.

Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3291
Скачать документ

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ГЕРЕВИЧ ГЕОРГІЙ ЙОСИПОВИЧ

УДК:618.2/5+616-053.1+616-053.31:613.84

Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і
новонародженого

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології
Академії медичних наук України

Науковий керівник:

доктор медичних наук ПОДОЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач
відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор КАМІНСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ
України,

професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

доктор медичних наук, професор ЖУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ
України,

професор кафедри акушерства та гінекології № 1

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
МОЗ України (Київ), кафедра акушерства та гінекології №1

Захист дисертації відбудеться “22” лютого 2005 року о 15.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями
“Педіатрія”, “Акушерство та гінекологія” при Інституті педіатрії,
акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ,
вул.Мануїльського,8)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії,
акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул.Мануїльського,
8)

Автореферат розісланий “6” січня 2005 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Квашніна Л.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Тютюнопаління дотепер залишається найпоширенішою
шкідливою звичкою, що негативно впливає на організм людини (US
Department of Health and Human Services., 1990). Наукові дослідження в
найбільш розвинутих країнах світу показали, що паління тютюну є
безпосередньою причиною розвитку багатьох захворювань, тому в цих
країнах були прийняті безпрецендентні державні програми, спрямовані на
покращення здоров’я населення та боротьбу з тютюнопалінням. Не дивлячись
на багаторічні зусилля щодо антинікотинової пропаганди, Україна за
даними ВООЗ відноситься до країн з високим рівнем тютюнопаління (Women
and tobacco. Geneva, 1994).

При цьому протягом останнього десятиріччя на тлі складних
соціально-економічних реформ в нашій країні відбувається негативний
процес поширення тютюнопаління серед жінок, насамперед фертильного віку.
(Е.А. Кваша, І.П. Смирнова, Н.М. Горбась, Н.В. Давиденко, 1998). За
даними МОЗ України в сучасних умовах в жіночій популяції нашої країни
кожна п’ята жінка – активний курець. Підвищення ролі жінки в сучасному
житті, зміна пріоритетів та норм поведінки жінок, значні психологічні та
стресорні повсякденні навантаження стали тим хибним підґрунтям, що
зумовило таке посилення тютюнопаління. Аналіз вітчизняної, закордонної
літератури та джерел системи Інтернет свідчить про негативний вплив
тютюнопаління на стан плода (Ness R.B., Grisso J.A. et al. 1999;
Макагонов Н.А. 1991; ). Поряд з цим дотепер не з’ясовано вплив активного
та пасивного тютюнопаління на стан здоров’я самої вагітної. Невизначені
особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода та новонародженого
в залежності від впливу на організм жінки різних форм тютюнопаління.
Відсутні дані про механізми зміни гомеостазу організму матері та
біотрансформації нікотину.

Дотепер не існує ефективної програми профілактичних заходів для
вагітних, що палять або знаходяться під шкідливим впливом тютюнопаління
свого оточення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту
педіатрії акушерства та гінекології АМН України, є фрагментом планової
наукової роботи відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку ІПАГ
АМН України на тему: „Вивчити репродуктивне здоров’я жінок фертильного
віку та розробити систему медичних заходів по підготовці до безпечного
материнства” (№ державної реєстрації 01010000249, шифр теми ВК
20.00.02.01).

Мета дослідження. Розробити систему лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень
у вагітних, які перебувають під впливом тютюнопаління, на підставі
вивчення особливостей перебігу та результатів вагітності, метаболізму
нікотину, рівню психоемоційного стресу, стану фетоплацентарної системи,
перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту.

Завдання дослідження

Вивчити характер та частоту ускладнень вагітності і пологів у жінок, які
знаходяться під впливом тютюнопаління в залежності від його форми та
соціально-економічних факторів.

Визначити особливості метаболізму нікотину в організмі вагітних, що
палять.

Визначити рівень стресорного навантаження на організм вагітних, які
знаходяться під впливом тютюнопаління.

Дослідити стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного
захисту у вагітних, які знаходяться під впливом тютюнопаління.

На основі обстеження стану фетоплацентарної системи у жінок, які
знаходяться під впливом тютюнопаління, в залежності від його форми дати
оцінку ступеня ризику розвитку перинатальної патології.

Розробити і впровадити систему лікувально-профілактичних та
організаційних заходів, спрямованих на зниження частоти акушерських і
перинатальних ускладнень у вагітних, які знаходяться під впливом
тютюнопаління.

Об’єкт дослідження: перебіг та закінчення вагітності у жінок, що
знаходились під впливом різних форм тютюнопаління.

Предмет дослідження: метаболізм нікотину, рівень психоемоційного стресу,
стан перекисного окислення ліпідів та АОСЗ, стан фетоплацентарної
системи у вагітних, що перебували під впливом різних форм тютюнопаління.

