інститут ботаніки імені м.г. холодного

національної академії наук україни

ЗАРЕЇ Даракі Бехруз

УДК 582. 26 (282.55)

Водорості водойм Ірану

03.00.05 – ботаніка

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ — 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.
Каразіна, Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Догадіна Тетяна Василівна,

завідувачка кафедри ботаніки ХНУ

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук,

Царенко Петр Михайлович,

завідувач відділу фікології

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного

НАН України

доктор біологічних наук, професор

Сіренко Лідія Якимівна,

головний науковий співробітник

відділу гідрології Інституту гідробіології

НАН України

Провідна установа: Київський національний університет

імені Тараса Шевченко, кафедра ботаніки, м. Київ

Захист дисертації відбудеться 17 січня 2005 р. о 14°° годині
на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.211.01 в Інституті
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01601, Київ, вул.
Терещенківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, Київ-25, вул. Велика
Житомирська, 28.

Автореферат розісланий 9 грудня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради
Виноградова О.М.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Збереження біологічної різноманітності і проведення
інвентаризації окремих блоків біоти повинно бути одним із стратегічних
завдань сучасного природознавства будь-якої держави, оскільки ця
проблема набула величезного світового, соціально-політичного та етичного
звучання. Зберегти біологічну різноманітність, як одну з ключових
якостей біосфери, значить забезпечити не тільки її стійкість і
стабільність, але і надійність існування і виживання всього людства
(Ситник, Вассер, 1992). Щоб зупинити і попередити знешкодження
біологічної різноманітності, необхідно упорядкувати знання про живі
організми, їх видовий склад.

Усе це повною мірою відноситься і до водоростей – продуцентів первинної
органічної речовини і кисню у воді. Водорості цікаві як з наукової, так
і з практичної точок зору в зв’язку з надзвичайною специфікою і
різноманітністю їх морфології й анатомії, онтогенезу і життєвих циклів,
географії та екології. Багато видів водоростей є важливим агентом
процесів самоочищення природних і стічних вод. Співвідношення провідних
груп водоростей та інтенсивність їхнього розвитку дають досить повне
уявлення про стан водного середовища; виступаючи як біологічні
індикатори, водорості є надійними тест-об’єктами при здійсненні
екологічного моніторингу. Зрозуміло, що альгологічні знання стають
необхідними для фахівців різних галузей науки і господарства.

Разом з тим, водорості водойм Ірану до останнього часу залишалися
недостатньо вивченими як у флористичному, так і в еколого-географічному
відношеннях, що обумовлює актуальність проведених досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалася відповідно до планів НДР кафедри ботаніки ХНУ і є частиною
НДР “Структурно-функціональна організація фітоценозів як індикатор стану
і стійкості навколишнього середовища” (№ 0103U004266, наказ МОН України
№ 633 від 05.11.2002)

Мета і задачі дослідження. Основною метою роботи є вивчення
різноманітності видового складу водоростей і з’ясування закономірностей
його розподілу в різних флористичних зонах і водоймах Ірану.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні
завдання:

1. Провести критичний аналіз літературних даних про водорості Ірану.

2. Виявити видовий склад водоростей водойм Ірану і проаналізувати їх
систематичну структуру.

3. Встановити закономірності розподілу видового складу альгофлори по
флористичним зонам і різнотипним водоймам.

4. Провести еколого-географічний і сапробіологічний аналізи виявленого
видового складу водоростей.

5. Скласти конспект флори водоростей Ірану.

Об’єкт дослідження. Водорості водойм Ірану.

Предмет дослідження. Видовий склад, закономірності розподілу і
систематична структура альгофлори водойм Ірану.

Методи дослідження. У роботі використані стандартні методи і методики,
які застосовуються при вивченні водоростей у ході альгофлористичних і
гідробіологічних досліджень .

Наукова новизна роботи. Вперше проведено альгофлористичне вивчення
різнотипних водойм Ірану (за винятком морських акваторій). Складено
список водоростей, що включає 1304 вида, представлених 1559
внутрішньовидовими таксонами, у тому числі особисто автором визначено
1213 видів (1443 вн. такс.). Вперше для території країни виявлені і
визначені 812 видів (979 вн. такс.). Вперше проаналізована систематична
структура альгофлори Ірану з урахуванням літературних даних; розраховані
значення родового коефіцієнту (4,9), що свідчать про багатство
альгофлори Ірану. Визначено особливості розподілу водоростей в основних
флористичних зонах, різнотипних водоймах, екологічних угрупованнях.
Показано, що до спектру провідних таксонів альгофлори Ірану входять 19
родин і 18 родів. Відзначено домінування діатомових водоростей у всіх
шести природних зонах, з перевагою роду Navicula Bory. Встановлено, що
специфіку альгофлори визначають, поряд з особливостями конкретної
природної зони, щільність населення, наявність великих міст із
розвинутою промисловістю, основні напрямки господарської діяльності
населення. Встановлено, що у водоймах Ірану зберігаються закономірності
розподілу видової різноманітності водоростей, обумовлені типологічними
особливостями водойм, їх морфометричними характеристиками, формою та
інтенсивністю господарського використання. Вперше для Ірану проведений
еколого-географічний аналіз альгофлори. Виділено 5 геоелементів і 4 типи
ареалу. Показано, що у вивченій флорі найбільш численними є види
мультирегіонального елементу.

Практична цінність. Отримані дані щодо видового складу водоростей, їх
екологічних особливостей, а також закономірностях розвитку і розподілу
їх по окремим водоймам і флористичним зонам можуть бути науковою основою
для планування водогосподарчих заходів, пов’язаних з питаннями
рибництва, тваринництва і рисівництва Ірану. Матеріали дисертації будуть
використані при написанні монографії “Флора водоростей Ірану”.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є закінченим
дослідженням, виконаним здобувачем протягом 2000-2004 рр. Здобувачем
особисто зібраний і оброблений весь фактичний матеріал, проведено аналіз
та узагальнення отриманих результатів, їх математична і статистична
обробка. У публікаціях, що заявлені до захисту дисертації, викладений
основний фактичний матеріал. У наукових працях, написаних у
співавторстві, автор є повноправним членом творчого колективу.

Апробація результатів дисертації. Результати й основні положення роботи
доповідалися на: XI з’їзді Українського ботанічного товариства, Харків
2001; V Відкритій науковій конференції молодих вчених, присвяченої 140-й
річниці з дня народження В.І. Вернадського “Наукові основи збереження
біотичної різноманітності”, Львів, 2003; Міжнародній науковій
конференції, присвяченій Міжнародному Року Прісної Води “Раціональне
використання й охорона водних ресурсів у навколишньому середовищі, яке
змінюється”, Єреван, Вірменія, 2003.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 робіт, у тому числі
6 статей (3 – у журналах в переліку ВАК України) і 1 теза; 1 робота
друкується.

Структура роботи. Дисертаційна робота складається з 2-х томів, основна
її частина представлена в першому томі і викладена на 185 сторінках.
Перший том включає вступ, 7 розділів, ілюстрованих 39 таблицями і 26
рисунками, висновки. Список літератури містить 239 джерел. Другий том
складається з 3 додатків: Додаток А. Розподіл видового складу альгофлори
по природним зонам. Додаток Б. Конспект флори водоростей Ірану. Додаток
В. Нові і рідкісні види водоростей альгофлори Ірану (мікрофотографії і
рисунки).

