.

Технологія безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями: Автореф. дис… канд. техн. наук / Н.Г. Морковська, Ха

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2066
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

МОРКОВСЬКА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА

УДК 651.58.668.3

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗАНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ АКРИЛОВИМИ
КОМПОЗИЦІЯМИ

Спеціальність 05.23.08 – Технологія промислового і цивільного
будівництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

ХАРКІВ  1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківській державній академії міського господарства Міністерства освіти України.

Науковий керівник  кандидат технічних наук, професор,
ЗОЛОТОВ Михайло Сергійович,
начальник науково-дослідного сектору
Харківської державного академії міського
господарства Міністерства освіти України

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
ЧЕРНЯВСЬКИЙ В’ячеслав Леонідович,
завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів та виробів Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури Міністерства освіти України

Кандидат технічних наук, доцент
КОРІНЬКО Іван Васильович,
генеральний директор ДКП Харківкомуночиствод

Провідна установа: Київський національний технічний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти України, м. Київ

Захист відбудеться “22” червня 1999 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти України, за адресою: 310002, м. Харків, вул. Сумсь-ка, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40.

Автореферат розісланий “21” травня 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради КУТОВИЙ Е.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Безанкерні кріплення у вигляді клейових з’єднань сталь-бетон є одним з перспективних напрямків у будівництві, реконструк-ції та капітальному ремонті будівель і споруд. Вони вигідно відрізняються від традиційних методів кріплення обладнання, інженерних комунікацій та інших технологічних пристроїв до існуючих бетонних та залізо-бетонних конструкцій і здобувають все більше визнання. Використання клеїв для цих цілей дозволяє знизити строки будівництва та реконструкції будівель і спо-руд, зменшити матеріало- та трудомісткість робіт. Для реконструкції і ремонту будівель застосовування клеїв іноді є єдиним способом виконання таких робіт.
Використання для безанкерного кріплення акрилових композицій є перспективним, оскільки вони малокомпонентні, прості й надійні у виготовленні та застосуванні. Ці клеї значно дешевші від епоксидних та інших полімерних клеїв. Крім того, безанкерні кріплення на акрилових композиціях характеризуються відсутністю складних підготовчих процесів, суттєвим скороченням трудових затрат, строків будівництва і реконструкції будівель та споруд. Особливо це важливо при швидкій зміні технологічних виробничих ліній та перекладанні інженерних комунікацій.
У зв’язку з цим актуальним є удосконалення технології безанкерного кріплення акриловими композиціями, визначення впливу різних технологічних факторів на міцність клейового з’єднання сталь-бетон і вибору механізмів для підготовки поверхонь до склеювання.
Метою дисертаційної роботи є удосконалення технології безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями, що забезпечує зниження трудових та матеріальних затрат, а також надійність клейового з’єднання сталь-бетон.
Робоча гіпотеза полягає у припущенні про можливість розробки та-ких технологічних рішень, які дозволять виконувати кріплення безанкер-ним способом обладнання та інженерних комунікацій акриловими компо-зиціями, забезпечать при цьому надійність клейового з’єднання сталь-бетон.
Галузь дослідження – технологія кріплення обладнання та інженерних комунікації до бетонних і залізобетонних конструкцій при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті промислових будівель і споруд.
Предмет дослідження – параметри виконання робіт з безанкерного кріплення акриловими композиціями.
Методична основа – методи математичної статистики, експеримен-тальні дослідження за допомогою розроблених методик, аналітичні дослід-
ження з використанням математичних моделей технологічних процесів.
Завдання дослідження:
– розробити поопераційні технологічні схеми створення безанкерних кріплень на горизонтальній та вертикальній поверхнях бетону із застосуванням акрилової композиції;
– аналітично дослідити різні технологічні та організаційні рішення комплексного процесу створення безанкерних кріплень;
– експериментально визначити вплив різних технологічних факторів на міцність клейового з’єднання сталь-бетон;
– виявити способи підготовки поверхонь бетону та металу до склеювання і необхідні для цього технічних засобів.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– встановлення змінної інтенсивності та норм виробітку при створенні безанкерних кріплень з урахуванням конструкцій кріпильних вузлів та технологічних властивостей акрилових клеїв, а також способи виконання робіт;
– експериментальному визначенні способу підготовки поверхонь бетону і металу до склеювання, що забезпечує надійність їх з’єднання акриловими композиціями, а також установленні впливу деяких технологічних факторів на його міцність;
– встановленні технологічних і конструктивних факторів, що впли-вають на час очищення поверхні бетону при її підготовці до приклеювання.
