.

Управління інвестиційним проектом з урахуванням ризику: Автореф. дис… канд. техн. наук / М.М. Дорошенко, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2203
Скачать документ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ДОРОШЕНКО Маргарита Миколаївна

УДК 69.003:336.532

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

Спеціальність 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва
(технічні науки)

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

КИЇВ – 1999

Дисертація є рукопис

Робота виконана на кафедрі систем автоматизації проектування та управління Київського національного університету будівництва і архітектури

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Михайлов Віталій Степанович, завідувач кафедрою систем автоматизації проектування та управління Київського національного університету будівництва і архітектури

Офіційні опоненти:
Доктор економічних наук, професор Міхельс Володимир Олександрович, Київський національний університет будівництва та архітектури, викладач кафедри Економіки будівництва.
Кандидат технічних наук, Садовський Володимир Іванович, Держбуд України Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, ведучий науковий співробітник, завідувач відділом Організації будівництва

Провідна установа – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ.

Захист відбудеться “23” вересня 1999р. в 15.00 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.03 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 252037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури.

Автореферат розісланий “20” серпня 1999р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
к. е. н., доцент Погорельцев В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Економічна ситуація в Україні продовжує переживати певні труднощі. Однією із необхідних умов припинення цього процесу є активізація інвестиційної діяльності. Сьогодні підприємство перетворилося в основну ланку інвестиційної активності, тому що зосередило в собі велику частину фінансових ресурсів.
Капітальні вкладення – це інвестиції у відтворення основних фондів, головними складовими, яких виступають будинки і споруди. Таким чином, інвестування в проекти капітального будівництва можна розглядати як одну з першочергових задач на сучасному етапі розвитку.
У зв’язку з розвитком ринкових відносин в Україні, підприємствам доводиться інвестувати в капітальне будівництво в умовах зростаючої непевності в одержанні очікуваного кінцевого прибутку. Успіх інвестиційної діяльності пов’язаний із визначенням оптимального співвідношення припустимого ризику і прибутку по конкретному проекту.
Актуальність теми.
Корінна перебудова господарського механізму, форм і методів управління проектуванням і будівництвом пред’являє принципово нові вимоги до оцінки витрат на всіх етапах інвестиційного проекту на базі сучасної інформаційної технології. Реалізація цих вимог безпосередньо пов’язана з розвитком технології управління проектом, з урахуванням ризику. Нагальна потреба розробки такої технології обумовлена значним відсотком проектів, що перевищили свої заплановані витрати.
Інвестор або менеджер проекту має потребу в методах, алгоритмах і програмних продуктах, що, допоможуть грамотно справитися з поставленою проблемою. Цим визначається актуальність розробки методики комплексної оцінки ризику всіх етапів інвестиційного проекту капітального будівництва, із наступним створенням алгоритму і програми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація пов’язана з програмами наукових досліджень КНУБА, виконувалася в Науковій Раді по комплексній проблемі “Економіка підприємств та організація виробництва”, у складі наукового напрямку по керуванню проектами.
Мета і задачі дослідження.
Метою роботи є розробка методики й алгоритму розрахунку реалізованих витрат інвестора, у ході реалізації інвестиційного проекту капітального будівництва в м. Києві на двох фазах проектування і будівництва, з урахуванням імовірності коефіцієнта ризику, із наступною програмною реалізацією алгоритму.
У відповідності до мети, основними задачами є:
1. Порівняльний аналіз етапів проекту на предмет схильності їхньому ризику.
2. Виявлення і групування чинників мікро- і макросередовищ, що викликають виникнення ризикових ситуацій у проекті.
3. Визначення коефіцієнтів ризику та їх імовірностей для проекту і його складових, як-то: елементарної роботи, етапу, перерізу (що складає витрати усіх вхідних до нього етапів).
4. Визначення, з урахуванням імовірностей коефіцієнтів ризику, реалізованих витрат інвестора по проекту і його складовим.
5. Створення програми для ПЕОМ, яка на підставі виробленої методики допоможе інвестору визначити імовірність виникнення реалізованих проектних витрат, з урахуванням коефіцієнта ризику.
Наукова новизна одержаних результатів.
1. Вперше обгрунтовано операціональний засіб визначення й обчислення ризикозмісту робіт проекту, з урахуванням їхніх організаційно-технологічних зв’язків.
2. Одержав подальший розвиток засіб визначення чинників мікро- і макросередовищ здійснення проекту.
3. Обгрунтовано застосування графіка руху капіталу, як просторово-часової моделі проекту.
4. Одержав розвиток метод експертних оцінок для розрахунку коефіцієнта непередбачуваності (динамічності) середовища.
5. Вперше запропонована методика розрахунку імовірності перевищення запланованих витрат інвестора, у ході реалізації проекту, з урахуванням коефіцієнта ризику. По розробленому алгоритму створена програма для ПЕОМ.
Практичне значення одержаних результатів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методики, алгоритму і програми розрахунку імовірності перевищення запланованих витрат інвестора при реалізації інвестиційного проекту капітального будівництва в м. Києві, з урахуванням коефіцієнта ризику. Цим створюється інструмент управління проектом.
Запропоновані в дисертації принципи управління проектом, методи розрахунку коефіцієнта ризику, метод розрахунку витрат і їхніх імовірностей використані в Бюро інвестиційних проектів Державного підприємства МОУ “Центральний проектний інститут”, у ВАТ “трест КИЇВСПЕЦБУД” БМУ №4, та учбовому процесі ВШЕДА “АЖІО-КОЛЕДЖ” та КНУБА.

