.

Злагода як феномен життєдіяльноcті суспільства (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3150
Скачать документ

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Ніколенко Вадим Вікторович

УДК 316.32

Злагода як феномен життєдіяльноcті суспільства

Спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Харків – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті,

Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор

ГОРОДЯНЕНКО ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ,

Дніпропетровський національний

університет, завідувач кафедри

теорії та історії соціології

Офіційні опоненти – доктор соціологічних наук, професор

СОБОЛЄВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

Національний університет
внутрішніх справ,

м.Харків, начальник
науково-дослідної

лабораторії

кандидат соціологічних наук,
доцент

ДУБРОВСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ,

Харківський
соціально-економічний інститут,

завідувач кафедри соціальної
роботи

Провідна установа – Інститут соціології НАН України,

(м. Київ), відділ
соціально-політичних процесів.

Захист відбудеться 06.04.2004 року о 15 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 Харківського

національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077,

м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 2-49.

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій
бібліотеці

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за
адресою:

м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий 05.03.2004 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
доц. Шеремет І.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Cучасне життя, швидкоплинні суттєві зміни
загальнопланетарного простору зумовлюють суспільні ризики різного рівня,
масштабу і складності. Як свідчить практика загальноцивілізаційного
розвитку, як для світової спільноти загалом, так і для окремих країн
зокрема вирішення актуальних проблем життєдіяльності принципово не є
можливим через відсутність інтеграційних, солідаризаційних та
консолідаційних відносин, які є похідними від наявності у суспільному
житті творчого потенціалу соціальної злагоди.

У цьому зв’язку потужний ресурс у вигляді соціальної злагоди
(консенсусу) може сприяти як адекватним відповідям на виклики
глобалізації, так і виступати каталізатором економічного зростання та
конструювання основних принципів суспільства загального добробуту,
стійкого розвитку соціальної сфери. Для сучасної України вирішення цих
завдань є вкрай актуальним та необхідним.

Крім цього, в ситуації певної деконструкції репрезентативних елементів
соціальної реальності (норм, суджень, уявлень), ціннісно-нормативного
вакууму особистість, як правило, дезадаптується, і це змушує її негайно
переглядати життєво важливі преференції свого існування та приймати
суспільні зміни за формою, дотримуючись найбільш вигідних, раціональних
стилів поведінки, однак в той же час не сприймаючи їх за своєю суттю –
на ціннісному, нормативному, мотиваційному рівнях. Внаслідок цього
маргіналізується як особистість зокрема, так і суспільство в цілому,
стають розрегульованими механізми ідентифікації людини, що призводить до
соціальної ексклюзії, ізольованості, самотності.

Виходячи з цього, задоволення вітальних потреб людини, що розглядаються
нами доволі широко, як потреби в спільноті, впевненості у майбутньому,
наявності передбачуваності у соціальних діях, соціальному порядку, сенсі
свого існування, опинилось під загрозою. Досить ймовірно, що подібні
кризові явища можливо регулювати та підтримувати на суспільно схваленому
рівні за допомогою розширення консенсуальних сфер та формування
передумов для кристалізації ненасильницьких елементів суспільної
свідомості.

Отже, соціальні трансформації сучасності визначаються суперечністю між
необхідністю наявності достатньо високого рівня соціальної (суспільної)
злагоди та відсутністю не лише елементарних передумов для її
становлення, але й змістовних теоретико-методологічних основ для її
дослідження. Ця суперечність і становить сутність проблеми, вирішенню
якої присвячена дисертаційна робота.

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Феномен соціального консенсусу,
який є одним з провідних критеріїв, що дає змогу судити про
благополуччя/неблагополуччя суспільства, в західній соціології привертав
увагу багатьох видатних вчених. Його специфічні моделі у контексті
різних рівнів функціонування соціуму вибудовували О. Конт, М. Вебер,
Е. Дюркгейм, Д. Мід, Г. Блумер, дещо пізніше Р. Парк, Т.
Ньюком, Т. Парсонс, Р. Мертон, С. Хантінгтон, Д. Роулс,
Н. Луман, Е. Тоффлер та ін. Однак аналіз комплексу наукових підходів до
вивчення феномена соціальної злагоди у рамках західної соціологічної
думки дозволяє говорити про певну невідповідність його інтерпретації
сучасним трансформаційним процесам, зокрема в українському суспільстві.

