.

Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області): Автореф. дис…

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2993
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ШУШПАНОВ ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ

УДК 312.01:338.911 (477.84)

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДЕМОГРАФІЧНОГО
ОБГРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
ТОВАРІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ
(на матеріалах Тернопільської області)

Спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Тернопільській академії народного господарства та
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України
Наукові керівники: доктор економічних наук
ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувачка відділу досліджень людського розвитку й розселення;

кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
КАЧАН ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
СТЕШЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА
Інститут економіки НАН України, завідувачка відділу демографії і відтворення трудових ресурсів

кандидат економічних наук, доцент
ПАЛІЙ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА,
Українська академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри соціальної та гуманітарної політики
Провідна організація: Київський національний економічний університет, кафедра статистики

Захист відбудеться “7” грудня 1998 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Автореферат розісланий “3” листопада1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор географічних наук
П.С. Коваленко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Взаємозв’язок і взаємообумовленість економічних і демографічних процесів не викликає сумніву і простежується впродовж всього історичного шляху людства. Відтак сучасна складна соціально-економічна ситуація в Україні негативно вплинула на демографічні процеси, посиливши демографічну кризу.
Щоб зміни чисельності і складу населення не надто болісно впливали на економічний розвиток країни зараз і в майбутньому, необхідні глибокі дослідження демографічних процесів і відповідне врахування їх особливостей у структурі державного управління. В цьому контексті важливо визначити параметри трудового потенціалу, а також впливу його змін на зайнятість населення. Крім цього, зміни демографічних показників є одними з вирішальних чинників розвитку виробництва товарів широкого вжитку, оскільки чисельність і структура населення формує попит на ці товари. Тому демографічний аналіз пріоритетний для визначення розміщення та обсягів і асортименту продукції виробників товарів широкого вжитку. Поряд з цим поліпшення якості виробництва товарів широкого вжитку, розвиток демографічної і соціальної інфраструктури позитивно впливатимуть на демографічну ситуацію в країні.
Актуальність дослідження демографічної ситуації як фактора розвитку виробництва товарів широкого вжитку посилює в сучасних умовах те, що рівень їх виробництва в Україні (особливо у легкій промисловості) сягає критично низької позначки. Водночас в Україні наявний великий природо-, трудо- і споживчоресурсний потенціал для розвитку власного виробництва товарів широкого вжитку, реалізація якого вимагає нових методів оцінки впливу демографічних чинників на розвиток і розміщення виробництва. В основу цих методів треба покласти концепцію задоволення потреб населення вітчизняними товарами широкого вжитку та необхідність забез-печення працездатної частини населення роботою з стабільною оплатою праці. Розв’язання цих проблем особливо актуальне у зв’язку із зростанням в Україні явного і прихованого безробіття та різким спадом життєвого рівня населення.
Необхідність саме демографічного обгрунтування розміщення продуктивних сил зростає в регіонах, небагатих на природні ресурси, де головним чинником розміщення є населення як виробник і як споживач матеріальних благ. До них належить і Тернопільська область. Крім цього, регіон як відносно самостійний об’єкт господарського управління на основі наявних трудових ре-сурсів і потреб може ефективніше розв’язувати локальні економічні і демографічні проблеми.
Таким чином, актуальність проблеми, її теоретичне і практичне значення, недостатнє вивчення з позиції сучасних умов розвитку національної економіки на основі ринкових відносин зумовили вибір даної теми дослідження.
