.

Податкова система як механізм регулювання господарської діяльності суб’єктів підприємництва України: Автореф. дис… канд. екон. наук / В.В. Руммо, Од

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2507
Скачать документ

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Криза економіки України виявляється у
суперечливості фінансово-кредитної політики, зростанні бюджетного
дефіциту та інших негативних макроекономічних факторах, які врешті врешт
не дають змогу ефективно функціонувати господарським системам різних
рівней. Неузгодженість податкової політики, яка має здебільшого
фіскальний характер і орієнтована на посилення тиску на кінцеві
результати підприємницкої діяльності, сприяє зруйнуванню виробничої
сфери та її економічного потенціалу.

Відсутність діючих державних важелів та стимулів механізму підтримки
розвитку підприємств обумовлює переливання коштів у тіньову економіку та
за кордон і, як наслідок, скорочення бюджетних надходжень. За цих умов
на перший план виступає пошук вирішення проблем відновлення та посилення
регулюючих функцій податків.

У комплексі питань, пов(язаних з послабленням регулюючої і стимулюючої
функцій податків і невисокою ефективністю податкової системи, особливої
ваги набуває завдання створення необхідних передумов розвитку
господарської діяльності, збирання та обробка інформації про
фінансово-економічний стан платників, оцінка впливу податків на
економіку платників, економічне обгрунтування впливу податкових пільг,
штрафних та фінансових санкцій на формування та використання резервів,
додаткових фінансових надходжень, розвиток народного господарства.

У сучасній литературі та публікаціях результатів наукових досліджень
широко розглядаються проблеми негативного впливу занадто фіскального
податкового законодавства на економіку різних рівней. Більшисть напрямів
зміни сучасної ситуації реалізуються лише в реформуванні системи
оподаткування, зміни одних податків другими. При цьому проблемам
встановлення взаємозв(язку та взаємодії між податковою політикою та
економічним станом суб(єктів господарювання віддається незначна увага.
Шляхи реформування податкової системи потребують подальшого вивчення.
Особливо у справі впровадження механізму підтримки розвитку
підприємницької діяльності, здатного брати до уваги кризовий стан
української економіки та грунтуватися на економічному аналізі. Це дасть
змогу перетворити податкову систему України на ефективний інструмент
стимулювання процесів розвитку і оздоровлення вітчизняної економіки.

Викладене визначило тему дисертаційної роботи, її актуальність і
практичне значення. В дисертації зроблено спробу сформувати принципову
схему і методику удосконалення функції управління системою податків, що
дає можливість державі ефективно впливати як на окремі суб(єкти
господарювання, так і на економіку в цілому.

Зв(язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано
згідно з тематичними планами Одеського державного політехнічного
університету на 1995 – 1998 рік на базі кафедри менеджменту за темою
«Дослідження процесів організації та розвитку малого бізнесу в Україні»
(№ 231 – 74).

Тему дисертації включено до комплексного плану Міністерства науки,
технології та промислової політики України «Розробка рекомендацій з
удосконалювання економіко-організаційної бази функціювання фінансового
ринку» п. 7.2.6941 від 28.11.1996 р.

Також тему дисертації включено до Координаційного плану Міністерства
освіти України «Методи діагностування та функціонування багаторівневого
механізму підтримки розвитку підприємницької діяльності (суб(єктів
господарювання у регіонах, галузях, народному господарстві в цілому)» №
271 від 15.08.1996 р.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні
економічного впливу податків на кінцеві результати діяльності
підприємств-платників та удосконаленні системи податкових важелів та
стимулів в механізмі регулювання господарської діяльності суб(єктів
підприємництва.

Для досягнення названої мети необхідно вирішити такі завдання:

дати обгрунтовану оцінку реалізації фіскальної, регулюючої і стимулюючої
функцій оподаткування в системі організації управління, планування і
регулювання економікою;

дослідити вплив податкових важелів та стимулів на економіку платника,
його фінансове становище;

визначити регулюючу та стимулюючу функції основних видів податків з
юридичних осіб – податку на прибуток та податку на додану вартість з
урахуванням інтересів бюджету і самого платника;

визначити рівень відповідності основних параметрів наявної системи
оподаткування вимогам ефективного регулювання господарської діяльності
суб(єктів підприємництва;

сформувати систему підготовки, обробки і використання аналітичної
інформації про фінансово-економічне становище платників в системі
управління податками з метою поліпшення їх регулюючої функції;

розробити класифікацію платників та методику комплексного аналізу їх
фінансово-економічного стану;

обгрунтувати створення аналітично-інформаційних структур в системі
органів державної податкової адміністрації, визначити їх цілі і
завдання;

розробити схему інформаційного забезпечення та формування документообігу
між структурними підрозділами податкової адміністрації і суб(єктами
підприємництва.