Нечисленні українські і російські дослідження, присвячені проблемам
соціального консенсусу, були спробою його аналізу лише в межах
функціонування окремих сфер суспільства (О. Куценко, В. Городяненко,
В. Соболєв, В. Корнієнко, В. Вітюк, І. Данилевич, В. Нерсесянц та
ін.), в контексті зародження, генези та занепаду різних ідеологем (М.
Міщенко, Ю. Сухотін, Г. Ділігенський та ін.), при взаємодії з
соціальним конфліктом (Ю. Корольчук та ін.),
крізь призму розробки теорій середнього класу, становлення нових
соціальних рухів (Є. Лібанова, М. Горшков, В. Ядов, М. Лапін та
ін.). На жаль, не вистачає генералізуючих соціологічних досліджень з
цієї проблематики, автори яких приділяли б значну увагу процесам
інституціоналізації злагоди у межах всього суспільства. Спробою
просування в цьому напрямку є лише роботи Є. Головахи, М. Охотнікової,
В. Тихоновича.

Таким чином, все ще спостерігається відсутність комплексного
соціологічного бачення сутнісних характеристик соціальної злагоди.
Потребують термінового вирішення задачі формулювання його інтегральної
дефініції, виділення загальних та особливих характеристик тих явищ,
котрі, на перший погляд, здаються тотожними злагоді, визначення яких
інтерпретуються як синонімічні, однак, при цьому мають власне,
специфічне змістовне навантаження. Перш за все, мова йде про такі
феномени, як соціальна солідарність, інтеграція, консолідація,
ідентифікація. Необхідно також відзначити, що суттєвої уваги
заслуговують проблеми вивчення природи та динаміки розвитку
консенсуальних ресурсів у житті суспільства, формування критеріїв, що
надають можливості класифікувати їх у залежності від етапів історичного
розвитку та своєрідних соціокультурних ландшафтів сучасності. У сутності
своїй “поза фокусом” дослідницької діяльності залишаються механізми,
або, інакше кажучи, алгоритми становлення консенсусної свідомості як на
фоні певних фаз соціальної еволюції, так і на авансцені сучасної
соціальної практики. Вирішення вищезазначених задач являє собою
квінтесенцію цього дослідження.

Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що гносеологічний аспект
проблемної ситуації визначається тим, що існуючі концепції не
відображають специфічних змістовних характеристик феномена “соціальна
злагода” та не сприяють реальному осягненню передумов, структурних
елементів, факторів та механізмів, які сприяють накопиченню його
потенціалу. На заповнення цього науково-теоретичного вакууму спрямоване
дане дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження пов’язане з міжнародним дослідницьким проектом INTAS
“Молодь: соціокультурні орієнтації, зайнятість і безробіття, соціальний
захист і адаптація” (№ 97-29468), а також з держбюджетною
науково-дослідною темою № 05-158-00 “Соціальні стратегії та адаптивна
поведінка студентської молоді” (№ держреєстрації 0100U005234), над якими
працював колектив кафедри теорії та історії соціології
Дніпропетровського національного університету та безпосередньо здобувач
Ніколенко В.В.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у
розробці концепції соціальної злагоди як явища суспільного життя та
напрямків підвищення її рівня в контексті функціонування сучасного
українського суспільства.

Реалізація поставленої мети вимагала вирішення таких дослідницьких
задач:

– сформулювати інтегральне соціологічне визначення поняття “соціальна
злагода”, виокремити функції цього явища, його структурні елементи,
типологію;

– визначити специфіку походження та охарактеризувати динаміку
функціонування соціальної злагоди в процесі еволюційних та революційних
змін у суспільному середовищі;

– проаналізувати процес взаємодії феномена злагоди з такими соціальними
явищами, як солідаризація, інтеграція, консолідація, конфлікт, процесом
ідентифікації;

– виокремити внутрішні та зовнішні фактори, які перешкоджають
становленню соціальної злагоди в українському суспільстві, або
стимулюють його;

– розробити теоретичні підходи щодо визначення основних механізмів
прискореного формування потенціалу суспільної консенсуальності в
соціумах, що прагнуть до демократизації;

– сформувати адекватні концептуальні засади становлення соціальної
злагоди в рамках сучасних трансформаційних зрушень загальнопланетарного
масштабу.

