13

П?н

1. Б???і

1.1. БЕРЕЗА КЛОКОВА (Betula klokovii Zaverucha)

1.2. БЕРЕЗА ДНІПРОВСЬКА (Betula borysthenica Klok.)

1.3. БЕРЕЗА ТЕМНА (Betula obscura A. Kotula incl. B. Kotulae)

1.4. БЕРЕЗА НИЗЬКА (Betula humilis Schrank)

1.5. БЕРЕЗА НИЗЬКА (Betula humilis Schrank)

2. В???і

2.1 ХАМЕДАФНА ЧАШКОВА

2.2. СУНИЧНИК ДРІБНОПЛОДИЙ Arbutus andrachne L.

2.3 РОДОДЕНДРОН СХІДНОКАРПАТСЬКИЙ, ?????н К?і, ???а ?? Rhododendron
kotschyi Simonk. (Rh. myrtifolium Schott et Kotschy)

3. Фі???

3.1 ФІАЛКА ДЖОЯ (Viola jooi Janka)

3.2. ФІАЛКА БІЛА (Viola alba Bess.)

3.3 ФІАЛКА КРИМСЬКА, ?а?а ???а (Viola oreades Bieb.)

В????? ?????

1. Б???і

1.1. БЕРЕЗА КЛОКОВА (Betula klokovii Zaverucha)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma), Р??а Б???і – Betulaceae.

Н??? ???ня. Р?і??? ????? ???????й ?д.

С??с. I ????я.

П???ня. К????кi ?? (??-???i С???а, М?ля?н).

Мі?я ????я. В?ня?вi ??i, ??я??-пi?нi ??и.

Ч???і?ь. Л???і ??ля?ї ????? (??д 20 ??в), ???ю?ся.

П??? ?і? ?????і. П???е ???ня ??, ?????ь ???, с??е ?сі?є? ?????я.

З???а ???????. Л????е ??? ???? ? 12 м, ??? ??и ???і, ін?і — ? ?????
??????и. Л??и ??і, ?іря?і, ????. К??и ???і у ???и. П?д — ?????? ???к з
?і???? ??ьця?. Ц?? у ???. П????? у ??і. Р?????ся ???ям.

З??и ???и. О??няє?ся у К?????х Г?? — ???і ????? ?????а М???и. Р????є?ся
????? у ????? с??. Н??і?о ??і?о ???лю?? ?? ??ля?й ?ду.

1.2. БЕРЕЗА ДНІПРОВСЬКА (Betula borysthenica Klok.)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma). Р??а Б???і — Betulaceae

Н??? ???ня. Е??і?? ????і???? ?д.

С??с. III ????я.

П???ня. П??зя Днi?а i Пд. Б?у.

Мі?я ????я. Пi?нi ??и у рi??? ???х (у ??дi ????х б???? ?їв — «??iв»).

Ч???і?ь. Л???і ??ля?ї ??ю? ????, ????ь їх ?????ся.

П??? ?і? ?????і. З????я ???х ??ь ????я, ????ня ????и ?с?ж?ня?.

З???а ???????. Л????е ??? ???? ? 10 м, з ??ю ??ю ? ?о??і, ?????о-??ю, ?
????? ?????а? — ? ???. Л??и ??і, ?іря?і, я????-??і?і, і?? —
????я??????і?і, ? ???о ???? а? ??е ???? ????. К??и ??????, ???і у ?р??.
П?д (???к) я????й, ???? ?ля ??і?и, з ?і???? ???я?. Ц?? у ?і?і — ???.
П????? у ???. Р?????ся ???ям.

З??и ???и. О??няє?ся у Ч????ь?? ?????у ?????у. Д?і?? ?т???и ???? ? ???
??ля?й, ???ти ????и у ??ях ????я ??? ?і????ї, ????? її у ????? ??х.

