.

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3398
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КМІТА Євген Вікторович

УДК 629.7.07:81.2

Методика навчання пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних
трасах в умовах дефіциту часу

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні науки)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державній льотній академії України, Міністерство
освіти і науки України, м. Кіровоград

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент

Ягупов Василь Васильович,

Науково-методичний центр військової освіти, начальник

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент

Нещадим Микола Іванович,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
головний науковий співробітник відділу теорії та практики педагогічної
майстерності

кандидат педагогічних наук, старший

науковий співробітник

Ткаченко Олександр Анатолійович,

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, доцент
кафедри психології

Провідна установа –

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки та
методики професійного навчання, Міністерство освіти і науки України, м.
Харків

Захист відбудеться “3” березня 2005р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.004.11 у Національному аграрному
університеті за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус 3, аудиторія 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного
університету за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 13,
навчальний корпус 4, кімната 41

Автореферат розісланий “27 ” січня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Свистун В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Науково-технічний прогрес в авіації вимагає
суттєвого корегування підготовки льотного складу (ЛС) до професійної
діяльності, а проблема безпеки польотів (БП) – безпосереднього
врахування людського фактору. Слід зазначити, що однієї зі складових
професійної майстерності пілота, яка суттєво впливає на людський фактор
в авіації, є культура його професійного спілкування англійською мовою.

Збільшення обсягу міжнародних повітряних перевезень призвело до різкого
збільшення мовної взаємодії пілотів із застосуванням мови фразеології,
розробленої на базі не тільки російської мови, але й англійської,
французької та ін. Дослідження англійської організації Aerospace
Linguistic Foundation, у процесі яких порівнювалися 18 мов, показали, що
вибір англійської мови в авіації, як офіційної мови радіообміну, є
найоптимальнішім, оскільки за статистичними даними при її використанні
відбулося значно менше авіаційних подій на 1 млн. польотів (2 проти 5)
ніж при використанні інших. Відповідно ведення радіообміну пілотами цією
мовою, особливо в умовах дефіциту часу, є актуальною науковою проблемою.
Відомо, що льотна діяльність висуває до психіки пілота максимальні
вимоги, бо вона передбачає його напружену інтелектуальну і рухову
діяльність в умовах підвищеного емоційно-вольового стресу. При цьому, у
польоті число мінімально необхідних дій та операцій може досягати межі
людських можливостей.

Пілотові в екстремальних умовах польоту на тлі високого
емоційно-вольового напруження, які можуть бути викликані порушеннями у
функціонуванні навігаційного устаткування і різних систем літака,
можливою погрозою для власного життя, а також життя пасажирів, необхідно
вчасно зреагувати на ці несправності, адекватно оцінювати обстановку,
прийняти єдино вірне рішення і реалізувати його згідно з Порадниками
щодо льотної експлуатації та здійснення польотів. Усе це необхідно
виконати в максимально короткий час, з високою точністю і безумовною
надійністю. Адже часовий фактор для пілота в цих умовах стає
вирішальним. Відповідно виникає проблема дефіциту часу, що залежить
також від психічних і психофізіологічних можливостей людини.

Також відбулося різке збільшення кількості польотів і пасажиропотоку на
країни ближнього і далекого зарубіжжя, що значно ускладнило професійну
діяльність ЛС. Згідно зі звітом Міждержавного авіаційного комітету,
поява авіакомпаній країн СНД на міжнародних повітряних трасах (МПТ)
призвело до значного збільшення авіаційних подій і катастроф через
допуск ЛС до роботи на них без відповідного рівня їх професійної
підготовленості. При цьому, за останні роки збільшилась кількість подій,
пов’язаних з відсутністю в нього професійної мовної культури введення
радіообміну англійською мовою як у звичайних, так і в позаштатних умовах
льотної діяльності. Основними причинами таких подій є недостатній рівень
знань у пілотів щодо розмовної англійської мови; відсутність у них
системних знань стандартної й нестандартної фразеології радіообміну
англійською мовою, навичок і вмінь володіння професійною льотною мовою;
недостатнє взаєморозуміння в процесі ведення ними радіообміну із
диспетчерським пунктом аеропорту; неадекватне оцінювання ними різних
позаштатних ситуацій; прийняття помилкових рішень та їхнє передавання по
каналах радіозв’язку на диспетчерський пункт; іноді пілоти не вміють
переводити одиниці виміру висоти польоту (метри у фути), встановлені
стандартами Міжнародної організації цивільної авіації; уповільнене
сприйняття інформації в ситуаціях, що вимагають швидкого ухвалення
рішення та ін.

