.

Управлінське консультування (на прикладі інформаційно-консультаційних служб АПК): Автореф. дис… канд. екон. наук / В.М. Тебенко, Крим. держ. аграр.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2380
Скачать документ

Кримський державний аграрний університет

Тебенко Віта Миколаївна

УДК 338. 24:061. 66 (477. 71)

Управлінське консультування
(на прикладі інформаційно-консультаційних служб АПК)

Спеціальність – 08.06.02
Підприємництво, менеджмент і маркетинг

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Сімферополь – 1999
Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Таврійської державної агротехнічної академії

Науковий керівник: кандидат економічних наук,
Зинов’єв Ігор Феліксович,
доцент кафедри економіки підприємств
Таврійської державної
агротехнічної академії

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Завадський Йосип Станіславович
Національний аграрний університет,
зав.кафедрою менеджменту і маркетингу;

кандидат економічних наук, доцент
Губа Марина Ігорівна
Херсонський державний аграрний університет,
проректор по соціально-економічних проблемах

Провідна організація: Запорізька державна інженерна академія
Міністерства освіти України,
кафедра менеджменту й економіки
промисловості (м. Запоріжжя).

Захист відбудеться “17” грудня 1999р. у 14.00 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.805.01 при Кримському державному аграрному університеті за адресою: 95492, м.Сімферополь, сел. Аграрне, корп. 1, ауд. 501.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського державного аграрного університету

Автореферат розісланий “12” листопада 1999р.

