.

Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3556
Скачать документ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

“ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

ОМЕЛЬЧЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ

УДК: 616.728.48-001.1-06-007.24-084-085

Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу
гомілковостопного суглоба

14.01.21 – травматологія та ортопедія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О.О.
Богомольця МОЗ України та ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН
України”, м. Київ

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Бур’янов Олександр Анатолійович,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
завідувач кафедри травматології та ортопедії.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Герасименко Сергій Іванович,
ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, заступник
директора з науково-лікувальної роботи, завідувач відділу захворювань
суглобів у дорослих.

доктор медичних наук Анкін Микола Львович, Національна медична академія
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри
травматології та ортопедії № 2.

Захист дисертації відбудеться 25.03. 2008 р. о 14.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.606.01 при ДУ “Інститут травматології
та ортопедії АМН України” за адресою: 01601, м.Київ, вул. Воровського,
27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут травматології
та ортопедії АМН України” за адресою: 01601, м.Київ, вул. Воровського,
27.

Автореферат розісланий 22.02. 2008 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Ю.М. Гук

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Остеоартроз залишається однією з актуальних та не
вирішених проблем сучасної артрології. За даними багатьох вчених (Крупко
І.Л., 1972; Шабанов А.Н., 1972; Ревенко Т.А., 1985; Багіров А.Б., 2002;
Saltzman R., French B.G., 2000; та ін.) за частотою виникнення
травматичні пошкодження гомілковостопного суглоба посідають одне з
перших місць серед переломів кісток скелета (до 30 %) та зустрічаються у
пацієнтів найбільш працездатного віку, що свідчить про високу соціальну
значимість даної проблеми.

Серед переломів кісток гомілковостопного суглоба питома вага переломів
кісточок гомілки досягає 80%, що значно переважає над частотою переломів
таранної кістки (менше 1 %) (І.Л. Крупко, 1974; М.П. Новаченко, 1969;
Є.Т. Скляренко, 1998; П.В. Нікітін, 2005). З огляду на це, в даній
роботі післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба вивчався
у хворих після переломів кісточок гомілки.

Питома вага незадовільних результатів лікування хворих з даними
пошкодженнями, як і раніше, залишається високою і складає від 7,6 до
36,8% (Волошин В.П., 1985; Гаврилов И.И., 1982; Лоскутов А.Е., 1998;
Скляренко Є.Т., Волошин О.І., Бур’янов О.А., 1998). Серед незадовільних
результатів лікування головним є ранній та швидкий розвиток
післятравматичного остеоартроза, що обумовлює первинну інвалідизацію
хворих від 8,8% до 46%.

Складності лікування хворих на післятравматичний остеоартроз
гомілковостопного суглоба обумовлені особливостями анатомічної будови і
значними статико-динамічними навантаженнями у даному суглобі. Тому, не
усунуті, навіть найменші, порушення конгруентності призводять до
раннього розвитку та прогресування дегенеративно-дистрофічних змін.
Значну роль у виникненні незадовільних результатів лікування свіжих
пошкоджень та подальшому розвитку остеоартрозу відіграють численні
діагностичні та лікувальні помилки, систематизація і аналіз яких, а
також безпосередній вплив на розвиток остеоартрозу гомілковостопного
суглоба залишаються не з’ясованими.