Практичне значення роботи полягає у створенні технології безан-керного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими клеями, виборі технічних засобів для здійснення кріплення, що дозволяють економити трудові й матеріальні затрати. Результати дослідження є основою для розробки керівництва щодо застосування вказаної технології.
Апробація роботи. Результати роботи дисертації доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-технічній конференції “Проблемы и перспективы ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве” (м. Харків, 1995 р.), третій Українській науково-технічної конференції “Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве” (м. Харків, 1996 р.), науково-технічних конференціях Хар-ківської державної академії міського господарства (1994, 1996 і 1998 рр.).
Реалізація роботи. Результати роботи впроваджені на ряді промислових об’єктів: ВО “Запорізький коксохімзавод”, ВО “Харківський електромеханічний завод”, СТО у сел. Пісочин (м.Харків).
Публікації. Результати дисертації опубліковані в 11 наукових роботах.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти глав, висновків, списку літератури з 109 назв, викладена на 122 сторінках машинописного тексту, містить 67 таблиць та рисунків.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації. Сформульована її наукова новизна, наведені результати, що виносяться на захист і мають практичне значення.
У першій главі здійснено огляд наукової бібліографії в галузі застосування полімерних клеїв, у тому числі акрилових, для кріплення обладнання та інженерних комунікацій безанкерним способом. Такі кріплення являють собою клейові з’єднання сталь-бетон. Цим питанням присвячені роботи Золотова М.С., Черкаського І.Г., Барча І.З., Шутен-ка Л.М., Критова В.Г., Сидоренка В.Г., Гарбуз А.О., а також ряду закордонних вчених. Дослідження властивостей акрилових клеїв Золотовим М.С., Шутенком Л.М., Спіранде Р.О., Гарбуз А.О. показали, що вони мають високі технологічні властивості: низьку в’язкість, добру наповнюваність, регульовані життєздатність і час затвердіння. Усі ці властивості дозволили застосувати акриловий клей для створення з’єднання сталь-бетон.
У роботах Золотова М.С., Шутенка Л.М., Сидоренка В.Г. та ін. наводяться результати експериментальних досліджень короткочасної, тривалої і втомленої міцності з’єднань сталь-бетон акриловими клеями. Вони показують, що ці з’єднання надійні, їх міцність визначається міцністю бетону. Їх можна використовувати для конструктивного кріплення обладнання. Для кріплення інженерних комунікацій можна застосовувати кріпильні вузли з площею приклеювання до 1000 см2. Дослідження Золотова М.С., Шутенка Л.М., Спіранде Р.О., Гарбуз А.О. свідчать, що теплостійкість розглядуваних клеїв складає 1300С. Усе вищесказане визначає галузь застосування безанкерних кріплень акриловими клеями.
На основі експериментів з урахуванням досліджень Барча І.З., Критова В.Г., а також ряду закордонних вчених Золотовим М.С., Шутенком Л.М., Сидоренком В.Г. розроблені конструкції безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими клеями. У зв’язку з цим постала необхідність удосконалення технології створення вказаних конструкцій і вибору сучасної будівельної техніки, що може використовуватися для здійснення безанкерних кріплень.
Аналіз конструкцій безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій шляхом поверхневого приклеювання кріпильних вузлів дав змогу встановити загальну схему технологічного процесу з’єднання сталь-бетон акриловими композиціями. Схема процесу приклеювання включає: розмітку місць кріплення; підготовку поверхні бетону; підготовку поверхні металу; приготування клею; здійснення приклеювання; затвердіння клею.
Теоретичні дослідження технологічного процесу приклеювання з’єднання сталь-бетон акриловими клеями для кожного виду конструкцій дозволили проаналізувати взаємозв’язок між основними параметрами процесу приклеювання, властивостями акрилового клею і конструктивними особливостями кріпильних вузлів. Це дало змогу розглянути безанкерні кріплення у комплексному процесі робіт залежно від способу організації виробництва. Як показали дослідження, на сьогодні відсутні дані про фактори, що впливають на технологічний процес приклеювання кріпильних вузлів та опорних частин обладнання, немає також рекомендацій щодо застосування будівельної техніки для створення безанкерних кріплень.
У результаті цього сформульовано завдання дисертації.
Друга глава присвячена розробці поопераційних технологічних схем створення безанкерних кріплень на горизонтальній та вертикальній поверхнях бетону із застосуванням акрилової композиції, а також аналітичному дослідженню цього процесу.
Кріплення обладнання до готових бетонних або залізобетонних конструкцій безанкерним способом проводиться за однією з трьох технологічних схем (рис. 1):
а) приклеювання акриловим клеєм кріпильних вузлів після монтажу облад-
нання (схема 1);
б) приклеювання кріпильних вузлів до монтажу обладнання (схема 2);
в) приклеювання опорних частин обладнання у процесі монтажу (схема 3).
Кріплення інженерних комунікацій шляхом приклеювання на вертикальну поверхню бетону кріпильних вузлів виконується за двома технологічними схемами (рис. 2). Процес приклеювання за схемою 4а передбачається використовувати для монтажу й прокладання різних трубопроводів.
Для монтажу електрокабелів розроблено дві технологічні схеми кріплення конструкцій електрокабельного розведення: через кріпильний вузол (схема 4а) або безпосередньо приклеюванням конструкцій (схема 4б).

