.

Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис… канд. екон. наук / І.В. Жарко, Харк. держ. акад. технології та орг. харч

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2985
Скачать документ

ХАРКIВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ ТЕХНОЛОГIЇ
ТА ОРГАНIЗАЦIЇ ХАРЧУВАННЯ

ЖАРКО IННА ВАСИЛIВНА

УДК 331.101.262:658.871/.878

ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСIВ ПIДПРИЄМСТВ
РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI

Спеціальність 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Харків – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській державній академії технології та організації харчування Міністерства освіти України.

Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент
Власова Наталія Олексіївна
Харківська державна академія технології та
організації харчування, зав. кафедрою
економіки підприємств харчування та торгівлі

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Іванілов Олександр Семенович
Харківський державний технічний
університет будівництва та архітектури,
зав. кафедрою економіки підприємства

кандидат економічних наук, професор
Нікітіна Ганна Олександрівна
Полтавський кооперативний інститут,
зав. кафедрою економіки підприємства

Провідна установа Львівська комерційна академія,
кафедра економіки, Укоопспілка,
м.Львів

Захист відбудеться “23” жовтня 1999 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К64.088.02 в Харківській державній академії
технології та організації харчування за адресою:
310051, Харків-51, вул. Клочківська, 333.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківськоїї державної
академії технології та організації харчування за адресою:
310051, Харків-51, вул. Клочківська, 333.

