.

Ураження легенів при подагрі: діагностика, патогенез, лікування (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2636
Скачать документ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.ГОРЬКОГО

ФАЄРМАН Аркадій Олександрович

УДК 616–002.78:616.24]–07–042–08–071

Ураження легенів при подагрі: діагностика, патогенез, лікування

(КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

14.01.12 – ревматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім.
М.Горького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Ігнатенко Григорій Анатолійович,
Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, завідувач
кафедри пропедевтичної терапії і клінічної кардіології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Пасієшвілі Людмила Михайлівна,
Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри загальної
практики – сімейної медицини

доктор медичних наук, професор Бурмак Юрій Григорович, Луганський
державний медичний університет, завідувач кафедри сімейної медицини

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ
України, кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології, м.
Дніпропетровськ

Захист відбудеться “ 24” червня 2005 року о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому державному
медичному університеті ім. М.Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк,
пр. Ілліча, 16).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного
медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча,
16).

Автореферат розісланий “20” травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Коломієць В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Темпи поширеності подагри повсюдно настільки
зростають, що навіть висловлюються думки про своєрідну епідемію
захворювання наприкінці ХХ, початку ХХI століть (Синяченко О.В., 2003).
У країнах Європи на подагру страждає близько 2% дорослого населення,
причому серед чоловіків за 50 років частота її сягає 6% (Мухін І.В.,
2001). Поширеність захворювання серед населення європейських держав
складає 0,3% (Федорова Н.Є., Григорьєва В.Д., 2002), а в окремих
областях України – 400 і вище на 100 тис. населення (Коваленко В.М. та
ін., 2001). В результаті епідеміологічного обстеження понад 1000
шахтарів-вугільників віком від 18 до 62 років, які проживають в східному
регіоні України, подагру було діагностовано у 2,3% з них (Синяченко
О.В., 2003). Удосконалення методів діагностики і лікування цієї хвороби
залишається дуже актуальною задачею (Коваленко В.М., Шуба Н.М.,2003;
Синяченко О.В., Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., 2004).

В цей час широко обговорюється роль ферментів пуринового обміну в
розвитку легеневої патології. Ксантиноксидаза (КО), активність якої в
крові при подагрі різко зростає, є потужним оксидантом, а гідроксильні
радикали, що утворюються під його впливом, порушують цілісність
ендотелію легеневих судин і підсилюють в тканинах експресію прозапальних
цитокінів (Ремізова М.І., 2000). У хворих на подагру токсичні метаболіти
кисню, індуковані ендотеліальною КО, можуть призводити до ураження
легеневих тканин і викликати вазоконстрикцію легеневих судин (Синяченко
О.В., 2003; Usamah S. et al., 2001). Підвищена активність в легенях КО
здатна змінювати процеси синтезу, секреції та інактиваціі легеневого
сурфактанту (ЛС) (Нестеров Є.Н., Паневська Г.Н., 2000). Гіпотетично в
патогенезі подагри можуть брати участь порушення пульмонального
уриколізу і кліренсу сечової кислоти, а розробка ранніх методів
діагностики легеневої патології у такої категорії хворих сприятиме
підвищенню ефективності лікувальних заходів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалася відповідно до основного плану НДР Донецького державного
медичного університету ім. М.Горького і є фрагментом комплексної теми
“Вивчення статевого диморфізму клінічного перебігу запальних ревматичних
захворювань” (№ держреєстрації 0101U009002).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи стало підвищення якості ранньої
діагностики порушень респіраторної системи і встановлення патогенезу
легеневої патології у хворих на подагру за даними
клініко-експериментального дослідження. У зв’язку з цим було поставлено
такі задачі.

1. Вивчити на моделі подагри у тварин (щурів) морфологічні зміни з боку
альвеол, міжальвеолярного простору, бронхів і легеневих судин, виявити
депозити сечової кислоти в тканинах, зіставивши тяжкість бронхолегеневої
патології з рівнем урикемії.

