.

Підвищення ефективності формування і використання експортного потенціалу підприємств: Автореф. дис… канд. екон. наук / О.І. Попов, Крим. держ. аграр

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3448
Скачать документ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

УДК 339.564:631.11(477,9)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ.

(На прикладі АПК Автономної Республіки Крим).

Спеціальність: 08.06.01-Економіка підприємств і організація
виробництва.

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук.

м. Сімферополь-1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економіки Таврійського інституту
підприємництва та права, Міністерства освіти України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч
науки й техніки України, академік АН Криму,

Новіков Юрій Миколайович, Таврійський інститут підприємництва та права,
завідуючий кафедрою економіки.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: -доктор економічних наук, кандидат технічних наук,
професор, заслужений діяч науки й техніки України, генеральний директор
Науково-інженерного центру НАН України “ИНАГР” Смолянов Олександр
Михайлович,

-кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, вчений
секретар Науково-дослідницького інституту винограду й вина “Магарач”
УААН Бузні Артемій Миколайович.

ПРОВІДНА УСТАНОВА: Інститут економіки Національної Академії наук
України, відділ економічних відносин АПК, м. Київ.

Захист відбудеться 25 червня 1999 року об 11 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К.52.805.01 при Кримському державному
аграрному університеті за адресою:

333030, м. Сімферополь, с. Аграрне, корп.1, ауд. 501.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного
аграрного університету.

Автореферат розісланий 30 грудня 1998 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.е.н., доцент
В.Ю.Руденко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Процес становлення й розвитку України як незалежної, економічно
самостійної держави тісно пов’язаний з необхідністю придбання нею
місця, яке належить в світовому господарстві і визначення ступеня участі
в міжнародному розподілу праці, передусім через її визнання як
повноцінного і повноправного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Прискорення такого визнання можливо лише через виявлення потенціальних
можливостей підприємств-експортерів і всебічного сприяння держави
зовнішньоторговим операціям вітчизняних виробничих і комерційних
структур на зарубіжних ринках. Експорт виступає сьогодні, в умовах
кризисних процесів в економіці, в ролі стабілізуючого фактора
виробництва, як джерело валютних і матеріально-технічних надходжень для
структурної перебудови економіки.

Актуальність теми дослідження. Кожний регіон України володіє своїм
експортним потенціалом і займає певне місце в національному розподілі
праці. Якщо в цілому головною статею українського товарного експорту є
продукція гірсько-металургійного комплексу, то для Автономної Республіки
Крим з її унікальними природничо-кліматичними умовами однією з ведучих
експортних товарних груп виступає продукція підприємств агропромислового
комплексу, що робить особливо актуальним дослідження проблем резервів
зростання потенціальних можливостей підприємств-експортерів АПК.

Відомий внесок в дослідження експортного потенціалу підприємств є в
роботах як вітчизняних учених Афанасьєва К. М., Горячева А. А., Шагалова
Г. А., так і зарубіжних дослідників Алексєєвої М. М., Берковитця Е.,
Білки В., Гітлоу Х., Градова А. П. Гроте Г., Долгова С. І., Кавусгіла
Т., Картбі Дж., Пєшкової О. П., Покровської В. В., Фамінського І. П. і
інших. Незважаючи на велику цінність, ці дослідження визначають
експортний потенціал тільки промислових підприємств, не враховуючи
специфіку сільськогосподарських.

Приймаючи до уваги важливу роль аграрного сектора в економіці і
зовнішній торгівлі регіону, об’єктивно назріли задачі розкриття резервів
експортного потенціалу підприємств АПК Криму, що і зумовило вибір теми
дослідження.

Дисертаційна робота виконана в відповідності з планами
науково-дослідницьких робіт на кафедрі економіки Таврійського інституту
підприємництва та права, як умотивована частина проблеми: “Шляхи
подальшого розвитку економіки Автономної Республіки Крим і управління
економічною ефективністю роботи підприємств в перехідний період до
ринкових відносин”, затвердженої Міністерством економіки Криму.

Метою дослідження є розробка методики оцінки і економіко-математичної
моделі розрахунку експортного потенціалу, спрямованих на підвищення
економічної ефективності використання потенційних можливостей
підприємств-експортерів агропромислового комплексу Криму.

Виходячи із поставленої мети, здобувачем в роботі вирішуються слідуючі
задачі:

-уточнені основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі продукцією
АПК на сучасному етапі;

-визначені специфічні риси сільськогосподарського підприємства-як
самостійного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;

-обгрунтована методика оцінки використання і запропонована
економіко-математична модель розрахунку експортного потенціалу
підприємств АПК;

-проведено аналіз використання експортного потенціалу підприємствами АПК
Криму;

-розраховані параметри і рекомендовані шляхи підвищення
конкурентноздатності продукції, яка випускається;

-розкриті фактори, визначаючі тенденції попиту і пропозиції на
продукцію, яка експортується;

-запропоновані рекомендації й обгрунтувані прогнозні параметри
збільшення експортного потенціалу підприємств АПК Криму.

Предметом дослідження є підвищення ефективності використання експортного
потенціалу підприємств АПК. Об’єктом дослідження виступає експортний
потенціал сільськогосподарських і перероблюючих підприємств АПК Криму.

