.

Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, ді

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2774
Скачать документ

НАЦIОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ
IМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кулаков Валерiй Вiкторович
УДК 347.963

ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ
ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ
ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО

Спецiальнiсть 12.00.10 – судоустрiй; прокуратура
та адвокатура

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харкiв — 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти України

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор ДАВИДЕНКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ, завідуючий кафедрою організації праці та управління Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України

Офіційні опоненти:

– доктор юридичних наук, професор ДОЛЕЖАН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, завідуючий кафедрою публічного права Волинського державного університету ім. Лесі Українки
– кандидат юридичних наук, доцент КОЖЕВНИКОВ ГЕННАДІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, начальник кафедри кримінального процесу Університету внутрішніх справ МВС України

Провідна установа – Одеська державна юридична академія, кафедра організації судових та правоохоронних органів, Міністерство освіти України.

Захист відбудеться “29” червня 1999 року о “14” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (310024, Харків, вул. Пушкінська, 77)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (310024, Харків, вул. Пушкінська, 77)

Автореферат розіслано “27” травня 1999 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради П.І. ЖИГАЛКІН

Відповідальний за випуск доцент Шандула О.О.

Підп. до друку 25.05.99 р. Формат 60х90 1/16. Папір офсетний.
Віддруковано на ризографі. Умовн. друк. арк. 0,6
Облік. – вид. арк. 1,0. Тираж 100 прим. Зам. № 593

Друкарня

Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого
310024, Харків, вул. Пушкинська, 77

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Конституція України 1996 р. проголосила вищою цінністю у правовій державі людину, її права та свободи, закріпила основи правоохоронної системи. Важлива роль у цій системі відведена прокуратурі України, для якої затвердження верховенства закону в країні, захист прав і законних інтересів громадянина та держави є головними завданнями.
На вирішення названих завдань спрямована вся багатогранна діяльність прокуратури. Одним із напрямків даної діяльності, що має саме безпосереднє відношення до проблеми захисту людини, її прав і особистої безпеки, є нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що прокурорський нагляд за додержанням законів названими органами має важливе значення для правильної та ефективної боротьби зі злочинністю, рівень якої в країні залишається високим. Щорічно в Україні реєструється понад 600 тис. злочинів, на 10 тис. населення припадає понад 100 злочинів. Даний показник за останні 10 років зріс у два рази.
Викладене роз’яснює вибір теми дисертації та свідчить про її актуальність.
Ступінь наукової розробки тематики. Питання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, розглядались багатьма вченими України. Значний вклад в розробку цієї проблеми внесли Альперт С.А., Бакаєв Д.М., Зеленецький В.С., Зозулинський О.Б., Коврижних Б.М., Кожевніков Г.К., Михайленко О.Р., Ясинський Г.М.
Активно і плідно ця проблема досліджувалася Балашовим О.Н., Гавриловим В.В., Даєвим В.Г., Жогіним Н.В., Звірбулем О.І., Козусєвим О.Ф., Кореневським Ю.В., Маршуновим М.М., Савицьким В.М., Смирновим О.Ф., Точиловським В.М., Трубіним Н.С., Ястребовим В.Б. та іншими вченими Російської Федерації.
Окремі аспекти даної тематики та поєднані з нею питання розглядаються в роботах Грошевого Ю.М., Вернідубова І.В., Вільчик Т.Б.,

2

Давиденка Л.М., Долежана В.В., Марочкіна І.Є., Каркача П.М., Кривобока В.В., Михеєнка М.М., Мурашина Г.О., Мичко М.І., Півненка В.П., Полянського Ю.Є., Руденка М.В., Хотенця В.М., Шумського П.В. та інших вчених.
Той факт, що питання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД привертають до себе увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, також свідчить про актуальність цієї проблеми. Разом з тим, слід підкреслити, що організація діяльності обласної прокуратури по нагляду за виконанням законів органами, які здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, комплексному дослідженню не підлягали ні в Україні, ні в інших країнах СНД.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дисертаційного дослідження був обраний прокурорський нагляд за додержанням законності у сфері боротьби зі злочинністю.
Предметом дослідження є правові та організаційні аспекти діяльності апарату обласної прокуратури, пов’язаної в наглядом за додержанням законів органами, які здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексне вивчення проблем організаційного устрою та функціонування структурних підрозділів апарату обласної прокуратури, що здійснюють нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД.
Відповідно до визначеної мети в дисертації здійснена спроба вирішити наступні завдання:
– з урахуванням положень Конституції України 1996 р. визначити значення прокурорського нагляду взагалі та діяльності апарату обласної прокуратури, зокрема, по затвердженню законності у сфері боротьби зі злочинністю;
– конкретизувати об’єкт, предмет і завдання апарату обласної прокуратури у сфері нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД;
– визначити компетенцію обласної прокуратури при здійсненні нагляду за додержанням законності в діяльності органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю;