Об’єктом дослідження є феномен соціальної злагоди у сучасному
суспільстві. Предметом є процес інституціоналізації злагоди на макро–
та мезорівнях функціонування соціуму.

Теоретична база дослідження. Дане соціологічне дослідження, що базується
на основі гіпотетико-дедуктивної моделі пізнання, спрямоване на
відкриття загальних закономірностей соціального розвитку і типових
характеристик функціонування суспільств з метою наступного соціального
прогнозу і контролю. Природа соціальної реальності розглядається через
призму певної впорядкованості. Діяльність соціальних індивідів, груп та
спільнот у межах розгляду проблемної ситуації досліджується як процес,
що детермінується зовнішніми, об’єктивними силами, та, в свою чергу, сам
впливає на формування суспільних структур.

Загальною теоретико-методологічною основою дисертації виступають
принципи структурно-функціонального та неофункціонального аналізу.
Зокрема, безпосередні аналітичні рамки роботи визначили базові положення
консенсусного підходу до аналізу життєдіяльності суспільства Т. Парсонса
та Н. Лумана, а також теоретичні положення Е. Тоффлера стосовно основних
засад соціальної та особистісної рівноваги у перехідний період. У
дисертації було проаналізовано та використано методологію М. Вебера
(концепція “ідеальних типів”), роботи Ю. Хабермаса (теорія
комунікативної дії), Д. Роулса (теорія всеосяжної
злагоди), а також роботи П. Бурдьє, Р. Парка, Д. Белла, Д. Александера,
Е. Гідденса, П. Сорокіна, М. Шульги, В. Ворони, Є. Головахи та ін.

Емпіричну базу дисертації становлять соціологічні дослідження, що були
проведені кафедрою теорії та історії соціології Дніпропетровського
національного університету за участю автора у період з 1999-2002 рр.:
“Молодь: соціокультурні орієнтації, зайнятість і безробіття, соціальний
захист і адаптація” (2000 р., n = 500), а також “Соціальні стратегії та
адаптивна поведінка студентської молоді” (2002 р., n = 414).

Крім того, як інформаційна база використовувались матеріали, оброблені
методом повторного соціологічного аналізу, загальноукраїнського
моніторингу Інституту соціології НАН України “Українське суспільство
1992-2000: думки, оцінки й умови життя населення України”, “Україна
2002. Моніторинг соціальних змін”.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вирішено важливе
наукове завдання, а саме: розроблено теоретичну модель соціальної
злагоди як явища суспільної життєдіяльності та основні напрямки
підвищення її рівня в контексті функціонування сучасного українського
суспільства. У ході роботи були отримані наступні результати, що мають
наукову новизну:

– набуло подальшого уточнення соціологічне розуміння природи соціальної
злагоди та її генези. Підкреслено, що цьому явищу притаманна
просторово-часова інваріантність (с.28-59);

– сформовано авторську концепцію інтегративного визначення соціальної
злагоди, загальними елементами якого є наявність єдності у поглядах
соціокультурного ядра суспільства стосовно питань соціальної
справедливості, соціального порядку, ціннісно-нормативного комплексу;
координаційно-діяльнісні характеристики; дотримання еволюційного та
культурно-спадкового розвитку соціуму (с. 72-74);

– конкретизовано теоретико-методологічний підхід Т. Парсонса до вивчення
соціальної злагоди. Відзначено, що цей підхід є достатньо актуальним
саме для українського суспільства, безперечно, з урахуванням його
особливостей (с. 59-72);

– набув подальшого уточнення принцип демаркації двох якісно
самодостатніх сторін консенсусного феномена (запропонований ще
М. Вебером, але надалі залишений поза фокусом дослідницького
інтересу вчених), які в кінцевому підсумку є проявами злагоди або згоди
у суспільному житті (с. 34-38, 51-52);

