МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

Таряник Катерина Анатоліївна

УДК 616.831 – 005: 615.849.11

Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг
дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного генезу
(клініко-експериментальне дослідження)

14.01.15 – нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України
“Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Грицай Наталія

Миколаївна, ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія”
МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб із нейрохірургією та
курсом медичної генетики.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мачерет Євгенія Леонідівна, Національна
медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України,
кафедра неврології і рефлексотерапії, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор Міщенко Тамара Сергіївна, Інститут
неврології, психіатрії та наркології АМН України, завідувач відділу
судинної патології головного мозку.

Провідна установа: Інститут геронтології Академії медичних наук України

(м. Київ).

Захист відбудеться “24” травня 2007 р. о 11 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01. при Національній медичній
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою:
04112,

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий “16” квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук
Каліщук-Слободін Т.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Враховуючи поширеність судинних захворювань нервової
системи, тяжкі наслідки інсульту, дослідження світових наукових центрів
і провідних учених за останні десятиріччя спрямовані на вивчення
патогенезу, удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації
таких хворих [Волошин П.В., 1981; Головченко Ю.И., 2001; Москаленко
В.Ф., 2001; Де Фритас Г.Р., 2001; Кузнєцова С.М., 2002; Вінничук С.М.,
2003; Міщенко Т.С., 2006; Шкробот С.І., 2006]. На відміну від гострих
порушень мозкового кровообігу більшість випадків дисциркуляторної
енцефалопатії (ДЕ) пов’язане з ураженням дрібних мозкових артерій, від
яких в першу чергу залежить кровонаповнення глибинних відділів мозку
[Курако Ю.Л., Бурцев Е.М., 1998; Иванив А.П., 2000; Міщенко Т.С., 2005
].

Як відомо, в основі ДЕ лежить багатоосередкове або дифузне ураження
головного мозку, що проявляється комплексом неврологічних та
нейропсихологічних порушень [Міщенко Т.С.,1995; Бурцев Е.М., 1998;
Курако Ю.Л.,1999; Иванив А.П., 2001; Міщенко Т.С., 2006]. В етіології ДЕ
частіше всього лежить атеросклероз (атеросклеротична енцефалопатія),
артеріальна гіпертонія (гіпертонічна енцефалопатія) або їх поєднання
[Ганнушкина И.В., 1987; Гогин Е.Е., 1997; Штульман Д.Р., 2002;
Винницький В.А., 2002; Вінничук С.М., 2003]. Можливі й інші причини
хронічної мозкової судинної недостатності: васкуліти, захворювання
крові, серцеві аритмії, ураження інтракраніальних судин за наявності
системних захворювань, артеріовенозні мальформації, цукровий дыабет
[Вінничук С.М., 2003].

В теперішній час на основі експериментальних та клінічних досліджень
сформувалося уявлення про етіопатогенетичний зв’язок багатьох
захворювань з інтенсифікацією процесів вільно-радикального окислення,
порушення антиоксидантного захисту (АОЗ) та гемостазу [Зозуля І.С.,
1995; Міщенко В.П., 2005].

Сучасна медицина все частіше використовує і методи органної терапії,
які спрямовані на лікування хворого органа чи системи, і методи, що
забезпечують лікування організму в цілому.

Важливим являється мінімізація обсягу лікарських препаратів, що має не
тільки медичне, а й соціальне значення [Волошин П.В., 1981; Литвиненко
Н.В., 1992; Котов С.В., 1999]. Все більше уваги звертається на
підвищення ефективності використання немедикаментозних методів
лікування. Серед них досить популярним стало використання світла.
Особлива увага, на сьогодні, приділена використанню поляризованого
світла [Гуляр С.О., Лиманський Ю.П., Тамарова З.А., 2000; 2004; Гуляр
С.О., Косаковський А.Л., 2006 ] .

Проведені дослідження довели, що при дії поляризованого світла на кров
збільшується її згортаюча та пригнічується фібринолітична активність
[Міщенко В.П., 2002; Міщенко С.В., 2003]. Не виключено, що поляризоване
світло викликає деякі зміни в активності плазменних факторів згортання
крові та фібринолізу [Міщенко В.П., 2002; Міщенко С.В., 2003].

При дисциркуляторній енцефалопатії різного ґенезу крім основних
клінічних проявів, також відбувається дисфункція в системі гемостазу у
вигляді розлагодження процесів згортання крові та фібринолізу. Ступінь
недостатності кровообігу мозку тісно корелює з порушеннями реологічних
властивостей крові і мікроциркуляції. Порушення функціональної
активності тромбоцитів та агрегація еритроцитів можуть призвести до
розвитку локального спазму судин, гіпоксії тканини і внаслідок
звільнення прокоагулюючих факторів, які сприяють гіперкоагуляції
[Малахів В.О., 1997].

В системі мікроциркуляції важливу роль відіграє стан судинної стінки як
регулятора системи гемостазу. Вивчення ролі ендотелію в патогенезі
багатьох захворювань привело до розуміння, що ендотелій регулює не
тільки периферичний кровотік, але і інші важливі функції. Вважається, що
медикаментозне та немедикаментозне лікування здатне передбачити появу
або прогресування та ускладнення. Існує тісний зв’язок між вмістом
оксиду азоту в мозковій тканині та її ішемією.