При цьому спостерігаються суттєві складності в процесі ведення ЛС
радіообміну англійською мовою, бо спілкування іноземною мовою передбачає
значно більшу кількість розумових дій та операцій пілотів, пов’язаних з
лексико-граматичним оформленням висловлювань, ніж при спілкуванні рідною
мовою. Різко зростає навантаження на оперативну пам’ять пілота,
підвищуються вимоги до його довільної уваги, що призводить до збільшення
кількості речових помилок, ослаблення контролю якості мови та
ускладнення розподілу уваги між значеннєвим і формально-мовним рівнями
висловлювання своїх думок. Результат – викривлене сприйняття пілотом
інформації, непрофесійне її осмислення й інтерпретація.

Пілот, на думку Р.М. Макарова, може бути професійно підготовленим, але в
екстремальних умовах діяльності в залежності від типу реакцій може бути
практично безпомічним через відсутність у нього стресостійкості,
психологічної готовності до льотної діяльності. У цих умовах пілот у
залежності від його індивідуально-психічних якостей і особливостей,
професійної підготовленості до льотної діяльності може поводитися
по-різному. Наприклад, допускати зайві дії та операції, пропускати
сигнали, невірно їх інтерпретувати, давати помилкові команди, приймати
необґрунтовані рішення й неадекватно їх реалізовувати. У таких умовах
виникає дефіцит часу й інформації. У пілота, як правило, виникають
негативні емоційні прояви – страх, розгубленість, шок, невпевненість у
собі й ін. Якщо до цього додається недостатнє володіння англійською
мовою, то це призводить до суттєвих “збоїв” при сприйнятті й обробці
інформації, її передаванні. Така ситуація може виникнути і при невірному
оформленні російсько-, україномовної інформації англійською мовою.

Відповідно, культуру професійного спілкування у майбутніх пілотів
необхідно формувати у процесі занять з іноземної мови. У зв’язку з цим
на перший план виходить проблема ефективних методик викладання
англійської мови у ВНЗ. За останні роки намітилася тенденція до
комплексного її дослідження. Розроблено значну кількість дидактичного
матеріалу для студентів, пов’язаного зі максимально ефективним
використанням часу, який відводиться для їх мовної підготовки. Проте,
практично, відсутні дисертаційні дослідження, теоретичний і методичний
матеріали, пов’язані з підготовкою студентів до професійного спілкування
англійською мовою в умовах дефіциту часу. Таким чином, теоретичне
обґрунтування методики ведення радіообміну англійською мовою майбутніми
пілотами в умовах дефіциту часу та її експериментальна перевірка є
актуальною педагогічною проблемою.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт на базі Міжнародної
академії проблем людини в авіації і космонавтиці й пов’язана з темою
“Педагогічні основи складання тестів іноземною мовою для мовного
тестування в Збройних Силах України”, що розробляється в
Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони
України.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану
методику навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних
повітряних трасах в умовах дефіциту часу й експериментально перевірити
її ефективність у період їх предтренажерної і тренажерної підготовок.

Концепція дослідження. Аналіз підготовки авіаційних фахівців до ведення
радіообміну на МПТ показав, що, незважаючи на численні дослідження,
проведені за останні роки, збільшення кількості навчальних годин на
вивчення іноземних мов, проблема формування у пілотів культури
іншомовного спілкування залишається однією з найбільш актуальних у їх
підготовці. Основна причина недостатньої надійності ведення радіообміну
на МПТ пілотами неангломовних країн корениться, насамперед, у
відсутності діяльнісного та особистісного підходів до процесу формування
у них знань, навичок і умінь (ЗНУ) цього радіообміну. Зокрема, навчання
веденню радіообміну на МПТ майбутніх пілотів в умовах дефіциту часу у
льотних ВНЗ не проводиться взагалі. Як наслідок цього страждає якість
підготовки авіафахівців до ведення радіообміну на МПТ, особливо в
екстремальних умовах польоту.