Відомо, що постійна конгруентність у гомілковостопному суглобі
забезпечується еластичними властивостями дистального міжгомілкового
синдесмоза який виконує функцію “біологічної пружини”. Так, при
розгинанні в гомілковостопному суглобі в поєднанні з осьовим
навантаженням вагою тіла міжкісточкова відстань збільшується на 0,2-1,8
мм, без навантаження на 0-1,6 мм (Лоскутов А.Е., 1999). Це характеризує
значення збереження еластичності синдесмоза для конгруентності суглоба.
Зважаючи на вищевказане, особливий інтерес викликає питання блокування
дистального міжгомілкового синдесмоза при оперативному лікуванні
переломів кісточок. Ряд вчених вважають, що питання про необхідність
чрезсиндесмозної фіксації у випадку перелому кісточок спірний (Оганесян
О.В., 2002; Rockwood C.A. Jr., Green D.P., Bucholz R.W, Heckman J.D,
1996). Прийнятна стабільність синдесмозу може бути досягнута після
точної репозиції та стабільної внутрішньої фіксації кісточок (Boden
S.D., Labropoulos P.A., Cowіn P.,1999). Отже, актуальним є дослідження
впливу пошкодження дистального міжгомілкового синдесмозу на розвиток
нестабільності і дисконгруентності в гомілковостопному суглобі та
уточнення показань до виконання дистального тібіофібулярного блокування.
Дане питання особливо цікаве в аспекті попередження штучного створення
дисконгруентності в гомілковостопному суглобі, що виникає при
необґрунтованому виконанні дистального тібіофібулярного блокування та
прискорює розвиток остеоартрозу.

Патогенез остеоартрозу і дотепер залишається недостатньо вивченим,
що обумовлює відсутність значних успіхів у лікуванні та профілактиці
даного захворювання та викликає цікавість у вчених до цієї патології.
Останнім часом в літературі все частіше піднімається питання щодо
значення вільнорадикального перекисного окислення, як одного з ключових
ланок в патогенезі остеоартрозу (Blake D.R., Merry P., Stevens C., 1990;
Halliwell B. C., Gutteridge J. M., 1995). Отже, питання дослідження змін
метаболізму основних компонентів кістково-хрящової системи на ранніх
стадіях розвитку остеоартрозу, визначення локальної та інтегральної
активності вільнорадикальної ліпопероксидації, а також вплив на ці
процеси препаратів, що “модифікують хрящ” є актуальним.

Актуальною залишається розробка ефективних, патогенетично обгрунтованих
способів консервативного та оперативного лікування післятравматичного
остеоартрозу гомілковостопного суглоба. Відкритим є питання створення
чіткої, обґрунтованої тактики лікування (алгоритму лікування), що
враховує стадію остеоартроза, тип первинного пошкодження
гомілковостопного суглоба та максимально спрямованої на збереження
функції суглоба.

Вищезазначені питання потребують свого вирішення на сучасному рівні
травматології та ортопедії і обумовлюють актуальність виконання даної
роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри
травматології та ортопедії Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця: “Розробка та впровадження системи профілактики і
лікування хворих з пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх
наслідками”, № держреєстрації 0105U005077.

Мета роботи. Покращити результати лікування хворих на післятравматичний
остеоартроз гомілковостопного суглоба шляхом розробки патогенетично
обгрунтованої системи профілактики та лікування.

Завдання дослідження.

Провести аналіз результатів лікування хворих з пошкодженнями
гомілковостопного суглоба та визначити причини розвитку
післятравматичного остеоартрозу.

Біомеханічно обгрунтувати показання до дистального тібіофібулярного
блокування при переломах кісточок з пошкодженням дистального
міжгомілкового синдесмозу.

В експерименті дослідити особливості формування післятравматичного
остеоартрозу та можливості корекції структурно-функціональних порушень.
Визначити ефективність препаратів хондромодифікуючої дії в профілактиці
та лікуванні післятравматичного остеоартрозу.

Розробити та впровадити профілактично орієнтовану систему лікування
хворих на післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба.
Розробити алгоритм лікування.

Провести аналіз ефективності лікування обраної категорії хворих за
розробленою методикою.

Об’єкт дослідження. Гомілковостопний суглоб в нормі, при гострих
пошкодженнях та післятравматичному остеоартрозі.

Предмет дослідження. Структурно-функціональний стан суглобового хряща та
метаболізм кістково-хрящової тканини у експериментальних тварин і у
хворих. Виникнення та перебіг післятравматичного остеоартрозу
гомілковостопного суглоба.

