.

Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3826
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮДІНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

УДК: 613.453.2/.3:581.144.4:582.46

Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на
основі порошку листя гінкго дволопатевого

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертаціїї на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків-2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному фармацевтичному університеті
Міністерства охорони здоров’я України

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ДЕМ’ЯНЕНКО Віктор Григорович,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри товарознавства

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

ЗАЙЦЕВ Олександр Іванович,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри процесів і апаратів хіміко-фармацевтичного
виробництва;

кандидат фармацевтичних наук

ПАШНЄВА Раїса Олександрівна,

Державне підприємство “Державний науковий центр лікарських засобів”,
старший науковий співробітник лабораторії таблетованих лікарських
засобів

Захист відбудеться “21” грудня 2007 року о 1000 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02. при Національному
фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного
фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера,4).

Автореферат розісланий “21” листопада 2007року.

Вчений секретер

спеціалізованої вченої ради Д.І. Дмитрієвський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Демографічна ситуація, що спостерігається в нашій
країні, висуває ряд суттєвих медико-фармацевтичних та
соціально-економічних проблем, пов’язаних з підвищенням тривалості життя
населення України. Так, середня тривалість життя чоловіків складає – 66
років, жінок – 74 роки.

У комплексі заходів з охорони здоров’я та подовженню тривалості життя
осіб похилого віку особлива увага приділяється лікарській терапії.
Удосконалення лікарської допомоги похилим хворим слід проводити у двох
напрямках:

Створення геріатричних препаратів і пошук лікарських засобів допоміжної
дії, які б підвищували специфічні властивості лікарських препаратів, а
також нормалізували б функції та властивості старіючого організму.

Організація сучасних більш раціональних форм та методів лікарського
забезпечення осіб похилого віку з метою своєчасного надання їм медичної
допомоги.

Особливо доцільним є розробка геріатричних препаратів на основі
натуральної сировини, які мають менше побічних та токсичних ефектів ніж
синтетичні препарати-аналоги.

Так, в усьому світі визнані геронтологічні властивості листя
гінкго дволопатевого, які мають антиоксидантну, протизапальну дії
та застосовуються для лікування захворювань, пов’язаних з
порушеннями метаболічних процесів у серцево-судинній системі.

Крім цього ця рослина придатна для вирощування у широтах України, що дає
можливості для створення власної сировинної бази.

Таким чином, розробка препарату на основі порошку листя гікнго
дволопатевого є перспективним і відповідає сучасним напрямкам розвитку
фармацевтичної науки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт
Національного фармацевтичного університету (№ держ. реєстрації
0198U007008) та проблемної комісії “Фармація” МОЗ України.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка науково і
експериментально обґрунтованого складу, технології та методів аналізу
лікарського препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго
дволопатевого для лікування та профілактики геріатричних захворювань,
пов’язаних з порушеннями метаболічних процесів у серцево-судинній
системі.

Реалізація поставленої мети передбачала вирішення наступних завдань:

проведення аналізу літературних даних з питань сучасного стану
виробництва гранульованих препаратів, геронтології, геріатричної
фармакології, та фармакологічних властивостей обраної сировини;

визначення ботанічних властивостей, а також особливостей розмноження
гінкго дволопатевого;

дослідження хімічних та фізико-технологічних характеристик обраної
сировини, метою яких є визначення оптимальних термінів та умов заготівлі
сировини;

проведення комплексу фізико-хімічних, технологічних, мікробіологічних і
медико-біологічних досліджень з метою визначення оптимального складу
препарату;

розробка методів контролю якості розробленої лікарської форми;

вивчення специфічної активності і біологічної нешкідливості гранул;

розробка нормативно-технічної документації на препарат “Гіногран” у
формі гранул.

Об’єкти дослідження. За об’єкти дослідження було обрано листя гінкго
дволопатевого, порошок листя гінкго, допоміжні речовини та гранули,
розроблені на їх основі.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є розробка оптимального
складу та технології геріатричного препарату на основі листя гінкго
дволопатевого у формі гранул.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у роботі задач були
використані наступні ботанічні, фізико-хімічні, фармако-технологічні та
біологічні методи досліджень:

мікроскопічне визначення морфолого-анатомічних властивостей листя гінкго
дволопатевого, форми та розміру часток його порошку;

хроматографічні визначення, кольорові та осадові реакції для
ідентифікації речовин поліфенольної природи у сировині та препараті;

спектрофотометричні дослідження кількісного вмісту сполук поліфенольної
природи у екстрактах з листя гінкго та гранулах на його основі;

визначення фізико-хімічних та фармако-технологічних властивостей (форма
та розмір часток, фракційний склад, насипна густина, плинність,
мікробіологічна чистота зразків сировини та препарату) порошку листя
гінкго дволопатевого та гранул на його основі, отриманих з використанням
різних зв’язуючих розчинів, проводили за методиками ДФУ;

фармакологічну активність препарату вивчали на моделі гострого
каррагенінового набряку, експериментальному гепатиті та гіперліпідемії.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично та
експериментально обґрунтовані науково-методичні підходи до розробки
складу та технології гранул на основі порошку листя гінкго
дволопатевого.

На основі ботанічних, морфолого-анатомічних та фізико-хімічних
досліджень обґрунтований термін збору листя гінкго дволопатевого, коли
вміст біологічно активних речовин досягає максимальних значень.

Вперше запропоновано використовувати як сировину для виготовлення
препаратів опале листя гінкго, а з метою зменшення його мікробної
забрудненості обробляти його невеликими дозами іонізуючого опромінення.

Досліджений вплив вологості сировини на фарамако-технологічні
властивості порошку листя гінкго дволопатевого кріоподрібненого та
порошку, подрібненому на млині “Ексцельсіор”.

