МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

КАЧУРОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕГІВНА

УДК 616.314-002-053.5-085:546.41

Підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх
мінералізації

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і
профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки

Хоменко Лариса Олександрівна,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України,
кафедра дитячої терапевтичної стоматології і профілактики
стоматологічних захворювань, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Політун Антоніна Михайлівна, Національний
медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра
терапевтичної стоматології, професор

доктор медичних наук, професор Петрушанко Тетяна Олексіївна, Вищий
державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна
академія” МОЗ України (м. Полтава), кафедра терапевтичної стоматології,
професор

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут стоматології (м.Київ).

Захист дисертації відбудеться “ 15 ” червня 2006 р. о 13.30 годині на
засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.05 при Національному
медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою: 03057,
м.Київ-57, вул. Зоологічна, б. 1, стоматологічний корпус.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м.Київ-57, вул.
Зоологічна, б.1, стоматологічний корпус.

Автореферат розісланий 15 травня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради, доцент Остапко
О.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Профілактика карієсу постійних зубів у дітей є однією
з актуальних проблем стоматології дитячого віку, що обумовлено високим
рівнем поширеності та інтенсивності цього захворювання. Обстеження дітей
різного віку по регіонах України свідчить про значне збільшення за
останні роки карієсу як тимчасових, так і постійних зубів (К.М.Косенко,
1994; М.М.Руденко та співавт., 1998; А.М.Політун, Н.І.Смоляр, 1999;
К.А.Парпалей та співавт., 2000; О.В.Удовицька та співавт., 2000;
Л.М.Лукіних, 2001; Л.О.Хоменко, 2004).

Відомо, що дія ряду несприятливих чинників зовнішнього середовища
призводить до зменшення резистентності організму в цілому і, як
наслідок, до зниження карієсрезистентності твердих тканин зубів
(М.М.Крупнік, 1997; А.В.Борисенко, 2000; Х.М.Сайфулліна, 2000;
О.В.Дєньга, 2001; В.Г.Сунцов та співавт., 2001). Чутливість до дії
несприятливих чинників особливо підвищується у критичні періоди життя
людини, до яких відносять препубертатний. Це період не тільки
інтенсивного росту дитини і формування її особистості, але і період
мінералізації більше половини постійних зубів (Т.П.Терешина, 1996;
Н.В.Курякіна, 2001; В.І.Куцевляк, 2001). Тому у цей період особливу
увагу лікарів необхідно звернути на профілактику карієсу постійних зубів
у дітей шляхом поліпшення умов вторинної мінералізації емалі зуба та
збільшення її карієсрезистентності.

Гомеопатичні препарати, що відносяться до регулюючої терапії, мають
різнобічну і багаторівневу дію на організм, позбавлені токсичних і
алергічних властивостей, дешеві і загальнодоступні. Тому останнім часом
вони все ширше застосовуються в медицині і, зокрема, в стоматології
(Т.Д.Попова, Т.Я.Зелікман, 1998; Л.В.Харьков та співавт., 2001;
Є.В.Зорян, А.В.Зорян, 2002).

У зв’язку з цим, вивчення ефективності застосування гомеопатичних сполук
кальцію для підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх
мінералізації у дітей 11-12 років дозволить знизити поширеність та
інтенсивність карієсу зубів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри дитячої
терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на тему:
”Вивчення стану твердих тканин зубів у дітей і підлітків, які
перебувають під впливом малих доз радіації” (№ держреєстрації
0100U002646), і виконана згідно плану МОЗ України. Дисертант у
комплексній темі є безпосереднім виконавцем фрагментів наукових
досліджень.

Мета і задачі дослідження: Метою даного дослідження є підвищення
ефективності профілактики карієсу постійних зубів в період їх
мінералізації у дітей за допомогою гомеопатичних сполук кальцію.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

Вивчити захворюваність карієсом постійних зубів у дітей 6, 12, 15-ти
років, які мешкають у с.Білозір’я Черкаської області, з концентрацією
фтору у питній воді – 0,3 мг/л.

Вивчити взаємозв’язок ураження твердих тканин зубів карієсом у дітей
11-12 років з фізіологічними і біохімічними характеристиками змішаної
слини (pH, швидкість слиновиділення, в’язкість, активність кислої і
лужної фосфатаз, вміст кальцію, фосфору, малонового діальдегіду,
активність каталази) і добової сечі (вміст кальцію і фосфору).

Дослідити зв’язок стану гігієни порожнини рота із інтенсивністю карієсу
зубів у дітей.

Вивчити взаємозв’язок ураження твердих тканин зубів карієсом у дітей
11-12 років з різними показниками загального адаптаційного потенціалу
організму.

Обґрунтувати вибір, розробити схему профілактики карієсу із
використанням гомеопатичних сполук кальцію для підвищення
карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей.

На основі клініко-лабораторних досліджень визначити ефективність
застосування гомеопатичних сполук кальцію для підвищення
карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей у
найближчі та віддалені строки.

Об’єкт дослідження — діти віком 6 – 15 років.

Предмет дослідження – стан твердих тканин зубів у дітей різного віку;
патогенетично спрямована корекція карієсрезистентності постійних зубів у
дітей в період їх мінералізації за допомогою гомеопатичних сполук
кальцію.

