.

Підвищення якості трудового потенціалу регіону (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України): Автореф. дис… канд. е

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2478
Скачать документ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТУТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ЛЕВЧЕНКО Олександр Миколайович

УДК 331.52

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
(за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного
регіону України)

Спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук

Кіровоград 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на економічному факультеті Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування Міністерства освіти України

Науковий керівник — кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник
Гудсков Анатолій Констянтинович,
Кіровоградська обласна державна
адміністрація, заступник начальника
управління праці та зайнятості населення.

Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор
Богиня Дем’ян Петрович,
Інститут економіки НАН України,
завідувач відділом економіки праці
та зайнятості населення;

кандидат економічних наук, доцент
Петюх Василь Миколайович, Київський національний економічний університет, доцент кафедри управління трудовими ресурсами.

Провідна установа : — Науково-дослідний інститут праці і
зайнятості населення Міністерства праці та
соціальної політики України і НАН України.

Захист відбудеться “_05__” _грудня__________ 1998р. о _17-00___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди, 70-А, зал засідань вченої ради інституту.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди, 70-А.

Автореферат розісланий “_29_” _жовтня 1998 р.

Вчений секретар спеціалізованої ради
кандидат економічних наук __________ Пальчевич Г.Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Завдання розбудови конкурентоспро-можної економіки в Україні потребує наявності трудового потенціалу високого рівня якості, здатного повноцінно забезпечити потреби господарського комплексу у висококваліфікованих послугах праці.
Важливою особливістю сучасних процесів відтворення якісних характеристик трудового потенціалу є те, що з трансформацією до ринкових відносин на всіх рівнях управління було майже втрачено контроль за станом їх формування та використання, а дія ринкових механізмів поки що не забезпечує належної якості трудового потенціалу.
Парадокс ситуації полягає і в тому, що державні органи зосереджують, як правило, свою увагу на врегулюванні поточних проблем, а це призводить до подальшого погіршення якості трудового потенціалу, зниження конкурентоспроможності робочої сили та загострення соціально-економічного становища загалом. Так, падiння рiвня виробництва, криза неплатежiв, затримки у виплатi заробiтної плати та низький її рiвень обумовлюють падiння професiйно-кваліфікаційного рівня працівників, що в свою чергу унеможливлює проведення у найближчому майбутньому реструктуризацiї виробництва, впровадження новітніх технологiй та виробництва конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
В той же час досвід економічно розвинених держав світу переконує, що покладання лише на ринкові важелі повноцінно не вирішує питання підвищення якості людських ресурів. Останнє обумовлює необхідність розробки та застосування урядами цих держав програмно-цільових підходів до відтворення трудового потенціалу. У зв’язку з цим діалектика подальшого розвитку нашої країни потребує зосередження уваги на реалізації цілеспрямованих заходів щодо розвитку трудового потенціалу. При цьому, враховуючи той факт, що поступово центр ваги в проведенні реформ зміщується на місцевий рівень, значний науковий та практичний інтерес викликає визначення особливостей відтворення та головних напрямів регулювання якісних характеристик трудового потенціалу на регіональному рівні.
Все це обумовлює необхiднiсть подальшого поглибленого системного дослiдження природи якостi трудового потенцiалу, особливостей її впливу на розвиток ринку працi, а також розробки соціально-економічного механiзму регулювання останньої на регiональному рiвнi.
Ступінь дослідженості проблеми. Дослiдженням різнобічних аспектів проблеми формування та реалiзацiї якісних характеристик трудового потенцiалу населення присвятили свої роботи багато вчених економістів України. До вiтчизняних дослiдникiв цієї проблеми належать І. Багрова, С. Бандур, Д. Богиня, О. Бугуцький, В. Данюк, М. Долiшнiй, С. Злупко, М. Кім, Т. Кір’ян, О. Колот, Ю. Краснов, Г. Купалова, Е. Лiбанова, І. Лукiнов, В. Мiкловда, В. Онікієнко, В. Онищенко, В. Петюх, М. Пiтюлич, С. Пирожков, С. Писаренко, В. Савченко, Н. Тiтова, О. Уманський, О. Хомра, М. Чумаченко та iнші.
Не залишилась проблема відтворення якісних характеристик трудового потенціалу і поза увагою дослідників країн СНД. Серед них такі вчені, як К. Абдурахманов, Я. Гольбін, М. Горєлов, О. Косаєв, Д. Карпухін, Р. Колосов, Л. Кунельський, О. Котляр, І. Маслова, О. Новицький, Ю. Одегов, О. Панкратов, Е. Саруханов, М. Скаржинський та інші.
В той же час, незважаючи на широкий спектр досліджень різноманітних аспектів формування та використання якості трудового потенціалу, все ж питання її відтворення та впливу на розвиток ринку праці та сфери зайнятості на рівні регіону за умов ринкових відносин залишається повною мірою не розкритим.
Недостатня вивченість процесів формування та використання якісних характеристик трудового потенціалу регіону та невизначеність у напрямах та засобах їх регулювання обумовили спрямованість цього дослідження, яке має не лише теоретичне, але і безпосередньо практичне значення для забезпечення регіонального ринку праці конкурентоспроможною робочою силою.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана відповідно до вимог Указу Президента України “Про Основні напрямки соціальної політики на 1997-2000 рр.”, Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об’єднаннями України на 1997 – 1998 рр., Координаційного плану наукових досліджень з проблем зайнятості населення і ринку праці Україна на 1996-2000 рр., а також плану науково-дослідних робіт економічного факультету Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.