В процесі дослідження використовувались слідуючі методи: монографічний,
абстрактно-логічний, економічного порівняння, кореляційного і
регресивного аналізу, розрахунково-конструктивний, економічного
прогнозування і економіко-математичного моделювання.

Наукова новизна проведених досліджень визначається розробленою методикою
оцінки використання і запропонованою економіко-математичною моделлю
розрахунку експортного потенціалу підприємств АПК. Є елементи новизни в
визначенні параметрів розрахунку конкурентноздатності й факторів, які
впливають на тенденції попиту і пропозиції і в розкритті резервів
збільшення експортного потенціалу підприємств АПК.

Практичне значення проведеного дослідження полягає в рекомендаціях по
розрахунку рівня використання експортного потенціалу підприємствами АПК
і виявленні конкретних резервів росту їх експортних можливостей, які
дозволяють більш ефективно працювати на зарубіжних ринках. Обгрунтовані
в дисертації методика і економіко-математична модель розрахунку
експортного потенціалу прийняті для використання Міністерством
агропромислового комплексу Криму. Результати досліджень використовуються
в ході занять зі студентами Таврійського інституту підприємництва та
права в курсі “Економіка підприємств”.

Особистий внесок здобувача. Запропонована методика оцінки використання
потенціальних можливостей підприємств-експортерів АПК. Розроблена
економіко-математична модель розрахунку експортного потенціалу
підприємств АПК, виходячи із специфіки сільськогосподарського
виробництва. Розраховані параметри і обгрунтовані шляхи підвищення
конкурентноздатності продукції підприємств АПК. Визначені фактори, які
впливають на тенденції попиту і пропозиції. Уточнені показники і
запропонована методика аналізу торгово-політичних умов країн-імпортерів.
Сформульовані пропозиції і рекомендації, спрямовані на збільшення
експортного потенціалу підприємств АПК Криму.

Апробація результатів дослідження здійснювалась шляхом виступів на
науково-практичних конференціях в 1996-1997 роках в Таврійському
інституті підприємництва та права і в Симферопольському державному
університеті.

Публікації. Основні пропозиції дисертації викладені в п’яти наукових
статттях.

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів,
висновків і пропозицій і списка використаних джерел. Робота подана на
161 сторінці машинописного тексту, має 22 таблиці й 8 схем.
Список використаних джерел включає 202 назви.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ.

В першому розділі “Теоретико-методичні основи формування і оцінки
експортного потенціалу підприємств АПК” розглядаються основні тенденції
розвитку міжнародної торгівлі продовольчими товарами, специфіка
сільськогосподарського підприємства – як самостійного суб’єкту
зовнішньоекономічної діяльності і теоретико-методичні погляди на
формування і оцінку експортного потенціалу підприємств АПК.

Продовольчі товари залишаються найбільшою товарною групою в світовому
експорті, які складають близько 10% світової торгівлі. Росте обсяг
торгівлі продовольчими товарами, готовими до вживання і з більш високим
ступенем переробки. Особливу увагу при цьому приділяється підвищенню
міжнародних екологічних стандартів і нормативів. Підсилюється тенденція
витіснення з світового ринку середніх і мілких експортерів і імпортерів.
Зовнішньоторгові зв’язки концентруються в руках монополістичних
об’єднань.

Сільськогосподарський ринок є ринком абсолютної (чистої) конкуренції,
яка характеризується в міжнародному аспекті більшим числом суб’єктів
зовнішньої торгівлі, жорсткою конкуренцією і порівнюючи однорідним
характером продукції, яка поставляється. Попит на продукцію сільського
господарства малоеластичний, більш тісним чином пов’язаний з купівельною
здатністю населення і змінюється порівняно повільно. Величина
виробництва і пропозиції продовольчими товарами суттєво залежать від
грунтовно-метеорологічних факторів, які носять вірогідний характер і
збільшують фактор ризику. Ціни на продукцію сільського господарства, під
впливом попиту і пропозиції, мають тенденцію до зближення.

Підприємства агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкових
відносин стали самостійними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності,
тобто отримали можливість вільного вибору продукції, яка експортується,
споживачів і ринків збиту. Виходячи із специфіки сільськогосподарського
підприємства, де в якості головного фактору виробництва виступає земля,
в роботі розглядається експортний потенціал підприємства АПК як
сукупність його виробничого, агро-ресурсного, природно-ресурсного і
біопотенціалів.

Експортний потенціал
Конкурентноздатність

підприємства АПК
продукції

Попит на світовому ринку Пропозиція
на світовому ринку

Виробничий. потенціал

Технологія

виробництва

Мал. 1. Схема взаємозв’язків сукупності потенціалів підприємства АПК і
систем ресурсів, які до них входять.