3

– запропонувати оптимальну організаційну структуру апарату обласної прокуратури для проведення ефективного нагляду за органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД;
– дослідити основні напрямки вдосконалення діяльності апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законності у сфері боротьби зі злочинністю.
Методологічна, теоретична, нормативна та емпірична база дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сучасні методи пізнання, що базуються на філософії загальнолюдських цінностей. У роботі використані різні методи дослідження: порівняльно-правовий, системно-структурний, функціональний, логіко-юридичний, статистичний та інші сучасні методи наукового пізнання.
Науково-теоретичною основою є роботи вітчизняних та зарубіжних авторів з теорії держави та права, кримінального процесу, адміністративного права, наукової організації праці, прокурорського нагляду.
Нормативну базу дослідження складають: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, Закон України “Про прокуратуру”, накази Генерального прокурора України.
Емпіричну базу дослідження склали:
– результати вивчення 1600 різноманітних організаційно-управлінських документів, що застосовувалися у практичній діяльності прокуратур Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та інших областей /наказів, розпоряджень, планів роботи, положень, інструкцій, завдань, оглядових листів та інших документів/;
– дані статистичних звітів про роботу органів прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД;
– вивчення законодавства, що регулює діяльність органів прокуратури, наказів і вказівок Генерального прокурора України;
– опитування, у тому числі за допомогою анкет 360 прокурорських працівників обласного, міського та районного рівнів;
– особистий досвід роботи дисертанта в органах прокуратури на протязі 17 років.

4

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим монографічним дослідженням організаційної структури та функціонування апарату
обласної прокуратури по нагляду за додержанням законності в діяльності органів, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД.
Ця новизна конкретизується у наступних положеннях і висновках, одержаних автором особисто, що виносяться на захист:
– визначено предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД. Ним є, з одного боку, органи, на які законом покладено обов’язок по проведенню досудового слідства, дізнання та ОРД, а, з другого – їхні дії, які врегульовані нормами права;
– сформульовані завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД;
– висунута і обґрунтована пропозиція щодо надання прокурорам додаткових повноважень по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють ОРД; сформульовані додаткові повноваження прокурорів по нагляду за додержанням законності при здійсненні ОРД;
– розкрито зміст поняття організації роботи прокуратури в широкому його значенні, яке повинно охоплювати не тільки удосконалення прокурорської праці, але й прокурорської системи в цілому, її окремих органів і структурних підрозділів;
– визначена компетенція апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД;
– розроблена концепція реорганізації структурних підрозділів апарату обласної прокуратури, які здійснюють функцію нагляду за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД;
– сформульовано поняття діяльності апарату обласної прокуратури, поєднаної з наглядом за додержанням законів при здійсненні досудового слідства, дізнання та ОРД;
– показані шляхи вдосконалення роботи апарату обласної прокуратури по керівництву підлеглими прокурорами у сфері нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД;

5

– визначені функції та повноваження зонального прокурора обласної прокуратури у сфері нагляду за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД, викладені основні напрямки вдосконалення його роботи.
Теоретичне та практичне значення роботи. Викладені в дисертаційному дослідженні висновки та пропозиції можуть бути використані у практичній діяльності органів прокуратури, при розробці нового Закону України “Про прокуратуру”, а також у навчальному процесі юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, у системі підвищення кваліфікації прокурорських працівників.
Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися її автором на наукових та науково-практичних конференціях в Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого, Інституті підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України та на науково-методичних семінарах в прокуратурі Донецької області.
Матеріали проведеного дослідження використовувалися в навчальному процесі ІПК Генеральної прокуратури України.
Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладені в 4-х наукових статтях в провідних фахових виданнях та 2 статтях в науково-практичних збірниках.
Структура роботи. Дисертація викладена на 142 аркушах машинописного тексту і складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку літератури (317 найменування).

ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються мета і завдання, методологічні та теоретичні основи, наукова новизна і практична значимість дослідження, надається інформація про результати апробації положень, які містяться в даній роботі.
Розділ перший “Теоретичні та організаційні основи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство” присвячена предмету, завданням, повноваженням й іншим елементам прокурорського нагляду в

6

розглядуваній сфері, а також основним питанням організації роботи в органах прокуратури.
У першому підрозділі “Поняття та загальна характеристика прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність /ОРД, дізнання та досудове слідство/ теоретичний аспект/” аналізуються погляди на сутність, предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні ОРД, дізнання та досудового слідства.
На основі вивчення прокурорської практики по нагляду за додержанням законів при проведенні ОРД, дізнання та досудового слідства, критичного аналізу поглядів ряду вчених на предмет нагляду автором дисертації робиться висновок, що предметом прокурорського нагляду в межах даної функції прокуратури є, з одного боку, органи, на які законом покладений обов’язок по проведенню ОРД, дізнання та досудового слідства, а, з іншого – їхні дії, що врегульовані нормами права. Розкривається зміст понять “органи, що ведуть боротьбу зі злочинністю” та “їхні дії, що врегульовані нормами права”.
Підкреслюється, що важливого значення для з’ясування суті прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні ОРД, дізнання та досудового слідства набуває проблема формулювання завдань прокурора в даній галузі нагляду. На основі порівняльного аналізу правових норм діючого Закону про прокуратуру, в яких сформульовані завдання прокурорського нагляду в межах функції, що розглядається, дисертант робить висновки, що покладені на прокуратуру завдання розподіляються на дві групи. Одна з них покликана сприяти розкриттю злочинів, виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за скоєний злочин, а друга – охороні прав і законних інтересів громадян, які знаходяться під слідством, а також інших юридичних та фізичних осіб, які втягнуті у кримінальний процес. Названі завдання перебувають у відносинах конкуренції, тому що виконання на практиці перших завдань не сприяє та навіть в окремих випадках перешкоджає виконанню інших. У зв’язку з цим дисертант пропонує визначити на законодавчому рівні пріоритети завдань прокурора в даній сфері, поставивши на перше місце ті з них, що пов’язані з правоохоронною діяльністю прокуратури.

7

У дисертації підкреслюється, що важливе значення для характеристики прокурорського нагляду за виконанням законів при здійсненні ОРД, дізнання та досудового слідства має проблема повноважень прокурора в даній сфері. Підтримуючи думку ряду вчених, що під повноваженнями прокурора слід розуміти передбачені законом права та обов’язки щодо виконання певних дій, спрямованих на досягнення завдань, що стоять перед ним, дисертант формулює необхідні, на його погляд, повноваження прокурора при проведенні нагляду за виконанням законів органами, що здійснюють ОРД, дізнання та досудове слідство, та обґрунтовує необхідність їх законодавчого закріплення.
У другому підрозділі “Організаційні основи прокурорського нагляду за до держанням законів при здійсненні ОРД, дізнання та досудового слідства” розглядаються на теоретичному рівні питання організації прокурорського нагляду за додержанням законів при здійсненні ОРД, дізнання та досудового слідства з позиції специфіки завдань і характеру прокурорської діяльності на даному напрямку.
На основі вивчення практики, наказів та вказівок Генерального прокурора України, критичного осмислення робіт ряду вчених зроблено висновок, що організація роботи в широкому значенні даного поняття, з одного боку, це комплекс заходів, спрямованих на впорядкування прокурорської системи в цілому та її структурних підрозділів, а, з іншого – творча діяльність посадових осіб прокуратури по впорядкуванню та оптимізації прокурорської праці. Основними елементами організації праці в органах прокуратури є: розподіл прокурорської праці, планування, контроль за виконанням, оцінка ефективності зробленої роботи.
У дисертації зазначається, що названі елементи організації роботи прокуратури присутні на всіх рівнях прокурорської системи, але на кожному з них організація прокурорської праці має свою специфіку. Докладно аналізуються особливості організації прокурорської праці в апаратах обласних прокуратур. Робиться висновок, що апарат обласної прокуратури виступає в двох іпостасях: з одного боку, його працівники безпосередньо в межах своєї компетенції виконують зовнішні функції прокуратури, що покладені на неї законом, а, з другого – також у межах своєї компетенції виконують організаційно-управлінські функції щодо нижчестоящих прокуратур.