Вчений секретар
спеціалізованої
вченої ради В.Ю. Руденко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин потребує реформування аграрного сектора, що включає трансформацію власності, земельних відношень, форм господарювання. Росте число дрібних власників, дрібних товаровиробників (займающихся особистим підсобним господарством товарного характеру, фермерів, членів кооперативів і осіб, зайнятих в інших малих формах господарювання). Далеко не кожний із них має достатній фаховий рівень у сфері технології виробництва, а в багатьох не вистачає правових і економічних знань. Допомогти сільськогосподарським товаровиробникам в ефективному веденні виробництва може управлінське консультування.
Проблеми управлінського консультування за рубежем з’явилися на початку нинішнього сторіччя, а конкретно в сфері АПК – у 50-70рр. Серед вітчизняних учених цією проблемою займалися Абрамова А.І., Губа М.І., Лейманн Я.А., Кропивко М.Ф., Терещенко В.І., Хабакук М.Я., Юксвярав Р.Х. і ін. Проте, більшість вітчизняних дослідників лише узагальнювало закордонний досвід управлінського консультування, спрямовуючи свої зусилля на виконання госпдоговірних робіт науково-дослідного характеру або безпосередньо працюючи на контрактній основі.
З урахуванням сказаного, особливу актуальність набуває дослідження конкретної діяльності інформаційно-консультаційних служб, формованих у сфері АПК України за останніх років.
Зв’язок дисертаційної теми з планом наукових досліджень. Дослідження входить складовою частиною в тематику науково-дослідної роботи Таврийської державної агротехнічної академії “Розробка та впровадження системи наукового та інформаційного забезпечення АПК з створенням регіонального інформаційного центру”, виконуваної за завданням Міністерства агропромислового комплексу України (державний номер реєстрації 10/3 від 5.01.1997р.).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є узагальнення накопиченого в останні роки досвіду інформаційного і консультаційного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників і обгрунтування шляхів його подальшого розвитку.
Для досягнення поставленої мети автором визначені і вирішені наступні задачі:
-узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід інформаційно-консультаційного обслуговування в агропромисловій сфері;
-дано оцінку позитивному і негативному досвіду роботи інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ) “Агро-Таврія”;
-систематизовано бази даних для ефективного функціонування інформаційно-консультаційної служби (ІКС) області;
-розроблена і реалізована організаційно-функціональна структура ІКС області і “Функціональне положення консультанта по економіці“;
-запропоновано основні напрямки інформаційного, технічного й організаційно-кадрового забезпечення діяльності ІКЦ.
Предметом дослідження є система і механізми управлінського консультування в агропромисловому комплексі Запорізької області. У якості об’єкта дослідження виділені інформаційно-консультаційні служби АПК України, а монографічне дослідження проведене на прикладі ІКЦ “Агро-Таврія”.
Автор спирається на роботи вітчизняних і зарубіжних учених, використовуючи різноманітні методи і прийоми дослідження: монографічний, аналітичний, анкетування, хронометражних спостережень, розрахунково-конструктивний.
У якості аналітичного матеріалу використані дані Госкомстату по Україні і Запорізької області, Облагропрома, Держкомітету по земельних ресурсах, Фонду майна Запорізької області, а також матеріали власних досліджень автора.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
-узагальнена практика прикладного управлінського консультування в сфері сільгоспвиробництва в Україні і за рубежем;
-визначено потребу і напрямки управлінського консультування при переході до ринкових відносин;
-обгрунтовано систему управлінського консультування що реформується АПК, адаптована до що впроваджується трьохрівневій інформаційно-консультаційній службі;
-розроблене “Функціональне положення консультанта по економіці“;
-обгрунтовано і систематизовані бази даних для зовнішнього і внутрішнього користування ІКЦ;
-розроблено й апробована організаційно-функціональна модель інформаційно-консультаційної служби для Запорізької області.
Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні на рівні області моделі регіонального ІКЦ, апробації на обласному рівні організаційної і функціональної структур ІКС. Розроблене автором “Функціональне положення консультанта по економіці” і ряд інших документів, що регламентують діяльність ІКЦ, передані в Асоціацію ИКЦ “Зелена мережа”. Наукові звіти про діяльність ІКЦ “Агро-Таврія” за 1997 і 1998р. передані для реалізації Міністерству АПК України.
Особистий внесок здобувача. Розроблена функціональна структура ІКС області, організаційна структура ІКЦ, функціональне положення консультанта по економіці, систематизовані бази даних для використання в управлінському консультуванні. Регламентуючі документи передані Асоціації ІКЦ “Зелена мережа” для використання в інших регіонах.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження доповідались на наукових і науково-практичних конференціях профессорсько-викладацького складу Дніпропетровського державного університету (1998г), Таврійської державної агротехнічної академії (1999р.), на семінарах “Зеленої мережі” ІКЦ України (Мелітополь – 1997р., Запоріжжя – 1997р., Київ – 1998р.). Є довідка Асоціації про впровадження пропозицій автора.
Публікації. Матеріали дослідження опубліковані в 8 статтях і одній брошурі загальним обсягом 2,2 друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел (129 найменувань). Робота викладена на 152 сторінках, має 31 таблицю і 10 малюнків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі “Теорія і практика управлінського консультування” розкриті сутність і зміст управлінського консультування, досвід інформаційно-консультаційного обслуговування в сільському господарстві розвитих країн і трансформації інформаційного обслуговування в ближньому зарубіжжі. Аналізуючи точки зору різноманітних учених, автор приходить до думки, що “управлінське консультування” (УК) – це професійна допомога керівнику з боку консультантів у вирішенні нестандартних проблем і поліпшенні ситуації. Консультант по керуванню – це професійний порадник, що володіє великими й обгрунтованими знаннями, умінням і досвідом у сфері функціонування організації, що вміє ефективно використовувати їх при аналізі і вирішенні практичних проблем.
