.

Удосконалення організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків: Автореф. дис… канд. техн. наук / Н.В. Обухова, Харк. держ. техн. ун-

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2338
Скачать документ

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ

УДК 658.512.4

Обухова Наталія Володимирівна

УДОСКОНАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Спецiальнiсть 08.06.01 — Економіка підприємств і
організація виробництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук

Харкiв – 1999

Дисертацiя є рукописом.
Роботу виконано на кафедрi “Організація будівельного виробництва” Харкiвського державного технiчного унiверситету будiвництва та архiтектури

Науковий керiвник – кандидат економічних наук,
доцент кафедри ОБВ
Харківського державного технічного
університету будівництва та архітектури
Мовчан Анатолій Андрійович

Офiцiйнi опоненти – Полякова Галина Євгенівна,
доктор економічних наук, професор
кафедри економічної теорії Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

Пальченко Леонід Олександрович,
кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту та маркетингу
в будівельному виробництві
Харківської державної академії
міського господарства

Провiдна органiзацiя – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Захист вiдбудеться “22” червня 1999р. о 1200 годинi на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.64.05.01 при Харкiвському державному технiчному унiверситетi будiвництва та архiтектури Міністерства освіти України за адресою: 310002, м.Харкiв, вул.Сумська, 40.

З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Харкiвського державного унiверситету будiвництва та архiтектури за адресою: м.Харкiв,2, вул. Сумська, 40.

Автореферат розiслано “22” травня 1999р.

Вчений секретар спецiалiзованої
вченої ради, к.т.н., проф. Кутовий Е.М.
Загальна характеристика роботи
Перехід України до ринкової економіки характеризується ускладненням виробничо-економічних відносин у капітальному будівництві. За таких умов своєчасна, надійна та гнучка підготовка до будівництва набуває вирішального значення.
В Україні підготовка будівельного виробництва регламентується рядом нормативних документів. Згідно з ДБНА.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва” підготовку будівельного виробництва слід організувати як регулярно діючу систему, що включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об’єкта, підготовку будівельної організації та підготовку до проведення будівельно-монтажних робіт. Проте тут виникає проблема практичної розробки завдань і удосконалення підготовки будівництва як системи, пристосованої до ринкових умов, зокрема удосконалення організаційно-технічної підготовки спорудження житлових будинків.
Актуальність дослідження. У будівельній галузі були розроблені й функціонували різні за масштабами та завданнями системи підготовки будівельного виробництва, націлені в основному на великі будівельні організації (територіально-будівельні об’єднання, главки, трести) та планову економіку і держрегулювання виробничої діяльності.
У період становлення ринку в Україні принципово змінилися економічні відносини в капітальному будівництві. Крім того, повністю оновлюється технологічна структура будівельно-монтажних робіт, умови планування та управління будівельними організаціями, багато з яких змінили форму власності й джерела фінансування.
У таких складних виробничо-господарських умовах діяльності об’єктивно назріла потреба в розробці й впровадженні нових методик та моделей підготовки будівельного виробництва.
Актуальність роботи полягає в необхідності удосконалення організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва, що враховує новий стан виробничо-економічних відносин в Україні.
Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності роботи будівельної організації на етапі організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішувались такі завдання:
–розробка методики, алгоритмів і розрахункових залежностей організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків на базі імітаційної моделі будівельного підприємства;
–обгрунтування складу і змісту показників для комплексної оцінки варіантів організації будівельного виробництва, розробка на базі методів системотехніки структурних блоків імітаційної моделі з урахуванням удосконаленої логіко-математичної моделі будівельного підприємства;
–виконання досліджень на базі розробленої методики і впровадження в практику методики організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва.
Наукова гіпотеза: підвищення ефективності роботи будівельної організації на основі розробки варіантів організації будівництва з використанням імітаційного моделювання будівельного виробництва. Універсальність моделі повинна дозволяти використовувати її при підготовці будівельного виробництва на етапі тендерних торгів, після підписання контракту в період розгорнутого будівництва, що дозволятиме будівельній організації стабільно функціонувати в реальних умовах роботи. Для цього треба визначити параметри зовнішнього й внутрішнього середовища, що суттево впливають на функціонування організації, з урахуванням дестабілізуючих факторов, а потім на базі методики організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва (ОПБВ) генерувати варіанти організації будівництва адекватно виробничим умовам. Вибір варіантів за заданим критерієм дозволяє покращити техніко-економічні показники будівельної організації та управляти ними.
Об’єктом дослідження обрані багатоповерхові житлові будинки з цегляними стінами Харківського і Луганського регіонів України.
Предметом дослідження є встановлення взаємозв’язків параметрів організації будівництва з кінцевими результатами будівельного виробництва і формування на цій основі керуючих параметрів з метою подальшого підвищення ефективності будівельного виробництва в умовах дії обмежень на матеріально-технічні ресурси.
Теоретичну і методичну основу роботи становлять системний аналіз і синтез будівельного виробництва, теорія графів, методи економіко-математичного і статистичного моделювання виробничих процесів з використанням ПЕОМ.
Інформаційною базою роботи є законодавчі акти Верховної Ради, постанови Кабінету Міністрів України, державні будівельні норми, наукова і спеціалізована література, проектні й аналітичні дані ПОБ та ПВР об’єктів будівництва.
Наукова новизна дослідження полягає в наступному:
1)розроблені загальна методика і алгоритм розрахунків за імітаційною моделлю будівельної організації стосовно до організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків;
2)удосконалена модель організації будівництва і алгоритми розрахунків на ПЕОМ з урахуванням дій випадкових факторів і нестаціонарних обмежень;
3)запропонована система техніко-економічних показників комплексної оцінки результатів роботи будівельної організації, яка включає узагальнені економічні показники і технічні параметри організації будівництва, що дозволяє керівникові за зворотними зв’язками розробляти заходи з удосконалення організації будівництва, вибрати ефективний варіант будівництва за заданим критерієм з урахуванням дестабілізуючих факторів.