Методи дослідження. Ретроспективний клініко-рентгенологічний аналіз
архівного матеріалу 500 хворих з гострими пошкодженнями
гомілковостопного суглоба; комплексне клініко-рентгенологічне
дослідження, біохімічне дослідження основних показників метаболізму
кістково-хрящової тканини у 70 хворих на післятравматичний ОА
гомілковостопного суглоба в динаміці; біохімічні та морфологічні
дослідження при виконанні експерименту на тваринах; анатомо-біомеханічне
дослідження; медико-статистичний аналіз.

Наукова новизна. Автором вперше статистично оцінено значення ролі
неправильного лікування переломів в ділянці гомілковостопного суглоба
для розвитку післятравматичного остеоартроза та вивчено безпосередню
роль окремих факторів в цьому процесі.

Вперше біомеханічно обґрунтовано та уточнено показання до дистального
тібіофібулярного блокування при лікуванні переломів кісточок з
пошкодженням дистального міжгомілкового синдесмозу. Акцентовано увагу на
важливості збереження еластичних властивостей дистального міжгомілкового
синдесмозу для профілактики післятравматичного остеоартрозу
гомілковостопного суглоба.

На підставі проведення експериментального дослідження поглиблено
уявлення про патогенез післятравматичного остеоартрозу. Доведене ключове
значення надлишкової активації вільнорадикального перекисного окислення
ліпідів в патогенезі остеоартрозу та можливості корекції
структурно-функціональних порушень при цій патології.

Вперше експериментально доведено недостатній антиоксидантний ефект
хондроїтину сульфату та патогенетично обґрунтовано раннє застосування
антиоксидантних препаратів прямої дії в комплексному лікуванні та
профілактиці післятравматичного остеоартрозу. Розроблено консервативний
медикаментозний спосіб профілактики та лікування обраної категорії
хворих.

Вперше розроблено алгоритм лікування хворих на післятравматичний
остеоартроз гомілковостопного суглоба з урахуванням типу первинного
пошкодження за класифікацією АО/Weber та стадії остеоартрозу за
Kellgren&Lawrence.

З урахуванням анатомічних та біомеханічних особливостей розроблено та
запатентовано металофіксатор для стабільно-функціонального остеосинтезу
дистального кінця малогомілкової кістки.

Практичне значення роботи. Практичне значення роботи полягає в уточненні
та класифікації основних причин незадовільного лікування “свіжих”
пошкоджень гомілковостопного суглоба. Статистично визначено, які з них
та наскільки детермінують розвиток післятравматичного остеоартроза (ОА)
на підставі розрахунку коефіцієнтів кореляції (КК) і коефіцієнтів
детермінації (КД). Уточнені показання до виконання дистального
тібіофібулярного блокування при лікуванні переломів кісточок гомілки.
Розроблено патогенетично обґрунтований медикаментозний спосіб
профілактики та лікування післятравматичного ОА, алгоритм
консервативного та оперативного лікування обраної категорії хворих, що
дозволяє диференційовано підходити до лікування в залежності від стадії
ОА за Kellgren&Lawrence та типу первинного пошкодження за АО/Weber.
Доведена клінічна ефективність своєчасного виконання
реконструктивно-відновної остеотомії малогомілкової кістки при ОА І –
ІІІ стадії на фоні післятравматичного порушення біомеханічної осі
суглоба, уточнені показання, протипоказання, техніка виконання.
Застосування розробленої тактики дозволило підвищити ефективність та
якість лікування обраної категорії хворих за рахунок відновлення
біомеханічної осі суглоба та попередження або гальмування
дистрофічно-деструктивних процесів у суглобовому хрящі. Також розроблена
та впроваджена в практику модель реконструктивної пластини для
остеосинтезу малогомілкової кістки в дистальній третині.