Зважаючи на те, що навчання веденню радіообміну на МПТ майбутніх пілотів
є невід’ємною частиною процесу формування в них професійної культури і
надійності, стає можливим формування у них достатньо стійких навичок і
вмінь володіння англійською мовою радіообміну як у звичайних, так і в
ускладнених умовах польоту шляхом творчого застосування особистісно
орієнтованої методики навчання в процесі квазіпрофесійної діяльності в
умовах дефіциту часу. При цьому дидактичне й психологічне навантаження
визначені цілями і задачами тренажерної підготовки, виконанням робочих
функцій навчального польоту й спрямовані на зміну стану організму
курсантів-пілотів, на придбання ним оптимального рівня адаптованості до
професійного навантаження. У результаті цього в їх психіці відбувається
накопичення нових функціональних станів, мобілізація і розгортання
внутрішніх ресурсів, що дозволяють формувати не тільки оптимальні
характеристики льотного складу в звичайних і екстремальних умовах
польоту, але й стійкі навички та вміння ведення радіообміну на МПТ в
умовах дефіциту часу.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що:

1. Формування професійного ведення радіообміну на міжнародних повітряних
трасах в екстремальних ситуаціях майбутніми пілотами буде досягнуто,
якщо буде науково обґрунтована особистісно орієнтована методика їх
навчання веденню радіообміну в умовах дефіциту часу.

2. Творче навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних
повітряних трасах в умовах дефіциту часу на основі використання теорії
поетапного формування розумових дій (ТПФРД) у процесі виконання
квазіпрофесійної діяльності безпосередньо на комплексному тренажері
літака (КТЛ) Ан-12 дозволить сформувати оптимальні рівні навичок і вмінь
володіння англійською мовою в умовах дефіциту часу як у стандартних, так
і в екстремальних умовах польоту.

Відповідно до мети дослідження та висунутої гіпотези ставилися такі
завдання:

1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми навчання іноземних мов у
вищих навчальних закладах цивільної авіації (ВНЗ ЦА) і формування в них
культури професійного спілкування у майбутніх пілотів.

2. Провести аналіз теорії і практики підготовки у вищих навчальних
закладах цивільної авіації майбутніх пілотів до ведення радіообміну на
міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу.

3. Теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану методику навчання
курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в
процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу із
застосуванням елементів концепції теорії поетапного формування розумових
дій та проблемного навчання.

4. Експериментально перевірити ефективність особистісно орієнтованої
методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну англійською
мовою в умовах дефіциту часу в процесі виконання ними квазіпрофесійної
діяльності безпосередньо на комплексному тренажері літака Ан-12 у період
предтренажерної й тренажерної підготовок.

5. Розробити методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників
по удосконалюванню навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на
міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу.

Об’єкт дослідження – процес навчання курсантів-пілотів веденню
радіообміну на міжнародних повітряних трасах у вищих льотних навчальних
закладах.

Предмет дослідження – концепція, принципи, методи, форми і послідовність
навчання курсантів-пілотів вищих льотних навчальних закладів веденню
радіообміну в умовах дефіциту часу на міжнародних повітряних трасах.

Методи дослідження. Комплексний характер проблеми дослідження потребував
усебічного її вивчення і застосування комплексу методів дослідження, які
можна умовно розділити на такі групи:

теоретичні: вивчення й аналіз літературних джерел і документів ІКАО;
абстрагування, класифікація і систематизація теоретичних і
експериментальних даних; конкретизація теоретичного знання, індукція і
дедукція; порівняльний аналіз; теоретичне моделювання польотів на МПТ на
сучасних електронних тренажерних пристроях;

емпіричні й експериментальні: вивчення і прогнозування сучасного стану
підготовки майбутніх пілотів до льотної діяльності; спостереження;
анкетування; бесіди; аналіз рівня успішності курсантів; аналіз передумов
до льотних подій згідно з особистими льотними книжками курсантів;
проведення констатуючого і формуючого експериментів; практичне
моделювання польотів на МПТ на сучасних електронних тренажерних
пристроях з максимальним відтворенням реальних умов польоту в ситуації
дефіциту часу; методи оцінювання психофізіологічної “вартості”
професійної діяльності;

методи математичної статистики (статистичний аналіз показників за
допомогою математичної статистики).

