.

Вплив системи оподаткування на ефективність виробництва в чорній металургії: Автореф. дис… канд. екон. наук / В.М. Литвин, НАН України. Ін-т пробл.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2356
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

ЛИТВИН Володимир Михайлович

УДК 338.45(669):336.2

ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ

Спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості

Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса –1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України (м.Одеса).

Науковий керівник – кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
ОСІПОВ Володимир Миколайович,
Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України,
старший науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
БЕЛЬТЮКОВ Євген Афанасійович,
Одеський державний політехнічний
університет, завідувач кафедрою

доктор економічних наук, професор
КУЧЕРЕНКО Віктор Романович,
Одеський державний економічний
університет, завідувач кафедрою

Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН
України, відділ проблем регіональної
економіки (м. Донецьк)

Захист відбудеться “__11.__”______06___ 1999 р. о__14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.177. 01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 270044, Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 270044, Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий “__7__”_____05_________ 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Степанов В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасній економіці оподаткування є одним із найбільш ефективних інструментів регулювання економічних взаємовідносин держави, суб’єктів господарської діяльності й громадян. Однак десятиліттями аж до кінця 80-х років у СРСР проводилась політика ігнорування ролі по¬дат¬ко¬вих механізмів, як метода державного регулювання економіки, значення ж не¬багатьох збережених податків зводилося до нормативного перерозподілу на¬ці¬о¬на¬льного доходу. У країні практично був відсутнім досвід використання по¬дат¬ко¬вих регуляторів і, як наслідок, соціальне замовлення на наукові до¬слід-жен¬ня у цьому напрямі.
Досягнення державної незалежності й вибір курсу ринкових реформ в економіці України спонукали органи державної влади, спеціалістів народного господарства й вчених-економістів одночасно вивчати, освоювати на практиці й удосконалювати сучасні методи управління економікою “на ходу”, пе¬ре¬тво¬рив¬ши країну в полігон для великомасштабних соціально-економічних екс¬пе¬ри¬ментів. Кардинальне реформування податкової системи України на “захід¬ний” взірець, котре виконується у сьогоденні, належить до цього числа.
На жаль, стан податкової системи держави і хід реформ податкового за¬ко¬но¬давства викликає загальну справедливу критику. Податкова система України має переважно фіскальний характер і служить завданням забезпечення по¬точ¬них державних потреб без урахування найближчих соціально-економічних на¬слід¬ків для підприємств, населення й економіки держави у цілому. На загальну думку, податкове навантаження на виробника є таким великим, що нерідко виключає не тільки можливості інвестицій у виробництво, але й просте відтворення, внаслідок відсутності у підприємств оборотних коштів. У ді¬ю¬чо¬му законодавстві практично відсутні ефективні методи стимулювання ділової ак¬тивності.
Найбільш характерним прийомом у виборі напрямів і способів про¬ве¬ден¬ня податкової реформи, а також прийняття конкретних рішень у вигляді від¬по¬від¬них нормативних актів в Україні є експертний метод, який базується на ви¬ко¬ристанні зарубіжного досвіду й адаптації стосовно умов в Україні “типових” рі¬шень, апробованих в інших країнах. При цьому в процесі аналізу подат¬ко¬вих нововведень основний наголос робиться на макроекономічний підхід і за¬без¬печення загальновідомих макроекономічних показників.
У той же час специфіка економічного стану країни (падіння виробництва, роз¬вал внутрішнього ринку й існуючих господарських зв’язків, високий рівень мо¬нополізації в економіці, перевага державного сектора в промисловості, важ¬ке фінансове положення більшості підприємств й зубожіння населення), з од¬но¬го боку, робить багато із спроб перенесення зарубіжного досвіду мало¬ефек¬ти¬вним, а з другого боку, потребує достовірного прогнозу реакції суб’єктів го¬спо¬дарювання на ті чи інші податкові дії на мікроекономічному рівні, як єдиної на¬дій¬ної основи прогнозування і сукупних податкових надходжень у бюджет. У свою чергу, безперервний процес удосконалення податкового законодавства краї-ни, який почався у 90-х роках, виключає можливість ефективного ви¬ко¬ри¬стан¬ня економічного й економіко-статистичного методів аналізу впливу по¬дат¬ко¬вої системи на виробництво, а зарубіжні методи економіко-математичного ана¬лізу маловідомі й не можуть бути використаними без суттєвої перебудови від¬носно умов в Україні. В той же час практично нерозробленой є проблема методичного забеспечення комплексного аналізу та оцінки впливу систем оподаткування на ефективність виробництва в промисловості в умовах від¬сут¬но¬с¬ті репрезентативних статистичних даних й перманентно трансформуємой по¬дат¬¬кової системи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямки дослідження пов’язані з держбюджетною темою 3.1.8.1/Б “Методичні основи реструктуризації промислових підприємств”, яка виконується в Інституті про¬б¬лем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження по¬ля¬гає у розвитку методичного підходу до кількісної оцінки комплексного впли¬ву систем оподаткування на економічні показники виробництва у промисловості на прикладі чорної металургії. Для досягнення вказаної мети в ро¬бо¬ті по¬ста¬влено й вирішено на¬ступ¬ні завдання:
• дати оцінку сучасного фінансово-економічного стану чорної металургії Ук¬раїни й характеристики впливу на підприємства галузі діючої в Ук¬раї¬ні системи оподаткування товаровиробників;
• провести аналіз існуючих методик оцінки й аналізу податкових систем, як інструментарія регулювання господарської діяльності промислових під¬приємств в чорній металургії;
• про¬вести структурний аналіз процесу функціонування промислового ви¬роб¬ництва як об’єкта оподаткування в поєднанні з системою опо¬дат¬ку¬ван¬ня як комплекса податкових регуляторів діяльності промислових під¬¬приємств;
• роз¬робити структурну модель системи “процес виробництва – податкові ре¬гулятори ”, котра відображає процес функціонування підприємств га¬лу¬зі з урахуванням можливих податкових впливних дій з боку по¬дат¬ко¬вої системи;
• розробити методику кількісного аналізу й оцінки впливу податкової сис¬теми на процес господарської діяльності;
• провести аналіз механізму дії існуючих в Україні податків на прибуток і до¬дану вартість на прикладі підприємств чорної металургії на фоні дії ін¬ших податкових інструментів.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дисертаційного дослідження є сис¬тема і методичні підходи до оцінки й аналізу механізму дії податкових ре¬гу¬ля¬торів і систем оподаткування у цілому на процеси господарскої діяльності у про¬ми¬сло¬во¬сті. Предметом дослідження є методи відображення взаємодії в си¬с¬темі “процес виробництва – податкові регулятори” у методиках кількісної оцінки впливу си¬стеми оподаткування на економічні показники виробництва.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є системний підхід, праці вітчизняних і зарубіжних вчених у розділах економіки промисловості, теорії оподаткування, економіко-ста¬ти¬с¬ти¬чного й економіко-математичного аналізу. У дисертації також ви¬ко¬ри¬с¬то¬ву¬ю¬ться методи економічної статистики та імітаційного моделювання.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна ди¬сер¬та¬цій¬но¬го дослідження полягає у подальшому розвитку теоретичних положень і мето¬дичних підходів до оцінки комплексного впливу системи оподаткування й ок¬ремих її елементів на економічні показники виробництва в чорній металургії.