Особиста участь дисертанта при виконанні роботи. Автор провів аналіз та
систематизацію причин розвитку післятравматичного ОА гомілковостопного
суглоба; виконав біомеханічне дослідження та вивчив значення ступеня
пошкодження дистального міжгомілкового синдесмоза (ДМГС) для
стабільності гомілковостопного суглоба, уточнив та обґрунтував показання
до виконання дистального тібіофібулярного блокування при свіжих
пошкодженнях ДМГС; провів експериментальне дослідження на тваринах та
показав ключове значення надлишкової активації вільнорадикального
перекисного окислення ліпідів (ВРПОЛ) в патогенезі ОА та можливості
корекції структурно-функціональних порушень при ОА. Провів аналіз та
морфометричну оцінку стану ураженого ОА суглоба експериментальних тварин
під впливом лікування, що проводилося. Розробив та впровадив ефективний
спосіб лікування хворих на післятравматичний ОА гомілковостопного
суглоба. Провів оперативне та консервативне лікування у 70 хворих за
загальноприйнятими та розробленою методикою. Провів порівняльний аналіз
стану метаболізму кістково-хрящової системи у хворих основної та
контрольної групи, а також у експериментальних тварин.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику відділу
патології стопи та складного протезування ДУ “Інститут травматології та
ортопедії АМН України”, відділень травматології та ортопедії ДКЛ №1 ст.
Київ, МКЛ № 8, МКЛ № 9, науково-педагогічну та лікувальну роботу кафедри
травматології та ортопедії НМУ імені О.О.Богомольця.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
роботи повідомлені на 17 наукових форумах: 58 науково-практична
конференція студентів та молодих вчених Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні
проблеми сучасної медицини” (Київ, 2003); Всеукраїнська
науково-практична конференція з міжнародною участю “Остеосинтез”
(Донецьк, 2004); Пленум Асоціації ортопедів-травматологів України
(Київ-Вінниця, 2004); Польсько-Українська Наукова Конференція (Польща,
Красічин, 2005); науково-практична конференція молодих вчених ІТО АМН
України (Київ, 2005); науково практична конференція з міжнародною
участю, присвячена 80-річчю кафедри ортопедії і травматології № 2 КМАПО
ім. П.Л. Шупика “Проблеми ендопротезування кульшового і колінного
суглобів” (Київ, 2006); XIV Український з’їзд травматологів-ортопедів
(Одеса, 2006); 3-й Міжнародний конгрес “Сучасні технології в
травматології та ортопедії” (Росія, Москва, РУДН, 2006); VI Національний
з’їзд ортопедів-травматологів Молдови (Молдова, Кишинів, 2006);
науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 145-річчю
Харківського медичного товариства “Медична наука:сучасні досягнення та
інновації” (Харків, 2006); науково-практична конференція молодих вчених
ІТО АМН України (Київ, 2006); науково-практична конференція молодих
вчених з міжнародною участю (Білорусь, Мінськ, 2007); науково-практична
конференція з міжнародною участю “Реконструктивно-відновлюючі методи в
травматології та ортопедії” (Донецьк, 2007); ІІ Всеукраїнська школа з
міжнародною участю “Фізіологія та морфологія тканин опорно-рухової
системи в нормі і при ішемічних ушкодженнях” (Київ-Черкаси, 2007);
науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні аспекти
неспецифічних запальних захворювань суглобів” (Хмельницький, 2007);
“Міжнародна конференція з актуальних проблем артрології та
вертебрології”, присвячена 100-річчю Державної установи “Інститут
патології хребта та суглобів імені М.І. Ситенка АМН України”
(Харків,2007); науково-практична конференція з міжнародною участю “Нове
в травматології та ортопедії” (Ужгород, 2007); засіданні товариства
ортопедів-травматологів м.Києва та Київської області (2006).

Публікації результатів дослідження. Здобувач має 12 опублікованих праць
за темою дисертації, з них 5 статей у провідних наукових фахових
виданнях, що наведені в переліку затверджених ВАК України, отримано 1
деклараційний патент України.

