.

Транспортне забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил карпатського регіону (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3571
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Орловська Олександра Володимирівна

УДК332.12.656.2

Транспортне забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил
карпатського регіону

(на прикладі Львівської залізниці)

Спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і

регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2006Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної
академії наук України.

Науковий керівник: доктор економічних наук Пащенко Юрій Євгенович, Рада
по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України,
завідувач відділу проблем розвитку і розміщення транспорту та зв’язку.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кулаєв Юрій
Федорович, Національний авіаційний університет, кафедра економіки;

кандидат економічних наук Ярош Олег Михайлович, Рада по вивченню
продуктивних сил України НАН України, провідний науковий співробітник

Провідна установа:

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України,
відділ проблем регіональної політики, м. Київ

Захист відбудеться 22 січня 2007 року о 14 год. 30 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д. 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних
сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м.
Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню
продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою:
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

Автореферат розісланий “20” грудня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор Я.В. Коваль

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Трансформаційні перетворення, що відбуваються
сьогодні в економіці України, вимагають перегляду існуючих механізмів
становлення економіки та удосконалення господарського механізму за
допомогою комплексних досліджень розвитку регіону і розміщення
продуктивних сил.

Зміни у національній економіці привели до необхідності пошуку нових
шляхів регулювання та організації продуктивних сил, розробки нових
напрямів раціонального використання природно–ресурсного потенціалу,
створення умов для активізації соціально–економічного розвитку регіону.

Важливу роль у комплексному розвитку господарства регіонів відіграє
транспорт, який забезпечує узгоджену і стабільну роботу всіх підрозділів
господарських комплексів регіонів.

З переходом української економіки до ринкових форм господарювання
суттєво зростає роль транспортного фактора у регіональному розвитку. З
чотирьох форм свобод, що необхідні для входження економіки у відкритий
ринковий простір, три з них забезпечує транспорт – свободу переміщення
людей, товарів і послуг. Це говорить про значну роль транспорту в
просторовому розвитку економіки.

Питанням комплексного розвитку господарств регіонів країни і ролі
транспортного фактора у їх розвитку присвячено ряд наукових робіт
зарубіжних і вітчизняних вчених, а саме: Е.Алаєва, П.Алампієва,
С.Бандура, І.Бистрякова, П.Борщевського, В.Букіна, А.Вебера,
О.Галабурди, О.Гранберга, О.Горленка, С.Дорогунцова, Б.Данилишина,
М.Долішнього, У.Ізарда, С.Іщука, В.Кістанова, Д.Клинового,
М.Колосовського, Ю.Кулаєва, П.Паламарчука, О.Паламарчука, Є.Сича,
Ю.Пащенка, В.Руденка, Л.Чернюк, М.Фащевського, О.Яроша та інших.

Здобутки вчених мають певне теоретичне та практичне значення, вони є
вагомим підґрунтям для подальших наукових пошуків щодо розвитку
регіонів. Але дослідження питань щодо конкретної участі окремих видів
транспорту, а саме залізничного в розвитку регіонів, у науково –
методичній літературі не отримали достатньо повного висвітлення.

Необхідність пошуку нових шляхів раціоналізації та стабілізації розвитку
залізничного транспорту, його адаптації до нових умов господарювання,
визначення ступеня впливу залізничної галузі на функціонування
виробничого комплексу і рівня розвитку продуктивних сил регіону, дають
підстави до проведення дисертаційного дослідження. Особливо це
стосується такого специфічного регіону як Карпатський, який є
прикордонним і знаходиться у центрі транспортного сполучення між
Західного та Східною Європою. Все це і обумовило вибір теми дисертації,
визначило мету, структуру та зміст дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з тематикою науково –
дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України,
зокрема у рамках науково – дослідних тем: 3.1.5.58 „Прогноз розвитку і
розміщення продуктивних сил України на тривалу перспективу”(номер
держреєстрації 0100V000089), в межах якого автором розроблено основні
напрями транспортного забезпечення розвитку Карпатського регіону;
3.1.5.63 „Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України
та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (номер держреєстрації
0100V000657) та 3.1.5.66 „Соціально – економічні проблеми розвитку
регіонів: методологія і практика”(номер держреєстрації 0101V007880), у
рамках яких автором здійснено оцінку стану та обґрунтовано прогноз
розвитку транспортної системи Карпатського регіону, зокрема визначено
шляхи удосконалення функціонування Львівської залізниці.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
обґрунтування теоретико–методологічних засад формування раціональної
системи транспортно–економічних зв’язків та розробка практичних
рекомендацій з метою підвищення комплексного розвитку продуктивних сил
Карпатського регіону.

Досягнення зазначеної мети вимагало постановки та розв’язання наступних
задач:

поглибити сутність понять „регіон”, „комплексність”, „комплексний
розвиток”, „комплексний підхід до аналізу регіону” в контексті проблеми
комплексного регіонального розвитку;

розкрити особливості та специфіку транспортного фактору, його значення і
вплив на вирішення проблем комплексного розвитку господарств регіону;

розширити категорійний апарат, розкрити сутність понять „транспорт”,
„транспортна система”, „транспортна забезпеченість регіону”;

обґрунтувати систему показників щодо визначення ефективності
залізничного транспорту у комплексному розвитку господарства і
продуктивних сил регіону;

розробити методичні підходи до оцінки економічної ефективності
діяльності залізниці на основі багатофакторного аналізу;

провести оцінку матеріально–технічної бази і динаміки розвитку
залізничного транспорту, зокрема Львівської залізниці;

визначити вплив транспортного фактора на систему господарювання
Карпатського регіону і оточуюче середовище;

розробити систему показників для перспективної оцінки транспортного
забезпечення комплексного розвитку Карпатського регіону;

удосконалити організаційні, технологічні та економічні заходи щодо
зниження негативного впливу залізничного транспорту на навколишнє
середовище.