Предметом дослідження є методологичні та науково-практичні основи
формування податкової системи як механізму регулювання господарської
діяльності суб(єктів підприємництва України.

Об(єктом дослідження є аналітична інформація про господарську
діяльність суб(єктів підприємництва України.

Методологія та методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу
дослідження складають Закони України, Укази Президента України,
законодавчі акти Верховної Ради і постанови Кабінету Міністрів України,
а також наукові розробки вітчизняних та зарубіжних учених з питань
системи податкових важелів та стимулів в механізмі регулювання
господарської діяльності суб(єктів підприємництва. В процесі
дослідження використані інструменти економіко-математичних методів,
статістичного, факторного, техніко-економічного, системного аналізу.
Джерелами інформації стали дані статистичної звітності суб(єктів
господарювання, податкових інспекцій.

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна результатів
дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні і практичному рішенні
комплексу питань щодо регулюючого та стимулюючого впливу держави на
діяльність суб(єктів господарювання.

На захист виносяться нові, отримані дисертантом результати:

визначено ефективність реалізації фіскальної, регулюючої і стимулюючої
функцій оподаткування та відповідність наявної податкової системи
принципам оподаткування;

виявлено незадовільність функціонування основних видів податків з
юридичних осіб (податку на прибуток та податку на додану вартість),
неспроможність цих податків повнозначно та своєчасно реалізовувати плани
державного регулювання та запропоновано нову класифікацію платників, у
якій диференціація суб(єктів господарювання йде залежно від ваги їхніх
податкових надходжень у загальному обсязі податкових надходжень по
району (з виділенням групи провідних платників, групи
платників-боржників та групи інших платників);

обгрунтовано створення аналітично-інформаційних структур в системі
органів державної податкової адміністрації, визначени їх цілі і
завдання; також сформовано систему підготовки, обробки і використання
аналітичної інформації про фінансово-економічне становище платника в
системі управління податками з метою поліпшення їх регулюючої функції;

запропоновано методику оцінки стану податкової бази району, а також
подано способи оцінювання резервів зростання податкової бази.

Практичне значення і реалізація результатів дослідження. Практичне
значення результатів дослідження полягає в створенні закінченої,
цілісної методики інформаційно-аналітичного обгрунтування керуванням
податковими важелями та стимулами з метою удосконалення системи
організації управління, планування і регулювання економікою на рівні
області, регіону, держави в цілому.

Схему комплексного аналізу фінансово-економічного стану платників
випробовано працівниками ДПА Іллічівського району міста Одеси. Так само
використовуються методи оцінки стану податкової бази, що їх запропонував
автор.

Результати дослідження функціонування податкових систем за кордоном
набули застосування під час створення посібника для студентів
економічних вузів у співавторстві з колективом вчених Одеського
державного політехнічного університету.

Запропонована автором методика аналітичної роботи державної податкової
адміністрації, його рекомендації щодо застосування аналітичного підходу
в роботі з платниками дають змогу значно піднести ефективність керування
районною ДПА, цілеспрямовано впливати на окремі групи платників, краще
керувати економікою району (регіону).

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і
практичні результати дослідження доповідались і отримали позитивну
оцінку на науково-практичних конференціях ОДПУ у 1996-1998 рр.

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 6
наукових праць. Загальний обсяг опублікованих робіт – 11,2 друк. арк.,
з яких особисто авторові належить 3,9 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, висновків. Основний зміст викладений на 178 сторінках
машинописного тексту. Робота містить 16 таблиць, 21 малюнок, список
використаної литератури з 103 найменуваннь, 2 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Дисертація, грунтуючись на проведених автором дослідженнях, захищає
нові теоретичні та науково-практичні розробки з питань формування
системи керування економічною функцією податків, використання податкових
інструментів, маючи на меті регулюючий та стимулюючий вплив на економіку
суб(єктів господарювання в Україні.

Розділ 1. Система оподаткування в механизмі регулювання діяльності
суб(єктів

господарювання України.

Виходячи з мети дослідження і беручи до уваги важливість впливу держави
на економіку країни, автор передусім розглянув роль податкових важелів у
системі реалізації економічних функцій держави, а також описав
формування податкової системи як інструмента керування
макроекономічними процесами.