Новими науковими результатами дисертаційного дослідження є:
обгрунтовано пріоритетність мікроекономічного підходу до оцінки ефек¬ти¬вності систем оподаткування товаровиробників в умовах економіки пе¬ре¬хід¬но¬го періоду, перманентного реформування податкової системи і високого рів¬ня монополізації виробничого сектора;
вперше встановлено структура процесу промислового виробництва в по¬єд¬нан¬ні з організаційно-економічним середовищем, ут¬во¬ре¬но¬го сукупністю ді¬ю¬чих і (або) можливих податкових інструментів;
поглиблена низка понять й вперше розроблена структурна модель системи “процес виробництва – система оподаткувння господарської діяльності”, яка відображає весь спектр основних причинно-на¬слід¬кових зв’язків і пов’язує в єдиний комплекс основні аспекти го-спо¬дар¬сь¬кої діяльності суб’єктів економики з механізмом використання можливих по¬дат¬ко-вих ін¬стру¬ментів;
запропоновано оригінальна методика кількісного аналізу й оцінки впливу податкової системи на фі¬нан¬сово-економічні результати діяльності про¬мис¬ло¬вих підприємств галузі чор¬ної металургії;
проведено кількісна оцінка фінансово-економічних наслідків ви¬ко¬ри¬с¬та¬н¬ня діючої в Україні сис¬теми оподаткування прибутку підприємств і доданої вар¬¬то¬с¬ті металургійних під-приємств при різних сценаріях їх діяльності;
виявлено і приведено пояснення економічного механізму прогресуючого опо-даткування підприємств із зниженням рентабельності виробництва, вла¬сти¬вих податкам на прибуток і додану вартість.
Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість ди¬сер¬таційної роботи полягає у розробці методичного підходу до кількісного ана¬лізу комплексної дії на фінансово-економічні результати діяльності про¬ми¬сло¬вих підприємств існуючої або гіпотетичних податкових систем, а також ок¬ре¬мих податкових інструментів; виявленні негативних сторін діючого в Україні під¬ходу до оподаткування прибутку підприємства і доданої вартості, відкритті вну¬трішнього механізму їх дії, який приводить до негативних наслідків; у мож¬ли¬вості використання запропонованої методики як інструмента податкового пла¬нування; одержанні більш достовірних і деталізованих оцінок фінансово-еко¬номічних наслідків прийняття альтернативних стратегій управління ме¬та¬лур¬гійними підприємствами при відомому, або прогнозованому податковому ді¬янні.
Методичні положення оцінки впливу податкових інструментів на фі¬нан¬со-во-економічні показники діяльності промислових підприємств знайшли пра¬к¬ти¬ч¬не втілення у матеріалах обговорення проектів Законів України “Про опо¬дат¬ку¬вання прибутку підприємств” і “Про податок на додану вартість” ВГО ”Ме¬талургпром” і в роботах з оцінки наслідків та прогнозуванні впливу введення у дію указаних законів на фінансовий стан ВАТ “Запоріжсталь”.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного до¬слідження доповідались і одержали позитивну оцінку на наукових кон¬фе¬ре¬н¬ціях та семінарах Ін-ституту проблем ринку та економіко-екологічних до¬слід¬жень НАН України (м. Одеса, 1997, 1998), Ін¬ституту економіки про¬ми¬сло¬вості НАН України (м. До¬нецьк, 1998), Одеського державного еко¬но¬мічного уні¬вер¬си¬тету (м. Оде¬са, 1998).
Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 6 працях, вклю¬ча¬ючи 2 брошури та 4 наукових статті загальним обсягом 7,6 д.а., особисто ав¬то¬ру належить 7,1 д.а.
Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота включає вступ, чотири роз¬діли і висновки. Обсяг роботи становить 178 сторінок машинопису, вклю¬ча¬ю¬чи 2 таблиці на 1 сторінці, 47 рисунків на 21 сторінці, список літератури з 88 най¬менувань на 7 сторінках.
У вступі дисертації обгрунтовано актуальність теми, анонсовані мета, зав¬дан¬ня, об’єкт і предмет дослідження, подано авторське тлумачення наукової нвиз¬ни основних теоретичних і практичних результатів.
У першому розділі роботи дано оцінку стану чорної металургії України, фі-нансово-економічного положення металургійних підприємств, роль податків та інших дій держави в його формуванні.
У другому розділі дисертації наведено результати критичного розгляду су¬час¬ної економічної літератури, присвяченої проблемі оподаткування в еко¬но¬мі¬ках перехідного періоду й існуючого методичного інструментарію оцінки на¬слід¬ків використання того чи іншого механізму оподаткування чи податкової сис¬теми взагалі.
У третьому розділі викладено основи нового методичного підходу до опи¬сан¬ня і кількісного аналізу взаємодій у системі “про¬ми¬сло¬ве виробництво – податкові регулятори”, котрий забезпечує від¬тво¬рен¬ня на модельному рівні механізмів дій досліджуваної податкової системи та її окремих елементів на поведінку підприємств і виробничо-економічні ре¬зу¬ль¬та-ти їх діяльності.