При аналітичному дослідженні розглянуті два способи виконання робіт по приклеюванню кріпильних вузлів або опорних частин обладнання – послідовний і паралельний. Перший спосіб передбачає послідовне здійснення процесів приготування клею, приклеювання, установки обладнання однією ланкою, а другий – паралельне виконання вказаних процесів різними ланками. Обидва способи передбачають підготовку поверхні бетону і металу окремою ланкою, з випередженням робіт по приклеюванню. За допомогою хронометражних спостережень визначено час на приклеювання однієї конструкції залежно від способу виконання робіт, а також приготування одного замісу акрилового клею.
Встановлено залежності інтенсивності, норм часу на влаштування кріпильного вузла та інших технологічних параметрів від життєздатності акрилового клею Т і способу проведення робіт (послідовного або паралельного).
Розрахункові дані свідчать, що змінна інтенсивність приклеювання кріпильних вузлів або опорних частин обладнання послідовним способом виконання робіт має нелінійний характер і набуває оптимальне значення
при години. Скорочення технологічної життєздатності акрилового
клею різко погіршує ці параметри. Залежність змінної інтенсивності безанкерного кріплення при паралельному способі проведення робіт від технологічної життєздатності композиту Т має лінійний характер.
При визначенні норм часу на приклеювання кріпильних вузлів і опорної частини обладнання послідовним способом встановлено, що вони залежать від технологічної життєздатності акрилової композиції. При паралельному способі роботи ця залежність не спостерігається. У такому випадку норми часу залежать від часу створення безанкерного кріплення за вказаними вище технологічними схемами.
Аналіз одержаних норм часу свідчить, що при значному обсязі виробництва доцільніше застосовувати паралельний спосіб роботи.
Виявлено також кількісний склад бригади, зайнятої влаштуванням кріпильного вузла або приклеюванням опорної частини обладнання. При послідовному способі виконання робіт склад бригади становить два чоловіки, при паралельному способі склад бригади залежить від технологічної життєздатності акрилового клею: при 0,5 год. він дорівнює 2 чол., при 1 год. – 3 чол., при 1,5 год. – 5 чол., при 2 год. – 6 чол. і при 3 год. – 9 чол.
За результатами розрахунків побудовано графіки залежності норм виробітку від технологічної життєздатності акрилового клею (рис. 3).
Аналіз розрахунків визначення норм виробітку також показав, що на них суттєво впливає змінна інтенсивність і кількісний склад бригади.
Як і при встановленні інших технологічних параметрів, на норму виробітку значною мірою впливає спосіб створення безанкерного кріплення. З результатів дослідження норм виробітку виходить, що при кількості більше 80 кріплень за зміну ефективніше користуватися паралельним способом.
Норма виробітку для обох способів тим більша, чим вища технологічна життєздатність акрилового клею.
У третій главі наведено результати дослідження впливу технологічних факторів на міцність з’єднання сталь-бетон акриловими клеями. До них, зокрема, відносяться вплив способів підготовки поверхні бетону і металу до склеювання, вплив “сторони” бетонування, а також вплив товщини клейового шару. Міцність визначали шляхом рівномірного відривання стальних пластин, приклеєних до поверхні бетону акриловою композицією.
