.

Закономірності зміни серця щурів при дії нвч – випромінювання в нормі і при коарктації аорти (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2240
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кошарний Володимир Віталійович

УДК 611.12-02:615.8 49.11:611.136:616-007.271]-092.9

Закономірності зміни серця щурів при дії нвч-випромінювання в
нормі і при коарктації аорти

14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ
України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки

і техніки України Козлов Володимир Олексійович, Дніпропетровська
державна медична академія, завідувач кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, доцент Калашнікова Світлана Миколаївна,
Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач
кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Топоров Геннадій

Миколайович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України, професор кафедри ендоскопії, хірургії та топографічної
анатомії.

Провідна установа:

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

Захист відбудеться “ 22 ” вересня 2005 р. об 11.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.64.600.03 при Харківському державному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Правди, 12).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий “ 20 ” серпня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, професор
Терещенко А.О.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Досягнення сучасної клінічної медицини неможливі без
фундаментальних досліджень морфологічних наук. Захворювання серця
посідають одне з перших місць в структурі смертності та інвалідизації
людей. Не дивлячись на велику кількість морфологічних досліджень (Гнатюк
М.С., 1989, 1991; Нетлюх М.А., 1994; Кульчицкий К.И., 1989; Непомнящих
Л.М., 1986, 1991; Калашникова С.М., 2005), низка питань, які стосуються
вивчення дії фізичних факторів на серцево-судинну систему, залишаються
не вивченими. Для пошуку впливів, які підтримують структурний гомеостаз
серця, необхідно поглиблене вивчення будови серцевої стінки у нормі,
патології (Кирьякулов Г.С., 1990; Непомнящих Л.М., 1985) та при дії
різних чинників (Локшина О.Д., Гончарова Л.Н., 1986). Значну увагу
способам моделювання різноманітних уроджених вад серця та магістральних
судин, зокрема, коарктації аорти, з метою вивчення морфо-функціональних
змін в серці та інших органах, приділяє сучасна Донецька школа анатомів.
В клініці та експериментальних роботах використовується НВЧ-
випромінювання в різних діапазонах як з лікувальною, так і
профілактичною метою. Терапія міліметровими хвилями знайшла широке
застосування в різних галузях медицини і використовується як
монотерапія, так і в сукупності з іншими методами традиційної медицини.
Ця неінвазивна терапія має багато позитивних рис, зокрема, відсутність
алергічних реакцій; больових сприймань під час сеансу
НВЧ-випромінювання, завдяки чому вона має перспективу для застосування
її як базисної терапії замість лікарських речовин у людей з підвищеною
чутливістю до фармакологічних засобів.

За даними вітчизняних та закордонних авторів НВЧ-випромінювання здатне
відновлювати фізіологічні, біохімічні процеси в органах та тканинах
організму незалежно від того, пригнічені вони зовнішніми чи внутрішніми
факторами (хвороба, вплив ліків чи радіації). Дослідження показали, що
дія НВЧ-випромінювання на організм тварин викликає процеси, спрямовані
на підвищення біологічної активності, стимулює захисні сили організму.
Поодинокі дослідження дії НВЧ-випромінювання на серцево-судинну систему
стосуються здебільшого клінічних проявів і не розкривають морфологічного
субстрату змін в серці, що позитивно впливають на функціональні
константи кровообігу. Особливо важливими є морфологічні дані про зміни
структурних компонентів стінки серця при різних патологічних станах,
зокрема, при перевантаженнях серцево-судинної системи.

Міліметрові хвилі зараз широко використовуються для лікування таких
розповсюджених захворювань, як виразкова хвороба шлунку і
дванадцятипалої кишки, ішемічної хвороби серця; післяопераційних станів,
болючих синдромів, деяких онкологічних захворювань, захворювань,
пов’язаних з порушенням кровообігу в судинах головного мозку, нижніх
кінцівок тощо (Гапонюк А.Е., Коваленко Т.Б., 1998; Головачёва Т.В.,
Петрова В.Ф., 1994; Лебедева А.Ю., 1998).

Терапія міліметровими хвилями широко використовується в кардіологічній
практиці для лікування гіпертонічної хвороби (Данилова М.В., Петрова
В.Д., 1989; Лебедева А.Ю., 1997, 2002; Шайдюк О.Ю., Гордеева И.Г.,
2002); лікування ішемічної хвороби серця (Лебедева А.Ю., 1999; Лентюк
А.С., Лентюк А.А., 1981); при невідкладних станах, а саме для лікування
гострого інфаркту міокарда (Любов В.А., Волов Н.А., Лебедева А.Ю., 1998;
Головачёва Т.В., Ушаков В.Ю., Павлюк В.М., 1989); гіпертонічного кризу
(Афанасьева Т.Н., Петрова В.Д., 1995). Електромагнітні випромінювання
викликають вазодилятаторний ефект, збільшують толерантність до фізичних
навантажень, у сполученні з іншими традиційними лікувальними засобами
підсилюють їхню позитивну дію (Гапонюк А.Е., Коваленко Т.Б., 1989;
Головачёва Т.В., 1991; Гончарова Л.Н., Лукьянова В.Ф., 1991; Данилова
М.В., Петрова В.Д., 1989; Серебрякова А.А., 2002). Також
використовується для реабілітації хворих при різних серцево-судинних
патологіях.

