.

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3094
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гані М.М.Аль Факаві

УДК: [616.24-002-036.11-092:612.822.2]-053.2

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці
у дітей, хворих на гостру пневмонію

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ
України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Фьоклін Валерій Олексійович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 2

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Ручко Анатолій Федорович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри факультетської педіатрії;

доктор медичних наук, професор

Сіренко Ірина Олександрівна

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології.

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ
України

Захист відбудеться “27” червня 2007 року о 11 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 Харківського державного
медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Харківського
державного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр.
Леніна, 4).

Автореферат розісланий “25” травня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Т.В.Фролова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Гостра пневмонія у дітей протягом багатьох років
займає одне з провідних місць в структурі захворюваності дітей різних
вікових груп (Ніконова О.В. 1997, Сміян із співавт. 1997, Чучалін О.Г.
зі співавт. 1997).

Серед патогенетичних факторів, що ускладнюють перебіг пневмоній у дітей,
відокремлюються системні позалегеневі порушення у вигляді гемодинамічних
порушень, ендотоксикоза, поліорганної недостатності,
інфекційно-токсичного шоку та ін. (Зільбер А.П., 1997).

Розвиток позалегеневих ускладнень більшість дослідників пов’язують з
порушенням функції газообміну – гіпоксією та гіперкапнією (Ю.В.Архіпенко
зі співавт., 1999, Мілтон Д.Росман, 2001).

В експерименті встановлена пряма залежність між функцією оксигенації і
регуляцією легенями вмісту біологічно активних речовин в артеріальній
крові (Мєєрсон Ф.З., 1993; Архіпенко Ю.В. зі співавт., 1999). Відомо, що
у фізіологічних умовах паренхіма легень інактивує більшість серотоніну,
норадреналіну, ацетілхоліну, брадикиніну, простагландинів, чим обмежує
їх вплив капілярно-венозним сектором судинної системи. З цих позицій
участь паренхіми легень в патологічному процесі призводить до редукції
інактивації даного класу речовин та їх гіперконцентрації в артеріальному
кровотоці. З цих позицій розвиток позалегеневих ускладнень можна
розглядати як інтеграційний патофізіологічний ефект порушення
газообмінної та негазообмінної функцій легень у дітей, хворих на гостру
пневмонію.

В сучасній літературі мало відображена роль порушення паренхіми легень в
регуляції біологічно-активних речовин в системному кровотоці (Кисельов
В.І., 1998, Ривкін О.І., 2003; Шарікадзе О.В., 2005, Решетова Т.Г.,
2005). Наявні відомості про те, що вивчення негазобмінної функції легень
проводилось, в основному, в експериментальних дослідженнях (Бастрікова
Н.О.,1999, Katz H.R., 2002).

Зільбер А.П. (1997) приділяє значну увагу порушенням недихальної функції
легень в генезі тяжких форм дихальної недостатності у хворих, але
недостатньо висвітленим залишається її значення в розвитку
екстрапульмональних порушень. Більшою мірою в клінічній практиці вивчені
генез порушень негазообмінної функції легень та їх вплив на порушення
гомеостазу при синдромі гострого легеневого пошкодження. Зокрема
розвиток синдрому дисемінованого внутрісудинного згортання,
мікроциркуляційних порушень пов’язують із зниженням інактивації
ендотеліну (Бєляєв А.В., 1997, Власенко О.В. зі співавт., 2000; Касиль
В.Л., 2001), дисбалансом факторів регуляції тонусу гладких м’язів судин,
серед яких провідну роль відводять оксиду азоту (Раєвський К.С., 1997,
Малишев І.Ю., 1997, Марков Х.М., 2000, Кургалюк Н.Н., 2002, Пшеннікова
М.Г., 2002). Встановлено, що збиткове накопичення цієї речовини в
організмі відіграє провідну роль в пошкодженні судин, розвитку шокових
станів (Ahren C, 1999)

Також наявні дані про зв’язок розвитку системних реакцій у вигляді
підвищення тиску в малому колі кровообігу, мікроциркуляційних реакцій з
порушеннями інактивуючої властивості легень відносно катехоламінів
(Нагнібеда М.А., 1997, Акімов Д.В., 1999, Кудряшов Ю.О., 2000, Мінєєв
В.О., 2003), гістаміну (Крюкова О.М., 2001), серотоніну (Сідєльніков
Ю.М., 1997, Сімоненков А.П., 1997).