Робота виконана на кафедрі ботаніки Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна. Автор щиро вдячний своєму науковому
керівнику і вчителю Т.В. Догадіній за допомогу у виконанні роботи, усім
співробітникам кафедри ботаніки ХНУ, особливо к.б.н., доценту О.С.
Горбуліну за консультації і допомогу у вирішенні різних питань.

Вдячність і подяку автор висловлює всьому науковому колективу Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, співробітникам відділу
фікології інституту за цінні вказівки і допомогу.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

КОРОТКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІРАНУ

За літературними даними наводяться загальні відомості і докладна
характеристика клімату, рельєфу і ґрунтів, рослинності і гідрографії
Ірану.

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВОДОРОСТЕЙ ІРАНУ

Перші відомості про водорості Ірану з’явилися у середині XIX століття
(Rabenhorst, 1853; Ehrenberg, 1854). Нечисленні відомості приходяться і
на початок XX ст. (Вороніхін, 1925; Petersen, 1930). Перші серйозні
роботи з альгофлори Ірану з’явилися через 100 років після перших
повідомлень (Loeffler, 1959, 1961). Ці роботи можна вважати першим
серйозним кроком у вивченні альгофлори Ірану. У 70-х роках, у роботах M.
Hirano (1973) і K. Wasylik (1975) наводяться дані про знахідки 440
внутрішньовидових таксонів водоростей. У ході вивчення ґрунтових
водоростей фітоценозів Сахаро-Гобійської пустельної області для
території Ірану вказується 29 видів водоростей (Новічкова-Іванова,
1980). Першим, хто спробував комплексно підійти до вивчення водоростей
Ірану, був бельгійський вчений альголог P. Compere (1981). У результаті
досліджень цим автором було визначено близько 300 видів і різновидів,
при цьому 2/3 склали діатомові, 17 % зелені і 14 % синьозелені від
загальної кількості виявлених ним водоростей. Крім того, було описано
два нових для науки виду – Nitzschia curvata, N. iranica і одна форма –
Navicula egregia Hust. f. elongata.

Таким чином, аналіз літературних даних показує, що за 150 років (з
моменту перших згадувань) в альгофлорі Ірану виявлено 492 вида (580 вн.
такс.), у тому числі: Cyanophyta – 75 видів (82 вн. такс.), Euglenophyta
– 4 види, Xanthophyta – 5 видів, Bacillariophyta – 303 види (368 вн.
такс.), Dinophyta – 2 види, Chlorophyta – 106 видів (119 вн. такс.).

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Матеріалом для роботи послужили оригінальні збори (443 альгологічні
проби), що проводилися у ході експедиційних поїздок автора в Іран у
2000-2003 рр. (рис 1). Усього було обстежено 122 водойми, у тому числі:
64 річки, 19 водосховищ, 16 ставків різного цільового призначення, 7
озер, 2 болота, 2 кяризи, 2 водоспади, 10 джерел, серед яких 6
термальних з температурою води від +34 (С до +68 (С. Методика збору й
обробки матеріалів відповідає загальноприйнятим підходам у вивченні
водоростей. Проби оброблялися як у живому (у дослідницькому центрі в м.
Бендер Ензелі, Пн. Ірану), так і у фіксованому стані (у лабораторії
кафедри ботаніки Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна), з використанням мікроскопа “Ergaval”.

Мікрофотографії виконувалися за допомогою цифрового фотоапарата Olympus
Camedia C5050Z і фотонасадки (МФН-10) до мікроскопа “Ergaval”, “Nikon” і
“Люмам Р-8” (збільшення 200). Вивчення структури панцирів і стулок
діатомових водоростей проводили на скануючому електронному мікроскопі
(Jeol JSM-840, ПЕМ-125К).

Визначення відносної рясності кожного виду визначали за шкалою К.
Стармаха. При аналізі альгофлори використовували методи порівняльної
флористики: метод мір включення, коефіцієнт Стугрена-Радулеску.

При підготовці й оформленні роботи використовували пакети програм:
Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Visio 2000,
ArcView Gis 3.1.

СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ВОДОРОСТЕЙ ІРАНУ

В результаті аналізу літературних і оригінальних даних складено
систематичний

Рис. 1. Карта-схема розташування пунктів збору матеріалу:

? – авторські збори, ?- літературні данні

список водоростей, що включає 1304 видів (1559 вн. такс.).

За літературними даними відомо 492 вида (580 вн. такс.), з них не були
підтверджені знахідки 116 видів і внутрішньовидових таксонів.
Оригінальними дослідженнями виявлено 1213 вида (1443 вн. такс.), з них
новими для Ірану є 812 видів (979 вн. такс.).

Виявлені в альгофлорі країни види відносяться до 8 відділів, 15 класів,
37 порядків, 96 родин, 262 родів (табл. 1). Основу флористичного
багатства Ірану складають представники Bacillariophyta, Chlorophyta,
Cyanophyta і Euglenophyta (90,64 % загального числа видів). Менш вагомий
внесок у флору водоростей країни вносять Xanthophyta і Dinophyta (6,6 %
загального числа видів і внутрішньовидових таксонів), частка відділів
Chrysophyta і Cryptophyta становить 2,75 %.

Провідне місце в альгофлорі Ірану займають діатомові водорості (43,04
%). Основний внесок у видову різноманітність Bacillariophyta вносять 2
підпорядки і 7 родин порядку Реnnales – 95 % загальної кількості
діатомових. У складі Chlorophyta 90,41 % видової різноманітності
складають класи Chlorophyceae і Zygnematophyceae, провідна роль при
цьому належить Chlorococcales – 131 вид (139 вн. такс., 36,01 % видового
складу відділу) і Desmidiales – 79 видів (98 вн. такс., 25,39 %).
Значний внесок у формування видової різноманітності синьозелених
водоростей вносять Hormogoniophyсеае, представлені 139 видами (151 вн.
такс., 65,37 %).

Таблиця 1

Таксономічний спектр, пропорції флори та родова насиченість

альгофлори Ірану

Таксон Число Пропорції флори Родова насиченість таксонами

класів порядків родин родів видів різновидів і форм

видовими Внутрішньо-

видовими

Cyanophyta 3 5 17 35 202 231 1:2,1:11,9:13,6 1:5,8 1:6,6

Euglenophyta 1 2 4 12 100 125 1:3:25:31,3 1:8,3 1:10,4

Chrysophyta 2 4 9 13 25 30 1:1,4:2,8:3,3 1:1,9 1:2,3

Xanthophyta 1 5 8 24 59 61 1:3:7,4:7,6 1:2,5 1:2,5

Bacillariophyta 1 2 9 49 517 671 1:5,4:57,4:74,6 1:10,6 1:13,7

Dinophyta 1 2 8 11 36 42 1:1,4:4,5:5,3 1:3,3 1:3,8

Cryptophyta 1 1 1 2 13 13 1:2:13:13 1:6,5 1:6,5

Chlorophyta 5 16 40 116 352 386 1:2,9:8,8:9,7 1:3 1:3,3

Усього 15 37 96 262 1304 1559 1:2,7:13,6:16,2 1:4,9 1:5,9

Для флори водоростей Ірану отримані досить високі значення загального
родового коефіцієнту – 4,9. Порівняння значень родового коефіцієнту по
відділам показує, що найбільшим видовим багатством характеризуються
Bacillariophyta (родовий коефіцієнт 10,6), Euglenophyta (8,3),
Cryptophyta (6,5). Менш різноманітні у видовому відношенні Cyanophyta
(5,8) і Chlorophyta (3,0). До складу 10 провідних родин увійшли:
Naviculaceae, Euglenaceae, Oscillatoriaceae, Bacillariaceae,
Fragilariaceae, Achnanthaceae, Scenedesmaceae, Surirellaceae,
Chlamydomonadaceae, Zygnemataceae; 10 провідних родів складають Navicula
Bory, Nitzschia Hass., Cosmarium Corda ex Ralfs, Fragilaria Lyngb.,
Oscillatoria Vauch., Cymbella Ag., Pinnularia Ehr., Euglena Ehr.,
Achnanthes Bory, Phacus Duj.