Об’єм та стуктура роботи. Дисертація складається з вступу, огляду
літератури, 4 розділів власних досліджень, висновків, переліку
використаної літератури, додатків. Робота викладена на 142 сторінках
друкованого тексту, містить 19 таблиць, 41 рисунок. Перелік літератури
складається з 146 джерел (81 українських та російських авторів та 65
іноземних авторів).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи досліджень. Дана робота базується на вивченні
матеріалів обстеження та лікування 570 хворих. Всі пацієнти перебували
на лікуванні з приводу пошкоджень гомілковостопного суглоба та
післятравматичного ОА даного суглоба на базах кафедри травматології та
ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця з 1991 по 2007 роки ( ДУ “Інститут
травматології та ортопедії АМН України”, МКЛ № 9 м. Києва, ДКЛ № 1
ст.Київ).

На першому етапі дослідження були систематизовані та проаналізовані
причини незадовільного лікування переломів в ділянці гомілковостопного
суглоба 570 хворих, у частини з яких в подальшому розвинувся
післятравматичний ОА. Для цього були використані такі методи: вивчення
та аналіз історій хвороб, протоколів оперативних втручань;
рентгенометричний аналіз. Враховуючи різноплановість факторів, що
впливають на розвиток ОА, перед нами стояло завдання оцінити характер та
вираженість впливу визначених причин на розвиток післятравматичного ОА
гомілковостопного суглоба. Для реалізації даного завдання використано
багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз з визначенням
коефіцієнтів парціальної кореляції (КПК) та коефіцієнтів детермінації
(КД) по кожному регресору, а також загальний КД та множинний коефіцієнт
кореляції (МКК).

До клінічної групи спостереження увійшли 70 хворих на післятравматичний
ОА гомілковостопного суглоба ІІ – ІІІ стадії за Kellgren&Lawrence, які
були розділені на 2 групи. Вік хворих складав від 20 до 60 років. Всім
хворим проводилося комплексне лікування, спрямоване на збереження
функції суглоба. Основна група налічувала 45 хворих до яких
застосовувався розроблений комплексний метод лікування. Суть методу
полягала у виконанні оперативного втручання спрямованого на відновлення
конгруентності в гомілковостопному суглобі (реконструктивно-відновна
коригуюча остеотомія дистального епіметафізу кісток гомілки) в поєднанні
з застосуванням хондроїтину сульфату та тіотриазоліну за розробленою
нами методикою. До контрольної групи входило 25 хворих до яких
застосовувалося загальновідоме лікування. Суть лікування полягала у
виконанні ідентичного оперативного втручання, спрямованого на
відновлення конгруентності в гомілковостопному суглобі в поєднанні з
застосуванням виключно хондроїтину сульфату. Для оцінки результатів
лікування застосовувались клінічний, рентгенологічний, біохімічний,
медико-статистичний методи. Клінічний метод дослідження включав оцінку
ходи, болю при рухах та при навантаженні на суглоб, опороздатність,
ангулометричне дослідження за 0-прохідним методом (Маркс В.О.,2001).
Оцінка функціональних результатів лікування проводилася за 100- бальною
шкалою H.B. Kitaoka, 1994 р. в динаміці (до лікування, через 3, 6, 12
місяців). Рентгенологічне обстеження проводилося всім хворим до початку
лікування та на його етапах (1, 3, 6, 12 місяців). Рентгенограми
виконувалися в навантаженні, в стандартних та, за необхідності,
додаткових проекціях (10О, 20О, 30О внутрішньої ротації). Біохімічне
дослідження проводили в динаміці (до початку лікування, через 6 та 12
місяців). В сироватці крові у хворих визначали активність колагенази (за
методом Lindy S., Halme J.), фракції гідроксипроліну (за Stegemann H.J.,
Frey S.), лужну фосфатазу та її кістковий ізофермент (за методом А.
Боданскі), глікозаміноглікани (ГАГ) (за Кляцкіним С. А. та Лифшиц Р.
И. ).