– відзначено своєрідну специфіку становлення соціального консенсусу як у
тоталітарних, так і у демократичних суспільних системах (с. 77-79);

– вперше розроблено критерії типологізації соціальної злагоди. Серед них
слід відзначити такі: соціальна рівність/нерівність,
раціональність/ірраціональність, демократизм/тоталітаризм,
внутрішньогенераційні/міжгенераційні відносини. Також пропонується
класифікувати це явище за масштабом його функціонування на мікро –,
мезо – та макрорівнях життєдіяльності суспільства (с.75-92);

– вперше доведено, що найбільш повною мірою динамічне формування
консенсуальних сфер в українському суспільстві детермінує модель
соціальної злагоди, яка розглядається, виходячи з принципу центральності
її існування в соціумі (с. 74);

– набуло подальшого уточнення соціологічне розуміння інституту
соціальної політики як основного механізму, що детермінує процес
формування структурних компонентів злагоди у суспільному житті
(с. 111-125);

– конкретизовано соціологічний підхід, виходячи з якого можливо
стверджувати, що для зміцнення потенціалу суспільної злагоди у контексті
впливу глобалізаційних процесів на українське суспільство особливої
уваги заслуговують наступні цінності: сім”я, батьківщина, патріотизм,
довіра, превентивне мислення, соціальна справедливість, соціальний
порядок, егалітаризм, усвідомлення межі монетаристської схеми
реформування (с. 93-111, 125-142).

Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Теоретичне
значення отриманих результатів пов’язано з визначенням понятійного
апарату, який відповідає реаліям українського суспільства, що
трансформується, розробкою концептуальної моделі феномена “соціальна
злагода”. Вперше у вітчизняній соціології було реалізовано комплексний
аналіз цього явища, виокремлено його структурні елементи, критерії
типологізації, функції. Основні положення дисертації розширюють наше
уявлення про його походження, генезу, сутність, механізми генерування та
сприяють подальшому емпіричному вивченню.

Практичне значення пов’язано з можливістю застосування матеріалів
дисертації при прийнятті управлінських рішень та формуванні основних
напрямів соціального розвитку, які б відповідали сучасним реаліям
українського соціуму та принципам функціонування у ньому соціального
консенсусу. Крім того, можливо використання загальнотеоретичних положень
дисертації під час викладання загальних та спеціальних курсів із
соціології консенсусу, соціології соціальних змін, соціології соціальної
сфери, соціальної політики.

Апробація результатів дисертації. Окремі положення та висновки
дисертаційної роботи були представлені на міжнародних науково-практичних
конференціях: “Україна в контексті процесів глобалізації: нові реалії та
національна стратегія”, 23-24 листопада 2001 р., Дніпропетровськ;
“Харківські соціологічні читання”, 28-29 листопада 2002 р. – 13-14
листопада 2003 р.; регіональній міжвузівській науково-практичній
конференції: “Виховна парадигма в системі національної вищої школи:
основні складові та джерела”, 14-15 травня 2003 р., Дніпропетровськ.
Вони також були надані автором для обговорення в процесі роботи трьох
шкіл молодих соціологів: Школа молодих соціологів, 20 січня – 4
лютого 2000 р., Київ; ІV Міжнародна літня Школа молодих викладачів
соціальних дисциплін “Суспільство в перехідний період: метаморфози
культури”, 10-30 вересня 2000 р., Ялта; Зимова сесія Міжнародної
Школи молодих дослідників та викладачів соціологічних дисциплін “Нові
парадигми у викладанні соціологічних наук”, 20-27 лютого 2001 р.,
Харків, а також на науково-методичних семінарах кафедри теорії та
історії соціології Дніпропетровського національного університету.

Публікації. Основні положення дисертації були викладені в семи
публікаціях, п”ять з яких здійснено у виданнях, що входять до переліку
спеціалізованих видань соціологічних наук, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів,
шести параграфів, висновків, списку використаної літератури. Основний
зміст роботи викладений на 147 сторінках тексту, 17 сторінок складає
список використаних джерел – 197 найменувань. Загальний обсяг дисертації
– 164 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, висвітлюється
ступінь її розробленості, визначається об’єкт і предмет дослідження,
мета і завдання, висуваються основні гіпотези, описується
теоретико-методологічна основа, методи дослідження, що використовуються,
наукова новизна і практична значущість роботи.

