МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ.
М.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Шаповалов Пилип Олександрович

УДК 658.8:615.12

Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі

Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління
підприємствами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата економічних наук

Донецьк – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Донецькому державному університеті економіки і
торгівлі ім. М.Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України
(м.Донецьк)

Науковий керівник доктор економічних наук, професор

Азарян Олена Михайлівна,

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.
Туган-Барановського,

завідувач кафедри маркетингу і комерційної справи

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Заруба Віктор Яковлевич,

Національний технічний університет „Харківський політехнічний
інститут”,

завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

кандидат економічних наук, доцент

Балабаниць Анжеліка Володимирівна, Донецький державний університет
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,

доцент кафедри маркетингового менеджменту

Провідна установа Сумський державний університет Міністерства освіти і
науки України, м.Суми, кафедра маркетингу

Захист відбудеться “30” травня 2006 р. о 14 00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому державному
університеті економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за адресою:
83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного
університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за адресою:
83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.

Автореферат розісланий “28” квітня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради
О.В.Виноградова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в
економіці України, є багатоаспектною проблемою, яка стосується всіх
сторін діяльності підприємств, незалежно від форм власності та сфери
діяльності. Умови ринкової економіки висувають до функціонуючих в її
межах суб’єктів господарювання ряд вимог. Однією з найбільш значних і
важко здійсненних є уміння адаптуватися до зовнішнього середовища, що
змінюється.

Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності
підприємств та інших суб’єктів ведення господарства необхідно якісно
розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні,
соціально-трудові й інші елементи потенціалу. Це обумовлює виняткову
увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління
технологічними й організаційними змінами, і особливо до алгоритмів
визначення і використання їх потенційних соціально-економічних
можливостей.

Питанням формування стратегічного потенціалу підприємства в економічній
літературі приділяється певна увага, проблемами дослідження потенціалу
підприємств різних галузей у певний час займалися ряд учених, таких як:
Ассель Г., Анчишкін О.І., Архангельський В.М., Архипов В.М., Балабаниць
А.В., Воблий К.Г., Заруба В.Я., Ігнатенко Н.Т., Немчинов В.С., Олексюк
О.І., О’Шонессі Дж., Рєпіна І.М., Руденко В.П., Садєков А.А., Струмілін
С.Г., Ханжина В., Чернега О.Б., Чернишова Г., Шаховська Л. І. та ін.

Однак інформація з даної проблематики найчастіше носить суперечливий
характер. Аналіз наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних
авторів свідчить про наявність неоднозначності у розумінні сутності
стратегічного потенціалу, що значною мірою ускладнює розробку конкретних
практичних рекомендацій щодо його формування та ефективного управління
і, таким чином, негативно відбивається на результатах маркетингової
діяльності. Тобто додаткового обґрунтування вимагає визначення сутності,
структури і механізму формування та управління стратегічним потенціалом
підприємства з урахуванням економічної ситуації, яка спостерігається в
Україні.

Вітчизняний ринок аптечної торгівлі займає особливе місце у структурі
споживчого ринку України, оскільки дана продукція достатньо вагома та
соціально значуща. Тому переорієнтація вітчизняних підприємств аптечної
торгівлі на принципи маркетингової діяльності забезпечить пошук,
розробку та пропозицію ефективних та конкурентоспроможних лікарських
засобів, що в свою чергу надасть можливість задовольнити потреби у
галузі охорони здоров’я населення.

Актуальність і особливе значення управління стратегічним потенціалом
підприємства, що працює на фармацевтичному ринку, відсутність
концептуальних і системних розробок із його формування для підприємств
аптечної галузі визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету і
завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького
державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського в
межах науково-дослідної теми № 53/2004 “Дослідження ринку фармацевтичних
товарів” (номер державної реєстрації 0106U001436), в якій автором
розроблено методику дослідження фармацевтичного ринку, також
запропоновано стратегію маркетингової діяльності підприємства аптечної
торгівлі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
теоретичних положень і практичних рекомендацій з управління
стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено такі завдання:

уточнення економічної сутності потенціалу підприємства, виявлення його
специфічних особливостей й еволюції становлення і розвитку та
формулювання авторського визначення поняття “потенціал підприємства”,
“стратегічний потенціал підприємства”;

розробка загальної класифікації видів потенціалів за різними ознаками;

аналіз сучасних тенденцій формування стратегічного потенціалу
підприємств;