Таким чином, високий рівень захворюваності дітей на гостру пневмонію,
значний відсоток позалегеневих ускладнень визначають актуальність
поглибленого вивчення ролі порушень функції легень відносно регуляції
концентрації біологічно активних речовин в системному кровотоці, що
сприятиме поглибленню знань про патогенез та підвищить якість лікування
цього контингенту дітей.

Зв‘язок роботи з науковими темами, програмами. Робота виконана в рамках
наукової теми педіатричних кафедр ХДМУ “Медикобіологічна адаптація дітей
з соматичною патологією в сучасних екологічних умовах” (№ держреєстрації
0102U001865). Дисертантом здійснено формування груп хворих, їх
клініко-лабораторне та інструментальне обстеження, проведено
інтерпретацію результатів.

Мета і завдання дослідження – вдосконалення діагностики і розробка
прогностичних критеріїв ускладнень гострої пневмонії у дітей за даними
оцінки стану функції легень по регуляції вмісту біогенних амінів в
системному кровотоці.

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання:

Вивчити стан функції легень по регуляції серотоніну, гістаміну,
адреналіну і норадреналіну в системному кровотоці у дітей, хворих на
гостру пневмонію.

Оцінити взаємозв’язок відхилень концентрації серотоніну, гістаміну,
адреналіну, норадреналіну з рівнем оксиду азота в артеріальній крові у
дітей, хворих на гостру пневмонію.

Встановити вплив порушень функції легень по регуляції серотоніну,
гістаміну, адреналіну, норадреналіну і оксиду азота в системному
кровотоці на визначення клінічних особливостей і розвиток позалегеневих
ускладнень у дітей, хворих на гостру пневмонію.

Розробити діагностичні та прогностичні критерії тяжкості гострої
пневмонії у дітей в залежності від стану функції легень по регуляції
серотоніну, гістаміну, адреналіну, норадреналіну і оксиду азота в
системному кровотоці.

Об’єкт дослідження: гостра пневмонія у дітей до 7 років.

Предмет дослідження: стан функції легень по регуляції біогенних амінів і
оксиду азота.

Методи дослідження: клінічний, інструментальний (рентгенографія органів
грудної порожнини, електрокардіографія), імунологічний,
бактеріологічний, аналітико-статистичний, а також спеціальні методи
дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначені ланки патогенезу
гострої пневмонії у дітей, що відображають вплив порушення
нереспіраторної функції легень по вмісту біогенних амінів і оксиду азота
в системному кровотоці на клінічний перебіг захворювання.

Визначені концентрації біогенних амінів і оксиду азота (за
s-нітрозотіолом) в системному кровотоці, а також коефіциєнт легеневої
регуляції відносно їх вмісту у практично здорових дітей і хворих на
гостру пневмонію.

Встановлено, що у дітей, хворих на гостру пневмонію, значно зменшується
елімінація норадреналіну і серотоніну легенями та збільшується
продукція оксиду азоту з наступним підвищенням концентрації цих
метаболітів в системному кровотоці.

Встановлена залежність порушення функції легень по регуляції біогених
амінів і оксиду азота від тяжкості стану, розповсюдженості запального
процесу в органах дихання і віку хворих, що лежить в основі прогнозу у
даного контингенту дітей.

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена деклараційним
патентом України на винахід № 17657 “Спосіб діагностики гострої
пневмонії у дітей”.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені порушення
нереспіраторної функції легень по регуляції концентрації біогенних
амінів і оксиду азоту в системному кровообігу дозволяють об’єктивно
оцінити тяжкість стану дітей, хворих на гостру пневмонію, характер
перебігу захворювання та спрогнозувати можливі ускладнення.

Розроблений спосіб оцінки стану функції легень по регуляції
концентрації біогенних амінів, що базується на сукупності клінічних
симптомів, дозволяє одержати інформацію про зміни метаболізму біологічно
активних речовин на різних етапах надання медичної допомоги з наступною
адекватною терапевтичною корекцією.

