.

Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) (

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3232
Скачать документ

ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ім.В.П.КОМІСАРЕНКА АМН УКРАЇНИ

КИРИЛЮК Микола Дмитрович

УДК 616.379-008.64-036.3-085.272.3

Профілактична та лікувальна дія мінеральної води “збручанська” курорту
сатанів при цукровому діабеті 2 типу та порушеній толерантності до
глюкози

14.01.14 – ендокринологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Буковинській державній медичній академії та санаторії
“Збруч” курорту Сатанів Хмельницької області

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Паньків Володимир Іванович, Буковинська
державна медична академія МОЗ України, професор кафедри клінічної
імунології, алергології та ендокринології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Лучицький Євген Васильович, Інститут ендокринології
та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України, завідувач відділенням
клінічної андрології

кандидат медичних наук, доцент Приступюк Олександр Максимович,
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, доцент
кафедри ендокринології

Провідна установа:

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН
України, відділ клінічної ендокринології, м.Харків

Захист відбудеться “7” червня 2005 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.558.01 з ендокринології в Інституті
ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України (04114,
м.Київ-114, вул.Вишгородська, 69).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ендокринології
та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України (04114, м.Київ-114,
вул.Вишгородська, 69).

Автореферат розісланий “6” травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук
Калинська Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема вдосконалення діагностики та
диференційованих підходів до лікування цукрового діабету (ЦД) є однією з
найбільш актуальних у сучасній медицині. Тенденція до постійного
зростання захворюваності, особливо серед осіб працездатного віку,
переважно прогресуючий перебіг, часті ускладнення, значні інвалідизація
та смертність зумовлюють велике соціально-економічне значення цієї
проблеми [Боднар П.М., 2001; Тронько М.Д. та співавт., 2002; Єфімов А.С.
та співавт., 2005].

Цукровий діабет цілком справедливо визначений Всесвітньою організацією
охорони здоров’я як епідемія особливого неінфекційного захворювання,
котра стрімко поширюється у багатьох країнах. Указом Президента України
від 21 травня 1999 р. було затверджено Комплексну національну програму
“Цукровий діабет”, основні завдання якої присвячені організації системи
профілактики ЦД, його ускладнень і вдосконаленню медико-соціальної і
реабілітаційної допомоги хворим. У комплексі реабілітаційних заходів
хворих на ЦД важливе місце належить санаторно-курортному лікуванню, при
якому, крім загальноприйнятих методів терапії ЦД (дієта, пероральні
цукрознижувальні препарати, інсулін та ін.), використовується лікувальна
дія природних фізичних факторів [Балаболкин М.И., 2000; Єфімов А.С. та
співавт., 2001]. Різноманітні природні і фізичні фактори, не володіючи
безпосереднім впливом на патогенетичні механізми ЦД, стимулюють
опірність організму, підвищують функціональну активність
нейрогуморальних систем, сприяють оптимізації методів лікування [Улащик
В.С., 2003]. Основним із таких чинників є внутрішнє вживання мінеральних
вод [Орлов О.Б. та співавт., 2002].

Незважаючи на те, що дослідження складу і властивостей мінеральної води
типу “Нафтуся” розпочалися ще у першій половині минулого століття, наші
знання про цей відомий лікувальний чинник і на сьогодні залишаються
недостатніми. Проблема полягає у тому, що методично якісний і кількісний
хімічний аналіз органічних речовин у загальній суміші різнокомпонентного
складу дуже складний. Дослідженнями останніх років встановлена здатність
питних мінеральних вод формувати довготривалі адаптаційні реакції в
гормональних системах різного рівня. Більш докладно ці питання вивчені в
експерименті і значно менше в клініці при ЦД 1 типу [Крашеница Г.М. та
співавт., 1997]. У хворих на ЦД 2 типу та осіб з порушеною толерантністю
до глюкози (ПТГ) вивчення впливу мінеральних вод на вуглеводний обмін
практично не здійснювалось. А саме ця проблема заслуговує більшої уваги
як з теоретичних, так і практичних позицій.