аналіз особливостей формування фармацевтичного ринку України і
визначення основних факторів, що істотно впливають на формування
вітчизняного фармацевтичного ринку;

діагностика стратегічної позиції суб’єктів фармацевтичного ринку;

визначення ряду взаємозалежних джерел конкурентних і порівняно
несприятливих умов для українських фармацевтичних компаній;

оцінка якості обслуговування в роздрібній аптечній мережі;

проведення рейтингової оцінки роздрібних аптечних мереж як елемента
координації зусиль з управління стратегічним потенціалом;

розробка методики оцінки конкурентоспроможності підприємства аптечної
торгівлі;

розробка механізму стратегічного управління, побудованого на основі
оцінки стратегічного потенціалу підприємства.

Об’єктом дослідження є процес управління стратегічним потенціалом
підприємства аптечної торгівлі в системі маркетингу.

Предметом дослідження є основні принципи, методи й
організаційно-економічні підходи до управління стратегічним потенціалом
підприємства аптечної торгівлі на основі маркетингу.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертації стали
класичні положення економічної теорії, праці вчених-економістів
зарубіжних країн, СНД і України з питань формування стратегічного
потенціалу, використання маркетингу в діяльності суб’єктів
господарювання.

У дисертації використано загальнонаукові та спеціальні методи
дослідження. Зокрема, при уточненні сутності, виявленні специфічних
особливостей потенціалу підприємства використовувалися методи логіки,
діалектики, порівняння і сутнісно-етимологічного аналізу; при проведенні
аналізу сучасних тенденцій формування потенціалу підприємств – методи
порівняльного аналізу і синтезу, економічного аналізу; при визначенні
ознак загальної класифікації видів потенціалів – методи системного
аналізу і синтезу; при проведенні оцінки конкурентоспроможності
підприємства аптечної торгівлі – методи експертних оцінок, угруповань і
порівняння, економічного аналізу; при обґрунтуванні прогнозних значень
для кожної стратегічної альтернативи розвитку підприємства аптечної
торгівлі, розробці алгоритму процесу стратегічного планування – методи
статистичного і маркетингового аналізу, експертного прогнозування і
принципи системного підходу.

Інформаційною базою дослідження послужили закони і нормативні акти
України, що регламентують функціонування підприємств аптечної торгівлі,
вітчизняні й зарубіжні публікації, які відбивають теоретичні та
методичні розробки, результати наукових досліджень, проведених
провідними інститутами України, а також безпосередньо автором.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нових підходів
до управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі,
що базуються на використанні маркетингового інструментарію, урахуванні
вітчизняного і зарубіжного досвіду й особливостей економіки України.

Нові положення і розробки, що забезпечили вирішення зазначеного
завдання, такі:

уперше:

розроблено модель оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
аптечної торгівлі за економічними стандартами, яка представлена за
такими напрямками: ефективність використання інформаційних ресурсів,
економічний простір, час, технології, рівень доходів;

удосконалено:

визначення “потенціалу підприємства” як інтегрального відображення
(оцінки) поточних і майбутніх можливостей економічної системи
трансформувати вхідні ресурси за допомогою властивих її персоналу
підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи
таким чином корпоративні та суспільні інтереси;

загальну класифікацію видів потенціалів за такими ознаками: за формою
існування; за ступенем відповідності поставленим цілям; за направленістю
формування; за ступенем і можливостями застосування як використовуваного
потенціалу, потенціалу, що не використовується підприємством, та
бажаного потенціалу, так і працездатного та непрацездатного потенціалу,
що дозволяє на практиці відокремити реальні можливості суб’єкта
господарювання від перспективних;

дістали подальшого розвитку:

механізм стратегічного планування на основі оцінки рівня використання
стратегічного потенціалу підприємства шляхом ідентифікації і створення
спектра підприємницьких можливостей, його структуризації і побудови
певних організаційних форм для стабільного розвитку й ефективного
відтворення;

методичний підхід до формування системи маркетингової діагностики
стратегічної позиції, який базується на поєднанні оцінки маркетингового
та управлінського блоків підприємства аптечної торгівлі з
критеріально-ресурсною, основою якого є системне і регулярне
дослідження маркетингового середовища з метою оцінки ефективності
управління стратегічним потенціалом для виявлення проблем і можливостей,
а також розробки рекомендацій щодо плану дій з удосконалення системи
управління стратегічним потенціалом;