Автореферат розісланий “22” вересня 1999 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Оспіщев В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі відбуваються суттєві зміни в механізмі функціонування підприємств, зумовлені економічними реформами, що проводяться в країні. Це створює підприємству такі умови господарювання, коли перед ним виникає необхідність самостійного забезпечення матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. При цьому, трудові ресурси відіграють вирішальну роль, оскільки вони є головним елементом виробничих сил суспільства. Кількість, структура, якісний стан та характер використання трудових ресурсів становлять основу його економічного розвитку. Труднощі, з якими зіткнулася економіка України, знаходять свій концентрований вираз у проблемі зайнятості. Тому питання формування, раціонального та ефективного використання трудових ресурсів на основі практичного застосування методів планування відносяться до числа найбільш важливих.
Гострота проблеми трудових ресурсів завжди приваблювала велику увагу наукової громадськості. Так, її дослідженню присвячені роботи наступних економістів: І.О. Бланка, Д.П. Богині, О.С. Іванілова, М.О. Горєлова, В.Г. Костакова, Л.О. Костіна, О.Т. Новожилова, С.Г. Струміліна, О.І. Рузавіної, Г.Е. Слезінгер та ін. Однак при цьому, за межами досліджень часто лишалася якісна характеристика трудових ресурсів, планування їх кількості як засіб досягнення ефективного використання. За умов доринкової економіки наголос робився лише на кількісні показники трудових ресурсів. Між тим, у сучасний період зміни світогляду та переосмислення основ формування та використання трудових ресурсів ця проблема потребує комплексного підходу. Адже робоча сила за ринкових відносин є об’єктом купівлі-продажу, оскільки умови ефективного функціонування ринку сприяють продажу здібностей до праці за відповідною до них ціною. У зв’язку з цим, підприємству у своїй діяльності необхідно враховувати високу вартість кваліфікованої робочої сили на ринку праці та відповідно ступінь її використання, що можливо лише за умови практичного використання методів планування трудових ресурсів. Все це, в кінцевому разі, сприяє підвищенню товарообігу, економії працевитрат та обігових витрат, зростанню продуктивності та ефективності праці робітників, а також підвищенню прибутковості та рентабельності підприємств.
Виникає необхідність вирішення теоретичних та методичних питань, пов’язаних з розв’язуванням проблеми планування трудових ресурсів торговельного підприємства як засобу досягнення ефективного їх використання за сучасних умов. Актуальність цих питань, недостатність теоретичного розгляду та практичного застосування у підприємствах торгівлі зумовили вибір теми та цільову спрямованість дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов’язаний з науково-дослідними роботами, що виконані кафедрою економіки підприємств харчування та торгівлі ХДАТОХ, де написана дисертація, згідно державним планам, а саме “Фінансові проблеми розвитку торгівлі на сучасному етапі” (тема 11-97-98Б), “Підвищення конкурентоспроможності ресторанів за умов формування ринкових відносин” (тема 9-98-2000Б).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в аналітичній оцінці ефективності використання трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі, розробці методик планування показників з праці як засобу підвищення результативності господарської діяльності.
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних задач:
– узагальнити накопичений досвід у вивченні економічної категорії трудові ресурси, визначити їх сутність та особливості формування за сучасних умов;
– дослідити стан, динаміку, рух, структурний склад та кваліфікаційний рівень трудових ресурсів підприємств торгівлі;
– систематизувати широкий спектр існуючих і виділити ключові показники ефективності використання трудових ресурсів, що притаманні сучасності;
– дослідити стан та динаміку показників ефективності використання трудових ресурсів підприємств торгівлі та розробити моделі, що відображують залежність ефективності від ряду чинників з метою виявлення взаємозв’язків;
– розробити аналітичну модель, що відображує залежність витрат підприємства, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, від показників господарської діяльності та запропонувати методику визначення впливу чинників на величину витрат на трудові ресурси з метою управління їх розміром;
– розробити модель, що відображує залежність показника кількості торгово-оперативних працівників від ефективності використання торговельної площі підприємства з метою вирішення задачі оптимізації трудових ресурсів;
– розробити методики планування трудових ресурсів для господарюючих суб’єктів галузі, що адекватні сучасним умовам.
Предметом дослідження є механізм формування, використання та планування трудових ресурсів підприємств торгівлі. Об’єктом дослідження було обрано підприємства роздрібної торгівлі різної спеціалізації, обсягів діяльності та форм власності.
Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять наукові праці з даної проблеми вітчизняних і закордонних вчених, законодавчі та нормативні акти України. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи абстракції, аналізу та синтезу, порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації вибірковий, групування, середніх та відносних величин; економіко-математичні методи. Обробка даних здійснювалася за допомогою ПЕОМ з використанням пакета EXCEL – V. 7.0 для Wіndows.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні та розробці методичного інструментарію щодо оцінки ефективності використання та планування трудових ресурсів підприємств торгівлі.
Автором одержані наступні нові наукові результати:
– розмежено категорії: труд, робоча сила, трудові ресурси, трудовий потенціал, персонал, кадри та уточнено зміст економічної категорії трудові ресурси;
– розкрито механізм формування трудових ресурсів підприємства в доринковому та ринковому економічних середовищах та запропоновано класифікацію чинників економічного механізму формування та використання трудових ресурсів підприємства;
– запропоновано розрахунок показників, що відображують сучасний стан трудових ресурсів (показник відносної нестачі (лишку) кількості працівників, скорегованої з урахуванням чинника зміни розміру торговельної площі; показники, що відображують вибуття працівників з приводу скорочення штатів);
– удосконалено комплексну систему показників оцінки рівня ефективності використання трудових ресурсів підприємств торгівлі і запропоновано розрахунок показника ефективності використання сукупного ресурсного потенціалу підприємства;
– набула подальшого розвитку модель залежності витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, від показників господарської діяльності;
– розроблено методики планування трудових ресурсів з урахуванням сучасної специфіки підприємств галузі.
Практичне значення одержаних результатів полягає в:
– розробці показників для поглиблення аналізу сучасного стану трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі;