Таким чином, незважаючи на інтенсивні клінічні дослідження дії
НВЧ-випромінювання на окремі органи і системи організму людини, немає
загальноприйнятої точки зору стосовно механізму структурних та
компенсаторно-адаптивних перетворень в серці. Також залишаються не
вивченими питання про вплив НВЧ-випромінювання на інтактне серце,
реакцію структурних компонентів серцевої стінки при коарктації аорти і
одночасному впливі НВЧ-випромінювання. Тобто вивчення динаміки
морфологічних перетворень серцевої стінки та
компенсаторно-пристосувальних реакцій серця при коарктації аорти і
одночасному впливі НВЧ- випромінювання є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана згідно з планом наукових досліджень Дніпропетровської
державної медичної академії і є складовою частиною науково-дослідної
теми кафедри нормальної анатомії Дніпропетровської державної медичної
академії „Розвиток та становлення серця, його судин, папілярно-
трабекулярного і клапанного апарату в онто- і філогенезі”, номер
державної реєстрації 0101V000777. Здобувач виконував розділ по вивченню
серця і структурних компонентів його стінки у щурів.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення
морфо-функціональних особливостей зміни окремих структур серця і серця в
цілому при впливі НВЧ-випромінювання, а також при коарктації аорти.

Згідно з метою дослідження були поставлені наступні задачі:

Розробити модель перевантаження лівого шлуночка підвищенням тиску
(коарктація аорти).

Вивчити зміни структурних компонентів серця при коарктації аорти.

Вивчити зміни структурних компонентів серця при коарктації аорти та дії
НВЧ-випромінювання різного діапазону.

Вивчити основні етапи впливу НВЧ-випромінювання на серце.

Об’єкт дослідження: становлення і динаміка змін серця при коарктації
аорти і НВЧ-випромінюванні.

Предмет дослідження: серце експериментальних тварин.

Методи дослідження: препарування, отримання серійних поперекових зрізів
серця, морфометрія, гістометрія (кількість кардіоміоцитів, щільність
укладки, діаметр капілярів вивчали на гістологічних зрізах з фарбуванням
гемотоксилин-эозином і за Маллорі-Слінченко); визначення біофізичних
властивостей міокарда (вміст електролітів K+, і Na+) вивчені з
використанням методу полум’яної фотометрії; експериментальне
моделювання. Морфометричне дослідження виконували як на живому, так і на
трупному матеріалі. Отримані цифрові дані оброблені методом варіаційної
статистики за допомогою професійного статистичного пакета Microsoft
Excel 97 for Windows 98.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше була створена адекватна
модель перевантаження лівого шлуночка підвищенням тиску (коарктація
аорти). Отримано деклараційний патент на корисну модель (пат. №6234 МПК
7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти / В.О.Козлов,
В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). – № 20041210951 ;
заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4).

Доповнені дані про структурні взаємовідносини стінки шлуночків щурів в
нормі.

Вперше вивчені закономірності і прослідкована динаміка змін структурних
компонентів серцевої стінки і серця в цілому при коарктації аорти в
різні строки і одночасній дії НВЧ- випромінювання.

У результаті проведених досліджень вперше вивчені зміни структур серця і
серця в цілому при дії НВЧ-випромінювання у нормі, а також визначені
закономірності цих змін.

Обґрунтоване положення про позитивну дію електромагнітних хвиль НВЧ-
діапазону з частотою 42,3 Ггц., експозицією 30 хвилин протягом 10 діб.

Практичне значення отриманих результатів. У результаті проведених
досліджень були отримані кількісні параметри серця і окремих структурних
компонентів його стінки, які характеризують зміни їх при дії НВЧ-
випромінювання, як в нормі так і при коарктації аорти.

Проведені дослідження поглиблюють і розширюють існуюче уявлення про дію
електромагнітного випромінювання на структуру серця. Дані, отримані в
процесі виконання даного експерименту, дозволять лікарям індивідуально
підходити до вибору діапазону НВЧ-випромінювання для лікування
кардіологічних хворих.

Розроблена нами модель дозованого перевантаження лівого шлуночка (пат.
№6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти / В.О.Козлов,
В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). – № 20041210951 ;
заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4) може бути використана в
наукових дослідженнях важливої проблеми гіпертрофії міокарда.

Подальші дослідження в цьому напрямі є дуже перспективними. Також ці
дані можуть бути використані при розробці нових апаратів з використанням
НВЧ-випромінювання .

