.

Вікові особливості формування імунітету проти хвороби гамборо і антиоксидантного статусу та методи їх корекції у курей кросу isa brown (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2999
Скачать документ

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН

СІМОНОВ МАРІАН РОМАНОВИЧ

УДК 636.5:578.262.7:577.1

Вікові особливості формування імунітету проти хвороби гамборо і
антиоксидантного статусу та методи їх корекції у курей кросу isa brown

03.00.04 – біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

ЛЬВІВ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті біології тварин Української академії
аграрних наук

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор,

член-кореспондент УААН

Влізло Василь Васильович,

Інститут біології тварин УААН,

директор

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Янович Вадим Георгійович, Інститут
біології тварин УААН, головний науковий співробітник лабораторії
живлення великої рогатої худоби

доктор ветеринарних наук, професор Гунчак Василь Михайлович, Львівська
національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, професор
кафедри фармакології та токсикології

Провідна установа – Білоцерківський державний аграрний університет

Міністерство аграрної політики України, кафедра органічної і біологічної
хімії, м. Біла Церква.

Захист відбудеться “ 20 ” березня 2007 р. о “ 1300 ” годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 Інституту біології
тварин УААН, за адресою: 79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології тварин
УААН за адресою: м. Львів, вул. В. Стуса, 38.

Автореферат розісланий “ 17 ” лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Віщур О. І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Успішний розвиток птахівництва в Україні можливо
забезпечити лише при високій рентабельності виробництва. Водночас
інтенсивне використання птиці в умовах високої концентрації поголів’я і
значного впливу чинників техногенного, виробничого та природного
характеру супроводжується зниженням резистентності організму,
підвищенням захворюваності та летальності. Аналіз епізоотичної ситуації
у птахівництві за останні роки показав, що вона є досить складною. Так,
серед диких птахів спостерігається циркуляція вірусу грипу та інших
збудників, які є причиною ураження свійської птиці (Герман В. В., 2003;
Вержиховський О. М., 2005; Красніков Г. А., 2006). Часто у хворої птиці
можуть одночасно реєструватися хвороби Гамборо, Ньюкасла, грип та інші
інфекції.

Резистентність птиці до інфекційних захворювань залежить від
функціонального стану органів імунної системи. Різні імунодепресивні
фактори, що постійно діють на організм, спричиняють зниження
резистентності. Зокрема, негативними для птиці є незбалансована годівля,
низька якість кормів, недотримання технологічних параметрів утримання,
мікробна забрудненість, стреси та багато інших чинників. Особливо
шкідливими є постійна дія на організм вірусів, бактерій, мікоплазм й
інших інфекційних агентів, які ведуть до виснаження імунітету. Серед
збудників хвороб птиці імунну систему уражує вірус хвороби Гамборо. Він
проявляє тропізм до лімфоїдних клітин, викликає їх руйнування і блокує
імунну відповідь птиці. Ураження системи імунітету спричиняє
імунодефіцит і знижує резистентність організму до збудників інфекційних
захворювань (Маслянко Р. П., 1999; Бакулов И. А., 2000; Ярчук Б. М. зі
співавт., 2002). Тому, актуальною є проблема підвищення життєздатності
птиці, завдяки якій забезпечується висока продуктивність та
рентабельність птахівництва.

В останні роки активно вивчаються стан резистентності, обміну речовин і
антиоксидантної системи у птиці (Ратич І. Б., 1992; Яремко Р. М., 1999;
Карпа І. В., 2003; Кирилів Б. Я., 2004). Однак, у літературі є мало
даних, що стосуються вивчення даних питань на нових породах, лініях,
кросах курей, які завозяться з-за кордону. Зокрема, важливими питаннями,
що забезпечують збереженість птиці та її високу продуктивність є
вивчення стану специфічного імунітету, природної резистентності,
антиоксидантної системи та рівня метаболічних процесів у організмі. В
останні роки запропоновано цілий ряд імуномодуляторів, що впливають на
імунітет (Передерий В. Г. с соавт., 1990; Нікітенко А. М. зі співавт.,
2001; Красніков Г. А. зі співавт., 2002). Однак, необхідно пам’ятати, що
будь-який препарат, вибірково діючий на імунну систему, може згубно
впливати на організм. Отже, перед застосуванням препаратів слід
ґрунтовно вивчити їх дію на органи та системи птиці.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота є фрагментом тем: “Вивчити
роль субстратів у механізмі трансформації поживних речовин корму в птиці
та розробити систему ефективного використання рослинної сировини в її
раціонах” (01.04. ДР 0101 U003437), “Вивчити механізми дії імунотропних
засобів на імуногенез у тварин та розробити способи підвищення імунної
функції організму” (02.01. ДР 0101 U003438) Інституту біології тварин
УААН на 2001–2005 та 2006–2010 рр., “Розробка методів підвищення
ефективності вакцинації проти вірусних захворювань птиці” Інституту
біології тварин УААН і Державного науково-дослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (договір № 13 від
15 серпня 2005 р.), де автор вивчав вікові особливості формування
імунітету проти хвороби Гамборо і антиоксидантного статусу та методи їх
корекції у курей кросу ISA BROWN.