Послуги в області УК у даний час можна класифікувати по восьми значних напрямках, що нараховує більш 100 видів: загальне керування, адміністрування, фінансове керування, керування кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціалізовані послуги.
Консалтингові служби покликані сприяти створенню інформаційної системи АПК, за допомогою якої досягається впровадження сучасних технологій у сільськогосподарське виробництво і переробну промисловість, а також більш ефективно функціонують ринкові механізми в аграрному секторі економіки.
Інформаційно-консультаційні служби в зарубіжних країнах мають свої відмінні риси, що включають: структурні побудови, різноманітну частку державної підтримки (від 20 до 100%), диференціацію оплати послуг, засоби формування інноваційної інформації, методи її поширення. Нами виділені основні ознаки класифікації консультаційних структур: форма власності, ступінь самостійності, спеціалізація, чисельність консультантів у фірмі.
Спеціалізація консалтингових фірм може здійснюватися по типу клієнтської організації (розмірна, галузева, по рівнях ієрархії); основним видам консультаційного продукту (навчання, дослідження, власне УК); функціям керування; географії що обслуговуються регіонів. Напрямки спеціалізації можуть різноманітним способом комбінуватися. Галузевий ухил у консультуванні характерний для країн, що розвиваються, і відбиває структурні зміни в економіці.
За рубежем у розвитих країнах характерною рисою для всіх служб управлінського консультування є те, що в основі системи консультування виступає державна (або за участю держави) служба консультації і впровадження. Це означає, що з моменту створення і до типового оформлення служб усі вони перебували на утриманні держави і надавали послуги безплатно. В даний час у середньому по всім країнах частка державної підтримки складає 40%.
Для країн ближнього зарубіжжя характерним є широка участь у становленні інформаційно-консультаційних служб західних спеціалістів. Зокрема, проект “Phare” Європейського союзу й інші спільні проекти здебільшого фінансують навчання консультантів. А підвищення кваліфікації спеціалістів залежить в основному від донорської допомоги проектів TACIS, Know-How, VOCA, Євразія й ін.
Функціонуюче в даний час інформаційно-довідкове обслуговування АПК України вже не здатне задовольняти потреби користувачів. Для України дуже важливий досвід інформаційно-консультаційних служб, як головних аграрних країн світу, так і в не меншій мірі досвід країн, що ведуть формування таких служб. Консультанти західних країн співробітничають, насамперед, із добре працюючими підприємствами, оскільки не хочуть ризикувати ні своєю репутацією, ні прибутком, у відмінності від них створювані в нашій країні консультаційні служби повинні працювати насамперед із слабкими, збитковими господарствами.
Для України, на нашу думку, найбільш сприятлива на етапі становлення інформаційно-консультаційної служби (ИКС) американська модель поширення інформації – “Экстеншн-сервис”, що дозволяє максимально використовувати вже наявний науково-практичний потенціал вузів. “Экстеншн” являє собою службу інформації, навчання і поширення знань. Це система свідомої передачі інформації для формування обгрунтованої думки і прийняття правильних вирішень.
На підставі вивченого досвіду діяльності зарубіжних консалтинговых служб ми вважаємо, що для України найбільше краща трехуровневая система інформаційно-консультаційного обслуговування сільгоспвиробників: 1 уровень – національний, 2 уровень – регіональний, 3 уровень – районний.
При використанні сучасних інформаційних технологій досягається принципово новий рівень спілкування, передача і використання інформації, що веде до перевороту в засобах і методах управлінського труда.
В другому розділі “Вітчизняний досвід консультування сільськогосподарських товаровиробників” вивчені потреба і напрямки інформаційного забезпечення сільгоспвиробників, узагальнена практика діяльності інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ) у сфері АПК України, а також розглянута роль ІКЦ у реформуванні сільгосппідприємств.
Склалася така ситуація, що інформація, що стосується сільгоспвиробництва, є фрагментарною і розпиленою по різноманітних джерелах і друкарських виданнях. З однієї сторони існує достатня кількість інформаційних ресурсів, а з іншого боку – ті, для кого вони призначені, відчувають у них гострий дефіцит. У цих умовах економічно виправдане одержання необхідної науково-технічної й іншої інформації з міри виникнення потреби в ній через спеціалізовані служби. Проведене опитуванння 330 робітників сільгосппідприємств різних форм власності, виявив, що більш 88% респондентів вважають за необхідне створення ІКС.
З метою задоволення інформаційних потреб сільгоспвиробників на Україні формується інформаційно-консультаційна служба (ІКС), організаційна структура якої передбачає створення мережі регіональних (обласних) ІКЦ і районних (міжрайонних) пунктів (ІКП). У ролі координаторів служби виступили експерти проектів TACIS і фонду Know-How.
Форми і напрямку діяльності що сформувалися ІКЦ, здебільшого визначаються специфікою діяльності західних проєктів-донорів і проблемами регіонів. Створені центри відрізняються друг від друга юридичним статусом, запропонованими послугами і досвідом роботи спеціалістів у сфері консультаційних послуг. (табл.1)
Обласні ІКЦ створюються на базі НДІ або вузів, як провідники державної політики НТП у сільському господарстві. Один із таких центрів – ІКЦ “Агро-Таврія” при Таврийської державної агротехнічної академії. “Агро-Таврія” грає значну роль у розвитку ІКС в Україні. Спеціалістами центру разом із зарубіжними проектами і фондами проводиться велика робота з обміну досвідом між ІКЦ України і навчанню спеціалістів центрів інших регіонів. На його базі за період 1997-99р. було проведено п’ять усеукраїнських семінарів, у яких брали участь спеціалісти консультаційних центрів із Кіровограда, Херсона, Луганська, Черновців, Донецька, Полтави, Києва, Львова, Одеси й інших міст.