2. Оцінити патоморфоз з боку альвеол, міжальвеолярного простору, бронхів
і легеневих судин у тварин з експериментальною подагрою на фоні
лікування інгібітором КО аллопуринолом.

3. Дослідити показники функції зовнішнього дихання і легеневої
гемодинаміки у хворих на подагру залежно від тяжкості перебігу
захворювання, форми артриту, типу нефропатії, функціонального стану
нирок, наявності артеріальної гіпертензії, супутнього ожиріння і
цукрового діабету, а також варіантів змін пуринового обміну.

4. Визначити у хворих з різним клініко-лабораторним перебігом подагри
характер респіраторного вологовиділення і фізико-хімічний стан
експіратів (кислотність, поверхневий натяг, в’язкоеластичність,
релаксацію).

5. Встановити при подагрі рівень експіраторного виведення сечової
кислоти і його взаємозв’язки з аналогічними параметрами в крові,
визначити чинники, що впливають на виділення кінцевого продукту
пуринового обміну легенями.

6. Вивчити у хворих на подагру легеневий метаболізм системи оксиду азоту
(NO), зіставивши його з різними варіантами перебігу захворювання,
характером респіраторного вологовиділення, біохімічним і біофізичним
станом експіратів.

7. Дослідити при подагрі частоту супутнього хронічного бронхіту (ХБ) і
оцінити у таких хворих характер ураження суглобів і нирок, зміни
пуринового обміну, ступінь впливу респіраторної патології на інші
клінічні ознаки захворювання та особливості експіратів.

Об’єкт дослідження: хворі з різним клініко-лабораторним перебігом
подагри і тварини з експериментальною моделлю захворювання.

Предмет дослідження: частота і тяжкість морфологічних змін з боку
альвеол, міжальвеолярного простору, бронхів і легеневих судин, а також
пульмональний патоморфоз під впливом інгібітора КО аллопуринолу у тварин
з моделлю подагри, стан зовнішнього дихання і легеневої гемодинаміки у
хворих з різним клініко-лабораторним перебігом подагри, респіраторне
вологовиділення, фізико-хімічний стан експіратів, легеневе виведення
сечової кислоти і респіраторний метаболізм системи NO при подагрі,
частота супутнього ХБ і ступінь впливу цієї патології на характер
порушень пуринового обміну, експіратів, ураження суглобів і нирок у
такої категорії пацієнтів.

Методи дослідження: клінічні (розпитування, фізичне обстеження,
вимірювання артеріального тиску, оцінка швидкості експіраторного
вологовиділення), біохімічні (визначення в крові, сечі та експіратах
сечової кислоти, креатиніну, оксипуринолу, нітриту, активності КО,
аденозиндезамінази і 5-нуклеотидази), фізико-хімічні (вивчення
кислотності, поверхневого натягу, в’язкоеластичності і релаксації
конденсату повітря, що видихається), інструментальні
(електрокардіографія, ехокардіографія, спіропневмотахографія),
морфологічні (дослідження тканин легенів у експериментальних тварин),
цитохімічні (визначення депозитів сечової кислоти в тканинах легень
щурів з експериментальною подагрою), статистичні (комп’ютерний
параметричний і непараметричний аналіз).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено характер
відкладень сечової кислоти і морфологічних змін з боку альвеол,
міжальвеолярних просторів, бронхів і легеневих судин, а також їх
патоморфоз під впливом інгібітора КО аллопуринолу у тварин з
експериментальною подагрою. Вперше доведено зміни бронхопрохідності і
пульмональної гемодинаміки у хворих на подагру з “клінічно інтактними
легенями”, взаємозв’язок таких порушень з особливостями суглобової і
ниркової патології, порушеннями пуринового обміну. Вперше при подагрі
виявлено зміни респіраторного вологовиділення, фізико-хімічних
властивостей експіратів, легеневого метаболізму системи NO, уриколізу та
експіраторного виведення сечової кислоти.

