери й господарської діяльності людини має кругообіг азоту, сірки,
фосфору та інших елементів.

Жива речовина значно прискорила й змінила кругообіги у біосфері різних
речовин — води, кисню, азоту, вуглекислого газу тощо.

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу,
який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це
кругообіг елементів між організмами і середовищем.

Причина кругообігу – обмеженість елементів, з яких будується тіло
організмів. Біологічний кругообіг – це багаторазова участь хімічних
елементі у процесах які протікають у біосфері. В зв’язку з цим, біосферу
визначають як область землі, де протікають три основних процеси:
кругообіг вуглецю, азоту, сірки, в яких беруть участь п’ять елементі (Н,
О, С, N, S), що рухаються через атмосферу, гідросферу, літосферу.

Кругообіг вуглецю. У біосфері вуглецю понад 12000 мілрд. т. Це
пояснюється тим, що сполуки вуглецю безперервно виникають, змінюються і
розкладаються. Кругообіг вуглецю відбувається фактично між живою
речовиною та двоокисом вуглецю. У процесі фотосинтезу, здійснюваного
рослинами, двоокисом вуглецю вуглекислий газ і вода з допомогою енергії
сонячного світла перетворюються на різні органічні сполуки.

Повний цикл обміну атмосферного вуглецю здійснюється за 300 років. Але
частина вуглецю вилучається у вигляді торфу, нафти, вугілля, вапняку,
мармору, викопних відкладів і осадових порід.

Кругообіг кисню. Щорічно лісові масиви виробляють 55 млрд. т кисню. Він
використовується живими організмами для дихання і бере участь в окисних
реакціях в атмосфері, літосфері і гідросфері. Циркулюючи через біосферу,
кисень перетворюється то на органічну речовину то на воду, то на
молекулярний кисень. Весь кисень атмосфери (2,8х10-1,2х10) за кожні 2
тисячі років проходить через живу речовину біосфери. За час свого
існування людство безповоротно втратило близько 273 млрд. т кисню. У наш
час щорічно на спалення вугілля, нафтопродуктів і газу витрачається
13х10 т кисню. Інтенсивність цього процесу збільшується щороку на, %).

Кругообіг азоту, фосфору, сірки. Діяльність людини прискорює кругообіг
цих елементів. Головна причина прискорення – використання фосфору в
добривах, що призводить до еутрифікації – над удобрення. При
еутрифікації відбувається бурхливе розмноження водоростей – “цвітіння”
води. Це призводить до зменшення кількості розчиненого у воді кисню.
Продукти обміну водоростей знижують рибу та інші організми. Сформовані
екосистеми при цьому руйнуються. Індустрія і двигуни внутрішнього
згорання викидають в атмосферу щорічно багато нітратів і сульфатів.
Потрапляючи на землю разом з дощами, вони засвоюються рослинами.

Кругообіг води. Вода покриває 3/4 поверхні Землі. За одну хвилину під
дією сонячного тепла з поверхні водойм Землі випаровується 1 млрд. т
води. Після охолодження пари утворюються хмари, випадає дощ і сніг.
Опади частково проникають у грунт. Грунтові води повертаються на
поверхню землі через коріння рослин, джерела, насоси тощо. Швидкість
циркуляції води дуже велика: вода океанів поновлюється за 2 млн. Років,
ґрунтова вод а- за рік, річкова – за 12 діб, пара в атмосфер – за 10
діб. Двигуном кругообігу є енергія Сонця. Щорічно для створення
первинної продукції біосфери використовують при фотосинтезі 1% води, що
потрапляє у вигляді опадів. Людина тільки для побутових і промислових
потреб використовує 20 мм опадів – 2,5% загальної їх кількості за рік.
Безповоротний щорічний водозабір тепер становить 5,5 куб. м. Щорічно він
збільшується на 4-5%.

Живі організми постійно споживають енергію. Джерело енергії – Сонце.
Живий світ Землі, її біосфера, складаються з організмів трьох основних
типів. Потік енергії у біосфері має один напрямок: від Сонця через
рослин (автотрофи) до тварин (гетеротрофи), або від продуцентів до
консументів. Автотрофи – це організми, які створюють органічні речовини
з неорганічних у процесі фотосинтезу (використовуючи сонячну енергію. До
автотрофів відносяться зелені вищі рослини, лишайники, водорості і
бактерії, що мають фото синтезуючі пігменти. В екології автотрофи
називають також продуцентами. Продуценти – це організми, що створюють
органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води,
вуглекислого газу та мінеральних солей. До цього типу належить рослини,
яких на Землі є близько 350000 видів. Продуценти утворюють складні
сполук, в який у хімічних зв’язках зосереджена енергія, що вивільняється
при розкладанні їх у процесі травлення у тварин та інших гетеротрофів.

Гетеротрофи – це організми, що одержують енергію за рахунок харчування
автотрофами чи іншими косу ментами. До них належать рослиноїдні тварини,
хижаки й паразити, а також хижі рослини та гриби.

В екології гетеротрофів поділяють на консументів та редуцентів.
Консументи – це споживачі готової органічної продукції. Редуценти – це
організми, які розкладають органічні речовини на неорганічні, це
мінералізатори органіки. Їх часто називають деструкторами. Потік енергії
від рівня продуцентів супроводжується перетворенням енергії і великими
її витратами: від одного рівня до другого біомаса і кількість енергії
зменшується приблизно в 10 разів. Редуценти споживають частину поживних
речовин, розкладають мертві тіла рослин і тварин до простих хімічних
сполук (води, вуглекислого газу та мінеральних солей), замикаючи таким
чином кругообіг речовин у біосфері.

Всі функції живих організмів у біосфері (утворення газів, окисні і
відновні процеси, концентрація хімічних елементів тощо) не можуть
виконуватися організмами якогось одного виду, а лише їх комплексом.
Звідси випливає надзвичайно важливе положення. Розроблене Вернадським:
біосфера Землі сформувалася з самого початку як складна система, з
великою кількістю видів організмів, кожен з яких виконує свою роль у
загальній системі. Без цього біосфера взагалі не могла б існувати,,
тобто стійкістю її існування була відразу започаткована її складністю.
Отже, біосфера дуже неоднорідна. Вона складається з великої кількості
різної величини угруповань.

Похожие записи