Табл. 1 Порівняльна характеристика основних центрів – членів мережі
Місце розташування Найменування Основні види
діяльності Юридичний
статус Дата
створення Клієнти Штат Фінансування
Кіровоград
Інформаційно-видавничий
центр
Видавництво журналу;
інформаційне обслуговування
(технічна, комерційна інформація);
консультаційні послуги. ДП обласної
асоціації
фермерів 01.10.94р. -обл. адміністрація;
-фермери;
-КСП;
-підприємці 3 фахівця
з питань
інформації -25% – Тасіс
-75% – прибутки
від діяльності
Біла
Церква Консультаційні
послуги в області
сільського
господарства Організація і керування в с/г;
прод-я тваринництва і рослинництва, оброблення овочів; маркетинг Асоціація 12.02.93р. – 24 КСП;
– 5 фермерів. 4 консультанта Місячні
членські внески
Львів Центр
приватизації і
реструктуризації
сільського
господарства Інформаційні і консультаційні послуги;
трансформація форм власності;
розвиток постприватизаційних процесів,
реструктуризація господарств. Відділ облдерж-адмінистрації 1993р. -620 КСП;
-1246 фермерів;
-біля 600 інших
підприємств АПК 14 чол. +персонал
агентства по
реструктуризації
і розвитку с/г
комплексу Держбюджет
Тернопіль
Західно-
Український
регіональний центр фермерства Консультації і навчання фермерів;
упровадження нових наукових розробок. Державний
кооператив 1993р. -фермери;
-дрібні землевласники
(до 2га). 4 чоловік,
включаючи 2-х
консультантів – державні цільові програми
– добродійні внески
Донецьк
Міжнародна
фінансова
корпорація Реорганізація КСП;
консалтинг, навчання. Англо-український спільний проект 1995р. – КСП 5 консультантів Проект (British
Know-How Fund)
Одеса
Проект
реорганізації
значних
сільгосппідприємств Інформація, надання консультацій;
юридичні послуги по напрямках:
– агробізнес; земля і майно;
-організація сільгоспвиробництва;
– навчання; соціальна сфера. Англо-Украинский спільний проект 1.05.96 м. – 7 КСП
Овидеопольского району
– учхоз ім. Трофимова
-обласна і районні
адміністрації Проект:40 чоловік,
інформаційний
відділ 3 чоловік Проект
(British
Know-How Fund)
Дніпро-
петровськ Бізнес-Консалт Проведення семінарів;
надання консультацій. Безприбуткове
товариство. 14.10.96р. – українські й іноземні
фірми,
– супермаркети, банки 4 менеджер,
1 секретар,
20 викладач Само-
фінансування