Мета та завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є системне дослiдження тенденцiй відтворення якостi трудового потенцiалу в умовах трансформації соціально-економічних відносин i розробки на цiй основi теоретичних та практичних рекомендацiй по регулюванню якостi трудового потенцiалу на регiональному рiвні.
Пошуки шляхiв вирiшення означеної мети обумовили необхiднiсть розв’язання таких завдань:
— визначення на основі системного підходу змісту поняття якостi трудового потенцiалу;
— вивчення специфiчних рис трудового потенцiалу адміністративно-економічного регiону і визначеня основних факторiв, що впливають на його формування та використання;
— встановлення основних критерiїв та комплексу показникiв, що характеризують якiсть трудового потенцiалу на регiональному рiвнi;
— дослiдження основних тенденцiй формування якiсних характеристик населення регiону як бази трудового потенцiалу;
— аналiз процесiв, що вiдбуваються у сферi зайнятості, для виділення в регіоні їх основних тенденцій та масштабів;
— проведення соцiологiчного дослiдження для з’ясування визначальних тенденцiй, що обумовлюють зацiкавленiсть випускників вищих закладів освіти та працiвникiв підприємств у пiдвищеннi якостi cвоєї робочої сили;
— розгляд та оцінка тенденцій, що складаються в системi професійної пiдготовки в регiонi, визначення напрямів її розвитку та підвищення ефективностi функціонування;
— обгрунтування параметрів державного контролю за якiстю трудового потенцiалу і розробка основних положень концепцiї її регулювання та механiзму впровадження в регiоні.
Предмет та об’єкт дослiдження. Предметом дослiдження є теоретичнi та методологiчнi основи процесу формування і реалiзацiї якостi трудового потенцiалу на регiональному рiвнi в умовах трансформації національної економіки. Об’єкт дослiдження — трудовий потенціал Кіровоградської області в цілому, з урахуванням територіальних особливостей його відтворення та окремих підприємств і установ регіону.
Методологiя та методи дослiдження. Теоретичною та методологiчною основою дослiдження є фундаментальні положення сучасної економiчної теорiї, наукові розробки вiтчизняних та зарубiжних вчених економістів. В дисертацiї використанi такі методи: економiко-статистичного, системного, математичного моделювання, факторного та соціологічного аналiзу, абстрактно-логічний, класифiкації та типології, програмно-цiльового пiдходу.
Інформаційна база дисертації. Інформаційною базою дисертацiї стали положення Конституції України, Укази Президента України, законодавчi акти з питань працi, зайнятостi та соцiального захисту населення, прийнятi Верховною Радою України, постанови Кабінету Міністрів України, положення, закладенi в конвенцiях Мiжнародної Органiзацiї Працi, матерiали органiв державної статистики, данi територiальних органiв управлiння, матеріали науково-практичних конференцiй за тематикою дисертацiї, перiодичних видань, результати соціологічних досліджень, проведених автором на окремих виробничих підприємствах та в навчальних закладах Кіровоградської області.
Наукова новизна дослiдження. Вона полягає в отриманні таких результатів:
— уточнено та розвинено зміст соцiально-економiчної категорії трудовий потенцiал з урахуванням особливостей його формування та використання в умовах ринкових відносин як динамiчної, iнтегральної характеристики здiбностей та можливостей населення регiону, що виявляються у формi ресурсiв та резервiв живої працi населення, в сукупностi їх кiлькiсної та якiсної характеристик, які можуть бути реалiзованi в суспiльно-кориснiй дiяльностi в умовах певного рiвня розвитку ринку праці та сфери зайнятості ;
— поглиблено поняття якостi трудового потенцiалу, як сукупності натурально-нормативних, економічних та соціальних якісних характеристик працездатного населення, трудових ресурсів, робочої сили;
— розроблено принципову модель системи якості трудового потенціалу та запропоновано комплекс основних її критерiїв та показникiв, що визначають якість трудового потенціалу не тiльки з точки зору безпосереднього змiсту, в аспекті демографічних, соціально-культурних та професійно-освітніх характеристик якості трудового потенціалу, але й вiдбивають адекватність певних властивостей об’єкта ринковiй кон’юнктурi та загальносуспiльним потребам в цілому;
— наведено класифікацію факторів, що впливають на відтворення трудового потенцiалу та, зокрема, його якісних характеристик на регiональному рiвнi;
— аргументовано основнi концептуальні підходи до шляхів підвищення якостi трудового потенціалу на регiональному рiвнi, які полягають у безпосередньому комплексному покращенні, означених вище, якісних його характеристик і поліпшенні соціально-економічного та природного середовища його відтворення;
— визначено основні параметри моделі системи та механізму регулювання якості трудового потенціалу в регіоні, які сприяють формуванню раціональної статево-вікової структури населення регіону; забезпеченню ринку праці конкурентоспроможною робочою силою; ефективному використанню зайнятих на підприємствах області;
— запропоновано рекомендації щодо розробки та реалізації регіональної кадрової політики, яка має забезпечити формування високоякісного кадрового потенціалу і має комплексно охоплювати як питання підготовки майбутніх кадрів, так і їх подальше удосконалення на рівні підприємств.
