МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Набо МАХМУД

УДК 663.837:663.424:615.243

Розробка складу і технології м’якої лікарської форми з триклозаном і
алантоїном

15.00.01. — технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків — 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі косметології і аромології Національного
фармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров’я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

БАШУРА ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ,

Національний фармацевтичний
університет,

завідувач кафедри косметології і аромології

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

Дмитрієвський Дмитро Іванович,

Національний фармацевтичний
університет,

завідувач кафедри заводської технології ліків

кандидат фармацевтичних наук,

старший науковий співробітник

КОЗЛОВА НЕЛЛІ ГЕОРГІЇВНА,

Державний науковий центр лікарських

засобів, зав. сектором супозиторних

лікарських форм

Провідна установа: Львівській державний медичний університет

ім. Данила Галицького, кафедра технології ліків

з курсом промислової фармації

Захист відбудеться “30” червня 2006 року о 12оо годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному
фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий “30” травня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д-р біол. наук, проф. МАЛОШТАН Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Піодермії є найбільш частою причиною звертання до
лікаря-дерматолога. Імпетиго, вугри вульгарні, сикоз, фурункул,
попрілість, бешихове запалення — далеко неповний перелік різних форм
піодермії, що нерідко є причиною тимчасової непрацездатності.

Причиною захворювання є мікроорганізми (в основному, стафілококи й
стрептококи), що за певних умов перетворюються із сапрофітної мікрофлори
шкіри в патогенну. Стафілококи уражають в основному придатки шкіри
(волосяні фолікули, сальні й потові залози) і викликають
гнійно-ексудативну запальну реакцію з утворенням пустули. Стрептококи
уражають тільки верхній шар шкіри — епідерміс, викликаючи
серозно-ексудативну запальну реакцію з утворенням поверхневого в’ялого
міхура (фліктени). Розвиткові піодермії сприяють сухість шкіри, тріщини,
мікротравми, агресивний вплив на шкіру детергентів, що є основними
інгредієнтами в побутових, косметичних миючих засобах. Причиною розвитку
піодермій є первинний і вторинний імунодефицитний стан, порушення обміну
речовин, гіповітаміноз.

Асортимент препаратів даного напрямку для місцевого застосування
представлений в основному у формі мазей, які не завжди можуть
застосовуватися для поверхневих і ряду інших форм піодермій. Необхідно
відзначити обмежений асортимент препаратів комплексної дії.

Тому розробка нового лікарського препарату, що виявляє антимікробну,
регенеруючу й зволожуючу дію, та відповідатиме усім сучасним вимогам до
засобів для місцевого застосування в терапії піодермії й ряді інших
захворювань, є актуальною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у відповідності із планом науково-дослідницьких робіт
Національного фармацевтичного університету (“Хімічний синтез, виділення
та аналіз нових фарм. активних речовин, встановлення зв’язку, структурна
дія, створення нових лікарських препаратів”, номер державної реєстрації
0198U007011) і проблемної комісії «Фармація» МОЗ і АМН України.

Мета і задачі дослідження. Метою наших досліджень була розробка
обґрунтованого складу, раціональної технології і сучасних методик
контролю якості м’якого лікарського засобу з триклозаном і алантоїном,
призначеного для місцевого застосування в комплексній терапії піодермії.

Для досягнення поставленої цілі необхідно було вирішити наступні задачі:

— проаналізувати літературні дані з питань етіології, патогенезу і
фармакотерапії піодермії;

— провести комплексні технологічні, фізико-хімічні, структурно-механічні
дослідження експериментальних зразків із ціллю створення оптимального
складу і технології гелю із триклозаном і алантоїном;

— провести дослідження з вибору основних показників якості
розробленого препарату, а також методик їх контролю;

визначити умови і термін зберігання гелю, вивчити його стабільність
у процесі зберігання;

вивчити специфічну активність і безпечність запропонованого засобу
при місцевому застосуванні;

— розробити проект АНД на гель із триклозаном і алантоїном;

— розробити проект технологічного регламенту і визначити шляхи
впровадження розробленого препарату в промислове виробництво.

Об’єкт дослідження — гель з триклозаном і алантоїном.

Предмет дослідження — розробка складу і технології лікарського
препарату для місцевого застосування в комплексній терапії піодермії на
основі триклозану та алантоїну.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань використовували
загальноприйняті органолептичні, технологічні, фізико-хімічні,
реологічні, мікробіологічні й біологічні методи досліджень (визначення
оптимальних концентрацій діючих речовин, вивчення специфічної активності
та нешкідливості гелів на модельних патологіях), які дозволяють
об’єктивно оцінювати якісні та кількісні показники розроблюваного
лікарського засобу на підставі експериментально одержаних і статистично
оброблених результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблений науково-методичний
підхід до створення комбінованої м’якої лікарської форми — гелю для
застосування в дерматології і косметології.

На підставі результатів фізико-хімічних, реологічних, біологічних
досліджень, вперше обґрунтовано оптимальний склад і розроблена
технологія гелю із триклозаном і алантоїном, як засобу цілеспрямованої
антимікробної дії для лікування піодермії.