– розробці комплексної системи показників оцінки ефективності використання трудових ресурсів, що враховує особливості функціонування і сучасного стану торговельних підприємств;
– можливості використання розробленої методики аналізу витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, з метою управління їх розміром для підвищення ефективності діяльності підприємства;
– можливості використання розроблених методик планування трудових ресурсів підприємств торгівлі з урахуванням конкретних особливостей та можливостей до подальшого розвитку.
Пропозиції та рекомендації, що надані в дисертації, дозволять підприємствам торгівлі аналізувати та планувати показники з праці з урахуванням зміни внутрішніх чинників і напрямків подальшого розвитку.
Практичне втілення результати дослідження набули шляхом впровадження в діяльність підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова (довідка від 14 квітня 1999 р., Управління споживчого ринку Харківського міськвиконкому), окремо АТЗТ ТД “Олексіївський” (довідка від 30 березня 1999 р.) та ТзОВ “Крамниця – 38” (довідка від 5 квітня 1999 р.), а також у навчальний процес ХДАТОХ (протоколи засідання кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі № 14 від 18 березня 1998 р., № 13 від 29 березня 1999 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та розробки одержані автором самостійно на основі проведеного дослідження трудових ресурсів у підприємствах роздрібної торгівлі м.Харкова. Аналітична частина роботи виконана на основі обробки звітних даних торговельних підприємств, а також результатів спостережень та опитувань їх керівників і фахівців, що проведені дисертантом.
Апробація результатів дисертації. Головні висновки та результати досліджень було висвітлено на наукових конференціях Харківської державної академії технології та організації харчування в 1997-1999 рр. Матеріали дисертації доповідались також на міжкафедральних семінарах ХДАТОХ.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 статей у фахових виданнях, загальним обсягом 1.7 друк. арк.
Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 174 сторінках машинописного тексту. Робота містить 46 таблиць, 10 рисунків, 14 додатків і список використаних джерел з 139 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, визначені мета і завдання, відображено наукову новизну і практичне значення роботи.
У першому розділі – “Наукові основи формування і використання трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі за сучасних умов” – розкрито економічну сутність категорії трудові ресурси, їх особливості в підприємствах торгівлі, розглянуто економічний механізм формування та використання трудових ресурсів, а також обгрунтовано необхідність їх планування як передумови ефективності праці.
1. Узагальнено основні підходи до розуміння сутності економічних категорій, що характеризують трудові ресурси, та визначено їх практичне значення на рівні підприємств торгівлі.
Зміни економічного, інформаційного і правового середовищ функціонування підприємств зумовили ряд переусвідомлень у системі категорій, що характеризують трудові ресурси (труд, робоча сила, трудові ресурси, трудовий потенціал, персонал, кадри), викликають зростання значення трудових ресурсів у діяльності суб’єктів господарювання, оскільки вони є головним елементом виробничих сил. За сучасних умов трудові ресурси підприємств торгівлі – це частина працездатного населення країни в робітничому віці та за його межами, що зайнята на підприємствах, в організаціях і установах галузі, та необхідна для виконання покладених на неї соціально-економічних функцій.
2. Виявлено вплив загального стану вітчизняної економіки на механізм формування і використання трудових ресурсів підприємств та запропоновано класифікацію чинників цього механізму.
Доринкова економічна система господарювання зумовила низьку ефективність використання трудових ресурсів. Висування співвідношення сукупного попиту, сукупної пропозиції та ціни робочої сили, як основної закономірності ринку, забезпечує можливість управління зайнятістю, регулювання попиту та пропозиції, формування цін і заробітної платні, дає змогу визначити потенційні можливості економіки. Чинники економічного механізму формування і використання трудових ресурсів підприємств пропонується підрозділяти на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх слід відносити вид системи господарювання, до внутрішніх – чинники, що знаходяться у залежності від підприємства – обсяги діяльності та темпи розвитку, що плануються, організація управління, система методів контролю за реалізацією управлінських рішень та ін.
У другому розділі – “Ефективність використання трудових ресурсів підприємств торгівлі” – досліджено стан трудових ресурсів підприємств торгівлі, виявлено сучасні тенденції їх розвитку в підприємствах різних типів та форм власності, проведено дослідження структурного складу, кваліфікаційного рівня та сучасного рівня ефективності використання трудових ресурсів, виявлено ступінь впливу основних чинників на рівень продуктивності праці.
1. Виявлено стан та сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів у підприємствах роздрібної торгівлі:
– дослідження стану трудових ресурсів за умов зниження обсягів діяльності та розмірів торговельних площ показало скорочення кількості працівників підприємств. Встановлено, що темпи зниження кількості працівників відстають від темпів скорочення товарообігу, що призводить до диспропорцій у розвитку господарської діяльності. Тому, в середньому 25% працівників є надлишковими відносно зміни товарообігу з урахуванням впливу інфляційних процесів;
– вивчення структурного складу трудових ресурсів вказало на зміни в ньому у бік підвищення частки торгово-оперативних працівників за рахунок зниження питомої ваги адміністративно-управлінських кадрів;
– дослідження кваліфікаційного рівня працівників торгівлі підтверджує визначені тенденції щодо зниження рівня кваліфікації торгово-оперативного персоналу. Означені зміни зумовлені незадоволеністю висококваліфікованих працівників рівнем оплати праці, особливо на великих підприємствах галузі;
– період, що аналізується, характеризується зниженням ефективності використання трудових ресурсів, що зумовлено значним випередженням темпів спаду обсягів діяльності підприємств та розмірів їх торговельних площ у порівнянні із темпами скорочення кількості працівників;
– встановлено, що в найбільш складному становищі знаходяться великі підприємства торгівлі, з приводу більш тривалого періоду адаптації до нових економічних умов. Практично всі вони на сьогоднішній день є збитковими.
2. Запропоновано розрахунок показника відносної нестачі (лишку) кількості працівників, скорегованої з урахуванням зміни розміру торговельної площі.
Галузеві особливості підприємства торгівлі такі, що кількість його працівників визначається не тільки обсягами товарообігу, але й розмірами торговельної площі. Тому, з метою поглиблення аналізу трудових ресурсів, є доцільним розрахунок показника відносної нестачі (лишку) кількості працівників, скорегованої з урахуванням зміни розміру торговельної площі підприємства. Даний показник запропоновано розраховувати за формулою