Особистий внесок здобувача.
Особистий внесок здобувача є розробка й адаптація сіткового графіку проектування і будівництва об’єкта в м. Києві; класифікація чинників мікро- і макросередовищ; розрахунок коефіцієнтів непередбачуваності (динамічності) середовища методом експертних оцінок; визначення засобу розрахунку ризикозмісту робіт проекту; методика, визначення імовірностей перевищення витрат інвестора з використанням повних груп подій; створення алгоритму і програми розрахунку перевищення витрат інвестора з урахуванням коефіцієнта ризику.
Апробація результатів дисертації.
Результати досліджень оприлюднені в доповідях на 57-й, 58-й, 59-й, 60-й науково-технічних конференціях КНУБА та на семінарі “Проблеми сучасних інформаційних технологій”, що з 1999 р. діє при кафедрі Систем автоматизації проектування та управління КНУБА. Висновки схвалені секцією САПУ.
Публікації.
По темі дисертації опубліковані роботи [1-8]. Здобувачу особисто належить: у роботі [3] – зміст фаз, задач та функцій інвестиційного проекту; у роботі [6] – алгоритм розрахунку витрат інвестора.
Структура й обсяг роботи.
Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 6 додатків. Зміст викладено на 147 сторінках комп’ютерного тексту, у тому числі 10 таблицях і 16 малюнках. Бібліографія включає 124 назви на 12 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Проблема ризику інвестиційного проекту для інвестора, на фазах проектування і будівництва, складається в можливості неодержання частково або цілком прибутку у результаті його виконання. Проблема ризику інвестиційної діяльності має дві важливі складові:
• високі непевності ринку взагалі і капітального будівництва в Україні особливо. Іноземний інвестор заплутається в ньому;
• вітчизняні підприємці, що можуть бути притягнуті в якості консультантів, не мають у своєму розпорядженні методи й алгоритми оцінки рівня і розміру ризику перевищення запланованих витрат по проекту.
Рішення проблеми оптимального співвідношення ризику і прибутку інвестування висвітлені в роботах зарубіжних авторів Дж. Р. Хікса, Ф. Найта, Дж. Неймана, О. Моргенштерна, Г. Марковітца, Дж. Тобіна, В. Шарпа.
Питання ризикології висвітлюють Вітлінській В.В., Мертенс О.В., Ястремський О.І.
Проблеми ризику інвестиційного проектування торкалися у своїх роботах Шевчук В.Я., Рогожін П.С., Гойко А.Ф., Шумілін С.И. Облік ризику при управлінні проектами розглядали Шапиро В.Д., Бушуев С.Д., Морозов В.В.
Жодний із згаданих авторів не розглядає аспектів управління проектом з урахуванням ризику перевищення запланованих витрат.
Цілеспрямована діяльність інвестора пов’язана з рішенням екстремальних задач. Моделі і методи рішення умовних екстремальних задач діляться на 2 основних напрямки: детермінізм і стохастичність. Відповідно до них методи оцінки ризику вкладення капіталу в проект діляться на 3 групи: 1) із детерміністським підходом, 2) ті, що фрагментарно використовують теорію імовірностей і 3) ті, що засновані на базі ймовірного розподілу даних.
Методи 1-ої групи застосовуються для прийняття рішень про капіталовкладення в будівництво будинків або експлуатацію споруджень. Всі методи дають порівняні результати. Їх можна успішно застосовувати при незначній зміні вхідних даних і показників вартості. Загальним недоліком цих методів виступає те, що найкращі оцінки вхідних параметрів сприймаються як достовірні, а результати подаються в детерміністських показниках, тобто не враховується чинник випадковості процесу, що цілком не прийнятно в ринкових умовах.
Недолік методів 2-ї групи -обмеженість урахування елемента випадковості при виборі інвестиційної політики. Це може призвести до перекручування результату або навіть до принципово зрадливого рішення.
Ймовірний підхід до аналізу інвестиційної ситуації, що використовують у методах 3-ої групи, найбільше перспективний, тому що розглядає її більш детально і сприяє достатньо обгрунтованому прийняттю рішень. Аналіз робіт Єрмол’єва Ю.М., Антанавічюса К.А., Еннусте Ю.А. і ін. дозволив зробити висновок про те, що майбутнє ризикології криється в розвитку методів теорії імовірностей і математичної статистики, що ледве застосовуються на сьогоднішній день унаслідок відсутності достатніх для опрацювання обсягів статистичних даних, що стосуються інвестиційної діяльності в будівельній області. Одна з можливостей застосування цих методів розглянута в дисертаційній роботі.