Питання немедикаментозного лікування хворих на дисциркуляторну
енцефалопатію ІІ ст. різного генезу є остаточно не розв’язаним.
Застосування поляризованого світла для лікування таких хворих ще не
вивчалось.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є
фрагментом конкурсної теми “Дослідження молекулярно-генетичних аспектів
патогенезу артеріальної гіпертензії у хворих на дисциркуляторну
енцефалопатію для розробки нових методів діагностики та
диференційованого лікування” НДР України (№ держреєстрації 01040005763)
та теми “Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та клінічний
перебіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеня різного генезу” НДР
України (№ держреєстрації 0106U008486).

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування за рахунок визначення
особливостей маркерів гемостазу та гемодинаміки у хворих і ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ ст.
різного ґенезу шляхом застосування поляризованого світла лампи
“Біоптрон” у цих хворих.

Задачі дослідження:

1. Вивчити особливості маркерів гемостазу та показників перекисного
окислення ліпідів (ПОЛ), антиоксидантної системи (АОС), у хворих на
дисциркуляторну енцефалопатію ІІ ст. на фоні гіпертонічної хвороби (ГХ)
ІІ ст.

2. Вивчити вплив поляризованого світла на показники гемостазу у хворих
на ДЕ ІІ ст. у ЛНА на ЧАЕС та у хворих на ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст.

3. Вивчити вплив поляризованого світла на показники гемодинаміки у
хворих на ДЕ ІІ ст. ЛНА на ЧАЕС та у хворих на ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ
ст.

4. Вивчити вплив поляризованого світла на клінічний перебіг ДЕ ІІ ст.
різного ґенезу.

5. Провести порівняльний аналіз впливу поляризованого світла на
гемостаз, гемодинаміку, ПОЛ, АОС та загальний оксид азоту при
застосуванні медикаментозного лікування та медикаментозного лікування
разом із поляризованим світлом.

6. Вивчити вплив поляризованого світла на показники ПОЛ, АОС та гемостаз
у інтактних тварин.

7. Вивчити вплив поляризованого світла лампи “Біоптрон” на показники
ПОЛ, АОС та гемостаз при гострій і хронічній недостатності мозкового
кровообігу в експерименті.

Об’єкт дослідження: дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ст.

Предмет дослідження: клінічні прояви, особливості перебігу, зміни
показників гемостазу, церебральної гемодинаміки при ДЕ ІІ ст. різного
ґенезу.

Методи дослідження: загальноклінічне і клініко-неврологічне обстеження
хворих; електрофізіологічні методи обстеження (реоенцефалографія);
клініко-лабораторні дослідження (параметри гемостазу, перекисне
окислення ліпідів, ферменти антиоксидантної системи); експериментальні
методи дослідження тварин; статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. 1. В роботі вперше встановлено,
що під впливом поляризованого світла лампи “Біоптрон” на фоні
медикаментозного лікування хворих на ДЕ II ст. різного ґенезу
відбувається поліпшення показників гемодинаміки, згортання крові та
фібринолізу, а головне – функціі ендотелію. 2. Вперше показаний
модулюючий вплив поляризованого світла на фактор ендотеліальної стінки –
загальний оксид азоту при ДЕ II ст. різного ґенезу та вперше
встановлений прямий кореляційний зв’язок із малоновим диальдегідом
(МДА). 3. Вперше показана відновлювальна дія поляризованого світла в
півкулях мозку у інтактних тварин (щурів) (відновлення асиметрії
показників АОС), яка зникає у тварин при гострій та хронічній
недостатності мозкового кровообігу. 4. Вперше виявлено відновлення
право-лівої асиметрії показників згортання крові, фібринолізу та АОС під
впливом поляризованого світла лампи “Біоптрон” у хворих на ДЕ II ст.
різного ґенезу, яка характерна для здорових людей. 5. Вперше доведений
модулюючий вплив поляризованого світла на показники гемостазу та
реологічні властивості в мозкових судинах у хворих на ДЕ ІІ ст. різного
ґенезу на фоні медикаментозного лікування.

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведеного
дослідження доведено перевагу комбінованого (медикаментозне та
поляризоване світло) лікування хворих на ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст. та
хворих ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІ ст. Таке лікування найбільш ефективно змінює
показники ендотелію, згортання крові, фібринолізу, гемодинаміки.
Доповнення до медикаментозного лікування немедикаментозного
(поляризоване світло) не тільки приклад використання більш фізіологічних
(природних) факторів у лікуванні, але і важливо з точки зору звикання до
лікарських препаратів, важкості при дозуванні, екологічну забрудненість
і т.д. Основні результати дослідження впроваджені у практику: роботу
неврологічного відділення обласної клінічної лікарні, 1-шої та 5-тої
міської клінічної лікарень, неврологічного та кардіологічного відділення
Миргородської ЦРЛ. Матеріали дисертації використовуються в учбовому
процесі при проведенні практичних занять за темою “Гострі та хронічні
розлади мозкового кровообігу” на кафедрі нервових хвороб Вищого
державного навчального закладу України “Українська медична
стоматологічна академія” (м. Полтава).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням
здобувача. Автором здійснений інформаційно-патентний пошук, результати
якого свідчать про відсутність аналогів наукових розробок. Разом із
науковим керівником визначені мета та задачі дослідження. Робота
виконана на клінічних базах кафедр нормальної фізіології та нервових
хвороб із нейрохірургією та курсом медичної генетики та Центральної
науково-дослідної лабораторії Вищого державного навчального закладу
України “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава.
Власноруч виконана експериментальна частина досліджень. Здобувачем
самостійно проведено відбір хворих, їх обстеження, написані всі розділи
дисертації, сформульовані наукові висновки та практичні рекомендації.