Відн. нест. (лиш.) ТП = Т1 – Тскор.ТП, (1)

де Тскор.ТП – скорегована на торговельну площу кількість працівників підприємства, осіб, визначена за формулою

Тскор.ТП = Т0  ІТП, (2)

де Т0 и Т1 – кількість працівників у базисному та звітному періодах, осіб;
ІТП – індекс торговельної площі у звітному періоді до базисного.
3. Запропоновано розрахунок показників, що відображують явище вибуття працівників підприємств з приводу скорочення штатів.
Дослідження сучасного стану та руху трудових ресурсів показало існування тенденції до зростання кількості працівників, що вибули з підприємств з приводу скорочення штатів. У зв’язку з цим, доцільним є визначення наступних показників:
– коефіцієнта вибуття по скороченню штатів у загальній кількості працівників (Кс), що розрахований як відношення кількості працівників, що вибули з підприємства з приводу скорочення штатів за період (ТС), до величини загальної кількості працівників за зазначений період (Т), у %:

(3)
Даний показник показує частку працівників, що вибули з приводу скорочення штатів, у загальній кількості працівників підприємства;
– коефіцієнта вибуття по скороченню штатів у загальній кількості працівників, що вибули (КС(В)). Даний показник визначається шляхом відношення кількості працівників, що вибули з приводу скорочення штатів за період (ТС), до загальної кількості працівників, що звільнилися з підприємства за той же період (ТВ), у %:
(4)

Показник, що пропонується, показує питому вагу працівників, що вибули з приводу скорочення штатів, у загальній кількості працівників, що вибули з підприємства.
4. Розроблено комплексну систему показників оцінки ефективності використання трудових ресурсів, у межах якої запропоновано розрахунок показника ефективності використання сукупного ресурсного потенціалу підприємства.
Визначення ефективності працевитрат, як співвідношення кінцевих результатів до їх витрат, робить систему показників різноманітною. Комплексна оцінка ефективності використання трудових ресурсів передбачає розрахунок системи наступних показників: виробітку в одиницю часу; трудомісткості товарообігу; рівня фонду оплати праці та рівня витрат на утримання трудових ресурсів, відносно обсягу товарообігу; віддачі товарообігу та прибутку на одиницю фонду оплати праці і одиницю витрат на утримання трудових ресурсів; співвідношення середнього розміру торговельної площі на одного працівника з урахуванням зміни середнього обсягу товарообігу на 1 м2 торговельної площі.
Пропонується також застосовувати показник ефективності використання сукупного ресурсного потенціалу підприємства, розроблений виходячи із виробничої функції, як відношення сукупного результату до сукупного ресурсу, що уводиться, за формулою:

, (5)
де E – ефективність використання сукупного ресурсного потенціалу підприємства, гр. од. / м2  осіб;
ОТс – обсяг товарообігу у порівняних цінах, гр. од.;
ТП – торговельна площа, м2;
Tторг – кількість торговельно-оперативних працівників, осіб.
Одержані результати засвідчують необхідність даного показника, що реально відображає сучасну ситуацію, а також дає змогу оцінити міру впливу окремих чинників на зміну показника ефективності використання сукупного ресурсного потенціалу підприємства. Розрахунок запропонованого показника та дослідження впливу зміни чинників, що увійшли до моделі, дали можливість зробити наступний висновок: за умов падіння обсягів діяльності підприємства змушені скорочувати ресурси, що уводяться, щоб загальмувати темпи падіння ефективності використання ресурсного потенціалу та вижити у кризовий період.
5. Визначено ступінь залежності виробітку на одного працівника, як основного показника ефективності праці, від впливу ряду чинників.
За допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу виявлено ступінь впливу чинників на показник виробітку на одного працівника підприємства в одиницю часу по сукупності продовольчих торговельних підприємств за 1997 р. у фактичних цінах. Побудовані моделі чинників мають вигляд:

У(х1) = -0.29 + 15.81х1; У (х2) = 35.97 – 3.51х2; У (х3) = -6.63 + 0.37х3,

де У (Хп) – виробіток на одного працівника підприємства, гр. од.;
х1 – індекс зміни темпу зростання обсягу товарообігу підприємства в t-ому періоді, відносно (t-1), у порівнянні із середнім значенням темпу зміни обсягу товарообігу по вибірковій сукупності за той же період, частки од.;
х2 – значення показника рівня фонду оплати праці, %;
x3 – значення показника середньомісячної заробітної платні, гр. од.
Коефіцієнти кореляції вказують на слабку тісноту зв’язку між продуктивністю праці та чинниками кваліфікаційного рівня працівників (0.0967) і якісного рівня торговельного обслуговування (-0.0203), та високу між продуктивністю праці та чинниками попиту на товари (0.7678), рівня фонду оплати праці (-0.7104) і розміру заробітної платні працівників (0.8757). У зв’язку з цим, останні чинники пропонується враховувати при плануванні показників з праці.
У третьому розділі – “Сучасні методичні основи планування трудових ресурсів у підприємствах роздрібної торгівлі” – подано аналітичну модель залежності витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, від показників господарської діяльності, розроблено модель, що відображає залежність показника кількості торгово-оперативних працівників від ефективності використання торговельної площі, запропоновано методики планування показників з праці у взаємозв’язку з основними показниками діяльності для господарюючих суб’єктів галузі.
1. Запропоновано аналітичну модель, що відображає залежність витрат торговельного підприємства, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, від показників господарської діяльності.
Використовуючи метод агрегування, пропонується проводити оцінку ефективності використання трудових ресурсів за допомогою наступної моделі:

(6)
або
, (7)

де 3 – сума витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, що враховані у витратах обігу, гр. од.;
Ф – розмір фонду оплати праці, гр. од.;
Т – витрати трудових ресурсів (кількість працівників), осіб;
ОТ – обсяг товарообігу, гр. од.;
ТП – фактичний розмір торговельної площі підприємства, м2;
К3 – коефіцієнт зростання витрат на оплату праці у зв’язку із включенням до витрат обігу нарахувань, базою яких є фонд оплати праці, частки од.;
С – середні розміри фонду оплати праці на одиницю витрат трудових ресурсів, гр. од.;
Тт – трудомісткість товарообігу, осіб/гр. од.;
М – середній обсяг товарообігу на одиницю торговельної площі, гр. од./м2.
Використання запропонованої моделі та дослідження впливу зміни чинників, що увійшли до моделі, дають змогу оцінити міру їхнього впливу на зміну величини витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, та дозволяють управляти як їх розміром та загальною сумою витрат обігу, так і величиною прибутку, з метою підвищення ефективності діяльності та управління підприємством.
2. Визначено ступінь залежності кількості торгово-оперативних працівників підприємства від впливу ефективності використання торговельної площі.
Інтерпретація виробничої функції, що передбачає поєднання виробничих ресурсів з максимальною ефективністю, дає змогу подати залежності

ОТ = f ( Tторг, ТП ) (8)
та
Тторг = f ( ОТ / ТП ), (9)