Вплив держави на економіку, участь держави в ринкових економічних
процесах можливі через реалізацію економічних функцій уряду. Засобом
реалізації економічних функцій уряду є податкова система, тому в
перебігу дослідження йшло вивчення функцій оподаткування (фіскальної і
економічної) у порівнюванні з економічними функціями уряду. Перший
розділ присвячено розглядові саме функцій уряду (перерозподіл прибутку і
богатства, коригування розподілу ресурсів для зміни структури
національного продукту, стабілізація економіки, контроль за хитаннями
рівня зайнятості і інфляції; стимулювання економічного зростання тощо).
Охарактеризовано основні функції оподаткування – фіскальну, регулюючу і
стимулюючу. Визначено поняття економічної функції податків, що об(єднує
в собі регулюючу і стимулюючу функції. На наш погляд, здатність
податкової системи реалізовувати свої функції і виконувати покладені на
неї завдання щодо перерозподілу прибутків, коригування розподілу
ресурсів, стабілізації економіки є найважливішим критерієм оцінки
ефективності податкової системи, і в подальшій роботі ми використовували
цей критерій, аналізуючи ефективність функціювання української
податкової системи.

Робота, пов(язана з формуванням ефективної податкової системи, потребує
чіткого розуміння ролі і значення податків. Для цього в першому розділі
докладно розглянуте саме поняття податку, його економічну суть і
сформульовано визначення податкового платежу як об(єктивної потреби
держави стягувати кошти із суб(єкта господарювання для фінансування
державних видатків. Так само докладно розглянуте і поняття платника
податків, склад суб(єктів податкових стосунків (в особі держави,
податкових органів, фізичних та юридичних осіб), перелік основних прав і
обов(язків платників.

Особливу вагу в оцінуванні впливу податків на економіку платників має
методика визначення об(єкта оподаткування. В роботі подано опис основних
із цих об(єктів (виторг, валовий прибуток, зиск, додана вартість та
інш.), розглянуто методику визначення об(єкта оподаткування податком на
додану вартість і призначення податку на прибуток в Україні. Розкрито
зміст класифікації податкових систем за ознакою виділення джерел
прибутків, що підлягають оподаткуванню. Таку саму вагу в аналізі
регулюючого потенціалу податків має поняття ставки податку, поділ її на
базову, підвищену і занижену,а також механізм обчислення суми
податкових платежів за прогресивними і пропорційними ставками. Як
інструмент керування податковим тягарем, окрім застосування
диференційованих податкових ставок, розглянуто податкові пільги:
податковий кредит, неоподатковуваний мінімум, виключення з оподаткування
певних видів прибутків, податкові скидки чи цілковите звільнення від
сплати податку.

В результаті дослідної роботи сформульовано запис класифікацій
податків, теж поданий у першому розділі роботи. До нього ввійшли такі
види класифікацій податків: за правовою ознакою (загальнодержавні і
місцеві податки), за методом обчислення (окладні і розкладні податки),
за умовами функціювання (звичайні і надзвичайні податки), за характером
використання коштів (загальні і спеціальні), за платниками податків
(податки з фізичних і податки з юридичних осіб), за об(єктами
оподаткування (податки на споживання, на прибутки, на капітал, на окремі
види діяльності, на довіз-вивіз у митну мережу держави), за джерелами
оподаткування (податки на активні і пасивні прибутки), за характером
ставок (прогресивні, регресивні і пропорційні податки), за методом
стягнення (прямі і непрямі).

Ще один важливий критерій оцінки податкової системи – це відповідність
принципам оподаткування. Робота містить список основних принципів
оподаткування, сформований на грунті вивчення праць класиків економічної
теорії та з огляду на сучасні вимоги до функціювання податкової системи
як елемента економіки держави.

На закінчення першого розділу подано загальну характеристику податкової
системи України, складено оцінку її податкового клімату. У цій
характеристиці розглянуто специфіку адміністративно-територіального
поділу податків, рівні керування податковою системою, схему розподілу
податкових надходжень між державним і місцевими бюджетами. Докладний
розгляд структури податкових надходжень грунтується на аналізі даних
звітності ДПА. Такий аналіз виявив переважання сум податкових надходжень
від ПДВ (податку на додану вартість) над іншими податками. Зокрема,
частка надходжень від ПДВ за 1996 рік, за даними ДПА Іллічівського
району міста Одеси, становила 36,36 % в загальному обсязі платежів;
частка податку на прибуток – 22,38 %; від прибуткового податку з
громадян – 13,22 %. Помітно відрізняється структура і обсяг фактичних
податкових платежів від їхньої планової величини: за 1996 рік середній
відсоток виконання плану фінансування прибуткової частини бюджету
становив 82,1 %. Отже, податкова система має великі труднощі при
реалізації своєї фіскальної функції. Зусилля, спрямовані на реформування
податкової системи і створення надійного механізму фінансування
державних видатків зводяться до вжитку твердіших заходів фіскального
характеру, а це побільшує тиск податків на платників і спонукає капітали
до відходу в сферу тіньової економіки. За цих умов завданням першорядної
ваги стає виявлення та усунення негативного впливу податків на економіку
платників.