У четвертому розділі роботи описано результати дослідження з до¬по¬мо¬гою запропонованої автором методики механізму дїї системи оподаткування при¬бутку підприємств і доданої вартості в рамках діючої в Україні податкової си¬стеми на фінансово-економічні результати діяльності підприємств чорної ме¬та¬лургії.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ
У першому розділі дисертаційної роботи на основі аналізу літературних дже¬рел і даних статистичних органів викладено тенденції розвитку чорної мета¬лур¬гії України, роль галузі в економіці країни, виробниче і фінансово-еко¬но¬міч¬не положення металургійних підприємств і вплив на його формування ді¬ю¬¬чої податкової системи. Обгрунтовується висновок про те, що в основі важ¬ко¬го фі¬на¬нсового стану підприємств галузі разом з іншими причинами лежить не¬дско¬налість податкового законодавства, котре не тільки не допомагає вийти гବлу¬зі й економіці країни з економічної кризи, а й спричиняє її.
• У 90-і роки чорна металургія перетворилася в одну з ключових галузей еко¬номіки України, яка забезпечує найбільший внесок у промислове ви¬роб¬ни¬ц¬т¬во країни (див. рис.1) і стале надходження валютних коштів від експорту про¬ду¬кції. Для порівняння зазначимо, що доля машинобудування, котре займає дру¬ге місце за об’ємами виробництва товарної продукції, майже у два рази мен¬ша і становить всього 14,7%. За загальним об’ємом експорту України в 1996 році в сумі 14,44 млрд. доларів США експорт підприємств чорної ме¬та¬лур¬гії становив 4,67 млрд.доларів.
Рис. 1. Доля чорної металургії в промисловому виробництві України.
Про стабілізуючу роль чорної металургії свідчить і той факт, що падіння об¬сягів виробництва у галузі припинилося вже в 1995 році, а з 1997 року на¬мі¬тив¬ся підйом виробництва з ряду видів металопродукції. У той же час в інших клю¬чових галузях економіки стабілізація за станом на 1997 рік ще не на¬сту¬пи¬ла.
• Виробничий апарат підприємств чорної металургії характеризує висока ступінь зношеності. Знос основних виробничих фондів у середньому в галузі становить 60%, а на деяких підприємствах 80%. Для металургійного ви¬роб¬ни¬цт¬ва характерними є висока енергомісткість, металоємність і працеємність про¬дук¬ції. У чорній металургії України практично відсутні сучасні наскрізні тех¬но¬логії. Галузь потребує корінної модернізації й технічної перебудови вироб¬ни¬цтва, покращення структури металопродукції. Більше 50 % продукції ви¬роб¬ля¬є¬ться на устаткуванні зі строком служби вищим від нормативного. Впро-вад¬жен¬ня заходів з технічного переозброєння галузі стримується відсутністю ін¬ве¬с¬тицій. Централізовані вкладення становлять менше 1 % від загального об’єму ін¬вестицій у гірничо-металургійний комплекс країни. Доля іноземних ін¬ве¬с¬ти¬цій становить тільки 3,8 %.
• Не дивлячись на деяке пожвавлення виробництва, фінансовий стан біль¬шо¬сті підприємств чорної металургії не тільки не стабілізується, а й продовжує по¬гіршуватися. За даними 9 місяців 1997 року середній рівень рентабельності ста¬новить 4,2 % у відношенні до 6,7 % в 1996 році. На початок 1997 року де¬фі¬цит оборотних коштів становив 4 млрд. грн. (148% до нормативу), а на по¬ча¬ток листопада 1997 року досяг величини 4,97 млрд. грн., або 182% до нор¬ма¬ти¬ву. За результатами 1996 року 11 із 12 підприємств ВГО “Металургпром” за¬ли¬ши¬лися без оборотних коштів. Сума платежів у бюджет підприємств галузі у пер¬шому півріччі 1997 року знизилася у відношенні з 1-м півріччям 1996 року на 54,3%. Кредитне сальдо заборгованості у бюджет перевищило аналогічний по¬каз¬ник минулого року на 82,4%. Число нерентабельних підприємств за 1997 рік зрос¬ло на 30%.
• Аналіз наслідків введення нового податкового законодавства, за ре¬зу¬ль¬та¬тами спеціалістів галузі, показав, що нова система оподаткування стимулює збит¬ки підприємств, не враховує специфіку роботи підприємств галузі, стан ос¬нов¬них виробничих фондів. Поряд з недосконалою ціновою і митною по¬лі¬ти¬кою, відсутністю заходів стимулювання інвестицій, введення нового по¬дат¬ко¬во¬го законодавства поставить на грань банкрутства більшість металургійних під¬приємств країни.
У другому розділі дисертації аналізується відображення проблеми по¬дат¬ків і реформування податкової системи України і країн СНД в економічній нау¬ковій літературі. Підкреслено, що переважають макроекономічний і якісний ло¬гічний підходи до аналізу й оцінки оподаткування і податкових нововведень, які плануються. Обгрунтовується необхідність подальшого розвитку й ви¬ко¬ри¬стан¬ня на сучасному етапі становлення ринкової економіки України ме¬то¬дич¬но¬го інструментарію аналізу, оцінки і прогнозування наслідків використання тієї чи іншої системи.
• В Україні при реформуванні податкової системи переважають експертні ме¬тоди, котрі базуються на використанні зарубіжного досвіду і “типових” ре¬ко¬мен¬дацій без необхідного врахування особливостей сучасного стану економіки краї¬ни. При цьому, як правило, не використовується широко розповсюджений в країнах із розвинутою ринковою економікою досвід багатократного по¬пе¬ре¬д¬ньо¬го комп’ютерного експериментування й експертизи запропонованих змін у по¬дат¬ковій системі.
• В результаті аналізу робіт, присвячених проблемі прогнозування на¬слі¬д¬ків використання різних податкових інструментів, або податкових систем у ці-ло¬му, виявлено чотири принципово різних методичних підходи і метода ви¬рі¬шен¬ня вказаної проблеми.
Це метод аналогій, в основу якого покладено узагальнення світового прак¬тич¬ного досвіду в організації та реформуванні системи оподаткування. Він ба¬зу¬ється на допущенні про те, що в сходних економічних ситуціях ефек¬тив¬ни¬ми є подібні (“типові”) рішення: прийоми і заходи оподаткування, по¬слі¬дов¬ність і темпи податкових перетворень і таке інше.
Це методи економічного й економіко-статистичного аналізу, в основі ви¬ко¬ристання котрих лежить аналіз статистичних даних, що характеризують ви¬роб¬ничо-економічні показники діяльності економіки країни, окремих її сек¬то¬рів і/або груп підприємств. Обов’язковою умовою використання таких методів є репрезентативний статистичний матеріал (база).