де ОТ- обсяг товарообігу підприємства, гр. од.;
Tторг – витрати праці торгово-оперативних працівників, осіб;
ТП – витрати торговельної площі, м2.
Кількісно взаємозв’язок між кількістю торгово-оперативних працівників підприємств та чинником ефективності використання торговельної площі було визначено за допомогою кореляційно-регресійного аналізу по сукупності фактичних даних продовольчих підприємств за 1994-1997 рр. Коефіцієнти кореляції вказують на існування оберненої залежності, причому тіснота зв’язку між кількістю працівників та ефективністю використання торговельної площі помітно зменшується: у 1994 р. вона є помітною (-0.5681), у 1995 р. – помірною (-0.3060) та у 1996 і 1997 рр. – слабкою (-0.2065 та -0.1851).
На жаль, у зв’язку із значним сучасним порушенням внутрішніх причинно-наслідкових зв’язків, використання математичних моделей, що побудовані по сукупності фактичних даних, не може бути основою для розв’язку задачі оптимізації ресурсів. Значного впливу надають зовнішні чинники (попит, інфляція, неплатоспроможність, відсутність у підприємств обігових коштів та ін.).
3. Висловлено думку щодо неможливості сучасного вирішення задач оптимізації трудових ресурсів.
На наш погляд, за теперішнього часу розв’язувати задачі оптимізації трудових ресурсів не є можливим, у зв’язку з тим, що:
– оптимальне використання ресурсів передбачає загальне ефективне використання всіх видів ресурсів. Тому, оптимізація трудових ресурсів визначається оптимальним поєднуванням всіх чинників виробництва;
– відсутність варіантності. Тобто, за умов скутості попитом споживачів, зумовленого обмеженістю рівня доходів, коли розмір зарплати не відповідає змінам обсягів діяльності, рівню продуктивності праці, темпам інфляції, у підприємств не існує підстави до побудови і вирішення моделей оптимізації.
У сучасній ситуації, на нашу думку, підприємствам галузі необхідна не оптимізація трудових ресурсів, а збереження трудових колективів за умови неодмінного використання методів планування, спрямованих на приведення у відповідність трудових ресурсів, матеріально-технічної бази та обсягів діяльності, що забезпечують найвищу ефективність господарювання.
4. Запропоновано методики планування трудових ресурсів роздрібних торговельних підприємств.
У практичній діяльності підприємствами переважно здійснюється систематичне планування трудових ресурсів за допомогою статистичних, інтуїтивних методів та методів робочих місць і показників. Останньому, що базується на використанні детермінант, на нашу думку, слід віддавати перевагу, оскільки він полягає у можливості визначення потреби в трудових ресурсах, виходячи з конкретної економічної ситуації. Крім того, весь процес планування на підприємстві підрозділяється на стратегічне та оперативне (тактичне) планування.
Дослідження виявило існування як загальних тенденцій (розбалансованість обсягу товарообігу, кількості працівників і торговельної площі), так і різниці у ситуації (можливість до зростання обсягів діяльності) у розвитку різних груп підприємств. У зв’язку з цим, на нашу думку, в сучасній політиці управління кількістю працівників слід виділити наступні стратегічні напрямки:
– збереження кількості трудового колективу при оптимальному складі – для середніх продовольчих підприємств галузі, за умови існування можливостей до росту товарообігу;
– приведення кількості працівників у відповідність до обсягу товарообігу – для великих та деяких середніх підприємств торгівлі, що за сучасних обставин не мають умов до росту обсягів діяльності;
– приведення кількості працівників у відповідність до розмірів торговельної площі (у безпосередньому зв’язку з обсягом товарообігу) – для підприємств на власний розгляд, за умови існування можливостей до росту товарообігу;
– реалізація цільової політики, спрямованої на одержання прибутку, та, виходячи з останньої, планування кількості працівників, – для дрібних та деяких середніх продовольчих підприємств галузі, що з причини мобільності знаходяться у кращому економічному становищі.
Перші три напрямки є інактивними; четвертий, останній, – активний. У межах виділених стратегічних напрямків у роботі розроблені методики тактичного планування показників з праці для підприємств роздрібної торгівлі.
Алгоритми розрахунків за допомогою ПЕОМ по кожному з напрямків наведено на рис. 1 – 4. Відповідно до запропонованих методик зроблені розрахунки і розроблено план показників з праці та основних показників господарської діяльності АТЗТ ТД “Олексіївський” м. Харків (табл. 1).
Умовні позначки: Таур – кількість працівників АУП; РСТР – витрати по утриманню трудових ресурсів; РЕОФ – витрати по експлуатації основних фондів; В – виробіток на 1 працівника; Zт, Zтп – ціни використання праці 1 працівника та експлуатації 1м2 торговельної площі; Рпост, Рпер, Р, Ртов – постійні, змінні, загальні витрати обігу та витрати з товарних ресурсів; , – сума та рівень валового доходу; П – прибуток від реалізації; Пп – чистий прибуток; Н – торговельна площа на 1 працівника; dтов – питома вага витрат з товарних ресурсів, відносно товарообігу; dаур – питома вага АУП у загальній кількості працівників; іц – середній індекс зміни цін на товари за період; іі, іт – середні індекси зміни цін на використання праці 1 працівника та експлуатації 1м2 торговельної площі; ір – середній індекс зміни цін, тарифів, пов’язаних з товарними ресурсами; СК – сума власного капіталу; СП – ставка банківського відсотку по депозитним вкладенням; НП – ставка податку на прибуток; Сор – сила впливу операційного важеля; ТрП, ТпрП, – темпи росту та приросту прибутку, валового доходу. Індексами “0” та “1” позначено передплановий період та період, що планується; індекс “max (с)” означає максимальне значення показника в порівнювальних цінах у динамічному ряду (за ряд попередніх років).
Початок Початок

1 Вхідні дані 1 Вхідні дані
Т1=Т0; Тторг1=Тторг0; Таур1=Таур0; ОТ1=ОТ0; Вmax (с); Мmax (с); dаур0;
Вmax (с); Еmax; РСТР0; РЕОФ0; РСТР0; РЕОФ0; Т0; ТП0;
ТП0; dтов 0; ; іц; іі; іт; ір ; Ртов0; іі ; іт ; ір

2 ОТ1 (с) = Т1  Вmax (с) 2

3 ОТ1 (ф) = ОТ1 (с)  іц 3

4 4

5 5

6 6 Рпост1=Т1dаур0Zт1+ТП1Zтп1

7 Рпост1=Таур1Zт1 +ТП1Zтп1 7 Рпер1=(Т1-Т1dаур0)Zт1+Ртов0ір

8 Ртов1 = ОТ1 (ф)  dтов0  ір 8 Р1 = Рпост1 + Рпер1

9 Рпер1 = (Т1 – Таур1)  Zт1 + Ртов1 9

10 Р1 = Рпост1 + Рпер1 10

11 11 Вивід результатів розрахунків

12 Кінець

13Вивід результатів розрахунків

Кінець
Рис. 2 – Схема алгоритму планування
Рис. 1 – Схема алгоритму планування кількості працівників підприємства,
показників діяльності за умови що не має можливостей
збереження кількості працівників до зростання обсягу діяльності
Початок

1 Вхідні дані
ТП1=ТП0; Нmax; Вmax (с);
РСТР0; РЕОФ0; Т0; dаур0;
dтов 0; ; іц; іі; іт; ір

2

3 ОТ1 (с) = Т1  Вmax (с)