Досліджений вплив кількості та концентрації зв’язуючого розчину на
технологічні характеристики отриманих гранул. Вперше науково
обґрунтований склад та технологія гранул на основі порошку листя гінкго
дволопатевого, які мають антиоксидантну, мембранопротекторну та
гіполіпідемічну дію, і призначені для лікування та профілактики
геріатричних захворювань, пов’язаних з порушеннями метаболічних процесів
у серцево-судинній системі, а також для попередження передчасного
старіння.

Дослідження фармакологічних властивостей препарату “Гіногран” показали,
що за гіполіпідемічною, антиоксидантною та мембранопротекторною
активністю він перевищує стандартний екстракт з листя гінкго
дволопатевого. За результатами досліджень одержано деклараційний патент
на винахід: “Геріатричний лікарський засіб “Гіногран” (№58880 А,
15.08.2003. Бюл. № 8).

Практичне значення одержаних результатів. Створений і запропонований для
практичної медицини новий лікарський засіб – гранули “Гіногран”,
призначений для лікування та профілактики геріатричних захворювань,
пов’язаних з порушеннями метаболічних процесів у серцево-судинній
системі.

Технологія виробництва препарату “Гіногран” апробована на ТОВ
“Харківська ветеринарна фармацевтична фабрика” (акт апробації від 27.01.
2005 р.).

Окремі фрагменти роботи впроваджені у навчальний процес кафедри
фармацевтичних дисциплін Тернопільського державного медичного
університету ім. І.Я. Горбачевського, кафедри аптечної та промислової
технології ліків Національного медичного університету ім. О.О.
Богомольця, кафедри технології ліків та клінічної фармації Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, кафедри
аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету.

Особистий внесок здобувача. У комплексному досліджені, над яким працював
творчий колектив співавторів публікацій, особисто дисертантом:

проведений аналіз та узагальнення даних літератури з сучасних питань
геріатрії та геріатричних препаратів, хімічних та фармакологічних
особливостей листя гінкго дволопатевого, сучасного стану технології
грануляції порошків рослинної сировини;

досліджені фармако-технологічні властивості листя гінкго дволопатевого,
порошку та гранул на його основі;

теоретично та експериментально обґрунтований склад та технологія гранул
“Гіногран”;

розроблені методики контролю якості препарату “Гіногран” та визначені
його стабільність у процесі зберігання;

опрацьована нормативно-технічна документація на препарат “Гіногран”.

Ботанічні і фізико-хімічні дослідження рослинної сировини та
фармакологічні дослідження препарату “Гіногран” проводились із
співавторами (Сербін А.Г., Картмазова Л.С., Дроговоз С.М., Деримедвідь
Л.В., Бенгус Ю.В., Дикий І.Л., Гейдеріх О.Г., Безкорсий А.П., Гладкий
В.В., Іващенко В.А.) при безпосередній участі автора, про що вказується
за текстом дисертації.

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи представлені і
обговорені на: науково-практичній конференції “Фармація ХХІ століття”
(Харків, 2002р.); науково-практичній конференції “Вчені майбутнього”
(Одеса, 2002 р.); VI Національному з’їзді фармацевтів України
“Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України”
(Харків, 2005р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових робіт, у
тому числі 5 наукових статей у фахових виданнях, 3 тези доповідей, 1
патент.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота складається із
вступу, огляду літератури, 4 розділів експериментальної частини,
загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.
Дисертація викладена на 141 сторінці друкованого тексту, містить 17
рисунків, 29 таблиць. Список використаної літератури містить 167 джерел,
у тому числі 75 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Перспективи створення нового геріатричного препарату у формі гранул на
основі листя гінкго дволопатевого. Проведений аналіз фахової літератури
за обраною тематикою показав, що розробка геріатричного препарату на
основі листя гінкго дволопатевого у формі гранул є перспективною.

Визначено, що згідно з сучасними уявленями про механізми процесів
старіння людини, велике значення має утворення у клітинах та тканинах
надмірної кількості вільних радикалів, які мають безпосередній вплив на
вікові зміни всіх органів і систем.

Огляд сучасних досліджень по розробці та створенню геріатричних
препаратів та геропротекторів визначив основні вимоги до цих лікарських
засобів, які, в першу чергу, повинні мати антирадикальні властивості та
низькі показники токсичності. Визначено також, що при лікуванні хворих
похилого віку слід віддавати перевагу препаратам на основі натуральної
сировини, які враховують комплексність захворювань цієї вікової групи.

Проведений аналіз лікарських форм препаратів на основі рослинної
сировини виявив, що оптимальною лікарською формою для розроблюваного
препарату є гранули, які зумовлюють зручність вживання та максимальний
терапевтичний ефект.

Обґрунтовано, що вибір листя гінкго дволопатевого як сировини для
розроблюваного препарату є доцільним, а лікарський засіб на його основі
матиме антиоксидантну та мембранопротекторну дію і вживатиметься для
лікування порушень метаболічних процесів у серцево-судинній системі.

Методологічна основа дисертації та основні об’єкти та методи досліджень.
Наведена загальна методологія проведення дослідження, характеристики
діючих та допоміжних речовин, які визначають спосіб приготування гранул
на основі порошку лікарської рослинної сировини. При опрацюванні складу
геріатричного лікарського засобу у формі гранул як діючу речовину було
обрано порошок листя гінкго дволопатевого. Порошок було отримано з
сировини листя гінкго дволопатевого, яке збиралось на території
ботанічного саду Харківського Національного Університету протягом
періоду вегетації.

У процесі визначення оптимального складу препарату засотосовувались
допоміжні речовини, які широко використовуються у фармацевтичній
технології.