Порівняння таксономічного спектра альгофлори Ірану зі спектрами ряду
країн і регіонів (Грузія, Західний Сибір, Якутія, Туркменістан, Середня
Азія, В’єтнам, Україна) показало, що альгофлора Ірану виявляє найбільшу
подібність з альгофлорою Туркменістану.

Характеристика ФЛОРИ ВОДОРОСТЕЙ

ОСНОВНИХ ФЛОРИСТИЧНИХ ЗОН ІРАНУ

Порівняльний аналіз флори водоростей природних зон Ірану: лісової
широколистяної рослинності (ЛШР), степової гірської рослинності (СГР),
фриганоідної гірської рослинності (ФГР), пустельної рослинності (ПР),
комплексної рослинності пустельних приморських низин (КРППН),
луково-солончакової рослинності південного берега Каспійського моря
(ЛРКМ), показав наступне (рис. 2).

Найбільше число видів і різновидів водоростей було виявлено в зоні ЛШР –
960 видів (1135 вн. такс.), що складає 73,62 % видової різноманітності
альгофлори Ірану в цілому. Найбільш різноманітно представлені відділи
Bacillariophyta – 44,5 % числа таксонів виявлених у цій зоні,
Chlorophyta – 24,8 % і Cyanophyta – 12,3 %. Крім того, слід зазначити,
що 86,4 % загального числа евгленових водоростей, відомих в Ірані, було
виявлено саме в зоні ЛШР.

У зоні ФГР виявлено 59,08 % видового складу водоростей Ірану, з яких
32,65 % приходиться на частку діатомових. У цій зоні також виявлено
65,36 % числа видів Cyanophyta, відомих для Ірану (максимальне число
серед усіх флористичних зон). Низький ступінь евтрофності водойм у зоні
ФГР позначився на кількості евгленових і жовтозелених водоростей – 26 зі
100 відомих для Ірану видів Euglenophyta і 23 з 59 відповідно
Xanthophyta. Загальне число видів Chrysophyta, Dinophyta і Cryptophyta,
виявлених у водоймах ФГР, складає 5,28 % флори цієї зони, тобто на
рівні, характерному для Ірану в цілому (5,32 %).

Серед виявлених 665 видів (764 вн такс.) у зоні ПР, основу видової
різноманітності альгофлори складають відділи
Bacillariophyta, Chlorophyta і

Рис. 2. Дендрит і кореляційні плеяди подібності

видового складу водоростей флористичних зон Ірану

Cyanоphyta, що об’єднують 90,7 % загальної видової різноманітності цієї
зони. Роль інших відділів менш помітна і складає тільки 9,3 % у флорі.
Видова різноманітність водоростей цієї зони обумовлена, на нашу думку,
комплексом природно-кліматичних факторів, засоленістю поверхневих шарів
ґрунтів, що відповідно визначає підвищення мінералізації води, а також
впливом антропогенного фактора

(інтенсивне використання водойм у промисловості країни).

Для альгофлори зони КРППН відомо 400 видів (470 вн. такс.). Провідну
роль в альгофлорі зони КРППН грають Bacillariophyta (50,2 %), Cyanophyta
(21,3 %) і Chlorophyta (17,7 %). Слід зазначити порівняно велику
кількість динофітових водоростей у КРППН – 16 видів (21 вн. такс.), що
складає 50 % загального числа виявлених в Ірані видів Dinophyta, і
ймовірно пов’язано з високим ступенем мінералізації водойм зони.

Для альгофлори зони ЛРКМ відомо 429 видів (492 вн. такс.), що склало
31,62 % загальної видової різноманітності водоростей Ірану. У цій зоні
виділяється відділ Cryptophytа, внесок його в альгофлору країни в цілому
склав 61,54 %. Розташування інших відділів та їхнє співвідношення в цій
зоні відповідає місцю відділів в альгофлорі країни в цілому.

Флора водоростей зони СГР включає 165 видів (178 вн. такс.). Із
загального числа видів 80,9 % складають діатомові водорості. Участь
інших відділів у формуванні флори склала для Cyanophyta – 13 видів (7,88
%), Chlorophyta – 11 видів (6,67 %), Euglenophyta – 6 видів (3,64 %) і
Xanthophyta – 3 види (1,82 %). Представники відділів Chrysophyta,
Dinophyta і Cryptophyta у водоймах зони СГР виявлені не були.

Порівняльний аналіз флори водоростей природно-рослинних зон Ірану
показує (рис. 2) наявність як загальних, так і специфічних рис в
альгофлорі кожної зони. Специфіку альгофлори визначають, поряд із
природними особливостями конкретної зони, щільність населення, наявність
великих міст із розвинутою промисловістю, основні напрямки господарської
діяльності населення регіону.

альгофлора РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ІРАНУ

Для всіх типів досліджених на території Ірану водойм визначений видовий
склад водоростей; проаналізовані систематична структура і спектри
провідних родин і родів. Аналіз розподілу видової різноманітності
водоростей Ірану за типами водойм проведений на підставі оригінальних
даних (без урахування даних літератури).

6.1. Водорості водотоків. У водотоках (річки, кяризи, водоспади)
виявлено 896 видів (1050 вн. такс.), що відносяться до 8 відділів, 13
класів, 33 порядків і 77 родин. Це складає 72,76 % загальної видової
різноманітності водоростей водойм Ірану. Виключно у плинних водоймах
були виявлені представники родин Woloszynskiaceae (Woloszynskia pascheri
(Suchlandt) Stosch, р. Зайендеруд), Raciborskiellaceae (Raciborskiella
salina Wisl., р. Кешлак), Haematococcaceae (Hyalogonium fusiforme
(Korsch.) Ettl, р. Талар), Sphaeropleaceae (Sphaeroplea annulina (Roth)
Ag., р. Карасу).

Основний внесок в альгофлору водотоків вносять діатомові водорості,
представлені 416 видами (518 вн. такс.), що складає 49,33 % загального
числа видів, виявлених у цих водоймах. Відділ зелених водоростей
(Chlorophyta) представлений 223 видами (240 вн. такс.) – 22,86 %. У
кяризах представників зелених водоростей виявлено не було, а у
водоспадах по краю струмливої по скелі води виявлені Cladophora fracta
Kuetz., Tetraedron triangulare Korsch., Microspora quadrata Hazen,
Spirogyra mirabilis (Hass.) Kuetz. З відділу Cyanophyta було виявлено
112 видів (122 вн. такс.), що складає 11,62% загальної різноманітності
цієї групи у водотоках. Такі види як Microcystis testacea (Naeg.)
Elenk., Spirulina jenneri (Hass.) Kuetz., Nostoc pruniforme Ag. були
знайдені тільки у водотоках. Помітну роль в альгофлорі плинних водойм
відіграють також Euglenophyta – 70 видів (87 вн. такс.) – 8,29 %. Висока
частка Euglenophyta і Cyanophyta у формуванні альгофлори плинних водойм
може бути віднесена за рахунок виносу з водозбірної площі в період
повеней. Внесок інших відділів – Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta,
Xanthophyta – складає 7,91 % видового складу флори водотоків.