4 ОТ1 (ф) = ОТ1 (с)  іц

5

6

7 Рпост1=Т1dаур0Zт1+ТП1Zтп1

8 Ртов1 = ОТ1(ф)  dтов0 ір

9 Рпер1=(Т1-Т1dаур0)Zт1+Ртов1

10 Р1 = Рпост1 + Рпер1

11

12

13 Вивід результатів розрахунків

Кінець

Рис. 3 – Схема алгоритму планування кількості працівників у відповідності до розміру торговельної площі та обсягу товарообігу
Початок А

1 Вхідні дані
СК; СП; НП; РСТР0; РЕОФ0; 12
ТП1=ТП0; Таур0; П0; Нmax;
; Т0; ; dтов0; іі; іт; ір 13 Р1=РСТР1+ТП1Zтп1+Ртов1

2 Пп1 = СК  СП 14

3 15

4 ні 16 H1  Hmax так

5

6 ; 17

7 18 Р1/=Т1/Zт1+ТП1Zтп1+Ртов1

8 19

9

10 Ртов1=ОТ1(ф)dтов0ір 20 Вивід результатів розрахунків

11 ; Кінець
А

Рис. 4 – Схема алгоритму планування кількості працівників при реалізації цільової політики одержання прибутку

Таблиця 1  Результати планування показників з праці у взаємозв’язку з основними показниками господарської діяльності АТЗТ ТД “Олексіївський”

ВИСНОВКИ

Використання розробок та пропозицій, що викладені у дисертації та апробовані в практичній діяльності підприємств роздрібної торгівлі, зокрема в АТЗТ ТД “Олексіївський” м.Харків свідчать, що наведені рекомендації дають можливість:
1. Використовувати науково-обгрунтовану комплексну систему показників оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємств торгівлі.
2. Застосовувати у практичній діяльності запропоновану модель аналізу витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, з метою управління їх розміром для підвищення ефективності господарювання.
3. Розробляти ефективну кадрову політику підприємства.
4. Реалізувати запропоновані методики планування трудових ресурсів у підприємствах роздрібної торгівлі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Жарко И.В. Особенности труда работников на предприятиях розничной торговли. // Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі і харчування: Зб. наук. праць. Част. 2. – Харків, ХДАТОХ. – 1998. – С. 142-144.
2. Жарко И.В. Трудовые ресурсы – экономическая категория рыночных отношений. // Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі і харчування: Зб. наук. праць. Част. 2. – Харків, ХДАТОХ. – 1998. – С. 112-115.
3. Жарко И.В. Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов как условие эффективного функционирования предприятия. // Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгів-лі і харчування: Зб. наук. праць. Част. 2. – Харків, ХДАТОХ.- 1998. – С. 356-358.
4. Жарко И.В. Эффективность труда в условиях перехода к рыночной экономике. // Бизнес-информ. – 1998. – № 15. – С. 40-41.
5. Жарко И.В. Скрытая безработица. (Современные особенности и тенденции). // Бизнес-информ. – 1998. – № 16. – С. 51-52.
6. Жарко И.В. Планирование состава работников торговых предприятий с учетом фактора изменения торговой площади. // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. Част. 2. – Харків, ХДАТОХ. – 1998. – С. 249-252.
7. Жарко И.В. Современные тенденции в профессионально-квалификационной структуре кадров розничных торговых предприятий. // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. Част. 2. – Харків, ХДАТОХ. – 1998. – С. 252-255.

АНОТАЦІЯ

Жарко І.В. Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг.- Харківська державна академія технології та організації харчування, Харків, 1999.
Дисертаційна робота містить дослідження тенденцій розвитку трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі та методи їх планування. В дисертації запропоновані комплексна система показників для оцінки ефективності використання трудових ресурсів; ряд показників для поглиблення аналізу сучасного стану та ефективності використання трудових ресурсів. Розроблені методика аналізу витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, з метою управління їх розміром для підвищення ефективності господарювання; методики планування трудових ресурсів з урахуванням специфіки галузі, особливостей конкретного підприємства та можливостей до подальшого розвитку.
Ключові слова: трудові ресурси, продуктивність праці, ефективність використання, планування, торговельне підприємство.

ANNOTATІON

Jharko І.V. Planning of labour resources of retail trading enterprises. – Manuscript.
Thesis for the degree of candidate of economic sciences on speciality 08.07.05 – economy of trade and service.- Kharkov State Academy of Food Technology and Management, Kharkov, 1999.
The thesis contains research of tendencies of the development of labour resources on retail trading enterprises and methods of their planning. The thesis suggests complex system of indexes for evaluation of the efficiency of use of labour resources; a number of indexes for deepening of the analysis of contemporary condition and efficiency of using labour resources. Methodіcs of the analysis of expenditures connected with the use of labour resources with the aim of managing their size to raise economic efficiency, methodіcs of planning labour resources taking into account peculiarities of branch, peculiarities of a definite enterprise and opportunities for further development are worked ont.
Key words: labour resources, labour productivity, efficiency of use, planning, trading enterprise.