Для глибокого та всебічного дослідження властивостей сировини та
розроблюваного препарату, які дозволяють об’єктивно оцінити вивчені
властивості дослідних зразків, були обрані ботанічні, фізико-хімічні,
фармако-технологічні, мікробіологічні та фармакологічні методи
досліджень за загальноприйнятими методиками.

Дослідження ботанічних та хімічних властивостей листя гінкго
дволопатевого. При розробці нового препарату на основі рослинної
сировини дуже важливим є визначення її морфолого-анатомічних
особливостей, умов культивування, хімічного складу та терміну збору
сировини, коли вміст БАР досягає максимальних значень.

За результатами проведених досліджень виявлені такі загальнодіагностичні
ознаки для черешка та листкової пластинки гінкго дволопатевого:

почергові смуги епідерми з продихами і без них;

заглиблені продихи анізоцитного або циклоцитного типу з потовщенням
кутикули біля продихової щілини;

наявність значної кількості великих друз;

дрібні елементи провідних пучків, ксилема яких представлена спіральними
судинами і трахеїдами з облямованими порами;

великі веретеновидної форми схизогенні вмістища, облямовані не повністю
здерев(янілою склеренхімою;

наявність склеренхіми навколо черешка і по боковому краю листкової
пластинки;

зміна форми черешка від подушечки до листкової пластинки і збільшення у
ньому вдвічі кількості провідних пучків;

багатогранна, товстостінна, без продихів епідерма подушечки з товстяним
опушенням одно- та багатоклітинними волосками з верхньої сторони;

сосочковидна крупноклітинна, без продихів верхня епідерма, а нижня – з
великими продихами;

однорідний лопатевий мезофіл з розташованими в ньому паралельно до
листкової пластинки однопучковими, дихотомічно розгалужуванними
провідними пучками;

Дослідження процесу вегетативного розмноження гінкго дволопатевого
виявило оптимальні умови культивування цієї рослини. Максимальний
відсоток вкорінення було досягнуто для живців з меживузлями товщиною
більше 0,5 см та менше 1 см (вік 2 роки) при культивуванні у некислому
черноземі при температурі 25±5єС та вологості 70±5%.

Визначення процесу накопичення екстрактивних речовин протягом періоду
вегетації у перерахунку на абсолютно сухе листя гінкго проводили з
використанням екстрагентів: води очищеної та спирту етилового різних
концентрацій (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив природи екстрагента на вміст екстрактивних речовин у екстрактах з
листків гінкго дволопатевого, зібраних у різні періоди вегетації

№ Період вегетації Вміст екстрактивних речовин у листях гінкго
дволопатевого, % (n=5)

Екстрагент Вода 50% етанол 70% етанол 96% етанол

1. Початок вегетації 12,26 15,67 18,43 11,09

2. Масове квітнення 16,08 19,54 23,26 14,43

3. Початок утворення плодів 20,29 22,16 24,39 19,51

4. Масове дозрівання плодів 22,26 24,48 28,87 20,92

5. Розсіювання плодів 17,18 19,96 26,15 15,91

6. Листопад 14,81 16,68 18,81 11,62

Дослідження показали, що вихід екстрактивних речовин залежить від
природи та полярності екстрагенту, і максимальний їх вміст спостерігався
при екстрагуванні 70% етанолом. Кількість екстрактивних речовин
поступово зростає з травня по серпень, досягає максимального значення
наприкінці періоду дозрівання плодів у серпні – вересні у свіжоопалих
листках (28,87%), а потім їх кількість поступово зменшується і у
листопаді досягає 18,81%.

Як відомо, фармакологічну дію препаратів на основі листя гінкго зумовлює
складний комплекс поліфенольних сполук, природу яких було визначено за
допомогою кольорових та осадових реакцій, які показали наявність
поліфенольних сполук протягом усього періоду вегетації, а ціанідінова
проба за Бріантом виявила, що флавоноїдні сполуки у листках гінкго
містяться здебільшого у вигляді агліконів, ніж глікозидів, про що
свідчить менш інтенсивне забарвлення органічної фази.

Хроматографічні досліження проводили у системах розчинників 15% оцтова
кислота та бутанол: оцтова кислота: вода (БОВ) (4:1:5). Схеми
хроматограм наведені на рис.1.

При порівнянні плям зразків екстракту з вірогідними зразками та за
значеннями Rf була виявлена наявність флавоноїдів рутину, кверцетину,
кемпферолу, мірицетину та фенолкарбонових кислот: кавової та
хлорагенової. При цоьму за інтенсивністю забарвлення плям зроблений
висновок, що рутин та кверцетин є домінантними речовинами в екстракті.

а б

Рис.1. Схеми хроматограм екстракту листків гінкго дволопатевого

а – система розчинників – БОВ 4:1:5, б- система розчинників – 15% оцтова
кислота

1- початок вегетації, 2- масове квітнення, 3- дозрівання плодів, 4-
розсіювання плодів

Вірогідні зразки: 5- хлорогенова кислота, 6- кавова кислота, 7-
кверцетин, 8- рутин.

Спектрофотометричні дослідження екстрактів листя гінкго показали, що
зразки мали максимум поглинання при довжині хвилі 375(1 та 303(1 нм.
Кількісне визначення суми поліфенольних сполук у перерахунку на
кверцетин проводили за відомою методикою. Результати досліджень наведені
у таблиці 2.