Проведено математичну обробку отриманих результатів, оформлення їх у
вигляді таблиць, діаграм, зроблено аналіз результатів, сформульовано
основні положення дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного
дослідження повідомлені і обговорені на Всеукраїнській
науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Актуальні
проблеми клінічної експериментальної та профілактичної медицини”
(Донецьк, 2002), науково-практичній конференції лікарів-інтернів,
магістрів та клінічних ординаторів “Актуальні питання клінічної
медицини” (Полтава, 2003), науково-практичній конференції “І.М. Сєченов
та Одеська школа фізіологів” (Одеса, 2004), науково-практичній
конференції молодих вчених “Актуальні питання проблем біології і
медицини” (Полтава, 2005), науково-практичній конференції молодих вчених
“Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині” (Харків,
2005), на ІІ Міжнародній конференції “Биоптрон-светотерапия 2005” (Київ,
2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, із них
11 статей, 10 — у фахових журналах затверджених ВАК України, 1
монографія, 4 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація надрукована на 150 сторінках
машинописного тексту (32 сторінки займає список використаних джерел та
додатки) і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і
методів, особистих досліджень, обговорення отриманих даних, висновків,
практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який містить 226
найменувань, із них 203 – кирилицею, 23 — латиницею. Фактичні дані
наведені у 61 таблиці, ілюстровані 4 малюнками.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Нами було обстежено 75 пацієнтів віком
40-65 років, чоловічої статі, із діагнозом дисциркуляторна енцефалопатія
ІІ ст., із них 45 хворих, яким було встановлено діагноз ДЕ ІІ ст. на
фоні гіпертонічної хвороби ІІ ст. та 30 пацієнтів ЛНА на ЧАЕС із ДЕ
ІІст. Всі хворі знаходились на обстеженні та лікуванні в
неврологічному та терапевтичному відділеннях Полтавської обласної
клінічної лікарні (ПОКЛ), 5-тої міської клінічної лікарні (МКЛ) м.
Полтава ім.Скліфосовського.

Для клінічного аналізу, оцінки додаткових методів дослідження і
проведення порівняльної характеристики отриманих результатів усіх
обстежених із ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст. було розподілено на 4 групи: 1
групу — (15 чол.) склали хворі, що отримували медикаментозне лікування
(лізиноприл, верошпірон, пірацетам, пентоксифілін, кавінтон, вітамін
Е); 2 група – (15 чол) хворі, які отримували медикаментозне лікування та
курс лікування із застосуванням поляризованого світла; 3 група – (15
чол) пацієнти, які отримували тільки поляризоване світло; 4 група – (10
чол) практично здорові люди, що склали контрольну групу.

Пацієнти 2-ї та 3-ї груп отримували курс лікування із застосуванням
поляризованого світла за допомогою лампи “Біоптрон-2”. Хворим було
призначено 10 сеансів світлолікування з опроміненням почергово правої та
лівої половини голови (зона на скроневій ділянці у зовнішнього кута
ока). Експозиція 10 хвилин на кожну область.

Хворих ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІст. було розподілено на 3 групи (по 10
пацієнтів у кожній). Пацієнти 2-ї та 3-ї груп отримували курс лікування
із використанням поляризованого світла за тією ж схемою, що і хворі із
ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст.

Усім хворим на ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІст. та ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІ ст. на
початку та в кінці курсу лікування для об’єктивної оцінки стану
вегетативної нервової системи проводили визначення вегетативного тонусу.
Для визначення вихідного стану ВНС та виявлення ознак порушення її
функцій ми використовували карту, запропоновану А.М.Вейном.

Стан церебральної гемодинаміки оцінювали за допомогою чотирьохканального
реографічного комплексу “ДХ-НТ-Рео” ( Харків, Україна).

Використовувались стандартні положення електродів у
фронто-мастоїдальному відведенні. Паралельно реєструвалась ЕКГ у ІІ-му
стандартному відведенні.

Для дослідження інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів у
людей, натщесерце, забирали кров із правої та лівої ліктьової вени сухим
пластиковим шприцем і вивчали наступні показники: спонтанний гемоліз
еритроцитів, кінетика накопичення МДА, СОД, каталаза. Паралельно в
сироватці крові проводили кількісне визначення загального оксиду азоту
(NO) за допомогою набору для визначення загального оксиду азоту фірми
“DIAMEB” (Івано-Франківськ, Україна).

Експериментальні дослідження проведені на 102 щурах лінії Вістар, різної
статі, віком 10 місяців, що знаходились в умовах сертифікованого віварію
на базі Вищого державного навчального закладу України “Українська
медична стоматологічна академія”. Усіх тварин ми поділили на слідуючи
групи: 1-ша група – контрольна (10 щурів), 2-га – дослідна (8 щурів, що
опромінені пайлер-світлом із правої сторони голови), 3-тя група –
дослідна (16 щурів, що опромінені пайлер-світлом із лівої сторони
голови), 4-та група – з гострим порушенням мозкового кровообігу справа
(ГПМК) (27 щурів), 5-та група – з гострим порушенням мозкового
кровообігу зліва (23 щура), 6-та група – з хронічним порушенням
мозкового кровообігу зліва (ХПМК) (18 щурів).