Теоретико-методологічним підгрунтям дисертаційного дослідження є праці, в яких досліджується вплив демоекономічних чинників на розвиток і розміщення виробництва. Це роботи вітчизняних вчених: А.І. Алимова, С.І.Бандура, П.П.Борщевського, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, Ф.Д. Заставного, С.М.Злупка, Є.П.Качана, Ю.А. Корчака-Чепурківського, Г.І. Купалової, Е.М. Лібанової, В.Ф. Оніщенка, В.В. Онікієнка, М.М.Паламарчука, О.М.Палій, М.Д. Пістуна, С.А.Томіліна, С.Г. Стеценко, В.С. Стешенко, М.І. Фащевського, О.У. Хомри, О.І. Шаблія та інших. А також зарубіжних дослідників: А.Я. Боярського, М. Брєдфілда, Ж. Буржуа-Піша, Д.І. Валентея, Е. Валковича, А.Г. Вишневського, А.Г. Волкова, Н.В. Зверевої, У. Ізарда, А.Я. Кваші, В.В. Кістанова, А. Сові, Б.Ц. Урланіса та інших.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали другого розділу дисертаційної роботи є етапом теми 3.1.5.58, яку проводить Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України та використані Міністерством праці і соціальної політики України при підготовці “Пропозиції до проекту державного прогнозування економічного і соціального розвитку України на 1999 рік”.
Дане дослідження є частиною наукових розробок з розміщення продуктивних сил регіонів України в умовах переходу до ринку, які виконує кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства.
Аналіз сучасного розвитку і обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку Тернопільської області зроблено у зв’язку із необхідністю стабілізації виробництва їх продукції згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є розробка і реалізація нових методичних підходів оцінки впливу демографічних чинників на розвиток і розміщення товарів широкого вжитку в умовах становлення ринкової економіки в Україні.
Реалізація цієї мети вимагала постановки і розв’язання таких проблемних завдань:
– виявити особливості демоекономічного підходу щодо вивчення розміщення продуктивних сил;
– визначити відповідність існуючих концепцій на проблему оптимального співвідношення між виробництвом і споживанням продукції з практичними підходами до її вирішення;
– поглибити методичні основи демографічного обгрунтування раціонального розміщення виробництва, зокрема товарів широкого вжитку;
– оцінити сучасну демографічну ситуацію, її територіальні особливості та вплив на економіку регіону;
– обгрунтувати роль і значення демографічних чинників у розміщенні виробництва товарів широкого вжитку;
– оцінити трудовий потенціал регіону, в т.ч. з позиції забезпеченості підприємств-виробників товарів широкого вжитку робочою силою;
– зробити перспективні обчислення кількісних параметрів загальної чисельності населення і робочої сили адміністративних районів, а також чисельності працівників на підприємствах-виробниках товарів широкого вжитку;
– проаналізувати сучасний економічний стан легкої і харчової галузей промисловості як основних виробників товарів широкого вжитку у регіоні, дослідити передумови і особливості розміщення підприємств цих галузей;
– визначити відповідність між виробництвом і потребами населення у найважливіших видів продукції;
– виявити основні тенденції дальшого розвитку виробництва товарів широкого вжитку в зв’язку з особливостями їх сучасного функціювання та перспективними змінами чисельності населення, робочої сили та зайнятих.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є населення Тернопільської області, як виробник і як споживач товарів широкого вжитку та чинник, що ви-значає розміщення і розвиток їх виробництва в регіоні.
Вибір даного об’єкта зумовлений складністю демографічної ситуації, пріоритетністю проблем виробництва товарів широкого вжитку, необхідністю забезпечення ними населення, високою часткою підприємств-виробників товарів широкого вжитку в товарній структурі (понад 60%) і кількості зайнятих (понад 1/2) у промисловості області, важким економічним становищем цих підприємств на сучасному етапі розвитку (особливо легкої промисловості, темпи спаду обсягів виробництва яких найвищі серед інших галузей господарства регіону).
Предметом дослідження є демографічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил на регіональному рівні.
Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали Тернопільського управління статистики, Тернопільського обласного центру зайнятості, річні та квартальні звіти підприємств-виробників товарів широкого вжитку області.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі демоекономічні процеси оцінюються з точки зору їх впливу на розміщення виробництва з урахуванням пріоритетів регіонального розвитку та особливостей їх розв’язання в контексті загальнодержавної соціально-економічної політики. До найбільш вагомих результатів дослідження, які визначають його новизну та виносяться на захист, належать такі:
– поглиблено теоретичні положення демографії у напрямку взаємозв’язків “населення – економіка” з урахуванням особливостей сучасного розвитку продуктивних сил країни;
– уточнено принципи, які є основою демографічного обгрунтування розміщення продуктивних сил;