Нами була запропонована функціональна структура інформаційно-консультаційної служби області (рис 1).

Мал. 1 Функціональна структура ІКС області
На сучасному етапі земельна реформа грає головну роль у формуванні аграрної політики, що передбачає корінну перебудову земельних відношень, спрямовану на роздержавлення земель, зміну землевласників і форм господарювання. У процесі дослідження було виявлено, що конкретні спроби в трансформації земельної власності наштовхнулися на опір із боку місцевої бюрократії. Порушено аспекти втрати сфери впливу місцевої бюрократії (директорів, голів, районних керівників). Фактично, особистий інтерес суперечить цілям реформування. Негативна реакція аграрної еліти на реформаторські зусилля призвела до того, що трансформація земельних відношень (особливо в КСП) гальмується.
Перерозподілом земель реформа не закінчується, це лише перший етап. Головна мета перетворень на селі – реформування сільгосппідприємств у різноманітні форми господарювання на базі приватної власності на землю, майно і різних форм організації праці.
Дослідження показали, що більшість сільгосппідприємств України відчувають необхідність допомоги в реформуванні. У цих умовах дуже значима роль консультантів ІКЦ (як офіційна, так і неофіційна). Остання потенційно домінує, тому що визначається тим, у чиїх інтересах здійснюється консультування.
ІКЦ “Агро-Таврія” було доручено здійснити розробку програми і концепції прискорення реформування АПК області, координацію і методичне забезпечення робіт із реформування АПК і ін.
Проведена ІКЦ “Агро-Таврія” робота з реформування АПК області дозволила виявити для даного регіону з урахуванням специфіки кожного господарства оптимальні форми господарювання і впровадити їх у що реорганізуються господарства. За участю центру на базі реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств поряд з іншими формами були сформовані 5 приватних-орендних сільськогосподарських підприємств, 40 акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, 57 сільськогосподарських кооперативів (виробничих і сервісних), 2082 фермерських господарства.
За 1998 р. у навчальних семінарах на базі ІКЦ “Агро-Таврія” взяли участь 287 керівників сільгосппідприємств, 594 головних бухгалтера й економіста, 83 інженера-електрика, 192 головних інженера й інженера по ЭМТП, 148 інженерів по ТБ, 446 фермерів.
Крім того, практикується така форма роботи як повне технологічне курирування господарств, що дозволять вибрати необхідні сорти і гібриди, застосувати сучасні технології оброблення, вибрати і налагодити машини. Широко використовуються в роботі систематичні інформаційні послуги, а також разові послуги консультаційного характеру.
У третьому розділі “Організація діяльності фахівців з управлінського консультування” дається характеристика основних джерел інформаційно-технічного забезпечення УК, аналізується структура виручки по послугах ІКЦ “Агро-Таврія”, а також запропоноване “Функціональне положення консультанта по економіці” ІКЦ.
Виходячи з досвіду зарубіжних консалтингових служб, що зароджується ІКС Росії, країн Балтії і вітчизняного досвіду, рекомендується як найбільше прийнятна – 3-х рівнева система ІКС України, що включає національний, регіональний і районний рівні, на кожному з яких відбувається збір, опрацювання і накопичення інформаційних потоків. Кожний із рівнів системи грунтується на результатах діяльності попереднього і характеризується специфічними функціями, виконуваними тільки на цьому рівні і не характерними для інших рівнів. (мал.2)