1.3. БЕРЕЗА ТЕМНА (Betula obscura A. Kotula incl. B. kotulae Zaverucha
(B. verrucosa Ehrh. subsp. obscura (A. Kotula) A. et D. Love)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Р??а Б???і — Betulaceae

Н??? ???ня. Ц??????????й ??а??????? ?д.

С??с. III ????я.

П???ня. П?????тя, ?i?а — П?????я (?? мi??х лiсiв та лi????а). В? ????й
??ж у сх. ???i Ц??. Є??и.

Мі?я ????я. Ш????тянi лi?, ?л?i лi?вi ?лi?я ? ?ля??, ??и ???iв, пi???i
???.

Ч???і?ь. П??я?ї ?????. Т??яє?ся ???ці ?о ????? ???и.

П??? ?і? ?????і. В????ня ?су в ??ях ????я ??? ???.

З???а ???????. Д??о ???? 9-12 м, з ??о-??ю, ??ю ?о ??о-????ою ???ю ??ю.
Л??и ??? я????, ???? ?о ?????і, ?іря?і. К??и ???і у ???и. П?д — ???к з
?і???? ???я?. Ц?? у ?і?і -???. П????? у ??і — ???. Р?????ся ???ям.

З??и ???и. О??няє?ся у К?????х Г?? — ???і ????? ?????а М???и (Т?н?і?с?а
?л.). В??ую? у Ц??, ?????у ?? НАН У??? (К?в). Н??і?о ???лю?? ?? ??ля?й;
???? ????и у ??ях ????я ??, ????? ?? у ???ч?х ??х.

1.4. БЕРЕЗА НИЗЬКА (Betula humilis Schrank)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Р??а Б???і — Betulaceae

Н??? ???ня. Р?і??? ?я???? ?д ? ?. ?? ???.

С??с. III ????я.

П???ня. П?i?я, В???? ????, ?i?а — ?. ???а П??????о Лi??е?. В? ????й ?
С?н?????у п-?i, у ?. ???i Сх. Є??и, ? У?лi, у Сх. С?i?.

Мі?я ????я. Е???i (???о-гi??i ? ???i) ? ????нi (???о-???вi,
????-???о-???вi, ???я?-???вi) ???.

Ч???і?ь. Т??яю?ся ????і ???и а? ??и. С???і?є?ся ????я ?л??? ??ля?й.

П??? ?і? ?????і. О????я ? ??є?я ??т.

З???а ???????. Ч???к ???? 1-2,5 м, з ??о-??ю ??ю ? ??? ??ах, ?????о-??ю
— ? ???х, ???х ??и??и б?????? і ???и ????и ????и. Л??и ????и 1- З ?,
????ні ?о я????-???і, з ????м ??м. К??и ??????, ???і у ???и. Жі?? ???и
?и ??? ????я????, з д?? ???? ?ля ???. П?д (???к) зав??? ? 2 ?, з ???я?.
Ц?? у ???. П????? у ??і. Р???ує?ся ?????о (?????ям ??в) ? ???ям.

З??и ???и. О??няє?ся в ????? ?????у Р???я (Л?і??а ?л.), Ш???у ??????у
????? ??у (В???ка ?л.) ? ? ?р. ?м`я?и ???и з????????о ???ня Р??і??е ???
(в ??х К??). С?д ??? ???????? ??? ?ім ????ям, ? ???є ?д.

1.5. БЕРЕЗА НИЗЬКА (Betula humilis Schrank)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Р??а Б???і — Betulaceae

Н??? ???ня. Р?і??? ?я???? в? ? ?. ?? ???.

С??с. III ????я.

П???ня. П?i?я, В???? ????, ?i?а — ?. ???а П??????о Лi??е?. В? ????й ?
С??????? п-?i, у ?. ???i Сх. Є??и, ? У?лi, у Сх. С?i?.

Мі?я ????я. Е???i (???о-гi??i ? ???i) ? ????нi (???о-???вi,
????-???о-???вi, ???я?-???вi) ???.