Методи дослідження: клінічні – для вивчення стоматологічного статусу
дітей і оцінки ефективності використання гомеопатичних сполук кальцію;
біохімічні – для кількісної оцінки дії гомеопатичних сполук кальцію на
параметри змішаної слини і добової сечі; психологічні – з метою аналізу
психологічних характеристик особистості; статистичні (математичний
аналіз) – для оцінки достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна. За допомогою комплексу клінічних, біохімічних і
психологічних методів досліджень доведено, що висока поширеність і
інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей 11-12 років
супроводжуються зниженням мінералізуючої функції слини і рівня
антиоксидантного захисту в порожнині рота, низьким рівнем гігієни,
зменшенням загального адаптаційного потенціалу організму,
психоемоційним напруженням, що призводить до зниження
карієсрезистентності твердих тканин зубів.

Вперше розроблений та апробований у клініці спосіб підвищення
карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей
із використанням гомеопатичних сполук кальцію. Доведено, що застосування
гомеопатичних сполук кальцію у схемі профілактики карієсу зубів у дітей
посилює ремінералізуючі властивості змішаної слини та підвищує
карієсрезистентність емалі зубів. Показано, що впродовж двох років
знижується приріст інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей в
порівнянні з контролем. Доведена висока редукція приросту карієсу
постійних зубів у дітей при застосуванні гомеопатичних сполук кальцію.

На запропонований спосіб підвищення карієсрезистентності постійних зубів
в період їх мінералізації у дітей за допомогою гомеопатичних сполук
кальцію отримано деклараційний патент України за № 2003043840 від 15
грудня 2003 року (співавтори — Хоменко Л.О., Борисенко А.В.).

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований метод
підвищення карієсрезистентності постійних зубів може бути складовою
частиною комплексної системи профілактики карієсу зубів у дітей. Метод
дозволяє знизити приріст інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей
(у 6,5 рази) і досягти високих показників його редукції. Він також
сприяє нормалізації фізіологічних і біохімічних показників змішаної
слини, підвищує рівень антиоксидантного захисту у порожнині рота та
загальний адаптаційний потенціал організму.

Спосіб підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх
мінералізації у дітей впроваджений у практику міських дитячих
стоматологічних поліклінік м.м. Черкаси, Чернігова, Сімферополя, Кривого
Рогу, Дніпропетровська, Донецька.

Результати досліджень впроваджені у навчальний процес на
кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і профілактики
стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця, на кафедрах дитячої стоматології Кримського державного
медичного університету імені С.І.Георгієвського, Дніпропетровської
державної медичної академії, Донецького державного медичного
університету імені М.Горького, на кафедрі стоматології факультету
післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведений аналіз наукової
літератури з даної теми, проведені клінічні і лабораторні дослідження,
статистична обробка і аналіз отриманих даних, наукове узагальнення
результатів, формулювання висновків роботи і практичних рекомендацій,
написання дисертації. Самостійно проведено обстеження дітей 6-15 років,
динамічне спостереження протягом трьох років за дітьми 11-12 років та
оцінка результатів розробленої схеми профілактики карієсу зубів у дітей.

Клінічні дослідження проведені на кафедрі дитячої терапевтичної
стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця (завідувач кафедрою –
д.м.н., професор Хоменко Л.О.), у середніх загальноосвітніх школах №1 і
№3 с.Білозір?я Черкаської області.

Біохімічні дослідження змішаної слини і добової сечі дітей проведені
спільно із співробітниками ЦНДЛ Вищого державного навчального закладу
України „Українська медична стоматологічна академія” (завідувач
лабораторією — д.м.н., професор Кайдашев І.П.).

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень
доповідались та обговорювались на ювілейній науково-практичній
конференції „Розвиток і становлення стоматології в Україні” (м. Полтава,
2002), Міжнародній ювілейній науково-практичній конференції „Сучасні
методи діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній
стоматології” (м. Полтава, 2003), Всеукраїнській науково-практичній
конференції „Сучасні підходи до лікування та профілактики основних
стоматологічних захворювань” (м. Івано-Франківськ, 2003), ювілейній
науково-практичній конференції „Питання організації стоматологічної
ортопедичної допомоги” (м. Полтава, 2003), Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сімейної
стоматології” (м. Полтава, 2003), ХХ1 науково-практичній конференції
студентів і молодих вчених Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця (м. Київ, 2003), науково-практичній конференції
„Актуальні питання терапевтичної стоматології” (м. Полтава, 2005), II
науково-практичній конференції „Актуальні проблеми терапевтичної
стоматології” (м. Полтава, 2006).

Дисертація апробована на засіданні кафедри дитячої терапевтичної
стоматології і профілактики стоматологічних захворювань та на засіданні
апробаційної ради „Стоматологія” Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Публікації результатів досліджень. Результати дисертаційного
дослідження відображені у 10 наукових роботах, з них 7 – у спеціальних
виданнях, які рекомендовані ВАК України. Отримано деклараційний патент
України на винахід „Спосіб підвищення карієсрезистентності постійних
зубів в період їх мінералізації” за № 2003043840 від 15 грудня 2003
року.

Обсяг і структура дисертації. Загальний обсяг роботи становить 146
сторінок машинописного тексту, основний текст дисертації викладено на
114 сторінках. Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису
об’єктів і методів досліджень, матеріалів власних досліджень, що
представлені у 5 розділах, обговорення результатів, висновків і
практичних рекомендацій, списку літератури. Роботу ілюстровано 25
таблицями і 2 малюнками. Список використаної літератури містить 321
роботу, із яких 84 – роботи зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Приведені в роботі результати отримані
при обстеженні 426 дітей віком 6-15 років, що постійно мешкають у с.
Білозір?я Черкаської області.