Опрацьовані методики визначення діючих речовин (триклозану і алантоїну)
у розробленому гелі.

Вивчена стабільність гелю із триклозаном і алантоїном при різних
температурних режимах, визначені оптимальні умови зберігання
розробленого засобу на протязі двох років.

Встановлено високий спектр антимікробної активності і доведена
біологічна дія і безпечність запропонованого препарату.

Одержані результати дослідження стали підставою для створення
лікарського препарату під умовною назвою “Піотриал”.

Практичне значення одержаних результатів. Створено й запропоновано для
практичної дерматології і косметології новий лікарський препарат — гель
“Піотриал” для використання в комплексній терапії піодермії.

Розроблено проект технологічного регламенту на виробництво
запропонованого препарату і проект АНД, який регламентує якість гелю в
процесі приготування і зберігання. Технологію виготовлення гелю
апробовано в умовах промислового виробництва на АТ “Ефект” (акт
впровадження від 25.10.2005).

Фрагменти роботи впроваджено у виробництво АТ “Ефект” і в учбовий процес
кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного
університету (акт впровадження від 10.10.05), на курсі технології
лікарських засобів Тернопільського державного медичного університету ім.
І. Я. Горбачевського (акт впровадження від 16.02.06), кафедри технології
ліків Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт
впровадження від 21.03.06), кафедри технології ліків Запорізького
державного медичного університету (акт впровадження від 24.03.06),
кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного
медичного університету ім. Д. Галицького (акт впровадження від
17.04.06).

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено інформаційний
пошук і аналіз літературних даних по сучасному стану фармакотерапії
піодермії, вибору активних субстанцій і допоміжних речовин для створення
лікарського препарату місцевого застосування. Проведено
структурно-механічні, фізико-хімічні і технологічні дослідження
експериментальних зразків. Теоретично обґрунтована і експериментально
підтверджена ефективність нового лікарського препарату — гелю
“Піотриал”. Результати досліджень статистично оброблені, систематизовані
й проаналізовані дисертантом. Розроблено проект технологічного
регламенту на виробництво препарату. Особиста участь у всіх
опублікованих працях зі співавторами (Башурою О.Г., Малоштан Л.М.,
Барановою І.І., Гейдеріх О.Г., Губарь С.М., Ковтун Ю.В.) указується по
тексту дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень по темі
дисертаційної роботи викладені й обговорені на: науково-практичній
конференції “Актуальні проблеми важких дерматозів і інфекцій, що
передаються статевим шляхом” (Харків, 2004); науково-практичній
конференції “Лікувальна косметика: дійсність та майбутнє” (Харків,
2005); міжвузівській студентській науковій конференції “Наукові основи
створення лікарських засобів” (Харків, 2005); науково-практичній
конференції “Фармацевтичне право в системі правовідносин:
виробник-лікар-пацієнт-провізор-ліки-контролюючі та правоохоронні
органи” (Харків, 2005); міжвузівській студентській науковій конференції
“Актуальні питання створення нових лікарських засобів” (Харків, 2006); I
Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і технологія: крок у
майбутнє-2006” (Дніпропетровськ,2006).

Публікації. Основний зміст роботи висвітлений в 10 наукових працях, у
тому числі в 4 статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях і 6
тезах доповідей.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота виконана на 145
сторінках і складається із вступу, огляду літератури, 4 розділів
експериментальної частини, висновків, списку використаної літератури,
додатків. Робота ілюстрована 14 таблицями і 24 рисунками. Бібліографія
включає 169 джерел літератури, з них 45 — іноземні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології

гелю з триклозаном і алантоїном

Метою нашої роботи стала розробка складу і технології м’якої лікарської
форми для лікування піодермій різної етіології.

Особливу увагу при створенні м’яких лікарських форм приділяють вибору
основи, яка б сприяла вивільненню діючих речовин, мала оптимальну
осмотичну активність, не пересушувала шкіряні покрови, мала певне
значення рН, а також добрі споживчі властивості.

Для вибору оптимального складу носія нами були вивчені, за допомогою
комплексних досліджень, гідрофільні гелеві основи на базі пектину
яблучного, карбомера 980 і натрій карбоксиметилцелюлози (натрій-КМЦ).
Проводили фізико-хімічні дослідження виготовлених гідрогелів, а також
основ з діючими речовинами — триклозаном і алантоїном, з метою вибору
оптимального складу. Найбільш істотні розходження властивостей
вивчаємих систем виявилися при дослідженні залежності структурної
в’язкості дисперсних систем від їх концентрації (рис. 1).

Рис. 1. Загущуюча ефективність гідрогелів при Dr 5,4 c-1 (t=20єС): 1 –
карбопол 980; 2 — натрій-КМЦ; 3 — пектин яблучний.

З метою вибору оптимального гелеутворювача були проведені також досліди
по вивченню стабільності запропонованих складів гідрогелів.

Загущуюча здатність гелевих складів на основі карбомеру практично мало
змінюється при підвищенні температури, у гідрогелів натрій-КМЦ і
пектину яблучного спостерігалося сильне зниження в’язкості при
нагріванні.