8

Дається визначення ефективності роботи прокуратури, викладаються основні підходи щодо рішення проблеми оцінки ефективності прокурорської діяльності, обґрунтовується необхідність розробки нормативів прокурорської праці.
Розділ другий “Проблеми організаційного устрою підсистеми апарату обласної прокуратури, що здійснює нагляд за додержанням законів
при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД” складається з чотирьох розділів, в яких вперше на теоретичному рівні досліджуються проблеми організаційного устрою підрозділу апарату обласної прокуратури, що безпосередньо здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД, пропонуються пропозиції щодо його вдосконалення.
Перший підрозділ “Поняття та значення організації та вдосконалення структурних підрозділів апаратів обласних прокуратур по проведенню нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД” присвячений аналізу організаційної структури апарату, що здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні ОРД, дізнання та досудового слідства. При цьому дисертант виходить з того, що оптимізація прокурорського нагляду та вдосконалення організаційної структури – управлінський процес, що має своєю кінцевою метою підвищення ефективності діяльності прокуратури.
Робиться висновок, що під організаційною структурою апарату обласної прокуратури слід розуміти сукупність його структурних підрозділів, кожне з яких має свою компетенцію, яка походить від компетенції всього апарату обласної прокуратури. У сфері нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, апарат обласної прокуратури працює за двома взаємопов’язаними напрямками: з одного боку, він безпосередньо наглядає за додержанням законів піднаглядовими йому органами, а, з іншого – керує і спрямовує аналогічну роботу підлеглих прокуратур. Основний обсяг цієї роботи виконується підрозділом, що має назву Управління нагляду, яке складається з декількох відділів. Вивчення і на цій основі вдосконалення даного підрозділу – важливий напрямок підвищення ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД.

9

У другому підрозділі “Проблеми компетенції Управління обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють
досудове слідство, дізнання та ОРД” розглядаються питання компетенції цього підрозділу обласної прокуратури.
На основі аналізу законодавства про прокуратуру, наукових праць, дисертант приходить до висновку, що поняття “компетенція прокуратури” має вузьке та широке значення. Під компетенцією в вузькому значенні слід розуміти коло повноважень прокурора, якими він наділений діючим законодавством у тій чи іншій сфері прокурорської діяльності. Поняття “компетенція прокуратури” в широкому значенні поряд з повноваженнями охоплює також завдання та функції прокуратури.
Вивчення статутних документів про Управління по нагляду за слідством, дізнанням та ОРД показало, що в багатьох документах даного виду завдання названого управління взагалі не формулюються, що на думку дисертанта, неможливо признати правильним. В той же час завданнями управління є забезпечення законності в діяльності піднаглядних йому органів, які здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, і сприяння в рішенні аналогічних завдань, що стоять перед підлеглими міськими та районними прокуратурами.
На основі аналізу статутних документів та інших матеріалів сформульовані основні функції розглядуваного управління. До них відносяться: організація та здійснення нагляду за додержанням встановленого законом порядку вирішення заяв і повідомлень про скоєні злочини; організація та здійснення нагляду за законністю діяльності слідчих прокуратури, органів внутрішніх справ і Служби безпеки при проведенні досудового слідства; організація та здійснення нагляду за законністю при проведенні дізнання; здійснення нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності; участь у роботі по узгодженню дій правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю; здійснення заходів щодо вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД; участь у роботі по підвищенню кваліфікації слідчих прокуратури та прокурорів, які здійснюють нагляд за розслідуванням злочинів і оперативно-розшуковою діяльністю.