Ч???і?ь. Т??яю?ся ????і ???и ?о ??и. С???і?є?ся ????я ?л??? ??ля?й.

П??? ?і? ?????і. О????я ? ??є?я ??т.

З???а ???????. Ч???к ???? 1-2,5 м, з ??о-??ю ??ю ? ??? ??ах, ?????о-??ю
— ? ???х, ???х ??и??и ??????и і ???и к???? ????и. Л??и ????и 1- З ?,
????ні ?о я????-???і, з ????м ??м. К??и ??????, ???і у ???и. Жі?? ???и
?и ??? ????я????, з д?? ???? ?ля ???. П?д (???к) з???? ? 2 ?, з ??ьця?.
Ц?? у ???. П????? у ??і. Р???ує?ся ?????о (?????ям ??в) ? ???ям.

З??и ???и. О??няє?ся в ????? ?????у Р???я (Л?і??а ?л.), Ш???у ??????у
????? ??у (В???? ?л.) ? ? ?р. ?м`я?и ???и ????????? ???ня Р??і??е ??? (в
??х К??). С?д ??? ???????? ??? ?ім ????ям, ? ???є ?д.

2. В???і

2.1 ХАМЕДАФНА ЧАШКОВА

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Lyonia calyculata Reichenb;
Cassandra calyculata D. Don)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Р??а В???і — Ericaceae

Н??? ???ня. В? з ?з`ю???? ???м ? ?? ?. ??.

С??с. I ????я.

П???ня. П?????е П?i?я. В? ????й ? С??????? пi???вi, в Ц??, ? Сх. Є??i,
Зх. i Сх. С?i?, Пд.-Сх. К??, Пн. Я?нiї.

Мі?я ????я. Олi???нi ? ???о?i ??? з ??i??? ???? я??м, i?дi в ?????ях з
??? ????м.

Ч???і?ь. П??я?ї ?????, ?я? ???????ня ?и?и.

П??? ?і? ?????і. О???я ? ??є?я ??т.

З???а ???????. Б???і?а ???а (??к) ???? 15-60 ?. С??о ?я??оя?, ?з????,
??? ??? ??? ????и. Л?т? ???? ?о ?????????, ? ?аях ?і???ч??, ??ю?. К??и
??аю?, ? ???? ???, ???і у ????у ???у ??цю; ???к ??й. П?д — ???н?і?а
????а. Ц?? у ??? — ???. П????? у ??і — ???. Р?????ся ???ям і ?????ям
???.

З??и ???и. З?е?? ? Ч???ї ??и У????? РСР (1980). О??няє?ся у В?????
(К?і?-К????й р-н В????ї ?л.) ? С??????? (З?і????й р-н Рі??с?? ?л.) ?????
????????? ???ня. С?д ?я?? і ?я? ?д ???у ?ві ???на???ня ??, ???лю?? ??
??ля?й.

2.2. СУНИЧНИК ДРІБНОПЛОДИЙ (Arbutus andrachne L.)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Н??? ???ня. Р?і??? ????????? ?д ? ?. ?? ???.

С??с. II ????я.

П???ня. Пд. ?р? К?? (вiд ?? Айя ? г. К???). В? ????й у Сх. С??????`ї,
М?iй Азiї, Зх. З????i.

Мі?я ????я. К?гi (20-80°) ?. ??и ? ??? з ?? ??? ????о-?м`я???и
???о-?????и ????.

Ч???і?ь. З?. ??а ??ь ?о?а?я ????ь ??е 20 ?с. ?. В ??р, ч??? ????? ??? ?д
є ??і???м ????? ?????, ? ?? ????ї ? в ??я?х ??х ???є ????. Ч?е???ь ?? ?
г. К??? ????ь 80 ???? ??? ? 72 ???и ???? ? 1 ?, ? ?? М??ян — ???і?о 136
? 557, ? ?? Айя — 111 ? 52.