Об’єктом дослідження є процес функціонування залізничного транспорту як
основного елементу системи забезпечення транспортного обслуговування
регіонів України.

Предметом дослідження є теоретико – методологічні та практичні проблеми
транспортного забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил
Карпатського регіону.

Методи дослідження. Методологічною основою для проведення дослідження
стали класичні положення сучасної економічної теорії розміщення
продуктивних сил та регіональної економіки, теорії управління,
економічної теорії сталого розвитку.

Дослідження теоретико – методологічних проблем комплексного розвитку
Карпатського регіону та ролі транспортного фактора здійснювалось на
основі методів: абстрактно – логічного, для визначення закономірностей і
тенденцій розвитку транспортної системи; монографічного – для аналізу і
оцінки вітчизняного і зарубіжного досвідів в галузі; економіко –
статистичного – для структурно – динамічної характеристики виробничого
потенціалу залізничного транспорту регіону; економіко – математичного –
для перспективного розвитку залізничного транспорту; балансовий – для
взаємозв’язки потреб в перевезеннях з розвитком потужностей
транспортного комплексу. Сукупність даних методів і прийомів сформували
методологічну основу проведеного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

Науковою новизною визначаються такі теоретичні та практичні результати
дисертаційного дослідження:

вперше:

розроблено методичні підходи до оцінки рівня транспортного
обслуговування районів тяжіння залізниці та забезпечення активізації
транспортної складової у комплексному розвитку регіону, які враховують
особливості та специфіку становлення та формування ринкових утворень,
територіальну організацію і спеціалізацію господарських систем, ступінь
розвиненості транспортної мережі;

обґрунтовано систему принципів по транспортному забезпеченню
комплексного розвитку господарства регіонів, що включають
систематичність, синергічність, адаптивність, збалансованість
пріоритетність, ефективність тощо;

удосконалено:

методологічні підходи до оцінки ступеня взаємозв’язку транспортних і
економічних показників розвитку регіону, на основі яких визначаються
перспективи розвитку експлуатаційної роботи залізниці;

основи маркетингової діяльності залізничного транспорту та її етапи, що
дозволяє розширити опанування ринку транспортних послуг регіону;

одержало подальший розвиток:

трактування понять комплексності розвитку регіонів, що враховує
специфіку та особливості, потенційні ресурси та відмінності регіонів;

основні вектори інноваційно–інвестиційної діяльності регіону в контексті
підвищення його транспортного обслуговування, що на відміну від наявних,
підвищують інвестиційну привабливість залізничного транспорту;

перспективні напрями розвитку транскордонного співробітництва і
реструктуризації Львівської залізниці, відмінність яких полягає в
адаптації організаційно–правової, техніко–технологічної та економіко –
екологічної бази залізничного транспорту України до рівня нормативів
Європейської транспортної системи;

формування раціональної системи транспортних зв’язків, що забезпечують
створення економічно ефективного господарського комплексу та сприяють
підвищенню добробуту населення регіонів.

Практичне значення одержаних результатів. Сукупність представлених в
дисертаційній роботі наукових результатів полягає в розробці конкретних
пропозицій, що спрямовані на формування ефективної раціональної системи
транспортно – економічних зв’язків з метою забезпечення комплексного
розвитку господарства і продуктивних сил регіону. Запропоновані
методичні положення та розробки можуть використовуватись як основа для
оцінки стану регіональних господарських систем і способів визначення
потенційних можливостей залізничного транспорту як важливого фактора
формування і розміщення продуктивних сил регіону. Проведені розрахунки
прогнозних значень економічного розвитку залізничного транспорту регіону
(на прикладі Львівської залізниці) можуть використовуватись при розробці
планів експлуатаційної роботи галузі. Розроблені на основі транспортно –
економічного районування Карпатського регіону практичні рекомендації,
пріоритети і напрями розвитку залізничного транспорту сприятимуть
стабілізації його діяльності та подальшому економічному зростанню
країни.

Науково–практичне значення мають розробка методів оцінки розвитку
продуктивних сил регіону з визначенням впливу транспортного фактора на
економіку регіону, розрахунки прогнозних показників експлуатаційної
діяльності залізниці та використання їх в розвитку і розміщенні
продуктивних сил регіону, обґрунтування шляхів маркетингової діяльності
і заходів реструктуризації залізничного транспорту, вирішення
екологічних проблем залізниці.

Окремі результати досліджень використані Радою по вивченню продуктивних
сил України Національної Академії наук України (довідка № 25/468–5–4 від
21.06.2006р.), Державним територіально – галузевим об’єднанням Львівська
залізниця (довідка № НЗД–89 від 16.06.2006р), Дніпропетровським
національним університетом залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна при викладанні курсів “Управління регіональним розвитком” і
“Вступ до спеціальності „Менеджмент” (довідка № 26/ЛФ від 20.06.2006р).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом вперше науково обґрунтовано роль
і значення транспорту у комплексному розвитку господарської системи
регіону і розміщенні його продуктивних сил, розроблено рекомендації по
оптимізації його використання на основі активізації діяльності як основи
стабілізації і підвищення ефективності виробництва у регіонах країни.