У спектрі провідних родин флори водотоків представлені 5 родин із
діатомових (Naviculaceae, Bacillariaceae, Fragilariaceae, Achnanthaceae
і Surirellaceae), 3 із зелених (Desmidiaceae, Scenedesmaceae,
Chlamydomonadaceae), і по одній з евгленових (Euglenaceae) і
синьозелених (Oscillatoriaceae) водоростей. Закономірності розташування
відділів у спектрі провідних родин простежуються в родовому спектрі.

6.2. Водорості водосховищ. У водосховищах країни виявлено 890 видів
(1024 вн. такс.) з 78 родин, 33 порядків, 14 класів. Внесок водосховищ в
альгофлору водойм країни в цілому склав 70,96 %. Тільки у водосховищах
відзначені Gloeobotrydaceae (Gloeobotrys coenococcoides Fott, вдсх.
Зайєндеруд), Chamaesiphonaceae (Chamaesiphon incrustans Grun., вдсх.
Торок), Dinosphaeraceae (Diplopsalis acuta (Apstein) Entz, вдсх.
Голестан), Aphanochaetaceae (Aphanochaete repens (Apstein) Entz, вдсх.
Панздахехордад), Chaetosphaeridiaceae (Coleochaete orbicularis Pringsh.,
вдсх. Мехабад і Хасанлу).

Домінуючими відділами у водосховищах є Bacillariophyta (47,41 %
загального числа видів, виявлених у водосховищах) і Chlorophyta (23,85
%). Помітну роль відіграють також Cyanophyta (14,66 %). Евгленові
водорості представлені у водосховищах порівняно невеликим числом видів
(5,08 % від загального числа таксонів), найбільшої видової
різноманітності досягають звичайно у верхів’ях водосховищ. З інших
відділів слід відзначити жовтозелені водорості – 35 видів (36 вн.
такс.).

Систематичну структуру флори водоростей визначають 10 родин, що
включають 64,13 % від числа відомих для водосховищ видів і різновидів,
причому повного збігу рангових місць провідних таксонів з такими у
водотоках не спостерігається. Перші два місця займають Naviculaceae
(25,12 %) і Bacillariaceae (7,33 %), третє рангове місце займає
Oscillatoriaceae (6,65 %), Euglenaceae (4,79 %) розташовується на
шостому. Спектр десяти провідних родів альгофлори водосховищ включає
37,83 % видового складу флори Ірану, при цьому в головній частині
спектра розташовуються Navicula (7,82 %), Nitzschia (6,35 %), Cymbella
(3,81 %), Cosmarium (3,91 %) і Oscillatoria (3,91 %). Евгленові
водорості в родовому спектрі альгофлори водосховищ не представлені, що
свідчить про низький ступінь евтрофування водосховищ країни.

6.3. Водорості озер. В озерах Ірану виявлено 357 видів (413 вн. такс.) з
8 відділів, 11 класів, 29 порядків, 57 родин. Внесок озер в альгофлору
водойм країни в цілому виявився низьким у порівнянні з іншими типами
водойм і склав 28,62 %. Низькі значення відносної різноманітності
альгофлори озер, очевидно, можна віднести за рахунок їхньої солоності
(тільки 2 з 7 досліджених озер були прісними).

Тільки в озерах були виявлені представники родин Gloeodenderaceae
(Gloeodendron ramosa Korsch., оз. Шатте-Монгар), Monostromataceae
(Monostroma bullosum (Roth) Wittr., оз. Шатте-Монгар).

Основний внесок у формування видової різноманітності альгофлори озер
вносять діатомові водорості – 45 % від загального числа виявлених видів
в озерах. Відзначимо високий відсоток Cyanophyta в альгофлорі озер
Ірану – 22,8 %, що лише на 1 % поступаються Chlorophyta. Набагато менший
внесок в альгофлору озер вносять Euglenophyta – 4,12 %. Сумарний внесок
інших відділів незначний – 6,3 %.

У родинному спектрі перше рангове місце займає Naviculaceae; крім того
присутні 4 родини Cyanophyta: Oscillatoriaceae (2-е рангове місце),
Microcystidaceae (6-е), Synechococcaceae (7-е) і Gloeocapsaceae (9-е),
які не спостерігаються в жодному іншому типі водойм. Таке положення
слід віднести за рахунок великого числа галофільних видів Cyanophyta, що
вегетують у солоних озерах. Крім того, у головну частину спектра ввійшли
Euglenaceae; зелені водорості представлені Scenedesmaceae. У спектрі
провідних родів представлені три відділи – Bacillariophyta, Cyanophyta і
Chlorophyta; евгленові водорості в родовий спектр не ввійшли.

6.4. Водорості боліт. В альгофлорі боліт виявлено 520 видів (587 вн.
такс.) з 8 відділів, 14 класів, 30 порядків і 67 родин. Таксони,
специфічні для боліт, відзначені не були.

У болотах зберігається провідне положення діатомових, кількість яких
складає 41,2 % загального числа видів, виявлених у болотах. Зелені
водорості, у порівнянні з іншими типами водойм, у болотах досягають
максимальної різноманітності і складають 26,1 % загального числа видів.
У болоті Ензелі види Schroederia setigera і Monoraphidium irregulare
давали масовий розвиток, аж до “цвітіння” води. Невеликий внесок у
формування альгофлори боліт вносять Euglenophyta, представлені 51 видом
(61 вн. такс.) – 9,81 %. З інших відділів слід відзначити жовтозелені
водорості – 26 видів (27 вн. такс.), що були відмічені в основному в
болоті Ензелі.

Спектр провідних родин у болотах виявився найбільш різноманітним і
включає 5 відділів: Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta і Xanthophyta. Найбільш яскравою відмінною особливістю
родинного спектра боліт є присутність великої родини жовтозелених
водоростей – Pleurochloridaceae. Інші відділи займали взагалі типові для
флори Ірану рангові місця. У родовому спектрі альгофлори боліт на перших
двох місцях розташовані представники діатомових водоростей – Navicula і
Nitzschia. Не типовим для боліт є положення роду Cosmarium на
останньому, 10-у ранговому місці. Це, на нашу думку, можна віднести за
рахунок відчутного засолення вивчених боліт.

6.5. Водорості ставків. У ставках виявлено 500 видів (564 вн. такс.) з 8
відділів, 11 класів, 28 порядків, 69 родин. Участь виявлених у ставках
водоростей у формуванні флори країни в цілому невелика – 39,08 %. Вище
загального значення виявилися значення відносного внеску для Xanthophyta
– 55,17 %, Cyanophyta – 49,75 % і Dinophyta – 45,23 %. Винятково в
ставках відзначені Peranemataceae (Anisonema ovale Klebs, біол. ст.
Шахіншехр), Botryochloridaceae (Heterodesmus bichloris Ettl, ст.
Шадеган).