Мал. 2 Структурно-логічна схема інформаційного забезпечення
діяльності ІКС по обслуговуванню сфери АПК
Аналіз каналів одержання інформації показав, що більше усього інформації, використовуваної у своїй діяльності, експерти-консультанти одержують із преси (38%). Документована інформація, що надходить, може бути використана в декількох відділах (універсальна) або тільки в однім (специфічна). Інформація з джерел, що надходять, використовується не вся, відсоток реального використання варіюють від 3 до 40%. Найбільший припадає на спеціалізовані джерела, що надходять з УПТЦ “Агропромсистема”.
Багато споживачів послуг (27,2% опитаних) згодні з необхідністю оплати інформаційних послуг. Серед наданих послуг (табл.2) найбільш затребувана діяльність по реформуванню КСП і навчальні семінари, а інші послуги розвиті недостатньо в силу неплатоспроможності потенційних клієнтів.
Табл. 2 Число послуг, їхня трудомісткість і структура виручки по послугах,
зробленим ИКЦ “Агро-Таврия” по договорах із господарствами в 1998р.
Види послуг Число
послуг Витрати
чол.-г. Виручка,
грн. Частка послуг
у виручці, %
1. Реформування КСП 9 9450 73520 40,8
2. Навчальні семінари 6 2432 16100 8,9
3. Створення і курирування
кооперативів 7 8096 14000 7,8
4. Повне технологічне
курирування господарств 7 560 2100 1,2
5. Разові консультації
технологічного відділу 34 51 510 0,3
6. Постійне інформаційне
обслуговування 1166 364 6000 3,3
7. Разові консультації інформаційно-аналітичного відділу 20 4 200 0,1
8. Пошук інформації в Internet 7 11 105 0,1
9. Консультації економіко-правового відділу 25 25 250 0,2
10. Інші госпдоговірні послуги * * 67015 37,3
Усього: * * 179800 100,0
Автором запропоновано, апробовано і рекомендується для впровадження в ІКЦ по Україні “Функціональне положення консультанта по економіці” включаюче професійно-кваліфікаційну модель; вимоги до особистих якостей, рівню кваліфікації; принципи його діяльності відповідно до кодексу етики, стандартами й умовами сумлінної конкурентної боротьби; міри матеріального і нематеріального стимулювання, напрямки контролю і заходи впливу на консультанта.
НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖНА ЗРОБИТИ ВИСНОВКИ:
1.Управлінське консультування за рубежем сполучить державне і приватне обслуговування сільгоспвиробників. Світовий досвід показує, що початковий етап становлення консалтингових служб супроводжується державною підтримкою. У середньому по всім країнах, що має такі служби, частка їхньої державної підтримки складає 40%. В міру становлення і розвитку консалтингових служб можливо збільшення частки комерційного консультування.
2.У умовах переходу від адміністративно-командної системи до ринкової економіки потребує зміни механізм керування АПК України. Частина функцій по науково-обгрунтованому й ефективному веденню господарської діяльності повинні забезпечувати інформаційно-консультаційні служби.
3.Проведене нами соціологічне опитуванння керівників і спеціалістів АПК показало їхню велику зацікавленість (85,5% респондентів) у створенні інформаційно-консультаційних служб. Керівники і спеціалісти АПК гостро потребують в інформації в сфері права (54% опитаних), комерційної інформації (40%), економіки (24%). Опитуванння серед фермерів показав, що поряд із дефіцитом матеріальних і фінансових ресурсів 90% із них відчувають дефіцит інформації. Найбільший інтерес виявлений до правових аспектів (39,7%) і технологічних (37,1%).
4.Управлінське консультування на основі діяльності професіоналів на договірних і комерційних умовах має на меті надання допомоги керівникам при прийнятті рішень. Рівень ефективності виробництва в АПК у даний час не сприяє комерціалізації відношень у ланкі “консультант-виробник”, а держава не в змозі підтримувати безкоштовне інформаційне обслуговування сільськогосподарських формувань.
5.Робота ІКЦ “Агро-Таврія” по реформуванню сільськогосподарських підприємств Запорізької області дозволила провести відпрацьовування моделей нових організаційних форм господарювання і впровадити їх у що реорганізуються господарства шляхом розробки проекту реорганізації і подальшого розвитку.
6.Особливої консультаційної підтримки потребують фермерські господарства, у зв’язку з особливостями свого функціонування і як маючи більш низькі потенційні можливості в порівнянні з іншими суб’єктами підприємницької діяльності. По розвитку фермерства Запорізька область істотно випереджає інші. На її припадає 2082 господарства (6,6 % фермерських господарств України). З них більш 660 господарств ІКЦ курирує безпосередньо, більш половини фермерів області пройшли підготування на курсах і, практично, усі фермерські господарства користуються інформаційним забезпеченням центру.
7.Важливу роль грають утворювані в Україні асоціації, союзи й інші формування, діяльність яких спрямована на координацію, обмін інформацією, навчання керівників і робітників центрів, лоббірування інтересів ІКЦ перед вищестоящими організаціями і зарубіжними фондами і проектами.
8.Професійний інститут консультантів у країні тільки формується, немає відповідних навчальних закладів, ліцензування, сертифікації й атестації працюючих консультантів. Виявляються елементи конкуренції і “неформальної” діяльності на ринку консультаційних послуг.
9.Велику роль у формуванні інформаційно-консультаційних служб АПК грають зарубіжні проекти і фонди, експерти і консультанти яких використовують і передають накопичений досвід діяльності зарубіжних консалтингових служб спеціалістам що формуються ІКС України. З їхньою допомогою були створені біля 20 ІКЦ у різних регіонах України.
10.Результат управлінського консультування визначається: консультантом – по окупності власних витрат і повноті задоволення заявок клієнтів; споживачем – по результативності й ефективності прийнятих рішень, а в регіоні – рівнем виробництва.
НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
1.Рекомендувати апробовану ІКЦ “Агро-Таврія” організаційно-функціональну модель обласної інформаційно-консультаційної служби і функціональне положення консультанта по економіці для знову утворюваних і центрів, що розвиваються, України.
2.Забезпечити державною підтримкою формування структур ІКС на кожному з рівнів. Науково-методичне й інформаційне забезпечення діяльності цих структур повинні вісти підрозділи УААН і Міністерства АПК України. Обласні (регіональні) ІКЦ найбільше доцільно базувати при Вузах, НДІ, дослідно-дослідницьких установах АПК, що мають певний інтелектуальний потенціал.
3.Покласти на координуючі органи інформаційно-консультаційних служб видачу ліцензій, акредитацію і контроль за діяльністю ІКЦ регіонів із метою попередження недобросовісної конкуренції. Прийняти законодавчого заходу до рішення питань ліцензування (видача, позбавлення), акредитації і видачі сертифікатів у сфері діяльності АПК.
4.Створити центр підготування консультантів, розробити навчальний план і програми дисциплін “Техніка управлінського консультування”, “Законодавство про консультування”, “Формування і користування баз даних”, “Ділове спілкування”, “Управлінськи процедури”.
5.Рекомендувати при створенні загальної телекомунікаційної мережі, врахувати практичний досвід діяльності ІКЦ “Агро-Таврія” у регіоні, а також напрацьовані бази даних для зовнішнього і внутрішнього використання.
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ:
1.Лубяная В.Н. Создание информационно-консультационной службы для сельхозпроизводителей — требование времени //Культура народов Причерноморья. –1997. -№2. –С.48-51.
2.Лубяная В.Н. Практика деятельности зарубежных информационных служб //Экономика и управление, 1998. –№1. –С.13-15.
3.Тебенко В.Н. Повышение квалификации руководителей и специалистов – веление времени //Экономика и управление, 1999. -№4. -С.17-19.
4.Лубяная В.Н. Опыт работы информационно-консультационного центра для сельскохозяйственных производителей //Экономика и управление, 1998. -№2.-С.20-21.
5.Лубяная В.Н. Совершенствование информационного обеспечения. Становление фермерства. Сборник научных трудов Днепропетровского государственного аграрного университета, 1997. –С.228.
6.Чигрин В.А., Лубяная В.Н. Формирование информационно-консультационной службы для сельскохозяйственных производителей //Экономика и управление, 1998. –№1. –С.17-18.
7.Лобанов Н.И., Тебенко В.Н., Ожелевская Т.С. Проблемы развития кооперативного движения в Украине и роль информационно-консуль-тационного центра в их решении //Культура народов Причерноморья, 1999. –№5. –С.58-61.
8.Лобанов Н.И., Зиновьев И.Ф., Тебенко В.Н. Функциональное положение консультанта по экономике. Трудовой контракт на работу в ИКЦ. С, Таврия, 1999, 1 печ. л.
9.Зиновьев И.Ф., Тебенко В.Н. Эффективность управленческого консультирования //Экономика и управление, 1999. –№5. –С.22-24.