Анатомо-біомеханічне дослідження проведено на базі лабораторії
кафедри нормальної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця та
випробовувального центру “Науково-випробовувальний центр “Надійність”
Національного технічного університету України “КПІ”. Матеріал
дослідження: 10 нижніх кінцівок осіб обох статей (чоловіків – 7, жінок –
3), що померли у віці 30-50 років не більше 3-х діб тому і не мали
макроскопічних змін у ділянці гомілковостопного суглоба. Метою
дослідження було визначення впливу ступеня пошкодження ДМГС для розвитку
нестабільності і дисконгруентності в гомілковостопному суглобі та
уточнення показань до виконання дистального тібіофібулярного блокування.

Для цього на одній нижній кінцівці трупа послідовно моделювали
пошкодження, що виникають при переломах кісточок гомілки (етапи
експерименту: І-виконання косої остеотомії латеральної кісточки; ІІ –
повністю перетинали дельтоподібну зв’язку; ІІІ – руйнували передню
порцію ДМГС; IV – руйнували задню порцію ДМГС; V – повністю руйнували
ДМГС та міжкісткову мембрану гомілки). Для відтворення умов
фізіологічного навантаження на сегменті гомілка-стопа анатомічний
препарат розташовували на спеціально виготовлених платформах в
універсальній випробувальній машині TІRATEST-2151. Кути нахилу поверхонь
виготовлених платформ відповідали кутам максимального фізіологічного
розгинання (30О) та згинання (40О) гомілковостопного суглоба.

Експериментальне дослідження виконано на базі експериментального
відділу НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України, лабораторій біохімії та
патоморфології ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, ДУ
“Інститут медицини праці АМН України”. Матеріал дослідження: 25 кролів
породи Шиншилла. Застосовували фізичну (хірургічну) модель ОА. Вивчали
профілактичний та лікувальний хондромодифікуючий та антиоксидантний
ефект хондроїтину сульфату при трансхондральних травматичних
пошкодженнях суглоба та змодельованому післятравматичному ОА.
Досліджували зміни в інтегральному середовищі організму (сироватці
крові) на підставі визначення активності колагенази (за методом Lindy
S., Halme J. ), фракцій гідроксипроліну (за Stegemann H.J., а його
фракції за методом Frey S.), активності гіалуронідази (за методом
Шараєва П.Н., Стрєлкова Н.С.), лужної фосфатази (за методом А.
Боданскі), вмісту ГАГ (за Кляцкіним С. А. та Лифшиц Р. И. ) та
активності ВРПОЛ (за методом Стежка В.А.); локальному середовищі
(травмованому суглобі) – морфологічне дослідження і морфометричний
аналіз (за Yoshioka M.,1996) та вміст ГАГ в суглобовому хрящі
(карбазоловим методом за складом уронових кислот).

Результати дослідження та їх обговорення.

В процесі аналізу результатів лікування переломів в ділянці
гомілковостопного суглоба 570 хворих нами визначені, систематизовані та
проаналізовані основні причини незадовільних результатів лікування.
Враховуючи різноплановість факторів, що впливають на розвиток ОА
гомілковостопного суглоба, перед нами стояло завдання оцінити характер
та вираженість їх впливу. Для реалізації даного завдання використано
багатофакторний кореляційно-регресійний статистичний аналіз. На першому
етапі розраховано матрицю парних коефіцієнтів кореляції, яка відображає
всю сукупність взаємозв’язків між усіма досліджуваними параметрами.
Характер взаємозв’язків є досить різноплановим. При цьому необхідно
зважати на обмеженість практичної цінності парних коефіцієнтів кореляції
та недоцільність їх самостійного практичного використання в силу того,
що вони не відображають “чистий” вплив кожного з факторів. Парні
коефіцієнти кореляції показують характер зв’язку між показниками, не
враховуючи при цьому паралельну залежність від інших показників.