Методологічну основу дослідження складають:

положення про особистість як суб’єкт життєдіяльності й розвитку
(В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, В.І. Бондар, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень,
В.В. Рибалка, О.Я. Савченко, В.О. Татенко та ін.); специфіку професійної
діяльності та її обумовленість об’єктивними і суб’єктивними факторами
(К.О. Абульханова-Славська, О.Г. Асмолов, М.І. Нещадим); особистісно
орієнтований підхід до навчання і виховання (І.Д. Бех,
О.В. Бондаревська, Є.Ф. Зеєр, Г.М. Романцев, О.М. Пєхота, С.І. Подмазін,
Є.С. Полат, О.В. Киричук, В.В. Ягупов); системний підхід до аналізу та
обґрунтування досліджуваних педагогічних явищ (П.К. Анохін,
В.Г. Афанасьєв, І.В. Блауберг, Т.А. Ільїна, М.С. Каган, Н.В. Кузьміна,
Є.С. Маркарян та ін.); творче використання ТПФРД (П.Я. Гальперін,
Н.Ф. Тализіна) і проблемного навчання (М.І. Махмутов);

ідеї й установки в державних нормативних документах з проблем освіти
(Закони України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Державна національна
програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національна доктрина
розвитку освіти та ін.);

роботи, присвячені безпеці польотів (Ю.Г. Алексєєв, Л.Л. Анцелілович,
Б.П. Бугаєв, В.Г. Денисов, Н.І. Владіміров, А.М. Гузій; В.І. Жулєв,
І.С. Іванов, В.Г. Воробьйов, Б.В. Зубков, Б.Д. Уріновський;
В.М. Ганьшин, В.А. Русол та ін.); авіаційному радіозв’язку і навчанню
веденню радіообміну (В.А. Анисимов, В.Є. Зазнов, А.М. Левін;
О.В. Антонов; Т.А. Архарова; О.П. Бамбуркін, І.Е. Кудрясов,
Г.І. Оліфіренко; А.М. Вітряк, Л.Ф. Левесон, В.К. Лепіхов та ін.);
особливостям професійної льотної діяльності (В.Г. Денисов, М.М. Громов,
Р.М. Макаров, Н.Н. Дроботун, В.О. Колосов, В.Л. Маріщук, О.К. Платонов,
Є.К. Плетніцький та ін.); людському факторові в авіації (М.Ф. Антонов,
Ю.П. Даримов, В.Г. Денисов, А.Ф. Жидовинов, Г.О. Крижановський,
М.С. Каган, В.О. Курашвілі, І.М. Алпатов, П.Т. Грабчак, Б.Ф. Ломов,
Н.О. Носов та ін.); особливостям авіаційних подій, позаштатних ситуацій
і катастроф (Л.І. Анциферова, В.І. Арнольд, Л.Л. Анцелілович,
В.І. Лебедєв та ін.);

документи ІКАО і роботи, що регламентують радіообмін англійською мовою.

Теоретичну основу дослідження складають досягнення педагогіки,
психології, психофізіології та висновки сучасних міждисциплінарних
наукових досліджень (філософські, лінгвістичні, психологічні і
педагогічні), основні положення сучасної психолого-педагогічної науки
про розвиток як основний спосіб існування людини в процесі різних форм
взаємодії, у тому числі і навчальної (Б.П. Бітінас, Л.С. Виготський,
Г.С. Костюк, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, В.В. Тесленко та ін.);
активність учня як суб’єкта навчальної діяльності (Л.П. Арістова,
О.В. Киричук, В.І. Лозова, П.Г. Лузан, В.В. Ягупов та ін.); професійну
освіту (С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, О.Е. Коваленко, Е.В. Лузик,
О.Є. Смирнова, Є.О. Мілерян, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва та ін.); теорію
і практику організації навчання в навчальних закладах
(В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинський, Ю.К. Бабанський,
С.Я. Батишев, Г.О. Балл, І.М. Богданова, О.В. Глузман, С.У. Гончаренко,
А.І. Дьомін, А.Й. Капська, П.Ф. Каптєрев, О.П. Кондратюк,
В.В. Краєвський, Г.С. Костюк, В.Г. Кремень, Е.В. Лузик, В.С. Маслов,
М.І. Нещадим, А.В. Петровський, В.В. Рибалка та ін.); проблеми
професійної підготовки льотного складу, психофізіологічної надійності
операторів, БП, психофізіологічної готовності авіаційних фахівців
(Б.С. Алякрінський, А.В. Антонов, V.E. Hick, В.І. Лебедєв, Р.М. Макаров,
В.Л. Маріщук, П.Т. Грабчак та ін.); педагогічні технології навчання
іноземним мовам (Т.А. Архарова, І.Л. Бім, В.А. Бухбіндер,
Г.В. Барабакова, Б.С. Гершунський, І.В. Дерев’яненко, Г.Н. Єрмоленко,
А.Н. Іонова, Г.В. Каміанський, І.Ф. Грудок, В.П. Круглова,
О.О. Леонтьєв, І.Я. Лернер, Н.К. Скляренко, А.А. Миролюбов,
О.К. Кудінова, А. Лапідус, Г.В. Рогова, М.М. Скаткін та ін.); сучасні
концепції навчання (особистісно орієнтована концепція навчання, ТПФРД,
педагогіка співробітництва, проблемне навчання та ін.).