@

B

t

z

~

A

oe

@

B

A

u

> @ ° ae -

j

???????v ~ ° TH -

E

o

(j

E

o

??

??????????

U??

??????????

??Основний внесок у формування альгофлори різнотипних ставків і рисових
полів Ірану вносять діатомові водорості – 38,08 %. Серед представників
Bacillariophyta тільки в ставках виявлені: Fragilaria lapponica Grun.,
Plagiotropis lepidoptera(Greg.) Reim. in Patr. et Reim. Видову
різноманітність зелених водоростей (Chlorophyta) визначають хлорококові.
Звертає на себе увагу відсоток Cyanophyta у ставках – 17,43 %. У ставках
очисних споруджень Фулад-Шехр число видів синьозелених водоростей
дорівнює такому зелених. Набагато менший внесок в альгофлору ставків
вносять Euglenophyta – 6,81 %. Загальними для всіх досліджуваних водойм
були види Trachelomonas volvocina Ehr., Euglena pisciformis Klebs, E.
polymorpha Dang., E. proxima Dang., Colacium vesiculosum Ehr. Слід
зазначити високий відсоток жовтозелених водоростей – 6,01 % загального
числа виявлених у ставках видів.

На рисових полях країни було виявлено 37 видів (38 вн. такс.). При цьому
19 видів (20 вн. такс.) були з діатомових, 8 – із зелених, 7 –
синьозелених і 3 – евгленових (Euglena gracilis Klebs, E. proxima Dang.,
Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj.).

У спектрі родин представлені діатомові (Naviculaceae, Bacillariaceae,
Fragilariaceae, Surirellaceae і Achnanthaceae), зелені (Scenedesmaceae,
Desmidiaceae, Chlorellaceae), синьозелені (Oscillatoriaceae) і евгленові
(Euglenaceae) водорості. Таке співвідношення провідних родин слід
віднести за рахунок того, що більшість обстежених ставків є річковими
загатами або живляться від високогірських джерел через систему кяризів.
Крім того, до спектру провідних таксонів альгофлори ставків ми включили
дані по чеках рисових полів, що підвищило значущість представників
бентосу і перифітону з діатомових водоростей.

6.6. Водорості джерел. У джерелах знайдено 108 видів (123 вн. такс.) з
14 сімейств, 6 порядків, 5 класів. У цих водоймах не були виявлені
представники відділів Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Dinophyta
і Cryptophyta. Тільки 8,52 % видів і різновидів зустрічалися в джерелах
серед усіх виявлених в альгофлорі країни таксонів. Значення відносної
різноманітності при цьому були такими: Cyanophyta – 14,93 %,
Вacillariophyta – 14,67 %, і Chlorophyta – 0,55 %.

Синьозелені водорості (Cyanophyta) представлені 27 видами (30 вн.
такс.). У джерелі Махаллат, де температура води досягала +68 °С було
виявлено три види: Oscillatoria tenuis Ag., Spirulina subtilissima
Kuetz., Microcoleus sociatus W. et G. S. West. Основною складовою в
альгофлорі джерел є діатомові водорості – 74 % (79 видів, 91 вн. такс.).
При цьому велике значення мають роди Diatoma Bory emend. Heiberg,
Achnanthes Bory, Cymbella Ag., Navicula Bory, Nitzschia Hass. Зелені
водорості представлені лише 2 видами: Monoraphidium griffithii (Berk.)
Kom.-Legn. in Fott, Cladophora fracta Kuetz., що були виявлені у
термальному джерелі Вартун.

Спектр провідних родин характеризується наявністю 6 родин із діатомових,
при цьому 4 розташовуються в головній частині спектра: Naviculaceae,
Bacillariaceae, Achnanthaceae і Fragilariaceae. Синьозелені водорості
відповідно представлені 4 родинами, з яких тільки Oscillatoriaceae
входить у головну частину спектра, інші родини – Gloeocapsaceae,
Merismopediaceae, Schizotrichaceae – у нижній частині спектра. Подібна
ситуація спостерігається і в родовому спектрі.

6.7. Порівняльна характеристика альгофлори різнотипних водойм Ірану.
Порівняльний аналіз спектрів провідних таксонів водойм Ірану показав, що
до складу спектрів увійшло 19 родин, з них тільки 5 були загальними для
спектрів провідних у всіх типах водойм. Діатомові водорості в складі
провідних представлені 6 родинами, зелені – 5, синьозелені – 6,
евгленові та жовтозелені – по одній родині. Подібність між усіма типами
водойм простежується на рівні родини Naviculaceae, що займає 1-е рангове
місце. Склад провідних родів водойм Ірану характеризується наявністю 18
родів, представлених 4 відділами: Bacillariophyta – 10, Chlorophyta – 3,
Cyanophyta – 3 і Euglenophyta – 2, з них загальними для спектрів усіх
водойм було 4: Navicula, Nitzschia, Cymbella, Oscillatoria. За складом
провідних родів, як і родин, найбільш подібні водотоки і водосховища,
болота і ставки, у яких з 10 родів 9 є загальними. Найбільшою специфікою
провідних родів характеризуються озера і джерела.

Аналіз розрахунків мір включення між різнотипними водоймами Ірану
показує високу подібність водотоків і водосховищ – 0,78, що цілком може
бути віднесено за рахунок наявності безпосереднього зв’язку усіх
вивчених водосховищ з річками. Озера і джерела включаються на рівні 0,7,
а з болотами і ставками виникають відносини подібності на рівні 0,4. Між
собою болота і ставки подібні при граничному значенні 0,54, причому для
боліт це максимальна подібність. Максимальна схожість альгофлори озер
спостерігається з альгофлорою ставків (0,51). Взагалі озера вище порога
0,4 не знаходяться у відношенні подібності, а тільки включаються в
альгофлори водосховищ, річок (0,7) і боліт (0,45) (рис. 3).

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

альгофлорИ ІРАНУ

Екологічний аналіз. В екологічному відношенні відповідно до умов
проживання водорості у водоймах беруть участь у формуванні трьох
основних екологічних угруповань: планктон, обростання (перифітон) і
бентос.

В альгофлорі континентальних водойм Ірану серед діатомових водоростей,
що займають перше місце у флорі країни, найбільш різноманітно
представлений мікрофітобентос, у складі якого виявлено 476 видів (624
вн. такс.). Крім того,

багатими за видовим і кількісним складом діатомових були й обростання –
167 видів (193 вн. такс.). Більшість прикріплених форм Bacillariophyta
були епіфітами і епілітами. Найменша кількість діатомових водоростей
була у планктоні – 156 видів (174 вн. такс.), головним чином з родів
Aulacoseira Thw., Cyclotella Kuetz., Stephanodiscus Ehr., Asterionella
Hass.

Відділ Chlorophyta характеризується великою кількістю планктонних форм –
240 видів (269 вн. такс.), що складає 69,7 % загального числа виявлених
зелених водоростей. Яскраво вираженими планктерами в альгофлорі Ірану
були представники родів Dunaliella Teod., Chlamydomonas Ehr., Oocystis
A. Br., Scenedesmus Meyen. Менш різноманітно представляють Chlorophyta
види, що трапляються у бентосі – 151 вид (167 вн. такс.) або 43,26 %.
Порівняно невелика частина зелених водоростей з виявлених – 93 вида, 99
внутрішньовидових таксонів, вели прикріплений спосіб життя (більшість
видів родів Characium A.Br. in Kuetz., Oedogonium Link, Spirogyra Link).