Ріст поширеності та значна частота ускладнень ЦД визначає серйозну
медико-соціальну значущість і науково-практичну актуальність всебічного
вивчення цієї проблеми. Актуальним є не лише пошук нових
цукрознижувальних засобів, але й вивчення можливостей впливу на перебіг
ЦД факторів природного походження, в тому числі реабілітаційного
лікування з використанням мінеральних вод, які дозволяють здійснювати
всебічний вплив на порушений при діабеті функціональний стан органів і
систем. У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення у хворих на
ЦД впливу слабомінералізованої (1 г/л) хлоридно-гідрокарбонатної
кальцієво-магнієво-натрієвої води “Збручанська” курорту Сатанів на
обмінні процеси, на рівень базальної і стимульованої глюкозою глікемії
та інсулінемії як внаслідок одноразового її прийому, так і при курсовому
лікуванні у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є
фрагментом планових наукових досліджень Буковинської державної медичної
академії “Мікроекологія тонкої кишки у хворих на цукровий діабет різного
віку та хронічні неспецифічні захворювання легень” (номер державної
реєстрації 0198V005598).

Вказаний напрямок співпадає з основною метою Комплексної програми
“Цукровий діабет” в Україні (Указ Президента України від 21.05.1999 р.
№545/99), скерованої на профілактику та зменшення розвитку ускладнень
цукрового діабету, збільшення тривалості життя хворих на цукровий
діабет, а також підвищення його якості.

Мета і задачі дослідження.

Мета дослідження. На підставі клінічних, біохімічних та
імунорадіометричних досліджень оцінити доцільність застосування
мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів для лікування і
реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу та осіб з порушенням
толерантності до глюкози.

Задачі дослідження:

1. Вивчити біохімічні та гормональні показники у хворих на ЦД 2 типу та
осіб з ПТГ до і після лікування на курорті Сатанів.

2. Дослідити вплив мінеральної води “Збручанська” на функціональний стан
бета-клітин підшлункової залози у пацієнтів з різним ступенем порушення
вуглеводного обміну.

3. Провести аналіз показників ліпідного обміну та системи гемостазу в
процесі курортного лікування із застосуванням мінеральної води
“Збручанська”.

4. Вивчити вплив комплексної курортної терапії хворих на ЦД 2 типу та
осіб з ПТГ на показники медико-соціальної реабілітації.

5. Розробити методи курортного лікування хворих на ЦД 2 типу та осіб з
ПТГ із застосуванням мінеральної води “Збручанська”, як етапу
оптимізації терапії і профілактики ускладнень цієї недуги.

Об’єкт дослідження. Удосконалення комплексного лікування, реабілітації
та профілактики цукрового діабету.

Предмет дослідження. Клініко-метаболічні та гормональні показники у
хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ в процесі лікування із застосуванням
мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів.

Методи дослідження – для оцінки впливу внутрішнього застосування
мінеральної води “Збручанська” та функціонального стану бета-клітин
підшлункової залози використані загальноклінічні, біохімічні,
імуноферментні методи обстеження, в тому числі дослідження рівня
імунореактивного інсуліну (ІРІ), С-пептиду та глікозильованого
гемоглобіну в крові.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено можливості і
доцільність використання комплексної курортної терапії із внутрішнім
застосуванням мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів як засобу
первинної профілактики в осіб з ПТГ.

Отримано нові дані про вплив природної питної мінеральної води
“Збручанська” на перебіг ЦД 2 типу і ПТГ. Доведено, що курортне
лікування із застосуванням мінеральної води “Збручанська” сприяє
оптимізації функціонування бета-клітин з відновленням у частини хворих
на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ фізіологічного профілю секреції інсуліну і
толерантності до глюкози, нормалізації ліпідного і білкового обміну,
гемокоагуляції та фібринолізу.