Розроблені діагностичні і прогностичні критерії оцінки стану функції
легень по регуляції вмісту біогенних амінів і оксиду азоту в системному
кровотоці, у дітей, хворих на гостру пневмонію, впроваджені у
відділеннях ОДКЛ № 1 м.Харкова, відділеннях реанімації ОДКЛ м. Харкова і
16 міської дитячої лікарні.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана протягом
навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики педіатрії № 2
Харківського державного медичного університету. Автор особисто проводив
патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури за темою
дисертації, добір і всебічне обстеження 99 дітей у віці від 2 місяців до
7 років за оригінальною програмою. Самостійно проводилась інтерпретація
результатів всіх клінічно-лабораторних досліджень і статистична обробка
результатів. Здобувачем підготовані до друку статті в співавторстві з
науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідені на
всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
“Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики” (м. Харків,
2006), а також двічі на обласній науково-практичній конференції
“Актуальні питання педіатрії” (м. Харків, 2005 і 2006 р.р.).

Публікації. За темою дисертації надруковано 3 статті у виданнях,
рекомендованих ВАК України і 2 тез доповідей.

Автором отриманий деклараційний патент України (Пат. 17657 Україна: МПК
G 01N 33/49. Спосіб діагностики гострої пневмонії у дітей / Фьоклін
В.О., Гані М.М.Аль Факаві; З. № 02545; заявл. 09.03.06; опубл. 16.10.06,
Бюл.№ 10).

Об’єм та структура дисертації. Дисертаційна робота представлена на 156
сторінках машинопису, складається зі вступу, огляду літератури,
матеріалів і методів дослідження, клінічної характеристики, спеціальної
частини, що містить 7 підрозділів, а також заключення, висновків,
практичних рекомендацій. Робота проілюстрована 2 рисунками, 28
таблицями. Список літератури складений з 121 джерела, з них 89 –
вітчизняних і 32 – закордонних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 99 дітей
у віці від 2 місяців до 7 років. Серед них 57 (57,3 %) хлопчиків та 42
(42,7 %) дівчаток. 68 дітей, хворих на гостру пневмонію, склали основну
групу дослідження, 19 дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, –
групу порівняння і 12 практично здорових дітей – контрольну групу.

Діагноз захворювання встановлювався згідно загальноприйнятим критеріям
відповідно до класифікації захворювань органів дихання, що рекомендована
ІІ з’їздом асоціації фтизіатрів і пульмонологів України (жовтень 1998),
а також відповідно Наказу МОЗ України № 18 від 13.01.2005 „Про
затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю
дитяча пульмонологія”.

Обстеження дітей проводилось з урахуванням типових положень відносно
питань етики МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р., а також вимог і норм
ICH C8H (2002 р.).

Обстеження дітей проводилось під час надходження у відділення реанімації
та інтенсивної терапії, а також в динаміці – після ліквідації симптомів
дихальної недостатності та стабілізації стану.

Для інтегральної оцінки клінічних симптомів відібрані найбільш прості
індексні критерії оцінки тяжкості хворих дітей. Так, ступінь дихальної
недостатності визначали за клінічною класифікацією Шика і Канаєва.
Ступінь інтоксикаційного синдрому оцінювали за лейкоцитарним індексом
інтоксикації (за Кальф-Каліфом) згідно формули: ЛІІ = Мі+Ю+Пл+П+С /
Е+Б+Л+М, де: ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації, Мі – мієлоцити,
Ю- юні, Пл – плазматичні клітини, П – паличкоядерні, С – сегментоядерні,
Е – еозинофіли, Б – базофіли, Л – лімфоцити, М – моноцити.

В якості інтегрального показника стану серцево-судинної системи був
обраний шоковий індекс (за Альговером), що визначали за формулою: ШІ =
ЧСС/САТ, де: ШІ – шоковий індекс, ЧСС – частота серцевих скорочень, САТ
– систолічний артеріальний тиск.

Спеціальною програмою була передбачена оцінка стану функції легень по
регуляції концентрації гістаміну (Г), серотоніну (С), адреналіну (А),
норадреналіну (НА) і оксиду азоту (NO) в системному кровотоці.
Методичною основою для здійснення цієї програми став порівняльний аналіз
означених параметрів венозної і артеріальної крові, добір проб яких
здійснювали одночасно. Визначення концентрації біогенних амінів
проводилось за методом Colin and Tor (1979), а концентрації оксиду азоту
за його стійким метаболітом s-нітрозотіолом за методикою Mazzinzig M.,
Nassler A.K. (1997).

