.

Роль ендотоксину кишкової палички та системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2436
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ЮР’ЄВА АЛЛА ВІКТОРІВНА

УДК:616.248-053.2+616-097:579.8:616.34-085

Роль ендотоксину кишкової палички та системи антиендотоксинових антитіл
при бронхіальній астмі у дітей

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І.
Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, Кримський
державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ
України,завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету
післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Кобець Тетяна Володимирівна, Кримський державний
медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, професор
кафедри госпітальної педіатрії №1

доктор медичних наук, професор Больбот Юрій Кононович, Дніпропетровська
державна медична академія МОЗ України,завідувач кафедри госпітальної
педіатрії №2.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
кафедра госпітальної педіатрії №2

Захист відбудеться „ 27 ” травня 2005 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному
медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м.
Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кримського державного
медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м.
Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).

Автореферат розісланий „ 26 ” квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради,

кандидат медичних наук, доцент
Смуглов Є.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні роки в світі спостерігається тенденція до
зростання захворюваності БА серед дітей, тяжкості її перебігу,
інвалідності і смертності (Балаболкин И.И., 2001; Ласица О.И., 2001;
Кобец Т.В., Hartert T.V. et al., 2000), особливо серед дітей, що
постійно мешкають в регіонах антропогенного забруднення (Больбот Ю.К.,
1994; Каладзе М.М., 1994; Лук’янова О.М., 1999).

Незважаючи на успіхи сучасної алергології у вивченні клінічної,
морфологічної, імунологічної сутності запального процесу при БА, причини
персистенції запалення дихальних шляхів залишаються недостатньо
вивченими (Фещенко Ю.И., 2000; Чернушенко Е.Ф., 2000).

Одним із механізмів формування і персистуючого перебігу БА є розвиток
імунної відповіді по Th2 типу під впливом бактеріального
ліпополісахариду (ЛПС), називаємого також ендотоксином (ЕТ) (Andrew H.
Liu, 2000; Hein H. et al,. 2001). Реалізації патологічної дії ЕТ, що
надходить як екзогенно при диханні, так і ендогенно при самооновленні
пула кишкової палички, сприяють зниження бар’єрних функцій слизових
оболонок респіраторного і травного трактів та порушення функції
скавенджер-рецепторів імунокомпетентних клітин (Колганова Н.А., 1996;
Меджитов Р. та ін., 2004; Brade H. et al., 1999). Важливу роль у
кліренсі ЕТ відіграють природні антиендотоксинові антитіла (АЕА), які
відображають не тільки реакцію організму на надходження ЕТ, але і
характеризують врождений імунітет до грамнегативних мікроорганізмів
(Лиходед В.Г. та ін., 1999; Reid R.R. et al., 1997; Beloglazov V.A. et
al., 2002;). Однак, в доступній літературі немає публікацій, присвячених
вивченню даних гуморальних антиендотоксинових чинників при БА, в тому
числі у дітей. Актуальною є і проблема пошуку ефективних напрямків у
лікуванні, спрямованих на зменшення впливу ендотоксину, що доповнюють
протизапальну базисну терапію.

Таким чином, вивчення ролі ендотоксину кишкової палочки і стану
гуморальних антиендотоксинових чинників, на нашу думку, дозволяють не
тільки доповнити патогенетичні механізми прогресування БА у дітей, але і
науково обгрунтувати необхідність корекції системної ендотоксинемії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали
дисертації є частиною науково-дослідної роботи кафедри педіатрії з
курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського
державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України:
„Ефективність лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах
реабілітації” (шифр 02/10, номер держ. реєстрації 0102U006362).

Мета дослідження: доповнити уявлення про роль порушень гуморальних
антиендотоксинових чинників у персистенції запального процессу при
бронхіальній астмі у дітей, обгрунтувати доцільність використання і
довести клінічну ефективність корекції системної ендотоксинемії.

Завдання дослідження:

Вивчити стан системи антиендотоксинових антитіл у дітей, що страждають
на бронхіальну астму в залежності від особливостей перебігу захворювання
та екологічного стану регіону мешкання.