З нових позицій у порівняльному аспекті визначено ефективність курортної
терапії залежно від ступеня порушення вуглеводного обміну, що дозволило
оцінити характер змін регуляторних систем у динаміці курортного
лікування і на цій основі визначити методичний підхід до розробки
науково обґрунтованих режимів питного лікування.

Доведено лікувально-профілактичну дію комплексної курортної терапії із
застосуванням мінеральної води “Збручанська” на перебіг ЦД. Досліджено
динаміку біохімічних показників, системи гемостазу у пацієнтів з ЦД 2
типу та ПТГ при реабілітаційному лікуванні з використанням
слабомінералізованої гідрокарбонатно-натрієво-магнієвої води
“Збручанська” в умовах санаторію “Збруч” смт. Сатанів Хмельницької
області.

За даними віддалених результатів курортного лікування встановлено
позитивну динаміку зрушень глікемії, інсулінемії та показників ліпідного
обміну як у хворих на ЦД 2 типу, так і осіб з ПТГ.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження
дозволяють доповнити уявлення про вплив питної мінеральної води
“Збручанська” в осіб з ПТГ і хворих на ЦД 2 типу, а саме
інсуліностимулюючу дію цієї води здебільшого в ранню фазу секреції
гормону.

Встановлено ефективність реабілітаційного лікування із застосуванням
слабомінералізованої гідрокарбонатно-натрієво-магнієвої води
“Збручанська” курорту Сатанів у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ.

Розроблені науково обґрунтовані методи первинної профілактики цукрового
діабету з використанням мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів.

Оптимізовані методики питного лікування з вживанням мінеральної води
“Збручанська” за 15–20 хвилин до прийому їжі у хворих на ЦД 2 типу та
осіб з ПТГ, враховуючи особливості регуляторних механізмів вуглеводного
обміну. Результати досліджень дозволяють підвищити ефективність
курортного лікування хворих на ЦД 2 типу і досягти ремісії порушеної
толерантності до глюкози у більшості обстежених.

Впровадження одержаних результатів у практику. Практичні рекомендації,
що випливають з виконаних досліджень, впроваджені в клінічну практику
санаторію “Збруч” смт. Сатанів, Чернівецького обласного клінічного
ендокринологічного диспансеру, Івано-Франківської обласної клінічної
лікарні. Основні положення дисертації використовуються при проведенні
навчального процесу на кафедрі клінічної імунології, алергології та
ендокринології Буковинської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто на основі аналізу
літератури було визначено напрямок, мету і задачі дослідження,
розроблено карту спостереження, самостійно проведено загальноклінічні
дослідження хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ, систематизацію,
статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих даних,
обґрунтування наукових положень і висновків, підготовку наукових даних
до публікації та до виступів на конференціях, написання дисертації.
Лабораторні дослідження виконані автором спільно із співробітниками
лабораторії функціональної діагностики Інституту ендокринології та
обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України (зав. – чл.-кор. АМН
України, проф. О.В.Епштейн).

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до
дисертації, були представлені та обговорені на 37-ому щорічному
засіданні Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (м.
Глазго, 2001), VI з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства
(м.Чернівці, 2001), 2-ому національному конгресі фізіотерапевтів і
курортологів України “Курортні і природні ресурси та фізичні чинники в
медичній реабілітації” (м. Слов’янськ, 2002), науково-практичній
конференції “Патогенетичні аспекти фармакотерапії ендокринних
захворювань”, присвяченій 150-річчю з дня народження В.Я.Данилевського
(м. Харків, 2002), науково-практичній конференції “Актуальні питання
сучасної ендокринології” (м. Вінниця, 2003), 84-ій підсумковій науковій
конференції співробітників Буковинської державної медичної академії (м.
Чернівці, 2003).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць (4
статті у фахових наукових виданнях, 4 роботи у збірниках доповідей
з’їздів і конференцій).