Мета роботи – встановити вікові особливості імунного та антиоксидантного
статусу курей кросу ISA BROWN і розробити методи їх корекції.

Для досягнення мети необхідно було розв’язати наступні завдання:

– дослідити напруженість специфічного імунітету проти хвороби Гамборо у
курчат кросу ISA BROWN до та після вакцинацій;

– дослідити інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у організмі
курей різного віку;

– вивчити стан антиоксидантної системи курей різного віку;

– встановити вплив препаратів “Вірон” та “Ізатізон” на напруженість
імунітету проти хвороби Гамборо, стан антиоксидантної системи та деякі
показники білкового і вуглеводного обмінів птиці.

Об’єкт досліджень – специфічний імунітет проти хвороби Гамборо,
антиоксидантний статус організму курей різного віку і корекція їх
порушень препаратами “Вірон” та “Ізатізон”.

Предмет дослідження – титр специфічних антитіл проти хвороби Гамборо,
показники білкового і вуглеводного обмінів, продукти перекисного
окиснення ліпідів, антиоксидантна система, вітаміни.

Методи дослідження – для досягнення поставленої мети використовували
імуноферментні (титр специфічних антитіл проти хвороби Гамборо),
біохімічні (загальний білок, білкові фракції, активність ферментів,
глюкоза, продукти ПОЛ, вітаміни) та статистичні (середнє арифметичне та
його похибка, вірогідність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт кореляції)
методи.

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених
досліджень отримано нові дані про вікові особливості імунітету,
інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів та функціональної
активності антиоксидантної системи у курей кросу ISA BROWN. Вперше у
курчат кросу ISA BROWN встановлено вікові зміни титру специфічних
антитіл проти хвороби Гамборо, вмісту загального білка та білкових
фракцій, продуктів перекисного окиснення ліпідів (дієнові кон’югати,
гідроперекисі ліпідів, малоновий діальдегід), активність антиоксидантної
системи (СОД, ГП), вітамінів (Е і А), ферментів (АЛТ, АСТ), глюкози.
Встановлено, що титр антитіл проти хвороби Гамборо має тісні кореляційні
зв’язки з вмістом гамма-глобулінової фракції сироватки крові. Активність
ферментів-трансаміназ (АЛТ і АСТ) та вміст продуктів ПОЛ є високими у
ранньому віці курчат та в період їх інтенсивного росту і знижується з
початком несучості. Зростання вмісту вітамінів Е та А відбувалось у
періоди високого вмісту продуктів ПОЛ. Вперше з’ясовано вплив препаратів
“Вірон” та “Ізатізон” на імунологічні, біохімічні та антиоксидантні
показники крові курчат кросу ISA BROWN. Встановлено, що дані препарати
підвищують титр антитіл проти хвороби Гамборо, активність ферментів
антиоксидантної системи, знижують вміст продуктів ПОЛ і сприяють
покращенню білкового обміну.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених
досліджень встановлено вікову динаміку специфічного імунітету проти
хвороби Гамборо, показників білкового обміну, продуктів перекисного
окиснення ліпідів і антиоксидантної системи, що може бути використано
для підвищення ефективності вакцинації птиці та збереження поголів’я.
Запропоновано схему застосування препаратів “Вірон” та “Ізатізон” для
покращення імунітету, обміну речовин і антиоксидантного захисту птиці.
Подано заявку на отримання патенту на препарат “Вірон”. Результати
досліджень впроваджено у господарстві, де утримують птицю кросу ISA
BROWN. За матеріалами дисертаційної роботи видано методичні рекомендації
“Корекція імунітету проти хвороби Гамборо та антиоксидантного статусу в
курей кросу ISA BROWN”, які затверджені Управлінням ветеринарної
медицини у Львівській області (протокол № 2 від 31.01.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Здобувач проаналізував наукову літературу,
виконав експериментальну частину роботи, опрацював та статистично
опрацював результати досліджень, готував публікації до друку, написав
дисертаційну роботу. Аналіз і обговорення отриманих результатів
проведено за участю наукового керівника.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи
доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: “Актуальні
проблеми розвитку тваринництва, ветеринарної медицини, харчових
технологій, економіки та освіти”, присвяченій 220-річчю Львівської
національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького (м.
Львів, 2004 р.), “Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і
практики” (м. Львів, 2004 р.), “Nauka praktyce” (м. Краків, Польща, 2005
р.), “Біологічні основи продуктивності та здоров’я тварин” (м. Львів,
2006 р.), Науково-практичних конференціях молодих науковців і
спеціалістів Інституту біології тварин УААН “Актуальні проблеми
тваринництва та ветеринарної медицини” (м. Львів, 2005 та 2006 рр.).