Це логічний метод, який базується на теорії податків і (у залежності від макро- чи мікроекономічного підходу) теорії економічного зростання, еко¬но¬міч¬ної рівноваги та теорії фірми: діючи за принципом “якщо – то”, логічний ме¬тод дозволяє “типовим” економічним ситуаціям співставити “типові” еко¬но¬міч¬ні рішення, або економічні наслідки. У такому випадку ефективність прак¬тич¬но¬го використання цього методу залежить від точності оцінки (ідентифікації) ре¬альної економічної ситуації й вибору теоретичного рішення, або ж такого на¬слід¬ку, який характерний для початкової ситуації.
Це метод економіко-математичного аналізу, який формалізує описання еко¬номічної системи (ситуації) і подальше аналітичне, чи кількісне (ком¬п’ю¬тер¬не) її дослідження.
• На основі аналізу проходження податкової реформи в Україні об¬грун¬то¬ву¬ється висновок про обмеження можливостей використання методу аналогій, еко¬номічного й економіко-статистичного, а також логічного методу. Ви¬ко¬ри¬стан¬ня першого з них в умовах України обмежується труднощами об¬грун¬ту¬ван¬ня ідентичності об’єктів-аналогів і, як показує аналіз світового досвіду, від¬сут¬ні¬стю достатньо подібних ситуацій. При цьому найбільш “вузьким” місцем є не мак¬роекономічні оцінки, проблеми і цілі реформування податкового за¬ко¬но¬дав¬ства, а економічний устрій країни та стан різних груп господарюючих суб’є¬к¬тів.
Ефективність економіко-статистичного підходу в умовах України зво¬ди¬ться практично до нуля динамічністю деструктивних процесів, що протікають в еко¬номіці країни з початку 90-х років, та перманентним характером тран¬сфор¬му¬вання податкової системи. У таких умовах неможливе формування реп¬ре¬зен¬та¬тивних статистичних даних, котрі відображають діяльність підприємств і на¬род¬ного господарства країни на деякому проміжку часу при відносно ста¬біль¬них організаційно-економічних умовах. Ця обставина особливо критична для до¬слідження мікроекономічного рівня і не дуже обмежовуюча для цілей ма¬к¬ро-економічного аналізу.
Основні недоліки логічного методу оцінки дії тих чи інших податкових ін¬с¬трументів і податкової системи подібні недолікам методу аналогій. Дійсно, об’єк¬том-аналогом при цьому виступає декотра теоретична ситуація, що спів¬ста¬вляється із реальною. У доповнення до цього слід додати високу ступінь уза¬гальнення теоретичних ситуацій, а також часто локальний характер ре¬ко¬мен¬дацій, що пов’язують у причинно-наслідкові залежності фактори суміжні за дією чи часом.
Можливості комп’ютерного підходу до оцінки характеру й ефективності дії можливих податкових інструментів і податкових систем стосовно до умов в Украї¬ні обмежуються, як правило, суттєвим спрощуванням ситуацій і від¬сут¬ні¬с¬тю адаптованих до українського податкового законодавства формальних опи¬сів і методик аналізу.
У третьому розділі роботи проводиться структурний аналіз процесу промислового виробництва, системи податкових інструментів, “то¬чок” і ме¬ха¬ніз¬му дії останніх на діяльність підприємств; побудовано струк¬тур¬ну модель системи “процесс виробництва – податкові регулятори”. Ця модель від¬тво¬рює основні причинно-наслідкові залежності функціонування підприємств в умовах податкових дій; описується запроектована автором методика аналізу й оцін¬ки впливу діючої в Україні податкової системи на економічні по-казники процессу промислового виробництва.
• Дослідження механізму дії податкового законодавства на господарську ді¬яльність в промисловості побудовано на основі наступних по¬сту¬латів: (1) функціонування підприємств – це складний процес, який скла¬да¬є¬ться із двох якісно різнорідних груп більш складних процесів: процесів ен¬до¬ген¬ної природи й екзогенних процесів взаємодії підприємств з “зовнішнім” ор¬ганізаційно-економічним середовищем; (2) кожна податкова норма без¬по¬се¬ре-дньо діє не в цілому на підприємство, а на конкретну систему “точок” у стру¬к¬турі його діяльності; (3) поведінка (і стан) підприємства є узагальненою ре¬ак¬цією на сукупну дію всієї системи оподаткування при фіксованих станах як са¬мо¬го підприємства, так і економічного середовища, в якому воно функціонує.
• З урахуванням цього в роботі виділено і розглянуто виробничі, фі¬нан¬со¬ві, часовий і податкові аспекти промислового виробництва.
Виробничий аспект. У процесі промислового виробництва виділено на¬ступні принципово різні складові господарської діяльності: (1) процеси за¬без¬печення необхідними матеріально-технічними, трудовими й ін¬шими ре¬сур¬са¬ми; (2) процеси виробництва продукції; (3) діяльність по ре¬а¬лі¬за¬ції продукції; (4) процеси обслуговування господарської (ви¬роб¬ничої і не¬ви¬ро¬бничої) ін¬фра¬стру¬ктури промислових підприємств; (5) комплекс заходів со¬ціально-ку¬ль¬тур¬ного характеру, який представляє сукупність процесів об¬слу¬го¬вування про¬ми¬сло¬во-виробничого пер¬со¬налу (включаючи підготовку і перепідготовку ро¬біт¬ни¬ків, їх оздоровлення та ін.)
Визначено структуру процесів указаних типів. Наприклад, в основі про¬це¬сів забезпечення необхідними ресурсами лежать обмінні про¬це¬си (за ви¬клю¬че¬н¬ням випадків добування ресурсів у природньому середовищі). За своєю при¬ро¬дою ці процеси характеризуються:
• видом обмінних ресурсів (цінностей);
• типом суб’єктів, що приймають участь в обмінних операціях (по¬ста¬ча¬ль¬ники і користувачі ресурсів);
• способом обміну (купівля за гроші, передача в аренду, бартер і таке ін.);
• пропорціями обміну (у простих випадках, об’ємами і ціною);
• структурою ресурсів, що отримуються (об’ємними співвідношеннями , у рідкісних випадках);
• видом валют, що беруть участь в обміні (випадок першого пункту);
• характеристиками у поточному часі (дати окремих подій операцій об¬мі¬ну та їх тривалість).
Фінансовий аспект. Діяльність з ресурсного забезпечення і збуту в сучасних умовах пов’язана з обігом коштів. При цьому основним дже¬релом грошових коштів підприємств-товаровиробників є збут продукції, а ос¬нов¬ними статтями витрат – витрати на закупівлю необхідних для господарської ді¬яльності матеріальних і трудових ресурсів. У процесі господарської дія¬ль¬но¬с¬ті грошові кошти виступають у ролі повноправного ресурсу, що бе¬ре участь в обмінних операціях поряд з іншими видами ресурсів.