Результати досліджень показали наступне. У всіх випадках руйнування клейових з’єднань відбувалось по бетону. Способи підготовки поверхні бетону до приклеювання відчутно впливають на міцність з’єднання. При підготовці поверхні бетону до склеювання застосовували такі способи очистки: термічний, хімічний і механічний (ручна бучарда, рубильний молоток, абразивний круг). Дані експериментів свідчать, що перші два способи підготовки поверхні бетону характеризуються порівняно близькими значеннями міцності клейових з’єднань сталь-бетон (2,03…2,12 МПа), проте майже на 40% меншими, ніж при роботі абразивним кругом. Це пояснюється тим, що в останньому випадку досягається повне видалення поверхневого шару без значного руйнування цілісності бетону.
Міцність з’єднання в разі приклеювання на “низ” бетонування була приблизно на 60% вище, ніж на “верх” бетонування. Це пояснюється такими причинами. По-перше, при ущільненні бетонної суміші на поверхню спливають більш легкі частинки цементу, а також мулисті й глинисті частинки, що містяться в заповнювачах. Тому поверхневий шар за хімічним та механічним складом відрізняється від решти маси бетону. По-друге, при ущільненні суміші крупні заповнювачі (щебінь, гравій) опускаються на нижню частину конструкції, утворюючи тверду структуру бетону. Крім того, у випадку приклеювання стальної пластини до крупного заповнювача утворюється більш міцне з’єднання, ніж при приклеюванні до цементного розчину з піщаним заповнювачем.
Експерименти також показали, що товщина клейового шару не впливає на міцність з’єднання сталь-бетон акриловою композицією.
У четвертій главі подаються результати експериментального вивчення процесу підготовки поверхні бетону до приклеювання шліфувальними машинками різних конструкцій. У даний час поряд з традиційними механічними засобами послуговуються електроінструменти провідних європейських виробників.
Для досліджень з очищення поверхні бетону застосовували шліфувальну машинку ELTOS. Як робочі насадки використовували шліфувальні круги фірми “Зонненфлекс”.
Експерименти по очищенню бетонної поверхні шліфувальними машинками проводили для визначення часу очистки поверхні залежно від площі приклеювання, сторони бетонування, міцності бетону, виду шліфувального круга (крупність зерен: 16-24 – грубе зерно, 30-60 – середнє зерно, 70-220 – дрібне зерно).
З результатів експерименту виходить, що час очистки поверхні бетону значною мірою залежить від площі приклеювання. Так, для очищення бетонної поверхні, що являє собою “низ” бетонування площею
необхідно в середнього витратити 25 сек, для площі – 40 сек, для – 75 сек, для – 160 сек, для – 390 сек. Із збільшенням площі очистки бетону зменшується
коефіцієнт однорідності показника її часу. Ці дані вказують на те, що збільшення площі приклеювання призводить до помітного зростання часу на очистку бетону.
На підготовку поверхні бетону, що являє собою “низ” бетонування, витрачається в середньому на 55% менше часу, ніж на очищення тієї ж площі “верху” бетонування.
Час очистки поверхні бетону багато в чому залежить від крупності зерен шліфувального круга. Наприклад, на очищення бетонної поверхні площею 225 см2 шліфувальними кругами з грубим зерном 16, 20, 24 відповідно було затрачено 160, 170, 186 сек. Вказані вище три способи підготовки поверхні бетону характеризуються досить близькими значеннями часу очистки і високими показниками коефіцієнта однорідності (0,86…0,92).
Щодо шліфувальних кругів із середньою крупністю зерен, то при крупності 30 і 34 відповідно витрачається 230, 264 сек. Показання часу при очищенні шліфувальним кругом із середньою крупністю зерен більші, ніж при грубій крупності, і коефіцієнт однорідності відповідно менший – 0,79 і 0,83.