Розділ 2. Аналіз ефективності регулюючої функції системи оподаткування
в Україні.

З метою оцінки ефективності регулюючої функциї оподаткування зроблено
аналіз функціювання основних податків з юридичних осіб (податок на
прибуток і ПДВ) та аналіз впливу податкового тягаря на економіку
підприємств-платників. Уперебігу аналізу функціонування основних
податків вивчено матеріал по платникам міста Одеси. При цьому виділено
два напрямки: аналіз реалізації фіскальної функції податків і аналіз
економічної функції податків. Такий підхід дав змогу розглянути механізм
оподаткування прибутку і доданої вартості як з позиції бюджету, так і з
позиції платника податків. Результати засвідчили неспроможність названих
видів податків у тій формі, в якій вони сьогодні є, повноцінно
реалізувати свої функції.

Недостатній фіскальний потенціал описаних податків набуває
підтвердження і в даних про виконання плану формування податкової
частини бюджету в 1996 – 1997 рр.: щодо ПДВ то відсоток виконання плану
хитався в межах від 65,2 до 92,5, а податок на прибуток – від 21,9 до
83. Виконання і перевиконання плану досягнено тільки завдяки значному
зниженню планових показників.

Економічний потенціал цих податків теж заслуговує на невисоку оцінку,
оскільки обидва податки мають неприйнято високий рівень ставок, окрім
того немає диференціації цих ставок і протягом останніх років постійно
скорочується можливість застосування пільгового оподаткування.
Аналітична робота, пов(язана з оцінюванням функціонування основних
податків з юридичних осіб ішла за матеріалами податкового законодавства
України з огляду на зміни, внесені в оподаткування прибутку та ПДВ в
1997 році.

Оцінку впливу податкового тиску на економіку платників складено з
оцінки величини податкового тягаря, оцінки системи податкових пільг і
штрафних санкцій, а також з даних аналізу фінансового стану
підприємств-платників. Метою оцінки впливу податкового тиску на
платників є визначення економічного потенціалу чинної податкової системи
та її спроможності в регулюючому і стимулюючому впливі на економічні
процеси.

Обчислення величини податкового тягаря показало високий рівень тиску
податкової системи на економіку, що сягає понад 60 % від обсягу
здійсненої господарської операції. Порівняно з параметрами податкових
систем розвинених капіталістичних країн, де 50 % податкового тягаря
вважають остаточною межою, тиск податків на суб(єкти господарювання в
Україні можна охарактеризувати як зайвий і пригноблюючий їх економічний
потенціал. Об(єктивну оцінку цього негативного впливу здобуто в
результаті аналізу фінансового стану платників податків міста Одеси.

Інформаційною базою аналізу стали дані звітності платників, що
забезпечують понад 30 % усіх податкових надходжень по Іллічівському
району міста Одеси, а також дані звітності платників іншіх районів
Одеси. В роботі використано дворівневу систему аналізу: на першому рівні
оцінено поточні фінансові справи платників, на другому визначено
тенденції до змін фінансового стану в перспективі. Методика аналізу
фінансового стану, яку запропоновано в роботі, дає змогу дістати основні
фінансово-економічні характеристики, потрібні для оцінки стану
податкової бази району.

Поточний аналіз містить у собі такі етапи: аналіз динаміки показників
прибутковості, оборотньості поточних активів, рентабельності
господарської діяльності і ліквідності. Перспективний аналіз мав
спрямування на вивчення виробничого потенціалу, структури поточних
активів, структури пасивів платників і визначення фінансової сталості.

В перебігу аналізу здобуто результати: частина платників (близько 15 %)
має гострий дефіцит власних обігових коштів (близько 1 млн. грн.), а в
50 % платників спостерігається постійне зниження забезпеченності
матеріальних поточних активів власними обіговими коштами; в групі
аналізованих підприємств жодне не може похвалитися високою абсолютною
ліквідністю, що свідчить про нездатність своєчасно вносити першочергові
платежі (до бюджету та позабюджетних фондів); більшість підприємств має
невисокий рівень ліквідності, і сплата короткострокових зобов(язань у
них можлива лише коштом низьколіквідних активів (дебіторської
заборгованості і матеріальних обігових коштів); відзначено також
зниження ваги власних коштів у структурі пасивів платників за практично
цілковитого браку довгострокового кредитування. Всі ці ознаки
засвідчують зниження економічного та фінансового потенціалу платників,
чия господарська діяльність становить основу податкової бази району.
Зазначені тенденції виявлено не лише в Іллічівському районі міста Одеси,
а й по іншіх районах та в цілому по місту, області.