Експериментальна база досліджень. Експериментально-дослідницька робота,
а також організація і проведення формуючого експерименту здійснювалися
на базі Державної льотної академії України (ДЛАУ).

У дослідженнях брали участь понад 600 курсантів і пілотів, 10
науково-педагогічних працівників, 7 інструкторів і операторів
тренажерного центру. З їхнього числа були укомплектовані дві навчальні
групи в кількості 18 чоловік кожна, що пройшли фонове обґрунтування, яке
включало рівень володіння загальною англійською мовою, стандартами
фразеології радіообміну (регламентуючі документи ІКАО №4444 і №9432),
нестандартною фразеологією ведення радіообміну англійською мовою; аналіз
показників тренажерної і психофізіологічної підготовленості, вивчення
результатів професійно-психологічного відбору.

Дослідження проводилось у три етапи.

На першому етапі (2000-2001) аналізувалася філософська, лінгвістична,
психологічна і педагогічна література, що стосується проблеми культури
професійного спілкування фахівців, педагогічних основ викладання
іноземної мови у ВНЗ ЦА. Одночасно аналізувалися наукові джерела з метою
визначення теоретичної основи розроблення оптимальної методики навчання
майбутніх пілотів веденню радіообміну на МПТ як у звичайних умовах, так
і в ускладнених ситуаціях. Вивчалися документи, що регламентують процес
підготовки курсантів-пілотів до роботи на тренажері літака Ан-12,
формулювалася гіпотеза, визначалися дослідницькі завдання, створювалась
методика дослідження і здійснювалося обґрунтування методів його
проведення. Було проведено констатуючий експеримент.

На другому етапі (2001-2003) була теоретично обґрунтована особистісно
орієнтована методика навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну в
процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу; була
розроблена методика реалізації формуючого експерименту, а також було
здійснено його практичну реалізацію у процесі навчання курсантів-пілотів
веденню радіотелефонного зв’язку і спеціалізованої англійської мови в
період предтренажерної і тренажерної підготовки.

На третьому етапі (2004) здійснювалася систематизація й узагальнення
результатів, отриманих у процесі теоретичного аналізу й
експериментальної роботи; математичне обґрунтування отриманих
експериментальних даних; формулювання загальних висновків дослідження;
розроблення науково-методичних рекомендацій для науково-педагогічних
працівників щодо творчого використання результатів дослідження в
навчальному процесі в ВНЗ ЦА.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

уперше теоретично обґрунтована особистісно орієнтована методика навчання
майбутніх пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в
процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА та
експериментально перевірена її ефективність у період предтренажерної та
тренажерної підготовок;

одержали подальший розвиток основні принципи, методи та форми навчання
пілотів у ВНЗ ЦА професійному спілкуванню.

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній безпосередній
реалізації в процесі підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну
англійською мовою в умовах дефіциту часу, що здійснена з урахуванням
специфіки льотної діяльності пілотів на МПТ.

Одержані емпіричні й експериментальні дані та висновки можуть слугувати
науково-методичними рекомендаціями для фахівців і науково-педагогічних
працівників, що займаються підготовкою фахівців для екстремальних видів
діяльності, а також можуть бути використані для обґрунтування сучасних
технологій їх підготовки.

Основні положення дослідження можуть бути використані для подальшого
обґрунтування окремих аспектів підготовки майбутніх льотчиків, а
особистісно орієнтований підхід може стати концептуальною основою для
підготовки інших категорій авіаційних фахівців.