Висвітлені в дисертації положення та висновки належать особисто автору і
є його внеском в розвиток теорії та практики розвитку і розміщення
продуктивних сил та економіки регіонів. В дисертаційній роботі
використані лише особисті ідеї, висвітлені в спільних опублікованих
наукових працях.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження
були апробовані на шести науково – практичних конференціях: І науково –
практична конференція „Суспільно – географічні проблеми розвитку
продуктивних сил України” (м. Київ, 2001 р.), ІІ Міжнародна наукова
конференція „Проблеми економіки транспорту” (м. Дніпропетровськ, 2002
р.), І Науково – практичної конференції „Проблеми та перспективи
розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і
управління” (м. Київ 2003р.), ІІІ Міжнародна наукова конференція
„Проблеми економіки транспорту” (м. Дніпропетровськ, 2003 р.), ІІ
Науково – практична конференція „Проблеми та перспективи розвитку
транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління” (м.
Київ, 2004р.) (дві доповіді).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у
10 наукових працях, з яких 4 статті у наукових фахових виданнях,
загальним обсягом 3,4 друк. арк.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний
обсяг дисертації становить 234 стор. тексту, який включає 36 таблиць і
20 рисунків, що займають 13 стор., 35 додатків на 35 стор. Основний
текст роботи включає 186 стор. Список використаних літературних джерел
нараховує 133 найменувань на 13 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У першому розділі „Теоретико – методологічні засади комплексного
розвитку регіону і його транспортне забезпечення” автором поглиблено
методологію комплексного розвитку регіону, дано визначення поняттям
„комплекс”, „комплексність”, „комплексний розвиток регіону” і
„комплексний підхід до аналізу регіону”. Охарактеризовано транспортний
комплекс країни, визначено його роль і значення у забезпеченні соціально
– економічного розвитку регіонів, виявлені залежності розвитку
продуктивних сил регіону з транспортом. Дано визначення поняттям
„транспорт”, „транспортна система”, „транспортний комплекс”,
обґрунтовано методичні підходи до визначення транспортного забезпечення
розвитку регіону, а також оцінки рівня надання транспортних послуг.

Сьогодні потреба у регіональних дослідженнях набуває важливого значення
через необхідність визначення перспективних шляхів розвитку регіонів. На
даному етапі регіональна політика стає важливим інструментом
просторового регулювання соціально – економічного розвитку, так як через
даний механізм стає можливим активізувати внутрішні потенціали регіонів
з метою забезпечення економічного зростання.

Важливу роль у формуванні соціально – економічних відносин регіону
відіграє транспортна система, яка забезпечує тісний взаємозв’язок
виробничої сфери з ресурсами регіону. Впливаючи на інтенсивність
процессу формування та створення територіально-виробничих утворень,
центрів та вузлів, транспорт певною мірою визначає їх розміщення,
соціальне та економічне значення продукції транспорту для регіону.

Необхідним заходом є вирішення питань транспортного забезпечення
складових господарського комплексу регіону та важкодоступних для
транспорту районів. Дані маршрути прокладаються з урахуванням
доцільності і логічності кожного виду транспорту, які повинні
доповнювати і продовжувати один одного, особливо на конкретних важких
ділянках: до уваги беруться техніко–економічні показники різних видів
транспорту, собівартість перевезень кожної одиниці вантажу, а також
вигідне поєднання видів транспорту між собою (комбіновані перевезення) з
мінімальними витратами.

В сучасних умовах провідним видом транспорту є залізничний, який має всі
підстави для збереження свого пріоритету у транспортній галузі у
порівнянні з іншими видами транспорту за рахунок високої провізної
спроможності залізничних магістралей, порівняно низької собівартості,
надійності перевезень, незалежності від кліматичних умов і мінімального
впливу на навколишнє середовище.

За 2004 рік загальні обсяги перевезень вантажів транспортної галузі
збільшились на 4,4% у порівнянні з 2003 роком. Аналізуючи обсяг
перевезень залізницями за 2004 рік можна констатувати, що вони зросли на
3,7% проти 2003 року. Обсяг перевезень водними видами транспорту у 2004
році збільшився на 9,5%, що складає 21 млн.т. вантажів. Обсяги
перевезень автомобільним транспортом, основним конкурентом залізниці,
склав 1027 млн.т., що говорить про збільшення даного показника у
порівнянні з 2003 роком на 5,3 відсотка. Пасажирські перевезення зросли
за 2004 рік на 3,6% і склали 7997 млн. пас. Залізничним транспортом було
перевезено 452 млн. пасажирів, що на 5,6% менше, ніж у 2003році. Це
пов’язано з постійним ростом цін на послуги залізничного транспорту, а
також з вибором пасажирів іншого виду транспорту.

Транспортний комплекс є одним із визначальних факторів при розміщенні
об’єктів господарського комплексу. Основні засоби виробництва його
складають 95,7 млрд. грн. (разом із зв’язком), що становить 15,4% від
загальногодержавного показника. Кількість зайнятих (разом із зв’язком)
складає 1,4 млн. чол., що становить 6,9% всього зайнятого населення у
всіх сферах економічної діяльності. Залізничний транспорт виступає
складною і фондомісткою галуззю. Основні виробничі фонди залізниць
України складають близько 4,7 млн. грн., з яких 16 % належать Львівській
залізниці. Експлуатаційна довжина залізничної мережі країни є 4–м
показником у Європі після Німеччини, Франції, Польщі, з них більше 9,1
тис км – електрифіковані лінії, що складає 41 % від загального
показника.