В даний час, на ринку програмного забезпечення України, знайшли достатньо широке застосування комп’ютерні системи управління проектами Наприклад: Project Scheduler, CA-Super Project, Primavera Project Planner, Monte Carlo, Sure Track Project. Їхній загальний недолік – неможливість повної адаптації закордонних підходів управління проектами до вітчизняної практики. У вітчизняному модулі Project Expert аналіз здійснюється лише на базі експертних оцінок. І загальний недолік всіх програмних продуктів – це їхня орієнтація на бізнес-проект у самому широкому розумінні.
На підставі аналізу робіт Резніченко В., Горяінова Ю., матеріалів Міжнародної асоціації управління проектами і Міжнародного банку реконструкції та розвитку запропонований життєвий цикл проекту в будівництві з 7 фаз. Галуззю дослідження дисертації є дві фази: проектування і будівництво. Відповідно до нормативно-правових документів, що регламентують проектування і будівництво, ці дві фази структуровані на 10 етапів.
У якості моделі вивчення інвестиційного проекту прийнятий сітковий графік. Фаза проектування містить у собі 8 етапів і 130 робіт; фаза будівництва відповідно 2 і 40.
У таблиці 1 наведені результати ранжирування етапів проекту по ступеню ризику, що впливає на них, адекватного розмірам витрат інвестора. Ранг рівний 1 присвоєний етапу, ризикові впливи на який будуть найбільше небезпечні для інвестора, а з ростом рангів така небезпека буде зменшуватися.
Таблиця 1
Ранги етапів інвестиційного проекту по ступеню ризику.
№ етапу Найменування етапу Ранг
1. Збір вихідних даних 6
2. Розробка ескізного проекту 3
3. Узгодження місця розміщення об’єкта 6
4. Дозвіл на знос зелених насаджень 4
5. Розробка, узгодження, захист проекту 2
6. Розробка тендера і проведення торгів 5
7. Відведення земельної ділянки 5
8. Одержання дозволу на будівництво 6
9. Будівництво 1
10. Здача об’єкта в експлуатацію 3
Ризикозміст – характеристика, яка властива роботі, етапу або іншому умовному формалізованому носію, якому адекватні ресурси, що можуть бути втраченими частково або цілком інвестором, за певних умов, іменованих ризиковими.
Для кожної i-ой роботи проекту, на базі ресурсів, що можуть бути втрачені при некоректному її виконанні, що потребує переробки, визначено три види ризикозмісту:
Ri – ризикозміст i-ой роботи;
RРi- ризикозміст i-ой роботи, визначений з урахуванням раніше виконаних робіт;
RПi- ризикозміст i-ой роботи, визначений з урахуванням пізніше виконаних робіт, що знаходяться з ній в організаційно-технологічному зв’язку.
Для кожного конкретного інвестиційного проекту, інвестору необхідно на етапі планування виконувати розрахунки ризикозмісту по найважливішим, із погляду організаційно-технологічного зв’язку, роботам, що дозволить визначити необхідний запас резервних коштів для покриття ризику їхнього некоректного виконання.
З метою вивчення впливу зовнішнього середовища, що викликає ризик, у процесі здійснення інвестиційного проекту, усе середовище декомпозують на дві сфери – мікросередовище і макросередовище.
Мікросередовище – поняття, що охоплює явища, чинники, під впливом або в умовах яких протікає елементарна робота.
Макросередовище – поняття, що охоплює явища, чинники, що впливають на протікання етапу, стадії або всього інвестиційного проекту.
У таблиці 2 подана ієрархія 5 груп чинників виділених сфер. З огляду на їхній взаємозв’язок, чинники мікросередовища (позначені через a, b, c, d, e) – поступово переростають у чинники макросередовища (позначені як A, B, C, D, E).
Таблиця 2
Групування чинників мікро- і макросередовища інвестиційного проекту.
Чинники
Макросередовища Мікросередовища
А – законодавчо-правовий чинник a – чинник правової регламентації виконуваної роботи
В – чинник наявності системи державного й адміністративно-господарського апарата b – просторовий чинник
С – чинник наявності системи банківських і фінансових закладів c – чинник основного аспекту формування початкової вартості
D – чинник наявності науково-технічного, виробничого потенціалу держави, наявності інфраструктури, комунікацій d – чинник фізичної форми носія роботи
Е – кадрово-кваліфікаційний потенціал робочої сили, морально-етичні підвалини, що існують у державі e -оператори, що маніпулюють при виконанні роботи