Результати експериментальних досліджень впроваджені в навчальний процес
на кафедрах анатомії медичних закладів України: Запорізького медичного
університету, Буковинської державної медичної академії, Вінницького
медичного університету, Івано – Франківської медичної академії,
Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського,
Луганського медичного університету, Ужгородського національного
університету, Кримського медичного інституту, Донецького медичного
університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведені всі
експериментальні і морфологічні дослідження, забір матеріалу з наступною
їх проводкою, заливкою, приготуванням гістологічних препаратів. Автором
самостійно проведений літературний пошук, вивчені гістологічні
препарати, проведена статистична обробка результатів, їхній аналіз.
Здобувачем проведені морфологічні дослідження, які лягли в основу
розробки способу коарктації аорти. Сформульовані усі положення та
висновки роботи. В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачем
проведений набір матеріалу та його обробка, аналіз отриманих
результатів. Особисто написані всі розділи дисертації.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень і основні
положення дисертації були викладені та обговорені: на науково-практичній
конференції морфологів “Роль імунної, ендокринної та нервової системи в
процесах морфогенезу та регенерації” ( Запоріжжя, 19-20 вересня, 2003);
на Міжнародній науково-практичній конференції “Україна наукова 2003”
20-24 січня 2003р.; на Міжнародній науково-практичній конференції
“Україна наукова 2003” 16-20 червня 2003р.; на 13-ій Міжнародній
Кримській конференції “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”
8-12 вересня 2003р., Севастополь, Крым, Украина.; International
Conference on Antenna Theory and Techniques, 9-12 September, 2003,
Sevastopol, Ukraine; на 14-ій Міжнародній Кримській конференції
“СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” 13-17 вересня 2004р.
Севастополь Крым. Украина; на засіданнях Дніпропетровського товариства
АГЕТ (2004, 2005); на Другій всеукраїнській науковій конференції
„Карповські читання” (Дніпропетровськ 12-15 квітня, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 робіт, з них – 3
у наукових виданнях за фахом, рекомендованих ВАК України, всі
самостійно; отримано 1 деклараційний патент, 6 у вигляді тез, з них 3
самостійно.

Структура та обсяг дисертації. Матеріал дисертації викладений
українською мовою на 140 сторінках машинописного тексту. Складається з:
вступу, огляду літератури, розділу “Матеріал і методи дослідження”, двох
розділів власних досліджень, розділу “Аналіз і узагальнення результатів
досліджень”, заключення, висновків, практичних рекомендацій і списку
літератури, що містить 214 джерел, з яких 50 іноземною мовою. Робота
ілюстрована 47 рисунками, 16 таблицями (загальний обсяг –3 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для
морфолого-експериментального вивчення впливу НВЧ-випромінювання на серце
послужили 80 білих статево зрілих щурів лінії Вістар, приблизно 4-6
місячного віку, масою 180-250 гр. Дослідження виконувались на самцях, у
котрих гіпертрофія міокарда при перевантаженні лівого шлуночка
з’являється раніше у порівнянні з самками (Саркисов Д.С., 1971).

Тварини утримувались в звичайних умовах віварію в стандартній клітці, за
якими проводили систематичний нагляд. Експериментальні дослідження
здійснені згідно з „Європейською конвенцією про захист хребетних тварин,
що використовуються для дослідницьких та інших наукових потреб”
Страсбург, 18.03.86. По закінченні терміну досліду тварин декапітували
згідно з „Методичними рекомендаціями по виведенню тварин з експерименту”
(1985).

Експериментальні тварини були розділені на п`ять груп (табл.1).

Таблиця 1.

Розподілення щурів на групи

Групи

Доба Без коарктації аорти

Коарктація аорти

I

II

III

IV

V

Разом щурів

10 5 10 10 10 5 40

30 5 10 10 10 5 40

Усього 10 20 20 20 10 80

Першу групу (I) складали тварини, яким не створювалася модель
коарктації аорти, і які не одержували сеансів НВЧ-опромінювання. Друга
група (II) тварини, яким не створювалася модель коарктації аорти, але
вони одержували сеанси НВЧ-опромінювання. Третій (III) і четвертій (IV)
групі проводилося моделювання перевантаження лівого шлуночка шляхом
коарктації аорти. П`ята група (V) щури, яким проведено контрольну
лапаратомію без створення моделі коарктації аорти і яким не проводилось
НВЧ-опромінення. При цьому третя група не одержувала сеансів
НВЧ-опромінювання, а четверта одержувала сеанси НВЧ-опромінювання.

Моделювання перевантаження лівого шлуночка досягалось шляхом коарктації
аорти, яку створювали операцією по перев’язці черевної частини аорти
(пат. №6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти /
В.О.Козлов, В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). – №
20041210951 ; заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4). Тварин
фіксували в спеціально обладнаному верстаті в положенні на спині. Під
загальним ефірним наркозом в асептичних умовах у щурів оброблялася
передня черевна стінка, пошарово розкривалася. Гемостаз проводився під
час операції. На препаровану передню поверхню черевної аорти накладався
зонд вище відходження ниркових артерій визначеного діаметра і за
допомогою голки Дешана аорта перев’язувалася на величину діаметра зонда.
Зонд витягався і діаметр просвіту відповідав діаметру зонда. Протягом
експерименту тварини знаходилися в стандартних умовах віварію. Щури
виводилися з експерименту на 10 і 30 добу методом декапітації під
ефірним наркозом (Западнюк В.И., 1983). Відразу ж після декапітації
серце витягали з грудної порожнини і фіксували в 10% розчині формаліну і
рідини Буена. Гістологічні зрізи серця зафарбовували
гематоксилин-еозином і за Маллорі-Слінченко.

Вимірювали товщину серцевої стінки на різних рівнях, як лівого, так і
правого шлуночків і міжшлуночкової перетинки. Виміри проводили на
гістологічних зрізах.

Для проведення більш глибокого аналізу отриманих показників нами
проводилось обчислення індексу відношення маси серця щура до ваги щура
(J) за формулою:

,

де J- величина індексу, Мсер.- маса серця, Мщ.- маса щура.

Для визначення форми серця нами розраховувався індекс відношення ширини
серця до його довжини, за формулою:

,

де F- індекс відносини, S- ширина серця, D-довжина серця.

При індексі до 65% форма серця конусоподібна, від 65% до 75%
еліпсоподібна, більше 75% куляста.