рейтингова оцінка роздрібних аптечних мереж, сутністю якої є
визначення ієрархічного статусу та відображення ступеня популярності, що
дозволяє адекватно відобразити рівень управління стратегічним
потенціалом кожного учасника рейтингу за всім спектром оцінних
критеріїв, а також знизити комерційні ризики.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена в дисертації
концепція управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної
торгівлі є теоретичною і методичною основою удосконалення діяльності на
фармацевтичному ринку на базі розроблених заходів, реалізація яких
сприяє адаптації підприємств до коливань кон’юнктури фармацевтичного
ринку, підвищенню конкурентоспроможності їх потенціалу, забезпечує
урахування зовнішніх і внутрішніх факторів економіки України і створює
передумови для стабілізації їх господарської діяльності. Практичне
значення мають такі розробки, як: класифікація видів потенціалів, що
дозволяє на практиці відокремити реальні можливості суб’єкта
господарювання від перспективних; методика проведення діагностики
стратегічної позиції суб’єктів фармацевтичного ринку. У дисертації
розроблено карти для оцінки якості обслуговування в роздрібній аптечній
мережі; проведено рейтингову оцінку роздрібних аптечних мереж;
запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємства
аптечної торгівлі; розроблено алгоритм процесу стратегічного управління,
побудованого на основі оцінки стратегічного потенціалу підприємства.
Використання цих механізмів дозволить суттєво підвищити ефективність
управління стратегічним потенціалом підприємств аптечної торгівлі.

Практичне значення обґрунтованих пропозицій дослідження та їх
використання в діяльності підприємств аптечної торгівлі підтверджено
відповідними документами ПП „Сантур” м. Донецьк (акт впровадження №
156 від 18.11.2005 р.), ТОВ ВТФ „Арніка” (акт впровадження № 281 від
27.10.2005 р.).

Результати дослідження можуть використовуватися в навчальному процесі
Макіївського економіко-гуманітарного інституту при викладанні дисциплін
“Конкурентоспроможність фірм”, “Потенціал підприємства: формування й
оцінка”, “Економічні та маркетингові дослідження”, а також у процесі
надання консультаційних та інформаційних послуг підприємствам аптечної
торгівлі, що підтверджено відповідними документами (акт впровадження №
01/284 від 22.11.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного
дослідження автора. У процесі роботи здійснено огляд наукової літератури
з досліджуваної проблеми. Аналітична частина роботи виконана на основі
обробки фактичних статистичних даних діяльності підприємств аптечної
торгівлі, безпосередньо зібраних автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідалися і були схвалені на науково-практичних конференціях різного
рівня: V Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених
“Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація,
підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2003 р.), II
Міжнародній конференції “Маркетингові дослідження в Україні” (м. Ялта,
2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Товарознавство і
ринок споживчих товарів у III тисячолітті” (м. Донецьк, 2004 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції “М.І.Туган-Барановський –
видатний учений-економіст. Спадщина та новації” (м. Донецьк, 2005 р.) .

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 наукових праць
загальним обсягом 2,1 д.а., у тому числі 1,95 д.а. належать особисто
автору. У спеціалізованих виданнях опубліковано 4 статті загальним
обсягом 1,5 д.а., з яких 1,35 д.а. належать автору.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків. Загальний обсяг – 171 сторінка, 27 таблиць і 22
рисунки на 18 сторінках, список використаних джерел зі 118 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, предмет,
об’єкт і методологію дослідження, наукову новизну, теоретичне і
практичне значення роботи, відображено апробацію результатів, наведено
кількість публікацій за темою дисертації.

У першому розділі дисертаційної роботи „Теоретичні основи формування
стратегічного потенціалу підприємства” розглянуто сутнісну
характеристику стратегічного потенціалу підприємства в межах вивчення
еволюційних підходів до наукового розуміння терміну „потенціал”, у
результаті чого визначено етапи й напрямки трансформації
понятійно-категоріального апарату й установлено найбільш актуальні
ринкові ознаки потенціалу підприємства. Цей підхід дозволив
сформулювати авторське визначення „потенціалу підприємства” та
„стратегічного потенціалу”. Визначено, що потенціал підприємства може
розглядатися як інтегральне відображення (оцінка) поточних та майбутніх
можливостей економічної системи перетворювати вхідні ресурси шляхом
трансформації властивих її персоналу підприємницьких здібностей в
економічні блага. Враховуючи необхідність проведення додаткового
дослідження стратегічного потенціалу як об’єкта управління, визначено,
що стратегічний потенціал — це поєднання ресурсів та можливостей, які
наявні у підприємства для розробки та реалізації запропонованої
стратегії. Тобто управління стратегічним потенціалом підприємства
являє собою можливість управління його ресурсами на певних стадіях
розвитку з метою ефективної взаємодії з ринком.