Публікації за темою дисертації. За результатами досліджень опубліковано
7 робіт у фахових наукових виданнях, які рекомендовані ВАК України, а
також методичні рекомендації та отримано патент.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 135 сторінках
комп’ютерного тексту, містить 18 таблиць (16 сторінок) і 14 рисунків (8
сторінок), складається зі вступу, чотирьох розділів (огляду літератури,
вибір напрямів досліджень, матеріал та методи виконання роботи,
результати власних досліджень, обговорення результатів досліджень),
висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури, який
містить 290 джерел, у тому числі 113 латиною, та 2 додатків.

Вибір напрямів досліджень, матеріал та методи виконання роботи. Роботу
виконували протягом 2004–2006 рр. у Інституті біології тварин УААН.
Експериментальні дослідження проводились у КТ Племптахорепродуктор “ЕГО”
с. Звертів Жовківського р-ну Львівської області. Дослідження
напруженості специфічного імунітету проти хвороби Гамборо проводили у
Львівській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини.

Матеріалом для досліджень були кури кросу ISA BROWN з 1- до 129-добового
віку.

У 1-му досліді вивчали вікові особливості формування напруженості
специфічного імунітету проти хвороби Гамборо та біохімічних показників
крові курчат кросу ISA BROWN. Для цього використовували проби крові
курчат у 1-, 13-, 25-, 34-, 56-, 71-, 115- та 129-добовому віці.
Курчатам, які знаходилися у даному досліді, була проведена аерозольна
вакцинація (вакцина D78, сер. № 113227С) проти хвороби Гамборо у 18- та
25-добовому віці.

У 2-му досліді вивчали вплив препаратів “Вірон” та “Ізатізон” на
біохімічний статус та напруженість імунітету організму курчат проти
хвороби Гамборо. За методом аналогів було сформовано 3 групи курчат
(контрольну та дві дослідні) по 120 голів у кожній. Курчатам першої
дослідної групи застосовували препарат “Вірон”, розроблений Інститутом
біології тварин УААН. Для курчат другої дослідної групи використовували
препарат “Ізатізон”, виготовлений науково-виробничим об’єднанням
“Добродея”. Препарати володіють комплексною, противірусною,
антибактеріальною, антигрибковою та імуномодулюючою дією.

Препарати застосовували аерозольно під час критичних імунологічних
періодів, до та після проведення вакцинації проти хвороби Гамборо, а
саме у 3-, 10-, 16- та 23-добовому віці з розрахунку 2 мл/м3 площі
Вірону та 1 мл/м3 Ізатізону. Курчата контрольної групи оброблялись
аерозольно дистильованою водою. У 13- та 20-добовому віці була проведена
аерозольна вакцинація курчат проти хвороби Гамборо (вакцина Нобіліс
Гамборо D78, сер. № 041357 А).

Визначення титру специфічних антитіл проти хвороби Гамборо у сироватці
крові проводили методом імуноферментного аналізу (Павленко М. С. зі
співавт., 2001). Вміст загального білка у сироватці крові визначали
рефрактометричним методом, кількість білкових фракцій досліджували
методом фракціювання у 7,5% поліакриламідному гелі (Холод В. М., 1983).
Для визначення активності АЛТ і АСТ у сироватці крові використовували
метод Райтмана-Френкеля (Меньшиков В. В. с соавт., 1987).
Дослідження вмісту дієнових кон’югатів у крові проводили за методом И.
Д. Стальной (1977), гідроперекисів ліпідів у плазмі крові – за методом
В. В. Мирончика (1984), малонового діальдегіду в сироватці крові – за
методом С. Н. Коробейникова (1989). Визначення рівня вітамінів А і Е
в плазмі крові проводили методом рідинної хроматографії на апараті
“Міліхром-4” (Скурихин В. Н., 1995). Активність супероксиддисмутази
в гемолізатах еритроцитів визначали за методом Е. Е. Дубининой с соавт.
(1983), активність глутатіонпероксидази – за методом В. М. Моина (1986).
Дослідження концентрації глюкози у сироватці крові проводили за
допомогою глюкозооксидазного методу (Меньшиков В. В. с соавт., 1987).

Отримані цифрові дані опрацьовували статистично на персональному
комп’ютері за допомогою програми Microsoft Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Вікові особливості імунного та антиоксидантного статусу в курей кросу
ISA BROWN. У курчат добового віку існує високий материнський імунітет
проти хвороби Гамборо. При імуноферментному аналізі сироваток крові
встановлено, що титр специфічних антитіл у них складав 6802,5(72,07
(рис. 1). До 25-ї доби життя

Рис. 1. Вікова динаміка титру специфічних антитіл проти хвороби Гамборо

реєстрували зниження титру антитіл до найнижчого рівня за весь період
дослідження (р? 8 : ? ° ? ? ? ue : e#^[email protected]?4d5TH5X7?8,:i

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020