.

Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні: Автореф. дис… канд. пед. наук / М.М. Дарманський, Ін-т педагогіки АПН України. — К., 1999

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 3223
Скачать документ

Iнститут педагогiки
Академiї педагогiчних наук України

ДАРМАНСЬКИЙ Микола Миколайович
УДК 379.32 (477)

СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ
УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI

13.00.01 – теорiя та iсторiя педагогiки

Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогiчних наук

Київ – 1999
Дисертацiєю є монографiя.

Робота виконана в Iнститутi педагогiки АПН України.

Науковий керiвник – доктор педагогiчних наук, професор, дiйсний член АПН України
Ничкало Нелля Григорiвна, Президiя АПН України, академiк – секретар вiддiлення педагогiки i психологiї професiйно-технiчної освiти.
Офiцiйнi опоненти: – доктор педагогiчних наук, професор
Маслов Валентин Iванович, Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. М.П.Драгоманова, професор кафедри педагогiки;
– кандидат педагогiчних наук, доцент
Яровий Володимир Ілліч, Міжрегіональна Академія управління персоналом, ректор.

Провiдна установа: Житомирський державний педагогiчний інститут, кафедра педагогiки, Мiнiстерство освiти України, м.Житомир.

Захист вiдбудеться “26” лютого 1999 р. о 14 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.452.01 в Iнститутi педагогiки АПН України за адресою: 252053, м. Київ-53, вул. Артема, 52 А.

З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй частинi Iнституту педагогiки АПН України (252053, м.Київ, вул. Артема, 52-А).

Автореферат розiсланий “24” січня 1999 р.

Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Легкий М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть та доцiльнiсть дослiдження
У формуваннi освiченого суспiльства в Українi суттєве значення має удосконалення системи управлiння освiтою в регiонах, оскiльки важливою складовою освiтнього простору держави є сума освiтнiх просторiв її регiонiв. Пiзнання та усвiдомлення соцiально-педагогiчних основ регiонального управлiння освiтою на сучасному етапi її розвитку є необхiдною умовою формування об’єктивно зумовленого та скоординованого змiсту дiяльностi суб’єктiв управлiння. Цi проблеми актуалiзуються також сучасним процесом формування законодавчої та нормативної бази освiти України. Потреба наукових дослiджень з проблем управлiння освiтою в регiонах зумовлюється необхiднiстю розробки механiзмiв реалiзацiї прийнятих Верховною Радою України Законiв “Про освiту” (1996 р.) та “Про мiсцеве самоврядування в Українi” (1997 р.). Завдання вдосконалення системи управлiння освiтою на загальнодержавному, регiональному та мiсцевому рiвнях визначено Державною нацiональною програмою “Освiта” (“Україна ХХІ столiття”), затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1993 року, № 896.
Мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування покликанi здiйснювати державну полiтику в галузi освiти в конкретних регiонах в межах їх компетенцiї. Вiдповiднi органи управлiння освiтою, створюванi ними, мають спрямовувати свою дiяльнiсть на реалiзацiю нових освiтньо-виховних завдань вiдповiдно до повноважень, визначених законодавством. Це потребує науково обгрунтованих пiдходiв.
У нових соцiально-економiчних умовах обласнi управлiння, районнi та мiськi вiддiли освiти здiйснюють пошук оптимальних форм i методiв реалiзацiї покладених на них завдань щодо розвитку освiти. Але в сучасних наукових публiкацiях та аналiтичних матерiалах Мiнiстерства освiти України зазначається, що в стилi i методах роботи багатьох органiв управлiння освiтою мають мiсце суттєвi недолiки, що виявляються перш за все в недостатньому виконаннi ними основних функцiй управлiння: планування, органiзацiї, координацiї та контролю за дiяльнiстю щодо реалiзацiї законодавчих та нормативних актiв з питань освiти. Плани роботи окремих обласних управлiнь, районних та мiських вiддiлiв освiти розробляються без попереднього глибокого аналiзу фактичного стану справ, без визначення основних напрямiв дiяльностi в конкретному регiонi вiдповiдно до положень сучасного законодавства України. Як показало вивчення цих проблем, найбiльш типовим недолiком нинiшнього управлiння освiтою в регiонi є вiдсутнiсть науково обгрунтованої системи планування роботи, яка забезпечувала б узгодженiсть дiяльностi обласних управлiнь, районних, мiських вiддiлiв освiти та пiдвiдомчих закладiв. Це призводить до дублювання, паралелiзму в роботi, перевантаження загальноосвiтнiх шкiл та апарату управлiнь i вiддiлiв виконанням другорядних, здебiльшого органiзацiйних завдань.
Як вiдомо, iснує багато видiв робiт органiзацiйно-педагогiчного характеру, якi внаслiдок iсторичного становлення, розвитку та вдосконалення класно-урочної системи та вiдповiдно до вимог законодавчих i нормативних актiв щорiчно повторюються в рiчних циклах дiяльностi школи та органiв управлiння освiтою в регiонi. Але значна їх частина не знаходить свого мiсця у скоординованих планах регiональних органiв управлiння освiтою та планах роботи шкiл. Тому кожен рiк органiзацiя цих робiт розпочинається заново, на що витрачається багато часу, коштiв, фiзичних зусиль представникiв суб’єктiв управлiння i виконавцiв.
Як показало вивчення, у багатьох працях висвiтлено рiзнi аспекти управлiння в системi освiти. Методологiчне значення для розумiння i усвiдомлення проблем управлiння освітою в нових соцiально-економiчних умовах мають положення, викладенi в працях В.П.Андрущенка, С.У.Гончаренка, М.З.Згуровського, I.А.Зязюна, В.Г.Кременя, В.I.Маслова, О.Г.Мороза, О.В.Сухомлинської, О.Я.Савченко, М.I. Шкiля, М.Д.Ярмаченка.
Конкретнi проблеми дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою розглянутi в роботах Є.С.Березняка, Л.М.Калініної, С.Є.Карклiної, М.I.Кондакова, М.Я.Корнiяки, М.П.Легкого, І.Л.Лікарчука, П.Н.Николюка, Г.I.Оглоблiної, В.I.Подобєда, П.М.Сiднєва, Г.I.Сурмила, П.В.Худомiнського. Проблеми вдосконалення системи управлiння школою розкрито в наукових працях В.I.Бондаря, В.І.Маслова, В.П.Гончарової, П.I.Даниленко, В.О.Затуренської, В.М.Зоц, Ю.А.Конаржевського, Н.М.Островерхової, Є.М. Павлютенкова, В.С.Пiкельної, I.П.Раченка, Д.I. Рум’янцевої, В.В.Сгадової, М.С. Сунцова. Шляхи пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу, методи впровадження сучасних технологiй навчання науково обгрунтованi В.I.Бондарем, В.Ю.Биковим, В.Ф.Паламарчук. Змiст управлiння виховною роботою з учнями обгрунтували О.В.Киричук, Б.С.Кобзар, В.Г.Кузь, Н.I.Поклад, В.М.Хайрулiна. Проблеми теоретико-методологiчного обгрунтування методiв управлiння трудовим та професiйним навчанням учнiвської молодi знайшло своє вiдображення в працях Г.Є.Гребенюка, В.О.Зайчука, О.М.Коханка, В.М.Мадзiгона, О.Г.Соколова, М.П.Тименка, Д.О.Тхоржевського, Р.Х.Шакурова, В.І.Ярового. Психологiчнi аспекти управлiння освiтою викладенi в працях Н.Л.Коломiнського, С.Д.Максименка, В.О.Моляко.
Поряд з цим зазначимо, що проблеми управлiння освiтою в конкретних регiонах з урахуванням їх iсторичних, соцiально-економiчних, етнонацiональних та iнших особливостей ще не дослiдженi комплексно педагогами, психологами, соцiологами, економiстами, юристами. Проблеми обгрунтування соцiально-педагогiчних основ регiонального управлiння освiтою, конкретного визначення змiсту напрямiв координацiї роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та пiдвiдомчих установ i закладiв освiти iз врахуванням вимог сучасних законодавчих та нормативних актiв з питань освiти в Українi ще не знайшли достатньої розробки та висвiтлення.
Це зумовило вибiр теми дисертацiйної роботи, виконаної у виглядi монографiї “Соцiально-педагогiчнi основи управлiння освiтою в регiонi”.
Дисертацiйне дослiдження здiйснено вiдповiдно до тематичного плану дослiджень Iнституту педагогiки АПН України при розробцi теми “Управлiння школою в умовах соцiально-економiчного реформування” (РК № 0196И008099).
Об’єкт дослiдження: процес управлiння освiтою в регiонi.
Предмет дослiдження: змiст та основнi напрями дiяльностi органiв управлiння освiтою в регiонi.
Мета дослiдження полягає в науковому обгрунтуваннi i розробцi концепцiї та моделi управлiння освiтою в регiонi в рiчному управлiнському циклi.
Концептуальнi ідеї нашого дослiдження базуються на положенні про цілісність системи управлiння освiтою в регiонi, її спрямованість на виконання конституцiйних положень та основ законодавства про освiту, нормативних вимог Мiнiстерства освiти України. Водночас вона повинна враховувати iсторичнi, соцiально-економiчнi, етнонацiональнi та iншi особливостi конкретного регiону.
Для того, щоб система регiонального управлiння освiтою працювала ефективно, необхiдно, аби кожен її суб’єкт на рiзних управлiнських рiвнях чiтко i свiдомо виконував визначенi для нього в цiй системi функцiї. Якщо в рiчному циклi управлiння освiтньою роботою в регiонi ланки його суб’єктiв: начальник обласного управлiння освiти – завiдуючий районним вiддiлом освiти – директор школи – дiятимуть узгоджено, якщо управлiння буде не над школою, а для розвитку школи, то це сприятиме успiшнiй роботi основної ланки в освiтi: вчитель-учень. У цьому випадку своїм узгодженим плануванням та узгодженою роботою регiональнi органи управлiння освiтою сприятимуть результативному виконанню кожним учителем свого основного плану, зокрема навчальної програми з предмета навчання.
Саме цьому повинна слугувати нами розроблена та експериментально перевірена модель управлiння освiтою в регiонi в рiчному управлiнському циклi. Вона базується на основi положень фiлософiї освiти, теорiї управлiння педагогiчними системами, а також принципiв цiлiсностi й iнтегрованостi.
Головна iдея та основнi концептуальнi положення вiдображенi в загальнiй гiпотезi, яка грунтується на припущеннi, що розвиток регiональної системи освiти, навчально-виховний процес у загальноосвітній школi будуть мати постiйну тенденцiю до полiпшення за умови теоретичного обгрунтування і впровадження стiйкої, нормативно i педагогiчно обгрунтованої системи координацiї роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та школи в рiчному управлiнському циклi.
Управлiння освiтою в регiонi, спрямоване на реалiзацiю державної полiтики в галузi освiти, яка є прiоритетною сферою соцiально-економiчного, духовного i культурного розвитку суспiльства, буде ефективним за таких умов:
– гнучкого врахування результатiв структурно-функцiонального аналiзу змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою та нових суспiльних потреб i освiтньо-виховних завдань, що стоять перед школою;