У випадку відсутності у підпрємств грошових коштів необхідного виду (валюта) у них є мож¬ли¬вість поповнення їх за рахунок конвертування будь-якої власної валюти і фінансових кредитів. Указані операції – це обмінні про¬це¬си на фінансовому ринку (аналогічно тим, що відбуваються на товарних ринках і ринках робочої сили), які передбачають взаємодію промислових підприємств з суб’єктами фі¬нансової діяльності.
Особливе значення кругообігу коштів підприємств з точки зору до¬слід¬жу¬ва¬них в дисертаційній роботі завдань полягає в тому, що основний механізм опо¬даткування господарської діяльності реалізується шляхом ви¬лу¬чення ви¬зна¬че¬них грошових сум з рахунків підприємств. А з урахуванням фун¬да¬мен¬та¬ль¬ного характеру фінансового аспекту діяльності будь-якого су¬б’єкта економіки, полягаючого в тому, що грошові кошти фігурують без¬по¬се¬ре¬д¬ньо чи побічно (як засіб обліку ) у більшості господарських операцій, і стан гро-шових рахунків підприємств засвідчує (у тій чи іншій мірі) сукупний ре¬зу¬ль¬тат господарської діяльності. Будь-який податковий механізм, по¬бу¬до¬ва¬ний таким способом, мо-же призводити крім локального ще й глобальний вплив на всі сторони ді¬я¬ль¬но¬с¬ті підприємств.
Часовий аспект. Будь-який процес господарської діяльності має свій особистий час (часовий лаг). Часові лаги різних процесів, як правило, не спів¬па¬дають. Іншими важливими характеристиками процесів у часі, котрі ста¬но¬в¬лять зміст господарської діяльності, є моменти (дати) по¬чат¬ку і за¬вершення відповідної події, процесу. Будь-яке нетривіальне ви-роб¬ни¬ц¬тво – це су¬купність процесів, які мають послідовно-паралельну структуру і ви¬ко¬нання кот¬рих повинно бути узгоджено між собою у часі. Неспівпадання по¬чат¬ку слі¬ду¬ючої операції (процесу) з моментом закінчення попередньої скоріше є пра¬ви¬ло, а не ви¬ключення.
Процес функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта є пе¬ре¬важ¬но організаційним. Разом з тим для функціонування підприємств характерні та¬кож процеси, які відбуваються незалежно від волі людей і потребують від них виз¬начених дій. Прикладами таких процесів можуть служити процеси фі¬зич¬но¬го і морального зносу основних виробничих фондів, технологій. Час для таких про¬цесів (і для діяльності підприємства) є вирішальним фактором.
Безпосередньо з часовим аспектом процесу промислового виробництва має зв’я¬зок фактор невизначеності, котрий проявляється у непередбаченості точних па¬рବметрів у часі багатьох господарських операцій і процесів.
У загальному випадку внаслідок дії фактора невизначеності діяльність будь-якого підприємства необхідно розглядати у двох розрізах: в плановому і фак¬тичному. Між очікуваним і реальним (фактичним) ходом виробництва має бу¬ти розходження, обумовлене фактором невизначеності. Це розходження є ве¬ликим побуджуючим мотивом для підприємств у формуванні будь-яких мож¬ли¬вих демпферних резервів (запасів).
Таким чином, теоретично можливо впливати на діяльність підприємств че¬рез усі названі часові характеристики господарських операцій і окремих по¬дій, а саме: через регулювання дат початку (завершення) взаємопов’язаних дій та їх тривалість, або шляхом “зв’язування” цих характеристик з деякими ви¬зна¬че¬ними діями на підприємства.
Податковий аспект. При обчисленні сум податкових й інших обо¬в’я¬з¬ко¬вих платежів фактичний хід господарської діяльності (її характеристики) є ли¬ше першоосновою. Будь-яке податкове законодавство підміняє реальний гос¬по¬дар¬ський процес деякими його відображеннями (моделлю), використовуючи при цьому особисту класифікацію (групування) реальних подій і операцій, про¬це¬дури їх відбору (обліку) і систему специфічних понять, таких як доход, ско¬ри¬гований доход, валові витрати, податкові зобов’язання та інше. При цьому ре¬альний процес господарської діяльності принципово не може співпадати з ука¬заним відображенням як конкретне і абстрактне. Тому в роботі про¬по-ну¬єть¬ся розглядати третій зріз представлення й аналізу господарської діяльності, як додаток до перших двох: фактичному (реальному) і плановому.
У дисертації такий зріз названо обліковим, чим підкреслюється його без¬пе¬рервний зв’язок із таким видом господарської діяльності як облік. Від¬мі¬ча¬єть¬ся, що розходження між фактичним і обліковим уявленнями процесу фун¬к¬ці¬онування підприємств також є об’єктивною основою труднощів керування під¬приємствами із допомогою податкових інструментів і оцінки (про¬г¬но¬зу¬ван¬ня) можливих наслідків їх практичного використання.
Цей висновок зроблено на основі детального структурного аналізу дії ос¬нов¬них податкових регуляторів (податку на прибуток, податку на додану вар¬тість, акцизів, митних тарифів та ін.) з урахуванням структури виробничого про¬цесу й основних аспектів господарської діяльності. У ході такого аналізу під¬креслено існування і виявлено природу механізму локальної і глобальної дії по¬дат¬кових регуляторів на діяльність підприємств, а також указано на мож¬ли¬вість ще на якісному рівні виявити окремі недоліки податкових інструментів у час¬тині дублювання і надмірності дії податків, близьких по механізмові і “точ-ках” дії.
• На основі структурного аналізу з урахуванням українського податкового за-конодавства і специфіки металургійних підприємств розроблено структурну мо¬дель системи “процесс виробництва – податкові регулятори”. Вона містить виз¬на¬чен¬ня системи основних понять і термінів, таких як фактори виробництва (ресурси) – продукція, роботи і послуги, основні фонди 1-ї, 2-ї. 3-ї груп, обо¬ротні активи для виробничих і невиробничих потреб, а також використані для покращення основних виробничих фондів підприємства трудові ресурси, кош¬ти підприємства; господарські операції і відповідні їм події (з урахуванням усіх основних напрямків господарської діяльності металургійних підприємств); стан підприємств – запаси оборотних активів усіх видів, запаси готової про¬дук¬ціїї, стан валютних рахунків, кількість і якість основних фондів, чисельність ро¬бітників по групам та ін.; стратегія поведінки підприємства (в розрізі ос¬нов¬них напрямків його господарської діяльності); екзогенні фактори, які характеризують стан ринків ресурсів і продукції; фактор часу і спосіб його врахування при описанні всіх складових запропонованої струк¬турної моделі.