Для визначення стоматологічної захворюваності використані слідуючі
показники: поширеність карієсу у відсотках; інтенсивність карієсу
постійних зубів за індексом КПВз в кожній віковій групі (ВООЗ, 2000);
річний приріст інтенсивності карієсу постійних зубів; редукція приросту
карієсу постійних зубів. Проведено аналіз структури складових елементів
індексу інтенсивності карієсу постійних зубів (КПВз), які оцінювалися в
абсолютних величинах і у відсотковому співвідношенні.

Гігієнічний стан порожнини рота оцінювали за даними індексів
Федорова-Володкіної (1971) і OHI-S (I.C.Green, J.P.Vermillion, 1964).

Із загальної кількості обстежених (426 осіб) було відібрано 198 дітей
віком 11-12 років (98 хлопчиків і 100 дівчаток) для визначення
ефективності розробленого способу профілактики карієсу зубів. З них 114
дітей (60 хлопчиків і 54 дівчинки) склали дослідну групу; 84 дитини (38
хлопчиків і 46 дівчаток) – контрольну групу. Діти дослідної групи
вживали гомеопатичні сполуки кальцію, які призначали курсами двічі на
рік протягом місяця (весна, осінь) за наступною схемою: Calcium
carbonicum 100 CH — у понеділок і п’ятницю, Calcium phosphoricum 100 CH
— у вівторок і четвер, Calcium fluoricum 100 СН — у середу. Дітям
контрольної групи гомеопатичні сполуки кальцію не призначали.

Ефективність розробленого метода підвищення карієсрезистентності
постійних зубів вивчалася на підставі аналізу показників інтенсивності
карієсу постійних зубів (КПВз) в дослідній і контрольній групах,
приросту інтенсивності і редукції приросту карієсу через 1 і 2 роки, а
також через 1 рік після відміни препаратів (Е.Б.Сахарова, 1984).

Структурно-функціональну резистентність емалі (ТЕР-тест) визначали за
методикою В.Р.Окушко і Л.І.Косарєвої (1983). Мінералізуючий потенціал
слини (МПС) та тип мікрокристалізації вивчали за методикою П.А.Леуса
(1977) в модифікації Х.М.Сайфулліної і О.Р.Поздєєва (1991).

Об’єктом біохімічних досліджень була змішана слина, в якій визначали:
рН за методикою Т.П.Кравець і Т.П.Красуні (1996); швидкість
слиновиділення — згідно рекомендацій В.К.Леонтьєва і Ю.А.Петровича
(1976); в’язкість – за методикою Х.М.Сайфулліної і О.Р.Поздєєва (1991);
вміст кальцію — за методом Каракашова і Вічева (1968) в модифікації
В.К.Леонтьєва і В.Б.Смирнової (1977); вміст фосфору – за методикою
Больца і Льюка в модифікації В.Д.Конвай та співавт. (1972); активність
кислої фосфатази (КФ) — за методикою Anderch et al. у модифікації
В.К.Леонтьева і Ю.А.Петровича (1976); лужної фосфатази (ЛФ) — за методом
Bessey et al. в модифікації В.К.Леонтьєва і Ю.А.Петровича (1976); вміст
малонового діальдегіду (МДА) — за методикою Ю.А.Владимірова і
А.І.Арчакова (1972); активність каталази – за методикою О.Г.Архіпової
(1988). У добовій сечі вміст кальцію визначали за методом Каракашова і
Вічева (1968) в модифікації В.К.Леонтьєва і В.Б.Смирнової (1977); вміст
фосфору – за методикою Больца і Льюка в модифікації В.Д.Конвай та
співавт. (1972).

Рівень психоемоційного напруження визначали за допомогою опитувальника
J.Teylor (1953), тип особистості — за К.Юнгом (1961). Дані
психологічного тестування зіставляли з показниками стоматологічної
захворюваності.

Фізичний розвиток дітей оцінювали за інтегральними ознаками
гармонійності двох антропометричних показників – росту і маси тіла і їх
відповідності віковим нормам за центільними таблицями (М.Є.Фесенко,
2004). Відповідність числа постійних зубів, що прорізаються, віковим
нормам визначали згідно рекомендацій Л.О.Хоменко та співавт. (1999). Про
функціонування вегетативної нервової системи судили за величиною
вегетативного індексу Кердо (ВІ), згідно рекомендацій О.М.Вейна (1998).

Для порівняння параметрів, що вивчаються, використовували t-критерій
Ст?юдента. Аналіз результатів комплексного обстеження дітей 11-12 років
проводили з урахуванням взаємної множинної кореляції досліджуваних
параметрів. З метою системного аналізу взаємодії структур організму і
психосоматичних взаємовідношень використаний факторний аналіз (метод
головних компонент). Для оцінки системних зв’язків в організмі
застосований метод кореляційних плеяд, описаний Лапач С.Н. та співавт.
(2000). Результати дослідження і їх обговорення. Всього обстежено 426
дітей 6-15 років. Нами встановлено, що у 54 дітей 6-ти років (24
хлопчики і 30 дівчаток) поширеність карієсу склала 59,30±1,2%. Середнє
значення індексу КПВз дорівнювало у хлопчиків – 1,67±0,18, у дівчаток –
1,50±0,21 (р>0,05). У структурі індексу переважав нелікований карієс
(91,66%). Індекс Федорова-Володкіної склав 2,17±0,06 бали. Санації
порожнини рота потребувало 54,07% дітей.

У 103 дітей 12-ти років (50 хлопчиків і 53 дівчинки) поширеність карієсу
становила 88,35±1,3%. КПВз у хлопчиків — 3,89±0,35, у дівчаток –
4,39±0,42 (р>0,05), що свідчить про високу інтенсивність карієсу зубів у
дітей (П.А.Леус, 2000). Санації порожнини рота потребувало 85,15% дітей.
У структурі індексу КПВз переважав нелікований карієс (61,92%). Індекс
Green-Vermillion був високий і дорівнював 2,55±0,15 бала, що свідчить
про незадовільну гігієну порожнини рота.