Виходячи із проведених досліджень для подальшого вивчення нами було
обрано за основу — гель на основі карбомеру 980, нейтралізованого 10%
розчином натрію гідроксиду до рН 6,5. Концентрація карбомеру взята в
кількості 0,4%.

На підставі літературних даних, біологічних і мікробіологічних
досліджень як діючі речовини обрано триклозан (антимікробна дія) і
алантоїн (протизапальна, репаративна дія).

Найбільш складним етапом у технології розроблюваного препарату було
введення в досліджувані основи гідрофобного компоненту — триклозану. Для
підвищення його розчинності був обраний солюбілізатор — ПЕГ-40
гідрогенізована рицинова олія, у якому попередньо розчиняли триклозан і
розчин алантоїна.

Таким чином, для подальшого дослідження використовували гелеву основу з
карбомером і діючими речовинами, що готували в такий спосіб: у частині
води (15%), попередньо нагрітій до 70-80оС розчиняли, при постійному
перемішуванні, алантоїн. У воді, що залишилася, диспергували карбомер і
залишали в стані спокою на 30 хв, потім додавали частинами 10% розчин
натрію гідроксиду і повільно перемішували до утворення гелевої маси з
нейтральним рН. Частинами вводили при повільному перемішуванні комплекс:
триклозан з ПЕГ-40 гідрогенизована рицинову олія.

Виходячи з проведених досліджень для подальшого вивчення нами був
обраний гель — однорідна прозора гелеподібна маса на основі карбомеру,
нейтралізованого розчином натрію гідроксиду до нейтрального рН з
триклозаном і алантоїном.

З метою визначення оптимального складу гелю були проведені
мікробіологічні дослідження. Антимікробну активність субстанцій
триклозану, гелевих композицій із триклозаном і алантоїном досліджували
на чотирьох штамах бактерій: S. aureus, E. coli, B. subtilis, Р.
aureginosa і штамі гриба C. albicans.

Також вивчали супутню антимікробну дію алантоїну, який було нами обрано
до складу розроблюваного препарату в якості репаративного і
протизапального компоненту. Як препарати порівняння було взято
лікарські засоби на двох основах — гелевій і емульсійній: гель на основі
карбомера “Оксигель” фірми Elegant India (Індія), що містить
антимікробний компонент пероксид бензоілу у концентрації 10% і
застосовується для лікування вугрової хвороби та крем “Тридерм” фірми
“Schering-Plough” (США, Португалія), що містить бетаметазона
дипропіоната 0,064% і клотримазола 1% та застосовується для лікування
дерматозів гладкої шкіри, ускладнених бактеріальною інфекцією.

Таблиця 1

Антимікробна активність експериментальних зразків гелів з різною
концентрацією триклозану та алантоїну

№ зразка Склад активних речовин у гелевій основі, % Діаметр зони
затримки росту, мм

S. aureus E. coli B. subtilis Р. аеruginosa C. albicans

1 Триклозан 0,2 30±0,3 30±0,3 29±0,3 0 0

2 Триклозан 0,4 30±0,3 34±0,3 29±0,3 0 0

3 Триклозан 0,6 30±0,3 36±0,1 30±0,6 0 0

4 Алантоїн 0,2 19±0,1 20±0,2 14±0,2 0 0

5 Алантоїн 0,4 36±0,5 25±0,3 17±0,4 0 0

6 Триклозан 0,2

Алантоїн 0,2 32±0,4 30±0,2 29±0,2 0 0

7 Триклозан 0,4

Алантоїн 0,2 33±0,1 35±0,5 30±0,4 0 0

8 Триклозан 0,6

Алантоїн 0,2 35±0,2 35±0,6 31±0,4 0 0

9 Триклозан 0,2

Алантоїн 0,4 33±0,6 31±0,1 30±0,4 0 0

10 Триклозан 0,4

Алантоїн 0,4 33±0,4 30±0,7 31±0,3 0 0

11 Триклозан 0,6

Алантоїн 0,4 33±0,1 30±0,4 31±0,4 0 0

12 “Оксігель” 25±0,3 20±0,5 15±0,2 8 0

13 “Тридерм” 19±0,8 15±0,4 18±0,2 25±0,7 21±0,2

З результатів наведених у табл. 1 видно, що триклозан і алантоїн мають
дуже високу активність відносно грампозитивних і грамнегативних
мікроорганізмів — діаметр затримки зон більший 25 мм. Необхідно
відзначити, що спороутворюючі бактерії також показали високу чутливість
(діаметр затримки зон більший 25 мм), що також підтверджує наявність
микробоцидних властивостей препаратів. Всі експериментальні зразки,
характеризується високим спектром бактерицидних властивостей у
відношенні S. аureus, E. сoli, B. subtilis розрізняючись лише
дозозалежним підвищенням рівня бактерицидної активності, не проявляючи
таку у відношенні Р. аеruginosa і C. аlbicans. крім препарату порівняння
крему “Тридерм”, що має у складі фунгицидний компонент — клотримазол в
концентрації 1%.