Недостатній розвиток механизмів довгострокового кредитування ставить
платників у тверді рамки самофінансування господарської діяльності
коштом власних джерел. Але поповнення цих джерел перебуває під великим
тиском податкової системи. Це і є однією з причин стримування розвитку
продуктивних сил в Україні, скорочення податкової бази і потребує
першочергової уваги. Отже, найважливішим моментом у реформуванні
податкової системи є зменшення податкового тягаря, відновлення
стимулюючої і регулюючої функції податків та керування зростанням
податкової бази.

Розділ 3. Керування регулюючим і стимулюючим впливом податків на

економіку суб(єктів господарювання України.

Критична оцінка чинної системи оподаткування, аналіз
економіко-фінансового стану платників довели потребу створення
ефективного механізму керування податковою системою як на
загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Основою такого керування
може стати створення аналітичних відділів у структурі районних
податкових адміністрацій.

За даними досліджень сформовано комплекс аналітичних задач, розв(язання
яких є невідмінною умовою відновлення регулюючої і стимулюючої функцій
оподаткування. Запропоновано схему аналітичної роботи в системі
керування оподаткуванням, що побудовано згідно з ієрархією рівней
керування податковою системою. Опрацьовано також схему руху
результативної аналітичної інформації. Особливість її полягає в тому, що
аналітична інформація, використовувана в процесі керування економічною
функцією податків, надходить не з верхніх рівнів керування податковою
системою (у формі податкових планів та розпоряджень), а формується на
місцях і передається на верхні рівні керування (у формі прогнозів стану
податкової бази, рекомендацій щодо застосування податкових пільг чи
фінансових санкцій тощо). Використання такої схеми дає змогу брати до
уваги в процесі керування економічною функцією податків інтереси
платника, його економічний потенціал і уникати надмірного посилення
фіскальної функції податків.

В дисертації пропонується також методика роботи аналітичного відділу
районної податкової адміністріції, яка дає змогу діставати певний обсяг
аналітичної інформації, потрібної для керування податковою системою на
місцевому рівні та коригування податкової політики держави в цілому.
Методика складається з чотирьох етапів (мал.1):

1 етап. Збирання інформації, формування інформаційної бази аналізу.

2 етап. Впорядкування інформації. Первинна обробка даних.
Диференціація (групування) платників за ознаками: вид діяльності, форма
власності, сума нарахованих податків та зборів, сума заборгованості
перед бюджетом за несплачені податки.

Мал. 1. Побільшена схема роботи аналітичного відділу районної
податкової адміністрації.

3 етап. Комплексний аналіз фінансово-економічного стану платників за
категоріями: провідні платники, платники з високим рівнем
заборгованості, інші платники.

4 етап. Формування комплексного аналітичного звіту.

З огляду на вагу першого етапу аналітичної роботи особливу увагу
приділено аналізові інформаційних потоків, що формують базу даних,
потрібних для проведення аналізу. Опрацьовано схему інформаційних
потоків, що відбиває взаємодію аналітичного відділу з джерелами
інформації як у самій податковій адміністрації (відділ комп(ютерної
обробки даних, відділ прямих податків з юридичних осіб, відділ непрямих
податків з юридичних осіб, відділ місцевих податків, відділ примусового
стягнення податків, відділ обліку та звітності та інш.), так і поза
структурою ДПА (міністерство фінансів, міністерство економіки,
міністерство внутрішніх справ, міністерство юстиції, вищі адміністрації,
аудит).

На етапі первинної обробки даних іде диференціація платників за групами
згідно з організаційно-правовою формою, за видом діяльності та обсягом
податкових сплат. Запропоновано нову схему класифікації платників за
обсягом податкових сплат, причому вирізнено три групи платників: група
провідних платників (найзначніших за обсягом податкових надходжень),
група платників з високим рівнем заборгованості перед бюджетом і група
іншіх платників. Така класифікація в аналітичній роботі дає можливість
чітко контролювати стан податкової бази району і своєчасно виявляти
негативні тенденції в динаміці економіко-фінансового стану платників.

Основою роботи аналітичного відділу є аналіз фінансового стану
платників району. Дисертація пропонує схему аналітичної роботи
податкової адміністрації (мал. 2) і дає методику аналізу.

Методика комплексного аналізу економічного стану платників спрямована на
вивчення таких характеристик, як платоспроможність, фінансова сталість,
економічний потенціал. З цією метою до методики введено такі фінансові
і економічні показники:

– для вивчення платоспроможності: коефіцієнти ліквідності; величина
власних обігових коштів; показники структури поточних активів (по
ступіню їх ліквідності); частка власних обігових коштів у поточних
активах; частка заборгованості перед бюджетом у загальному обсягу
короткострокової кредиторської заборгованості платника та інші
показники;

– для вивчення фінансової сталості: коефіцієнт незалежності, коефіцієнт
маневреності власних коштів, коефіцієнт забезпеченості запасів власними
коштами; показники структури пасивів платника з виділенням джерел
власних і прирівняних до них коштів, довгострокових позичених коштів і
короткострокових пасивів;

– для вивчення економічного потенціалу платника: індекс постійного
активу, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт зносу основних
фондів, рентабельність поточних активів, фондовіддача, оборотність
поточних активів, оборотність дебіторської заборгованості та інші
показники.