Цінність роботи полягає в тому, що розроблені методика і алгоритм, які дозволяють практично, на достатньо високому науковому рівні проводити аналіз, розробку та вибір ефективних заходів з організаційно-технічної підготовки будівництва.
Використання ПЕОМ дає змогу оперативного й найбільш обгрунтованого прийняття і застосування рішень при одночасній дії різних факторів.
Виконання розрахунків на основі запропонованої імітаційної моделі дозволяє виявити невикористані організаційні резерви з метою підвищення ефективності роботи будівельної організації.

Особовий внесок дисертанта полягає в розробці основних залежностей в імітаційній моделі організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків, а також у створенні методики застосування статистичних розрахункових залежностей у моделі прогнозування техніко-економічних показників будівельного виробництва.

Апробація роботи. Результати дисертаційної роботи знайшли застосування в ряді організацій (МП ПНГ у м.Харкові, об’єднання “Луганськоблагробуд” в м.Луганську). Впровадження результатів дисертаційної роботи підтверджено документально. Основні результати роботи доповідалися на трьох науково-технічних конференціях Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури в 1996-1998рр., на першій міждународній науково-практичній конференції молодих економістів Харківського державного економічного університету в 1996р., на всеукраїнській студентській науковій конференції в 1997р., в інституті “ПромбудНДІпроект”.
На захист виносяться:
–загальна методика організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків;
–методика моделювання організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків на основі створення імітаційної моделі будівельної організації;
–система техніко-економічних показників для комплексної оцінки варіантів будівельного виробництва, вибору керуючих параметрів з метою підвищення ефективності діяльності будівельної організації;
–методичні положення удосконалення детермінованих та імовірних сітьових моделей будівельного виробництва.

Публікації. Результати роботи опубліковано в 4-х наукових працях.
Обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку літератури з 106 найменувань та додатків. Викладена на 104 сторінках машинопису, в тому числі 89 сторінок тексту, 27 сторінок рисунків і таблиць, 8 сторінок бібліографії, містить 86 сторінок додатків.

