.

Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів: Автореф. дис… канд. с.-г. наук / О.С. Покотило, УААН. Ін-т земл-в

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3123
Скачать документ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА І БІОЛОГІЇ ТВАРИН

ПОКОТИЛО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

УДК 636.2: 612.015.3: 591.13: 591.175

ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ І ФАКТОРІВ ЖИВЛЕННЯ НА ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КОРІВ

03.00.04 – біохімія

А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук

Львів – 1999

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті землеробства і біології тварин УААН
( м. Львів)

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
ЯНОВИЧ Вадим Георгійович,
Інститут землеробства і біології тварин УААН,
завідувач лабораторією біосинтезу продуктів
тваринництва.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Вовк Стах Йосипович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедрою тваринництва;

доктор біологічних наук
Дроник Григорій Васильович,
Львівська державна академія
ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького,
завідувач кафедрою технології молока і молочних
продуктів.

Провідна установа: Харківський зооветеринарний інститут
Міністерства агропромислового комплексу України,
кафедра біохімії.

Захист відбудеться “ 22 ” червня 1999 р. о “ 9-00 ” годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01. в Інституті землеробства і біології тварин УААН за адресою 290034, м. Львів, вул. В.Стуса, 38.

З дисертацією можна познайомитися у бібліотеці Інституту землеробства і біології тварин УААН за адресою 290034, м. Львів, вул. В.Стуса, 38.