Математична інтерпретація експортного потенціалу підприємства АПК являє
собою систему розрахункових формул, з допомогою яких необхідно
досягнення мети – отримання величини продукції, яку можливо
експортувати. В склад експортного потенціалу входять слідуючі
коефіцієнти і формули:

ЕП=ПП*Ккон*Кп*Кпр – Експортний потенціал
(1)

ПП=АрП+Ктех+Ппер+Пінф – Виробничий потенціал
(2)

АрП=ПрП+ТР+МТР+ПрЗ-Агро-ресурсний потенціал
(3)

ПрП =БП+ПГ+Кл+Вр — Природно-ресурсний потенціал
(4)

БП =Пр+Пт+Пм – Біопотенціал
(5)

З`єднання системи формул дозволяє розрахувати експортний потенціал як:

ЕП=(Ктех+Ппер+Пінф+ТР+МТР+ПрЗ+ПГ+Кл+Вр+

+Пр+Пт+Пм)* Ккон*Кп*Кпр, де
(6)

Ккон – коефіцієнт конкурентноздатності продукції; Кп – коефіцієнт попиту
на світовому ринку (для кожного виду продукції уточнюється
країна-імпортер); Кпр – коефіцієнт пропозиції на світовому ринку (для
кожного виду продукції уточнюється країна-імпортер); Ктех – коефіцієнт
технології виробництва; Ппер – потенціал перероблюючих виробництв; Пінф-
потенціал виробничої інфраструктури (можливість ремонту, відновлення
засобів виробництва, транспортування продукції і т.і.); ТР – трудові
ресурси; МТР – матеріально-технічні ресурси, як сукупність основних і
обігових засобів, що застосовуються в виробництві; ПрЗ – підприємницькі
здатності менеджерів-організаторів виробництва; ПГ – потенціал грунтів;
Кл – кліматичний потенціал; Вр – потенціал водних ресурсів; Пр –
потенціал рослин; Пт – потенціал тварин; Пм – потенціал мікросвіту.

Уважно вивчаючи склад елементів експортного потенціалу, можна зробити
деякі спрощення шляхом вираження його складаючих в вартісній формі. В
зв’язку з цим, стає доцільно показати експортний потенціал в вигляді
формули:

ЕП=[(ОЗ+ОТР+МТР)*П]*КконКп*Кпр, де
(7)

ОЗ – вартісна оцінка 1 га земельних ресурсів; ОТР – вартісна оцінка
сукупності трудових ресурсів в розрахунку на 1 га землі; МТР – вартісна
оцінка сукупності матеріально-технічних ресурсів підприємств АПК на 1 га
землі; П – площа сільгоспугідь підприємств в гектарах.

Беручи до уваги те, що експортний потенціал являє собою тільки частину
від всієї виробленої продукції, необхідно на першому етапі – розрахувати
виробничий потенціал підприємства з 1 га землі і його залежність від
факторів виробництва, як:

Y= а*ОЗ + b*ОТР + c*МТР, де
(8)

a, b, c – коефіцієнти множиннєвої регресії.

На другому етапі – визначити долю виробленої продукції, яка може бути
направлена на експорт:

ЕП= Y * Ккон Кп Кпр.
(9)

Запропонована економіко-математична модель розрахунку експортного
потенціалу підприємств АПК дозволяє, як теоретично, так і практично
визначати потенціальні можливості підприємств експортувати свою
продукцію.

У другому розділі “Методичні основи розрахунку експортного потенціалу
підприємств АПК” аналізується роль експорту продукції АПК в зовнішній
торгівлі Криму, розглядаються методичні основи розрахунку і визначається
оцінка використання експортного потенціалу підприємствами АПК регіону.

Завдяки значним природно-ресурсному і біопотенціалам регіону, аграрний
сектор займає важливе місце в економіці Криму і має великі експортні
можливості. Економічна роль експорту продукції підприємствами АПК
регіону визначається, передусім, його високою питомою вагою по
відношенню до експорту продукції підприємствами інших галузей економіки
Криму і позитивним сальдо зовнішньоторговельного балансу галузі, що
безумовно, позитивно впливає на економіку нашого півострова. За даними
Державного комітету по статистиці Автономної Республіки Крим щорічний
обсяг експорту продукції підприємств АПК регіону за 1991-1997 роки
складав від 29.3 до 91.9 мільйонів доларів США і займав від 22% до 41% в
структурі товарного експорту нашого півострова. За ці роки
підприємства-експортери АПК поставили за кордон свою продукцію на
загальну суму 314.2 мільйонів доларів США.

Підприємства АПК мають значну питому вагу серед загальної кількості
підприємств-експортерів Криму. Із 290 підприємств-експортерів регіону в
1994 році 147 (50%) складали підприємства АПК, в 1995 році із 267 – 128
(47.9%), в 1996 році із 225 – 86 (38.2%). Причому, в
сільськогосподарських районах від 50% до 100% від загальної кількості
експортерів складали підприємства АПК. Найбільшими
підприємствами-експортерами продукції АПК нашого півострова є: агрофірма
“Колгосп Дружба Народів” (Красногвардійського району), радгосп-завод
“Изумрудный” (Джанкойського району), КСП “Предгорье” (Білогірського
району), Нижнегірський консервний завод, завод імені С.М. Кірова (м.
Сімферополь), ПАО “Массандра” (м. Ялта), завод шампанських вин “Нове
Світло” (м. Судак) і ін.