10

При аналізі повноважень Управління по нагляду за слідством, дізнанням та ОРД дисертант виходить з того, що повноваження цього підрозділу можуть бути класифіковані на процесуальні та організаційно-управлінські. Процесуальну групу утворює право в межах своєї компетенції використовувати повноваження, що надані діючим законодавством прокурорам для проведення нагляду за додержанням законів її органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД; вимагати від органу дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про скоєні злочини; одержувати інформацію про хід дізнання, попереднього слідства; скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та осіб, які проводять дізнання; давати письмові вказівки, усувати особу, що проводить дізнання, чи слідчого від подальшого ведення дізнання або попереднього слідства та ін.
До організаційно-управлінських повноважень відноситься право: давати доручення нижчестоящим прокурорам про вивчення та узагальнення практики прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД; витребувати з підлеглих прокуратур інформацію про стан законності і заходи щодо зміцнення законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства; перевіряти з виїздом на місце роботу нижчестоящих прокуратур по виконанню вимог Закону про прокуратуру та наказів Генерального прокурора України з питань боротьби зі злочинністю, розкриттю та розслідуванню злочинів, з прокурорського нагляду за слідством та дізнанням; заслуховувати на оперативних нарадах звіти міських та районних прокурорів, їх заступників про роботу з нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство та дізнання, про стан слідства по кримінальних справах, що знаходяться у провадженні органів прокуратури.
Викладені завдання, функції та повноваження у своїй сукупності утворюють компетенцію Управління обласної прокуратури по нагляду за слідством, дізнанням і ОРД. Закріплення їх у статутному документі названого управління є необхідною умовою його ефективної роботи.
У третьому підрозділі “Проблеми вдосконалення організаційної структури Управління обласної прокуратури, що здійснює нагляд за слідством, дізнанням та ОРД” розглядаються питання вдосконалення організа-

11

ційної структури, що здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД.
На основі вивчення практичної діяльності управління, особистого досвіду роботи як керівника дисертантом вносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення: виділення із складу управління слідчого відділу та відділу криміналістики і включення в його структуру відділу по нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. У зв’язку з тим, що внаслідок об’єднання наглядових відділів штатна чисельність управління майже вдвічі збільшиться, на думку дисертанта, робота управління може бути організована на основі зонального /територіального/ принципу, що значно покращить діяльність управління.
Четвертий підрозділ “Проблеми правової реґламентації організації та діяльності Управління обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД” присвячений питанням правового регулювання організації та діяльності управління. Підкреслюється, що право регулює не тільки відносини, що складаються у процесі діяльності, але і саму організацію, структуру органу, який здійснює цю діяльність.
На основі вивчення статутних документів про підрозділи, що здійснюють нагляд за слідством, дізнанням та ОРД, дисертант зазначає, що більшість з них в цілому відповідає висунутим до них вимогам. Разом з тим, вони мають і недоліки, які детально аналізуються у дисертації.
Розділ третій “Проблеми організації діяльності обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД” складається з чотирьох підрозділів, в яких розглядаються питання оптимізації та удосконалення роботи обласних прокуратур по нагляду за держанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД. У першому підрозділі “Поняття діяльності Управління нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство,