Мережа українських залізниць є вагомою частиною господарського комплексу
України і служить велетенським транзитним мостом між Сходом і Заходом.
Залізниці України тісно взаємодіють із залізницями Російської Федерації,
Білорусії, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії. На території
України функціонують шість залізниць, що входять до складу Укрзалізниці:
Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південна і Південно –
Західна, серед яких виділяється Львівська залізниця, яка обслуговує сім
областей Західного регіону країни: Львівську, Волинську, Закарпатську,
Івано – Франківську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку. Площа
Західного регіону складає 110,8 тис. кв. км, (біля 18,3 відсотка
загальної території країни), з яких 51,1 відсоток припадає на
Карпатський регіон. Експлуатаційна довжина Львівської залізниці, яка
обслуговує Карпатський регіон, становить 4,5 тис. км, що є другим
показником в Україні. В дисертації, на основі системи показників
функціонування транспорту, визначено рівень транспортного забезпечення
розвитку господарства досліджуваного регіону та його складових (табл.1)

Основними чинниками, що обумовлюють важливість транспорту у кожному
регіоні, є нерівномірне територіальне розміщення виробництва, різна
спеціалізація та кооперація, а також відмінності виробничо–економічного,
природно–географічного і соціального характеру, що визначають
пропорційність розподілу капіталовкладень між транспортом і іншими
галузями виробництва.

Визначаючи роль транспорту у економічному розвитку і економічних
відносинах, постає необхідність у формуванні раціональної системи
виробничо–економічних зв’язків господарської системи в умовах зміцнення
ринкових відносин з метою визначення раціональних зон збуту готової
продукції, пошуку нових, більш доцільних шляхів сполучення, а також
формування моделі раціонального використання окремих видів транспорту та
їх реалізації. Такий напрям обумовлює обгрунтування принципів та
розробку організаційно–економічного механізму транспортного забезпечення
регіону з розкриттям їх змісту та сутності.

Таблиця 1

Транспортне забезпечення розвитку господарства Карпатського регіону
(2004 р.)

Область Територія (S), тис.км2 Чисельність

населення (Ч), тис. чол. Щільність населення,

осіб на км2 Експлуатаційна довжина залізничних колій (Lз),

тис. км Автодороги загального користування (lа) , тис. км Щільність
мережі, на 1 тис.км2 території Транспортне забезпечення населення,

км/на 100 тис. чол.

залізничний автомобільний залізничний автомобільний

По Україні 603,5 47280,8 78 22000 169,4 36 273 4,4 30,8

Карпатський регіон 56,6 6141,6 107 2799,1 18,7 49 330 4 28,9

Закарпатська область 12,8 1248,5 98 617,3 3,3 48 258,5 4,9 26,2

Івано – Франківська область 13,9 1393,6 100 484,4 4,2 36 302,1 3,4 29,3

Львівська область 21,8 2588,0 119 1283,3 8,3 59 380,7 4,7 30,1

Чернівецька область 8,1 911,5 113 414,1 2,9 51 358 4,4 30,9

У другому розділі „Соціально – економічна система продуктивних сил
транспорту Карпатського регіону” охарактеризовано територіальні
особливості розвитку та організації продуктивних сил Карпатського
регіону, визначення їх просторової локалізації. В результаті проведеного
дослідження визначено, що на розміщення продуктивних сил впливають
фактори суб’єктивного і об’єктивного характеру: економічні, соціальні,
екологічні і природні чинники. Значну роль при розміщені виробничої
інфраструктури відіграють природні фактори регіону, які становлять у
сумарному потенціалі країни – 9,7 %. Територіально – господарчий
комплекс регіону є досить насиченим і багатопрофільним. Серед галузей
виділяються деревообробна (Закарпатська область), електроенергетики і
паливна (Івано–Франківська область) та харчова галузі (Львівська і
Чернівецька область). Населення регіону характеризується високою часткою
економічно активне населення, що є стимулом до розвитку трудомістких
галузей промисловості і сільського господарства. Обсяг валової доданої
вартості регіону складає біля 3,7% від загального по країні. За
показником ВДВ серед областей Карпатського регіону виділяється Львівська
область, що пояснюється високою виробничою концентрацію.

Аналізуючи динаміку розвитку областей Карпатського регіону і виділяючи
області найвищої промислової та транспортної концентрації, було
встановлено, що високий рівень транспортного забезпечення господарської
діяльності мають Закарпатська і Львівська області, а за показником
щільності транспортної мережі передує Львівська область.

При аналізі господарської діяльності по території областей Карпатського
регіону найбільшою активністю характеризуються регіони де
спостерігається високий ступінь транспортної діяльності (Закарпатська і
Львівська).

Серед складових транспортної системи регіону найбільшим попитом
користуються автомобільний і залізничний транспорт. Попит на послуги
залізничного транспорту за 2004. зросли на 2,5%, а на автотранспорт – на
6,9%.

^

`

d

f

j

?

tvz??ueth

„O

¤^„O

(

^

`

b

d

f

h

j

l

?

?