По абсолютному рівню антимікробних властивостей триклозан істотно
перевищує аналогічні властивості алантоїна. У комбінації досліджуваних
субстанцій у гелевих основах алантоїн не виявляє потенціалу
синергідності стосовно вихідного рівня антимікробної дії триклозану, що
виключає доцільність їх використання по антимікробному призначенню,
однак як згадувалося вище, алантоїн нами взятий у якості репаративного
агента. Істотним є той факт, що алантоїн не інгібує дію триклозану, а
навіть до деякої міри потенцює її.

Розроблений гель за рівнем антимікробної активності перевищує обидва
препарати порівняння, що говорить про правильний вибір дозування
активних і допоміжних речовин. Також з даних табл. 2 видно, що
розроблена гелева основа істотно збільшує дифузійну здатність
антимікробного агента — триклозана.

Виходячи з аналізу вищенаведених даних, найбільш ефективну комбінацію
представляє зразок № 7 (що містить 0,4% триклозана і 0,2% алантоїна)
який і був обраний нами для подальших досліджень.

Наступним етапом нашої роботи було вивчення впливу кількості
солюбілізатора на антимікробну активність обраного експериментального
зразка (див. табл. 2).

Таблиця 2

Вплив концентрації солюбілізатора на антимікробну активність
експериментальних зразків гелю з 0,4% триклозана і 0,2% алантоїна

№ зразка Концентрація солюбі-

лізатора, % S. aureus E. coli B. subtilis P. аеruginosa C. albicans

Значення зони затримки росту, мм

1 2,5 33±0,2 35±0,1 30±0,2 0 0

2 5,0 33±0,3 34±0,4 30±0,2 0 0

3 7,5 34±0,4 35±0,3 31±0,5 0 0

Як видно з приведених у табл. 2 даних мікробіологічний аналіз
досліджуваних зразків показав, що кількість солюбілізатора не впливає на
антимікробну активність гелю. Концентрація ПЕГ-40 гідрогенізованої
рицинової олії — 2,5%, достатня, щоб цілком розчинити триклозан у
вибраній системі.

Як речовина, що стримує висихання гелю на теплій поверхні шкіри, до його
складу було введено пропіленгліколь у концентрації 20%. Крім того
додавання пропіленгліколю забезпечило обраному складу помірну осмотичну
дію (рис. 2).

Як видно з рис. 2 запропонований склад гелю з 20% концентрацією
пропіленгліколю показує помірну осмотичну активність, що є необхідною
умовою для препарату, призначеного для нанесення на ушкоджену шкірою. Як
препарат порівняння вибрана мазь “Стрептонітол-Дарниця”, також
призначена для лікування піодермій.

При додаванні пропіленгліколю в гелеву основу також спостерігалось
незначне збільшення реопараметрів. Виходячи з вищенаведених досліджень
оптимальною концентрацією пропіленгліколя є 20%, що забезпечує необхідні
осмотичні й структурно-механічні властивості.

Рис. 2. Осмотична активність гелю “Піотриал” і препарату порівняння:

1 — гель “Піотриал”; 2- мазь “Стрептонітол- Дарниця”.

Вважається, що задовільні споживчі характеристики мають м’які лікарські
засоби, що при температурі 34°С (температура шкіри) при швидкостях
зрушення 125 — 275 с-1 мають напругу зрушення в межах — 87 до 250 Па.

ф, Па

Рис. 3. Обмежені реограми плину гелю “Піотриал” при температурі 34 °С:1
– через 2-3 с;2 — через 15 с; АБВГДЕКЛМ – район реологічного оптимуму
намазування

Як видно з рис. 3., гель “Піотриал” має задовільну здатність до
намазування, про що свідчить розташування кривої плину досліджуваного
зразка в межах зони реологічного оптимуму намазування. Даний факт
свідчить, що намазування препарату на уражену шкіру буде суб’єктивно
відчуватися як зручний і приємний процес, що не буде викликати
подразнень.

У зв’язку з високим антимікробним ефектом триклозану, наявністю
зв’язаної в структурній сітці гелеутворювача води, у розроблений склад
не вводили консерванти.

Таким чином, на підставі результатів технологічних, фізико-хімічних,
біофармацевтичних, мікробіологічних досліджень експериментально
обґрунтовано склад м’якого лікарського засобу — гелю з триклозаном і
алантоїном для лікування піодермій.

Його умовну назву — “Піотриал” складено з назви основного захворювання
— піо — піодермія й назв діючих речовин — три- триклозан- ал- алантоїн.

До складу гелю “Піотриал” входять (г.):

Триклозан 0,4

Алантоїн
0,2

ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія 2,5

Пропіленгліколь
20,0

Карбомер 980
0,4

Натрію гідроксид (10% розчин)
до рН 6,5

Вода очищена
до 100,0

По класифікації м’яких лікарських засобів, що наведена в ДФУ, 1 вид.,
створений лікарський препарат є гідрофільний гель.

При розробці раціональної технології препарату проаналізовано вплив на
якість гелю наступних факторів:

послідовності введення розчинів діючих речовин;

температурного режиму;

.

> @ ° oe ?

o

u

ue

th

$

„@

^„@

?????

}

}

??????????часу набухання гелеутворювача і часу перемішування;

частота обертання мішалки реактора та інших параметрів.