Практичне значення одержаних результатів. Визначено критерії, що
дозволяють у хворих на подагру діагностувати патологію респіраторної
системи на ранніх етапах її розвитку, раціонально регулювати дозу
використовуваних урикодепресивних препаратів, більш надійно оцінювати
стан пуринового обміну.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику
лікувально-профілактичних установ Донецької області (узагальнений акт
впровадження), ревматологічного і нефрологічного відділень, а також
ревматологічного диспансеру Донецького обласного клінічного
територіального медичного об’єднання, терапевтичних клінік Донецького
медичного університету МОЗ України та Інституту невідкладної і відновної
хірургії АМН України, Луганської обласної клінічної лікарні, міської
клінічної лікарні №4 м. Полтави і МСЧ №12 виробничого об’єднання
“Моноліт” м. Харкова, а також в педагогічний процес Донецького і
Луганського медичних університетів.

Особистий внесок здобувача. Внесок здобувача в одержані результати
досліджень є основним і полягає у виконанні всіх досліджень на тваринах,
в доборі, обстеженні і лікуванні хворих на подагру. Автор самостійно
проводив аналіз морфологічних експериментальних даних, біохімічних,
фізико-хімічних та інструментальних досліджень, включаючи показники
експіратів, спіропневмотахографії, електро- і ехокардіографії. Дисертант
запропонував критерії ранньої діагностики легеневої патології при
подагрі і показання для корекції урикодепресивної терапії, що
проводиться. Пошукувач самостійно виконав статистичну обробку
результатів і забезпечив упровадження їх в практику. Дисертантом не були
використані результати і ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційну роботу апробовано на
спільному засіданні кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб №1,
пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, факультетської і
шпитальної терапії, мікробіології і імунології, патологічної анатомії, а
також ЦНДЛ Донецького державного медичного університету ім. М.Горького
(лютий, 2005). Основні положення дисертаційної роботи обговорено на
міжнародному симпозіумі з тензіометрії в медицині і біології (Донецьк,
2000), V міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції
„Сучасні проблеми науки та освіти” (Харків, 2004), III
науково-практичній конференції “Реабилитация и абилитация человека.
Интегративно-информационные технологии.” (Київ, 2004), засіданні
обласного товариства терапевтів ім. В.П.Образцова (Донецьк, 2004), XV
з’їзді терапевтів України (Київ, 2004), V всеукраїнській
науково-практичній конференції „Морфогенез і патологія кісткової системи
в умовах промислового регіону” (Луганськ, 2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, серед
яких 5 робіт в журналах, 5 у збірках, 4 у матеріалах наукових форумів. 6
робіт опублікованих у спеціальних виданнях ВАК України, виконані
здобувачем самостійно.

Структура і об’єм дисертації. Дисертацію викладено українською мовою на
136 сторінках тексту. Вона складається зі вступу, 6 розділів (в тому
числі огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4 розділів
власних досліджень), аналізу і узагальнення результатів досліджень,
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який
містить 186 найменувань (72 кирилицею і 114 латиницею). Роботу
ілюстровано 29 таблицями і 27 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Під спостереженням перебувало 113 хворих
на подагру віком від 18 до 73 років (в середньому 48,8±0,48 років).
Серед цих пацієнтів було 99 (87,6%) чоловіків і 14 (12,4%) жінок. Окрім
того, проаналізовано архівний матеріал ревматологічного відділення
Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання
(200 чоловіків і 28 жінок). Жінки виявилися старших вікових груп
(S=2,11, р=0,036), середній же вік склав 51,5±1,19 років (у чоловічій
групі – 48,5±0,51 років). Тривалість захворювання в обстежених пацієнтів
дорівнювала від 1 до 36 років (в середньому 10,6±0,39 років), причому у
чоловіків і жінок вона мало відрізнялася між собою (S=0,11, р=0,910).