Основний зміст роботи
У вступі обгрунтовано актуальність вибраної теми дисертації, сформульовано ціль та завдання дослідження, показано наукову новизну та практичне значення здобутих результатів.
У першому розділі будівельна організація розглядається як цілісна виробничо-економічна система, функціонування якої пов’язано з підготовкою будівельного виробництва (тендерні торги, укладання контракту, післяконтрактні підготовчі роботи, переподготовка в основний період будівництва). Підготовка будівельного виробництва як підсистема взаємодіє з іншими частинами вказаної системи з прямими й зворотними зв’язками. Тому вона функціонує постійно, в тому числі в основний період будівництва.
В основу аналізу літературних даних покладено схему підготовки будівельної організації та номенклатури завдань, передбачених у Державних будівельних нормах ДБНА.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва”. З таких позицій виконано аналіз стану розробок та впровадження організаційно-технічної підготовки будівництва. При цьому встановлено, що єдина система підготовки будівництва, яка існувала раніше, сьогодні явно застаріла, незважаючи на спроби ввести її в дію як стандартну. Більшість розглянутих систем вирішують питання технологічної підготовки виробництва, а інженерно-організаційна підготовка зводиться до обробки кошторисної документації та розподілу ресурсів за періодами будівництва. Оскільки були відсутні тендери та контрактні умови будівництва, а об’єктів вистачало, завдання організаційної підготовки зводилися переважно до формування вигідного портфеля для підрядної організації, деталізації ПОБ, розробки будгенплану об’єкта, календарних планів будівництва на основі деталізованих сітьових графіків.
Методичні положення розглянутих систем засновувались на прийнятих у той час положеннях функціонування державних підприємств, підрядних договорах, ціновій політиці.
Шляхом аналізу встановлено основні прогресивні тенденції розвитку підготовки будівництва: поєднання процесів проектування і будівництва; прийняття календарного плану за основу матеріально-технічного постачання; основні завдання підготовки були реалізовані на великих ЕОМ і включені в автоматизовані системи управління будівництва.
З розглянутих систем немає жодної, що б відповідала вимогам ДБНА.3.1-5-96. Номенклатура завдань, їх постановка та методи вирішення повинні бути змінені й доповнені новими завданнями, що випливають з сучасних умов виробничо-господарської діяльності будівельної організації.
Проведений аналіз та систематизація існуючих розробок, узагальнення досвіду вітчизняних підприємств та зарубіжних будівельних фірм показали високу ефективність своєчасної, гнучкої і якісної підготовки будівельного виробництва. На розвиток теорії та практики підготовки будівельного виробництва значний вплив справили роботи А.А.Гусакова, Д.Ф.Гончаренка, В.І.Торкатюка, Р.І.Фокова, Л.М.Чистова, Т.Н.Цая, С.А.Ушацького та інших вчених. Але перебудова господарського механізму та його переорієнтація на сучасні ринкові відносини потребують удосконалення завдань підготовки виробництва.
Необхідність розробки нових систем підготовки будівельного виробництва обумовлена багатьма факторами: перехід до ринкової економіки, зміна обсягів робіт і джерел фінансування, перехід на нові форми власності та самофінансування, децентралізація матеріально-технічного забезпечення.
Як основний напрямок дисертаційної роботи прийнято удосконалення організаційно-технічної підготовки спорудження житлових будинків.
У другому розділі розглядаються науково-методичні основи удосконалення ОПБВ.
При цьому враховувані особливості відтворення основних виробничих фондів в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Так, змінилися обсяг та структура капітальних вкладів, джерела фінансування, вимоги до тривалості та якості будівництва.
Оцінка стану будівельного підприємства відіграє велику роль, вона важлива при укладанні контрактів на будівництво. Аналізом техніко-економічних показників виявлено, що оцінка стану будівельного підприємства проводиться за групами показників, які відображають окремі елементи виробничого процесу (робоча сила, засоби праці, предмети праці). У їх складі відсутні показники організації і технології будівництва, а самі показники не становлять єдину керовану систему, за допомогою якої можливо підвищувати ефективність роботи будівельної організації.
Виходячи із системного підходу до аналізу функціонального стану будівельного підприємства, запропоновано організаційні й економічні показники для комплексної оцінки варіантів організації будівництва.
У третьому розділі на основі вивчення вітчизняних і зарубіжних розробок у галузі побудови імітаційних моделей створена структурна схема імітаційної моделі (ІМ) будівельного підприємства (рис.1).
Окремо розглядаются завдання головних функціональних блоків ІМ, детально вивчено особливості побудови моделі організації будівельного виробництва. Виходячи із зображення будівельного підприємства як системи, як провідна прийнята принципова схема прямого взаємозв’язку об’ємно-планувального вирішення об’єкта з
організацією будівництва (ОБ) і конструктивного вирішення з технологічними процесами (ТП). Тоді основними параметрами організації будівництва будуть
,
де: m – кількість варіантів розбивки об’єктів на ділянки або захватки m=1, 2, … M;
Lm – варіанти почергового включення ділянок (захваток) в потік Lm=1,2, … LM;
nk – варіанти розподілу об’ємів робіт на види робіт i=1, 2, … nk;
Lnk – варіанти почергового виконання видів робіт Lnk=1,2,… Lnk;