У ході розробки технології гелю “Піотриал” в промислових умовах були
проаналізовані всі аспекти його успішного виробництва: забезпечення
якості препарату, виконання принципів GMP, захист персоналу від впливу
небезпечних і шкідливих факторів, захист навколишнього середовища.

Технологічна схема виробництва представлена на рис. 4.

ВР1 Підготовка

ТП2.1

ТП2.2

ТП2.3

Пакування і

УМО3.1

УМО3.2

УМО3.3

Автомат для пакування туб

Склад готової продукції

Рис. 4. Блок-схема технологічного процесу виробництва гелю “Піотриал”.

Вивчення властивостей і розробка методик аналізу гелю “Піотриал”

Для ідентифікації триклозану і алантоїну запропоновано метод
високоефективної рідинної хроматографії, який ґрунтується на
хроматографуванні активних речовин після їх відокремлення від допоміжних
компонентів гелю.

Визначення вмісту триклозану та алантоїну в пробі (надосадова рідина)
проводили на рідинному хроматографі з УФ– детектором.

Для визначення триклозану використовували колонкові Microsorb 100 C8, 5
µm, розміром 250*4,6 рр, і рухливу фазу: метанол – 0,01 М фосфатний
буферний розчин у співвідношенні 80-20, в %.

Детектування проводили за допомогою спектрофотометрії при довжині хвилі
280 нм. Час утримання триклозану — 8,50 хв.

Алантоїн після пробопідготовки досліджували, використовуючи колонкові
Microsorb 100 Amino, 5 µm, розміром 250*4,6 рр, з рухливою фазою:
ацетонітрил Р — 0,01 М фосфатний буферний розчин у співвідношенні 70-30,
в %, зі швидкістю рухливої фази — 1,0 мл/хв; детектування проводили при
довжині хвилі 210 нм.

Час утримання алантоїну — 4,30 хвилин. Як розчини порівняння
використовували розчин, приготовлені з РСЗ триклозану і РСЗ алантоїну.

(1)

де: Sі- середнє значення площин піків триклозану, обчислене з
хроматограм випробуваного розчину; S0і- середнє значення площин піків
триклозану, обчислене з хроматограм розчину порівняння триклозану; m —
маса наважки препарату, у грамах; m0і – маса наважки РСЗ триклозану, у
міліграмах; Рі – вміст триклозану в РСЗ триклозану, у відсотках. Вміст
C12H7Cl3O2 може бути від 3,60 мг до 4,40 мг. (4,0 мг ± 10 %).

(2)

де: Sі- середнє значення площин піків алантоїну, обчислене з хроматограм
випробуваного розчину; S0і- середнє значення площин піків алантоїну,
обчислене з хроматограмм розчину порівняння алантоїну; m — маса наважка
препарату, у грамах; m0і – маса наважки РСЗ алантоїну, у міліграмах; Рі
– вміст алантоїну у РСЗ алантоїну, у відсотках. Вміст C4H6N4O3
(алантоїну) в 1 мл препарату повинно бути від 1,60 мг до 2,40 мг (2,0
мг ± 10 %).

Рис.5. Хроматограма розчину порівняння триклозану. Рис.6. Хроматограма
випробуваного розчину препарату.

Рис.7. Хроматограма розчину порівняння алантоїну. Рис.8. Хроматограма
випробуваного розчину препарату.

При розробці складу нового лікарського препарату термін придатності
визначають експериментально, шляхом періодичної оцінки всіх закладених в
АНД показників якості (табл.3)

Стабільність гелю “Піотриал” у процесі зберігання оцінювали за
органолептичними і фізико-хімічними показниками: зовнішній вигляд,
колір, запах, рН, вміст триклозану і алантоїну, середня маса вмісту
пакування і її герметичність.

Результати експериментального дослідження стабільності гелю “Піотриал”
при різних умовах зберігання наведені в табл. 3.

Аналіз отриманих даних свідчить, що при зберіганні гелю “Піотриал”
протягом 2-х років при кімнатній температурі (20±5)?С і в прохолодному
місці (8-±15)?С органолептичні й фізико-хімічні характеристики
вивчаємого препарату практично не виходять за межі, закладені в проект
АНД.

Маса вмісту туби була стабільною протягом усього терміну зберігання —
гель не розшаровується, не висихає.

Таблиця 3.

Результати вивчення стабільності гелю “Піотриал” у процесі зберігання в
тубах алюмінієвих

Термін придатності, місяці Опис Фізичні показники Ідентифікація:

час на утримання піків Маса вмісту туби, м.