Упровадження результатів дослідження. Методика і програма курсу навчання
були впроваджені в практику роботи кафедри іноземних мов і
пілотів-інструкторів КТЛ Ан-12 та використанні у процесі проведення
занять з курсантами-пілотами четвертого і п’ятого курсів навчання
факультету льотної експлуатації ДЛАУ (акт від 19.12.2003 р. про
впровадження в Державній льотній академії України) і творчо використано
в Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони
України в процесі обґрунтування науково-методичних основ складання
тестів для тестування військових фахівців з іноземних мов (акт №730 від
03.09.2004 р. про впровадження в Науково-методичному центрі військової
освіти Міністерства оборони України).

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає в:

теоретичному обґрунтуванні особистісно орієнтованої методики навчання
майбутніх пілотів веденню радіообміну англійською мовою в умовах
дефіциту часу на МПТ та визначенні педагогічних умов її ефективного
застосування;

експериментальної апробації даної методики на КТЛ Ан-12 у процесі
формуючого педагогічного експерименту.

Вірогідність отриманих результатів і основних висновків дослідження
забезпечена теоретичною обґрунтованістю його вихідних положень,
послідовною реалізацією особистісного, системного і діяльнісного
підходів, застосуванням комплексу сучасних методів дослідження в області
професійної педагогіки, адекватних об’єктові, предметові, меті та
завданням дисертаційної роботи; поєднанням кількісного та якісного
аналізу отриманих результатів; використанням методів математичного
аналізу експериментальних даних; практичною реалізацією основних
положень дисертації у навчальному процесі ДЛАУ та позитивними
результатами їх впровадження.

Апробація результатів дослідження. Основні результати, отримані в ході
дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в доповідях і
виступах на міжнародній науково-практичній конференції “Наукові
технології формування фахівця XXI ст.” (Кіровоград, 2000); ІІ
науково-практичній конференції “Професійний портрет викладача XXI ст.:
проблеми і перспективи” (Кіровоград, 2003), на засіданнях кафедри
авіаційної педагогіки і психології ДЛАУ, науково-методичному
супроводженні мовного тестування у Науково-методичному центрі військової
освіти Міністерства оборони України.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 6 публікаціях,
із них 4 статті надруковані у провідних наукових журналах і збірниках
наукових праць, затверджених ВАК України, 2 тези доповідей у збірниках
матеріалів конференцій.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, 3-х розділів,
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних
джерел та трьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 290
сторінок. У роботі наведено 15 таблиць, 4 рисунки. Список використаних
джерел містить 473 найменування (з них 14 іноземною мовою).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі подано загальну характеристику дослідження, обґрунтовано
актуальність проблеми, ступінь її вивченості в науковій літературі,
визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, його
методологічні та теоретичні основи, описаний комплекс методів, що
використовувалися в роботі, розкрито наукову новизну, практичне значення
роботи, основні її етапи.

У першому розділі дисертації – “Навчання пілотів веденню стійкого
радіообміну в екстремальних ситуаціях як педагогічна проблема” – вивчено
проблему професійної надійності льотного складу на МПТ, здійснено аналіз
існуючої системи підготовки авіаційних фахівців до ведення радіообміну
англійською мовою, формування у них професійних навичок і вмінь.

Аналіз наукової літератури з проблеми методики навчання майбутніх
пілотів іноземних мов у ВНЗ, формування в них культури професійного
спілкування і стану розробленості цієї проблеми в педагогічній науці
дали можливість зробити висновок про актуальність і доцільність
наукового обґрунтування їх навчання веденню радіообміну англійською
мовою в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу.

При цьому вивчення льотної практики показало, що жодна професія не є
настільки тісно пов’язаною з часовим фактором, як професія пілота; йому
доводиться виконувати льотну діяльність, постійно знаходячись під дією
цього фактора. Але сучасний стан професійної підготовленості пілотів до
ведення радіообміну англійською мовою на МПТ в умовах дефіциту часу
свідчить про те, що він не повною мірою відповідає змістові й
особливостям льотної діяльності в екстремальних умовах.

Особливо актуальною ця проблема стала для екіпажів неангломовних країн,
у тому числі країн СНД. За статистичними даними за останні 10 років
близько 65% авіаційних подій пов’язані з помилками при веденні
радіообміну англійською мовою. При цьому особливо важливим є ведення
радіообміну англійською мовою в аварійних ситуаціях. Однієї із основних
причин такого стану, на нашу думку, є відсутність наукового
обґрунтування теоретичних і методичних основ підготовки
курсантів-пілотів до ведення радіообміну у ВНЗ ЦА в умовах дефіциту
часу.