*z*r1/////////oooaeOAEAEAEAEAEAEAEAEAE

$

^„…`„7a$

$

`„7a$

& /„?If]„”y^„”ya$

езпечення ефективного і своєчасного зв’язку між областями країни та
виробничими комплексами регіону, забезпечення населення в потребах у
перевезеннях; знаходження шляхів зниження собівартості перевезень;
дотримання умов контрактів з поставки і зберіганню вантажів;
забезпечення зовнішньоекономічного зв’язку країни з іншими державами;
опанування більшої частини транспортного ринку за допомогою доведення
рівня надання послуг до міжнародних стандартів; створення гнучкої
тарифної політики; вирішення проблем, пов’язаних із впливом транспорту
на навколишнє середовище.

Львівська залізниця обслуговує області Карпатського регіону. На її долю
припадає майже 11% вантажообігу і 10,6% пасажирообігу від загального
показника по країні. На залізниці задіяні 61,7 тис. чол., що складає
біля 12,3% від загальної кількості зайнятих на залізничному транспорті
України і 1,5% від всієї кількості зайнятого економічною діяльністю
населення Західного регіону.

Робота залізниці з 2000 року характеризувалась поступовим пожвавленням і
ростом показників. Так за період 2000 – 2004рр. вантажообіг зріс на
21,3%, а обсяг перевезень вантажів на 23,7%, стабілізується фінансове
положення залізниці.

На основі системного аналізу основних показників роботи дороги
(щільність залізничних колій, вантажообігу і пасажирообігу) було
проведено транспортно – економічне районування областей Карпатського
регіону (рис. 2). Результати даної роботи свідчать, що найефективніше
використовуються шляхи у Львівській області, за показником щільності
залізниць виділяється Львівська і Чернівецька області, а найнижчим
показником щільності доріг відмічається Івано–Франківська область.
Проведено аналіз матеріально–технічного стану залізниці і їх основних
засобів. Визначено, що оновлення основних засобів відбувається на
недостатньому рівні, що гальмує процес розбудови міжнародних
транспортних коридорів і впровадження швидкісного руху на залізниці.

На основі проведених досліджень стосовно забезпеченості і експлуатації
залізничного транспорту областей Карпатського регіону можна зроблено
висновок, що не всі області використовують потенціал залізниці у
можливому об’ємі: мають місце малозадіяні ділянки доріг, нераціональне
розподілення перевезень вантажу по мережі. Деякі ділянки областей
досліджуваного регіону потребують подальшої розробки і впровадження
заходів по активізації транспортної діяльності з метою підвищення рівня
надання транспортних послуг населенню і розбудови виробничої
інфраструктури в контексті комплексного розвитку регіону.

У третьому розділі „Основні напрями вдосконалення транспортного
забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил регіону” визначено
напрями подальшого розвитку територіальної, управлінської та
функціональної діяльності залізничного транспорту, розроблено
організаційно–економічний механізму забезпечення його ефективної роботи,
обґрунтовано і розроблено систему заходів раціонального використання
можливостей залізничного транспорту у масштабах регіону, поглиблено
зв’язок виробництва регіону і залізниці, визначено ступінь впливу
транспортних факторів на розвиток економіки регіону, виявлено основні
направлення по оновленню і модернізації залізничного транспорту з
виділенням у даному процесі провідної ролі інноваційно–інвестиційних
заходів на транспорті. Проведено оцінку існуючих маркетингових методів і
запропоновано схеми маркетингового розвитку на транспорті, а також
розроблено алгоритм маркетингового аналізу району тяжіння транспорту,
обгрунтовано рекомендації по удосконалення діяльності транспортного
ринку регіону, запропоновано шляхи вирішення екологічних проблем, що
виникають в результаті взаємодії транспорту з навколишнім середовищем,
визначено стратегічні плани розвитку залізниці на перспективу.

В умовах становлення та зміцнення ринкових відносин залізнична галузь
зіткнулась з рядом проблем, основними з яких є: фізично і морально
застаріле обладнання і основні засоби галузі; низький рівень
прибутковості; спадний характер вантажообігу, обсягу перевезень вантажів
і пасажирів; відсутність вигідних для залізниці контрактів і угод;
низький рівень обслуговування населення. Всі ці негативні явища призвели
до поступової втрати залізничним транспортом провідного положення на
ринку транспортних послуг. Виникла потреба у аналізі ситуації, в якій
опинилась залізнична галузь, а також у перегляді тенденцій
функціонування транспорту і знаходження нових шляхів розвитку з метою
опанування більшої частини ринку транспортних послуг. Сьогодні
діяльність галузі повинна бути направлена на досягнення стійкого
техніко-економічного положення за допомогою реорганізації структури
управління, а також удосконалення економічного та фінансово механізму
регулювання.

З метою розкриття основних проблем і подальших перспектив розвитку
залізничного транспорту в роботі визначено організаційні етапи
регулювання розвитку, що охоплюють соціальні, економічні, екологічні та
інші напрями, сформульований організаційно–економічний механізм. Згідно
його залізничний транспорт розглядається як єдина система, що здатна
забезпечити комплексний розвиток регіону і задовольняти населення у
послугах галузі.

Значну роль у розвитку транспортної галузі, зокрема залізничного
транспорту, регіону відіграють інвестиції, які надають можливість
оновлення та модернізації основних засобів та проведення
реструктуризаційних заходів. У роботі запропоновано схему узагальнених
показників, що характеризують ступінь інвестиційної привабливості для
галузей господарства і зокрема транспортної галузі.