Обстежені жінки перебували або в менопаузі (76,2%), або страждали на
порушення менструального циклу. У 23,8% від загального числа
спостережуваних жінок діагностовано фіброміому матки, у 9,5% – кісти
яєчників, у 7,1% – склерокістоз яєчників (синдром Штейна-Лівенталя).

Важкий перебіг подагри констатовано в 47,8% спостережень, середньої
тяжкості – в 41,1%, легкої – в 11,1%. Хронічну форму артриту встановлено
в 64,8% випадків, інтермітуючу – в 35,2%, периферичні тофуси знайдено у
54,0% пацієнтів, латентний, уролітіазний і протєїнуричний типи
нефропатії діагностовано відповідно у 48,1%, 38,7% і 13,2% хворих,
хронічну ниркову недостатність – у 32,6%, метаболічний, нирковий і
змішаний варіанти гіперурикемії – відповідно у 55,1%, 11,1% і 33,7%,
латентну, стійку і некориговану артеріальну гіпертензію (>140/90 ммHg) –
у 23,2%, 12,3% і 11,1%.

Першою ознакою захворювання у 83,9% хворих значився суглобовий криз, у
14,4% – ниркова коліка, у 1,8% – сечовий синдром. Дебютом артикулярної
патології в 65,4% спостережень визнано артрит 1-го плеснофалангового
суглоба, в 19,1% – гомілковостопного, в 7,9% – колінного, в 7,6% –
променезап’ясткового. У 31,4% від числа обстежених пацієнтів за час
хвороби спостерігалися ниркові коліки, у 22,0% – відходження з сечею
конкрементів. Кісткові тофуси у вигляді великих кістоподібних утворень
виявлено у 50,7% хворих, звуження суглобових щілин при рентгенологічному
дослідженні – у 48,4%, зміни хряща – у 35,8%, дрібні кісти – у 34,3%,
узурацію суглобових поверхонь – у 24,1%, параартикулярний остеопороз – у
12,9%, відкладення кальцію в навколосуглобових тканинах – у 9,7%,
остеоліз – у 4,1%.

Протеїнурія мала місце в 52,2% спостережень, лейкоцитурія (>2000 у мл
сечі) – в 41,6%, еритроцитурія (>1000 у мл сечі) – в 48,1%, уратурія – в
30,2%, оксалатурія – в 30,5%.

У жінок в 2,8 рази частіше відмічалася спадкова схильність до подагри
(c2=14,2, phd ? E ?????? A Ae i b d ? ??????????ися (р=0,002) з показниками уратурії. Характер артеріального тиску у хворих на подагру без ХБ не справляв свого впливу на спіропневмотахографічні показники, хоча від середнього артеріального тиску залежали ФЖЄЛ (p=0,024) і ОФВ (p=0,014). Проведене зіставлення ФЖЄЛ, ОФВ і ОФВ/ЖЄЛ з КДР, СТ і ЛСО, що відображають легеневу гемодинаміку. Виявилося, що ОФВ залежав від тиску в легеневій артерії (p=0,029), а КДР правого шлуночка тісно корелював з показниками ФЖЄЛ (p=0,024) і ОФВ (p=0,043). У хворих на подагру спостерігалося підвищення в 2,2 рази ЛСО (p=0,001). До певних чинників ризику порушень легеневої гемодинаміки можна віднести супутні ожиріння (p=0,025) і цукровий діабет (p9 нмоль/мг.хв свідчать про
пригнічення при подагрі легеневого кліренсу нітриту.

4. Всім хворим на подагру з супутнім ХБ показано призначення інгібіторів
КО (аллопуринолу, мілуриту, цилорику, цилоприму), доза яких повинна
визначатися рівнем сечової кислоти в крові (початкова – 300 мг/добу в
ранковий час).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Фаерман А.А. Роль фермента пуринового обмена ксантиноксидазы в
патологии органов дыхания // Український медичний альманах. – 2004. –
№1. – С.207-210.

2. Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Егудина Е.Д., Фаерман А.А. Изменения
респираторной системы при экспериментальной модели аутоиммунного
заболевания на фоне лечения // Український ревматологічний журнал. –
2004. – № 4. – С.3-6. (Особисто здобувачем проведено аналіз
морфологічних експериментальних даних).

3. Фаерман А.А. Течение подагры у больных хроническим бронхитом //
Український медичний альманах. – 2005. – № 2. – С.145-148.

4. Фаерман А.А., Мягкова Т.В., Астахова Н.Ю., Володкина Н.А., Синяченко
О.В. Легочный метаболизм системы оксида азота при подагре // Врачебная
практика. – 2005. – №2. – С. 80-83. (Особисто здобувачем проведено
взяття вологи конденсату видихуваного повітря).

5. Фаерман А.А., Мягкова Т.В., Астахова Н.Ю., Володкина Н.А., Синяченко
О.В. Особенности течения подагры у женщин // Вестник неотложной и
восстановительной медицины. – 2005. – Т. 6, № 1. – С.31-33. (Особисто
здобувачем проведений статистичний аналіз матеріалу).

6. Фаєрман А.О. Гормонально-метаболічні порушення при кардіопатії у
хворих на подагру // Питання експериментальної та клінічної медицини:
Зб. статей. – Донецьк, 2002. – Т.1, Вип.6. – С.25-28.

7. Фаерман А.А. Физико-химические свойства конденсата выдыхаемой влаги
// Питання експериментальної та клінічної медицини: Зб. статей. –
Донецьк, 2003. – Т. 1, Вип.7. – С. 60-65.

8. Фаерман А.А. Изменения в сердце при экспериментальной подагре //
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб.
наук. праць. – Київ-Луганськ-Харків, 2003. – Вип. 1 (47). – С. 437-444.

9. Фаерман А.А. Физико-химические свойства биологических жидкостей при
подагре // Питання експериментальної та клінічної медицини: Зб. статей.
–Донецьк, 2004. – Т. 2, Вип.8. – С. 60-64.

10. Фаерман А.А. Морфология легких у животных с экспериментальной
подагрой // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної
імунології: Зб. наук. праць.- Київ-Луганськ-Харків, 2004. – Вип. 10
(63). – С. 283-290.

11. A.A. Fierman, T.V. Yalbugan. Features of interfacial tensiograms of
biological fluids in rheumatic diseases // International Workshop on
Surface Science in Medicine and Biology: Abstracts. – Donetsk, 2000. –
Р. 46-46. (Особисто здобувачем проаналізовано результати міжфазної
тензіометрії сироватки крові та сечі у хворих на подагру).

12. Фаєрман А.О., Астахова Н.Ю., Лаушкіна О.М., Толстой В.А. Динамічний
поверхневий натяг біологічних рідин // Матеріали XV з’їзду терапевтів
України.- Київ, 2004.- С.99-99. (Особисто здобувачем проведено
обстеження та лікування хворих на подагру).

13. Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Фаерман А.А., Песин Я.М.
Биофизические свойства экспираторной влаги здоровых людей //
Реабилитация и абилитация человека. Интегративно-информационные
технологии: Материалы 3 научно-практической конференции. – Киев, 2004. –
С. 374-381. (Особисто здобувачем проведено статистичний аналіз
біофізичних показників експіраторної вологи у здорових чоловіків і
жінок, визначено статистичні відмінності у них).

14. Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Бевзенко Т.Б., Фаерман А.А., Рыбалко
Г.С., Токарев Г.П. Межфазная тензиометрия выдыхаемого воздуха и крови
человека // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 5 міжнародної
міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Харків, 2004. – С.
91-91. (Особисто здобувачем проведено взяття вологи конденсату
видихуваного повітря).

АНОТАЦІЯ

Фаєрман А.О. Ураження легенів при подагрі: діагностика, патогенез,
лікування (клініко-експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.12-ревматологія. – Донецький державний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ України, Донецьк, 2005.