12

дізнання та ОРД, і основні напрямки організації даної діяльності” зазначається, що діяльність чи функціонування органу є практична діяльність працівників, що входять до нього, по виконанню покладених на них службових обов’язків, які в свою чергу походять від компетенції державного органу.
На основі аналізу прокурорської практики у дисертації дається критична оцінка норми Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” (ст.14), яка покладає нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності лише на Генерального прокурора України та підлеглих йому прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відсікаючи таким чином здійснення нагляду в цій сфері міськими, районними прокуратурами. З одного боку, це суперечить принципу єдності прокурорського нагляду, а з іншого – суттєво знижує його ефективність. “Підключення” до нагляду в даній сфері районних і міських прокуратур – одна з важливих умов зміцнення законності в діяльності органів, що здійснюють ОРД.
У дисертації на основі вивчення наказів Генерального прокурора, положень про Управління по нагляду за слідством, дізнанням та ОРД, інших управлінських документів, а також опитувань прокурорських працівників сформульовані конкретні пропозиції, що спрямовані на оптимальний розподіл управлінських повноважень між керівниками підрозділу обласної прокуратури, що розглядається.
Другий підрозділ “Проблеми керівництва підлеглими прокуратурами в сфері нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство та дізнання”, присвячений дослідженню проблем керівництва районними та міськими прокуратурами в аспекті нагляду за слідством та дізнанням. В роботі зазначається, що управлінське рішення – це дія /акт/ Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів областей та інших посадових осіб, які мають право приймати рішення, в яких проявляється його власне волевиявлення, що спрямоване на практичне здійснення цілеспрямованого впорядкованого впливу на підлеглі органи прокуратури та прокурорських працівників.
На основі вивчення практики, управління в органах прокуратури дисертантом виділені і розглянуті основні форми управлінських рішень, що використовуються обласною прокуратурою при здійсненні керівництва

13

міськими та районними прокуратурами по лінії нагляду за слідством, дізнання та ОРД. До них відносяться: накази, вказівки, завдання, оглядові листи, рішення колегії, плани роботи та інші управлінські документи, що направляються “вниз” обласною прокуратурою.
У третьому підрозділі “Проблеми організації та проведення обласною прокуратурою контролю за роботою міськрайпрокуратур у сфері нагляду за додержанням законів при здійсненні досудового слідства, дізнання та ОРД” зазначається, що управлінське рішення, яким би правильним воно не було, може стати неефективним у практичному відношенні, якщо не буде забезпечено належний контроль за його виконанням.
Аналізуючи практику контролю в органах прокуратури, дисертант підкреслює, що контроль як функцію управління в органах прокуратури слід відрізняти від функції нагляду. Предметом нагляду є виконання законів органами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
Предметом контролю є робота підлеглих прокуратур і окремих працівників прокуратури. Нагляд за виконанням законів – зовнішня функція прокуратури, контроль є внутрішньою функцією прокурорської системи.
На основі вивчення наказів та вказівок Генерального прокурора, наукової та методичної літератури контроль в аспекті розглядуваної проблеми як функція управління в органах прокуратури визначається дисертантом як скоординована діяльність відповідних посадових осіб /прокурора області, його заступника по розподілу обов’язків, керівників та прокурорів управлінь /по проведенню в підлеглих прокуратурах перевірок та інших заходів з метою спостереження за виконанням вимог Конституції України, Закону України “Про прокуратуру”, наказів, вказівок, завдань Генерального прокурора України та прокурора області з питань нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ефективності прокурорської роботи, створення в колективі нормального психологічного клімату.
На основі аналізу прокурорської практики в дисертації сформульовані пропозиції щодо удосконалення форм і методів роботи управління обласної прокуратури по контролю за роботою підлеглих прокуратур по нагляду за слідством та дізнанням.
У четвертому підрозділі “Проблеми удосконалення роботи зонального прокурора по нагляду за слідством, дізнанням та ОРД”

14

підкреслюється важливість ролі зонального прокурора в роботі Управління нагляду за слідством, дізнанням та ОРД, розглядаються шляхи удосконалення його діяльності.
Основними з них є: визначення кола організаційних обов’язків та процесуальних повноважень, підвищення рівня інформаційно-аналітичної роботи зонального прокурора, організація ділових контактів зонального прокурора з прокурорами свого управління /відділу/ і прокурорами інших управлінь та відділів, належна організація особистої роботи зонального прокурора.
На основі всебічного аналізу прокурорської практики, з урахуванням думки з цього питання інших дослідників та практичних працівників, дисертант формулює конкретні пропозиції щодо удосконалення роботи зонального прокурора по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД.
У Висновку дисертації містяться основні підсумки і вносяться конкретні пропозиції щодо удосконалення організаційної структури Управління обласної прокуратури по нагляду за слідством, дізнанням та ОРД і оптимізації його діяльності в рамках покладених на нього функцій:
– Визначено предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД. Ним є, з одного боку, органи, на які законом покладено обов’язок по проведенню досудового слідства, дізнання та ОРД, а, з другого – їхні дії, які врегульовані нормами права.
– Запропоновано віднести до предмету нагляду в розглядуваній сфері питання дотримання законів під час находження осіб в ізоляторах тимчасового тримання та у слідчих ізоляторах.
– Сформульовані завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, які необхідно передбачити в проекті закону України “Про прокуратуру”.
Висунута й обґрунтована пропозиція щодо надання прокурорам додаткових повноважень по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють ОРД, які повинні бути закріплені у законі. Сформульовані ці повноваження. Висунута пропозиція про надання повноважень у цій сфері прокурорам міст і районів.