• У відповідності зі структурною моделлю у роботі наведено математичні за¬лежності усіх введених показників, що характеризують основні аспекти гос¬по¬дарської діяльності металургійних підприємств, обчислення і виплати по¬дат¬ків та інших обов’язкових платежів у динаміці з часовим шагом, рівним одному мі¬сяцю, а також описано методику багатоваріантного аналізу в часі (динаміці) впли¬ву податкової системи на виробничо-фінансові показники діяльності під¬при¬ємств, в основі котрої покладено ідею імітаційного моделювання і сце¬нар¬но¬го підходу.
У четвертому розділі дисертації викладено результати дослідження впли¬ву податку на прибуток і податку на додану вартість на фінансово-економічні ре¬зультати діяльності металургійної галузі на прикладі ВАТ “Запоріжсталь” на фо¬ні усіх інших податків і обов’язкових платежів.
Дослідження впливу ставки податку на прибуток дозволило знайти лінійну за¬лежність зміни рівня ставки і зміни основних фінансових показників ді¬яль¬но¬сті підприємств (доход, валові витрати, чистий доход, рентабельність, суми ви¬пла¬чених податків та ін.) при незмінній стратегії його поведінки. Однак ва¬рі¬ю¬ва¬ння рівнем доходності підприємств (за рахунок підвищення цін на сировину, зни¬ження цін на металопродукцію і ряд інших факторів, які супроводжуються зни¬женням загальної економічної ефективності роботи підприємства) відкрили фе¬номен прогресуючого оподаткування підприємства зі зниженням рен¬та¬бе¬ль¬но¬сті виробництва (рис.2 і рис.3).
У дисертації показано, що природа вказаного феномена криється у способі об¬числення податку на прибуток, величина котрого задається гіперболою, у роз¬біжності фактичних і облікових величин доходів і витрат підприємсва та має фундаментальний характер.
• Аналогічні дослідження, проведені для оцінки впливу ставки податку на до¬дану вартість, показали високу ступінь подібності механізму дії даного ре¬гу¬ля¬тора і ставки податку на прибуток, якому також характерне прогресуюче опо¬даткування підприємств із погіршенням умов їх діяльності. У роботі по¬ка¬за¬но, що ця обставина визначає деяке дублювання дії обох податків і об¬умов¬ле¬на схожістю механізмів обчислення прибутку підприємства (без урахування амор¬тизації) і доданої вартості. Обгрунтовується також висновок про те, що до¬да¬на вартість, яка визначена у відповідному законі, за своїм економічним змі¬с¬том не є такою. Показано, що дії ставки податку на додану вартість властиві та¬кож деякі відмінності, наприклад, відсутність впливу рівня ставки на за¬ле¬ж¬ність чистого доходу підприємства при зниженні рівня доходності під¬при¬ємств.

Рис.2. Вплив ставки податку на прибуток на залежність співвідношення
долі чистого доходу і податків від рівня цін на сировину у чорній металургії.

Рис.3. Вплив ставки податку на прибуток на залежність співвідношення
долі чистого прибуту і податку на прибуток від рівня цін на сировину
у чорній металургії.
• Дослідження закономірностей зміни податкового навантаження на під¬при¬ємства при незмінних параметрах виробничого процесу в залежності від змі¬ни ринкової кон’юнктури (відображеної у дисертації крім цінових по¬каз¬ни¬ків показниками, що характеризують ємність ринку сировини і ринку готової про¬дукції) в умовах діючої в Україні податкової системи також підтвердила при¬сутність негативного ефекту зростання податкового навантаження при по¬гір¬шенні ринкової кон’юнктури (рис.4).
Рис. 4. Вплив ємкості ринку сировини на співвідношення чистого доходу
і податків і показник рентабельності виробництва чорної металургії.

• Вивчення у цьому контексті норми закону про податок на прибуток під¬при¬ємства, яка визначає порядок оподаткування приросту балансової вартості обо¬ротних активів і запасів готової продукції, неминучих і/чи необхідних для ро¬боти металургійних підприємств при відповідних станах ринку сировини і по¬питу на металопродукцію, дозволяє стверджувати про грубе втручання у внут¬рішню господарську діяльність підприємства і надзвичайно жорстокий вплив (шляхом прямого і значного підвищення величини податку) на фінансові по¬казники підприємств.
 Дослідження впливу темпів інфляції (врахованих у роботі через індекси ро¬сту цін на всі види ресурсів підприємств і готову продукцію) на фінансові по¬казники підприємств показали відсутність суттєвого зв’язку між ана¬лі¬зо¬ва¬ни¬ми показниками. Встановлено, що з ростом темпів інфляції для працюючих з при¬бутком підприємств податкове навантаження знижується, а доходи збі¬ль¬шу¬ються. Для збиткових підприємств доходи зменшуються, а податкове на¬ван¬та¬ження зростає. У дисертації на основі результатів досліджень об¬гру¬н¬то¬ву¬є¬ть¬ся висновок про те, що механізм оподаткування прибутку підприємства пот¬ре¬бує суттєвого вдосконалення у напрямку точного врахування інфляційного фак¬тора.
• Вивчення механізму оподаткування збитків підприємств від закупівлі си¬ровини за цінами, що перевищують “звичайну” ціну, виявило відповідність ло¬кального ефекта очікуваному – адекватна зміна величини податку на при¬бу¬ток саме на величину збитків. Однак сукупний результат дії даного механізму про¬явився у неадекватній зміні співвідношення чистого доходу і сумарних по¬дат¬кових відрахувань підприємств, який до того ж виявився залежним від рівня до¬ходності підприємств. В умовах інфляції, коли можливе відставання ко¬регування величини “звичайної” ціни від реального рівня інфляції, це може при¬звести, як показують дослідження, до значного збільшення долі податків у до-ходах підприємств при зберіганні останнім усіх виробничих показників .