Виявити вплив базисної терапії і санаторно-курортного лікування на
рівень антиендотоксинових антитіл.

Вивчити характер функціональної інтеграції гуморальної системи
елімінації ендотоксину з основними ланками загального імунітету і
лабораторним показником ендогенної інтоксикації.

Обгрунтувати доцільності корекції антиендотоксинового імунітету в
комплексному лікуванні бронхіальної астми у дітей.

Об’єкт дослідження: патогенетичні аспекти БА у дітей.

Предмет дослідження: особливості стану системи антиендотоксинових
антитіл (класів А, М і G), специфічних до ЛПС кишкової палочки, при БА у
дітей.

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, імунологічні, біохімічні,
функціональні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження розширюють
і поглиблюють розуміння патогенетичної сутності БА у дітей за рахунок
розшифровки ролі порушень елімінації ендотоксину в прогресуванні
захворювання.

Вперше вивчено особливості системи АЕА і доведено взаємозв’язок стану
антиендотоксинового захисту з показниками клітинної, гуморальної,
фагоцитарної ланок імунітету та інтегрального показника ендогенної
інтоксикації у дітей, що страждають на БА.

Установлено, що протизапальна базисна терапія і санаторно-курортне
лікування не мають суттєвого впливу на стан гуморальних
антиендотоксинових чинників, оскільки після лікування зберігається
зниження антиендотоксинового імунітету.

Дано наукове обгрунтування включення в комплексну терапію БА у дітей
препарату Мукоза композитум при амбулаторному лікуванні та ентеросорбції
при санаторно-курортному лікуванні з метою корекції антиендотоксинового
імунітету.

Практичне значення одержаних результатів. Визначено лабораторні і
генотипні маркери тяжкості перебігу БА у дітей, пов’язані з порушенням
антиендотоксинового захисту, та клінічні маркери ендотоксинемії.

Доведено клінічну ефективність корекції системної ендотоксинемії із
застосуванням препарату Мукоза композитум в комплексному лікуванні БА у
дітей. Подана заявка на патент u 200501065 від 31.01.05 р. „Спосіб
лікування бронхіальної астми”.

Результати дослідження впроваджені в практику роботи 1-го дитячого
міського клінічного об’єднання (м. Сімферополь), Республіканської
дитячої

клінічної лікарні (м. Сімферополь), Кримського республіканського
науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної
кліматології ім. І.М. Сеченова (м. Ялта), Міжнародного дитячого
медичного центру „Євпаторія”, санаторіїв м. Євпаторії: „Ювілейний”,
„Зміна”, „Здравниця”, дитячoго територіального медичного об’єднання м.
Євпаторія.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено
інформаційно-патентний пошук і аналіз наукової літератури, визначені
задачі дослідження, сформовані групи дітей, проведено клінічне
обстеження і лікування хворих, визначені рівні антиендотоксинових
антитіл. Дисертантом самостійно проведена статистична обробка даних,
аналіз та узагальнення результатів дослідження, сформульовані всі
положення і висновки, здійснено впровадження в клінічну практику
основних положень дисертації, підготовлені матеріали до публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи докладені на:
конгресі педіатрів України „Актуальні проблеми і напрями розвитку
педіатрії на сучасному етапі” (м. Київ, 2003); III, IV, V
Республіканських конгресах курортологів і фізіотерапевтів „Актуальные
вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии”
(м. Євпаторія, 2003, 2004, 2005); на II з’їзді Всеукраїнської асоціації
фізіотерапевтів і курортологів „Лікувальні фізичні чинники та здоров’я
людини” (м. Одеса, 2003); II Міжнародній науково-практичній конференції
„Здорова дитина: здоровій дитині – здорове середовище” (м. Чернівці,
2004); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції „Питання
імунології в педіатрії” (м. Львів, 2004); Республіканській
науково-практичній конференції „Актуальные вопросы реабилитации детей из
районов антропогенного загрязнения” (м. Євпаторія, 2003, 2004);
науково-практичній конференції „Актуальні питання клінічної медицини та
післядипломної освіти” (м. Ялта, 2004); щорічних наукових читаннях
лікарів Євпаторійського курорту „Acta Eupatorica” (м. Євпаторія, 2003,
2004, 2005); міжкафедральному засіданні кафедр педіатричного профілю
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (м.
Сімферополь, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 робіт (із них 12 у
виданнях, рекомендованих ВАК України): 9 статей і 11 публікацій –
матеріали і тези конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Робота викладена на 169 сторінках
машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, п’яти
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів
досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку літературних
джерел (324 видання вітчизняних, російськомовних та іноземних авторів).
Робота ілюстрована 6 рисунками, 44 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились на базі 1-го
дитячого міського клінічного об’єднання м. Сімферополя і Міжнародного
дитячого медичного центру „Євпаторія” (м. Євпаторія).