Прийняті Росією міри протекціонізму на захист свого внутрішнього ринку в
деякій мірі нарушили тенденцію, що спостерігається з 1991 року щорічного
збільшення експорту продукції підприємствами АПК Криму, що, в свою
чергу, істотно вплинуло на стан зовнішньоторгового балансу економіки
регіону, який в 1997 році, вперше за останні роки, мав негативне сальдо
в 31145.0 тисяч доларів США.

В географічному напрямку експортних операцій підприємств АПК нашого
півострова проявляються дві тенденції: в той час як, переважний обсяг
вивозу сільськогосподарської сировини орієнтований в основному на ринок
Російської Федерації, велика частина продукції харчової промисловості
експортується в країни ближнього і дальнього зарубіжжя.

Аналіз показав, що в товарній структурі експорту продукції підприємств
АПК регіону ведучі місця займають: напої алкогольні і безалкогольні,
риба, продукти переробки плодів і овочів, фрукти, ягоди, овочі, вироби
із м’яса, тютюн, ефірні масла і шкіряна сировина. В загальному експорті
АПК близько 65% складає сировинна продукція.

При аналізі обсягів продукції, що експортується, виявлена тенденція
зменшення обсягів експорту в вартісному вираженні. Якщо в 1994 році
кількість підприємств АПК, які експортували свою продукцію на суму до 10
тисяч доларів США складало всього 18%, то в 1996 році вже 53%; до 100
тисяч доларів США – 13% і 9%, а більше 100 тисяч доларів США – 28.8% і
12.9% відповідно.

Експортний потенціал підприємств АПК залежить, передусім, від величини
його виробничого потенціалу.

Для визначення виробничого потенціалу підприємств пропонується
використати таблицю 1. Розрахунки оцінки вартості 1га землі -(Х1)
зроблені за матеріалами звітів підприємств АПК в відповідності з
методикою затвердженою Кабінетом Мінистрів України (Постанова №213 від
23.03.95р.). Оцінка робочої сили -(Х2) визначалась виходячи із
чисельності робітників АПК району, помноженої на фонд зарплати з
урахуванням соціальних пільгових добавок на відтворення робочої сили.
Матеріально-технічні ресурси -(Х3) оцінювались як сукупність основних і
оборотних засобів, які використовуються в АПК.

Таблиця 1

Розрахунок виробничого потенціалу підприємств АПК Криму на 1 гектар
сільськогосподарських угідь (в гривнях).

Райони Оцінка 1га землі Вартість робочої сили Вартість
матеріальнотехнічних ресурсів Вихід валової продукції

Х1 Х2 Х3 У

Бахчисарайський 5356.30 272.90 472.78 540.00

Білогірський 4900.50 48.40 101.70 265.80

Джанкойський 4577.10 92.40 212.99 450.00

Кіровський 4326.30 116.80 185.60 426.50

Червоногвардійський 8418.60 148.50 531.53 793.10

Червоноперекопський 5567.10 145.20 391.07 597.40

Ленінський 3316.50 53.30 150.56 208.90

Нижнєгірський 8211.30 151.10 482.95 597.70

Первомайський 5933.40 59.30 204.66 341.30

Роздольненський 6811.20 61.40 303.23 433.90

Сакський 5164.50 86.10 290.15 382.70

Сімферопольський 8401.80 199.40 580.45 833.40

Совєтський 6725.40 79.50 437.60 378.40

Судак 3095.00 97.30 262.11 714.30

Чорноморський 3451.80 72.10 121.33 243.70

Алушта 5082.00 91.50 293.63 571.40

Феодосія 3078.90 88.30 285.81 666.60

При аналізі даної таблиці нами використані широко застосовані в аграрній
науці методи кореляційного й регресивного аналізів. Обробивши отриману
інформацію по 3 факторах і 17 об’єктах (14 сільськогосподарських районів
й 3 містах, які мають сільгоспугіддя) при допомозі ЕОМ, були отримані
дані, підтверджували високий ступінь зв’язку між показниками,які
розглядалися. В результаті рішення було отримано лінійне рівняння
множиннєвої регресії першого ступеня типу:

Y = 232.31 + 0.01*Х1 + 0.30*X2 + 0.89*X3
(10)

Із рівняння випливає, що кожні 100 гривень, направлені на один гектар в
вигляді матеріальної зацікавленості робітників підприємств АПК, сприяють
отриманню 30 гривень додаткової продукції. Ще більший вплив справляє
зміцнення матеріально-технічної бази підприємств – на кожні 100 гривень,
спрямованих на збільшення матеріально-технічних ресурсів, можна отримати
віддачу в 89 гривень додаткової продукції. Сорок вісім процентів
вартості отриманої продукції (показник 232.31) не пов’язані з указаними
основними факторами виробництва і є постійною величиною
природно-ресурсного і біокліматичного потенціалів.

Для прикладу розрахунку експортного потенціалу взяті показники найбільш
сприятливого для експортерів АПК за останні три роки (1995-1997 р.р.) –
1995 року, в якому вартість експорту продукції сільського господарства і
харчової промисловості склала 7.55% (54890.9 тисяч доларів США) від
усієї виробленої продукції АПК Криму (без м. Севастополя). Експортували
свою продукцію 32% від загальної кількості підприємств АПК, отже, на
долю підприємств-експортерів приходилося 7.55% : 0.32% = 23.5 пункту від
усієї виробленої продукції. Отриманий показник виступає як узагальнений
результат експортного потенціалу підприємств АПК Криму з урахуванням
конкурентноздатності, попиту і пропозиції на сільгосппродукцію нашого
півострова на світовому ринку.