У 174 дітей 15-ти років (88 хлопчиків і 86 дівчаток) поширеність карієсу
підвищується до 91,24±1,4%; КПВз у хлопчиків — 4,20±0,30, у дівчаток –
4,56±0,41 (р>0,05). У структурі індексу КПВз переважав нелікований
карієс (52,88%). Санації порожнини рота потребувало 86,75% дітей. Індекс
Green-Vermillion також був високий — 2,32±0,14 бала.

У дітей 11-12-ти років із середнім індексом КПВз=4,14 було встановлено
достовірне зниження рН змішаної слини у порівнянні з дітьми, які не мали
карієсу зубів, – 6,20±0,08 проти 6,70±0,14 (р<0,05). Швидкість слиновиділення у хлопчиків - 0,36±0,02 мл/хв, у дівчаток – 0,40±0,04 мл/хв; в'язкість змішаної слини - 2,73±0,09 і 2,84±0,06 умов.од. відповідно, що достовірно вище, ніж у стоматологічно здорових дітей – 1,52±0,06 умов.од. (р<0,05). ТЕР-тест у хлопчиків склав 4,87±0,18, у дівчаток – 4,88±0,21 бала. Він був достовірно гірший, ніж у дітей, які не мають карієсу зубів, – 2,65±0,06 бала (р<0,05). Мінералізуючий потенціал слини (МПС) дорівнював у хлопчиків - 1,41±0,12, у дівчаток -1,44±0,12 бали. Він був у 1,4 рази нижче, ніж у дітей, які не мають карієсу зубів, – 1,99±0,16 (р<0,001). Це супроводжувалося майже повною відсутністю кристалів 1 типу і переважанням кристалів 2 і 3 типів. Нами виявлені кореляційні взаємозв'язки МПС з рН (r=+0,93), активністю ЛФ (r=+0,99), рівнем фізичного розвитку (r=+0,76), відповідністю кількості постійних зубів віковим нормам (r=+0,80). Концентрація кальцію у змішаній слині хлопчиків становила 0,68±0,05 ммоль/л, дівчаток – 0,61±0,05 ммоль/л, і була достовірно вища, ніж у дітей, які не мають карієсу зубів, – 0,51±0,04 ммоль/л (р<0,05). Отримані дані співвідносяться із даними І.Є.Велігорі (2001); І.Л.Маковки (2001); С.В.Скульської (2001) та ін.. Цей показник корелював з в'язкістю слини (r=+0,62) і рівнем психоемоційного напруження (r=+0,78). Вміст фосфору у змішаній слині склав у хлопчиків 4,78±0,16 ммоль/л, у дівчаток – 4,43±0,12 ммоль/л (р>0,05). Вміст кальцію і фосфору у сечі перебував у
межах вікових норм.

Активність КФ у змішаній слині була підвищена порівняно із показником у
дітей, які не мають карієсу зубів, (17,59±1,48 од/л), і склала у
хлопчиків — 28,86±2,10 од/л, у дівчаток – 21,03±1,56 од/л. Активність ЛФ
склала у хлопчиків 14,40±1,50 од/л, у дівчаток – 12,71±1,77 од/л, і
достовірно не відрізнялася від даних стоматологічно здорових дітей
(р>0,05). Нами встановлено кореляційний взаємозв’язок активності ЛФ з
в’язкістю слини (r=+0,64) і МПС (r=-0,99).

Концентрація МДА у змішаній слині у хлопчиків дорівнювала 7,77±0,67
мкмоль/л, у дівчаток – 6,57±0,50 мкмоль/л, і була достовірно вища
порівняно із дітьми, які не мали карієсу зубів, – 4,62±0,65 мкмоль/л
(р<0,05). Антиоксидантний потенціал змішаної слини був знижений, що виявлялося підвищеним накопиченням МДА в процесі 1,5-годинної інкубації. Про напруження антиоксидантного захисту у порожнині рота свідчило підвищення активності каталази у змішаній слині, яка становила у хлопчиків - 10,98±0,70 од., у дівчаток – 9,10±0,70 од.. Використання гомеопатичних сполук кальцію в схемі профілактики карієсу зубів у дітей показує високу клінічну ефективність розробленого методу. Так, приріст інтенсивності карієсу постійних зубів за перший рік спостереження у дітей дослідної групи становив, у середньому, 0,81; у контрольній – 2,03, тобто приріст інтенсивності карієсу у контрольній групі за перший рік був у 2,5 рази більший, ніж у дослідній групі. Редукція приросту карієсу зубів за перший рік спостереження дорівнювала 60%. За другий рік спостереження приріст інтенсивності карієсу зубів становив у дослідній групі - 0,11, у контрольній – 0,71. Редукція приросту карієсу зубів за другий рік дорівнювала 84%. Отже, приріст інтенсивності карієсу зубів за другий рік у контрольній групі приблизно в 6,5 рази перевищує приріст інтенсивності карієсу у дослідній групі, хоча вихідні дані інтенсивності карієсу були практично однаковими. Протягом року після припинення застосування гомеопатичних сполук кальцію річний приріст інтенсивності карієсу у дітей дослідної групи був, значно нижчий, ніж у контрольній групі. Редукція приросту карієсу зубів за три роки спостереження склала 76%. Це свідчить про клінічну ефективність застосування гомеопатичних сполук кальцію для підвищення карієсрезистентності емалі зубів у дітей. Рис. 1. Динаміка карієсу постійних зубів (за даними індекса КПВз) у дітей 11-12 років під дією гомеопатичних сполук кальцію за перший, другий і третій рік спостереження порівняно з вихідними даними. 4 Z \ ” – ? ? 3/4 F ‚ oooooooooiooTHOTHIIIAAAA 4 ” – th >

„O

^„O

(oeoeeeaeaeeaYYYaaIIAAAA

&

??????????