Таблиця 2

Кількісний вміст суми поліфенольних сполук у листках гінкго
дволопатевого протягом періоду вегетації

Фаза вегетації Кількісний вміст поліфенольних сполук у листках гінкго, %
(n=5)

Початок вегетації 1,7±0,05 Евідн= 2,35%

Масове квітнення 2,4±0,03 Евідн= 1,72%

Початок утворення плодів 3,0±0,04 Евідн= 1,84%

Масове дозрівання та розсіювання плодів 3,4±0,08 Евідн= 2,67%

Листопад 2,1±0,04 Евідн= 2,15%

Поліфенольні сполуки поступово накопичуються протягом періоду вегетації,
і їх максимальна кількість спостерігається у вересні-серпні в період
масового дозрівання та розсіювання плодів і складає 3,4(0,08% у
перерахунку на кверцетин. Таким чином, оптимальний період збору
сировини, коли вміст поліфенольних сполук досягає максимальних значень,
приходиться на вересень-жовтень.

Розробка складу та технології гранул на основі листя гінкго
дволопатевого. Розробка препаратів починається з дослідження
технологічних властивостей сировини, за допомогою яких визначається
раціональний спосіб ведення технологічного процесу та вибір допоміжних
речовин.

Висушене до залишкової вологості від 6% до 12% листя гінкго
дволопатевого подрібнювали на млині “Ексцельсіор”. У подрібненому
порошку були досліджені такі технологічні властивості: фракційний склад,
насипна густина, плинність, кут природного відкосу та вплив на ці
характеристики вологості сировини. На рис. 2. представлений графік
залежності фракційного складу порошку від вологості сировини.

Рис. 2. Залежність фракційного складу порошку листя гінкго дволопатевого
від вологості сировини

* – ?0,1 мм, ? – 0,25ч0,1 мм, ? – 0,5ч0,25 мм, ?-1ч0,5 мм, ?- 2ч1 мм, ?
– ?2 мм

) за формулою 1.

(1)

– середнє арифметичне значення розміру часток для і-ї фракції,

ДQі- вагова доля і-ї фракції, %.

Оптимальне значення вологості, при якій отримано порошок з середнім
розміром часток 0,8ч0,9 мм, складає 6,2ч7,5%.

Насипну густину визначали до і після утруски порошку для кожної фракції
з розміром часток 1-0,1 мм за методикою ДФУ. Результати дослідів
наведені у табл. 3, які показали, що насипна густина порошку до і після
утруски збільшується при зростанні вологості.

Таблиця 3

Залежність насипної густини порошку до і після утруски

від вологості сировини

Вологість

сировини, % Насипна густина порошку до і після утруски, (г/мл)

0,5ч1 0,25ч0,5 0,1ч0,25 0,1ч1

6,5 0,185/0,231 0,221/0,267 0,261/0,318 0,232/0,269

7,2 0,186/0,239 0,222/0,267 0,263/0,321 0,233/0,273

8,5 0,188/0,242 0,236/0,272 0,266/0,326 0,235/0,275

8,9 0,191/0,243 0,228/0,273 0,268/0,328 0,235/0,276

9,3 0,194/0,243 0,231/0,274 0,269/0,328 0,237/0,276

9,6 0,195/0,245 0,232/0,276 0,273/0,330 0,242/0,278

10,4 0,198/0,247 0,235/0,278 0,278/0,335 0,243/0,280

Плинність порошку листя гінкго досить низька (коефіцієнт сипкости (Кс)
складає 0,8-2,2 г/с) і не може забезпечити належну точність дозування
при його фасуванні. Частки мають різноманітну форму і при висипанні з
бункера зчіплюються між собою, утворюючи адгезійні шари, які забивають
отвір лійки. Максимальне значення плинності (Кс=2,2г/с) досягається при
вологості 6,5% та для фракції з розміром часток 0,5ч1 мм.

З метою визначення впливу методу подрібнення на якісні характеристики
порошку та гранул листя гінкго було подрібнене на кріоподрібнювачі.
Визначення технологічних властивостей кріоподрібненого порошку показало,
що його вологість зменшилась на 2,18% у порівнянні з початковою
вологістю сировини (8,3%), і склала 6,12%, насипна густина зросла
(0,282/0,330 г/мл), а плинність зменшилась (Кс=1,19 г/с) у порівнянні із
звичайним порошком, що може бути пояснене наявністю великої кількості
дрібних фракцій, які зумовлюють більш щільну укладку часток порошку, а
також утворення адгезійних шарів при висипанні порошку з бункера. За
формулою 1 було розраховане значення середнього розміру часток
кріоподрібненого порошку, яке склало 0,339 мм, що практично у 2,5 рази
менше, ніж у звичайного.

Визначення мікробіологічної чистоти зразків порошку листя гінкго
проводили на кафедрі мікробіології НФаУ під керівництвом проф. Дикого
І.Л.

На мікробну контамінацію перевірялись зразки порошку без стерилізаційної
обробки, подрібнені на кріоподрібнювачі, а також стерилізовані
(-опромінюванням дозами 20 і 30 кГр.

>

l

:

l

n

46\¦a4

v

x

z

????

???????¬ax

|

c

i

z

|

c

i

????

I-Aue ue”®%8&?’†(?)ae*d+i+’,oeaaOOAe?oo¬!!!!!!!

&

&

&

F

&

d a$

&

F

$Ifa$

`„

`„Aea$

&

??

?Т?Т??

7

7

7

7

7

a$

*©,©.©h¬†? ?th?

YMMMAAM

3/4

,біологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, і ці зразки
порошків були використані для проведення досліджень процесів грануляції.

Таблиця 4.