Ступінь виникнення ризикової ситуації при виконанні роботи, етапу тим більше, чим менше рівновага відповідної сфери або прогноз результату виконання умовного носія ресурсу,
у залежності від впливу кожного з 5 чинників.
Для вивчення впливу ризикового середовища на інвестиційний проект використані дві незалежні методики: на підставі коефіцієнта непередбачуваності й інтегрованого показника динамічності середовища; на підставі статистичного коефіцієнта, отриманого на базі аналізу статистики здійснення проектів будівництва в м. Києві за п’ять років.
Експерименти показали розбіжність результатів розрахунку витрат інвестора на базі 2-х методик на рівні 20%, що є припустимим для такого роду досліджень.
Визначення коефіцієнта ризику на підставі 1-ої методики велося по роботах і етапам проекту за допомогою методу безпосереднього оцінювання на основі індивідуального опитування експертів у вигляді анкетування з наступним ранжуванням чинників по зростаючих вагах, що здійснює прогнозист після одержання даних опитування. Оцінювався вплив кожного чинника мікросередовища на роботу, макросередовища на етап. Отримані бальні показники названі показниками динамічності середовища, і по ним підраховувався інтегрований середньоарифметичний показник динамічності середовища. Для з’ясування ступеню узгодженості думок експертів у межах кожного чинника по етапам, були визначені статистичні й евристичні показники.
У програмному продукті показник динамічності етапу (N), розраховується на базі обох інтегрованих показників (безпосередньо по етапу і по роботах етапу). Підсумковий коефіцієнт ризику, визначений на підставі коефіцієнта непередбачуваності середовища (K(N)), буде розраховуватися по формулі:
; (1)
де – максимально можливий коефіцієнт ризику перевищення запланованих витрат, прийнятий інвестором (розумний ризик) у дисертації дорівнює 2.
Для визначення статистичного коефіцієнта ризику, за допомогою другої методики, була проаналізована статистика, зібрана в підрозділах Головного архітектурно-планувального управління м. Києва, про здійснення проектів будівництва в столиці за період з 1994 по 1998 р. (1444 проектів).
У дисертації, у якості показника ризику інвестора приймається перевитрата грошового ресурсу, перевищення реалізованих у ході здійснення проекту витрат (SРЛ) над плановими(SПЛ), їхнє співвідношення назване коефіцієнтом ризику (К).
; (2)
Тоді ризик (R) – це можливість втрати ресурсів, тобто перевищення К›1.
; (3)
З урахуванням прийнятого у роботі розміру розумного ризику, межами дослідження статистичного коефіцієнта ризику є інтервал [1,2]. Завдяки неповноті інформації, у якості 3-го значення прийнята середина інтервалу 1,5. З поліпшенням збору інформативної статистики, стане можливим трансформація розробленого алгоритму під нові значення.
Кожному значенню коефіцієнта ризику поставлений у відповідність визначений результат ходу виконання проекту {1) захист на Містобудівній раді /тобто позитивний результат усього комплексу погоджень і утверджень/, 2) здача в експлуатацію}. По усіх значеннях коефіцієнтів визначені статистичні імовірності для 3-х найбільш витратних етапів: II – ого (розробка ескізного проекту), V-ого (розробка, узгодження, захист проекту), IX-ого (будівництво).
Задача визначення статистичних імовірностей всіх етапів вирішується за допомогою понять і теорем теорії імовірностей. Весь простір етапів проекту розбивається на 3 рівня повних груп подій (макрорівня, метарівня і мікрорівня). Сума імовірностей етапів кожної групи дорівнює 1.
(Pj5(э)(Ст)) – імовірність статистичного коефіцієнта ризику j-ого етапу (Кj(э)(Ст)) і відповідного йому рівня реалізованих витрат (SjРЛ(э)(Cт)) знаходиться з застосуванням теореми множення.
, (4)
де – імовірність етапу, що входить у повну групу подій макрорівня.
– імовірність етапу, що входить у повну групу подій метарівня.
– імовірність Kj(э)(Ст) для відповідних SjРЛ(э)(Ст), визначених статистичним шляхом на мікрорівні.
Конкретне значення імовірностей кожного етапу, для підстановки у формулу, визначається по ланцюжках входження досліджуваного етапу в повні групи.
Визначення реалізованих витрат j-ого перерізу інвестиційного проекту, проводиться складанням витрат по етапах, що входять до перерізу, із наростаючим результатом.
а) на підставі статистичного коефіцієнта ризику:
; (5)
б) на підставі коефіцієнта ризику динамічності (непередбачуваності) середовища:
; (6)
Завдяки неповноти інформації, імовірність коефіцієнта ризику непередбачуваності середовища прийнята рівної 1. Тому розрахунок імовірностей витрат перерізу виконується для статистичних коефіцієнтів:
; (7)
де.
Значення витрат X-го перерізу відповідає підсумковим витратам по всьому проекту.
Відповідно до логіки дослідження, кожне значення статистичного коефіцієнта ризику має своє значення імовірностей, що визначає імовірність (SjРЛ(э)(Cт)) і (SjРЛ(с)(Cт)). Алгоритм, викладений на мал.1, обчислює всі можливі сполучення витрат і їхніх імовірностей по 3-м найбільше ризиковим етапам проекту. У ньому також обчислюється через математичне очікування найбільше ймовірне значення (SjРЛ(с)(Cт)) для цих сполучень.
Для розробки математичної моделі, об’єктом аналізу прийнятий рух капіталу по етапам і фазам проекту. У якості математичного апарата прийнята теорія імовірностей. У її термінах, і в термінах теорії множин, інвестиційний проект розвивається на просторі елементарних подій , обмеженому осями абсцис і ординат, відповідно, часу (T) і капітальних вкладень (S). Графіки планованих (SПЛ) і реалізованих (SРЛ) витрат будуються на дискретному просторі елементарних подій з одиницею розподілу осі абсцис у 1 день, осі ординат у 1 грошову одиницю.
Дані числові осі мають значення від 0 до +  (для T) і від 0 до –  (для S). Формування графіків SПЛ і SРЛ відбувається на основі прийняття визначених значень на числових осях. Можна вважати, що графіки SПЛ і SРЛ є упорядкуванням множини випадкових значень siРЛ і s iПЛ, що є вираженням випадкових процесів. Описати положення крапок siРЛ і siПЛ можна визначивши імовірність прийняття тих або інших значень K= SiРЛ/ SiПЛ, тобто P{ SiРЛ/ SiПЛ>1} або P{ K>1}.
Найбільш повно це можна було б зробити, знаючи функцію розподілу F(K)=P{K>1}. З огляду на слабку систематизованість випадкового процесу це мало ймовірно.
Для визначення P{K>1} достатньо ряду розподілу приведеного в таблиці 3.
Таблиця 3
Ряд розподілу коефіцієнта ризику.
K1 K2 K3 … Kn
P1 P2 P3 … Pn