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури, льотної практики,
помилкових дій ЛС і катастроф можна зробити висновок, що, незважаючи на
досягнуті успіхи у формуванні професійних ЗНУ в практиці підготовки
майбутніх пілотів до польотів на МПТ, відсутня оптимально обґрунтована
методика, так чи інакше пов’язана з їх навчанням до ведення радіообміну
в умовах дефіциту часу.

Другий розділ – “Теоретичні і методичні основи навчання
курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в
умовах дефіциту часу” – присвячений обґрунтуванню структурних
компонентів особистісно орієнтованої методики навчання курсантів веденню
радіообміну на МПТ та розробці відповідного методичного її забезпечення.

У результаті теоретичного аналізу доведено, що найбільш часто
застосовуваними концептуальними підходами до навчання англійської мови у
ВНЗ ЦА є концепції діяльнісного, комунікативного,
комунікативно-діяльнісного та психолінгвістичного навчання, теорія
рішення задач, використання комп’ютера при навчанні іноземних мов та ін.

При цьому аналіз практики викладання курсантам англійської мови у ВНЗ ЦА
свідчить, що найбільш оптимальною концепцією навчання іноземних мов є
концепція особистісно орієнтованого навчання, основними достоїнствами
якої є використання особистісно орієнтованих комунікативних ситуацій;
забезпечення творчого, індивідуального і диференційованого підходів;
переорієнтація навчального процесу на особистість курсанта, на його
особистісний і професійний розвиток. Творчу реалізацію її виховних,
освітніх і розвиваючих функцій забезпечує використання методик
проблемного навчання та ТПФРД.

Особистісно орієнтована методика навчання англійській мові майбутніх
пілотів – це сукупність систематизованих і цілеспрямовано скомпонованих
методів, форм, прийомів і способів навчання курсантів-пілотів веденню
радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА, принципів і правил
їхнього творчого застосування, що спрямовані на особистісний і
професійний розвиток особистості майбутнього пілота, на формування і
розвиток у нього особистісної, професійної і психологічної готовності до
ведення ефективного радіообміну в екстремальних ситуаціях польоту на
МПТ.

| ~ O

ue

Z

?

Z

?

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

phF аварійних ситуаціях; високими комунікативними і швидкісними
здібностями при веденні радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту
часу.

Оптимальне моделювання екстремальних ситуацій польоту забезпечує творче
застосування КТЛ Ан-12, суворе дотримання Правил ведення
радіотелефонного зв’язку англійською мовою в повітряному просторі
України для персоналу організації повітряного руху. Для цього також
мають бути розроблені методичні матеріали по веденню радіообміну, схеми
складання повідомлень в аварійних ситуаціях, аудіоматеріали та
оптимально використані КТЛ Ан-12, електронно-обчислювальні машини.

Як критерії контролю та оцінювання рівня професійної підготовленості
майбутніх пілотів до ведення радіообміну в умовах дефіциту часу доцільно
використовувати показники Кз. і Vt. рівня сформованості ЗНУ і швидкості
роботи досліджуваних з іншомовним матеріалом в умовах дефіциту часу, а
також параметри, що визначають правильність складання повідомлень,
повноту передачі інформації, артикуляційно-фонетичну якість передачі
повідомлень, час їхнього складання і передачі. Експертні оцінки
викладачів англійської мови щодо рівня володіння майбутніми пілотами
англомовною авіаційною фразеологією, спеціальною англійською мовою, а
також оцінювання інструкторів тренажерного центра дають можливість
оптимально визначити ефективність запропонованої нами методики.

У третьому розділі – “Експериментальна перевірка ефективності методики
навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу в
період предтренажерної та тренажерної підготовок” – викладено
науково-методичні основи експериментального дослідження, представлено
ефективність розробленої дисертантом методики навчання курсантів-пілотів
веденню радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу та її
доведено в результаті статистичного аналізу.

З метою експериментальної перевірки розробленої нами методики було
проведено формуючий експеримент, у результаті якого доведено
ефективність експериментальних дій, загальної програми та методики
дослідження, а також виявлено зміну рівнів володіння англійською мовою
майбутніх пілотів.