Дослідження мікробіологічної чистоти порошків листя гінкго дволопатевого

Зразок порошку листя гінкго дволопатевого Розведен-ня Загальна кількість
мікроорганізмів

в 1г препарату Наявність бактерій родини

бактерій грибів Enterobac-teriaceae S. aureus P. aeru-ginosa

Норми

Не більше 1000 Не більше 100 не допусти-мі не допусти-мі недопуст-имі

Без стерилізацій ної обробки 1:10 Більше 1000 Більше 100 відсутні
відсутні відсутні

Кріоподріб-нення 1:10 Більше 1000 Більше 100 відсутні відсутні відсутні

Радіаційна стерилізація дозою 20 кГр 1:10 Менше 10 Менше 20 відсутні
відсутні відсутні

Радіаційна стерилізація дозою 30 кГр 1:10 10 20 відсутні
відсутні відсутні

Грануляція порошків листя гінкго проводилась на лабораторному
грануляторі через пробивне сито №2800, а як зв’язуючі розчини
застосовувались: крохмальний клейстер 1, 3 та 5%, розчини
полівінілпіролідону (ПВП) 5, 10 та 25% та розчини карбоксиметилцелюлози
2% та 5%.

На рис. 3 представлена залежність середнього розміру часток гранулята
від кількості та концентрації зв’язуючого розчину, яка показала, що при
збільшенні кількості та концентрації зв’язуючого розчину середній розмір
часток гранул також збільшується.

Рис.3. Залежність середнього розміру гранул від кількості та
концентрації зв’язуючого розчину

+ – 3% розчин КМЦ, ? – 5% розчин КМЦ, * – 5% розчин ПВП,

? – 10% розчин ПВП, ? – 25% розчин ПВП, ? – 3% крохмальний клейстер, ?
– 5% крохмальний клейстер

Фракційний склад, при якому отриманий гранулят відповідатиме вимогам
АНД, повинен мати середній розмір часток не менше 1,7 мм. Такій вимозі
відповідають грануляти з 3 та 5% крохмальним клейстером та 25% розчином
ПВП при співвідношенні кількості порошку до зв’язуючого розчину 1:1,2
(середній розмір часток гранул 1,84; 1,74; 1,71 мм відповідно), та
грануляти з 3 та 5% крохмальним клейстером при співвідношенні кількості
порошку до зв’язуючого розчину 1:1, (середній розмір часток гранул 1,75;
1,71 мм відповідно).

На рис. 4 зображено графік залежності странності гранул від кількості та
концентрації зв’язуючого розчину.

Найміцнішими виявились гранули з 3 і 5% крохмальним клейстером та
розчином ПВП 25% при співвідношенні кількості порошку до зв’язуючого
розчину 1:1,2 (стиранність гранул 2,8; 1,4; 2,3% відповідно), а також
гранули з 5% крохмальним клейстером при співвідношенні кількості порошку
до зв’язуючого розчину 1:1 (стиранність гранул 1,9%).

Рис.4. Залежність стиранності гранул від кількості та концентрації
зв’язуючого розчину

+ – 3% розчин КМЦ, ? – 5% розчин КМЦ, * – 5% розчин ПВП,

? – 10% розчин ПВП, ? – 25% розчин ПВП, ? – 3% крохмальний клейстер,

? – 5% крохмальний клейстер

Плинність гранул має тенденцію до збільшення із зростанням кількості та
концентрації зв’язуючого розчину, і високі показники плинності мали
грануляти з 3 та 5% крохмальним клейстером при співвідношенні кількості
порошку до зв’язуючого розчину 1:1,2 (Кс 4,4; 4,9 г/с відповідно) і 1:1
(Кс 4,1; 4,7 г/с відповідно).

Із зростанням кількості та концентрації зв’язуючого розчину насипна
густина також має тенденцію до збільшення.

Дослідження розпадання виявили, що усі види гранулятів розпадаються при
випробуванні у пристрої з кошиком менш, ніж за 15 хвилин.

На основі кріоподрібненого порошку листя гінкго також були виготовлені
гранули. Як зв’язуючі речовини використовувались розчини ПВП 25% та
крохмальний клейстер 5%, обрані на основі попередніх випробувань. Як
показали результати досліджень (табл. 5), гранули на основі
кріоподрібненого порошку і 5% крохмального клейстеру при співвідношенні
сировини до зволожувача 1:1 мають технологічні властивості, які
відповідають вимогам ДФУ.

Мікробіологічні випробування виявили, що у зразках гранул з 25% розчином
ПВП кількість бактерій та грибів перевищувала вимоги, регламентовані
ДФУ, а гранули з 5% крохмальним клейстером витримували випробування на
мікробіологічну чистоту незалежно від дози опромінення.

За результатами порівняльного аналізу технологічних та мікробіологічних
характеристик порошків листя гінкго дволопатевого, подрібненого на млині
“Ексцельсіор” та кріомлині, а також гранул на їх основі, зроблений
висновок, що за своїми технологічними характеристиками обидва зразки
відповідають вимогам ДФУ, а для отримання продукту з належними
мікробіологічними характеристиками обидва зразки потребують додаткової
радіаційної стерилізації. Таким чином при виробництві гранул можливе
виикористання обох методів подрібнення з урахуванням технологічних
особливостей конкретного виробництва.

Таблиця 5

Технологічні властивості гранул на основі кріоподрібненого порошку листя
гінкго

Досліджуваний параметр Співвідношення кількості сировини до об’єму
зволожувача

ПВП, 25% Крохмальний клейстер, 5%

1:0,8 1:1 1:1,2 1:0,8 1:1 1:1,2

Плинність с/100г, (Кс, г/с) 23,7 (4,21) 21,7 (4,60) 21,4 (4,67) 23,1
(4,32) 19,4 (5,15) 19,0 (5,25)

Кут природнього відкосу, (() 35 37 36,4 34 36 38

Насипна густина до/ після утруски, г/мл 0,221/0,236 0,229/ 0,253 0,236/
0,247 0,211/

0,246 0,224/ 0,253 0,238/0,263

Міцність на стирання, % 95,2 96,8 97,3 96,7 98,2 98,8

Розпадання, хв. 4,4 4,7 5,4 5,3 6,08 6,2

Для отримання гранулята з належною залишковою вологістю були визначені
параметри сушки, які склали: температура 55(5(С, час сушки 300(10 хв.,
товщина шару гранул 13(3 мм.