Мал. 2. Принципова схема комплексного аналізу фінансово-економічного
стану платників.

Названі коефіцієнти і показники є грунтом аналітичної роботи і
застосовуються до всіх платників, що входять до складу підданих
аналізові груп. Проте для з(ясування специфічних характеристик кожної
окремої групи чи окремого платника робота рекомендує поглиблений аналіз
із використанням додаткового набору аналітичних показників. Усі
аналітичні характеристики дисертант розглядає в динаміці, через
порівняльний аналіз. Для характеристики економічного потенціалу, крім
ретроспективного аналізу, потрібен також перспективний аналіз, що
ставить собі за мету скласти прогноз змін економіко-фінансового стану
окремих груп платників.

Запропонована методика дає змогу розв(язати такі аналітичні завдання:

– оцінювати вірогідність звітності платника (результат такої оцінки
може стати підставою для позачергового документального чи аудиторського
перевіру);

– з(ясувати поточний стан податкової бази району і скласти оцінку
перспектив змін в економіко-фінансовому стані платників, виявити ознаки
наявності в конкретного платника резервів екстенсивного чи інтенсивного
розширення бази оподаткування;

– обгрунтувати застосування податкових пільг стосовно окремих платників
чи їх груп (зокрема, обгрунтувати потребу і доцільність застосування
реструктуризації податкової заборгованості);

– визначити динаміку економічних процесів у районі, виявляючи
перспективні види діяльності, що розвиваються і потребують підтримки;

– оцінити міру обтяжливості податків для економіки платників.

Розроблено перелік вихідних документів, що мають формуватися на
завершальному етапі аналітичної роботи і використовуватись як
обгрунтування керівних рішень як на місцевому рівні (на рівні районної
ДПА), так і на макрорівні (на рівнях міського, обласного і державного
керування ДПА). Зміст названих документів опрацьовано згідно з вимогами
керівництва податкової адміністрації, її структурних підрозділів, вищих
адміністрацій і дає змогу отримати потрібний для ухвалення рішень обсяг
інформації.

Висновки

Сукупність викладених у роботі основних напрямів підвищення ефективності
реалізації функцій оподаткування в системі організації управління,
планування і регулювання економікою відображає результати теоретичних,
методологічних й методичних розробок, а також практичних рекомендацій
автора з досліджуваної проблеми.

Основні висновки і результати дослідження зводяться до наступного:

1. Сформульована концепція визначення впливу податкових важелів та
стимулів на економіку суб(єктів господарювання, подається теоретичне
обгрунтування основних її елементів. Оцінено причини низької
ефективності впливу основних видів податків з юридичних осіб на
регулювання економікою. Обгрунтовані пропозиції щодо забезпечення їх
спроможності реалізувати плани формування прибуткової частини бюджету.

2. Розроблена методика комплексної оцінки відповідності наявної
податкової системи сучасним вимогам механізму регулювання господарської
діяльності суб(єктів підприємництва. Обгрунтовані пропозиції щодо
поліпшення збору, обробкі та використання аналітичної інформації в
регіональних системах управління податками з метою підвищення
ефективності регулюючої функції податків.

3. Розроблена методика комплексного аналізу фінансово-економічного стану
платників податків та подані обгрунтовані пропозиції управлінським
органам щодо підвищення оперативності та ефективності контролю за станом
податкової бази і процесами формування прибуткової частини бюджету.

4. Обгрунтовано принципи й рекомендації щодо забезпечення ефективного
формування інформаційно-аналітичних структур в системі органів державної
податкової адміністрації. Запропонована схема інформаційного
забезпечення і поліпшення документообігу між структурними підрозділами
податкової адміністрації та суб(єктами господарювання. Використання
запропонованого аналітичного апарату на практиці в районих податкових
адміністраціях показало його високу ефективність щодо поліпшення
регулюючого впливу податкових стимулів на кінцеві результати суб(єктів
підприємницької діяльності.

публікації за темою дисертації

1. Руммо В.В. Система налогообложения в механизме регулирования
деятельности субъектов хозяйствования Украины. – Одесса: Астропринт. –
1998. 32 с. (1,86 ум. друк. арк.).

Мардарь С.С., Красностанова Н.Э., Руммо В.В. Основные аспекты
состояния и развития инвестиционной политики в Украине // Труды
Одесского политехнического университета: Научный и
производственно-практический сборник по техническим и естественным
наукам. – Одесса, 1997. – Вып. 2. – с. 165-166. Особистий внесок автора:
проведено аналіз інвестиційної політики в Україні (0,1 ум. друк. арк.).