На основі хронометражних даних встановлено коефіцієнт залежності часу очистки поверхні бетону 1 дм2 від крупності зерен шліфувального
круга : для крупності зерен 16 він складає =1, для крупності зерен 20 –
– 1,05, для крупності зерен 24 – 1,15, для крупності зерен 30 – 1,44, для крупності зерен 34 – 1,64. Час очищення бетонної поверхні великою мірою залежить від його міцності. Так, на очистку поверхні бетону класу В7,5 витрачено 125 сек., а бетону класів В10, В12,5 і В15 – відповідно 137, 148 і 160 сек. На ту саму площу поверхні бетону класів В20 і В25 було затрачено більше часу – 189 і 223 сек. Коефіцієнт однорідності при цьому відповідно збільшився – 0,80; 0,82; 0,85; 0,89 і 0,91.
На підставі цих даних визначено коефіцієнт залежності часу очистки поверхні 1 дм2 бетону від його класу та “сторони” бетонування. При класі
бетону В7,5 для верху бетонування k2 = 1,12, для “низу” бетонування = = 0,78; при класі В10 на очистку “верху” бетонування k2 = 1,22, “низу” бетонування = 0,85; при класі В12,5 k2 = 1,42 і = 0,93; при класі В15 k2 = 1,44 і = 1; при класі В20 k2 = 1,7 і = 1,18 і при класі бетону В25 k2 = = 2 і = 1,39.
Вплив вищевказаних факторів необхідно враховувати при виборі кількості шліфувальних машинок для очищення поверхні бетону під приклеювання.
У п’ятій главі наведено результати дослідно-промислового впровадження технології безанкерного кріплення акриловим клеєм, а також визначення її техніко-економічної ефективності.
Дослідно-промислову перевірку здійснювали при будівництві та реконструкції об’єктів ряду промислових підприємств. Так, при ре-конструкції станції технічного обслуговування у сел. Пісочині (м. Харків) безанкерним способом було закріплено 22 одиниці верстатного обладнання, технологічні конструкції, а також два конвейєри. Всього було виконано 272 одиниці кріплення. При цьому його проводили як за допомогою кріпильних вузлів, так і безпосереднім приклеюванням опорних частин обладнання, технологічних конструкцій та стояків транспортних контейерів.
При спорудженні прохідних електрокабельних тунелів на Запорізькому коксохімзаводі за допомогою акрилових клеїв було закріплено 240 одиниць електрокабельних розведень на залізобетонних стінах каналів. Використання клейового з’єднання тут було обумовлено тим, що при зведенні збірних залізобетонних стін не були встановлені закладні деталі для кріплення електрокабельних конструкцій. Застосування в цьому випадку поверхневого приклеювання кріпильних вузлів виявилося єдиним способом закріплення електрокабельного розведення.
При визначенні техніко-економічної ефективності вказаного способу кріплення його порівнювали з найбільш поширеним у будівництві варіантом, коли анкери закладного елементу закріплюють монолітним бетоном у вирубаних в конструкції шанцях. Обсяг робіт при цьому вклав 720 одиниць кріплень. Аналіз розрахунків свідчить про ефективність впровадження запропонованого варіанту. Так, затрати праці на будівельно-монтажних роботах за еталонним варіантом становили 3128 люд.-год, а при використанні запропонованого – 116,6 люд.-год. Це в 26,8 разів менше від еталонного варіанту. При впровадженні вказаного способу кріплення зменшується витрата матеріалів: монолітного бетону – на 2,9 м3, арматури – на 0,52 т.