Рис 1 . Класифікація стратегічного потенціалу

Установлено, що сутність будь-якого об’єкта досить повно розкривається
за допомогою виявлення його структури. Спираючись на основні
характеристики стратегічного потенціалу підприємства (СтПП), можна
стверджувати, що його формують ті ресурси, що можуть бути змінені в
результаті реалізації стратегічних рішень. Крім того, стратегічний
потенціал організації істотно залежить від умов, в яких відбувається її
діяльність, і піддається постійним змінам.

Таким чином, поняттям СтПП поєднуються не тільки ресурси, взаємодіючі із
системою управління на різних етапах, але і методи, застосування яких
дозволяє найбільш ефективно реалізовувати наявні ринкові можливості. З
урахуванням вищевикладеного структуру стратегічного потенціалу
підприємства можна відобразити як систему елементів сукупної діяльності
фірми, що підкоряється маркетинговому потенціалу (рис. 2).

Рис. 2. Піраміда стратегічного потенціалу підприємства

У другому розділі дисертаційної роботи „Стратегічний потенціал
підприємства аптечної торгівлі як основа стійкого розвитку
фармацевтичного ринку” проведено дослідження розвитку фармацевтичного
ринку України і визначено головні фактори, що впливають на формування
вітчизняного фармацевтичного ринку. Це дозволило встановити, що в умовах
формування ринкових відносин у результаті зростання ступеня залежності
підприємств від зовнішнього оточення, загострення конкуренції за ринки
збуту товарів, посилення ролі споживачів одним з основних факторів, що
сприяє забезпеченню довгострокових конкурентних переваг для підприємств,
стає ефективність використання стратегічного потенціалу.

На підставі методу SWOT-аналізу проведено маркетингову діагностику
стратегічної позиції підприємств аптечної торгівлі м. Донецька,
товарний портфель яких охоплює лікарські засоби як рецептурні, так і
безрецептурні. Дані підприємства були згруповані залежно від
спеціалізації та торгової площі таким чином: підприємства 1 групи –
великі універсальні фармацевтичні фірми, що займаються виробництвом і
оптово-роздрібною реалізацією лікарських препаратів (ТОВ “Сарепта”,
аптечний холдинг); підприємства 2 групи – великі роздрібні (ТОВ
“Арніка”, Донбас-фармація); підприємства 3 групи – локальні мережі (ТОВ
“Ольвія”, ТОВ “36,6”, ТОВ “Оптима”); підприємства 4 групи –
спеціалізовані (реалізація гормональних, онкологічних препаратів,
лікарських трав – ЗАТ “Ніка” тощо) (табл. 1).

,

L

N

>

»

a$

»

$

&

(

*

,

.

L

|

D

e

A•oeoeiiiUEiiiAi«!•

??????? – дуже високий рівень, на підприємствах 3 групи – високий рівень
за безрецептурними препаратами та середній за рецептурними препаратами,
на підприємствах 4 групи за рецептурними препаратами – дуже низький
рівень та низький за безрецептурними. Результати оцінки управлінського
блоку свідчать про низький рівень управлінського блоку на підприємствах
1 та 3 груп, середній рівень на підприємствах 2 групи та дуже низький
рівень на підприємствах 4 групи.

Крім того, проведена рейтингова оцінка роздрібних аптечних мереж як
елемент координації зусиль щодо управління стратегічним потенціалом, у
результаті чого зроблено розрахунок підсумкової рейтингової позиції
роздрібних аптечних мереж (табл. 2).