АННОТАЦИЯ

Жарко И.В. Планирование трудовых ресурсов предприятий розничной торговли. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.05 – экономика торговли и услуг.- Харьковская государственная академия технологии и организации питания, Харьков, 1999.
Диссертационная работа содержит исследования тенденций развития трудовых ресурсов предприятий розничной торговли и методы их планирования.
В первом разделе диссертационной работы “Научные основы формирования и использования трудовых ресурсов предприятий розничной торговли в современных условиях” обобщены основные подходы к пониманию сущности экономических категорий, характеризующих трудовые ресурсы (труд, рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, персонал, кадры), и определено их практическое значение на уровне предприятия розничной торговли. Раскрыто экономическую сущность категории трудовые ресурсы, их особенностей в предприятиях торговли. Рассмотрен экономический механизм формирования и использования трудовых ресурсов, раскрыто влияние общего состояния отечественной экономики на механизм формирования и использования трудовых ресурсов, предложена классификация факторов этого механизма. Обоснована необходимость планирования трудовых ресурсов предприятия как важнейшего средства обеспечения эффективности труда.
Во втором разделе диссертационной работы “Эффективность использования трудовых ресурсов предприятий торговли” проведено исследование состояния, движения, структурного состава и квалификационного уровня трудовых ресурсов, выявлены современные тенденции в их развитии в предприятиях разных типов и форм собственности. На основании выполненных исследований, предложен расчет следующих показателей для углубления анализа трудовых ресурсов: относительный недостаток (излишек) численности работников, скорректированный с учетом изменения размеров торговой площади предприятия; коэффициент выбытия работников по сокращению штатов в общей численности персонала; коэффициент выбытия работников по сокращению штатов в общей численности выбывших за период. По разработанной диссертантом комплексной системе показателей оценки эффективности использования трудовых ресурсов проведен анализ и дана оценка современного уровня эффективности использования ресурсов живого труда предприятий отрасли. Кроме того, предложен расчет показателя эффективности использования совокупного ресурсного потенциала предприятия. При помощи методов корреляционно-регрессионного анализа (КРА), определена степень зависимости выработки на одного работника, как центрального показателя эффективности труда, от влияния ряда факторов.
На основании проведенных исследований, в третьем разделе диссертационной работы “Методические основы планирования трудовых ресурсов в предприятиях розничной торговли” разработана и рекомендована аналитическая модель зависимости затрат предприятия, связанных с использованием трудовых ресурсов, от показателей хозяйственной деятельности, позволяющая управлять их размером с целью повышения эффективности деятельности. С целью решения задачи оптимизации трудовых ресурсов, при использовании методов КРА, разработана модель, отражающая зависимость показателя численности торгово-оперативных работников предприятия от эффективности использования торговой площади. Обосновано мнение о невозможности современного решения задачи оптимизации трудовых ресурсов и необходимости сохранения трудовых коллективов при условии обязательного использования методов планирования, направленных на приведение в соответствие трудовых ресурсов, материально-технической базы и объемов деятельности, обеспечивающих наивысшую эффективность хозяйствования. Выделены основные стратегические направления в современной политике управления численностью работников предприятий, по каждому из которых разработаны тактические методики планирования трудовых ресурсов предприятий розничной торговли с учетом специфики отрасли, особенностей конкретного предприятия и его возможностей для дальнейшего развития: сохранение численности трудового коллектива при оптимальном составе; приведение численности работников в соответствие с объемом товарооборота; приведение численности работников в соответствие с размером торговой площади (в непосредственной связи с объемом товарооборота); реализация целевой политики, направленной на получение прибыли и, исходя из последней, планирование численности работников.
Использование разработок и рекомендаций, изложенных в диссертационной работе, дает возможность использовать научно-обоснованную комплексную систему показателей оценки эффективности использования трудовых ресурсов предприятий торговли; применять в практической деятельности методику анализа затрат, связанных с использованием трудовых ресурсов, с целью повышения эффективности хозяйствования; разрабатывать эффективную кадровую политику предприятия; реализовать предложенные методики планирования трудовых ресурсов в предприятиях розничной торговли.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, эффективность использования, планирование, предприятие торговли.

________________________________________________________________
Підп. до друку 08.09.99 р. Формат 60 х 84 1/16. Папір газет. Друк офсет.
Обл. – вид. арк. 1,0. Ум. друк. арк. 1,0. Тираж 100 прим. Зам. № 353
________________________________________________________________

ДОД ХДАТОХ, Харків-51, вул. Клочківська, 333.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020