Використовуючи запропоновану методику були проведені розрахунки
потенціальних можливостей підприємств-експортерів АПК Криму різноі
спеціалізації по підсумках роботи за 1995-1997 роки. Результати
показали, що підприємства виноградо-виноробного спрямування використали
свій експортний потенціал від 0.2% до 27.9%, підприємства овочевого типу
від 0.2% до 11.3%, плодоовочевого типу від 0.1% до 39% і ефіромасляні
господарства від 1.2% до 23.8%, що підтвердило пропозиції про наявність
значимих невикористаних можливостей.

Визначальне значення для експортного потенціалу підприємств має рівень
конкурентноздатності продукції, яка випускається. В дослідженні
запропоновані показники, які необхідно враховувати при розрахунку
конкурентноздатності продукції: економічні (ціна продукції, витрати на
транспортування, митні збори, податки і страхові платежі), якості
(сортність, базисні кондиції і зміст основної речовини), нормативні
(екологічні, санітарні, фітосанітарні і ветеринарні) і естетичні
(дизайн, колір, упаковка). Коефіцієнт конкурентноздатності продукції
підприємств АПК визначається в порівнянні з товарами-аналогами
фірм-конкурентів з використовуванням пропозицій показників. Якщо Ккон 1, то перебільшуе її по
конкурентноздатності. При рівній конкурентноздатності Ккон = 1.

Важливий вплив на експортний потенціал підприємств АПК має попит і
пропозиція на товар, що експортується на ринку країни-імпортера.
Факторами, впливаючими на тенденції попиту є: обсяг споживання
товара-аналога, рівень купівельної здатності населення, вимоги і
переваги покупців, демографічні фактори, а також запропоновані в
дослідженні – торгово-політичні умови і відношення товару, що
експортується до “споживацькоі корзини”. До факторів, які визначають
тенденцій пропозиції, відносяться: обсяг запропонованого товару-аналогу
і доля ринку країни-імпортера, яку займають фірми-конкуренти, а також
рекомендовані в роботі – величина природно-ресурсного потенціалу, рівень
розвитку АПК країни-імпортера і вплив природно-кліматичних і сезонних
факторів. При допомозі запропонованих факторів визначаються сприятливі
чи несприятливі тенденції розвитку коефіцієнтів попиту і пропозиції на
продукцію, яка випускається, на ринку країни-імпортера в діючий момент
чи на перспективу.

Визначення впливу на експортні операції підприємств АПК мають заходи
країн-імпортерів по державному регулюванню ринкових відносин. В
дослідженні визначені показники, запропонована методика аналізу
торговельно-політичних умов і на прикладі Російської Федерації показано,
як введення російською стороною ПДВ на українські товари з 1.09.1996
року по 1.02. 1998 року привело до підвищення ступені ризику торгівлі з
12 до 35 балів, що суттєво вплинуло на зниження загального експорту
продукції кримських сільгоспвиробництв в 1996-1997 роках.

Таким чином, для розрахунку експортного потенціалу конкретного
підприємства необхідно визначити його виробничий потенціал, розрахувати
конкурентноздатність випускаючої продукції і визначити тенденції попиту
і пропозиції на неї на цільовому ринку країни-імпортера.

В третьому розділі “Резерви збільшення ефективності використання
експортного потенціалу підприємств АПК Криму” розглядаються шляхи
покращання використання виробничого, агро-ресурсного,
природно-ресурсного і біопотенціалів підприємств, визначаються заходи по
підвищенню конкурентноздатності випускаючої продукції, пропонуються
рекомендації і обгрунтовуються прогнозні параметри по збільшенню
експортного потенціалу підприємств АПК регіону.

В дослідженні розкриті резерви покращання використання
природно-ресурсного і біопотенціалів підприємств АПК Криму. Середній
показник використання біопотенціалу рослиноводства складає – 35.5%, в
тому числі по фруктах – 7%, по винограду – 18%, по овочах – 22% і 30% по
тютюну. Рівень використання природно-ресурсного потенціалу складає –
54%, в тому числі по фруктах – 22.5%, винограду – 40.3%, овочах – 50.5%
і по тютюну – 17.6%. Рівень використання біопотенціалу тваринництва
складає – 48.75%, а природно-ресурсного потенціалу – від 19.8%
(птахівництво) до 79% (вівчарство по м’ясу), що вказує на наявність
значних невикористаних можливостей.

Резервами підвищення агро-ресурсного і виробничого потенціалів
підприємств АПК Криму є слідуючі міри: збільшення обсягів державної
підтримки, упровадження ефективних індустріальних технологій,
підвищення виробництва праці, ліквідація “ножниць цін” і т.і. Важливе
значення має виділення в рамках “Комплексної довгострокової програми
соціально-економічного розвитку і структурної перебудови економіки
Автономної Республіки Крим до 2010 року” – 11645.8 мільйонів гривень на
розвиток АПК.