ГПМК у щурів викликали шляхом перев’язки внутрішньої сонної
артерії (справа у одних, зліва – у інших тварин) на 15 хвилин. Через сім
днів у тварин розвивалося ХПМК із відповідної сторони [Фисун Ю.О.,1998].

З 8-го по 17-тий день проводили лікування із застосуванням
поляризованого світла. Опромінення проводили від апарату “Біоптрон-2”,
окремо на праву та ліву півкулі головного мозку (зона на скроневій
ділянці, що і у хворих на ДЕ ІІ ст. різного генезу). Курс лікування
склав 10 днів, експозиція 10 хвилин на кожну півкулю головного мозку.

Після евтаназії тварин (через 10 днів після лікування) у гомогенатах
мозку вивчали активність антиоксидантних ферментів – СОД і каталази, а
також ТБК-активні продукти до та після 1,5 годинної інкубації і МДА в
процесі інкубації, вплив даних гомогенатів на ті ж показники згортання
крові та фібринолізу в безтромбоцитарній плазмі, що і в еритроцитах.

Для статистичної обробки даних використовувалася програма Microsoft
Excel. Результати параклінічних даних були представлені у вигляді
середньої (М) і помилки середньої (m). Визначення достовірної різниці
середніх величин проводилися за допомогою параклінічного критерія
Ст’юдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.

Аналіз проведеного дослідження дозволив нам зробити висновок, що при дії
поляризованого світла лампи “Біоптрон” відбувається позитивна динаміка
перебігу захворювання у групах пацієнтів із ДЕ ІІ ст. різного генезу
(знизилась частота скарг на головний біль, головокружіння, хиткість при
ході, нормалізувався АТ, зменшилась частота проявів неврологічних
синдромів, відбулося поліпшення з боку вегетативної нервової системи
(ВНС)). Особливо виражені зміни виявлені нами при аналізі показників
згортання крові, ПОЛ, АОС, рівня оксиду азоту в групах хворих, які
отримували як медикаментозне лікування так і поєднане із
біоптронотерапією. Доказом цього являється той факт, що якщо у здорових
людей між показниками властивостей крові та фібринолізу існує право-ліва
асиметрія, то у хворих – вона зникала. Відсутність цієї асиметрії ми
виявили у всіх групах хворих на ДЕ ІІ ст. різного ґенезу. (табл.1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика впливу різних методів лікування пацієнтів
усіх трьох груп із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ ст. на фоні
гіпертонічної хвороби ІІ ст. на ендотелійзалежний фактор оксид азоту
(NO)

Показни-

ки, що вивчаються Стат.

показн 1 група

(n=15) 2 група

(n=15) 3 група

(n=15)

П Л П Л П Л

1 2 3 4 5 6 7 8

Загальний

NO (до лікування)

(мкмоль/л)

М±

m

p

p1

p2

p3 70,5±

11,7

74,7±

10,1

>0,05 69,6±

3,95

>0,05

71,7±

10,5

>0,05

>0,05

86,3±

23,9

<0,05 <0,05 95,9± 21,1 >0,05

<0,05 <0,05 Продовження таблиці 1 Загальний NO (після лікування) (мкмоль/л) М± m p p1 p2 p3 p4 64,5± 8,86 >0,05 65,8±

10,8

>0,05

>0,05 78,0±

10,6

<0,05 <0,05 78,3± 13,0 >0,05

<0,05 >0,05 101,0±

22,1

<0,05 <0,05 <0,05 86,9± 18,3 >0,05

<0,05 <0,05 >0,05

Примітки: p<0,05 – вірогідно між показниками cправа та зліва p1<0,05 – вірогідно між показниками одноіменної сторони в групах 1 та 2 p2 <0,05 – вірогідно між показниками одноіменної сторони в групах 2 та 3 p3<0,05 – вірогідно між показниками одноіменної сторони в групах 1 та 3 p4<0,05 – вірогідно між показниками до та після лікування При комбінованому лікуванні хворих по деяким показникам гемостазу (протромбіновий час, Хагеман-залежний фібриноліз) та ендотелійзалежного фактору – загального оксиду азоту така право-ліва асиметрія відновлювалася. Більш ефективні зміни саме у цій групі хворих виявлені нами і при аналізі реакцій гемодинаміки (табл. 2). Таблиця 2 Порівняльна характеристика впливу різних способів лікування на показники гемодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ ст. на фоні гіпертонічної хвороби ІІ ст. Показники, що вивчаються Стат. показн. 1група (n=15) 2 група (n=15) 3 група (n=15) П Л П Л П Л 1 2 3 4 5 6 7 8 Реографічний індекс (РІ) (до лікування) М ±m p p1 p2 p3 1,03± 0,11 1,08± 0,11 >0,05