Методика визначення цього рейтингу, запропонована в роботі, передбачає
можливість рангового упорядкування аптечних мереж за будь-яким окремим
критерієм, що дозволяє диференційовано оцінити важливі нецінові фактори
конкуренції, застосовувані учасниками роздрібного лікарського ринку.
Частка кожного критерію у сукупній оцінці ранжувалался з урахуванням
своєї порівняльної вагомості (у %), причому загальна сума всіх критеріїв
повинна складати 100%. Такими критеріями виступили найбільш вагомі
показники ділової активності та підсумки конкретної аптечної мережі,
кожному з яких надавалася власна вага, або відсотковий рівень
значущості. Результати оцінки рейтингової позиції роздрібних аптечних
мереж дозволили зробити висновок про наявність потенційних можливостей
для досягнення ринкової стабільності ВТФ ТОВ „Арніка” (сукупний
рейтинговий бал складає 64,87%), що вимагає відповідних маркетингових
зусиль у напрямку підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Даний рейтинг дає можливість адекватно відбити рівень управління
стратегічним потенціалом кожного учасника рейтингу за всім спектром
оцінних критеріїв, оскільки його складання засноване на зваженій сумі
показників і допускає компенсацію низьких значень за одним критерієм
високим рейтинговим балом за іншим.

У третьому розділі дисертаційної роботи „Методичні рекомендації щодо
розвитку стратегічного потенціалу підприємства аптечної торгівлі”
запропоновано підхід до оцінки рівня якості обслуговування в роздрібній
торговельній мережі як елемента стратегічного потенціалу, що має
базуватися на створенні комфорту, зручності, тобто тих благ, що
дозволяють споживачам установлювати довгострокові партнерські відносини
з обраними компаніями. Розроблено методичний підхід щодо оцінки
конкурентоспроможності стратегічного потенціалу підприємств аптечної
мережі та оцінки рівня використання стратегічного потенціалу.

Оцінку аптечної роздрібної мережі пропонується проводити за такими
критеріями: місце розташування, мерчендайзинг, ціна, асортимент, якість
обслуговування на підставі детермінованого методу визначення вибірки
(табл. 3). Критерії оцінки мерчендайзингу та кваліфікації персоналу
мають різні ступені значущості для покупців, тому для виявлення
інтегральних показників було введено питому вагу цих критеріїв на
підставі розробленої анкети та проведення опитування. Для інтерпретації
отриманих результатів був використаний регресійний аналіз, за допомогою
якого побудована залежність, що показує, яким чином впливає місце
розташування, мерчендайзинг, якість обслуговування на прибуток. Для
встановлення лінійної регресійної залежності між перемінними використана
програма Matrixer, в якій автоматизовано звичайний метод найменших
квадратів.

Запропонований метод може бути використаний для розрахунку параметрів
рівняння лінійної регресії у випадку, коли на основне поле кореляції
мінімізується відстань по вертикалі усіх точок поля від графіка
регресії.

З усіх апробованих варіантів моделей формування рівня обслуговування
покупців лікарських засобів, найбільш придатною виявилась наступна:

В = 0,257 х ЯО + 0,0199 х М.

Залежна перемінна: В — виторг;

ЯО — якість обслуговування;

М — місце розташування.

Результати розрахунку моделі подано в табл. 4.

У даній моделі в якості незалежних змінних виступають якість
обслуговування та місце розташування, а залежною є виторг. Значення
t-статистик при змінних показують, що отримані коефіцієнти значущі,
тобто модель адекватна.

У ході дослідження встановлено, що проблема управління стратегічним
потенціалом, і особливо, питання оцінки його конкурентоспроможності,
потребують додаткового вивчення. Для оцінки конкурентоспроможності
потенціалу ВТФ ТОВ “Арніка” рекомендовано використовувати індикаторний
метод.

Різні співвідношення доходів і ресурсів у порівнянні з аналогічними
стандартами, що визначаються критеріально-експертним способом, дають
можливість оцінити конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємств за економічними
стандартами проведена за 5 напрямками: ефективності використання
інформаційних ресурсів, економічного простору, часу, технології, рівню
доходу.

Відносно встановленого рівня конкурентоспроможності побудована матриця
конкурентоспроможності ВТФ ТОВ „Арніка”, у рамках якої відображуються
стандарти та їх відсотково-бальне значення (табл. 5).

Таким чином, загальний фактичний рівень конкурентоспроможності
стратегічного потенціалу ВТФ ТОВ „Арніка” на рівні галузевого стандарту
складає

на рівні галузевого лідерства

Таким чином рівень конкурентоспроможності стратегічного потенціалу ВТФ
ТОВ „Арніка” відповідає галузевому стандарту , оскільки ЗКППе>1.