Мал. 1. Схема алгоритму розрахунку реалізованих витрат інвестора.
У якості критеріїв оцінки ризику інвестиційного проекту пропонуються такі:
1. P{K>1} за умови:
1.1 P{ K1A}=X1 – великий ризик;
1.2 P{AK2B}=X2 – середній ризик.
1.3 P{B>K3}=X3 – малий ризик.
2. Абсолютні можливі втрати.(8)
де є або
3. Можливі втрати по перерізах із наростаючим результатом.(9)
4. Можливі втрати по окремих етапах проекту: (10)
5. Можливі втрати приведених ресурсів по етапах проекту:
.(11)
6. Ризик припинення (блокування) інвестицій по форс-мажорним обставинам:.(12)
7. Виходячи з умови, , метою інвестицій необхідно вважати максимізацію прибутку Mmax, або, за умови D-const, мінімізацію реалізованих витрат SИРЛmin.
Функцію максимізації очікуваного прибутку можна уявити у вигляді системи (13)
Система обмежень:
1K2; (14)
c1; (15)
де (16)
(17)
E{} – математичне очікування випадкової величини;
D – прибуток підприємства-інвестора від реалізації продукції проекту (наприклад продажі побудованого житла);
A – фізичний показник, із розрахунку якого оцінюється проданий продукт (кв. м для житла, ліжко-місце для лікувально-профілактичних закладів і т.п.);
c1 – ринкова ціна фізичного показника (наприклад: вартість житлового кв. м на ринку м. Києва, на момент продажу житлового будинку);
M – прибуток від інвестиційного проекту, отриманий підприємством;
А для мінімізації реалізованих витрат можна застосувати такий підхід:
Можна записати, що реалізовані витрати k – ого перерізу є функція коефіцієнта ризику по j – тому етапу: (функція оптимізації) (18).