рН 10% р-ну Термо-стабільність Колоїдна стабільність Триклозан Алантоїн

Вимоги АНД Гель, прозорий, безбарвний однорідної консистенції, без
запаху 6,0-7,0 Стабільний Стабільний Збігаються з термінами затримки
піків розчину порівняння Збігаються з термінами затримки піків розчину
порівняння 28,8-32,2

Зразки, що зберігалися в прохолодному місці

Початок Гель, прозорий, безбарвний однорідної консистенції, без запаху
6,5 Стабильний Стабільний Збігаються з термінами затримки піків розчину
порівняння Збігаються з термінами затримки піків розчину порівняння
30,2

6 -//- 6,5 -//- -//- -//- -//- 30,2

12 -//- 6,5 -//- -//- -//- -//- 30,2

18 -//- 6,4 -//- -//- -//- -//- 30,15

24 -//- 6,4 -//- -//- -//- -//- 30,15

Зразки, що зберігалися при кімнатній температурі

Початок Гель, прозорий, безбарвний однорідної консистенції, без запаху
6,5 Стабільний Стабільний Збігаються з термінами затримки піків розчину
порівняння Збігаються з термінами затримки піків розчину порівняння
30,2

6 -//- 6,5 -//- -//- -//- -//- 30,2

12 -//- 6,5 -//- -//- -//- -//- 30,0

18 -//- 6,4 -//- -//- -//- -//- 30,1

24 -//- 6,4 -//-

-//-

-//-

-//-

30,1

Примітка: n=5

Коливання кількісного вмісту діючих речовин не перевищує межі помилки
методики (газорідинної хроматографії).

Мікробіологічні дослідження засвідчили, що протягом тривалого зберігання
(24 міс.) гель “Піотриал” не містив умовно патогенну мікрофлору і був
мікробіологічно чистим.

Таким чином, виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок,
що концентрація триклозану, використаного у складі гелю є достатньою для
забезпечення мікробіологічної чистоти препарату тому немає необхідності
у додатковому введенні антимікробних консервантів.

Проведений експеримент, дозволив зробити висновок, що гель “Піотриал” в
алюмінієвих тубах протягом 2 років не змінював показників закладених у
розробленої АНД, що дозволяє рекомендувати строк зберігання
розробленого препарату два роки при звичайних умовах.

Вивчення біологічних властивостей гелю “Піотриал”

Вивчення біологічних властивостей гелю “Піотриал” проводили в
лабораторії морфологічних досліджень на базі кафедри фізіології з
основами патології НФаУ під керівництвом проф. Л.М. Малоштан.

Вивчення гострої токсичності гелю з триклозаном й алантоїном при
нашкірному застосуванні дозволило віднести його (за загальноприйнятою
класифікацією токсичності) до категорії нетоксичних.

Крім того, на лабораторних тваринах встановлена відсутність алергізуючої
та місцевоподразнюючої дії.

Вивчення протизапальної дії гелю “Піотриал” проводили на моделі
асептичного запалення в пацюків, викликаного карагеніном.

Репаративну дію розробленого препарату вивчали на тлі експериментального
дерматиту лабораторних тварин.

Експериментально встановлена висока протимікробна, репаративна,
протизапальна дія гелю “Піотриал”, який за своєю активністю перевищує
дію препарату порівняння-мазь “Стрептонітол-Дарниця”.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

З використанням системного підходу на основі проведених технологічних,
фізико-хімічних, мікробіологічних і біологічних досліджень вперше
запропоновано склад і розроблена технологія гелю під умовною назвою
“Піотриал” для використання в комплексній терапії піодермії та ряду
інших дерматологічних захворювань.

На підставі мікробіологічних і біологічних досліджень обґрунтовані
діючі субстанції — триклозан як антимікробний агент і алантоїн як
речовина з протизапальною і репаративною дією в концентраціях 0,4% і
0,2%, відповідно, в обраному складі гелевой основи.

З огляду на специфіку захворювання, як форма випуску обрана м’яка
лікарська форма — гель, проведені фізико-хімічні, реологічні дослідження
різних гелеутворювачів з метою вибору оптимального.

На підставі фізико-хімічних досліджень експериментальних зразків
обґрунтовано введення допоміжних речовин (карбополу 980 — 0,4%,
пропіленгліколю 20%, ПЕГ-40 гидрогенізованої рицинової олії — 2,5%), що
дозволило оптимізувати технологічні і споживчі властивості розробленого
препарату.

З метою стандартизації розробленого лікарського препарату запропоновані
сучасні методики контролю якості. Для кількісного визначення триклозану
і алантоїну запропоновано метод високоефективної рідинної хроматографії
із попередньою пробопідготовкою. Запропонована методика відрізняється
високою чутливістю і відтворюваністю результатів. На основі проведених
аналітичних досліджень розроблено проект АНД на запропонований препарат.

Експериментально доведена стабільність розробленого препарату — гелю
“Піотриал” протягом двох років при зберігання в тубах алюмінієвих (30
г.) у прохолодному місці та при кімнатній температурі.

У результаті мікробіологічних досліджень встановлено, що протягом двох
років зберігання гель “Піотриал” показує високу антимікробну активність
стосовно обраних штамів мікроорганізмів.

Проведеними біологічними дослідженнями встановлено, що розроблений
препарат має виражену протизапальну і репаративну дію (препарат
порівняння — мазь “Стрептонітол-Дарниця”). Встановлено відсутність
місцевоподразнюючої і алергизуючої дії.

Розроблено раціональну технологію виготовлення препарату, на основі якої
складений технологічний регламент на виробництво лікарського засобу
“Піотриал”. Технологія апробована в умовах виробництва на базі АТ
“Ефект”.

Фрагменти роботи впроваджені в навчальний процес ряду вищих медичних та
фармацевтичних навчальних закладів України III-IY рівнів акредитації.