Оцінка рівня використання стратегічного потенціалу (РВСтП) є
найважливішим чинником процесу стратегічного планування. Для розрахунку
РВСтП запропоновано упорядкувати складові дані й визначити взаємозв’язки
між компонентами.

Подальший аналіз був зроблений за методом декомпозиції СтПП на
найпростіші складові. Механізм процесу стратегічного планування,
побудований на основі оцінки РВСтП, складається з етапів, наведених на
рис. 3.

Рис. 3. Механізм процесу стратегічного планування на основі оцінки РВСтП

Планування на основі оцінки РВСтП надає можливість побудови стратегії
підприємства, що веде до поліпшення внутрішніх показників його роботи.

Подібний аналіз дозволяє вивчити діяльність підприємства з точки зору
раціонального використання всіх наявних ресурсів. Даний метод охоплює
всі сфери внутрішньої діяльності підприємства і дозволяє найбільше чітко
уявити напрямки їх розвитку для ефективної взаємодії з ринком.

ВИСНОВКИ

У дослідженні теоретично обґрунтовано і вирішено науково-прикладну
задачу формування й управління стратегічним потенціалом підприємства
аптечної торгівлі на основі узагальнення теоретичних положень,
урахування методів і досвіду вітчизняних і зарубіжних роздрібних
аптечних мереж, особливостей ринкової економіки України.

Основні наукові та прикладні результати дослідження полягають у такому:

1. Виявлено хронологію становлення і розвитку розуміння сутності
потенціалу підприємства серед учених-економістів як вітчизняних, так і
зарубіжних та встановлено ринкові ознаки, що найбільш повно відображують
сутність поняття „потенціал”. Виходячи з цього подано авторське
визначення поняття “потенціал підприємства” як інтегральне відображення
(оцінка) поточних і майбутніх можливостей економічної системи
трансформувати вхідні ресурси за допомогою властивих її персоналу
підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи
таким чином корпоративні та суспільні інтереси, та „стратегічний
потенціал підприємства” як сукупність наявних ресурсів і можливостей для
розробки і реалізації розробленої стратегії.

2. Запропоновано загальну класифікацію видів потенціалів за різними
ознаками, в якій логічним доповненням є дієздатний і недієздатний
потенціал, які можливо задіяти у будь-який момент часу в певних умовах
для виконання поставлених завдань і досягнення конкретних цілей.

3. На основі вивчення властивостей економічної системи запропоновано
механізм формування стратегічного потенціалу підприємства, в якому
кожний з елементів підкоряється досягненню загальних стратегічних цілей,
в результаті взаємодії яких створюється система, з’являються нові
властивості, які відсутні в кожному окремому виді ресурсу.

4. Результати дослідження показали, що фармацевтичний ринок України
має ряд особливостей, якими він відрізняється від інших товарних ринків.
До цих особливостей можна віднести: різноманітний асортимент лікарських
засобів; тривалий цикл їх розробки; високу наукомісткість; нееластичний
попит; залежність потреби у препаратах від епідемій, стихійних лих та
інших екстремальних ситуацій, тому існує необхідність вивчення його
специфічних характеристик.

5. Проведено маркетингову діагностику стратегічної позиції підприємств
аптечної торгівлі, основною метою якої є орієнтація системи управління
стратегічним потенціалом на досягнення цілей підприємства. Проведений
аналіз показав, що середній рівень соціальної ефективності управління
стратегічним потенціалом мають підприємства 1 і 2 груп, низький рівень —
підприємства 3 і 4 груп, середній рівень економічної ефективності
управління стратегічним потенціалом мають підприємства 1, 2 і 3 груп,
низький рівень — підприємства 4 групи.

6. У результаті дослідження визначено, що українські підприємства
аптечної торгівлі відрізняються, по-перше, досить низькою продуктивністю
праці, по-друге, слабкостями конкурентних позицій вітчизняних
підприємств аптечної торгівлі є високі бар’єри для входу до ринку,
по-третє, – наявність недосконалої інформації, що потребує створення
загальнодержавного центру фармацевтичної інформації.

7. Доведено, що в умовах посилення конкуренції на ринку аптечної
торгівлі проблема утримання конкурентних переваг є однією з
найголовніших. Тому в роботі запропоновано проведення оцінки рівня
якості обслуговування в роздрібній торговельній мережі як елемента
стратегічного потенціалу, що має базуватися на створенні комфорту,
зручності, тобто тих благ, що дозволяють споживачам установлювати
довгострокові партнерські відносини з обраними компаніями. Встановлено
взаємозв’язок між якістю обслуговування і розміром виручки, а також той
факт, що успішна діяльність підприємства аптечної торгівлі та його
конкурентоспроможність за інших рівних умов залежать від досвіду роботи,
знання специфіки ринку й уміння вибудовувати технологію надання послуг
споживачам, що у свою чергу дає конкурентну можливість управління
стратегічним потенціалом підприємства.