Висока конкурентноздатность продукції АПК досягається шляхом зниження
вартісних і збільшення споживчих характеристик товару в порівнянні з
існуючими аналогами.

Основними резервами економічних параметрів конкурентноздатності є:
зменшення ціни продукції (шляхом зниження витрат виробництва) і витрат
на її транспортування (використовуючи більш дешеві види транспорту:
морський (річний) і залізничний). Великі відстані і відсутність прямого
сполучення суттєво збільшують витрати на транспортування.

Для підвищення параметрів якості продукції підприємств АПК необхідно
застосовувати високий рівень ведення сільськогосподарського виробництва
і використовувати найновіші технології переробки.

З метою відповідності продукції АПК нормативним параметрам, необхідно
створення системи сертифікації товарів, які ідуть на експорт, шляхом
організації харчових лабораторій, відповідаючим міжнародним вимогам і
акредитованих в системах якості країн-імпортерів.

Для підвищення конкурентноздатності естетичних параметрів продукції АПК,
в частковості товарів харчової промисловості, треба використовувати
євробанки з заверчуючою кришкою, упаковки “Тетра-пак”, коркові пробки і
т. і. Для підвищення конкурентноздатності продукції підприємств АПК
важливу роль відіграє розширення асортименту експортуємих товарів, пошук
і освоєння нових ринків збиту. Виграш експортера – в підвищуючих
обсягах поставок висококонкурентноі продукції.

Вище викладені заходи дозволяють до 2010 року збільшити вартість
висококонкурентноі продукції, виробленої підприємствами АПК, до 1527
мільйонів доларів США, що позитивно буде впливати на збільшення
експортних можливостей сільгоспвиробництв. (Див. таблицю 2). Наведені в
таблиці дані розраховані на основі викладених в дисертаційному
дослідженні статистичного і аналітичного матеріалів.

Основою збільшення експортного потенціалу підприємств повинна стати
розробка і прийняття в рамках “Комплексної довгострокової програми
соціально-економічного розвитку і структурної перебудови економіки
Автономної Республіки Крим до 2010 року” регіональною програмою по
стимулюванні експорту продукції АПК. Головною метою програми,
заснованій на політиці аграрного протекціонізму, є створення благодійних
умов для підприємств-експортерів. В неї входять слідуючі заходи:
організаційна урядова підтримка (інформаційне, консультаційне,
маркетингове і технічне сприяння), субсидування, дотації й податкові
пільги експортерам, пільгове кредитування і страхування експортних
операцій і створення благодійних умов для притоку іноземних інвестицій.

Таблиця 2

Прогнозуючі параметри збільшення експортного потенціалу підприємств АПК
Криму.

Види продукції Вартість продукції, (млн. доларів США) Експорт, (млн.
доларів США)

1986-1990р.р 1995 рік 2010 рік 1995 рік 2010 рік 2010р. в % до 1995р.

Виноград, вино 212 99 430 18.66 140 752

Фрукти,ягоди, овочі 155 93 281 0.89 7.2 800

Консерви плодо-овоч 56 37 85 11.46 18 157

Ефірні масла 9.0 3.0 35 0.15 18 900

Соняшник 15 11 17 3 5 167

Зернові 271.5 226 226 0.99 0.9 –

Тютюн 5.0 2.0 11 2.12 5.0 238

Кокони шовкопряда 1.0 – 2.0 – 1.0 –

М’ясо 290 101 270 2.08 5.0 250

Вовна 20 8.0 20 1.0 2.0 200

Шкіряна сировина 3.0 2.9 3.0 1.16 1.1 95

Інші види продукції 101.0 37.1 147 13.38 104.8 783

ВСЬОГО: 1138.5 620 1527 54.89 308 560

ВИСНОВКИ.

1.Ефективна діяльність підприємств-експортерів АПК залежить від
збільшення виробничого потенціалу, підвищення конкурентноздатності
продукції, що випускається і вивчення попиту і пропозицій на ринках
країн-імпортерів.

2.Об’єктивні передумови для розвитку експортного потенціалу підприємств
АПК Криму обумовлені наявністю значних природно-ресурсного і
біопотенціалів регіону.

3.Експортний потенціал підприємства АПК являє собою певну долю
виробничого потенціалу, відповідаючу параметрам конкурентно здатності,
володіючу попитом і ураховуючу пропозиції на ринку країн-імпортерів.

4.Результати проведених розрахунків потенціальних можливостей
підприємств-експортерів АПК регіону різної спеціалізації свідчать про
наявність значних невикористаних резервів.

5.Реалізація запропонованих в дисертаційному дослідженні мір дозволить
збільшити обсяг експорту конкурентноздатної продукції підприємств АПК
Криму до 2010 року в 5.6 разів, що складе 308 мільйонів доларів США.

ПРОПОЗИЦІЇ І
РЕКОМЕНДАЦІЇ.

1.Основою збільшення експортного потенціалу повинна стати розробка і
прийняття регіональної програми по стимуляції експорту продукції
підприємствами АПК Криму, обгрунтованій на політиці аграрного
протекціонізму.