ВИСНОВКИ

1. В Україні, існує певна правова база здійснення інвестиційних проектів. Розвиток даного сектора ринку гальмується внаслідок відсутності методик визначення, урахування і зменшення ризикових впливів на проект. Про це свідчить той факт, що за період 1994-1998 р. р. тільки 22% проектів будівництва в м. Києві завершилися в термін за планом. Однією із найважливіших причин такого низького результату є різке підвищення чинника ризику інвестування в проекти будівництва, у зв’язку з переходом України від планових методів господарювання до ринкових. Розробка методики, алгоритму і програмного продукту оцінки імовірностей ризику перевищення реалізованих витрат інвестора над запланованими потребує використання можливостей сучасних комп’ютерних технологій, що дозволить значно підвищити наукову обгрунтованість і ефективність запропонованої методики за рахунок вивчення проекту на різних рівнях декомпозиції, із наступним одержанням інтегрованих оцінок.
2. Традиційно моделлю уявлення інвестиційного проекту є сітковий графік. Для задачі визначення ризиків інвестора найбільший інтерес представляє аналіз двох основних фаз інвестиційного проекту (проектування і будівництва). Сітковий графік потребує адаптації відповідно до нормативно-правових документів, що регламентують хід проектування і будівництва в умовах м. Києва. У якості кількісного показника ризику доцільно використовувати запропонований у дисертації засіб визначення й обчислення ризикозмісту робіт інвестиційного проекту, з урахуванням їхніх організаційно-технологічних зв’язків.
3. Зовнішнє середовище протікання проекту  це один із головних джерел ризику інвестування. З метою полегшення пошуку його інтегрованого впливу середовище потрібно структурувати на дві сфери: макросередовище і мікросередовище. Потім кожну сферу класифікувати на п’ять взаємозалежних чинників, по котрим згодом, досліджувати й інтегрувати впливи мікросередовища на рівні роботи сіткового графіка і макросередовища на рівні етапу.
4. В умовах неповноти інформації, при визначенні кількісних показників впливу сфер на проект, застосування методів експертного опитування й оцінювання дозволяє проранжувати оцінки ваг чинників за даними опитування експертів різноманітного ступеню узгодженості.
5. Для опису інвестиційного процесу хороший результат дає використання методів теорії імовірностей, теорії випадкових процесів і математичної статистики. Складові цього математичного апарата потребують адаптації для подання інвестиційного проекту.
6. Просторово-часова модель інвестиційного проекту, побудована на просторі елементарних подій, дозволяє досліджувати задачу визначення імовірностей збігу графіка реалізованих витрат інвестора з номіналом (графіком планованих витрат), яка є класичною задачею теорії імовірностей. Виникаючі, внаслідок динамічності середовища, відхилення запропоновано кваліфікувати як коефіцієнт ризику.
7. Формалізація обчислення коефіцієнта ризику для чотирьох рівнів декомпозиції проекту (елементарної роботи, етапу, перерізу, усього проекту) дає можливість на їхній основі побудувати схему обчислень реалізованих витрат (і їхніх імовірностей) з урахуванням коефіцієнта ризику для всіх рівнів.
8. Методологічною основою управління проектом доцільно вважати розроблений практичний підхід до визначення коефіцієнта ризику на основі аналізу статистичних даних, що відбивають хід виконання проектів будівництва в м. Києві за період із 1994 по 1998 р. р., які зібрані у підрозділах Головного архітектурно-планувального управління. На базі складеної методики інвестору пропонується зразок порядку управління проектом з урахуванням ризику.
9. Шість критеріїв та дві функції оптимізації (на базі максимізації очікуваного прибутку або мінімізації реалізованих витрат інвестора по проекту) дозволяють достатньо повно оцінити ризик проекту.