Практичне значення проведеного дослідження. Практична значущість дисертаційної роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження і відповідно запропоновані рекомендації можуть бути використані при розробці регіональних програм зайнятості, регіональних і галузевих угод та колективних договорів, програм “Кадри”, а їх реалізація сприятиме поліпшенню якості трудового потенціалу та підвищенню конкурентоспроможності робочої сили та дозволить прискорити процеси становлення цивiлiзованого ринку працi в Українi. Свідченням цього є той факт, що зазначені результати дисертаційного дослідження і наведені практичні рекомендації щодо визначення головних напрямів стабілізації та підвищення якості трудового потенціалу регіону і його окремих підприємств, використані в роботі управління праці та зайнятості населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, обстежених окремих виробничих підприємств і громадських організацій про що свідчать постанови Колегії управління праці та зайнятості населення (N 5 від 27.06.96.р., N 7 від 29.08.96.р., N 119 від 16.04.97.р., N 2 від 26.01.98.р., N 4 від 26.03.98.р.), а також відповідні листи з обстежених виробничих підприємств та громадських організацій.
Декларація особистого внеску дисертанта у розробку наукових результатів, що виносяться на захист:
— методичні підходи до встановлення критеріїв та показників для оцінки якості трудового потенціалу регіону;
— теоретико-методологічні та концептуальні положення щодо визначення шляхів підвищення якості трудового потенціалу в регіоні;
— модель системи та механізму регулювання якості трудового потенціалу регіону;
— методологічні підходи щодо розробки та реалізації регіональної кадрової політики.
Апробація результатів роботи. Основнi положення та результати дисертацiйного дослiдження обговорювались на засiданнях кафедри економiки працi та менеджменту Кiровоградського iнституту сiльськогосподарського машинобудування, Колегiї управлiння працi та зайнятостi населення Кiровоградської облдержадмiнiстрацiї, доповiдались на науково-практичних, в тому числі і міжнародних, конференцiях: “Соцiально-економiчнi та екологiчнi проблеми розвитку адмiнiстративних районiв” (м.Тернопiль, 1996 р.), “Проблемы территориального управления и поддержки предприятий в постприватизационный период” (м.Донецьк, 1996 р.), “Управлiння трудовими ресурсами: проблеми та перспективи розвитку” (м.Хмельницький, 1997 р.), “Актуальні проблеми гуманітарних наук та їх інформаційне забезпечення” (м.Харків, 1997 р.)”Трудовий потенцiал України i його реалiзацiя в умовах розбудови нацiональної економiки” (м.Львiв, 1997 р.), “Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки” (м.Хмельницький, 1998 р.), “Проблеми економіки та вдосконалення економічної освіти у вищій школі” (Кіровоград, 1998 р.).
Публікації. За результатами дослідження з теми дисертаційної роботи опубліковано 22 роботи загальним обсягом 6,0 друкованих аркушів, з яких особисто автору належить — 2,4.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота викладена на 178 сторінках машинописного тексту, містить 18 таблиць і 7 рисунків, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, що нараховує 155 найменувань та 19 додатків.
Згідно з метою та завданням дослідження визначено таку структуру дисертаційної роботи:
Вступ.
Роздiл 1. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦIАЛ ТА ЙОГО ЯКІСТЬ В СИСТЕМI РИНКОВИХ ВIДНОСИН
1.1. Методологiя дослiдження соцiально-економiчної
категорiї “трудовий потенцiал”
1.2. Системний пiдхiд до визначення змiсту якостi
трудового потенцiалу
1.3. Особливостi трудового потенцiалу регiону
Роздiл 2. ДОСЛIДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦIЙ ВIДТВОРЕННЯ ЯКIСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦIАЛУ РЕГIОНУ
2.1. Аналіз залежності процесів формування якостi трудового потенцiалу регiону від демографiчних та соцiально- економiчних чинників
2.2. Вплив сучасної системи професiйної освiти на
формування якiсних характеристик трудового потенцiалу
2.3. Залежність відтворення конкурентоспроможної
робочої сили від рівня заробітної плати
Роздiл 3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТI ТРУДОВОГО ПОТЕНЦIАЛУ РЕГIОНУ
3.1. Концептуальні пiдходи до визначення напрямів
підвищення якостi трудового потенцiалу регiону
3.2. Регулювання якості трудового потенціалу в системі
ринкових відносин
3.3. Підвищення якості трудового потенціалу на основі
реалізації регіональної кадрової політики
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. За результатами проведених дослiджень, автором виділено демографічний, трудоресурсний, політекономічний, факторний та соціальний підходи до розгляду соціально-економічної категорії “трудовий потенціал”.
На основі аналізу існуючих визначень в роботі уточнено сутність трудового потенцiалу як динамiчної, iнтегральної характеристики здiбностей та можливостей населення регiону, що виявляються у формi ресурсiв та резервiв живої працi населення, в сукупностi їх кiлькiсної та якiсної характеристик, які можуть бути реалiзованi в суспiльно-кориснiй дiяльностi в умовах певного рiвня розвитку ринку праці та сфери зайнятості. При цьому встановлено, що трудовий потенцiал адмiнiстративно-економiчного регiону виявляє себе через територiальну та галузеву пiдсистеми, що тiсно взаємодiють мiж собою та забезпечують комплексне вiдтворення трудових ресурсів.
Характерною особливістю дослідження трудового потенціалу регіону за умов ринкових відносин є те, що його розгляд не може обмежуватись лише статево-вiковою структурою, тривалiстю життя, загальноосвiтнiм та професiйно-квалiфiкацiйним рiвнем населення тощо. Вiн визначається також і тими резервами живої працi, що можуть бути використанi за умов певних вiдносин власностi, форм господарювання, iснуючої системи мотивацiї працi тощо.
За обставин трансформації національної економіки невід’ємною умовою реалізації трудового потенціалу регіону виступає ринок праці, під яким розуміється соцiально-економiчний механiзм або сукупнiсть соцiально-економiчних вiдносин з приводу поєднання, з одного боку, робочої сили та робочих мiсць — з iншого, на пiдставi взаємовигiдностi та доцiльностi.
2. З метою поглиблення дослідження природи якості трудового потенціалу автором дисертації розроблені підходи до її комплексної оцінки якостi трудового потенцiалу. У зв’язку з цим запропонована система якості трудового потенціалу та відповідно до неї комплекс критеріїв і показників. До складу системи якості трудового потенціалу входять такі підсистеми: натурально-нормативна, організаційно-економiчна та соцiальна.