2.Підприємствам АПК, для визначення резервів росту їх експортних
можливостей, рекомендується застосувати запропоновані в дисертаційному
дослідженні методику оцінки використання і економіко-математичну модель
розрахунку експортного потенціалу.

3.Міністерству АПК Криму, з метою збільшення використання експортного
потенціалу, рекомендувати пріоритетний розвиток екологічно орієнтованих
підприємств слідуючих галузей: виноградно-виноробної, овочівництва,
плодівництва, ефіромасляних, тютюнницької і шовківництва.

4.З метою підвищення рівня конкурентноздатності, керівникам
підприємств-експортерів АПК запропоновані шляхи по зниженню ціни
споживання, підвищенню якості, відповідності міжнародним стандартам і
покращанню естетичних показників продукції, яка випускається, а для
визначення ступені відповідності продукції вимогам світового ринку,
рекомендоване використовувати 4 групових і 15 одиничних показників.

5.Для оцінки тенденцій попиту і пропозиції на зовнішніх ринках
продовольства, керівникам господарств пропонується застосовувати
обгрунтовані в роботі 12 факторів.

6.Міністерству АПК Криму і підприємствам-експортерам пропонується
застосовувати розроблені в дослідженні 14 показників і методику аналізу
торгово-політичних умов країн-імпортерів, які дозволяють визначати
найбільш оптимальні ринки збуту.

7.При переході на міжнародний рівень, керівникам підприємств
рекомендовано починати з непрямого експорту шляхом створення
республіканської і районних асоціацій зовнішньоекономічного
співробітництва підприємств АПК. В подальшому вони переходять до прямого
експорту, а потім до створення спільних підприємств за рубежом.

8.Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Криму
підтверджує традиційно складену орієнтацію експорту на російський
ринок. В зв’язку з цим, одночасно з придбанням досвіду і підвищенням
конкурентноздатності продукції, підприємствам-експортерам треба
активніше виходити на ринки збуту і інших країн світу.

9.Пропонується створити в структурі підприємств АПК відділи
міжнародного агромаркетинга, функції і задачі яких заключаються в
підвищенні ефективності роботи експортерів в умовах висококонкурентних і
монополізованих світових ринків продовольчого харчування.

10.Для підвищення ефективності діяльності підприємств АПК на зовнішніх
ринку, рекомендується завершити створення вертикальної організаційної
структури маркетингового супроводу експорту продукції, об’єднуючої
відділи міжнародного агромаркетингу на підприємствах, в районних
агропромислових об’єднаннях (районних асоціаціях ВЭС), в Міністерствах
АПК Криму і України і в сільськогосподарських торгових представництвах в
країнах СНД.

11.Переваги Північнокримської експериментальної економічної зони
“Сиваш” треба використовувати для підвищення експортних можливостей
перероблюючих підприємств АПК Криму, в зв’язку з чим їм рекомендовано
розробити інвестиційні проекти і реєструватися в якості суб’єктів ПЕЕЗ
“Сиваш”.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ В РОБОТАХ:

1. Попов О. І. Оцінка ефективності інвестиційного проекту//Економіка і
керівництво. – 1996. – №1. – с. 14-15.

2. Попов О. І. Деякі аспекти притягнення іноземних інвестицій в
економіку Криму: Зб. Науков. читань. – С.: Видав. Буд.”Рой”, 1996. – с.
61-62.

3. Попов О. І. Аграрний протекціонізм і зовнішня торгівля//Економіка і
керівництво. – 1997. – №3. – с. 14-15.

4. Попов О. І. Значення міжнародного маркетингу для експорту продукції
АПК//Економіка і керівництво. – 1997. – №4. – с. 18-19.

5. Попов О. І. Методика розрахунку експортного потенціалу підприємств
АПК Криму//Діловий огляд ПЕЕЗ “Сиваш”.- 1997. – №5.-с. 43-46.

АНОТАЦІЯ.

ПОПОВ О.І. Підвищення ефективності формування і використання експортного
потенціалу підприємств.(На прикладі АПК Автономної Республіки Крим). –
Рукопис.

Дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата економічніх наук по
спеціальності: 08.06.01 – Економіка підприємств і організація
виробництва. – Кримський державний аграрний університет, м.Сімферополь,
1998.

Дисертація присвячена питанням розвитку потенціальних можливостей
підприємств-експортерів агропромислового комплексу. В роботі
розкривається поняття експортного потенціалу, виходячи із специфіки
сільскогосподарського виробництва. Наведено кількісно-якісний аналіз і
виявлені значні резерви використання експортного потенціалу підприємств.
Обгрунтована методика оцінки використання і запропонована
економіко-математична модель розрахунку експортного потенціалу
підприємств. Розраховані параметри і запропоновані шляхи підвищення
конкурентноздатності продукції. Розкриті фактори, впливаючі на тенденцію
попиту й пропозицій. Сформульовані рекомендації і обгрунтовані прогнозні
параметри по збільшенню експортного потенціалу підприємств АПК. Основні
результати роботи знайшли практичне застосування в
сільгосппідприємствах-експортерах Криму і підтверджують їх використання
в АПК України.

Ключові слова: підприємство, експортний потенціал, економіко-математична
модель, фактори, конкурентноздатність, попит, пропозиція.