Оцінка стану функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів
проводилась за коефіцієнтом легеневої регуляції, що розраховувался по
формулі: КРх = (В-А/ В) х 100%, де КРх – коефіцієнт легеневої регуляції
за субстанцією Х (%), В – концентрація досліджуваної речовини у венозній
крові, А – кількість досліджуваної речовини в артеріальній крові.

Оцінка вірогідності відмін проводилась за методами варіаційної
статистики шляхом визначення середньої та її помилки з урахуванням
t-коефіцієнту вірогідності Ст’юдента для середніх і відносних величин.
Визначення зв’язку між показниками здійснювалося за допомогою
коефіцієнту кореляції r з оцінкою результатів за методом критичних
значень.

Результати дослідження оброблено за допомогою персонального комп’ютеру
типу IBM PC AT Pentium з використанням пакету прикладних програм
“Microsoft Excel – ХР”.

Результати дослідженнь. Тяжкому стану і ускладненому перебігу гострих
захворювань органів дихання у обстежених дітей сприяли численні пре- і
постнатальні фактори. Так, у 38,4% матерів вагітність ускладнювалась
гестозами 1 і 2 половини, загрозою її переривання та передчасних
пологів. Інтранатальна патологія у вигляді асфіксії новонароджених,
пологової травми, інтранатального інфікування була наявна у 36,6% дітей.
З постнатальних обтяжуючих факторів наявні раннє штучне вигодовування
(45-61,6%), перенесені часті гострі вірусні або бактеріальні інфекції
різної локалізації (53-72,6%).

Аналіз сімейного анамнезу визначив, що у 87,7% дітей родичі першої лінії
були здорові.

38,3% дітей потрапило до лікарні в пізні строки від початку
захворювання, що, безсумнівно, сприяло розвитку в них критичних станів.

Симптоми ураження ЦНС спостерігались в усіх хворих дітей (73 – 100%).
Відмічено, що у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт,
превалював синдром збудження (75%), а в дітей, хворих на пневмонію –
синдром пригнічення діяльності ЦНС.

У дітей до 3 років, хворих на гостру односторонню пневмонію, були наявні
прояви дихальної недостатності 1-2 ступеню (1,6 +0,12) з частотою
дихальних рухів (42,9 + 2,2 за 1 хв.), на тлі вірогідно високих значень
лейкоцитарного індексу інтоксикації (3,31+0,71), збільшення частоти
серцевих скорочень (136,75 + 2,77). Шоковий індекс дорівнював 1,53 +
0,04 і був достовірно (pzN

p

?

e

:

Oe

O

ziL N ? e ??? ??? ????? ??????? ??? ????? ??? \ількість значущих зв’язків, створених NO, при двохсторонній пневмонії в 2 – 2,5 рази більша за попередні групи. Стосовно кореляції в системі “клініка-біогенні аміни”, то ЛІІ щільно корелює з концентраціями гістаміну, ЧД – з концентрацією адреналіну, оксиду азоту і екстракцією серотоніну. Ступінь ДН залежить від концентрацій адреналіну, норадреналіну, серотоніну, оксиду азоту та КРNO. ЧСС та ШІ мають еквівалентні кореляційні зв’язки з рівнем адреналіну, норадреналіну, серотоніну, оксиду азоту і КРNO. ДАТ достовірно корелює лише з концентрацією адреналіну у вені, а САТ взагалі не створює зв’язків. У дітей 3-7 років, хворих на гостру двохсторонню пневмонію, була наявна клініка дихальної недостатності 2-3 ступеню (2,33+0,33) з ЧД 35,37+2,2 за хвилину, що вірогідно не відрізнялось від зареєстрованого у дітей цього віку, хворих на односторонню пневмонію. Лейкоцитарний індекс інтоксикації (6,29+1,4) вищий за аналогічний при односторонній пневмонії у дітей до 3 років. ЧСС (129+5,65 ударів за хвилину) при нормальних цифрах артеріального тиску (САТ = 96,66+3,33 мм.рт.ст.; ДАТ = 61,66+5,5 мм.рт.ст.). Шоковий індекс (1,32+0,09) достовірно (p 23 – > 23

2 КРНА > 34 34 – 20 22

4 КРС >79 79 – 40 75 75 – 65 4

7 ДН 0-I II III

8 ШІ:

– до 5 років

– старше 5 років

1,5

> 1

> 2,5

> 2

9 Деструкція відсутня – +

10 Вік > 3 років > 3 років

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020