У ВО “ХЕМЗ” (м. Харків) було здійснено кріплення 34 одиниць верстатного обладнання з легким та середнім режимами роботи на існуючих бетонних підлогах та фундаментах. Кріплення проводили за допомогою кріпильних вузлів і безпосереднім приклеюванням опорних частин верстатів. Всього встановили 246 одиниць кріплення. При виявленні техніко-економічної ефективності розглядуваної технології як еталонний варіант обрали процес кріплення обладнання до фундаментів за допомогою анкерів, закладених у бетонний шанець. Аналіз показав, що запропонований варіант дозволяє знизити затрати праці майже в 60 разів, зменшити витрату бетону на 54 м3 і скоротити строк введення в експлуатацію верстатів у 14 разів.
У цій главі також наводяться заходи безпеки при виконанні робіт по створенню безанкерних кріплень акриловими композиціями.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. На основі запропонованих конструкцій безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями розроблені поопераційні технологічні схеми його здійснення на горизонтальній або вертикальній бетонній поверхні будівельних конструкцій.
2. У результаті аналітичних досліджень технології процесу створення безанкерного кріплення встановлені:
– взаємозв’язок між основними параметрами цього процесу, технологічною життєздатністю акрилового клею, конструктивними особливостями кріпильних вузлів, а також способами виконання робіт (послідовним або паралельним);
– значення технологічної життєздатності акрилової композиції, яка повинна бути 1,5 год і більше і обумовлювати при цьому високі параметри процесу;
– змінна інтенсивність влаштування безанкерного кріплення і маса оптимального замісу за зміну залежно від технологічної здатності клею і способу здійснення безанкерного кріплення;
– норми часу та виробітку при приклеювання кріпильних вузлів залежно від способу влаштування безанкерного кріплення.
3. Аналіз результатів досліджень свідчить, що незалежно від способу створення безанкерного кріплення і технологічної життєздатності композиту при кількості більше 80 кріплень за зміну рекомендується застосовувати паралельний спосіб виконання робіт.
4. Експериментальними дослідженнями встановлено вплив таких технологічних факторів на міцність клейового з’єднання сталь-бетон акриловим клеєм:
– спосіб підготовки поверхні бетону до склеювання (найбільша міцність забезпечується при очищенні поверхні бетону абразивним кругом);
– сторона бетонування будівельної конструкції, на яку здійснюють приклеювання кріпильних вузлів (міцність з’єднання зростає на 40-60% у випадку приклеювання пластини до низу бетонування порівняно з приклеюванням до його верху).
Встановлено, що товщина клейового шару не впливає на міцність з’єднання.
5. Експериментально визначено вплив наступних конструктивних та технологічних факторів на час очищення поверхні бетону абразивними кругами:
– сторона бетонування будівельної конструкції (для очищення поверхні бетону, що являє собою низ бетонування, потрібно на 40-50% часу менше, ніж поверхні верху бетонування);
– крупність зерен абразивного круга (при зменшенні крупності зерен з 16 до 34 час очищення поверхні бетону збільшується майже на 50%);
– міцність бетону (з підвищенням класу бетону за міцністю час очищення поверхні зростає);
6. Техніко-економічне порівняння запропонованої технології безанкерного кріплення акриловими клеями з існуючими свідчить про економічність здійснених розробок. Виробниче впровадження її дозволило зменшити витрати металу на 0,5 т, бетону – на 73 м3, трудові затрати – на 1240 люд.-днів. Окрім того, застосування таких кріплень дає змогу скоротити час введення їх в експлуатацію в 14 раз.