Доведено, що запровадження маркетингово-логістичних методів на
транспорті є необхідним заходом для підвищення якості, доходів і
прибутку від перевезень з метою стабілізації фінансового положення,
здатності швидкого реагування транспорту на будь–які зміни на ринку
послуг, складу клієнтури. Дані методи дозволяють правильно
перерозподіляти матеріальні потоки і доходи транспорту, вивчати і
аналізувати зміни, що відбуваються в економіці країни, вивчати їх вплив
на діяльність транспортної галузі.

З метою визначення прогнозних значень показників експлуатаційної
діяльності залізниці, у роботі запропоновано прогнозну модель
перевезень. У 2004 році частка відправлення вантажів Львівською
залізницею у загальному показнику склала 7,1%. Прогнозні значення
вказують на можливі зменшення обсягів перевезень вантажів, а також на
можливість втрат Львівською залізницею своєї долі на транспортному ринку
країни. Прогноз характеризує поступове падіння значень показника, що
пояснюється спадною динамікою вантажних перевезень залізницею за останні
роки. За даними розрахунками у 2015 році обсяг перевезень становитиме
42,3 млн. тон вантажів, що складе 6,2% від загального показника обсягів
перевезень вантажів залізницею по Україні.

В процесі даного аналізу було встановлено, що ступінь впливу економіки
регіону на експлуатаційні показники транспорту є незначним. Це свідчить
про недостатнє використання можливостей залізниці при вантажних
перевезеннях. Відносно пасажирських перевезень зберігається достатньо
високий рівень впливу населення на обсяг перевезення пасажирів, що
свідчить про високу ступінь використання населенням залізничного
транспорту.

Карпатський регіон володіє вигідним геополітичними і ускладненими
геологічними характеристиками (через гірський рельєф), що спричиняє
значні труднощі при прокладанні транспортних шляхів. Для підвищення
ефективності роботи залізничної галузі в даному регіоні доцільним є
використання комбінованих перевезень – залізниця – автотранспорт з метою
найкращої організації роботи і підвищення ступеня надання транспортних
послуг. Для ефективної роботи транспортної галузі і з метою здійснення
міжнародних перевезень вантажів, важливим є активізація роботи партнера
залізниці – транспортно – експедиційної організації. Від якості їх
роботи залежить вибір транспортного засобу замовником перевезень, а
також привабливість певного виду транспорту.

Україна активно приймає участь у транскордонному співробітництві, що
сприяє в першу чергу підвищенню рівня її економічної незалежності і
національної безпеки. Розбудова транспортних коридорів дає поштовх до
створення нових умов розширення зовнішньоекономічних зв’язків за рахунок
сучасного транспортно–технологічного комплексу. Це відкриває можливості
для прискорення науково–технічного прогресу, реконструкції транспортної
мережі і впровадженню нових розробок і технологій на транспорті, що
приведе до посилення ролі транспорту в економіці країни.

Одним із головних напрямів залізниці є створення сітки швидкісних
магістралей і рухомого складу нового покоління. Дане завдання викликано
динамічністю розвитку світового транспортного комплексу і інтеграцією
українських залізниць у Європейську транспорту систему.

Визначено, що процес розвитку і ефективність функціонування мережі
транспортних коридорів, робота транспортно–експедиційних організацій,
створення гнучкої тарифної політики на залізниці на сьогоднішній день є
важливими факторами прискорення темпів інтеграції України у Європейську
і Світову транспортні системи, які вирішують питання узгодженої
діяльності національних транспортних систем що забезпечить формування та
розвитку єдиної інтегрованої транспортної системи.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі теоретично узагальнено і розроблено заходи по
розв’язанню важливої наукової задачі щодо підвищення ефективності
комплексного розвитку господарства Карпатського регіону на основі
удосконалення системи транспортно-економічних зв’язків.

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати наступні
висновки.

1. Надано пропозиції по удосконаленню понятійного апарату, що дозволило
систематизувати дослідження транспорту з позиції його участі у
комплексному розвитку регіонів.

В дисертації визначено, що регіон – це територія, яка характеризується
певними природними, геологічними і геополітичними властивостями,
системою комплексних інтегрованих зв’язків з високим рівнем
взаємозалежності складних мереж економічного, соціального й
інституційного розвитку, що виконує певні функції у національній
економіці.

Комплекс – це сукупність системно-структурних утворень, що
характеризуються певними економічними, виробничими і соціальними
зв’язками, притаманних об’єкту, поєднанням виробничих структур із
взаємозалежними зв’язками виробничого характеру, що виникли між ними в
процесі виробничої діяльності. Комплексність в роботі розглядається як
певна ступінь забезпечення пропорційності між галузями суспільного
господарства, яка характеризує раціональне використання ресурсів
регіону, і природно-економічними властивостями, що сприяє удосконаленню
організації системи виробничих відносин з метою ефективного виконання
господарських завдань.

Комплексний розвиток регіону – це найбільш доцільна форма
соціально-економічного розвитку, основним завданням якого є досягнення
ефективних результатів виробничого і соціального характеру з найменшими
витратами при раціональному використанні природних і трудових ресурсів
з метою максимального задоволення господарських потреб. Комплексний
підхід до аналізу регіону визначено як процес аналізу взаємозв’язків і
взаємозалежностей між галузями виробничої сфери, алгоритм визначення
збалансованості і пропорційності розвитку продуктивних сил, включаючи
прогноз їх розвитку на майбутнє, а також аналіз внутрішніх і зовнішніх
чинників, що впливають на розвиток продуктивних сил досліджуваного
регіону або країни в цілому.