Боголюбова Е.В., Запорожан Д.В., Руммо В.В. Проблема совершенствования
современных информационных технологий в Украине // Труды Одесского
политехнического университета: Научный и производственно-практический
сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 1997. – Вып. 2.
– с. 194-196. Особистий внесок автора: досліджено проблеми здобуття та
переробки необхідної для здійснення управління інформації (0,1 ум. друк.
арк.).

Продиус И.П., Руммо В.В., Евстафьев В.В. Анализ финансового состояния
предприятий как инструмент управления налоговой системой // Труды
Одесского политехнического университета: Научный и
производственно-практический сборник по техническим и естественным
наукам. – Одесса, 1998. – Вып. 2. – с.221-224. Особистий внесок автора:
запропоновано використання аналізу податкової бази з метою керування
економікою на місцевому рівні (0,05 ум. друк. арк.).

Евстафьев В.В. , Хомяков В.А., Руммо В.В. Отечественный и зарубежный
опыт диагностики банкротства предприятий // Труды Одесского
политехнического университета: Научный и производственно-практический
сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 1998. – Вып. 2.
– с. 258-260. Особистий внесок автора: досліджено механізм оцінки
фінансового стану неплатоспроможних підприємств (0,05 ум. друк. арк.).

Основы налогообложения: учебное пособие / В.В. Руммо, Н.С. Поповенко,
В.К. Кубликов и др. ОПУ, под. ред. акад. И.П. Продиуса, проф. Н.С.
Поповенко – Одесса: ОКФА, 1996. – 272 с. Особистий внесок автора:
поняття податкової системи та принципи її побудови; організаційні форми
бізнеса; оподаткування юридичних осіб; визначення оподаткованого доходу
корпорацій; податкова система Російської Федерації; податкова система
України (1,8 ум. друк. арк.).

Анотація

Руммо В.В. Податкова система як механізм регулювання господарської
діяльності суб(єктів підприємництва України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.02.03. – Організація управління, планування і
регулювання економіки. – Одеський державний економічний університет,
Одеса, 1998.

Дисертація присвячена питанням формування ефективного механізму
регулювання діяльності суб(єктів господарювання України за допомогою
податкового регулювання та стимулювання. У роботі обгрунтовано потребу
створення в структурі державної податкової адміністрації аналітичного
відділу. Сформовано методику аналізу фінансово-економічного стану
платників податків. Запропоновано нову схему роботи з платниками, яка
бере до уваги результативність їхньої діяльності і спроможність
своєчасно виконувати зобов(язання щодо сплат у бюджет. Основні
результати дослідження набули застосування в районній державній
податковій адміністрації Іллічівського району міста Одеси.

Ключові слова: фіскальна, регулююча і стимулююча функції податків;
податковий тягар; податкова база; платник податків;
фінансово-економічний стан; аналітичний відділ, регулювання діяльності
суб(єктів підприємництва.

АННОТАЦИЯ

Руммо В.В. Налоговая система как механизм регулирования хозяйственной
деятельности субъектов предпринимательства Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук
по специальности 08.02.03.– Организация управления, планирование и
регулирование экономики. – Одесский государственный экономический
университет, Одесса, 1998.

Диссертация посвящена вопросам формирования эффективного механизма
регулирования деятельности субъектов хозяйствования в Украине
посредством налогового регулирования и стимулирования. Работа направлена
на изменение существующей схемы управления налоговой системой с целью
повышения эффективности реализации ее регулирующей и стимулирующей
функции.

В первой части работы рассмотрена экономическая сущность налогов и
обязательных платежей, их роль в экономике государства. Также
рассмотрены существующие виды налогов, объекты налогообложения и
субъекты налогового права, функции налоговой системы и принципы
налогообложения. Представлена общая характеристика налоговой системы
Украины, оценка налогового климата, рассматривается специфика
административно-территориального деления налогов, уровни управления
налоговой системой, схема распределения налоговых поступлений между
Государственным и местными бюджетами.

Вторая часть работы направлена на изучение эффективности
функционирования системы налогообложения в Украине. Проведен анализ
функционирования основных налогов с юридических лиц (налога на прибыль и
НДС), и анализ воздействия налогового бремени на экономику
предприятий-плательщиков. При этом анализ проводился в двух
направлениях: анализ реализации фискальной функции налогов и анализ
реализации экономической функции налогов, что позволило рассмотреть
механизм налогообложения прибыли и добавленной стоимости как с позиции
бюджета, так и с позиции налогоплательщика. В результате проведенного
анализа был выявлен недостаточный фискальный потенциал существующей
системы налогообложения и чрезвычайно низкий ее экономический потенциал.
Помимо этого полученная оценка воздействия налогов на экономику
плательщиков ведет к обострению дефицита собственных оборотных средств
предприятий, снижению их ликвидности, потере финансовой устойчивости и
независимости, свидетельствует о снижении экономического и финансового
потенциала плательщиков, чья хозяйственная деятельность составляет
основу налоговой базы.