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 139 сторінках
машинописного тексту і включає: вступ, огляд літератури, результати
власних досліджень, висновки, практичні рекомендації, список
використаних джерел (92 роботи вітчизняних і російськомовних авторів та
116 робіт зарубіжних авторів), містить 26 таблиць та 11 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Загальна характеристика обстежених та методи дослідження. Основою
дисертаційної роботи є матеріали комплексного обстеження і лікування 145
хворих на ЦД 2 типу та 30 осіб з ПТГ. До контрольної групи увійшло 25
практично здорових осіб, у котрих на момент обстеження не було ніяких
гострих чи хронічних захворювань і, за даними анамнезу, не
спостерігалося алергічних проявів. Крім того, обстежено 20 хворих на ЦД
2 типу та 8 осіб з ПТГ аналогічного віку, які перебували під
диспансерним спостереженням в Сатанівській дільничній лікарні і впродовж
24 днів не вживали мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів.

Згідно з класифікацією ВООЗ (1998 р.) всі обстежені були розподілені на
групи хворих з ЦД 2 типу та осіб з ПТГ. Верифікацію діагнозу здійснювали
на підставі вивчення скарг, анамнезу хвороби, об’єктивних даних і
показників вуглеводного обміну: рівня глюкози в крові ортотолуїдиновим
методом, глюкози в добовій сечі поляриметричним методом, глікемічної
кривої після стандартного навантаження глюкозою – 75 г упродовж 120
хвилин на початку і кінці лікування. Рівень глюкози встановлювали натще,
через 30, 60 і 120 хвилин після навантаження глюкозою; рівні базального
та індукованого глюкозою імунореактивного інсуліну (ІРІ) – з допомогою
набору для імунорадіометричного визначення у сироватці крові
“Immunotech” Insulin IRMA (кат.№3210) (Франція); діапазон концентрацій
інсуліну в крові здорових людей становив від 2,1 до 22 мкМО/мл. Вміст
С-пептиду встановлювали з допомогою набору для кількісного
імунорадіометричного визначення С-пептиду у сироватці крові IMMUNOTECH
C-peptide IRMA kit (кат.№3639). Діапазон концентрацій у здорових осіб
становив від 160 до 1100 пмоль/л. Імунорадіометричні дослідження
здійснювали в лабораторії функціональної діагностики Інституту
ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (зав. –
чл.-кор. АМН України, проф. О.В.Епштейн).

З допомогою “Stat Fax 1904 Plus” визначали показники ліпідного спектру
крові: загальний холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїнів
високої щільності (ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності
(ХС ЛПНЩ), а також рівень глікозильованого гемоглобіну. Крім того, з
допомогою цього апарату в сироватці крові визначали рівень електролітів,
білірубіну, загального білка і білкових фракцій, показники лужної
фосфатази, сечової кислоти, сечовини, креатиніну, амілази. Для
з’ясування впливу одноразового прийому досліджуваної мінеральної води на
глікогомеостатичні механізми у хворих на ЦД 2 типу проведені дослідження
базальної і стимульованої глікемії та інсулінемії в процесі стандартного
ГТТ, а в частини хворих вивчені рівні С-пептиду.

Інтенсивність окиснювальної модифікації білків у сироватці крові
визначали за методом О.Ю.Дубініної та співавт. в модифікації
І.Ф.Мещишена [1998 р.]. Вміст у крові відновленого глутатіону визначали
титраційним методом за О.В.Травіною [1955 р.], малонового диальдегіду
(без ініціації, а також з ініціацією НАДФH2, аскорбатом) – за
Ю.А.Владимировим, О.I.Арчаковим [1972 р.], дієнових кон’югатів – за
І.А.Волчегорським і співавт. [1989 р.].