2. В дисертації транспорт регіону розглядається як складна система
поєднання елементів лінійної структури, що пов’язані між собою
транспортною роботою, з метою забезпечення господарського комплексу у
перевезеннях. Транспортна система – це складна система взаємовідносин,
що забезпечує функціонування всіх видів транспорту, впливає на взаємодію
всіх шляхів сполучення; це важливий елемент господарського комплексу, що
покликаний на збереження економічної, соціальної та геополітичної
цілісності країни з метою забезпечення безперервного динамічного
функціонування всіх складових територіально-виробничого комплексу.
Транспортний комплекс регіону – це логічне поєднання взаємопов’язаних
видів транспорту, що приймають участь у господарській діяльності
регіону, задовольняючи потреби суспільного господарства і населення в
перевезеннях, створюючи умови для самостійності регіонів та країни,
поєднуючи регіональні та державні економічні системи. Транспортна
забезпеченість регіону – це здатність транспортної системи задовольняти
потреби господарського комплексу у перевезеннях, що визначається
ступенем розгалуженості мережі та активністю експлуатації транспортних
шляхів.

3. Обґрунтовано систему показників, що характеризують комплексність
транспортного обслуговування регіонів з урахуванням раціональної
взаємодії основних видів транспорту.

4. Розроблені методичні підходи до оцінки економічної ефективності
діяльності залізниці на основі багатофакторного аналізу, які включають
дослідження специфіки господарського комплексу регіону, його
комплексність, локалізованість, ефективність, спеціалізацію виробництва,
а також аналіз транспортного забезпечення регіону.

5. Здійснено оцінку стану матеріально-технічної бази залізничного
транспорту, зокрема Львівської залізниці, що визначений як проблемний, і
сформульовано основні напрями та виділено пріоритети щодо подальшого
розвитку залізниці з урахуванням матеріальних потреб, необхідності
покращення інвестиційного клімату.

6. Враховуючи специфіку геополітичного положення Карпатського регіону, а
також рівень господарського розвитку його областей, прикордонне
розташування, в дисертації доведено доцільність побудови та експлуатації
міжнародних транспортних коридорів (МТК), що проходять територією
регіону. Розбудова та розвиток інфраструктури дозволить ефективно
використовувати ресурсні можливості Карпатського регіону.

7. Розроблено організаційно-економічний механізм раціонального
використання можливостей регіону і транспорту, основними складовими
якого визначені: реструктуризація і реорганізація галузі, інвестиційні
заходи, методи дослідження ринку, екологічна політика, а також
прогнозування їх розвитку.

8. Розраховано прогнозні значення розвитку Львівської залізниці з метою
забезпечення ефективної діяльності господарства Карпатського регіону,
визначено і обґрунтовано подальші шляхи удосконалення діяльності
залізниці, оптимізації взаємодії залізничного транспорту з регіонами
країни.

9. Запропоновано шляхи вирішення проблем екологічного характеру, що
викликані діяльністю транспорту на навколишнє середовище регіону,
визначено заходи по мінімізації негативної дії транспорту, застосовуючи
екологічний менеджмент і екологічний маркетинг.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

Орловська О.В. Сучасний стан та напрями удосконалення вантажних
перевезень на Львівській залізниці // Економіка й управління: Зб. наук.
пр. – К.: КІЗТ, 2000. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 65 – 67.

Орловська О.В. Транспортне забезпечення промислового комплексу
Карпатського регіону // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб.
наук. пр.: У 2 ч. – К.: РВПС України НАН України, 2003. – Ч.1. – С.
167–172.

3. Орловська О.В. Організаційно-економічні засади транспортного розвитку
регіону // Соціально-економічні дослідження в перехідний період.
Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону.
Зб. наук. пр. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2005. –
Вип.4. – С. 418–419.

Орловська О.В. Львівська залізниця як чинник забезпечення
соціально-економічного розвитку Західного регіону // Наук. вісник НЛТУ
України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2006. – Вип.
16.7. – С. 231–239.

Матеріали наукових конференцій:

5. Ліщук А.І., Орловська О.В. Основні напрямки реформування залізничного
транспорту України // Тези доповідей І наук.-практ. конф. „Суспільно –
географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”. – К.:
Ніка-Центр, 2001. – С. 149–150. Особистий внесок: обґрунтовані напрями
необхідності реформування залізничного транспорту.

6. Орловська О.В. Вплив економіки на ефективність роботи транспортної
галуззі // Тези доп. ІІ Міжн. наук. конф. „Проблеми економіки
транспорту”. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2002. – С. 143–144.

7. Орловська О.В. Ефективність економіки, промисловості Карпатського
регіону та її вплив на транспорт // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук. конф.
„Проблеми економіки транспорту”. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2003. – С.
33–34.

8. Орловська О.В., Паткевич Н.О. Основні проблеми сучасного стану
Львівської залізниці // Тези доп. І Наук.-практ. конф. „Проблеми та
перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка
і управління”. – К.: КУЕТТ, 2003. – С. 15–17. Особистий внесок:
визначені основні проблеми розвитку Львівської залізниці.

9. Орловська О.В. Проблеми впровадження маркетингових та логістичних
методів управління на транспорті // Тези доп. ІІ Наук.-практ. конф.
„Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка,
технологія, економіка і управління”. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 20–22.