П??? ?і? ?????і. А?????? в?? (?????е ?????ня, ?????о, ?????я ??ів ?
ін.), ?і???і ??и (??я? ????и, ??і ???ня ?????и ?и?у), ??? ?????а ????ь
??.

З???а ???????. Ві????е ??я? ??? ???? ? 5 м, з ?????м ?о??? і ????и ???и.
К?а ????а, я???-???а, ?і?у ????ся, ????ю? ??? ??? ??, я? ????о ?? ???ою.
Д???а ??, ???, ???. Ли?? я????, ???і (?о ?і???????і), ?іря?і; ???? ?і?у.
К??и ????о- ?о ?????-??, ???і у ??і??і, з????-???і ??? ????и ? 10 ?. П?д
— я?????а ??я?а (ді??р ? 1 ?), ?????????а, ?????о-????. Ц?? у ?і?і —
???. П????? у ??? — ??і. Р?????ся ???ям. Г?і???іт.

З??и ???и. О??няє?ся у ????х ?????? Я????? ???о-???? ? М? М??ян, ??з??
????????? ???ня М? Айя. В??ую? у ??? К??. С?д ???люв?и ???? ??ля?й ??.

2.3 РОДОДЕНДРОН СХІДНОКАРПАТСЬКИЙ, ?????н К?і, ???а ?? Rhododendron
kotschyi Simonk. (Rh. myrtifolium Schott et Kotschy)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Н??? ???ня. К????о-?????й ?????? ?д ? ПН.-СХ. ?? ???.

С??с. III ????я.

П???ня. У????i К??? (??? Ч??г?а, М?????й ? С????, Ч????i ??). В? ????й у
К?п??, ? Б?к??.

Мі?я ????я. С???i???, ???? ??i??? ?я?. Як ??i??р ??? ??i ???i ?о ???є в
??i?iї з ???ею, ялi?? ?бi??? ? i??и ????и.

Ч???і?ь. П??я?ї ????, ??к ????ь ??? у ?х ?е???ся. За ???і ?ся???я ???а
???? (???? Ш???? ? ??? С???? ? ін.) ???.

П??? ?і? ?????і. З???я ?і?в, ?????я, ??ю??я ?????? ???? ???і (??б ???? з
?????? ? ????х).

З??ь? ???????. Ві????? к? ???? 10-40 ?. С??о ?????е, ??? ??и ???і. Л??и
(????и ? 2 ?) ??? (???у — ???о-і??і), ?і???я????, ?іря?і, ????. К??и
???-???і, і?? ??, ???і (? 5-7) у ?т???ий ???. П?д — ????а ????и 4-5 ?.
Цві? у ??? — ??і. П????? у ???. Р?????ся ???ям ?????о. Г?і?іт.

З??и ???и. О??няє?ся в К?????у ?????у ?????у, К?????у ????ь?? ????? ??у
? ? ?р. ?м`я?и ???и ????????? ???ня С?? Б???і у Р?і???у р-? З??????
???і. С?д у ??ях ??і??? ????я ?? ???? ????и, ????? ??е?я ???и.

3. Фі???

3.1 ФІАЛКА ДЖОЯ (Viola jooi Janka)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Н??? ???ня. Р?і??? ?????є?????й ???? ?д.

С??с. I ????я.

П???ня. П?????тя (бiля с. Г??имiв Т????? р-? ? бiля с. Н????? Г???кi???о
р-? I??-Ф??i??ої ?л.-???а Б?? i Ж??). В? ????й ??ж у Пд. ? Сх. К???х.

Мі?я ????я. Н???i? ??i (? 60°) пi?i?i (рi?е — ?. ?о ?.) ??и з гi?iв ?о
??якiв, ? ??? ????? ???о-?????х ???х.

Ч???і?ь. П??я?ї ?? вия??і у ?? ??ях ????я (?г. ??а ? 1 ?) з ?????м
???тям ??е 1 %.

П??? ?і? ?????і. С????і?ь та ??? ?????а ????ь ??.