Загальний коагуляційний потенціал крові, фібринолітичну активність
плазми крові, потенційну активність плазміногену, швидкодіючі та
повільнодіючі антиплазміни, рівень фібриногену в плазмі крові,
активність антитромбіну III, активність XIII фактора, концентрацію
розчинних фібрин-мономерних комплексів та ранніх продуктів деградації
фібриногену в плазмі крові визначали за допомогою наборів реактивів
фірми “Simko Ltd.” (м. Львів) за методиками Н.Тіца [1997 р.].

Лікування хворих було комплексним і включало наступні компоненти:
санаторно-курортний режим, лікувальне харчування із застосуванням
низькокалорійного варіанту дієти 9 для хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ
загальною калорійністю 1800-2000 ккал/добу. За наявності показань хворі
отримували пероральні цукрознижувальні препарати (сульфаніламіди,
бігуаніди), а також адекватну інсулінотерапію. Для питного лікування
хворі отримували мінеральну воду “Збручанська” курорту Сатанів
(свердловина №1650) – слабо мінералізовану (1 г/л)
хлоридно-гідрокарбонатну кальцієво-магнієво-натрієву воду з високим
вмістом біологічно активних органічних речовин – протягом трьох тижнів в
добовій дозі 10 мл/кг ваги в теплому вигляді при триразовому прийомі за
45 хв. до їжі. Первинні дослідження проводилися при поступленні в
санаторій. Висновки про компенсацію вуглеводного обміну, стан органів і
систем робили лише при наявності комплексу
клініко-лабораторно-інструментальних даних.

Статистична обробка результатів досліджень проводилася за традиційною
методикою. Визначалися середні величини варіаційного ряду, вірогідність
відмінностей результатів досліджень (Р), проведених на одній і двох
різних групах з обчисленням t критерію за Стьюдентом. Відмінності між
двома середніми величинами вважалися статистично вірогідними при
значенні Р

V

X

PbPOeW2X†[uoeassUeaessOassassassEssAa3/4·±·±·±·±·±·±·±·a±a·±·±§±· ± ± ± 
± ±·±·±·±

O

O

O

O

l-0!o#?& 6

8

:

V

pr?th

O

O

O

O

O

&

F

O

O

O

O

l-0!o#?&

O

O

EHuy

O

O

$

O

?ез

30 хв.

60 хв.

120 хв.

Особи з ПТГ і надмірною масою тіла:

до лікування (n=19) Глікемія

ІРІ

С-пептид 5,03?0,18

28,3?3,7

480,7?62,4 9,27?0,32

43,3?4,8

1383,6?77,1 8,87?0,29

90,4?5,4

1445,9?95,4 5,89?0,26

76,5?8,9

539,5?69,7

після лікування (n=19) Глікемія

Р

ІРІ

Р

С-пептид

Р 4,39?0,11

?0,01

23,1?1,4

>0,05

524,8?55,1

>0,05 7,84?0,28

0,05

1702,9?161,2

0,05

594,5?66,1

>0,05

7,46?0,51

0,05

1387,3?88,1

>0,05

6,68?0,76

>0,05

60,9?4,8

>0,05

1633,2?102,8

>0,05

4,37?0,25

?0,01

33,9?5,1

0,05

Примітка. Р – вірогідність відмінностей у відповідних групах до і після
лікування.

Поряд з нормалізацією толерантності до глюкози, під впливом курсового
використання мінеральної води нормалізувалася і реакція глюкоза —
інсулін. Нами відзначено відсутність стану гіперінсулінемії, що був до
лікування і свідчив про посилену діяльність ?-клітин підшлункової
залози, а також нормалізацію типу інсулінемічної кривої. Одночасно у
хворих впродовж лікування вірогідно знижувалася маса тіла (в середньому
на 2,6?0,6 кг) (P0,5 15 4,7±0,3 4,3±0,3 >0,5

Хворі з нормальним рівнем ІРІ 17 15,2±1,7 18,1±1,8 >0,05 17 5,1±0,2
4,2±0,2 P>0,05