15

Розкрито зміст поняття організації роботи прокуратури в широкому його значенні, яке повинно охоплювати не тільки удосконалення прокурорської праці, але й прокурорської системи в цілому, її окремих органів і структурних підрозділів.
Визначена компетенція апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів при проведенні досудового слідства, дізнання та ОРД.
Розроблена концепція реорганізації структурних підрозділів апарату обласної прокуратури в сфері, що розглядається. Висунута пропозиція про створення двох управлінь – по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють ОРД, дізнання та досудове слідство, а також слідчого управління.
Запропоновані методологічні рекомендації по розробці Положення про управління нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють ОРД, дізнання та досудове слідство.
Показані шляхи вдосконалення роботи апарату обласної прокуратури по керівництву підлеглими прокурорами в сфері, що розглядається. Визначені функції та повноваження зональних прокурорів.
Визначено поняття контролю як функції управління в органах прокуратури. Це скоординована діяльність відповідних посадових осіб по проведенню в підлеглих прокуратурах перевірок та інших заходів з метою спостереження за виконанням вимог Конституції України, Закону України “Про прокуратуру”, наказів, вказівок, завдань Генерального прокурора України та прокурора області з питань нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють ОРД, дізнання та досудове слідство.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ
ВИКЛАДЕНІ У ТАКИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

1. Кулаков В.В. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність //Право України. – 1997. – № 7. – С. 10-11.
2. Кулаков В.В. Деякі проблеми вдосконалення повноважень

16

прокурора по нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства //Вісник Академії правових наук України. – Х., 1997. – № 3 (10). – С. 87-91.
3. Кулаков В.В. Удосконалювати роботу зонального прокурора по нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство //Право України. – 1998. – № 2. – С. 29-33.
4. Кулаков В.В. Проблеми вдосконалення організаційних структур апарату обласної прокуратури, що здійснюють нагляд за досудовим слідством, дізнанням та ОРД //Вісник Академії правових наук України. – Х., 1998. – № 1 (12). – С. 126-131.
5. Кулаков В.В. Деятельность областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие (системно-структурный анализ) //Проблеми організації прокуратури і оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Збірник наукових праць. – Х.: ІПК Генеральної прокуратури України, 1998. – С. 127-133.
6. Кулаков В.В. Проблеми удосконалення роботи зонального прокурора по нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство //Науково-практичний збірник прокуратури Полтавської області. – Полтава, 1998. – С. 29-37.

17

Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів, органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 1999.
Рукопис є дослідженням на монографічному рівні питань організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
У роботі з урахуванням положень Конституції України визначене значення діяльності апарату обласної прокуратури по затвердженню законності у сфері боротьби зі злочинністю, його компетенція; конкретизовані об’єкт, предмет і завдання по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД. Запропонована оптимальна організаційна структура апарату обласної прокуратури для проведення ефективного нагляду на даному напрямку діяльності.
Сформульовані рекомендації по удосконаленню законодавства про прокурорський нагляд.
Ключові слова: прокуратура, прокурорська система, структура апарату обласної прокуратури, прокурорський нагляд, об’єкт прокурорського нагляду в сфері боротьби зі злочинністю, досудове слідство, дізнання, оперативно-розшукова діяльність, структурний підрозділ обласної прокуратури по нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, дізнанням, досудовим слідством, зональний прокурор, завдання, функції, повноваження прокурора.