Для кількісного визначення вмісту електролітів K+ і Na+ у стінці серця
використовували один з видів емісійного спектрального аналізу –
полум’яну фотометрію.

Всі отримані цифрові дані оброблялись на комп’ютері IBM PC “Pentium 166”
при використанні професійного статистичного пакета Microsoft Excel 97
for Windows 98.

Результати дослідження та їх аналіз. Проведене комплексне морфологічне
дослідження серця протягом експерименту дозволило нам з’ясувати ряд
характерних закономірностей.

Структурна організація міокарда відрізняється від інших органів
своєрідним формуванням адаптивних змін компенсації порушень функції.
Відомо, що забезпечення адаптації будується на гіперпластичних і
регенераторних процесах (Д.С.Саркисов, 1987). В міокарді при
гіперфункції серця змінам підлягають в основному кардіоміоцити, їх
внутрішня будова, при цьому збільшення кількості їх не відбувається.
Головним морфологічним проявленням гіперфункції серця є гіпертрофія
м’язових клітин. Проблема регенерації міокарда достатньо гарно
висвітлена в працях (Д.С.Саркисова и соавт. (1966-1970); В.С.Паукова,
В.А.Фролова (1982); И.В.Твердохлеба (1996)). Гіпертрофія міокарда майже
завжди супроводжується змінами форми серця в цілому. Проведені нами
дослідження з одного боку підтверджують відомий факт, з другого – вперше
простежена динаміка змін форми серця не тільки при різних стадіях
гіперфункції, гіпертрофії серця, але і при дії НВЧ- випромінювання.

Змінам підлягала форма серця. У групі інтактних тварин спостерігається
перевага щурів з конусоподібною формою серця, кількість яких складає 80%
і лише 20% щурів з еліпсоподібною формою серця. Ці показники не
змінюються і на 30 добу експерименту. Дія НВЧ-випромінювання на
інтактний міокард, суттєво на форму серця не впливала. На 10 добу
конусоподібна форма серця складала 60%, а еліпсоподібна форма серця 20%.
На 30 добу ці показники не змінювались. При коарктації аорти і зростанні
навантаження на серце йде перевага поперечних розмірів серця над
подовжніми, що приводить до зміни його форми. У щурів з коарктацією
аорти ми спостерігали на 10 добу кулясту форму серця в 70%,
еліпсоподібну в 20 % , конусоподібну в 10% випадків.

Маса щурів значно не змінюється протягом всього експерименту, у всіх
експериментальних групах, і її часткове збільшення ми пов’язуємо з
природним розвитком тварин. Її коливання складає 20-50 гр. і суттєво не
впливає на оцінку результатів дослідження.

Протягом експерименту спостерігається збільшення маси серця. При
коарктації аорти на 10 добу маса серця збільшується в 2,13 рази, що
приводить відповідно до збільшення індексу в 2 рази. До 30 доби
продовжує наростати маса серця і індекс відношення, він зростає в 2,34
рази.

При впливі на серце інтактних тварин НВЧ-випромінювання ми спостерігали
незначний приріст маси серця, до 10 доби вона збільшувалася в 1,31рази,
а до 30 доби в 1,47 рази, а індекс збільшувався в 1,3 рази, що ми
пов’язували з посиленням кровотоку в серці.

При впливі НВЧ- випромінювання на серце щурів з коарктацією аорти маса
серця збільшувалася в 1,8 рази, а індекс в 1,7 рази, у порівнянні з
нормою, ці показники менші показників у ці ж терміни в щурів з
коарктацією аорти без сеансів НВЧ- випромінювання, за масою в 1,18 рази,
а індексу в 1,15 рази.

Крім органометричних параметрів нами вимірювалась товщина серцевої
стінки на різних рівнях як правого, так і лівого шлуночків, а також
площа поперечного розрізу. Змінам підлягає не тільки лівий шлуночок, на
який безпосередньо йде навантаження, але і на правий шлуночок, хоч і
меншою мірою.

th

$J

2

b

ue

th

????¤?¤???th

@

@

@

@

????¤?¤???и співпадала з товщиною передньої стінки. При порівнянні
аналогічних показників лівого і правого шлуночків товщина передньої
стінки лівого шлуночка в 3,01 рази більше від лівого шлуночка, а задньої
стінки в 2,12 рази більше.

Товщина передньої стінки лівого шлуночка на 10 добу від початку
спостереження у інтактних щурів дорівнювала: 2,81±0,08 мм, задньої
стінки 2,81±0,15 мм, бокової стінки 2,31±0,06 мм, міжшлуночкової
перетинки 2,4±0,12 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки
0,93±0,03 мм, задньої стінки 1,32±0,04 мм. Також нами вимірювалась площа
поперечного розрізу правого та лівого шлуночків серця щура на різних
рівнях (в мм2). Вона дорівнювала у лівого шлуночка 382,0±4,2, у правого
шлуночка 82,0±3,1.

На 30 добу від початку спостереження товщина передньої стінки лівого
шлуночка дорівнювала: 2,83±0,05 мм, задньої стінки 2,83±0,1 мм, бокової
стінки 2,34±0,05 мм, міжшлуночкової перетинки 2,45±0,43 мм. В правому
шлуночку товщина передньої стінки 0,94±0,04 мм, задньої стінки 1,33±0,05
мм. Площа поперечного розрізу лівого шлуночка 384,0±4,4 мм2, у правого
шлуночка 83,0±3,4мм2.