Хворі з підвищеним рівнем ІРІ

реакція збільшення ІРІ

реакція зниження ІРІ

8

17

32,6±4,3

42,5±3,9

44,9±4,7

27,9±3,2

АНОТАЦІЯ Кирилюк М.Д. Профілактична та лікувальна дія мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів при цукровому діабеті 2 типу та порушеній толерантності до глюкози. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. – Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України, Київ, 2005. Дисертація присвячена застосуванню мінеральної води “Збручанська” курорту Сатанів для лікування і реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу та осіб з порушенням толерантності до глюкози. Основою дисертаційної роботи є матеріали комплексного обстеження та лікування 145 хворих на ЦД 2 типу, 30 осіб з ПТГ. У дисертаційній роботі встановлено, що внутрішнє застосування мінеральної води “Збручанська” є одним з важливих етапів у загальній системі лікувальних і профілактичних заходів, оскільки така терапія сприяє досягненню стійкої компенсації і настанню ремісії захворювання, а при порушеній толерантності до глюкози має профілактичний вплив на подальше її прогресування і терміни маніфестації діабету. Під впливом курортної терапії з використанням мінеральної води “Збручанська” спостерігається нормалізація толерантності до глюкози у 13,3% осіб з ПТГ. Поряд з цим, відзначається відсутність стану гіперінсулінемії, що був до лікування, а також нормалізація типу інсулінемічної кривої. Курсовий прийом мінеральної води “Збручанська” призводить до нормалізації інсуліносекреторної функції підшлункової залози у хворих на ЦД 2 типу: кількість хворих з низьким рівнем ІРІ зменшилася на 30,8%, з нормальним – збільшилася на 64,7%, з підвищеним – майже не змінилася. Відзначено достовірне зниження рівня глікемії у всіх хворих наприкінці лікування. Доведено стійкість безпосередніх результатів лікування у віддаленому періоді, що проявилося в поліпшенні клінічної картини захворювання, позитивних змінах показників глікемії, інсулінемії та ліпідного метаболізму і дає підстави рекомендувати мінеральну воду “Збручанська” курорту Сатанів як засіб оптимізації комплексного лікування, реабілітації і профілактики ЦД. Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, порушення толерантності до глюкози, санаторно-курортне лікування, мінеральна вода “Збручанська” курорту Сатанів. АННОТАЦИЯ Кирилюк Н.Д. Профилактическое и лечебное действие минеральной воды “Збручанская” курорта Сатанов при сахарном диабете 2 типа и нарушенной толерантности к глюкозе. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – эндокринология. – Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко АМН Украины, Киев, 2005. Диссертация посвящена применению минеральной воды “Збручанская” курорта Сатанов для лечения и реабилитации больных сахарным диабетом (СД) 2 типа и лиц с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ). Основой диссертационной работы являются материалы комплексного обследования и лечения 145 больных СД 2 типа, 30 лиц с НТГ. В диссертационной работе показано, что внутреннее применение минеральной воды “Збручанская” является одним из важных этапов в общей системе лечебных и профилактических мероприятий, поскольку такая терапия содействует достижению стойкой компенсации и ремиссии заболевания, а при НТГ профилактически влияет на ее прогрессирование и сроки манифестации диабета. Под влиянием курортной терапии с использованием минеральной воды “Збручанская” наблюдается нормализация толерантности к глюкозе у 13,3% лиц с НТГ. Наряду с этим, отмечается отсутствие состояния гиперинсулинемии, которое было до лечения, а также нормализация типа инсулинемической кривой. Курсовой прием минеральной воды “Збручанская” приводит к нормализации инсулинсекреторной функции поджелудочной железы у больных СД 2 типа: количество больных с низким уровнем ИРИ уменьшилось на 30,8%, с нормальным – увеличилось на 64,7%, с повышенным почти не изменилось. Отмечено достоверное снижение уровня гликемии у всех больных в конце лечения. Доказана устойчивость непосредственных результатов лечения в отдаленном периоде, которая проявилась в улучшении клинической картины заболевания, положительных изменениях показателей гликемии, инсулинемии и липидного метаболизма и дает основание рекомендовать минеральную воду “Збручанская” курорта Сатанов как