Основні положення дисертації опубліковані в таких роботах:
1. Морковская Н.Г., Золотов М.С., Нохрина Л.А. Ресурсосбережения при анкероустановочных работах // Тез. докл. Международ. научн.-практ. конференции “Проблемы и перспективы ресурсосбережения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве”. – Харьков, 1995. – С. 33-34.
2. Морковская Н.Г. Эффективность использования акриловых клев в анкероустановочных работах // Тез. докл. XXVIII науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ, Ч.3. – Харьков: 1996. – С. 52-53.
3. Морковская Н.Г. Пути сокращения затрат при безанкерных способах крепления оборудования и коммуникаций акриловыми клеями // Тез. докл. XXVIII науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ, Ч.3. – Харьков: 1996. – С. 56-57.
4. Морковская Н.Г., Сидоренко В.Г. Влияние на прочность соединения сталь-бетон акриловым клеем способа подготовки поверхности бетона к склеиванию // Тез. докл. IV Украинской науч.-техн. конф. “Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве”. – Харьков, 1996. – С. 61-63.
5. Морковская Н.Г. Технология безанкерного крепления на акриловых клеях // Тез. докл. IV Украинской науч.-техн. конф. “Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве”. – Харьков, 1996. – С. 91-92.
6. Морковская Н.Г. Интенсивность приклеивания крепежных узлов // Тез. докл. XXIX науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ, Ч.3. – Харьков, 1998. – С. 38-39.
7. Морковская Н.Г., Шутенко Л.Н., Золотов М.С. Влияние некоторых технологических факторов на прочность соединения сталь-бетон акриловыми клеями / Республ. межвед. науч.-техн. сб. “Коммунальное хозяйство городов”. – К.: Техника, 1996. – Вып. 6. – С. 14-17.
8. Морковская Н.Г., Золотов М.С. Технические средства создания безанкерного крепления оборудования и инженерных коммуникаций / Республ. межвед. науч.-техн. сб. “Коммунальное хозяйство городов”. – К.: Техника, 1997. – Вып. 8. – С. 37-39.
9. Морковская Н.Г., Золотов М.С. Технологические приемы создания безанкерных креплений на акриловых клеях / Республ. межвед. науч.-техн. сб. “Коммунальное хозяйство городов”. – К.: Техника, 1997. – Вып. 9. – С. 46-49.
10. Морковская Н.Г. Влияние способов безанкерного крепления на интенсивность приклейки крепежных узлов акриловыми клеями / Республ. межвед. науч.-техн. сб. “Коммунальное хозяйство городов”. – К.: Техника, 1998. – Вып. 14. – С. 56-59.
11. Морковская Н.Г., Золотов М.С. Затраты труда на создание безанкерных креплений акриловым клеем / Республ. межвед. науч.-техн. сб. “Коммунальное хозяйство городов”. – К.: Техника, 1998. – Вып. 15. – С. 30-32.