0,67±

0,58

<0,05 0,70± 0,51 >0,05

<0,05 0,63± 0,74 <0,05 >0,05 0,80±

0,36

<0,05 <0,05 >0,05

Продовження таблиці 2 Реографічний індекс (РІ) (після лікування) М

±m

p

p1

p2

p3

p4 1,16±

0,11

<0,05 1,22± 0,12 >0,05

<0,05 0,80± 0,39 <0,05 <0,05 0,81± 0,41 >0,05

<0,05 <0,05 0,69± 0,58 <0,05 <0,05 >0,05 0,89±

0,50

<0,05 <0,05 <0,05 >0,05

Примітки: p<0,05 – вірогідно між показниками справа та зліва p1<0,05 – вірогідно між показниками одноіменної сторони в групах 1 і 2 p2 <0,05 – вірогідно між показниками одноіменної сторони в групах 1 і 3 p3<0,05 – вірогідно між показниками до та після лікування v | ’ ” – ? A o 2 d < l n p r t v ???????v x z | ” – Ae ? ? 1/4 3/4 A P A8BaeB¬DfE?F&GFHEJ TUe\?b d`jooeooooeoooooooooooooTHooo $Ifa$ @ основних скарг, поліпшення стану ВНС, неврологічного статусу). Особливо це було помітним у пацієнтів, що отримували поєднане лікування (медикаментозне з поляризованим світлом). Під впливом пайлер-світла відбулося підвищення фібринолітичної активності крові, що отримана як із правої, так і з лівої кубітальної вен. Аналіз показників ПОЛ, АОС, згортання крові та гемодинаміки у всіх групах хворих, які ми спостерігали (ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІ ст., хворі на гіпертонічну енцефалопатію ІІ ст.) свідчить про те, що найбільш ефективним являється комбіноване медикаментозне лікування із застосуванням поляризованого світла. В результаті проведених нами експериментів на тваринах нами встановлено, що у півкулях мозку різна (асиметрична) активність СОД. Так, у правій півкулі її активність на 44,0% (p<0,05) була меншою, ніж у лівій. Такий результат відповідає даним літератури про наявність право-лівої асиметрії процесів ПОЛ у щурів у півкулях мозку. Під впливом поляризованого світла (при опроміненні зліва) активність СОД у правій півкулі зросла більше, ніж у 2 рази, а при опроміненні справа – в 2,7 рази (p<0,05). Також нами встановлено, що тканини мозку тварин мають виражені прокоагулянтні та фібринолітичні властивості, так час рекальцифікації плазми під впливом гомогенатів зменшився на 50,80% (правого) та 41,0% (лівого), а час лізису еуглобулінів на 23,76% та 19,20% відповідно. Під впливом поляризованого світла було відмічено зростання прокоагулянтних властивостей тканин мозку до 61,0% (p<0,05) як справа, так і зліва. Фібринолітичні ж властивості тканин мозку зменшувались під впливом пайлер-світла, як у правій, так і у лівій півкулі у порівнянні з групою інтактних тварин. Пайлер-світло стимулювало прокоагулянтні та пригнічувало фібринолітичні властивості тканин мозку. Найбільший ефект проявлявся на стороні опромінення. Після створення ГПМК у щурів лінії Wistar відбувалося наростання реакцій ПОЛ у півкулях мозку. Однак, після впливу поляризованим світлом реакції ПОЛ зменшувалися, а активність СОД збільшувалася. Також слід звернути увагу на той факт, що активність СОД в цих експериментах змінювалася по-різному в правій та лівій півкулях. На основі цього ми можемо зробити висновок про можливість латерального використання пайлер-світла (на стороні ураження) при патологічних процесах в тканинах мозку. ГПМК у щурів справа супроводжувалося пригніченням, а зліва – активацією фібринолітичної активності тканин мозку. Пайлер-світло послаблювало фібринолітичну активність тканин мозку. Його вплив супроводжувався збільшенням асиметрії як прокоагулянтної, так і фібринолітичної активності тканин мозку. При створенні моделі ХПМК зліва у щурів нами відмічений ріст активності ПОЛ в обох півкулях мозку та падіння активності СОД та каталази. Пайлер-світло збільшувало активність СОД і, особливо, каталази у півкулях мозку. Ця реакція супроводжувалася різною стимуляцією фібринолізу в крові. Застосування світлотерапії (поляризоване світло лампи “Біоптрон”) у клінічній практиці ще більше підсилює активність медикаментозної терапії у даних хворих із ДЕ ІІ ст. різного генезу. ВИСНОВКИ 1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове рішення конкретної наукової задачі, яка полягає у підвищенні ефективності лікування, враховуючи особливості маркерів гемостазу та гемодинаміки у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ ступеню на фоні ГХ ІІ ст. та у ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІ ст. методом комплексного підходу із використанням поляризованого світла лампи “Біоптрон”. 2. Під впливом поляризованого світла лампи “Біоптрон” у пацієнтів із ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст. відбувається підвищення вмісту ендотелійзалежного фактору загального оксиду азоту та посилення фібринолітичної активності крові. Пайлер-світло володіє модулюючим впливом на активність загального оксиду азоту і, у випадку монотерапії, воно наближається до дії ендотеліопротекторів, які надзвичайно важливі при дисфункції ендотелію. Існує прямий кореляційний зв’язок між рівнем загального оксиду азоту в сироватці крові та концентрацією МДА. 3. При комбінованому лікуванні (медикаментозна терапія та поляризоване світло) відбуваються більш ефективні зміни показників згортання крові, фібринолізу (подовження АЧТЧ, тромбінового часу, часу Хагеман-залежного фібринолізу). Виявлено, що у здорових людей між показниками згортання крові та фібринолізу існує право-ліва асиметрія, а у хворих на ДЕ ІІ ст. різного ґенезу право-ліва асиметрія показників згортання крові та фібринолізу, реакцій ПОЛ (активність СОД) зникала. 