На основі вивчення морфолого-анатомічних, фізико-хімічних,
фармако-технологічних властивостей листя гінкго дволопатевого, порошку
та гранул на його основі була розроблена технологія отримання нового
геріатричного препарату у формі гранул під умовною назвою „Гіногран”.
Склад препарату: порошок листя гінкго дволопатевого 95,24%, крохмаль
картопляний 4,76%.

Блок-схема отримання препарату „Гіногран” зображена на рис 5. і містить
такі стадії: ДР 1. Санітарна підготовка виробництва, ДР 2. Підготовка
сировини та матеріалів, ТП 3. Виробництво гранул, ПМВ 4. Фасування,
пакування та маркування готового продукту, ПВ 5. Переробка некондиційних
гранул.

Кількісні визначення показали, що сума поліфенольних сполук у гранулах
„Гіногран” у перерахунку на кверцетин повинна складати від 2,5 до 3,4 %.

За результатами дослідів показників якості гранул „Гіногран” було
встановлено, що всі гранули мають світлий жовто-коричневий колір,
характерний запах та кислуватий смак, Кс – 5,11 г/с, насипна густина
після утруски – 0, 242 г/мл, стиранність 1,6%, час розпадання не
перевищує 15 хв. Вологість гранул 6,7±0,5%.

Препарат є стабільним протягом 18 місяців при зберіганні у однодозових
пакетах у сухому, прохолодному місці. На цей час дослідження
стабільності препарату тривають.

Біологічні дослідження препарату „Гіногран” проводились на кафедрі
фармакології Національного фармацевтичного університету під керівництвом
проф. Дроговоз С.М. та проф. Деримедвідь Л.В.

Як препарат порівняння було обрано стандартний єкстракт з листя гінкго
дволопатевого ((( 716 (СЕ) та препарат “Сілібор”. Дослідження
проводились на білих мишах, масою 18-20 г, щурах-самцях лінії Вістар,
масою 140-180 г, кролях-самцях вагою 2,5-2,8 кг.

Проведене дослідження довело, що за гіполіпідемічною і антиоксидантною
активністю “Гіногран” перевищує препарат порівняння. Доведено, що,
незважаючи на те, що обидва препарати отримано на основі листя гінкго
дволопатевого, вони відрізняються за хімічним складом, технологією
отримання та механізмом фармакологічної дії.

При вивченні антиексудативної, антиоксидантної та мембранопротекторної
активності препарату на моделі каррагенінового набряку у порівнянні з СЕ
було визначено, що за середньодобовою антиексудативною активністю СЕ
перевищує “Гіногран”, а за антиоксидантною та мембранопротекторною
активністю “Гіногран” перевищує СЕ, що вказує на різні механізми
протизапальної дії препаратів, які вивчаються.

При визначенні впливу гранул “Гіногран” на показники перекисного
окислення ліпідів у крові кролів при експериментальній гіперліпідемії
було встановлено, що препарат нормалізував порушення метаболізму
ліпопротеїдів, індуковане введенням холестерину, і за гіполіпідемічною
активністю перевищував препарат порівняння СЕ.

Встановлено терапевтичну дозу препарату, яка складає 0,5 г на один
прийом. Запропонований курс лікування складає 3 тижні.

Розроблений лікарський засіб може бути рекомендований для лікування і
профілактики захворювань, пов’язаних з порушеннями метаболічних процесів
у серцево-судинній системі, а також для профілактики передчасного
старіння.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведене нове вирішення важливої для фармації
науково-практичної задачі з розробки складу та технології геріатричного
препарату на основі порошку листя гінкго дволопатевого.

За результатами літературного пошуку теоретично обґрунтована доцільність
створення нового геріатричного препарату у формі гранул на основі
порошку листя гінкго дволопатевого.

З метою визначення особливостей листя гінкго дволопатевого, що росте у
широтах України, були проведені його морфолого-анатомічні дослідження і
визначені морфологічні та анатомічні ознаки цього виду сировини.
Досліджений процес розмноження гінкго дволопатевого та визначені
оптимальні умови культивації цієї рослини.

Кількісно визначений вміст екстрактивних речовин у листках гінкго
протягом періоду вегетації при вилученні їх різними екстрагентами та
визначений період, коли вміст екстрактивних речовин досягає максимуму.
Проведене якісне дослідження вмісту поліфенольних сполук у листках
гінкго, виявлена наявність кверцетину, рутину (домінантні речовини), а
також мірицетину, кемпферолу, хлорагенової та кофейної кислот. За
результатами спектрофотометричних досліджень екстрактів листя гінкго був
визначений термін збору сировини, коли вміст поліфенольних сполук
досягає максимальних значень, який приходиться на вересень-жовтень
місяць.

Досліджені технологічні властивості порошку листя гінкго дволопатевого
(насипна густина, плинність, кут природного відкосу, фракційний склад)
та визначений вплив вологості сировини на ці характеристики. Визначена
оптимальна залишкова вологість сировини (6,5(0,5%). Порівняльний аналіз
технологічних властивостей кріоподрібненого та подрібненого на млині
“Ексцельсіор” порошків листя гінкго показав, що кріоподрібнений порошок
містить велику кількість дрібних фракцій, які зумовлюють більш низькі
показники плинності та середнього розміру часток у порівнянні із
звичайним порошком.