• У дисертації проведено комплекс досліджень з оцінки податкових дій на під-приємства в залежності від рівня розбіжності дат одержання сировини і від¬груз¬ки продукції й дат перечислення коштів при умові довгострокового і ко¬рот¬кочасного (на різні періоди) переходу на вказаний режим оплати, а також при оплаті в таких режимах усього об’єму оборотних активів, що придбаються чи надходять у реалізацію, або його частини.
Виявлено вкрай недостатню чутливість і неадекватну реакцію податкової сис¬теми на зміну вказаних часових характеристик господарських операцій. Не ди¬влячись на те, що в усіх проведених експериментах виробничі показники дія¬ль¬ності підприємства залишались постійними, а змінними були тільки дати ви¬ко¬нання фінансових операцій (платежів), фінансові показники підприємства сут¬тєво змінювалися у зв’язку зі зміною часових характеристик фінансових по¬то¬ків і неадекватною зміною податкового навантаження, визваною такими змі¬на¬ми. При цьому виявлений механізм дії податкової системи був обумовлений тим, що перехід на умови попередньої оплати одержуваної сировини, або від-строч¬ки платежу за відвантажену продукцію при дефіциті оборотних коштів у під¬приємства потребує кредитування і додаткових витрат на обслуговування кре¬диту не тільки для поповнення оборотних коштів, а й для оплати податків, що погіршує фінансове положення (рівень доходності) підприємства. На зміни остан¬нього, як було встановлено раніше, податкова система реагує про¬гре¬су¬ю¬чим пресом.
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Результати виконаних досліджень дозволили зробити такі висновки та ре¬ко¬мендації.
1. Чорна металургія України відтепер займає ключове положення у про¬ми¬с¬ло¬вому виробництві країни й у забезпеченні її валютних надходжень. В останні роки у галузі вда-лося осилити затяжний спад і намітилася тенденція до зро¬стан¬ня ви¬ро¬б¬ни¬ц¬т¬ва основних видів металопродукції. Разом з тим, фі¬нан¬со¬ве по¬ло¬же¬ння біль¬шо¬с¬ті металургійних підприємств украй важке. Все більше чис¬ло під¬при¬ємств чор¬ної металургії переходить у розряд збиткових, середня рен¬¬та¬бе¬ль¬ність під¬при¬ємств галузі неухильно знижується.
2. В дисертації обгрунтвано, що однією з головних причин погіршення фі¬нан¬сового стану металургійних підприємств є надмірно високе податкове на¬вантаження і недосконалість нового податкового законодавства, котре в ряді ви¬пад¬ків не враховує специфіку роботи металургійних підприємств і поточний тех¬ніко-економічний стан галузі та її підприємств.
3. Аналіз реформування податкової системи України дозволив ствердити, что він виконується без необхідного нау¬кового обгрунтування тих заходів, що пропонуються для податкового ре¬гу¬лю¬вання економіки, і без достовірного про¬г¬но¬зування соціально-економічних на¬слідків податкових нововведень на ма¬к¬ро¬еко¬номічному рівні та рівні окремих суб’¬єктів господарювання.
4. У сучасній вітчизняній науці практично не розробляється проблема ме¬то¬дичного забезпечення аналізу й оцінки впливу систем оподаткування під¬при¬ємств на фінансово-економічні показники їх діяльності. В дисертації до¬во¬ди¬ть¬ся нездатність існуючих методичних підходів забезпечити до¬стовірний прогноз ре¬акції виробника на ті чи інші податкові дії в умовах від¬су¬тності ре¬пре¬зен¬та¬т謬в¬них статистичних даних і постійної трансформації по¬дат¬ко¬вої системи.
5. В умовах переваги державного сектора промисловості, високого рівня монополізації економіки, важкого фінансового положення більшості про¬ми¬с¬лових підприємств особливо актуальним і від¬по¬ві¬да¬льним є прогноз впливу про¬ек¬тів податкових систем, що розробляються, або за¬ходів їх реформування на рів¬ні кожної групи однотипних підприємств, які ста¬но¬влять у сукупності еко¬но¬міч¬ний базис народногосподарського комплексу кра¬ї¬ни. У зв’язку з цим в роботі об¬грунтовано необхідність мікроекономічного підходу до розв’язання проблеми оці¬нки дієздатності систем оподаткування.
6. Запропонована у роботі нова методика вперше поєднує відображення усіх основних аспектів процесу промислового виробництва та механізма ви¬ко¬ри¬с¬та¬ння можливих податкових інструментів і є одним із можливих рішень цієї за¬дачі сто¬совно до підприємств металургійного комплексу і діючому в Україні пдат¬ко¬вому законодавстві.
7. Виконаний у дисертації аналіз механізму дії основних податкових ін¬стру¬ме¬нтів діючої в країні податкової системи дозволив виявити й пояснити природу як принципових недоліків цієї системи, так і цілого спектра більш дрібних її не¬га¬тивних моментів, які у сукупності визначають прогресивний (в порівнянні з ефективно працюючими підприємствами) характер опо¬да¬т¬ку¬вання збит¬ко¬вих і низь¬¬корентабельних підприємств, стимулюючих подальше зро¬стання збит¬ко¬во¬с¬ті ви¬роб¬ни¬ц¬т¬ва і приховування підприємствами своїх до¬хо¬дів.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
1. Литвин В.М. Методические основы комплексного анализа системы налогообложения промышленности. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 1998. – 53 с.
2. Литвин В.М. Особенности влияния ставки налога на прибыль на финансовые показатели деятельности предприятий. Зависимость финансовых показателей предприятий от уровня налогообложения прибыли // Бизнес Информ, 1998. № 10. – С. 53-55.
3. Литвин В.М. Особенности влияния ставки налога на прибыль на финансовые показатели деятельности предприятий. Влияние уровня издержек и дохода предприятия на действие ставки налога на прибыль // Бизнес Информ, 1998. № 11. – С. 44-46.
4. Литвин В.М. Прогрессирующее налогообложение прибыли низкорентабельных предприятий // Бизнес Информ, 1998.№ 12.-С. 58-59.
5. Литвин В.М. О зависимости финансового состояния предприятий от уровня ставки налога на добавленную стоимость // Бизнес Информ, 1998. № 13-14. – С. 71-73.
6. Литвин В.М., Алёхин А.Б., Осипов В.Н. Черная металлургия Украины: экономическая эффективность и проблема налогообложения. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 45 с.
Особисто автором виконано аналіз економічного ста¬ну чорної металургії та вплив на виробництво галузі податкової системи.