???????????Рис. 2. Приріст карієсу постійних зубів у дітей 11-12
років під дією гомеопатичних сполук кальцію за три роки спостережень.

Окрім клінічних показників, ефективність розробленого методу
профілактики карієсу зубів підтверджена фізіологічними і біохімічними
показниками змішаної слини. Під дією гомеопатичних сполук кальцію за два
роки нормалізувався кислотно-лужний баланс в порожнині рота, зросла
швидкість слиновиділення, у середньому, у 1,3 рази; в’язкість змішаної
слини знизилася у 1,35 рази (р<0,001). У дітей контрольної групи позитивної динаміки за цими показниками не спостерігалося. Зміна біохімічних характеристик змішаної слини характеризувалася зниженням концентрації кальцію в змішаній слині на 35,61% (р<0,001) у порівнянні з початковим рівнем (від 0,65±0,05 ммоль/л до 0,43±0,03 ммоль/л), що свідчить про активну мінералізацію емалі. Концентрація фосфору в змішаній слині дітей дослідної групи підвищувалася, у середньому, у 1,2 рази. Активність КФ у хлопчиків знизилася з 28,86±2,10 до 18,36±1,30 од/л (р<0,001), а у дівчаток - з 21,03±1,56 до 17,33±1,39 од/л (р<0,05) за той же період. Активність ЛФ залишалася стабільно високою. Спостерігалося достовірне зниження концентрації МДА у змішаній слині у 1,4 рази (р<0,002). У дітей контрольної групи його концентрація залишалася високою - 6,34±0,93 мкмоль/л. Про напруженість в системі антиоксидантного захисту в порожнині рота свідчила стабільно підвищена активність каталази як у дітей дослідної, так і контрольної груп. Під дією гомеопатичних сполук кальцію у хлопчиків дослідної групи ТЕР-тест до кінця другого року спостережень змінився з 4,87±0,18 до 2,85±0,18 бали, у дівчаток – з 4,88±0,21 до 2,55±0,15 бали (р<0,001). Про збільшення МПС свідчило те, що у дослідній групі у три рази збільшилася кількість дітей з першим типом мікрокристалів і у 4,6 рази – з другим. Серед дітей контрольної групи зареєстровано у 3,5 рази більше дітей з третім, найбільш несприятливим, типом мікрокристалів і у 2,3 рази менше дітей з другим типом мікрокристалів. Відомо, що 11-12-літній вік дітей відноситься до критичних у зв'язку з тим, що швидкий фізіологічний розвиток організму і формування особистості людини відбувається на тлі несформованих адаптаційно-пристосувальних реакцій організму. Нами встановлено, що у 63,05% дітей спостерігалася затримка прорізування постійних зубів. За центильними таблицями тільки у 37,30% дітей фізичний розвиток відповідав віковим нормам. Вивчення психологічних особливостей виявило, що 69,25% дітей 11-12 років мали високу особисту тривожність, яка становила, у середньому, 19,32±1,34 бали. Серед 15-літніх дітей таких виявлено 58,65%, середня тривожність – 19,44±1,80 бали (р>0,05). У дітей з
високою тривожністю були вищі показники поширеності і інтенсивності
карієсу зубів.

Вегетативний індекс Кердо (ВІ) склав у хлопчиків — 5,83±1,04 бали, у
дівчаток – 4,77±1,05, і був достовірно вищий, ніж у дітей, які не мали
карієсу зубів, – 2,65±0,06 балів (р<0,05). Ваготонія зареєстрована у 21,12±1,1% хлопчиків і 28,44±1,6% дівчаток, що менше, ніж у стоматологічно здорових дітей, у середньому, у два рази. Нами зареєстрована пряма кореляційна залежність між індексами КПВз і ВІ (r=+0,75). Використання методу головних компонент дозволило виділити три основні групи патогенетичних чинників карієсу у дітей в період мінералізації постійних зубів: соматичну (зниження адаптаційного потенціалу організму, вегетативний дисбаланс), психологічну (вплив тривожності, типу особистості) і порушення гомеостазу в порожнині рота. Проведений логіко-математичний аналіз карієсогенної ситуації в період мінералізації постійних зубів у дітей з високою поширеністю і інтенсивністю карієсу вимагає застосування засобів, що впливають на карієсрезистентність шляхом дії на провідні ланки патогенезу карієсу. Повною мірою цим вимогам відповідають гомеопатичні препарати. Під дією гомеопатичних сполук кальцію до кінця другого року спостереження збільшилося число кореляційних пар, що пов'язують адаптаційний потенціал організму з ТЕР-тестом (r=+0,82), рівнем МДА (r=-0,96), вмістом кальцію в слині (r=-0,64), активністю ЛФ (r=+0,74), гігієнічним індексом (r=-0,60), що свідчить про відновлення узгодженості дій систем організму в процесі корекції адаптаційних реакцій гомеопатичними препаратами. У дітей контрольної групи адаптаційний потенціал організму істотно не збільшився. До кінця другого року застосування гомеопатичних сполук кальцію затримка прорізування постійних зубів скоротилася у хлопчиків з 1,69±0,55 до 0,50±0,19 (р<0,001), у дівчаток – з 1,72±0,48 до 0,85±0,29 зубів на одну дитину (р>0,05). У дітей контрольної групи позитивної
динаміки прорізування постійних зубів не спостерігалося. Кількість дітей
дослідної групи, чий фізичний розвиток відповідає віковим нормам,
збільшилася майже на 30%. У дітей контрольної групи диспропорції
фізичного розвитку збереглися.