18

Кулаков В.В. Проблемы организации работы аппарата областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие. – Рукопись.
Диссертация в виде рукописи на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 1999.
Рукопись является исследованием на монографическом уровне вопросов организации работы аппарата областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие.
Выбранный автором ракурс научного исследования позволил ему в комплексе и нетрадиционно рассмотреть проблемы, находящиеся в плоскости двух научно-практических аспектов: деятельности аппарата областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия и организационного устройства подразделений аппарата, осуществляющих на практике эту деятельность.
С учётом положений Конституции Украины определены задачи и предмет надзора областной прокуратуры на данном направлении её деятельности: выдвинуты и обоснованы предложения по расширению и конкретизации полномочий аппарата областной прокуратуры в целом и его подразделений по надзору за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия; рассмотрены формы управленческих связей между областной и подчинёнными ей прокуратурами в рамках исследуемой деятельности прокуратуры.
Дано определение и раскрыто содержание работы аппарата областной прокуратуры в рамках рассматриваемого направления её деятельности, показано, что деятельность аппарата представляет собой органическое единство надзора и управления. Подчёркивается, что управленческий аспект в той или иной мере присутствует в деятельности всех оперативных работников областной прокуратуры, независимо от занимаемой должности.

19

Значительное место в работе занимают вопросы организационного устройства подразделений аппарата областной прокуратуры, которые непосредственно осуществляют надзор за соблюдением законности при проведении ОРД, дознания и досудебного следствия и руководят работой нижестоящих прокуратур на данном направлении. Выдвинуто и обосновано предложение о создании Управления по надзору за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия на основе объединения всех причастных к этой работе структурных подразделений аппарата областной прокуратуры и перераспределения между ними функциональных обязанностей; определены основные направления дальнейшего совершенствования его организационного устройства.
Рассмотрен статус зонального прокурора в сфере надзора за соблюдением законности при проведении ОРД, дознания и досудебного следствия; предложены рекомендации, направленные на повышение его роли на основе расширения прав и усиления персональной ответственности.
Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию законодательства о прокурорском надзоре.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорская система, структура аппарата областной прокуратуры, прокурорский надзор, объект прокурорского надзора в сфере борьбы с преступностью, досудебное следствие, дознание, оперативно-розыскная деятельность, структурное подразделение областной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, дознанием, досудебным следствием, зональный прокурор, задания, функции, полномочия прокурора.

20

V.V. Kulakov Problems of organization the work of the regional Prosecutor’s office with reference to the supervision over the adherence of the authorities which are in charge of the operative search activities to the law. – Manuscript.
The dissertation of the competitor for the degree of the candidate of the Science of Law.
The speciality 12.00.10 – Judicial System; Prosecutor’s Office and the Bar. The National Judicial Academy of Ukraine named after Jaroslav Mudry, Kharkov, 1999.
The manuscript is the monographic scientific research which deals with the problems regarding the organization the work of the regional Prosecutor’s office as concerns their supervision over the bodies which are in charge of the operative search activities, the inquiry and the preliminary inquest with reference to the way the aforenamed bodies keep within the law.
With due regard for the regulations of the Ukrainian constitution, this thesis defines and stresses the significance of the regional Prosecutor’s Office’s activities as concerns the consolidation of legality in the sphere of the struggle with the criminal actions, specifies the competence of the aforenamed legal authorities, concretizes the object, subject and tasks regarding the supervision over the way the legal bodies which carry out the preliminary investigation, inquest and the operative search activities adhere to the law. The thesis contains the proposal concerning the optimum organizational structure of the regional Prosecutor’s Office to supervise more effectively over this field of the judicial activities. In addition to it, the thesis specifies the recommendations how to improve the legislation on the Prosecutor’s supervisory powers.
The key words: Prosecutor’s Office, prosecution system, the structure of the regional Prosecutor’s Office staff, the Prosecutor’s supervision, object of the Prosecutor’s supervision as for the struggle with the originality, preliminary investigation, inquest, the operative search activities, the structural subdivision of the regional Prosecutor’s Office supervising the operative search activities, inquest, preliminary Investigation, zone prosecutor, tasks, functions, the prosecutor’s powers (authorities).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019