Перший розділ – “Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномена
злагоди” – присвячений висвітленню стану наукової розробленості теми,
основним етапам виникнення й розвитку консенсусної теорії в соціальному
пізнанні, визначенню стратегії її подальшого соціологічного дослідження,
розгляду еволюції наукових підходів до характеристики походження
соціального консенсусу, його генези, сутнісних рис, інтерпретації
поняття. Акцентується увага на розробленні методологічних принципів
соціологічного вивчення консенсуальних ресурсів у сучасному українському
суспільстві.

У першому підрозділі – ” Феномен злагоди: передумови виникнення та
логіка розвитку” – на основі типологічного методу М. Вебера, який
знайшов відображення в контексті типологізації Є. Головахою
феноменального поля суспільного життя, виокремлюються характерні ознаки
універсальності соціальної злагоди, досліджується її походження та
аналізується генеза функціонування. Виходячи з цього, по-перше,
доведено, що для соціальної злагоди притаманна просторово–часова
інваріантність, тобто, можливо стверджувати, що для цього явища в
житті соціуму завжди є та буде місце, але змінюються системостворюючі
критерії та специфіка його становлення. По-друге, відзначено, що
універсалізм злагоди підтверджується її проявами не тільки в суспільній,
але і в інших сферах буття, у взаємодії з широкою палітрою її
альтернатив.

Автор обгрунтовує актуальність формування та необхідність
інституціоналізації досить нової галузі соціологічного знання –
соціології консенсусу. Виокремлюються її предметні межі, визначаються
особливості взаємодії з соціологією конфлікту та консенсологією.
Зокрема, відзначається, що в контексті дослідження взаємодії консенсусу
та конфлікту конфліктогенні явища також характеризуються універсальними
тенденціями у своєму функціонуванні. Показано, що конфліктна взаємодія,
незважаючи на наявність певного деструктивного потенціалу, може
стимулювати розвиток як на особистісному рівні, так і на рівні певних
соціальних груп, глобальних спільнот у цілому. У цьому зв”язку основна
мета дослідницької діяльності соціологів, які працюють у предметних
межах соціології консенсусу, є не стільки абсолютне нівелювання
елементів соціальної напруги (взагалі це утопічна позиція), скільки
вибудовування методології вивчення та методики становлення
консенсуальних сфер у житті суспільства. Цей підхід дасть можливість
стримувати руйнівний, деструктивний потенціал соціальної напруги на
суспільно схваленому рівні та сприятиме конструктивній трансформації
соціуму.

На підставі етимологічного аналізу соціального консенсусу і, на перший
погляд, синонімічних з ним понять (солідарність, інтеграція,
консолідація, ідентифікація), виокремлено загальні та особливі риси
життєдіяльності цих феноменів. Доведено, що першочергового значення у
соціальній взаємодії набуває саме феномен злагоди, який детермінує
процеси солідаризації, консолідації, інтеграції та ідентифікації. Для
них він стає сутнісною основою, яка обумовлює координовану, впорядковану
соціальну поведінку.

Крім того, визначено, що цей феномен може функціонувати і на автономному
рівні. У цьому випадку ми маємо справу з інтенціями суб”єктів соціальної
дії, які на основі згоди, певної домовленості досягають бажаної мети або
вимушені йти на компроміси під тиском обставин. При цьому у подальшому
їх діяльність дуже часто характеризується дезінтеграційними тенденціями
та може стимулювати ескалацію соціальної напруги.

За допомогою історико-генетичного методу було встановлено, що процеси
формування соціальної злагоди у контексті історичного розвитку
суспільної організації набували своєрідної специфіки. Якщо в архаїчних
та традиційних суспільствах потенціал соціальної злагоди був жорстко
детермінований особливостями життєдіяльності роду та племені,
сімейно-шлюбними стосунками, то в суспільствах індустріального типу
основні фактори, які формують соціально злагоджену, відносно
безконфліктну взаємодію, залежать від цілої низки більш масштабних,
різнорівневих суспільно-економічних, політичних, релігійних, правових
аспектів. У якості подальшої гіпотетичної посилки автор робить
припущення, що зазначені чинники безперечно змінюються під впливом
суспільних змін, як наслідок, трансформуються форми прояву та масштаби
консенсусного функціонування.