За цей період під впливом гомеопатичних сполук кальцію число дітей з
переважанням тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової
системи збільшилося, у середньому, у два рази (р<0,001), ВІ зменшився у хлопчиків з 5,83±1,04 до 3,17±1,22 бали (р<0,001), у дівчаток – з 4,77±1,05 до 2,78±1,44 бали (р<0,001). У дітей контрольної групи спостерігалося збільшення ВІ. Також слід зазначити, що рівень тривожності в дослідній групі був нижчим, у порівнянні із контролем, у 1,4 рази. У цих дітей рівень тривожності не змінився. Таким чином, наші дані свідчать про широкий спектр дії гомеопатичних сполук кальцію, які впливають на основні ланки патогенезу карієсу. Це сприяє зміцненню здоров'я, гармонізації психологічного і фізичного розвитку дитини, підвищує карієсрезистентность постійних зубів у дітей в період їх вторинної мінералізації. ВИСНОВКИ У дисертації представлені теоретичне обгрунтування і нове вирішення актуального завдання сучасної стоматології - підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей за допомогою гомеопатичних сполук кальцію. 1. Серед дітей, які мешкають у сільській місцевості поширеність карієсу  у дітей 6 років складає 59,30±1,2% при середньому  КПВз=1,59±0,19;  у  дітей 12-ти років - 88,35±1,85% при середньому КПВз=4,14±0,40; у дітей 15-ти років – 91,24±1,4% при середньому КПВз=4,38±0,36. У структурі індексів КПВз переважає нелікований карієс. Санації порожнини рота потребуває 54,07% дітей 6-ти років, 85,15% дітей - 12-ти років і 86,75% дітей - 15-ти років. Гігієна порожнини рота у дітей 6-15 років є незадовільною при середньому індексі Федорова-Володкіної = 2,17 бали для дітей 6-ти років і середньому індексі Green-Vermillion = 2,55 бали для дітей 12-ти років та 2,32 бали для дітей 15-ти років. 2. У дітей з високою інтенсивністю карієсу постійних зубів визначено знижений мінералізуючий потенціал слини і кислотостійкість емалі, що поєднується із порушенням кислотно-лужного балансу в порожнині рота, зниженням швидкості слиновиділення, підвищенням в'язкості слини, зниженням концентрації кальцію, збільшенням активності кислої фосфатази, підвищенням концентрації малонового діальдегіду у змішаній слині. 3. У дітей 11-12 років з високою інтенсивністю карієсу постійних зубів зниження карієсрезистентності супроводжується достовірним зниженням адаптаційного потенціалу організму. У 63,05% дітей виявлено затримку прорізування постійних зубів у порівнянні з віковими нормами. Вона складає, у середньому, 1,7 зуби на одну дитину. Із переважанням тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи дітей було, у середньому, у 1,8 рази менше, ніж серед здорових. Високий рівень особистої тривожності виявлено у 69,25% дітей. 4. Під дією гомеопатичних сполук кальцію за два роки карієсрезистентность емалі зубів за даними ТЕР-тесту збільшується у 1,5 рази, швидкість слиновиділення зростає у 1,3 рази, в'язкість слини зменшується у 1,35 рази, у 3 рази підвищується мінералізуючий потенціал слини. Концентрація кальцію в змішаній слині знижується, у порівнянні з початковою, на 35,61%, фосфору - збільшується у 1,2 рази. Активність кислої фосфатази у змішаній слині знижується у 1,3 рази; концентрація малонового діальдегіду – у 1,4 рази у порівнянні з їх початковим рівнем. 5. Застосування гомеопатичних сполук кальцію протягом двох років сприяє підвищенню адаптаційного потенціалу організму дітей 11-12 років. При цьому число дітей з проявами дисфункції вегетативної нервової системи зменшується, у середньому, в два рази. Кількість дітей, чий фізичний розвиток відповідає віковим нормам, збільшується на 29,93%; психоемоційне напруження знижується у 1,4 рази. Зменшується затримка прорізування постійних зубів у відповідності з віковими нормами. 6. Застосування гомеопатичних сполук кальцію у дітей з високою інтенсивністю карієсу протягом двох років сприяє у них зниженню приросту інтенсивності карієсу постійних зубів у три рази. За цей період редукція приросту карієсу зубів складає 66%. Через рік після припинення прийому гомеопатичних сполук кальцію, річний приріст інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей дослідної групи був значно нижчий, ніж у дітей контрольної групи. Редукція приросту карієсу постійних зубів за три роки спостережень дорівнює 76%. Це свідчить про ефективність розробленого методу підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. Запропонований спосіб підвищення карієсрезистентності постійних зубів може бути складовою частиною комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань. 2. Для підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей 11-12 років пропонується використовувати гомеопатичні сполуки кальцію протягом двох років двічі на рік (весна, осінь) впродовж місяця за наступною схемою: Calcium carbonicum 100 СН – у понеділок і п'ятницю, Calcium phosphoricum 100 СН – у вівторок і четвер, Calcium fluoricum 100 СН – у середу, по 6 грудочок під язика за 30 хвилин до прийому їжі (аналог – “Рост-норма”, NHU, Україна). СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 1. Качуровская В.О. Анализ стоматологического статуса школьников, которые проживают в сельськой местности // Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2001. - Т.1, Випуск 1-2. - С.38-39. 2. Качуровская В.О. Типы микрокристаллизации слюны у школьников Черкасской области //Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2002. - № 3-4. - С.72-74. 3. Качуровская В.О. Изменение минерализующей функции слюны под действием гомеопатических соединений кальция // Український стоматологічний альманах. - 2003. - № 2.- С.10-13. 4. Качуровская В.О. Влияние гомеопатических соединений кальция на его содержание в ротовой жидкости у детей // Український медичний альманах. - 2003. - №2. - С.84-86. 