Проведене вивчення процесу грануляції порошку листя гінкго
дволопатевого. Визначений вплив кількості та концентрації зв’язуючих
розчинів на якісні характеристики отриманих гранул. Встановлена природа,
кількість та концентрація зв’язуючого розчину, при якій отриманий
продукт відповідає вимогам ДФУ. Досліджений процес сушки гранулята та
визначені його оптимальні параметри: температура 55±5 0С, час сушки
300±10 хв., товщина шару гранул 13±3 мм. За результатами ботанічних,
хімічних, фізико-технологічних досліджень розроблена та опрацьована
технологія одержання геріатричного препарату на основі порошку листя
гінкго дволопатевого у формі гранул під назвою “Гіногран”.

Розроблені методи стандартизації препарату “Гіногран” та визначена його
стабільність у процесі зберігання.

Проведені дослідження фармакологічних властивостей гранул “Гіногран”, за
результатами яких встановлено, що препарат відноситься до класу
нетоксичних сполук, а за гіполіпідемічною, антиоксидантною та
мембранопротекторною активністю перевищує стандартний екстракт з листя
гінкго, що свідчить про різні механізми дії цих препаратів.

Розроблена відповідна АНД на препарат “Гіногран”. Фрагменти роботи
впроваджені в навчальний процес в ряді вузів країни, що підтверджено
відповідними актами впровадження.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Щирова Ю.В., Дем’яненко В.Г. Дослідження технологічних властивостей
порошку листя гінкго дволопатевого // Вісник фармації. – 2002. – №1(29).
– С.47-49. (Особистий внесок: планування експерименту, підготовка
зразків, експериментальна частина досліджень та узагальнення
результатів, підготовка статті).

Щирова Ю.В., Дем’яненко В.Г., Бенгус Ю.В. Дослідження вегетативного
розмноження гінкго дволопатевого // Вісник фармації.- 2001. – №3(27). –
С.40. (Особистий внесок: підготовка зразків, експериментальна частина
досліджень та узагальнення результатів, підготовка статті).

Щирова Ю.В., Сербін А.Г., Картмазова Л.С. Морфолого-анатомічне
дослідження листків гінкго дволопатевого // Вісник фармації.- 2002.-
№4(32).- с. 40-47. (Особистий внесок: підготовка зразків, участь у
дослідженні, узагальнення результатів, підготовка статті).

Щирова Ю.В., Дем’яненко В.Г. Розробка складу та технології геріатричного
препарату на основі порошку листя гінкго дволопатевого // Вісник
фармації. – 2003. – №1(33). – С. 38-41. (Особистий внесок: планування
експерименту, підготовка зразків, експериментальна частина досліджень та
узагальнення результатів, підготовка статті).

Дослідження мікробної контамінації порошку листя гінкго дволопатевого та
гранул на його основі / Ю.В. Щирова, І.Л. Дикий, О.Г. Гейдеріх, А.П.
Безкорсий, В.В. Гладкий, В.А. Іващенко // Вісник фармації. – 2003. –
№4(36). – С. 75-77. (Особистий внесок: підготовка зразків, участь в
експерименті, узагальнення результатів та підготовка статті).

Патент України 58880 А, МКІ А61К35/78. Геріатричний лікарський засіб
“Гіногран” /Ю.В. Щирова, В.Г Дем’яненко, Л.В. Деримедвідь, С.М.
Дроговоз. – № 2002119103; Заявл. 15.11.02; Опубл. 15.08.03, Бюл. №8.
-3с.. (Особистий внесок: розробка складу та оформлення матеріалів
патенту).

Дослідження технологічних властивостей кріоподрібненого порошку листя
Ginkgo biloba та гранул на його основі / Ю.В. Щирова, В.Г. Дем’яненко,
А.П. Безкорсий, В.В. Гладкий // Фармація ХХІ століття: Матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23-24 жовт. 2002 р. – Х., 2002. –
С.69-70.

Щирова Ю.В., Дем’яненко В.Г. Перспективи створення геропротективних
препаратів // Вчені майбутнього: Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.,
Одеса, 17-19 жовтня 2002 р. – Одеса, 2002. – С. 53-54.

Юдіна Ю.В., Дем’яненко В.Г Перспективи використання листя гінкго
дволопатевого при створенні геріатричних препаратів // Досягнення та
перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали VІ з’їзду
фармацевтів України, Харків, 28-30 вересня 2005 р. – Х., 2005. – С.
795.

АНОТАЦІЯ

Юдіна Ю.В. Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі
гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 15.00.01– “Технологія ліків та організація
фармацевтичної справи”. – Національний фармацевтичний університет,
Харків, 2007.

Дисертація присвячена розробці складу та технології геріатричного
препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого.
Проведені комплексні дослідження ботанічніх, фізико-хімічніх,
мікробіологічних, фармако-технологічних властивостей порошку листя
гінкго дволопатевого та гранул на його основі, отриманих з використанням
різних видів зв’язуючих розчинів.

Визначений вплив на технологічні характеристики порошку та гранул на
його основі вологості листя гінкго, методу його подрібнення, природи,
кількості та концентрації зв’язуючих розчинів.

Вперше запропоновано обробляти порошок листя гінкго невеликими дозами
іонізуючого опромінення з метою зменшення його мікробіологічної
забруденності.

За результатами досліджень обраний склад, при якому гранули відповідають
вимогам ДФУ. Розроблені технологія та методики контролю якості препарату
“Гіногран”, які апробовані в умовах виробництва.

Ключові слова: геріатрія, гінкго дволопатевий, листя, порошок, гранули,
технологія.

АННОТАЦИЯ

Юдина Ю.В. Разработка состава и технологии гериатрического препарата в
форме гранул на основе порошка листьев гинкго двулопастного. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 15.00.01. – “Технология лекарств и организация
фармацевтического дела”. – Национальный фармацевтический университет,
Харьков, 2007.