Методи дослідження: клінічні, хімічні, біохімічні, інструментальні,
психологічні, радіо-імунологічні, математично-статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено дослідження
впливу різних форм тютюнопаління на перебіг та результати вагітності,
стан перекисного окислення ліпідів та АОСЗ, стан фетоплацентарної
системи. Визначено особливості біотрансформації нікотину в організмі
вагітних, що палять.

Вперше вивчено взаємозв’язок стресорних навантажень на організм жінки з
продовженням паління сигарет під час вагітності, та ризиком розвитку
перинатальної патології.

На основі нових підходів, визначених в результаті проведених досліджень,
розроблено ефективний комплекс лікувально-профілактичних заходів для
попередження і корекції ускладнень перебігу вагітності у жінок, які
перебувають під впливом тютюнопаління.

Практичне значення отриманих результатів. Впровадження результатів
дослідження у практику розширило можливості раннього виявлення
ускладнень вагітності та порушеного стану плодa у вагітних, що
перебували під впливом різних форм тютюнопаління. Розроблено комплекс
профілактично-лікувальних заходів, застосування якого дозволяє істотно
покращити перебіг вагітності, стан плода та новонародженого, зменшити
перебування вагітних та породіль у стаціонарі.

Практичні рекомендації, що випливають з результатів досліджень, є цілком
придатними для застосування в родопомічних закладах.

Результати дослідження впроваджено в практику в клінічному пологовому
будинку №6 м. Києва, клінічному пологовому будинку №5 м. Запоріжжя,
пологовому будинку Суворовського району м. Херсона, пологових будинках №
1 та №2 м.Чернівців.

За матеріалами дисертації отримано деклараційний патент на винахід за №
65886 А “Спосіб лікування тютюнопаління у вагітних” // Бюлетень
Промислова власність № 4, 2003р. Українським центром наукової медичної
інформації та патентно-ліцензійної роботи за матеріалами дисертації
опубліковано інформаційний лист №214 2003р., “Комплексний
немедикаментозний метод лікування тютюнової залежності у вагітних”.

Матеріали дисертації використовуються в циклі лекцій курсів інформації
та стажування лікарів при ІПАГ АМН України.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора є основним і полягає у виборі
теми, визначенні мети, формулюванні завдань дослідження, проведенні та
аналізі результатів клінічних, лабораторних та інструментальних
досліджень, статистичній обробці матеріалу, аналізі даних літератури,
аналізі та узагальненні результатів дослідження та підготовці наукових
матеріалів до публікації. Особисто сформульовані висновки роботи,
розроблені практичні рекомендації і забезпечено їх впровадження у
медичну практику.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційної роботи були викладені та обговорені на науково-практичній
конференції молодих вчених Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології АМН України (Київ, 2003); науково-практичній конференції з
міжнародною участю „Сучасні підходи до профілактики тютюнопаління,
алкоголізму, наркоманії та СНІДу” (Київ, 2003); Всеукраїнській
науково-практичній конференції „Актуальні питання сучасного акушерства”
(Тернопіль, 2003).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, з
яких: 4 – статті у фахових наукових журналах, 2 – статті у збірниках
наукових праць, 1 – тези конференцій та конгресів, є патент на винахід.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 154 сторінках і
складається з вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних
досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків та
практичних рекомендацій, переліку використаних джерел, який включає 214
джерела і займає 21 сторінку. Робота ілюстрована 23 таблицями та 5
рисунками, що займає 13 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в
динаміці вагітності обстежено 200 вагітних, котрі в залежності від даних
анамнезу, форми тютюнопаління та застосованих профілактично-лікувальних
заходів, з дотриманням принципів рандомізації, були розподілені на 6
основних і контрольну групи: 1-у і 4-у основні групи склали відповідно
30 та 20 вагітних, що палили сигарети протягом вагітності; в 2-у і 5-у
основні групи увійшли відповідно 30 та 20 вагітних, що палили сигарети
до вагітності, але протягом даної вагітності не зловживали
тютюнопалінням та не перебували пасивно під його впливом; 3-ю і 6-у
основні групи склали відповідно 30 та 20 вагітних котрі не палили
сигарети, але під час вагітності знаходились під систематичним впливом
тютюнопаління свого оточення; в контрольну групи увійшли 50 вагітних, що
ніколи не палили та не перебували під систематичним впливом
тютюнопаління під час вагітності.

У всіх обстежених вагітних вивчали показники загального та спеціального
(менструальна, генеративна функції, гінекологічна захворюваність)
анамнезу, клінічний перебіг вагітності, наслідки вагітності та пологів,
стан плода і новонародженого. Поряд з загально-клінічним обстеженням у
обстежуваних вагітних досліджували рівень психоемоційного стресу та стан
перекисного окислення ліпідів і АОСЗ, визначали вміст прогестерону,
естрадіолу, плацентарного лактогену та хоріонічного гонадотропіну в
крові, проводили гормональну кольпоцитодіагностику, вивчали особливості
метаболізму нікотину при вагітності. Стан плода оцінювали визначаючи, за
даними ультразвукового та кардіотокографічного досліджень БПП.