8. Запропоновано використання методу рейтингування підприємств аптечної
торгівлі, який надає можливості зниження комерційних ризиків та
дозволяє зробити висновок про наявність потенційних можливостей для
досягнення ринкової стабільності.

9. За допомогою використання індикаторів та економічних стандартів за 5
напрямками розроблена методика оцінки конкурентоспроможності
стратегічного потенціалу підприємств аптечної галузі, що дозволила
встановити загальний фактичний рівень конкурентоспроможності
стратегічного потенціалу ВТФ ТОВ „Арніка” на рівні галузевого стандарту
.

10. Запропоновано механізм процесу стратегічного планування, побудований
на основі оцінки стратегічного потенціалу підприємства, на підставі
якого сформульовано три основні стратегічні напрями розвитку
підприємства ВТФ ТОВ “Арніка” і наведено прогнозні значення для кожної
стратегічної альтернативи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях:

Шаповалов П.О. Особливості формування фармацевтичного ринку в Україні //
Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр.– Дніпропетровськ:
ДНУ. – 2003. – Вип. 186: –Т.ІІ. — С. 412 – 418 ( 0,4 д.а.).

Шаповалов П.О. Особливості розрахунку конкурентоспроможності медичних
послуг // Схід. – 2003.- № 8 (58). — С. 18-21 (0,3 д.а.).

Шаповалов П.О. Стратегічний потенціал підприємства: структура та
формування // Торгівля і ринок України: Тем. зб. наук. пр. з проблем
торгівлі та громадського харчування. – Донецьк: Дондует. – 2004. – Вип.
18. — С. 277–282 (0,4 д.а ).

Азарян О.М., Шаповалов П.О. Передумови використання маркетингу в системі
охорони здоров’я // Торгівля і ринок України: Тем. зб. наук. пр. з
проблем торгівлі та громадського харчування. – Донецьк: Дондует. — 2004.
– Вип. 16. -Т2. – С. 167–172 (0,4 д.а).

Особистий внесок: визначено головні умови та особливості використання
маркетингу в системі охорони здоров’я (0,25 д.а.).

Публікації за результатами участі в конференціях:

Шаповалов П.О. Особливості маркетингових комунікацій у медичній галузі
// Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація,
підприємництво, стале економічне зростання: Матеріали IV Міжнар.
наук.-практ. конф. студентів та молодих учених. –– Донецьк: ДонНУ. –
2003. – Ч.4. -С. 350–352 (0,2 д.а.).

Шаповалов П.О. Використання логістичного підходу в маркетинговій
діяльності фармацевтичного підприємства. // Маркетингові дослідження в
Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНТЕУ. – 2004. –
С.234 – 235 (0,1 д.а.).

Шаповалов П.О. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система
// Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті:
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2004. – С.
142-145 (0,2 д.а.).

Шаповалов П.О. Про деякі підходи щодо оцінки потенціалу підприємства //
М.І.Туган-Барановський – видатний учений-економіст. Спадщина та новації:
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2005. – С.
215-216 (0,1 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Шаповалов П.О. Управління стратегічним потенціалом підприємства
аптечної торгівлі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління
підприємствами. Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.
М. Туган-Барановського, Донецьк, 2006.

У дисертаційній роботі розглянуто особливості формування понять
“потенціал”, “стратегічний потенціал”, установлено класифікаційні ознаки
та структурні елементи, виявлено підходи до формування, оцінки та
управління стратегічним потенціалом підприємства. Визначено основні
тенденції розвитку фармацевтичного ринку; запропоновано методичний
підхід до формування системи маркетингової діагностики стратегічної
позиції. Проаналізовано рівень використання стратегічного потенціалу
підприємства аптечної торгівлі, що дає більш об’єктивну картину
порівняно з традиційними методиками, тому що вона заснована на синтезі
оцінок провідних спеціалістів, що в цілому дозволяє провести комплексну
діагностику проблем і перспектив розвитку підприємства. Запропоновано
модель процесу стратегічного планування на основі оцінки рівня
використання стратегічного потенціалу підприємства.