– запропоновано систему демоекономічних показників щодо оцінки ефективності розміщення виробництва, в т.ч. товарів широкого вжитку;
– визначено, систематизовано та оцінено причинно-наслідковий механізм розміщення виробництва товарів широкого вжитку;
– розроблено й апробовано методику демоекономічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку;
– запропоновано та реалізовано на прикладі Тернопільської області методику сегментації ринку споживання товарів широкого вжитку;
– на основі проведеного грунтовного аналізу розвитку і розміщення підприємств-ви-робників товарів широкого вжитку області виявлені чинники, які впливають на їх функціювання в регіоні, структурні відмінності, причини спаду виробництва, визначені концептуальні положення перспектив їх дальшого розвитку;
– обгрунтовано демоекономічну доцільність розміщення підприємств-виробників товарів широкого вжитку в регіоні, запропоновано рекомендації щодо його вдосконалення;
– визначено основні напрямки дальшого розвитку виробництва товарів широкого вжитку Тернопільської області на основі прогнозних розрахунків чисельності населення і робочої сили в адміністративних районах області, а також прогнозу чисельності зайнятих на цих виробництвах.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження створюють передумови не тільки для визначення пріоритетних напрямів демографічної політики держави, але й для формування ефективного і раціонального розміщення підприємств-виробників товарів широкого вжитку на різних територіальних рівнях.
Теоретичні та науково-методичні рекомендації і висновки можуть використовуватися для вдосконалення наукових основ демографічного обгрунтування територіальної організації, управління і прогнозування продуктивних сил.
Оцінка рівня споживання товарів широкого вжитку дозволяє конкретним підприємствам визначити попит на їх продукцію зараз та його коливання залежно від змін у структурі населення в майбутньому. Результати, отримані при дослідженні, можна використати при складанні бізнес-планів підприємств-виробників товарів широкого вжитку.
Результати дисертаційної роботи з проблем демографічного відтворення, розвитку ринку праці і зайнятості населення, міграційної і соціальної політики використані Міністерством праці та соціальної політики України при підготовці “Пропозиції до проекту державного прогнозування економічного і соціального розвиту України на 1999 рік” в розділі “Основні напрямки економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя” (лист Міністерства праці та соціальної політики України № 08-50-08 від 16.10.1998 р.).
Конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств-виробників товарів широкого вжитку, передані управлінню економіки Тернопільської облдержадміністрації, а також конкретним підприємствам (довідка Асоціації підприємств молочної промисловості Тернопільської області “Тернопільмолпром” № 20-065 від 19.05.1998 р.). Результати оцінки “демографічної” інфраструктури використані Тернопільським обласним управлінням освіти (довідка № 01/318-10 від 30.04.1998 р.)
Деякі положення, методичні розробки використовуються, а деякі використо-вуватимуться в навчальному процесі при викладанні курсів “Демографія”, “Населення і трудовий потенціал України” “Розміщення продуктивних сил України”, і “Управління трудовими ресурсами” у Тернопільській академії народного господарства (довідка № 124-02/251 від 5.04.1998 р.)
Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, які виносяться на захист, розроблені здобувачем самостійно. Наукові результати дослідження отримані особисто автором і є його внеском у демографію та розвиток розміщення продуктивних сил.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дослідження обговорювалися на міжвузівській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку економіки України” (м. Тернопіль, Тернопільська академія народного господарства, 1996 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку” (м. Хмельницький, Технологічний університет Поділля, 1997 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку” (м. Тернопіль, Тернопільська академія народного господарства, 1997 р.), міжнародній науковій конференції “Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки” (м. Львів, Львівський державний університет ім. І.Франка, Інститут регіональних досліджень НАН України, Економічна комісія наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, 1997 р.).
Публікації. За результатами виконаного дослідження самостійно і в співавторстві опубліковано 12 робіт. Загальний обсяг публікацій становить 5,4 д.а., у т.ч. особисто автору належить 3,25 д.а.