– наукового обгрунтування змiсту, конкретизацiї функцiй i напрямiв скоординованої дiяльностi органiв управлiння освiтою в регiонi та установ освiти в рiчному управлiнському циклi;
– розробки i впровадження органiзацiйно-методичної системи управлiння освiтою в регiонi, котра враховує логiчно-змiстовну дiяльнiсть всiх його основних суб’єктiв.
Вiдповiдно до мети, концепцiї гiпотези та предмета дослiдження були визначенi такi його завдання:
1. Виявити особливостi регiонального управлiння освiтою в Українi на рiзних етапах iсторичного розвитку.
2. Дослiдити тенденцiї централiзацiї та децентралiзацiї управлiння освiтою на державному та регiональному рiвнях у сучаснiй вітчизняній і зарубiжнiй теорiї та практицi.
3. Здiйснити структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi управлiнь освiти обласних та вiддiлiв освiти районних державних адмiнiстрацiй i виконкомiв мiських рад.
4. Розробити концепцiю та модель управлiння освiтою в регiонi в рiчному управлiнському циклi.
5. Визначити основнi функцiї i напрями координацiї дiяльностi органiв управлiння освiтою в регiонi та школи в рiчному управлiнському циклi.
6. Науково обгрунтувати та експериментально перевiрити органiзацiйно-методичну систему управлiння освiтою в регiонi.
7. Розробити проекти положень про управлiння освiти обласної, вiддiл освiти районної державних адмiнiстрацiй, виконкому мiської ради та науково-методичнi рекомендацiї для мiсцевих органiв державної виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування i вiдповiдних установ управлiння освітою щодо вдосконалення системи управлiння освiтою в регiонi.
Методологiчну основу дослiдження становлять теорiя наукового пiзнання, фiлософськi положення про взаємозв’язок мiж управлiнням освiтою i правами людини, основнi положення загальної теорiї систем i системного пiдходу до цiлiсних педагогiчних процесiв i явищ, педагогiчнi, соцiологiчнi, соцiально-культурнi iдеї щодо суспiльних тенденцiй формування нової системи освiти в Українi.
У ходi дослiдження враховувались положення Законiв України, Указiв Президента України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань освiти, а також нормативних актiв Мiнiстерства освiти України.
Теоретичну основу дослiдження становлять провiднi iдеї та положення, викладені в працях А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, теоретичнi узагальнення i висновки, сформульованi вiтчизняними та зарубiжними вченими – фiлософами, iсториками, педагогами, психологами, сучасні концепцiї управлiння розвитком освiти.
Джерела дослiдження: документи i матерiали Центрального державного архiву органiв державної влади i управлiння України, державних архiвiв Вiнницької, Харкiвської областей, Кам’янець-Подiльського фiлiалу державного архiву Хмельницької областi, поточних архiвiв Мiнiстерства освiти України, управлiння освiти Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї, вiддiлу освiти виконкому Кам’янець-Подiльської мiської ради, матерiали педагогiчних з’їздiв, конференцiй, переписiв матерiальної бази освiти, статистичнi та аналiтичнi збiрники, публiкацiї, в перiодичних виданнях, монографічні та інші наукові праці. Всього в процесi дослiдження проаналiзовано понад 300 джерел.
Методи дослiдження: iсторико-логiчне вивчення наукових праць, нормативно-правових документiв; проблемно-цiльовий аналiз рiзних концепцiй та управлiнських пiдходiв в системi освiти; спостереження, анкетування, тестування, моделювання, метод експертних оцiнок. На рiзних етапах наукової розробки проблеми здiйснювався ретроспективний аналiз багаторiчної педагогiчної та управлiнської дiяльностi дисертанта.
Дослiдження проводилось у 1989-1998 роках та охоплювало декiлька етапiв науково-педагогiчного пошуку.
На першому етапi (1989-1991рр.) теоретично осмислювалась проблема, визначались об’єкт, предмет дослiдження, його мета i завдання, розроблялись програма i методика, вивчались архiвнi джерела, iсторична, педагогiчна, психологiчна лiтература з обраної теми.
На другому, аналiтико-пошуковому етапi (1992-1994 рр.) здiйснено аналiз сучасного стану управлiння освiтою в різних регiонах України, вивчено тенденцiї централiзацiї та децентралiзацiї управлiння освiтою на державному та регiональному рiвнях у вітчизняній та зарубiжнiй практицi; проведено структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою; сформульовано гiпотезу, уточнено мету та конкретизовано завдання дослiдження, розроблено його концепцiю.
На третьому, формуючому етапi (1995-1996 рр.) розроблено концептуальнi пiдходи до створення моделi управлiння освiтою в регiонi з урахуванням положень нових законодавчих та нормативних документiв з проблем освiти; обгрунтувано змiст напрямiв координацiї роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та школи в рiчному управлiнському циклi; здiйснено експериментальну перевiрку гiпотези та концептуальних положень дослiдження.
На узагальнюючому етапi (1997-1998 рр.) здiйснено обробку i систематизацiю одержаних даних, узагальнено результати експериментальної перевiрки дiєвостi запропонованої концепцiї та моделi управлiння освiтою в регiонi, сформульовано основнi положення, загальнi висновки i рекомендацiї.
Експериментальна база дослiдження: управлiння освiти Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї, вiддiл освiти виконкому Кам’янець-Подiльської мiської ради, вiддiл освiти Красилiвської районної державної адмiнiстрацiї, середня загальноосвiтня школа 1-III ступенiв № 13 мiста Кам’янця-Подiльського, Волицька середня загальноосвiтня школа I – III ступенiв Красилiвського району Хмельницької областi.
Наукова новизна одержаних результатiв:
– вперше виявлено особливості змiсту дiяльностi суб’єктiв управлiння освiтою в регiонах України на рiзних етапах її iсторичного розвитку;
– проведено структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi нинiшнiх регiональних органiв управлiння освiтою, розроблено концепцiю та модель управлiння освiтою в регiонi;
– обгрунтувано змiст основних напрямiв координацiї діяльності органiв управлiння освiтою в регiонi та школи в рiчному управлiнському циклi;
– дiстали подальший розвиток положення щодо комплексного пiдходу до здiйснення органами управлiння освiтою в регiонах основних функцiй управлiння: планування, органiзацiї, координацiї та контролю, а також щодо органiзацiї методичної роботи з педагогами в районi (мiстi), методики проведення атестацiї закладiв освiти регiону на основi розроблених алгоритмiв цього виду управлiнської дiяльностi в системi освiти.
Теоретичне значення роботи полягає в інноваційних підходах до обгрунтування концепції, моделі управління освітою в регіоні та змісту діяльності його суб’єктів.
Практичне значення одержаних результатiв визначається тим, що:
– запропоновано науково обгрунтованi та експериментально перевiренi методичнi рекомендацiї управлiнням освiти обласних, вiддiлам освiти районних державних адмiнiстрацiй, відділам освіти виконкомiв мiських рад i загальноосвiтнiм школам щодо вдосконалення системи управлiння освiтою в регiонi;
– розроблено проекти положень про управлiння освiти обласної та вiддiл освiти районної державних адмiнiстрацiй, виконкому мiської ради, що вiдповiдають вимогам сучасних законодавчих та нормативних актiв з питань освiти (останнiй раз положення про районний та мiський вiддiли освiти затверджувались центральними органами державної виконавчої влади в Українi у 1972 роцi);
– удосконалено рекомендацiї щодо структури рiчних планiв роботи обласного управлiння, районного (мiського)вiддiлу освiти та школи; вперше здiйснено опис змiсту нормативно зумовлених та скоординованих частин рiчних планiв роботи школи та регiональних органiв управлiння освiтою.
Вивчення досвiду та результативностi впровадження у практику визначених 13 напрямiв координацiї роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та школи дасть можливiсть виробити рекомендацiї щодо оновлення змiсту рiчного управлiнського циклу роботи суб’єктiв освiтянського регiонального управлiння освітою.
Результати дослiдження впроваджено у практику роботи Хмельницького обласного управлiння освiти, 20 районних та 5 мiських вiддiлiв освiти, бiльш як 1000 шкiл областi (довiдки про впровадження управлiння освiти Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї №221 вiд 21.10.98 р., вiддiлу освiти Кам’янець-Подiльської мiської ради №121 вiд 22.10.98 р., Кам’янець-Подiльської середньої загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 45 вiд 22.10.98, вiддiлу освiти Красилiвської районної державної адмiнiстрацiї № 154 вiд 23.10.98, Волицької середньої загальноосвiтньої школи І-III ступеня Красилiвського району Хмельницької областi № 53 вiд 23.10.98 р.). Монографiю “Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні” за рекомендацiєю Мiнiстерства освiти України направлено в усi обласнi управлiння освiти для використання у практичній роботi викладених у нiй основних наукових положень та методичних рекомендацiй.