У групи щурів, які отримували НВЧ-випромінювання, на 10 добу товщина
передньої стінки лівого шлуночка дорівнювала: 2,82±0,05 мм, задньої
стінки 2,82±0,12 мм, бокової стінки 2,33±0,08 мм, міжшлуночкової
перетинки 2,45±0,09 мм. На 30 добу показники дорівнювали: передня стінка
2,85±0,07 мм, задня стінка 2,85±0,12 мм, бічна стінка 2,36±0,11 мм,
міжшлуночкова перетинка 2,5±0,1 мм. В правому на 10 добу: товщина
передньої стінки 0,95±0,05 мм, задньої стінки 1,33±0,03 мм, на 30 добу
експерименту також відзначалось підвищення цих параметрів, передня
стінка 0,97±0,04 мм, задня стінка 1,35±0,05 мм. Площа поперечного
розрізу правого та лівого шлуночків серця щура (в мм2) складала в
правому шлуночку на 10 добу 84,0±3,5 мм2, на 30 добу 86,0±3,3 мм2, у
лівому шлуночку на 10 добу 385,0±4,3 мм2, на 30 добу 387,0±4,2 мм2.

При експериментальній коарктації аорти на 10 добу товщина передньої
стінки лівого шлуночка дорівнювала: 3,28+0,11 мм, задньої стінки
3,21+0,13 мм, бокової стінки 2,69+0,06 мм, міжшлуночкової перетинки
3,29+0,13 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки 1,11+0,05 мм,
задньої стінки 1,4+0,04 мм. Площа поперечного розрізу правого та лівого
шлуночків серця щура дорівнювала у лівого шлуночка 522,0+4,1 мм2, у
правого шлуночка 118,0+3,1 мм2.

На 30 добу від початку експерименту аналіз товщини стінки серця на
різних рівнях показав, що найбільші показники були в середній третині
серця, це спостерігалось як в правому, так і в лівому шлуночках серця.
Під час аналізу товщини стінки було встановлено, що зміни відбувались
нерівномірно на різних рівнях і найбільші зміни показників відбувались в
нижній третині, тобто вона більше підлягає гіпертрофії і збільшення її
товщини в порівнянні з контролем відбувалось приблизно в 1,43 рази. В
міжшлуночковій перетинці більше підлягає гіпертрофії середня третина,
вона збільшується в 1,23 рази. Показники їх дорівнюють: передня стінка
3,5+0,1 мм, задня стінка 3,6+0,11 мм, бокова стінка 2,9+0,08 мм,
міжшлуночкова перетинка 3,48+0,09 мм. Товщина стінки правого шлуночка
серця дорівнювала: передня стінка 1,15+0,04 мм, задня стінка 1,42+0,06
мм. Площа поперечного розрізу у правого шлуночка на 30 добу 121,0+3,2
мм2, у лівого шлуночка 526,0+4,2 мм2.

При дії НВЧ- випромінювання на щурів з коарктацією аорти на 10 добу
товщина передньої стінки лівого шлуночка дорівнювала: 3,25+0,11 мм,
задньої стінки 3,2+0,11 мм, бокової стінки 2,65+0,04 мм, міжшлуночкової
перетинки 3,26+0,09 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки
1,08+0,04 мм, задньої стінки 1,38+0,05 мм. Площа лівого шлуночка
521,0+4,15 мм2, правого шлуночка 116,0+3,15 мм2.

На 30 добу показники їх дорівнюють: передня стінка 3,27+0,12 мм, задня
стінка 3,4+0,11 мм, бокова стінка 2,75+0,05 мм, міжшлуночкова перетинка
3,35+0,12 мм. В правому шлуночці серця передня стінка 1,13+0,05 мм,
задня стінка 1,44+0,05 мм. Площа поперечного розрізу правого шлуночка на
30 добу 119,0+3,1 мм2, у лівого шлуночка 524,0+4,1 мм2.

На ранній стадії при коарктації аорти відзначається набряк
кардіоміоцитів, їх деструкція. Набряк судин середнього калібру та судин
мікроциркуляторного русла. Численні крововиливи, лімфостаз. У більш
пізні терміни можемо стверджувати про розвиток гіпертрофії
кардіоміоцитів.

Нами встановлено, що на 10 добу ще залишаються наслідки набряку судин у
вигляді гіперемії. На 30 добу можна стверджувати про розвиток
гіпертрофії. Кардіоміоцити збільшені в діаметрі, відсутній набряк як
клітинних, так і стромальних елементів.Гіпертрофія міокарда як
адаптаційний процес свідчить про те, що кардіоміоцити реагують на
навантаження не шляхом мітотичного ділення і збільшення їх кількості, а
шляхом збільшення їх діаметра. В умовах гіперфункції серця окрім
гіпертрофії кардіоміоцитів відбувається і зміна білкової структури,
тобто переключення скорочувальних протеїнів на білкові форми.

При порівняльній оцінці результатів ми з’ясували:

– На ранніх етапах – це гострі зміни, пов’язані з підвищенням опору току
крові і неадекватною роботою всіх структур серця при зміні умов.

– На більш пізніх етапах – це адаптація до складних умов внаслідок
перевантаження лівого шлуночка підвищенням опору: йде розвиток
гіпертрофії кардіоміоцитів, розширення внутрішньо органних судин
В’єсена-Тебезія.