Натурально-нормативна підсистема, через свої демографічну, соціально-культурну та професійно-освітню компоненти, відбиває субстрактні характеристики, притаманнi об’єкту дослiдження, а також їх вiдповiднiсть встановленим вимогам.
Організаційно-економiчна підсистема, за допомогою споживчої та вартісної компонент, відбиває якiснi характеристики з позицiї їх можливого використання, зокрема, спроможностi робочої сили, як форми реалiзацiї трудового потенціалу, відповідати попиту на ринку працi.
Соцiальна підсистема, через мотиваційну та гуманістичну компоненти, вiдбиває якiснi трансформацiї в системi виробничих вiдносин та продуктивних сил, відповідність трудового потенціалу соціально-екномічним потребам реалізації людського фактору на певному етапі розвитку суспільства.
Означений підхід дозволяє визначити головні комплексні характеристики якості об’єкту, зокрема, якості трудового потенціалу і передбачає такі його аспекти:
перший — природна або субстрактна якість, що відбиває безпосередньо властивості самої матерії, природного явища;
другий — функціональна якість, що характеризує відповідність предмета своєму призначенню;
третій — соціальна якість, що відбиває сукупність соціально-економічних відносин, які виникають з приводу використання об’єкта.
3. Подальше поширення деструктивних тенденцій в економіці безпосередньо негативно відбивається на стані зайнятості населення, значному погіршенні демографічних показників. Так, аналiз природної основи вiдтворення трудового потенціалу в регіоні свiдчить про зниження чисельностi постiйного населення областi. За період з 1989р. по 1997 р. вона зменшилась на 28,2 тисяч чол., або на 2,3 %.
Деструктивнi явища супроводжуються постiйним зменшенням народжуваностi, пiдвищенням смертностi, погiршенням статево-вiкової структури та здоров’я населення. Так, смертність населення в Кіровоградській області за період 1989-1997 рр. зросла на 23,9 %. При цьому, серед працездатного населення у вікових групах: 30-39 років показник смертності збільшився на 25,0 %; 40-49 років на 33,8 %; 50-59 на 33,6 %. Необхідно також відзначити, що показник смерності від злоякісних новоутворень перевищує середній по Україні на 13,8 %, а від хвороб органів дихання — в 2 рази. У зв’зку з таким багаторічним протіканням означених негативних процесів в області склався регресивний тип вікої структури населення, що неминуче відіб’ється в майбутньому на стані трудових ресурсів.
Характеризуючи процес формування професійно-кваліфікаційних характеристик працездатного населення області, можна зазначити, що, незважаючи на кризову ситуацію в країні, чисельність студентів вищих закладів освіти різних рівнів акредитації зменшилась незначним чином. Так, динамiка випуску спецiалiстiв середніми спеціальними навчальними закладами за перiод з 1989 р. по 1997 р. вiдзначається поступовим зменшенням їх чисельності на 18,8 %. Подiбнi тенденцiї вiдбуваються зі станом пiдготовки кадрiв i у вищих закладах освіти III i IV ступенiв. За перiод з 1989 р. по 1997 р. їх випуск зменшився на 8,4 %. При цьому, як показують результати соціологічного дослідження, проведеного у ряді вищих закладів освіти III та IV рівня акредитації м. Кіровограда, серед основних чинників, що негативно впливають на якість підготовки фахівців, є невпевненість більшої частки з них у спроможності після закінчення навчання працевлаштуватися за спеціальністю.
Останнє є цілком природним, за умов постійного зниження рівня зайнятості населення. Так, за перiод з 1989-1997 рр. чисельнiсть зайнятих в народному господарствi зменшилась на 114,6 тис. чол., або на 18,8 %.
Загалом, ситуація, що склалася із станом демографічних та трудоресурсних показників в Кіровоградській області є характерною також для Житомирської, Миколаївської, Полтавської, Рівенської, Сумської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей. Виходячи з цього, отримані в результаті дослідження висновки та практичні рекомендації можуть знайти своє застосування органами територіального управління і в зазначених областях.
Відтворення професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили в сфері зайнятості також характеризується негативними тенденціями. Так, поступово скорочуються обсяги професійної підготовки на виробництві. Частка працiвникiв, що пройшли пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї, за перiод 1992-1996 рр. зменшилась на 32,2%. При цьому, в 1997 р. 77,3% їх припадало на підприємства та організації державної форми власності. Подібна ситуація пояснюється відсутністю у більшості підприємств коштів на професійну підготовку своїх працівників.
Поряд з цим, як показують результати соціологічного дослідження, проведеного безпосередньо за участю автора на окремих підприємствах Кіровоградської області, більшість працівників, не дивлячись на зниження власного професійно-кваліфікаційного рівня, не відчувають особливої потреби у його поліпшенні, що аж ніяк не може сприяти підвищенню конкурентоспроможності робочої сили в регіоні.
Однією з найвагоміших причин, на яку вказували респонденти (30,5%) з приводу незацікавленості в підвищенні своєї кваліфікації, є низький рівень заробітної плати (рис. 1). Стосовно решти чинників загальна більшість опитаних визнала суттєвими відповідно умови праці (14,9%), гарантії соціальної захищеності (13,4%), відсутність перспективи в роботі (10,4%) та форму власності підприємства (9,9%). При цьому лише 32% респондентів виявили наміри підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень чи перенавчатися, що в півтора раза менше від частки тих, хто відчуває потребу у підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня.
Про подібні тенденції свідчить також і проведений автором економіко-математичний аналіз щодо з`ясування залежності професійно-кваліфікаційного рівня працівників від середньої та мінімальної заробітної плати, витрат на професійну підготовку, потреб регіонального ринку праці в кваліфікованій робочій силі тощо, висновки якого зводяться до слідуючого:

– рівень заробітної плати
– умови праці
– гарантії соціальної захищеності
– відсутність перспективи в роботі
– форма власності підприємства
– техніко-технологічний рівень виробництва
– інші чинники

Рис.1 Питома вага чинників впливу на професійно-кваліфікаційний рівень робочої сили

— при зростанні потреби ринку працi в квалiфiкованiй робочiй силi значення середньої заробiтної плати буде збiльшуватись; величина зміни середньої заробітної плати прямо пропорційна зміні величини мінімальної заробітної плати, причому зменшення величини середньої заробітної плати неминуче призведе до зниження професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили на підприємствах;
— при збiльшенні базової величини витрат на пiдготовку робочої сили, значення середньої заробiтної плати на початковому етапі може певною мірою зменшуватися, але, в той же час подальше зростання рiвня професiйної підготовки робочої сили, буде призводити до підвищення заробiтної плати.
Отже, результати проведеного соціологічного дослідження та економіко-математичного аналізу тенденцій відтворення професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили в сфері зайнятості населення свідчать про негативний вплив на них процесу зниження рівня середньої заробітної плати. В умовах перехідного періоду це буде ускладнювати процес відтворення конкурентоспроможної робочої сили та формування цивілізованого ринку праці.
4. В результаті аналізу стану відтворення якісних характеристик трудового потенціалу дисертантом запропоновано концептуальні підходи до визначення напрямків підвищення якості трудового потенціалу в регіоні. Серед головних положень особливе місце займають: активнi заходи в сферi вiдтворення населення; забезпечення соцiальної пiдтримки як соціально незахищених і вразливих на ринку праці верств населення (молоді, жінок тощо), так i тiєї його частки, що формує соцiально-культурний, iнтелектуальний та освiтньо-професiйний потенцiал регiону; полiпшення умов вiдтворення якiсних характеристик трудового потенцiалу на всiх рiвнях (області, мiста, району, підприємства, організації), подальший розвиток ринку працi та зайнятостi населення; розробка та реалiзацiя регiональної кадрової полiтики; поліпшення стану природного середовища відтворення трудового потенціалу.
Реалізація визначених вище напрямів підвищення якості трудового потенціалу регіону обумовила необхідність розробки системи та механізму регулювання його якості, які мають сприяти: формуванню раціональної статево-вікової структури населення регіону; забезпеченню ринку праці конкурентоспроможною робочою силою; ефективному використанню зайнятих на підприємствах області (рис.2.).
Означена система регулювання якостi трудового потенцiалу регiону повинна формуватись на основі врахування соцiально-економiчних законів та закономiрностей і включати: цiлi, завдання та комплекс нормативно-правових актів; об’єкт регулювання (підсистема якостi трудового потенцiалу); суб’єкт регулювання (пiдсистема оточуючого соціально-економічного та природного середовища).
До пiдсистеми об’єкту регулювання належать натурально-нормативна, економiчно-кон’юнктурна та соцiально-економiчна компоненти. Пiдсистема суб’єкту регулювання утворюється з таких компонент (систем або підсистем нижчого рівня) як суспільно-політична, соціально-економічна, виробничо-економічна, виробничо-технічна, екологічна та соціально-територіальна.
Для оцінки рівня якості трудового потенціалу (Q), з метою його відповідного регулювання при необхідності, пропонується розглядати його як єдність трьох компонент: натурально-нормативної (А), організаційно-економічної (В) та соціальної (С). Останні визначаються, взаємодіючи відповідно з компонентами підсистеми оточуючого соціально-економічного середовища (суб’єкту регулювання).