АНОТАЦІЯ
Литвин В.М. Вплив системи оподаткування на ефективність ви¬роб¬ни¬ц¬тва в чорній металургії. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спе-ціальністю 08.07.01 – економіка промисловості. – Інститут проблем ринку та еко-номіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса, 1999 рік.
У дисертації розроблено методику кількісного аналізу й оцінки ком¬пле¬к¬с¬но¬го впливу системи оподаткування на виробничо-економічні показники під¬при¬ємств промисловості із урахуванням деталізованої структури го¬с¬по¬дар¬сь¬кої ді¬я¬льності підприємства-товаровиробника, сукупної дії всієї системи по¬дат¬ко¬вих ін¬струментів, передбачених українським законодавством, і фактора часу, кот¬¬рий відображає короткочасні і довгострокові наслідки впливу податкової сис¬¬те¬ми на підприємства.
Досліджено і відкрито механізм дії податку на прибуток підприємства і по¬датку на додану вартість, що призводить до прогресуючого оподаткування ни¬зькорентабельних і збиткових підприємств.
Ключові слова: чорна металургія, финансове становище галузі, рен¬та¬бе¬ль¬ність вирбництва, вплив системи оподаткування, методика оцінки впливу, кі¬ль¬кі¬стний аналіз.

АННОТАЦИЯ
Литвин В.М. Влияние системы налогообложения на эффективность производства в черной металлургии. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.01 – экономика промышленности. – Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса, 1999.
В диссертации исследованы закономерности функционирования черной металлургии с учетом комплексного воздействия системы налогообложения. Разработаны методический подход и количественная методика оценки влияния механизмов налогообложения на процесс функционирования предприятий в промышленности применительно к условиям черной металлургии, основанные на детализированном описании структуры хозяйственной деятельности в промышленном производстве, совокупного действия всей системы налоговых инструментов, и фактора времени, отражающего кратковременные и долговременные последствия воздействия налоговой системы.
В ходе исследования обоснован вывод о ключевой роли черной металлургии в промышленном производстве Украины как базовой отрасли экономики, предопределяющей возможности становления украинской государственности. Дана критическая оценка современного финансово-экономического состояния отрасли и влияния на него действующей в Украине системы налогообложения.
В результате анализа существующих методик оценки налоговых систем как инструмента регулирования хозяйственной деятельности в сфере материального производства в диссертации сделан вывод о недостаточности известных методических подходов для решения проблемы достоверной оценки экономических последствий применения всевозможных налоговых регуляторов и выявления конструктивных путей совершенствования систем налогообложения промышленного производства. Предложен новый методический подход к анализу отраслевых систем в промышленности, основанный на структуризации процесса промышленного производства и налоговых воздействий со стороны государства с использованием методов имитационного моделирования.
Проведенный в работе структурный анализ процесса промышленного производства как объекта налогообложения в единстве с налоговой системой позволил предложить структурную модель системы “процесс производства – налоговые регуляторы”, отражающую производственные и воспроизводственные процессы в промышленности с учетом возможных воздействий со стороны налоговой системы. Формализованное описание основных взаимозависимостей технико-экономических показателей деятельности промышленных предприятий и воздействий на этот процесс налоговых регуляторов послужило основой новой методики количественного анализа и оценки воздействия налоговой системы на процессы хозяйственной деятельности применительно к условиям функционирования предприятий черной металлургии.
С использованием указанной методики в диссертационной работе выполнен анализ механизма действия налогов на прибыль и добавленную стоимость в условиях металлургического производства с учетом действия всей системы налогов и обязательных сборов, предусмотренных украинском законодательством. В результате проведенного исследования выявлены основные особенности влияния налоговых инструментов на финансово-экономические результаты деятельности промышленных предприятий; описаны негативные стороны действующего в Украине подхода к налогообложению прибыли предприятий и добавленной стоимости и вскрыт внутренний механизм их действия, вызывающий отрицательные последствия применения указанных налоговых инструментов в условиях низкой рентабельности или убыточности производства.
Показано, что основным налоговым инструментам украинской налоговой модели характерен механизм прогрессирующего налогообложения убыточных и низкорентабельных пре¬д¬приятий, проявляющийся в увеличении доли налогов в совокупном чистом доходе предприятий со снижением рентабельности производства. Это приводит к подавлению деловой активности и дальнейшему ухудшению финансового состояния предприятий, сокращению налоговых поступлений в бюджет, стимулирует сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов. Природа действия указанного механизма носит фундаментальный характер и определяется принятым в налоговом законодательстве способом расчета показателей валовых доходов и расходов предприятий, базы налогообложения при исчислении НДС и т.п.
Действующая в Украине налоговая система неадекватно реагирует уровнем налогообложения на изменение внешнеэкономической конъюнктуры пре¬д¬при¬ятий, инфляционные процессы и действие фактора времени, проявляющегося в рассогласовании моментов наступления различных событий хозяйственных операций. Ряд налоговых норм имеют чрезмерно жесткий характер действия на финансовые результаты деятельности, вмешиваются во внутрихозяйственные процессы и недостаточно полно учитывают специфику их работы.
В диссертации показаны возможности использования предложенной методики в качестве инструмента налогового планирования; для получении более достоверных и детализированных оценок финансово-экономических последствий принятия альтернативных стратегий управления на уровне отрасли и отдельных металлургических предприятий при известном или прогнозируемом налоговом воздействии.
Ключевые слова: черная металлургия, финансовое состояние отрасли, рентабельность производства, влияние системы налогообложения, методика оценки влияния, количественный анализ.
ANNOTATION
Litvin V.M. Influence of Tax System on the production effectiveness in ferrous metallurgy. – Manuscript.
Thesis aims to achieve an academic degree of the Candidate of eco¬nomic sciences by speciality 08.07.01 – Economy of industry. – The Institute for Market problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 1999.
The thesis is devoted to the working out of the method of the quantitative analysis of taxation mechanisms in industry. It has been done to be applicable at ferrous metallurgy based on the detailed description of the structure of the economic activity of the industrial enterprises and at the combined functioning of the tax instruments system in general. It is provided by the Ukrainian law and also by the time determinants affected at the short-term and long-term consequences of the tax system influence.
There was explored and revealed a mechanism of tax impact at the profit of the metallurgic complex enterprises and value-added tax, which leads to the progressive taxation of unprofitable enterprises and those with low profitability.
Key words: ferrous metallurgy, financial state of the branch, production profitability, tax system influence, method of influence evaluation, quantitative analysis.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020