З???а ???????. Б???і?а ??`я??а ???а ???? 5-15 ?. Л??и ??о-з??і,
?????-????, ?????-????, ???і ??????и ????и, ???і у ?????у ???у. К??и
???-????і, з п???? ??і??; ?лю?? ????я????. Цві? у ??? — ???. П????? у
??і — ???. П?д — ??б?? з ????? ???ням. О?і??? ???іт. К?????т.

З??и ???и. З???о ? Є?????? Ч???? ??? (1991). Д?і?? ???? ?м`я?и ???и в
???? Б?? і Ж??. Р????є?ся ???? ????и ??я ?о??ня ? ??і?? д??і? ??ля?й,
????? ?д у ????? ??х.

3.2. ФІАЛКА БІЛА (Viola alba Bess.)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Н??? ???ня. Ц?????в????? ?д.

С??с. I ????я.

П???ня. П??i??в`я (???у с. С??нi?и З???i???о ??? Ч?нi???ї ???i), З????я
(Ч?? ?? у В???дi???у р-нi, бiля мi? Ви???iв i Б???е), Лi???, С?п i К?м.
В? ????й ??ж у Ц??. Є??i.

Мі?я ????я. У?i?я ? лi?вi ?ля??, ??д ????iв у лi?с???х i ???? ???х.

Ч???і?ь. Т??яє?ся ???? ?о ????? ???и.

П??? ?і? ?????і. Р??ю??я ?м?ь, ???а ???а ???в.

З???а ???????. Б???і?а ??`я??а ???а ???? 10-15 ?. Л??и ????е?ї ???и
?????????, з ??? ?????и ????и. П???? ???в ???, ?????-????, ????и
???????. Кві? ??, ???і. П?д — ????а. Ц?? у ?і?і — ???. П????? у ??і —
??ні. Р?????ся ???ям.

З??и ???и. Не ?і?ню??ся. С?д ???лю?? ?? ??ля?й ? ???? ????и в ??ях ????я
??.

3.3 ФІАЛКА КРИМСЬКА, ??? ???а (Viola oreades Bieb.)

Ряд П??????і — Magnoliophyta (angiosperma)

Н??? ???ня. Р?і??? ????? ????-????? ?д з ?з`ю???? ???м.

С??с. III ????я.

П???ня. Гi??? К?м (я?и). В? ????й ??ж ? К??зi.

Мі?я ????я. Л??-???i ?????я к???? я? (? ?с. 1100-1400 м ?д рi?? ?ря ) ?
???о-?????х г??? ? ????.

Ч???і?ь. П??я?ї ?? ?????.

П??? ?і? ?????і. З???я ?і?в ? ???, ????я я?.

З???а ???????. Б???і?а ??`я??а ???а ???? ? 15 ?, з ????? ????и ??????
????. С??о з ?????и ????я?. Л??и ????яй???і, ????и — ???????і. К??и ???
(???р 30-40 ?), ????, ?????я — ?д ж??? ? ?????о. П?д — ????а. Ц?? у ?і?і
— ???. П????? у ??і. Р?????ся ???ти?о і ???ям. М??іт. Г?і?іт.

З??и ???и. З???о ? Є?????? Ч???? ??? (1991). О??няє?ся в Я????му
???о-???? ? К????у ????х ??????. Д?і?? ???лю?? ???? ??ля?й ??.

В????? ?????:

1. З???а Б. В., 1964, 1985; О?????ь ??? ???? У???, 1987.

2. Ф?? УРСР, 1952; А???? Т. Л., 1982; О?????ь ??? ???? У???, 1987.

3. В?? Е. В., 1957; Ф?? УРСР, 1957; О?????ь ??? ???? К??, 1972; Ч?? В.
И., 1978; Г???а И. В., 1982; К??ая ??а СССР, 1984; Ш?яг-С??? Ю. Р., Д??
Я. П., М???в Е. Ф., 1985; Е? А. В., 1986; О?????ь ??? ???? У???, 1987.

Похожие записи