Тема дисертації відображена в публікаціях:

Обґрунтування введення біологічно активних речовин у гідрогелеві основи
з карбомером / О.Г. Башура, І.І. Баранова, Ю.В. Ковтун, Набо Махмуд //
Вісник фармації. – 2004. – № 3 (39). – С. 45-48. (Участь у проведенні
експериментальної частини, аналіз та узагалення результатів, написання
статті).

2. Изучение антимикробного действия препарата с триклозаном и
аллантоином / Набо Махмуд, О.Г. Гейдерих, А.Г. Башура, И.И. Баранова
//Збірник наукових праць співработників КМАПО ім. П.Л. Шупика. –2005. –
Вып. 14.- кн.. 2 –С. 670-673. (Участь у проведенні експериментальної
частини, аналіз та узагалення результатів, підготовка статті).

Губар С.М., Махмуд Набо. Використання методу рідинної хроматографії для
визначення триклозану та аллантоїну в гелі для лікування піодермії //
Журнал органічної та фармацевтичної хімії. –2005. — №3 (11). – С. 75-78.
(Участь у проведенні експериментальної частини, аналіз та узагалення
результатів, оформлення статті).

Набо Махмуд, А.Г. Башура Обоснование состава геля для лечения пиодермий
// Збір. наук. ст. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та
практики. – Запоріжжя, 2006. – Вип. XV. – Т. 2. – С. 350-356. (Участь у
проведенні експериментальної частини, аналіз та узагалення результатів,
написання статті).

Башура А.Г., Баранова И.И., Набо Махмуд. Применение триклозана в
дерматологической практике // Сб. тез. докл. межд. практич. конф.
“Актуальные проблемы тяжелых дерматозов и инфекций, передающихся половым
путем”. – Донецк. –2004.-С.116-117.

Выбор и обоснование гелеобразователей с целью создания нового препарата
для лечения пиодермий /Ю.Н. Волокита, М. Набо, А.Г. Башура, И.И.
Баранова // Зб. тез доп. міжвуз. студ. наук. конф. “Наукові основи
створення лікарських засобів”. – Х.:НФаУ. – 2005. –С. 111.

Набо Махмуд, Башура А.Г. Изучение осмотической активности гелевых основ
/ Фармацевтичне право в системі правовідносин:
виробник-лікар-пацієнт-провізор-лікі-контролюючі та правоохоронні
органи: Матер. наук.-практичн. конф. – Лікі Украіни. – 2005. -№9 (98). –
С. 182.

Триклозан — перспективный антимикробный агент для создания
дерматологических препаратов/ Набо Махмуд, О.Г. Гейдерих, О.Г. Башура,
И.И. Баранова, Ю.Н. Волокита // Лікувальна косметика: дійсність та
майбутнє: Зб. мат. наук.-практ. конф., Х. – 2005 – С. 33-34.

Набо Махмуд, Башура А.Г. Изучение стабильности и условий хранения геля
“Пиотриалл”// Зб. тез доп. міжвуз. студ. наук. конф. “Наукові основи
створення лікарських засобів”. – Х.:НФаУ. – 2006. –С. 120.

Малоштан Л.М., Набо Махмуд Изучение активности и безопасности геля
“Пиотриалл” // Зб. тез доп. I Міжнародної науково-практичної конференції
“Наука ї технології: крок в майбутнє – 2006”. — Днепр. – 2006 – С.
111-113.

Набо Махмуд Розробка складу і технології м’якої лікарської форми з
триклозаном і алантоїном. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи. – Національний фармацевтичний університет, м.
Харків, 2006.

У дисертації вперше проведено комплексне дослідження по створенню
комбінованого препарату — гелю “Піотриал” для застосування в терапії
піодермії та інших дерматологічних захворювань та косметичних
недоліків.У результаті комплексних фізико-хімічних, реологічних і
фармако-технологічних досліджень надано наукове обґрунтування складу і
технології гелю на основі карбомеру 980 з активними речовинами:
триклозан (антимікробна дія) і алантоїн (репаративна, протизапальна дія)
для місцевого застосування.

Запропоновано показники якості препарату і методики їх визначення.

Досліджено фізико-хімічні властивості гелю та доведена його стабільність
у процесі зберігання протягом двох років.

Доведено біологічну активність і нешкідливість гелю “Піотриал”.

Розроблено проекти АНД і технологічного регламенту на розроблений
препарат.

Ключові слова: гель, триклозан, алантоїн, піодермії, технологія,
аналіз.

Набо Махмуд. Разработка состава и технологи мягкой лекарственной формы с
триклозаном и аллантоином. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация
фармацевтического дела. – Национальный фармацевтический университет,
Харьков, 2006.

В диссертации впервые проведено комплексное исследование по созданию
комбинированного препарата — геля “Пиотриалл” в терапии пиодермии и
других дерматологических заболеваний и косметических недостатков.

В результате физико-химических и фармако-технологических исследований
дано научное обоснование состава и технологии геля на основе триклозана
(2,4,4-трихлор – 2-гидроксидифениловый эфир) и аллантоина
(5-уреидоимидазамудин-2,4дион) для местного применения.

С помощью физико-химических и структурно-механических исследований
изучен ряд гелеобразователей с целью выбора оптимального для создания
лекарственного препарата для лечения пиодермии.