З метою усунення даного недоліку парних коефіцієнтів кореляції нами
проведена оцінка їх мультиколінеарності (взаємозалежності) з подальшим
розрахунком множинного (МКК), парціальних коефіцієнтів кореляції (КПК)
та коефіцієнтів детермінації (КД). Парціальні коефіцієнти кореляції та
детермінації мають практичне значення з точки зору оцінки впливу
досліджуваних параметрів з характеристикою їх чистого (умовно
ізольованого) впливу на розвиток ОА. Результати розрахунків наведено в
таблиці 1.

Дана модель є адекватною з вірогідністю вище 95% (pjl’”oe o u & , нейтральному положенні, згинання 40 о. Висока здатність вільних радикалів до окислювальної модифікації екстра та інтрацелюлярних білків, протеїнів хрящового матриксу, що супроводжується розривом макромолекулярних зв’язків протеогліканів є важливим безпосереднім фактором ініціації та прогресування руйнування хряща при ОА. Експериментальне дослідження, проведене на 25 тваринах, довело, що у патогенетичному механізмі формування експериментального післятравматичного ОА важливу роль відіграють порушення ВРПОЛ, про що свідчила фазна зміна активності цієї системи в динаміці моделювання патологічного процесу: активація у плазмі крові (11 доба), яка розвивалася внаслідок інтегральної антиоксидантної недостатності, у ранні строки експерименту (СХЛ=1171+103; ІХЛ=43,2+3,0) з наступною (через 6 тижнів) реалізацією вільнорадикального патологічного процесу, проявами якого були порушення ліпідного складу плазми крові та структурно-функціональні ушкодження мембран клітин внутрішніх органів (СХЛ=1374+144; ІХЛ=12,6+2,3). Профілактичне застосування хондроїтину сульфату (ХС) на протязі 6 тижнів з початку моделювання зазначеної патології (СХЛ=1760+351; ІХЛ=11,0+4,3) у порівнянні з плацебо (СХЛ=809+179; ІХЛ=37,0+7,7) незначно впливало на підвищену активність системи ВРПОЛ (p2 мм) і тільки після точної репозиції
кісткових відламків. В інших випадках, точне відновлення анатомії
зламаних кісток створює необхідні умови для загоєння ушкоджених структур
синдесмозу в правильному положенні та збереження його еластичних
властивостей.

Пошкодження суглоба супроводжується інтегральною та локальною
надлишковою активацією вільнорадикальної пероксидації (СХЛ=1171+103;
ІХЛ=43,2+3,0), що є важливим безпосереднім фактором ініціації та
прогресування руйнування хряща при остеоартрозі. Застосування
хондроїтину сульфату не забезпечує попередження даного процесу у ранні
строки після травми (СХЛ=1760+351; ІХЛ=11,0+4,3), що обґрунтовує
комбіноване застосування хондромодифікуючих та антиоксидантних
медикаментозних препаратів для профілактики та лікування
післятравматичного остеоартрозу.

Розроблений алгоритм лікування хворих на післятравматичний остеоартроз
гомілковостопного суглоба з урахуванням стадії за Kellgren&Lawrence та
типу первинного пошкодження за класифікацією АО дозволяє, за рахунок
оптимізації обсягу оперативного та консервативного лікування, зберегти
та покращити функціональний стан гомілковостопного суглоба, зменшити
інвалідизацію та покращити якість життя обраної категорії хворих.

Порівняльний аналіз клінічного, рентгенологічного, біохімічного,
медико-статистичного досліджень отриманих результатів лікування хворих
основної та контрольної груп довели високу ефективність запропонованого
способу лікування. Амплітуда рухів в суглобі збільшилася в середньому на
25,6%, функціональний стан покращився на 13,9%, біохімічні показники
метаболізму основних органічних компонентів кістково-хрящової тканини
достовірно (p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020