4. Застосування поляризованого світла викликало у всіх групах пацієнтів із ДЕ ІІст. поліпшення гемодинамічних показників (підвищення реографічного індексу з 0,751±0,268 до 0,898±0,354 (19,5%) в першій групі хворих із гіпертонічною ДЕ ІІ ст. справа, з 0,844±0,452 до 0,911±0,294 (8%) у 2-гій групі справа та з 0,649±0,264 до 0,701±0,259 (8%) у 3-тій групі хворих справа, відповідна картина спостерігалася і у лівій півкулі, зменшення венозної дистонії). 5. Використання поляризованого світла як самостійного немедикаментозного методу лікування, так і в поєднанні із медикаментозною терапією пацієнтів із ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст. та ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІ ст. призводить до позитивних клінічних змін (зменшення скарг на головний біль, запаморочення, нудоту, хиткість при ході), покращення вегетативного статусу (зменшення нападів втрати свідомості, поліпшення, зменшення вираженості дистального гіпергідрозу, нормалізація показників АТ), а таким чином достовірно зменшилася частота проявів неврологічних синдромів (цефалічного, неврозоподібного, вестибуло-атактичного, синдрому вегетативної дисфункції). 6. При комбінованому лікуванні хворих на ДЕ ІІ ст. різного генезу із застосуванням поляризованого світла лампи “Біоптрон” відбувається активація процесів згортання крові (подовження АЧТЧ, тромібнового часу), та гемодинаміки - підвищення реографічного індексу: з 0,673±0,58 до 0,804±0,39 справа та з 0,706±0,51 до 0,817±0,51 зліва), поліпшення венозного відтоку. Під впливом пайлер-світла відбулося підвищення фібринолітичної активності крові (подовження Хагеман-залежного фібринолізу з 14,5±1,97 до 16,2±2,54 хвилин зліва), збільшення активності загального оксиду азоту в сироватці крові у хворих із ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст. (з 69,6±3,95 до 78,0±10,60 справа та з 71,7±10,50 до 78,3±13,00 ммоль/л, а у пацієнтів, які отримували тільки медикаментозне лікування – з 70,5±11,70 до 64,50±8,86 справа та з 74,7±14,00 до 65,8±10,80 зліва). 7. Поляризоване світло зменшує в півкулях мозку у інтактних щурів реакції ПОЛ та збільшує активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутаза), знижує в них активність фібринолізу. Під його впливом підтримується право-ліва асиметрія СОД та фібринолізу (різниця показників у півкулях мозку). 8. При створенні у тварин гострого порушення мозкового кровообігу справа та зліва пайлер-світло зменшує активність реакцій ПОЛ, створюючи їх право-ліву асиметрію в порівнянні із тваринами без його впливу. Хронічне порушення мозкового кровообігу у щурів супроводжується активацією ПОЛ. Поляризоване світло збільшує активність СОД (справа до 2,17±0,012 (на 72% в порівнянні з інтактними тваринами) та зліва до 2,65±0,06 (на 19% в порівнянні з інтактними тваринами) та каталази (справа до 2,60±0,67 з 1,21±0,05 (більш, ніж у 2 рази) та зліва до 5,16±0,24 з 1,10±0,15 (у 5 разів) в обох півкулях мозку, модулюючи фібринолітичну активність тканин і активуючи його в крові. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. Пацієнтам із ДЕ ІІ ст. на фоні ГХ ІІ ст. та хворим ЛНА на ЧАЕС із ДЕ ІІ ст.– необхідно проводити дослідження вмісту загального оксиду азоту в крові для оцінки стану дисфункції ендотелію, як одного із факторів ризику розвитку енцефалопатії, гемодинаміки та стану перекисного окислення ліпідів, а саме активності МДА (існує прямий кореляційний зв'язок із загальним оксидом азоту) для призначення патогенетичного лікування. 2. З метою підвищення результативності лікування хворих на ДЕ ІІ ст. (ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та хворі на ДЕ ІІ ст на фоні ГХ ІІ ст.) до загальноприйнятої терапії бажано включати лікування за допомогою поляризованого світла лампи “Біоптрон” протягом 10 днів з експозицією 10 хвилин на ділянку опромінення. СПИСОК НАДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 1. Таряник К.А. Право-ліва асиметрія активності супероксиддисмутази у здорових людей із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ ст. на фоні гіпертонічної хвороби ІІ ст. // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. - № 3. – С. 86-88. 2. Таряник К.А. Порівняльна характеристика впливу різних способів лікування на процеси згортання крові, фібриноліз та гемодинаміку у хворих із гіпертонічною енцефалопатією ІІ ступеню. – Вісник Української медичної стоматологічної академії “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – 2006. – Т.6. - №4(16). – 88-91. 3. Таряник К.А., Міщенко В.П., Міщенко І.В. Право-ліві асиметрії гемостазу у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ ступеня на фоні гіпертонічної хвороби ІІ ступеня // Світ медицини та біології. – 2006. - № 3. – С. 71-74. (дисертантом проведено підбір та обстеження хворих, статистичний аналіз отриманих результатів, літературне оформлення статті). 4. Міщенко В.П., Таряник К.А., Міщенко С.В. Чрезкожное влияние пайлер-света на свёртывание крови и фибринолиз у крыс // Вісник проблем біології і медицини. – 2005. - № 1. – С. 64-67. (дисертантом проведена експериментальна частина роботи, статистична обробка та аналіз отриманих даних, літературне оформлення статті). 5. Таряник К.А., Міщенко С.В. Вплив поляризованого світла на антиоксидантну активність мозку, згортання крові та фібриноліз у щурів з хронічним порушенням мозкового кровообігу // Вісник Української медичної стоматологічної академії “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – 2005. – Т.5. - № 4 (12). – С.91. (автором проведена експериментальна частина роботи, обробка статистичних даних, їх аналіз, підготовлено роботу до друку). 