При дії НВЧ-випромінювання на серце інтактних щурів спостерігається
незначне збільшення діаметра кардіоміоцитів, зменшення простору між ними
та їх групами. Це ми пов’язуємо з підвищенням кровотоку та покращенням
васкуляризації.

При вивченні вмісту електролітів ми встановили, що при перев’язці
черевної частини аорти на 10 добу в 1,19 рази зростають показники К+ і
знижуються показники Nа+ в 1,8 рази в порівнянні з нормою, що призводить
до підвищення показників співвідношення К/Na в 2,06 рази. На 30 добу йде
подальше підвищення показників К+. Показники Nа+ залишаються нижче
норми, але трохи зростають в порівнянні з 10 добою, це призводить до
зниження співвідношення К/Na відносно 10 доби і воно дорівнює 3,20.

Отримані дані щодо відношення вмісту К+ підтверджують його
функціональну роль для міокарда, який обумовлює процеси ре- і
деполяризації клітинних мембран нервово – м’язових тканин, а також бере
участь у енергозабезпеченні серця, що дуже важливо в умовах
перевантаження серця внаслідок перев’язки черевної частини аорти.

При дії НВЧ- випромінювання на серце інтактних щурів відзначається
незначне підвищення вмісту К+ і Nа+. Зростання їх показників йде
нерівномірно і тому на 10 добу відзначається зниження співвідношення до
1,69, а на 30 добу індекс дорівнює 1,68 (рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення електролітів (калію та натрію) в серці щурів в
експерименті.

Дані результатів вивчення показали, що при дії НВЧ- випромінювання на
щурів, яким проводилась перев’язка черевної частини аорти, відзначається
підвищення рівня як К+, так і Nа+. На 10 добу в 2,12 рази зростають
показники К+ і в 1,11 рази показники Nа+ в порівнянні з нормою, що
призводить до підвищення показників співвідношення К/Na в 1,83 рази. На
30 добу незначно підвищуються показники К+, показники Nа+ підвищуються в
1,25 рази відносно 10 доби, це призводить до зниження співвідношення
К/Na відносно 10 доби і дорівнює 2,65.

До 30 доби цифри К+ залишаються незмінними, але йде зростання вмісту
Nа+. Загалом це призводить до зниження співвідношення К/Nа майже до
показників норми.

Також нами проводилось обчислювання кореляційної залежності у всіх
експериментальних групах (рис. 2).

Рис. 2. Співвідношення кореляційних зв’язків в експериментальних групах.

При аналізі кореляційної залежності у всіх експериментальних групах було
встановлено, що найбільше сильних кореляційних зв’язків було в І групі.
Більше всього від’ємної кореляційної залежності спостерігалось у ІІІ
групі. Було встановлено, що прямих кореляційних зв’язків більше в І і ІІ
експериментальних групах, і під час експерименту йде зниження прямих
кореляційних зв’язків і незначне підвищення кількості від’ємних. Також в
ІІІ і IV групах з’являються прямі кореляційні зв’язки середньої сили.

Говорячи про пусковий механізм розвитку гіпертрофії, слід відмітити два
основні: це механічний (розтягнення) і трофічний (поліпептидний фактор
росту та варіоактивні агенти). При дії НВЧ- випромінювання на розвиток
гіпертрофії міокарда, можливо відбувається вплив на трофічні процеси в
кардіоміоцитах.

Одержані нами результати дозволяють стверджувати, що при дії НВЧ-
випромінювання достовірно відбуваються певні зміни в серці, структурних
компонентах його стінки як в нормі, так і при коарктації черевної
частини аорти, і пояснюють благотворну дію даного чинника. При цьому
спостерігається визначена динаміка цих змін, згідно з якими можна
судити: по-перше, про розкриття ряду аспектів дії НВЧ- випромінювання,
по-друге розкриття деяких аспектів гіпертрофії міокарда.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведене теоретичне узагальнення та нові підходи до
вирішення проблеми морфологічного уявлення будови серця, структурних
компонентів серцевої стінки при коарктації черевної частини аорти та при
дії НВЧ- випромінювання.

При впливі НВЧ-випромінювання серце щурів піддається змінам. У інтактних
щурів індекс збільшується до 10 доби в 1,31 разів, а до 30 доби в 1,36
разів.

При перев’язці черевної частини аорти на 10 добу спостерігається
збільшення маси серця, збільшення індексу в 2,09 разів, а до 30 доби в
2,27 разів, що свідчить про значний розвиток гіпертрофії.

При впливі НВЧ – випромінювання на серце щурів з коарктацією аорти
індекс знижується до 10 доби в 1,19 рази, а до 30 доби в 1,15 рази від
показників перев’язки черевної частини аорти без дії НВЧ-випромінювання.

На гістоструктурному рівні під впливом НВЧ-випромінювання на серце
інтактних щурів спостерігається збільшення діаметра кардіоміоцитів,
об’єму капілярів на одиницю площі зрізу, що свідчить про посилення
кровообігу в серці, про те що НВЧ-випромінювання покращує стан
кровообігу.

При впливі НВЧ- випромінювання на серце щурів з коарктацією аорти
кардіоміоцити збільшені в діаметрі, але їх розміри менші ніж у щурів з
коарктацією без НВЧ-опромінення. Також спостерігається більший відносний
об’єм капілярів в порівнянні з щурами з коарктацією без НВЧ-опромінення.
Тобто йде розвиток гіпертрофії міокарда, але спостерігається більша
адаптація до умов перевантаження.