Під спостереженням перебувало 150 дітей: 96 (64 %) хлопчиків і 64 (36 %)
дівчаток віком від 11 до 14 років, хворих на БА.

Проведено вивчення клініко-анамнестичних чинників, що сприяють порушенню
бар’єрних функцій слизових оболонок респіраторного і травного трактів і
патологічному впливу ЕТ (ЛПС), виконано поглиблене комплексне обстеження
хворих із визначенням рівнів антитіл до ЛПС кишкової палички Echerichia.
coli 30 класів А, М і G (відповідно анти-ЛПС-IgA, анти-ЛПС-IgM і
анти-ЛПС-IgG). Стан системи АЕА аналізували в залежності від періоду
захворювання, тривалості, ступеня тяжкості БА, статі, групи крові,
супутньої патології органів травленні і мешкання в регіонах
антропогенного забруднення. В періоді загострення БА обстежено– 30
дітей. Поза періоду загострення обстежено 120 дітей: в міжприступному
періоді: 1–3 місяці після загострення (50 дітей) і в періоді ремісії:
3–6 місяців після періоду загострення (70 дітей), із них 25 дітей, що
постійно мешкають в РАЗ, потерпілі від аварії на ЧАЕС. Всі діти
обстежені до початку курсового лікування і після його завершення.
Контрольну групу склали 30 здорових дітей того ж віку і статі. В
залежності від характеру лікування методом випадкової виборки діти були
розділені на групи.

В періоді загострення в умовах стаціонару 30 дітей з БА отримували
засоби невідкладної допомоги і базисну терапію. При амбулаторному
лікуванні 20 дітей з БА (група порівняння) отримували тільки
протизапальну базисну терапію протягом 8 тижнів, а 30 дітей (основна
група) отримували на тлі базисної терапії комплексний препарат Мукоза
композитум по 2,2 мл внутрішньом’язо: 4 ін’єкції з інтервалом 2 рази на
тиждень і 6 ін’єкцій з інтервалом 1 раз на тиждень. В періоді ремісії БА
20 дітей групи порівняння отримували санаторно-курортне лікування (СКЛ)
протягом 24 днів і 25 дітей основної групи додатково отримували
ентеросорбент „Днепр” (7 днів, починаючи з періоду адаптації, по
1таблетці 3 рази на день за 1 годину до їжі). Аналіз результатів СКЛ у
дітей, що постійно мешкають у РАЗ, не входив в задачі даного
дослідження.

Діагнстику БА і лікування здійснювали згідно з „Інструкцією про
діагностику, клінічну класифікацію та лікування бронхіальної астми”
(Наказ МОЗ України №311 від 30.12.1999 року). БА легкого ступеня
тяжкості (інтермітуючої і легкої персистуючої) виявлена у 92 (61,4 %)
дітей, БА середнього ступеня тяжкості персистуючого перебігу – у 53
(35,3 %) і тяжка БА персистуючого перебігу – у 5 (3,3 %). Тривалість
захворювання 1-2 роки мали 20 (13,3 %) дітей, 3-4 роки– 60 (40,0 %)
дітей, 5 і більше років– 70 (46,7%) дітей.