Особистий внесок автора в одержаннi наукових результатiв полягає: у розробцi концепцiї та моделi управлiння освiтою в регiонi на основi проведеного структурно-функцiонального аналiзу змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою; обгрунтуваннi змiсту основних напрямiв координацiї діяльності органiв управлiння освiтою в регiонi та школи в рiчному управлiнському циклi; у розробцi змiсту нормативно зумовлених та скоординованих частин рiчних планiв роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та школи; у розробцi проектiв положень про управлiння освiти обласної та вiддiл освiти районної державних адмiнiстрацiй, виконкому мiської ради згідно з вимогами сучасних законодавчих та нормативних актiв з питань освiти.
Вірогідність наукових положень та висновків забезпечується методологічною обгрунтованістю вихідних ідей дослідження, аналізом значної кількості наукових і навчально-методичних джерел з теми дослідження; використанням комплексу методів, які відповідають предмету і завданням дослідження; поєднанням кількісного та якісного аналізу; результатами дослідно-експериментальної перевірки висунутої гіпотези.
Апробацiя результатiв дослідження.
Основнi положення, результати дослiдження обговорено i опублiковано у матерiалах 15 мiжнародних, всеукраїнських та мiжрегiональних науково-практичних конференцiй (Суми – 1983, Москва, Кам’янець-Подiльський – 1984, Свердловськ, Кам’янець-Подiльський, Вишневе – 1985, Єреван – 1986, Київ – 1987, Хмельницький – 1988, Запорiжжя – 1991, Кам’янець-Подiльський – 1992, Хмельницький – 1994, 1995, 1996, 1997 рр.).
З проблем управлiння освiтою здобувач неодноразово доповiдав на засiданнях колегiї Мiнiстерства освiти України, нарадах у Кабiнетi Мiнiстрiв України, засiданнях постiйної комiсiї Верховної Ради України з питань освiти i науки та на парламентських слуханнях з проблем освiти у Верховнiй Радi України (17 лютого 1985 р.).
Публікації.
Результати дослiдження опублiковано у 32 наукових та науково-методичних працях, у т.ч. – 28 одноосiбних загальним обсягом 46 друкованих аркушiв, з яких 1 одноосiбна монографiя, 6 науково-методичних посiбникiв, 10 статей у наукових збiрниках та журналах.
Структура i обсяг дисертацiї.
Дисертацiєю є монографiя “Соцiально-педагогiчнi основи управлiння освiтою в регiонi”, яка складається iз вступу, шести роздiлiв та пiслямови.
Обсяг монографiї – 384 сторiнки (20, 2 умовно-друкованих аркушiв). Список лiтератури подається до кожного роздiлу i складає 323 джерела.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ДИСЕРТАЦIЇ
У вступi викладено основний поняттєвий апарат дослiдження, зокрема суть понять: регiон, адмiнiстративно-територiальна одиниця, органи мiсцевого самоврядування, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, мiкрорайон обов’язкового обслуговування школи, суб’єкти регiонального управлiння освiтою; розкрито основнi завдання дослідження.
У першому роздiлi – “Суб’єкти органiзацiї та управлiння освiтою у регiонах в iсторiї її розвитку на Українi” – розглянуто iсторiю становлення, змiст та основні напрями дiяльностi регiональних iнституцiй, котрi органiзували систему освiти та керували її розвитком в регiонах України. Такими суб’єктами управлiння освiтою у регiонах в iсторiї її розвитку в Українi були:
1. Церковнi храми. Монастирi.
2. Княжi двори. Гетьманськi уряди.
3. Цеховi органiзацiї мiських ремiсникiв.
4. Селянськi общини.
5. Братства.
6. Унiверситети. Директори народних училищ губернiй.
7. Вiддiли народної освiти губернських земських управ.
8. Шкiльнi вiддiлення мiських управ.
9. Iнституцiї Центральної Ради та Директорiї по управлiнню освiтою у 1917-1920 роках.
10. Вiддiли народної освiти виконавчих комiтетiв губернських Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв.
11. Вiддiли народної освiти повiтових революцiйних комiтетiв.
12. Волоснi революцiйнi комiтети.
13. Вiддiли народної освiти повiтових виконавчих комiтетiв Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв.
14. Вiддiли народної освiти волосних виконавчих комiтетiв Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв.
15. Вiддiли народної освiти виконавчих комiтетiв мiських Рад депутатiв трудящих.
16. Вiддiли народної освiти виконавчих комiтетiв районних Рад депутатiв трудящих.
17. Iнспектури народної освiти окружних виконавчих комiтетiв Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв.
18. Вiддiли народної освiти виконкомiв обласних Рад депутатiв трудящих.
19. Вiддiли освiти районних державних адмiнiстрацiй.
20. Вiддiли освiти виконкомiв мiських рад.
21. Управлiння освiти обласних державних адмiнiстрацiй.
На основi вивчення архiвних документiв, матерiалiв статистичних збiрникiв, переписiв стану навчально-матерiальної бази установ освiти рiзних рокiв, матерiалiв педагогiчних з’їздiв, конференцiй, постанов i рiшень державного та регiонального характеру з питань освiти, iсторичних, педагогiчних, культурологiчних, економiчних та інших лiтературних джерел зроблено висновки щодо особливостей регiонального управління розвитком освiти на рiзних iсторичних етапах в Українi. Розкрито характернi особливостi штатних структур, стилю, методiв та результативностi дiяльностi суб’єктiв управлiння освiтою в регiонах.
Наприкiнцi роздiлу охарактеризовано статус сучасних регiональних органiв управління освітою в Українi та динамiку його становлення за роки державної незалежностi.
У другому роздiлi – “Тенденцiї централiзацiї i децентралiзацiї управлiння освiтою на державному та регiональному рiвнях у зарубiжнiй практицi” – здiйснено порiвняльно-педагогiчний аналiз систем управлiння освiтою у Францiї та Сполучених Штатах Америки. Узагальнення його результатiв показало, що i у Францiї, котра має строго централiзовану i адмiнiстративно однакову для всiх її регiонiв систему управлiння освiтою, i у США, де система освiти та управлiння нею є децентралiзованими, здiйснюється пошук оптимальних спiввiдношень мiж централiзацiєю i децентралiзацiєю, мiж нацiональними цiлями i регiональними iнтересами. В роздiлi викладено особливостi загальнодержавного та регiонального управлiння освiтою у Нiмеччинi, Австрiї, Iспанiї, Канадi, Норвегiї, Японiї, а також у Росiйськiй Федерацiї.
На основi положень, сформульованих вiдомими фiлософами, педагогами, полiтиками про те, що планування та управлiння розвитком освiти, визначення ролi центральних та регiональних властей i органiв управління освітою має здійснюватися з урахуванням специфiки кожної країни, обгрунтовано висновок про недоцiльнiсть нинi в Українi копiювання чужого досвiду у справi реорганiзацiї системи регiонального управлiння освiтою. Значний iсторичний досвiд, нинiшнiй потужний освiтньо-науковий потенцiал нашої держави поряд з iншими важливими факторами дає змогу формувати i вдосконалювати власну освiтньо-управлiнську доктрину.
У третьому роздiлi – “Проблеми регiонального управлiння освiтою у педагогiчнiй теорiї” – викладено результати вивчення шляхiв становлення та розвитку теорiї управлiння освiтою. Висвiтлено аспекти, пов’язані з започаткуванням розробок проблем школознавства у працях вчених – педагогiв Я.П.Ряппо, А.М.Мандрики, С.Х.Чавдарова. Охарактеризовано вплив довоєнного суспiльно-полiтичного середовища в країнi на можливу результативнiсть дослiджень з проблем управлiння освiтою. Вивчено та охарактеризовано роботу підрозділів українського науково-дослiдного iнституту педагогiки, зокрема: сектора школознавства, створеного у 1961 роцi, вiддiлу школознавства з 1976 по 1981 рiк, лабораторiї наукових основ управлiння освiтою з 1982 року. Висвiтлено вагомий вклад М.В.Фоменка у справу активiзацiї дослiджень наукових проблем управлiння освiтою та значення наукової i практичної дiяльностi Є.С.Березняка у розробцi питань управлiння в системi освiти. Проаналiзовано внесок у розвиток теорiї управлiння освiтою на рiвнi областi, мiста, району С.Е.Карклiної, М.I.Кондакова, М.Я.Корнiяки, В.I.Подобєда, М.П.Портнова, А.М.Мiненка, В.П.Стрезiкозiна, Г.I.Сурмила. Грунтовно проаналiзовано ряд опублiкованих праць щодо перспектив розвитку систем регiонального управлiння освiтою в Україні.
На основi здiйсненого аналiзу різних концептуальних підходів науковцiв та педагогiв-практикiв до визначення структури системи регiонального управлiння освiтою та змiсту її дiяльностi обгрунтовується доцiльнiсть спрямування наукових зусиль на розробку проблем органiв управлiння освiтою в регiонах України на рiзних її рiвнях, створених відповідно до законодавства.
У четвертому роздiлi – “Структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою” – на основi вивчення нинi законодавчо визначених принципiв формування органiв виконавчої влади та вiдповiдних положень Закону України “Про освiту” розроблено органiзацiйно-структурну схему управлiння освiтою в Українi (рис.1).