Електролітний склад серця змінювався протягом дії НВЧ-випромінювання.
Концентрація калію і натрію при дії НВЧ-випромінювання незначно
збільшувалася, що не приводило до зміни К/Na співвідношення. При
коарктації аорти концентрація калію збільшувалася в 2,5 рази, а
концентрація натрію лише в 1,2 рази, що призводило до підвищення К/Na
співвідношення в 3 рази.

При коарктації аорти і дії НВЧ-випромінювання до 30 доби концентрація
калію збільшувалася в 2 рази, а концентрація натрію лише в 1,2 рази, що
призводило до підвищення К/Na співвідношення в 2 рази, що наближувалося
до показників норми.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Результати дослідження мають вагоме теоретичне та практичне значення.
Отримані результати є морфологічним підґрунтям для наступних
анатомічних, експериментальних та клінічних досліджень. Результати
даного дослідження можуть бути впроваджені в учбовий процес та наукову
роботу кафедр фундаментальних дисциплін: нормальної та патологічної
анатомії, гістології, топографічної анатомії та оперативної хірургії,
біохімії та біофізики та клінічних дисциплін: терапії, кардіології,
кардіохірургії.

Розроблена модель перевантаження лівого шлуночка шляхом коарктації аорти
дозволяє більш точніше наблизитись до патологічних станів, що
спостерігаються в клінічній практиці. Це дозволяє вивчати зміни серця та
його структурних компонентів на різних рівнях його організації і може
використовуватись в різноманітних експериментальних дослідженнях, які
вимагають створення адекватних моделей серцево-судинних захворювань.

Результати, отримані в даному дослідженні, що стосуються змін
електролітного складу в серці при коарктації аорти і при дії
НВЧ-випромінювання, можуть бути використані в клініці при лікуванні
серцево-судинних захворюваннях, при призначенні ліків, що містять в
своєму складі ці мікроелементи, або діють на їх стан в організмі людини.

Результати дослідження дії НВЧ-випромінювання з частотою 42,3 Ггц. на
інтактний міокард та при гіпертрофії дозволяють рекомендувати
використання його при лікуванні серцево-судинних захворювань, які
супроводжуються: підвищенням тиску в судинах, гіпертрофією міокарда,
його ішемії. При таких захворюваннях, як: гіпертонічна хвороба, ішемічна
хвороба серця, інфаркт міокарда, вегето-судинна дистонія, та станах, що
супроводжуються порушеннями процесів загального обміну в організмі та в
окремих органах. А також використання НВЧ-випрмінювання при реабілітації
хворих з порушеннями кровообігу, як з профілактичною, так і з
лікувальною метою.

НВЧ-випромінювання може бути використане в комплексному лікуванні при
гострих станах : гострий період інфаркту міокарда, гіпертонічний криз, з
метою підвищення імунного захисту, посилення неоваскулогенезу в зонах
ішемії, для покращення щільності рубця при інфарктах, для запобігання
розвитку аневризм.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Кошарний В.В. Зміни серця щурів при дії НВЧ- випромінювання в
експерименті // Вісник морфології. –2004. -№3. -С.37-39.

Кошарный В.В. Изменение сердца крыс при действии КВЧ- излучения в норме
и при коарктации аорты // Вісник проблем біології і медицини. -Полтава.
-2004, -№ 4. -С.92–97.

Кошарный В.В. Влияние КВЧ- излучения на сердце крыс в эксперименте //
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики:
науково-практична конференція морфологів “Роль імунної, ендокринної та
нервової системи в процесах морфогенезу та регенерації” ( Запоріжжя.
19-20 вересня, 2003), випуск IX. –С. 256-260.

Пат. №6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти /
В.О.Козлов, В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). – №
20041210951; заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4.

Кошарный В.В. Вопросы морфологических изменений сердца при воздействии
КВЧ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна
наукова 2003” 20-24 січня 2003 р. –Т.6. –С.45-46.

Кошарный В.В. Способ создания гипертрофии миокарда у крыс в эксперименте
// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова
2003” 16-20 червня 2003 р. –Т.12. –С.26-27.

Индивидуальная аппаратура для электрофизического мониторинга и КВЧ
рефлексофоретической коррекции нарушений гомеостаза. // Дмитриев Б.В.,
Покатаев В.Н., Завгородний Л.Т., Колесниченко В.К., Мудрак Н.В., Орлова
Л.Ф. ГКБ,. Козлов В.А., Кошарный В.Ф., Кошарный В.В., Яцуненко А.Г.,
Заболотный П.И. 13-я Международная Крымская конференция “СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии” Материалы конференции 8-12 сентября
2003, Севастополь, Крым, Украина. –С.95-97

Application of compressive- distractive apparatus along with
stimulation of tissue regeneration using EHF irradiation for treatment
of hip joint fractures. // Litvin Y.P., Kozlov V.A., Kushnirenko A.G.,
Chabanenko I.P. Kosharniy V.V., Yatsunenko A.G., Zabolotniy P.I.,
Olshevskiy A.P., Pokataeva V.N., Tkalich V.G., Potapova V.M., Pilenkova
V.I., Shugurov A.S., International Conference on Antenna Theory and
Techniques, 9-12 September, 2003, Sevastopol, Ukraine \\ -P. 818-820.