Обсяг і структура роботи. Відповідно до мети, завдань, логіки і хронологічних рамок дослідження структура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 238 сторінок комп’ютерного набору, в тому числі ілюстрації та таблиці — на 21 сторінці (19 рисунків та 9 таблиць), список використаних джерел на 18 сторінках (220 найменувань) та 19 додатків на 53 сторінках (в них – 35 таблиць).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі “Демографічні та демоекономічні передумови розміщення продуктивних сил і особливості їх розвитку в умовах ринку” розглядаються вихідні положення, які є теоретичним підгрунтям дослідження: розкриті основні принципи демографічного обгрунтування розміщення продуктивних сил, які є актуальними і пріоритетними в ринкових умовах. На їх основі в дисертаційній роботі доводиться теза про необхідність підпорядкування вдосконалення розміщення виробництва головній меті – задоволенню потреб населення у вітчизняних товарах широкого вжитку та іншій продукції чи послугах, пов’язаних із первинно-необхідними потребами людини. Слід також забезпечити якнайбільше населення, насамперед працездатного віку, робочими місцями з стабільною оплатою праці, не нижчою за мінімальний прожитковий рівень.
На ефективність розміщення продуктивних сил впливають різноманітні чинники. Згідно з головною метою, якій має підпорядковуватися сучасне розміщення підприємств, особливу увагу в роботі приділено демоекономічним чинникам. Демоекономічний напрям дослідження вивчає взаємозв’язки між демографічним і економічним розвитком та їх вплив на розміщення продуктивних сил. Основою демоекономічних взаємозв’язків є те, що населення є одночасно і виробником, і споживачем матеріальних благ.
Трудові можливості населення, кількісна і якісна специфіка їх реалізації відображені у трудовому потенціалі. В цьому контексті чисельність населення розглядається з точки зору економічної продуктивності різних статево-вікових груп і їх кількісного співвідношення. Врахування професійно-кваліфікаційного складу населення за статтю і віком – одна з головних умов збалансованого поєднання робочої сили і робочих місць.
Чисельність населення, його статево-віковий склад впливають на обсяги споживання, особливо товарів широкого вжитку, через споживчий попит, адже різні вікові групи мають різний рівень споживання. В результаті скорочення чисельності тієї чи іншої вікової групи відповідно скорочуються і обсяги виробництва продукції спеціально для цієї групи.
Вивчення демоекономічної ситуації в регіоні дозволяє не тільки встановити параметри сучасних демографічних показників, які формують ринок праці і споживчий ринок, але й прогнозувати їх зміни в майбутньому.
В роботі підкреслюється, що основу демоекономічного обгрунтування сучасного розміщення виробництва товарів широкого вжитку становлять аналіз демографічних показників з точки зору їх впливу на економіку та оцінка сучасного розвитку і розміщення досліджуваних галузей, на основі якої визначається їх місце і значення в господарстві регіону і країни.
Розроблена у дисертаційній роботі методика демоекономічного обгрунтування розміщення продуктивних сил передбачає три етапи. Перший – оцінка збалансованості робочих місць у галузі чи на підприємстві з наявною робочою силою та рівнем зайнятості в регіоні. Вона дозволяє встановити, наскільки використовуються робочі місця, визначити, наскільки райони, в яких розташована галузь (підприємство) забезпечені робочою силою, а також, яку частку незайнятих можна залучити на роботу до неї (нього).
Другий етап – визначення ефективності виробництва в сучасних умовах переходу до ринку.
Hа третьому етапі проводиться сегментація ринку споживання товарів широкого вжитку; визначаються ринки збуту підприємств, що виробляють ці товари, і виявляється, наскільки дана галузь чи підприємство забезпечує своєю продукцією населення, насамперед, свого району. Сегментація ринку споживання робилася на основі визначення індексу споживання товарів широкого вжитку:

j’m F’ s’ g’ М’пр. к’ ст. и б.
ісж. = —— + —— + —— + —— – —— – ——— – —— ,
j”m F” s” g” М”пр. к” ст. и” б.

де ’ – середньоукраїнський показник;
” – показник у досліджуваному регіоні;
icж. – індекс споживання;
jm – частка міського у загальній чисельності населення, %;
F – коефіцієнт народжуваності, ‰;
s – темпи скорочення (збільшення) загальної чисельності населення за певний період часу;
g – рівень доходів населення (середньомісячна заробітна плата), грн.;
Mпр. – коефіцієнт смертності населення працездатного віку, ‰;
кст. – частка осіб, старших від працездатного віку в загальній чисельності населення, %;
uб. – рівень безробіття, %.
Якщо icж. > 1, то рівень споживання товарів широкого вжитку в досліджуваному регіоні є високим (вищим ніж у середньому в Україні), якщо icж.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020