У другому підрозділі – “Особливості концептуалізації феномена злагоди в
рамках соціального пізнання” – на основі компаративного аналізу як
традиційного, так і нетрадиційного підходів у предметних межах
соціальної епістемології виокремлено основні теоретико-методологічні
особливості дослідження соціальної злагоди. Так, для наукової традиції
соціального пізнання у суспільних системах індустріального типу
поширений аналіз консенсуальних ресурсів, що базується на принципі
центральності їх функціонування в соціумі. Засновниками цього підходу
виступають “класики жанру” – О. Конт та Е. Дюркгейм, які асоціювали це
явище зі своєрідною сполучною ланкою, котра підтримує цілісність
суспільства.

Відзначено, що найбільш послідовно та всебічно консенсусний підхід було
розроблено в науковій спадщині Т. Парсонса. Вивчаючи консенсуальний
потенціал суспільних систем та основні причини “соціальних розривів”,
які порушують його накопичення, він також дотримується принципів
дослідження цього явища, виходячи з постулату центральності
функціонування злагоди в соціумі. Посилаючись на цей методологічний
підхід та враховуючи сучасні реалії українського суспільства, доведено,
що соціальна злагода нерозривно пов”язана з самодостатністю суспільства,
визначає його динамічний розвиток і окреслює суспільні межі.

Продовженням традиції дослідження суспільства за допомогою консенсусного
підходу є концепція ціннісно-нормативної інтеграції Н.
Лумана. Він, на відміну від класиків соціології, усвідомлюючи зростаючу
диференціацію та фрагментацію сучасного суспільства, відмовляється від
визнання центральності функціонування не лише соціуму в цілому, але й
будь-якої з його підсистем. При цьому німецький соціолог не відкидає
можливості функціонування злагоди в рамках окремих підсистем
суспільства, на рівні соціальних організацій.

Таким чином, враховуючи мету нашого дослідження, було ретельно
обґрунтовано необхідність використання методології вивчення та методики
становлення соціального консенсусу, запропонованих Т. Парсонсом, у
контексті трансформації сучасного українського суспільства. Це
твердження засновано на такій системі доказів.

По-перше, зазначено, що сьогодні в найбільш розвинутих країнах Заходу
досить рельєфно виявляється фрагментація соціальної ідентичності, яку,
на думку Е. Гідденса, можна розглядати як аномійний індивідуалізм.
У швидкоплинному, високомобільному світі, де
хвилеподібним чином збільшуються інформаційні ресурси, комунікативні
зв”язки, з”являються нові соціальні виміри (наприклад, віртуальний
простір), суттєвим чином диференціюється традиційний соціокультурний
контекст, людина втрачає можливості для повноцінної адаптації. У цьому
випадку сама особистість через суб”єктивні хвилювання, деяку інерцію у
своїй діяльності, обмежені можливості усвідомлення нових знань,
традиційні особливості світосприйняття відчуває себе досить
дискомфортно, поступово ізолюючись та замикаючись у приватному
мікросоціальному світі.

Зазначено, що наведені зміни проходять на фоні відносно сталого
ідеологічного простору, який залишається незмінним у тому плані, що не
ставляться під сумнів загальні цінності та норми суспільно-політичного
життя. У цьому зв”язку абсолютно недоречно говорити про соціальну аномію
у традиційному розумінні цього явища, розглядаючи її як
ціннісно-нормативний вакуум, атрибутивно притаманний всій суспільній
системі.

Внаслідок цих змін здійснюється поворот (стосовно зміщення акцентів, а
не заміни їх на якісно нові орієнтири) від модерністської політики,
заснованої на ідеалах загального прогресу та розвитку, до політики
культурної ідентичності. Причому подібна пересегментація соціокультурної
сфери відбувається на фоні значних успіхів в економічній, соціальній,
політичній сферах життя суспільства та є похідною від них, не
спричиняючи на цьому етапі загальносуспільного деструктивного впливу.
Цілком природньо, що ці процеси після тривалого періоду досить високої
соціальної інтеграції політичної нації призводять, висловлюючись словами
Е. Тоффлера, до розпаду консенсусу. Крім того,
занадто виражена соціокультурна різнорідність, що обумовлено впливом
постмодерну, призводить до необхідності формування консенсусу на
локальних рівнях соціальної системи для зменшення негативного тиску
аномійного індивідуалізму.