10. Савченко В.В., Орловська О.В. Основні засади реструктуризації
залізничного транспорту Львівської магістралі // Тези доп. ІІ
Наук.-практ. конф. „Проблеми та перспективи розвитку транспортних
систем: техніка, технологія, економіка і управління”. – К.: КУЕТТ, 2004.
– С. 25–27. Особистий внесок: визначені основні проблеми сучасного стану
Львівської залізниці і шляхи її реструктуризації.

АНОТАЦІЯ

Орловська О.В. Транспортне забезпечення комплексного розвитку
продуктивних сил Карпатського регіону (на прикладі Львівської
залізниці). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,
м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних засад та
практичних рекомендацій удосконалення транспортного забезпечення
комплексного розвитку продуктивних сил регіону, підвищення ефективності
функціонування залізничного транспорту як важливого складового елементу
транспортної системи регіону.

В дисертації поглиблено та систематизовано методологію комплексного
розвитку Карпатського регіону та його транспортного забезпечення,
розроблено методику оцінки впливу залізничного транспорту на цей процес.
Проведено комплексний аналіз та визначено територіальні особливості і
характер соціально-економічної системи досліджуваного регіону,
обґрунтовано комплекс заходів підвищення ефективності функціонування
залізничного транспорту як основи забезпечення комплексного розвитку
регіону, розроблено організаційно-економічний механізм взаємодії галузі
з регіоном, систему інноваційно-інвестиційних заходів та маркетингових
методів підвищення ефективності діяльності залізниці на ринку
транспортних послуг, шляхи вирішення екологічних проблем. Визначено
перспективи розвитку Львівської залізниці як важливої складової
забезпечення ефективної господарської діяльності регіону.

Ключові слова: комплексний розвиток регіону, транспортна система,
залізничний транспорт, транспортне обслуговування регіону.

АННОТАЦИЯ

Орловская А.В. Транспортное обеспечение комплексного развития
производительных сил Карпатского региона (на примере Львовской железной
дороги). – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.10.01 – Размещения производительных сил и региональная
экономика. – Совет по изучению производительных сил Украины, Киев, 2006.

Диссертация посвящена разработке научных и практических проблем
усовершенствования транспортного обеспечения комплексного развития

производительных сил Карпатского региона, обоснованию
организационно-экономического механизма повышения эффективности
деятельности Львовской железной дороги.

В роботе раскрыта сущность, роль и значения комплексного развития
производительных сил региона, усиления его на основе усовершенствования
функционирования транспортной системы и рационализации
транспортно-экономических связей. Определены зависимость развития
производительных сил и транспорта, в частности железнодорожного,
особенности его деятельности в регионе обслуживания. Разработаны
методические подходи к определения уровня транспортного обеспечения
региона обслуживания, оценки предоставления транспортных услуг.

На основе характеристики территориальных особенностей организации
производительных сил исследуемого региона выявлены экономические,
социальные, природные и экологические факторы, влияющие на динамику
развития хозяйственного комплекса региона, на его транспортное
обеспечение. Определены особенности транспортно-экономических связей
региона, уровень его транспортного обеспечения, степень обслуживания
железнодорожным транспортом. Разработана система показаний,
характеризующая количественно и качественно обеспеченность транспортного
обслуживания.

Определены направления усовершенствования транспортного обеспечения
комплексного развития исследуемого региона, разработан
организационно-экономический механизм улучшения территориальной,
управленческой и функциональной деятельности железнодорожного транспорта
региона, система мер рационализации использования возможностей
транспорта в границах региона, направления обновления и модернизации его
на основе усовершенствования инвестиционно-инновационной и маркетинговой
деятельности, повышения его экологизации.

Предложены рекомендации по оценке транспортного ринка региона и
обоснованы направления усовершенствования деятельности ринка
транспортных услуг.

Разработана прогнозная модель развития Львовской железной дороги с целью
обеспечения эффективной деятельности Карпатского региона.

Ключевые слова: комплексное развитие, регион, транспортная система,
железнодорожный транспорт, транспортное обеспечение региона.

ANNOTATION

Orlovska A.V. Transport support for comprehensive development of the
Carpathian region productive forces (as an example Lviv railroad was
used). – Manuscript.

Dissertation to seek scientific degree of the Candidate of Economic
Sciences under specialization 08.10.01 – Distribution of productive
forces and regional economy. – Council on Studying Productive Forces of
Ukraine of the Ukrainian Academy of Sciences, Kiev city, 2006.

Dissertation focuses on development of theoretical-methodological basis
and practical recommendations for improving transport support to
comprehensive development of the productive forces in the region,
enhancing railroad transportation operational efficiency as an important
part of the transportation system in the region.

Methodology of comprehensive development of the Carpathian region has
been detailed in the dissertation, evaluation methods to assess railroad
transportation influence on such process have been developed.
Comprehensive analysis of the social-economic system of the region has
been performed together with determining of its territorial specifics
and character; a whole spectrum of measures to increase railroad
transportation operational efficiency, as a basis for ensuring
comprehensive development of the region, has been substantiated; an
organizational-economic mechanism for improvement of transportation in
the region has been developed along with a system of
innovative-investment efforts and marketing methods to increase railroad
operational efficiency. Forecast of the Lviv railroad development has
been prepared, perspective directions of its development have been
identified with the aim to ensure efficient economic activities in the
region.

Key words: comprehensive development of the region, transportation
system, railroad transport, and transport support to the region.

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020