Рис. 3. Граф відношень включення видового складу альгофлор водойм Ірану

Більшість синьозелених водоростей були виявлені в бентосі – 138 (157 вн.
такс.), насамперед за рахунок родів Oscillatoria Vauch., Phormidium
Kuetz., Lyngbya Ag., Nodularia Mert. ex born. et Flah., Calothrix Ag. ex
Born. et Flah. У планктоні було відзначено 136 видів, головним чином з
родів Synechocystis Sauv., Synechococcus Naeg., Rhabdoderma Schmidle et
Laut., Merismopedia (Meyen) Elenk., Microcystis (Kuetz.) Elenk.

Представники Euglenophyta в основному розвивалися у планктоні – 88
видів (110 вн. такс.) або 88 % загального числа виявлених евгленових
водоростей. У бентосі було виявлено лише 16 видів (18 вн. такс.), серед
них Euglena deses Ehr., Astasia longa Pringsh., Notosolenus apocampus
Stokes. Виявлені також епізойні форми евгленових – Colacium arbuscula
Stein, C. vesiculosum Ehr. Жовтозелені водорості (Xanthophyta) досить
різноманітно представлені у всіх екологічних угрупованнях: планктон – 30
видів (32 вн. такс.), бентос – 30 і перифітон – 31 вид. Більшість
представників динофітових, золотистих і криптофітових водоростей були
представлені типово планктонними формами.

Одним з факторів, що лімітують розвиток водоростей у водоймах, є
загальна мінералізація (солоність) води. Найбільш вивченими у відношенні
цього фактора є діатомові водорості, які часто використовуються як
індикатори. Стосовно солоності води в альгофлорі Ірану були виділені
наступні групи: індиференти, галофіли, галофоби і мезогалоби. Найбільш
численною виявилася група індиферентів – 172 вида (211 вн. такс.) або
31,4 % загальної видової різноманітності Bacillariophyta Ірану. Виявлено
також 68 видів галофілів, що склало 10,1 %, 30 видів (39 вн. такс.)
галофобів (5,8 %), 22 вида (23 вн. такс.) або 3,4 % мезогалобів. У
складі Dinophyta і Cyanophyta також переважали індиференти.

Географічний аналіз. У ході географічного аналізу альгофлори Ірану
виділено 5 геоелементів (мультирегіональний, бореальний,
бореально-монтанний, монтанний, аркто-альпійський), представлених
чотирма типами ареалів (євразіатський, азіатський, голарктичний,
євразіатсько-тропічний). Найбільш численно представлений
мультирегіональний – 658 видів (731 вн. такс.). До цього елемента ми
віднесли космополітні види, а також види, для яких відомі знахідки
мінімум на трьох континентах (за межами Голарктики). Бореальний елемент
у флорі водоростей Ірану представлений 250 видами (287 вн. такс.)
чотирьох типів ареалу: азіатським, євразіатським, голарктичним,
євразіатсько-тропічним, з лідерством євразіатського – 223 вида (256 вн.
такс.). Інші типи ареалу в цьому геоелементі нечисленні: голарктичний –
13 видів (16 вн. такс.), азіатський – 11 видів (12 вн. такс.),
євразіатсько-тропічний – 3 види.

Трохи поступається бореальному бореально-монтанний елемент, який
найбільш повно представлений у північно-західній частині Ірану.
Характерними видами бореально-монтанного геоелемента були представники
євразіатсько-тропічного типу ареалу – 79 видів (100 вн. такс.), що
виявилося властивим тільки даному елементу.

Група монтанного елемента включає 134 вида (147 вн. такс.), розподілених
між 3 типами ареалу: євразіатським, голарктичним і азіатським. Найбільш
представницьким серед них є євразіатський – 83 виду (99 вн. такс.).
Аркто-альпійський елемент включає 51 вид (55 вн. такс.), що відноситься
до одного типу ареалу – євразіатському. Найменш різноманітно на
території Ірану представлений неморальний елемент – тільки 13 видів, у
тому числі з євразіатським типом ареалу – 12 видів і голарктичним – 1.

Очевидно, що подальші дослідження й обробка приблизно рівних за обсягом
матеріалів з різних місцеперебувань однієї природної зони дадуть
можливість більш глибокого географічного аналізу альгофлори Ірану.

Сапробіологічний аналіз. Порівняння загального систематичного списку
водоростей Ірану зі списком організмів-індикаторів сапробності показує,
що з водойм і ґрунтів країни відомий 331 індикаторний організм, що
складає 21,23 % загальної видової різноманітності альгофлори.

Аналіз індикаторного значення виявлених у водоймах країни сапробіонтів
показує, що вони розподіляються по п’яти основним і десяти перехідним
зонам сапробності з явним домінуванням ?-мезосапробних форм. На частку
показників ?-мезосапробних умов припадає 41,99 % загального числа
індикаторних форм, причому таке співвідношення спостерігається для
альгофлор окремих районів на території країни. У систематичному
відношенні максимальне число індикаторів відносяться до Bacillariophyta
– 147 видів або 44,42 % загального числа індикаторів, виявлених в
альгофлорі країни. При цьому діатомові водорості найбільш різноманітно
представлені ?- мезосапробними формами (68 видів), що розвиваються,
головним чином, у бентосі й обростаннях.

Крім діатомових водоростей помітний внесок до складу індикаторних форм
відзначений для Chlorophyta і Cyanophyta – 68 і 62 види відповідно, що
складає 20,54 % і 18,73 % загального числа показових форм. Для
Cyanophyta крім ?-мезосапробних форм (12 видів) порівняно велике число
видів дають олігосапробні та ?-мезосапробні форми (по 10 показових
форм).

Показники найбільш чистих вод (ксено-олігосапроби) були відзначені у
верхніх ділянках річок, кяризах, водоспадах, мінеральних джерелах. Число
показників ?- і ?-мезосапробних умов збільшується на ділянках, що
знаходяться під впливом великих міст. Індикатори найбільш забрудненої,
полісапробної зони, були відзначені в біологічних ставках очисних
споруджень Ісфахана, рідше в сільських ставках і чеках рисових полів.

ВИСНОВКИ

1. На підставі аналізу літературних і оригінальних даних у флорі
водоростей водойм Ірану виявлено 1304 вида, представлених 1559
внутрішньовидовими таксонами, враховуючи номенклатурний тип виду.
Оригінальними дослідженнями виявлено і визначено 1213 видів (1443 вн.
такс.), з яких 812 видів (979 вн. такс.) є новими для країни, що склало
62,8 % загального числа таксонів. Високі значення родового коефіцієнту –
4,9 і пропорції флори в цілому свідчать про багатство альгофлори Ірану.