Дисертацію присвячено удосконаленню якості ранньої діагностики порушень
респіраторної системи і встановленню патогенезу легеневої патології у
хворих на подагру за даними клініко-експериментального дослідження. При
моделюванні подагри у тварин на фоні гіперурікемії розвиваються легенева
емфізема, ателектази, запальні і склеротичні зміни альвеол,
міжальвеолярного простору, бронхів і судин. У хворих на подагру
розвиваються порушення функції зовнішнього дихання і гемодинаміки в
малому колі кровообігу, що виявляється погіршенням стану
бронхопрохідності і підвищенням легеневого судинного опору, залежних від
клінічних ознак захворювання. Поєднання подагри з ХБ при
клініко-інструментальному обстеженні спостерігається у 16,1% хворих.

Ключові слова: подагра, легені, ураження, діагностика, патогенез,
лікування.

SUMMARY

Faerman A.O. The lung injury in patients with gout: diagnostics,
pathogenesis, treatment (clinical experimental research work). – The
Manuscript.

The dissertation submitted for the Candidate Degree of Medical Sciences
by speciality 14.01.02 – rheumatology. Donetsk State Medical University
named by M.Gorky, Ministry of Health of Ukraine, Donetsk, 2005.

The dissertation is devoted to the improvement of quality of early
diagnostics of respiratory system injury and the determination of
pathogenesis of lung pathology on basis of clinical experimental
research work. Lung emphysema, athelectasis, inflammatory and sclerotic
changes in alveoli, interalveolar spaces, bronchi and blood vessels are
developed in animals with experimental gout. There are some
abnormalities of respiratory function and pulmonary haemodynamics in
patients with gout – decreasing of bronchial air conduction and
increasing of pulmonary vascular resistance, which are depended on
clinical signs of disease. On the ground of clinical and instrumental
methods of research is stated, that the combination of gout and chronic
bronchitis exists in 16,1% of patients.

Key words: gout, lungs, injury, diagnostics, pathogenesis, treatment.

АННОТАЦИЯ

Фаерман А.А. Поражение легких при подагре: диагностика, патогенез,
лечение (клинико-экспериментальное исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.12 – ревматология. – Донецкий государственный
медицинский университет им. М.Горького МЗ Украины, Донецк, 2005.

Диссертация посвящена усовершенствованию качества ранней диагностики
нарушений респираторной системы и установлению патогенеза легочной
патологии у больных подагрой. При моделировании подагры на фоне
гиперурикемии у животных развиваются легочная эмфизема, ателектазы,
воспалительные и склеротические изменения альвеол, межальвеолярных
пространств, бронхов и сосудов, тяжесть которых прямо связана с уровнем
мочевой кислоты крови и наличием её отложений в тканях легких. В свою
очередь, степень выраженности отдельных составляющих респираторной
системы не оказывает влияния на депозиты мочевой кислоты. На фоне
лечения экспериментальных животных аллопуринолом уменьшается уровень
урикемии, частота отложений мочевой кислоты в тканях и признаков
поражения межальвеолярного пространства, бронхов и сосудов легких, а
также уменьшается тяжесть изменений со стороны альвеол и бронхов, но не
легочных сосудов. У больных подагрой развиваются нарушения функции
внешнего дыхания и гемодинамики в малом круге кровообращения,
проявляющиеся ухудшением состояния бронхопроходимости и повышением
легочного сосудистого сопротивления, что зависит от клинического течения
заболевания (формы артрита, типа нефропатии, состояния почек, характера
артериального давления), наличия сопутствующего ожирения и сахарного
диабета, степени гиперурикемии и изменений других показателей пуринового
обмена. ЭхоКГ показатели не зависят от пола (W=0,964, R=2,034, p=0,111)
и возраста больных (W=0,848, R=1,512, p=0,081), но на них влияет
длительность подагры (W=0,411, R=1,864, p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020