Рис. 1. Структурна схема управлiння освiтою в Українi

Ефективнiсть управлiнської дiяльностi, що вiдповiдає закономiрностям соцiального управлiння та максимально сприяє розвитковi системи освiти, значною мiрою визначається правильнiстю розумiння її функцiй та пов’язаних з ними проблем. У функцiях проявляються суть i змiст, цiлi i завдання управлiння. На основі узагальнення результатів, одержаних на цьому етапі дослідження розроблено функцiональну схему управлiння освiтою в регiонi, викладену в цьому роздiлi (рис. 2).

Рис.2. Функцiональна схема управлiння освiтою в регiонi

Спираючись на положення щодо функцiй органiв управлiння освiтою як певних видiв робiт з управлiння, що вирiзняються вiдокремленiстю, однорiднiстю i повторюванiстю та забезпечують виконання вiдповiдних освiтнiх завдань, визначено п’ять основних видiв функцiй органiв управлiння освiтою в регiонi, що випливають з положень законодавства України про освiту.
1. Прямi функцiї органiв управлiння освiтою в регiонi визначенi Законом України “Про освiту”, прийнятим Верховною Радою України та пiдписаним Президентом України 23 березня 1996 року.
2. Похiднi функцiї органiв управлiння освiтою в регiонi, що зумовлюються завданнями управлiння освiтою, визначеними Типовим положенням про управлiння освiти обласної державної адмiнiстрацiї, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 1996 року, № 327.
3. Делегованi функцiї регiональних органiв управлiння освiтою як структурних пiдроздiлiв мiсцевих органiв державної виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, що визначаються вiдповiдно до повноважень цих органiв у галузi освiти, визначених Законом України “Про освiту”.
4. Делегованi функцiї регiональних органiв управлiння освiтою як представникiв Мiнiстерства освiти в регiонi, що визначаються згiдно з його повноваженнями, визначеними Законом України “Про освiту”.
5. Делегованi функцiї органiв управлiння освiтою в регiонi як структурних пiдроздiлiв виконавчих комiтетiв представницьких органiв мiсцевого самоврядування, що визначаються на основi їхнiх повноважень в галузi освiти згiдно iз Законом України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, прийнятим Верховною Радою України та пiдписаним Президентом України 21 травня 1997 року.
Здiйснений аналiз змiсту законодавчих актiв дав змогу виявити 116 функцiй органiв управлiння освiтою в регiонi з усiх п’яти видiв. Нами обгрунтовано доцiльнiсть структурування названих вище функцiй за 13 напрямами роботи. Результати запропонованого структурно-кiль-кiсного аналiзу функцiй органiв управлiння освiтою в регiонi викладено в таблицi 1 (сторінка 15).
У зв’язку з тим, що в рiзних законодавчих та нормативних джерелах деякi з цих 116 функцiй певним чином дублюються, нами обгрунтовано доцiльність їх доведення до 63.
На основi цих узагальнених функцiй в монографiї викладено основні концептуальнi пiдходи до розробки орiєнтовного положення про управлiння освiти обласної, вiддiл освiти районної державних адмiнiстрацiй та вiддiл освiти виконавчого комiтету мiської ради, в яких функцiї цих органiв науково обгрунтовано за вищезгаданими 13 напрямами роботи.
Це дало змогу розробити методичнi рекомендацiї мiсцевим органам державної виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування щодо розробки та затвердження згiдно з вимогами Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” i Закону України “Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї” положень про їхнi структурнi пiдроздiли – органи регiонального управлiння освітою.
Таблиця 1. Результати структурно-кiлькiсного аналiзу функцiй
органiв управлiння освiтою в регiонi
№№ на- Зміст напрямів роботи органів управління Кількість функцій органів управління освітою в регіоні, виконання яких відповідає змістові напрямів роботи
прямку освітою в регіоні Прямі – визначені Законом “Про освіту” Похідні – визначені із завдань Типового положення про обласне управління освіти Делеговані – визначені повнова-жень Міносвіти згідно із Законом “Про освіту” Делеговані – визначені із повнова-жень місце-вої влади Законом “Про освіту” Делеговані – визначені Законом про місцеве самовря-дування Узагальнені функції
1 2 3 4 5 6 7 8
І Сприяння організації діяльності органів та установ освіти, взаємодія з органами громадського самоврядування в освіті 2 2 4 1 2 6
1 2 3 4 5 6 7 8
ІІ Кадрове забезпечення навчаль¬но-виховного процесу 3 5 2 1 1 7
ІІІ Методична робота з педагогіч¬ними працівниками 3 6 2 — 1 5
IV Забезпечення виконання вимог законодавства про обов’язковість повної загальної середньої освіти 4 5 — 9 5 13
V Організаційне забезпе-чення підготовки робітни-чих кадрів для регіону — 2 — 2 1 5
VI Створення умов для розвитку здібностей, та-лантів, виявлення обдаро-ваних дітей 2 2 — 2 1 4
VII Охорона здоров’я дітей та педагогічних працівників 1 2 — 3 2 4
VIII Забезпечення фінансування освіти 1 2 1 2 1 3
IX Забезпечення підручника-ми, навчальними програ-мами, методичною літера-турою та документацією 3 3 2 — 1 4
X Забезпечення збереження та розвитку навчально-матеріальноі бази установ освіти — 2 — — — 2
XI Інспектування та атестація закладів освіти 4 4 4 — — 4
XII Інформаційно-аналітична та статистична робота
4 — — — 3
ХШ Пропагування освіти в регіоні, звітність перед територіаль¬ними громадами 1 1 — — 1 3
Підсумок за графами 24 40 15 21 16 63
Разом 116