Рис.1 – Блок-схема функціонування імітаційної моделі будівельного підприємства.

tim – варіанти тривалості виконання і-го виду робіт на m-й захватці для кожного виду робіт;
?im – інтенсивність виконання і-го виду робіт по m-й захватці може бути ?im=const або ?im?const;
– співвідношення трудомісткості і-го виду робіт на m-й та m+1 захватках, або і-го та і+1 виду робіт.
За основу розрахунків показників організації будівництва в ІМ прийняті сітьові графіки з розподілом на сітьовий графік підготовчих робіт на кожній захватці “m” по i-му виду робіт і сітьовий графік виконання цих робіт безпосередньо на об’єкті. Сітьові графіки розраховані на основі принципів потоку: . Тривалість кожної роботи може обчислюватися як детермінована ti,m=const і як імовірна величина , що враховує дію дестабілізуючих факторів. В ІМ приймали

тоді у варіанті сітьового графіка

де: – генератор псевдовипадкових чисел в інтервалі (0,1);
– задане математичне очікування випадкової величини;
?і – задане стандартне відхилення випадкової величини.
При цьому тривалість кожної і-ї роботи згідно з імовірною величиною набуває свого певного значення в даному варіанті організації будівництва, але в іншому варіанті тривалість і-ї роботи буде змінюватися без усереднення.
Виходячи із загальної мети дослідження, всі техніко-економічні показники об’єднані в єдину систему у вигляді множинної регресивної залежності, що враховує одночасну дію усіх параметрів на кінцевий результат роботи.
Усі варіанти організації будівництва характеризуються набором економічних і організаційних параметрів у вигляді матриці. Як фактор функції прийняті:
у1 – собівартість будівництва, грн/м2;
у2 – тривалість будівництва, міс;
у3 – загальний прибуток, грн/м2.
хnm – параметри організації будівництва (економічні й технологічні).
Для визначення коефіцієнтів регресивної моделі і їх статистичних характеристик використована програма “Statgraphics”, за допомогою якої проведено аналіз множинної регресії статистичних даних.
На першому етапі перевіряємо тісноту зв’язку між кожним хnm і ук, на другому етапі функція ук задається у вигляді лінійного полінома, з поступовим збільшенням ступеня полінома до того часу, поки точність розрахунків буде поліпшуватись. У результаті отримано такі множинні регресійні залежності:
– організаційні параметри
y1=243,54-206,21×1+2182,04×3+4945,37×6-1,91Е4×7-2525,69x1x3-6491,99x1x6-
-24594,79x1x7-6246,78x3x6+13134,44x3x7+3377,3x6x7;
y2=252,08-430,58×1+4348,37×3-10640,83×6-4,05Е4×7-5072,57x1x3-1,39Е4x1x6+
+52130x1x7-1,32Е4x3x6+28346,79x3x7+6814,57x6x7;
y3=-93,55+220,66×1-2233,71×3-5390,0×6+20552×7+2606x1x3+7057,52x1x6-
-2,65Е4x1x7+6718,82x3x6-1,44Е4x3x7-3485,54x6x7;
– економічні показники:
y1=124,78-1,77x’1-366,44x’4+28,49x’5+0,78x’1x’5+0,08x’1x’4+320,46x’4x’5+
+0,01x’12-1160,79x’42-14,28x’52-5,94Е-7x’14;
y2=-127,95-0,82x’1+1426,99x’4+208,91x’5-21,33x’1x’4-1,09x’1x’5+537,03x’4x’5+ +0,03x’12+412,74x’42-54,96x’52-3,76x’14 ;
y3=52,82+1,15x’1+444,86x’4-53,87x’5-5,19x’1x’4-0,14x’1x’5-209,19x’4x’5-0,02x’12-129,77x’42+15,33x’52-1,37Е-6x’14,
де: х1 – інтенсивність освоєння засобів; х3 – коефіцієнт суміщення робіт; х6 – коефіцієнт спеціалізації; х7 – коефіцієнт урахування розбивки на ділянки (захватки); х’1 – середньорічна вартість основних виробничих фондів; х’4 – виробка; х’5 – рівень плати за кредит.
Аналізом встановлено, що найбільше впливають на кінцеві результати роботи (ук) параметри х1, х3, х7, х’1, х’4, х’5, на базі яких додатково розраховані нові варіанти організації будівництва, що далі обробляються за прийнятою схемою. Результати експериментів на основі ІМ показали, що в умовах дії різних обмежень ефективність роботи будівельних організацій підвищується на 3-5% і суттєво залежить від заданих обмежень і кількості об’єктів у програмі виробництва.
Таким чином, в роботі на базі проведених досліджень створена ІМ і комплексна система техніко-економічних показників, які дозволяють керувати ефективністю будівельного виробництва в умовах дії дестабілізуючих факторів.