АННОТАЦИЯ.

Попов А.И. Повышение эффективности формирования и использования
экспортного потенциала предприятий.(На примере АПК Автономной Республики
Крым).-Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук
по специальности: 08.06.01 – Экономика предприятий и организация
производства.- Крымский государственный аграрный университет,
Симферополь, 1998.

Диссертация посвящена вопросам развития потенциальных возможностей
предприятий-экспортеров агропромышленного комплекса. В работе
раскрывается понятие экспортного потенциала исходя из специфики
сельскохозяйственного производства.

Уточнены основные тенденции развития международной торговли
продовольствием на современном этапе. Рассмотрены внешнеэкономические
аспекты рынка сельскохозяйственной продукции – как рынка совершенной
(чистой) конкуренции.

Экономическая роль вывоза продукции предприятиями АПК Крыма за границу
определяется положительным сальдо внешнеторгового баланса отрасли, что
позволяет экспорту выступать в качестве стабилизирующего фактора
производства и источника валютных и материально-технических поступлений
для структурной перестройки экономики региона. Предприятия
агропромышленного комплекса, в условиях перехода к рыночным отношениям,
стали самостоятельными субъектами внешнеэкономической деятельности, то
есть получили возможность свободного выбора экспортируемой продукции,
потребителей и рынков сбыта.

Объективные предпосылки для развития экспортного потенциала предприятий
АПК Крыма обусловлены наличием значительных природно-ресурсного и
биоклиматического потенциалов региона. Проведен
количественно-качественный анализ деятельности предприятий-экспортеров
АПК региона различной специализации и выявлены значительные резервы
использования их экспортного потенциала.

Анализ показал, что в товарной структуре экспорта продукции предприятий
АПК Крыма ведущие места занимают: напитки алкогольные и безалкогольные,
рыба, продукты переработки плодов и овощей, фрукты, ягоды, овощи,
изделия из мяса, табак, эфирные масла и кожевенное сырье. Географическая
структура экспорта продукции предприятий АПК традиционно связана с
Российской Федерацией.

Обоснована методика оценки использования и предложена
экономико-математическая модель расчета экспортного потенциала
предприятий. Экспортный потенциал предприятия АПК представляет собой
определенную долю производственного потенциала, отвечающую параметрам
конкурентоспособности, обладающую спросом и учитывающую предложение на
рынке страны-импортере.

При помощи предложенных в работе факторов предприятия-экспортеры АПК
выявляют благоприятные или неблагоприятные тенденции развития спроса и
предложения на экспортируемую продукцию в настоящий момент или на
перспективу.

Определенное влияние на экспортные операции предприятий АПК оказывают
мероприятия стран-импортеров по государственному регулированию рыночных
отношений. В исследовании уточнены показатели и обоснована методика
анализа торгово-политических условий стран-импортеров.

Приведена оценка использования и раскрыты резервы увеличения
биоклиматического, природно-ресурсного, агро-ресурсного и
производственного потенциалов предприятий АПК Крыма. Приоритетное
развитие должны получить такие экспортоориентированные отрасли, как
виноградарство, овощеводство, плодоводство, эфиромасличное производство,
табаководство и шелководство.

Рассчитаны параметры и предложены пути повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Высокая конкурентоспособность продукции АПК
достигается путем снижения стоимостных и увеличения потребительских
характеристик товаров по сравнению с существующими аналогами.

Сформулированы предложения и рекомендации и обоснованы прогнозные
параметры увеличения экспортного потенциала предприятий АПК Крыма.
Основные результаты работы нашли практическое применение в
сельскохозяйственных предприятиях-экспортерах Крыма и подтверждают их
использование в АПК Украины.

Ключевые слова: предприятие, экспортный потенциал,
экономико-математическая модель, факторы.

ANNOTATION.

Popov A.I. Intensifying efficiency in formation and usage of
enterprises export potential. (Agro-industrial complex of the Crimean
Autonomous Republic as an example)-Manuscript.

Thesis for a candidate`s scientific degree by speciality 08.06.01 –
Economics of enterprises and organization of production.- Crimean State
Agrouniversity, Simferopol, 1998.

The dissertation deals with the development of potential possibilities
of enterprises-exporters of agro-industrial complex. It reveals the
notion of export potential in conformity with specification of
agricultural production. A quantitative and qualitative analysis has
been carried out and great resourses to increase the utilization of
enterprises export potential

have been found out. The author motivates the method to estimate the
utilization and offers the economic-mathematical model calculation of
enterprises export potential. Parameters have been calculated and
methods to raise the competitiveness of production are offered. This
research reveals the factors influencing the demand and supply. The
author gives recommendation and motivates forecasting parameters to
increase export potential enterprises in agro-industrial complex. The
main results of this dissertation are put into practise in
????????????????????????????????????†???????????????????????›???????????
?????????????????????????????????????????????????????†

Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент Чердак В.І.

Підписано до друку 18.12.1998. Формат 60х84.

Тираж 100 прим. Заказ № 1265. Обсяг 1 друк.арк.

Фірма “Крым-Фарм-Трейдинг”.

м.Сімферополь, вул.Севастопольска, 114.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020