У п’ятому роздiлi – “Обгрунтування змiсту напрямiв координацiї роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та школи в рiчному управлiнському циклi”, – беручи за основу змiст розробленого орієнтовного положення про регiональнi органи управлiння освiтою, аналiз 24 законодавчих та нормативних актiв з питань освiти, затверджених органами державної законодавчої i виконавчої влади в Українi та Мiносвiти України за роки незалежностi, спираючись на узагальнений досвiд, визначено напрями діяльності, котрі в рiчному управлiнському циклi вимагають координацiї мiж органами управлiння освiтою в регiонi та школою. Визначено також кiлькiсть позицiй з кожного напряму. Результати цього вивчення узагальнено в таблицi 2 (сторінка 17).
На пiдставi аналiзу чинних законодавчих та нормативних актiв з питань освiти, узагальнення результатiв вивчення досвiду управлiнської дiяльностi на рiвнi школи, мiського (районного) вiддiлу, обласного управлiння освiти, педагогiчних iдей А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського, а також вивчення літературних джерел здiйснено обгрунтування змiсту 13 напрямiв координацiї рiчної дiяльностi суб’єктiв регiонального управлiння освітою (обласного управлiння, районного (мiського) вiддiлу освiти, школи) та кожної iз 146 позицiй iз координованих в рiчному циклi видiв робiт. По кожнiй позицiї для кожного суб’єкта управлiння визначено термiн виконання робiт та пiдставу обов’язковостi внесення їх в рiчний план роботи, що випливає iз положень того чи iншого законодавчого чи нормативного акту з питань освiти. Це є основою запропонованої моделi управлiння освiтою в регiонi та розробки методичних рекомендацiй щодо її впровадження в практику.
У роздiлi викладено запропонованi нами інновацiйнi пiдходи до органiзацiї роботи з рiзноаспектних видiв координованої управлiнської дiяльностi в системi освiти регiону:
– органiзацiя методичної роботи з педагогiчними кадрами в районi (мiстi) на основi запровадження щорiчного цілеспрямованого планування зайнятостi iнспекторсько-методичного апарату;
– забезпечення в регіоні базової пiдготовки дітей дошкiльного віку до навчання в школi, виконання вимог законодавства про обов’язковiсть дошкiльної освiти та виховання дiтей в Українi на основi використання положень статтi 22 Закону України “Про освiту” – “Соцiально-педагогiчний патронаж у системi освiти”;
– органiзацiя поетапної роботи шкiл регiону щодо професiйної орiєнтацiї, професiйної консультацiї, трудового навчання та виховання учнiв, їх продуктивної працi;
– пiдходи до розробки бази даних про стан i перспективи розвитку навчально-матерiальної бази установ освiти iз врахуванням потреб в них кожного населеного пункту району;
– вдосконалення органiзацiї проведення атестацiї загальноосвітніх шкiл та закладiв професiйно-технiчної освiти регiону на основi розроблених алгоритмiв цього виду управлiнської дiяльностi та методики їх застосування;
– вдосконалення iнформацiйно-аналiтичного забезпечення управлiння системою освiти регiону.
Таблиця 2. Зміст напрямів та кількість позицій з координованих видів робіт суб’єктів освітянського регіонального управління в його річному циклі
№№ на- Зміст напрямів координації роботи регіональних органів управління Кількість позицій з координованих видів робіт для суб’єктів управління в його річному циклі
пря-мів освітою та школи Обласне управління освіти Районний
відділ освіти Школа
І Взаємодія з органами громадського самоврядування в освіті та сім’єю 4 3 4
ІІ Організаційна робота з кадрами 8 8 8
III Методична робота з педагопчними працівниками 15 20 18
IV Забезпечення виконання вимог законодавства про обов’язковість повної загальної середньої освіти 15 20 19
V Організаційне забезпечення підготовки робітничих кадрів для регіону 6 6 4
VI Створення умов для розвитку здібностей і талантів, виявлення обдарованих дітей 16 14 11
VII Охорона здоров’я дітей 9 10 9
VIII Забезпечення фінансуваня освіти 11 10 9
IX Забезпечення підручниками, навчальними програмами, методичною літературою та документацією 8 8 8
Х Забезпечення збереження та розвитку навчально-матеріальної бази установ освіти 11 10 9
XI Атестація закладів освіти 2 +13+14 2 +13 2
XII Інформаційно-аналітична та статистична робота 5 6 5
ХІІІ Пропагування освіти в регіоні, звітність перед територіальними громадами 8 8 8
Всього 146 138 114

У шостому роздiлi – “Змiст нормативно обумовлених та скоординованих частин рiчних планiв роботи регiональних органiв управлiння освiтою та школи” – зазначається, що кожна школа має свої самовряднi права, має свої певні особливостi, свої, характернi для даного перiоду її функціонування цiлi, свiй статус та рiвень освiтнього i виховного процесу. Тому план роботи однiєї школи завжди буде вiдрiзнятись вiд плану роботи iншої. Але в планi роботи кожної школи повинна бути узгоджена з органами управлiння освiтою в регiонi нормативно обумовлена, обов’язкова для її виконання частина.
Проведена експериментальна перевiрка запропонованої моделі управління освітою показала, що наявнiсть в рiчних планах роботи школи, районного (мiського) вiддiлу освiти, обласного управлiння освiти таких скординованих частин значно полегшує дiяльнiсть самої школи, оскільки це є фактично закладеним алгоритмом її роботи в освiтянському просторi регiону.
Саме змiст таких планiв роботи обласного управлiння, районного (мiського) вiддiлу освiти та школи викладено помiсячно в даному роздiлi монографiї. Запропоновано структуру рiчних планiв, рекомендацiї щодо їх оформлення, визначення строкiв виконання та iн.
У пiслямовi, спираючись на фiлософськi iдеї “спорiдненостi працi” Г.С.Сковороди, положення Конституції та Закону України “Про освіту”, висвiтлено сучаснi вимоги до професiйних та психолого-моральних якостей працiвникiв структур управлiння освiтою в регiонi.