Загальні висновки і рекомендації
1.Виконано аналіз систем організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва, визначено основні вимоги до сучасної системи підготовки цього виробництва.
2.Проведено аналіз особливостей функціонування будівельних підприємств в умовах становлення ринкових відносин в Україні. У результаті досліджень встановлено, що для визначення стану будівельного підприємства необхідна комплексна оцінка стану його виробництва. Визначено, що для перетворення організаційної підготовки в керовану систему треба мати у складі комплексної оцінки економічні показники кінцевого результату виробництва і параметри організації будівництва, що обумовлюють параметри зворотнього зв’язку.
3.Запропонована імітаційна модель будівельного підприємства дозволяє розробляти організаційні рішення на багатоваріантній основі, а також цілоспрямовано оптимізувати їх без повного перебору варіантів, що дозволяє підвищити ефективність будівництва за рахунок обгрунтованості та оптимізації будівельної програми і календарного плану будівництва, використання організаційних резервів, поліпшити координацію усіх підрозділів на досягнення єдиної кінцевої мети.
4.Розроблено методичні основи для створення і впровадження у практику організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва на основі імітаційного моделювання (рис.2).
5.За допомогою методів статистичного моделювання досліджено рівень впливу економічних і організаційних параметрів на кінцевий результат роботи (тривалість будівництва, собівартість, прибуток), що дозволяє визначити основні напрями подальшого удосконалення варіантів організації будівництва, дає змогу організацію виробництва адаптувати до змінних умов зовнішнього середовища.
Подальші дослідження доцільно вести у напрямках:
–розробки автоматизованого робочого місця організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва, що дає змогу на базі машинних експериментів в обмежені строки вибрати найбільш надійний і ефективний варіант організації будівництва;
–вивчення впливу зовнішніх факторів на ефективність функціонування підприємства з метою удосконалення структури управління та виробництва.

Список опублікованих дисертантом робіт за темою:
1.Мовчан А.А., Обухова Н.В. Экономико-организационная подготовка строительного производства в условиях рыночных отношений // Будівництво України. – 1997. – № 6. – С.11.
2.Мовчан А.А., Обухова Н.В. Моделирование экономической подготовки строительной организации в рыночных условиях // ХДТУБА. Науковий вісник будівництва. – 1998. – Вип.№2. – С.134-137.
3.Обухова Н.В. Оптимизация организации строительства при одновременном учете ряда ограничений // Коммунальное хозяйство городов: Респ. межвед. научн.-техн.сб. – К.: Техника, 1998. – Вып.№17. -С.101-104.
4.Обухова Н.В. Методические основы проектирования имитационных моделей строительного предприятия // Коммунальное хозяйство городов: Респ. межвед. научн.-техн. сб. – К.: Техника, 1999. – Вып.№18. – С.92-95.
5.Обухова Н.В. Вопросы построения методики оценки экономической эффективности функционирования строительной организации в рыночных условиях / Тез. докл І международной научно-практической конференции молодых экономистов. – Харків. ХГЄУ, – 1996. – С.104-105.