2. Провідна роль у дослідженій альгофлорі належить діатомовим – 517
видів (671 вн. такс., або 43,04 % флори), зеленим – 352 вида (386 вн.
такс. або 24,76 % флори), синьозеленим – 202 вида (231 вн. такс., 14,82
%) водоростям. Серед родин значну видову різноманітність мають
Naviculaceae (22,58 % флори), а десять провідних родин у структурі
альгофлори складають 59,4 %, у тому числі: 5 — із Bacillariophyta, 3 —
із Chlorophyta, по одному — із Euglenophyta і Cyanophyta. Спектр
провідних родів об’єднує 34,9 % усіх видів. Найбільш багаті видами роди
Navicula (118), Nitzschia (83), Cosmarium (55), Fragilaria (50),
Oscillatoria (49). За видовим складом і особливо місцем і внеском
відділів Chlorophyta і Bacillariophyta альгофлора Ірану виявляє
найбільшу подібність з альгофлорою Туркменістану, що обумовлено
близькістю розташування двох країн, наявністю загальних орографічних і
кліматичних ознак і, очевидно, подібністю флорогенеза.

3. Порівняльний аналіз флори водоростей природно-рослинних зон Ірану
показує наявність як загальних, так і специфічних рис в альгофлорі
кожної зони. Встановлено, що специфіку альгофлори визначають, поряд із
природними особливостями конкретної зони, щільність населення, наявність
великих міст з розвинутою промисловістю, основні напрямки господарської
діяльності населення регіону. Загальним для водойм усіх
природно-рослинних зон Ірану є безумовне домінування Bacillariophyta;
Chlorophyta зберігають друге місце у флорах чотирьох зон із шести:
лукого-солончакової рослинності південного берега Каспійського моря
(ЛРКМ), лісової широколистяної рослинності (ЛШР), пустельної рослинності
(ПР), фриганоідної гірської рослинності (ФГР). У водоймах двох зон –
комплексної рослинності пустельних приморських низин (КРППН) і степової
гірської рослинності (СГР) – на друге місце у флорі виходять Cyanophyta,
що зв’язано з перевагою солоних і солонуватих водойм у цих зонах.

4. Встановлено, що у водоймах Ірану зберігаються закономірності
розподілу видової різноманітності водоростей, обумовлені типологічними
особливостями водойм, їх морфометричними характеристиками, формою й
інтенсивністю господарського використання.

5. У водотоках (річки, водоспади і кяризи) Ірану виявлено 896 видів
(1050 вн. такс.), що складає 72,76 % загального видового складу
альгофлори країни. Як абсолютні, так і відносні значення багатства флори
свідчать про значну різноманітність водоростей плинних водойм. Висока
частка участі Euglenophyta і Cyanophyta у формуванні альгофлори
водотоків може бути віднесена за рахунок виносу з водозбірної площі в
період повенів. Спектри десяти провідних родин і родів свідчать про
домінування Bacillariophyta у водотоках Ірану.

6. У водосховищах виявлено 890 видів (1024 вн. такс.), що складає 70,9 %
загального видового складу альгофлори країни. Флористичні спектри,
співвідношення провідних груп і відносний внесок для альгофлори
водосховищ багато в чому збігаються зі спектром річок. Відмінності
полягають у наступному: на третє рангове місце переміщається родина з
відділу Cyanophyta – Oscillatoriaceae (6,65 %), а родина евгленових
водоростей – Euglenaceae (4,79 %) розташовується на шостому, що
свідчить про низький ступінь евтрофності водосховищ Ірану.

7. В озерах Ірану виявлено 357 видів (413 вн. такс.), що складає
28,6% загального видового складу альгофлори країни. Основний внесок у
формування альгофлори озер вносять діатомові водорості (45 % від
загального числа виявлених видів в озерах). Відзначено високий відсоток
Cyanophyta в альгофлорі озер Ірану – 22,8 %, які лише на 1 %
поступаються Chlorophyta. Набагато менший внесок в альгофлору озер
вносять Euglenophyta – 4,12 %. У спектрі провідних родин присутні 4
родини з відділу Cyanophyta, що можна віднести за рахунок переваги в
числі вивчених солоних озер.

8. У болотах Ірану виявлено 520 видів (587 вн. такс.) з 8 відділів, 14
класів, 30 порядків і 67 сімейств, що складає 40,68 % загального
видового складу альгофлори країни. Основний внесок у флору водоростей
боліт вносять Вacillariophyta – 41,2 %, Chlorophyta – 26,1 %, Cyanophyta
– 12,6 % і Euglenophyta – 10,4 %. У порівнянні з іншими типами водойм
максимального значення (26,1 %) у болотах досягають зелені водорості.
Спектр провідних родин у болотах виявився найбільш різноманітним і
представлений 5 відділами, при цьому 4 родини були з діатомових, 3 із
зелених, по одномій із синьозелених, євгленових і жовтозелених.

9. У ставках різного цільового призначення і чеках рисових полів країни
виявлено 500 видів (564 вн. такс.), що складає 36,18 % загального
видового складу альгофлори Ірану. Основний внесок у склад альгофлори
ставків і рисових полів вносять діатомові водорості – 38,7 %. Видову
різноманітність зелених водоростей визначає клас Chlorophyceae – 70 %
загального числа Chlorophyta, виявлених у ставках. Відзначено високий
відсоток жовтозелених водоростей – 5,68 % загального числа виявлених у
ставках видів. Провідне положення на рівні родин належить
Oscillatoriaceae і Euglenaceae, що виявилося характерним тільки для
ставків.

10. У джерелах відзначено найменше число видів – 108 (123 вн. такс.), що
складає 8,52 % загального видового складу альгофлори водойм країни.
Значення відносної різноманітності при цьому були такими: Cyanophyta –
14,93 %, Вacillariophyta – 14,67 %, і Chlorophyta – 0,55 %. Низькі
значення відносної різноманітності альгофлори джерел пояснюється,
очевидно, тим, що з 9 досліджуваних – 7 були термальні. У спектр
провідних таксонів входять тільки діатомові і синьозелені водорості.

11. Порівняльний аналіз спектрів провідних таксонів різнотипних водойм
Ірану показав, що до складу спектрів увійшло 19 родин, з них тільки 5
були загальними для всіх типів водойм. Діатомові водорості в складі
провідних представлені 6 родинами, зелені – 5, синьозелені – 6,
евгленові і жовтозелені – по одній родині. До складу провідних родів
водойм Ірану ввійшли 18 родів, з чотирьох відділів, у тому числі:
Bacillariophyta – 10, Chlorophyta – 3, Cyanophyta – 3, Euglenophyta – 2.

12. Встановлено, що максимальна подібність видового складу водоростей
різнотипних водойм Ірану як загалом, так і по відділах, належить річкам
з водосховищами. Високий ступінь подібності показали флори водосховищ і
ставків, що майже у всіх розглянутих випадках подібні більш ніж на 50 %,
крім відділів Chrysophyta і Chlorophyta. Для складу водоростей боліт
відзначено, що видова різноманітність постійно змінюється в залежності
від відділу, при цьому зберігаються стабільні зв’язки з водосховищами,
водотоками і ставками. Для видової різноманітності водоростей озер
максимальна подібність спостерігається тільки зі ставками. Видовий склад
водоростей джерел (через невелике число видів) не відрізняється
своєрідністю від складу інших типів водойм.

13. Екологічний аналіз показав, що стосовно солоності в альгофлорі Ірану
переважають види індиференти, особливо серед Bacillariophyta.
Географічний аналіз дозволив виділити в альгофлорі Ірану 5 геоелементів
(аркто-альпійський, бореальний, бореально-монтанний, неморальний,
мультирегіональний) і 4 типи ареалу (азіатський, євразіатський,
голарктичний, євразітсько-тропічний). Найбільш численні види
мультирегіонального елементу – 658 видів (731 вн. такс.). Різноманітно
представлені також бореальний – 250 видів (287 вн. такс.) і
бореально-монтанний 252 вида (279 вн. такс.) елементи.