5. Качуровська В.О. Деякі показники вільнорадикального перекісного окислення липидів і антиоксидантного захисту в порожнині рота у дітей // Галицький лікарський вісник. - 2003. - № 1. - С.97-98. 6. Качуровская В.О. Содержание кальция, неорганического фосфора и активность фосфатаз в ротовой жидкости школьников 11-12 лет и их динамика под действием гомеопатических соединений кальция // Вісник стоматології. - 2003. - №1. - С.145-147. 7. Пат. 62667А Україна, МПК 7 А 61 До 35/78 Спосіб підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації: Деклараційний патент 62667 А, Україна, МПК А 61 До 35/78 /В.О.Качуровська, Л.О.Хоменко, А.В.Борисенко/.- № 2003043840; Заявл. 25.04.2003; Опубл. 15.12.2003; Бюл. № 12. Здобувачем проведено клінічну апробацію розробленого способу у 114 дітей 11-12 років та визначено його ефективність. 8. Качуровська В.О. Деякі показники карієсогенної ситуації в порожнини рота у сільських школярів // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції ”Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”. - Івано-Франківськ, 2003. - С.43-44. 9. Качуровская В.О. Сравнительный анализ стоматологической заболеваемости подростков, которые проживают в городе и селе, в зависимости от их психологических характеристик //Тез.доп. Всеукраїнської студ.конф. „Актуальні проблеми сімейної стоматології”. - Полтава, 2003. - С.7-8. 10. Качуровская В.О. Особенности применения гомеопатической терапии у детей для повышения кариесрезистентности твёрдых тканей зуба // Тез.доп. ХХ1 науково-практичної конференції студентів і молодих вчених Національного медичного університету їмені О.О. Богомольця „Актуальні проблеми сучасної стоматології”. - Київ, 2003. - С.9-10. АНОТАЦІЯ Качуровська В.О. Підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.22 – стоматологія. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2006. Дисертація присвячена питанню підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей. Висока поширеність і інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей 11-12 років, які мешкають у с. Білозір’я Черкаській області і вживають воду з низькою концентрацією в ній фтору (0,3 мг/л), супроводжуються зниженням адаптаційного потенціалу організму, зменшенням мінералізуючої функції слини, зниженням кислотостійкості емалі у порівнянні з нормою. Запропонований спосіб підвищення карієсрезистентності постійних зубів в період їх мінералізації у дітей полягає у використанні гомеопатичних сполук кальцію протягом двох років двічі на рік (весна, осінь) впродовж місяця за наступною схемою: Calcium carbonicum 100 СН – у понеділок і п'ятницю, Calcium phosphoricum 100 СН – у вівторок і четвер, Calcium fluoricum 100 СН – у середу, по 6 грудочок під язика за 30 хвилин до прийому їжі. Використання гомеопатичних сполук кальцію в схемі профілактики карієсу постійних зубів у дітей показує високу клінічну ефективність розробленого методу. Так, приріст інтенсивності карієсу постійних зубів за перший рік спостереження у дітей дослідної групи становив, у середньому 0,81; у контрольній – 2,03, тобто приріст інтенсивності карієсу у контрольній групі за перший рік був у 2,5 рази більший, ніж у дослідній групі. Редукція приросту карієсу зубів за перший рік спостереження дорівнювала 60%. За другий рік спостереження приріст інтенсивності карієсу зубів становив у дослідній групі – 0,11, у контрольній – 0,71. Редукція приросту карієсу зубів за другий рік дорівнювала 84%. Отже, приріст інтенсивності карієсу зубів за другий рік у контрольній групі приблизно в 6,5 рази перевищує приріст інтенсивності карієсу у дослідній групі, хоча вихідні дані інтенсивності карієсу були практично однаковими. Протягом року після припинення застосування гомеопатичних сполук кальцію річний приріст інтенсивності карієсу у дітей дослідної групи був, значно нижчий, ніж у контрольній групі. Редукція приросту карієсу зубів за три роки спостереження склала 76%. Ключові слова: діти, карієс, слина, профілактика, гомеопатичні сполуки кальцію. АННОТАЦИЯ Качуровская В.О. Повышение кариесрезистентности постоянных зубов в период их минерализации. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. - Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, Киев, 2006. Диссертация посвящена повышению кариесрезистентности постоянных зубов в период их минерализации у детей. При обследовании 426 детей 6-15 лет, проживающих в с. Белозерье Черкасской области и употребляющих воду с низкой концентрацией в ней фтора (0,3 мг/л). выявлена высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов, которые с возрастом увеличиваются. Клиническое, биохимическое и психологическое обследование 198 детей 11-12 лет с высокой интенсивностью кариеса выявило, наряду со снижением адаптационного потенциала организма, отставание в физическом развитии по сравнению с возрастными нормами у 37,30% детей, задержку прорезывания постоянных зубов наблюдалась у 63,05%. Выявлено снижение минерализующих свойств слюны и уменьшение кислотоустойчивости эмали. Используя возможности факторного анализа (метод главных компонент), было выделено три наиболее значимих составляющих кариесогенной ситуации, которая проявилась у детей 11-12 лет высокой распространенностью и интенсивностью кариеса - соматическую (снижение адаптационного потенциала организма), психологическую (влияние психоэмоционального напряжения и типа личности) и нарушение гомеостаза ротовой полости, что привело к снижению минерализующих свойств слюны (снижение рН, скорости слюноотделения, повышение вязкости слюны и содержания в ней кальция, увеличение активности кислой фосфатазы (КФ) и повышение интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ)). Предложенный способ повышения кариесрезистентности постоянных зубов в период их