Ключові слова: аптечна торгівля, маркетингова діагностика, потенціал,
стратегічний потенціал підприємства, управління стратегічним потенціалом
підприємства.

АННОТАЦИЯ

Шаповалов Ф.А. Управление стратегическим потенциалом предприятия
аптечной торговли. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.06.01 — Экономика, организация и управление
предприятиями. — Донецкий государственный университет экономики и
торговли им. М. Туган-Барановского, Донецк, 2006.

В диссертационной работе проведен сущностно-этимологический анализ
существующих трактовок определения потенциала предприятия, позволяющий
выявить различные подходы к формулировке данного понятия, которые в той
или иной мере отражают его сущность; установлены классификационные
признаки и структурные элементы, выявлены подходы к формированию и
оценке стратегического потенциала. На основе изучения свойств
экономической системы предложен алгоритм формирования потенциала
предприятия, в котором каждый из элементов подчиняется достижению общих
целей стратегического потенциала предприятия, то есть если существуют
средства производства, кадры, материально-техническая база с
определенными характеристиками и другие ресурсы, то стратегический
потенциал предприятия как экономическая система способен удовлетворить
постоянно меняющиеся потребности потенциальных потребителей.

Исследованы основные тенденции развития фармацевтического рынка;
выявлено, что фармацевтическая промышленность является одной из наиболее
рентабельных отраслей как во всем мире, так и в Украине в частности.
Предложен методический подход к формированию системы маркетинговой
диагностики стратегической позиции предприятий аптечной торговли,
основной целью которой является ориентация системы управления
стратегическим потенциалом на достижение целей предприятия.

Установлено, что одним из надежных путей снижения коммерческих рисков
является участие предприятий аптечной торговли в объективном и
беспристрастном рейтинговом сравнении своих показателей с показателями
остальных участников.

Установлена взаимосвязь между качеством обслуживания и объемом выручки,
а также тот факт, что успешная деятельность предприятия аптечной
торговли и его конкурентоспособность при прочих равных условиях зависят
от опыта работы, знания специфики рынка и умения выстраивать технологию
оказания услуг потребителям, что в свою очередь создает конкурентную
возможность управления стратегическим потенциалом предприятия.

Проанализирован уровень использования стратегического потенциала
предприятия. Предложена модель процесса стратегического планирования на
основе оценки уровня использования стратегического потенциала
предприятия. Сформулированы 3 основных стратегических направления
развития предприятия ВТФ ООО “Арника” и приведены прогнозные значения
для каждой стратегической альтернативы. По результатам исследования,
проведенного в ВТФ ООО “Арника” в качестве наиболее приемлемой его
конкурентной стратегии можно выделить стратегию дифференциации, основой
которой является разнообразие моделей предлагаемых лекарственных
препаратов. А базовую стратегию, задающую важнейшие направления
перспективной деятельности, можно классифицировать как стратегию
выживания путем долгосрочной реструктуризации.

Ключевые слова: аптечная торговля, маркетинговая диагностика,
потенциал, стратегический потенциал предприятия, управление
стратегическим потенциалом предприятия.

SUMMARY

Shapovalov F.A. Management by strategic potential of enterprise of
pharmacy trade. — Manuscript.

Thesis for Candidate’s degree in economic sciences in speciality
08.06.01 — Economics, Organization and Management of Enterprises.-
Donetsk State University of Economics and Trade named after М.
Tugan-Baranovsky, Donetsk, 2006.

The basic progress trends of pharmaceutical market are explored; it is
exposed, that pharmaceutical industry is one of the most cost-effective
industries, both in a whole world and in Ukraine in particular. Offered
methodical approach to forming of the system of marketing diagnostics of
strategic position of enterprises of pharmaceutical market, the primary
purpose of which there is the orientation of the control system by
strategic potential on achievement of aims of enterprise.

The level of the use of strategic potential of enterprise which gives
more objective picture by comparison to traditional methods is analysed,
because she is based on the synthesis of estimations of leading
specialists which on the whole settles to make the complex seeing of
problems and prospects of development of enterprise. The model of
process of the strategic planning on the basis of estimation of level of
the use of strategic potential of enterprise is offered.

Key words: pharmacy trade, marketing diagnostics, potential, strategic
potential of enterprise, мanagement by strategic potential of
enterprise.

Похожие записи