Методика експериментальної роботи на формуючому етапі дослідження
передбачала такі дії та операції: вибір експериментальної (ЕГ) і
контрольної груп (КГ); здійснення діагностичного та підсумкового зрізів
володіння майбутніми пілотами англійською мовою в умовах дефіциту часу
до початку та після закінчення формуючого експерименту; впровадження
розробленої нами методики у навчально-виховний процес академії;
консультування курсантів ЕГ; контрольне діагностування курсантів у
процесі виконання польотів в умовах дефіциту часу; зіставлення
початкових і кінцевих рівнів опанування англійською мовою курсантів як
ЕГ, так і КГ. Також курсанти як КГ, так і ЕГ до початку досліджень були
вирівняні по основних психологічних, професійних і лінгвістичних
показниках, які мають вплив на успішність засвоєння англійської мови.
Курсантам, що приймали участь в формуючому експерименті, були
запропоновані тестові завдання, пов’язані з контролюванням розуміння
ними змісту професійної спрямованості володіння англійською мовою в
умовах дефіциту часу.

Отже, результати формуючого експерименту засвідчили ефективність
використання нашої методики. Так, при виконанні тестів з розмовної
англійської мови курсанти ЕГ виконали правильно тестові завдання у
середньому на 10% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 20% більше
завдань за той самий час, який відведений для їх виконання. Відповідно,
при виконанні тестів зі спеціальної англійської мови курсанти ЕГ
виконали правильно тестових завдань у середньому на 5% більше, ніж КГ,
при цьому обробивши на 16% більше завдань. А при виконанні тестів з
англомовної авіаційної фразеології курсанти ЕГ і КГ виконали правильно
однакову кількість тестових завдань. Проте курсанти ЕГ обробили в
середньому на 40% більше завдань за той самий час, який відведений для
їх виконання. Усе це суттєво вплинуло на показники Кз.і Vt. ЕГ і КГ
(рис. 1).

У процесі контролювання та оцінювання ЗНУ курсантів ведення радіообміну
англійською мовою в умовах дефіциту часу, які моделювалися на КТЛ Ан-12,
побудова повідомлення курсантами ЕГ була значно кращою у порівнянні з КГ
на всіх етапах польоту. Це знайшло вираження в правильному порядку слів
у переданих повідомленнях, меншій кількості пропусків слів у
повідомленнях, що складалися. Відповідно і ступінь повноти передачі
інформації в повідомленні у курсантів ЕГ був вищим, ніж у КГ. Цьому явно
сприяла і більш висока артикуляційно-фонетична якість передачі
повідомлення, а також не тільки хороше знання іноземної мови, але і
менша кількість психофізіологічних витрат, пов’язаних зі складанням
повідомлення іноземною мовою.

Слід підкреслити, що на всіх етапах змодельованих польотів у пілотів ЕГ
значно скоротилася кількість помилок, що впливають на якість ведення
радіообміну, а отже і на БП. Спостерігалася відповідність виконуваних
дій командам, що читаються по контрольній карті (табл. 1).

Показники ведення радіообміну (F, S, f) у курсантів ЕГ були вище під час
формуючого експерименту, ніж в КГ. Розходження в показниках досягають
достовірних величин: Pконтрольна х? ? m 3,56 0,68 0,16 1,11 0,66 0,16 3,77 0,7 0,17 1,75 0,05 0,01 Горизонтальний політ експериментальна х? ? m 4,5 0,6 0,14 4,28 0,45 0,11 4,17 0,6 0,14 1,5 0,16 0,04 контрольна х? ? m 3,83 0,76 0,18 4,2 0,45 0,11 3,61 1,06 0,25 2,05 0,05 0,01 Захід на посадку експериментальна х? ? m 4,5 0,5 0,12 5 0 0 4,83 0,37 0,09 2,69 0,15 0,03 контрольна х? ? m 3,61 0,82 0,19 4,16 0,5 0,12 4,27 0,56 0,14 3,1 0,16 0,04 Посадка експериментальна х? ? m 4 0,8 0,2 3,8 0,5 0.12 4,56 0,6 0,14 1,02 0,04 0,01 контрольна х? ? m 3,16 0,8 0,2 3,33 0,6 0,14 3,72 0,65 0,15 1,18 0,06 0,02 *Розбіжності в групах досягають достовірного рівня значимості при Р>0,95.

Отже, показники точності витримування пілотажних параметрів у курсантів
ЕГ були вище у порівнянні з КГ під час формуючого експерименту.
Розходження в показниках досягають достовірних величин: P

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020