Автореферат розісланий “ 20 ” травня 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чаркін В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Всебічне вивчення обміну речовин в організмі корів в залежності від фізіологічного стану, факторів годівлі і утримання є необхідною передумовою спрямованого впливу на їх продуктивність, якість молока, оплату корму. Зокрема, науковий і практичний інтерес становить з’ясування фізіолого-біохімічних механізмів, з якими пов’язані особливості обміну речовин в організмі корів протягом тільності і лактації і факторів їх регуляції. Актуальність таких досліджень обумовлена недостатнім з’ясуванням біохімічних механізмів, які лежать в основі зниження живої маси високопродуктивних корів у початковий період лактації [Погодаев С.Ф., 1991; Gibb M.J. et.al.,1992; McNamara J.P., 1994; Waltner S.S. et. al., 1994] змін метаболічного профілю в їх крові протягом вагітності і лактації [Овчаренко Э. В. и др., 1987; Halse K., Tveit B., 1994; Gueorquier I.P. et. al., 1995].
Науковий і практичний інтерес становить також дослідження впливу факторів живлення на молочну продуктивність корів і метаболічний профіль в їх крові. Актуальність вивчення цього питання обумовлена необхідністю дальшого вдосконалення існуючої в Україні системи живлення високопродуктивних корів, яка не враховає ряд принципів і положень, які покладені в основу в системах живлення корів ряду країн [ARC, 1984; NRC, 1985, 1989]. Це стосується, зокрема, необхідності з’ясування впливу різного співвідношення між вмістом розщеплюваного і нерозщеплюваного в рубці протеїну, а також різного співвідношення між вмістом цукру і крохмалю в раціоні корів на молочну продуктивність, на синтез бактеріального протеїну і продукцію низькомолекулярних жирних кислот у рубці, на ступінь поглинання амінокислот, глюкози і жирних кислот молочною залозою і використання їх у синтезі компонентів молока. Наявні в літературі статті з цього питання [Севастьянова Н.А, 1980; Цюпко В.В., 1981; Овчаренко Э.В., 1986, 1991; Радченков В.П., 1989; Матющенко П.В., 1992; Baldwin R.L., 1994] недостатньо висвітлюють ряд його аспектів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом теми ДР 0196UО10484, шифр 01.01.: “Дослідити механізми субстратної регуляції процесів травлення і засвоєння поживних речовин корму для синтезу складових частин тканин організму і молока у високопродуктивних корів”, що виконувалась в лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення Інституту землеробства і біології тварин УААН.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було дослідити вплив фізіологічного стану і факторів живлення на метаболічний профіль в крові і біохімічні процеси у скелетних м’язах корів та їх продуктивність.
Для досягнення цієї мети були поставленні наступні завдання:
– дослідити метаболічний профіль у кров і корів в період тільності, на початку і в кінці лактації та при різних типах годівлі;
– визначити інтенсивність синтезу і розпаду білків, синтезу ліпідів і ступінь використання жирних кислот, глюкози і амінокислот в енергетичних процесах у скелетних м’язах корів в умовах in vitro в період тільності і на вказаних стадіях лактації;
– з’ясувати вплив раціонів з різним співвідношенням розщеплюваного і нерозщеплюваного протеїну, а також з різним співвідношенням між вмістом крохмалю і цукру у раціоні корів на засвоєння поживних речовин корму, на рівень амінокислот, глюкози і жирних кислот в плазмі крові і їх поглинання молочною залозою, на продуктивність корів і склад молока.