В заключение второй части работы автор делает вывод о необходимости
увязки налоговой политики государства с возможностями
налогоплательщиков, их экономическим потенциалом, что возможно лишь при
наличии достоверной и своевременной информации об их экономическом
состоянии.

Получение такой информации и ее использование рассматривается в третьей
части работы. Автором представлена схема дифференциации аналитических
задач в зависимости от уровня управления налоговой системой, которая
отражает направленность аналитической работы и возможность ее
использования в налоговом планировании, в управлении и регулировании
деятельности субъектов предпринимательства.

Наибольшее внимание в третьей части работы уделено формированию системы
аналитической работы в налоговой администрации, позволяющей выявлять
экономический потенциал плательщиков (групп плательщиков) и формировать
политику регулирования и стимулирования деятельности этих предприятий в
зависимости от их финансово-экономического состояния, их экономического
потенциала. Такой подход, с одной стороны, позволяет повысить
эффективность реализации фискальной функции налогов, изыскивая
дополнительные источники формирования доходной части бюджета, а с другой
стороны, диагностирует негативное влияние налогового бремени на того или
иного субъекта хозяйствования, сигнализируя о необходимости применения
льготного налогообложения. Предлагаемая автором классификация
плательщиков позволяет контролировать текущее состояние налоговой базы
на местном уровне, перераспределять налоговое бремя между плательщиками
(группами плательщиков), управлять ростом налоговой базы района
(города). Для осуществления аналитической работы автор предлагает
создание в структуре государственной налоговой администрации
аналитического отдела. Разработана схема и методика работы такого
отдела. Сформирована методика анализа финансово-экономического состояния
налогоплательщиков. Основные результаты работы нашли применение в
районной государственной налоговой администрации Ильичевского и
Центрального районов города Одессы.

Ключевые слова: фискальная, регулирующая и стимулирующая функции
налогов; налоговое бремя; налоговая база; налогоплательщик;
экономико-финансовое состояние; аналитический отдел, регулирование
деятельности субъектов предпринимательства.

annotation.

Rummo V.V. Taxation System in the Ukraine as a Mechanism of Business
Activity Regulation. – Manuscript.

A thesis for the Scientific Degree of the Candidate of Science in
Economics, specialty 08.02.03. – Financial Management, Planing and
Regulation. – The Odessa State Economic University, Odessa, 1998.

The thesis renders an account of problems of setting up a reliable
business activity regulation mechanism in the Ukraine through the
instrumentality of fiscal regulation and stimulation. A justification
for the establishment of the analysis Department within the existing
structure of a State Revenue Administration is proved, a scheme and
activity technique for such a department having been worked out. A
technique of tax payers’ financial status analysis is enunciated. A new
scheme of tax collection work providing for a tax payers’ business
activity effectiveness and his ability to meet taxation liabilities is
put forward. Application of the keynotes of the paper to practical work
has proved to be at extensive use at Illitchevsk and Central District
Revenue Administration of the city of Odessa.

Keywords: Fiscal, regulating, encouraging function of taxation; burden
of taxation; basis of taxation; payer; financial statement; analysis
Department, business activity re??????????????????

Збирання інформації

1 етап

Впорядкування інформації.

Диференціація платників

(за обсягом податкових сплат)

2 етап

Інші

платники

Платники з високим рівнем

заборгованості перед бюджетом

Провідні платники

Комплексний аналіз

фінансово-економічного стану платників

(за категоріями)

3 етап

Формування комплексного

аналітичного звіту

4 етап

Комплексний аналіз фінансово-економічного стану платників

(за категоріями)

Аналіз вірогідності

вихідних даних

Моніторинг аналітичних показників;

контроль економічного потенціалу

Аналіз

наявності резервів екстенсивного

зростання податкової бази

Аналіз

наявності резервів інтенсивного

зростання податкової бази

Обов(язковий

аудиторський

перевір

Формування звіту про фінансовий стан платників, динаміку економічного
потенціалу.

Прогноз змін податкової бази.

Рекомендації щодо застосування податкових пільг чи штрафних санкцій

Підготовка документів

щодо санації і ліквідації

Керівництво районної ДПА

Вища ДПА

Арбітраж

Відділ примусового стягнення податків

Відділ

податкових

розслідувань

Не вірогідні

Вірогідні

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020