Тебенко Вита Николаевна. Управленческое консультирование (на примере информационно-консультационных служб АП). Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 “Предпринимательство, менеджмент и маркетинг”, Крымский государственный аграрный университет, Симферополь, 1999.
В диссертационной работе раскрыты сущность и содержание управленческого консультирования, обобщен опыт информационно-консультационного обслуживания в сельском хозяйстве развитых стран и трансформации информационного обслуживания в ближнем зарубежье.
Выявлено, что характерной особенностью служб УК в развитых странах является государственная служба консультации. В странах ближнего зарубежья широкое участие в становлении ИКС принимают специалисты совместных проектов Phare, TACIS, Know-How, VOCA, Евразия. В процессе исследования автор выделил основные признаки классификации консультационных структур: форма собственности, степень самостоятельности, специализация, численность консультантов. На основании изученного опыта зарубежных консалтинговых служб считаем, что для Украины более всего лучшая трехуровневая система информационно-консультационного обслуживания сельхозпроизводителей.
Большой дефицит информации в сельхозпроизводителей по правовым, коммерческим и технологическим вопросам. С целью удовлетворения информационных потребностей сельхозпроизводителей на Украине формируется информационно-консультационная служба. Обобщение практики деятельности сформированных ИКЦ показало, что формы и направления работы в большинстве своем определяются спецификой деятельности западных проектов-доноров и проблемами регионов.
Хозяйства, которые реформируются ИКЦ “Агро-Таврия”, имеют более высокие показатели финансово-экономической деятельности, чем в среднем по Запорожской области. Виявлено, что конкретные попытки трансформации земельной собственности натолкнулись на сопротивление со стороны местной бюрократии. Фактически, личный интерес противоречит целям реформирования.
Информацию, которая поступает из разнообразных источников, эксперты-консультанты используют не полностью – реальный процент колеблется от 3 до 40. Наиболее используемая информация – из специализированных источников, которые поступают с УПТЦ “Агропромсистема”. Много потребителей услуг (27,2% опрошенных) согласны с необходимостью оплаты информационных услуг. Среди предоставленных ИКЦ “Агро-Таврия” услуг более всего востребованна деятельность по реформированию КСП и учебные семинары, а иные услуги развиты недостаточно в силу неплатежеспособности потенциальных клиентов.
Автором предложена, апробирована и рекомендуется для внедрения в ИКЦ в Украинее функциональная структура информационно-консультационной службы области и “Функциональное положение консультанта по экономике”, содержащее профессионально-квалификационную модель; требования к личным качествам, уровню его квалификации и др.
Ключевые слова: управленческое консультирование, информационно-консультационный центр, функциональное положение, информационные ресурсы, критерии консультирования.