АНОТАЦIЇ
Обухова Н.В. Удосконалення організаційно-технічної підготовки будівництва житлових будинків.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 08.06.01 – Економіка підприємств і організація виробництва. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 1999.
Робота присвячена підвищенню рівня організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва шляхом створення імітаційних моделей.
У дисертації розроблено структуру завдань, основні залежності і алгоритм імітаційної моделі функціонування будівельного виробництва, що адекватно діють у виробничо-економічних умовах.
Запропоновані комплексна система техніко-економічних показників, що оцінює діяльність будівельних підприємств, і методика розробки обгрунтованих варіантів організації будівництва на базі імітаційної моделі.
На основі розробленої імітаційної моделі створені методичні основи та методика організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва на етапі загальної організаційної підготовки, формування і оцінки будівельної програми робіт, підготовки об’єкта і будівельної організації.
Ключовi слова: організаційно-технічна підготовка, імітаційне моделювання, комплексна модель організації будівництва, система техніко-економічних показників.

Obuhova N.V. “Perfection of the Residential Organization-technological Preparation of Building Construction”.
Dissertation is applied on adjudge for research degree candidate of Technical Sciences on speciality 08.06.01 – “Economics of Firms and Organization of Producation Processes”. Kharkiv State Technical University of Architecture and Construction, Kharkov, 1999.
The main issue of research is increasing the level of organization-technological preparation of construction by creating imitation models.
The following concepts are researched in this dissertation: the structure of tasks, main relations and algorithms of imitation model, operations of construction business adequately working in production and economic conditions.
The complex system of technical and economic indicators is offered. This system evaluates various activities of construction companies and methodologies of reasonable alternatives of organizing production with the help of imitation model.
On the basis of the developed imitation model methodical basics and the methodology of organizational preparation of construction at the stage of general preparing, forming and evaluating the programme of work and preparation of the object and organization are developed.
Key words: organizational-technological preparation, imitation modelling, complex model of the organization of construction, the system of technical and economic indicators.

Обухова Н.В. Совершенствование организационно-технической подготовки строительства жилых зданий.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 08.06.01 – Экономика предприятий и организация производства. Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 1999.
Работа посвящена повышению уровня организационно-технической подготовки строительного производства путем создания имитационных моделей.
В диссертации разработано: структура задач, основные зависимости и алгоритмы имитационной модели, функционирование строительного производства, адекватно действующие в производственно-экономических условиях.
Предложены комплексная система технико-экономических показателей, которая оценивает деятельность строительных предприятий, и методика разработки обоснованных вариантов организации строительства с помощью предложенной имитационной модели.
Разработана методика организационно-технической подготовки строительства зданий, существенно влияющая на конечные результаты производственной деятельности строительной организации, позволяющая в сжатые сроки проверить влияние различных производственных ситуаций и выбрать лучший вариант организации строительства по выбранному критерию с учетом одновременного действия всех ограничений.
Предложена имитационная модель строительного предприятия, которая позволяет разработать организационные решения на многовариантной основе, а также целенаправлено оптимизировать их без полного перебора вариантов, что позволяет повысить эффективность строительства с учетом обоснования и оптимизации строительной программы и календарного плана строительства, использования организационных резервов, улучшая координацию всех подразделений для достижения единой конечной цели.
На основе разработанной имитационной модели созданы методические основы и методика организационно-технической подготовки строительного производства на этапе общей организационно-технической подготовки, формирования и оценки строительной программы работ, подготовки объекта и строительной организации.
Ключевые слова: организационно-техническая подготовка, имитационное моделирование, комплексная модель организации строительства, система технико-экономических показателей.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019