АНОТАЦІЯ

Морковська Н.Г. Технологія безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями.  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.23.08 – “Технологія промислового та цивільного будівництва”, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, м. Харків, 1999, Міністерство освіти України.
Дисертація присвячена розробці технологій безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями. Вона дозволяє здійснювати приклеювання кріпильних вузлів до горизонтальних та вертикальних поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій. Одержано аналітичні залежності для розрахунку процесу влаштування безанкерного кріплення акриловими композиціями при послідовному й паралельному способах виконання робіт.
Експериментально встановлено вплив різних технологічних факторів на міцність клейового з’єднання сталь-бетон. Визначені способи підготовки поверхонь бетону і металу до склеювання і необхідні для цього механізми.
Встановлені технологічні та конструктивні фактори, що впливають на час підготовки поверхні бетону до склеювання.
Технологія безанкерного кріплення впроваджена на ряді промислових об’єктів України, де застосування її дало значний техніко-економічний ефект.

Ключові слова: безанкерне кріплення, кріпильний вузол; акрилова композиція; клейове з’єднання; технологічні фактори; технологічні параметри; поверхня бетону.

АННОТАЦИЯ
Морковская Н.Г. Технология безанкерного крепления оборудования и инженерных коммуникаций акриловыми композициями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.08 – “Технология промышленного и гражданского строительства”, Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры. г. Харьков, 1999, Министерство образования Украины.
Диссертация посвящена разработке технологии безанкерного крепле-ния оборудования и инженерных коммуникаций акриловыми компози-циями, позволяющей производить приклейку крепежных узлов к горизон-тальным и вертикальным поверхностям бетонных и железобетонных конструкций.
Крепление оборудования к готовым бетонным или железобетонным конструкциям безанкерных способом осуществляется по одной из трех технологических схем: приклеивание акриловым клеем крепежных узлов после монтажа технологического оборудования; приклеивание крепежных узлов до монтажа оборудования; приклеивание опорных частей оборудова-
ния в процессе монтажа оборудования.
Крепление инженерных коммуникаций производится по следующей технологической схеме: приклейка крепежного узла к вертикальной по-верхности бетона и удержание его в проектном положении до окончания отверждения акрилового композиции. Монтаж электрокабельных разводок может выполняться по двум схемам: подвеска конструкций на крепежный узел или непосредственная приклейка их к поверхности бетона.
При аналитическом исследовании были рассмотрены два способа производства работ по приклейке крепежных узлов или опорных частей оборудования – последовательный и параллельный. В результате опреде-лены зависимости интенсивности, нормы времени на устройство крепеж-ного узла и других технологических параметров от технологической жизнеспособности акрилового клея и способа ведения работ. Получены аналитические зависимости для расчета указанных параметров процесса.
Экспериментально определено влияние различных технологических факторов на прочность клеевого соединения сталь-бетон. К ним, в частности, относится влияние способов подготовки поверхности бетона и металла к склеиванию, влияние стороны бетонирования строительных
конструкций, а также толщины клеевого слоя.
Установлены технологические и конструктивные факторы, влияющие на время подготовки поверхности бетона к склеиванию. Эксперименты показали, что оно в значительной мере зависит от площади приклейки, места приклейки на поверхности бетона, представляющей верх или низ бетонирования строительной конструкции, крупности зерен абразивных кругов, а также прочности бетона.
Технология безанкерного крепления внедрена на ряде промышленных объектов Украины, где применение ее дало значительный технико-экономический эффект.

Ключевые слова: безанкерное крепление, крепежный узел; акриловая композиция; клеевое соединение; технологические факторы; технологические параметры; поверхность бетона.

ANNOTATION

Morkovskaya N.G. The technology of anchorless equipment glueing and engineering communications with acrylic composites. – Manuscript.

The thesis for a candidates degree (Engineering) on the speciality 05.23.08 – “The technology of industrial and civil construction”, Kharkov State Technical University of Construction and Architecture. Kharkov, 1999, The Ministry of Education of Ukraine.
The thesis is devoted to elaboration of the technology of anchorless equipment glueing and engineering communications with acrylic composites. It allows to glue an assembly unit to horisontal and vertical surfaces of concrete and reinforced concrete structures. Analytic dependences for calculation of assembly glueing process of anchorless glueing with acrylic composites when wing consecutive and parallel working methods have obtained.
The influence of different technological factors on the strength of the glueing joint steel-concrete has been experimentally defined. The techniques of preparing concrete and metal surfaces for glueing and the necessary mechanisms of the process have been established.
The technology of anchorless glueing has been introduced in many industrial enterprises in Ukraine.
The application of the technology produced a definite technological and economic effect.
Key words: actulic compositr, glueing joint, anchorless glueing, assemblu glueing, technological factors, technological parameters, concrete surface.

Відповідальний за випуск А.О.Гарбуз

___________________________________________________________________
Підписано до друку 1999. Формат 60 х 84. 1/16.
Друк офсетний.
Обсяг 1,0 обл.-вид. арк. Тираж 100 прим. Замовл. № . Безкоштовно
___________________________________________________________________

ХДАМГ, 310002, Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020