Тебенко Віта Миколаївна. Управлінське консультування (на прикладі інформаційно-консультаційних служб АПК). Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 “Підприємництво, менеджмент і маркетинг”, Кримський державний аграрний університет, Сімферополь, 1999.
У дисертаційній роботі узагальнений зарубіжний і вітчизняний досвід інформаційно-консультаційного обслуговування в сфері сільськогосподарського виробництва, оцінена практика роботи ІКЦ “Агро-Таврія”, розроблена система бази даних для ефективного функціонування ІКЦ, запропоновано “Положення про роботу інформаційно-консультаційної служби” та “Функціональне положення консультанта з економіки”, розроблені і реалізовані пропозиції щодо інформаційного, технічного, організаційно-методичного і кадрового забезпечення діяльності ІКЦ.
Ключові слова: управлінське консультування, інформаційно-консультаційний центр, функціональне положення, інформаційні ресурси, критерії консультування.

Tebenco Vita Nikolaevna. Administrative consultation (on an example of information-consulting services AIC). The manuscript.
The dissertation for the master of science degree in economics by speciality 08.06.02 – “Business, management and marketing ”, Crimean state agrarian university, Simferopol, 1999.
In dissertation contains the foreign and domestic experience of information-consulting service in sphere AIC is generalized, the practice of work ICC “Agro-Tavriya” is appreciated, developed of the system of a database for effective functioning ICC, is offered “Rule about work information-consulting of service” and “Functional rule of the adviser on economy”, are developed and the offers on information, technical and organization-methodical and personnel maintenance of activity ICC are realized.
Key words: administrative consultation, information-consultation center, functional rule, information resources, criterion of consultation.

Відповідальний за випуск: Кононов Н.А.
Підписано до друку 28.10.99 Формат 6090/16
Бесплатно. Тираж 100 экз. Обсяг 1 друк. арк.
Типографський відділ КДАУ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020