минерализации предполагает использование гомеопатических соединений кальция: Calcium carbonicum 100 CH – в понедельник и пятницу, Calcium phosphoricum 100 CH - во вторник и четверг, Calcium fluoricum 100 CH - в среду, курсами два раза в год в течение месяца (весна, осень) у 114 детей 11-12 лет с исходно высокой интенсивностью кариеса в течение двух лет наблюдения. Это позволило повысить адаптационный потенциал организма, о чем свидетельствовало увеличение числа детей с физическим развитием, соответствующим возрастным нормам, в среднем, на 30%; нормализовался процесс прорезывания постоянных зубов; число детей с проявлениями дисфункции вегетативной нервной системы снизилось в два раза; психоэмоциональное напряжение уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с показателями детей контрольной группы. Повышение минерализующей функции слюны характеризовалось увеличением скорости слюноотделения и снижением вязкости смешанной слюны в 1,3 раза, нормализовался рН смешанной слюны, снизилась концентрация кальция в ней на 35,61%, концентрация фосфора увеличилась в 1,2 раза. Также отмечалось снижение активности КФ и интенсивности ПОЛ, в среднем, в 1,4 раза. Это сопровождалось увеличением кислотоустойчивости эмали в 1,5 раза и повышением минерализующего потенциала слюны в 3 раза по сравнению с их исходным уровнем. Сравнивая темпы прироста интенсивности кариеса у детей опытной и контрольной группы, имевших одинаковый их исходный уровень, после двух лет использования гомеопатических соединений кальция, темпы прироста интенсивности кариеса у детей опытной группы были, в среднем, в три раза ниже. Наблюдение за темпами прироста интенсивности кариеса в течение последующего года после отмены гомеопатических соединений кальция показало, что его прирост у детей контрольной группы был, значительно выше, чем у детей опытной группы. Редукция прироста кариеса постоянных зубов за три года наблюдения составила 76%. Выявленная высокая эффективность гомеопатических соединений кальция позволяет рекомендовать их в качестве средств, повышающих кариесрезистентность постоянных зубов в период их минерализации. Широкий спектр их действия способствует укреплению здоровья ребенка, его гармоничному развитию, снижает факторы риска кариеса, чем предотвращает его дальнейшее прогрессирования в условиях кариесогенной ситуации, наблюдающейся в период минерализации постоянных зубов. Существенным является и социальный аспект их применения – доступность, безопасность и низкая стоимость гомеопатических препаратов, что позволяет рекомендовать их для широкого внедрения в систему практического здравоохранения. Ключевые слова: дети, кариес, слюна, профилактика, гомеопатические соединения кальция. RESUME Kachurovska V.O. Improvement in caries resistance of permanent teeth during the period of their remineralization. - Manuscript. The thesis for scientific degree of Candidate of Medical Sciences in specialty 14.01.22 – Stomatology. – The O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, 2006. The thesis is devoted for the problem of improvement in caries resistance of permanent teeth during the period of their remineralization. High incidence and intensity of caries of permanent teeth in the children aged 11-12 years residing at Bilozir’ya Village, Cherkasy Region, who consume water with a low fluorine concentration (0.3 mg/L), are accompanied with lowered adaptation potential of the organism, lowered mineralizing function of saline, and lowered acid resistance of dental enamel as compared with normal. A new method was proposed for improving caries resistance of permanent teeth during the period of their mineralization in children. In its essence, it consists in the use homeopathic compounds of calcium twice a year for a month (spring and autumn) during two years. The pharmaceutical regimen is as follows: Calcium carbonicum 100 CH – on Monday and Friday, Calcium phosphoricum 100 CH – on Tuesday and Thursday, Calcium fluoricum 100 CH – on Wednesday by 6 beads under the tongue 30 minutes before taking meal. The usage of homeopathic compounds of calcium for prevention of caries of permanent teeth demonstrated high efficacy in clinical practice. Thus, a growth in caries intensity during the first year of observations was 0.81 and 2.03 in the study group and the control group, respectively. That is, a growth in caries intensity during the first year of observations in the control group was 2.5-fold as compared with that in the study group. Reduction in a growth in caries intensity during the first year of observations amounted to 60%. During the second year of observations, a growth in caries intensity was 0.11 and 0.71 in the study group and the control group, respectively. Reduction in a growth in caries intensity during the second year of observations amounted to 84%. During the year following discontinuation of using homeopathic compounds of calcium, annual growth in caries intensity was lower in the study group as compared with that in the control group. Reduction in a growth in caries intensity during 3 years of observations amounted to 76%. Key words: children, caries, saliva, prevention, homeopathic connections of calcium. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ВІ – вегетативний індекс Кердо; КПУз – індекс каріозних, запломбованих і видалених постійнихзубів; КФ – кисла фосфатаза; ЛФ – лужна фосфатаза; МДА – малоновий діальдегід; МПС – мінералізуючий потенціал слини; ПОЛ – перекисне окислення ліпідів; CH – сотенне розведення речовини в гомеопатії; ТЕР – тест емалевої резистентності. PAGE 1 7,88 5,10 5,05 6,55 5,84 4,94 4,13 3,81 P<0,0001 P>0,05

контрольна група

дослідна група

4,07

0,97

контрольна група

дослідна група

Похожие записи