Выявлено, что гелевая основа на сополимере акриловой кислоты – карбомере
980, нейтрализованная до нейтрального рН 10% раствором натрия
гидроксида, выгодно отличается по изученным параметрам от других
гелеобразователей (быстрота приготовления, термо- и коллоидная
стабильность, рН ).

Экспериментальным путем выбрана оптимальная концентрация карбомера 980 –
0,4%, которая обеспечивает необходимую консистенцию геля.

На основании литературных данных, биологических и микробиологических
исследований в качестве действующих веществ выбраны: триклозан
(антимикробное действие) и аллантоин (противовоспалительное,
репаративное действие) и установлены их оптимальные концентрации — 0,4%
и 0,2% соответственно.

Для повышения солюбилизации триклозана в гелевой основе и улучшения
потребительских свойств разработанного препарата (прозрачность,
смягчающее действие на кожные покровы), введен ПЭГ-40
гидрогенизированное касторовое масло в концентрации 2,5%. Установлено,
что данный солюбилизатор не ингибирует антимикробный потенциал
препарата.

С целью придания гелевой основе умеренных осмотических свойств и в
качестве неводного сорастворителя триклозана, а также увлажняющего
компонента в ее состав введен пропиленгликоль. Экспериментальным путем
подобрана его оптимальная концентрация (20%). Показано, что
пропиленгликоль улучшает структурно-механические свойства геля.

Определены структурно-механические параметры (структурная вязкость и
намазываемость) разработанного геля “Пиотриалл”. При этом показано, что
они входят в границы реологического оптимума для гидрофильных систем как
после приготовления, так и в течение всего срока хранения (2 года), что
свидетельствует о рациональном подборе вспомогательных веществ, наличии
необходимых технологических и потребительских свойств.

Разработаны методики определения действующих веществ — триклозана и
аллантоина в геле методом высокоэффективной жидкостной хроматографиии с
предыдушей пробоподготовкой.

Оценку качества разработанного препарата проводили по следующим
органолептическим и физико-химическим параметрам: внешний вид, рН 10%
водного раствора, определение триклозана и аллантоина, термо- и
коллоидная стабильность препарата в процессе хранения при разных
температурах. Гель “Пиотриалл” стабилен в течении 2-х лет при хранении в
прохладном месте и при комнатной температуре.

В результате микробиологических исследований in vitro установлено, что в
течение двух лет хранения гель “Пиотриалл” проявляет высокую
антимикробную активность по отношению к выбранным штаммам
микроорганизмов.

На основе проведенных исследований разработана технология геля
“Пиотриалл”, которая предусматривает определенный порядок введения
действующих и вспомогательных веществ. Составлена блок-схема
технологического процесса разработанного препарата. Изучены острая и
хроническая токсичность геля с триклозаном и аллантоином. Доказано, что
гель “Пиотриалл” относится к группе нетоксичных препаратов, не вызывает
раздражения кожи, не обладает аллергизирующим действием (препарат
сравнения мазь “Стрептонитол-Дарница”).

Фармакологическими исследованиями доказана высокая терапевтическая
активность геля “Пиотриалл”. На модели асептического воспаления у крыс,
вызванного каррагенином доказан противовоспалительный эффект
разработанного препарата. На модели ультрафиолетовой эритемы у морских
свинок выявлено высокое репаративное действие геля “Пиотриалл”.

Разработан проект аналитическо-нормативной документации и
технологического регламента на производство геля “Пиотриалл”.

Технология получения геля апробирована в условиях промышленного
производства. Производство препарата включено в перспективный план АО
“Эффект”.

Ключевые слова: гель, триклозан, аллантоин, пиодермии, технология,
анализ.

Nabo Machmud. Working out of composition and technology of the gel with
allantoin and triclosan.- Manuscript.

The thesis for Master’s Degree Pharmacy of Speciality 15.00.01-
Technology of drugs and organization of pharmaceutical business.- the
National university of Pharmacy, Kharkov, 2006.

The paper gives the scientific foundation of the composition and
formulation of the original medication- gel with the triclosan and
allantoin for pyodermia treatment.

As a result of complex microbiological, biological, technological
investigations the active substances triclosan in quantity 0,4 % and
allantoin in quantity of 0,2 % in gel basis were chosen.

The physical and chemical properties of gel have been studied, the gel’s
stability for two years of storing has been established, the biological
activity and safety.

Analysis methods of active substances indification by high-effective
liquid chromatography were working out.

The projects of AND on the gel and technological regulation were
developed.

Key words: gel, allantoin, triclosan, pyodermia, technology, analysis.

Підписано до друку 26.01.2006. Формат 6084 1/16

Папір офсетний. Друк різографія.

Умовний друк. Арк.. 1,16. Тираж 100 пр. Зам. №8.

Віддруковано зоригінал-макету на ПП “Аза маєва В.Р.”

Україна, 61144,м. Харків, вул.. Героїв Праці, 17, к.284.

PAGE 1

PAGE 12

PAGE 18

1

2

Время, час

1

2

2

Е

Д

Г

10

К

Л

М

Б

В

А

1

Похожие записи