Q = f (A,B,C)
A = f (A1,A2,A3) B = f (B1,B2)
C = f (C1,C2) A1 = f (K5,K6)
A2 = f (K1,K2,K3,K6) A3 = f (K1,K4,K6)
B1 = f (K2,K6) B2= f (K1,K2,K3,K4)
C1 = f (K3,K4,K6) C2 =f (K3,K4)
Зв’язки компонент пiдсистеми об’єкту та суб’єкту регулювання, а також їх позначення наведено в табл. 1.
Таблиця 1.
Взаємозв’язки компонент пiдсистем якостi трудового
потенцiалу регiону та оточуючого соціально-економічного
і природного середовища

N
п/п Компоненти системи регулювання якстi трудового потенцiалу Виробничо-
технічна
(К1) Виробничо-
комерційна
(К2) Соціально- економічна
(К3) Суспільно- політична
(К4) Еколо-гічна
(К5) Соціально- територі- альна, (К6)
1

Нормативно-
натуральна
(А)
Демографiчна А1)
Професiйно- освiтня (А2)
Соцiально- культурна (А3) –

+

– –

+

– –

+

+ –

+

– +

– +

+

+
2

Економiчна
(В)
Споживча (В1)

Вартiсна (В2) –

+ +

+ –

+ –

+ +

+ +


3

Соцiальна
(C)
Гуманiстична (С1)
Мотивацiйна (С2) –

– –

– +

+ +

+ –

– +

Невід’ємною умовою функціонування системи регулювання якості трудового потенціалу є наявність відповідного регіонального механізму регулювання якості трудового потенцiалу, який має забезпечувати гармонiйну взаємодiю пiдсистем якостi трудового потенцiалу (суб’єкту) та пiдсистем оточуючого соцiально- економiчного та природного середовища (об’єкту) з метою досягнення цiлей системи регулювання.

Рис. 2. Напрями регулювання системи якості трудового потенціалу

Під механізмом регулювання якості трудового потенціалу розуміється система методів, засобів та форм управління, спрямованих на забезпечення рівня якості трудового потенціалу, який би відповідав потребам господарського комплексу регіону. До складу регiонального механiзму регулювання якостi трудового потенцiалу належать такi структурнi елементи: принципи, методи регулювання, органiзацiно-iнфраструктурне, науково-методичне, фiнансове, нормативно-правове та iнформацiйне забезпечення.
5. Важливим напрямком підвищення якості трудового потенціалу в регіоні, як показують результати досліджень, має бути розробка та реалізація регіональної кадрової політики. Актуальність останньої пояснюється тим, що для розбудови конкурентоспроможної економіки на всіх рівнях лише поточні заходи з регулювання процесів на ринку праці є недостатніми.
Таким чином, регіональна кадрова політика повинна спрямовуватися, з одного боку, на врегулювання процесів на зовнішньому, по відношенню до підприємств, ринку праці шляхом формування структури робочої сили у відповідності до кон’юнктури ринку праці, передусім за допомогою проведення активної та пасивної державної політики зайнятості, а з іншого — проведенням заходів з поліпшення ситуації на внутрішньому (внутріфірмовому ринку праці), зокрема, важелями договірного регулювання, для забезпечення ефективного використання робочої сили та підвищення її професійно-кваліфікаційного рівня.
ВИСНОВКИ
На основі результатів виконаного дослідження автором сформульовано такі висновки та науково-методичні рекомендації:
По-перше, необхідність розбудови конкурентоспроможної економіки в країні потребує переходу до системного розгляду якості трудового потенціалу, який має грунтуватися на комплексному визначенні в системі якості трудового потенціалу натурально-нормативної, організаційно-економічної та соціальної підсистем, що характеризують якість трудового потенціалу як з точки зору його безпосереднього змісту, так і її відповідності ринковій кон’юнктурі та загальносуспільним потребам. Для оцінки стану кожної з підсистем має застосовуватись відповідна система критеріїв та показників, що сприятиме комплексному визначенню як якісного рівня трудового потенціалу, так і напрямків його підвищення.
По-друге, результати дослідження автором демографiчної та соцiально-економiчної сфер вiдтворення трудового потенцiалу областi свiдчать про збереження та подальше поглиблення в них деструктивних тенденцiй. Стосовно демографiчного розвитку народонаселення вкрай необхідним є як на державному, так i на рiвнi окремих регiонiв, розробка та впровадження стимулюючої демографічної політики. Остання має бути, з одного боку, спрямована на формування сприятливого соціально-економічного та природного середовища для вiдтворення населення, а з iншого, впливати на процеси рекреацiї нацiонального менталiтету населення, корекцiю його репродуктивної поведiнки.
В сферi зайнятостi населення слід орiєнтуватися на створення соцiально-економiчних умов для формування конкурентоспроможних робочих мiсць та високопрофесійної робочої сили як головної умови санацiї нацiональної економiки, що вимагає, в свою чергу, створення адекватної сучасному етапу податкової системи, цiлеспрямованої реструктуризацiї виробничого комплексу, впровадження конкурентоздатних новiтнiх технологій.
По-третє, проведений аналіз основних причин падіння рівня якості робочої сили на підприємствах свідчить про те, що однією з найвагоміших є низький рівень заробітної плати працюючих. Остання, за сучасних умов, є нездатною відбити всі витрати на комплексне відтворення робочої сили. На модельному рівні доказано, що заниження ціни робочої сили у подальшому буде призводити до ще більшого скорочення робочих місць та зростання рівня безробіття.
По-четверте, дисертантом обгрунтовано концептуальні підходи до визначення напрямів підвищення якості трудового потенціалу, де сформульовано головні принципи її регулювання за сучасних умов. Запропоновано систему та механізм регулювання якості трудового потенціалу в регіоні з метою забезпечення вiдтворення всього комплексу якiсних характеристик населення, трудових ресурсiв та робочої сили, що має сприяти подальшому соцiально-економiчному розвитку регiону.
По-п`яте, результати дисертаційного дослідження мають безпосереднє практичне значення і можуть використовуватися: для оцінки стану якості трудового потенціалу регіону, а також визначення основних тенденцій його подальшого ровитку; при розробці регіональної демографічної і кадрової політики; в учбовому процесі при вивченні дисциплін “Економіка праці”, “Управління трудовими ресурсами”, “Ринок праці та зайнятість населення”.