Функція зовнішнього дихання (ФЗД) досліджувалась на комп’ютерному
спірографі “Spirosift-3000” з вивченням стандартних показників (Клемент
Р.Ф., 1998). Субпопуляції лімфоцитів (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+) визначали
методом непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних
антитіл (Інститут онкології ім. Р.Е.Кавецького; Київ); концентрацію
сироваткових IgА, IgМ і IgG визначали мікротурбідиметричним методом з
використанням моноспецифічних сироваток до IgA, IgM і IgG людини і
стандартної сироватки крові людини (С1 К95) (НДІ епідеміології і
мікробіології ім. М.Ф. Гамалея; Росія); рівень IgЕ визначали методом
кількісного імуноферментного аналізу з використанням набору
“Ig-ІФА-БЕСТ-стрип”; за допомогою методів, основаних на здатності
нейтрофілів поглинати і перетравлювати мікроби визначали фагоцитарне
число (ФЧ), фагоцитарний індекс (ФІ), показник завершеності фагоцитозу
(ПЗФ) (Хаитов Р.М. и соавт., 1995). Рівень циркулюючих імунних
комплексів (ЦІК) визначали за Digeon (1987). Рівень молекул середньої
маси (МСМ) визначали за спектром поглиння в ультрафіолеті безбілкових
фракцій сироватки крові при довжині хвилі 250–300 нм. Рівні АЕА
визначали в сироватці крові методом твердофазового імуноферментного
аналізу по протоколам, розробленим в лабораторії клінічної імунології
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського,
результати виражали в умовних одиницях оптичної щільності.

Одержані результати оброблені з використанням методу описової статистики
з визначенням середнього значення (М), стандартної помилки середнього
(m) і непараметричної статистики з використанням методів оцінювання
гіпотез (U тест Мана-Уітни, парний критерій Вілкоксона), кореляційного
аналізу (коефіцієнт кореляції Спірмена). Обчислення проводили за
допомогою програмного продукта STATISTICA for WINDOWS 5.0 (StatSoft,
США).

Результати досліджень та їх обговорення. За даними анамнезу серед
чинників, що сприяють участі ЕТ в патогенезі БА у обстежених хворих
виявлена атопія (62,5 %), харчова алергія (52 %), несприятливі
житлово-побутові умови (50,7 %), супутні хронічні і функціональні
захворювання органів травлення (86 %), ЛОР-патологія (59 %),
антибіотикотерапія більше 2-х разів на рік (36 %). Найбільш часто в
складі полівалентної сенсибілізації (78 %) виявлялась сенсибілізація до
пилу (66 %). Серед триггерних чинників часто провокували приступи задухи
ГРВІ (58 %); інгаляційні алергени (68,7 %): контакт з пилом (66 %),
шерстю тварин (28,7 %), полютантами (16,7 %).

Неспецифічні симптоми ендогенної інтоксикації (ЕІ) і диспепсичного
синдрому різного ступеня вираженості мали місце як в міжприступному
періоді (34 % і 58 %), так і в періоді ремісії (44,3 % і 30 %).

Проведене дослідження виявило порушення в системі АЕА (табл. 1).

Таблиця 1

Рівень антиендотоксинових антитіл у дітей з БА (M ? m)

Групи дітей Анти-ЛПС-IgA,

ум.од. опт. щіл. Анти-ЛПС-IgM,

ум.од. опт. щіл. Анти-ЛПС-IgG,

ум .од. опт. щіл.

Контрольна група 0,135?0,009 0,329?0,029 0,123?0,007

Всі діти з БА 0,138?0,005 0,274?0,015* 0,092?0,008**

Період загострення 0,167?0,013 0,522?0,019** 0,091?0,008**

Міжприступн. період 0,121?0,007 0,227?0,009* 0,079?0,003**

Період ремісії 0,151?0,008 0,218?0,011* 0,101?0,005*

Примітки:

1.* – p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020