6. Міщенко В.П., Міщенко С.В., Таряник К.А. Модулирующее влияние поляризованного света на активность антиоксидантной системы и гемостаз при хроническом нарушении мозгового кровообращения // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. – 2005. - Т.1. - №1, Додаток. – С.77. (дисертантом проведена експериментальна частина роботи, статистична обробка, аналіз отриманих результатів, літературне оформлення статті). 7. Таряник К.А., Міщенко С.В., Міщенко В.П., Вплив пайлер-світла на антиоксидантну, прокоагулянтну та фібринолітичну активність тканин мозку у щурів при хронічному порушенні мозкового кровообігу // Експериментальна та клінічна медицина. – 2005. - №2. – С. 23-26. (автором проведена експериментальна частина роботи, статистична обробка отриманих результатів, літературне оформлення статті). 8. Міщенко С.В., Міщенко В.П., Таряник К.А. Влияние поляризованного света на прокоагулянтные и фибринолитические свойства полушарий мозга у крыс // Учёные записки Таврического национального университета им В.И. Вернадского. – 2005. – Т.18 (57). - № 1. – С. 83-87. (дисертантом проведена експериментальна частина роботи, статистична обробка отриманих результатів, літературне оформлення статті). 9. Таряник К.А., Міщенко В.П., Міщенко С.В. Влияние хронического нарушения мозгового кровообращения у крыс на антиоксидантную активность мозга, свёртывание крови и фибринолиз и их изменения при воздействии поляризованного света // Таврический медико-биологический вестник. – 2005. – Т.8. - № 3. – С. 109-112. (аспірантом проведений підбір тварин, експериментальна частина роботи, статистична обробка, літературне оформлення статті). 10. Таряник К.А., Міщенко В.П., Міщенко С.В. Зміни прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей тканин мозку у щурів, викликані гострою недостатністю мозкового кровообігу та їх нормалізація поляризованим світлом // Вісник проблем біології і медицини. – 2004. - № 3. – С. 98-103. (автором проведена експериментальна частина роботи, статистична обробка та аналіз отриманих результатів, літературне оформлення статті). 11. Міщенко В.П., Гришко Ю.М., Коковська О.В., Мищенко И.В., Міщенко С.В., Таряник К.А., Ткаченко О.В., Ткач О.О. Асимметрии крови и её свёртывания: Монографія. – П.: АСМИ, 2005. – 126 с. (аспірантом виконаний підрозділ, присвячений впливу поляризованого світла на показники гемодинаміки, гемостазу, перекисного окислення ліпідів в експерименті, проведений статистичний аналіз, літературне оформлення статті). 12. Таряник К.А., Грицай Н.М., Міщенко В.П., Міщенко І.В. Вплив різних способів лікування на клінічний перебіг захворювання та ендотелійзалежний фактор оксид азоту у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією ІІ ст. на тлі гіпертонічної хвороби ІІ ст. // Український неврологічний журнал. – 2006. - №1. – С. 27-31. 13. Міщенко С.В., Міщенко В.П., Таряник К.А. Влияние поляризованного света на систему свёртывания крови (возможности использования в клинической практике) // Биоптрон-светотерапия 2005: Материалы ІІ Международной конференции (22 января 2005 г.). – Киев, 2005. – С. 15-17. (дисертантом проведений підбір хворих, клінічне, параклінічні дослідження, статистична обробка та аналіз отриманих результатів, літературне оформлення роботи). 14. Таряник К.А., Міщенко В.П., Міщенко С.В. Зміни прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей тканин мозку у щурів, викликані гострою недостатністю мозкового кровообігу та їх нормалізація поляризованим світлом // Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині: Матеріали науково-практичної конференції (17-18 січня 2005 р.). – Харків, 2005. – С. 58. (автором проведена експериментальна частина роботи, обробка статистичних даних, підготовлено роботу до друку). 15. Гришко Ю.М., Коковська О.В., Островська Т.Й., Ткач О.О. Таряник К.А. Тканинна ланка системи гемостазу в нормі та при гострому порушенні мозкового кровообігу // Актуальні проблеми клінічної експериментальної та профілактичної медицини: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (2002 р.). – Донецьк, 2002. – С. 111-112. (дисертант провела експериментальну частину роботи, статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено роботу до друку). 16. Гришко Ю.М., Коковська О.В., Мищенко В.П., Мищенко И.В., Ткач О.О., Ткаченко О.В., Таряник К.А. От асимметрии в центральной нервной системе к асимметрии в гемостазе // І.М. Сеченов та Одеська школа фізіологів: Матеріали науково-практичної конференції (2004 р.). – Одеса, 2004. – С. 53-56. (здобувачем проведена експериментальна частина роботи, статистична обробка отриманих результатів, літературне оформлення роботи). АНОТАЦІЯ Таряник К.А. Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного ґенезу (клініко-експериментальне дослідження). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15. – нервові хвороби. – Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, Полтава, 2007. Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу поляризованого світла на показники гемостазу, гемодинаміку та перебіг ДЕ IIст. на фоні ГХ IIст., ДЕ ІІ ст. у ЛНА на ЧАЕС та в експерименті на щурах лінії Wistar при розвитку у них гострого та хронічного порушення мозкового кровообігу. Проведено аналіз впливу різних схем лікування (медикаментозного та немедикаментозного) хворих із ДЕ ІІ ст. різного генезу Показано модулюючий вплив поляризованого світла на загальний оксид азоту при ДЕ II ст. та встановлений прямий кореляційний зв’язок із МДА, поліпшення показників гемодинаміки, згортання крові та фібринолізу, позитивна динаміка перебігу захворювання. Виявлено відновлення право-лівої асиметрії показників згортання крові, фібринолізу та АОС під впливом поляризованого світла лампи “Біоптрон” у хворих на ДЕ II ст. різного ґенезу, яка характерна для здорових людей. Ключові слова: поляризоване світло, дисциркуляторна енцефалопатія, маркери гемостазу, загальний оксид азоту. АННОТАЦИЯ Таряник Е.А. Влияние поляризованного света на маркеры и гемостаза и течение дисциркуляторной энцефалопатии ІІ степени разного ґенеза (клинико-экспериментальное исследование). – Рукопись. Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15. – нервные болезни. – Высшее государственное учебное заведение “Украинская медицинская стоматологическая академия” МЗ Украины, Полтава, 2007. Диссертационная работа посвячена изучению влияния поляризованного света на показатели гемостаза, гемодинамику и течение дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) IIст. на фоне гипертонической болезни (ГБ) IIст., ДЭ ІІ ст. у ликвидаторов последствий аварий (ЛПА) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и в эксперименте на крысах линии Wistar при развитии у них острого (ОНМК) и хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК). В соответствии с задачами исследования было обследовано 75 больных: с ДЭ ІІ ст. на фоне ГБ ІІ ст. (45 больных) и ЛПА на ЧАЭС с ДЭ ІІ ст. (30 больных). В качестве группы контроля было обследовано 10 неврологически здоровых лиц, рандомизированных по возрасту и полу. Проведен анализ влияния разных схем лечения (медикаментозного и немедикаментозного) больных с ДЭ ІІ ст. Установлено, что использование поляризованного света как самостоятельного метода лечения, а также в комбинации с медикаментозной терапией способствует повышению содержания общего оксида азота в сыворотке крови (существует прямая корреляционная зависимость между уровнем общего оксида азота и активностью МДА), улучшению показателей гемодинамики (повышение реографического индекса, амплитуды реоволны), усилению фибринолитической активности и активности процессов свертывания крови. Наблюдается регрессирование основных жалоб больных, нормализация цифр артериального давления, улучшение неврологического статуса больных. В эксперименте на крысах линии Вистар (обследовано 102 крысы в возрасте 10 месяцев, массой 160-250 граммов) подтверждено, что при ХНМК происходит активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), а влияние поляризованного света ведет к усилению активности антиоксидантных ферментов. При ОНМК поляризованный свет уменьшает активность реакций ПОЛ и вызывает право-левую асимметрию по сравнению с интактными животными. Ключевые слова: поляризованный свет, дисциркуляторная энцефалопатия, маркеры гемостаза, общий оксид азота. Summary Taryanyk E.А. Influence of the polarized light on markers of hemostasis and course of dyscirculative encephalopathy of the second degree of different genesis (clinic--experimental research). - The manuscript. The thesis for the scientific degree of candidate of medicine in the speciality 14.01.15. - nervous diseases. Higher State Educational establishment “Ukrainian Medical Dental Academy” MHS of Ukraine, Poltava, 2007. The thesis is devoted to research of influencing of the polarized light on indexes to hemostasis, hemodynamics and course of dyscirculative encephalopathy of the second degree, on a background hypertation of the second degree, dyscirculative encephalopathy of second degree liquidators of sequences at Chornobyl Atom Electrostation and in the experiment on the rats of line of Wistar at development in them the acute and chronic disturbance of cerebral circulation of blood. The analysis of influencing of different chemes of treatment (medicinal and nonmedicinal) of patients is conducted with dyscirculative encephalopathy of the second degree of different genesis. Modulating influence of the polarized light is rotined on the general oxide of nitrogen at dyscirculative encephalopathy of the second degree and direct cross-correlation connection with malone dialdehyde is determined, improvement of indexes of hemodynamics, hemostasis and fibrinolysis, positive dynamics of course of disease. Renewal of right-left asymmetry of indexes of hemostasis, fibrinolysis and antioxidant system under the influence of the polarized light of lamp of “Bioptron” in patients with dyscirculative encephalopathy of the second degree of different genesis, what characteristic for healthy people have been estimated. Keywords: it is polarized light, dyscirculative encephalopathy, markers of hemostasis, general oxide of nitrogen. СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АОЗ – антиоксидантний захист АОС – антиоксидантна система АЧТЧ – частково-активований тромбопластиновий час ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу ГХ – гіпертонічна хвороба ДЕ – дисциркуляторна енцефалопатія ЛНА – ліквідатори наслідків аварії МДА – малоновий діальдегід NO – загальний оксид азоту ПОКЛ – Полтавська обласна клінічна лікарня ПОЛ – перекисне окислення ліпідів СОД - супероксиддисмутаза ЦРЛ – центральна районна лікарня ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція ХПМК – хронічне порушення мозкового кровообігу PAGE 20

Похожие записи