Для визначення рівня психо-емоційного стреса у обстежених вагітних ми
використали метод Л. Рiдера в модифікації адаптованій та
стандартизованій на матеріалі однієї з програм Центру профілактичних
програм МОЗ Росії, котра не поступається в інформативності іншим широко
відомим психодіагностичним методикам (Копина О., 1992).

Для вивчення стану перекисного окислення ліпідів і АОСЗ у обстежуваних
вагітних визначали вміст у плазмі крові продуктів ПОЛ, а саме
гідроперекисів ліпідів, малонового альдегіду та одного з основних
ферментів системи антиоксидантного захисту – каталази. Визначення
вищевказаних продуктів перекисного окислення ліпідів та каталази
проводили методом спектрофотометрії за методикою В. Б. Гаврилова та М.
І. Мишкорудної (1983).

Визначення рівнів естрадіолу, прогестерону, хоріонічного гонадотропіну
та плацентарного лактогену в сироватці крові проводилось методом
радіо-імунологічного аналізу з використанням наборів реактивів
виробництва Інституту біоорганічної хімії НАН Беларусі, та компанії
IMMUNOTECH (Чехія), двічі – в першій та в другій половині вагітності.
Дослідження функціонального стану плаценти і гормонального балансу в
динаміці вагітності (в першому, другому та третьому триместрах)
проведено також методом гормональної кольпоцитодіагностики. Фарбування
піхвових мазків для підрахування кольпоцитологічних індексів проведено
за поліхромним методом Шорра (Розен В.Б., 1980).

Оцінка БПП проводилась за методикою, що запропонована А.Vintzileos та
співавторами (1983).

Для вивчення особливостей метаболізму нікотину у вагітних проводили
кількісне визначення в крові вагітних-курців та в пуповинній крові їх
новонароджених, а також в крові вагітних, що пасивно перебувають під
впливом тютюнопаління свого оточення основного метаболіту нікотину –
котініну. Визначення рівня котiніну в крові проводили методом газової
хроматографії, за методикою описаною Feyerabend та Russell (1980).

Жінкам 1-ої, 2-ої та 3-ої груп обстеження, профілактику та корекцію
ускладнень вагітності і пологів проводили згідно з загальноприйнятими
настановами, методичними рекомендаціями та наказами затвердженими
державними органами здоровоохорони України (Наказ МОЗ України №503 від
28.01.2002;). У вагітних 4-ої, 5-ої та 6-ої основних груп застосовували
профілактично-лікувальні заходи згідно з розробленим нами комплексом.
Для вивчення ефективності розробленого комплексу профілактичних заходів
досліджували показники: психоемоційного стану, ПОЛ та АОСЗ, рівні ПЛ,
ХГ, Пг, Е2 в крові та дані гормональних кольпоцитограм, БПП, оцінка
новонароджених за шкалою Апгар. Результати у жінок 4-ої, 5-ої та 6-ої
основних груп порівнювали з показниками вагітних відповідно 1-ої, 2-ої
та 3-ої основних груп, котрі не отримували розроблений комплекс (групи
порівняння) та здорових вагітних (контрольна група) у відповідних
термінах вагітності.

Математичну обробку результатів проведено методами варіаційної
статистики, прийнятими у медицині та біології на персональному
комп‘ютері за допомогою пакету програм “Statistica 5,0” виробництва
фірми StatSoft.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати проведених
досліджень показали, що у жінок, які знаходились під впливом
тютюнопаління частіше ніж в контролі спостерігалися загроза переривання
вагітності відповідно у 17(56,6±18,1%) обстежуваних I-ої та
11(36,6±17,6%) III-ої груп, в той час як в контрольній у 5(10±8,5%) з
обстежуваних, (p0,05) не відрізнялись. В другій половині вагітності
рівень прогестерону був достовірно нижчий порівняно з контролем (р0,05).

При дослідженні вмісту плацентарного лактогену в сироватці крові у
обстежуваних вагітних встановлено, що в першій половині вагітності
рівень ПЛ був достовірно зниженим, порівняно з контролем в першій групі
( р@zp ? Oe i i * , i ????$?i i ?p r ? ??????????°»>3/4?Ae$C*E*I OEOe*PUueaxc?ozoeE

??????????агітних під впливом тютюнопаління. Отримані нами дані
свідчать, що на стан утробного плода має безпосередній вплив, як форма
(пасивне або активне), так і інтенсивність активного тютюнопаління.
Зниження показників БПП у вагітних другої основної групи, порівняно з
показниками в контрольній виявилось недостовірним. На нашу думку кращий
стан плода при умові припинення жінкою куріння сигарет з настанням
вагітності, також переконливо підтверджує негативний вплив тютюнопаління
на плід.

Виражені зміни показників БПП спостерігалися в першій та третій групах
обстежених вагітних. При аналізі окремих показників БПП нами виявлено
достовірні зміни показника НСТ при кардіомоніторному дослідженні в
першій та третій групах групах (p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020