10. Одержані статистичні залежності виникнення перевищення початкової вартості проекту, побудовані на базі групування етапів проекту в повні групи подій і застосування теорем теорії імовірностей, дозволили отримати імовірності ризику інвестора по етапах (перерізах) проекту в 1, 1,5 і 2 рази.
11. Основними результатами дисертаційної роботи є методика, алгоритм і програма для ПЕОМ розрахунку витрат інвестора, в процесі реалізації інвестиційного проекту, з урахуванням імовірностей коефіцієнта ризику, що доцільно використовувати при визначенні можливих витрат інвестування в проекти в галузі капітального будівництва м. Києва.
12. Експериментальна перевірка і впровадження результатів досліджень в практику роботи окремих будівельних і проектних фірм м. Києва дозволили: 1) оцінити інвестиційну привабливість проектів і об’єктивні умови інвестування; 2) забезпечити економію витрат на всіх стадіях інвестиційного проекту за рахунок виключення необгрунтованого усереднення розрахункових коефіцієнтів, що не враховують показник ризику, в залежності від типів об’єктів і конкретних умов проектування і будівництва; 3) скоротити терміни і підвищити якість проектування і будівництва; 4) збільшити обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт на 18,3%, при зниженні їхньої собівартості в середньому на 3,2%. Викладений засіб визначення коефіцієнта ризику проекту доцільно використовувати в практиці проектування і будівництва.
13. Алгоритм, що викладений в роботі, допомагає інвестору, починаючі зі стадії планування, на підставі розрахунків коефіцієнта ризику, що виникає під впливом оточуючого середовища й інших чинників, визначити розмір реалізованих витрат, і, тим самим, передбачити розмір резервних коштів, для компенсації наслідків впливу ризику на проект, та сформувати перелік запобіжних або компенсуючих дій, що будуть реалізовані при виникненні ризикових ситуацій. Отже алгоритм, що запропонований, дозволяє знизити згубний вплив ризику на проект.
14. Використання розробленого програмного комплексу в навчальному процесі сприяє закріпленню студентами знань і одержанню навичок в галузі фінансового менеджменту, інвестиційного менеджменту і прийняття рішень при управлінні ризиками інвестиційного проекту.
15. Отримані результати досліджень показали, що доцільно продовжити наукові дослідження за двома напрямками: 1) визначення імовірностей коефіцієнтів ризику динамічності (непередбачуваності) середовища; і 2) визначення значень статистичних коефіцієнтів ризику усередині інтервалів [1,1.5] [1.5,2] і їхніх імовірностей.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Дорошенко М. М. Аналіз інвестиційного проекту в будівництві з метою виявлення проектних ризиків. // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – К.: УкрІНТІ, 1997. – №21. – с.31-33.
2. Дорошенко М. М. Графоаналітичне уявлення інвестиційного процесу. // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – К.: УкрІНТІ, 1997. – №22. – с.35-36.
3. Дорошенко М. М., Дехтярюк Д.Є. Аналіз стадій проектного циклу з метою виявлення ризикових впливів. // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – К.: УкрІНТІ, 1997. – №22. – с.33-35.
4. Дорошенко М. М. Статистичний аналіз проблеми ризиків інвестиційних проектів капітального будівництва. // Будівництво України. – 1999. – №2. – с.6.
5. Дорошенко М. Н., Беляев Ю. Б. Алгоритм вычисления затрат инвестора по сечениям инвестиционного процесса. // Автоматизація виробничих процесів. – 1999. – №2(9). – с.89-91.
6. Дорошенко М. М. Математична модель інвестиційного циклу, як основа дослідження ризикових впливів.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – К.: КНУБА, – 1999. – Випуск 6. – с. 71-77.
7. Дорошенко М. М. Статистичний підхід до визначення числових значень коефіцієнтів ризику в інвестиційних процесах. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – К.: КНУБА, – 1999. – Випуск 7. – с. 9-15.
8. Дорошенко М. М. Порівняльний аналіз фаз і етапів інвестиційного проекту по ступеню ризику. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – К.: КНУБА, – 1999. – Випуск 6. – с. 85-90.