В данной работе впервые теоретически и экспериментально обоснованны
научно-методические подходы к разработке состава и технологии
гериатрического препарата на основе порошка листьев гинкго
двулопастного.

Обзор современных исследований по разработке и созданию гериатрических
препаратов и геропротекторов выявил основные требования к данной группе
лекарственных средств, которые, в первую очередь, должны иметь
антиоксидантные свойства и низкие показатели токсичности. Обоснована
целесообразность выбора листьев гинкго двулопастного в качестве сырья
для разрабатываемого препарата.

Изучены особенности произростания гинкго двулопастного в широтах Украины
и установлены оптимальные условия культивации этого растения. Определены
морфолого-анатомические особенности листьев гинкго двулопастного. В
экстрактах из листьев гинкго с помощью качественного анализа обнаружены
вещества полифенольной природы (кверцетин, рутин, мирицетин, кемпферол,
а также хлорагеновая и кофейная кислоты). На основании данных
спектрофотометрических исследований определен период вегетации, когда
содержание этих соединений достигает максимальных значений, который
приходится на сентябрь-октябрь.

Исследованы фармако-технологические свойства порошка листьев гинкго
двулопастного (фракционный состав, насыпная плотность, сыпучесть).
Проведен сравнительный анализ технологических характеристик
криоизмельченного и измельченного на мельнице “Эксельсиор” порошков
листьев гинкго, в результате которого определено, что криоизмельченный
порошок имеет большое количество мелких фракций, которые обуславливают
низкие показатели сыпучести. Изучено влияние влажности порошка на
технологические характеристики и определено ее оптимальное значение,
которое составляет 6,5(0,5%.

Исследования микробиологической чистоты порошка листьев гинкго
двулопастного показали, что он не соответствует требованиям ДФУ и
возникает необходимость проведения дополнительной стерилизации. Для
получения продукта с надлежащими микробиологическими характеристиками
было предложено проведение радиационной стерилизации, а также была
установлена доза г-облучения, которая составила 20 кГр .

При исследовании процесса грануляции порошка листьев гинкго
двулопастного проводилось изучение влияния природы, концентрации и
количества связующего раствора на технологические харатеристики гранул
(сыпучесть, фракционный состав, насыпная плотность, истираемость). В
качестве связующих растворов использовались растворы ПВП, КМЦ,
крахмальный клейстер различных концентраций. На основании результатов
исследований определен состав, при котором гранулы соответствовали
требованиям ДФУ.

На основании ботанических, физико-химических, фармако-технолгических,
микробиологических исследований была разработана технология получения
препарата “Гиногран” на основе порошка листьев гинкго двулопастного в
форме гранул, которая состоит из таких стадий: ВР 1. Санитарная
подготовка производства; ВР 2. Подготовка сырья и материалов; ТП 3.
Производство гранул; УМО 4. Фасовка, упаковка, маркировка готового
продукта; ПО 5. Переработка отходов.

Разработаны методики качественного и количественного анализа суммы
полифенольних соединений в препарате. Экспериментально доказана его
стабильность при хранении в однодозовых пакетиках в течении 1,5 лет при
температуре 18(3(С.

На препарат “Гиногран” разработан проект АНД. Методики оценки качества и
технология апробированы в условиях производства ООО “Харьковская
вереринарная фармацевтическая фабрика”.

Фармакологические исследования препарата “Гиногран” в сравнении со
стандартным экстрактом из листьев гинкго двулопастного (СЭ) показали,
что по среднесуточной антиэкссудативной активности СЭ превышает
“Гиногран”, а по антиоксидантной и мембранопротекторной активности
“Гиногран” превышает СЭ, что свидетельствует о различных механизмах
противовоспалительного действия данных препаратов. Препарат “Гиногран”
рекомендуется применять в гериатрической практике для профилактики и
лечения заболеваний, связанных с нарушениями метаболических процессов в
сердечно-сосудистой системе.

Фрагменты работы внедрены в учебный процесс ряда вузов страны, что
подтверждено соответствующими актами внедрения.

Ключевые слова: гериатрия, листья, гинкго двулопастной, порошок,
гранулы, технология.

SUMMARY

Yudina. Y.V. Elaboration of compose and technology of a geriatric
preparation on the basis of a Ginkgo biloba leaves powder in a granules
form. – Manusсript.

A Thesis for attaining the scientific degree of candidate of
pharmaceutical sciences in specialty 15.00.01 –“Technology of drugs
and organization of pharmaceutical business”. – National University of
Pharmacy, Kharkov, 2007.

The paper is devoted to the elaboration of compose and technology of
heriatric preparation on the ginkgo biloba leaves powder. A complex
researches of botanical, microbiological, chemical, technological
properties of ginkgo biloba leaves powder and granules on its basis
obtained with different types of binding solutions have been carried
out.

The influence of ginkgo biloba leaves humidity, the way of its
crushing, nature, amount and concentration of binding solutions on the
technological properties of powder and granules on its basis have been
established.

For the decreasing of microbiological contamination of ginkgo biloba
powder the ionic radiation was used.

In a scientific proved optimum technology of a geriatric
preparation on the basis of Ginkgo bilоba leaves powder obtaining, and
also botanical, chemical, physical and technological, microbiological
and pharmacological properties of raw material and preparation are
determined. The influence of different factors: a way of crushing,
methods of sterilization and residual humidity of raw material, amount
and concentration of binding solutions, parametres of granules drying on
ready product quality parametres are determined.

On the results of researches compose of granules satisfactory to the
requirements of DPU to have been obtained. Have been developed
technology and methods of quality control which was checked on the
production conditions.

Keywords: geriatry, Ginkgo biloba, leaves, powder, granules,
technology.

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020