ВИСНОВКИ
1. Аналiз iсторiї розвитку освiти в Українi показує, що в рiзнi часи тут дiяли різні суб’єкти її органiзацiї та регiонального управлiння. Без них розвиток освiти в регiонах неможливо було забезпечити. В процесi розвитку освiти та удосконалення її як системи бiльш складними поставали завдання щодо органiзацiї регiонального управлiння освiтою на всiх його рiвнях. Досить ефективний, а часом i визначальний вплив на результативнiсть дiяльностi регiональних освiтянських управлiнських структур мала тогочасна (для кожного iсторичного перiоду) соцiально-полiтична та фiнансово-економiчна ситуацiя в Українi.
2. В сучасних умовах пiдвищується соцiальна значущiсть проблем управлiння освiтою, вiд вирiшення яких значною мiрою залежить доля цiєї важливої сфери життєдіяльності нашого суспільства. Стан, тенденцiї, перспективи розвитку освiти, проблеми централiзацiї та децентралiзацiї управлiння освiтнiми процесами на державному i регiональному рiвнях є об’єктами уваги не тiльки професiйних педагогiв, а й iнституцiй законодавства та державного управлiння в усiх країнах свiту. Україна не є винятком у цьому процесi. У пошуку оптимальних варiантiв управлiння освiтою в регiонах доцiльно враховувати як досвiд наших попередніх поколiнь, так i сучасний зарубiжний досвiд. Але механiчне перенесення зарубiжних форм регiонального управлiння освiтою у нашу практику не дасть бажаних результатiв. Україна має відповідний потенціал і необхідні умови для розробки і впровадження своєї власної доктрини регiонального управлiння освітою.
3. Управлiння освiтою в регiонах в нових соцiально-економiчних умовах розвитку в Українi має достатньо розроблену законодавчу базу. Наявнi законодавчi та нормативнi акти з питань освiти дають змогу здiйснювати глибокий структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою та розробляти обгрунтованi положення про управлiння освiти обласної, вiддiли освiти районної державних адмiнiстрацiй, виконкому мiської ради.
4. Зiставлення змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою (на основi розроблених i запропонованих положень про них) та змiсту дiяльностi установ освiти (на основi сьогоднi дiючих нормативно затверджених Типових положень про цi установи), узагальнення наявного досвiду та теоретичних розробок проблем регiонального управлiння освітою дозволяє зробити висновок, що в рiчному управлiнському циклi є близько 150 видiв робiт з управлiння, котрi вирiзняються вiдокремленiстю, однорiднiстю, повторюванiстю i повиннi бути скоординованими в рiчному змiстi роботи як органiв управлiння освiтою в регiонi, так i установ освiти цього регiону. Здiйснене в дослiдженнi обгрунтування змiсту напрямiв координацiї роботи регiональних органiв управлiння освiтою та школи є необхiдним та корисним матерiалом для його використання суб’єктами управлiння розвитком освiти в регiонi.
5. Впровадження в практику запропонованих пiдходiв до формування рiчних планiв роботи обласних управлiнь, районних (мiських) вiддiлiв освiти i школи, використання описаних нормативно зумовлених та скоординованих частин рiчних планiв їхньої дiяльностi скоротить зайвi витрати часу, фiзичних зусиль, коштiв, сприятиме пiдвищенню ефективностi роботи працiвникiв iнспекторсько-методичних служб та керiвникiв шкiл. Застосування на практицi запропонованої в монографiї системи скоординованої управлiнської дiяльностi поряд з iншими факторами та розробленими методиками створить умови для бiльш ефективного виконання загальноосвiтньою школою навчального плану, сприятиме полiпшенню цілісності навчально-виховного процесу в закладах освіти.
Проведене дослiдження дозволяє сформулювати ряд рекомендацiй щодо застосування його результатiв.
А. В галузi вдосконалення управлiння освiтою на державному рiвнi:
– враховуючи значний iсторичний досвiд, нинiшнiй потужний освiтньо-науковий потенцiал нашої держави, доцiльно посилити спрямування наукових зусиль на формування i вдосконалення власної освiтньої-управлiнської доктрини, на розробку проблем нинi законодавчо утверджених органiв управлiння освiтою на всiх його рiвнях;
– використавши обгрунтований нами змiст орієнтовних положень про органи регiонального управлiння освітою та методичнi рекомендацiї щодо їх застосування, доцiльно подати на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України проекти Типового положення про управлiння освiти обласної державної адмiнiстрацiї, Типового положення про вiддiл освiти районної державної адмiнiстрацiї, Типового положення про вiддiл освiти виконавчого комiтету мiської ради як нормативнi документи, котрi повиннi враховувати у своїй дiяльностi регiональнi органи державної виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, що дасть змогу бiльш цiлеспрямовано здiйснювати державну полiтику в галузi освiти;
– обговорити iз керiвниками обласних управлiнь освiти запропонованi розробки щодо вдосконалення iнформацiйного забезпечення в системi управлiння освiтою, узгодити та запровадити в практику роботи щорiчну пiдготовку iнформацiйно-аналiтичних збiрникiв iз однотипною базою даних, що дасть змогу здiйснювати порiвняльний аналiз розвитку процесiв у системi освiти України в цiлому та у її регiонах.
Б. На регiональному рiвнi:
– вивчивши матерiали дослiдження щодо обгрунтування змiсту напрямiв координацiї роботи органiв управлiння освiтою в регiонi та установ освiти в рiчному управлiнському циклi, запровадити практику щорiчної розробки узгоджених та скоординованих частин планiв роботи на рiвнi областi, району, мiста, школи, дошкiльних та позашкiльних закладiв освiти, що допоможе i управлiнським структурам, i закладам освiти дiяти бiльш вiльно та впевнено в освiтньому просторi регiону, дасть значну економiю часу i зусиль, що витрачаються на виконання нормативно визначених та життєво необхiдних видiв робiт;
– запровадити в районi (мiстi) органiзацiю методичної роботи з педагогiчними кадрами на основi щорiчного цілеспрямованого планування зайнятостi iнспекторсько-методичного апарату;
– поряд iз традицiйно дiючими формами здiйснення дошкiльного виховання використати запропоновані можливостi соцiально-педагогiчного патронажу в системi освiти для забезпечення базової пiдготовки дошкiльникiв регiону до навчання в школi, виконання вимог законодавства про обов’язковiсть дошкiльної освiти в Українi;
– використати описанi в дослiдженнi пiдходи до розробки та формування банку даних про стан i перспективи розвитку навчально-матерiальної бази установ освiти iз врахуванням потреб в них кожного населеного пункту регiону, що у перспективi дасть змогу сформувати банк вiдповiдної iнформацiї у масштабах держави в цiлому;
– запровадити в практику запропоновану методику органiзацiї проведення атестацiї на основi розроблених алгоритмiв цього виду управлiнської дiяльностi.
В. На рiвнi школи:
– щорiчно в рiчнi плани роботи вводити описанi в дослiдженнi узгодженi та скоординованi з органами управлiння освiтою в регiонi нормативно обумовленi види робiт, що дасть можливiсть налагодити дiєву спiвпрацю педагогiчного колективу школи iз представниками регiональних структур управлiння освiтою;
– запровадити в школi запропоновану методику поетапної організації роботи з професiйної орiєнтацiї, професiйної консультацiї, трудового навчання та виховання учнiв, їх продуктивної працi, що стане основою майбутнього технологiчного розвитку виробництва в Українi.
До подальших напрямiв дослiдження цiєї проблеми ми вiдносимо:
1. Обгрунтування змiсту координацiї конкретних видiв роботи в рiчному управлiнському циклi у наступних ланках управлiння освітою в регіоні.

Обласне управління освіти Районний (міський) відділ освіти Дитячий дошкільний заклад

Обласне управління освіти Обласні методичні центри позашкільної роботи Районні (міські) позашкільні установи (за видами діяльності)

Обласне управління освіти
Заклади професійно-технічної освіти

2. Розробка методик iнформацiйно-аналiтичного забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень в системi управлiння освiтою на основi використання електронно-обчислювальної технiки.
3. Наукове обгрунтування змiсту, форм i методiв скоординованої дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою, вищих педагогiчних навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї щодо реального впровадження системи ступеневої пiдготовки та подальшої безперервної освiти педагогiчних кадрiв.