14. У водоймах країни виявлена 331 показова форма з 5 основних і 10
перехідних зон сапробності. Розподіл показових форм свідчить про
перевагу у водоймах ?-мезосапробних умов.

Список робіт, опублікованих по дисертації:

Догадина Т.В., Зареи Д.Б., Горбулин О.С. Водоросли болота Энзели (Иран)
// Альгология .– 2002.– Т.12, № 4.– С. 445-450.

Zarei D.B. Algae of biological ponds (Esfahan province,Iran) // Bull.
Kharkiv Nat. Agr. Univ. Ser. Biology. – 2002. – Vol. 9, № 1. – P.
96-101.

Зареи Б. Chrysophyta разнотипных водоемов Ирана // Альгология .– 2003.–
Т.13, № 4.– С. 381-388.

Dogadina T.V., Zarei D.B., Gorbulin O.S. Algae of Anzali Swamp (Iran) //
Int. J. on Algae. – 2002.- Vol. 4, № 4. – P. 81-87.

Zarei D.B. Chrysophyta of water bodies of Iran // Int. J. on Algae. –
2004. – Vol. 6, № 1. – P. 12-20.

Dogadina T.V., Zarei D.B., Gorbulin O.S. Euglenophyta of water bodies of
Iran // International Scientific Conference “The rational use and
conservation of water resources in changing environment, Yerevan /
Tsakhkadzor, Armenia, 10-15 July, 2003. – P. 86-91.

Горбулін О.С., Зареі Д.Б. Желтозеленые водоросли (Xanthophyta incl.
Eustigmatophyta) альгофлоры Ирана // Альгология. – 2005. – Т. 15, № 1. –
С. 48-53.

Zarei D.B. The first items of information on algas of continental
reservoirs of Iran. Мат. XI з’їзду Укр. ботан. тов-ва. Харків, 2001.- с.
35-36.

ЗАРЕЇ Д.Б. Водорості водойм Ірану. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за
фахом 03.00.05 – ботаніка. – Харківський національний університет ім.
В.Н.Каразіна, Харків, 2004.

Вперше проведено критичне узагальнення літературних і оригінальних даних
по видовій різноманітності водоростей водойм Ірану. У водоймах країни
відомо 1304 види, представлених 1559 внутрішньовидовими таксонами, з
огляду на ті, котрі містять номенклатурний тип виду; оригінальними
дослідженнями виявлено 1213 видів (1443 вн. такс.); 812 видів (979 вн.
такс.) стали новими для Ірану. Проведено аналіз систематичної структури
альгофлори країни. Отримані значення родового коефіцієнта (4,9) свідчать
про багатство вивченої альгофлори, основу якої складають діатомові,
зелені і синьозелені водорості. Визначено особливості розподілу
водоростей у флористичних зонах і в різнотипних водоймах Ірану, оцінена
участь кожної зони і кожного типу водойм у формуванні загальної видової
різноманітності альгофлори країни. Специфіку альгофлори
природно-рослинних зон Ірану визначають, поряд з особливостями кожної
зони, щільність населення, наявність великих міст із розвинутою
промисловістю, напрямку господарської діяльності населення регіону. У
водоймах Ірану зберігаються закономірності розподілу видової
різноманітності водоростей, обумовлені типологічними особливостями
водойм, їх морфометричними характеристиками, формою й інтенсивністю
господарського використання. Вперше проведений екологічний, географічний
і сапробіологний аналізи водорості водойм Ірану.

Ключові слова: водорості, систематична структура, пропорції флори, ріки,
водоспади, кяризи, водосховища, ставки, болота, озера, флористичні
області, планктон, бентос, перифітон, солоність, геоелемент, тип ареалу,
сапробність.

Зареи Д.Б. Водоросли водоемов Ирана. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.00.05 – ботаника. – Харьковский национальный
университет им. В.Н.Каразина, Харьков, 2004.

Впервые проведено критическое обобщение литературных и оригинальных
данных по видовому разнообразию водорослей разнотипных водоемов Ирана. В
водоемах страны известно 1304 видa, представленных 1559 внутривидовыми
таксонами, учитывая те, которые содержат номенклатурный тип вида;
оригинальными исследованиями выявлено 1213 видов (1443 вн. такс.); 812
видов (979 вн. такс.) явились новыми для Ирана. Проведен анализ
систематической структуры альгофлоры страны. Полученные значения
родового коэффициента (4,9) свидетельствуют о богатстве изученной
альгофлоры, основу которой составляют диатомовые, зеленые и синезеленые
водоросли. Определены особенности распределения водорослей во
флористических зонах и в разнотипных водоемах Ирана, оценено участие
каждой зоны и каждого типа водоемов в формировании общего видового
разнообразия альгофлоры страны. Специфику альгофлоры
природно-растительных зон Ирана определяют, наряду с особенностями
каждой зоны, плотность населения, наличие крупных городов с развитой
промышленностью, направления хозяйственной деятельности населения
региона. В водоемах Ирана сохраняются закономерности распределения
видового разнообразия водорослей, определяемые типологическими
особенностями водоемов, их морфометрическими характеристиками, формой и
интенсивностью хозяйственного использования. Впервые проведен
экологический, географический и сапробиологический анализы водорослей
водоемов Ирана.

Ключевые слова: водоросли, систематическая структура, пропорции флоры,
реки, водопады, кяризы, водохранилища, пруды, болота, озера,
флористические области, планктон, бентос, перифитон, соленость,
геоэлемент, тип ареала, сапробность.

Zarei D.B. Algae of water bodies of Iran. – Manuscript.

The thesis for scientific degree of philosophy doctor in biology,
speciality 03.00.05 — botany. — V.N. Karazin Kharkov National
University, Kharkov, 2004.

The critical generalization of the literature and original data on a
species diversity of algae of Iranian water bodies of different types
has been carried out for the first time. In water bodies of the country
1304 species and 1559 infraspecies taxa is known, taking into account a
nomenclature type of species; original investigations have revealed
1213 species (1443 inf. taxa); 812 species (979 inf. taxa) are new for
Iran. Analysis of taxonomic structure of algal flora of the country has
been carried out. The received values of generic factor (4.9) testify
the richness of investigated algal flora, the basis of which is made by
the diatoms, green and blue-green algae. Peculiarities of distribution
of algae in floristic zones and in Iranian water bodies of different
types are determined, participation of each zone and each type of water
bodies in formation of the general species diversity of algal flora of
the country has been evaluated. Peculiarity of algal flora is
determined, alongside with natural features of a concrete zone, by
population density, presence of large cities with the advanced industry,
and the main fields of economic activities in the area. Regularities of
distribution of species diversity of algae are determined by typological
features of water bodies, their morphometric characteristics, the mode
and intensity of their economic use. Ecological, geographical and
saprobiological analyses of algae of water bodies of Iran has been
carried out for the first time.

Key words: algae, taxonomic structure, proportions of flora, rivers,
waterfalls, kariz, reservoirs, ponds, swamps , lakes, floristic zones,
plankton, benthos, periphyton, salinity, geoelement, type of natural
habitat, saprobity.

Похожие записи