Анотація
Дорошенко М.М. Управління інвестиційним проектом з урахуванням ризику. – Рукопис.
Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки). – Київський національний університет будівництва й архітектури, Київ, 1999.
Дисертація присвячена проблемі визначення імовірностей і коефіцієнтів ризику перевищення витрат інвестора, у ході реалізації інвестиційних проектів капітального будівництва м. Києва, над запланованими витратами. Для пошуку імовірностей у дисертації запропонований принцип групування етапів проекту в повні групи подій. Коефіцієнт ризику розраховується за допомогою двох незалежних методик: розрахунку коефіцієнта ризику непередбачуваності середовища та статистичного коефіцієнту ризику. Інвестиційне середовище декомпозовано на мікросередовище і макросередовище. Розроблені алгоритм і програми розрахунку реалізованих витрат інвестора з урахуванням ризику.
Основні результати роботи знайшли застосування в БІП ДП МОУ “Центральний проектний інститут”, у БМУ№4 ВАТ “трест КИЇВСПЕЦБУД” і в навчальному процесі.
Ключові слова: принцип групування, повні групи подій, коефіцієнт ризику непередбачуваності середовища, статистичний коефіцієнт ризику, мікросередовище, макросередовище, реалізовані витрати.

Аннотация
Дорошенко М.Н. Управление инвестиционным проектом с учетом риска. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 08.06.01 – экономика предприятий и организация производства (технические науки). – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 1999.
Диссертация посвящена проблеме определения вероятностей и коэффициентов риска превышения затрат инвестора, в ходе реализации инвестиционных проектов капитального строительства г. Киева, над запланированными затратами.
В качестве пространственно-временной модели проекта использован график движения капитала; где график планируемых капиталовложений выступает в качестве номинала, вокруг которого формируется семейство графиков реализуемых вложений по проекту. Определение отклонения при совпадении точек (графиков) планируемых и реализуемых капиталовложений оценивается через коэффициент риска, вычисление которого формализовано для четырех уровней декомпозиции проекта (элементарной работы, этапа, сечения, всего проекта). На их основе строится схема вычислений реализуемых затрат с учетом коэффициента риска для всех уровней. Разработан практический подход к управлению проектом с учетом риска на базе: определения коэффициента риска инвестиционного проекта из расчета положительной прибыли; компенсации запредельного риска отдельных участков проекта; применение понятия рискосодержания работ для вычисления затрат инвестора в случае блокирующих выполнение проекта и форс-мажорных событий. Для оценки риска проекта применены шесть критериев. В качестве функции оптимизации может быть использована формула максимизации ожидаемой прибыли или формула минимизации реализуемых затрат инвестора по проекту.
Коэффициент риска рассчитывается с помощью двух независимых методик. Первая использует методы экспертных оценок для определения коэффициента риска, возникающего вследствие непредсказуемости среды инвестиционного проекта. Вторая методика работает на базе анализа статистики Главного архитектурно-планировочного управления, касающейся выполнения проектов строительства в г. Киеве за период с 1994 по 1998 г.г., для определения статистического коэффициента риска.
В соответствии с первой методикой, предложено среду протекания инвестиционного проекта декомпозировать на микросреду и макросреду. В границах каждой произведено группирование 5 классов взаимосвязанных рисковызывающих факторов. Для макросреды, внутри каждого класса, составлена иерархия входящих в него понятий. Приведены примеры активных и пассивных мер по нейтрализации негативного влияния среды на инвестиционный процесс.
В качестве основного источника риска проекта принято свойство динамичности (непредсказуемости) среды. На основании его предлагается рассчитывать интегрированные показатели и коэффициенты риска динамичности, соответственно, по работам для микросреды и по этапам для макросреды. Определение интегрированного показателя производится с применением метода непосредственного оценивания, на основе индивидуального опроса, в виде анкетирования, практикующих инвесторов; с последующим ранжированием факторов по возрастающим весам, которое осуществляет прогнозист после получения данных опроса. Для выяснения вопроса согласованности мнений экспертов в пределах каждого фактора и по каждому этапу оценены статистические и эвристические показатели. По всем им получены приемлемые результаты.
Экспертному оцениванию подверглись две основные фазы инвестиционного проекта (проектирование и строительство). В качестве модели проекта выступает сетевой график, составленный из 10 этапов и около 170 работ. Этапы проекта адаптированы к условиям г. Киева, в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими ход проектирования и строительства в столице.
В работе предложен операционный способ вычисления рискосодержания работ проекта на базе их организационно-технологических связей. Рискосодержание – это характеристика, выражающая риск каждой работы проекта через присущие ей ресурсы, могущие быть утраченными частично или полностью в результате некорректного выполнения работы, требующего повторного ее осуществления.
В соответствии со второй методикой, вероятности коэффициента риска и, соответственно, вероятности превышения инвестором запланированных затрат по проекту определяются на базе статистики. Для поиска вероятностей в диссертации предложен принцип группирования этапов проекта в полные группы событий макро- мета- и микроуровней, с последующим применением к ним теорем теории вероятностей. Это позволяет определить вероятности превышения затрат по этапам, сечениям и всему проекту; также рассчитать наиболее возможные затраты и их вероятности по максимально рисковым этапам проекта и математическое ожидание таковых сочетаний.
На основании обоих методик разработаны алгоритмы и программа (для ПЭВМ) расчета реализуемых затрат инвестора с учетом риска.
Основные результаты работы нашли применение в бюро инвестиционных проектов государственного предприятия МОУ “Центральный проектный институт”, в СМУ№4 ОАО “трест КИЕВСПЕЦСТРОЙ” и в учебном процессе.
Ключевые слова: принцип группирования, полные группы событий, коэффициент риска непредсказуемости среды, статистический коэффициент риска, микросреда, макросреда, реализуемые затраты

Annotation

Doroshenko M. N. Management of the Investment Project Considering Risk. – Manuscript.
Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Technical Sciences by speciality 08.06.01 – Economics of Enterprise and Organization of Production (technical sciences). – Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. Kyiv, 1999.
The thesis concerns the problem of determining the probabilities and factors of risk relative to the increase of the costs of an investor in the course of realization of investment projects in Kyiv capital construction over targeted costs.
For searching the probabilities the thesis proposes the principle of grouping up the stages of the project into full groups of events. The factor of the risk is calculated by means of two independent methods: calculation of factor of risk non-predictability of the medium and statistical factor of risk. Investment medium has been divided on micro-medium and macro-medium. There has been developed an algorithm and program for calculation the costs, to be realized by the investor, considering risk.
The basic findings of the work have been implemented at the Bureau of Investment Projects to the State Enterprise of MDU “CDI”, at SMU ¹4 OJSC “KIYEVSPETSSTROY” trust and training process.
Key words: the principle of grouping, full groups of events, factor of risk non-predictability of the medium, statistical factor of risk, micro-medium, macro-medium, costs to be realized.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020