ОСНОВНI ПУБЛIКАЦIЇ ПО ТЕМI ДИСЕРТАЦIЇ.

1. Гудсков А.К., Левченко О.М. Про обсяги зайнятостi населення у неформальному секторi економiки областi // Людина i праця. iнф. бюлетень Мiнпрацi України., 1997.- N2-3- С.29-33. /автору належить аналіз відповідей проведеного соціологічного дослідження та визначення основних тенденцій розвитку сфери зайнятості в неформальному секторі Кіровоградської області/.
2. Левченко О.М. Формування трудового потенцiалу в регiонi // Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1997.-Вип. 4.- С. 24-26.
3. Гудсков А.К., Левченко О.М. Теоретичнi пiдходи до визначення характеристики трудового потенцiалу в регiонi //Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1997.-Вип. 4.- С.19-21 /автору належить аналіз літературних джерел щодо визначення поняття “трудовий потенціал”/ .
4. Гудсков А.К., Левченко О.М., Орленко Ю.В. Трудовий потенцiал та його мiсце в системi ринкових вiдносин /теоретичнi аспекти/ // Научные труды академии. Выпуск 2. Государственная летная академия Украины, Кировоград, 1997, С. 180-189 /автору належить уточнення визначення економічної категоріїї “трудовий потенціал” та обгрунтування її основних складових/.
5. Гудсков А.К., Левченко О.М. До питання визначення змiсту категорiї трудовий потенцiал //Праця та зайнятість населення в умовах ринкових відносин. Зб. наук. статей. – Кiровоград, 1997 – С. 41-46 /автору належить обгрунтування, на основі аналізу наукових джерел поняття “потенціал”/.
6. Левченко О.М. Трудовий потенцiал регіону за умов трансформацiї до ринкової економiки //Праця та зайнятість населення в умовах ринкових відносин. Зб. наук. статей.- Кiровоград, 1997 – С. 70 – 75.
7. Левченко О.М., Ляшко В.І. До проблеми розвитку трудового потенцiалу в регiонi //Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн. – Кіровоград: КІСМ, 1997. -Вип. 4.- С. 42-43 / автору належить аналіз розвитку трудоресурсних показників в області/.
8. Левченко О.М. Природній рух населення в регiонi //Демографія, економіка праці та соціальна політика./ Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1997.-Вип. 4.- С. 30-31
9. Гудсков А.К., Левченко О.М. Тенденцiї розвитку трудового потенцiалу регiону в демографiчному вимiрi // Соціально-економічні питання праці, демографії та зайнятості: Зб. наук. статей. – Кіровоград, 1997.- С. 79-82. /автору належить аналіз тенденцій розвитку демографічних показників населення в області/.
10. Левченко О.М. Соцiально-економiчнi аспекти розвитку ринку працi та трудового потенцiалу // Соціально-економічні питання праці, демографії та зайнятості: Зб. наук. статей. – Кіровоград, 1997.- С. 14-17
11. Левченко О.М. Концептуальні підходи до регулювання якості трудового потенціалу в регіоні //Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1998.-Вип.5., Ч. 1.- С. 190-193.
12. Левченко О.М. Тенденції формування професійно-освітньої компоненти трудового потенціалу в регіоні //Демографія, економіка праці та соціальна політика./ Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн. – Кіровоград: КІСМ, 1998.-Вип.5., Ч. 1.- С. 98-100.
13. Левченко О.М. Якість робочої сили як визначальна умова розвитку ринку праці// збірник наукових праць, частина 1: – Хмельницький, НВП “Еврика” ТОВ, 1998.- С. 143 – 145.
14. Левченко О.М. Трудовий потенцiал в умовах ринкових перетворень // Управління праці та зайнятості населення Кіровоградської облдержадміністрації, економічний факультет КІСМу, Кіровоградський міжгалузевий центр науково-технічної інформації.- Кіровоград, 1996.- 9с.
15. Орленко Ю.В., Круглов І.В., Левченко О.М. К вопросу определения и анализа качественных и количественных показателей использования трудових ресурсов на предприятиях // Управління праці та зайнятості населення Кіровоградської облдержадміністрації, економічний факультет КІСМу, Кіровоградський міжгалузевий центр науково-технічної інформації.- Кіровоград, 1996.- 7с. /автору належить дослідження основних тенденцій рівня використання якісних характеристик робочої сили на підприємствах області/.
16. Гудсков А.К., Левченко А.Н. Трудовой потенциал региона – сущность и особенности формирования в условиях становления рыночных отношений //Проблемы территориального управления и поддержки предприятий в постприватизационный период. Научно-практ. конф.; Сб. докладов.- Донецк, 1996. – С. 68-72, /автору принадлежит обоснование особенностей трудового потенциала Кировоградской области/.