ОСНОВНI РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСВІТЛЕНО
В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ
1. Дарманський М.М. Соцiально-педагогiчнi основи управлiння освiтою в регiонi: Монографiя. – Хмельницький: Подiлля, 1997. – 384 с.
2. Дарманський М.М. Органiзацiя продуктивної працi учнiв // Радянська школа. – 1984. – № 12. – С.3-7.
3. Дарманський М.М., Кузь В.Г. Турбота про сьогоднiшнє та майбутнє // Початкова школа. – 1985. – № 5. – С.42-44.
4. Дарманський М.М. Мiцний фундамент – мiцна система //Дошкiльне виховання. – 1997. – № 6. – С.4.
5. Дарманський М.М. Цеховi органiзацiї мiських ремiсникiв // Професiйна освiта. – 1998. –№ 1 2. – С.55-56.
6. Дарманський М.М. Хмельниччина багата обдарованими педагогами //Педагогiчний вiсник. – 1996.– №1. – С.3.
7. Дарманський М.М. Про деякi аспекти координацiї контрольно-методичної роботи в ланках управлiння освiтою регiону // Педагогiчний вiсник. – 1997. – №2. – С.12-13.
8. Дарманський М.М. Управлiння освiтою. Яким йому бути ? // Педагогiчний вiсник. – 1997. – № 1. – С.31-36.
9. Дарманський М.М. Форми i методи спiльної дiяльностi органiв управлiння освiтою в регiонi, iнституту удосконалення вчителiв та педагогiчних вузiв по реалiзацiї завдань неперервної педагогiчної освiти педагогiчних кадрiв. – Хмельницький: ЦНТЕI, 1991. – 35 с.
10. Дарманський М.М. Проблеми пiдготовки та проведення атестацiї закладiв освiти. –Хмельницький: Майбуття, 1996. – 48 с.
11. Дарманський М.М., Структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою. – Хмельницький: Майбуття, 1997. – 52 с.
12. Дарманський М.М., Войтенко В.I. Про завдання та функцiї органiв управлiння освiтою в регiонах щодо постатейного виконання положень Закону України “Про освiту”. – Хмельницький: Подiлля, 1997. – 94 с. (внесок дисертанта –3 авт.арк.).
13. Войтенко В.I., Дарманський М.М., Коханко О.М. Аналiтична робота у системi управлiння освiтою регiону. – Хмельницький: Видавництво ХПУ, 1998. – 116 с. (внесок дисертанта – 2,4 авт.арк.).
14. Дарманський М.М. Взаємодiя педагогiчних навчальних закладiв у забезпеченнi регiону кадрами вчителiв початкової школи. – Хмельницький: Видавництво ХПУ, 1998.– 22с.
15. Дарманский Н.Н. Главный учитель: Сборник /Составители А.Л.Григоренко, В.И.Самсонова. – К.: Молодь, 1984. – С.72-80.
16. Дарманский Н.Н. Соединение обучения с производительным трудом – основное направление в работе школы по воспитанию подрастающего поколения // Методические рекомендации по организации трудового обучения, воспитания и профориентации учащихся. – Донецк. – 1985. – С.27-28.
17. Дарманський М.М. Визначення управлiнських функцiй – важливий крок до розумiння соцiально-педагогiчних основ управлiння освiтою в регiонi // Науковi записки Хмельницького iнституту регiонального управлiння та права. – Хмельницький: ХIРУП. – 1997. – С. 130-137.
Крiм того, положення дослiдження знайшли висвiтлення у тезах 15 науково-практичних конференцiй.
Дарманський М.М. Соцiально-педагогiчнi основи управлiння освiтою в регiонi. – Монографiя.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю 13.00.01 – теорiя та iсторiя педагогiки. – Iнститут педагогiки Академiї педагогiчних наук України, Київ, 1999.
У дослiдженнi розкрито змiст дiяльностi суб’єктiв управлiння освiтою в регiонах в її iсторичному розвитковi в Українi. Висвiтлено тенденцiї централiзацiї та децентралiзацiї управлiння освiтою на державному i регiональному рiвнях у вітчизняній та зарубiжнiй практицi. Розроблено концепцію і модель управління освітою в регіоні.
На основi дiючих законодавчих актiв з питань освiти в Українi здiйснено структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi регiональних органiв управлiння освiтою, розроблено обгрунтоване орієнтовне положення про цi органи. Обгрунтовано змiст напрямiв координацiї роботи обласного управлiння, районного вiддiлу освiти та школи в рiчному управлiнському циклi.
Ключовi слова: управлiння освiтою, регiон, функцiї органiв управлiння освiтою, координацiя дiяльностi суб’єктiв управлiння освiтою в регiонi.

Darmansky M.M. Socio-pedagogical basis of administration of education in the region. – Monograph.
The dissertation on getting the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.01 – theory and history of pedagogics. – The Institute of Pedagogics of the Academy of pedagogical sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.
The contents of the activity of the subjects of administration of education in the regions in its historical development in Ukraine are exposed in this research. The tendences of the centralization and decentralization of administration of education on the state and regional levels in native foreign practice are reflected here. The model and conception of regional direction of education is made.
On the basis of the present legislative and standard acts on the questions of education in Ukraine structure-functional analysis of the contents of activity of the regional bodies of administration of education is realized, approximate statement on these bodies is made. The contents of the directions of coorditations of the work of the regional administration, district department of education and school in annual administrative cycle are grounded.
Key words: administration of education, region, functions of bodies of administration of education, coordination of the activity of the subjects on administration of education in the region.

Дарманский Н.Н. Социально-педагогические основы управления образованием в регионе. – Монография.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – теория и история педагогики. – Институт педагогики Академии педагогических наук Украины, Киев, 1999.
В исследовании рассмотрены история становления, содержание и основные направления деятельности региональных институций, которые организовывали систему образования и руководили её развитием в регионах Украины. Раскрыто характерные особенности стиля, методов и результативности деятельности субъектов управления образованием в регионах в его историческом развитии. Охарактеризовано статус современных региональных органов управления образованием в Украине и динамику его становления за годы государственной независимости.
Осуществлено сравнительно-педагогический анализ систем управления образованием, освещено тенденции его централизации и децентрализации на государственном и региональном уровнях в зарубежной практике.
Изложено результаты изучения путей становления и развития научной теории управления образованием в Украине. На основе осуществленного анализа имеющихся сегодня позиций научных работников и педагогов-практиков обосновано целесообразность направления научных усилий на разработку проблем ныне законодательно утвержденных органов управления образованием в регионах на разных его уровнях.
На основе действующих законодательных и нормативных актов по вопросам образования в Украине осуществлено структурно-функциональный анализ содержания деятельности региональных органов управления образованием, изложено главные концептуальные подходы к разработке примерного положения об управлении образованием областной, отдела образования районной государственной администрации и отдела образования исполнительного комитета городского совета.
На основе содержания разработанного примерного положения о региональных органах управления образованием, обобщения опыта, определены направления работ, которые в годовом управленческом цикле требуют координации между органами управления образованием в регионе и школой. Определено также количество позиций по каждому направлению. По каждой позиции, для каждого субъекта управления определено сроки исполнения работ и обосновано целесообразность внесения их в годовой план работы, так как это предусмотрено в положениях того или иного законодательного или нормативного акта по вопросам образования. Это есть основание предложенной концепции и модели управления образованием в регионе и методических рекомендаций по их внедрению в практику.
Предложено инновационные подходы к организации работы по разноаспектным видам координированной управленческой деятельности в системе образования региона:
— организация методической работы с педагогическими кадрами в районе (городе) на основе внедрения ежегодного согласовано-корректировочного планирования занятости инспекторско-методического аппарата;
— обеспечение базовой подготовки дошкольников региона к обучению в школе, обеспечение требований законодательства об обязательности дошкольного образования и воспитания детей в Украине на основе использования положений статьи 22 Закона Украины “Об образовании” – “Социально-педагогический патронаж в системе образования”;
— подходы к разработке базы данных о состоянии и перспективах развития учебно-материальной базы учреждений образования с учетом потребности в них каждого населенного пункта района;
— усовершенствование организации проведения аттестации школ и учреждений профессионально-технического образования региона на основе разработанных алгоритмов этого вида управленческой деятельности и методики их применения;
— усовершенствование информационно-аналитического обеспечения управления системой образования региона.
Обосновано помесячное содержание скоординированных частей годовых планов работы областного управления, районного (городского) отдела образования и школы, предложено структуру этих планов и рекомендации по их оформлению.
Ключевые слова: управление образованием, регион, функции органов управления образованием, координация деятельности субъектов управления образованием в регионе.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020