Некоторые подходы к использованию мобильных телефонов в лечебных целях.
// Дмитриев Б.В., Покатаев В.Н., Ольшевский А.П., Козлов В.А., Кошарный
В.Ф., Кошарный В.В., Яцуненко А.Г., Заболотный П.И. 14-я Международная
Крымская конференция “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”
Материалы конференции 13-17 сентября 2004, Севастополь, Крым, Украина.
–С.743-745.

Кошарный В.В. Закономерности изменений сердца при воздействии КВЧ-
излучения в норме и при коарктации аорты. // Друга всеукраїнська
морфологічна наукова конференція „Карповські читання” (Дніпропетровськ
12-15 квітня, 2005) –С.36-37.

АНОТАЦІЯ

Кошарний В.В. Закономірності зміни серця щурів при дії
НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський державний
медичний університет МОЗ України, Харків, 2005.

Дисертація присвячена встановленню морфо-функціональних особливостей
зміни серця щурів при коарктації аорти та при дії НВЧ- випромінювання.

Отримані результати доповнюють і розширюють існуючі уявлення про міокард
експериментальних тварин. Крім того, результати роботи розкривають нові
морфологічні аспекти дії НВЧ-випромінювання на серце в цілому та на
окремі його структури.

При використанні комплексу морфологічних методів дослідження на
достатній кількості матеріалу автором встановлені закономірності змін
серця на різних рівнях структурної організації (органному, тканинному та
клітинному), при дії НВЧ-випромінювання на міокард інтактних щурів,
також вивчені закономірності змін при коарктації аорти і при одночасній
дії НВЧ- випромінювання на серце. Простежено зміни вмісту електролітів
К+ та Na+, протягом експерименту.

Ключові слова: серце, міокард, гіпертрофія, НВЧ- випромінювання.

АННОТАЦИЯ

Кошарный В.В. Закономерности изменения сердца крыс при действии КВЧ-
излучения в норме и при коарктации аорты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Харьковский
государственный медицинский университет МЗО Украины, Харьков, 2005.

Диссертация посвящается установлению морфо-функциональных особенностей
изменения сердца крыс при коарктации аорты и при действии КВЧ излучения.

При использовании комплекса морфологических исследовательских приемов на
достаточном количестве материала автором установлены закономерности
изменений сердца при действии КВЧ-излучения на миокард интактных крыс,
также изучены закономерности изменений при коарктации аорты и при
одновременном действии КВЧ-излучения. Исследование проведено на 80
половозрелых самцах белых крыс линии Вистар возрастом 4-6 месяцев.
Облучение проводилось аппаратом “Рамед-эксперт 2” с частотой 42,3Ггц.
экспозицией 30 минут в течение 10 дней.

Нами было установлено, что изменения происходят на всех уровнях
организации. Изменяется форма сердца, толщина сердечной стенки,
гистологическая картина, а так же электролитный состав. Наибольшая
толщина сердечной стенки на всех уровнях наблюдается в средней трети.
При воздействии КВЧ-излучения на миокард интактных крыс наблюдалось
незначительное увеличение диаметра кардиомиоцитов, уменьшение расстояния
между ними. Эти изменения мы связывали с усилением притока крови,
усилением васкуляризации. Прослежено изменение электролитов К+ и Na+ на
протяжении эксперимента. Установлено, что КВЧ-воздействие на миокард
интактных животных вызывает неравномерное увеличение их содержания, что
в свою очередь приводит к снижению их соотношения. При воздействии
КВЧ-излучения на крыс с коарктацией аорты также наблюдается увеличение
содержания К+ и Na+, их показатели выше, чем при коарктации без
облучения, но за счёт равномерности их возрастания наблюдается снижение
индекса К/Na соотношения, практически до показаний нормы.

Полученные результаты дополняют и расширяют существующее представление о
миокарде экспериментальных животных, раскрывают новые морфологические
аспекты в патогенезе гипертрофии сердца. Кроме того, результаты работы
раскрывают новые морфологические аспекты действия КВЧ-излучения на
сердце в целом и на отдельные его структуры.

Ключевые слова: сердце, миокард, гипертрофия, КВЧ-излучение.

SUMMARY

Kosharnyj V. The changes of the normal rat heart and after the
coarctation of the aorta under the influence of the electromagnetic
radiation – Manuscript.

The dissertation is for a scientific degree of Candidate of Medical
Sciences on speciality – 14.03.01 – Normal Anatomy. – Kharkov State
Medical University, Kharkov, 2005.

Dissertation is dedicated to the morpho-functional features of changes
of the rat hearts after the coarctation of the aorta and under the
influence of the electromagnetic radiation.

The results complement and extend the existent view on the myocardium of
experimental animals. In addition, our results expose new morphological
aspects of the action of electromagnetic radiation on a heart on the
whole and on its structures.

The conformities to the law of the changes of the normal heart at
different level of structural organization (organ, tissue and cellular)
under the influence of the electromagnetic radiation on myocardium of
intact rats, as well as after the coarctation of the aorta together with
the electromagnetic radiation were determined by the complex of the
morphological methods. The changes of the maintenance of electrolytes K+
and Na+ were observed during the experiment.

Key words: heart, myocardium, hypertrophy, radiation.

Підписано до друку 16.06.2005 р. тираж 100 примірн.

Ум. -др. арк. О9. Друк офсетний

Замовлення № 137

Надруковано ПТК “Друкар” ДДМА

м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4

PAGE \* Arabic 19

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020