17. Гудсков А.К., Левченко О.М., Орленко Ю.В. Про методичнi пiдходи до визначення процесу формування та збереження трудового потенцiалу в регiонi //Соцiально-економiчнi та екологiчнi проблеми розвитку адмiнiстративних районiв. Науково-практ. конф.; Зб. докладiв. – Тернопiль, 1996. -Ч.3.- С. 47-50 /автору належить аналіз стану демографічних та трудоресурсних показників в містах та районах області/.
18. Гудсков А.К., Левченко О.М. До питання використання робiтникiв за рiвнем їх квалiфiкацii //Науково- практ. конф.; Зб. докладiв. – Хмельницький, 1997.- С. 38-40 /автору належить визначення на основі проведених досліджень, залежностей між рівнем продуктивності праці та збалансованістю між рівнем кваліфікації робочої сили та складністю робіт/.
19. Левченко О.М. До питання конкурентоспроможностi робочої сили // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития: Сборник докладов международной научно-практической конференции. Ч.1 – Хмельницький: ТУП, 1997.- С. 283 – 285.
20. Гудсков А.К., Левченко О.М. До питання якiсної характеристики трудового потенцiалу // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития: Сборник докладов международной научно-практической конференции. Ч.2 – Хмельницький: ТУП, 1997 1997.- С. 501 – 502. /автору належить обгрунтування якості трудового потенціалу та основних її показників/.
21. Левченко О.М. Соцiальнi орiєнтацiї молодi в умовах ринкових перетворень //Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение. Междунар. студент. науч. конф.-Харьков, 1997.- С. 91
22. Гудсков А.К., Левченко О.М. До концепцiї мотивацiйного механiзму пiдвищення якостi трудового потенцiалу // Трудовий потенцiал України i його реалiзацiя в умовах розбудови нацiональноi економiки. Мiжнарод. науково-практ. конф.; Зб. наук. докладiв – Львiв, 1997.- С.167-172 /автору належить обгрунтування основних підходів до формування мотиваційного механізму підвищення якості трудового потенціалу в умовах формування ринкових відносин/.

Анотація
Левченко О.М. Підвищення якості трудового потенціалу регіону (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України).— Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01— демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.— Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, Кіровоград, 1998.
В дисертації досліджено стан та процеси відтворення якісних характеристик трудового потенціалу регіону. Запропоновано систему показників якості трудового потенціалу регіону, головні напрями її регулювання, а також розроблено систему та механізм регулювання якості трудового потенціалу.
Ключові слова : трудовий потенціал регіону, якість трудового потенціалу, адміністративно-економічний регіон, система регулювання, механізм регулювання.

Аннотация
Левченко А.Н. Повышение качества трудового потенциала региона (по материалам Кировоградского административно-экономического региона Украины).— Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01— демография, экономика труда, социальная экономика и политика.— Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, Кировоград, 1998.
В диссертации исследовано состояние и процессы воспроизводства качественных характеристик трудового потенциала региона. Предложена система показателей качества трудового потенциала региона, основные направления ее регулирования, а также разработана система и механизм регулирования качества трудового потенциала.
Ключевые слова: трудовой потенциал региона, качество трудового потенциала, административно-экономический регион, система регулирования, механизм регулирования.

Summary
Levchenko O.M. Promotion of labour potential quality in the region (based on materials of Kirovograd administrative and economical region).— Manuscript.
A dissertation for a candidate of economic sciences degree by speciality 08.09.01— demography, labour economy, social economy and policy. — Kirovograd Institute of Agricultural Engineering, Kirovohrad, 1998.
The state of the regional labour potential and its quality reproduction processes are considered in the thesis. The system of main indicators of the regional labour potential quality and basic ways to regulate it are offered. The system and mechanism of the regional labour potential quality regulation are developed.
Key words: regional labour potential, labour potential quality, administrative and economical region, regulation system, regulation mechanism.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020