средство оптимизации комплексного лечения, реабилитации и профилактики СД. Применение курсового лечения с использованием минеральной воды “Збручанская” в лечении лиц с НТГ эффективно коррегирует нарушения противосвертывающей и коллагенолитической активностей крови, нормализует протеолиз низкомолекулярных белков и повышает активность фибринстабилизирующего фактора, суперооксиддисмутазы и глутатионпероксидазы, уменьшает содержание в крови малонового диальдегида. Курсовое лечение с использованием минеральной воды “Збручанская” у больных СД 2 типа содействует нормализации содержания в крови липопротеинов высокой плотности, нормализует интенсивность процессов перекисного окисления липидов и содержание мочевой кислоты, что происходит за счет активности супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Применение минеральной воды “Збручанская” является одним из способов профилактики прогрессирования нарушенной толерантности к глюкозе, что имеет существенное значение в нормализации углеводного обмена при курортной терапии. Автором установлено инсулинстимулирующее действие минеральной воды “Збручанская” преимущественно в раннюю фазу секреции инсулина, что позволяет оптимизировать методику питьевого лечения и приблизить употребление минеральной воды к приему пищи до 15-20 минут с целью восстановления физиологического профиля секреции инсулина у больных СД 2 типа и лиц с НТГ на протяжении курсового лечения на курорте Сатанов. Учитывая высокую эффективность терапии с использованием минеральной воды “Збручанская”, рекомендуется санаторно-курортное лечение лицам с НТГ и больным СД 2 типа на курорте Сатанов Хмельницкой области. Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, нарушенная толерантность к глюкозе, санаторно-курортное лечение, минеральная вода “Збручанская” курорта Сатанов. SUMMARY Kyryliuk M.D. Prophylactic and treatment effect of mineral water “Zbruchanska” Sataniv health resort in patients with Type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance. – Manuscript. Thesis for the Degree of the Candidate of Medical Sciences, speciality 14.01.14 – Endocrinology. – V.P.Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005. The thesis is devoted to the study to establish possibility of application of mineral water “Zbruchanska” Sataniv health resort for treatment and rehabilitation of patients with Type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance. The thesis is based upon materials of complex examination and treatment of 145 patients with type 2 diabetes mellitus and 30 persons with impaired glucose tolerance. In thesis is established that application of mineral water “Zbruchanska” is one of the important means in general system of treating and prophylactic measures, because such a therapy has pathogenetic character and favours achievement of steady compensation and remission of disease. In persons with impaired glucose tolerance mineral water exerts prophylactic influence upon its further progressing and terms of diabetes manifestation. Under influence of health resort therapy mineral water “Zbruchanska” being used normalization of glucose tolerance is observed in 13.3% persons with IGT. Besides, the absence of hyperinsulinemia before treatment is determined and as well as normalization of insulinemic curve type. Course of mineral water “Zbruchanska” application contributes to normalization of insulin secretory function of pancreas in patients with Type 2 diabetes mellitus: number of patients with low IRI level has reduced on 30.8%, with normal level increased on 64.7%, with enhanced level almost not changed. Reliable reduction of glycemia level in all the patients at end of treatment was determined. Stableness of immediate results of treatment in remote period was proved and it was manifested in improvement of clinical symptoms in positive changes of indices of glycemia, insulinemia and lipid metabolism. It affords reason to recommend mineral water “Zbruchanska” Sataniv health resort as mean of optimal complex treatment, rehabilitation and prevention of diabetes mellitus. Key words: type 2 diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, health resort treatment, mineral water “Zbruchanska” of health resort Sataniv.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020