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено порівняльне дослідження інтенсивності синтезу білків і їх розпаду, інтенсивності синтезу ліпідів з різних попередників і ступеня використання мічених радіоактивним вуглецем жирних кислот, глюкози і амінокислот в енергетичних процесах у скелетних м’язах корів у період тільності, на початку і в кінці лактації. В результаті цих досліджень встановлено залежність синтезу ліпідів, синтезу і розпаду білків у скелетних м’язах корів від їх фізіологічного стану, більший вплив тільності і стадії лактації корів на синтез білків у скелетних м’язах, ніж на їх розпад. Встановлена кількісна сторона використання глюкози, жирних кислот і амінокислот у субстратному забезпеченні синтезу окремих класів ліпідів і енергетичних процесів у скелетних м’язах корів за різного фізіологічного стану. Одержано нові дані про вплив типу годівлі на метаболічний профіль у крові корів, про вплив рів годівлі на засвоєння поживних речовин корму у травному каналі корів, їх поглинання молочною залозою і використання у синтезі компонентів молока вносять значний вклад в розробку фізіолого-біохімічних основ живлення корів і можуть бути використані при створенні нової системи живлення корів. Встановлений вплив фізіологічного стану, типу годівлі і складу раціону на метаболічний профіль крові може послужити основою для розробки методів контролю лімітуючих процеси молокоутворення ланок обміну речовин.
годівлі на засвоєння поживних речовин корму у травному каналі корів, їх поглинання молочною залозою і використання у синтезі компонентів молока вносять значний вклад в розробку фізіолого-біохімічних основ живлення корів і можуть бути використані при створенні нової системи живлення корів. Встановлений вплив фізіологічного стану, типу годівлі і складу раціону на метаболічний профіль крові може послужити основою для розробки методів контролю лімітуючих процеси молокоутворення ланок обміну речовин.
Особистий внесок здобувача. Підбір і опрацювання вітчизняної і зарубіжної літератури по темі дисертаційної роботи виконані автором особисто. Дисертант самостійно визначав біохімічні показники крові корів, інтенсивність синтезу і розпаду білків, синтезу ліпідів і використання глюкози, жирних кислот і амінокислот в енергетичних процесах у скелетних м’язах корів. Дослідження впливу факторів живлення на обмін речовин в організмі корів проведено разом із співробітниками лабораторії живлення жуйних і регуляції молокоутворення Інституту землеробства і біології тварин УААН, які є співавторами деяких наукових праць дисертанта. Аналіз і обговорення отриманих даних проведено спільно з науковим керівником і завідувачем лабораторії.
Апробація результатів досліджень. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на: звітній сесії Інституту землеробства і біології тварин УААН (1997); конференціях молодих вчених вказаного інституту (1997,1998); міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми біології, ветеринарної медицини, зооінженерії та технологій продуктів тваринництва (Львів, 1997); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Наукові досягнення в галузі ветеринарної медицини” (Харків, 1997); VII Українському біохімічному з’їзді (Київ, 1997), XVII conf. “Dni fyziologie hospodarskych zvierat”(Kosice, 1997); XV з’їзді Українського фізіологічного товариства (Донецьк-Львів, 1998); ІІІ міждународному симпозіумі “Біологічні механізми старіння (Харків, 1998); II міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 1998); міжнародній конференції “Біологічні основи живлення сільськогосподарських тварин” (Львів, 1998); міжлабораторному засіданні Інституту землеробства і біології тварин УААН (1999).
Публікації результатів досліджень. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових робіт, в яких викладено основний зміст наукових досліджень.
Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота викладена на 171 сторінках машинописного тексту, містить 29 таблиць, складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, власних досліджень, обговорення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел, який містить 408 джерел, серед яких 306 іноземні.

ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

З метою дослідження впливу фізіологічного стану і факторів годівлі на метаболічний профіль в крові і біохімічні процеси у скелетних м’язах корів проведено дві серії дослідів. Експериментальна частина першої серії дослідів роботи виконана на 57 головах великої рогатої худоби (54-х коровах і 3-х телицях) в селянській спілці “Загір’янське” Зборівського району Тернопільської області.
У першій серії дослідів проведено дослідження ряду біохімічних по-казників у крові корів в кінці першого і сьомого місяця лактації, а також у сухостійних корів у кінці дев’того місяця тільності. У крові корів на вказаних стадіях лактації і в кінці тільності визначали вміст глюкози [Балаховский И.С., 1987], неетерифікованих жирних кислот [Прохорова М.И., 1982], вільних амінокислот [Muting D., 1963], сечовини [Coulombe J.J., 1963], загальний білок сироватки крові рефрактометрично [Волгин В.И., 1974] і співвідношення окремих його фракцій методом електрофорезу на агарі [Илков А., Николов Т., 1959], загальний вміст ліпідів і співвідношення окремих їх класів методом тонкошарової хроматографії на силікагелі [Кейтс M., 1975], а також жирнокислотний склад загальних ліпідів методом газорідинної хроматографії [Кейтс M., 1975]. Вказані дослідження проведено у пасовищний і стійловий періоди (у жовтні, грудні, лютому і квітні), що дозволило з’ясувати також вплив типів годівлі і складу раціону на досліджувані показники. В жовтні місяці корови споживали злаково-бобові трави і зелену масу кукурудзи, у грудні і лютому отримували раціон силосного, в квітні – силосного і силосно-сінажного типів. Нормування годівлі проводили за деталізованими нормами [Калашников А.П. и др., 1985].
Для дослідження впливу фізіологічного стану на синтетичні і енергетичні процеси у скелетних м’язах використовували зразки чотирьохголового м’яза стегна корів і телиць, одержані шляхом біопсії [Алиев А.А., 1974].
Дослідження інтенсивності синтезу білків у скелетному м’язі проводили шляхом інкубації гомогенатів м’яза у фосфатному буфері Кребс-Рінгера, до якого додавали 1 мкКюрі D,L-3-феніл-[1-14C]-аланіну з наступним визначенням радіоактивності синтезованих білків на рідинному сцинтиляційному лічильнику LKB (Швеція) [Прохорова М.И., 1982] у толуоловому сцинтиляторі після екстракції з гомогенату ліпідів. Дослідження інтенсивності синтезу ліпідів у скелетному м’язі проводили шляхом інкубації гомогенатів м’яза в інкубаційному середовищі у фосфатному буфері Кребс-Рінгера, до якого додавали 1мкКюрі [1-14C] оцтової, [1-14C] стеаринової кислот, [6-14C] глюкози або D,L-3-феніл-[1-14C]-аланіну з наступним визначенням радіоактивності утвореного СО2 і синтезованих ліпідів на вказаному лічильнику. При цьому визначали радіоактивність окремих класів ліпідів, які після екстракції загальних ліпідів сумішшю хлороформ-метанол 2:1 [Folch G. et.al., 1957] виділяли шляхом тонкошарової хроматографії на силікагелі у системі гептан-диетиловий ефір-льодова оцтова кислота у відношенні 70:30:1 [Кейтс M., 1975].
Активність кислих (pH-3.0) і нейтральних (pH-7.0) протеаз у скелетних м’язах корів і телиць визначали шляхом інкубації гомогенатів, виго-товлених з досліджуваного м’яза відповідно в ацететному і фосфатному буферах, які містили як субстрат протеолізу відповідно гемоглобін і казеїн, з наступним визначенням у середовищі кількості тирозину [Балаян В.М., Левицький А.П., 1982]. Вміст розчинних білків у інкубаційному середовищі визначали за методом Лоурі і співавторів [Lowry О.Н. et. al., 1951].
У другій серії дослідів, виконаних у дослідному господарстві Інституту землеробства і біології тварин УААН “Чишки” вивчався вплив раціонів з різним співвідношенням, з одного боку, між вмістом цукру і крохмалю, а з другого – між вмістом легко- і важкорозщеплюваного протеїну на засвоєння поживних речовин корму і використання енергетичних і пластичних субстратів у синтезі компонентів молока. Досліди проведені методом періодів на трьох коровах чорно-рябої породи, 5-6 річного віку, з надоєм за лактацію 3800-4200 л молока.
У першому (контрольному) періоді тривалістю 30 днів годівля корів здійснювалась за раціоном, збалансованим за основними елементами живлення згідно деталізованих норм [Калашников А.П. и др., 1985]. Кількість розщеплюваного протеїну в раціоні корів становила 71%, відношення цукру до крохмалю – 1:1,6. У другому періоді (30 днів) відношення цукру до крохмалю становило 1:1,1. Зміна співвідношення досягалась шляхом введення в раціон екструдованної ячмінної і пшеничної дерті і підбором кормів. Оцукрювання крохмалю шляхом екструдування концентратів приводило до збільшення в раціоні частки моно- і дисахаридів на 13,4%. У третьому періоді (30 днів) в раціоні корів кількість важкорозщеплюваного протеїну була на 11.5% більша, ніж у контрольному періоді. Збільшення частки важкорозщеплюваного протеїну в раціоні корів досягалась шляхом введення в нього обробленої формальдегідом соняшникової макухи.
У кінці кожного періоду проводили балансові досліди з метою вивчення перетравності і засвоєння поживних речовин корму: сухої речовини, протеїну клітковини, сирого жиру, БЕР. Для біохімічних досліджень використовували кров з черевної аорти і молочної вени, кал, сечу і молоко. В крові визначали вміст оцтової кислоти [Головацький І.Д., 1961], кетонових тіл [Нательсон, 1961], неетерифікованих жирних кислот [Прохорова М.И., 1982], глюкози глюкозооксидазним методом, загальний вміст білків рефрактометрично, вміст залишкового азоту за методом К’єльдаля і сечовини [Coulombe J.J., 1963]. У молоці визначали вміст жиру, загального і залишкового азоту, азоту казеїнів, альбумінів і глобулінів, лактози, сечовини загальновживаними методами.
Отримані цифрові дані опрацьовували статистично.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вплив фізіологічного стану і типу годівлі на метаболічний профіль в крові корів. На цьому етапі роботи було проведено порівняльне дослідження вмісту білків, ліпідів і їх метаболітів у крові корів у кінці першого, сьомого місяців лактації і в кінці дев’ятого місяця тільності при згодовуванні їм зелених кормів, раціонів силосного і силосно-сінажного типу. Протягом лактації не спостерігається достовірних змін загального білку у сироватці крові корів, хоч рівень його дещо вищий на початку лактації, що обумовлено збільшенням у цей період концентрації альбумінів (Р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020