Таким чином, внаслідок того, що в цих соціальних системах питання
побудови держави загального добробуту, ефективної соціалізації
суспільства в основному вирішені, відпадає необхідність концентрації
уваги на загальнонаціональних аспектах злагоди, які, на нашу думку, є
передумовою прогресу та модернізації.

У свою чергу, на основі системного аналізу доведено, що для українського
суспільства сьогодні постає завдання подолання аномії не стільки на
індивідуальному рівні, скільки на рівні суспільства в цілому.
Ситуативність, невизначеність позиції, яка обумовлена деконструкцією
соціальної практики, деформацією та регенерацією основних соціальних
цінностей, а також, висловлюючись словами В. Ворони, трьома чіткими
емоційно-оціночними “не”: недовіра, невпененість та незадоволення,
забирають у людей віру у соціальну справедливість та власні сили.
Виходячи з цього, підкреслюється, що без партнерських відносин,
соціального діалогу, на тлі дезадаптаційних процесів на особистісному
рівні, появи нездоланних перешкод при плануванні власного біографічного
проекту, загального розчарування в успішності та необхідності реформ
неможливо говорити про економічне пожвавлення, соціальний прогрес,
вирішення доленосних суспільних проблем.

Крім того, зазначено, що протягом останніх етапів становлення
української ідентичності держава виступала в ролі “старшого наставника”,
“уважного господаря” по відношенню до суспільства, що призвело до
стійкої тенденції патерналістської взаємодії між ними. Виходячи з цього,
державні інститути досить ефективно здатні “виплавляти” ментальні
структури та впроваджувати загальні принципи мислення, а також певні
інституціональні моделі поведінки. У цьому контексті вони розглядаються
як ефективний партнер у процесі суспільного будівництва, який сприяє
гармонізації соціальних відносин та процесів.

На цій підставі робиться висновок щодо необхідності формування
генералізаційних характеристик функціонування соціальної злагоди, які б
позитивно впливали на суспільство в цілому. Таким чином, саме
методологія консенсусного підходу, що запропонована Т. Парсонсом, який
зосереджує значну увагу на принципі центральності та фундаментальній
ролі держави в процесі формування основних засад суспільної
консенсуальності, є найбільш доцільною для дослідження та конструювання
змістовних соціальних форм повсякденного життя в українському
суспільстві.

У третьому підрозділі – “Специфіка функціонування соціального консенсусу
в умовах демократизації суспільства” – шляхом застосування
історико-соціологічного методу наукового пізнання було встановлено, що
на межі переходу від аграрної стадії життєдіяльності соціуму до
індустріальної поступово на зміну релігійним чинникам формування
консенсусу виходять соціально–класові. Загострюється класова боротьба за
панування владними ресурсами, на початку ХХ століття набуває прискорених
темпів ескалація політичного протистояння між представниками різних
класових угруповань. Як наслідок, політичні чинники виходять на перший
план у процесах детермінації форм та змісту суспільного життя. У зв’язку
з цим виокремлюються з політичної сфери своєрідні моделі соціальної
злагоди, які, в цілому, можуть обумовлюватися як демократичними методами
управління, так і тоталітарним стилем керівництва. У першому випадку
процес формування соціального консенсусу набуває відповідної мотивації
на нижніх щаблях соціальної драбини, соціокультурне ядро суспільства
приймає правила “гри” відповідно до приватних інтересів, переконань,
потреб. У цій ситуації, консенсуальні форми базуються на демократичному
стилі управління сприяють формуванню суспільної системи у вигляді
єдності в розмаїтті; не останню роль у цьому відіграє принцип
колективізму, що дозволяє за допомогою ціннісно-нормативної регуляції
стало функціонувати протягом досить тривалого часу.

?

?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020